TANINMIŞ MARKALAR VE UYGULAMAYA GENEL BAKIŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANINMIŞ MARKALAR VE UYGULAMAYA GENEL BAKIŞ"

Transkript

1 TANINMIŞ MARKALAR VE UYGULAMAYA GENEL BAKIŞ GENEL BİLGİ Türk hukukunda markalarla ilgili yasal düzenleme olan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de markanın tanımı yapılmamakla beraber KHK. nın 5. maddesinde marka niteliğine sahip olabilecek işaretler sayılmış ve nelerin marka olabileceği belirtilmiştir. Bu durumda MARKA bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malları biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir hükmünden anlaşılacağı üzere bir teşebbüsün diğer teşebbüsten ayırt etmesini sağlaması koşuluyla her türlü işaret marka olarak kabul edilebilecektir. Bu durumda markanın işlevi ne olabilir diye sorduğumuzda öncelikle - Ayırt etme işlevi, - Köken belirtme işlevi, - Kalite ve Garanti (Güven) İşlevi, - Reklam işlevi olduğunu belirtmek gerekir. Bu anlamda 556 Sayılı KHK hükümleri incelendiğinde markanın özellikle aynı sınıflarda tescilli özdeş bir marka ya da benzer bir marka ile karıştırılma tehlikesine dayanarak korumanın ayırt etme ve köken belirtme açısından korumanın kapsamlarını düzenlendiğini ve bu temel üzerinde KHK nın biçimlendiğini söyleyebiliriz.

2 TANINMIŞ MARKALAR da sonuçta bu kapsamda yani karıştırılma tehlikesine karşı markanın ayırt etme ve kökenine zarar verilmemesi amacıyla özellikle korunan ve otoritelerin re sen koruma altına aldığı bir marka türüdür. Ne hukukumuzda yani 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK. da ne de fikri mülkiyetin bir bakıma anayasası olarak değerlendirilen Paris Sözleşmesi nde tanınmış marka tanımlanmıştır. Bu anlamda öncelikle belli bir tanımlamanın yapılmadığını düşünerek uluslararası düzenlemelerde ve Türk hukukunda tanınmış marka ile ilgili düzenlemelere göz atacağız. Bununla birlikte öncelikle uluslararası düzenlemelerde tanınmış marka ile ilgili hükümlere bakmak gerekirse; I) ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELERDE TANINMIŞ MARKALAR A) Sınaî Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi tarihli Paris Sözleşmesi ne Türkiye bu sözleşmenin 1967 tarihinde Stoocholm de değiştirilmiş bulunan metninin 1 ve 12. maddeleri dışında kalan kısmına, yine bu sözleşmesinin 20. maddesinin birinci fıkrasına göre katılması Bakanlar Kurulu nca tarihinde uygun bulunmuş ve bu durum tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Çekinceler de daha sonra 1994 tarihinde kaldırılmış ve bu durumda tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesinde tanınmış markalar ile ilgili özel bir düzenleme mevcuttur. Sözleşmenin ifadesiyle herkesçe bilindiği mütalaa edilen markaların üye devletlerde korunacağı amir hüküm altına alınmıştır. Bu sözleşmeye taraf olan üye devletler bu madde gereğince tanınmış bir markanın korunmasını taahhüt etmişlerdir.(1) 6. maddeye göre Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu anlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt Sayfa 2 / 15

3 ederler. Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karışıklık doğurabilecek bir taklitten ibaret olursa, durum yukarıdakinin aynısı olur. Bu tür markaların kaydının terkininin istenmesi için, tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekir. Birlik memleketleri kullanmanın menini talep için bir mühlet derpiş etmekte muhtardır. Suiniyetle tescil edilen ve kullanılan markaların terkinini, kullanmasının yasaklanmasını istemek için süre tespit edilmez." Görüleceği üzere Paris Sözleşmesi ilgili 1. mükerrer 6. maddesi kapsamında bu maddenin uygulanabilmesi için bu sözleşmeden yararlanacağı kabul edilen bir şahsın 1 (birinci şart) mevcudiyeti şart olup; bu şahıslara ait herkesçe bilinen bir markanın varlığı (ikinci şart) söz konusu olmalıdır. Bu durumda herkesçe bilinen bir markanın aynı veya benzeri ürünlerde kullanılmasının (üçüncü şart) sadece aynısının değil esas unsuru itibarıyla aynen veya benzerinin karışıklık yaratması durumunda böyle bir markanın tescili engellenebilecektir 2. Karışıklığa meydan verecek şekilde örneğinin, taklidinin veya tercümesinin kullanılması bu maddenin uygulanabilmesi için ise bu durumda son koşuldur. B) Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) Türkiye Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Kuruluş Sözleşmesi ne (WIPO) tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile katılmış olup; bu durum tarihli resmi gazetede ilan edilmiştir. Türkiye Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına ise Paris Sözleşmesinin 2. maddesinde sayılmıştır. 2. madde kapsamında birliğe dâhil olmuş memleketlerin vatandaşları ile yine sözleşmenin 3. maddesinde birliğe dâhil olmayan fakat birlik memleketleri vatandaşları gibi muamele gören birliğe dâhil ülkelerin toprakları üzerinde oturan, gerçek ve ciddi sınaî ve ticari bir müesseseye sahip olan kişiler dâhildir. 2 Bkz. Ayrıntılı bilgi için, DİRİKKAN, Tanınmış Markanın Korunması, s Sayfa 3 / 15

4 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarih 4607 sayılı kanunla onaylamış ve bu durum tarihli resmi gazetede ilan edilmiştir. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının eki olup ( 1 C ekidir) Anlaşmanın Fikri Mülkiyetli Sözleşmeleri başlıklı 2. maddesine göre üye devletler bu anlaşmanın II, III ve IV. bölümleri gereği Paris Sözleşmesi nin 1-12 ve 19. maddelerine riayet edeceklerini kabul etmişlerdir. TRIPS Metninin II. Bölümün başlığı MARKALAR olup; bu bölümde markalarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 16. maddede markalarla ilgili verilen haklar belirtilmiştir. Buna göre tanınmış marka açısından bu maddenin 2. ve 3. fıkraları önem arz etmektedir. TRIPS Metni 16. madde 2. fıkrası Paris Sözleşmesi nin (1967) 6 ncı mükerrer maddesi, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetlere de uygulanacaktır. Üyeler bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken, markanın toplumun ilgili kesiminde de yarattığı tanınırlık ile birlikte markanın reklamının ilgili Üye üzerinde yarattığı etkiyi de dikkate alacaklardır 3. fıkra ise, Paris Sözleşmesi nin (1967) 6 ncı mükerrer maddesi, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlere benzemeyen mal ve hizmetlere de, gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır, ancak şu koşulla ki, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı, bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır hükmü mevcuttur. Görüleceği üzere TRIPS ilgili metni daha çok asgari korumayı sağlamak amacıyla hareket ederek tanınmış marka ile ilgili olarak üç ana nokta da uygulamalara ışık tutmuştur. Bunları sırasıyla belirtmek gerekirse, Sayfa 4 / 15

5 1) Paris Sözleşmesi 6. mükerrer maddesinin hizmet markalarına da uygulanacağı belirtilmiş (16/f.2) 2) Bir markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde markanın promosyonu sonucunda kazanılan toplum ilgili kesiminde, çevrede herkes tarafından bilinme durumunun dikkate alınacağı açıklanmıştır. Burada üye ülkeler toplumun ilgili kesiminde ne kadar bilindiği, ilgili kesime markanın promosyonu neticesinde kazanılan bilgi de dahil edilerek bir tespit değerlendirmesi yapacaklardır. (16/f.2) 3) Paris Sözleşmesi 6. mükerrer maddenin getirdiği korumadan ayrılarak korumanın farklı mal ve hizmetlere de uygulanacağı bu durumda dahi ilgili markanın tesciline engel olunacağı belirtilmiştir. (16/f.3) C) Avrupa Topluluğu Düzenlemeleri a) Markalara İlişkin Olarak Üye Devletlerin Hukukların Uyumlaştırılmasına Dair İlk Konsey Yönergesi (89/104 AET) Bilindiği üzere 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK, Avrupa Topluluğu Konseyi nin tarihli Üye Devletlerin Markalar Hakkındaki Hukuk Kurallarının Uyumlaştırılmasına İlişkin İlk Konsey Yönergesi nin hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. 89/104 AET sayılı bu yönerge tarihinde kabul edilmiş olup; ilk yönerge olarak amacı iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyen ulusal düzenlemelerin uyumlaştırılmasıyla ilgilidir. Türkiye 6 Mart 1995 tarihli 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararında belirtildiği üzere markalar hukukunu bu yönergeye uyumlu hale getirmek amacıyla aynı yıl içinde 556 sayılı KHK yi yürürlüğe koymuştur. Yönergenin 4. maddesinde tanınmış marka ile ilgili açıklamalar mevcuttur. Yönergenin 4.maddesi İhtilaf halinde veya daha önceden hak sahibi olunan hallerde tescil talebinin reddi veya hükümsüzlük halleri başlığını taşımakta olup; Sayfa 5 / 15

6 3. alt fıkrada tanınmış markaların bir marka başvurusuna nasıl engel teşkil edeceği açıklanmıştır. 4. alt fıkrada ise bir marka tescil başvurusunun hangi hal ve koşullarda red edileceği, tescil edilmişse hükümsüz kılınacağı açıklanırken bu maddenin (a) bendinde tanınmış markanın markanın ilgili mal ve hizmetlerinin farklı olduğu hallerde dahi tescili yapılan diğer markaya engel teşkil edeceği ve bunun hükümsüzlük sebebi sayıldığı açıklanmıştır. Yönergenin 5. maddesi ise Markanın Bahşedeceği Haklar başlığını taşımakta olup bu maddenin 2. alt fıkrasında üye devletlerin, benzer olmayan (farklı olan) mal ve hizmetler için dahi tanınmış marka korumasına ilişkin yasaklamalar dolayısıyla yasal düzenlemeler getirebileceğini belirtmiştir. b) Topluluk Markası hakkında Konsey Tüzüğü (40/94/AET) Topluluk, Topluluk Markası yaratmak amacıyla tarihinde 40/94 sayılı Konsey Tüzüğünü kabul etmiştir. Bu tüzük hükümleri çerçevesinde Topluluk Marka Ofisi daha sonra tarihinden itibaren hayata geçmiştir. İspanya (Alicante de) faaliyete geçen ofise 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren ise marka başvuruları alınmaya başlanmıştır. Bir markanın Topluluk çapında tek bir başvuru ile korunmasının önü açılmış; marka başvurusu bu anlamda maliyetler ve zaman açısından önemli avantajlar sağlamıştır. Topluluk Markası Hakkındaki Tüzük Türkiye açısından ayrı bir öneme sahip olup; bu tüzüğün verdiği imkanla Türkiye de Paris Sözleşmesine taraf olduğu için veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olduğu için Türk vatandaşları da Topluluk Marka başvurusu yapabilme imkanına sahip olmuşlardır. Tüzük tanınmış markalar açısından yönerge ile uyum göstermektedir. Tüzüğün 8. maddesi Nispi Red sebepleri başlığını taşımakta olup bu maddenin 5. alt fıkrasında tanınmış topluluk markası ve ulusal markaların aynı veya benzerlerinin, farklı mal ve hizmetler için ne amaçla tesciline itiraz edilebileceği açıklanmıştır. Tüzüğün 9. Maddesi Topluluk Markasının Sağladığı Haklar başlığını taşımakta olup; aynı maddenin 1. alt fıkrasının (c) bendi ve yine tüzüğün Nispi Hükümsüzlük halleri Sayfa 6 / 15

7 başlığını taşıyan 52. maddesinin 1. alt fıkrası tanınmış markanın bir hükümsüzlük sebebi olduğu belirtilerek tanınmış marka ile ilgili hükümlere yer vermiştir. TÜRK HUKUKUNDA TANINMIŞ MARKALAR 556 sayılı KHK nın düzenlemelerine göre belirli mal veya hizmetler için tescil edilmiş bir markanın benzer olmayan (farklı sınıflarda) başka bir sınıfta tescili mümkün olup; bunu istisnası tanınmış markalardır. Tanınmış marka kavramı 556 Sayılı KHK dan önce 551 Sayılı Markalar kanununda da düzenlenmiş olup sadece ticari markalar için tanınmış marka hakkında açıklamalar 11. maddede yapılmıştı. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK. da Tanınmış markalarla ilgili hükümleri ise aşağıda belirtilmiştir: a) Madde 7 Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Nedenler başlıklı 7. maddenin ( ı ) bendinde itiraz aşamasında tanınmış markaların re sen dikkate alınacağını göstermektedir. b) Madde 8 Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler başlıklı 8. maddenin IV. Bendinde tanınmış markalar, marka tescil başvurusu yönünden nispi red nedenleri arasında sayılarak, Marka tescil edilmiş veya tescili için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş ve ya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir hükmüne yer vermiştir. c) Madde 9 Sayfa 7 / 15

8 Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı başlığını taşıyan bu maddeden de marka hakkının hak sahibine sağladığı tekel haklar içersinde ( c ) bendinde yapılan açıklamalar tanınmış markalar için de geçerlilik kazanmış olmaktadır. Bu maddede Tanınmış marka teriminin aynı 8. madde /IV. Bendinde de olduğu üzere kullanılmadığını farklı tanımlamaya yer verildiğini görebiliriz. d) Madde 42 Markanın hükümsüzlük hallerini düzenleyen 42. maddede tanınmış marka ile ilgili olarak 7. ve 8. maddeden dolayısıyla bu maddelerde sayılan hallerden hükümsüzlük davası açılabileceği belirtilmiştir. Özellikle 42. madde (a) bendinde tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içersinde açılması gerektiği belirtilmiş; markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davasının süreye bağlı olmadığı zikredilmiştir. DOKTRİNDE VE YASAL DÜZENLEMELERDE KULLANILAN TANINMIŞ MARKA VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI 556 Sayılı KHK da tanınmış marka ile ilgili hükümlerde tanınmış markanın koruma altına alınacağı belirtilmesine rağmen aynı uluslar arası düzenlemelerde olduğu gibi tanınmış markanın tanımı ya da tarifi KHK da yapılmamıştır. Özellikle gerek düzenlemelerde, gerekse doktrinde farklı tanımlamaların yer almasından dolayı tanınmış markanın alanı somut olayın durumuna göre belirlenmeye çalışılarak bu konuda yeknesak bir tutum sergilenmemiştir. Özellikle 556 sayılı KHK nın tanınmış marka ile ilgili hükümlerinde dahi farklı açıklamalar yapılmıştır. Buna örnek vermek gerekirse KHK. 8/IV maddesinde sözü edilen tanınmış düzeyi yüksek marka ile tanınmış marka arasında fark mevcuttur. Prof. Dr. Sabih ARKAN Markalar Hukuku (Cilt 1) eserinde Paris Sözleşmesi nin 1. mükerrer 6. maddesinin, bir kişiye ait olduğu herkesçe bilinen markanın sadece aynı veya benzeri ürünler için başkası adına tescilini yasakladığı halde KHK 8/IV anlamında tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler için dahi tescilinin mümkün olmadığını belirterek markaların tanınmışlık düzeyleri arasında da fark gözetilmesi gerektiğini söylemektedir. Bu anlamda ARKAN, Paris Sözleşmesinin 6. maddesi açısından markanın sözleşme hükümlerinden yararlanan bir kişiye ait olduğunun Türkiye de o mal ya da Sayfa 8 / 15

9 hizmetle ilgili çevrenin büyük bir kesimince bilinmesinin yeterli olduğunu bildirmektedir. Prof. Dr. Sabih ARKAN a göre tanınmış marka dan söz edilebilmesi için, Reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevrede değil bu çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerektiği zikredilmektedir. Doktrinde ve uluslararası düzenlemelerde değişik adlandırmalar olduğu dikkat edildiğinde karşımıza herkes tarafından bilinen marka, tanınmış marka, meşhur marka, maruf marka, ünlü marka, uluslararası markası, dünya markası gibi kavramlar çıkmaktadır. Bu kavramlar birbiri ile aynı anlamlarda kullanılmamaktadır. A) Herkes Tarafından Bilinen Marka Kavramı (Herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka) Almanca karşılığı olarak notorisch bekannte marka anlamında kullanılan bu kavram İngilizce metinde ise well-known olarak kullanılmıştır. Bu kavram tanınmış marka kavramına göre daha eski bir kavramdır. Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesinde geçen Herkes tarafından bilinen marka lara (notorisch bekannte marka) sağlanacak koruma konusunda asgari standartları belirlemiş; üye devletlere bu maddede belirlenen korumadan daha geniş bir koruma konusunda serbestlik tanımıştır. Paris Sözleşmesinin bu maddesinden yararlanabilmek için (diğer bir deyişle maddede belirtilen koşullar) öncelikle bu maddeden yararlanacak bir şahsa ait herkes tarafından bilinen markasının, başkası tarafından aynı veya benzeri mal alanında kullanılması durumunda karıştırılma ihtimalinin bulunması mevcutsa sonraki markanın tescilinin önlenebileceği belirtilmiştir. Paris Sözleşmesinde ve diğer düzenlemelerde bir tanım mevcut olmadığı da dikkate alındığında bu durumda sadece markanın halihazırda başkasına ait olduğunun bilinmesinin özelliğinden başka itibar, değer ya da nitelik olarak başka bir unsurdan söz edilmediği görülmektedir. Paris Sözleşmesi nde bahsedilen bu kavrama daha sonra Sayfa 9 / 15

10 özellikle Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması ile getirilen eklemeler sayesinde yeni anlamlar ve özellikle yüklenmiştir. - TRPS 16. madde 2. fıkrası ile üye devletlerin bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken markanın promosyonu sonucunda kazanılan herkes tarafından bilinme durumu dikkate alınacağı açıklanmıştır. - Yine TRIPS 16. madde 3. fıkra ile Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesinin uygulama alanı farklı mal ve hizmetler için de korumanın sağlanacağı şekilde değiştirilmiştir. Bununla birlikte sadece niceliksel bir anlam ifade eden bu genişlemede ayrıca başka bir itibara sahip olunacağı anlamında açıklamalara yer verilmemiştir. Yapılan bu eklemelerde dahi niceliksel kriter ön plana çıkmakta, dolayısıyla Paris Sözleşmesi nde öngörülen herkes tarafından bilinen marka nın tanınmış marka dan farklı bir kavram olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle yukarıda Prof. Dr. Sabih ARKAN ın açıklamalarını da değerlendirdiğimizde Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış bir markanın varlığından bahsederken bu markanın iyi şöhrete sahip olması, belirli bir değeri ve itibarını olması, kalite sembolü haline gelmesi gibi niteliksel koşulların aranmadığını belirtmek gerekir. Bu durumda Paris Sözleşmesi nde niteliksel unsurlardan bahsedilmediğine göre sadece markanın büyük ölçüde bilinmesinin yeterli olacağı kabul edilmektedir. Ancak bu konuda genel bir bilgi yeterli olup; markanın sahibinin adının da bilinmesi zorunlu sayılmamalıdır. (1) Bir marka hakkında Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. madde kapsamında tanımışlığının koruma kapsamı altına alınması istendiğinde tanınmışlığın talep edildiği o ülkede de mevcut olması gerekmektedir. Bununla birlikte markanın sadece o ülkede tanınmış olmasının yeterli olmadığını; ayrıca bu markanın Paris Sözleşmesi nden yararlanabilecek başka bir kişiye ait olduğunun da bilinmesinin gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Buradan çıkartılabilecek sonuçlardan birisi de Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markanın dünya çapında tanınmasının zorunlu olmadığıdır. Tanınmış marka ile dünya markası farklı kavramlardır. Dünya markası, dünyada tanınan, ait olduğu mal veya hizmet bütün dünyada satılan, satılmasa bile bilinen Sayfa 10 / 15

11 markadır. (2) Dünya markalarına örnek vermek gerekirse Coca- Cola, Pepsi, Mc Donald, Ford. Bununla birlikte dünya markaları nın her halükarda Paris Sözleşmesi koşullarını yerine getirmiş olmasından dolayı doğrudan bu maddeye göre koruma talep edebileceklerdir. Uygulamada Yargıtay 11. HD /3187 E. 2002/7188 K. Sayılı tarihli kararı ile Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 1999/826 E. 2001/946 K. Sayılı ilamını onamış ve onadığı bu karar ile dava konusu markanın Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış marka olduğunu tespit ettikten sonra umumen tanınmış olmanın (diğer bir deyişle herkes tarafından bilinen markanın) dünya çapında tanınmış marka olmasını gerektirmeyeceğini, bir kısmında tanınmış olgusunun bu maddeden yararlanmak için yeterli bulunduğunu belirtmiştir. b) Tanınmış Marka Tanınmış markadan bahsedebilmek için markanın niceliksel unsuru olarak değerlendirilen belirli bir tanınmışlık derecesine ulaşması yanında ayrıca niteliksel unsur olarak iyi şöhret anlamında markanın belli bir itibarının ve değerinin bulunması gerektiği belirtilmektedir. Bununla birlikte doktrinde nitelik olarak markanın başka özelliklere sahip olması gerektiği dolayısıyla markanın özgünlüğü, markanın tekliği, markanın ayırt etme gücü, markanın kullanıldığı malların belirli bir kaliteyi temsil etmesi gibi kriterlere yer verildiği görülmektedir. Kriterlerin değişmesi ve tam olarak netlik kazanmaması karşısında son zamanlarda Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) bünyesinde Tanınmış Marka tespitinde nelerin kriter olarak ele alınacağı konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu konu hakkında ayrıca aşağıda açıklamalar yapılacaktır. Markanın niceliksel unsuru olarak değerlendirilen tanınmışlık derecesi ile kastedilen markanın bilinmesi, belirli bir mal ya da hizmet veya işletme ile ilgili bağlantı kurulması olup dolayısıyla münhasıran ilgili toplumsal çevre tarafından bilinmesidir. Niteliksel unsur olarak bazı özelliklere sahip olunması durumu ise özellikle ilgili kavramın Avrupa Topluluğu düzenlemelerine yani yönerge ve tüzüğe bakılarak ortaya çıkartılmıştır. Zira burada yönergenin ve tüzüğün diğer dillerde yapıldığı çevirilere de dikkate farklı kelimelere rastlamaktayız. İngilizce karşılığı olarak has a reputation Sayfa 11 / 15

12 Almanca metninde tanınmış olma anlamında kullanılan bekannt ist çevirilerini görmekteyiz. Tanınmış markanın korunmasında aranan tanınmışlık; nitelikli bir tanınmışlık olup; genel olarak markanın belirli bir tanınmışlık dercesine sahip olması yanında ayrıca iyi bir şöhretinin, itibarının da bulunmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla, markanın belirli bir tanınmışlık derecesine sahip olması durumunda, bu durumun kendiliğinden tanınmış marka anlamını ortaya çıkarmadığını ve tanınmış markalar için öngörülen korumadan yararlanacağı anlamını taşımadığını belirtmek gerekir. Markanın tanınmışlığa sahip olmasında aranan itibar kavramı markanın tüketici nezdinde sahip olduğu ve kafalarda yer tuttuğu ün ifade edilmektedir. Bu durumda markanın itibarının özellikle reklam gücü ve etkisi ile ortaya çıktığının da kabulü gerekecektir. Özellikle tüketicilerin kafalarında markanın temsil ettiği değerin büyüklüğü markanın tanınmışlığına ilişkin tespitte büyük anlam kazanacaktır. Bir malın ya da hizmetin tüketici nezdinde belli bir itibara ulaşması tüketicilerin, ilgili çevrenin olumlu deneyimleriyle olmaktadır. Bu anlamda da ilgili malı ya da hizmetin güvenilirliği dolayısıyla işletmenin güvenilirliği, açıklığı, malların gelişmişliği, kalitesi ve beklenen faydayı sağlayıp sağlamadığı gibi özelliklerin de markanın itibarını güçlendireceği açık bir olgudur. Yargıtay 11. HD. Vermiş olduğu kararlarda tanınmış marka ile ilgili çeşitli kriterleri belirtmiştir. Her olayın somut durumuna göre bu kriterler zaman zaman farklılaşmıştır. Yargıtay 11. HD. 2002/10575 E. 2003/2752 K. Sayılı ilamında özellikle Tanınmış Marka kavramının Yargıtay içtihatlarında bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak tarif edilmiştir. Yargıtay 11. HD. özellikle tanınmış marka ile ilgili diğer kararlarında markanın birçok ülkede tescilli olmasını marka tescil başvurularının devam etmesini, markanın reklam ve promosyon ile tanıtım çalışmalarının yapılmasını tanınmış marka olarak kabul edilmesinde bir kriter olarak belirtmiştir. Sayfa 12 / 15

13 TANINMIŞ MARKA KRİTERLERİ Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Tanınmış Marka kriterlerini belirlemek için çalışmalar yapmaktadır. Bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi için gerekli kriterlerin belirlenmesi amacıyla Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi oluşturulmuş ve çalışmalar yapılmıştır. Uzmanlar Komitesi bu anlamda ortak bir metin oluşturmuş ve tanınmış marka ile ilgii kriterleri belirlemeye çalışmıştır. A/34/13 no lu doküman olarak taraf ülkelerin benimseme yoluna gittiği bu metin üye ülkelere bir tavsiye niteliğindedir. Bu anlamda üye ülkeler tanınmış marka nın tespiti aşamasında bu metinden faydalanabilecektir. Bu metinde ayrıca bir markanın tanınmış marka olarak tespitine kimlerin karar verebileceği de açıklanmıştır. A/34/13 sayılı metnin 1 a) ve 1 b) maddelerinde taraf ülkelerin idari ya da yargılama yetkisine sahip kuruluşlarının herhangi bir markanın tanınmış marka olmasına karar verirken ifadesinden bu konudaki karar yetkisine idari açıdan Türkiye de Türk Patent Enstitüsü nün yargı açısından ise ihtisas mahkemelerinin olduğunu söyleyebiliriz. Türk Patent Enstitüsü sadece bir defa çıkarttığı ve güncellemediği Resmi Marka Gazetesi Özel sayısında 1883 tarihli Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi ve 556 sayılı KHK. 7/1-ı bendine göre tanınmış marka olarak kabul edilen markalar yayınlamıştır. Bu sayıda BMW, ARÇELİK, BEKO, CAMEL, COCA- COLA, GRUNDIG, MARLBORA yayınlanan markalardan bazılarıdır. Bu özel sayının yayınlanmasından sonra Enstitü tanınmış marka statüsüne alınan markalar da mevcuttur. A/34/13 sayılı tavsiye niteliğindeki dokümanda belirtilen fakat sınırlanmayan ( bu anlamda üye devletlerin kendi kriterlerini yetkili makamlarınca belirleme hakkına sahip olduğunu söyleyebiliriz) bu kriterler şunlardır. - Halk arasında ilgili sektörde söz konusu markanın bilinme ya da tanınma derecesini, - Söz konusu markanın kullanımının süresi, derecesi ve coğrafi bölgesini, - Söz konusu markanın uygulandığı ürün ya da hizmetlerin fuar veya sergilerdeki tanıtımları, reklam ve sunumlarının süresi, derecesi ve coğrafi bölgesini, Sayfa 13 / 15

14 - Söz konusu markanın tanınması ya da kullanımını etkileyen başka tescillerini ve/veya tescil başvurularının süresi ve coğrafi bölgesini, - söz konusu markanın etkili korunmasının belgeleri ve özellikle taraf ülkelerin idari ya da yargılama yetkisine sahip kuruluşlarının, markayı tanınmış marka olarak tanımalarının derecesini, - marka ile özdeşleşen değeri dikkate alacakları Kriterleri benimsenmiştir. Komite toplantıda aldığı başka bir kararda da yukarıda belirtilen kriterlerin bir markanın tanınmış marka olarak tespit edilmesinde ön koşul olmadığını, somut duruma göre bazı kriterlerin bir kısmının yeterli olabileceğini ayrıca bunların dışındaki etkenlerin de değerlendirme altına alınabileceğini belirtmiştir. Bu metinle ayrıca, ilgili markanın en az bir ilgili sektörde tanınmış (iyi bilinen) olmasının markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesinde yeterli kabul edileceği de belirtilmiştir. Türk Patent Enstitüsü tanınmış Marka ile ilgili kriterlerin belirlenmesi hususunda henüz yeknesak bir çalışma ortaya koymamıştır. Bununla birlikte özellikle resmi markalar bülteninde değişik zamanlarda ilgili kişilerin görüşlerinin alınması amacıyla 20 ayrı kriteri tartışmaya açtığını belirtmek isteriz. SONUÇ TANINMIŞ MARKA tarifinin gerek yasal düzenlemelerde gerekse doktrinde yapılmadığı hususu göz önüne alındığında bu konunun tartışılma aşamasında olduğunu göstermektedir. 556 sayılı KHK da yapılan düzenlemeler ışığında hukukumuzda hem Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi anlamında hem de daha geniş bir alanda korunma kapsamına sahip olan tanınmış marka kavramlarının yer aldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda hukukumuzda tanınmış markalar Türk Patent Enstitüsü nde tescilli olmadığı halde korunma kapsamında olup Enstitü res sen tanınmış markanın Sayfa 14 / 15

15 varlığından dolayı yapılan marka tecil başvurusunu red edebilme hakkına sahiptir. Türk Patent Enstitüsü nün uygulamalarında uzun zamandan beri tanınmış marka kriterleri konusunda belirli bir düzenleme yapılmadığı göz önüne alındığında özellikle Yargıtay 11. HD. Verdiği kararlarla tanımış marka kriterlerini dikkate alarak uygulamaya yön vermek gerekecektir. Bununla birlikte birçok yazarın tanınmış marka nın tespitine ilişkin Türk Patent Enstitüsü ne karşı dava açılamayacağı görüşünün aksine özellikle Enstitünün bu konuda uzun zamandan beri sessiz kalması ve marka hak sahibinin TPE aleyhine markasının tanınmış marka olarak tespitinde hukuki yararının bulunduğu kabul edilerek bu tip davaların açılabileceği söyleyebiliriz. Kaldı ki Yargıtay 11. HD. Verdiği son kararlar ile de bu görüşümüzü destekler konumundadır. Avukat İbrahim EKDİAL Tüm hakları saklıdır Sayfa 15 / 15

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları 556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları Av. Yasemin KENAROĞLU* * İstanbul Barosu. Av. Yasemin KENAROĞLU 1. Giriş Geçtiğimiz haftalarda, Ankara 3. Fikri

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008 MARKA Tolga ÇAYLAK 1 Bir sınai s mülkiyet m hakkı olarak MARKA Sınaî mülkiyet hakları insan emek ve zekası ile üretilen, ticaret ve sanayi alanında kullanılabilen marka, patent endüstriyel tasarım gibi

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

kısaltmalar cetveli... II

kısaltmalar cetveli... II kısaltmalar cetveli... II I- GİRİŞ...1 II- III- GENEL OLARAK MARKA KAVRAM...2 A- MARKA NEDİR...2 B- MARKANIN İŞLEVLERİ...3 1. Ayırt Etme İşlevi...3 2. Köken Belirtme İşlevi (Orijin)...3 3. Kalite...3 4.

Detaylı

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı!

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı! ANAYASA MAHKEMESİ FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURUSU YAYINLANDIĞINDA İTİRAZ ETMEYENLERİN DAVA AÇAMAYACAĞINA İLİŞKİN 551 SAYILI PATENTLERİN KORUNMASI HAKKINDA KHK' NIN 165/3. FIKRASINI İPTAL ETTİ. Büyük haksızlık

Detaylı

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE KANUN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNĐ TAKĐP EDEN TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ VE MAHKEME UYGULAMALARI

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE KANUN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNĐ TAKĐP EDEN TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ VE MAHKEME UYGULAMALARI TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE KANUN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNĐ TAKĐP EDEN TÜRK PATENT ENSTĐTÜSÜ VE MAHKEME UYGULAMALARI AVUKAT BANU NUR BARBUR ÖZADA Sicil no:32262 Staj bitim tarihi:04.05.2008 Tez teslim tarihi:20.06.2007

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER İÇİNDEKİLER I.MAKALELER 1. Tanınmış Markalar... 3 2. Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar... 19 3. Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD. Sinin Kararı Üzerine Düşünceler...

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER. 22 ile birlikte marka hukukuna ilişkin

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER. 22 ile birlikte marka hukukuna ilişkin MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER Enes ÖZ 21 ÖZ 10.01.2017 tarihli, 29944 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlük kazanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu1 22 ile birlikte marka hukukuna

Detaylı

Türk Marka Hukuku'nun Uluslararası Kaynakları ve Yorumlanmasına Hakim Olan Prensipler

Türk Marka Hukuku'nun Uluslararası Kaynakları ve Yorumlanmasına Hakim Olan Prensipler { İÇİNDEKİLER } YAZARIN ÖNSÖZÜ 5 İÇİNDEKİLER 8 SİMGELER ve KISALTMALAR 14 { GİRİŞ > GİRİŞ 1? { I. BÖLÜM} Türk Marka Hukuku'nun Uluslararası Kaynakları ve Yorumlanmasına Hakim Olan Prensipler II- TÜRK MARKA

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. MARKA BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ HAKLAR

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları «Marka» Mahmut ÇELİKBİLEK Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yardımcısı mahmut.celikbilek@tpe.gov.tr 2 Sunum İçeriği

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır.

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Telif hakları ile korunan malzemeleri içeren video kasetleri ve CD ler artan sayıdaki ülkede pazarlanmakta; Coca- Cola

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

MARKA HUKUKU. Bkz, s.55, erişim

MARKA HUKUKU. Bkz,  s.55, erişim MARKA HUKUKU I) GENEL OLARAK MARKA A) Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR 1 COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR AV. EKIN KARAKUŞ ÖCAL 2 GENEL Kimler Başvuru Yapabilir? Coğrafi İşaretleri Kimler Kullanabilir? Coğrafi İşaret Nasıl Kullanılır? Coğrafi

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU. 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU. 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı 556 Sayılı KHK Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Kanun Hükmünde

Detaylı

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ SUNUM İÇERİĞİ Madrid Sistemi Türkiye Tarihçesi Madrid Sisteminin Amacı Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir? Uluslararası İşlem Süreci Uluslararası

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Farklı, değişik, yeni fikirler ve buluşların geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eden İnovasyon ( Yenilikçilik ), yenilikçi buluş özelliği içermesi hallerinde, yeni

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI GİRİŞ Marka hakkının kötüye kullanılması, markanın yasada öngörülen amacına ve kendisinden beklenen iktisadi işlevlerine aykırı

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 25 NİSAN 2017 SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 20.07.2017 belce@eryigithukuk.com 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai haklara ilişkin kanun hükmünde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 6 İst. 2 Ocak 2004 KONU : Emekliler İle Şehitlerin Dul

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı 5.14. Sınai mülkiyet haklarında istisna 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. İçtihat Metni MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 COĞRAFİ İŞARETLER Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 Sunum İçeriği 1. Coğrafi İşaret Kavramı 2. Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetim 3. Uluslararası Alanda

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24 1 İstanbul,20.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TÜRKİYE DE TANINMIŞ MARKA KORUMASI VE GÜNCEL MAHKEME KARARLARI KUBİLAY ÖZDEMİR MAPADER YÖNETİM KURULU ÜYESİ MARKA UZMANI

TÜRKİYE DE TANINMIŞ MARKA KORUMASI VE GÜNCEL MAHKEME KARARLARI KUBİLAY ÖZDEMİR MAPADER YÖNETİM KURULU ÜYESİ MARKA UZMANI TÜRKİYE DE TANINMIŞ MARKA KORUMASI VE GÜNCEL MAHKEME KARARLARI KUBİLAY ÖZDEMİR MAPADER YÖNETİM KURULU ÜYESİ MARKA UZMANI Sunum İçeriği Tanınmış Marka Kavramı ve Hukuki Altyapısı Tanınmış Markanın Tespiti

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi.

TASARIMIN ÖNEMİ. IKEA nın patronu. Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. SINAİ HAKLAR TASARIMIN ÖNEMİ IKEA nın patronu Ingvar Kamprad Bill GATES i en zengin tahtından indirdi. BAŞARILI TASARIMA ÖRNEK COCA COLA ŞİŞESİ NOKIA ERICSON FARKLI TASARIMLAR Tasarımcıdan, hem modern

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren;

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren; TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.DY.2014/462-2730 Ankara, 14/02/2014 Konu: Fuar Destekleri Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER ( G/2014 ) Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 13.08.2009/127 272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI

TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI Av. Vedat CANBOLAT TANINMIŞ MARKA KAVRAMI Genel Olarak Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla,

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 25 Kasım 2004 SİRKÜLER NO : 2004/ 117 KONU : Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ ARÇELİK A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI Hülya ÇAYLI Tasarım Kavramı ve Korunma Şartları Fikir ve Sanat Eserleri Patent ve Faydalı Modeller Tasarımlar Tasarım hukuku anlamında ürün olmayan eserler Estetik tasarımlar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.12.2015/167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelik değişikliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan veya hizmetleri

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI Bu sistem ile; üretim yöntemi, ürünlerin kullanım amacı, fonksiyonel

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/51

Mali Bülten No: 2015/51 ` Mali Bülten No: 2015/51 Vergi/ 21 Nisan 2015 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde Değişiklik Yapıldı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 21 Nisan 2015 tarih ve 29 sayılı Resmi Gazete de Kurumlar Vergisi Genel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi çalışanlarının

Detaylı