Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9"

Transkript

1 OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan shall be provided to you by Akbank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS). Provisions applying to Overdraft loan are summarized below to ensure that you will be briefed about any potential provisions which may be against your benefit. ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler çerçevesinde kullandırılacak olup, artı para kredisinin tabi olduğu menfaatinize aykırı olabilecek hükümlere ilişkin bilgi edinebilmenizi teminen ilgili hükümlere aşağıda özet olarak yer verilmiştir. If you have been approved for the allocation of Overdraft Account (Money Plus Credit), conventional interest at the rate of 2.02% shall be applied to your Money Plus Credit. Expenditure tax, surcharge specified by official authorities or commission determined/will be determined by the Bank and informed in the Form herein or other methods within Legislations shall be accrued with regard to the Money Plus-Credit. The Bank is authorized to open one or more current accounts in your name, reduce limits of your current accounts considering crediting policies of the Bank, credit allocation conditions like your credit performance and your financial structure, reactivate your current accounts limit of which reduced to zero, make transfers between your accounts in any way permitted by the legislation by giving a notice before 15 days except for any cases which may constitute a risk for the Bank. The Bank is authorized to change the accrual date and/or commission rates of the announced Overdraft Account (Money Plus Credit) within Legislations because of increase Tarafınıza Artı Para Kredisi nin tahsisi uygun bulunursa, Artı Para kredinize 2.02% oranında akdi faiz uygulayacaktır. Artı Para kredisi ile ilgili resmi mercilerce tespit olunan nispetlerde gider vergisi, fon, veya işbu sözleşmede ilgili Mevzuat kapsamında sair yöntemlerle bilgisi verilen, Banka ca belirlenen/belirlenecek olan komisyon tahakkuk ettirilecektir. Bankamız, bu krediyi, Bankamız açısından risk teşkil edebilecek durumlar hariç 15 gün önceden bildirimde bulunmak şartıyla, mevzuatın izin verdiği her şekilde, bir veya birden fazla cari hesap açma, cari hesapların limitlerini, Banka mızın kredilendirme politikaları, kredi performansınız ve mali yapınız gibi kredi tahsis koşulları göz önünde bulundurularak azaltma, limiti sıfıra inen cari hesapları yeniden çalıştırma, size ait hesaplar arasında virman yapmaya yetkilidir. Banka, ilan etmiş olduğu Artı Para kredisi faiz tahakkuk dönemlerini ve/veya komisyon oranlarını, mevzuatsal değişiklikler, resmi mercilerce alınan kararlar veya piyasa Kredili Müşteri İmzası 1 / 9

2 of resource/credit costs due to changes in legislations, decisions taken by official authorities or changes in market conditions, and because of all kinds of increases in costs related with the provision of service not limited with increase in operational costs because of similar reasons or in parallel with market conditions. You shall be given prior notice within the regulation of 45 days notification with effective methods set by the legislations for charges not exceeding 20% within a one year period. You are entitled to retract from the concerned product or service within this 45-day period. If you use this right, charge for the new period shall not be collected from you. The new charge is applied if the right to retract is not used by the end of this period. If the interest and charge related with the use of the product or service is not accepted, the Bank reserves the right to cease providing this service to you. Your further request shall be received for charge changes exceeding 20% for one year. The Customer accepts that the transfer orders/payment orders he has given shall be realized by debiting to the Overdraft Account (Money Plus Credit) within the provisions related with transfer transactions of the Agreement herein if the current account balance available. The date on which the account(s) on which Overdraft loan is defined yield a debit balance or the subsequent date when the account(s) yield a credit balance shall be considered as the value date. In case the account(s) yield a debit balance on a holiday, the preceding business day; in case the koşullarının değişmesi nedeniyle kaynak/kredi maliyetlerinin artması, yine benzer nedenlerle operasyonel maliyetlerin artması ve bununla sınırlı olmamak üzere hizmetin verilmesine yönelik maliyetlerde her türlü artış nedeniyle veya piyasa şartlarına paralel olarak Mevzuat kapsamında değiştirmeye yetkilidir. Bir yıllık sürede %20 yi aşmayan ücret değişiklikleri için, mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme yapılması düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız halinde tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar uygulanacaktır. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili faiz ve ücretin değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Yıllık % 20 yi aşan ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır. Cari hesap bakiyenizin müsait olmadığı durumlarda, verdiğiniz havale emirlerinin/ödeme talimatlarının BBHS nin havale işlemlerine ilişkin hükümleri çerçevesinde yerine getirilmek üzere Artı Para kredisinize borç kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilebilecektir. Artı Para kredisi tanımlı hesabın/hesapların borç bakiyeye dönmesi tarihinde bu tarihin, hesabın/hesapların alacak bakiyeye dönmesi tarihinde ise bir sonraki günün valör tarihi olarak dikkate alınacaktır. Hesabın/hesapların tatil gününde borç bakiyeye dönmesi halinde valör tarihinin bir önceki iş günü Kredili Müşteri İmzası 2 / 9

3 account(s) yield a credit balance on a holiday, the subsequent business day shall be considered as the value date. Since the credit given by the Bank to you under the name of Money Plus is related to your Drawing Account, the Bank is authorized to offset your debt arising from the Money Plus credit against any money deposited or transferred to your account immediately or at the ends of the day. If money is deposited in the drawing account to which the Artı Para/Plus Money account is linked, then first to be deducted from such amounts is accrued interest, taxes and fund liabilities. Overdraft loan interest amount may be accrued and collected on the last business day of each month. Furthermore, any accrued interest, fund, tax and expense amounts shall be directly collected from your account or from any other accounts which you may have at the Bank, in case the foregoing cannot be collected and failed to be paid immediately and at once upon the first request, your account(s) shall be cut off and your outstanding obligation shall become due and payable. When your account shows debit balance (negative balance) for 90 subsequent days or when interest, fund and tax obligation amounts accrued on the last business day of each month is not paid, Overdraft loan limit shall automatically be disabled. In such case, Bank receivable amounts shall become due and payable. Aforementioned 90 day period may be extended or reduced due to changes in the relevant legislation and/or Bank s policies through being notified 15 Form versiyon no : 12/ olarak, hesabın/ hesapların tatil gününde alacak bakiyeye dönüşmesi halinde ise, takip eden ilk iş gününün valör tarihi olarak dikkate alınacaktır. Bankamız tarafından Artı Para adı altında açılan kredi, Vadesiz Mevduat Hesabımız ile bağlantılı olduğundan, Artı Para kredisinden kaynaklanan borcunuz, hesabınıza yatırılan para veya gelen havale bedelinden, anında veya gün sonlarında mahsup edilecektir. Artı Para hesabınızın bağlı olduğu mevduat hesabına para yatırılması halinde öncelikli olarak tahakkuk eden ödenmemiş faiz, vergi ve fon borcunuz tahsil edilecektir. Artı Para kredisi faizi, her ayın son iş günü tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilecektir. Ayrıca, tahakkuk eden faiz, fon, vergi ve masrafların hesabınızdan veya varsa başka hesaplarınızdan Banka ca re sen tahsil edilecek olup, tahsil edilememesi ve ilk talepte derhal ve def aten ödenmemesi durumunda hesabınız/hesaplarınız kat edilerek borcunuz muaccel hale gelecektir. Hesabınız 90 gün süre ile borç bakiye verdiğinde (artı bakiyeye geçmediğinde) veya her ayın son iş günü tahahhuk eden faiz, fon, vergi borcu ödenmediğinde Artı Para kredisi limiti otomatik olarak kullanıma kapatılacaktır. Bu durumda Banka alacağı muaccel hale gelecektir. Belirtilen 90 günlük süre, mevzuat değişiklikleri ve/veya Banka politikalarındaki değişiklikler nedeniyle, Bankamızca belirlenecek yöntemlerle (elektronik posta, internet sitesi, yazılı bildirim, SMS vs.) 15 gün Kredili Müşteri İmzası 3 / 9

4 days in advance by means to be determined by the Bank ( - website, written notification, SMS, etc.). In cases where there are reasonable indications that your financial situation is going worse, such as failing to pay your Overdraft obligations, failing to pay any amount on their due dates which you have to pay pursuant to BBHS or any other agreements executed/to be executed between parties, detection of any significant errors/ misrepresentations in the information and documents you have submitted to the Bank, your failure in fulfilling any liabilities on time which you have previously accepted and warranted, any protested promissory note(s) or bounced cheques, initiation of legal proceedings against you through bankruptcy, seizure, lien, preliminary injunction or other means, filing death, bankruptcy or postponement of bankruptcy requests etc., Bank s receivables shall become due and payable. The Client agrees and undertakes to pay the default interest at a rate of 2.52%, the Resource Utilization Support Fund, Banking and Insurance Transactions Tax, and various taxes, funds, charges and costs to apply thereupon, from the date of default to the full settlement of the debts, should the Client's debt(s) to the Bank becomes due and payable and should the Client fall into default as per the provisions of the present agreement. The Customer agrees that the conventional and default interest rates applied by the Bank may be increased up to the maximum rates specified by TCMB (Central Bank of the Republic of Turkey) without further notification of conventional and default interest rates as of the date the Form versiyon no : 12/ önceden bildirimde bulunmak suretiyle azaltılabilir veya artırılabilir. Artı Para kredisine ilişkin borcun kapatılmaması, BBHS veya taraflar arasında akdedilmiş/akdedilecek sair sözleşmeler uyarınca; ödemek zorunda olduğunuz herhangi bir tutarın vade tarihinde ödenmemesi, Banka mıza sunmuş olduğu belge ve bilgilerde önemli yanlışlık/gerçeğe aykırılık bulunması, kabul ve taahhüt ettiğiniz yükümlülüklerden herhangi birinin zamanında yerine getirmemeniz, protestolu senedinin/senetlerinin veya karşılıksız çekinizin çıkması, iflas, haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve sair yollardan yasal kovuşturmaya başlanması, ölüm, iflas veya iflas ertelemesi talebinde bulunması vb. nedenlerle mali durumunun kötüye gittiğine ilişkin makul emarelerin bulunması durumlarında Banka alacağı muaccel gelecektir. Yukarıdaki maddelerde açıklanan nedenlerle Banka ya olan Borcunuzun muacceliyet kesbetmesi ve mütemerrit duruma düşmeniz halinde, temerrüt tarihinden borçlarınızın tamamen tasfiye edildiği tarihe kadar, %2.52 oranında temerrüt faizini ve bunun üzerinden hesaplanacak KKDF, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve sair vergi, fon, harç ve masraflarını ödemeniz gerekecektir. Müşteri, Bankaca uygulanan akdi ve temerrüt faiz oranlarının, ilgili mevzuat kapsamında TCMB tarafından arttırılması halinde, akdi ve temerrüt faiz oranlarının ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın TCMB tarafından belirlenen azami hatlere kadar arttırılabileceğini, akdi ve temerrüt faiz oranlarının Kredili Müşteri İmzası 4 / 9

5 regulation comes into force if they are increased by TCMB within the relevant legislations and if the conventional and default interest rates are decreased by TCMB, the interest rates may be decreased according to the maximum interest rate specified by TCMB without further notification as of the date the regulation comes into force. Furthermore, the Customer agrees that if a rate lower than the maximum conventional and default interest rates has been specified by the Bank, these rates may be increased up to the maximum rates specified by TCMB for the conventional and default interest rates because of decisions taken by official authorities or changes in market conditions, increase of resource/credit costs or changes in market conditions, increase in operational costs because of similar reasons, and because of all kinds of increases not limited with increase in costs related with the provision of service or in parallel with market conditions by giving prior notice to the customer within the regulation on serving 45 days notice with effective methods specified by the legislations. You are entitled to retract from the concerned product or service within this 45-day period. If you use this right, interest for the new period shall not be collected from you. The new interest rate shall be applied if the right to retract is not used by the end of this period. In the event that the account(s) for which Artı Para credit is defined has deficit balance (decreases to negative balance) due balance notification shall be done by the Bank s sending Akbank Account Statement for this account(s) if you make a request. In this case, the Account Statement fee given in TCMB tarafından azaltılması halinde ise, önceden bir bildirim yapılmaksızın faiz oranlarının TCMB tarafından belirlenen azami faiz oranlarına göre azaltılabileceğini kabul eder. Ayrıca Müşteri, Banka tarafından, TCMB tarafından belirlenen azami akdi ve temerrüt faiz oranlarının altında bir oran belirlemiş olması halinde bu oranların, resmi mercilerce alınan kararlar veya piyasa koşullarının değişmesi, kaynak/kredi maliyetlerinin artması, yine benzer nedenlerle operasyonel maliyetlerin artması ve bununla sınırlı olmamak üzere hizmetin verilmesine yönelik maliyetlerde her türlü artış nedeniyle veya piyasa şartlarına paralel olarak mevzuat tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme yapılması düzenlemesi kapsamında önceden Müşteri'ye bildirimde bulunmak suretiyle Banka tarafından akdi ve temerrüt faiz oranlarının TCMB tarafından belirlenen azami hatlere kadar arttırılabileceğini kabul eder. Bu 45 günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız halinde tarafınızdan yeni döneme ait faiz tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni faiz oranları uygulanacaktır. Artı Para kredisi tanımlı hesabınızın borç bakiyeye dönüşmesi (eksi bakiyeye düşmesi) halinde, talep etmeniz durumunda bu hesap/hesaplar için Banka mızca Akbank Hesap Özeti gönderilmek suretiyle borç bakiyesinin bildirimi yapılabilecektir. Bu durumda, Banka tarafından sunulan bilgi Kredili Müşteri İmzası 5 / 9

6 the information form presented by our Bank is directly debited on the your accounts. However Our Bank do not have the obligation to make a debt statement. The Bank may provide Overdraft loan facility in return for all kinds of collateral or security, including without being limited to material, personal, real, receivables, movables, immovables, negotiable papers, cash or otherwise. In such case, you shall have to establish such collaterals and/or securities with the conditions as determined by the Bank. In case the value of a collateral/security is impaired, Bank shall be entitled to ask for additional ones. The Bank may put establishment or continuity of the loan facility subject to duly submittal of required collaterals/securities. In cases when you make a request for a new Overdraft loan limit and/or a loan limit increase through channels determined by the Bank other than Free Banking Channels and such request is approved, these BBHS provisions (together with the changes to be notified in accordance with the BBHS provisions) shall be exactly and equally applicable to such Overdraft loan facility to be newly established or increased in limit through either the foregoing channels or any other channel used by the Bank to render you its services. Any and all expenses as well as any existing and future taxes, duties and fees prescribed and levied by competent authorities, and also any possible increases in these amounts shall be paid by you and you shall have to pay the foregoing in advance, either on account or in cash. formunda belirtilen Hesap Özeti ücreti hesaplarınıza re sen borç kaydedilir. Ancak, Bankamızın Borç bildirimi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bankamız, Artı Para kredisini uygun göreceği her türlü maddi, şahsi, ayni, alacak, taşınır, taşınmaz, kıymetli evrak, nakit ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca her nevi teminat karşılığında kullandırabilir. Bu durumda sizden istenen teminatlarıbelirleyeceğimiz şartlarda tesis etmeniz gerekecektir. Alınan teminatın değerinde azalma olması halinde de Bankamız ek teminat isteyebilecektir. Bankamız kredinin kullandırılmasını veya devamını teminatların usulüne uygun olarak teminine bağlı kılabilir. Özgür Bankacılık Kanalları ile birlikte Banka nın belirleyeceği diğer kanallar aracılığı ile de Banka dan Artı Para yeni limit ve/veya limit artırımı talebinde bulunmanız durumda Bankamızca Artı Para kredisi tahsis edilmesinin/limit artırımının uygun bulunması halinde, gerek bu yollarla gerekse size hizmet verdiğimiz tüm kanallar aracılığı ile tahsis edilecek/artırılacak Artı Para kredisine işbu BBHS hükümleri, (BBHS hükümleri çerçevesinde bildirilecek değişikliklerle birilkte) aynen uygulanacaktır. Artı Para kredisi ile ilgili yasal mercilerce öngörülecek masraflar ve halen mevcut veya ileride konulacak her türlü vergi, resim ve harçlarla tarh edilebilecek cezalar, bunlarda meydana gelecek artışlar tarafınıza ait olacak olup, bunları nakden veya hesaben peşin ödemeniz gerekecektir. Kredili Müşteri İmzası 6 / 9

7 Bank authorities, Name Surname and Signature Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası: If you read and find it acceptable sign this form prepared in 2 (two) copies and keep 1 (one) copy. Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız. Of the Customer, Name Surname and Signature Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası: Date / Tarih: This Request And Information Form is drawn up in English and Turkish. In case of any discrepancy between the English and Turkish versions, Turkish version will prevail. İşbu Bilgi ve Talep Formu İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe metinler arasında çelişki olması halinde Türkçe metin geçerli olacaktır. Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent İstanbul; Trade Registry Office: İstanbul; Registration Number: 90418; / Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent İstanbul; Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul; Sicil Numarası: 90418; Kredili Müşteri İmzası 7 / 9

8 CUSTOMER DEMAND I want Overdraft Account (Money Plus). I demand Overdraft Account (Money Plus) for products I accept as convenient, in the rates of monthly 2,02% conventional and 2,52% default interests within the limit of TL that your bank approves within the scope of BBHS and terms stated above and I accept that your bank reserves the rights to change the interest rate in the frames of BBHS, Plus Money Request Form and related legislation provisions. I demand that, my invoice and alike payments with my legal payments that your bank considers convenient to collect and all kinds of fee commission and expenses stated in BBHS should be collected from my Plus Money limit when there is insufficient balance in my account. I accept that collections regarding Individual Pension Agreement (IPA) shall not be paid from the plus money credit. In case I don t accept convenience for collection of each product given below by means of not signing related fields, I accept that I may not be able to benefit from the Plus Money facility. Name Surname: Date: Signature: MÜŞTERİ TALEBİ Artı Para istiyorum. BBHS de ve yukarıda belirtilen koşullar dahilinde tarafıma Bankanızca uygun görülecek olan TL limit ile aylık 2.02% akdi, 2.52% temerrüt faiz oranından Artı Para kullandırılmasını talep eder, Bankanızın faiz oranını BBHS, Artı Para Talep Formu ve ilgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde değiştirme hakkının saklı olduğunu kabul ederim. Fatura ve benzeri düzenli ödemelerimle, Banka nızın tahsil etmeye uygun gördüğü yasal ödemelerimin ve BBHS de belirtilen her nevi ücret, komisyon ve masrafların mevduat hesabımda yeterli bakiye bulunmaması halinde Artı Para limitimden tahsil edilebilmesini talep ederim. Bankanız aracılığı ile yaptırmış olduğum AvivaSA Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ne (BES) ilişkin tahsilatların artı para kredisinden tahsil edilmeyeceğini kabul ederim. Ayrıca aşağıda yer alan her bir ürünün artı paradan tahsiline ilişkin ilgili alanları imzalamamak suretiyle uygunluk vermemem durumunda bu ürünler için artı para hizmetinden faydalanamayacağımı kabul ederim. Ad Soyad: Tarih: İmza: 8 / 9

9 Consumer Credits Bankanızdan I demand that funds, taxes and expenses related to consumer credits I use/will use from your bank and my credit installments will be paid from my Overdraft Account (Money Plus) limit when there is insufficient balance in my accounts. Signature: Bireysel Kredi Bankanızdan kullandığım/kullanacağım Bireysel Kredilere ilişkin fon, vergi ve masrafların, kredi taksitimin, mevduat hesabımda yeterli bakiye bulunmaması halinde Artı Para limitimden tahsil edilmesini talep ederim. İmza: Credit Cards I demand that my collected/to be collected Credit Card debts will be paid from my Plus Money limit when there is insufficient balance in my account. Signature: Kredi Kartı Bankanızca tahsis edilmiş/edilecek Kredi Kartı borçlarımın, mevduat hesabımda yeterli bakiye bulunmaması halinde Artı Para limitimden tahsil edilmesini talep ederim. İmza: Insurance Bankanız In case there is insufficient balance in my account at the premium due date in my deposit account that I designated for collection of premium amounts of Aksigorta and AvivaSA (life and accident) insurance I have by means of your bank, excluding collections regarding Individual Pension Agreement (IPA), I demand that premium amounts will be paid from my Overdraft Account (Money Plus) limit attached to this account. Signature: Sigorta Bankanız aracılığı ile yaptırmış olduğum, AvivaSA Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) hariç, Aksigorta ve AvivaSA (Hayat&Kaza) sigortalarına ilişkin prim bedellerinin tahsili için belirlemiş olduğum mevduat hesabımda prim vadesinde yeterli bakiye olmaması halinde, prim bedellerinin bu hesabıma bağlı Artı Para limitimden tahsil edilmesini talep ederim. İmza: 9 / 9

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS).

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 05/2014-1 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler

Detaylı

FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No:

FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme (Kredi Başvuru) No: FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT Article 1-Parties: This Consumer Loan Agreement

Detaylı

GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT

GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ. ( Banka ) ile.......... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere... (Yalnız....). limitli Kredi açılması

Detaylı

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı: Adresi: Akbank T.A.Ş. (Banka) Genel Müdürlük Adresi Adresi Akbank Genel Müdürlügü Sabancı Center 34330

Detaylı

BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. RETAIL LOAN PRODUCT and PRE-CONTRACT INFORMATION FORM

BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. RETAIL LOAN PRODUCT and PRE-CONTRACT INFORMATION FORM BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU DENİZBANK A.Ş. Form No.:...[1] Form No.:...[1] RETAIL LOAN PRODUCT and PRE-CONTRACT INFORMATION FORM Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2]

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT. Contract No :... [1] Sözleşme No :...

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT. Contract No :... [1] Sözleşme No :... KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT Contract No :... [1] Bu Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta Büyükdere Caddesi

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION)

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O..... ŞUBESİ (BRANCH) Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi aşağıda yazılı tarihte tarafıma/tarafımıza

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi. Main Banking Services Agreement

Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi. Main Banking Services Agreement Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi Denizbank A.ġ. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) Bahreyn ġubesi ile yurt içi ve dıģı Ģubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde Ģube sayılan birimlerinde,

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions. Sözleşme. Agreement. Tarih:.. dated as of..

Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions. Sözleşme. Agreement. Tarih:.. dated as of.. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions Agreement dated as of.. between Akbank T.A.Ş. Malta Branch ("Party A") and A.Ş. ("Party B") Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi Sözleşme Tarih:..

Detaylı

C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Şart ve Koşullar

C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Şart ve Koşullar C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Şart ve Koşullar Madde 1 Uygulanabilirlik 1.1 İşbu genel şart ve koşullar ( Genel Şart ve Koşullar ), C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri

Detaylı

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Banka nın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ile bu hizmet ve ürünlerin ticari ve mesleki amaçlı veya Ana Sözleşme/Tüzük/Kooperatif Senedi ne uygun olarak kullanımı

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Ortamda Sermaye Piyasası İşlemleri

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Ortamda Sermaye Piyasası İşlemleri PART M. Fatih Yavuzer, Demet Özkahraman Capital Market Transactions in Electronic Environment within the Scope of the Regulation for Distance Contracts Regarding Financial Services Finansal Hizmetlere

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-004 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-004 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY GENERAL STAFF THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND

Detaylı

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-010 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-010 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY GENERAL STAFF THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND

Detaylı

If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: (+356) 2138-3307

If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: (+356) 2138-3307 K2, First Floor, Forni Complex, Valletta Waterfront Floriana, FRN 1913 Malta (Europe) P: (+356) 2013-3933 F: (+356) 2138-3307 FXDD Customer Agreement, Risk Disclosure And Trading Rules & Regulations Documents

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

EFET Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu. EFET European Federation of. Energy Traders

EFET Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu. EFET European Federation of. Energy Traders Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Versiyon 2.1 (a)/21 Eylül 2007 Turkey version EFET European Federation of Energy Turkiye versiyonu EFET Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu Amstelveenseweg 998/ 1081

Detaylı

Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Versiyon 2.1 (a)/21 Eylül 2007 Turkey version. Turkiye versiyonu EFET. EFET European Federation of Energy Traders

Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Versiyon 2.1 (a)/21 Eylül 2007 Turkey version. Turkiye versiyonu EFET. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Versiyon 2.1 (a)/21 Eylül 2007 Turkey version Turkiye versiyonu EFET EFET European Federation of Energy Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu Amstelveenseweg 998/ 1081

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı