387 bin 560 seçmenimiz var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "387 bin 560 seçmenimiz var"

Transkript

1 "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde partililer tarafýndan OSB önünde karþýlandý. Daha sonra þehir turu yapan Kamalak, Anitta Otelde gerçekleþtirilen aday tanýtým toplantýsýnda konuþtu. SAYFA TE Mustafa Kamalak Zübeyir Kemelek son yolculuðuna uðurlandý 0 KURUÞ Malatya'da tedavi gördüðü Turgut Özal Týp Merkezi'nde karaciðer rahatsýzlýðý nedeniyle ölen Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Ýskilip'te topraða verildi.sivas Valiliði önünde düzenlenen törenin ardýndan cenazesi Ýskilip'e getirilen Vali Zübeyir Kemelek için düzenlenen cenaze törenine, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, TBMM Baþkan Vekili Sadýk Yakut... SAYFA TE 38 bin 0 seçmenimiz var Yüksek Seçim Kurulu (YSK) illerin seçmen sayýlarýný yayýnladý. YSK 30 Mart 201 Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinde muhtarlýk, belde, köylerin seçmen ve sandýk sayýlarýný açýkladý. YSK'nýn açýkladýðý rakamlara göre Çorum'da toplam 38 bin 0 seçmen ve 180 sandýk var. Ýl merkezinde ise 1 bin 1 seçmen bulunurken adet sandýk kurulacak bulunacak.ýlçelerde Sungurlu 22 bin 8 seçmen ile ilk sýrada yer alýrken bunu 1 bin seçmenle Osmancýk, 1 bin semenle Ýskilip ve 1 bin 1 seçmenle Alaca ilçeleri takip ediyor. En az seçmen ise ile Laçin'de yer alýyor. Seçimlere girecek olan Düvenci Beldesi'nde Bin 38 Aþdaðul'da ise Bin 33 seçmen sandýða gidecek. Köylerde ise toplam 1 bin 08 seçmen var. Fatih AKBAÞ Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala "Kalkýnmada varýz, vatandaþla devleti barýþtýrmada varýz" Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, TBMM Baþkan Vekili Sadýk Yakut, AK Parti Kahramanmaraþ Milletvekili Nevzat Pakdil, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým ile Cahit Baðcý AK Parti'nin Ýskilip seçim bürosunun açýlýþýna katýldýlar.seçim bürosu önünde toplanan kalabalýða hitaben eden Efkan Ala, Ýskilipli Atýf'ýn torunlarý diyerek konuþmasýna baþladý. SAYFA TE "Galerici esnafýnýn sorunlarýný çözeceðim" "Bize hizmet edecek insanlarý ayýrabiliyoruz" Eðitim Sen'de seçimin galibi Emek, Dayanýþma ve Barýþ Platformu oldu Milliyetçi Haretket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, hafta sonu seçim çalýþmalarýna devam etti. SAYFA DE CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve parti yöneticileri ÇESOB'u ziyaret ettiler. SAYFA DA Eðitim Sen Genel Kurulu geçtiðimiz cumartesi günü As Kültür Düðün Salonunda yapýldý.emek, Dayanýþma ve Barýþ Platformu ile Demokratik Platformu'nun yarýþtýðý genel kurulda seçimi Emek, Dayanýþma ve Barýþ Platformu kazandý. SAYFA DA Mehmet Öztürk "Linç kampanyasýyla karþý karþýyayýz" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yapýmý tamamlanan Entegre Hastanelerin açýlýþý için Düzce'ye gitti. Burada bazý temaslarda bulunan Kafkas Konuralp Seçim Bürosu açýlýþýna da katýldý. SAYFA DE ANALÝZ AKP Eriyor, MHP ve CHP Yükseliyor. Nadir YÜCEL Geçtiðimiz hafta Süleyman Soylu'nun katýlýmý ile AKP belediye baþkan adaylarýnýn tanýtýmý yapýldý. Konunun Analizini yaptýðýmýzda Çorum Belediye baþkaný Muzaffer Külcü Ýstanbul da Baþbakan Erdoðan tarafýndan zaten tanýtýlmýþtý. Çorumda öncelik Ýlçe adaylarýnýn tanýtýmý olmasý gerekirken burada ki tanýtým programý da Muzaffer Külcü aðýrlýklý katma deðere dönüþtürmeye çalýþtýlar! Çorum da CHP den aday olan Kenan Nuhut'u parti deðiþtirmek ile Spekülasyon oluþturmak isteyenler Süleyman Soylu'nun AKP ye geçmeden önceki söylemlerini mutlaka hatýrlamalarý gerekir. Siyasette 'Dün dündür, Bugün bugündür' anlayýþý ile Süleyman Soylu, " Baþbakan padiþah olmak istiyor.bu hükümete zýkkýmýn kökünü göstereceðiz. Hükümet yolsuzluk çukurunun içinde Baþbakan rantýn babasýný getirdi. At üzerinde duramayan ülkeyi de yönetemez" demiþti! Bu sözleri söyleyen 'Soylu Süleyman' AKP Genel yardýmcýsý olunca kendince Siyah'a Beyaz demeye baþladý. Aday tanýtým Programý öncesinde gönderilen mesajlarda ' Ýlçe belediye baþkanlarý adeta yok sayýlarak Muzaffer Külcü'nün aday tanýtým toplantýsý'na davet çaðýrýsý da manidardýr. Bir baþka manidarlýk ise katýlýmcýlar arasýnda yaklaþýk 200 kadarý Belediye Temizlik kadrosu olmak üzere çok sayýda belediye çalýþanlarýnýn yer almasýdýr. Bu konuda bazý grup baþkanlarýnýn katýlýmcý iþçileri imza ile kontrol ettikleri yönde iddialar olsa da bizim ulaþtýðýmýz bilgi' Temizlik Ýþçilerine Ýþtima esnasýnda,' Akþam Beþlediye baþkanýmýzýn aday tanýtým programý vardýr gelmek isteyenler saat 1.00' de kapalý Spor salonunda olsunlar þeklindedir. Kenan Nuhut'un afiþlerinden bir kýsmý Ankara da basýlýrken orada Kes kopyaladan ve baský hatasýndan kaynaklanan ' Çankaya' yazýlmýþ olmasýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Tanýtým toplantýsýnda adeta diline dolamasý ise ucuz fýrsatçýlýk idi! 'Sen daha Hala Beton'a ortakmýsýn, deðilmisin? önce buna karar ver. Resmi sýkýntýlardan dolayý Tapu kayýtlarýndan imtina edilerek arkadaþlar üzerinden Ankara da Trilyonlarca lira deðerinde Gayrimenkul ve arsalarý kimler aldý. Resmi ve Gayri resmi ortaklarý kimlerdir! ( Yenimahalle, Çay Yolu) seçimlere hafta kala Genelde ve yerelde AKP kan kaybetmeye devam ediyor. Yerelde Oy oraným Yüzde diyen Baþkan Külcü aylar önce," Benim oy arným yüzde ile Partimizin üzerinde' dememiþmiydi! Her iki oraný da Muzaffer Külcü verdi. Bu durumda Kendi ifadesi ile Yüzde oranýnda deðer kaybettiðini itiraf etmiþ olmuyormu? AKP nin aylar önce 1 Aralýk Operasyonu v.s. olmadan aylar önce kendi yaptýrdýðý Kamuoyu yoklamalarýnda Muzaffer Külcü yüzde 2 çýkarken, Ýl ve Ýlçeler dahil olmak üzere 'EN GÜVE- NÝLMEYEN BAÞKAN' sýralamasýnda ise Birinci çýkýyordu! O günlerde Genel Merkez Baþbakan Erdoðan kaynaklý olumsuz Rüzgarlar da yoktu! 1 Aralýk yolsuzluk iddialarýna tepkilerin yaný sýra Kamuoyu vicdanýnda aklanmamýþ bir belediye baþkanýnýn tekrar aday yapýlmasýna gösterilen tepkiler noktasýnda sessiz çoðunluðuk ise sabýrsýzlýkla sandýðý bekliyor. 22 Þubat 2013 Tarihli Köþe yazýmda daha önce AKP nin kendi anketlerine göre Muzaffer Külcü'nün aday yapýlmasý durumunda AK Partiye oy verenlerin yüzde 30'nun oy vermeme eðiliminde olduðu anket bilgisini yazmýþtým. Ayný yazýda Ýlçeler dahil olmak üzere anketin bir baþka bölümünde 'Güven sýralamasýnda' Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün son sýrada çýkdýðý bilgisi de AKP teþkilatýnda malumdur. Baþkan Külcü'nün en büyük destekcileri yakýn çevresinde ki menfaat ortakcýlarýdýr. Alel acele isabetsiz yapýlan yatýrýmlara hovardaca yapýlan harcamalarýn vebaline ortak olan Belediye meclis üyeleri ( Ýktidar ve muhalefeti ile) tarihdeki yerlerini elbette alacaklardýr. yýlýn karnesi noktasýnda AKP Çorum da ciddi anlamda kan kaybetmeye devam ederken MHP ve CHP yükseliþ direndine devam ediyor. Hiç kimse þimdiden oylar sol'a kayýyor v.s. Manipilasyonlarýna boþuna girmesin. Çorum seçmenlerinin Çoðunluðu 3 Dönem AKP ye oy verdik ancak Hakettiiðimizi alamadýk. Kastamonu MHP li belediye olduðu için oraya daha çok kýymet verildi. Ve seçimler adýna AKP ye kazandýrmak için havaalanýna kadar yaptýlar. Yozgat adeta Bölgenin Parisi oldu. Çorum ise adeta uyutuldu görüþü hakim. Çorum seçmeni bir daha kandýrýlmak istemiyoruz diyor. Muhalefetteki tüm partiler bu konjönktörde kendi kemik oylarýna dönecekler. Baðýmsýz Aday Av. Fazlý Ölçek ise kendi almasý gereken gerçek oylarý da alamayacak! Pazarcýlar Odasý'nýn yeni Baþkaný Erdoðan Yýlmaz SAYFA DA Cansuyu Gülsün Mert SAYFA DE HATTUÞA'NIN HAYKIRIÞLARI DUYULMAYA BAÞLANDI Dürüstlüðün Ödülü AHMET ÖLÇER SAYFA TE Erdoðan Yýlmaz

2 ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 0 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 3 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 0 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 00 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 00 m2 si peþin=.000 TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: TKÝ Genel Müdürü Aktaþ maden ocaklarýný inceledi TKÝ Genel Müdürü Mustafa Aktaþ Amasya ve Çorum'da bulunan kömür ocaklarýnda incelemelerde bulundu. TKÝ Genel Müdürü Mustafa Aktaþ beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Baþ Müfettiþi Vedat Süer, TKÝ Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Özdingiþ, Daire Baþkaný Süleyman Karakoç, Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Þ. Genel Müdürü Dr. Osman Coþkun ile birlikte Amasya ve Çorum bölgesinde ki kömür ve ocaklarýnda teknik incelemelerde bulundu. Dodurga Alkpaðut Linyit iþletmelerinde teknik incelemelerde bulunarak yerinde bilgi alan Aktaþ madencilerle sohbet etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ýl Müftülüðü Umre kafilesi bu akþam kutsal topraklara uðurlanacak. Kafile için saat 22.30'da Otobüs Terminalinde uðurlama töreni düzenleyecek. Toplamda 28 kiþinin bulunduðu Umre kafilesinde kafile baþkaný olarak Hac ve Umre Ýþleri Yýl: Sayý: 21 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 3 Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç'ta heyete eþlik ederek güvenlik açýsýndan Ocaklarýn sýk sýk denetlenmesi ve incelenmesini gerektiðini dile getirerek, bu ziyaretin son derece memnuniyetle karþýlandýðýný ifade etti. Halit Yýldýrým, Güfte yarýþmasýnda derece yaptý Türk Sanat Müziði repertuarýna bestecilerin yeni eserleri kazandýrmasý için þairlerin güfteleri ile katkýda bulunmalarýný özendirmek amacýyla Gökkuþaðý Paylaþým Gurubu adýna Çetin Günday'ýn düzenlediði 1. Gökkuþaðý Güfte Yarýþmasýnda Çorum'dan Halit Yýldýrým, "Gözlerim" isimli güftesiyle derece aldý. Hece ve aruz ölçüsünde yazýlan þiirlerin yarýþtýðý yarýþmada finale kalan on eser arasýndan jüri tarafýndan seçilen beþ güfte bestelenmeye layýk bulundu. Þairler, Çetin Günday, Þair Ümran Çetin Varlýk, Bestekarlar Ahmet Sedat Mete, Engin Çýr, Ferhat Sarmusak, Tuncay Yalýn ve Uður Top'un jüri olarak görev aldýðý yarýþmada Fevzi Þahingöz, Rüþtü Okyar, Vedat Fidanboy, Mehmet Altýnköprü ve Halit Yýldýrým finale kalan þairler oldu. Halit Yýldýrým'ýn þiirini, Samsunlu bestecilerden ve Ýzmir Devlet Türk Müziði Korosu sanatçýlarýndan Bestekar Engin Çýr besteleyecek. Bestelenen eserler mayýs ayýnýn ilk haftasýnda Antalya'da düzenlenecek bir konserle tanýtýlacak. Müftülük Umre kafilesi bu akþam yola çýkýyor Müdürü Mustafa Vehbi Köklükaya, din görevlilerinden, Hüseyin Erci, Ýsmail Özünel, Aslan Celep, Hasan Ergün, Zabit Gül, Mustafa Gökmen, Ali Yalçýn ve Meryem Uyanýk'da yer alacak. Umreciler 8 gün Medine'de, 1 gün de Mekke'de olmak üzere toplam 2 gün kutsal mekânlarda kalacaklar 2 Mart'ta ise yurda dönecekler. YÝTÝK Bilge Kaðan Meslek Lisesinden almýþ olduðum tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. Tekin kýzý 13 doðumlu Gamze Tekin Büðürü TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Ýmsâk : 0: Güneþ : 0:1 Öðle : 12:01 Ýkindi : 1:01 Akþam : 1:3 Yatsý : 18:2 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 8. Hafta Cehennemin en pis kokan yeri, zinâ yapanlarýn bulunduðu kýsýmdýr! Atâ bin Meysere El-Horasânî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri BÝR KEZ GÖNÜL YIKTINISA Bir kez gönül yýktýnýsa Bu kýldýðýn namaz deðil Yetmiþ iki millet dahi Elin yüzün yumaz deðil Bir gönülü yaptýnýsa Er eteðin tuttunusa Bir kez hayýr ettinise Binde bir ise az deðil Yol odur ki doðru vara Göz odur ki Hakk'ý göre Er odur alçakta dura Yüceden bakan göz deðil Erden sana nazar ola Ýçin dýþýn pür nur ola Belî kurtulmuþtan ola Þol kiþi kim gammaz deðil Doðru yola gittin ise Er eteðin tuttunusa Bir hayýr dua ettinise Birine bindir az deðil Yunus bu sözleri çatar Sanki balý yaða katar Halka meta'larýn satar Yükü gevherdir tuz deðil YUNUS EMRE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,20 0,21 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GAZÝ ECZANESÝ TEL: DR. ÝLHAN GÜREL CD. NO:2/1 BÝLGE ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:3/A - AK BANK YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis...1 Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...13 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...221

3 3

4 Mahir ODABAÞI RAHMETLÝ ZÜBEYÝR KEMELEK VALÝMÝZ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Hakkýn rahmetine kavuþan ve öðrendiðimde büyük üzüntü duyduðum hemþerimiz, büyüðümüz deðerli insan Zübeyir Kemelek Valimize Allah'tan gani gani rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrý cemil diliyorum. Zübeyir Kemelek son yolculuðuna uðurlandý Malatya'da tedavi gördüðü Turgut Özal Týp Merkezi'nde karaciðer rahatsýzlýðý nedeniyle ölen Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Ýskilip'te topraða verildi.sivas Valiliði önünde düzenlenen törenin ardýndan cenazesi Ýskilip'e getirilen Vali Zübeyir Kemelek için düzenlenen cenaze törenine, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, TBMM Baþkan Vekili Sadýk Yakut, Ýçiþleri eski Bakaný ve Ordu Baðýmsýz milletvekili Ýdris Naim Þahin, TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Valisi Sabri Baþköy ile Adana, Kýrþehir, Çankýrý, Rize, Bursa, Bitlis, Sakarya, Kýrýkkale valileri ile Sivas Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mesai arkadaþlarý ve binlerce vatandaþ katýldý. Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi morgundan alýnan Vali Kemelek'in cenazesi son kez baba evine götürüldü. Burada helallik alýnmasýnýn ardýndan Kemelek'in Türk bayraðýna sarýlý tabutu Ýskilip Ulu Cami'ye getirildi. Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, tören alanýnda vatandaþlarla tokalaþýp Vali Kemelek'in ailesine baþsaðlýðý dileklerinde bulundu. Ala, Kemelek'in oðlu Doðan Kemelek ve Emre Kemelek ile bir süre sohbet edip taziyede bulundu. Vali Kemelek'in cenazesi Ulu Cami'de öðle namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Gülbaba Mezarlýðý'na babasýnýn yanýnda topraða verildi. Vali Zübeyir Kemelek'in geçen yýl eylül ayýnda da babasý Doðan Kemelek yaþamýný yitirmiþti. Kemelek ailesine taziye ziyareti Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ve Ýçiþleri eski Bakaný Ýdris Naim Þahin ile Kemelek'in cenazesine katýlmak için Ýskilip'e gelen bürokratlar, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek'in Hacý Piri Mahallesi Ýlkin Sitesi'ndeki evine giderek ailesine baþsaðlýðý dilediler. Polis Helikopteri ile Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadyumuna inen Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ve beraberindekiler ilk olarak Kemelek için Ýskilip Ulu Cami'de düzenlenen törene katýldý. Defin iþlemlerinin ardýndan Ala ve beraberindekiler yine Gülbaba mezarlýðýnda bulunan Ýskilipli Atýf Hoca'nýn mezarýný ziyaret ederek dua ettiler. Bakan Ala daha sonra Kemelek ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. "Kalkýnmada varýz, vatandaþla devleti barýþtýrmada varýz" Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, TBMM Baþkan Vekili Sadýk Yakut, AK Parti Kahramanmaraþ Milletvekili Nevzat Pakdil, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým ile Cahit Baðcý AK Parti'nin Ýskilip seçim bürosunun açýlýþýna katýldýlar.seçim bürosu önünde toplanan kalabalýða hitaben eden Efkan Ala, Ýskilipli Atýf'ýn torunlarý diyerek konuþmasýna baþladý. Vali Zübeyir Kemelek'in vefatýndan dolayý duyduðu üzüntüyü dile getiren Ala, "Ýþe baþladýðým günden itibaren tanýdýðým ve yetiþmeme faydasý olan deðerli aðabeyim Zübeyir Kemelek'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ýyiliðin, güzelliðin, nezaketin timsali idi. Bütün Ýskiliplilere baþsaðlýðý diliyorum" dedi. AK Parti'nin yýllýk hizmet ve yatýrýmlarýndan söz eden Ala þunlarý söyledi: "AK Parti hükümetleri ortaya koyduklarý performans 11 yýldýr sadece illerde ve ilçelere deðil, bize ait olan coðrafyalarda da bir takým heyecanlar yarattý. Bugün AK Parti deyince Afrika'da, Ortadoðu'da, Balkanlarda bir heyecan yükseliyor. Sizin desteklediðiniz bu hareket insanýmýza bir özgüven kazandýrdý. Artýk kalkýnmada varýz, vatandaþla devleti barýþtýrmada varýz. Bunlarý sizlerin desteðiyle baþarýyoruz. Sizlere de bu harekete biraz katkýda bulunmaya davet ediyoruz. " yýl önce bize yapýlanlarla bugün geldiðimiz noktada olanlarý karþýlaþtýrýnca ne kadar çok deðiþim olduðunu görüyoruz" diyen Ala sözlerini þöyle tamamladý: "Bugün bütün okullarýmýzda Kur'an öðretilebiliyor, Peygamber Efendimizin hayatý öðretilebiliyor. Baþörtülü kýzlarýmýz okullarýna rahatça girebiliyor. Þükür olsun. Her birinizin oyunun deðeri ölçülemez. Böyle bir harekette makam mevki sahibi olmak mühim deðil. Baþkalarýnýn on yýllarca yapamadýðý þeyleri yýlda baþardýnýz. Bu harekette olmaktan daha kýymetli bir makam mevki yok. Bu hareketin önümüzdeki yýllarda da baþarýlý olabilmesi için destek bekliyorum. Vaatlerimizi, deðerlerimizi halkla buluþturmada bizimle yarýþacak yoktur. Þimdiye kadar Ýskilip'e yapýlan yatýrýmlarda büyük emeði olan mevcut Belediye Baþkaný Numan Sezer'e teþekkür ediyoruz ve Recep Çatma'ya daha güçlü bir destek bekliyoruz. Ne kadar çok destek verirseniz baþkanýnýz o kadar güçlü olur ve yatýrýmlarý daha kolay getirir. Sizin iradeniz sandýða, sandýk meclise yansýr. Biz sizden aldýðýmýz emanet her þeye raðmen sizin dirayetinizle koruyacaðýz. Hiç endiþeniz olmasýn. Bizim için vatandaþýn irade ve arzusundan daha kýymetli bir þey yoktur. Kararlarýnýz bize emanettir. Allah'ýn izni ile emanete ihanet etmeden hizmete devam edeceðiz." Efendim bundan 1 sene önce Ýçiþleri bakanlýðýnda bir genel müdür beyin yanýna gitmiþtim. Bir talebimi arz ettim. Zatý alileri '' Delikanlý ben sana yardýmcý olamam, seni boþuna ümitlendirmek istemem, onun için bana ümitlenme'' dedi. Bende en azýndan bir daha yorulmamak adýna açýkça yüzüme söylemesinden dolayý teþekkür ettim ve bunda da vardýr bir hayýr deyip makamýndan dýþarý çýktým. Koridorda benim dalgýn dalgýn yürüdüðümü gören ve Çorum'dan geldiðimi bilen hizmetli personel ''Bak karþý odada oturan genel müdür yardýmcýsý Çorumlu hemþeriniz'' dedi. Bunun üzerine ben Zübeyir abinin odasýna yöneldim. O da kapýdan tam çýkmak üzereymiþ. ''Efendim merhaba, sizde Çorumluymuþsunuz, bir selam vermek istedim'' deyince, '' O kahraman Çorumlu hemþerim gel bakalým içeri'' dedi. Bende çekinerek efendim rahatsýz etmeyim, iþiniz var herhalde çýkacaksýnýz deyince, Hemþerimizden daha önemli iþ olur mu? Dedi. Halimi hatýrýmý sorup, ikramýný yaptý. Yapabileceðim bir þey var mý? Dedi. Bende teþekkür ettim, canýnýzýn saðlýðý efendim dedim. Bir talebim var da onun için gelmiþtim demedim Bir daha kendisiyle karþýlaþmadým ama onun o samimi ilgisi, mütevazýlýði bende kendisine karþý bir sevgi oluþturdu. Ne zaman ismi geçse hep kendisini gýyaben bu mütevazýlýðiyle yâd ettim. Valilik yaptýðý Tekirdað ve Sivas'ta Çorumlu tanýdýk memurlara, öðrencililere hep bunu anlattým ve mutlaka vali beyin ziyaretine gitmelerini tavsiye ettim. Gidenlerde, sonra görüþtüðümde hep ayný duygularý paylaþtýlar Vesselam ''Dün gitti / yarýn var mý? / ölenler hep ihtiyar mý?'' ''bütün günler ölüme gider, son gün varýr'' (Montaigne) misali ölüm hepimize olur. Makamlar gider, mekânlar deðiþir. Akýbet 3- metre kefene sarýlýp kara topraðýn buz gibi baðrýna emanet edilir Geride bir güzellikler birde kötülükler býrakýlmak üzere ''Ýnsanlarla öyle geçininiz ki, ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn'' diyor Hz Ali Efendimiz. Diðer taraftan ''Doðduðunda sen aðlamýþtýn, herkes bayram etmiþti. Öyle bir hayatýn olsun ki öldüðünde herkes aðlasýn ama sen bayram et'' Diye Kýzýldereli bir Özdeyiþi var. Eþi, dostu, akrabayý aðlatmak kolay. Önemli olan daha uzaklardakileri aðlatabilmek veya en azýndan ''iyi adamdý Allah rahmet eylesin'' dedirtebilmek. Tanýmadýðý halde, kendisiyle ilgilenmeye, hal hatýr sormaya, adam yerine konmaya vefa borcu olarak 1 sene sonra vefatýnýn ardýndan rahmetle anmaya, belki bir FATÝHA okunmasýna vesile olunabilecek bu satýrlarý karalayanlarý çýkartabilmek ''Ölüm güzel þey; budur perde arkasýndan haber Hiç güzel olmasaydý ölür müydü Peygamber? ''(NFK) Merhum valimizin ruhu þad, mekâný cennet ola Bu yazýnýn üzerine bir FATÝHA okuna Çocukluðumda bir kartpostalda görüp ezberlediðim ve bir daha unutmadýðým aþaðýdaki satýrlarý da siz deðerli okuyucularýmla paylaþmak istiyorum. Ümit ederim okuyunca sizlerde unutmazsýnýz. 'Dolaþtým dünyayý giymedim baþýma taç, Ne zengini tok gördüm, nede fakiri aç, Yarab öyle bir Fevzi kanaat ver ki, Na-merde deðil, merde de eyleme muhtaç Þu çeþmenin haline bak, su içecek tasý yok Kýrma insan kalbini yapacak ustasý yok'

5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: 0 Mail Adres: Küçük Sanayi 2 Cadde No:8 ÇORUM Programa partililerin ilgisi yüksek oldu. HATTUÞA'NIN HAYKIRIÞLARI DUYULMAYA BAÞLANDI Mustafa Kamalak Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý. SP Mustafa Kamalak kente geliþinde partililer tarafýndan OSB önünde karþýlandý. Daha sonra þehir turu yapan Kamalak, Anitta Otelde gerçekleþtirilen aday tanýtým toplantýsýnda konuþtu. Toplantýya, SP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Temel Karamollaoðlu ve Ýlyas Töngüþ, SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný Halil Ýbrahim Adýgüzel, Ýl Müfettiþi Mehmet Aþýla, Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Avcý, Kadýn Kollarý Baþkaný Rüveyda Doðan, bazý yönetim kurulu üyeleri ile çok sayýda partili katýldý. Mustafa Kamalak sözlerine, "Biliyorum yandaþ medya bu güzel salondan bir kare bile vermeyecektir. Onlar vermeseler de biz gümbür gümbür geliyoruz Saadet Partisi geliyor. Türkiye seviyesiz kavgalarýn esiri edilmiþtir. Türkiye'nin yeni sese ihtiyacý vardýr. Þüphesiz ki o adres Saadet Partisidir" dedi. "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" diyerek sözlerine devam eden "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Kamalak, "Bu yüzden kimse bizi suçlayamaz. Tam partimiz kapatýldý ama biz hiçbir þey söylemedik. Çünkü milletimizi seviyoruz. Bu seçim önemlidir. Asýl yarýþ þimdi baþlýyor. Ýnþallah yönetimi devir alacaðýz. Vereceðiniz bir oy ile Türkiye'nin geleceðini belirleyeceksiniz. Oy vermek ayný zamanda onay vermektir. Mevcut iktidar hem içerde hem dýþarda týkanmýþtýr. Ülke ne yazýk ki batýrýlma durumuna gelmiþtir. Bankanýn yüzde 0, Borsanýn yüzde 0'i ne yazýk ki yabancýlarýn eline geçmiþtir. Son aylarda borsayý görüyorsunuz. Hükümet para babalarýna 00 milyar aktarmýþtýr. Soruyorum çiftçinin, iþçinin, esnafýn durumu periþan maalesef hükümetin yaptýklarýndan avuç azýnlýðý mutlu ediyor adým adým büyük Ýsrail projesi uygulanýyor. Asýl hedefte Türkiye var. Büyük Ýsrail kurma planlarý iþte tablo ortada bu bozuk düzen deðiþmelidir. Biz adil düzen kurmaya geliyoruz. Bacasý tüten her eve gideceðiz yardým edeceðiz. Bizi yasaklayanlar yolsuzluðun önünü açtýlar. Ortalýk yolsuzluktan geçilmiyor. Ve yine ayný oyun oynanýyor dýþ güçler var operasyonlar var diyorlar. Bizim için iman ve heyecan önemlidir" ifadelerini kullandý. "Her seçim önemlidir. Ancak, bu seçim, çok ama çok daha önemlidir. Çünkü bu seçim tarihi bir seçimdir" diyen Kamalak, "Asýl yarýþ þimdi baþlýyor. Efsane hizmetleriyle belediyecilikte çýðýr açan Milli Görüþ kadrolarý, bu seçimlerde yönetimi yeniden devralarak, milletimizi özlediði hizmetlere yeniden kavuþturacaktýr. Çünkü belediyecilik bizim iþimizdir. Ancaak, þundan emin olunuz ki bu seçimlerde sadece belediye baþkanlarýný seçmeyeceksiniz. Fakat;ayný zamanda, vereceðiniz herbir oyla, Türkiye'nin yolunu da, yönünü de belirleyeceksiniz. Sadece þehirlerimizin deðil, bir bütün olarak, Türkiye'nin geleceðine karar vereceksiniz. Türkiye Ýslam ülkelerine öncü mü olmalý, yoksa, Batý'ya uydu mu olmalý! Türkiye Ýslam Birliðini mi kurmalý, yoksa Avrupa Birliði'nin kapýsýnda mý durmalý? Türkiye mazlumlara umut mu olmalý, yoksa zalimlere destek mi vermeli? Türkiye yeni bir dünya mý kurmalý, yoksa küresel beylere taþeron mu olmalý?ýþte bu seçimde, bunlara karar vereceðiz. Maalesef mevcut iktidar, Ülkeyi tam bir felaketin içine sürüklemiþtir. Sosyal barýþ bozulmuþtur. Þimdi Ýstiklal mücadelesinden bahsediyorlar. Kime karþý mücadele? Kime karþý savaþ? Düþmanýmýz kim? Kiminle savaþacaðýz? yýldýr, girmek için hazýr ol da beklediðimiz Avrupa ile mi savaþacaðýz? Yoksa milleti birbirine mi kýrdýracaðýz? Ülke bölünme noktasýna gelmiþtir! Ülkemizin, diðer dengeleri de bozulmuþtur" ifadelerini kullandý.konuþmalarýn ardýndan SP'nin Çorum ve ilçelerin belediye baþkan ve meclis üyesi adaylarý tanýtýldý. Yasin YÜCEL "Allah'ýn varlýðýný birliðini her zaman hissetmemiz lazým" AHMET ÖLÇER Çok sýk konuþtuðumuz belki de eleþtirdiðimiz konulardan birisi, Çorum'un yeterince tanýtýlýp tanýtýlamadýðý meselesi... Binlerce yýllýk bir tarihi mirasýn üzerinde oturan dilenciler benzetmesini daha önce yapmýþtýk. Çorum nasýl bir þehirdir? Çorum bir sanayi þehridir. Makine sanayi, toprak sanayi, döküm sanayi, vb. farklý sanayi kollarýnda Türkiye'de marka olmuþ bir þehirdir. Çorum bir tarým þehri özelliði de taþýr. Çorum'un ciddi bir tarým potansiyelinin olduðu kesinlikle inkar edilemez. Ama çorum ayný zamanda bir Turizm þehridir Hitit Medeniyeti gibi binlerce yýllýk tarihi olan bir medeniyetin merkezi Çorum'dadýr. Hem de öyle bir medeniyetin merkezi ki, UNESCO 'nun Dünya Mirasý listesinde yerini çok öncelerden almayý baþarmýþtýr. Her ne kadar bu medeniyetin Baþkentinin adý vakti zamanýnda Boðazkale olarak deðiþtirilmiþ olsa da tarih, Hattuþa adýný topraklarýnda yaþayan insanlara unutturmamýþtýr. Sahi Hitit uygarlýðý gibi bir uygarlýðýn baþkentinin ismi nasýl ve hangi düþünce ile deðiþtirilmiþ, hep merak etmiþimdir. Her neyse fazla düþünmemeli. Demek ki o zaman öyle gerekiyordu! Fakat bu Boðazkale adý tutmadý. Derinlerden bir yerden Hattuþa'nýn sesleri geliyor gibiydi. Sanki "bana eski adýmý geri verin" diye sürekli haykýrýyordu. Tarihin bu haykýrýþlarý duyulmuþ olacak ki, Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu tarafýndan geçtiðimiz günlerde Boðazkale'ye Hattuþa adýnýn geri verilmesi için bir giriþimde bulunuldu. Sayýn Uslu Kültür Bakanýmýz Sayýn Ömer Çelik'ten Boðazkale'ye Hattuþa adýnýn geri verilmesini talep etti. Aslýnda bu talep ayný zamanda Hitit tarihine de saygý anlamýna geliyor. Boðazkale'nin adý Hattuþa olsa ne farkeder, Boðazkale olsa ne farkeder diye düþünenler olabilir? Fark eder, hem de çok fark eder! Bilim dünyasý Boðazkale'yi Boðazkale olarak bilmez, Hattuþa olarak bilir. Hatýrlarsanýz daha önceki bir yazýmda demiþtim ki; Atatürk Havalimaný dýþ hatlar terminalinden yurda giriþ yapan yabancý turistlere iki tane soru soralým. Bunlardan birincisi; Hititleri biliyor musunuz? Ýkincisi; Çorum'u biliyor musunuz? Olsun. Dünyanýn hangi ülkesinden olursa olsun, eðer o kiþi okula gitmiþ biraz tarih okumuþ ise mutlaka Hititler ismini duymuþ veya görmüþtür. Tarih kitaplarýnda Boðazkale yazmayabilir ama mutlaka Hattuþa yazar. Boðazkale'nin adýnýn Hattuþa olarak deðiþtirilmesi durumunda mutlak suretle, bu medeniyetin merkezini ziyaret etmeye gelenlerin sayýsýnda bir artýþ olacaktýr. Sonuç olarak Boðazkale'nin isminin Hattuþa olarak deðiþtirilecek olmasý Çorum'a katma deðer anlamýnda ciddi kazanýmlar saðlayacaktýr. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar Doç. Dr. Adem Korukcu Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði (EKADER) Kanaat Eðitimi programlarýna devam ediyor. Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Adem Korukçu kaltýldý. Korukçu kanaat kelimesinin kendine verileni yeterli bulmak anlamýna geldiðini ifade ederek, "Kanaat mutlak anlamda bir bilinçlilik halidir. Bu bilinçliliðin insanýn içine bakan yönü rabbin verdiði imkanlara þükür iken dýþarýya bakan yönü yeryüzünün zayýf býrakýlmýþlarýna kol-kanat germektir. Allah'ýn imkan verdiklerinin, imkan verilmeyenlere bakmasý gerekliliðini kavramaktýr. Allah'ýn varlýðýný birliðini her zaman hissetmemiz lazým. Kanaat Allahu tealanýn bize verdiði nimetlere þükür etmektir. Verilene razý olmazsanýz bir daha vermez. Kanaati hayatýmýza yerleþtirmemiz lazým belki insanlar doðuþtan varlýklýdýr. Bazý insanlar ise yazar çizer öyle kazanýr. Kazançlar takdiri ilahidir. Malýnýzý mülkümüzü lüzumsuz harcar isek o bizden sorulacak. Eli sýmsýký olmayýn harcama yaparken de savurmayýn. Kazanýrken insanýn kanaatkar olmasý gerekiyor. Yerken içerken de kanaatkar olmalýyýz israf yapmamalýyýz" dedi. Yasin YÜCEL

6 Alaca Engelliler Derneði hayýrsevelerin desteklerini bekliyor Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür, seneyi doldurduklarý þu günlerde 10'ye yakýn akülü veya manuel tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunduklarýný belirtti. Dernek olarak hizmetlere aralýksýz devam ettiklerini dile getiren Görür, "Birlikten kuvvet doðuyor. Bireysel olarak yapabileceðimizin binlerce katý dernek çatýsý altýnda mümkün oluyor. Siz de bu hizmet kervanýna ortak olmak, hizmetlere hissedar olmak istemez misiniz? Bunun için fotoðraftaki akülü tekerlekli sandalyeyi derneðimize yapacaðýnýz 00 TL baðýþ karþýlýðý, engelli üyelerimizden birisine sizin adýnýza veya rahmetli anne-babalarýnýz adýna baðýþlayabilirsiniz. Veya 00 TL karþýlýðý 20 ailemizin bir aylýk ekmeðini bu ay sizin adýnýza veya rahmetli anne-babalarýnýz adýna siz yapabilirsiniz. Veya 0 TL karþýlýðý bir ailemize gýda paketi alýp sizin adýnýza veya rahmetli anne-babalarýnýz adýna siz ulaþtýrabilirsiniz. Þunu vurgulamak isteriz. Biz bu hizmetleri,elhamdülillah, dört senedir her ay zaten yapýyoruz. Amacýmýz hayýrsever insanlarýmýzý bu hizmet kervanýna ortak etmek. "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr. " demiþ sevgili Peygamberimiz. (sav) Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan,derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. Yasin YÜCEL GENEL SEKR. BAÐLI SAÐ. TESÝS ÝÇÝN YILLARI KÝT KARÞILIÐI CÝHAZ SATIN ALINACAKTIR KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU GENELSEKR.BAÐLI SAÐ.TESÝS ÝÇÝN YILLARI KÝT KARÞ. OTO. SIVI BAZLI SÝTO- LOJÝ SÝS. KULL. UYG. alýmý 3 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 1 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 201/ Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Millet 1.Sok.No:3 ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 1 KALEM KÝT KARÞILIÐI OTOMATÝK SIVI BAZLI SÝTOLO JÝ SÝSTEMÝ ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulu nan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÇORUM EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ AMBARI/ECZANESÝ c) Teslim tarihi : 1-Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþ lama talimatýnýn tebliðinden itibaren tarihinde iþe baþlanacak olup, tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. Ýþin süresi 3 (üçyüzaltmýþbeþ) takvim günüdür. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Malzemeler Hastanenin ya zýlý isteðine göre peyder pey olarak ve verilen sipariþe müteakip (faks vs.) en geç gün içinde Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Eczane/Ambarýna teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyacýna göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik alýnabilir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No:81 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu..1.. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat..1. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz..1. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge,.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir..3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge Resmi ilanlar de veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday veya istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, Týbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzý ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliðini kazanmýþ ise bu üretime iliþkin sözleþme, Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler, Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a)- Ýstekliler, teklif ettiði kit ve cihazlarýn T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý`na (TÝTUBB) kayýtlý ve Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olduðunu gösterir belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr.b)- Ýstekliler teklif ettiði ürünün Barkod numarasý ve markasýný Birim Fiyat Teklif Cetveli veya ekli bir listede belirteceklerdir. c)- Aday veya istekliler teklif edilen ürünün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda, ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝ- TUBB`a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr.d)- Ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý ) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr.e)- Söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr..3.. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1-Kitlerin ve cihazlarýn týbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceði orijinal gerekli tüm teknik dokümanlar teklifle beraber verilecektir.2-firmalar teklif ettikleri kit ve cihazýn Menþei leri hakkýnda bilgi verip, belgelendireceklerdir. Kitlerin hangi prensiple çalýþtýðýný, kaç test'lik ambalajlarda olduðunu ve üretici firma isimlerini açýk olarak belirteceklerdir.3-teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi: Firmalar þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "...marka...model...cihazý ve kitleri teklifimizin Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi" baþlýðý altýnda teklif veren firmanýn baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. Bu cevaplar orijinal dokümanlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda herhangi bir farklýlýk bulunursa firma ihale dýþý býrakýlacaktýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi hazýrlamayan ve þartnamede istenilen teknik özellikleri saðlamayan firma teklifleri reddedilecektir.-ýstekliler Sözleþme süresi içinde bitmeyen kitler için, tarihine kadar cihazlarýn hastanemizde kalacaðýný belirten belgeyi teklif dosyasýnda sunucaklardýr.-teklif edilen cihazlarýn sözleþme süresi sonunda (on) yaþýný geçmemiþ olduðunu, yaþýný, imalat tarihini ve seri numarasýný gösteren belge teklif dosyasýnda sunulacaktýr. Ancak teklif edilen cihazlarýn sýfýr cihaz olmasý durumunda cihazýn yaþý, imalat tarihi ve seri numarasýnýn belirtilmesine gerek olmayýp, teklif edilen cihazýn sýfýr cihaz olduðuna dair belge teklif dosyasýnda sunulacaktýr.-ýhale Komisyonu teklif deðerlendirme aþamasýnda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlý firmadan baþlamak üzere yapýlacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zararziyan ve oluþabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktýr. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiþ olduðu süre ve yerde yapýlacaktýr.-söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr... Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:..1. Kamu ve Özel Sektörde yapýlan her türlü Kit Karþýlýðý Cihaz Kullanma Uygulamasý Hizmeti ve/veya Týbbi Sarf Malzeme Alýmý iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir..ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 0 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:3 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir..2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:3 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 0 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 181 Eðitim Sen'de seçimin galibi Emek, Dayanýþma ve Barýþ Platformu oldu Yürüyemeyen yaþlý kadýna tekerlekli sandalye hediye ettiler Alaca Engelliler Dernerði hizmetlerine devam ediyor. Dernek, Tutaþ köyünden 0 yaþýndaki yürüyemeyen Lütfiye Kaya adlý kadýna manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Dernek Baþkaný Ahmet Görür, "Hayýr yapmaktan zevk alan herkesi derneðimizin çalýþmalarýna katýlmaya, manevi kazançlarýmýza hissedar olmaya davet ediyoruz. Çok mutluyuz. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan,derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. Yasin YÜCEL Mehmet Öztürk Eðitim Sen Genel Kurulu geçtiðimiz cumartesi günü As Kültür Düðün Salonunda yapýldý. Emek, Dayanýþma ve Barýþ Platformu ile Demokratik Platformu'nun yarýþtýðý genel kurulda seçimi Emek, Dayanýþma ve Barýþ Platformu kazandý. Genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluþturuldu. Konuþmalarýn yapýlmasýnýn ardýndan ise seçimlere geçildi. Eðitim Sen Çorum Þubesinin yeni yönetimini oluþturan 'Emek, Dayanýþma ve Barýþ Platformu'nun Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Genel Kurul Delegeleri ve aldýklarý oylar ise þöyle:yürütme Kurulu: Mehmet Öztürk (181), Sevgi Türkoðlu (1), Cemal Gülcihan (), Mustafa Gül (181), Evrim Gülez (182), Ali Ekber Beyaz (1), Sezgin Kundukan (). Denetleme Kurulu: Semra Özdel (1), Turgay Duðan (18), Satýlmýþ Baskýn (1). Disiplin Kurulu: Ebru Ulusoy (1), Karip Tilki (12), Ahmet Þahin (18). Genel Merkez Delegeleri: Evrim Gülez (13), Halil Ünal (1), Mustafa Gül (18), Cemal Gülcihan (1), Hýdýr Aygün (1). Eðitim Sen Çorum Þubesi yeni yönetimi, önümüzdeki günler içerisinde kendi arasýnda toplanarak baþkan ve diðer yönetim organlarýný belirleyecek. Bahadýr YÜCEL

7 "Linç kampanyasýyla karþý karþýyayýz" Cansuyu Gülsün Mert Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yapýmý tamamlanan Entegre Hastanelerin açýlýþý için Düzce'ye gitti. Burada bazý temaslarda bulunan Kafkas Konuralp Seçim Bürosu açýlýþýna da katýldý. Açýlýþa AK Parti Düzce Belediye Baþkan adayý Mehmet Keleþ, AK Parti Ýl Baþkaný Metin Kaþýkoðlu, parti Kafkas açýlýþta açýklamalarda bulundu yöneticileri ve vatandaþlar katýldý. Kafkas, Türkiye'de saðlýk alanýnda önemli reformlar yapýldýðýný ifade ederek, " yýl öncesine göre ilaç fiyatlarý yüzde 0 ucuzladý. Artýk saðlýkta herkes eþit hizmet almaktadýr" dedi. Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü: " yýldan bu yana iktidarýmýzý ortadan kaldýrmaya yönelik darbe giriþimlerine maruz kaldýk. Beyaz Türkler çok uðraþtý, her þeyi yapýyorlar. Partimizi de kapatmak istediler. Biliyorsunuz 1 Aralýk'ta yine bir darbe giriþimine maruz kaldýk. Beddualarla darbe yapmaya çalýþtýlar, itibarýmýzý zedelemek ve linç kampanyasýyla karþý karþýyayýz. Baþbakanýmýz bir dünya lideridir. Uzun adam ayrýca insanlýðýn doruk noktasýna ulaþmýþtýr. Milletimiz 30 Mart günü uzun adama sahip çýkacaktýr, buna inanýyoruz" dedi.kafkas, Düzce Üniversitesi'nin mahalleye dönüþtürülen Konuralp beldesi sýnýrlarý içinde bulunduðuna dikkat çekerek, üniversitenin isminin Düzce Konuralp Üniversitesi olmasý gerektiðini de sözlerine ekledi. "Çaðýmýz örgütlü toplum çaðýdýr" Dürüstlüðün Ödülü Bir Çin prensi tahta çýkacaktý ama yasalara göre daha önce evlenmesi gerekiyordu. Uygun bir aday bulmak için bölgedeki genç kýzlarý huzuruna çaðýrdý. Saraydaki hizmetçilerden birinin kýzý prensi çok seviyordu. O da prensin huzuruna çýkmak istedi. Annesinin uyarýlarýný dinlemedi çünkü sevdiði adamý bir kere bile görmek onu mutlu edecekti. Beklenen gece geldi. Genç ve güzel kýzlar en güzel giysilerini giymiþler süslenmiþler kendilerini beðendirmek için her çareye baþvurmuþlardý. Prens kýzlara birer tohum verdi. Bunu saksýlarýna dikmelerini altý ay sonra gelmelerini söyledi. En güzel çiçeði yetiþtiren kýzý kendine eþ olarak seçecekti. Herkes tohumu alýp heyecanla evlerine geri döndü. Diyanet Sen Çorum Þubesi Ýl Divan Toplantýsý geçtiðimiz cumartesi günü yapýldý. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Türkiye Diyanet ve Vakýf Görevlileri Sendikasý Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Yaman, Hacý Bey Özkan, Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, bazý Ýlçe baþkanlarý ve çok sayýda davetli katýldý. Toplantýda konuþan Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Demokratik ve sosyal hukuk devleti olmanýn en önemli göstergelerinden birinin de örgütlenme özgürlüðü olduðunu belirterek, "Çaðýmýz örgütlü toplum çaðýdýr. Ancak örgütlü toplumlarýn sesi duyulmaktadýr. Onun için hak verilmez alýnýr deniyor ve yine hak haklý olana deðil güçlü olana veriliyor. Örgütlü topluluk sayýca az da olsa örgütsüz çoðunluða hükmediyor ve onu idare ediyor. Çaðdaþ demokrasi her þeyi devletten bekleme anlayýþý yerine hukuk dahilinde haklarýný arayarak bilinçli örgütlenmeyi daha deðiþik ifade ile sivil toplum örgütlerini kurmayý gerekli kýlmýþtýr" dedi. Ahmet Saatçi "Allah'ýn dinine birlikte sarýlýn ve ayrýlýða düþmeyin. Söylediðimiz mutlak doðrularý önce bizim yapmamýz gerektiðine inanýyorum" diyen Yýldýz, "Aksi halde yapmadýklarýmýzý niye söylüyoruz ilahi sualine muhatap oluruz. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn varlýðýnýn ve din hizmetlerinin devlet eliyle verilip verilmemesinin tartýþýldýðý ortamda sessiz kalmamýz doðru deðildir. Siyasi literatürümüzde meselelerin çözümünde taþýn altýna elin sokulmasý gereðinden söz edilir. Baþta kendi sorunlarýmýz olmak üzere ülke ve toplum sorunlarýnýn çözümü için elimizi taþýn altýna birlikte koymamýz lazým. Bu pasif deðil aktif vatandaþ olmak demektir" ifadelerini kullandý. Yýldýz sözlerini þu ifadelerle tamamladý:"burada bir gerçeðin altýný birlikte çizelim. Ülke ve toplum sorunlarýyla ilgilenmeyen insan zararsýz deðil yararsýz insandýr. Biz din görevlilerinin yararlý insan olduklarýný ülkeyi ve milleti herkes gibi hatta daha çok sevdiklerini aydýn ve önder olduklarýný iddia ediyoruz. Bu itibarla Diyanet teþkilatýmýzýn bazý üst düzey yetkililerinin yapýlan bazý toplantýlarda diyanette sendika olmasýn gibi birtakým söylemleri çaðýmýzýn gerçekleri ile baðdaþmayan söylemlerdir. Sendikalar teþkilatýmýzda bir kýsým bürokratlarýn lütfuyla deðil kanunla kurulmuþtur kanunla verilen hak ancak kanunla alýnabilir. Ben DÝB'de sendikanýn olmasýný is- Ali Yýldýz temiyorum demek. Ben statikonun temsilcisiyim demektir."memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi ise selamla konuþmasý yaparak davetlilere geldikleri için teþekkür etti. Yasin YÜCEL Genç kýz da kendisine verilen tohumu alýp saksýya ekti. O kadar bakmasýna özenmesine karþýlýk toprakta tek bir filiz bile görünmedi. Her þeyi denedi uzmanlara danýþtý ama bir fayda göremedi. Altý ay dolmuþtu ama saksý hâlâ bomboþtu. Prens sunacaðý bir çiçek olmadýðý halde gene de belirtilen gün ve saatte boþ saksýyla saraya gitti. Oysa diðer kýzlar güzel çiçekli saksýlarla gelmiþlerdi Sonunda beklenen an geldi. Prens salona girdi kýzlarýn arasýnda dolaþtý saksýlarý birer birer inceledi. Hizmetçinin kýzýný kendine eþ olarak seçtiðini duyurdu. Herkes þaþýrmýþtý. Diðer kýzlar bu karara tepki gösterdiler itiraz ettiler. Boþ saksýyla gelen kýz nasýl eþ olarak seçilirdi? Prens durumu þöyle açýkladý: "Bu genç haným en deðerli çiçeði yetiþtirip bana sundu. O çiçeðin adý dürüstlük çiçeðidir. Çünkü sizlere daðýttýðým tohumlarýn hepsi sahteydi ve çiçek açmalarý olanaksýzdý." Þeytandan Uzak Kalabilmek! Adamýn biri parasýný sakladýðý yeri unutmuþtu. Ne kadar düþündü ise günlerce aramasýna raðmen parayý sakladýðý yeri bir türlü hatýrlayamýyordu. Benim bu derdime bir çare bulursa o bulur diyerek doðru imam-ý azam hazretlerinin huzuruna gitti. Ýmam-ý azam dedi ki: "Bu senin meselen fýkýhla ilgili deðil ama yine de sana bir akýl vereyim: Sen git bu gece sabaha kadar namaz kýl, ümit ediyorum ki, paraný koyduðun yeri hatýrlarsýn." Adam o gece sabaha kadar ibadet etmeye karar verip abdest aldý, namaz kýlmaya baþladý. Daha gecenin yarýsý bile olmadan parayý koyduðu yeri hatýrladý. Namazý býraktý, doðru parayý koyduðu yerden alýp yattý. Sabah olunca imam-ý azama, (Allah senden razý olsun, bu derdime de çare buldun. Daha gecenin yarýsýnda parayý koyduðum yeri hatýrladým) deyince, Hazret-i Ýmam, (Keþke sabaha kadar ibadete devam etseydin. Çünkü þeytan senin sabaha kadar ibadet etmene tahammül edemediði için daha gecenin yarýsýnda sana hatýrlatmýþ. Sabaha kadar da þükür namazý kýlsaydýn daha iyi ederdin. Sen parayý bulunca namazý býraktýn) dedi. "Galerici esnafýnýn sorunlarýný çözeceðim" Milliyetçi Haretket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, hafta sonu seçim çalýþmalarýna devam etti. Ercan Daþdan Oto Galericiler Sitesi ve pazar esnafýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Özellikle oto pazarýndaki vatandaþlar pazar ücreti ve toprak zemin sýkýntýsýný dile getirdiler. MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, "Malesef yapýlan her iþ yarým yamalak yapýlmýþ,her iþte eksiklikler bulunmakta, inþallah bizim dönemimizde yapmýþ olduðumuz her iþ eksiksiz bir þekilde olacaktýr. Pazar esnafýnýn ve vatandaþlarýn, daha iyi þartlarda olmalarý için gerekeni yapacaðým" dedi. Galericiler Sitesini de ziyaret eden Daþdan, tapu problemi olan galericilerin bu problemleriyle yakýndan ilgileneceðini söyledi. Daþdan, "Galerici esnafý çok ciddi yatýrým yapmýþ ancak tapusunu alamamýþtýr. Çorum'da öncelikle ilgilenilmesi ve çözülmesi gereken konulardan bir tanesidir. Galerici esnafýmýz maðdur edilmeyecek, aksine maðduriyetlerinin giderilmesi için azami gayret gösterilecektir" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi. Daþdan, "Seçim Özel"e konuk oldu Dost Radyo'da yayýnlanan "Seçim Özel" programýnýn ilk konuðu MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan oldu. Emine-Þahin Örgel'in sorularýný yanýtlayan Daþdan seçilmesi durumunda ekonomik, sosyal kültürel alanda yapacaðý çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Ercan Daþdan Gazi Caddesindeki trafik sorunu, turizm, her mahalle için düþünülen danýþma merkezleri, Hitit Fuar ve Festivali, kadýnlar, özellikle eþinden ayrýlmýþ ekonomik durumu iyi olmayan kadýnlarýn kendi üretimi ürünlerin satýþýný da yapabilecekleri satýþ alanlarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Haber Sevisi

8 YAÞAM 8 Ýleri yaþta anne olmak down Sendromu olasýlýðýný artýrýyor Nasýl Yaptýn? Adamýn biri bir gün berbere gitmiþ. Az bir süre bekledikten sonra sýra kendisine gelince berber koltuðuna oturmuþ. Berber adama: - "Týraþýnýz nasýl olsun?" deyince adam baþlamýþ saymaya: - "Soldan kahkül býrak, saðý Kelime Avý kazý, arkayý sýfýra vur, ortadan bir merdiven þekli yap." Berber neye uðradýðýný anlamayýp þaþkýn bir þekilde: - "Ama beyefendi bunu ben nasýl yapayým. Bu ne biçim tarif?" Adam berbere sinirlenir: - "Geçen geldiðimde bunu tarifi olmadan nasýl yapmýþtýn?" Günün Sudoku Bulmacasý Kadýnlarýn evlilik ve anne olma yaþýný ertelemesi, hamilelikte hem anne adayýnýn hem de bebeðin saðlýðýný olumsuz etkileyecek bazý hastalýklarýn görülme sýklýðýný artýrýyor. Ýleri yaþta anne olmak down sendromu olasýlýðýný, gebelik sýrasýnda ortaya çýkabilecek sorunlar bazý riskleri de beraberinde getiriyor.hamilelik sürecinde anne adayýný tehdit eden hastalýklar hakkýnda görüþüne baþvurduðumuz Acýbadem Bursa Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Ebru Füsun Donat, "Bilimsel geliþmeler sayesinde yüksek riskli gebeliði olan anne adaylarý yakýn takip ile saðlýklý bebeklere kavuþabiliyor. Ayrýca planlý gebeliklerde hamilelik öncesi folik asit kullanýmýna baþlanmasý bebekte doðumsal nöral tüp defekti riskini düþürüyor. Kronik hastalýklarýn kontrol altýna alýnmasý da hamilelik süresince ortaya çýkabilecek sorunlarý azaltýyor." dedi.riskli hamileliklerde annenin ve bebeðin durumu, doðum sonrasý yoðun bakým gerektirebileceði için doðumun tam teþekküllü, uzman doktor ekibi ve yenidoðan yoðun bakýmý olan ileri teknolojiye sahip merkezlerde planlanmasý gerekiyor. Op. Dr. Donat, hamilelikte anne adayýnýn ve bebeðin saðlýðýný olumsuz etkileyecek durum ve hastalýklarý "Kanamalar, bulantý ve kusma, tiroit, diyabet ve yüksek tansiyon" þeklinde sýralýyor.dr. Donat, erken kanama ve kusma konusunda þunlarý ifade ediyor: "Ýlk üç ayda görülen vajinal kanamalar düþük tehlikesi sayýlmýyor. Bu dönemdeki kanamalar normal kabul ediliyor. Gebelikte rahim duvarý geniþlerken damarlarýn açýlmasýna baðlý kanamalar meydana gelebiliyor. Bunlar devam eden gebeliklerin yüzde -1'inde düþük belirtisi oluyor. Gebeliðin devam edip etmediði kandaki gebelik hormonuna bakýlarak takip ediliyor. Kromozomal anomaliler, hayatla baðdaþamayacak yapýdaysa gebelik kendiliðinden sona eriyor. Hamilelikteki bulantý ve kusmalar, ilk üç ayda hemen her anne adayýnda ortaya çýkabiliyor. Ancak bu süreçte aþýrý bulantý ve kusma nedeniyle hamilenin yeterince beslenememesi saðlýðýný tehdit edecek hale gelebiliyor. Bulantýlar, progesteron hormonunun artýþýna baðlý oluyor. Düz kaslarda meydana gelen gevþeme ayrýca hazýmsýzlýk ve karýn þiþliði yapabiliyor. Bulantý ve kusmanýn ortadan kaldýrýlmasý için doktor kontrolünde hap kullanýlabiliyor. Ayrýca beyindeki bulantý merkezine basý yapan bileklikler bazý hamilelerde iþe yarayarak, bulantý ve kusmayý sona erdiriyor."tiroit bezi ve diyabet konusuna dikkat çeken Donat, þöyle devam ediyor: "Hamilelerde tiroit bezinin az ya da çok çalýþmasý bebeði ve anne adayýný olumsuz etkiliyor. Düþüklere yol açabilen bu durum bazen de bebekte büyüme ve geliþme geriliðine neden olabiliyor. Tiroit bezlerinin düzenli çalýþmasý bu kadar önemli olduðu için hamileliðin rutin testlerinden biri de tiroit fonksiyonunu belirleyen TSH seviyesinin ölçülmesi. Bir sorun olduðunun görülmesi durumunda bu iþlevi düzenleyecek ilaçlar veriliyor. Ancak, hamilelikte ilaç kullanýmýnýn kesinlikle doktor kontrolünde olmasý gerekiyor. Ýlaç kullanmaya baþlandýktan sonra da belirli aralýklarla TSH takibi yapýlýyor. Çünkü kandaki TSH düzeyine göre ilacý yeniden ayarlamak gerekebiliyor. Eðer diyabet hastasý olan ve insülin tedavisi gören bir kadýn hamile kalmak istiyorsa öncelikle þeker dengesinin saðlanmasý gerekiyor. Anne ve bebek saðlýðý için gereken bu düzenleme ile doðumda meydana gelebilecek güçlükler de azaltýlýyor. Þeker düzeyinin fazlalýðý bebeðin aþýrý kilo almasýna, dolayýsýyla da doðumun zorlaþmasýna yol açýyor. Ayrýca hamilelik öncesi diyabetin varlýðý bebekte doðumsal anomali riskini artýrýyor. Bazen kadýn diyabetik olmasa da hamileliðe baðlý olarak diyabet geliþebiliyor. Hamilelik diyabeti geçirenler diyabete daha yatkýn oluyor. Ancak bazý kadýnlarda hamilelikten sonra þeker düzeyi normale dönüyor."dr. Donat, yüksek tansiyonu ise þöyle açýklýyor: "Hamilelik öncesinde ve sýrasýnda meydana gelen yüksek tansiyonun kontrol altýna alýnmasý gerekiyor. Çünkü bu durum hem anne için hem de bebek için risk oluþturabiliyor. Hamileliðin son üç ayýnda yüksek tansiyon geliþebiliyor. Bu durum gebelik zehirlenmesi olarak bilinen tabloya yol açabiliyor. Gebelik zehirlenmesinde yüksek tansiyonun yaný sýra ödem ve idrarda albümin görülüyor. Gebeliðin tetiklediði hipertansiyonun takibi önem taþýyor. Çünkü karaciðer enzimi yükselebiliyor ve böbrek yetersizliði oluþabiliyor. Epileptik nöbete yol açtýðýnda eklampsi oluyor. Bu durumda bebek oksijenlenemediði için kaybedilebiliyor ya da erken doðum oluyor. Plasenta dediðimiz bebeðin eþi, erken yaþlanabiliyor. Damarda kireçlenme ve yapýsal bir bozukluk olduðu için büyüme ve geliþmede gerileme oluyor. Yakýn takiple erken doðum kararý alýnabiliyor. Anne veya bebeðe olumsuz etkisi oluyorsa doðuma karar veriliyor." (CÝHAN) Yerli Dizi 1: Beni Böyle Sev Merdivenlerden düþen Ayþem hastaneye kaldýrýlýr. Ömer yaþananlardan kendini sorumlu tutmaktadýr. Ayþem ve bebeðin hayatý tehlikededir. Kötü haberi alan herkes hastaneye akýn eder. Gergin bekleyiþ sürerken Nail Ömer ile Ayþem arasýnda geçen kavganýn Eda ile yaþadýklarýndan kaynaklandýðýný öðrenince bir kez daha yýkýlýr. Bu haber ikili arasýnda aþýlmasý güç bir duvar yükselmesine sebep olur. Ayþem den iyi haber bekleyen iki aile doktorlarýn verdiði haberle yýkýlýr.oyuncular : Alper Saldýran, Zeynep Çamcý, Güven Kýraç, Lale Mansur Yönetmen : Cem Tabak Yerli Dizi 20:00 Her Sevda Bir Veda Filiz Kocadað, varlýklý bir ailesi biricik kýzýdýr. Kayýtsýz kalýnamayacak güzelliðiyle göz kamaþtýrýcý genç bir kýz... Ýdealleri olan, iyi ve eðitimli bir mimar... Çabasýzca sahip olduðu mükemmel hayatýnda her þey olmasý gerektiði gibi akýp gitmektedir. Ta ki o kazaya kadar... Filiz, fotoðraf makinasýyla Ýstanbul un eski semtlerinde tutkunu olduðu tarihi yapýlarýn izini sürerken o harabe evi görür. Büyülenmiþ gibi içeri girer. O eþikten geçtiðinde bambaþka bir hayata da adým atar aslýnda... Yönetmen : Ulaþ Güneþ Kacargil, Dilek Keser 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yerli Dizi Karadayý Hakim, Nazif Kara nýn kalemini kýrdýðý an, Mahir in Feride yle hayalini kurduðu geleceði, Kara ailesinin tutunacak dallarýný ve Nazif in son demlerini ailesiyle yaþama umudunu da tuzla buz eder. Nazif ailesinin geleceði için hayatýndan ve mücadeleden vazgeçer ama Mahir için bu savaþtan vazgeçmek mümkün deðildir. Adalete inancý kalmamýþtýr, Feride ye verdiði söze raðmen adaleti kendi bildiði þekilde saðlamaya karar verir. Babasýný ve Orhan ý hapishaneden kaçýracaktýr. Ailesini de alýp yurt dýþýnda yeni bir hayata baþlayacaktýr. Mahir in kararýný duyan Feride þoke olur. Mahir in çok büyük bir hata yaptýðýný anlatmaya çalýþsa da Mahir i vazgeçiremez. Çaðatay Ulusoy 20 yýlýnda Best Model of Turkey birincisi oldu.[2] Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri[3] bölümünde eðitim görmüþtür ve ayný zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya baþladý.ayrýca, haftada 2 kez oyuncu Vahide Gördüm ve yine kendisi gibi oyuncu olan eþi Altan Gördüm'ün sanat okulu Akademi 3 Buçuk'ta oyunculuk dersi almaktadýr.ýlk rolü Show TV'de 2011'de yayýnlanmaya baþlanmýþ olan Adýný Feriha Koydum adlý dizideki Emir Sarrafoðlu karakteridir. Dizi 2 sezon sürmüþtür. Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartallarý filminde de önemli bir rol oynamýþtýr. Filmde Üsteðmen Ahmet Onur karakterini canlandýrmýþ ve bu rolüyle de büyük beðeni toplamýþtýr.dizi devam ederken yine ayný kanalda yayýn yapan Eve Düþen Yýldýrým adlý dizide konuk oyunculuk yapmýþtýr. Yine Emir Sarrafoðlu karakterini canlandýrmýþtýr.baþrol oyuncusu Hazal Kaya 'nýn Adýný Feriha Koydum 'dan ayrýlmasý ve Feriha karakterinin ölmesiyle dizi 3.sezonda Adýný Feriha Koydum:Emir'in Yolu adýyla sezona ekibe yeni dahil olan oyuncularla baþlamýþtýr.baþrol Çaðatay Ulusoy'un partnerlerinden biri Zeynep Çamcý olmuþtur.birkaç bölüm baþarýyla devam eden dizi düþen reytingler ve gelen eleþtiriler nedeniyle yine isim deðiþtirip sadece Emir'in Yolu adýyla yayýn hayatýna devam etmiþtir.bu defa dizinin Adýný Feriha Koydum dizisi ile bir baðlantýsý kalmamýþ ve konu tamamen deðiþmiþtir.çaðatay Ulusoy 'un Emir'in Yolu 'ndaki partneri Eve Düþen Yýldýrým dizisi ile tanýnan Gizem Karaca olmuþtur.bu dizide birkaç bölüm yayýnlandýktan sonra yayýndan kaldýrýlmýþtýr.ýstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan 2 Ocak 2013 tarihinde yapýlan operasyonda aralarýnda ünlü isimlerinde bulunduðu 3 kiþi gözaltýna alýnmýþtýr. Bu ünlü isimlerden bazýlarý Çaðatay Ulusoy,Gizem Karaca,Yusuf Akgün,Cemal Hünal,Cenk Eren,Selen Seyven ve Çaðatay Ulusoy 'un menajeri Selin Borankay dýr.cenk Eren ile Cemal Hünal ayný gün serbest býrakýlmýþtýr.2 Ocakta ise Selen Seyven serbest býrakýlmýþtýr. 28 Ocak 2013 te adliyeye sevk edilen 3 kiþiden Çaðatay Ulusoy,Gizem Karaca,Yusuf Akgün ile beraber 1 kiþi serbest býrakýlmýþtýr.þu anda yapýmýný Ay Yapým'ýn yaptýðý senaryosunu Melek Gençoðlu ve Ece Yörenç'in yazdýðý ve eylül ayýnda televizyonda yayýnlanmakta olan Medcezir dizisinde baþrol oynamaktadýr. Yeni dizisinde Çaðatay Ulusoy'a Serenay Sarýkaya eþlik etmektedir.[] BEÞAMEL SOSLU ISPANAK BÖREÐÝ Malzemeler 2 tane yufka 1/2 kilo ýspanak 1 büyük soðan Yeteri kadar tuz, karabiber 2 su bardaðý süt 1 su bardaðý kaþar peyniri 1 tane yumurta Sosunun malzemesi 2 su bardaðý süt 2 yemek kaþýðý un 1 su bardaðý peynir 1 yumurta Yemeðin Tarifi Ispanaklarý ayýklayýp yýkayýn ve süzgeçte suyunu iyice süzün, piyazlýk olarak doðradýðýnýz soðanla karýþtýrarak içine karabiber koyun.daha sonra yufkalarý açarak dörde bölün. Yufkalarýn üzerine ýspanak koymadan önce bir yemek kaþýðý sývý yað ile yaðlayýn. Ardýndan içine ýspanak serperek geniþ tarafýndan sarýn ve gül böreði gibi kývýrarak tepsiye dizin.sosunun hazýrlanýþý: 2 kaþýk unu 1 kaþýk margarinle hafif kavurun, sütü azar azar ilave ederek muhallebi kývamýna gelince ocaktan alýn.hafif soðuyunca içine yumurta kýrarak iyice karýþtýrýn. Böreklerin üzerine eþit olarak koyup, peynir serpin. 200 derecede 2 dakika piþirin. Sýcak olarak ikram edin. Düþman isterseniz dostlarýnýzý geçmeye çalýþýnýz. Dost isterseniz, býrakýn, dostlarýnýz sizi geçsin. (La Rochefoucauld) 0:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor :00 Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 1:00 Alemin Kýralý 1:00 Zahide ile Yetiþ Hayata 1:00 Ana Haber 20:00 Karadayý :1 Kim Milyoner Olmak Ýster? 0: Hayat Dersleri 0:30 Kanal de Sabah 08:00 G-Force 0: Dr. Feridun Kunak 12:1 Yasemince 1:00 Zeynep in Hikayesi 1:0 Üç Oðul 1: Ana Haber 18: Hayat Dediðin 1: Türk Filmi 21:30 Haber Saati 22:20 Hayat Dediðin : Muhabbet Kapýsý 0.00 Hayata Gülümse 0.30 Show Kulüp Doktorlar 1.30 Adýný Feriha Koydum 1.30 Eve Düþen Yýldýrým 1:30 Güldür Güldür 1:00 Shrek 3 1:00 Ana Haber 1:! Büyük Risk 20:00 Her Sevda Bir Veda Yerli Dizi :1 Hey Canlý 0:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý 12. Bana Her Þey Yakýþýr 1.0 Evim Þahane 1.00 Ben Bilmem Eþim Bilir Yerli Dizi 18:0 Koca Kafalar 1.00 Ana Haber Bülteni 20:00 X Factor Star Iþýðý Yarýþma :1 Ne Diyosuun? 0:00 Seksenler 11: Ýyi Fikir 12:0 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 1:30 Aileler Yarýþýyor 1:0 Mantý 1:20 Cevap Soruda 1:00 Ana Haber 1: Spor 1:0 Hava Durumu 1: Beni Böyle Sev 22: Cennetin Krallýðý Hayatýn Nabzý. Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda 1.30 Sýrlar Dünyasý Yerli Dizi 1.00 Yeþil Elma 1: Tv filmi Ana Haber Bülteni 18:0 Ýki Dünya Arasýnda 1: Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Kýyamet :00 Jurassic Park 3

9 Kenan Nuhut iþçilerle bir süre sohbet etti. Kenan Nuhut'tan iþten çýkarýlmama garantisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut sabah 0.00'de Ýskilip Yolu üzerinde bulunan Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne giderek personel ile sohbet etti. Temizlik iþçilerine seçimleri kazandýklarý takdirde iþten çýkarýlma kaygýsý güdmemelerini söylenen Nuhut, Çorum'u modern ve çaðdaþ bir kent haline getirmek için hep birlikte el ele çalýþacaklarýný söyledi. CHP'liler ÇESOB önünde ziyaretin anýsýna hatýra fotoðrafý çektirdiler. "Bize hizmet edecek insanlarý ayýrabiliyoruz" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve parti yöneticileri ÇESOB'u ziyaret ettiler. Ziyarette CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, esnaflarýn kendileri için çok önemli olduðunu dile getirerek, "Biz insanlarý küçümsemeyen, baðýrýp çaðýrmayan, konuþtuðunda mikrofonlarý kýsmaya cüret etmeyen bir belediye baþkanýmýz olsun istiyoruz. Esnaflarýmýz yerel seçimlerde siyasi düþüncelerini bir kenarý býrakmalý" dedi. Ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, belediye meclis listesinin Çorum kamuoyunda takdir ve kabul görmesinden dolayý mutlu olduklarýný dile getirdi. Çorum ile ilgili yapýlacak her projeden esnaflarýn bilgisinin olacaðýný kaydeden Nuhut, projelerin istiþare ile hayata geçirileceðini söyledi. Esnaflarýn kazancýný olumsuz etkileyen projelerin içinde asla yer almayacaklarýný dile getiren Kenan Nuhut, Çorum ile ilgili alýnacak her kararýn içinde her Çorumlu'nun rýzasýnýn olacaðýný belirtti. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise esnafýn durumunun periþan olduðunu iddia etti.kendisinin hiçbir zaman 'ben' zihniyetinde olmadýðýný dile getiren Kýlýç, daima 'biz' diyen kocaman bir aile olduklarýný belirtti. Þimdiye kadar memlekette birlik ve beraberliðin bozulmamasý için uðraþtýklarýný söyleyen Kýlýç, kendilerine hizmet edecek insanlarý ayýrabildiklerini ifade etti. Çorumlu esnafýn devletine hiçbir zaman zarar vermeyeceðini söyleyen Kýlýç, devleti ayakta tutanýn esnaflar olduðunun altýný çizdi. Devlet için üzerlerine düþen her hizmeti sunacaklarýný ifade eden Kýlýç, Kenan Nuhut ve CHP'ye baþarýlar diledi. Nuhut'tan Otogar'a ziyaret CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve parti yöneticileri Otogar esnafýný ziyaret etti. Kenan Nuhut, Otogarýn alt yapý sorunlarý olduðunu ve Çorum'a yakýþanýn böyle bir otogar olmamasý gerektiðini dile getirerek esnaflarýn istek ve þikâyetlerini dinledi. Otogar ziyaretinin ardýndan Kamyon Garajýna giden Kenan Nuhut ile CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas burada nakliyeci esnafýnýn sorunlarýný dinledi. "Çorum'u her anlamda marka kent yapacaðýz" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve parti yöneticileri Çorum Tabip Odasý'na ziyaret ettiler.tabip Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz'a gerçekleþtirilen ziyarete Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyesi adaylarý katýldý. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Tabip Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz Nuhut'a ve CHP'ye baþarýlar diledi. Cenaze definlerinde problemler yaþandýðýný dile getiren Yýlmaz, bu konularýn çözüme kavuþturulmasý gerektiðini söyledi. Ziyarette konuþan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ise, seçimi kazanacaklarýný ve 30 Mart'ý heyecanla beklediklerini ifade etti. Seçildikleri takdirde bütün STK'lar ile olmasý gerektiði gibi Tabip Odasý ile de iþbirliði içinde çalýþmaya hazýr olduklarýný söyleyen Nuhut, Çorum'u her anlamda marka kent yapacaklarýný dile getirdi. Osmancýk Osmangazi Ýlkokulunun eski ve yeni öðretmenleri yemekli bir toplantýda buluþtular. Okulun öðretmenlerinden Sevgi Büyükçorak ve eski öðretmenlerden Rahmi Taþkýran'ýn organize ettiði buluþma yemeðine daha önce bu okulda görev yapmýþ ve halen yapmakta olan öðretmenlerden yoðun katýlým oldu. Kýsa bir konuþma yapan öðretmen Sevgi Büyükçorak davete katýlan bütün öðretmen ve ailelerine "Biliyorsunuz ki daha önce okulumuz ilköðretim okuluydu. Þimdi ilkokul oldu. Sistem gereði bazý arkadaþlarýmýzýn görev yeri deðiþirken aramýza yeni arkadaþlarýmýz Osmangazi Ýlkokulunun eski ve yeni öðretmenleri buluþtu katýldý. Ancak biz yeni arkadaþlarýmýzla kaynaþýrken eski arkadaþlarýmýz da unutmadýk. Osmangazi'li olmak ayrýcalýktýr. Yine bir ilki baþardýnýz ve Osmancýk'ta garanti belki Çorum'da bile örnek olabilecek bir güzellik yaþattýnýz. Þu an çok heyecanlýyým. Hepinizi bir arada görmek beni çok mutlu etti. Bu organizasyon da emeklerimize omuz veren sevgili arkadaþým Rahmi Taþkýran'a ve aramýzda bulunan saygýdeðer müdürlerimize çok teþekkür ediyorum. Bu ilk son olmasýn. Bu gün için elli oldunuz Ýnþallah yarýn yüz Osmangazili bir arada oluruz. Ben bu buluþmanýn adýný muhteþem buluþma koydum. Gerçekten muhteþemsiniz. Gönlüm istiyor ki bu program devam etsin" dedi.

10 Pazarcýlar Odasý'nýn yeni Baþkaný Erdoðan Yýlmaz Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Esnaf Odasý'nda genel kurul süreci tamamlandý. Oldukça çekiþmeli geçen genel kurulun sonunda Erdoðan Yýlmaz sadece 2 oy farkla Oda Baþkaný seçildi. Mevcut Oda Baþkaný Mehmet Yavþan, pazarcý esnafýndan Hasan Ali Turan ve Erdoðan Yýlmaz'ýn baþkanlýk için yarýþtýðý genel kurulun Divan Baþkanlýðý'ný Yalçýn Kýlýç yaptý. CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ve CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn da katýldýðý genel kurulda, Kenan Nuhut pazarcý esnafýyla tek tek tokalaþarak, tüm adaylara baþarýlar diledi. ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurul'da oda gelirgider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibraz edildi. Ardýndan sýrasýyla Erdoðan Yýlmaz, Hasan Ali Turan ve Mehmet Yavþan birer selamlama konuþmasý yaparken, konuþmalarýn ardýndan pazarcý esnafý sandýða gitti. 308 üyenin oy kullandýðý seçim sonunda Erdoðan Yýlmaz 120 oy alýrken, Hasan Ali Turan 118 oy, Mehmet Yavþan ise 8 oy aldý. 2 oyda geçersiz sayýldý. Erdoðan Yýlmaz Baþkanlýðý'ndaki Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Esnaf Odasý'nýn Yönetim Kurulu Adnan Týrhýþ, Satýlmýþ Çýtakoðlu, Ayhan Gül, Zeynal Karsak, Mürsel Polatcý ve Özkan Yeþil'den oluþurken, Denetim Kurulu ise Fatih Kuyuk, Murat Altýnkaya ve Hüseyin Þen'den oluþtu. Erdoðan Yýlmaz Ziyarette HDP'liler projeleri hakkýnda bilgi verdiler. Daþdan, terminal esnafýný dinledi HDP'den Hacý Bektaþ Veli Vakfýna ziyaret Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Belediye eþbaþkan adaylarý Erdoðan Bolat ve Meryem Karataþ, Ýl Baþkaný Av. Abdulkadir Yýldýz, Merkez Ýlçe Baþkaný Ümit Küçükbayatlý, Ýl Genel Meclisi 1.sýra adayý Meliha Üþüdür ve bazý partilerle birlikte Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfýný ziyaret ettiler. Ýl Baþkaný Abdulkadir Yýldýz, Belediye eþbaþkan adaylarýný tanýttýktan sonra tüm inanç gruplarýnýn eþitliðini ve kendi inançlarýnýn gereðini özgürce yerine getirmelerini savunduklarýný, bileþenleri arasýnda diðer inanç gruplarýna mensup kiþi ve gruplarýn yaný sýra alevilerin de olduðunu, sorunlarýnýn birlikte nasýl çözüleceðini, yerel yönetimlerin bu yönde nasýl katký sunabileceklerini görüþmek üzere bu ziyareti gerçekleþtirdiklerini belirtti. Belediye eþbaþkan adaylarý Erdoðan Bolat ve Meryem Karataþ belediyelerin halk tarafýndan yönetilmesi gerektiðini, sorunlarýn ancak sorunu yaþayanlar tarafýndan çözülebileceðini dolayýsýyla neyin, nereye, nasýl yapýlmasý gerektiðine de ancak halkýn karar verebileceðini belirtiler. Vakýf Baþkaný Nurettin Aksoy ise sorunlarýnýn çok olduðunu, arsa, yer, bina sýkýntýsý çektiklerini belirterek, daha da önemlisi alevilerden toplanan vergilerin alevilere hizmet olarak hiç yansýmadýðýný kaydetti. Aksoy, ayrýca diðer partilerde olmayan eþbaþkanlýðýn ne olduðunu çok merak ettiklerini sordu. Ýl Baþkaný Abdulkadir Yýldýz, toplumun yarýsýný oluþturan kadýnlarýn toplumsal yaþamda hak ettikleri yerde olmadýklarýný belirtti. Yýldýz, "Diðerlerinin sadece sözünü ettiði kadýn-erkek eþitliði partimizde % 0 kadýn kotasýyla uygulanmaktadýr. Partimizin her kademesinde eþitlik vardýr. Baþkanlýklarda da eþitlik vardýr. Baþkanlýk, her bakýmdan eþit hak ve yetkiye sahip biri kadýn diðeri erkek iki kiþiden oluþtuðu için bizde baþkanlýk deðil eþbaþkanlýk vardýr" diyerek sürdürdü. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum Belediyesi Otobüs Terminalini ziyaret etti. Daþdan burada firmalarý ve dükkanlarý terk tek gezerek sohbet etti ve sorunlarýný dinledi. Daþdan ziyaretlerinde esnaflara projeleri hakkýnda da bilgiler verdi. Fatih AKBAÞ Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, 21 Þubat Cuma günü hayatýný kaybeden Sivas Valisi Zübeyir Kemelek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sivas'dan karayolu ile Ýskilip'e gelen Milli Savunma Bakaný Ýsmet Milli Savunma Bakaný Yýlmaz'dan Kemelek ailesine taziye Yýlmaz, Vali Sabri Baþköy, Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer ile diðer protokol üyeleri tarafýndan karþýlandý. Kemelek ailesinin Ýskilip Bahabey Mahallesinde bulunan evini ziyaret eden Milli Savunma Bakaný Yýlmaz, merhumun ailesine taziye ve baþsaðlýðý dileklerini iletti. Ziyarete, Vali Sabri Baþköy, Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik, Sivas Ýl Jandarma Komutaný Albay Okçin Akþit, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ile diðer protokol üyeleri eþlik etti. Memur Sen'den Dursun'a ziyaret Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Enerji Bir Sen Ýl Temsilcisi Ýsmail Temur, Kültür Memur Sen Ýl Temsilcisi Osman Yüztgenç Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun'u makamýnda ziyaret ettiler. Sungurlu'daki üyelerinin durumlarý hakkýnda bilgi veren sendika yetkilileri, ziyaretin kendileri acýsýndan çok iyi geçtiðini söylediler. Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, bu ziyaretlerin sýk sýk olmasýnýn önemini vurgulayarak, sendika þube baþkalarý ve il temsilcilerine ziyaretlerinden dolayý memnun olduðunu belirti.

11 SPOR Çorumspor'u eski futbolcularý vurdu Alattin Öztekin Çorumspor S.O.S vermeye baþladý Bölgesel Amatör Lig. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor puan umuduyla gittiði Kýrýkkalespor deplasmanýndan eski Çorumsporlu futbolcularýndan yediði 3 golle karþýlaþmayý 3-0 kaybetti.ýlk yarýnýn dakikasýnda eski Çorumsporlu Alaattin Öztekin MKE Kýrýkkalespor'u 1-0 öne geçirdi. Ýstediði oyunu bir türlü sahaya yansýtamayan Çorumspor çok kötü oynarken rakip Kýrýkkalespor 3. Dakikada bu kez de yine eski Çorumsporlu Uður Kütük'ün ayaðýndan yediði golle ilk yarýyý 2-0 geride kapattý. Ýkinci yarýda da kötü futbolunu sürdüren Çorumspor maçýn 83. Dakikasýnda penaltýdan bir gol daha kalesinde görerek maçý 3-0 kaybetti. Bu maðlubiyetle uzun aradan sonra Çorumspor, 12. sýradan 13. sýraya gerileyerek Ýskilip Belediyespor'un altýna indi. KIRIKKALESPOR: 3 - ÇORUMSPOR: 0 Stat: Fikret Karabudak HAKEMLER: Doðan Savðý (xxx), Faruk Barýþ Öztürk (xxx), Ali Tez (xxx) KIRIKKALESPOR:Koray (xx)-emre (xx), Tunahan (xxx), Serkan Günay (xxx), Yasin Kapucu(xxx)-Ramazan Þefik (xx),(dk. Osman xx) Adem (xx), Muhammed (xxx), (Dk. 8 Abdullah), Uður (xxxx)- Cansin (xx), Alaattin (xxx), Dk. 80 S Keskin) ÇORUMSPOR: Akýn (x)-osman (x), (Dk. Batuhan x), Mehmet (xx),moubarak (xx), Mustafa (xx)-hüseyin (xx), Arif (xx), Veli (x), (Dk. Ümit x), Serdar (x), (Dk. Dinçer x)-orhan (xx), Yusuf (xx) GOLLER: Dk. Alaattin, Dk. 3 ve 88 Uður (Kýrýkkalespor) SARI KARTLAR: Ramazan (Kýrýkkale), Mustafa, Arif, Batuhan (Çorum) SPOR SERVÝSÝ Uður Kütük Bölgesel Amatör Lig. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor'u bir dönemler Çorumspor formasý giyen eski futbolcularý vurdu. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýný 2-0 geride kapatan ekibimize golleri. Dakikada Alaattin Öztekin ile 3 ve 83. Dakikada Uður Kütük kaydetti. Urfa'da Grekoromen müsabakalarý tamamlandý Mehmet Çeker, Türkiye Þampiyonu oldu Mehmet Çeker, kg'da Türkiye Þampiyonu oldu Spor Lisesi, final grubuna kaldý Ýlimizde hafta sonunda gerçekleþtirilen Liseler Arasý Gençler Basketbol Grup Birinciliði'nde Spor Lisesi bayan takýmýmýz oynadýðý iki karþýlaþmayý da kazanarak final grubuna kaldý. Temsilcimiz Cumartesi gruptaki ilk maçýnda Kýrýkkale temsilcisini maðlup eden Giresun Lisesi ile karþýlaþtý. Grup birincisini belirleyecek maçta temsilcimiz ilk devreyi 2-1 önde tamamladý. Karþýlaþmanýn üçüncü periyoduna iyi baþlamayan Spor Lisesi bu periyodu - geride kapattý. Son periyoda 30-2 önde giren ekibimiz maçýn son periyotunda kontrolü elde tutarak maçý -3 kazanmasýný bildi. Dün ise grubundaki ikinci maçýnda iddiasýz rakibi Kýrýkkale Yýldýrým Beyazýt Anadolu Lisesi ile karþýlaþan Spor Lisesi rakibi önünde çok rahat bir oyun sonunda 3-12'lik skorla galip ayrýlarak üç takýmlý gruptan birinci olarak çýkarak yarý final grubunda mücadele etmeye hak kazandý. SPOR SERVÝSÝ Þanlýurfa'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Þampiyonasý'nýn grekoromen stil müsabakalarý sona erdi. Çorum Belediyespor güreþçisi Mehmet çeker kg'da Türkiye þampiyonu oldu Kg'da yapýlan müsabakalarda mindere çýkan genç güreþçiler, birbirlerine üstünlük saðlayabilmek için diþe diþ bir mücadele sergilediler. Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkan Vekili Oktay Aktaþ'ýn yerinde takip ettiði þampiyonada güreþen genç sporcular, Türk güreþinin geleceði adýna büyük umut verdiler. Genç Erkeklerde Takým Klasmanýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi birinci, Ankara MTA ikinci, Ýstanbul Güreþ Ýhtisas Spor Kulübü ise üçüncü oldular.genç Erkekler Grekoromen Güreþ Türkiye Þampiyonasý'nýn 2. gününde kürsüye çýkan sporcular þu þekilde: Kg: 1- Mehmet Çeker (Çorum Belediye Spor Kulübü), 2- Ferdi Yörük (Ýstanbul Güreþ Ýhtisas Spor Kulübü),3- Ekrem Öztürk (Þahinbey), 3- Necipcan Dokgöz (Ýstanbul/Kasýmpaþa) Kg: 1- Murat Dað (Ankara MTA),2- Cengiz Arslan (Ýstanbul Büyükþehir Belediye Spor Kulübü), 3- Kemalcan Baþar ( Ýstanbul Güreþ Ýhtisas Spor Kulübü), 3- Selçuk Can ( Ankara MTA) 8 Kg: 1- M. Can Býçak (Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi), 2- Fatih Cengiz (Ankara MTA),3- Ethem Alkan (Ýstanbul - Kasýmpaþa), 3- Berk Kýlýnç (Ankara MTA) 120 Kg: 1- Tolga Turan (Ýstanbul Güreþ Ýhtisas Spor Kulübü), 2- Osman Yýldýrým (Ankara MTA), 3- Onur Dikmen (Mersin), 3- Emre Muyan (Ýzmir) SERBESTTE FATÝÝH ERDÝN TÜRKÝYE ÞAMPÝYONU Grekoromende Beldiyesporlu güreþçi Mehmet çeker Türkiye Þampiyonu olurken serbest stil müsabakalarda ise yine Belediyesporlu güreþçi Fatih Erdin'de Türkiye Þampiyonu oldu. kiloda mindere çýkan Mehmet Çeker rakiplerini tek tek yenerek þampiyonluða ulaþýrken, Þanlýurfa'da ki güreþleri yerinde takip eden Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül, Çeker'in madalyasýný taktý. Genç Erkekler Türkiye Þampiyonasý'nýn son gününde serbest stilde mindere çýkan Çorum Belediyesporlu bir diðer güreþçi Fatih Erdin'de Türkiye Þampiyonu oldu. 8 kiloda mindere çýkan Erdin, finalde Ankara Þekerspor Kulübü güreþçisi Kadir Yazýcý'yý yenerek Türkiye Þampiyonu olmayý baþardý. Çorum Belediyespor bu iki güreþçisinin altýn madalya almasýna raðmen takým sýralamasýnda kendisine yer bulamadý. SPOR SERVÝSÝ Ýskilip güçlü rakibinden 1 puan aldý 0-0 AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. Amatör Küme Büyükler Ligi: Play-Out Maçý Hitit Gençlikspor-Bayat Belediyespor 3-3 Play-Off Karþýlaþmalarý Eti Lisesi-Osmancýkspor 0- Osmancýk Belediyespor-Ulukavakspor 0-1 Alaca Belediyespor-Çimentospor -0 U1 Ligi: Eti Lisesi-Çorumspor 0-0 Gençlerbirliði-Kültürspor 2-1 Çimentospor-Belediyespor 0- U1 Ligi: Kültürspor-M.Sinan Gençlikspor 0-1 Gençlerbirliði-Çimentospor 3-0 Çorumspor-Ýl Özel Ýdarespor 1-1 Ýskilip Belediyespor-Alaca Belediyespor 1-3 ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: 0 GÖLBAÞI BELDÝYESPOR: 0 SAHA : Ýskilip Þehit Mikail Kaya HAKEMLER: Selami Adýgüzel, M. Fatih Deliçay, N. Murat Emre. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Ýbrahim, Salih Saðýr, Eray, Sadýk, Turgay, Sefa, Y. Emre, Muhammed, Salih Yaramýþ, Mustafa Veran, Mert. GÖLBAÞI BELEDÝYESPOR: Burak, Erhan, Oktay, Elhadjý Salýou, Medet, Gökhan, Mustafa, Musa, Hasan, Ali, Sercan. Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor ligin 1. Haftasýnda evinde konuk ettiði Gölbaþý Belediyespor ile 0-0 berabere kaldý. Ligde uzun süre düþme hattýnda yer alan ve istediði sonuçlarý bir türlü alamayan Mavi-Siyahlýlar Gölbaþý Belediyespor'la berabere kalarak hem hanesine 1 puan yazdýrdý hem de Çorumspor'un 1 sýra üstüne çýktý. Haftalar boyunca 13.sýrada yer alan Ýskilip Belediyespor, Çorumspor'la birlikte 11 puanda olmasýna raðmen averaj farklý 12.sýrada haftayý tamamladý. Ýskilip temsilcisi ligin 20. Hafta maçýnda Nevþehir Gençlikspor'un konuðu olacak. ADNAN YALÇIN

12 Nihayet deplasmanda kazandý Çorum Belediyespor Sakaryaspor deplasmanýndan 3 puanla dönerek ikinci yarýnýn baþlamasý ile birlikte ilk kez deplasmandan puan getirdi. Ýkinci yarýnýn ilk deplasmanýnda Sancaktepe Belediyespor'a 3-2 maðlup olan ardýndan ikinci deplasman karþýlaþmasýnda Balçova Belediyespor'a son dakika golü ile 1-0 yenilen kýrmýzý siyahlýlar üçüncü deplasman karþýlaþmasýnda þeytanýn bacaðýný kýrarak Sakarya deplasmanýndan 3 puanla döndü. Belediyespor'un golcü savunmacýsý yine sahneye çýktý. Ýmam ilk yarýda olduðu gibi Sakaryaspor'dan 3 puaný alan adam oldu Ýmam yine sahnede 1-2 SAKARYASPOR: 1 ÇORUM BELEDÝYESPOR: 2 STAD: Atatürk HAKEMLER: Seser Tuna **, Mutlu Çiðdem **, Emre Akova ** SAKARYASPOR: Hüseyin *, Hakký *(Dk 1 Bünyamin *), Ayhan *, Cihan * Hakan *, Alaattin *, A. Kadir *(Dk 1 Berat *), Özgür *, Aykut *, Ahmet * (Dk 8 Hacý Ömer *), Burak * ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý *, Eray *, Ýmam *, Nedim *, Yakup *, Akif *, Furkan *(Dk 88 Okan *), Murathan *, Ender * (Dk 8 Buðra *), Murat *( Dk Vedat *), Emir * GOLLER: Dk 3 Ender, Dk Ýmam(Belediyespor), Dk 3 Hakan (Sakaryaspor) SARI KARTLAR: Eray (Belediyespor), Özgür(Sakaryaspor) Ýmam Spor Toto 3. Lig 2. Grupta þampiyonluk kovalayan Çorum Belediyespor,. Hafta maçýnda deplasmanda Sakaryaspor'u deplasmanda 1-2 yendi. Kesin galibiyet parolasý ile Sakaryaspor maçýna baþlayan Belediyespor ilk yarýda özellikle kanat akýnlarý ile gol arayýþýnda bulunurken maçýn 3. Dakikasýnda Ender ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra farký açmasý benlenen kýrmýzý siyahlýlar, ilk yarýnýn bitimine iki dakika kala Hakan'ýn kafa vuruþunda topu aðlarýnda görünce soyunma odasýna 1-1'lik beraberlikle gitti. Ýkinci yarýda 3 puan için varýný yoðunu ortaya koyan Belediyespor futbol adýna rakibine üstünlük saðlayamazken attýðý kritik gollerle takýmýna puanlar kazandýran Ýmam sahneye çýktý ve yine serbest vuruþta kafayla 3 puaný takýmýna getiren isim oldu. Sakaryaspor galibiyeti ile puanýný 3'a yükselten Çorum Belediyespor dördüncü sýrada girdiði haftayý ikinci sýrada tamamladý. Kýrmýzý siyahlýlar gelecek hafta yine deplasmanda Elibol Sandýklýspor ile mücadele edecek. MAÇTAN DAKÝKALAR 1. Dakika: Sað kanatta hareketlenen Ender bir anda savunmanýn duraklanmasýndan faydalanarak kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda vuruþunu yaptý yandan aut.. Dakika: Sol kanattan kazanýlan serbest vuruþta Murathan'ýn ortasýnda Emir kafayý vurdu top üstten auta gitti. 1. Dakika: Ev sahibi takýmýn kullandýðý faul atýþýnda Aykut, Hakan'ýn önüne yuvarladý. Hakan'ýn sert vuruþu yandan aut. 1. Dakika: Ayhan'ýn ceza alanýmýza gönderdiði topu A. Kadir kafayla aþýrttý. Penaltý noktasý üzerinde Alaattin vuruþunu yaptý üstten aut. 3. Dakika(GOL): Sað kanattan Murat'tan aldýðý pasla ceza alanýna giren Ender düzgün bir vuruþla topu aðlara gönderdi Dakika (GOL): Ev sahibi ekibin ataðýnda sað kanattan A. Kadir'in ortasýnda Hakan arka direkte kafayla topu aðlara gönderdi. 1-1 ÝKÝNCÝ YARI 1. Dakika: Sakaryaspor ataðýnda Özgür, Ýmam Almas'tan kurtulduðu anda çaprazdan sert vurdu iyi yer tutan kaleci Çaðrý topa sahip oldu. 2. Dakika: Ani geliþen Belediyespor ataðýnda Emir yerden Buðra'ya çýkardý Buðra savunmanýnda müdahalesi ile vuruþunu yapamayýnca savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý.. Dakika: Belediyespor'un rakip kaleye yüklendiði dakikalarda kazanýlan faul atýþýnda Murathan'ýn ön direðe ortasýnda ileriye çýkan Ýmam kafayla topu aðlara gönderdi Dakika: Murathan Buðra iþbirliðinde geliþen atakta son olarak Buðra istediði gibi vuramayýnca Belediyespor önemli bir ataðý deðerlendiremedi. 8. Dakika: Sakaryaspor'un beraberlik için bastýrdýðý bu dakika da Alaattin sert vurdu Çaðrý mükemmel kurtardý Dakika: Ani kontra ataða çýkan Belediyespor'da Murathan soldan girdi vurdu kaleci son anda kornere çeldi. Toplu Sonuçlar ORHANGAZÝSPOR YENÝ AKSARAY BATMAN PETROL 1-0 ELÝBOL SANDIKLI ÇIKSALIN SPOR 1-1 M. EVRENSEKÝ DARICA G.BÝRLÝÐÝ 0-1 DÜZYURTSPOR BALÇOVA BLD 0-0 ÜNYESPOR ERZURUM BB 3-2 ELAZIÐ BLD SANCAKTEPE BLD 0-0 MALTEPESPOR HACETTEPE - 2 BURSA NÝLÜFER SAKARYASPOR 1-2 ÇORUM BLD Takýmlar 1.DÜZYURTSPOR 2.ÇORUM BLD 3.M. EVRENSEKÝ.DARICA G.BÝRLÝÐÝ.HACETTEPE.ERZURUM BB.BATMAN PETROL 8.SANCAKTEPE BLD.ELÝBOL SANDIKLI.ORHANGAZÝSPOR 11.BURSA NÝLÜFER 12.MALTEPESPOR 13.8 YENÝ AKSARAY 1.BALÇOVA BLD 1.ÇIKSALIN SPOR 1.SAKARYASPOR 1.ÜNYESPOR 18.ELAZIÐ BLD Puan Durumu O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI DÜZYURTSPOR - ERZURUM BB ELAZIÐ BLD - ORHANGAZÝSPOR ÇIKSALIN - SAKARYASPOR M. EVRENSEKÝ - DARICA G.BÝRLÝÐÝ ELÝBOL SANDIKLI - ÇORUM BLD MALTEPESPOR - HACETTEPE BURSA NÝLÜFER - BALÇOVA BLD ÜNYESPOR - BATMAN PETROL 8 YENÝ AKSARAY - SANCAKTEPE BLD

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı