R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR"

Transkript

1 R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev

2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ KAPSAM İLGİLİ DOKÜMANLAR TANIMLAR GENEL TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ FORMATI VE KULLANIMI TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ TANITIM VE REKLAM MALZEMELERİNDE KULLANIMI TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER KISITLAMALAR AKREDİTE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLAR VEYA SERTİFİKALARDA TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR... 9 EK A: TÜRKAK LOGOSU VE TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI TANIMI... 13

3 1. AMAÇ Akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarõ yeterliliklerinin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafõndan onaylandõğõnõ göstermek amacõyla TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanmalõdõr. 2. KAPSAM Bu Rehberde, ilgili uluslararasõ standartlarõn şartlarõnõ karşõlayan ve TÜRKAK tarafõndan akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarõnõn, TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanmasõna dair düzenlemeler açõklanmaktadõr. 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR a) Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarõ için TS EN ISO/IEC Standardõ, b) Muayene Kuruluşlarõ için TS EN ISO/IEC Standardõ, c) Ürün/Hizmet Belgelendirme Kuruluşlarõ için TS EN Standardõ, d) Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşlarõ için ISO/IEC Rehber 66, e) Kalite Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarõ için TS EN Standardõ, f) Personel Belgelendirme Kuruluşlarõ için TS EN ISO/IEC Standardõ. 4. TANIMLAR TÜRKAK Logosu: TÜRKAK õn kendi ismini veya akreditasyon programlarõnõ tanõtmak için kullandõğõ sembol Şekil 1: TÜRKAK Logosu TÜRKAK Akreditasyon Markasõ: TÜRKAK tarafõndan akredite edilmiş kuruluşlarõn akreditasyon statülerini göstermek için kullandõğõ semboldür. Akreditasyon Markasõ TÜRKAK logosunun altõna akreditasyon alanõ, akreditasyona konu olan standardõn numarasõ ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasõnõn eklenmesi ile oluşturulur.

4 5 GENEL Şekil 2: TÜRKAK Akreditasyon Markasõ 5.1 Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon, test, muayene, sistem, ürün/hizmet ve personel belgelendirme alanlarõnda faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarõnõn yeterliliklerini denetlemek ve akredite etmekten sorumlu olan ulusal akreditasyon kuruluşudur. 5.2 a) Bu Rehberde belirtilen şartlar, TÜRKAK tarafõndan akredite edilmiş olan bütün kuruluşlar tarafõndan yerine getirilmelidir. b) Belgelendirme kuruluşlarõ, kendilerinden akredite belgelendirme hizmeti alan müşterilerinin de bu Rehberde belirtilen şartlara uymasõnõ sağlamak için gereken her tür önlemi almalõdõr. c) TÜRKAK tarafõndan akredite edilen laboratuvarlar ve muayene kuruluşlarõ, kullanõm izni aldõklarõ TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ, müşterilerinin, taşeronlarõnõn veya herhangi bir üçüncü tarafõn yetkisiz kullanõmõnõ engelleyecek prosedür ve politikalara sahip olmalõdõr. d) TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullandõrma hakkõ sadece Türk Akreditasyon Kurumuna aittir. 5.3 TÜRKAK tarafõndan akredite kuruluşlar, ilgili TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kõrtasiye malzemelerinde, raporlarõnda, sertifikalarõnda, broşürlerinde ve akreditasyon faaliyetleriyle ilgili her türlü çalõşmasõnda bu rehberde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilirler. 5.4 TÜRKAK tan akredite olan bütün kuruluşlar, akreditasyon kapsamõnõn ve sõnõrlarõnõn ne olduğunu müşterilerine tam olarak açõklamaktan sorumludur. 6 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ FORMATI VE KULLANIMI 6.1 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ bu bölümde detaylõ olarak anlatõlan formatta, ebatta ve renkte kullanõlmalõdõr. 6.2 Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardõn numarasõ ve kuruluşun akreditasyon numarasõ Şekil 2 de gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altõna merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir. 6.3 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ A4 ebadõndan daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basõlmõşsa, eni 30 mm den daha büyük olmamalõdõr. Markanõn daha büyük ebatlõ bir sarf malzemesine basõlmasõ halinde, TÜRKAK tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlõ olan Marka kullanõlabilir. Sayfa4/15

5 6.4 Akredite kuruluşlar, kendi oluşturduklarõ marka reprodüksiyonlarõnõ bu Rehberde verilen formatla aynõ olacak şekilde hazõrlamalõdõr. TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn ebat, renk ve formatõna ilişkin detaylõ bilgi EK A da verilmiştir. 6.5 Markanõn içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalõdõr. 6.6 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ kõrtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanõlabilir. Ancak Marka; a) akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskõ yapõlan dokümanõn üzerinde bulunmalõdõr. b) akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskõn veya geri planda olmamalõdõr. c) her bir TÜRKAK Akreditasyonu için aynõ malzeme üzerine birden fazla basõlmamalõdõr. 6.7 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ kabartma veya hologram şeklinde kullanõlabilir. 6.8 TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn elektronik ortamdaki reprodüksiyonlarõ, bu Rehberdeki tüm şartlara ilave olarak aşağõda sõralanan şartlarõ karşõlõyor olmasõ koşuluyla kabul edilebilir. a) Kuruluşun akreditasyon numarasõ markanõn tam altõna merkezi bir şekilde yazõlmõş olmalõdõr. b) TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapõlmamalõdõr. c) Markanõn formatõnda herhangi bir değişiklik yapõlmamalõdõr. d) TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn kullanõlacağõ doküman zemininin renkli olmasõ durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markasõ beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.(bakõnõz Şekil 3) Şekil 3: TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn beyaz zeminli dokümanlar haricindeki dokümanlarda kullanõm şekli Sayfa5/15

6 e) Bilgisayar ortamõnda hazõrlanan markalar bu Rehber dokümanda belirtilen formatlar çerçevesinde veya TÜRKAK õn elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde hazõrlanmalõdõr. Şekil 4: TÜRKAK Akreditasyon Markasõ Örnekleri 6.9 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ, tif, jpg, gif ve bmp formatlarõnda 50 mm genişliğinde TÜRKAK tarafõndan hazõrlanmõştõr. Hazõrlanan değişik formatlardaki TÜRKAK Akreditasyon Markasõ örnekleri imza karşõlõğõ akredite edilen kuruluşa teslim edilir. TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn belirtilen ebat haricinde kullanõlmasõ gerektiğinde, önceden TÜRKAK õn onayõ alõnmalõdõr. Şekil 4 de 25 mm ebatlõ TÜRKAK Akreditasyon Markasõ örnekleri her bir akreditasyon standardõ için ayrõ ayrõ verilmiştir. Sayfa6/15

7 7 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ TANITIM/REKLAM MALZEMELERİNDE KULLANIMI 7.1 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ, akredite kuruluşun statüsü hakkõnda yanlõş bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanõlmamalõdõr. 7.2 Bu Rehberdeki şartlarõ karşõlõyor olmalarõ koşuluyla, TÜRKAK tan akredite kuruluşlar ilgili tanõtõm/reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanma hakkõna sahiptir. 7.3 TÜRKAK tan akredite belgelendirme kuruluşlarõndan belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kõrtasiye, reklam, tanõtõm veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markasõ akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programõnõn markasõ ile ilişkili olacak şekilde kullanõlmalõdõr. ( Bakõnõz Şekil 6 ) 7.4 Tanõtõm Malzemeleri terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altõnda üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notlarõ, etiketleri, dokümanlarõ veya yazõlõ bildirimleri kapsamaktadõr. Bu kõsõtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir. 7.5 Antetli kağõtlarda kullanõlan TÜRKAK Akreditasyon Markasõ, bu Rehberde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalõdõr. TÜRKAK Akreditasyon Markasõ akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalõdõr. 7.6 Akreditasyon kapsamõ dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapõlan tekliflerde üzerinde TÜRKAK õn Akreditasyon Markasõ olan antetli kağõtlar kullanõlõyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açõkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda,örneğin Bu teklif akreditasyon kapsamõ dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir şeklinde bir ibare bulunmalõdõr. 7.7 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ akredite kuruluşun personeli için bastõrõlan kartvizitler üzerinde kullanõlamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atõfta bulunulamaz. 7.8 Akredite kuruluş üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanacağõ her tür malzemeyi (kõrtasiye,vs..) kullanõma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK õn onayõnõ almalõdõr. 8. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER KISITLAMALAR 8.1 a) Bir reklam kampanyasõnõn parçasõ olacak şekilde bu Rehberde belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markasõ içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markasõ taşõtlarõn üzerinde kullanõlmamalõdõr. Sayfa7/15

8 b) TÜRKAK Akreditasyon Markalarõ binalarõn veya bayraklarõn üzerinde kullanõlmamalõdõr. c) TÜRKAK Akreditasyon Markasõ akredite uygunluk değerlendirme kuruluşunun binasõnõn iç duvarlarõnda, kapõlarõnda veya fuarlardaki tanõtõm standlarõnda kullanõlabilir. 8.2 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ TÜRKAK õn herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladõğõ veya önerdiği anlamõna gelebilecek şekilde kullanõlmamalõdõr. 8.3 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ akreditasyon kapsamõndaki belgelendirme, deney, kalibrasyon ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK õn sorumluluğu üstüne aldõğõnõ ima edecek şekilde kullanõlmamalõdõr. 8.4 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tan akredite edilmiş bütün faaliyetler açõkça belirtilmelidir. 8.5 a) Ürün belgelendirmeye ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Markasõ sadece akredite edilmiş ürün belgelendirme çalõşmalarõ kapsamõnda üretilmiş ürünler için akredite ürün belgelendirme kuruluşunun logosu ile birlikte kullanõlabilir. b) Akredite laboratuvarlara verilen TÜRKAK Akreditasyon Markasõ deneye tabi tutulmuş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalõ ayrõca ürün belgelendirmesi veya onayõnõ ima edecek şekilde de kullanõlmamalõdõr. c) Akredite muayene kuruluşlarõna verilen TÜRKAK Akreditasyon Markasõ muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalõ ayrõca ürün belgelendirmesi veya onayõnõ ima edecek biçimde de kullanõlmamalõdõr. 8.6 TÜRKAK tarafõndan akreditasyonu askõya alõnan kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markasõ içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayõmõnõ derhal durdurmalõdõr. 8.7 TÜRKAK tarafõndan akreditasyonu iptal edilen kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markasõ içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağõtõmõnõ derhal durdurmalõdõr. 8.8 Kendi markasõnõn kullanõm hakkõnõ veren bir akredite kuruluşun, akreditasyonunun TÜRKAK tarafõndan iptal edilmesi halinde, bu kuruluş markasõnõ kullanõm hakkõ vermiş olduğu kuruluşlarõn tanõtõm ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajlarõ üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn kullanõmõnõ derhal durdurmasõnõ temin edecek prosedürlere sahip olmalõdõr. 8.9 Akredite edilen kuruluşun birden fazla şubesi varsa ve bu şubelerden bazõlarõ akredite ise, TÜRKAK Akreditasyon Markasõ sadece akredite olan şubeler tarafõndan kullanõlmalõdõr. Bütün şubelerde ortak bir form kullanõlõyorsa, ilgili dokümanda TÜRKAK Akreditasyon Sayfa8/15

9 Markasõ kullanõlabilir, fakat Markanõn hemen yanõnda hangi şubelerin akredite olduğu açõkça belirtilmiş olmalõdõr TÜRKAK bu Rehberde belirtilen şartlarõ ön bilgilendirme yapmaksõzõn değiştirme hakkõna sahiptir. 9 AKREDİTE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLAR VEYA SERTİFİKALARDA TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR 9.1 Şekil 5 de birden fazla akreditasyona sahip olan kuruluşlarõn, TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ ne şekilde kullanabileceği gösterilmiştir. veya Şekil 5: Birden fazla akreditasyona sahip kuruluşlarõn olasõ marka kullanõm şekilleri 9.2 TÜRKAK, TÜRKAK Akreditasyon Markasõ taşõyan test, kalibrasyon veya muayene sonuçlarõnõn yahut belgelendirme kararlarõnõn doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. Sayfa9/15

10 9.3 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ bir cihazõn kalibrasyonunun, test veya muayeneye konu olan malzemenin/ürünün TÜRKAK tarafõndan onaylandõğõnõ ima edici şekilde kullanõlmamalõdõr. 9.4 TÜRKAK Akreditasyon Markasõ, akredite sonuç içermeyen test raporlarõnda veya sertifikalarõnda kullanõlmamalõdõr. Bu gibi raporlarda/sertifikalarda akreditasyona ilişkin hiçbir atõf yapõlmamalõdõr. 9.5 Bir kalibrasyon sertifikasõnda TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn kullanõlabilmesi için, sertifikadaki sonuçlarõn çoğunluğunun akredite kapsamla ilgili sonuçlardan oluşmasõ gerekir. Akreditasyon kapsamõ dõşõndaki sonuçlar tespit edilebilir olmalõdõr. 9.6 TÜRKAK tarafõndan akredite edilmiş bir laboratuvarõn/muayene kuruluşunun başka bir akreditasyon kuruluşundan da akredite olmuş olmasõ halinde, bu kuruluş düzenlediği rapor/sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanmalõdõr veya tercihine göre TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanmadan diğer akreditasyon kuruluşunun akreditasyon markasõnõ kullanmalõdõr. 9.7 TÜRKAK tarafõndan onaylanmõş kalibrasyon etiketleri sadece akreditasyon kapsamõ dahilinde kalibre edilmiş cihazlarda kullanõlmalõdõr. 9.8 TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn akredite olmayan sonuçlarõ da içeren deney veya muayene raporlarõnda kullanõlmasõ halinde, akredite kuruluşlar düzenledikleri raporun kapak sayfasõndaki TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn yanõna hangi muayene veya deneylerin akredite olduğunu gösteren bir uyarõ notu eklemelidir. Bu notta örneğin * işaretli deneyler akreditasyon kapsamõ dahilinde değildir gibi bir ibare olmalõdõr. Uyarõ notu kolayca okunabilir bir şekilde olmalõdõr. Buna bağlõ olarak deney/muayene raporunun iç sayfalarõnda da akredite olmayan sonuçlar açõkça işaretlenmelidir. 9.9 Laboratuvarlar, yayõmladõklarõ TÜRKAK Akreditasyon Markalõ raporlarõn adli/resmi bir soruşturma için kullanõlmasõ halinde görüş veya yorum bildirebilirler. Bu hallerin akreditasyon kapsamõ dahilinde olmadõğõ durumlarda, TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn veya bildirilen görüşün hemen yanõna Hakkõnda görüş verilen/yorum yapõlan sonuçlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir. gibi bir uyarõ notu düşülmelidir TÜRKAK tarafõndan akredite edilen kuruluşlarõn, akredite sonuç içermeyen rapor veya sertifikalarõyla birlikte göndereceği yazõlarda, TÜRKAK Akreditasyon Markasõ taşõyan antetli kağõt kullanmalarõ halinde; ekli rapordaki/sertifikadaki sonuçlarõn akreditasyon kapsamõ dahilinde olmadõğõnõ belirten bir uyarõ yazõ içinde yer almalõdõr TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn kullanõmõna ilişkin kurallar seyyar deney/kalibrasyon laboratuvarlarõ için de geçerlidir. Sayfa10/15

11 9.12 Aynõ kapsamda birden fazla akreditasyona sahip olan belgelendirme kuruluşlarõ, akredite edildikleri kapsamla ilgili sertifikalarõnda veya diğer belgelendirme dokümanlarõnda kendisini akredite eden akreditasyon kuruluşlarõndan en az bir tanesinin markasõnõ kullanmalõdõr Belgelendirme kuruluşlarõ, belgelendirdikleri kuruluşlarõn TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullanõm şekillerini denetlemelidir. Belgelendirme kuruluşlarõ, kendilerinden hizmet alan kuruluşlarõn, TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ hangi şartlar altõnda kullanacağõnõ tanõmlamalõdõr TÜRKAK tan akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafõndan bir laboratuvarõn, (TÜRKAK tarafõndan akredite edilmiş olsa dahi) kalite sisteminin belgelendirilmesi halinde belgelendirme kuruluşu laboratuvarõn düzenlediği deney raporlarõ veya sertifikalarõnda TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõ kullandõrmamalõdõr Bu Rehberin 6,7 ve 8 maddelerinde belirtilen şartlar belgelendirme kuruluşlarõndan hizmet alan kuruluşlar için de geçerlidir Marka reprodüksiyonlarõ bu Rehberde verilen örneklere uygun olarak yapõlmalõdõr. Akredite belgelendirme kuruluşundan sertifika alanlar TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn yanõna belgelendirme kuruluşunun logosunu Şekil 6 de gösterildiği gibi ekleyerek kullanmalõdõr. Belgelendirme kuruluşunun logosu Şekil 6: Belgelendirme kuruluşunun logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasõnõn ilgili sertifikada kullanõm şekli 9.17 Akredite bir muayene kuruluşu taşerondan elde etmiş olduğu sonuçlarõ ve kendi akreditasyon kapsamõndaki sonuçlarõ kullanarak bir rapor hazõrlamak istiyorsa, hazõrlanan raporda veya sertifikada muayene işlerinin hangilerine ait sonuçlarõn taşerondan elde edilmiş olduğunu açõkça belirtmelidir. Sayfa11/15

12 9.18 Akredite ve akredite olmayan kapsamlardaki çalõşmalarõn muayene sonuçlarõ aynõ raporda verilecekse, muayene kuruluşu müşterinin akredite ve akredite olmayan sonuçlarõ kolayca ayõrt edebilmesini sağlamalõdõr Madde 9.17 deki gibi bir durumla karşõlaşõlmasõ halinde muayene kuruluşu düzenlemiş olduğu raporun kapağõna veya ilk sayfasõna aşağõdaki ifadelerden bir tanesini eklemelidir.! Bu raporda/sertifikada TÜRKAK tarafõndan akredite şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçlarõ... numaralõ TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasõnda detaylõ olarak belirtilen kapsamla ilişkilidir.! Bu raporda/sertifikada TÜRKAK tan akredite değil şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçlarõ TÜRKAK tan alõnmõş akreditasyonun kapsamõ dahilinde değildir." 9.20 Akreditasyon kapsamõnda olmayan muayene faaliyetleri için düzenlenen sertifikalarda/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markasõ kullanõlmamalõdõr. Sayfa12/15

13 EK A: TÜRKAK LOGOSU VE TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI TANIMI A.1 TÜRKAK LOGOSU A.1.1 Genel Kriterler TÜRKAK Logosu, aşağõda belirtilen özellikleri taşõmalõdõr. TÜRKAK Logosunun ebatlarõna ilişkin detaylõ çizim Şekil A.1 de verilmiştir. A.1.2 Renk Değerleri Aşağõdaki renk değerleri üzerine baskõ yapõlacak malzemenin beyaz olmasõ durumunda Şekil A.1 de tanõmlanan TÜRKAK Logosuna uygun olacaktõr. Önceden boyanmõş zeminler üzerine yapõlacak baskõlarda meydana gelebilecek. Renk ve ton değişiklikleri kabul edilemez. A Kõrmõzõ C(Cyan) :0 (*) R(Red) :218 (*) M(Magenta) :100 (*) G(Green) :37 (*) Y(Yellow) :100 (*) B(Blue) :29 (*) K(Black) :0 (*) A Beyaz C(Cyan) :0 (*) R(Red) :255 (*) M(Magenta) :0 (*) G(Green) :255 (*) Y(Yellow) :0 (*) B(Blue) :255 (*) K(Black) :0 (*) A.1.3. Çizim Özellikleri TÜRKAK Logosu kenar uzunluklarõ 155mm olan köşeleri yuvarlatõlmõş kare içerisindeki Ay- Yõldõz, TÜRKAK ibaresi ve tick (onay) işaretinden oluşur. A Kare: Kenarlarõ 155 mm, çerçeve kalõnlõğõ 5 mm dir. Köşelerin yuvarlatma değeri 44(*) tür. Çerçeve rengi kõrmõzõ ve içi beyazdõr. A Ay-Yõldõz: Türk Bayrağõ Tüzüğündeki ölçülere uygun olmalõdõr. Ay-Yõldõz õn zeminini teşkil eden dairenin çapõ 42mm dir. Dairenin merkezi Karenin çerçevesinin iç kenarõna 28 mm uzaklõktadõr. Daire merkezi, kareyi iki eşit parçaya bölen düşey hattõn üzerindedir. Ay-Yõldõz beyaz, daire kõrmõzõdõr. Sayfa13/15

14 A TÜRKAK İbaresi: TÜRKAK ibaresini oluşturan harfler kalõn, köşeleri yuvarlatõlmõştõr. TÜRKAK ibaresi, logonun çerçevesini teşkil eden kenarlarõ yuvarlatõlmõş kareyi yatay ve düşey olarak eşit parçalara bölen hatlara göre simetrik olarak yerleştirilmiştir. Sõrasõyla; T,Ü,R,K harfleri kõrmõzõ, A ve K dõş hatlarõ kõrmõzõ, içi beyazdõr. A Tick (Onay) İşareti: Onay işaretinin içinde bulunduğu çemberin çapõ 42mm, çizgi kalõnlõğõ ise 1,5 mm dir. Çemberin merkezi karenin çerçevesinin iç kenarõna 28 mm uzaklõktadõr. Merkezi, kareyi iki eşit parçaya bölen düşey hattõn üzerindedir. Çemberin rengi kõrmõzõdõr. Onay işaretinin çemberin dõşõna taşan kõsmõnõn içi beyaz, dõş hatlarõ çemberin kalõnlõğõna mütenasip ve kõrmõzõdõr. A.2 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI A.2.1 Genel Kriterler TÜRKAK Logosu nun altõna akreditasyon alanõ, akreditasyona esas olan Standardõn adõ ve akredite edilen kuruluşa verilen Akreditasyon Numarasõnõn madde A.2.2 de belirtilen şekilde yazõlmasõyla TÜRKAK Akreditasyon Markasõ meydana gelir. Renk değerleri TÜRKAK Logosuyla aynõdõr. A.2.2 Akreditasyon markasõnõ oluşturan unsurlar: TÜRKAK Logosu nun 5mm altõna Logoyu oluşturan karenin kenarõ l olarak alõndõğõnda genişliği l, yüksekliği 0,40 l olan, çerçeve kalõnlõğõ ise 2,5 mm olan bir dikdörtgen çizilir. Bu dikdörtgenin içerisine sõrasõyla; a) Akreditasyon alanõ, b) Akreditasyona esas olan standardõn adõ c) İlgili kuruluşa verilen akreditasyon numarasõ üç satõr halinde dikdörtgenin yatay ve düşey olarak tam ortasõna gelecek şekilde yazõlõr. Swis721 BT Bold yazõ tipi kullanõlõr. İlk iki satõr kõrmõzõ zemin üzerine beyaz, üçüncü satõr beyaz zemin üzerine kõrmõzõ olarak yazõlõr. Sayfa14/15

15 Şekil A.1: Sayfa15/15

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA 1. AMAÇ Belgelendirmesi yapılan müşterinin NAVİGA Sertifika ve Logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası,Türk Organik ürün Logosu ve İyi Tarım Uygulamaları Logosu kullanım alanları ve kuralları hakkında bilgilendirmeyi

Detaylı

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076 0.5 1/8 1.0. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. Amaç Bu talimatın amacı, CTR tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen müşterilerin marka ve belge kullanımına ilişkin esasları

Detaylı

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI TALİMAT Sayfa 1 / 5 1.0 AMAÇ Kuruluşların, ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olduğunun B.E.C. tarafından belgelendiğini göstermek amacıyla kullanacakları B.E.C TS EN ISO 9001:2000 / TS

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Sayfa No. Rev. Tarihi. Rev. No. Revizyon Nedeni - 06 02.01.12 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ

REVİZYON GEÇMİŞİ. Sayfa No. Rev. Tarihi. Rev. No. Revizyon Nedeni - 06 02.01.12 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ Sayfa No 1/14 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 06 02.01.12 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ 9-10 07 18.12.12 08 08.07.13 Onaylanmış kuruluş numarasının kullanımı ve CE işaretleme

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1/15 1. AMAÇ ve KAPSAM Kuruluşlar Sistem yeterliliklerini kanıtlamak amacıyla PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat logo

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1 / 6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı NETSERT in logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU TÜRKİYE FARMAKOVİJİLANS MERKEZİ (TÜFAM) 30.06.2005 ANKARA 1 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon

Detaylı

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ REVİZYON İZLEME TABLOSU Sayfa No : 1/6 NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Genel bir düzenleme yapılmıştır. 25.07.2012 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR Sayfa No : 2/6 1.

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo kullanımını ve ilgili akreditasyon kurumunun logo kullanım kurallarını

Detaylı

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL DERNEĞİ LOGO KULLANIM TALİMATI

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL DERNEĞİ LOGO KULLANIM TALİMATI SAĞIK, GÜVENİK VE HEA DERNEĞİ OGO KUANIM TAİMATI İÇİNDEKİER 1.AMAÇ......3 2.KAPSAM...3 3.TANIM...3 4.GENE...4 5.OGO FORMATI...5 6.OGO KUANIM TAİMATI...5 6.1.OGONUN SERTİFİKA ÜZERİNDE KUANIMI...6 6.2.OGONUN

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ TCS BELGELENDİRME Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi için akreditasyon kuruluşu

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

Logo Kullanma Talimatı

Logo Kullanma Talimatı Logo Kullanma Talimatı T-01, Revizyon 09, 06.07.2015 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI İnceleme Baran Özeren Uzman Denetçi Araştırma ve Tasnif Grubu Ağustos 2000 İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ

Detaylı

Tarõm ürünleri için ticaret rejimine ilişkin 25 Şubat 1998 tarihli ve 1/ 98 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI (98/223/EC)

Tarõm ürünleri için ticaret rejimine ilişkin 25 Şubat 1998 tarihli ve 1/ 98 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI (98/223/EC) Tarõm ürünleri için ticaret rejimine ilişkin 25 Şubat 1998 tarihli ve 1/ 98 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ, (98/223/EC) Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasõnda bir Ortaklõk oluşturan

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI 1. KAPSAM Bu talimat, logo kullanımına ilişkin kuralları belirleyerek, logo kullanımını ve TÜRKAK ve T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının logo kullanım kurallarını kapsar. R10 06 TÜRKAK Akreditasyon

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn Temel Bölümleri 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yönetmelik. Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği

Yönetmelik. Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Yönetmelik Türk Akreditasyon Kurumundan: Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, 4457 sayõlõ Kanunun ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar 2 Grafikler 2 1. GİRİŞ 3

İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar 2 Grafikler 2 1. GİRİŞ 3 HAZIRLAYAN BAHAR ÖZSU 2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar 2 Grafikler 2 1. GİRİŞ 3 2. KONTAKT LENS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 4 2.1. Geçmişten Günümüze Kontakt Lensler 4 2.2. Kontakt Lensin Tanõmõ 5 2.3.

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure SAYFA NO/ Page Number 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürle ICCS logosu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım logosunun ICCS den hizmet alan müşteriler tarafından nasıl kullanılması gerektiğinin ifade

Detaylı

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen ürün belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili ürüne uygun UDEM logolarının kullanma esaslarını ve uygunsuz ya da yanlış kullanım halinde

Detaylı