Epidural Yöntemle Yapılan Ağrısız Normal Doğum Mean Platelet Volum Düzeyini Etkiler Mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Epidural Yöntemle Yapılan Ağrısız Normal Doğum Mean Platelet Volum Düzeyini Etkiler Mi?"

Transkript

1 Araştırma Makalesi Epidural Yöntemle Yapılan Ağrısız Normal Doğum Mean Platelet Volum Düzeyini Etkiler Mi? Does Spontaneous Vaginal Delivery with Epidural Analgesia Effect The Mean Platelet Values? Serdar Kokulu,Elif Doğan Baki, Bekir Serdar Ünlü, Hasan Şenay, Gülengül Köken 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Yazışma adresi: Serdar Kokulu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ali Çetinkaya Kampusü Afyonkarahisar, İzmir Karayolu 8.km 03200, Afyonkarahisar, Tel: (0505) , Geliş tarihi / Received: Kabul tarihi / Accepted: Özet Amaç: Respiratuar distres sendromu, kronik obsturiktif akciğer hastalığının akut alevlenmesi, akut pankreatit ve sepsis gibi birçok hastalığın MPV ile ilişkisi araştırılmıştır. MPV'nin diğer inflamatuar markerlarına göre daha ucuz ek maliyet getirmeyen bir inflamatuar marker olduğu gösterilmiştir. Epidural yolla yapılan ağrısız normal doğum esnasında oluşan MPV değişikliklerini araştırmayı amaçladık. Materyal Metod: Hastanemizde spontan vajinal doğum yapan ve epidural yolla ağrısız doğum yapan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, ağırlık,,boy, gebelik haftaları, doğumun birinci, ikinci, üçüncü evrelerinin süreleri, bebelerin doğum ağırlıkları, hastaların doğum için hastaneye ilk başvurularındaki MPV değerleri ile postpartum 24. saatteki MPV değerleri kaydedildi. Bulgular: Demografik veriler açısından her iki grubta da anlamlı bir fark yoktu. Her iki grupta da MPV değerleri bazal değerlere kıyasla 24. saatte yükselmişti fakat iki grup arasında istatistiksel olarak fark yoktu. Sonuç: MPV doğuma bağlı inflamatuar yanıtı araştırmada bir marker olarak kullanılabilir. Anahtar kelmeler; Doğum, epidural analjezi, ortalama trombosit hacmi Backgrounds: Relationship between MPV and many diseases such as; respiratory distress syndrome, acute exacerbations of chronic obstuctive lung disease, acute pancreatitis and sepsis was investigated. And it has been shown that MPV is cheaper than the other inflammatory markers and does not bring additional cost. We aimed to study the changes of MPV values during vaginal delivery with epidural anesthesia. Methods: Patients who had spontaneous vaginal deliveries with/ without epidural anesthesia in our hospital were retrospectively analyzed. Patients' age, weight, height, gestational week, duration of first-second-third th stages of labor, weight of babies, MPV values that when they admitted to hospital and 24 hours at postpartum. Results: There was no difference in terms of demographic datas between the groups. MPV values increased th in both groups when compared with baseline values at 24 hour but this was not statistically significant. Conclusion: MPV can be used as a marker for researching labor-related inflammatory response Key words: Obstetric Labor, epidural analgesia, mean platelet volume 118 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 11. Sayı 2, 2014

2 Giriş Doğum ağrısı kadınların hayatları boyunca yaşayabilecekleri en şiddetli ağrılardan biridir. Doğum ağrısı, anneyi mekanik olarak yorar, stres ve anksiyeteye neden olur, hiperventilasyon ile oksijen ihtiyacını arttır. Doğum ağrısı, stres ve anksiyeteye cevap olarak sempatik stimülasyon oluşturur (1). Megakaryositlerden farklılaşarak oluşan trombositlerin %85-90'ı kemik iliğinde %10-15 kadarı da akciğerlerde yapılır (2). Trombosit sayılarında ortaya çıkan değişikliklerin birçok hastalıkla olan ilişkisi değerlendirilmiştir. Trombosit sayısında değişikliğe yol açan birçok hastalık; trombositlerin hacminde ve işlevlerinde bozulmalara sebep olabilmektedir. Dolaşımdaki trombosit hacimleri heterojen bir yayılım gösterir. Bu nedenle trombosit hacmini değerlendirirken ortalama trombosit hacmine (MPV) bakılır (3). Genel olarak trombosit sayısı azaldıkça MPV artar (4). Respiratuar distres sendromu, kronik obsturiktif akciğer hastalığının akut alevlenmesi, akut pankreatit ve sepsis gibi birçok hastalığın MPV ile ilişkisi araştırılmıştır (5-8). MPV'nin diğer enflamasyon belirteçleri ile birlikte kullanılabilecek hızlı, diğer infalmmatuar markerlarına göre daha ucuz ek maliyet getirmeyen bir inflamatuar marker olduğu gösterilmiştir. Farklı anestezik tekniklerin doğum esnasında inflamatuar belirteçler üzerine etkilerini araştıran çalışma olmasına rağmen epidural ağrısız doğumun MPV değerleri üzerine etkisini araştıran bir çalışmaya rastlamadık. Bu çalışmamızda epidural yolla yapılan ağrısız normal doğum esnasında oluşan MPV değişikliklerini araştırmayı amaçladık. Materyal ve Metot Hastanemiz yerel etik kurul onayı (2013/149) onayı alındıktan sonra Ocak Ocak 2013 tarihleri arasında hastanemizde spontan vajinal doğum yapan hastalar ile epidural yolla ağrısız doğum yapan hastalar retrospektif olarak incelendi. Perinatal enfeksiyonu olan hastalar, kronik inflamatuar hastalığı olan hastalar, daha önce immun yetmezlik tanısı olan hastalar, plesanta previa ve preeklamsi nedeyle takip edilen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Miadında (36-42 gebelik haftasında) olmayan, baş prezentasyonda olmayan ve çoğul gebelikler çalışma dışı bırakıldı. 200 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastalar; epidural yolla ağrısız doğum yapanlar Grup 1 (n=97 ) ve spontan vajinal doğum yapanlar Grup 2 (n=103) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grupta da hastaların yaş, ağırlık,,boy, doğumun birinci, ikinci, üçüncü evrelerinin süreleri, bebelerin doğum ağırlıkları, gravida, parite, hastaların doğum için hastaneye ilk başvurularındaki MPV değerleri ile postpartum 24. saatteki MPV değerleri kayıt edilidi. İsatiksel Analiz İstatistiksel analizler SPSS 20 (SPSS, Chicago,IL) sürümü kullanılarak yapıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodları kullanıldı. Değişkenlerin dağılımı kolmogorov smirnov testi ile değerlendirildi. Normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Student T testi; normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası karşılaştırılmalarında Mann Whitney U testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren parametrelerin grup içi karşılaştırılmalarında eşlendirilmiş t testi, normal dağılım göstermeyen parametrelerin grup içi karşılaştırılmalarında ise Wilcoxon işaret testi kullanıldı. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında karşılaştırmalarda ki-kare testi kullanıldı. Sonuçlar p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 11. Sayı 2,

3 Sonuçlar Çalışmamızda Grup1 ve Grup 2 hastalar yaş, ağırlık boy ve gebelik haftaları açısından kendi arasında karşılaştırıldıklarında istatistiksel olarak bir fark saptanmadı. (p>0.05) (Tablo1) Her iki grup hastalar doğumun birinci, ikinci evrelerinin süreleri Grup2 hastalarda anlamlı derecede uzundu. Üçüncü evrelerinin süreleri, bebeklerin doğum ağırlıkları, gravida ve parite değerleri açısından incelendiğinde istatistiksel olarak bir fark yoktu. (p>0.05) (Tablo2) Grup1 ve Grup 2 'de postpartum 24.saat MPV değerleri, hastaneye doğum için ilk başvuru anındaki MPV değerlerine göre istatistiksel olarak artmıştı (p< 0.05). Her iki grup kendi arasında karşılaştırıldığında MPV değerleri benzerdi (Tablo3). Tartışma Spontan vajinal doğum yapan gebelerle epidural yolla ağrısız doğum yapan gebeleri karşılaştırdığımız bu çalışmamızda yeni bir inflamatuar marker olan MPV düzeyelerini araştırdığımız bu çalışmamızda her iki grupda hastaneye başvuru esnasında ölçülen MPV düzeyi ile postpartum 24.saat ölçülen MPV düzeyleri arasında anlamlı bir artma saptanırken gruplar arası bir anlamlı fark bulunamadı. Doğum ağrısını giderebilmek için farmokolojik v e n o n f a m a k o l o j i k b i r ç o k y ö n t e m kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında en sık kullanılanlardan biri de epidural yolla ağrısız doğumdur (9) Ağrısız doğum ile doğumun oluşturduğu stres yanıtı ve bu yanıta bağlı inflamatuar cevabı baskılayabilir. Epidural analjezi afferent nöral blokaj ile postoperatif nöroendokrin yanıtı ve hasarı azaltabilir (10). Özellikle alt batın cerrahisinde postoperatif dönemde hasta kontrollü epidural analjeziyle ağrı kontrolü sağlanan hastalarda proinflamatuvar sitokin yanıtta azalma olduğu tespit edilmiştir (11). Daha önce yapılan çalışmalarda preeklamsi ve gestasyonel diabetin MPV ile ilşkisi araştırılmış olmasına rağmen doğum yöntemlerinin MPV üzerine etkisini araştıran bir çalışmaya rastlamadık (12,13) Çalışmamızda epidural yolla ağrısız doğum yönteminin MPV üzerindeki etkilerini araştırdık. Büyükkoçak ve ark (14) genel anestezi yöntemiyle yapılan sezeryan (Grup 1), spinal anestezi yöntemiyle sezaryan (Grup 2), epidural anestezi yöntemiyle uygulana sezaryan (Grup 3) ve epidural yolla a ğ r ı s ı z d o ğ u m h a s t a l a r ı n ı ( G r u p 4 ) karşılaştırdıkları çalışmalarında hastaların doğum için hastaneye başvuru anında ve postparum 24. saate akut beyaz küre, albumin ve C reaktif protein düzeylerini incelemişlerdi. Bizde bu çalışmaya benzer şekilde hastaneye başvuru anında ve postpartum 24. saat MPV değerlerini inceledik. Wang ve ark (15) epidural yolla yapılan ağrısız doğum yapan kadınlar da doğum öncesi bazal değerlerle kıyaslandığında doğum sonrası interlökin 6 düzeyinde anlamlı artış saptamışlar fakat interlökin 10 ve tümör nekrozis faktör alfa düzeyinde anlamlı farklılık tespit etmemişlerdir. Bizim çalışmamızda da MPV düzeyi benzer olarak postpartum dönemde bazal değerlere göre yüksekti. Vogl ve ark (16) spontan vajinal doğum, epidural yolla ağrısız doğum, sezaryan ile doğum ve vakum yardımı ile doğum yapan bayanların stres hormonlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında spontan vajinal doğum ile epidural yolla yapılan ağrısız doğum arasında sters yanıt açısından istatistiksel bir fark saptamamışlar. Biz de bu çalışmaya benzer şekilde bu spontal vajinal doğum ile epidural yolla ağrısız doğum arasında MPV değerleri açısından fark saptamadık. Epidural analjezinin doğumun süresine etki ettiği bilinmektedir. Halpern ve arkadaşları Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 11. Sayı 2, 2014

4 hastayı kapsayan bir meteanalizde travayın 1.ve 2. evresinde anlamlı uzamalar tesbit etmişlerdir (17). Bizim çalışmamızda da benzer olarak Grup 2 hastalarda doğumun 1. ve 2. evresi anlamlı orak uzundu. Spontan vajinal doğum ile epidural yolla yapılan ağrısız doğumun fetal MPV değerleri üzerine etkilerinin incelenmemiş olması ve MPV değerlerinin postpartum sadece 24. saatte d e ğ e r l e n d i r i l m i ş o l m a s ı ç a l ı ş m a m ı z ı n limitasyonlarını oluşturmaktadır. Sonuç olarak; diğer inflamatuar markerlara kıyasla daha ucuz, daha pratik ve ölçülmesi daha basit olan MPV düzeyi hem spontan vajinal doğum yapan kadınlarda hem de epidural yolla ağrısız doğum yapanlarda postpartum 24. saat artış göstermektedir. MPV doğuma bağlı inflamatuar yanıtı araştırmada bir marker olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 11. Sayı 2,

5 Yazarlarla ilgili bildirilmesi gereken konular (Conflict of interest statement) : Yok (None) Kaynaklar 1) Şükran Şahin,Doğum Ağrısının Mekanizması ve Etkileri;Şükran Ş.,Medge D Owen Ağrısız Doğum ve Sezaryende Anestezi,Nobel &Güneş 2006; ) Tavasolli M. Modulation of megacaryocyte amp. Peripolesis by phleobo-tomy: Megacaryocytes as a component of marrow-blood barrier. Blood Cells. 1986;12(1): ) Paulus JM, Bury J, Grosdent JC. Control of platelet territory development in me-gakaryocytes. Blood Cells 1979;5(1): ) Cole JL, Marzec UM, Gunthel CJ, Karpatkin S, Worford L, Sundell IB et al. Inef-fective platelet p r o d u c t i o n i n t h r o m b o c y t o p e n i c h u m a n immunodeficiency virus-infected patients. Blood 1998;91(9): ) Ulasli SS, Ozyurek BA, Yilmaz EB, Ulubay G. Mean platelet volume as an inflammatory marker in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Pol Arch Med Wewn. 2012;122(6): ) Canbolat FE, Yurdakok M, Armangil D, Yigit S. Mean platelet volume in neonatal respiratory distress syndrome. Pediatrics International, 2009;51(2): ) Beyazit Y, Sayilir A, Torun S, Suvak B, Yesil Y at al. Mean platelet volume as an indicator of disease severity in patients with acute pancreatitis. Clin Res Hepatol Gastroenterol, 2012 Apr;36(2): ) Guida JD, Kunig AM, Leef KH, Mckenzie SE, Paul DA. Platelet count and sepsis in very low birth weight neonates: ıs there an organism-specific response? Pediatrics, 2003;111(6): ) Yıldıhan R, Yıldızhan B, Turan YB. Doğumda epidural analjezi. Van Tıp Dergisi: 2008;15 (4): ) Yokoyoma M, Itano Y, Katayama H et al. The effects of continuous epidural anesthesia and analgesia on stress response and immune function in patients undergoing r a d i c a l e s o p h a g e c t o m y. A n e s t h A n a l g 2005;101(5): ) Beilin B, Shavit Y, Trabekin E et al. The effects of postoperative pain managment on immune response to surgery. Anesth Analg 2003;97(3): ) Dundar O, Yoruk P, Tutuncu L, Erikci AA, Muhcu M, Ergur AR, Atay V, Mungen E. Longitudinal study of platelet size changes in gestation and predictive power of elevated MPV in development of pre-eclampsia. Prenat Diagn. 2008;28(11): ) Erikçi AA, Muhçu M, Dündar O, Oztürk A. Could mean platelet volume be a predictive marker for gestational diabetes mellitus? Hematology. 2008;13(1): ) Buyukkocak U, Daphan C, Caglayan O, Aydinuraz K, Kaya T, Saygun O, Agalar F. Effects of different anesthetic techniques on serum leptin, C-reactive protein, and cortisol concentrations in anorectal surgery. Croat Med J. 2006;47(6): ) Wang LZ, Hu XX, Liu X, Qian P, Ge JM, Tang BL. Influence of epidural dexamethasone on maternal temperature and serum cytokine concentration after labor epidural analgesia. Int J Gynaecol Obstet. 2011;113(1): ) Vogl SE, Worda C, Egarter C, Bieglmayer C, Szekeres T, Huber J, Husslein P. Mode of delivery is associated with maternal and fetal endocrine stress response. BJOG. 2006;113(4): ) Halpern SH,Leighton BL,Ohlsson A, et all:effect of epidural vs.parenteral opioid analgesia on the progres of labor.jama 1998 ;280(24): Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 11. Sayı 2, 2014

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması doi:10.5222/iksst.2015.073 Araştırma itenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması The Effect of Obesity on Maternal and Fetal Outcomes in Term Pregnant Women: A

Detaylı

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi Perinatoloji Dergisi Cilt:6, Sayı :i i/eylül Aralık J O'JS 49 Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Detaylı

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri 138 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 138-143 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0388 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları

Detaylı

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Günüşen Đ 1 Karaman S 1 Akercan F 2 Fırat V 1. Özet. Summary

Günüşen Đ 1 Karaman S 1 Akercan F 2 Fırat V 1. Özet. Summary Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 48(3) :189-194, 2009 Elektif sezaryenlerde farklı anestezi yöntemlerinin yenidoğan üzerine etkileri: retrospektif çalışma The

Detaylı

Travay Sürecinde Hasta Kontrollü Epidural Analjezi Uygulanan Gebelerde Epidural Ve Kombine Spinal- Epidural Analjezinin Karşılaştırılması

Travay Sürecinde Hasta Kontrollü Epidural Analjezi Uygulanan Gebelerde Epidural Ve Kombine Spinal- Epidural Analjezinin Karşılaştırılması Araştırma 91 Travay Sürecinde Hasta Kontrollü Epidural Analjezi Uygulanan Gebelerde Epidural Ve Kombine Spinal- Epidural Analjezinin Karşılaştırılması COMPARISON OF EPIDURAL AND COMBINED SPINAL-EPIDURAL

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 3, Aralık 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 3, December 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı?

Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı? Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı? Aydın Köşüş 1, Nermin Köşüş 1, Nusret Açıkgöz 2, Metin Çapar 3 Gözde Hastanesi 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap PerinatolojiDergisi Cilt: 4, Sayı: 2/Haziran 1996 69-73 69 Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap Tayfun ALPER, Ali YANIK, Erdal MALATYALIOGLU, Şennur DABAK, Arif KÖKÇÜ Ondokuz Mayıs

Detaylı

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme

Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif. değerlendirme Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-77/ Mayıs 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi Retrospective Assesing of Spinal Anesthesia

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine Etkisininİncelenmesi

Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine Etkisininİncelenmesi Journal of Contemporary Medicine 2014;4(3):143-150 Original Article / Orijinal Araştırma Karaman et al. Ortopedik Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Hastalarda Anestezi Tekniklerinin Morbitite-MortaliteÜzerine

Detaylı

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ (RİVA) DE ADJUVAN AJAN OLARAK DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Dr. Melek Güra Çelik, Dr. Emine Nursen Koltka, Dr. Ali Nadir Özçekiç, Dr. Serhan Sarar

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi ARAŞTIRMA YAZISI Göğüs Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı

Detaylı

İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi

İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 17-23 / Ocak 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi Evaluation of The Response to Treatment and

Detaylı

Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine

Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik ıp Dergisi - Journal of Experimental and Clinical Medicine Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik ıp Dergisi Klinik Araştırma/Clinical Research Spinal ve epidural

Detaylı

Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi

Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi AĞRI 2010;22(2):73-78 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi

Detaylı

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas

Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Sezaryen operasyonlar nda genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenido an üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Araflt rmalar / Researches H. Fatih Korkmaz 1, Ayfle Hanc 2, Birsen

Detaylı

ABSTRACT. Job Satisfaction And Burnout Levels Of Physicians Working Harran Unıversity Faculty Of Medıcıne İn Şanlıurfa

ABSTRACT. Job Satisfaction And Burnout Levels Of Physicians Working Harran Unıversity Faculty Of Medıcıne İn Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlerinin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri Mehmet Ali KURÇER Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk sağlığı Anabilim Dalı ŞANLIURFA ÖZET Amaç:Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri

Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(4):198-206 doi:10.5222/jtaics.2011.198 Klinik Araştırma Nöroaksiyel Bloklarda Başarısızlıklar ve Nedenleri Halime Özdemir,

Detaylı

Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri

Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri Araştırma Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01031 Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 31-36 TAHUD 2015 Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri Estimated

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

Sepsis Tanısında Prokalsitonin Belirleyiciliği

Sepsis Tanısında Prokalsitonin Belirleyiciliği KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Sepsis Tanısında Prokalsitonin Belirleyiciliği Neslim YAĞLI 1, Gülay OK 2, Demet TOK 2, Fatma TANELİ 3, Cevval ULMAN 3, Koray ERBÜYÜN 2 1 Saruhanlı Devlet Hastanesi, Manisa,

Detaylı

Yenidoğan ünitesine indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatan bebeklerin klinik ve laboratuvar özellikleri ve ilişkili risk faktörleri

Yenidoğan ünitesine indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatan bebeklerin klinik ve laboratuvar özellikleri ve ilişkili risk faktörleri 38 JCEI / İ. Tan ve ark. Yenidoğanlarda hiperbilirubinemi 2012; 3 (1): 38-43 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0108 RESEARCH ARTICLE Yenidoğan ünitesine

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(3): 207-217 Geliş Tarihi/Received: 22/11/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/07/2012 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik

Detaylı

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi . Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (JOPP dergisinin devamıdır) ISSN 2148-273X Ocak 2015 Cilt: 7 Sayı: 1 SAHİBİ Doç. Dr. Ali GEDİKBAŞI (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Sultan KAVUNCUOĞLU, Yavuz

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 3 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı