STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS. fi HUKUKU KOM TES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS. fi HUKUKU KOM TES"

Transkript

1 fi HUKUKU KOM TES KENAN MÜLAY M TAYFUN DAL YILDIZ CEBESOY YEKSAN MÜfiERREF ALAYAT NEVZAT BAKIR GÜLSEREN YILDIRIM MERAL YILDIZ MEVH BE ULAfi YILMAZ BEBEK EM NE MANAV GÜL ZAR ÖZEV BAfiKAN BAfiKAN YARDIMCISI SEKRETER KOM TE RAPORLARI 865

2 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU fl hukuku komitemiz 11 meslek mensubundan oluflmakta olup çal flmalar n 5 ayr grup olarak yapmaktad r. Komitemiz ilk toplant s n tarihinde yapm fl ve daha sonra 7 çal flma toplant s yaparak bu dönem ile ilgili çal flmalar n tamamlam flt r. fl hukuku komitesi olarak amac m z gerek meslek mensuplar gerekse iflverenler için ilk kaynak olarak kullan lacak bir ifl hukuku kitab haz rlamakt r. Bu kitab n oluflumunda ifl hukuku temelinde ele al nan her konu üzerinde derinlemesine çal flmalar yap l rken ilave olarak yarg süreci ve uyuflmazl klar ile ilgili çal flmalara da yer verilecektir. fl hukuku konusunda çal flanlar ve iflverenler için ilk kaynak kitap olmas hedeflenen çal flmam zda afla daki konularda tan mlamalar, uygulamada gerekli bilgiler, karfl lafl lan sorunlar, idari para cezalar ve çözüm için ilgili yarg kararlar, form belge ve dilekçe örnekleri yer alacakt r. fl hukukunun üzerinde çal fl lan her konuda di er ilgili hukuk dallar ile ilgili iliflkisi ifllenecektir. fl hukukunun konusuna giren çal flmalarda iflçi iflveren aras nda oldukça s k bir ba ml l k iliflkisi söz konusudur. fl hukukunun önemli bir niteli i de sadece iflçi iflveren de il iflçi, iflveren devlet iliflkisinin düzenlenmesinde de kendini göstermektedir. Bizler meslek mensuplar olarak bu üçlü iliflkinin tamda ortas nda yer almaktay z. Gerek iflin düzenlenmesinde gerekse uyuflmazl k noktas nda yap c, yol gösterici, çözüme ve uzlaflmaya yönelik davran fllar sergilemek zorunday z. Bu bak mdan ifl hukuku ile ilgili gerek temel ilkeleri gerekse uyuflmazl k ve yarg sürecine iliflkin safhalar ayr nt l bir flekilde bilme mecburiyetindeyiz. Komitemiz bu noktadan hareket ederek çal flmalar n afla- daki konu bafll klar nda yapmaktad r. Çal flmam z n birinci ve girifl bölümünde ifl hukukunun temel ilkeleri, genel bilgiler, ifl hukukun temel kavramlar, ifl hukukunun konusu ve nitelikleri, ifl hukukunun özel ve genel kaynaklar ele al nacakt r. Bu konularla ilgili olarak örnek olaylar, örnek yarg kararlar ve yap lan temel yanl fllara iliflkin araflt rma ve gözlem ve sonuçlar ele al nacakt r. Çal flmam z n ikinci bölümünde ifl sözleflmeleri, ifl sözleflmesi türleri, ifl sözleflmesinin yap lmas, sona ermesi ve hükümsüzlü ü iflçinin ve iflverenin borçlar konular ele al nacakt r. Bu bölümde özellikle uygulamaya yönelik pratik bilgiler örnek olaylar ve yarg kararlar ile ilgili birçok örne e yer verilecektir. Üçüncü bölümde çal flma süreleri, fazla çal flma, tatiller ve tatil ücretlerinden yararlanma flekilleri, ulusal bayram ve genel tatiller, y ll k ücretli izin konular ele al nacakt r. Ayr - ca öteki ifl kanunlar yla ( Deniz fl Kanunu, Bas n fl Kanunu) ile ilgili çal flmalara da yer verilecektir. Bu konularla ilgili çal flma hayat nda s kl kla ortaya ç kan sorunlar üzerinde özel olarak durulacakt r. Dördüncü bölümün de ise toplu ifl hukuku ve sendikalarla ilgili genel bilgiler verile- 866

3 cek, toplu ifl sözleflmesi ve toplu ifl uyuflmazl klar ve çözüm yollar konular ele al nacak bu konularla ilgili gerekli bilgiler verilecektir. ifl hukukunun uygulamas ndan do an iflveren, iflçiler ve devlet aras nda yo un olarak yaflanan sorun ve problemler do al olarak meslektafllar m z da yak ndan ilgilendirmektedir. Bu bak mdan çal flmam z n son bölümünde meslektafllar m z aç s ndan mesleki faaliyetlerini yürütürken ifl hukuku alan nda karfl laflt klar temel sorunlar araflt r larak bu konularla ilgili uygulamaya yönelik çal flmalar planlanm flt r. Bu çal flmalarda; sözleflme örnekleri tazminat hesaplamalar sözleflme fesihleri fazla çal flmaya iliflkin ve izinler ile ilgili uygulamalar ele al nacakt r. Bunlar n d fl nda uyuflmazl klar ve yarg sürecinde bütün safhalar örnekler verilerek ayr nt l bir flekilde incelenecektir. Bu güne kadar yap lan çal flmalarda komite üyelerimizin tümü büyük bir özveri ile çal flm fl olup bu çal flmalar n sonunda meslektafllar m z n bafl ucu kitab olacak bir eser yaratmak istemekteyiz.bu çal flmam z 2009 y l içerisinde bitirip kitap olarak yay nlamak komite üyeleri olarak en büyük hayalimizidir. fi HUKUKU KOM TES Nisan 2009 KOM TE RAPORLARI 867

4 fi HUKUKU KOM TES ARA RAPOR fl Hukuku Komitemiz on bir üyeden oluflmaktad r. Komitemiz ilk toplant s n tarihinde yaparak çal flmalar na bafllam flt r. lk çal flma döneminde yedi, fluana kadar toplamda ondört toplant ile çal flmalar n sürdürmektedir. fl Hukuku Komitesi olarak ilk amac m z ; gerek meslek mensuplar, gerekse iflverenler için, baflvurulabilecek ilk kaynak olarak kullan labilecekleri bir ifl hukuku kitab haz rlamakt. Fakat bu kitap ile ilgili çal flmalar m z devam ederken; ülkemizde ifl sa l ve güvenli i konusunda ortaya ç kan olumsuz tablo ve önlenebilir eksiklikler olmas bizleri önceli i fl Sa l Ve güvenli i konusuna vermeye yönlendirdi. Ve çal flmalar m z bu konuyla ilgili olarak sürdürmeye karar verdik. Bafllad m z ve sürdürmekte oldu umuz çal flmalar neticesinde hedeflerimizi 3 ana bafll k alt nda toplad k. Bu hedefler ; ilk olarak,avrupa Birli i mevzuat n n Türk mevzuatlar na uygunlu unun araflt r lmas, mevzuat m za anlafl l r bir flekilde uygulanmas için yap lacak çal flmalar; ikinci olarak; konu ile ilgili anlafl l r, do ru, uygulamaya yönelik bilgilerin ve yarg sürecinin de yer ald bir kitap haz rlamak; son olarak da SMMMO ve üniversiteler iflbirli iyle ;meslek mensuplar, iflçi ve iflveren örgütleriyle e itim çal flmalar yapmakt r. Bu hedeflerimizle ilgili komitemiz taraf ndan tüm alt yap çal flmalar tamamlanm fl durumdad r YILI ODA FAAL YET RAPORU fi SA LI I VE GÜVENL LE LG L PROBLEMLER VE SORUNLAR 1- flyeri Yap s ndan Kaynaklanan Sorunlar: Ülkemizdeki iflyerlerinin %90 nda çal flan iflçi say s 10 kiflinin alt nda oldu undan etkin bir ifl güvenli i organizasyonu oluflturmak pek mümkün de ildir. flletmeler küçük oldu u için bu konuya ay rd klar bütçeleri de s n rl d r. 2-Yasal Düzenlemelerden Kaynaklanan Sorunlar: Ülkemizde konuyla ilgili yeterli yasal düzenlemeler olmakla birlikte bu düzenlemelerin çok da n k olmas büyük problem oluflturmaktad r. Birçok kanunda konuya de inilmifltir.bunlar;anayasa maddeleri, 4857 say l fl Kanunu, Umumi H fz s hha Kanunu, SSK Kanunu, Deniz fl Kanunu, Bas n fl Kanunu dur. Kanunlar n d fl nda konuyla ilgili birçok Kanun Hükmünde Kararname, ülkemizin imzalad uluslararas sözleflmeler, 29 adet tüzük ve 20 adet yönetmelik vard r. 3-E itimle lgili Sorunlar: E itim eksikli i her konuda oldu u gibi bu konuda da karfl - m za ç kan önemli bir sorundur. Ve maalesef bu eksikli in sonuçlar çok a r olmaktad r. 868

5 Türkiye statistik Kurumu nun fl Kazalar ve fle ba l Sa l k Problemleri Araflt rmas na göre ; istihdam edilen ilkokul mezunlar n n % 3.7 si bir ifl kazas geçirmiflken, yüksek ö retim mezunlar nda kaza geçirenlerin oran % 0.9 olmas bu sorunun ne kadar ciddi boyutlarda oldu unu göstermektedir. 4-Kazalardan Sonra Ortaya Ç kan Sorunlar: Bu konu özellikle ilk yard m ve t bb müdahaledeki eksiklikler fleklinde görülmektedir. Baz kazalar n sonuçlar zaman nda müdahale olamad ndan daha da a r olabilmektedir. Bu nedenle; ilkyard ma tüm sektörlerde gerekli önem ve öncelik verilmeli, meslek hastal klar hastanelerinin say s ve kalitesi art r lmal, rehabilitasyon merkezleri kurulmal ve ülkemizdeki meslek hastal klar tan sistemleri gelifltirilmelidir. 5-Örgütlenme ve Araflt rma Eksikliklerinden Ortaya Ç kan Sorunlar: Kanun ve yönetmeliklerin uygulanmas nda ortaya ç kan sorunlar ve genelde denetimden kaynaklanan sorunlard r. Uygulanabilirli i olan yöntemler gelifltirilmeli ve denetimler cezai yapt r mda çok yap c nitelikte olmal d r. HEDEFLER M Z Ülkemizde ifl sa l ve güvenli i ile ilgili uygulamalarda karfl lafl lan sorunlar iflçi, iflveren yükümlülükleri, idari ve ceza yapt r mlar kanun, tüzük, yönetmelik, tebli baz nda detayl olarak inceleyerek söz konusu mevzuat iflçi, iflveren ve meslek mensuplar n n kullan mlar na uygun olarak tasnif edip sadelefltirilmifl bir flekilde doküman aflamas na getirerek ilgili yerlere ulaflt rmak ve daha sonra e itim çal flmalar na bafllamakt r. Bu süreç ile ilgili komitemiz; stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Çal flma Ekonomisi Kürsü Baflkan ndan gerekli deste i almak üzere temasa geçmifltir. Yarg tay kararlar n tamamlay c unsur olarak gördü ümüzden konuyla ilgili yap lacak tüm çal flmalarda önemli bir k sm n oluflturacakt r. Böylece ifl sa l ve güvenli i ile ilgili temel sorunlar m zdan olan e itim, ülkemizdeki iflyerlerinin çal flan iflçi say s n n 10 kiflinin alt nda olmas, bilgi ve donan m eksikli i nedeniyle etkin bir ifl güvenli i organizasyonunu olmamas, var olan yasal düzenlemelerin çok say da ve da n k olmas gibi sorunlar n çözümünde, toplumda önemli bir yeri olan meslek kuruluflumuzun mensuplar olarak üzerimize düflen görevi yapm fl olaca m z n inanc n tafl yoruz. KOM TE RAPORLARI 869

6 AMACA YÖNEL K YAPILMASI DÜfiÜNÜLENLER " fl sa l ve güvenli i ile ilgili en güzel veya en anlaml slogan" adl yar flma düzenlenebilir. Bu yar flma SMMMO yaflam ve di er bas n yay n kurulufllar nda ilan edilip ilan okuyan herkesin bu konuya dikkati çekilebilir. Böylece bu proje daha genifl bir kitleye yay lm fl, sesini duyurmufl olur. Genifl kat l ml (iflveren, iflveren temsilcisi, iflçi, iflçi sendika temsilcileri, meslek mensuplar n n kat l m n n olaca ) panel, sempozyum gibi e itim faaliyetleri düzenlenebilir. Bunun yan s ra ifl kazalar n n yo un oldu u bölgeler pilot bölgeler seçilerek iflçilere yönelik fl sa l ve güvenli i hakk nda dar kapsaml e itim programlar da düzenlenebilir. Bu e itimler afifl, broflür, kitap gibi yay nlarla desteklenebilir. fl kazalar n n yo un oldu u pilot bölgelerde veya sektörlerde (tersane,deri sanayi,inflaat vb) iflçi ve iflverenlere yönelik anket çal flmas yap labilir. Yap lan anket sonuçlar na göre; ifl kazalar n n nelerden kaynakland ve en önemli unsur olan bu ifl kazalar n n ne kadarl k k sm n n önlenebilirli i oldu u, bunun için al nacak tedbirler vb konusunda bir düzenleme yap larak ilgili kurum ve kurulufllara bildirimleri yap labilir. Çal flmalar n stanbul d fl nda da duyulabilmesi için televizyon ve radyo programlar nda yer al nabilir. Gazetelerde röportaj verilebilir. Yine odam z n bir üst kuruluflu olan TÜRMOB dan gerekli destekler al narak di er illerdeki SMMM odalar yla çal flmalar m z ve sonuçlar paylafl labilir YILI ODA FAAL YET RAPORU BEKLED M Z SONUÇLAR Çal flmalar m z sonucunda ifl sa l ve güvenli i ile ilgili dört boyutta sonuç beklemekteyiz; 1. flverenler ifl sa l ve güvenli i ile ilgili alacaklar tedbirleri ek bir masraf, ek bir maliyet olarak görmek yerine tam tersine ifl kazalar ve meslek hastal klar n ve dolay s yla maliyeti azaltan, verimlili i ve üretim art fl n sa layan tedbirler oldu unun önemi belirtilecektir. Önlemek ödemekten kolayd r slogan na dikkat çekilecektir. 2. Proje süresince verilecek mesajlarla devletin fl Sa l ve Güvenli ine iliflkin düzenlemelerin bütün çal flanlar kapsayacak flekilde geniflletilmesi, iflçi say s gözetilmeksizin bütün iflyerlerine yayg nlaflt r lmas, baflta ifl denetimi olmak üzere, ifl sa l ve güvenli i hizmet birimleri etkin hale getirilmesi, AB normlar na uygun bir fl Sa l ve Güvenli i Kanunu ç kar lmas konular na ve prosedürlerin daha uygulanabilir olmas na dikkat çekilecektir. 870

7 3. Meslek mensuplar için yeni uzmanl k alanlar n n varl hat rlat lacakt r. (Çevre Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi olarak) ve fl Hukuku Komitesinin çal flmas sonucu uygulanabilirli i ve anlafl labilirli i yüksek bir fl sa l ve güvenli i çal flmas meslek mensuplar n n yararlanmas na sunulacakt r. 4. Pilot bölgelerde yap lan e itim çal flmalar nda çal flanlar n bilinçlendirilmesi ve motivasyonu, ifl kazalar riskinde azalma sa lanacakt r. YAPILMASI ÖNCEL KLE HEDEFLENM fi E T M BAfiLIKLARI E itim çal flmalar üç ayr bölüm olarak düflünülmektedir. 1. Bölüm : Tehlike Arz eden Sektörlerde; Genel ifl sa l ve güvenli i kurallar fl kazalar ve meslek hastal klar n sebepleri ve iflyerindeki riskler, Kaza, yaralanma ve hastal ktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmas, fl ekipmanlar n n güvenli ve sürekli kullan m Çal flanlar n yasal hak ve sorumluluklar Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler lk yard m 2. Bölüm : Kad n flçilerin Korunmas ; Türkiye de Kad n flgücü Kad n flgücünün Temel Sorunlar AB ve Türkiye de Kad n Ulusal mevzuat Öncelikle Kad n flçilerin korunmas konusunda yap lmas gerekenler 3. Bölüm : Çocuk ve Genç flçilerin Korunmas ; Türkiye de Çocuk flgücü Çocuk flçili inin Temel Nedenleri KOM TE RAPORLARI 871

8 Onaylanan Uluslararas Sözleflmeler Ulusal Mevzuat Yürütülen Çal flmalardan elde edilenler Ç kar lan Sonuçlar, öncelikle yap lmas gerekenler Bu konulardaki e itim çal flmalar n n baflar l olabilmesi için SMMMO önderli inde üniversitelerin ilgili bölümleri iflçi ve iflveren örgütleri birlikte hareket edilmesi zorunludur. Ancak o zaman istedi imiz baflar l sonuçlara ulaflabiliriz. fl hukuku komitemiz bugüne kadar yapt çal flmalarda, bütün komite üyeleri büyük bir özveriyle çal flm fl olup bu çal flmalar n sonucunda, ifl sa l ve güvenli i konusunda yeterli bilgi ve donan ma sahip olmufllard r. Bu birikimlerini di er meslektafllar yla, iflçi, iflveren temsilcileriyle ve di er meslek örgütleriyle paylaflabilmeleri için gerekli ortam n sa lanmas n ancak SMMMO nun yapabilece i kanaatindeyiz. Planlad m z e itim çal flmalar n yapabilmemiz, taslak çal flmas n haz rlam fl oldu umuz kitab yay nlayabilmemiz için SMMMO yönetiminden gerekli deste i alaca m z yönündeki inanc m z tamd r. fi HUKUKU KOM TES Aral k YILI ODA FAAL YET RAPORU 872

9 KOB LER ZLEME KOM TES BRAH M FEVZ TACER NEVZAT ADEM TORLUO LU NUR SERTÇEL K AL MUSTAFA ULUTÜRK YUSUF KALKAN BRAH M IfiIK SELMA GÜVEN ÖZGE ÖZTÜRK MEHMET BAHATT N SAM T AKDO AN SEBEL CEYLAN SEHER SEL N BOZDA KEMAL KÖKSAL BAfiKAN BAfiKAN YARDIMCISI SEKRETER KOM TE RAPORLARI 873

10 G R fi 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU Türkiye'de de tüm iflletmelerin yüzde 99'unu, istihdam n yüzde 75'inden fazlas n ve tüm üretimin yaklafl k yüzde 65'ini gerçeklefltiren KOB 'ler özel sektörün belkemi ini oluflturmaktad r. KOB zleme Komitesi olarak, meslektafllar m za bu derece genifl kitlelere hitap eden KOB lerin finansman ihtiyaçlar na yönelik yol gösterici çal flma haz rlarken, günümüz koflullar na da k saca de inmekte yarar görülmektedir. Küresel krizin Türkiye'ye en önemli etkilerinden biri kredi mekanizmas n n ifllerli ini zay flatm fl olmas d r. Di er taraftan, ekonomimiz durgunlu a girdikçe reel sektörde sorunlar bafl göstermeye bafllam flt r. Birçok flirketin ürün ve hizmet sat fllar nda ciddi azalmalar yaflanmakta ve artan kurlardan olumsuz etkilenenler olmufltur. Baz lar da alacaklar n tahsil etmede sorunlar yaflamaya bafllam flt r. Sonuç olarak, flirketlerin nakit yaratma kabiliyetinin azald ve iflletme sermayesi ihtiyaçlar n n artt gözlenmektedir. Günümüzdeki ve önümüzdeki döneme iliflkin belirsizlikler ile flirketler kesiminde yaflanan s k nt lar güven ortam n zedeleyerek, bankalar n kredi flartlar n s k laflt rmalar na yol açm flt r. Ancak flirketlerin de, birinci öncelikleri olmas gereken, likiditelerini sa lamak için her zamankinden daha çok finansman ihtiyac ortaya ç kmaktad r. Dolay s ile flirketlerin bankalarla olan iliflkileri zor bir döneme girerken, bu iliflkilerin yönetiminin iyi yap lmas da çok önem kazanmaktad r. Ülkemizde bankalar d fl nda kobilere finansman deste i sa layan çok say da özel ve kamu kuruluflu bulunmaktad r. Bu çal flmam zda, daha genifl kitlelerin ihtiyaçlar n karfl lamas ve günümüzde önem kazanm fl olmas kriterleri dikkate al narak 4 ayr finansman kayna na iliflkin özet bilgilere yer verilmifltir. KOSGEB KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi iflletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlar n sa lamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katk lar n ve etkinliklerini art rmak amac yla destekler vermektedir. 874

11 KOSGEB DESTEKLER NE K MLER BAfiVURAB L R : KOSGEB Desteklerinden ; malat sanayinde faaliyet gösteren, 250 kifliden az y ll k çal flan istihdam eden ve y ll k net sat fl has lat tutar yada mali bilançosu (Yirmibeflmilyon) TL. yi aflmayan ve yönetmelikte mikro iflletme, küçük iflletme ve orta iflletme büyüklükteki iflletme olarak s n fland r lan firmalar yararlanabilir. stenen Belgeler 1- Kapasite Raporu (Rapor yoksa makinelerin faturalar n n fotokopileri) 2- mza sirküleri 3- Ticaret Sicil Gazeteleri 4- Faaliyet Belgesi 5- Vergi Levhas 6- Son Y l n Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Tahakkuk Fifli 7- Son Y la A,it her ay n SSK Bildirgesi Tahakkuk Fiflleri KOSGEB L NASIL YAPILIR? KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen iflletmeler, yeni giriflimçi, giriflimçi, iflletiçi kurulufl, meslek kurulufllar ve sektörel kurulufllar n, KOSGEB veri taban nda yer almalar koflulu aran r. KOSGEB desteklerinden; imalat sanayinde faaliyet gösteren Sanayi flletmeleri faydalanabilir. KOSGEB kredileri destekleri için imalatç olman z gerekmektedir. malatç oldu unuzu Kapasite Raporu ile belgeleyebilirsiniz. Baflvuru ve di er ifllemler için girifl sayfas KOSGEB internet sayfas nda linki bulunan Adresidir. KOSGEB N SUNDU U DESTEKLER: B L fi M DESTEKLER 1. Bilgisayar Yaz l m Deste i 2. E-Ticarete Yönlendirme Deste i 3. e-imza Deste i KOM TE RAPORLARI 875

12 G R fi MC L GEL fit RME DESTEKLER 1. Yeni Giriflimci Deste i 2. Genç Giriflimci Deste i 3. Genel Giriflimcilik 4. fl Gelifltirme Merkezi Deste i PAZAR ARAfiTIRMA VE HRACATI GEL fit RME DESTEKLER 1. Milli Kat l m Dahilinde Yurtd fl Fuarlara Kat l m Deste i 2. Milli Kat l m D fl ndaki Yurtd fl Fuarlara Kat l m Deste i 3. Yurtiçi Uluslararas Sanayi htisas Fuarlar na Kat l m Deste i 4. Yurtiçi Sanayi Fuarlar na Kat l m Deste i 5. Tan t m Deste i 6. Markaya Yönlendirme Deste i ULUSLARARASI fi B RL DESTEKLER 1. Efllefltirme Deste i 2. hracat Amaçl Yurtd fl fl Gezisi( Y G) Deste i 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU TEKNOL J GEL fit RME VE YEN L K DESTEKLER 1. Teknoloji Araflt rma ve Gelifltirme Destekleri 2. S nai Mülkiyet Haklar Destekleri KAL TE GEL fit RME DESTEKLER 1. Genel Test Analiz Deste i 2. CE flaretlemesine liflkin Test ve Analiz Deste i 3. Sistem Belgelendirme Deste i 876

13 BÖLGESEL KALKINMA DESTEKLER 1. Ortak Kullan m Amaçl Makine-Teçhizat 2. Nitelikli Eleman stihdam Deste i 3. Yerel Ekonomik Araflt rma Deste i 4. Altyap ve Üstyap Uygulama Projesi Deste i DANIfiMANLIK E T M DESTEKLER 1. Dan flmanl k Deste i 2. E itim Deste i KRED FA Z DESTE EXIMBANK Türk Eximbank ihracatç lar, ihracata yönelik üretim yapan imalatç lar ve yurtd fl nda faaliyet gösteren giriflimcileri, finansman gereksinimlerinin karfl lanmas amac yla k - sa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi programlar ile desteklemektedir. Ayr ca, vadeli sat fl ifllemlerini teflvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artt rmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaflt rmak amac yla vadeli ihracat alacaklar n iskonto etmektedir. Türk Eximbank bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar arac l yla veya do rudan firmalara kulland rmaktad r. A) BANKALAR ARACILI IYLA KULLANDIRILAN KRED LER 1-KISA VADEL HRACAT KRED LER a) SEVK ÖNCES HRACAT KRED LER -Kalk nmada Öncelikli Yöreler D fl ndaki Firmalar -Kalk nmada Öncelikli Yörelerde Mukim Firmalar -Döviz Kredileri Kredilendirilecek Ürünler: Kanun, kararname, ve Tebli ler ile ihrac yasaklananlar n d fl nda kalan Türk Menfleli her türlü mal. KOM TE RAPORLARI 877

14 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU Kredilendirilmeyen hracat fiekilleri: - hraç sat lan sat fl ve teslimler ile döviz kazand r c hizmet ve faaliyetler - Transit ticaret - Takas (Özel Takas Hariç) - Bedelsiz ihracat - Reeksport - Ba l Muamele - S n r Ticareti - Geçici thalat Kredi Baflvuru Formlar : - Kredi talep formu - Firma Taahhütnamesi - Firma bilgi formu - Muvafakat name (Krediyi kullanacak firman n imalatç olmas durumunda ihracatç Firmadan al nacakt r.) - Köy Kredi Talep Formu (SÖ K TL ihracat Kredisini talep eden firman KÖY kapsam nda mukim imalatç firma ise) Limit: Bir firman n kullanaca azami tutar TL.kullan mlar nda 6 milyon TL. döviz kullan mlar nda ABD Dolar d r. Tutar : Kredi tutar, FOB ihracat Taahhüdünün %100 ünün TCMB Döviz Al fl Kuru üzerinden hesaplanan TL karfl l d r. Vade: Kredinin vadesi 120/360 gündür. Geri Ödeme: 120 ve 180 gün vadeli kulland r lan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenir. 360 gün vadeli kulland r lan kredilerde ise, anapara 180.nc ve 360.nc günlerde iki eflit taksitte, her iki dönemde de o dönem için tahakkuk edecek faizler ile birlikte geri ödenir. Faiz Oran : Kredilerin tabi olaca faiz oranlar piyasa koflullar na göre Türk Eximbank taraf ndan belirlenir. Firman n Eximbank nezdindeki riskine, sigortal l k durumuna ve vadeye göre de iflkendir. Arac bankalar bu faiz oranlar üzerinden en fazla TL kullan mlar nda 1 puan, Döviz kullan mlar nda 0;50 puan ilave ederek firmalara yans tabilir. Kullan m: - Limit, tahsis edilen arac bankalar vas tas ile kulland r l r. - Kredi tutar arac bankaya TL veya döviz olarak aktar l r. - Arac bankalar, uygun bulduklar firmalar n kredi baflvuru formlar n Türk Eximbank a gönderirler. 878

15 - Türk Eximbank kredi taleplerini de erlendirir. - Kabul edilmesi halinde kredi, firma hesab na aktar lmak üzere arac bankaya ödenir. - Arac bankalar hesaplar na intikal eden kredi tutarlar n ayn gün ilgili firma hesab na aktar rlar. - Firmalar, arac bankan n krediyi kulland r n tarihinde, kendilerine ödedi ini/ödemedi ini 5 ifl günü içinde yaz l olarak teyit ederler. hracat Taahhüdü: Kredi vadesi içinde fiilen gerçeklefltirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutar n ifade eder. hracat Taahhüdünün Kapat lmas : Firmalar, kredi talep aflamas nda beyan ettikleri mallarla, taahhüt ettikleri FOB ihracat tutar n n %100 ünü kredi vadesi içinde gerçeklefltirerek ihracat taahhütlerini arac bankalar vas tas yla kapatacaklard r. b) DIfi T CARET SERMAYE fi RKETLER KISA VADEL HRACAT KRED LER -TL Kredi -Döviz Kredisi c) HRACATA HAZIRLIK KRED LER -TL Kredi -Döviz Kredisi d) KOB HRACATA HAZIRLIK KRED LER -TL Kredi -Döviz Kredisi e) SEVK ÖNCES REESKONT KRED S f) KISA VADEL HRACAT ALACAKLARI SKONTO PROGRAMI KOB HRACATA HAZIRLIK KRED LER NDEN K MLER YARARLANAB LMEKTED R? - malatç / hracatç - hracata yönelik mal üreten, imalatç, vasf na haiz KOB niteli indeki firmalar yararlanabilir. Kredi Baflvuru Formlar : - Kredi Talep Formu KOM TE RAPORLARI 879

16 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU - KOB Beyan Formu( Ek:2) ( y lda bir kez al nacakt r.) - Son hesap döneminde sigortal çal flanlara ait SSK Prim Bildirgeleri ile tahakkuk fiflleri (y lda bir defa al nacakt r.) - Kullan lacak krediye esas ihracata konu olan mal n ihracatç s n n farkl olmas halinde, kredi talebinde bulunan imalatç n n, ihracatç dan imzal ve firma kafleli olarak alaca muvafakat name, muvafakat name veren firman n 6 aydan eski tarihli olmamak kayd ile noter tasdikli imza sirküleri, - Son üç y la ait Hesap Durumu Belgesi, Denetlenmifl bilanço ve Kar/Zarar cetvellerinin / gelir tablolar n n orijinal nüshalar, ( KOB hracata Haz rl k Kredilerinden yararlanabilmek için en az 2 mali y l esas na göre düzenlenmifl Hesap Durum Belgesi ile eki bilanço, kar-zarar cetvellerinden-gelir tablolar n n ibraz zorunludur.) - Vergi kimlik numaras na iliflkin belge, ilgili odaca orijinal tasdikli Kapasite Raporu örne i, kurulufl ve son de iflikliklere iliflkin Ticaret Sicili Gazetesi Orijinalleri veya noter tasdikli fotokopileri. - Alt aydan eski tarihli olmamak kayd yla, flirketi temsil ve ilzama yetkili kiflilerin noter tasdikli imza sirküleri, - Banka teminat mektubu ile talep edilen kredilerde: - Teminat Mektubunu düzenleyecek bankadan getirilecek Niyet Mektubu - Kredi Garanti Fonu ( KGF ) kefaleti ile talep edilen kredilerde : - KGF taraf ndan düzenlenecek Niyet Mektubu - potek Tesisi Önerilen Gayrimenkul / Gayrimenkullere iliflkin Beyan Formu (Firma Tasdikli) - Faks sözleflmesi ( Noter Tasdikli ) - Firmaya ve varsa ba l oldu u gruba ait faaliyet raporu, broflür vb.yay m veya tan - t c bilgi, - Kredi kullan c firma ve gerçek / tüzel kifli ortaklar n n / müflterek borçlu müteselsil kefillerin tafl n r ve/veya tafl nmazlar na iliflkin mal beyanlar - Onaylanm fl Kifli Statü - Belgesi sahibi firmalardan ilgili belge fotokopisi Limit : Firma limiti, Türk Liras ve Döviz Krediler nin toplam olmak üzere azami ABD Dolar d r. Tutar: Kredi tutar, FOB ihracat tutar n n %100 ü Vade: Kredinin vadesi 360 gündür. Geri Ödeme: Kredinin anaparas 180.nci günlerde 2 eflit taksitle her dönem için Tahakkuk edecek faizi ile birlikte geri ödenir. 880

17 hracat Taahhüdü: Kredi Vadesi içinde fiilen gerçeklefltirilmesi taahhüt edilen FOB hracat tutar n ifade eder. hracat Taahhüdünün Kapat lmas : Firmalar, kredi vadesi içinde, taahhüt edilen tutar kadar gerçeklefltirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank a baflvuruda bulunurlar. Ayr ca, kredi kullan c s firman n gerçeklefltirilen ihracata ait Gümrük Beyannamelerinde mutlaka imalatç olarak yer almas gerekmektedir. 2-ÖZELL KL KRED LER a) Yurtd fl Ma azalar Yat r m Kredisi b) Özellikli hracat Kredisi c) Gemi nflaa ve hracat Finansman Program d) Yurtd fl Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Program e) Yurtd fl Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi 3-DÖV Z KAZANDIRICI H ZMET KAPSAMINDA KRED LER a) Uluslar aras Nakliyat Pazarlama Kredisi b) Turizm Pazarlama Kredisi c) Döviz Kazand r c Hizmetler Kredisi 4- SLAM KALKINMA BANKASI KAYNAKLI KRED a) hracata Yönelik thalat Finansman Kredisi 5-DÜNYA BANKASI KAYNAKLI KRED a) hracat Finansman Arac l k Kredisi KOM TE RAPORLARI 881

18 6-YURTDIfiI FUAR KATILIM KRED S G R fi M SERMAYES 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU KOB lerin uzun vadeli finansman ihtiyaçlar iki tür yat r m fonu arac l ile karfl lanmaktad r: 1-Giriflim Sermayesi (Private Equity) 2-Risk Sermayesi (Venture Capital) Finansman süreci, yarat c fikirleri ve bulufllar olan; ancak sermaye s k nt s çeken firmalar n özellikle de KOB lerin en fazla %49 hissesinin sat n al nmas ile bafllamaktad r. Kurum dan flmalar sat fl, pazarlama, üretim gibi her aflamas na dahil olduklar bu firman n kar etmesini ve hisselerinin de er kazanmas n sa lamaktad r. Bafllang çta yap - lan anlaflmaya göre, belirlenmifl bir süreden sonra fon flirketten çekilecektir, fon yönetimi flirketin hisselerini satarak yönetimden ayr lacakt r. E er, firma kar etmezse risk edilen para kaybedilmekte; ancak ortak olunan firmaya herhangi bir borç ödetilmemektedir. Yani, fondan faydalanan firman n riski bulunmamaktad r. Risk sermayesi ve giriflim sermayesi süreçleri birbirine çok benzese de ikisi aras nda yat r m felsefesi olarak önemli bir fark vard r. Risk sermayesi genellikle flirketlerin bafllang ç aflamas nda devreye girer, oysa giriflim sermayesi nakit s k nt s çeken ancak büyüme evresinde olan firmalara yat r m yapar. Giriflim sermayesi ve risk sermayesinden yararlanmak için herhangi bir sektör k s tlamas bulunmamaktad r. Giriflim sermayesi flirketin mevcut durumuna de il, ileriye dönük nakit ak fllar na, yaratacaklar katma de ere, pazardan alabilecekleri potansiyele, en önemlisi de giriflimcinin vizyonuna bak larak verilmektedir. Giriflim sermayesi ülkemizde geliflmekte olan bir finansman modeli olup, bu konuda faaliyet gösteren en önemli kurulufl; KOB G R fi M SERMAYES YATIRIM ORTAK- LI I A.fi. dir. Türkiye de giriflim sermayesi konusunda faaliyet gösteren di er flirketler; Vak f Risk Sermayesi Yat r m Ortakl A.fi., fl Risk Sermayesi Yat r m Ortakl A.fi., ILAB, TURKVEN, LADYBIRD. KRED GARANT FONU Kredi Garanti Fonu flletme ve Araflt rma A.fi., KOB lerin Bankalardan kulland kredilere verdi i garanti/kefaletlerle teminat sa lamaktad r. 882

19 KGF, küçük ve orta ölçekli iflletmeler için sa lad kefaletle bu iflletmelere destek vermekte, yat r mlar n n ve iflletmelerinin finansman nda banka kredisi kullanmalar n mümkün hale getirmektedir. flletme ihtiyac na dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir s n rlama bulunmamaktad r. Bu uzun vadeli bir yat r m kredisi olabilece i gibi, borçlu cari hesap fleklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir. Bu krediler; Yeni fl Kurma Mevcut Tesisin Geniflletilmesi Hammadde Temini Yeni Teknoloji Kullan m Yeni fl Yerine Tafl nma Nakit S k nt s n Giderme hracat n Finansman thalat n Finansman Teminat Mektubu Amaçl Krediler Finansal Kiralama KOB lerin Kulland Di er Nakdi ve Gayrinakdi Krediler Ülkemizde KOB lere finansman deste i veren di er belli bafll kurulufllar; HAZ NE MÜSTEfiARLI I, DIfi T CARET MÜSTEfiARLI I, SANAY BAKANLI I, TTGV, GEME, TÜB TAK d r. SONUÇ: Politika yap c lar n flirketlerin mali durumlar kal c bir flekilde bozulmadan likidite sorununa müdahale etmeleri çok önemlidir. Kredi borçlar n n yeniden yap land r lmas, kamu alacaklar n n ötelenmesi ve/veya takside ba lanmas, ticari alacaklar n sigortalanmas na iliflkin mekanizmalar n tesis edilmesi gibi önlemler flirketlerin nakit ak m s k nt - lar n n çözülmesinde son derece yararl olabilecek politika alternatifleridir. Halen uygulanmakta olan Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB imkânlar mevcut hali ile s n rl hatta yetersiz kalmaktad r. KOSGEB için esnaf ve sanatkar kesiminden bafllayarak di er sektörlerde faaliyet gösteren tüm KOB lerin dahil edilmesi yönünde Meclis te yasa çal flmas bulunmaktad r. Ancak,imalat d fl nda 1 milyon 900 bin civar nda KOB vard r. Hem bu kitleye ulafl lmas hem de AB müktesebat na uyum aç s ndan getirilen öneri olumludur. KOM TE RAPORLARI 883

20 Ancak KOSGEB in mevcut kurumsal yap s, finans kaynaklar ve iflleyifliyle ilgili yeni görevleri yerine getirmesinde s k nt l olaca düflünülmektedir. Kurumun bu de iflim do rultusunda güçlendirilerek yeniden yap land r lmas nda yarar görülmektedir Di er taraftan, Kredi Garanti Fonunun b çak s rt ndaki firmalar n ciddi bir bölümünün ekonomiye kazand r lmas n (önümüzdeki dönemde donuk hale geçme potansiyeli tafl yan mevcut kredilerin yap land r lmas n ) teminen ve ayr ca yeni kredi al mlar için daha yüksek tutarlarda destek vermesi (kefalet vermesi) yönünde güncel bir çal flmas bulunmaktad r. Burada önemli nokta, mevcut TOBB önderli indeki fonun büyütülmesi ve buraya kamu katk s n n sa lanmas m yoksa Hazinenin kaynak sa lamas nedeniyle baflka bir fon kurulmas m tart flmalar n n bir an önce netleflmesi gerekmektedir. Esasen piyasalarda hareketi a rl kl olarak Vadeli çekler ve Bankalar sa l yordu. fiu anda piyasalar kilitlenmifl vaziyettedir. Çünkü vadeli çek sistemi sekteye u rad. Bankalar ise bilanço yap lar ve sendikasyonlar nedeniyle ayr ca risk endiflesiyle kredi kulland r mlar na tereddütlü yaklaflmaktad r. Özetle, reel sektörün ayakta kalabilmesi, çökmemesi için, iflçi ç karmak zorunda kalmamas için, üretimi bafllatabilmesi için her zamankinden daha fazla kredi deste ine ve yeni programlara ihtiyac vard r. KOB LER ZLEME KOM TES Nisan YILI ODA FAAL YET RAPORU 884

21 KOB LER ZLEME KOM TES ARA RAPOR G R fi KOB 'ler.tüm dünyada oldu u gibi ülkemizdede küçük ve yap lar ve istihdam yaratma kapasiteleri nedeniyle çok büyük önem tafl maktad r. Türkiye'de, tüm iflletmelerin yaklafl k %95 ini, istihdam n %75 ini ve üretimin % 70 ini gerçeklefltiren KOB 'ler özel sektörün ve ülke ekonomisinin'omurgas n oluflturmaktad r. KOB LER zleme Komitesi olarak, meslektafllar m za bu derece geniz kitlelere hitap eden KOB 'lerin finasman ihtiyaçlar na yönelik yol gösterici çal flmalar ortaya kayarken, Ülkemizde, günümüz ekonomik koflullar n n etkileriyle yaflanan s k nt lara de inmekte yarar görmekteyiz. Yaflanan Küresel Kriz etkileriyle Ülkemizde kredi mekanizmas n n ifllerli ini yaz flatm fl olmas ile ekonomik durgunluk büyük boyutlara ulafl nca bu paralelde Reel Sektörde sorunlar bafl göstermeye bafllam flt r. Pekçok fiirketin, ürün ve hizmet sat fllar nda çok ciddi azalmalar meydana gelmesi, buna ba l olarak tahsil sorunlar yaflamalar na neden olmufltur. Sonuç olarak, flirketlerin nakit yaratma kabiliyetlerinin azald ve iflletme sermayesi ihtiyaçlar n n artt gözlenmektedir y l içinde yaflanan küresel kriz nedeniyle oluflan belirsizlikler, küçük ve orta ölçekli firmalar kesiminde yaflanan s k nt lar güven ortam n zedelemesine neden olmufltur. Bunun sonucu olarak bankalar kredi flartlar n zorlaflt rm fl ve mevcut kredileride geri alma yollar na baflvurmufllard r. Ülkemizde bankalar d fl nda KOB 'lere finasman deste i sa layan çok say da Özel ve Kamu Kuruluflu bulunmaktad r. Bu çal flmalar m zda, Küçük ve Orta ölçekli iflletmelerin ihtiyaçlar n n karfl lanmas daha bir önem kazanm fl olmas ile 4 ayr finasman kayna ndan yararlanma ve özel bilgilere yer verilmifltir. KOSGEB KOSGEB; küçük ve orta ölçekli iflletmelerin teknolojik yeniliklere h zl bir flekilde uyumlar n n sa lamak, Rekabet güçlerinin yükseltmek ve ekonomiye gerekli katk lar ve etkinliklerini artt rmak amac yla destekler vermektir. KOM TE RAPORLARI 885

22 KOSGEB DESTEKLER NE K MLER BAfiVURAB L R : KOSGEB Desteklerinden; Madencilik ve Tas Ocakç l. imalat: Elektrik.Gaz. Buhar ve klimlendirme Üretim ve Da t m Su Temini. Kanalizasyon. At k Yönetim ve yilefltirme Faaliyetleri nflaat Toptan ve Perakende Ticareti Motorlu Kara Tafl tlar n n ve Motorsikletlerinin Onar m Ulaflt rma ve Depolama Konaklama ve Yiyecek Faaliyetleri 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU Bilgi ve letiflim Mesleki. Bilimsel ve Teknik Faaliyetleri dari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Kültür. Sanat. E lence, Dinlence ve Spor Alanlar nda faaliyet gösteren, 250 kifleden az y ll k çal flan istihdam eden ve y ll k net sat fl has lat tutar yada mali bilançosu (yirmibeflmilyon ) TL.'yi aflmayan ve yönetmenlikte Mikro flletme, Küçük flletme ve Orta iflletme büyüklükteki iflletme olarak s n fland r lan firmalar yararlanabilir. KOSGEBE BAfiVURU Ç N GEREKL BELGELER 1- Faaliyet Gösterdiâi Sektörün NACE Kodu (ETO,ESO,TESK) 2Jmza Beyan /Sirküleri (Asl ve Fotokopisi) Oda Kay t Belgesi (Oda Sicil Kay t Sureti) Ticaret ve Esnaf Gazetesi (Asl ve Fotokopisi) Son Y l Mali Bilanço ve Gelir Tablolar n n As llar (Mali Müflavir Onayl ) iflletmenin Tüm iflyerine Ait Son Y l (SGK - SSK - BA KUR) Prim Bildirgeleri ve Tahakkuklar (12 ayl k) Vergi Levhas (Asl ve Fotokopisi) Firma daha önce KOSGEB'e kay t yapt rmam fl ile öncelikle KOSGEB veri taban (http:/destek.kosgeb.gov.tr) deki " KOSGEB'e ilk Baflvuru " k sm ndaki Baflvuru Formunu doldurmas gerekmektedir. 886

23 KOSGEB' N SUNDU U DESTEKLER: BANKA KRED FA Z DESTEKLER B LEfi M DESTEKLER Bilgisayar Yaz l m Deste i e-ticarete Yönlendirme Deste i e-imza deste i BÖLGESEL KALKINMA DESTEKLER Yerel Ekonomik Araflt rma Deste i Ortak Kullan m Amaçl Makine Teçhizat Deste i Altyap ve Üstyap Uygulama Projesi Deste i Nitelikli Eleman stihdam Deste i DANIfiMANLIK VE E T M DESTEKLER Dan flmanl k Deste i E itim Deste i G R fi MC L GEL fit RME DESTEKLER - Yeni Giriflimci Deste i - fl Gelifltirme Merkezi Deste i KAL TE GEL fit RME DESTEKLER Genel Test Analiz Deste i CE iflaretlemesine iliflkin Test ve Analiz Deste i Sistem Belgelendirme Deste i PAZAR ARAfiTIRMA VE HRACATI GEL fit RME DESTEKLER - Yurtiçi Sanayi Fuarlar na Kat l m Deste i -Yurtiçi Uluslararas Sanayi ihtisas Fuarlar na Kat l m Deste i Milli Kat l m Dahilinde Yurtd fl Fuarlara Kat l m Deste i Milli Kat l m D fl ndaki Yurtd fl Fuarlara Kat l m Deste i -Tan t m Deste i Markaya Yönlendirme Deste i TEKNOLOJ GEL fit RME VE YEN L K DESTEKLER Teknoloji Araflt rma ve Gelifltirme Destekleri S nai Mülkiyet Haklar Destekleri Teknogiriflim Sermayesi Deste i ULUSLARARASI fib RL GEL fit RME DESTEKLER ihracat Amaçl Yurtd fl fl Gezisi( Y G) Deste i Efllefltirme Deste i KOM TE RAPORLARI 887

24 Banka Kredi Faiz Deste i KOB 'lerin finansman ihtiyac na destek olmak üzere; KOSGEB taraf ndan Bankalar ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile iflbirli i protokolleri imzalanarak KOB 'lere uygun koflullarda yat r m, istihdam,ihracatjiflletme, biliflim ve makine-teçhizat destek kredileri verilmesi sa lanmaktad r.kosgeb; imzalanan protokol flartlar na ba l olarak kredi faizinin tamam n veya bir k sm n KOB 'lere verilecek destek olarak üstlenmektedir. Dan flmanl k Deste i Deste in Amac ve Kapsam 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU flletmelerin, yeni giriflimcilerin, giriflimcilerin ve iflletici kurulufllar n, yat r m yönlendirme, at l kapasitelerini de erlendirme, kalite ve verimliliklerini art rma, idari ve teknik mevzuat uygulamas, ürün - yöntem gelifltirme ve benzeri hususlarda yapacaklar çal flmalar kapsam nda planlama, yat r m, modernizasyon, teknolojik araflt rma - gelifltirme ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, enformasyon, yönetim ve benzeri konulardaki bilgi v becerilerini gelifltirmek, yurtiçi - yurtd fl pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdam n ve katma de erin artt r labilmesi için yeni iflletmelerin kurulmas n sa lamak amac ile geekli dan flmanl k ihtiyaçlar na destek verilmesidir. Destekten Beklenen Yararlar flletmelerin, yat r m, modernizasyon, teknolojik araflt rma - gelifltirme ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, enformasyon, yönetim ve benzeri konulardaki bilgi ve becerilerini gelifltirmek, yurtiçi - yurtd fl pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdam n ve katma de erin artt r labilmesitamac yla gerekli dan flmanl k hizmetlerinin desteklenmesidir. Destekten Kimler Yararlanabilir? KOSGEB Veri Taban nda kay tl iflletmeler, Giriflimciler, Yeni Giriflimciler ve iflletici Kurulufllar yararlanabilir. 888

25 Destek Oran ve Üst Limiti Nedir? KOSGEB'in flletme bafl na,sa layaca Dan flmanl k Deste i parasal üst limiti (onbeflbin) TL'dir. Destek Oranlar flletme bafl na sa layaca üst limiti aflmamak koflulu ile, Geliflmifl Yörede %60, Normal Yörede %70 ve Kalk nmada Öncelikli Yörede %80'dir. Grupland - r lm fl Dan flmanl k Deste inden faydalanacak yeni giriflimciler için destekleme oran %100'dür. E itim Deste i ÖZEL E T M DESTE Deste in Amac ve Kapsam flletmelerin, yurtiçi - yurtd fl pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdam ve katma de eri art rabilmek için; planlama, yat r m, modernizasyon, teknolojik araflt rma gelifltirme, teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, finansman, enformasyon, yönetim, mevzuat, giriflimcilik gibi konulardaki bilgi ve becerilerini gelifltirmek amac ile e itim ihtiyaçlar n n karfl lanmas için destek verilmesidir. Destekten Beklenen Yararlar flletmelerin, yurtiçi - yurtd fl pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdam ve katma de eri art rabilmek için; planlama, yat r m, modernizasyon, teknolojik araflt rma gelifltirme, teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, finansman, enformasyon, yönetim, mevzuat, giriflimcilik gibi konulardaki bilgi ve becerilerini gelifltirmek amac ile e itim ihtiyaçlar n n karfl lanmas d r. Destekten Kimler Yararlanabilir? KOSGEB Veri Taban nda kay tl iflletmeler yararlanabilir. Destek Oran ve Üst Limiti Nedir? KOSGEB'in flletme bafl na sa layaca özel E itim Deste i parasal üst limiti (lalt bin) TL'dir. KOM TE RAPORLARI 889

26 Destek Oranlar iflletme bafl na sa layaca üst limiti aflmamak koflulu ile, Geliflmifl Yörede %60, Normal Yörede %70 ve Kalk nmada Öncelikli Yörede %80'dir. GENEL E T M PROGRAMLARI Deste in Amac ve Kapsam flletmelere KOSGEB taraf ndan organize edilen e itim programlar na kat lmalar için verilen deste i kapsar. Destekten Beklenen Yararlar flletmelerin, yurtiçi - yurtd fl pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdam ve katma de eri art rabilmek için; planlama, yat r m, modernizasyon, teknolojik araflt rma gelifltirme, teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, finansman, enformasyon, yönetim, mevzuat, giriflimcilik gibi konulardaki bilgi ve becerilerini gelifltirmek amac ile e itim ihtiyaçlar n n karfl lanmas d r. Destekten Kimler Yararlanabilir? 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU KOSGEB Veri Taban nda kay tl flletmeler yararlanabilir. Destek Oran ve Üst Limiti Nedir? Genel E itim Programlar ; Geliflmifl Yörede %80, Normal Yörede %90 ve Kalk nmada öncelikli Yörede %100 oran nda desteklenir. Normal Yörede ve Geliflmifl Yörede yer alan iflletmeler için; süresi 6 (alt ) saate kadar olan genel e itim programlar %100 desteklenebilir. Teknoloji Araflt rma Gelifltirme Deste i Deste in Amac ve Kapsam Bilim ve teknolojiye dayal yeni fikir ve bulufllara sahip iflletmelerin, ulusal ve ulus- 890

27 lararas platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulmas, geliflmesi ve yeni ürün üretilmesi veya gelifltirilmesi amac ile bu iflletmelere teknolojik araflt rma ve gelifltirme deste i verilir. Destekten Beklenen Yararlar flletmelerin Teknoloji ve Yenilik alan nda geliflmeleri ve rekabet güçlerinin art r lmas Destekten Kimler Yararlanabilir? Bu bölümde yer alan destekler, Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik Projesi TEKMER/DT Kurullar taraf ndan kabul edilen Yararlan c lara sa lan r. Destek Oran ve Üst Limiti Nedir? a) Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçl hammadde temini için; Teçhizat ve demirbafllar n teminat karfl l sat n al nmas halinde; verilecek deste in üst limiti (iki yüzbin) TL, Destek Oran : %80 Teçhizat ve demirbafllar n finansal kiralama yolu ile al nmas halinde; teçhizat ve demirbafllar n faturada yer alan peflin bedeli ve KDV d fl nda kalan finansal kiralama giderlerine verilecek deste in üst limiti (elli bin) TL. Destek Oran :%50 b) Projesi KOSGEB taraf ndan desteklenerek baflar ile tamamlanan iflletmelere verilecek olan kalite gelifltirme ve teknolojik donan m temini için; 1) Kalite gelifltirme ve teknolojik donan m için gerekli demirbafllar n teminat karfl l sat n al nmas halinde; verilecek deste in üst limiti (elli bin) TL.Destek Oran :%80 2) Kalite gelifltirme ve teknolojik donan m için gerekli demirbafllar n finansal kiralama yolu ile al nmas halinde; teçhizat ve demirbafllar n faturada yer alan peflin bedeli ve KDV d fl nda kalan finansal kiralama giderlerine verilecek deste in üst limiti (on befl bin) TL. Destek Oran :%50 Dan flmanl k deste i; teknoloji araflt rma ve gelifltirme deste inden yararlanan iflletmelerin dan flmanl k ihtiyac n n karfl lanabilmesini teminen; iflbirli i yap lm fl olan üniversitelerden sa lanacak dan flmanl k hizmetinden, ilgili üniversitelerin belirledi i usul KOM TE RAPORLARI 891

28 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU ve esaslar çerçevesinde yararlan l r, iflletmelerin yurtiçi ve yurtd fl ndaki üniversitelerden alaca dan flmanl k hizmeti deste i üst limiti (yirmi bin) TL, Destek Oran :%80 Ar-Ge sonuçlar n yay nlama deste i; Ar-Ge çal flmas n n sonuçlar n n tan t m ve ciuyurulmas amac ile iflletme taraf ndan kitap, broflür, CD ve benzeri doküman yay nlanmas giderleri deste i üst limiti (üç bin) TL.Destek Oran :%80 Teknopark kira deste i üst limiti (yirmi bin) TL, Destek Oran :%80 fllik tahsisi; iflletmelere, Ar-Ge projelerini gerçeklefltirebilmeleri için KOSGEB TEK- MER Müdürlü ü binalar nda 24 (yirmi dört) aya kadar ifllik tahsisi, flletmelerin, Ar-Ge konusuna iliflkin yurtd fl kongre, konferans, panel, sempozyum, teknoloji fuarlar ile teknoloji transfer amaçl yurtd fl toplant lara kat l m ve ziyaret deste i üst limiti (befl bin) TL, Destek Oran :%80 ) Bafllang ç sermayesi deste i; Ar-Ge Projesi onayland ktan sonra flirketlerini kuran veya Ar-Ge proje baflvurusu tarihi itibariyle son bir y l içinde flirketini kurmufl olan ve Teknoloji Gelifltirme Merkezi bünyesinde ifllik tahsis edilen iflletmelere, iflliklerde Ar-Ge faaliyetlerine bafllamalar ndan sonra verilecek geri ödemesiz destek tutar (on bin) TL, h) fl gelifltirme deste i; Teknoloji gelifltirme merkezi ve DT 'lerde yer alan, Teknoloji Ar-Ge Destekleri kapsam nda desteklenen ve projesini baflar yla tamamlayarak mezun olan iflletmelerin yararlanabilece i geri ödemesiz destek tutar (onbefl bin) TL, Bu destekteki (a) ve (b) bentlerinin (1) ve (2) numaral alt bentlerindeki seçeneklerden sadece birisi tercih edilir, (f) bendinde yer alan ifllik tahsisi süresi kurul karar ile mevcut iflletmeler için en fazla 12 (on iki) ay, yeni kurulan iflletmeler için 24 (yirmi dört) ay uzat labilir." Bilgi Almak ve Destek Baflvurusu için Baflvurular TEKMER ve DT Uygulay c s GEM Müdürlüklerine yap l r. S nai Mülkiyet Haklar Deste i Deste in Amac ve Kapsam flletmeler taraf ndan yap lan çal flmalar neticesinde, patent belgesi, faydal model belgesi veya endüstriyel tasar m tescili ile sonuçlanan bir bulufl veya tasar m n ortaya ç kmas durumunda, yurtiçi ve yurtd fl ndan; patent, faydal model belgesi, endüstriyel tasar m tescili belgesi ve entegre devre topografyalar tescil belgesi al nmas için yap lan giderlere destek verilmesidir. 892

29 Destekten Beklenen Yararlar flletmelerin alacaklar belgeler ile yenilik alan nda geliflmeleri ve rekabet güçlerinin art r lmas Destekten Kimler Yararlanabilir? KOSGEB KOB tan m na uyan iflletmeler Destek Oran ve Üst Limiti Nedir? Destek unsurlar ve üst limitleri; Patent belgesi deste i; Türk Patent Enstitüsü (TPE)'den al nacak olan patent belgesi deste i üst limiti (alt bin) TL, Faydal model belgesi deste i üst limiti (alt bin) TL, Endüstriyel tasar m tescil belgesi deste i üst limiti (alt bin) TL, Entegre devre topografyalar tescil belgesi deste i üst limiti (alt bin) TL'dir. Bü belgelerin yurtd fl ndaki kurulufllardan al nmas durumunda her bir deste in üst limiti (on bin) TL, Destek Oran :%70 Teknogiriflim Sermayesi Deste i Deste in Amac ve Kapsam Desteklenmesi uygun bulunan teknoloji ve yenilik odakl ifl fikirlerinin, bir ifl plan çerçevesinde, katma de er ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teflebbüslere dönüfltürebilmesinin teflvik edilmesi Destekten Beklenen Yararlar Teknoloji tabanl giriflimcili in desteklenerek katma de er ve nitelikli istihdam yarat lmas KOM TE RAPORLARI 893

30 Destekten Kimler Yararlanabilir? Örgün ö renim veren üniversitelerin herhangi bir lisans program ndan 1 y l içinde mezun olabilecek durumdaki ö renci, yüksek lisans veya doktora ö rencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön baflvuru tarihinden en çok 5 y l önce alm fl kifliler. Destek Oran ve Üst Limiti Nedir? Hibe, TL Bilgi Almak ve Destek Baflvurusu için Merkezi Yönetim kapsam ndaki tüm Kamu idareleri Bilgisayar Yaz l m Deste i Deste in Amac ve Kapsam flletmelerin ulusal ve uluslararas platformlarda rekabet güçlerini art rmak ve kalite düzeylerini yükseltmek amac ile Bilgisayar Yaz l m temini için destek verilmesidir. Destekten Beklenen Yararlar 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU Çok say daki iflletme süreçlerinin entegrasyonunu ve otomasyonunu sa lar ve efl zamanl olarak bilgi paylafl m n kolaylaflt r r. Destekten Kimler Yararlanabilir? KOB Tan m na uyan, malat Sanayinde faaliyet gösteren iflletmeler yararlanabilir. Destek Oran ve Üst Limiti Nedir? Bu deste in üst limiti (sekizbin) TL olup, % 50 oran nda desteklenmektedir. Desteklenecek Yaz l mlar, Tedarikçi ve faydalanacak iflletmeler ile ilgili kriterler ve koflullar KOSGEB taraf ndan belirlenir ve de erlendirilir. Destek limiti içinde olmak flart ile bir iflletmeye birden fazla yaz l m ihtiyac için 894

31 destek;verilebilir, ancak bir iflletmeye ayn konu/yaz l m için bir kez destek sa lan r, iflletmede mevcut bir yaz l m n yeni versiyonu/ ayn türde yaz l m n temini için destek verilmez. E-Ticarete Yönlendirme Deste i Deste in Amac ve Kapsam KOSGEB ile koordinasyon içerisinde kurulan Sinerji Odaklar n n (KOSGEB Yard mc Birimleri) biliflim altyap lar n güçlendirmek için Bilgisayar, yaz c, taray c ve internet ba lat s donan mlar n n (modem, Hub) ve yaz l mlar n n ( flletim sistemi, antivirus program ) desteklenmesidir. Destekten Beklenen Yararlar Internet eriflimi olmayan iflletmelerin, sinerji odalar bünyesinde tesis edilen biliflim altyap s n kullanarak gerek KOSGEB ile olan ifl süreçlerinin görülmesi, gerekse e-ticaret uygulamalar n n gelifltirilmesi için oluflturulmufl bir destek modelidir. Destekten Kimler Yararlanabilir? KOSGEB ile Sinerji Odas kurulufl Protokolü imzalayan kurum ve kurulufllardan daha önce internet K raathanesi deste i almam fl olanlar yararlanabilir. Destek Oran ve Üst Limiti Nedir? Destek üst limiti 3.000,- (Üçbin) TL. olup bu tutar % 100 oran nda desteklenir. Baflvurular Sinerji odalar taraf ndan ba l olunan Uygulama Merkezlerine yap lmaktad r. Genel Test -Analiz-Kalibrasyon ve CE flaretlemesine liflkin Test-Analiz ve Sistem Belgelendirme Deste i KOM TE RAPORLARI 895

32 Deste in Amac ve Kapsam flletmelerin ürün kalitelerinin art r lmas, yeni ürün gelifltirmeleri, uluslararas pazar larda talep edilen ürün belgelerinin temini için; KOSGEB laboratuarlar d fl nda belirlenen kriterler çerçevesinle KOSGEB taraf ndan uygun bulunan yurtiçi/yurtd fl kamu veya özel sektör kurum/kurulufl laboratuarlar na yapt rd test-analiz, kalibrasyon hizmetleri ve CE iflaretlemesi uygunluk de erlendirme faaliyetleri kapsam ndaki test-ahaliz ve denetim giderlerine ve flletmelerin TSE/TURKAK'tan alacaklar Yönetim Sistem Belgeleri giderlerine destek verilmesidir. Destekten Beklenen Yararlar flletmelerin kalitelerinin yükseltilmesi ile ihracatlar n n ve rekabet güçlerinin art r lmas Destekten Kimler Yararlanabilir? KOSGEB KOB tan m na uyan iflletmeler Destek Oran ve Üst Limiti Nedir? 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU Genel test, analiz ve kalibrasyon için iflletme bafl na sa lanacak deste in üst limiti (on bin) TL, CE iflaretlemesi test ve analizleri için iflletme bafl na sa lanacak deste in üst limiti (yirmi bin) TL, Destekleme oranlar : Geliflmifl Yörelerde : % 50 Normal Yörelerde : % 60 K. Ö.Y. : % 70 c) Sistem Belgelendirme Deste i KOSGEB taraf ndan G GPSYH veya SYH Planlar onaylanm fl Yararlan c lar n, Genel Sözleflmelerinde yer alan Sistem Belgelendirme deste i talepleri do rultusunda yapacaklar TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC ve benzeri sistem belgelendirme çal flmalar neticesinde Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) ve Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) alacaklar sistem belgesi/belgeleri karfl l nda, Uygulama Birimi taraf ndan uygun görülenler için bu destek verilir. 896

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Sayı Konu. Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) Faks: +90 (312) 219 40 90-91 - 92-93

Sayı Konu. Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) Faks: +90 (312) 219 40 90-91 - 92-93 3N. YUSUF KEFELİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. NO:6/A L ÇARŞAMBA / SAMSUN J Ah Sayı Konu 322 1 4.07.2010 18796 Birliğimizin % 33,19 oranında ortaklığı

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; ülkenin

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI PROJE TEKLİF ÇAĞRISININ ADI

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU TEKNOLOJ VE YEN L K DESTEK PROGRAMLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac ; Türkiye

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl BEDELS Z HRACAT Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl 22.12.1995 tarihli ve 95/7623 say l hracat Rejimi Karar n n 3 üncü maddesinin (e) bendinde D fl Ticaret Müsteflarl n n ba l oldu u bakanl n bedelsiz

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; ülkenin

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu 5 1.1. Danışmanlık Desteği 2. Yararlanıcı İmza sirküleri, 3. Danışmanlık hizmetinin; şirket statüsündeki danışman kuruluşlar tarafından verilmesi durumunda, kuruluş adına imza atmaya yetkili kişiye ait

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM MADDE 1 - Bu destek İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı