ENERJİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE JEOTERMAL ENERJİ ALTERNATİFİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE JEOTERMAL ENERJİ ALTERNATİFİ"

Transkript

1 ENERJİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE JEOTERMAL ENERJİ ALTERNATİFİ Arş. Gör. Nevzat ŞlMŞEK Dokuz Eylül. nitesi, İküsadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bıu a-izmir. ÖZET Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini ilgilendiren en önemli sorunlardan birisi de enerjidir. Dünya ülkelerinin hemen hepsinin enerji portföyleri kömür, petrol, gaz gibi fosil kökenli yakıtlardan oluşmaktadır. Fakat bunların ileriki tarihlerde tükenecek olması, alternatif enerji Lıuıaklarıı:: gündeme getirmektedir. Bu çalışmada bu alternatifler içinde maliyeti düşük ve potansiyel açıdan zengin olduğumuz jeotermal enerji üzerinde durularak, bu seçeneğe dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, enerji sorunu, fosil yakıtlar, alternatif enerji kaynaklan, yenilenebilir enerji kay nakları GEOTHERMAL SOURCES ENERGY AS AN ALTERNATIVE ENERGY SOURCES ABSTRACT One ofthe most important problems of developed and developing countries is the energy. Almost, ali countries generally use coal, natural gas, petrolcüm which are deri 1 ' fossil sources. Nowadays, geothennaj energy is become proper alfcrnative due to the probability of nınrıing out these fosil fuels, in thjs article, we want to cali attention to geothermal energy whose cost is low. Keywords: Geothermal energy, energy, problem of fossil fuels, alternatife energy sources, geothermal sources GİRİŞ Yakın geçmişte ve günümüzde petrol fiyatlarının artması karşısında ülkemizin dış ticaret açığının büyümesinin yanı sıra petrol ihraç eden ülkelerle alış-veriş yapan gelişmiş ülkeler ürünlerini hemen hemen aynı oranda zam yapmaları sonucu büyük petrol faturalarına batıdan ithal edilen malların fiyat artışları da eklenmesi ile dış ticaret açığımız giderek büyümüştür. Bu tür bir bağımlılığı azaltmak için yerli kaynaklara yönelmek ve enerji kaynaklan arasında ikame olanaklarını artırmak gerekmektedir. Yerli enerji kaynaklarına yönelmeyi gerekli kılan bu neden dışında fosil kaynakların tükenme olasılığı da enerji sektöründe dikkate alınması ve üzerinde düşünülüp çözüme kavuşturulması gereken bir sorundur. Kapital enerjilerde denilen tükenir enerji kaynakları grubunda yer alan ve günümüzün başlıca konvansiyon e i kaynağı olan fosil yakıtlar, bilinen sınırlı rezervleri ile gelecek için tükenme tehlikesi taşımaktadır. Dünya Enerji Konseyi'nin International înstitute Applied Systems Analysİs (HASA) adlı kuruluşa hazırlattığı 1995 tarihli "Global Enerji Perspektifleri" adlı raporunda, dünya nüfusunun 2050 yılında 10,1 milyar ve 2100 yılında 11,7 milyar düzeyine çıkacağı vurgulanarak, hazırlanan üç değişik senaryoya göre dünyanın yıllık genel enerji talebinin 2050 yılında GTEP* ve 2100 yılında GTEP arasında olacağı açıklanmaktadır.(l) Kabaca 2050 yılında 850 EJ ve 2100 yılında 1450 EJ düzeylerine ulaşabilecek dünya enerji tüketimleri beklenmelidir. Belli dönem başlarında ya da sonlarında yıllık olası enerji tüketimlerinden çok, bir periyodun kümülatif (birikimli) toplamı önemlidir döneminde dünyanın birikimli enerji tüketiminin EJ olabileceği hesaplanmıştır. Günümüz verileri ile dünyanın petrol ve doğal gaz rezervi toplamı EJ arasında tahmin edilmektedir. Kömür rezervi ise EJ kadardır. Görülebileceği gibi, bilinen ve hesaplanabilen fosil yakıt rezervlerinin toplamı 2100 yılma tek uzanacak kümülatif tüketimi karşılamaya yeterli değildir. Dünya petrol yataklarına 40 yıldan, doğal gaz yataklarına 60 yıldan ve kömür yataklarına 250 yıldan daha çok ömür biçilememektedir(2). Kısacası fosil yakıta dayalı alışılagelmiş enerji tüketiminin sınırları görülmüştür. Tam tükenmese bile, fosil yakıt hammaddeleri kimya endüstrisi için bir girdi olma özelliğinden dolayı gelecek kuşaklara da bırakılması gereken bir kaynak olma özelliğini göstermektedir. Yukarıda sayılan etkenler sonucunda oluşan bir enerji sorunu vardır. Fakat enerji sorunu her ülkede değişik nedenlerin bir bileşimi olmuştur ve sunulacak çözüm önerileri de o ülkenin özel koşullarını içermelidir. Enerji sorununun çözümünde alternatif olarak sunulacak jeotermal enerji kaynağı da bu açıdan düşünülmelidir. Bu çalışmada alternatif enerjiler içinde maliyeti düşük fakat potansiyel açıdan zengin olduğumuz jeotermal enerji üzerinde durarak, ülke ekonomisine yapabileceği katkılar incelenecektir. Bu konu bizim için önemlidir. Çünkü Türkiye fosil kökenli enerji kaynaklan açısından pek varlıklı değildir. İthalat da dışa bağımlılığımızı artıracağından yerli ve yenilenebilir bir enerji türü olan jeotermal enerji, birçok alanda ikame enerji olarak düşünülebilir. JEOTERMAL ENERJİ NEDİR? Jeotermal enerji, yer kabuğu içinde magmada, plui Ekim-Kasım-Aralık 1998, Sayı : 29 \S

2 Tablo 1: Jeotermal Akışkanın Sıcaklığa Göre Kullanım Yerleri ton ve radyoaktif elementlerin doğal parçalanmasından doğan yüksek sıcaklıkların etkisiyle oluşan ve yer kabuğu derinliklerinden yeryüzüne doğru çıkan ısı akımıdır. Jeotermi)! akışkan da, yer kabuğundan çıkan ya da çıkarılan kuru buhar, yaş buhar, ya da sudur. Jeotermal enerjinin temel elemanı bu akışkan olnıaktadır(3). Bu akışkan, çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içermektedir ve akışkan sıcaklığının sürekli 20 C den fazla olması gerekmektedir. Yerkabuğunun merkezindeki ateş küresü yerkabuğunun çatlak ve kırıklarından sızarak aşağıya inen yağmur ve kar sulannj ısıtır. Merkezdeki büyük basıncın etkisiyle tekrar yukarıya yönelen kuru buhar, yüksek ısılı su veya her ikisi birden, değişik çatlak ve kırıklardan yeryüzüne çıkarlar. Bu olay sürekli tekrarlandığından Jeotermal enerji "tükenmeyen bir doğal güç" olarak enerji çeşitleri arasında yerini alır (4). Sıcaklığına göre Jeotermal enerji kabaca üç gruba aynlır: 1. Düşük entalpili sahalar (20-70 C sıcaklıkta), 2. Orta entalpili sahalar ( C sıcaklıkta), 3. Yüksek entalpili sahalar (180 C yüksek sıcaklıkta). JEOTERMAL ENERJlNlN KULLANIM ALANLARI Jeotermal akışkanın sıcaklık derecesine göre kullanım alanlarını gösteren Tablo I 'den de izlenebileceği gibi yüksek entalpili sahalar elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Son zamanlarda orta entalpili sahalarda da elektrik enerjisi üretimi teknikleri kullanılmaktadır. Fakat orta entalpili sahalardan daha çok başta sera ve binalarda ısıtmacılık olmak üzere endüstride kereste, balık vb. kurutulması, temiz tuz eldesi, çimento kurutulması, borik asit, amonyum bikarbonat, ağır su, akışkandaki karbondioksitten kuru buz eldesinde faydalanılmaktadır. Düşük entalpili alanlardan da balık çiftliklerinde, mantar yetiştirmede, balneolojik banyolarda, yüzme havuzlarında yararlanılmaktadır. Jeotermal enerjinin kullanım alanları, akışkan sıcaklığına ve bölge şartlarına bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Jeotermal enerjinin bulunduğu yerde değerlendirilmesi ekonomikliği artıracağından, akışkan, kaynağa en yakın bölgede kullanılmalıdır. Elektrik Üretimi Alp kuşağında yer alan İtalya, Yunanistan, Tibet ve Çin Halk Cumhuriyeti ile beraber Türkiye de Jeotermal kaynaklarından elektrik üretim potansiyeline sahiptir. Bu amaca uygun olarak Türkiye'de belirlenin Jeotermal sahalar arasında en önemli olarak Denizli-KiZlIdere sahası (198 C C), Aydın-Germencik ( C). Çanakkale-Tuzla (173 C), Aydın-SaJavatb (17I C), Kütahya-Simav (162 C). ve İzm ir-seferihisar (150 C) sahalarım gösterebiliriz(5). (Tablo 2). I* Ekim-Kasım-Arahk 1998, Sayı : 29

3 ENERJİ SORUNU Hazne sıcaklığı genelde [50 C den fazla olanjeotermal akışkandan elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Fakat son zamanlarda buharlaşma noktalan düşük gazlar (freon, izobütaıı vb.) kullanılarak 60- : C sıcaklıktaki sulardan da elektrik üretiminde yararlanıl abilmektedir (6). Jeotermal enerjiden elektrik üretim maliyeti nükleer enerji ve fosil yakıtlara göre ortalama olarak % 80 oranında daha ucuzdur. Isıtma Sıcaklığı y&'c ve daha üstünde bulunan jeotermal akışkandan ısıtma amaçlı olarak yararlanı i abi I inektedir. Isıtma amaçlı jeotermal potansiyelimize bakıldığında dünyada ilk 7 ülke arasına girmekteyiz. Isıtma amaçlı olarak jeotermal akışkan; -Binaları ve kentleri merkezi sistemle ısıtmada ve sıcak kullanma suyu olarak, -Turfanda sebzecilik, meyvecilik ve çiçekçilik yapılabilmesi için seraların ısıtılmasında, -Toprak ve caddelerin ısıtılmasında, -Havaalanıpistlerininısıtılmasmda, -Tropikal bitki ve balık yetiştirmede, hayvan çiftliklerinin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Jeotermal ısıtma potansiyeli ile ülkemizde 5 milyon konut ısıtılabilir. Yerleşim bölgelerinin yaklaşık % 30-35'ine karşılık gelecek bu rakam, şu andaki ısıtma amacıyla kullanılan ve çevre kirliliğine neden ohr kaynaklara ikame olabilir. Şu anda ev eşdeğeri ısıtma yaptığımız dikkate alınırsa potansiyelimizin ancak l/100ö'ini kullandığımızı anlaşılır. Jeotermal ısıtmanın maliyeti kömürle ısıtmanın ancak I 5 ine denk gelmektedir. Ayrıca jeotermal ısıtma-değerlendirme sistemleri kendisini en geç 4-5 yılda geri ödeyen yatırımlar olarak görülmektedir. Enerjisi ısıtmada kullanıldıktan sonrajeotermal akışkanlar, rezervuar kayaçlara tekrar geri gönderilirler. Dolayısıyla herhangi bir çevre kirliliği yaratmadığı gibi kendilerini de tekrar geri beslemiş olurlar. Türkiye'de ilk jeotermal ısıtma uygulaması 1964 yılında Gönen Park Oteü'nin ısıtılması ile olmuştur. Ayrıca İzmir'de Balçova Termal Tesisleri ve DEÜ kampus ısıtması, Simav, Kırşehir, Dikili ve Bolvadinde de bu amaçla çalışmalar yapılmaktadır. Akışkanın fiziksel ve kimyasal özellikleri ne olursa olsun ısıtmacılıkta yararlanmak teknik olarak olanaklıdır. Isıtma sistemi; ısının kaynağı, ısının taşınması ve ısının kullanılması olmak üzere üç ana grupta toplanır. Kaynağın bulunduğu alandan, her iklim bölgesinde yararlanma faktörü farklıdır. Çeşitli alternatifler göz önüne alınarak en uygun çözüm için mutlaka fizibilite etütleri yapılmalıdır. Tablo 2'de gösterilen alanlardan hem elektrik üretiminde hem de ısıtma amaçlı olarak yararlanılabilir. Tablo 2: Bazı Önemli Jeotermal Alanlanmızdaki Rezervuar Sıcaklıkları (80 ve daha yüksek sıcaklığa sahip alanlar). Jeotermal Alan Germencik-Ömerbeyli (Aydın) Kızüdere (Denizli) Acıgöl (Nevşehir) (tahmin) Tuzla (Çanakkale) Salavatlı (Aydın) Eynal-Simav (Kütahya) Seferihisar (İzmir) Balçova (İzmir) Hisaralan (Balıkesir) Tekkehamamı, Kabaağaç Uyuz İnaluUyuz, Demirtaş Kurşunlu-Salihli (Manisa) Dikili Kaynarca (İzmir) Ömer-Gecek (Afyon) 1 Çitgöl (Kütahya) 1 Kozaklı (Nevşehir) Hasanabdai-Zilan (Van) Çamköy, Bozköy (Aydın) Sındırgı Erciş Hisarköy (Balıkesir) Yenice Şehiriçi Ilıcabaşı (Aydın) Kızılcahamam (Ankara) Kuzuluk (Sakarya) Karamustafa, Kaynarca (Bursa) Vrganlı (Manisa) Gönen (Balıkesir) tfldırlar(çanakkale) Bigadiç Gediz (Kütahya) Kaynak: ÖRME, s (5) Sıcaklık fc) Jeotermal akışkanın ısıtma sistemlerinde kullanımı akışkanın korozyon ve kabuklaşma eğilimine bağlı olarak iki ayn yöntemle yapılagelmektedir: a) Korozyon ve kabuklaşmanın oluşmadığı durumlarda jeotermal akışkan doğrudan kullanılmaktadır. b) Sorunlu akışkanlarda ise ısı eşanjörleri kullanılarak ikincil bir akışkan ısıtılmaktadır. Gelişenjeotermal teknolojisi kendisinin problemlerini artık çözmüştür. Atık içindeki bazı kimyasal maddeler üretilerek, akışkan bu yolla zararsız hale getirilebilmektedir. Ayrıca dinlendirme havuzlarında bekletilerek bazı bileşenler havuzlarda çöktürülmekte ve su arındırılmaktadır. Denize yakın bazı jeotermal alanlarda, akışkan kimyasal yönden deniz suyu karakterinde d ir ve atık suyun denize gönderilmesi bir somn yaratmayacaktır. Atık suların yeraltına tekrar gönderilmesi hem çevre sorununa yol açmaması hem de rezervuann korunması açısından en benimsenen yoldur. Ekim-Kasım-Aralık 1998, Sayı: 29 17

4 N. ŞİMŞEK Sağlık Alanında Kullanım Kaplıca tedavisi ya da tıp diliyle "'Balneoterapi", tennalizm ve klimatizmi bütünleştiren, maden suyu ile kaynağın bulunduğu yöreye özgü iklim koşullarının ve bunlan tamamlayan biyolojik ortamın kür şeklinde uygulanmasıyla, önemli tedavi etkinlikleri bulunan bi terapi sistemidir(7). Kaplıca tedavisinde etken enerjetik unsur olan yeraltı sıcak maden sulan, yerkürenin yüzeysel ve derin katmanlanndan geçerek, belirli oranda tuz ve gaz yüklenirler. Bu suyun gerek doğal elamanları, gerekse biyolojik ortamı tedavi amacıyla kullanılır. Bu kapsam içerisinde çamur tedavisi, iklim tedavisi, mağara tedavisi gibi uygulamalar görülmektedir. Bu uygulamalar romatizma, kırık, çıkık, cinsel rahatsızlıklar, cilt ve deri hastalıkları, mide ülseri, böbrek taşlarının dökülmesi, ekzama ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar gibi hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir. Çeşitli Kndüstrilerdekî Uygulamalar JeotermaL enerji ist kaynağı ya da endüstrinin gereksinimi olan buharı sağlaması yanı sıra içinde bulunan ham madde dolayısıyla da endüstride kullanılmaktadır. Başlıca kullanım alanlarım şöye sıralayabiliriz: - Pastörize süt, ilaç, şeker fabrikalarında, - Soğutma tesislerinde, - Kerestecilik ve ağaç kaplama sanayiinde, - Kâğıt ve dokuma endüstrisinde, - Yiyeceklerin kurutulmasında ve sterilize edilmesinde, konservecilikte, - Bira, vb. endüstrisinde mayalama ve damıtmada, - Derilerin kurutulmasında ve işlenmesinde kullanılmaktadır. Kimyasal Uygulamalar - Jeotermal akışkandaki CO : 'den kuru buz elde edilmesinde, - Jeotermal akışkandan borikasit, amonyum bikarbonat, ağır su, amonyum sülfat vb. kimyasal maddelerin elde edilmesinde kullanılmaktadır(6). JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ Yapılan bir envanter çalışmasına göre, özellikle düşük entalpili alanlardaki ısı boşalımının dolaysız ısı enerjisi kullanımında (kent ısıtması, tarımsal ya da endüstriyel uygulamada) MW['lıkbir enerji olanağı sağlayacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki yüksek entalpili alanlarda da eldeki verilere göre toplam 4500 MW e kapasiteli santraller ile elektrik üretebilmesi olanaklı görülmektedir. Bu değer ülkemizin elektrik kurulu gücüne yakındır. Diğer taraftan, sıcak kuru kaya projeleri olumlu sonuç verdiğinde, yurdumuzun jeotermal enerji potansiyeli iki katma kadar.in.ıhıkreklir. Bu potansiyele rağmen belirlenen potansiyelimizin ne kadar düşük olduğu Tablo 3 *ien görülmektedir. Tablo 3: Türkiyedeki Jeotermal Enerji Potansiyeli Teorik Potansiyel Belirlenen Potansiyel Elektrik Enerjisi (MW b ) Isı Enerjisî~(MW t "} Kaynak: WEC, Enerji İstatistikleri, s.99 ÎÖÖÖ Ülkemizde 4Ö C'ın üstünde akışkan içeren 140 adet Jeotermal saha bulunmaktadır. Yüksek sicaklıklı Jeotermal akışkan içeren sahalar genelde genç tektonik etkinlikler sonucu oluşan grabenlerden dolayı Şekil 1 'den izlenebileceği gibi Türkiye'nin batısında yer almaktadır. Düşük ve orta sicaklıklı sahalar ise volkanizmanm ve fay oluşurnlarmm etkisiyle <k(;ı ve Doğu Anadolu'da ve Kuzey Anadolu fayı boyunca kuzeyde yer almaktadır. Öte yandan maliyet açısından ele alındığında Jeotermal enerjinin oldukça düşük maliyete sahip olduğu görülmektedir. (Tablo 4). Bunda en büyük etken Jeotermal enerjide işletme giderlerinin çok düşük ve bu enerjinin yenilenebilir olmasıdır. Cent bazında ele alman maliyet rakamlarından da görülebileceği gibi en ucuz enerji olarak Jeotermal enerji görülmektedir. Ayrıca 1996 temmuz fiyatlarına göre milyon kca! ısı maliyetleri kömür için TL, fuel oil için TL, doğal gaz için TL, Simav Jeotermal İçin TL, Kırşehir Jeotermal için TL, BalçovaJeotermal için TL, Gönen Jeotermal için TL'dır(9). SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Jeotermal Enerji; 1. Yenilenebilir bir enerji olduğundan, bir başka deyişle, dünya varolduğu sürece, bulutlardan dünyamıza dökülen yağmur, kar gibi atmosferik olaylar da devam ettikçe, bu enerji türünün tükenmeyecek olması, fosil enerji kaynaklarının tükenme olasılığının tartışıldığı günümüzde daha güvenilir bir kaynaktır. 2. Enerji tüketiminin artması eğilimi ve enerji darboğazı birlikte düşünüldüğünde, enerji açığının karşılanması, petrole olan bağımlılığın azalması ve döviz kaybının önlenmesi açısından büyük önemi vardır. 3. Enerji ithalatına ayırdığımız dövizin daha da artacağı düşünüldüğünde, ithalatı yapılan enerji kaynaklarının kullanım alanında başka enerji kaynaklan ile ikamesinin geliştirilmesi gerekmektedir. İkamede bu amaç doğmltusunda yerli kaynaklara yer verilmelidir ve yerli kaynaklar içerisinde aynı zamanda ucuz ve temiz olan je «termal enerji ilk seçeneği oluşturmalıdır. 4. Jeotermal enerjinin maliyeti, gerek elektrik üretiminde, gerekse ısıtma yönünden diğer enerjilerin maliyetine oranla %50-%80 kadar daha ucuzdur. IS Ekim-Kasım-Aralık, Sayı: 29

5 ENERJİ SORUNU 5. Daha az ve genellikle kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalan ölçüde çevre sorunlarına neden olur. Yeni kuşak binary jeotermal elektrik santralleri ile jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinde hiçbir atım yoktur. Yani tüm istenmeyenler sıfır olup bu enerji çevre dostudur. 6. Nükleer enerjinin belirsizliği, çok masraflı olması, kuruluş giderlerinin büyük sermayeyi gerektirmesi, radyoaktif maddelerin yok edilememesi gibi canlılar için te hlike li engellerinden dolayı halen tartışma gündeminde olması, güneş enerjisinin yoğun ve ucuz olmayışı, iç ısıtmada kullanılabilmesi için evlerin yeniden planlanmasının gerekliliği karşısında jeotermal enerji bol, ucuz ve temizdir. yeterlidir. 7. Uygulamaların büyük bölümünde yerli teknoloji 8. Diğer enerji türlerine göre kendini kısa sürede amorti etmektedir. 9. Jeotermal santrallerin devreye girmesi 2-3 yıl gibi kısa sürede olmaktadır. 10. Bu ve bunun gibi yenilenebilir enerjiler yaygın olduklarından, birçoktüketiciyararlanabilir. Dolayısıyla tekel leştirilmeleri zordur. 11. Ucuz elektrik üretiminin sağlanması, elektrik fiyatlarında istikrar sağlanması, fosil yakıtların fiyatlarındaki dalgalanmaların önlenmesi, bol ve ucuz elektrik temini sayesinde endüstrinin gelişmesi, dolayısıyla ihracatı artırıcı etkisinin olması gibi avantajlar sağlayacaktır. Türkiye'de arasında değişen jeotermal kaynak vardır. Jeotermal enerji kullanımı hem Türkiye'de hem de dünyada artmalıdır. Bunun nedenleri; -Jeotermal enerjinin teknik ve ekonomik açıdan geçerli bir enerji kaynağı olduğu yolunda dünyada genelleşen bir görüş oluşmuştur. -Uluslararası işbirliğine giren ve jeotermal projelerin finansmanını sağlayan yoğun örgütlenme etkinlikleri görülmüştür '1İ yılların iki önemli petrol krizi, jeotermal olanakları olan ülkeleri enerji kaynaklarının çeşitle ndirilmesini yoğunlaştırmaya isteklendirmiştir. -Uygun arama yöntemlerinin ve etkin iletim sistemlerinin endüstriyel ölçüde geliştirilmesi sağlanmıştır. Avrupa Topluluğu'nda yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesindeki varolan durumu değerlendirmek için 26 Kasım 1986'daki Enerji Konseyi taahhüdünü izleyerek, Komisyon Mart 1987'deyenilenebilir enerji sahasındaki ulusal bilimsel ve teknik müşavirlertoplantısmı düzenlenmiştir. Bu toplantı da Komisyon'a üye ülkelerdeki öncelikler, teknik durum ve prospektler, potansiyel, engellerve var olan programlar hakkında bilgi verilmiştir yılma ait yeni amaçlarla ilgili olarak Konsey'e sunulan raporda Komisyon, yenilenebilir enerjinin katkısının üç kata çıkarılması hedefini öngörmüştür. Yenilenebilir kaynaklar arasında en önem verilen kaynaklardan bir tanesi de jeotermal enerjidir. Topluluk jeotermal enerji kullanımına ve yeni sahaların bulunup işletmeye açılmasına önem vermektedir. Bu amaçla veri bankaları kurulması düşünülmektedir. Kullanılabilecek jeotermal bölgelerin sayısını geliştirmek ve bütünleştirmek için, yüzeye yakın düşük sıcaklıkta ve korozyona uğratmayan sıvıların olduğu jeotermal sahaların kullanımına öncelik verilmesi düşünülmektedir(lo). Türkiye'de Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda enerji sektöründe amacın, artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji gereksinmelerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ve olabilen en düşük maliyetlerle karşılanabilmesi olduğu belirtilmektedir. Şekil 1: Türkiye'nin Neuiekioniği-volkanik ve jeotermal alanları. Ekim-Kasım-Aralık 1998, Sayı : 29 i o

6 Bu amaca uygun olarakjeotermal enerjinin ucuz, yenilenebilir ve tükenmez bir enerji kaynağı olduğunu bir kez daha vurgula- Tafolo 4: Yakıt Türlerine Göıe Tahminî kwh Maliyeti (cent) Petrol Kömür Nükleer İKüçükHidro Jeotermal Rüzgar Güneş Enerjisi 4,8 5,8 5, N. ŞİMŞEK arası kuruluşların yatırım yapması, bu kaynağın bulunduğu yörelerimize ve ülkemize önemli ölçüde ekonomik ve sosyal katkı sağlayacağı vurgulanmaktadır. Sonuç olarak; döviz harcamalarında tasarruf sağlamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, elektrik kesintileri ile üretimin aksamasını önlemek, yurt içi istihdam ve geliri artırmak istiyorsak hem sosyal maliyeti hem de ekonomik maliyeti düşük olan jeotermal enerji potansiyelimizden olabilecek en yüksek düzeyde yararlanmamız gerekmektedir. yalım. Aynca Planda jeotermal kaynaklardan en yüksek yararı sağlamak amacıyla bu alandaki yasal boşluğu gidermeye yönelik çalışmaların tamamlanması, yeni sahaların keşfedilmesi ve var olan sahaların geliştirlmesi amacıyla MTA, üniversiteler, TEK, özel kuruluşlar, özel idare ve belediyelerin jeotermal değerlendirme yatırım ve projelerin destek sağlanması, uluslar *) TEP = Ton eşdeğer petrol 1 TEP = 44GJ(gigajou1e) 1 GJ=lxl0 1) J 1 EJ=lxlO l8 J=lxl0 9 GJ 1 G TEP (giga TEP) = 44 EJ KAYNAKLAR 1) WEC, Türkiye 6. Enerji Kongresi Enerji İstatistikleri, World Energy Council Türk Milli Komitesi, İzmir, ) Özcan, M.. Dünya Fosil Enerji Tüketiminde Sınır ve Aşılması, Enerji Dünyası Dergisi, Sayı 6-7, Ocak 1996, 3) Yücel, F. B.. Enerji Ekonomisi, Febcl Şti.. Ankara, ) Başol, Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Anadolu İzmir, ) ÖRME Jeotermal, Jeotermal Enerji, Ankara, Eylül ) MTA, Jeotermal Enerji, MTA MaL, Ankara, ) Arasıl,T., Termal Suların Sağlık Alanında Kullanımı, Anatolia Dergisi, Yıl 2, Sayı:17-18, İzmir, ) DPT, Jeotermal Enerji, Alımcı BYKP ÖİK Raporu, Ankara, ) Örme Jeotermal, Ağustos )Ercömert. T.. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi Açısından Avrupa Topluluğunun 19'lardaki Enerji Politikası, Enerji Dünyası Dergisi, Sayı 4, şö Ekim-Kasım-Aralık 1998 Sayı : 29

TERMAL VE MADEN SULARI KONFERANSI

TERMAL VE MADEN SULARI KONFERANSI 5th World Water Forum TERMAL VE MADEN SULARI KONFERANSI 24 25 NİSAN 2008 DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER Prof. Dr. A. Ergün TÜRKER Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı Using of Renewable Energy Sources in Greenhouse Heating Berna KENDİRLİ 1, Belgin ÇAKMAK 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal

Detaylı

Ülkemizin Jeotermal Enerji Kapasitesi ve Yapılabilecekler. Ayşegül ÇETİN Jeoloji Yüksek Mühendisi

Ülkemizin Jeotermal Enerji Kapasitesi ve Yapılabilecekler. Ayşegül ÇETİN Jeoloji Yüksek Mühendisi Ülkemizin Jeotermal Enerji Kapasitesi ve Yapılabilecekler Ayşegül ÇETİN Jeoloji Yüksek Mühendisi 9 Haziran 2014 i İÇİNDEKİLER DİZİNİ 1. JEOTERMAL ENERJİ NEDİR... 3 1.1. Jeotermal Enerjinin Sınıflandırılması...

Detaylı

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIȘMA GRUBU Sunan: Ahmet ENİȘ ÖZET Bilim ve Teknolojinin akıl almaz bir hızla geliștiği ve

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI II İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI... 2 1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları... 3 1.2. Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları... 4 1.2.1. Konut

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI I 850CK0088 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ Hazırlayan: Emine BAYRAM Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Danışman: Yeraltı Kaynakları ve İş geliştirme Uzmanı; M. Erdem

Detaylı

YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ. Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh

YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ. Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh 9 Haziran 2014 1 1.GİRİŞ İller Bankası nın son yıllarda Kentsel dönüşüme vermiş olduğu destek modern ve akıllı kentler

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25 KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI Proje No;TR52/12/TD/01/25 PROJE KOORDİNATÖRLERİ Ziraat Yük. Müh. METİN ARIKAN İnşaat Müh. ALİ HAKAN EKER PROJE

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ HAMMADDELERİ POTANSİYELİNİN DEGERLENDİRİLEBİLİRLİGİ

TÜRKİYE ENERJİ HAMMADDELERİ POTANSİYELİNİN DEGERLENDİRİLEBİLİRLİGİ İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C.16, S.1, SS.81-92, Y 2003 TÜRKİYE ENERJİ HAMMADDELERİ POTANSİYELİNİN DEGERLENDİRİLEBİLİRLİGİ EVALUATION STUDIES OF ENERGY RAW MATERIAL POTENTIAL OF TURKIYE

Detaylı

II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ

II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 15-17 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/289 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

türkiye de jeotermal kaynakların güncel durumu ve yaşanan sorunlar

türkiye de jeotermal kaynakların güncel durumu ve yaşanan sorunlar görüş İbrahim AKKUŞ JMO BTK Jeotermal Üyesi - JMO Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu Başkanı türkiye de jeotermal kaynakların güncel durumu ve yaşanan sorunlar akkusmta@gmail.com Jeotermal

Detaylı

GİRİŞ: ÖZET: JEOTERMAL ENERJİ NEDİR?

GİRİŞ: ÖZET: JEOTERMAL ENERJİ NEDİR? GİRİŞ: İstanbul da düzenlenen 9. Enerji Kongresi katılımcıları, Türkiye nin yabancı enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltıp, kendi kaynaklarını daha iyi kullanmaya çalışması gerektiğini söylediler.

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU 2011 HAZIRLAYAN: CEREN AKSU İÇİNDEKİLER 1. KISALTMALAR... 3 2. ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ... 4 3. GİRİŞ... 5 3.1 ENERJİ : TEHDİT-FIRSAT

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008)

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Ders Notları wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

KERESTE KURUTMADA KULLANILAN ENERJİ KAYNAĞININ MALİYETE ETKİLERİ. Murat ÖZALP, Mustafa ORDU

KERESTE KURUTMADA KULLANILAN ENERJİ KAYNAĞININ MALİYETE ETKİLERİ. Murat ÖZALP, Mustafa ORDU KERESTE KURUTMADA KULLANILAN ENERJİ KAYNAĞININ MALİYETE ETKİLERİ Murat ÖZALP, Mustafa ORDU Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, 43500, Simav/Kütahya,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI:

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI: MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI: 10.14781/MCD.2014308146 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ENERJİ COĞRAFYASI AÇISINDAN

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİNİN TÜRKİYE VE DÜNYADA KULLANIMI

JEOTERMAL ENERJİNİN TÜRKİYE VE DÜNYADA KULLANIMI _ 435 JEOTERMAL ENERJİNİN TÜRKİYE VE DÜNYADA KULLANIMI Umran SERPEN ÖZET Bu çalışmada,yenilenebilir enerji kaynaklarının bu yüzyıldaki rol ve önemi vurgulanmaktadır. Jeotermal enerji hakkında verilen kısa

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI Ağustos 2001 Hazırlayan Dr. İlkay AKÇALI içindekiler GiRiŞ 2 1-GÜNEŞ ENERJiSi TANIMI 2 1.1.Genel Tanım 2 1.2.Fiziksel Tanım 3 1.3.Tarihçesi Ve Gelişimi 4

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye Açısından Önemi. Importance of Renewable Energy Resources for Turkey

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye Açısından Önemi. Importance of Renewable Energy Resources for Turkey Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye Açısından Önemi Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 23279 Elazığ Özet Türkiye, yenilenebilir

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU Yayın Tarihi: Temmuz, 2011 MARKA Yayınları Serisi TEMMUZ 2011 Sayfa 2 TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı