Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET"

Transkript

1 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN Danışman: Filiz YANIK ÖZET Gestasyonel diyabet gebelikte en sık rastlanan endokrin problemdir; fetus, yenidoğan ve anne için ciddi bir risktir. Bu çalışmada 50g glukoz yükleme testi (GYT) anormal ancak 100g oral glukoz tolerans testi (OGTT) normal olup, gestasyonel diyabet tanısı almamış gebe grubunun maternal özelliklerinin ve obstetrik sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu retrospektif çalışmada pregestasyonel diyabet tanısı ile izlenen olgular ve çoğul gebelikler çalışma dışında tutularak, 50g GYT sonuçları normal olan 127 gebe (Grup1), 50g GYT sonuçları yüksek ancak 100g OGTT sonuçları normal olan 37 gebe (Grup2) ve gestasyonel diyabet tanısı alan 30 gebe (Grup3) demografik özellikler ve obstetrik sonuçlar açısından analiz edilmiştir. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelenmiş ve anne yaşı, gravida, parite, gebelik sonunda maternal ağırlık, doğumda gebelik yaşı, doğum şekli, yenidoğan ağırlığı, yenidoğanın yoğun bakım servisi takibi, fetal anomali ve polihidramnios varlığı, ve perinatal kayıplar not edilmiştir. Çalışma sonucunda normal grup (Grup 1) ile karşılaştırıldığında, yalnızca gestasyonel diyabet grubunda (Grup 3) maternal yaşın anlamlı olarak daha ileri ve gebelik sayısının anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmüştür. Preterm doğum oranları Grup 1, 2 ve 3 için sırasıyla %8,7, %10,8 ve %13,3; fetal anomali oranları sırasıyla %2,4, %5,4 ve %6,7 olarak saptanmış, ancak bu bulgular istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Sonuç olarak, 50g GYT sonuçları anormal ancak 100g OGTT sonuçları normal olan gebe grubu ile normal gebe grubu arasında maternal özellikler ve obstetrik sonuçlar açısından anlamlı bir farklılık ortaya konulamamıştır. Ancak olgu sayısı artırılarak yapılacak çalışmalarda daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir. GİRİŞ Gestasyonel diyabet (GDM), gebelik sırasında veya gebelikten önce başlayarak ilk kez gebelik dönemi sırasında fark edilen, çeşitli düzeylerdeki glukoz intoleransıdır. Gebelikte en sık görülen endokrinolojik bozukluktur (4). Gebelikte görülme sıklığı %1 ile %14 arasında değişmekte olup, ortalama olarak %4 civarındadır (2,4). Gebelikte salgılanan pek çok hormon kan şekerinin yükselmesi yönünde rol oynar. Özellikle plasentadan salınan steroid yapısındaki hormonlar, insülin direnci yaratır. Özellikle de gebeliğin 24. haftasından itibaren gelişen bu direnç normal gebeler için bir problem teşkil etmezken önceden kan şekerinin dengelenmesinde sorun olan hastalarda glukoz düzeylerinin yükselmesi söz konusudur. Gebenin kan şekerindeki artışlar fetusta da hiperglisemiye yol açar. Kan şekeri yükselen fetusta reaktif olarak salgılanan insülin hormonu bebeğin anne karnındayken normalden daha irileşmesine, ve doğum esnasında ve sonrasında da birçok problem yaşamasına neden olur. Dolayısıyla GDM, anne, fetus ve yenidoğan için ciddi risk oluşturur (TABLO 1 ve TABLO 2).

2 TABLO 1: GESTASYONEL DİYABET MATERNAL RİSKLER Spontan abortus Gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi Enfeksiyonlar Distosi operatif doğum Postpartum kanamalar Sonraki gebeliklerde rekürrens (%66) Uzun dönem riskler (aşikar DM, metabolik sendrom) TABLO 2: GESTASYONEL DİYABET FETAL VE NEONATAL RİSKLER Konjenital anomaliler İntrauterin eksitus Polihidramnios Preterm doğum Makrozomi ( 4000g) Omuz distosisi Respiratuar distres sendromu Neonatal hipoglisemi Hipokalsemi, hipomagnezemi Polisitemi Hiperbilirübinemi Hipertrofik kardiyomyopati Çocukluk çağı diyabeti, obesite Tüm gebelerde haftalar arasında gestasyonel diyabet taraması amacıyla 50g glukoz yükleme testi (GYT) yapılması önerilmektedir. Test aç veya tok olarak uygulanabilir. Yüklemeden 1 saat sonra kan şekerine bakılır (TABLO 3). Test aşırı obezite, iri bebek öyküsü, birinci derece akrabalarda veya daha önceki gebeliklerde GDM öyküsü gibi risk faktörlerinin varlığı durumunda daha erken dönemde, hatta ilk muayenede yapılmalıdır. TABLO 3: GESTASYONEL DİYABET TARAMA TESTİ 50 GRAM GYT gebelik haftalarında Aç veya tok karnına 50 g glukoz içirilir 1 sa sonra KŞ bakılır Eşik değer 140mg/dL 50g GYT sonucu 140mg/dL ve üzerinde ise, tanı için 3 saatlik 100g oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılır. Eğer sonuç 180mg/dL ve üzerinde ise gebe GDM olarak kabul edilerek direk olarak tedaviye başlanabilir. 100g OGTT öncesinde gebe üç gün 300gr karbohidrat içeren beslenme programına alınır, ancak normal günlük aktivitesine devam eder. Üçüncü gün akşamından sonra en az 8 saatlik açlığı takiben sabah kanı alındıktan sonra 100g glukoz içirilir. Daha sonra birinci, ikinci ve üçüncü saatlerde glukoz ölçümü için kan örnekleri alınır. Buradaki 4 değerden 2 veya daha fazlası anormal ise GDM tanısı konulur. Tek değerin yüksek olması durumunda ise testin bir ay sonra tekrar edilmesi önerilir (TABLO 4). TABLO 4: GESTASYONEL DİYABET TANI TESTİ 100g OGTT En az 8 saatlik açlık sonrası Açlık kan şekerine bakılır (0. saat) 100g glukoz içirilir 1.saat, 2.saat ve 3.saat kan şekerlerine bakılır

3 Eşik değerler (Carpenter & Coustan kriterleri) 0.sa 95 / 1.sa 180 / 2.sa 155 / 3.sa 140 mg/dl En az iki değer yüksek ise tanı konur Literatürdeki bazı çalışmalar, 50g GYT sonuçları yüksek olduğu halde 100g OGTT sonuçları normal sınırlarda olan gebe grubunun, normal gebelere kıyasla maternal özelliklerinin farklı olabileceğine ve olumsuz obstetrik sonuçlar açısından daha fazla risk taşıyabileceğine dikkati çekmiştir (1,3). Bu gebe grubu sınırda GDM olarak adlandırılmaktadır. Bizim bu çalışmamızda da 2008 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesinde doğum yapan gebeler arasından 50g GYT sonuçları yüksek ancak 100g OGTT sonuçları normal olan olgular tespit edilerek, maternal özelliklerinin ve obstetrik sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu retrospektif çalışmada 2008 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesinde doğum yapan gebeler ele alınmıştır (n=457). Pregestasyonel DM tanısı almış olanlar (n=1) ve çoğul gebeler (n=9) çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışma 3 gebe grubu üzerinde planlanmıştır: 1. Grup: Normal gebeler (50g GYT < 140mg/dL) 2. Grup: Sınırda GDM (50g GYT 140mg/dL, 100g OGTT sonuçları normal) 3. Grup: GDM ŞEKİL 1 de çalışma gruplarının nasıl oluşturulduğu görülmektedir. ŞEKİL 1: ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI 2008 yılı Doğum n=457 Pregestasyonel DM GDM 422 n=1 n=34 Verilerine ulaşılan gebeler n=169 Sınırda GDM n=40 Normal n=129 Çalışma gruplarından ikiz gebelikler çıkarıldığında sonuç olarak 127 olgu Grup1 i (normal gebeler), 37 olgu Grup 2 yi (sınırda GDM) ve 30 olgu Grup3 ü (GDM) oluşturmuştur (ŞEKİL 2).

4 ŞEKİL 2: ÇALIŞMA GRUPLARI Sınırda GDM n:37 G D M n:30 Normal n:127 Grup 1 Grup 2 Grup 3 İkiz gebelikler (n=9) çalışmaya alınmadı Üç grup arasında şu parametreler karşılaştırılmıştır: Anne yaşı, gravida, parite, doğumda gebelik yaşı, doğum şekli, yenidoğan ağırlığı, yenidoğan yoğun bakıma gidiş, gebelik sonunda maternal ağırlık, perinatal mortalite, preterm doğum, anomali, iri bebek ( 4000g), gebelik ve hipertansiyon, idyopatik polihidramnios. Ayrıca Grup 1 ve 2 olgularında 50g GYT sonuçları ile yenidoğan ağırlığı ve gebelik sonunda maternal ağırlık arasında korelasyon olup olmadığı araştırılmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler için SPSS programında Mann Whitneyu testi, Student s-t testi, Ki-kare testi, ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. P değeri <0,05 bulunduğunda sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR Normal gebeler, sınırda GDM olguları ve GDM olguları karşılaştırıldığında, parite, doğumda gebelik yaşı ve gebelik sonunda maternal ağırlık gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>0,05). Buna karşın maternal yaş ve gravida yalnızca Grup 1 ve Grup 3 arasında anlamlı bir farklılık göstermiştir (p<0,05). GDM grubunda, normal gebelere kıyasla maternal yaş daha ileri ve gebelik sayısı daha fazla bulunmuştur (ŞEKİL 3).

5 Bulgular ŞEKİL 3: BULGULAR -I Grup 1 n=127 (normal) (ortalama±sd) Grup 2 n=37 (50 gr ) (ortalama±sd) Grup 3 n=30 (GDM) (ortalama±sd) p Anne yaşı (yıl) 29,9 ± 4,1 31,2 ± 4,9 33,8 ± 6,5 *p < 0,05 Gravida 1,7 ± 0,9 1,9 ± 1,0 2,1 ± 0,9 *p < 0,05 Parite 0,4 ± 0,5 0,5 ± 0,7 0,6 ± 0,7 p > 0,05 Doğumda gebelik yaşı (hafta) 38,3 ± 2,3 38,2 ± 1,4 37,5 ± 3,4 p > 0,05 Yenidoğan ağırlığı (g) 3327,3 ± 583,9 3280,3 ± 389,8 3127,3 ± 724,5 p > 0,05 Gebelik sonunda maternal ağırlık (kg) 76,2 ± 9,9 75,5 ± 9,8 76,4 ± 9,8 p > 0,05 *p <0,05 : Yalnızca Grup 1 ve Grup 3 arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Sezaryen ile doğum, yenidoğan yoğun bakıma gidiş, perinatal mortalite, preterm doğum, anomali, iri bebek, gestasyonel hipertansiyon ve idyopatik polihidramnios oranları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05) (ŞEKİL 4). Bulgular ŞEKİL 4: BULGULAR -II Grup 1 n=127 (normal) Grup 2 n=37 (50 gr ) Grup 3 n=30 (GDM) p Doğum şekli (C/S) %52 %56,8 %50 p>0,05 Yenidoğan yoğun bakıma gidiş %6,3 %2,7 %10 p>0,05 Perinatal mortalite %1,6 %5,4 %3,3 p>0,05 Preterm doğum %8,7 %10,8 %13,3 p>0,05 Anomali %2,4 %5,4 %6,7 p>0,05 İri bebek ( 4000gr) %7,9 %2,7 %3,3 p>0,05 Gebelik ve hipertansiyon %3,1 0 %3,3 p>0,05 İdiyopatik polihidroamnios %0,8 0 0 p>0,05

6 Ancak dikkat çeken bir nokta preterm doğum oranlarının Grup 1, 2 ve 3 için sırasıyla %8,7, %10,8 ve %13,3; fetal anomali oranlarının ise sırasıyla %2,4, %5,4 ve %6,7 olarak tespit edilmiş olmasıdır, ancak bu bulgular istatistiksel anlamlılık göstermemiştir (ŞEKİL 5). ŞEKİL 5: BULGULAR -III Preterm doğum ve anomali değişkenleri açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamasına rağmen görülme oranlarında düzenli bir artış görülmektedir. Grup 1 ve 2 deki gebelerin 50g GYT sonuçlarının yenidoğan ağırlığı ya da gebelik sonunda maternal ağırlık ile anlamlı bir korelasyon göstermediği kaydedilmiştir (p>0,05). TARTIŞMA Çalışmamızda, gestasyonel diyabet tanısı alan gebelerin yaşı (ortalama=33,8±6,5), normal gebelere göre daha ileri bulunmuştur (ortalama=29,9±4,1). Gebelik sayısı da yine gestasyonel diyabet tanısı alanlarda (ortalama=2,1±0,9), normal gebelere göre daha fazla bulunmuştur (ortalama=1,7±0,9). Bilindiği gibi ileri anne yaşı ve gebelik sayısının fazla olması GDM için risk faktörleridir dolayısıyla çalışmamızdaki bu bulgular literatür ile uyumlu kabul edilebilir (2). Öte yandan çalışmamızda sınırda GDM olgularında anne yaşı ve gravida normal gebelere kıyasla daha fazla ancak GDM olgularına kıyasla daha düşük saptanmışsa da bu bulgu istatistiksel olarak anlamlılık göstermemiştir. Preterm doğum ve anomali görülme sıklığı açısından karşılaştırıldıklarında gruplar arasında anlamlı bir fark görülememesine rağmen Grup1 den Grup3 e gittikçe sıklığın artması dikkat çekicidir. Bu da vaka sayısının arttırılmasıyla aralarındaki farkın anlamlı hale gelebileceğini akla getirmektedir. Grup 1 ve Grup 2 deki gebelerin 50g GYT sonuçlarının yenidoğan ağırlıklarıyla ve gebelik sonunda maternal ağırlıkla anlamlı bir korelasyon göstermediği belirlenmiştir. Tedavi aldıkları için Grup 3 olguları bu analize hiç dahil edilmemiştir. Nitekim, muhtemelen diyet ya da insulin tedavisi sayesinde, GDM olgularında yenidoğan ağırlığı ve gebelik sonundaki maternal ağırlık diğer gruplar ile benzer düzeylerde saptanmıştır.

7 Sonuç olarak çalışmamızda, 50g GYT sonuçları anormal ancak 100g OGTT sonuçları normal olan gebe grubu ile normal gebe grubu arasında maternal özellikler ve obstetrik sonuçlar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya konulamamıştır. Ancak olgu sayısı artırılarak yapılacak çalışmalarda daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir. KAYNAKLAR 1. Dudhbhai M, Lim L, Bombard A, et al. Characteristics of patients with abnormal glucose challenge test and normal oral glucose tolerance test results: Comparison with normal and gestational diabetic patients. AJOG 2006; 194: e42-e Hyer SL, Shehata HA. Gestational diabetes mellitus. Current Obstet Gynaecol 2005; 15: Ju H, Rumbold AR, Willson KJ, et al. Borderline gestational diabetes mellitus and pregnancy outcomes. BMC Pregnancy and Childbirth 2008; 8: Menato G, Bo S, Signorile A, et al. Current management of gestational diabetes mellitus. Expert Rev of Obstet Gynecol 2008; 3: Open Access

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Van Tıp Dergisi: 15 (2):44-50, 2008 Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Mertihan Kurdoğlu*, Zehra Kurdoğlu**, Aydan Biri*** Özet: Amaç: Sadece 50 gr oral

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi Dr.Seyfettin Uludağ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi seyuludag@gmail.com DM tipleri ve Gebelik 1997 1999 ADA,WHO Tip 1 ( immun& idiopatik) Tip 2 ( İnsülin

Detaylı

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi Derleme Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi Feridun KARAKURT 1, Ayşe ÇARLIOĞLU 1, Benan KASAPOĞLU 2, İlknur İnegöl GÜMÜŞ 3 1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, ANKARA

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması doi:10.5222/iksst.2015.073 Araştırma itenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması The Effect of Obesity on Maternal and Fetal Outcomes in Term Pregnant Women: A

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET Nilgün SEREMET KÜRKLÜ 1, Aylin AYAZ 2 ÖZET Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik esnasında gelişen β hücre disfonksiyonu ve insülin direnci olarak tanımlanır. Gestasyonel

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet)

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet) Diyabet Nedir? Diabetes Mellitus (DM), pankreasın yeterli insulin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI. Hazırlayan Gaye KILIÇ

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI. Hazırlayan Gaye KILIÇ 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI Hazırlayan Gaye KILIÇ DanıĢman Doç. Dr. Behzat ÇĠMEN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

GEBELİK & OBEZİTE. Doç.Dr.Ferit Saraçoğlu FemCARE Kadın Sağlığı Kliniği

GEBELİK & OBEZİTE. Doç.Dr.Ferit Saraçoğlu FemCARE Kadın Sağlığı Kliniği GEBELİK & OBEZİTE Doç.Dr.Ferit Saraçoğlu FemCARE Kadın Sağlığı Kliniği WHO : Obezite Dünyadaki Ölümlerin 5. Önemli Nedenidir Dünyadaki Diabetlerin % 44 ü, İskemik Kalp Hastalıklarının %23 ü ve bazı kanserlerin

Detaylı

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(4): 403-408 Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi [Pregnancy Womans Measuring the Level

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN GLİSEMİK KONTROLLERİNİN, LİPİD PROFİLLERİNİN VE

Detaylı

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Smyrna Tıp Dergisi 54 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Mustafa Eroğlu 1, Vatan Barışık 2 1 Uzm.Dr., Özel Oray Diyaliz

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Dr. Sami HATİPOĞLU FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN

Detaylı

DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD DİYABET ve GEBELİK Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD TİP 2 DİABET (%90): DOĞAL SEYİR Bozulmuş glikoz toleransı Tanı konmamış Diabet Diabet İnsulin direnci

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 11-14.GEBELİK HAFTALARINDA TEKİL GEBELİKLERDE BAKILAN SERBEST ßHCG, PAPP-A DEĞERLERİ İLE 16-18.GEBELİK HAFTALARINDA

Detaylı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Göztepe Tıp Dergisi 25():158-163, 2 doi:.5222/j.goztepetrh.2.158 ISSN 13-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Cerrahi Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Muhammet Kasım ARIK (*),

Detaylı