Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.)"

Transkript

1 INBOX MAIL MARKETING H~ZMET SOZLESMES~ Madde I- TARAFLAR 1.1 Altay~egme Mh. Boma~ Sok. No:217 Maltepe I istanbul adresinde mukim Gen~dizayn Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.) 1.2 Curnhuriyet Cad. Cumhuriyet Apt. No:1713 Beyoglu I istanbul adresinde mukim Turk Kultur Vakf~ Turkiye Subesi (Bundan sonra k~saca MUSTER1 olarak anllacaktrr.) MADDE 2 - TANIMLAR igbu sozlegmeden yer alan Reklam : MUSTERi'nin lnbox Mail Marketing Se~isi ile Allcllara E-Posta yoluyla gdnderecegi bilgi, duyuru veya kampanya i~erikli metinsel velveya gorse1 her turlu tanltlml, Veritabanl : MUSTERi'nin hukuka uygun olarak ve ilgililerin rrzas~yla toplad~gl ve reklam gonderimi yapllacak olan kigilerin iletigim bilgilerini i~eren datay~, AIICI : igbu sozlegme hukumleri Ger~evesinde, MU$TERiSnin lnbox Mail Marketing ' in sundugu E-posta pazarlama platformu ile E-posta gonderimi yapacagl kigileri, lnbox Mail Marketing Se~isi: lnbox Mail Marketing 'in sundueu altyapl ve yazlllm destegi ile MUSTERi'nin Allcllara toplu olarak E-Posta gonderebildigi karnpanya yonetim sistemini, Site: alan ad1 uzerinden yayln yapan ve lnbox Mail Marketing Se~isi'nin internet uzerinden kullan~lrnas~na olanak saglayan lnbox Mail Marketing 'e ait web sitesini, ifade eder. MADDE 3 - SOZLESMEN~N KONUSU igbu sozlegmenin konusu MUSTERi'nin hukuka uygun olarak ve ilgililerin rlzaslyla topladlg~ Allcllara ait iletigirn bilgilerini iqeren veritaban~na izinli pazarlama yontemiyle reklam i~erikli e- posta gondermesi i~in lnbox Mail Marketing ' in yazlllrn destegi ve altyapl hizmeti sunmaslna iligkin taraflarln karglllklr hak ve yukumluluklerinin duzenlenmesidir. MADDE 4 - lnbox Mail Marketing 'in HAK ve YUKUMLULUKLER~ 4.1 lnbox Mail Marketing, MUSTERi'nin lnbox Mail Marketing Se~isi ile internet uzerinden Allcllara gonderim yapabilmesi i~in Site'de MUSTERi'ye ozel uyelik hesab~ a~arak, kullanlcl ad1 ile gifreden olugan hesap bilgilerini MUSTERi'ye e-posta ile bildirecektir. 4.2 lnbox Mail Marketing, MUSTER? nin lnbox Mail Marketing Sewisi' ni guvenli bir gekilde yapabilmesi i~in MUgTERi'nin girig yapacagl web sayfasrnda guvenli (8ifreli) baglantl imkdnl sunacaktlr. Ayrlca lnbox Mail Marketing bu sistemin kullanlmrna iligkin olarak Mugteriye hem gerekli turn bilgileri verecek hem de her zaman kullanlma iligkin teknik destegi saglayacaktlr. Bu hpmet ig bu sozlegmenin 7. Maddesinde belirlenen ek hizmetler kapsamlnda degildir.

2 4.3 lnbox Mail Marketing, igbu sozlegrnenin konusunu olugturan taahhutlerini, erigirn saglaylcllar velveya yer saglay~cllar taraflnda rneydana gelebilecek teknik arlzalar veya lnbox Mail Marketing 'in kontrolu dlglnda ortaya qlkabilecek benzer teknik problernler nedeniyle zarnan~nda ger~eklegtirernernesinden sorurnlu olrnayacaktlr. Bununla birlikte hizrnetin aksarnas~na veya zarnan~nda yerine getirilernernesine neden olan uqjncu kigiler kaynakll teknik ar~zalarln sona errnesinden itibaren, eksik veya zarnan~nda yapllarnayan hizrnet ve taahhutler lnbox Mail Marketing taraflndan en klsa zarnanda ve her halde en geg 2 (iki) iggunu iqinde yerine getirilecektir. Ayrlca bu tip bir aksakllk olrnasl dururnunda lnbox Mail Marketing aksakllg~n nedenini Mugteriye bildirecek ve aksakltgln giderilmesi iqin azarni ozeni gosterecektir. 4.4 lnbox Mail Marketing, MUgTERi'nin lnbox Mail Marketing Servisi'ni en iyi ve optimum duzeyde kullanrnasl ve reklarn gonderirnlerinin herhangi bir aksakl~k olrnakslzln yapllrnasl i~in gerekli teknik altyaplyl saglayacaktlr. Ancak, MUgTERi'nin kendi kusuru veya hatall kullanlrnlndan dolay1 kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle eksik, yanllg veya bozuk reklarn gonderirni yapllrnaslndan veya bu nedenle, yapllan reklam gonderirnlerinin Allcllara ulagmarnaslndan dolay1 lnbox Mail Marketing sorurnlu tutulrnaz 4.5 lnbox Mail Marketing, MugTERi taraflndan lnbox Mail Marketing Servisi' ne yuklenen verilerin yedegini her gun saat 24.00'da yapacakt~r. Bununla birlikte, lnbox Mail Marketing ' in kusuruna dayanmayan bir sebeple verilerin bozulrnast veya silinmesi dururnunda, son yedekleme tarihi ile veri kayblnln gerqeklegtigi tarih araslndaki veri kayblndan lnbox Mail Marketing - sorurnlu degildir.. Verilerin yedeklernesinin sozlegrne ile taahhut edilen zarnanda yapllrnarnas~ nedeni ile olugan veri kayblndan lnbox Mail Marketing sorurnludur. 4.6 lnbox Mail Marketing Servisinin yazlllrn~nda veya altyapls~nda bulunan hatalar veya aksakl~klar nedeniyle, gonderilerneyen reklarnlardan lnbox Mail Marketing sorurnludur. Bu dururnda lnbox Mail Marketing, hatall, eksik veya yanllg gonderilen veya hi$ gonderilerneyen reklamlarln tekrar gonderilrnesinden ek bir ucret talep etrneksizin sorurnlu olacaktlr. Ayrlca bu tip bir aksakllk nedeniyle Miigterinin herhangi bir zarara ugrarnasl durumunda lnbox Mail Marketing dogrnug ve dogacak rnenfi ve muspet zararl tazrnin etrnekle yukurnludijr. 4.7 lnbox Mail Marketing, MUgTERi'nin reklarn gonderirni yaptlgl veri tabanlnda bulunan verilerin hukuka ayklrl olarak veya ilgililerin rlzasl olrnakslzln toplad~gln~, Al~cllardan reklarn gonderimi i~in izin veya onay altnrnadlglnl ya da lnbox Mail Marketing sunucularl uzerinden hukuka ayklrl olarak SPAM (isternsiz Cop Posta) gonderildigini tespit etrnesi halinde bu dururnu Mijgteriye yazlll olarak ihbar edecektir. Ancak yazlll ihbara ragmen dururn devarn ederse lnbox Mail Marketingin sozlegrneyi fesih hakkl saklldlr. igbu rnadde kapsarnlnda sozlegrnenin feshedilrnesi halinde. MUgTERi'nin fesih anlna kadar igbu sozlegrnede ~erqevesinde aldlgl hizrnetlere iligkin dderne yukijrnlulukleri ortadan kalkrnaz. 4.8 lnbox Mail Marketing,MugTERi' nin lnbox Mail Marketing Servisi' nde kullandlgl veri tabanlnl gizli bilgi olarak koruyacaglnl, bagka bir karnpanyada kullanrnayacaglnl, kulland~rtrnayacag~n~ ve uquncu kigilerle paylagrnayacagln~ kabul ve taahhut eder.

3 4.9 MUSTER[' nin i ~bu sozle$rnedeki ylikurnluklerini veya taahhutlerini ihlal etrnesi sebebiyle Allcllarln veya MUSTERi'nin i~bu sozle~rne kapsarnlnda gonderirn yaptlgl diger ki~ilerin ugradlklarl zarar nedeniyle lnbox Mail Marketing 'dan tazrninat talep etrneleri veya lnbox Mail Marketing 'nln idari ya da cezai yaptlrlrna ugrarnasl halinde rnahkerne ilarnl ile kesinle~rn zararlnl MUSTERi'ye rijcu hakkl saklldlr. MADDE 5 - MIJSTER~~N~N HAK ve YuKUMLULUKLER~ 5.1 lnbox Mail Marketing, Site'nin guvenlik altyaplsl iqin gereken turn tedbirleri alacaktlr. Ancak lnbox Mail Marketing taraflndan MUSTERi'ye venlen Site iqin gerekli hesap bilgilerinin guvenligi tarnarnen MUSTERi'nin sorurnlulugunda olup, bu bilgilerinin MUSTERi taraflndan gerektigi gibi korunrnarnasl sebebiyle u~uncu ki~ilerin eline geqrnesi neticesinde Site'ye yapllan yetkisiz giri~lerden ve lnbox Mail Marketing Servisi'nin yetkisiz kullanlrnlndan dolay1 lnbox Mail Marketing 'nln sorurnlulugu yoktur. 5.2 MUSTERI, lnbox Mail Marketing se~isi ile yapacagl turn gonderirnlerde, Allc~larln gonderirni yapan gerqek veya tuzei ki~i olarak kendisini tanlyabilecegi olqude tanltlcl bilgiler bulunduracaglnl ve gondericisi belli olrnayan veya AIICI taraflndan anla~llrnayacak tarzda gonderim yaprnayacaglnl taahhut eder. 5.3 MUSTER], Allcllara gonderecegi reklarn iqeriklerinde, Allclnln reklarn iqerikli E-Posta alrnak isternedigini bildirebilecegi bir baglantl (kopru) veya ileti~irn adresi bulunduracag~nl ve rnesaj alrnak isternedigini bildiren Allcllara 24 saat iqinde gonderirnleri durduracaglnl ve lnbox Mail Marketing Sewisi ile tekrar rnesaj gonderrneyecegini, kabul ve taahhut eder. 5.4 MUSTERi, lnbox Mail Marketing Se~isi'ni sadece izinli pazarlarna qallgrnas~ amaclyla kullanacaglnl, lnbox Mail Marketing Servisi'nde kullanacagl veritabanlnda bulunan bilgilerin hukuka uygun olarak ve ilgililerin rlzaslyla topladlglnl ve ilgililerden kendilerine reklarn gondermek iqin onay ald~gln~, ilgiierinin rlzasl olrnakslzln toplanan bilgilerden olugan veritabanlnl lnbox Mail Marketing Se~isi'nde kullanmayacaglnl, reklarn gonderirni iqin izinlonay alrnadlgl Allcllara lnbox Mail Marketing Se~isi ile reklarn gonderrneyecegini, lnbox Mail Marketing Servisi'ni kullanlrken elektronik ticaretle ilgili rnevzuata uygun davranacaglnl, i~erigi veya gonderirni hukuka ayklrl olan gonderirnler yaprnayacaglnl kabul, taahhut ve garanti eder. 5.5 MUSTERI, Allcllara gonderecegi E-Posta rnesajiarlnda yer alan reklarn i~eriklerinin hukuka, karnu duzenine, genel ahlaka, rekabet kurallar~na, Reklarn Kurulu ilke ve kararlarlna uygun olacaglnl ve uquncu kigilere ait fikri ve slnai haklarl ihlal etrneyecegini taahhut ve garanti eder. MUSTERi reklarn iqerikleri nedeniyle ortaya qlkabilecek herhangi bir hukuki uyugmazllkta tek rnuhatabln kendisi oldugunu ve reklarn iqeriklerinden kaynaklanabilecek turn sorurnlulugun tek baglna kendisine ait oldugunu kabul ve taahhut eder. 5.6 MUSTER~ kendi web sitesinde lnbox Mail Marketing adln~ ve linkini yaylnlayacaglnl kabul ve taahhut eder. 5.7 MUSTER1 igbu sozle$rne konusu hizrnetlerle alakall her turlu talep ve uyarllarlnl lnbox Mail Marketing 'a yazlll olarak (E-Posta) iletecektir. Yaz~ll olarak yapllrnayan uyarl ve talepler nedeniyle igbu sozlegrne konusu hizrnette rneydana gelebilecek aksakllklardan ve gecikmelerden lnbox Mail Marketing sorumlu olrnayacaktlr. 3

4 MADDE 6 - ~JCRETLEND~RME ve ODEME 6.1 MUSTER1 igbu sozlegme kapsamlnda aldlgl hizmet karglllglnda lnbox Mail Marketing' e herhangi bir hizmet bedeli odemeyecektir. Bunun tek gartl olarak MUSTER1 kendi web sitesinde lnbox Mail Marketing adln~ ve linkini yaylnlayacaglnr kabul ve taahhut eder. lnbox Mail Marketing sunmakla yukumlu oldugu lnbox Mail Marketing servisi kullanlm ve reklam gonderim hizmetini Mugteri' nin yukumluluklerini yerine getirdikten sonra kullandlrma hakklnl sakll tutar. 6.2 MUSTER1 veritabanl uye adedi ile slnlrll olup, MUSTERi taraflndan lnbox Mail Marketing Servisi uzerinden slnlrslz defa gonderim yapabilir. gonderimlerinde " Ek dosya maksimum boyutu 500 KB " dir. 6.3 MUSTERi'nin igbu sozlegeme kapsamlnda yukumluluklerini yerine getirmemesi halinde lnbox Mail Marketing ' in hizmeti dondurma veya fesih haklar~ saklldlr. MADDE 7 - SOZLESMEN~N SURES~ 7.1 igbu sozlegme taraflarln imzaslyla birlikte yilrurluge girer 1 yll sureyle kesintisiz olarak yururlukte kallr. 7.2 Taraflardan biri igbu sozlegmeyi, sozlegmenin suresi dolmadan en az 10 (on) gun oncesinden feshettigini yazlll olarak kar~l tarafa bildirmez ise sozlegme aynl gartlarla 1 (bir) yll daha uzamlg sayllacaktlr. Sozlegme bedelinin ve ek hizmet bedellerinin TL olarak kararlagtlrllmlg olmasl durumunda, sozlegme bedeli ito'nun aqklayacagl yllllk TEFE-TUFE ortalamasl oranlnda arttlr~lacaktlr. Sozlegme bedelinin yabancl para birimi uzerinden %4 arttlrllacakt~r. MADDE 8 - S~~ZLESMEN~N FESH~ 8.1. MUSTERi, sozlegme bitim tarihinden 10 (on) gun oncesinden yaz~ll bildirimde bulunmak gartlyla, igbu sozlegmeyi tek tarafll olarak ve herhangi bir neden gostermeksizin feshedebilir Taraflardan birisi diger tarafln igbu sozlegme hukumlerini ihlal ettigini tespit etmesi halinde, ihlalin niteligine gore diger tarafa ihlalin sona erdirilmesini yazll~ olarak bildirip ihlalin giderilmesi i~in sure verecektir. Ancak ihlalin devam~ halinde taraflarln sozlegmeyi tek tarafl~ fesih ve birbirlerinden tazminat talebi hakk~ saklldlr. MADDE 9- SIR SAKLAMA ve G~ZL~LIK HUKUMLER~ 9.1 igbu sozlegme kapsamlnda MUSTERi taraflndan lnbox Mail Marketing 'e yazlll olarak veya elektronik ortamda teslim edilen her tijrlu mugteri ve veritaban~ bilgileri ile lnbox Mail Marketing taraflndan MUSTERi'ye yazlll olarak veya elektronik ortamda teslim edilen uygulama, yazlllm, kod, program, egitim, dokuman, bilgi ve matelyaller gizli bilgi ve ifga yasag~ kapsarnlndadlr. 9.2 Taraflar, gizli bilgiyi yalnlzca verili~ amaclna uygun ve bu ama~la slnlrll olarak kullanacak ve ilgili tarafln yazrl~ izni olmaksrzln gizli bilgileri hi~bir gerek~e ile klsmen veya tamamen ger~ek veya tuzel O~uncu gahrslarln bilgisine sunmayacak veya herhangi bir gekilde ifga etmeyecektir

5

6

1.2 SERVİS SAĞLAYICI'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşmede yer alan;

1.2 SERVİS SAĞLAYICI'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşmede yer alan; HİZMET SÖZLEŞMEMİZ MADDE 1 - TARAFLAR 1.1 Fethiye Mah. Sanayi Cad. No: 263 İç kapı : 24 Nilüfer / BURSA adresinde mukim Air Fiber İnternet ve İletişim Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti Telefon : +90 (224)

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Tesanburada.com üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. TESAN ĠLETĠġĠM

Detaylı

DORUKFAX HİZMET SÖZLEŞMESİ

DORUKFAX HİZMET SÖZLEŞMESİ DORUKFAX HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Ticari merkezi Dikilitaş Mah. Eren Sok. No: 26 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde bulunan DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (kısaca DORUKNET olarak

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

SUNUCU BARINDIRMA VE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

SUNUCU BARINDIRMA VE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SUNUCU BARINDIRMA VE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İş bu sözleşme [TARIH] tarihinde; İstoç 40.ada NO:10 Bağcılar İstanbul Türkiye de bulunan, YSR Bilişim Teknolojileri Telekomünikasyon İnternet

Detaylı

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1- Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan KaaNMedia İnternet Hizmetleri (Mustafa Kağan ÖZBİLGE) (KaaNMedia İnternet

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Hizmet Sözleşmesi 1. Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri(hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Ömür AKGÜN - Data TR Bilişim Teknoloji Hizmetleri (Data TR olarak anılacaktır)

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

1- Taraflar 2- Konusu 3- Sorumluluklar

1- Taraflar 2- Konusu 3- Sorumluluklar 1- Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan PozitifHost Web Yazılım (PozitifHost olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji İletişim ve İnternet Hizmetleri (Ankara Online Teknoloji

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

GENEL HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan ve/veya ürün satan, bundan böyle sözleşmede BTMEDİASOFT olarak anılacaktır. BTMEDİASOFT a ait internet siteleri

Detaylı

İsim Kayıt Bilişim Web Hosting Hizmetleri HİZMET SÖZLEŞMESİ

İsim Kayıt Bilişim Web Hosting Hizmetleri HİZMET SÖZLEŞMESİ İsim Kayıt Bilişim Web Hosting Hizmetleri HİZMET SÖZLEŞMESİ 1- Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Kadir KURT - İsim Kayıt Web Hosting

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 0266 606 06 10 xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR ESKĠ KUYUMCULAR MAH. TEVFĠKSAĞLAMPAġA SK. FERAH ĠġHANI KAT:3 KARESĠ/BALIKESĠR adresinde bulunan DATABİR İNTERNET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

SÜRAT HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

SÜRAT HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) SÜRAT HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, (a) Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No:31/1 Tek-Er İş Merkezi Bağcılar/İstanbul adresinde mukim Sürat

Detaylı

SANAL SUNUCU VE VMWARE SUNUCU SÖZLEŞMESİ

SANAL SUNUCU VE VMWARE SUNUCU SÖZLEŞMESİ SANAL SUNUCU VE VMWARE SUNUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İş bu sözleşme.. tarihinde; İstasyon Mahallesi Saadet Caddesi No : 117 İlkadım SAMSUN da bulunan, (Bundan sonra Computer olarak tanımlanacaktır)

Detaylı

GENEL HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan ve/veya ürün satan, bundan böyle sözleşmede SUDO TEKNOLOJİ olarak anılacaktır. SUDO TEKNOLOJİ ye ait internet

Detaylı

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DOĞANAY SMS Adres: YAKACIK MAHALLESİ ÇEKİRGE CADDESİ 63/B KEÇİÖREN ANKARA Tel: 05398100218 Fax: E-Mail: doganaymedya@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Onno Media hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan

Detaylı

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Hostbey Yazılım ve Bilişim Teknolojileri hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. TOPLU SMS SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı