Yavaş Koroner Ak ml Hastalarda Diyastolik Fonksiyonlar n Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yavaş Koroner Ak ml Hastalarda Diyastolik Fonksiyonlar n Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Yavaş Koroner Ak ml Hastalarda Diyastolik Fonksiyonlar n Değerlendirilmesi Dr. Ali YILDIZ, Dr. Bülent DEVECİ, Dr. Dursun ARAS Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, ANKARA ÖZET Yavafl koroner ak m (YKA), anjiyografik olarak darl k olmadan yavafl kontrast progresyonu olarak tan mlanm flt r. Bu çal flmada, YKA hastalar nda diyastolik fonksiyonlar de erlendirmeyi amaçlad k. Çal flmaya klini- imizde gö üs a r s veya iskemi bulgular nedeniyle koroner anjiyografi uygulanan YKA l 15 hasta ve normal koroner arterli (NKA) 20 kontrol vakas dahil edildi. TIMI kare say s yöntemi kullan larak koroner kan ak m h zlar belirlendi. Çal flmaya dahil edilen tüm bireylere transtorasik ekokardiyografi (EKO) yap ld. EKO da, B-mod görüntüler ile sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, doppler EKO ile erken (E), atriyal (A) mitral dolufl velositeleri ve erken velosite deselerasyon zaman (EDT) ile izovolumik relaksasyon zaman (IVRT) süreleri saptand. Sol ventrikülün farkl segmentlerine ait erken (E ), geç (A), sistolik (S )doku velositeleri pulsed wave doku doppler yöntemi ile ölçüldü. Diyastolik disfonksiyon varl ile YKA mevcudiyeti (p< 0.001) aras nda istatistiksel anlaml iliflki mevcuttu. YKA ya sahip bireylerde diyastolik disfonksiyon daha s k saptand. YKA tutulumu olan damar say s ile diyastolik disfonksiyon mevcudiyeti (p< 0.001) aras nda istatistiksel anlaml iliflki mevcuttu. Diyastolik disfonksiyon ile düzeltilmifl LAD TIMI kare say s (clad) aras nda istatistiksel anlaml korelasyon mevcuttu (p= 0.005). YKA l hastalarda henüz sistolik fonksiyonlar normal iken diyastolik disfonksiyon geliflebilir. Diyastolik fonksiyonlar n de erlendirilmesi YKA l hastalar n tan ve takibinde önemli rol oynayabilir. Anahtar Kelimeler: Yavafl koroner ak m, ekokardiyografi, diyastolik disfonksiyon SUMMARY Evaluation of Diastolic Functions in Patients with Slow Coronary Flow Slow coronary flow (SCF) was first defined as slow progression of contrast material during angiography. With the present study, we aimed to assess the diastolic functions of left ventricle in patients with SCF. Fifteen patients with CSF and 20 control cases who have undergone coronary angiography in our clinic for chest pain or positive ischemia findings on tests were included in our study. Coronary blood flow velocity was evaluated with TIMI frame count method. All cases underwent transthoracic echocardiography. Left ventricular ejection fraction was measured via B mode whereas doppler echocardiography was used for measurement of mitral early (E), atrial (A) inflow velocities and early wave deceleration time (EDT) and isovolumic relaxation time (IVRT). Left ventricular early (E ), late (A), and systolic (S ) tissue velocities of different segments were evaluated by pulse wave tissue doppler imaging. We found statistically significant correlation between presence of diastolic dysfunction and presence (p< 0.001) of SCF. Diastolic dysfunction was more prevalent in patients with SCF. Additionally, we have shown statistically significant correlation between presence of diastolic dysfunction and

2 number of coronary arteries affected from SCF (p< 0.001). We have also found statistically significant correlation between presence of diastolic dysfunction and clad TIMI frame count (p= 0.005). We shown that the diastolic dysfunction occurs before systolic dysfunction in patients with SCF. Evaluation of diastolic functions may play important role in determination and follow-up of patients with SCF. Key Words: Slow coronary flow, echocardiography, diastolic dysfunction GİRİŞ Yavaş koroner ak m (YKA), anjiyografik olarak darl k olmadan yavaş kontrast progresyonu olarak tan mlanm şt r (1). YKA da koroner kan ak m thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) kare say s yöntemi ile incelendiğinde, normal bireylere göre TI- MI kare say s n n artt ğ gösterilmiştir (2,3). YKA n n ilk tan mlanmas ndan bu yana patofizyolojisini ayd nlatmak için pek çok çal şma yap lm şt r. YKA da artm ş epikardiyal arter direncine eşlik eden mikrovasküler yatağa ait histopatolojik değişiklikler mevcuttur (4,5). Hastal ğ n patogenezinde en s k suçlanan mekanizma, altta yatan inflamatuvar bir sürecin neden olabileceği endotel disfonksiyonudur. Doku doppler ekokardiyografi (EKO) ventriküllerin global veya bölgesel, sistolik ve diyastolik fonksiyonlar n n değerlendirilmesinde kullan labilecek bir ekokardiyografik tekniktir. Doku doppler görüntüleme tekniği, miyokardiyal h zlar analiz ederek kardiyak fonksiyonlar n araşt r lmas n sağlar (6). Doku doppler görüntüleme tekniğinde miyokarda ait olan yüksek amplitüd ve düşük h zl hareketler görüntülenmektedir (7). Diyastolik fonksiyonlar n incelenmesi, sol ventrikül relaksasyonunu, kat l ğ n ve doluş bas nc n değerlendirmek amac yla yap l r. Pulsed wave doku doppler yöntemi ile hipertansiyon, iskemik kalp hastal ğ, aort darl ğ, hipertrofik kardiyomiyopati ve miyokardiyal tutulum gösteren çeşitli hastal klarda meydana gelen diyastolik fonksiyon bozukluğu tespit edilebilir (8). Bu çal şmada, koroner anjiyografilerinde YKA tespit edilen bireyler ile anjiyografik normal koroner artere sahip bireylerin diyastolik fonksiyonlar n karş laşt rmay amaçlad k. YÖNTEMLER Hasta Seçimi Çal şmaya Ocak-May s 2005 tarihleri aras nda koroner anjiyografi uygulanm ş olan YKA l ve anjiyografik normal koroner arterlere sahip bireyler dahil edildi. Tüm olgular n fizik muayeneleri, biyokimyasal testleri, elektrokardiyografi (EKG) leri ve EKO lar değerlendirildi. Herhangi bir obstrüktif koroner arter hastal ğ, koroner vazospazm, ektazi veya işlem s ras nda kare say lar n etkileyebilecek hemodinamik değişiklikleri olanlar çal şmaya al nmad. Kardiyomiyopati, sol ventrikül hipertrofisi ve dilatasyonu, valvüler veya konjenital kalp hastal ğ, bağ dokusu hastal ğ, tiroid fonksiyon bozukluğu, aritmi, ileti bozukluğu ve infeksiyöz veya sistemik immün hastal ğ olanlar çal şmadan d şland. Bu kriterlere göre; YKA saptanan 15 (ikisi kad n) hasta ve daha önceden yap lm ş koroner anjiyografileri ve koroner kan ak m normal olan 20 (dördü kad n) sağl kl birey çal şmaya al nd. TIMI Kare Say s Opak maddenin ölçümü ve KYA örneğinin saptanmas için TIMI kare say s yöntemi kullan ld (2). Opak maddenin koroner arter ostiyumuna verildiği ve koroner arterin görüldüğü kare ilk, opak maddenin distal noktay ilk görüntülemesi için gerekli kare ise son kare olarak kabul edildi. Sol ön inen arter için (LAD) distal bifurkasyon (b y k bölgesi), sirkumfleks (Cx) için distal bifurkasyon sonu ve sağ koroner arter (RCA) için posterolateral arterin ilk yan dal distal nokta olarak al nd. İlk ve son kare aras ndaki fark kare say s olarak değerlendirildi. Sol ön inen arterde proksimalden distal çatala olan mesafe diğer koroner arterlere göre daha uzun olduğundan LAD TIMI kare say s RCA ve Cx in TIMI kare say s ndan anlaml şekilde yüksek ç km şt r. Bu nedenle diğer koroner arterlerle birlikte standardize edilebilmesi için bir sabitle düzeltilmesi gereği üzerine LAD kare say s Cx ve RCA dan elde edilen kare say lar n n ortalamas na bölünmüş ve 1.7 sabit katsay s bulunmuştur (2). Koroner arterlerin dolmas için gereken ve koroner arter uzunluğuna göre düzeltilmiş normal kare say lar olarak, LAD için 36 ± 1, Cx için 22.2 ± 4.0 ve RCA için 20.4 ± 3 ortalama referans değerleri elde edilmiştir (4). Çal şmam zda, bu referans ortalama değerlerin 2 standart sapmas üzeri al nd ve LAD için 38, Cx için 30 ve RCA için 26 değerlerinin üzeri YKA olarak kabul edildi. Ekokardiyografik İnceleme Tüm hastalara ilk otör (AY) taraf ndan transtorasik EKO yap ld. Ekokardiyografik olarak sol ventrikül 117

3 Yıldız A, Deveci B, Aras D ejeksiyon fraksiyonu, mitral erken (E) ve atriyal (A) ak m h zlar, erken mitral ak m deselerasyon zaman (EDT), izovolumik relaksasyon zaman (IVRT) hesapland. Pulsed wave doku doppler yöntemi ile lateral, anterior, inferior ve posterior duvarlar ile arka-ön interventriküler septuma ait erken (E ), geç (A ), sistolik (S ) doku velositeleri hesapland. E/A velosite oran n n 0.8 in alt nda veya 2.2 nin üzerinde olmas, EDT nin 160 msn den daha k sa veya 230 msn den daha uzun olmas, IVRT nin 67 msn den k sa olmas veya 99 msn den uzun olmas doku E velositesinin 8 cm/saniye den küçük olmas diyastolik disfonksiyon olarak kabul edilmiştir (9,10). İstatistiksel Analiz Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma, sürekli olmayan değişkenler oran olarak ifade edildi. Sürekli olmayan değişkenlerde gruplar aras ndaki karş laşt rma ki-kare testi ile yap ld. İki grup aras ndaki sürekli değişkenlerin karş laşt rmas Mann Whitney U testi ile yap ld. Say sal veriler aras ndaki ilişki iki yönlü olarak Pearson testi ile araşt r ld, p< 0.05 olmas istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. BULGULAR Demografik, klinik özellikler ve laboratuvar bulgular yönünden gruplar aras nda fark yoktu (Tablo 1). Koroner anjiyografi öncesinde, olgular n anjinal semptom yönünden sorgulanmas nda iki grup aras nda anjina tipi ve mevcudiyeti yönünden istatistiksel anlaml fark bulunmam şt r (Tablo 2). Tüm olgular n koroner anjiyografi s ras nda ölçülen sol ventrikül diyastol sonu bas nçlar ve sol ventrikül sistolik performans normal s n rlarda idi. Koroner anjiyografi esnas nda YKA l ve normal koroner arterli olgular n hiçbirinde hemodinamik veya aritmik komplikasyon görülmemiştir. Koroner yavaş ak m; 15 hastan n 15 inde LAD de, sekizinde Cx te, dördünde RCA da saptand. Hastalar yavaş ak m n olduğu damar say s na göre s n fland - r ld ğ nda; üç hastan n üç damar nda, alt hastan n iki damar nda, alt hastan n sadece LAD sinde YKA mevcuttu. YKA grubundaki olgularda LAD, Cx, RCA arter için TIMI kare say s değerleri NKA l olgulardan istatistiksel olarak daha fazla idi (Tablo 3). Ekokardiyografik incelemeler sonucunda 17 olguda diyastolik disfonksiyon saptanm şt r. Herhangi bir koroner arterde artm ş TIMI kare say s mevcudiyeti ile diyastolik disfonksiyon varl ğ n n korelasyonuna bakt ğ m zda YKA varl ğ ile diyastolik disfonksiyon varl ğ aras nda istatistiksel olarak anlaml korelasyon saptad k (p< 0.001) (Tablo 4). YKA paternine sahip damar say s ile diyastolik disfonksiyon varl ğ aras ndaki korelasyona bakt ğ m zda diyastolik disfonksiyon varl - ğ ile YKA ya sahip damar say s aras nda istatistiksel olarak anlaml korelasyon saptand (p< 0.001). Diyastolik disfonksiyon varl ğ ile her üç koroner arter TIMI kare say lar n n korelasyonuna bak ld ğ nda diyastolik disfonksiyon ile LAD arter düzeltilmiş TI- MI kare say lar aras nda istatistiksel olarak anlaml ilişki saptanm şt r (Tablo 5). Tablo 1. Olgular n demografik, klinik özellikleri ve laboratuvar bulgular. Normal koroner arter Yavafl koroner arter p Yafl (ort ± SD) 56.3 ± ± Beden kitle indeksi (ort ± SD) ± ± Hipertansiyon [n (%)] 2 (10) 2 (13.3) Diabetes mellitus [n (%)] 2 (10) 2 (13.3) Hiperlipidemi [n (%)] 6 (30) 4 (26.7) Sigara [n (%)] 4 (20) 3 (20) 1 Total kolesterol (ort ± SD) ± ± Trigliserid (ort ± SD) ± ± Fibrinojen (ort ± SD) 3.46 ± ± Eritrosit sedimentasyon h z (ort ± SD) ± ± Ejeksiyon fraksiyonu (ort ± SD) ± ± ort ± SD: Ortalama ± standart sapma, n (%): Say (yüzde), 118

4 Tablo 2. Olgular n anjiyografi öncesi anjina yönünden değerlendirilmesi. Normal koroner arter Yavafl koroner arter n n p Angina Yok Atipik Tipik Toplam n: Say. Tablo 3. Normal koroner arter ve yavaş koroner arterli olgularda koroner TIMI kare say s. Normal Yavafl koroner arter koroner arter p CLAD (ort ± SD) ± ± < Cx (ort ± SD) ± ± RCA (ort ± SD) ± ± ort ± SD: Ortalama ± standart sapma, CLAD: Düzeltilmifl LAD arter TIMI kare say s, Cx: Cx arter TIMI kare say s, RCA: RCA arter TIMI kare say s. Tablo 4. Yavaş koroner arter ve normal koroner arter olgular nda diyastolik disfonksiyon s kl ğ. Normal koroner arter Yavafl koroner arter n n Toplam Diyastolik Var Disfonksiyon Yok Toplam n: Say. Tablo 5. Diyastolik disfonksiyon varl ğ ile koroner TIMI kare say s n n korelasyonu. Diyastolik disfonksiyon Yok Var p CLAD (ort ± SD) 18.5 ± ± Cx (ort ± SD) ± ± RCA (ort ± SD) 15 ± ± ort ± SD: Ortalama ± standart sapma, CLAD: Düzeltilmifl LAD arter TIMI kare say s, Cx: Cx arter TIMI kare say s, RCA: RCA arter TIMI kare say s. TARTIŞMA Bu çal şma ile YKA l olgularda YKA mevcudiyeti ve YKA dan etkilenen damar say s ile diyastolik disfonksiyon mevcudiyeti aras nda istatistiksel olarak anlaml ilişki gösterdik. Çal şmam zda ayr ca, LAD arter TIMI kare say s ile diyastolik disfonksiyon mevcudiyeti aras nda istatistiksel olarak anlaml ilişki saptad k. Çal şmaya dahil edilen tüm YKA olgular n n normal s n rlarda EF ye sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, YKA olgular nda diyastolik fonksiyonlar n sistolik fonksiyonlardan daha önce etkilendiği yarg s na ulaş labilir. Daha önceki çal şmalarda YKA olgular nda daha çok karars z anjina ve istirahat anjinas tan mlanmas na rağmen, bizim çal şmam zdaki YKA olgular n n daha çok atipik anjina yak nmalar mevcuttu (11,12). YKA farkl etyopatolojik nedenlere bağl gelişen, koroner mikrovasküler disfonksiyon ve anormal koroner vazodilatör rezerv ile karakterizedir (13). YKA olgular nda yap lan histopatolojik çal şmalarda kapiller endotelinde şişme ve küçük arter ve arteriyollerde perivasküler fibrozis, intramiyokardiyal arteriyollerde inflamasyonu düşündüren yama tarz nda fibrozis, interstisyumda fibrin depolanmas ve endotelyal kal nlaşma saptanm şt r (5,14,15). Yap lan intravasküler ultrasound (IVUS) çal şmas nda, YKA da artm ş epikardiyal koroner arter direncinin difüz ateroskleroza bağl gelişebileceği ortaya konmuştur (16). Farkl etyopatolojik etkenlere bağl gelişen YKA, miyokarda oksijen sunumunu bozan faktörlerden biridir ve normal koroner arterden ay r m mutlaka yap lmal d r. YKA olanlarda tekrarlayan iskemi ve miyokard enfarktüsü gelişme s kl ğ n n, sağl kl bireylere göre daha fazla olduğu bildirilmiştir (17). Miyokard n bölgesel olarak kantitatif incelenebilmesine imkan sağlayan doku doppler EKO tekniği sol ventrikül diyastolik fonksiyonlar hakk nda ayd nlat c ipuçlar sağlar. Özellikle, sol atriyum bas nc n n artm ş olduğu yalanc normal ve restriktif doluş paternlerinde E h z ve E/A oran yüksekliği teşhis, tedavi ve prognostik tahminde k ymetli rolü olan diyastolik fonksiyonlar n, transmitral ak m incelemesi ile belirlenmesinde önemli k s tlamalara yol açar (18,19). Ancak E h z, transmitral ak mdan farkl olarak, yalanc normal ve restriktif paternlerde diyastolik disfonksiyonun artan derecesi ile giderek daha da küçülür (20). İskemik kalp hastal ğ nda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlar sistolik fonksiyonlardan daha erken bozulur. Daha önce yap lan bir çal şmada, koroner arter hastalar nda sistolik fonksiyonlar bozulmadan önce pulsed wave doku doppler (PWDD) ile iskemik segmentlerde diyastolik fonksiyonlar n bozulduğu gösterilmiştir (21). 119

5 Yıldız A, Deveci B, Aras D PWDD ile birlikte transmitral ak m gradientlerini kulland ğ m z çal şmam zda da tüm hastalar n sol ventrikül sistolik fonksiyonlar normal olmas na rağmen YKA hastalar n n çoğunluğunda diyastolik disfonksiyon geliştiğini saptad k. Bu bulgulara göre; YKA da sistolik fonksiyonlar normal bulunsa bile diyastolik disfonksiyon s kt r. SONUÇ Anjinal yak nmalar veya iskemi bulgular ile başvuran ve koroner anjiyografisinde darl ğa yol açan lezyona rastlanmayan olgular n değerlendirmesinde YKA ak lda tutulmas gereken tan lardan biridir ve bu olgular n normal koroner arterden ay r m n predikte etmede PWDD kullan larak diyastolik fonksiyonlar n değerlendirilmesi önemli role sahiptir. KAYNAKLAR 1. Tambe AA, Demany MA, Zimmerman HA, Masearanhas E. Angina pectoris and slow flow velocity of dye in coronary arteries, a new angiographic finding. Am Heart J 1972; 84: Gibson CM, Cannon CP, Daley WL, et al. TIMI frame count. A quantitative method of assessing coronary artery flow. Circulation 1996; 93: Goel PK, Gupta SK, Aggarwal A, Kapoor A. Slow coronary flow: A distinct angiographic subgroup in syndrome X. Angiology 2001; 52: Mosseri M, Yarom R, Gotsman MS, Hasin Y. Histologic evidence for small vessel coronary artery disease in patients with angina pectoris and patent large coronary arteries. Circulation 1986; 74: Mangieri E, Macchiarelli G, Ciavolella M, et al. Slow coronary flow: Clinical and histopathological features in patients with otherwise normal epicardial coronary arteries. Cathet Cardiovasc Diagn 1996; 37: Isaaz K, Thompson A, Ethevenot G, Cloez JL, Brembilla B, Pernot C. Doppler echocardiographic measurement of low velocity motion of the left ventricular posterior wall. Am J Cardiol 1989; 64: Sutherland GR, Stewart MJ, Groundstroem KW, et al. Color doppler myocardial imaging: A new technique for the assessment of myocardial function. J Am Soc Echocardiogr 1994; 7: Yilmaz R, Baykan M, Erdol C. Pulsed wave doku doppler ekokardiyografi. Anadolu Kardiyol Derg 2003; 3: Oh JK, Seward JB, Tajik AJ. The Echo Manual. 2 nd ed. Philadelphia: Lipinncott Williams and Wilkins, Waggoner AD, Bierig SM. Tissue doppler imaging: A useful echocardiographic metod for the cardiac sonographer to assess systolic and diastolic ventricular function. J Am Soc Echocardiogr 2001; 14: Beltrame JF, Limaye SB, Horowitz JD. The coronary slow flow phenomenon-a new coronary microvascular disorder. Cardiology 2002; 97: Yazici M, Aksakal E, Demircan S, Sahin M, Sagkan O. Koroner yavaş ak m inflamasyonla ilişkili midir? Anadolu Kardiyol Derg 2005; 5: Chauhan A, Mullins PA, Taylor G, Petch MC, Schofield PM. Both endothelium-dependent and endothelium independent function is impaired in patients with angina pectoris and normal coronary angiograms. Eur Heart J 1997; 18: Suzuki H, Takeyama Y, Koba S, Suwa Y, Katagiri T. Small vessel pathology and coronary hemodynamics in patients with microvascular angina. Int J Cardiol 1994; 43: Opherk D, Zebe H, Weihe E, et al. Reduced coronary dilatory capacity and ultrastructural changes of the myocardium in patients with angina pectoris but normal coronary arteriograms. Circulation 1981; 63: Pekdemir H, Cin VG, Cicek D, et al. Slow coronary flow may be a sign of diffuse atherosclerosis. Contribution of FFR and IVUS. Acta Cardiol 2004; 59: Chambers J, Bass C. Chest pain with normal coronary anatomy: A review of natural history and possible etiologic factors. Prog Cardiovasc Dis 1990: 33: Choong CY, Abascal VM, Thomas JD, Guerrero JL, McGlew S, Weyman AE. Combined influence of ventricular loading and relaxation on the transmitral flow velocity profile in dogs measured by doppler echocardiography. Circulation 1998; 78: Thomas JD, Weyman AE. Echocardiographic doppler evaluation of left ventricular diastolic function. Physics and physiology. Circulation 1991; 84: Farias C, Rodriguez L, Garcia M, Sun JP, Klein AL, Thomas JD. Assesment of diastolic function by tissue doppler echocardiography: Comparison with standard transmitral and pulmonary venous flow. J Am Soc Echocardiogr 1999; 12: Garcia-Fernandez MA, Azevedo J, Moreno M, et al. Regional diastolic function in ischaemic heart disease using pulsed wave doppler tissue imaging. Eur Heart J 1999; 20: YAZIŞMA ADRESİ Dr. Ali YILDIZ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği ANKARA 120

Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi

Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(1):29-34 29 Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi The association of coronary slow flow with time to peak systolic

Detaylı

Koroner yavaş akımı olan hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Koroner yavaş akımı olan hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi JCEI / 2014; 5 (2): 265-270 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.02.0400 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Koroner yavaş akımı olan hastalarda sol ventrikül

Detaylı

Koroner yavafl ak m inflamasyonla ve prokoagülan durumla iliflkili midir?

Koroner yavafl ak m inflamasyonla ve prokoagülan durumla iliflkili midir? Orijinal Araştırma Original Investigation 3 Koroner yavafl ak m inflamasyonla ve prokoagülan durumla iliflkili midir? Is slow coronary flow related with inflammation and procoagulant state? ÖZET Dr. Mustafa

Detaylı

Pulsed Wave Doku Doppler Ekokardiyografi

Pulsed Wave Doku Doppler Ekokardiyografi 54 Dr. Remzi Y lmaz, Dr. Merih Baykan, Dr. Cevdet Erdöl Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Trabzon Özet: Doku Doppler görüntüleme tekni i son zamanlarda gelifltirilen,

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome 358 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Z. Journal Arıtürk ve ark. Sendrom X ve uyku apne sendromu Cilt / Vol 37, No 4, 358-362 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu

Detaylı

MİYOKART İSKEMİSİNİN DOBUTAMİNLİ DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MİYOKART İSKEMİSİNİN DOBUTAMİNLİ DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2009: Cilt 20: Sayı 1: 21-25 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE MİYOKART İSKEMİSİNİN DOBUTAMİNLİ DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Sedat Türkoğlu, Gülten

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Yavafl Koroner Ak ml Hastalarda Plazma nsülin, Glükoz, Lipid Düzeyleri ve Düzeltilmifl TIMI Kare Say s ile liflkisi

Yavafl Koroner Ak ml Hastalarda Plazma nsülin, Glükoz, Lipid Düzeyleri ve Düzeltilmifl TIMI Kare Say s ile liflkisi 222 Yavafl Koroner Ak ml Hastalarda Plazma nsülin, Glükoz, Lipid Düzeyleri ve Düzeltilmifl TIMI Kare Say s ile liflkisi Plasma Insulin, Glucose and Lipid Levels, and Their Relations with Corrected TIMI

Detaylı

BAŞARILI KORONER ANJİYOPLASTİNİN SİSTOLİK VE DİYASTOLİK FONKSİYONLARIN KOMBİNE YENİ DOPPLER GÖSTERGESİ OLAN MİYOKARDİYAL PERFORMANS İNDEKSİNE ETKİSİ

BAŞARILI KORONER ANJİYOPLASTİNİN SİSTOLİK VE DİYASTOLİK FONKSİYONLARIN KOMBİNE YENİ DOPPLER GÖSTERGESİ OLAN MİYOKARDİYAL PERFORMANS İNDEKSİNE ETKİSİ Ege Tıp Dergisi 42, (1): 31 36, 2003 BAŞARILI KORONER ANJİYOPLASTİNİN SİSTOLİK VE DİYASTOLİK FONKSİYONLARIN KOMBİNE YENİ DOPPLER GÖSTERGESİ OLAN MİYOKARDİYAL PERFORMANS İNDEKSİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SUCCESSFUL

Detaylı

Yöntemler. Anadolu Kardiyol Derg 2002;4: Bolca ve ark. Pulmoner Bas nç ve Vasküler Rezistans

Yöntemler. Anadolu Kardiyol Derg 2002;4: Bolca ve ark. Pulmoner Bas nç ve Vasküler Rezistans 302 Pulmoner Arter Sistolik Bas nc ve Vasküler Rezistans n n De erlendirilmesinde Triküspid Annulus Doku Doppler inin Yeri Dr. Osman Bolca, Dr. Gültekin Hobiko lu, Dr. Tu rul Norgaz, Dr. Recep Asiltürk

Detaylı

SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ TJIC Volume:11 Number:1 February 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:1Þubat 2007 SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dr. M. Timur

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Vedat Aytekin

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Vedat Aytekin T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. NORMAL KORONER ARTERLİ HASTALARDA KORONER ARTER ÇAPLARININ DEMOGRAFİK VERİLER İLE DEĞİŞİMİ VE KORONER ARTERLER ARASINDA ÇAP İLİŞKİLERİNİN

Detaylı

Behçet Hastalığında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

Behçet Hastalığında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 22/2015 Behçet Hastalığında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi Uzm.Dr. Murat İNAN*, Doç.Dr. Rasim KUTLU*, Uzm.Dr. İbrahim

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum 378 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(5):378-384 doi: 10.5543/tkda.2011.01490 Mikrovasküler komplikasyonu olmayan tip II diabetes mellituslu hastalarda bölgesel sol ventrikül fonksiyonlarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EGİTİM İŞDENEYİMİ MESLEKİ ÜYELİKLER. Uzm. Dr. Özgür Kaplan Doğum yeri: Elazığ Doğum tarihi: 9 Haziran 1978 E-mail: drozgurkaplan@yahoo.

ÖZGEÇMİŞ EGİTİM İŞDENEYİMİ MESLEKİ ÜYELİKLER. Uzm. Dr. Özgür Kaplan Doğum yeri: Elazığ Doğum tarihi: 9 Haziran 1978 E-mail: drozgurkaplan@yahoo. ÖZGEÇMİŞ Uzm. Dr. Özgür Kaplan Doğum yeri: Elazığ Doğum tarihi: 9 Haziran 1978 E-mail: drozgurkaplan@yahoo.com EGİTİM 1989-1996: Elazığ Anadolu Lisesi 1996-2002: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2009:

Detaylı

Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Miyokardiyal Performans İndeksi (Tei İndeksi) Kullanılarak Değerlendirilmesi

Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Miyokardiyal Performans İndeksi (Tei İndeksi) Kullanılarak Değerlendirilmesi Araştırma 113 Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Miyokardiyal Performans İndeksi (Tei İndeksi) Kullanılarak Değerlendirilmesi ASSESSMENT OF THE LEFT VENTRICULAR FUNCTION

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

KORONER ANJİYOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

KORONER ANJİYOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KORONER ANJİYOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Klasik ve Özel Açılarda Değerlendirme Dr. Mustafa ÖZCAN İst. Tıp Fak. Kardiyoloji AD Koroner Arter Hastalığının Değerlendirilmesi Noninvazif Katetertabanlı MRA*

Detaylı

STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY

STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY Enbiya Aksakal Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum Özet Longitudinal ve radyal fonksiyonların

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Romatizmal Hafif Mitral Kapak Tutulumunda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

Romatizmal Hafif Mitral Kapak Tutulumunda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi doi: 10.5505/abantmedj.2012.69875 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Cilt Volume 1 Sayı / Issue 3 Aralık / December 2012 Romatizmal Hafif Mitral Kapak Tutulumunda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının

Detaylı

Koroner yavafl ak m saptanan normotansif hastalarda nondipper durum s kl ve bunun prognoz ile iliflkisi

Koroner yavafl ak m saptanan normotansif hastalarda nondipper durum s kl ve bunun prognoz ile iliflkisi Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(6):319-325 319 Koroner yavafl ak m saptanan normotansif hastalarda nondipper durum s kl ve bunun prognoz ile iliflkisi The incidence of nondipping

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Asemptomatik kalp yetmezliði olgularýnda spironolaktonun sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarý üzerine etkisi

Asemptomatik kalp yetmezliði olgularýnda spironolaktonun sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarý üzerine etkisi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 1-7 ARAÞTIRMA Asemptomatik kalp yetmezliði olgularýnda spironolaktonun sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarý üzerine etkisi Mehmet Kayrak, Kurtuluþ Özdemir, Nazif

Detaylı

Metabolik Sendromlu Hastalarda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi

Metabolik Sendromlu Hastalarda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi Doi: 10.17944/mkutfd.58893 ÖZGÜN MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Cilt: 6, Sayı:22, Yıl:2015 Metabolik Sendromlu Hastalarda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Abdullah Özkök 1, Nihat Polat

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

B6. Yuksel S, Demir S, Sahin M. Total extrusion of a normally functioning pacemaker. Tex Heart Inst J. 2012;39(1):156-7. (SCI-İndeks Expanded C)

B6. Yuksel S, Demir S, Sahin M. Total extrusion of a normally functioning pacemaker. Tex Heart Inst J. 2012;39(1):156-7. (SCI-İndeks Expanded C) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Yazici M, Demircan S, Aksakal E, Sahin M, Meriç M, Dursun I, Yüksel S, Sağkan O. Plasma insulin, glucose and lipid levels, and their

Detaylı

Koroner Arter Hastal ğ nda Egzersiz Testi Bulgular ile Koroner Anjiyografiye Göre Belirlenen Tedavi Seçeneklerinin İlişkileri

Koroner Arter Hastal ğ nda Egzersiz Testi Bulgular ile Koroner Anjiyografiye Göre Belirlenen Tedavi Seçeneklerinin İlişkileri Klinik Çal şmalar/clinical Reports Koroner Arter Hastal ğ nda Egzersiz Testi Bulgular ile Koroner Anjiyografiye Göre Belirlenen Tedavi Seçeneklerinin İlişkileri İsmail ATEŞ*, Mehmet KABUKÇU*, Ekrem YANIK*,

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Sarkoidozda bozulmuş miyokard performansı

Sarkoidozda bozulmuş miyokard performansı Sarkoidozda bozulmuş miyokard performansı Aysel AYDIN KADERLİ 1, Sümeyye GÜLLÜLÜ 1, Funda COŞKUN 2, Dilber YILMAZ 2, Esra UZASLAN 2 1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa,

Detaylı

Pulmoner ven doppler akım hızları ve klinik kullanımı

Pulmoner ven doppler akım hızları ve klinik kullanımı Pulmoner ven doppler akım hızları ve klinik kullanımı Turgut Karabağ, Bülent Behlül Altunkeser, Fatih Koç Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya Amaç: Bu derlemenin amacı

Detaylı

Özgün Araşt rma Original Investigation

Özgün Araşt rma Original Investigation Özgün Araşt rma Original Investigation 239 Ortalama sistolik anüler velosite ve strain skor indeksi: Akut miyokart enfarktüsü hastalarının değerlendirilmesinde yeni ve invazif olmayan parametreler Mean

Detaylı

Non-ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Miyokard Performans İndeksi ve Ejeksiyon Fraksiyonu Arasındaki İlişki

Non-ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Miyokard Performans İndeksi ve Ejeksiyon Fraksiyonu Arasındaki İlişki doi:10.5222/iksst.2016.035 Araştırma Non-ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Miyokard Performans İndeksi ve Ejeksiyon Fraksiyonu Arasındaki İlişki The Relationship Between Myocard Performance

Detaylı

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul FRAKSİYONEL FLOW REZERV(FFR) Koroner anjiografi anatomik bilgi veren bir lümenografidir Mevcut lezyonun ciddiyetini görsel olarak

Detaylı

DERLEME. Koroner Yavaş Akım. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2016; 30 (3): Mücahid YILMAZ 1 Mustafa Necati DAĞLI 2

DERLEME. Koroner Yavaş Akım. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2016; 30 (3): Mücahid YILMAZ 1 Mustafa Necati DAĞLI 2 DERLEME F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2016; 30 (3): 147-152 http://www.fusabil.org Koroner Yavaş Akım Mücahid YILMAZ 1 Mustafa Necati DAĞLI 2 1 Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Elazığ,

Detaylı

Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır?

Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır? 446 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(7):446-450 Hipertansiyonlu hastalarda metabolik sendrom varlığının kalp boyutlarına katkısı var mıdır? Does accompanying metabolic syndrome contribute

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİ SONRASI SİSTOLİK VE DİYASTOLİK FONKSİYONLARDAKİ DEĞİŞİMLERİN DOKU DOPPLER, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD VE PULMONER

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Cinsiyet: Doku Doppler Çalışması

Metabolik Sendrom ve Cinsiyet: Doku Doppler Çalışması doi: 10.5505/abantmedj.2012.35744 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume 1 Sayı / Issue 2 Ağustos / Agust 2012 Metabolik Sendrom ve Cinsiyet: Doku Doppler Çalışması Metabolic syndrome

Detaylı

Gaziantep Medical Journal

Gaziantep Medical Journal Gaziantep Medical Journal Research Article Evaluation of regional left ventricular function with strain rate echocardiography at the percutaneous ventricular septal defect closure at the childhood Çocuklarda

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi 2004 Cilt:31, Sayı:2, (31-36)

Dicle Tıp Dergisi 2004 Cilt:31, Sayı:2, (31-36) Dicle Tıp Dergisi 2004 Cilt:31, Sayı:2, (31-36) Akut Anterior Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Geliş Miyokardiyal Performans İndeksi ile Lökositoz Arasındaki İlişki Önder Öztürk*, Nizamettin Toprak* ÖZET

Detaylı

DDD tipi kalıcı kalp pilli olgularda atriyumun elektriksel uyarılmasının sol ventrikül diyastolik fonksiyonu ve BNP seviyeleri üzerine etkisi

DDD tipi kalıcı kalp pilli olgularda atriyumun elektriksel uyarılmasının sol ventrikül diyastolik fonksiyonu ve BNP seviyeleri üzerine etkisi Özgün Araşt rma Original Investigation 323 DDD tipi kalıcı kalp pilli olgularda atriyumun elektriksel uyarılmasının sol ventrikül diyastolik fonksiyonu ve BNP seviyeleri üzerine etkisi The effect of atrial

Detaylı

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Müge Bilge 1, Remzi Sarıkaya 2, Züleyha Kaya 3, Cafer Panç 2, Ahmet Kaya Bilge 2, Gülfer Okumuş 3 1 İstanbul

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

- KALP KRİZİ NEDİR - NASIL KORUNURUZ?

- KALP KRİZİ NEDİR - NASIL KORUNURUZ? - KALP KRİZİ NEDİR - NASIL KORUNURUZ? Prof. Dr. Nurettin ÖZCAN Right Coronary Artery: Right Anterior-Oblique PositioN BRANCH TO S-A NODE CONUS BRANCH R. MAIN CORONARY ARTERY MARGINAL BRANCHES BRANCH TO

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erol Demir¹, Sevgi Saçlı¹,Ümmü Korkmaz², Ozan Yeğit², Yaşar Çalışkan¹, Halil Yazıcı¹, Aydın Türkmen¹, Mehmet Şükrü

Detaylı

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda koroner arter lezyonlar n n s kl, da l m ve risk faktörleri

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda koroner arter lezyonlar n n s kl, da l m ve risk faktörleri 90 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(2):90-95 Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda koroner arter lezyonlar n n s kl, da l m ve risk faktörleri The prevalence of coronary artery disease,

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Hüseyin Oflaz 2, Tevfik Ecder 1, Semra Bozfakıoglu

Detaylı

OR J NAL ARAfiTIRMALAR

OR J NAL ARAfiTIRMALAR OR J NAL ARAfiTIRMALAR 5 Anlaml Karotid Arter Darl Olmayan Olgularda Doppler Ak m H zlar ve Resistans ndekslerinin Koroner Arter Hastal ile liflkisi Dr.Mehmet S dd k Ülgen*, Dr.Aslan Bilici**, Dr.Murat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatma Seden (Erten) Çelik Doğum Tarihi: 01 Şubat 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Üniversite Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa

Detaylı

Successful Percutaneous Coronary Intervention in Coronary Artery Originating Anomaly

Successful Percutaneous Coronary Intervention in Coronary Artery Originating Anomaly Successful Percutaneous Coronary Intervention in Coronary Artery Originating Anomaly Hüseyin Ayhan1, Hacı Ahmet Kasapkara1, Abdullah Nabi Aslan2, Tahir Durmaz1, Telat Keleş1, Engin Bozkurt1 1 Yıldırım

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

Çocukluk Çağı Obezitesinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Çocukluk Çağı Obezitesinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Çocukluk Çağı Obezitesinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi The Effect of Childhood

Detaylı

Kalp yetersizliği olan hastalarda fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesinde doku Doppler ekokardiyografinin rolü

Kalp yetersizliği olan hastalarda fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesinde doku Doppler ekokardiyografinin rolü Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(3):143-149 143 Kalp yetersizliği olan hastalarda fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesinde doku Doppler ekokardiyografinin rolü The role of tissue

Detaylı

KORONER YAVAŞ AKIM LI HASTALARDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DOKU DOPPLER VE RENKLİ DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KORONER YAVAŞ AKIM LI HASTALARDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DOKU DOPPLER VE RENKLİ DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KORONER YAVAŞ AKIM LI HASTALARDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DOKU DOPPLER VE RENKLİ DOKU DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Yavaş Koroner Akımlı Hastalarda Dipridamol ün Akım Aracılı Dilatasyon Üzerine Etkisi

Yavaş Koroner Akımlı Hastalarda Dipridamol ün Akım Aracılı Dilatasyon Üzerine Etkisi ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (1) 27-31 (2010) Yavaş Koroner Akımlı Hastalarda Dipridamol ün Akım Aracılı Dilatasyon Üzerine Etkisi Necip Ermiş*, Erdal Aktürk**,

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ D R. S E V G İ S A R Z E P Ç AT L A K S İ VA S N U M U N E H A S TA N E S İ S İ VA S - 2017 o Elektrokardiyografi(EKG), akut koroner sendrom(aks) ların ve bazı diğer kardiyak

Detaylı

ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde infarkt lokalizasyonuna göre sağ ventrikül fonksiyonlarının ileri ekokardiografik metotlarla karşılaştırılması

ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde infarkt lokalizasyonuna göre sağ ventrikül fonksiyonlarının ileri ekokardiografik metotlarla karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi / M. A. Akıl ve ark. Miyokard infarktüsünde sağ ventrikül fonksiyonları 2012; 39 (4): 561-566 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0201 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Serum Fibrinojen Düzeyinin Koroner Arter Hastal ğ Gelişmesi Üzerine Etkisi

Serum Fibrinojen Düzeyinin Koroner Arter Hastal ğ Gelişmesi Üzerine Etkisi Klinik Çal şma/clinical Report Serum Fibrinojen Düzeyinin Koroner Arter Hastal ğ Gelişmesi Üzerine Etkisi Melih Cem BÖRÜBAN, Cavit KOCAKAVAK S.B. D şkap Y ld r m Beyaz t Eğitim ve Araşt rma Hastanesi,

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

KORONER ARTER EKTAZİSİNDE MİKROVASKÜLER DİSFONKSİYON

KORONER ARTER EKTAZİSİNDE MİKROVASKÜLER DİSFONKSİYON 56 KORONER ARTER EKTAZİSİNDE MİKROVASKÜLER DİSFONKSİYON 1 Dr. Yusuf Sezen, 1 Dr. Ünal Güntekin, 2 Dr. Zekeriya Kaya, 1 Dr. Ali Yıldız, 1 Dr. Recep Demirbağ 1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Detaylı

Hormon replasman tedavisinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin yeni parametrelerle değerlendirilmesi

Hormon replasman tedavisinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin yeni parametrelerle değerlendirilmesi Hormon replasman tedavisinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin yeni parametrelerle değerlendirilmesi M.Akif Düzenli 1, Kurtuluş Özdemir 1, Abdullah Sökmen 1, Çetin Çelik 2, Ahmet Soylu 1, Kazım Gezginç

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

[P-181] 4 [P-181][Ekokardiyografi] 1, Ersan Tatl 2, Hakk Boz 3, Mehmet Meriç 4 be 1 Özel Avc lar Anadolu Hastanesi, Kardiyoloji, stanbul

[P-181] 4 [P-181][Ekokardiyografi] 1, Ersan Tatl 2, Hakk Boz 3, Mehmet Meriç 4 be 1 Özel Avc lar Anadolu Hastanesi, Kardiyoloji, stanbul Ekokardiyografi Echocardiography [P-8] Obez hastalarda sol ventrikül çevresel kontraksiyonunun değerlendirmesi Hüseyin Sürücü, Ersan Tatlı, Hakkı Boz, Mehmet Meriç 4 Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, Kardiyoloji,

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Tip diabetes mellitus hastalarında atriyal elektromekanik gecikme, diastolik fonksiyonlar ve sol atriyal mekanik fonksiyonların değerlendirilmesi

Detaylı

Amaç: Hipertiroidili hastalarda, transözofajiyal ekokardiyografiyle, sol atriyum apendiks fonksiyonlar n n de erlendirilmesi

Amaç: Hipertiroidili hastalarda, transözofajiyal ekokardiyografiyle, sol atriyum apendiks fonksiyonlar n n de erlendirilmesi Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(2):79-83 79 Hipertiroidili hastalarda transözofajiyal ekokardiyografiyle sol atriyum apendiks fonksiyonlar n n de erlendirilmesi Evaluation of left

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Selma YAZICI 2 Serkan BULUR 3 Elif ÖNDER 2 Serkan ORDU Yalkın ÇALIK Ali Erdem BAKİ 4 Hakan OZHAN 4 Mehmet YAZICI Safinaz ATAOGLU

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Gaziantep Medical Journal Research Article Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Psöriazisin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi Dursun Çayan Akkoyun 1, Şeref Alpsoy 1,

Detaylı

Tip 2 diyabetli hastalarda doku Doppler görüntüleme yöntemi ile atriyal elektromekanik eşleşme süresinin tayini

Tip 2 diyabetli hastalarda doku Doppler görüntüleme yöntemi ile atriyal elektromekanik eşleşme süresinin tayini ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2010; 52: 23-27 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Tip 2 diyabetli hastalarda doku Doppler görüntüleme yöntemi ile atriyal elektromekanik eşleşme süresinin tayini Yalçın Tan

Detaylı

Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya

Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya KTO nedir? En az 3 ay evvel olduğu düşünülen, koroner anjiyografide TIMI 0 akım görülen tam tıkanıklık. 3 ay nasıl anlaşılır?

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 AMAÇ Diabetes mellitus (DM) önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Tüm diyabetik hasta ölümlerinin %70-80 inden kardiyovasküler

Detaylı

Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR Tarihçe

Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR Tarihçe Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR 17.03.2008 Tarihçe v 1914: Tuffier Dijital yolla aort kapak dilatasyonu v 1952: Bailey LV den dilatör ile yaklaşım v 1954: Gibbon KALP AKCİĞER MAKİNASI Aortik valvotomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: OSMAN AKDEMİR Doğum Tarihi: 18 Kasım 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Güneydo u Anadolu Bölgesi nde do ufltan koroner arter anomalilerinin s kl

Güneydo u Anadolu Bölgesi nde do ufltan koroner arter anomalilerinin s kl 404 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(7):404-408 Güneydo u Anadolu Bölgesi nde do ufltan koroner arter anomalilerinin s kl The incidence of congenital coronary artery anomalies in

Detaylı

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Miyokard İnfarktüsünde nde EKG İpuçları Amaçlar Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek Ayırıcı tanıları yapmak Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil

Detaylı

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Dr. Süha Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Öğrenim Hedefleri Renovasküler Hastalık Doppler teknik, püf noktası ve tuzaklar

Detaylı

Koroner Arter Hastalığında Tanı Uzm. Dr. Zehra İlke Akyıldız İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğiiği Aşağıdakilerden hangisi tipik göğüs ağrısının özellikleridir? a) Retrosternal

Detaylı

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation 518 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(6):518-522 doi: 10.5543/tkda.2011.01762 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Mitral yetersizliğinin

Detaylı

Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı. Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı. Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Göğüs ağrısı ile ne sıklıkta karşılaşıyoruz? Göğüs ağrısı ile ne sıklıkta karşılaşıyoruz? İngiltere

Detaylı

Beyaz gömlek hipertansiyonu olan olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun doku Doppler ekokardiyografi ile de erlendirilmesi

Beyaz gömlek hipertansiyonu olan olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun doku Doppler ekokardiyografi ile de erlendirilmesi Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(5):261-267 261 Beyaz gömlek hipertansiyonu olan olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun doku Doppler ekokardiyografi ile de erlendirilmesi

Detaylı

Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi. Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği

Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi. Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği Sol Atriyum Anatomisi ve Ekokardiyografik Değerlendirmesi Dr. Cihangir Kaymaz Koşuyolu YIEAH Kardiyoloji Kliniği Sol Atriyum Segmenter Morfoloji Hunter R, et al. Circ Arrhythm Electrophysiol 2011;4:622-9.

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

skemik kalp hastal kl olgularda miyokardiyal iskemi ve bölgesel fonksiyon bozuklu unun de erlendirilmesinde Doppler ekokardiyografinin önemi

skemik kalp hastal kl olgularda miyokardiyal iskemi ve bölgesel fonksiyon bozuklu unun de erlendirilmesinde Doppler ekokardiyografinin önemi 23 skemik kalp hastal kl olgularda miyokardiyal iskemi ve bölgesel fonksiyon bozuklu unun de erlendirilmesinde Doppler ekokardiyografinin önemi The role of Doppler echocardiography in the evaluation of

Detaylı

Konvansiyonel Koroner Anjiografide İzole Tek Koroner Arter Anomalisi Sıklığı

Konvansiyonel Koroner Anjiografide İzole Tek Koroner Arter Anomalisi Sıklığı Araştırma Yazısı Selçuk Ünv. Tıp Derg 2011;27(3 ):137-141 SELÇUK ÜNİV TIP DERGİSİ Konvansiyonel Koroner Anjiografide İzole Tek Koroner Arter Anomalisi Sıklığı Frequency of Isolated Single Coronary Artery

Detaylı

Mitral Darlığı Hastalarında Doku Doppler ve TAPSE ile Sağ Ventrikul Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Mitral Darlığı Hastalarında Doku Doppler ve TAPSE ile Sağ Ventrikul Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Mitral darlığı ve sağ ventrikül fonksiyonları T A D Mitral Darlığı Hastalarında Doku Doppler ve TAPSE ile Sağ Ventrikul Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Evaulation of Right Ventricular Functions

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Savaş SİPAHİ 1, Ahmed Bilal GENÇ 2, Seyyid Bilal AÇIKGÖZ 3, Mehmet YILDIRIM 4, Selçuk YAYLACI 4, Yakup Ersel AKSOY 5,

Detaylı

Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do

Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do Türk Kardiyol Dern rş - rch Turk Soc Cardiol 2015;43(1):109-116 doi: 10.5543/tkda.2015.91657 109 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Pulmoner hipertansiyon ekokardiyografik

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Giriș. ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2012; 2(2):49 53 doi: /kjms

Giriș. ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2012; 2(2):49 53 doi: /kjms ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2012; 2(2):49 53 doi: 10.5505/kjms.2012.55265 Koroner Yavaș Akım Fenomeni ile P-dalga Dispersiyonu ve QT-dispersiyonu Arasındaki İlișkilerin Belirlenmesi

Detaylı