Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z?"

Transkript

1 Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z? Bina Tasar m Sistemi v15 probina.com.tr Prestij Blok Residence, stanbul P EM Mühendislik Hilton Otel, Liverpool, ngiltere Halcrow Yolles Süleyman Seba Hastanesi, stanbul, Zeykon Mühendislik Portakal Çiçe i Çok Katl Konut Kulesi, Ankara Prota Mühendislik Sing Dao Mansion, Hong Kong Paul Wong Consulting Engineers Ltd. Ta delen Otel ve Ticaret Merkezi, stanbul, Yap Proje Konut Binas, zmir, Desen Mühendislik

2 Depreme Güvenli Yap Tasar m nda En Kapsaml Bütünle ik Çözüm... Bina Modelini ve Analiz Sonuçlar n Kapsaml rdeleme Olanaklar probina.com.tr Kiri li/kiri siz Kat Dö emesi Sistemlerinin Sonlu Elemanlar ile Analizi ve Yük Hesaplar E imli, Kademeli ve Ara Katl Kiri li Dö eme Sistemlerinin Modellenmesi Yay eklinde Kiri ler Perdelerin Orta Kolon veya Sonlu Elemanlar (Kabuk) Modelleme Seçenekleri Kolon ve Perdelere Farkl Katlarda Mesnet ve Yay Tan m (Yap -Zemin Etkile imi) Aks Kolon ve Perde Elemanlar n n Mimari Çizimden Otomatik Transferi E imli ve Sürekli/Süreksiz Kolon ve Perde Sistemleri Yar m/tam Bodrumlu Yap lar ve Kademeli Temel Tan mlar Yay eklinde Akslar n Otomatik Olu turulmas ve Birle tirilmi Akslar Yard m yla Aç l Kiri Detaylar n n Tek Parçada Çizimi Standart, Kullan c Tan ml ve E ik Konturlar (Deplasman, Moment, Gerekli Donat Alan, Zemin Gerilmesi) Her Tür Geometriye Sahip Kiri li/kiri siz Radye Temellerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analiz ve Tasar m

3 Modelleme Probina Orion, 3-boyutlu bina modelini h zl ve eksiksiz haz rlaman za imkan sa l yor ve daha güvenli bina tasar m için gerekli modelleme araçlar n size sunuyor. Proje: TOK Konut, Bursa, Ali Proje Ltd. Sonlu Elemanlar Kiri Yükleri K r lma Çizgileri ile Kiri Yükleri Dö eme Yükleri Mimari Çizimden thal Proje: Didim Feride Butik Oteli, n. Müh. enol Altunta. Do ru, esnek ve güvenilir yap sal model, kapsaml 3-boyut ve geometri olanaklar, geçerli idealle tirme seçenekleri, en geli mi hesap yöntemleri, en hassas otomatik yük hesaplama olanaklar ve analitik modeli kontrol edebilmeniz için say s z olanak... Pratik olarak s n rs z büyüklü e ve karma kl a sahip bina modeli olu turabilme, H zl ve kontrollü 3-boyutlu model olu turabilme, Mimari çizimden aks, kolon ve perde elemanlar n n transferi, Düzlem tan mlar ile e imli dö eme, kiri, kolon ve perde elemanlar n n kolay ve h zl tan m, Kolon ve perdelerin alt uçlar na elastik yaylar da dahil, farkl tipte mesnetler atayabilme, probina.com.tr Sonlu Elemanlar Dö eme Modeli Farkl kotta tekil ve sürekli temel tan mlama Dilatasyonlu yap lar n ortak temel çözümü için birle tirilmesi, Birbirine yak n kolon/perde elemanlar n n gruplanarak ortak tekil, kaz kl ve sürekli temel tan mlanabilmesi, Yay eklinde aks ve kiri lerin tan mlanabilmesi için birden fazla yöntem sunan kullan l arayüz, Nervür ve Kaset dö eme kiri lerinin bina modeline kat labilmesi için normal kiri lere çevrilebilmesi, Etkile imli 3-Boyutlu görüntüleyici ile kal p plan yla h zl senkronizasyon ve tüm komutlara 3-Boyutlu model üzerinden eri ilebilmesi, Eleman baz nda malzeme ve donat çeli i tan mlayabilme, Plak, nervür ve kaset dö emelerden yük aktar m n n otomatik yap lmas, tüm yüklerin fiziksel model baz al narak hesaplanmas (K r lma Çizgileri ve/veya Sonlu Elemanlar ile) ve otomatik yüklere ek olarak grafik editörler yard m yla elle yük tan mlanmas, Yenilenmi Analiz Son-i lemcisi ile modelin ve sonuçlar n grafik ortamda gerçek zamanl olarak irdelenmesi, eleman özelliklerine ula m ve arama imkanlar, Revit Structure program ile iki yönlü veri payla m sayesinde Yap Bilgi Sistemi (BIM) olanaklar n n kullan m...

4 Analiz Yap lar n analizi, bina sistemleri için özel geli tirilmi 3-boyutlu 'Sonlu Elemanlar Analiz Motoru' ile gerçekle tiriliyor. Proje: MAKÜ Fen Ed. Fak., Burdur, Türel Müh. Deplasman ekli ve Animasyonu Dö eme Yükleri Moment Diagramlar Çubuk Elemanlar için 12x12, Kabuk Elemanlar için 24x24 matrislerle tamamen 3-Boyutlu analiz imkan, Kat seviyelerinde birden fazla rijit diyafram modellenmesi, rijit diyaframs z modelleme, baz dö emelerin rijit diyaframa katk s n n ihmal edilebilmesi, Perdeler için alternatif modelleme seçenekleri (Çubuk veya Kabuk opsiyonlar ), Otomatik rijit ba lant lar ve rijit bölgelerin detayl modellenmesi, Kolon ve kiri elemanlar nda asimetrik mafsal tan m (rijit bölgeler dikkate al narak), Deplasman, mod ekilleri ve diyagramlar n 3-Boyutlu olarak gerçek-zamanl incelenmesi, Deprem yüklerinin otomatik hesab, (E de er Statik Deprem Yüklemesi ve Mod Birle tirme Yöntemleri ile) Seçilen yük kombinasyonuna bak larak kullan lacak analiz türünün otomatik belirlenmesi, Sonlu Elemanlar Kat Dö emesi analizinin tüm katlar için toplu olarak otomatik yap labilmesi ve bina analizi sonuçlar ile birle tirilebilmesi imkan, Deprem yönetmeli i ile %100 uyumluluk ve tüm kontrollerin otomatik olarak gerçekle tirilmesi, Mevcut Binalar n Performans De erlendirmesi ve Güçlendirilmesi, (Elastik Yöntem ve Do rusal Olmayan Statik Art msal tme (Pushover) yöntemleri ile) Art msal tme Analizi sonucu meydana gelen plastik mafsal olu um s ras n n 3-Boyutlu model üzerinde ad m ad m gösterilmesi, Geli tirilmi Elastik Bina De erlendirme raporu ile güçlendirilmesi gereken dü ey elemanlar n listelenmesi, 3-Boyutlu analitik modelin tüm detaylar ile birlikte genel amaçl analiz programlar ile payla m (SAP2000, S-Frame, 3D+, Revit Structure) SAP2000 program için Pushover veri dosyas n n haz rlanmas... Titre im Modu ekilleri

5 Tasar m Probina Orion interaktif editörleri ile kullan c n n kontrolü alt nda tasar m yapma imkan sunuyor. Yap n n plan, kesit ve betonarme detay çizimleri otomatik olarak olu turuluyor. Proje: Konut, zmir, Desen Müh. Kal p Donat Plan Kolon Boy Aç l mlar Kolon Kesit Detaylar Kiri Detaylar Her türlü kesite sahip, bo luklu/bo luksuz kolonlar n, ba l kl /ba l ks z perdelerin çift eksenli donat hesaplar, etkile im diyagramlar n n haz rlanmas ve donat optimizasyonu, Dikdörtgen/tablal kiri lerin aks baz nda donat hesab ve donat optimizasyonu, Önceden seçilmi donat lar n kontrolü ve optimizasyonu, Bina Modeli ile Analiz Sonuçlar n n tutarl l n n Analiz Durumu Uyar Sistemi ile kontrol edilmesi ve modellemenin kritik ad mlar nda kullan c ya bildirilmesi, Kolon, perde ve kiri donat tasar mlar ile mevcut analiz sonuçlar n n geçerlili inin renk kodlar yla 3-boyutlu modelde ve kal p plan nda bildirilmesi (trafik sistemi), Kiri tasar m nda gözard edilen kuvvetlerin s n rlar n n belirlenmesi ve bildirilebilmesi, Betonarme plak dö eme, asmolenli ve asmolensiz nervür dö eme sistemlerinin analitik yöntemlerle hesab ve detay çizimleri, Bo luklu, nokta, çizgi ve bölgesel yay l yüklü plak ve mantar dö eme sistemleri ile beraber, Nervür ve Kaset dö emelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile analizi, donat hesab ve detay çizimleri, Kiri li/kiri siz K smi ve Bo luklu Radye Temel sistemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile hesaplanmas ve çözümleri, Mantar dö eme ve kiri siz radye sistemlerinde z mbalama kontrollerinin otomatik olarak gerçekle tirilmesi, Tekil temel sistemlerinin hesab ve detay çizimleri, Kaz kl tekil temellerin analitik yöntemle hesaplanmas, otomatik kaz k yerle imi ve kaz klardaki eksenel kuvvetlerin hesaplanmas, Sürekli temellerin kombinasyon ve yatak katsay s zarf yöntemlerine göre elastik yöntemle hesaplanmas, Çift sahanl kl, helisel ve ayr k/birle ik ta y c basamakl merdivenlerin analitik yöntemlerle hesab, Perdelerde has r çelik ile tasar m ve detay çizimi imkan ; has r çelik detaylar n n kapsaml ayarlarla kontrolü, Kullan c Perde kritik bölge tercihlerinin kaydedilmesi, baz perdeler ya da tüm perdeler için topluca uygulanabilmesi imkan, Düz ve e imli kiri lerin detay çizimlerini yapabilen, çak ma ve donat k r m kontrolleri geli mi kiri detay çizim modülü, Kolon aplikasyonunun dinamik olarak olu turulmas ve tüm kolon paftalar nda ortak pozlama yap lmas, kolon/perde etriyelerinin pafta yan na otomatik olarak aç lmas, Tüm detay çizimlerinin bütünle ik CAD editörüne aktar larak, düzenleme yap labilmesi imkan, Detay çizimlerinin DXF format nda ba ka CAD programlar na aktar m, Beton, kal p ve donat metraj raporlar n n otomatik olu turulmas ve Excel TM, Access TM programlar na transferi...

6 probina.com.tr Sismik aktivitenin en yüksek oldu u bölgelerden biri olan Türkiye miz, bir deprem ülkesidir. Bu nedenle, depreme güvenli yap tasar m en önemli hedefimizdir. Güvenilirlik Probina Orion hesap sonuçlar say s z örnek üzerinde denenerek test edilmi tir ve üretti i sonuçlar n do rulu u çe itli ara t rma/geli tirme projeleri ve pilot projeler kapsam nda binlerce bina modeli kullan larak kontrol edilmi tir. Probina Orion ile her türlü ortogonal/nonortogonal, ara katl, kademeli, e ik elemanlara, düzenli/düzensiz ta y c sistemlere sahip yap lar n analizi gerçekle tirilebilir. Bina analizi, en güvenilir yöntem olan Matris-Deplasman Yöntemi kullan larak tamamen 3-boyutlu olarak olu turulan mükemmel bir analitik model ile yap l r. E itim ve Destek Probina Orion, kullan m kitaplar, yard m dosyalar, teknik dokümanlar ve Elektronik E itim Sistemi ile birlikte gelmektedir. Ayr ca, s kça sorulan sorular n cevaplar n, modelleme tekniklerini, kar la lan problemlerin çözümlerini ve makale ve yaz lar m za web sitemizden ula abilirsiniz. Demo Versiyon Probina Orion'un kullan labilir demo versiyonunu internet sitemizden indirebilir ya da adresinize gönderilmesini talep edebilirsiniz. Sadece eleman say s k s tlamas bulunan demo versiyonu ile Probina Orion'un tüm üstün özelliklerini program sat n almadan tan yacaks n z. ANKARA Turan Güne Blv Cad. No: 27 Çankaya ANKARA Tel: (312) , Faks: (312) STANBUL Y ld z Mah. Çitlenbik Sokak No:22/3 Be ikta STANBUL Tel: (212) , Faks: (212) Prota Yaz l m Ltd. ti. Tüm haklar sakl d r. Probina Orion, Prota Yaz l m Ltd. ti. nin tescilli markas d r.

Ocak 2009. Teknik Özellikler

Ocak 2009. Teknik Özellikler Ocak 2009 Teknik Özellikler Teknik Özellikler Tüm Hakları Saklıdır. Prota Yazılım Ltd. Şti. 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı

BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi

BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi İnşaat mühendislerine yönelik bilgisayar yazılımı idecad Statik ile artık sorunlarınız çözüme kavuşuyor. Betonarme yapı sistemlerinin statik ve

Detaylı

Allplan Mimari CINEMA 4D. Mimarlar ve Tasar mc lar için ak ll çözümler

Allplan Mimari CINEMA 4D. Mimarlar ve Tasar mc lar için ak ll çözümler Allplan Mimari CINEMA 4D PROJE YÜRÜTME fiflletme Mimarlar ve Tasar mc lar için ak ll çözümler Tasar mla lgili Tüm Gereksinimleriniz çin Allplan Mimari Nemetschek Allplan Mimari yaz l m kolay kullan m ve

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd.

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

Yükleme ve Kurulum. www.probina.com.tr

Yükleme ve Kurulum. www.probina.com.tr İçindekiler Yükleme ve Kurulum... 2 Teşekkür... 3 Başlarken... 4 Kullanıcı Arayüzü... 4 İlk Adımlar... 6 Proje Parametreleri... 7 Pafta Çerçevesi Seçimi... 9 Kat Bilgilerinin Girilmesi... 9 Yeni Kat Ekleme...

Detaylı

Her şey hesapladığınız gibi! Betonarme

Her şey hesapladığınız gibi! Betonarme Her şey hesapladığınız gibi! Betonarme I n t e g r a t e d D e s i g n S y s t e m ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım Mühendislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalepaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10

Detaylı

YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE CONTEXT OF MATERIAL AND CARRIER SYSTEM

YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE CONTEXT OF MATERIAL AND CARRIER SYSTEM 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, YÜKSEK YAPI TASARIMININ MALZEME VE TA IYICI S STEM KAPSAMINDA NCELENMES EXAMINATION OF HIGH-RISE BUILDING DESIGN IN THE

Detaylı

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr Bina Tasarım Sistemi Eğitim Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES THE PRODUCTION AND THE QUALITY OF THE PRETENSIONED GIRDERS

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009 Ocak 2009 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi

Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Yönetimi Yaz m Projelerinde Uygulama Ya am Döngüsü Application Lifecycle Management (ALM) in Software Projects Koray NÇK TÜB TAK UEKAE Bili im Teknolojileri Enstitüsü koray.incki@bte.tubitak.gov.tr Bar SARIKAYA

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1 Giriş Genel Orion Bina Tasarım Sistemi, bina sistemlerinin 3-boyutlu analizi, kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapı elemanlarının dizaynı ve donatı hesapları ile temel hesaplarının hazırlanması amacıyla

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR

OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR www.itadvisor.com.tr HAZ RAN 2010 SAYI 7 Bundan 20

Detaylı

Program De erlendirmenin Gereklili i

Program De erlendirmenin Gereklili i E T MDE PROGRAM DE ERLEND RME VE STAT ST KSEL YÖNTEMLER Mustafa Akda politikalar Günümüz e itim kurumlar n n en temel i levlerinden birisi; Milli e itim teori ve do rultusunda bireyler yeti tirmektir.

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2,

Detaylı