R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR"

Transkript

1 R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev

2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ KAPSAM İLGİLİ DOKÜMANLAR TANIMLAR GENEL TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ FORMATI VE KULLANIMI TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ TANITIM VE REKLAM MALZEMELERİNDE KULLANIMI TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER KISITLAMALAR AKREDİTE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLAR VEYA SERTİFİKALARDA TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR... 9 EK A: TÜRKAK LOGOSU VE TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI TANIMI... 13

3 1. AMAÇ Akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarõ yeterliliklerinin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafõndan onaylandõğõnõ göstermek amacõyla TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanmalõdõr. 2. KAPSAM Bu Rehberde, ilgili uluslararasõ standartlarõn şartlarõnõ karşõlayan ve TÜRKAK tarafõndan akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarõnõn, TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanmasõna dair düzenlemeler açõklanmaktadõr. 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR a) Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarõ için TS EN ISO/IEC Standardõ, b) Muayene Kuruluşlarõ için TS EN ISO/IEC Standardõ, c) Ürün/Hizmet Belgelendirme Kuruluşlarõ için TS EN Standardõ, d) Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşlarõ için ISO/IEC Rehber 66, e) Kalite Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarõ için TS EN Standardõ, f) Personel Belgelendirme Kuruluşlarõ için TS EN ISO/IEC Standardõ. 4. TANIMLAR TÜRKAK Logosu: TÜRKAK õn kendi ismini veya akreditasyon programlarõnõ tanõtmak için kullandõğõ sembol Şekil 1: TÜRKAK Logosu TÜRKAK Akreditasyon Markasõ: TÜRKAK tarafõndan akredite edilmiş kuruluşlarõn akreditasyon statülerini göstermek için kullandõğõ semboldür. Akreditasyon Markasõ TÜRKAK logosunun altõna akreditasyon alanõ, akreditasyona konu olan standardõn numarasõ ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasõnõn eklenmesi ile oluşturulur.

4 5 GENEL Şekil 2: TÜRKAK Akreditasyon Markasõ 5.1 Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon, test, muayene, sistem, ürün/hizmet ve personel belgelendirme alanlarõnda faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarõnõn yeterliliklerini denetlemek ve akredite etmekten sorumlu olan ulusal akreditasyon kuruluşudur. 5.2 a) Bu Rehberde belirtilen şartlar, TÜRKAK tarafõndan akredite edilmiş olan bütün kuruluşlar tarafõndan yerine getirilmelidir. b) Belgelendirme kuruluşlarõ, kendilerinden akredite belgelendirme hizmeti alan müşterilerinin de bu Rehberde belirtilen şartlara uymasõnõ sağlamak için gereken her tür önlemi almalõdõr. c) TÜRKAK tarafõndan akredite edilen laboratuvarlar ve muayene kuruluşlarõ, kullanõm izni aldõklarõ TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ, müşterilerinin, taşeronlarõnõn veya herhangi bir üçüncü tarafõn yetkisiz kullanõmõnõ engelleyecek prosedür ve politikalara sahip olmalõdõr. d) TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullandõrma hakkõ sadece Türk Akreditasyon Kurumuna aittir. 5.3 TÜRKAK tarafõndan akredite kuruluşlar, ilgili TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kõrtasiye malzemelerinde, raporlarõnda, sertifikalarõnda, broşürlerinde ve akreditasyon faaliyetleriyle ilgili her türlü çalõşmasõnda bu rehberde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilirler. 5.4 TÜRKAK tan akredite olan bütün kuruluşlar, akreditasyon kapsamõnõn ve sõnõrlarõnõn ne olduğunu müşterilerine tam olarak açõklamaktan sorumludur. 6 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ FORMATI VE KULLANIMI 6.1 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ bu bölümde detaylõ olarak anlatõlan formatta, ebatta ve renkte kullanõlmalõdõr. 6.2 Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardõn numarasõ ve kuruluşun akreditasyon numarasõ Şekil 2 de gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altõna merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir. 6.3 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ A4 ebadõndan daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basõlmõşsa, eni 30 mm den daha büyük olmamalõdõr. Markanõn daha büyük ebatlõ bir sarf malzemesine basõlmasõ halinde, TÜRKAK tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlõ olan Marka kullanõlabilir. Sayfa4/15

5 6.4 Akredite kuruluşlar, kendi oluşturduklarõ marka reprodüksiyonlarõnõ bu Rehberde verilen formatla aynõ olacak şekilde hazõrlamalõdõr. TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn ebat, renk ve formatõna ilişkin detaylõ bilgi EK A da verilmiştir. 6.5 Markanõn içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalõdõr. 6.6 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ kõrtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanõlabilir. Ancak Marka; a) akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskõ yapõlan dokümanõn üzerinde bulunmalõdõr. b) akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskõn veya geri planda olmamalõdõr. c) her bir TÜRKAK Akreditasyonu için aynõ malzeme üzerine birden fazla basõlmamalõdõr. 6.7 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ kabartma veya hologram şeklinde kullanõlabilir. 6.8 TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn elektronik ortamdaki reprodüksiyonlarõ, bu Rehberdeki tüm şartlara ilave olarak aşağõda sõralanan şartlarõ karşõlõyor olmasõ koşuluyla kabul edilebilir. a) Kuruluşun akreditasyon numarasõ markanõn tam altõna merkezi bir şekilde yazõlmõş olmalõdõr. b) TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapõlmamalõdõr. c) Markanõn formatõnda herhangi bir değişiklik yapõlmamalõdõr. d) TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn kullanõlacağõ doküman zemininin renkli olmasõ durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markasõ beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.(bakõnõz Şekil 3) Şekil 3: TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn beyaz zeminli dokümanlar haricindeki dokümanlarda kullanõm şekli Sayfa5/15

6 e) Bilgisayar ortamõnda hazõrlanan markalar bu Rehber dokümanda belirtilen formatlar çerçevesinde veya TÜRKAK õn elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde hazõrlanmalõdõr. Şekil 4: TÜRKAK Akreditasyon Markasõ Örnekleri 6.9 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ, tif, jpg, gif ve bmp formatlarõnda 50 mm genişliğinde TÜRKAK tarafõndan hazõrlanmõştõr. Hazõrlanan değişik formatlardaki TÜRKAK Akreditasyon Markasõ örnekleri imza karşõlõğõ akredite edilen kuruluşa teslim edilir. TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn belirtilen ebat haricinde kullanõlmasõ gerektiğinde, önceden TÜRKAK õn onayõ alõnmalõdõr. Şekil 4 de 25 mm ebatlõ TÜRKAK Akreditasyon Markasõ örnekleri her bir akreditasyon standardõ için ayrõ ayrõ verilmiştir. Sayfa6/15

7 7 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ TANITIM/REKLAM MALZEMELERİNDE KULLANIMI 7.1 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ, akredite kuruluşun statüsü hakkõnda yanlõş bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanõlmamalõdõr. 7.2 Bu Rehberdeki şartlarõ karşõlõyor olmalarõ koşuluyla, TÜRKAK tan akredite kuruluşlar ilgili tanõtõm/reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanma hakkõna sahiptir. 7.3 TÜRKAK tan akredite belgelendirme kuruluşlarõndan belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kõrtasiye, reklam, tanõtõm veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markasõ akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programõnõn markasõ ile ilişkili olacak şekilde kullanõlmalõdõr. ( Bakõnõz Şekil 6 ) 7.4 Tanõtõm Malzemeleri terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altõnda üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notlarõ, etiketleri, dokümanlarõ veya yazõlõ bildirimleri kapsamaktadõr. Bu kõsõtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir. 7.5 Antetli kağõtlarda kullanõlan TÜRKAK Akreditasyon Markasõ, bu Rehberde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalõdõr. TÜRKAK Akreditasyon Markasõ akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalõdõr. 7.6 Akreditasyon kapsamõ dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapõlan tekliflerde üzerinde TÜRKAK õn Akreditasyon Markasõ olan antetli kağõtlar kullanõlõyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açõkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda,örneğin Bu teklif akreditasyon kapsamõ dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir şeklinde bir ibare bulunmalõdõr. 7.7 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ akredite kuruluşun personeli için bastõrõlan kartvizitler üzerinde kullanõlamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atõfta bulunulamaz. 7.8 Akredite kuruluş üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanacağõ her tür malzemeyi (kõrtasiye,vs..) kullanõma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK õn onayõnõ almalõdõr. 8. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER KISITLAMALAR 8.1 a) Bir reklam kampanyasõnõn parçasõ olacak şekilde bu Rehberde belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markasõ içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markasõ taşõtlarõn üzerinde kullanõlmamalõdõr. Sayfa7/15

8 b) TÜRKAK Akreditasyon Markalarõ binalarõn veya bayraklarõn üzerinde kullanõlmamalõdõr. c) TÜRKAK Akreditasyon Markasõ akredite uygunluk değerlendirme kuruluşunun binasõnõn iç duvarlarõnda, kapõlarõnda veya fuarlardaki tanõtõm standlarõnda kullanõlabilir. 8.2 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ TÜRKAK õn herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladõğõ veya önerdiği anlamõna gelebilecek şekilde kullanõlmamalõdõr. 8.3 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ akreditasyon kapsamõndaki belgelendirme, deney, kalibrasyon ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK õn sorumluluğu üstüne aldõğõnõ ima edecek şekilde kullanõlmamalõdõr. 8.4 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tan akredite edilmiş bütün faaliyetler açõkça belirtilmelidir. 8.5 a) Ürün belgelendirmeye ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Markasõ sadece akredite edilmiş ürün belgelendirme çalõşmalarõ kapsamõnda üretilmiş ürünler için akredite ürün belgelendirme kuruluşunun logosu ile birlikte kullanõlabilir. b) Akredite laboratuvarlara verilen TÜRKAK Akreditasyon Markasõ deneye tabi tutulmuş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalõ ayrõca ürün belgelendirmesi veya onayõnõ ima edecek şekilde de kullanõlmamalõdõr. c) Akredite muayene kuruluşlarõna verilen TÜRKAK Akreditasyon Markasõ muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalõ ayrõca ürün belgelendirmesi veya onayõnõ ima edecek biçimde de kullanõlmamalõdõr. 8.6 TÜRKAK tarafõndan akreditasyonu askõya alõnan kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markasõ içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayõmõnõ derhal durdurmalõdõr. 8.7 TÜRKAK tarafõndan akreditasyonu iptal edilen kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markasõ içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağõtõmõnõ derhal durdurmalõdõr. 8.8 Kendi markasõnõn kullanõm hakkõnõ veren bir akredite kuruluşun, akreditasyonunun TÜRKAK tarafõndan iptal edilmesi halinde, bu kuruluş markasõnõ kullanõm hakkõ vermiş olduğu kuruluşlarõn tanõtõm ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajlarõ üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn kullanõmõnõ derhal durdurmasõnõ temin edecek prosedürlere sahip olmalõdõr. 8.9 Akredite edilen kuruluşun birden fazla şubesi varsa ve bu şubelerden bazõlarõ akredite ise, TÜRKAK Akreditasyon Markasõ sadece akredite olan şubeler tarafõndan kullanõlmalõdõr. Bütün şubelerde ortak bir form kullanõlõyorsa, ilgili dokümanda TÜRKAK Akreditasyon Sayfa8/15

9 Markasõ kullanõlabilir, fakat Markanõn hemen yanõnda hangi şubelerin akredite olduğu açõkça belirtilmiş olmalõdõr TÜRKAK bu Rehberde belirtilen şartlarõ ön bilgilendirme yapmaksõzõn değiştirme hakkõna sahiptir. 9 AKREDİTE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLAR VEYA SERTİFİKALARDA TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR 9.1 Şekil 5 de birden fazla akreditasyona sahip olan kuruluşlarõn, TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ ne şekilde kullanabileceği gösterilmiştir. veya Şekil 5: Birden fazla akreditasyona sahip kuruluşlarõn olasõ marka kullanõm şekilleri 9.2 TÜRKAK, TÜRKAK Akreditasyon Markasõ taşõyan test, kalibrasyon veya muayene sonuçlarõnõn yahut belgelendirme kararlarõnõn doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. Sayfa9/15

10 9.3 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ bir cihazõn kalibrasyonunun, test veya muayeneye konu olan malzemenin/ürünün TÜRKAK tarafõndan onaylandõğõnõ ima edici şekilde kullanõlmamalõdõr. 9.4 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ, akredite sonuç içermeyen test raporlarõnda veya sertifikalarõnda kullanõlmamalõdõr. Bu gibi raporlarda/sertifikalarda akreditasyona ilişkin hiçbir atõf yapõlmamalõdõr. 9.5 Bir kalibrasyon sertifikasõnda TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn kullanõlabilmesi için, sertifikadaki sonuçlarõn çoğunluğunun akredite kapsamla ilgili sonuçlardan oluşmasõ gerekir. Akreditasyon kapsamõ dõşõndaki sonuçlar tespit edilebilir olmalõdõr. 9.6 TÜRKAK tarafõndan akredite edilmiş bir laboratuvarõn/muayene kuruluşunun başka bir akreditasyon kuruluşundan da akredite olmuş olmasõ halinde, bu kuruluş düzenlediği rapor/sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanmalõdõr veya tercihine göre TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanmadan diğer akreditasyon kuruluşunun akreditasyon markasõnõ kullanmalõdõr. 9.7 TÜRKAK tarafõndan onaylanmõş kalibrasyon etiketleri sadece akreditasyon kapsamõ dahilinde kalibre edilmiş cihazlarda kullanõlmalõdõr. 9.8 TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn akredite olmayan sonuçlarõ da içeren deney veya muayene raporlarõnda kullanõlmasõ halinde, akredite kuruluşlar düzenledikleri raporun kapak sayfasõndaki TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn yanõna hangi muayene veya deneylerin akredite olduğunu gösteren bir uyarõ notu eklemelidir. Bu notta örneğin * işaretli deneyler akreditasyon kapsamõ dahilinde değildir gibi bir ibare olmalõdõr. Uyarõ notu kolayca okunabilir bir şekilde olmalõdõr. Buna bağlõ olarak deney/muayene raporunun iç sayfalarõnda da akredite olmayan sonuçlar açõkça işaretlenmelidir. 9.9 Laboratuvarlar, yayõmladõklarõ TÜRKAK Akreditasyon Markalõ raporlarõn adli/resmi bir soruşturma için kullanõlmasõ halinde görüş veya yorum bildirebilirler. Bu hallerin akreditasyon kapsamõ dahilinde olmadõğõ durumlarda, TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn veya bildirilen görüşün hemen yanõna Hakkõnda görüş verilen/yorum yapõlan sonuçlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir. gibi bir uyarõ notu düşülmelidir TÜRKAK tarafõndan akredite edilen kuruluşlarõn, akredite sonuç içermeyen rapor veya sertifikalarõyla birlikte göndereceği yazõlarda, TÜRKAK Akreditasyon Markasõ taşõyan antetli kağõt kullanmalarõ halinde; ekli rapordaki/sertifikadaki sonuçlarõn akreditasyon kapsamõ dahilinde olmadõğõnõ belirten bir uyarõ yazõ içinde yer almalõdõr TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn kullanõmõna ilişkin kurallar seyyar deney/kalibrasyon laboratuvarlarõ için de geçerlidir. Sayfa10/15

11 9.12 Aynõ kapsamda birden fazla akreditasyona sahip olan belgelendirme kuruluşlarõ, akredite edildikleri kapsamla ilgili sertifikalarõnda veya diğer belgelendirme dokümanlarõnda kendisini akredite eden akreditasyon kuruluşlarõndan en az bir tanesinin markasõnõ kullanmalõdõr Belgelendirme kuruluşlarõ, belgelendirdikleri kuruluşlarõn TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanõm şekillerini denetlemelidir. Belgelendirme kuruluşlarõ, kendilerinden hizmet alan kuruluşlarõn, TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ hangi şartlar altõnda kullanacağõnõ tanõmlamalõdõr TÜRKAK tan akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafõndan bir laboratuvarõn, (TÜRKAK tarafõndan akredite edilmiş olsa dahi) kalite sisteminin belgelendirilmesi halinde belgelendirme kuruluşu laboratuvarõn düzenlediği deney raporlarõ veya sertifikalarõnda TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullandõrmamalõdõr Bu Rehberin 6,7 ve 8 maddelerinde belirtilen şartlar belgelendirme kuruluşlarõndan hizmet alan kuruluşlar için de geçerlidir Marka reprodüksiyonlarõ bu Rehberde verilen örneklere uygun olarak yapõlmalõdõr. Akredite belgelendirme kuruluşundan sertifika alanlar TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn yanõna belgelendirme kuruluşunun logosunu Şekil 6 de gösterildiği gibi ekleyerek kullanmalõdõr. Belgelendirme kuruluşunun logosu Şekil 6: Belgelendirme kuruluşunun logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn ilgili sertifikada kullanõm şekli 9.17 Akredite bir muayene kuruluşu taşerondan elde etmiş olduğu sonuçlarõ ve kendi akreditasyon kapsamõndaki sonuçlarõ kullanarak bir rapor hazõrlamak istiyorsa, hazõrlanan raporda veya sertifikada muayene işlerinin hangilerine ait sonuçlarõn taşerondan elde edilmiş olduğunu açõkça belirtmelidir. Sayfa11/15

12 9.18 Akredite ve akredite olmayan kapsamlardaki çalõşmalarõn muayene sonuçlarõ aynõ raporda verilecekse, muayene kuruluşu müşterinin akredite ve akredite olmayan sonuçlarõ kolayca ayõrt edebilmesini sağlamalõdõr Madde 9.17 deki gibi bir durumla karşõlaşõlmasõ halinde muayene kuruluşu düzenlemiş olduğu raporun kapağõna veya ilk sayfasõna aşağõdaki ifadelerden bir tanesini eklemelidir.! Bu raporda/sertifikada TÜRKAK tarafõndan akredite şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçlarõ... numaralõ TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasõnda detaylõ olarak belirtilen kapsamla ilişkilidir.! Bu raporda/sertifikada TÜRKAK tan akredite değil şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçlarõ TÜRKAK tan alõnmõş akreditasyonun kapsamõ dahilinde değildir." 9.20 Akreditasyon kapsamõnda olmayan muayene faaliyetleri için düzenlenen sertifikalarda/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markasõ kullanõlmamalõdõr. Sayfa12/15

13 EK A: TÜRKAK LOGOSU VE TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI TANIMI A.1 TÜRKAK LOGOSU A.1.1 Genel Kriterler TÜRKAK Logosu, aşağõda belirtilen özellikleri taşõmalõdõr. TÜRKAK Logosunun ebatlarõna ilişkin detaylõ çizim Şekil A.1 de verilmiştir. A.1.2 Renk Değerleri Aşağõdaki renk değerleri üzerine baskõ yapõlacak malzemenin beyaz olmasõ durumunda Şekil A.1 de tanõmlanan TÜRKAK Logosuna uygun olacaktõr. Önceden boyanmõş zeminler üzerine yapõlacak baskõlarda meydana gelebilecek. Renk ve ton değişiklikleri kabul edilemez. A Kõrmõzõ C(Cyan) :0 (*) R(Red) :218 (*) M(Magenta) :100 (*) G(Green) :37 (*) Y(Yellow) :100 (*) B(Blue) :29 (*) K(Black) :0 (*) A Beyaz C(Cyan) :0 (*) R(Red) :255 (*) M(Magenta) :0 (*) G(Green) :255 (*) Y(Yellow) :0 (*) B(Blue) :255 (*) K(Black) :0 (*) A.1.3. Çizim Özellikleri TÜRKAK Logosu kenar uzunluklarõ 155mm olan köşeleri yuvarlatõlmõş kare içerisindeki Ay- Yõldõz, TÜRKAK ibaresi ve tick (onay) işaretinden oluşur. A Kare: Kenarlarõ 155 mm, çerçeve kalõnlõğõ 5 mm dir. Köşelerin yuvarlatma değeri 44(*) tür. Çerçeve rengi kõrmõzõ ve içi beyazdõr. A Ay-Yõldõz: Türk Bayrağõ Tüzüğündeki ölçülere uygun olmalõdõr. Ay-Yõldõz õn zeminini teşkil eden dairenin çapõ 42mm dir. Dairenin merkezi Karenin çerçevesinin iç kenarõna 28 mm uzaklõktadõr. Daire merkezi, kareyi iki eşit parçaya bölen düşey hattõn üzerindedir. Ay-Yõldõz beyaz, daire kõrmõzõdõr. Sayfa13/15

14 A TÜRKAK İbaresi: TÜRKAK ibaresini oluşturan harfler kalõn, köşeleri yuvarlatõlmõştõr. TÜRKAK ibaresi, logonun çerçevesini teşkil eden kenarlarõ yuvarlatõlmõş kareyi yatay ve düşey olarak eşit parçalara bölen hatlara göre simetrik olarak yerleştirilmiştir. Sõrasõyla; T,Ü,R,K harfleri kõrmõzõ, A ve K dõş hatlarõ kõrmõzõ, içi beyazdõr. A Tick (Onay) İşareti: Onay işaretinin içinde bulunduğu çemberin çapõ 42mm, çizgi kalõnlõğõ ise 1,5 mm dir. Çemberin merkezi karenin çerçevesinin iç kenarõna 28 mm uzaklõktadõr. Merkezi, kareyi iki eşit parçaya bölen düşey hattõn üzerindedir. Çemberin rengi kõrmõzõdõr. Onay işaretinin çemberin dõşõna taşan kõsmõnõn içi beyaz, dõş hatlarõ çemberin kalõnlõğõna mütenasip ve kõrmõzõdõr. A.2 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI A.2.1 Genel Kriterler TÜRKAK Logosu nun altõna akreditasyon alanõ, akreditasyona esas olan Standardõn adõ ve akredite edilen kuruluşa verilen Akreditasyon Numarasõnõn madde A.2.2 de belirtilen şekilde yazõlmasõyla TÜRKAK Akreditasyon Markasõ meydana gelir. Renk değerleri TÜRKAK Logosuyla aynõdõr. A.2.2 Akreditasyon markasõnõ oluşturan unsurlar: TÜRKAK Logosu nun 5mm altõna Logoyu oluşturan karenin kenarõ l olarak alõndõğõnda genişliği l, yüksekliği 0,40 l olan, çerçeve kalõnlõğõ ise 2,5 mm olan bir dikdörtgen çizilir. Bu dikdörtgenin içerisine sõrasõyla; a) Akreditasyon alanõ, b) Akreditasyona esas olan standardõn adõ c) İlgili kuruluşa verilen akreditasyon numarasõ üç satõr halinde dikdörtgenin yatay ve düşey olarak tam ortasõna gelecek şekilde yazõlõr. Swis721 BT Bold yazõ tipi kullanõlõr. İlk iki satõr kõrmõzõ zemin üzerine beyaz, üçüncü satõr beyaz zemin üzerine kõrmõzõ olarak yazõlõr. Sayfa14/15

15 Şekil A.1: Sayfa15/15

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 06 01-2012 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

TÜRKAK Akreditasyon Markası nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

TÜRKAK Akreditasyon Markası nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar R10.06 Revizyon No : 08 Yürürlük Tarihi : 29.06.2015 TÜRKAK Akreditasyon Markası nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 1 2. KAPSAM...

Detaylı

SERTİFİKA VE LOGO KULLANIMI PROSEDÜRÜ

SERTİFİKA VE LOGO KULLANIMI PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 9 1. Kapsam CUGB Sertifika ve Logo, Türkak Akreditasyon Markası, Organik Tarım Logosu ve İyi Tarım Uygulamaları Logosunun kullanıldığı alanlardır a. CUGB logo: Kuruluşun kendi logosudur b. Türkak

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu usul ve esasların amacı, Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Rev.Tarihi-No: 26.05.2017-1/0 Sayfa No: 1 / 10 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, CUGB sertifika ve logosunun kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması durumunda yapılacak

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI TALİMAT Sayfa 1 / 5 1.0 AMAÇ Kuruluşların, ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olduğunun B.E.C. tarafından belgelendiğini göstermek amacıyla kullanacakları B.E.C TS EN ISO 9001:2000 / TS

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Sayfa No 1 /6 1) AMAÇ : FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve Tarımsal Üretim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yayınlanan ITU sertifikalarının; Belgelendirilen müşterinin İTU sertifikasının,

Detaylı

EUROCONT TEKNİK DENETİM ve MÜH. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. LOGO VE BELGE KULLANIM TALİMATI

EUROCONT TEKNİK DENETİM ve MÜH. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. LOGO VE BELGE KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1 / 7 Meltem KÜÇÜK Murat SÜNBÜL Sayfa No 2 / 7 1. AMAÇ Bu talimatın amacı, EUROCONT un belgelendirmiş olduğu personelin ve muayene faaliyetleri ile ilgili hazırlanmış dokümantasyonda (sertifika,

Detaylı

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA 1. AMAÇ Belgelendirmesi yapılan müşterinin NAVİGA Sertifika ve Logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası,Türk Organik ürün Logosu ve İyi Tarım Uygulamaları Logosu kullanım alanları ve kuralları hakkında bilgilendirmeyi

Detaylı

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ Revizyon Bilgileri Revizyon Tarihi Rev. No Sayfa No Revizyon Açıklaması 01.0713 00 İlk yayın 13.09.13 01 5 4.1.31 maddesine marka grafikleri eklendi. 09.01.14 02 5, 6 4.1.31-4.1.32 mad. ve 4.2 CE mad.

Detaylı

SİSTEM VE ÜRÜN BELGELENDİRME LOGO KULLANIM TALİMATI

SİSTEM VE ÜRÜN BELGELENDİRME LOGO KULLANIM TALİMATI A. AMAÇ VERİCERT ve ilgili akreditasyon kurumlarına ait tüm markaların ve logoların belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından kullanımına ilişkin kuralların belirlenmesi amacıyla EN ISO/IEC 17021-1 2015,

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.0. AMAÇ 1.1 Bu talimatın amacı UKS nin belgelendirme markası kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo ve belgelendirme markası kullanımını ve ilgili akreditasyon

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi T.09 03.01.2012 02 14/11/2013

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi T.09 03.01.2012 02 14/11/2013 YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 1 03.04.2013 Ekler talimattan çıkartıldı Ek doküman olarak oluşturuldu. 03.01.2012 2 14.11.2013 Logo ve işaretlerin deney ve kalibrasyon raporlarında

Detaylı

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ Revizyon Bilgileri Revizyon Tarihi Rev. No Sayfa No Revizyon Açıklaması 01.0713 00 İlk yayın 13.09.13 01 5 4.1.31 maddesine marka grafikleri eklendi. 09.01.14 02 5, 6 4.1.31-4.1.32 mad. ve 4.2 CE mad.

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Sayfa No. Rev. Tarihi. Rev. No. Revizyon Nedeni - 06 02.01.12 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ

REVİZYON GEÇMİŞİ. Sayfa No. Rev. Tarihi. Rev. No. Revizyon Nedeni - 06 02.01.12 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ Sayfa No 1/14 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 06 02.01.12 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ 9-10 07 18.12.12 08 08.07.13 Onaylanmış kuruluş numarasının kullanımı ve CE işaretleme

Detaylı

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076 0.5 1/8 1.0. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. Amaç Bu talimatın amacı, CTR tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen müşterilerin marka ve belge kullanımına ilişkin esasları

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076 0.7 1/11 1.0. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. Amaç Bu talimatın amacı, CTR tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen müşterilerin marka ve belge kullanımına ilişkin esasları

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1 / 6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı NETSERT in logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT

Detaylı

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL DERNEĞİ LOGO KULLANIM TALİMATI

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL DERNEĞİ LOGO KULLANIM TALİMATI SAĞIK, GÜVENİK VE HEA DERNEĞİ OGO KUANIM TAİMATI İÇİNDEKİER 1.AMAÇ......3 2.KAPSAM...3 3.TANIM...3 4.GENE...4 5.OGO FORMATI...5 6.OGO KUANIM TAİMATI...5 6.1.OGONUN SERTİFİKA ÜZERİNDE KUANIMI...6 6.2.OGONUN

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde belgelendirilmiş personelin ve personelin tabi olduğu tüzel kişiliğin AVRASYA MYM logo/marka ve belgelerinin kullanımı ile ilgili konuların tanımlanması açıklamaktır. 2.0

Detaylı

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ REVİZYON İZLEME TABLOSU Sayfa No : 1/6 NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Genel bir düzenleme yapılmıştır. 25.07.2012 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR Sayfa No : 2/6 1.

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo kullanımını ve ilgili akreditasyon kurumunun logo kullanım kurallarını

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI AMAÇ Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. tarafından belgelendirilen kuruluşların Standart BM Trada logosu ile TÜRKAK akreditasyon markasını uygun kullanmalarını sağlamaktır. SORUMLU Belgelendirme Müdürü

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT logosu,

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI SAYFA : Sayfa 1 / 4 1.AMAÇ Bu talimatın amacı TRB nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI 1. KAPSAM Bu talimat, logo kullanımına ilişkin kuralları belirleyerek, logo kullanımını ve TÜRKAK ve T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının logo kullanım kurallarını kapsar. R10 06 TÜRKAK Akreditasyon

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

YAZILI SINAV BAŞARI BELGELERİ İÇİN BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİDİR (Doküman Kod Numarası FRM )

YAZILI SINAV BAŞARI BELGELERİ İÇİN BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİDİR (Doküman Kod Numarası FRM ) YAZILI SINAV BAŞARI BELGELERİ İÇİN BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİDİR (Doküman Kod Numarası FRM.083.102.2) GENEL KURALLAR 1. Belgeye Ait Referans Bilgileri Belge Sahibin Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No Aday No

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ TCS BELGELENDİRME Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi için akreditasyon kuruluşu

Detaylı

BELGE ve LOGOLARIN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE ve LOGOLARIN KULLANIMI PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1. LVT Ürün Belgesi ve Logosunun Kullanım Kuralları 2 5.2. Logonun Tanımı 4 5.2.1. Akreditasyonlu Logo Kullanımı 4 5.3.

Detaylı

Logo ve Sertifika Kullanım Talimatı

Logo ve Sertifika Kullanım Talimatı Sayfa 1/5 S/N 1 Revizyon İçeriği Rev. No 2 Tarih 1 İlk yayın 00 05.02.2015 Sayfa 2/5 1. AMAÇ Bu doküman ile Organik tarım belgelendirme faaliyetlerinde sertifikalandırılan ürünün etiketlenmesi ve pazarlanmasında;

Detaylı

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA 1. AMAÇ Belgelendirmesi yapılan müşterinin NAVİGA Sertifika ve Logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası,Türk Organik Ürün Logosu, İyi Tarım Uygulamaları Logosu ve GlobalG.A.P. Ticari Markası ve QR Logosu kullanım

Detaylı

KÇK LOGO ve İŞARET KULLANMA TALİMATI

KÇK LOGO ve İŞARET KULLANMA TALİMATI 1/9 YAYIN REV. NO REV. İ AÇIKLAMA İ 2 11.10.2006 İşaret olarak renk tanımlaması yapıldı. 3 05.02.2007 Kapsama TS EN 45012 ve Guide 66 sistemleri kapsamında belgelendirilen kuruluşların logo kullanma kriterleri

Detaylı

3.1. TUSCERT müşterilerine sertifika ve baskı amacıyla kullanılmaya hazır halde logoları vermekle sorumludur.

3.1. TUSCERT müşterilerine sertifika ve baskı amacıyla kullanılmaya hazır halde logoları vermekle sorumludur. SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürle, Müteşebbis Sertifikası, Ürün Sertifikası, TUSCERT Logosu, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım Logosu ve TÜRKAK Logosunun TUSCERT ten hizmet alan

Detaylı

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL DERNEĞİ LOGO KULLANIM TALİMATI. Geliştirilen bu kurallar Helalder Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneğinin fikri mülküdür

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL DERNEĞİ LOGO KULLANIM TALİMATI. Geliştirilen bu kurallar Helalder Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneğinin fikri mülküdür SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL DERNEĞİ LOGO KULLANIM TALİMATI Geliştirilen bu kurallar Helalder Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneğinin fikri mülküdür İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ...3 2.KAPSAM...3 3.TANIM...3 4.GENEL...4

Detaylı

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir.

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayõlõ toplantõsõnda kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazõm klavuzunun amacõ

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı, QSI tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını ve onaylanmış belgelerini kullanma esaslarını

Detaylı

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; NOTICE marka/logolarının kullanımı ve Ürün Belgelendirme işlemi sonrasında kuruluşlara verilen sertifikaların kullanımının ISO/IEC 17065:2015, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure SAYFA NO/ Page Number 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürle ICCS logosu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım logosunun ICCS den hizmet alan müşteriler tarafından nasıl kullanılması gerektiğinin ifade

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

Logo Kullanma Talimatı

Logo Kullanma Talimatı Logo Kullanma Talimatı T-01, Revizyon 09, 06.07.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU

Detaylı

MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGELERİ İÇİN BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİDİR (Doküman Kod Numarası FRM )

MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGELERİ İÇİN BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİDİR (Doküman Kod Numarası FRM ) GENEL KURALLAR MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGELERİ İÇİN BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİDİR (Doküman Kod Numarası FRM.083.102.32) 1. Belgeye Ait Referans Bilgileri Belge Sahibin Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No Aday

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12361 Mart 2002 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

PROSEDÜR. 00 İlk yayındır

PROSEDÜR. 00 İlk yayındır Sayfa No : 1/5 REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 10.08.2015 01 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2009/105/AT) bilgileri silindi.

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Çelik Konstrüksiyon Taşõyõcõ Sistemi... 1 0.2.2 - Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri...

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ İÇİN BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİDİR (Doküman Kod Numarası FRM )

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ İÇİN BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİDİR (Doküman Kod Numarası FRM ) GENEL KURALLAR MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ İÇİN BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİDİR (Doküman Kod Numarası FRM.083.102.1) 1. Belgeye Ait Referans Bilgileri Belge Sahibin Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No Aday

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI Yürürlük Tarihi: 29.04.2016 Sayfa No: 1/15 TÜRK LOYDU belgesi ve belge işareti aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak kullanılabilir: 1) TÜRK LOYDU belge işareti; TÜRK LOYDU Yönetim Sistemi işareti

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12350-4 (1999) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 17 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

1. BİTİRME ÖDEVİ DERSİNE KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ÜYELERİNE DAĞITIMI

1. BİTİRME ÖDEVİ DERSİNE KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ÜYELERİNE DAĞITIMI İTÜ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ ESASLARI Çizelge Kodu: BÖE Yürürlülük Tarihi:Ekim 2002 Güncelleştirme Sayõsõ:1 Sayfa: 1/1 1 BİTİRME ÖDEVİ DERSİNE KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

GAPCERT Sertifika Ve Logo Kullanım Talimatı PR.01 - T.03

GAPCERT Sertifika Ve Logo Kullanım Talimatı PR.01 - T.03 Sayfa No 1/5 1 Amaç Bu talimat, kontrol ve sertifikasyon hizmeti alanların ( üretici / üretici grubu / müteşebbis) GAPCERT Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinine ait belge ( Sertifika )

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

İTU BELGE VE USB LOGO KULLANIM KURALLARI PROSEDÜRÜ

İTU BELGE VE USB LOGO KULLANIM KURALLARI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme sertifikalarının, USB logolarının ve reklam dilinin kullanım prosedürünü tanımlamaktır. Bu prosedürün amacı için marka ve logo kelimeleri birbirlerinin yerine

Detaylı

BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ BELGE, ARA VE LOGO ULLANI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Bu prosedür, mevzuatı ve TÜRA Akreditasyon arkasının TÜRA Tarafından Akredite Edilmiş uruluşlarca ullanılmasına İlişkin Şartlar kapsamında EFETUR Belgelendirme

Detaylı

SERTİFİKA VE LOGO KULLANIMI PROSEDÜRÜ

SERTİFİKA VE LOGO KULLANIMI PROSEDÜRÜ Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No PR.008 01.01.2003 10 06.03.2017 1/7 SERTİFİKA VE LOGO KULLANIMI PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Tarihi Madde No Revizyon İçeriği 01 18.12.2003

Detaylı

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU (Bütün sorularõn yanõtlanmasõ gerekmektedir. Gerektiği taktirde lütfen "hayõr" yanõtõnõ kullanõn. Kutularõ boş bõrakmayõn veya tire işareti koymayõn. SİYAH

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 10027-2 (1992) standardõ esas alõnarak, TSE Metalurji Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 27 Kasõm 2001 tarihli toplantõsõnda Türk

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

Yönetmelikler. Yapõ Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanõmlar

Yönetmelikler. Yapõ Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanõmlar Yönetmelikler Yapõ Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, bina ve diğer inşaat

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER

ICS 23.040.10,91.220 TÜRK STANDARDI TS 8481/Ekim 1990 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER... 1 1.1 - SINIFLANDIRMA... 1 1.1.1

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI

İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM TALİMATI SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu Prosedür, TS EN ISO/IEC 17065:2012 ve İyi Tarım Uygulamalarına Hakkında Yönetmelik şartlarına göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinde GENSA logosunun Akteditasyon

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU TÜRKİYE FARMAKOVİJİLANS MERKEZİ (TÜFAM) 30.06.2005 ANKARA 1 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI

Detaylı

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 3 Sorumluluklar bölümü tamamen değiştirildi. 4.1.1 Belgenin dondurulma süresi 4 ay olarak düzeltildi. 4.1.2 b Düzeltici faaliyet süresi 60 gün

Detaylı

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A (Tur) (02/01/2002) Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A I. MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR? 1. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi ile güvence

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20 ASKAJANS ın logosu yatay bir formattadır. Logodaki ASK yazının sol tarafında üç (3) renkten oluşan soldan sağa kırk beş (45) derecelik açılara sahip yatay figürler bulunmaktadır. Logonun boyutları basılı

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2010 Türk Standardları Enstitüsü 1 PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi içindekiler Giriş 3 1. YTONG Logosu 4 2. Logonun Kullanımı 5 3. Logoda Güvenlik Alanı 6 4. Logonun Minimum Kullanımı 7 5. Logonun Hatalı Kullanımları 8 5.1. Logonun Hatalı Kullanımları

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1/15 1. AMAÇ ve KAPSAM Kuruluşlar Sistem yeterliliklerini kanıtlamak amacıyla PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat logo

Detaylı