/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz"

Transkript

1 /2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

2 Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan istenen şartlarõ yerine getirmektedir. Uygunluğu ispat edilmiştir. Uygunluk beyanõnõn orijinali ve ilgili dokümanlar üreticide görülebilir. Uygunluk beyanõnõn bir kopyasõ montaj ve bakõm kõlavuzunda bulunmaktadõr. Bu kullanma kõlavuzunda sõvõ/gaz yakõtlõ özel kazan Logano GE515'in emniyetli ve kurallara uygun olarak kullanõlmasõ ve bakõmõ için gerekli önemli bilgiler bulunmaktadõr. Doğru yakõt Kusursuz bir işletme için õsõtma tesisatõnda doğru yakõt kullanõlmalõdõr. Tesisat firmasõ kazanõ devreye alõrken, hangi yakõtõ kullanmanõz gerektiğini aşağõdaki tabloya kaydeder. Yanlõş yakõt kullandõğõnõzda tesisata zarar verebilirsiniz.! Sadece tesisatõnõz için ön görülen yakõtõ kullanõnõz. UYARI Tesisatõ başka bir yakõt türüne dönüştürmek istediğinizde tesisatçõ firmanõza danõşmanõzõ öneririz. Kullanõlacak yakõt türü: Kaşe/İmza/Tarih Teknik değişiklik yapma hakkõ saklõdõr! Cihazlar sürekli geliştirildiğinden resimlerde, seçeneklerde ve teknik özelliklerde değişiklik olabilir. Dokümantasyonlarõn güncelleştirilmesi Bu dokümantasyonu daha da geliştirmek için önerileriniz varsa veya burada hatalar gözünüze çarptõ ise, bizimle temasa geçiniz. 2

3 İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin Amacõna Uygun Kullanõm Uyarõlarõn Niteliği Bu emniyet uyarõlarõnõ dikkate alõnõz Ürün Tanõtõmõ Doğru Doldurma ve Su İlavesi Yapõlmasõ Su tanõmlamalarõ Suyun Niteliği Tesisatõn Devreye Alõnmasõ Tesisatõn İşletmeye Hazõrlanmasõ Kumanda Panelinin ve Brülörün Devreye Alõnmasõ Tesisatõn Devre Dõşõ Bõrakõlmasõ Kumanda Panelinin ve Brülörün Devre Dõşõ Bõrakõlmasõ Tesisatõn Acil Durumda Devre Dõşõ Bõrakõlmasõ Brülör Arõzalarõnõn Giderilmesi Tesisatõn Bakõmõ Düzenli Bakõmõn Önemi Su Basõncõnõn Kontrolü ve Düzeltilmesi

4 1 Emniyetiniz İçin 1 Emniyetiniz İçin Sõvõ veya gaz yakõtlõ Logano GE 515 en yeni teknolojik gelişmelere ve emniyet kurallarõna uygun olarak tasarlanmõş ve üretilmiştir. Kullanõmõnõn kolay olmasõna özellikle dikkat edilmiştir. Tesisatõn emniyetli, ekonomik ve çevre dostu olarak kullanõlabilmesi için, emniyet uyarõlarõnõn ve bu kullanma kõlavuzunun dikkate alõnmasõnõ önermekteyiz. 1.1 Amacõna Uygun Kullanõm Sõvõ/Gaz yakõtlõ özel kazan Logano GE515 kalorifer suyunun õsõtõlmasõ için tasarlanmõştõr. Çalõşma alanlarõ kazanõn teknik özelliklerine uygun olan bütün EN 267 veya EN 676 normlarõna göre numune testinden geçirilmiş sõvõ veya gaz yakõtlõ brülörlerle birlikte kullanõlabilir. Bu kazanda 4000 serisine ait kontrol sistemleri kullanõlmaktadõr. 1.2 Uyarõlarõn Niteliği Uyarõlar iki tehlike kademesine ayrõlmõş ve sinyal sözcüklerle tanõmlanmõştõr: UYARI! HAYATİ TEHLİKE Yeterli önlemler alõnmadõğõnda, herhangi bir ürünün oluşturabileceği ve ağõr yaralanmalara, hatta can kaybõna, neden olabilecek bir tehlikeye işaret etmektedir. YARALANMA TEHLİKESİ/ Bu sembol orta veya hafif derecede yaralanmalara veya mal kaybõna sebep olabilecek tehlikeli durumlara işaret etmektedir. 1.3 Bu emniyet uyarõlarõnõ dikkate alõnõz Logano GE515'in maksadõna uygun olarak kullanõlmamasõ mal kaybõna sebep olabilir.! Kazan sadece mevzuata uygun ve kusursuz bir durumda ise kullanõlmalõdõr.! Kalorifer tesisatõnõ yetkili ISISAN bayisine monte ettiriniz.! Yetkili servisinizden, size tesisatõn nasõl kullanõlacağõnõ detaylõ olarak öğretmesini isteyiniz.! Bu kullanma kõlavuzunu dikkatle okuyunuz. UYARI! HAYATİ TEHLİKE Yanõcõ gazlarõn patlamasõ hayati tehlike oluşturur. Gaz kokusun alõndõğõnda patlama tehlikesi mevcuttur.! Ateş yakõlmaz! Sigara içilmez! Kesinlikle çakmak kullanmayõnõz!! Kõvõlcõm oluşmamalõdõr! Elektrik anahtarõ, telefon, fiş veya zil kullanmayõnõz!! Gaz vanasõnõ kapatõnõz!! Pencere ve kapõlarõ açõnõz!! Evde oturanlara haber veriniz, fakat zillerini çalmayõnõz.! Binayõ terk ediniz!! Bina dõşõndan gaz dağõtõm şirketine ve tesisat firmasõna telefon ediniz!! Gerektiğinde polise ve itfaiyeye haber veriniz!! Gaz akõşõ duyulabilecek kadar fazla ise, tehlike bölgesini terk ediniz! UYARI Burada uygulayõcõnõn cihazõ kullanmasõ ve ayarlamasõ için hazõrlanmõş olan ipuçlarõ ve diğer faydalõ bilgiler bulunmaktadõr. 4

5 Emniyetiniz İçin Kazan Dairesi Tesisatta yapõlacak çalõşmalar HAYATİ TEHLİKE HAYATİ TEHLİKE UYARI! Zehirlenme hayati tehlike oluşturabilir. Taze hava girişinin yeterli olmamasõ tehlikeli baca gazõ çõkõşlarõna sebep olabilir.! Hava giriş ve çõkõş menfezlerinde daralma olmamasõna ve önlerinin kapalõ olmamasõna dikkat ediniz.! Eksiklikler derhal giderilmez ise, kazan kesinlikle devreye alõnmamalõdõr. UYARI! Yanõcõ gazlarõn patlamasõ hayati tehlike oluşturur.! Montaj, gaz, sõvõ yakõt ve baca gazõ bağlantõlarõ, ilk işletmeye alma, elektrik bağlantõsõ, bakõm ve onarõm çalõşmalarõnõn sadece yetkili servis tarafõndan yapõlmasõna dikkat ediniz.! Gaz hattõndaki çalõşmalar yetkili servise yaptõrõlmalõdõr. UYARI! YANGIN TEHLİKESİ Tutuşabilen maddeler veya sõvõlar yangõna sebep olabilir.! Alev alabilen maddeleri veya sõvõlarõ õsõ üreticisinin yakõnlarõna depolamayõnõz. Eksik veya yetersiz bir temizlik ve bakõm tesisatta hasara sebep olabilir.! Tesisatõ yõlda bir defa yetkili servise kontrol ettirip, temizletin ve bakõmõnõ yaptõrõn. KAZANDA HASAR Yakma havasõnõn kirlenmesi kazanda hasara sebep olabilir.! Halojen hidrokarbonlar (örn. spreyler, solvent veya temizlik maddeleri, boya, yapõşkan) ve klorlu temizleme maddeleri kesinlikle kullanõlmamalõdõr.! Yõllõk kontrol ve ihtiyaca göre bakõm yapõlmasõ için bir "Bakõm Sözleşmesi" imzalamanõzõ önermekteyiz.! Aşõrõ toz birikimine karşõ önlem alõnõz.! Kazan dairesine çamaşõr asmayõnõz. Don tesisatta hasar yapabilir.! Kazan dairesinin dona karşõ korunmuş olmasõna dikkat ediniz. 5

6 2 Ürün Tanõtõmõ 2 Ürün Tanõtõmõ Sõvõ/Gaz yakõtlõ özel kazan Logano GE515 aşağõdaki parçalardan oluşmaktadõr: Kazan bloku (Şekil 1, Poz. 3). Kazan bloku brülörde oluşan õsõyõ kalorifer suyuna aktarõr. 4 1 Kazan sacõ (dõş gömlek, Şekil 1 ve Şekil 2, Poz. 1), õsõ yalõtõmõ (Şekil 1, Poz. 2). Kazan sacõ ve õsõ yalõtõmõ enerji kaybõnõ önlemektedir. Kumanda paneli (Şekil 1, Poz. 4) Kumanda paneli sõvõ/gaz yakõtlõ özel kazan Logano GE515'in tüm elektronik modüllerini denetler ve kontrol eder Şekil 1 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Sõvõ veya gaz yakõtlõ özel kazan Logano GE515 Kazan sacõ (dõş gömlek) Isõ yalõtõmõ Kazan bloku Kumanda paneli Şekil 2 Poz. 1: Sõvõ veya gaz yakõtlõ özel kazan Logano GE515 Kazan sacõ (dõş gömlek) 6

7 Doğru Doldurma ve ilave Suyu Kullanõlmasõ 3 3 Doğru Doldurma ve ilave Suyu Kullanõlmasõ Bu bölümde size kalorifer tesisatõnõzdaki su ile ilgili farklõ tanõmlar açõklanmaktadõr. Burada suyun niteliği için istenen şartlar dikkate alõnmalõdõr Bölüm 3.2 "Suyun Niteliği". 3.1 Su tanõmlamalarõ Kalorifer tesisatõnõzda õsõ taşõyõcõ olarak su kullanõlmaktadõr. Burada su kullanma amacõna göre farklõ olarak sõnõflandõrõlmaktadõr. Tesisat suyu: Isõtma tesisatõnõzda bulunan su. Doldurma suyu: İlk işletmeye almadan önce tesisata doldurulan su. Ekleme suyu: Su eksilmesi olmasõ durumunda tesisata ilave edilen su. 7

8 3 Doğru Doldurma ve ilave Suyu Kullanõlmasõ 3.2 Suyun Niteliği Kullanõlan her suda kalorifer tesisatõnõzõn çalõşmasõnõ kötü etkileyebilecek maddeler bulunmaktadõr, örn. Ca (HCO 3 ) 2 (Kalsiyum bikarbonat). Bu da korozyona, kireçtaşõ oluşumuna veya tortulara neden olabilir. Kalorifer tesisatõnõzõn sürekli olarak ekonomik, işletme emniyetli, enerji tasarruflu olarak çalõşabilmesi için, doldurma ve ilave edilen suyunun niteliğinin kontrol edilmesini ve gerektiğinde suyun şartlandõrõlmasõnõ önermekteyiz. Tesisata özel şartlara uygun olmayan doldurma amaçlõ ve su ilavesi için kullanõlan suyu ve ekleme suyu kullanõlmasõ durumunda korozyon ve kireçtaşõ oluşumlarõ tesisatlarda hasarlara sebep olmaktadõr.! Yetkili servisten veya su dağõtõm şirketinizden bölgenizde kullanõlan suyun Ca (HCO 3 ) 2 konsantrasyonunu (kalsiyum bikarbonat) öğreniniz.! Bölgenizde bulunan doldurma ve ekleme suyunun niteliği tesisata özel şartlara uygun değilse, bu su şartlandõrõlmalõdõr. Bu durumda yetkili servisinize danõşõnõz. Doldurma ve ekleme suyunun doğru bir şekilde kullanõlmasõ ve şartlandõrõlmasõ için aşağõdaki tablo mutlaka dikkate alõnmalõdõr. Bu tablo Buderus Satõş Kataloğu'nun Çalõşma Föyü K8'den "Sõcak Su Kalorifer Tesisatlarõndaki Suyun Şartlandõrõlmasõ" alõnmõştõr. Toplam kazan gücü (kw) Ca (HCO 3 ) 2 konsantrasyonu mol/m³ Maksimum doldurma ve ekleme suyu V max m³ Tesisat suyu ph-değeri 100 < Q 350 2,0 350 < Q ,5 V max = Tesisat hacminin üç katõ 8,2 9,5 100 < Q 350 > 2,0 350 < Q 1000 > 1,5 QkW ( ) V max = 0, mol Ca( HCO 3 ) m 3 8,2 9,5 Tablo 1 Doldurma, ekleme ve tesisat sularõndan istenen şartlar 8

9 Tesisatõn Devreye Alõnmasõ 4 4 Tesisatõn Devreye Alõnmasõ Bu bölümde sizlere kalorifer tesisatõnõn nasõl işletmeye hazõr duruma getirileceği ve kumanda paneli ile brülörün nasõl devreye alõnacağõ açõklanmaktadõr. 4.1 Tesisatõn İşletmeye Hazõrlanmasõ Tesisatõn devreye alõnabilmesi için aşağõdaki kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir:! Tesisat suyunun basõncõ (bkz. Bölüm 7.2 "Su Basõncõnõn Kontrolü ve Düzeltilmesi", sayfa 13),! Yakõt besleme vanasõnõn açõk olup olmadõğõ,! Acil Kapama Şalteri'nin açõk olmasõ. Yetkili servisten, tesisata su doldurma musluğunun boru sisteminin (dönüş suyu) neresinde olduğunu göstermesini isteyiniz. 4.2 Kumanda Panelinin ve Brülörün Devreye Alõnmasõ Kazanõ devreye almak için kumanda panelini kullanõnõz (buradaki örnekte, Şekil 3: 4000 serisinden bir kumanda paneli). Kumanda paneli devreye alõndõğõnda brülör de otomatik olarak devreye girer. Brülör daha sonra kumanda paneli üzerinden çalõştõrõlabilir. Daha fazla bilgi için kumanda panelinin veya brülörün kullanma kõlavuzuna bakõnõz.! Kazan suyu sõcaklõğõ ayar düğmesini (Şekil 3, Poz. 1) "AUT" konumuna getiriniz.! Açma-kapama şalterini (Şekil 3, Poz. 2) "I" (AÇ) konumuna getiriniz. UYARI! Kumanda panelinin kullanma kõlavuzu dikkate alõnmalõdõr. 1 2 Şekil 3 Kumanda paneli (buradaki örnek: Logamatic 4000) Poz. 1: Kazan suyu sõcaklõk termostatõ Poz. 2: Açma-kapama şalteri 9

10 5 Tesisatõn Devre Dõşõ Bõrakõlmasõ 5 Tesisatõn Devre Dõşõ Bõrakõlmasõ Bu bölümde sizlere kazanõn, kumanda panelinin ve brülörün nasõl devre dõşõ bõrakõlacağõ açõklanmaktadõr. Burada ayrõca acil durumlarda tesisatõn nasõl kapatõlacağõ da açõklanmaktadõr. Don olayõ tesisatta hasar yapabilir. Tesisat çalõşmadõğõ durumlarda, örn. bir arõza nedeniyle kapatõldõğõnda donabilir.! Don tehlikesinde tesisat donmaya karşõ korunmalõdõr.! Bunun için tesisatõn suyunu tesisatõnõn en derin noktasõnda bulunan bir KFEmusluk (kazan doldurma-boşaltma musluğu) üzerinden boşaltõnõz. Bunu yaparken tesisatõn en yüksek noktasõnda bulunan pürjör açõk olmalõdõr. 5.2 Tesisatõn Acil Durumda Devre Dõşõ Bõrakõlmasõ UYARI! Tesisat kazan dairesinin sigortasõ veya acil kapama şalteri üzerinden sadece acil durumlarda kapatõlmalõdõr. Diğer tehlikeli durumlarda derhal yakõt besleme vanasõnõ kapatõnõz ve kazan dairesinin sigortasõ veya acil kapama şalteri üzerinden tesisatõn enerjisini kesin (bkz. Bölüm 1.3 "Bu emniyet uyarõlarõnõ dikkate alõnõz", sayfa 4).! Yakõt besleme vanasõnõ kapatõn. 5.1 Kumanda Panelinin ve Brülörün Devre Dõşõ Bõrakõlmasõ Kazanõ devre dõşõ bõrakmak için kumanda panelini kullanõnõz (buradaki örnekte, Şekil 3: 4000 serisinden bir kumanda paneli). Kumanda paneli devre dõşõ bõrakõldõğõnda brülör de otomatik olarak kapanõr.! Açma-kapama şalterini (Şekil 3, Poz. 1) "0" (KAPAT) konumuna getiriniz. UYARI Daha fazla bilgi için ilgili kumanda panelinin kullanma kõlavuzuna bakõnõz. 10

11 Brülör Arõzalarõnõn Giderilmesi 6 6 Brülör Arõzalarõnõn Giderilmesi Kalorifer tesisatõnda oluşan arõzalar kumanda panelinin ekranõnda gösterilmektedir. Arõzalarla ilgili daha geniş bilgi kumanda panellerinin servis kõlavuzlarõnda bulunmaktadõr. Brülör arõzasõ ayrõca brülör üzerinde bulunan bir arõza ikaz lambasõ ile de gösterilir. Don tesisatta hasar yapabilir. Tesisat çalõşmadõğõ durumlarda, örn. bir arõza nedeniyle kapatõldõğõnda donabilir.! Tesisat bir arõza nedeniyle bir kaç gün kapalõ kalacak ise, tesisatta bulunan su tesisatõn en derin noktasõnda bulunan KFE-musluğu (kazan doldurmaboşaltma musluğu) üzerinden boşaltõlarak don tehlikesinde donmasõ önlenmelidir. Reset düğmesine sõk sõk basõlmasõ tesisatta hasara sebep olabilir. Brülörün devreye girmemesi durumunda arka arkaya üç defadan fazla reset tuşu basõlmasõ, brülörün ateşleme trafosuna zarar verir.! Reset tuşu arka arkaya üç defadan fazla basarak arõza gidermeye çalõşmayõnõz.! Brülörün reset tuşu basõn (brülörün kullanma kõlavuzuna bakõnõz). Brülör üç defa denedikten sonra çalõşmaz ise, brülörün nasõl resetlenmesi gerektiği ile ilgili bilgileri brülörün teknik dokümanõndan alabilirsiniz. 11

12 7 Tesisatõn Bakõmõ 7 Tesisatõn Bakõmõ Bu bölümde size, tesisatõnõzda düzenli olarak bakõm yapõlmasõnõn ne kadar önemli olduğu açõklanmaktadõr. Burada ayrõca, tesisatõnõzõn su basõncõnõ nasõl kontrol edip düzeltebileceğiniz de açõklanmaktadõr. Eksik veya yetersiz bir temizlik ve bakõm tesisatta hasara sebep olabilir.! Tesisatõ yõlda bir defa yetkili servise kontrol ettirip, temizlettirin ve bakõmõnõ yaptõrõn.! Yõllõk kontrol ve ihtiyaca göre bakõm yapõlmasõ için bir "Bakõm Sözleşmesi" imzalamanõzõ önermekteyiz. 7.1 Düzenli Bakõmõn Önemi Tesisatõnõzõn düzenli olarak bakõmõnõn yapõlmasõnõn üç önemli nedeni vardõr: Yüksek bir verim sağlamak ve tesisatõ tasarruflu (daha az yakõt tüketimi) olarak işletmek Yüksek işletme emniyeti sağlamak Çevreye zararsõz bir işletim sağlamak. 12

13 Tesisatõn Bakõmõ Su Basõncõnõn Kontrolü ve Düzeltilmesi Tesisatõnõzõn sağlikli bir şekilde çalõşmasõnõ sağlamak için tesisatta yeterli miktarda su bulunmalõdõr. Tesisata sõk sõk su eklenmesi hasara sebep olabilir. Tesisata sõk sõk su ilave etmeniz gerekiyorsa, tesisatta suyun niteliğine bağlõ olarak korozyon veya kireçtaşõ oluşabilir.! Tesisata sõk su ilavesi yapmaniz gerekiyorsa, yetkili servise haber veriniz. Tesisattaki suyun basõncõ çok düşük ise, tesisata ekleme suyu (bkz. Bölüm 3 "Doğru Doldurma ve ilave Suyu Kullanõlmasõ", sayfa 7) doldurulmalõdõr Tesisat suyunun basõncõ ne zaman kontrol edilmelidir? Yeni doldurulan doldurma veya ekleme suyu çok fazla gaz çõkarttõğõndan, ilk günlerde hacminin bir kõsmõnõ kaybeder. Bu nedenle yeni doldurulmuş tesisatlardaki tesisat suyunun basõncõ önce her gün ve daha sonra da devamlõ artan aralõklarla ölçülmelidir. UYARI Doldurma veya ekleme suyunun gazõ çõktõğõnda, kalorifer tesisatõnda hava yastõğõ oluşabilir.! Kalorifer tesisatõnõn havasõnõ radyatörler üzerinden atõn, gerektiğinde tesisata ekleme suyu doldurun. Tesisat suyunun hacminde belirli bir azalma yoksa, suyun basõncõ ayda bir defa kontrol edilmelidir. 13

14 7 Tesisatõn Bakõmõ Genelde açõk ve kapalõ tesisatlar arasõnda fark vardõr. Pratikte açõk tesisat kurulmasõ çok fazla olarak görülmez. Bu sebepten su basõncõnõn nasõl okunacağõ kapalõ tesisat örneği ile açõklanmõştõr. Bunun için gerekli bütün ön ayarlar yetkili servis tarafõndan ilk işletmeye almada yapõldõ Açõk tesisatlar 3 Açõk tesisatlarda hidrometrenin ibresi (Şekil 4, Poz. 1) kõrmõzõ işaretin (Şekil 4, Poz. 3) içerisinde bulunmalõdõr Kapalõ devre tesisatlar Kapalõ tesisatlarda manometrenin ibresi (Şekil 5, Poz. 2) yeşil alanõn (Şekil 5, Poz. 3) içerisinde bulunmalõdõr. Manometrenin kõrmõzõ ibresi (Şekil 5, Poz. 1) tesisat için gerekli olan basõnca ayarlanmõş olmalõdõr.! Tesisatõn su basõncõnõ kontrol edin. Şekil 4 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Açõk tesisatlar için hidrometre Hidrometrenin ibresi Yeşil ibre Kõrmõzõ işaret Tesisata sõk sõk su eklenmesi hasara sebep olabilir. Tesisata sõk sõk su ilave etmeniz gerekiyorsa, tesisatta suyun niteliğine bağlõ olarak korozyon ve kireçtaşõ oluşabilir.! Kalorifer tesisatõnõn havasõnõn atõlmasõnõ sağlayõnõz.! Kalorifer tesisatõnõn sõzdõrmazlõğõnõ ve genleşme kabõnõn çalõşõp çalõşmadõğõnõ kontrol ediniz ! Manometre göstergesi (Şekil 5, Poz. 2) yeşil işaretin (Şekil 5, Poz. 3) altõnda kaldõğõnda, bu tesisattaki su basõncõnõn çok düşük olduğunu göstermektedir. Bu durumda kalorifer tesisatõna ekleme suyu (bkz. Bölüm 3 "Doğru Doldurma ve ilave Suyu Kullanõlmasõ", sayfa 7) doldurunuz.! Ekleme suyu, kalorifer tesisatõnõn boru sisteminde (dönüş suyu) bulunan doldurma musluğu üzerinden doldurulmalõdõr.! Kalorifer tesisatõnõn havasõnõ atõnõz.! Suyun basõncõnõ yeniden kontrol ediniz. Şekil 5 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Kapalõ tesisatlar için manometre Kõrmõzõ ibre Manometre ibresi Yeşil işaret 14

15 Notlar 15

16 Yetkili servis: ISISAN ISITMA VE KLIMA SAN. A.Ş Bestekar şevki Bey Sok. No: 1 Balmumcu, ISTANBUL

Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115. 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115. 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin..............................................

Detaylı

7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE 615. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE 615. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano SK655 Logano SK755. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Sıvı/Gaz Yakıtlı Çelik Kazan 6 720 806 858 (2013/01) TR

Kullanma Kılavuzu. Logano SK655 Logano SK755. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Sıvı/Gaz Yakıtlı Çelik Kazan 6 720 806 858 (2013/01) TR Sıvı/Gaz Yakıtlı Çelik Kazan 6 720 806 032-00.2ITL Kullanma Kılavuzu 6 720 806 858 (2013/01) TR Logano SK655 Logano SK755 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz, Isıtma bizim

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano plus SB745. Yoğuşmalı Kazan. Kapasite aralığı 800-1200 kw. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz.

Kullanma Kılavuzu. Logano plus SB745. Yoğuşmalı Kazan. Kapasite aralığı 800-1200 kw. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 648 053-00.2T Kullanma Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus SB745 Kapasite aralığı 800-1200 kw Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 801 064 (2012/03) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz,

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR

Kullanma kılavuzu. Logano plus GB402. Yoğuşmalı Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR Kullanma kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 430 (2012/10) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz, Isıtma bizim işimiz ve üstelik 275 yılı aşkın

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225. Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı

Kullanma Kılavuzu. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225. Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı Kullanma Kılavuzu Üflemeli Brülörlü kazan Alt ısıl değer/ Yoğuşmalı 6 720 615 876-00.1RS Türkçe karakterler kullanalim lütfen. Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225 Kullanmadan önce dikkatle

Detaylı

6302 1511 05/2002 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. KR 0106 Günes enerjisi kontrol devresi. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 1511 05/2002 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. KR 0106 Günes enerjisi kontrol devresi. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 1511 05/2002 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu KR 0106 Günes enerjisi kontrol devresi Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Cihazlar ilgili Avrupa yönetmelikleri tarafından

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ENISo0 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 2025 Ekim 1983 ICS 27.060.30 Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları General Rules for Operation Inspection and Maintenance of Steam Boilers

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklık kontrol paneli ile. 5580 514 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklık kontrol paneli ile. 5580 514 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Sabit sıcaklık kontrol paneli ile VITOPEND 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri önlemek

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Yoğuşmalı Kazan 7215 6700 (2011/02) TR

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Yoğuşmalı Kazan 7215 6700 (2011/02) TR Kullanma Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logamax plus G162-65/80/100 7215 6700 (2011/02) TR Önsöz Önsöz Değerli Müşterimiz, 275 yılı askın bir süredir ısıtma bizim işimiz. aştan beri tüm enerjimizi ve tutkumuzu,

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn

Detaylı

VIESMANN. Kullanma kılavuzu VITODENS VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100'lü ısıtma sistemi

VIESMANN. Kullanma kılavuzu VITODENS VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100'lü ısıtma sistemi Kullanma kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100'lü ısıtma sistemi VITODENS VITOPEND 12/2004 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITODENS VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100 kontrol panelli ısıtma sistemi

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITODENS VITOPEND. Sistem işleticisi için. Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100 kontrol panelli ısıtma sistemi Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Sabit sıcaklıkta işletme için Vitotronic 100 kontrol panelli ısıtma sistemi VITODENS VITOPEND 4/2007 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND 100-W. Sistem işleticisi için. Isıtma sistemi Sabit sıcaklık kontrol paneli ile

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND 100-W. Sistem işleticisi için. Isıtma sistemi Sabit sıcaklık kontrol paneli ile Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Isıtma sistemi Sabit sıcaklık kontrol paneli ile VITOPEND 100-W 2/2009 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar

Detaylı

PS-6400 PS-7300 PS-7900

PS-6400 PS-7300 PS-7900 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND 111-W. Sistem işleticisi için

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOPEND 111-W. Sistem işleticisi için Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Isıtma sistemi Sabit sıcaklıkta veya dış hava kompanzasyonlu işletme için kontrol paneli ile VITOPEND 111-W 5/2010 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları

Detaylı

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 0173 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ...

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Üflemeli kazan Alt ısıl değer/yoğuşmalı 6 720 65 876-00.RS Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle

Detaylı

Orjinal Kullanõm Kõlavuzu

Orjinal Kullanõm Kõlavuzu Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ: Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz! Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITODENS 100-W. Sistem işleticisi için

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITODENS 100-W. Sistem işleticisi için Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Isıtma sistemi Sabit sıcaklıktaveyadış hava kompanzasyonlu işletme için kontrol paneli ile VITODENS 100-W 3/2008 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz

Detaylı