Üçüncü Bölüm DEVLET BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üçüncü Bölüm DEVLET BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ"

Transkript

1 Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001, XVI+320 s. (www.anayasa.gen.tr/devletbaskanlari.htm) K.Gözler. Her hakkı saklıdır. Üçüncü Bölüm DEVLET BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ Bibliyografya.- Laferrière, op. cit., s ; Wigny, op. cit., s ; Duguit, Traité, op. cit., c.iv, s ; Hauriou, op. cit., s ; Fabre, op. cit., s ; Prélot, op. cit., s ; Jeanneau, op. cit., s ; Ardant, op. cit., s ; Favoreu et al., op. cit., s , ; Kinder-Gest, op. cit., s.28-32; Hood Phillips ve Jackson, op. cit., s ; Zoller, op. cit., s , ; Chagnollaud, op. cit., s ; Gicquel, op. cit., s ; Biscaretti di Ruffia, op. cit., s Parlâmenter monarşilerde ve parlâmenter cumhuriyetlerde devlet başkanlarının görev ve yetkileri birbirine büyük ölçüde benzemektedir. O nedenle monarşi ve cumhuriyet ayrımı yapmaksızın parlâmenter hükûmet sistemlerinde devlet başkanlarının görev ve yetkilerini birlikte inceleyebiliriz. Plân.- Parlâmenter sistemlerde devlet başkanlarının görev ve yetkileri o kadar çoktur ki, bunları bir, iki, üç... diye sırayla incelemek uygun değildir. Bu nedenle, parlâmenter sistemlerde devlet başkanlarının görev ve yetkileri kendi aralarında tasnif edilmektedir. Bu konuda genel kabul görmüş bir sınıflandırma yoktur. Her yazar kendisine göre bir tasnif yapmaktadır. Biz de şöyle bir tasnif yapacağız: I. Devlet Başkanlarının Devletin Başı Olması Sıfatıyla Sahip Olduğu Görev ve Yetkileri II. Devlet Başkanlarının Yasamayla İlgili Görev ve Yetkileri III. Devlet Başkanlarının Yürütmeyle İlgili Görev ve Yetkileri IV. Devlet Başkanlarının Yargıyla İlgili Görev ve Yetkileri V. Devlet Başkanlarının Dış İlişkiler Alanındaki Görev ve Yetkileri VI. Devlet Başkanlarının Diğer Görev ve Yetkileri Tarafsızlık Statüsü 1.- Devlet başkanlarının görev ve yetkilerini incelemeye geçmeden önce belirtelim ki, devlet başkanlarının görev ve yetkilerini kullanmaları bakımından tarafsız olmaları esastır. Monarşilerde kral, mahiyeti gereği, tarafsız bir kişidir. Görevine bir partinin desteğiyle değil, irsî o- larak gelmiştir. Parlâmenter cumhuriyetlerde de devlet başkanlarının taraf- 1. De Vergottini, op. cit., s.537.

2 DEVLET BAŞKANLARI 118 sızlıkları asıldır. Parlâmenter cumhuriyet tipi anayasalar, cumhurbaşkanlarının tarafsızlıklarını öngörmüş, bunu sağlamak için yukarıda gördüğümüz gibi birtakım bağdaşmazlıklar (incompatibilités) öngörmüştür 2. I. DEVLET BAŞKANLARININ DEVLETİN BAŞI OLMASI SIFATIYLA SAHİP OLDUĞU GÖREV VE YETKİLER Bibliyografya.- Laferrière, op. cit., s ; Barthélemy ve Duez, op. cit., s ; Wigny, op. cit., s ; Duguit, Traité, op. cit., c.iv, s.587; Ardant, op. cit., s ; Favoreu et al., op. cit., s ; Valter Bagehot, The English Constitution, London, Oxford University Press, 1952, s.65-69; Grewe ve Ruiz Fabri, op. cit., s , ; Gicquel, op. cit., s Devlet başkanlarının ister monarşilerde olsun, isterse cumhuriyetlerde olsun, devletin başı sıfatıyla sahip olduğu bazı temel görev ve yetkiler vardır. Bunlar temsil, gözetme, hakemlik, uyarma ve görüş bildirme görev ve yetkileridir. 1. Temsil Görev ve Yetkisi 3 Devlet başkanlarının devletin başı olma sıfatıyla, temsilcilik görevi vardır. Devlet başkanı, soyut bir varlık olan devleti, kendi şahsında tecessüm (personnification) ettirir 4. Devlet başkanının şahsında, milletin bütünlüğü simgeleşir 5. Devlet başkanı, devletin birliğini (unité), devamlılığını (continuité) ve kişiliğini (personnalité) temsil eder 6. Devlet başkanları, devletin başı sıfatıyla, devleti içerde ve dışarda temsil ederler. Devleti dış i- lişkilerinde devlet başkanının temsil etmesi milletlerarası hukukta yerleşmiş bir ilkedir 7. Milletlerarası hukukta, devlet başkanları, devletlerin milletlerarası kişiliklerinin temsilcisi olarak kabul edilmektedir 8. Çeşitli devletlerin anayasalarında da devlet başkanlarının ulusun birliğini temsil etme görevi vurgulanmaktadır. Örneğin 1982 Türk Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil eder (m.104/1) İtalyan Anayasasının 87 nci maddesine göre ise cumhurbaşkanı ulusun birliğini temsil eder (m.87/1). Keza 1978 İspanyol Anayasasına göre, Kral, devletin birliğinin ve devamlılığının sembolüdür (m.56) Lüksemburg Anayasasına göre de Büyük Dük, devletin birliğinin sembolüdür (m.33). 2. Vedel, op. cit., s Wigny, op. cit., s.565; Laferrière, op. cit., s.1050; Prélot, op. cit., s.652; Favoreu et al., op. cit., s.602; Grewe ve Ruiz Fabri, op. cit., s Wigny, op. cit., s.565; Barthélemy ve Duez, op. cit., s Barthélemy ve Duez, op. cit., s.633; Wigny, op. cit., s Barthélemy ve Duez, op. cit., s.634; Grewe ve Ruiz Fabri, op. cit., s Edip F. Çelik, Milletlerarası Hukuk, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1975, c.i, s Ibid.

3 DEVLET BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ Japon Anayasası, temsil görevinde daha da ileriye giderek açıkça İmparatorun devletin sembolü (symbol of the State) olduğunu belirtmektedir (m.1). 2. Gözetme Görev ve Yetkisi 9 Devlet başkanlarının devletin başı olma sıfatıyla gözetme görevi de vardır. Devlet başkanları anayasanın uygulanmasını ve devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışması nı gözetirler. Örneğin 1958 Fransız Anayasasının 5 inci maddesine göre, Cumhurbaşkanı Anayasaya uyulmasını gözetir Türk Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı, Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir (m.104/1) Yunan Anayasası Cumhurbaşkanına kurumların çalışmasını düzenleme görev ve yetkisini vermiştir (m.30/1). 3. Hakemlik Görev ve Yetkisi 10 Diğer yandan devlet başkanları, tarafsız kişilikleriyle çatışan partiler, gruplar ve özellikle anayasal organlar arasında hakemlik (arbitrage) görevi yapabilir 11 ; siyasî mücadeleyi ılımlılaştırabilir 12. Anayasalar cumhurbaşkanlarına hakemlik görevini açıkça veriyor olabilirler. Örneğin 1958 Fransız Anayasasının 5 inci maddesine göre, Cumhurbaşkanı hakemlik yaparak kamu iktidarlarının düzenli çalışmasını sağlar İspanyol Anayasası da kurumların düzenli işleyişini hakemlik yaparak sağlama görevini Krala vermiştir (m.56). Yunan Anayasası da Cumhurbaşkanına hakemlik görevini vermiştir Bilgilendirilme Hakkı Devlet başkanı devlet işleri konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir. Bu amaçla başbakandan bilgi isteyebilir. İtalya, İrlanda ve Finlandiya Anayasaları Cumhurbaşkanına bilgilendirilmeyi isteme yetkisini vermiştir İspanyol Anayasası da Krala devlet işleri hakkında bilgilendirilme hakkını tanımıştır (m.62-g) İsveç Anayasası ise, Krallığın işleri hak- 9. Wigny, op. cit., s.566; Cadart, op. cit., c.ii, s.1132; Fabre, op. cit., s ; Barthélemy ve Duez, op. cit., s ; Prélot, op. cit., s ; Lavroff, op. cit., s ; Ardant, op. cit., s.448; Favoreu et al., op. cit., s Wigny, op. cit., s.566; Cadart, op. cit., c.ii, s.1132; Fabre, op. cit., s ; Barthélemy ve Duez, op. cit., s ; Prélot, op. cit., s ; Lavroff, op. cit., s ; Ardant, op. cit., s.448; Favoreu et al., op. cit., s.603; Grewe ve Ruiz Fabri, op. cit., s ; Chagnollaud, op. cit., s Wigny, op. cit., s.566; Grewe ve Ruiz Fabri, op. cit., s Wigny, op. cit., s Grewe ve Ruiz Fabri, op. cit., s Ibid., s.497.

4 DEVLET BAŞKANLARI 120 kında Devlet Başkanının, Başbakan tarafından bilgilendirilmesini öngörmüştür (bölüm 5, m.1). 5. Uyarma ve Görüş Bildirme Görev ve Yetkisi 15 Devlet başkanlarının ulusun daimî çıkarlarını temsil etme ve gözetme görevi vardır 16. Keza devlet başkanları siyasal hayatın devamlılığını sağlamakla görevlidir 17. Başbakanlar ve bakanlar gelir geçer 18 ; devlet başkanları ise nispeten uzunca bir süre görevde kalırlar. Bu nedenle devlet başkanlarının görüş bildirme (droit de donner son avis) 19 ve uyarma (droit d avertir) 20 hakları vardır. Yani devlet başkanları danışılma hakkı (droit d être consulté) na sahiptir 21 Walter Bagehot, 1867 de İngiltere de Kraliçenin danışılma hakkı (the right to be consulted) na, teşvik etme hakkı (the right to encourage) na ve uyarma hakkı (the right to warm) na sahip olduğunu yazmaktaydı 22. Bu amaçla, devlet başkanları yasama organını ve hükûmeti uyarabilir; onlara karar vermek üzere oldukları konularda kendi görüşlerini iletebilir. Keza, bazı durumlarda diğer devlet organlarının kendilerinin devlet başkanına danışması, ondan karşılaştıkları sorunlar hakkında görüş istemeleri mümkündür. Devlet başkanları uyarma görevlerini mesaj gönderme yetkileriyle yerine getirebilirler. Aşağıda göreceğimiz gibi, çeşitli ülkelerde devlet başkanlarının parlâmentoya veya halka mesaj gönderme yetkisi vardır. Devlet başkanları uyarma ve görüş bildirme hak ve yetkisine sahip olsa da, devlet başkanlarının uyarılarının veya görüşlerinin hukuken bir bağlayıcılığı yoktur. Bununla birlikte, devlet başkanlarının uyarıları kamu oyu nezdinde önemli bir etki yaratır. Kısacası devlet başkanının diğer devlet organları üzerindeki etkisi hukukî değil, sadece ahlâkî bir etkidir 23. Başbakan ve bakanlar, devlet başkanının uyarılarını dikkate almayabilirler Wigny, op. cit., s ; Cadart, op. cit., c.ii, s.1131; Laferrière, op. cit., s.1051; Barthélemy ve Duez, op. cit., s ; Grewe ve Ruiz Fabri, op. cit., s Laferrière, op. cit., s Ibid., s Barthélemy ve Duez, Wigny, op. cit., s.572; Cadart, op. cit., c.ii, s Wigny, op. cit., s Wigny, op. cit., s.572; Monica Charlot, Le Système politique britannique, Paris, Armand Colin, 1976, s Walter Bagehot, The English Constitution, London, Oxford University Press, The World s Classics, 1952, s Chantebout, op. cit., s.353; Barthélemy ve Duez, op. cit., s Örneğin, İngiltere de Lord Morrison, İçişleri Bakanı iken bir ölüm cezasının infazı konusunda Kral George V ile iki defa tartıştığını, Kralın görüşünü dinlediğini ama Kralın görüşlerini izlemediğini, Kralın da bunu saygı ile karşıladığını yazmaktadır (Charlot, op. cit., s.209).

5 DEVLET BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ 121 Bu dört görev ve yetki, devlet başkanlarının ortak temel görev ve yetkileri dir. Bunlar monarşilerde ve cumhuriyetlerde ortak olarak görülmektedir. Bu görev ve yetkiler, devlet başkanlarının devletin başı olması sıfatlarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu görev ve yetkilerin kullanılmasında devlet başkanlarının tarafsızlık statülerine dikkat etmeleri özellikle gereklidir. II. DEVLET BAŞKANLARININ YASAMAYLA İLGİLİ GÖREV VE YETKİLERİ Bibliyografya.- Wigny, op. cit., s ; Hauriou, op. cit., s ; Cadart, op. cit., c.ii, s ; Ardant, op. cit., s Devlet başkanlarının yasamaya ilişkin görev ve yetkileri önem sırasına göre şöyle sıralanabilir: A. Fesih Yetkisi B. Parlâmentoyu Toplantıya Çağırma, Toplantılarını Erteleme, Toplantılarını Kapatma Yetkisi C. Mesaj Yetkisi D. Onay veya Geri Gönderme Yetkisi E. Isdar Yetkisi F. Yayın Yetkisi G. Referanduma Sunma Yetkisi H. Devlet Başkanlarının Anayasa Değişikliği Sürecindeki Yetkileri Şimdi bunları sırasıyla görelim. A. FESİH YETKİSİ Bibliyografya.- Esmein, op. cit., c.ii, s ; Duguit, Traité, op. cit., c.iv, s ; Barthélemy ve Duez, op. cit., s ; Laferrière, op. cit., s ; Vedel, op. cit., s ; De Smith ve Brazier, op. cit., s ; Hood Phillips ve Jackson, op. cit., s ; Pactet, op. cit., s.391; Debbasch et al., op. cit., s ; Turpin, op. cit., s ; Lavroff, op. cit., s ; Ardant, op. cit., s ; Favoreu et al., op. cit., s.619; Chagnollaud, op. cit., s ; Gicquel, op. cit., s ; Tunçer Karamustafaoğlu, Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982, passim. Devlet başkanlarının yasama organına ilişkin en önemli yetkilerinden biri hiç şüphesiz fesih hakkı (right of dissolution, droit de dissolution) dır. 1. Feshin Tanımı Fesih (dissolution), devlet başkanının, normal süresini henüz tamamlamamış bir yasama meclisinin varlığını sona erdirme işlemidir 25. Kısacası 25. Barthélemy ve Duez, op. cit., s.685; Laferrière, op. cit., s.799.

6 DEVLET BAŞKANLARI 122 fesih, parlâmentoların yasama dönemlerini bu dönem dolmadan önce sona erdirilmesidir 26. Biz burada devlet başkanının fesih yetkisini inceliyoruz. İsviçre nin bazı Kantonlarında (Berne, Arguvie, Schaffouse, Thurgovie, Soleure, Lucerne, vs.) 27 görülen Aberrufungsrecht (fesih hakkı) ile devlet başkanının fesih yetkisini karıştırmamak gerekir. Aberrufungsrecht usûlünde seçmenlerin girişimiyle organize edilen bir referandum neticesinde kanton meclisi üyeleri bir bütün olarak görevden alınmaktadır. Aberrufungsrecht bir nevi halk tarafından fesih tir 28. Devlet başkanının fesih yetkisi ile meclisin kendi kararıyla feshi (dissolution par décision de l assemblée elle-même) ni 29, yani öz feshi (auto-dissolution) ni 30 birbiriyle karıştırmamak gerekir. Öz fesihte, yasama meclisi kendi varlığına kendi aldığı bir kararla son vermekte ve yeni seçimlere gitmektedir. Öz fesih, meclisin aldığı bir erken seçim kararı niteliğindedir. 2. Fesih Hakkının Tarihsel Kökeni 31 Fesih hakkının kökeninde İngiliz Parlâmentosu bulunur. İngiliz Parlâmentosunun kökeni 1066 lara kadar eskiye gider. Bununla birlikte 1689 tarihli Bill of Rights a kadar İngiltere de bir daimî parlâmento kavramı yerleşmemişti. Bu döneme kadar krallar, vergiye ihtiyaç duydukça Parlâmentoyu toplantıya çağırmışlar, vergi için izin aldıktan sonra da, Parlâmentoyu dağıtmışlardır. Yani seçildikten sonra toplanan ve birkaç yıl görev yapan bir parlâmento kavramı başlangıçta yoktu. Parlâmento dağıtıldıktan sonra yine Kralın ihtiyaç duyması hâlinde toplantıya çağırılmıştır yılında Parlâmento dört defa dağıtılmış ve dört defa yeniden toplantıya çağırılmıştır yılında Parlâmento üç defa dağıtılıp yeniden toplantıya çağırılmıştır 32. Dolayısıyla Parlâmentonun Kral tarafından feshi hakkı normal bir haktır. Zira, Parlâmento zaten vergiye rıza göstermesi için Kralın talebiyle toplanmakta, vergiye rıza gösterdikten sonra da varlık sebebi kalmadığından, Kral tarafından dağıtılmakta, yani feshedilmekteydi. Böyle bir durumda kra- 26. Tunçer Karamustafaoğlu, Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982, s Barthélemy ve Duez, op. cit., s Laferrière, op. cit., s.427; Barthélemy ve Duez, op. cit., s.100; Debbasch, op. cit., s.47; Fabre, op. cit., s Barthélemy ve Duez, op. cit., s Karamustafaoğlu, op. cit., s Barthélemy ve Duez, op. cit., s ; Laferrière, op. cit., s ; Karamustafaoğlu, op. cit., s Barthélemy ve Duez, op. cit., s.686; Laferrière, op. cit., s.800.

7 DEVLET BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ 123 lın fesih hakkını ayrıca tartışmanın bir gereği yoktur. Böyle bir hakkın varlığı, işin mantığından kaynaklanmaktadır. Birkaç yıl için görevde kalan daimî parlâmento (parlement permanent) kavramı, seçilmiş Parlâmentonun Kral tarafından toplantıya (session) çağırılması ve bu toplantıların Kral tarafından erteleninceye (prorogation) 33 kadar devam etmesi yoluyla Richard II tarafından icat edilmiştir 34. Richard II, toplantıya çağırma (convocation) ve erteleme (prorogation) usûlleriyle Parlâmentoyu hoşuna gittiği sürece görevde bırakmıştır. Bu zamanda belli bir Kral döneminde seçilmiş olan bir Parlâmentonun çalışmalarını tamamladıktan sonra, yeniden seçimlere gitmeksizin, tekrar Kral tarafından toplantıya çağırılabileceği (convocation) kuralı kabul edilmiştir 35. Böylece daimî parlâmento kavramı ortaya çıkmıştır. Bu şekilde Charles II döneminde seçilen Parlâmento yeni seçimlere gitmeksizin 18 yıl görevde kalmıştır. Parlâmentonun devamlılığı ilkesi kabul edilince, Kralın devamlı olan Parlâmentoyu istediği zaman feshedebileceği ilkesi de kendiliğinden kabul edilmiştir. Daha sonra daimî parlâmento ilkesi sınırlandırılmıştır tarihli Triennial Act a göre bir Parlâmento en fazla üç yıl görevde kalabilecektir tarihli Septennial Act a göre ise Parlâmentonun görev süresi yedi yıla çıkarılmıştır 37. Bu süre 1911 tarihli Parliament Act ile beş yıla indirilmiştir 38. Parlâmentonun görev süresi bu şekilde sınırlanmış olsa da, Kralların daha önceleri sahip olduğu fesih (dissolution) hakkına 1694 ten sonra da sahip oldukları kabul edilmiştir. Bu şekilde, İngiltere de Kralların sahip olduğu geleneksel fesih hakkı günümüze kadar gelmiştir. Diğer ülkelerde devlet başkanlarına tanınan fesih hakkı da İngiltere den örnek alınmıştır. Günümüzde parlâmenter sisteme sahip bütün ülkelerde şu ya da bu şekilde fesih hakkı kabul edilmektedir. Monarşilerde bu hak hâliyle krallara aittir. Cumhuriyetlerde ise bu hak cumhurbaşkanlarına aittir. 3. Fesih Hakkının Sahibi Fesih hakkının sahibi devlet başkanlarıdır. Yani parlâmenter monarşilerde krallar, parlâmenter cumhuriyetlerde ise cumhurbaşkanlarıdır. Gerçekten de İsrail hariç, incelediğimiz bütün anayasalar fesih yetkisini devlet baş- 33. İngiltere de session ve prorogation kavramları için bkz. De Smith ve Brazier, op. cit., s Barthélemy ve Duez, op. cit., s Ibid. 36. De Smith ve Brazier, op. cit., s.230; Barthélemy ve Duez, op. cit., s De Smith ve Brazier, op. cit., s.230; Charlot, op. cit., s De Smith ve Brazier, op. cit., s.230.

8 DEVLET BAŞKANLARI 124 kanlarına vermektedir. 14 Nisan 1992 tarihli Hükûmet Hakkında İsrail Temel Kanununa göre ise fesih yetkisi Başbakana verilmiştir. Ancak Başbakan bu yetkisini Devlet Başkanının onayıyla kullanabilir (sek.22). 4. Fesih Hakkı ve Karşı-İmza Kuralı Parlâmenter hükûmet sistemlerinde devlet başkanlarının fesih yetkisi kural olarak karşı-imza kuralına tâbidir. İncelediğimiz anayasalardan dördü bu kurala istisna getirmiştir Fransız Anayasasının 19 uncu maddesine göre Cumhurbaşkanı, Millet Meclisini fesih yetkisini tek başına kullanır. Keza, 1949 Alman Anayasasının 58 inci maddesi, karşı-imza kuralının 63 üncü maddeye göre Bundestag ın Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesine uygulanmayacağını açıkça öngörmüştür. Bu nedenle Almanya da Cumhurbaşkanının 63 üncü maddeye göre sahip olduğu fesih yetkisi karşı-imza kuralına tâbi değildir (68 inci maddeye göre sahip olduğu fesih yetkisi karşıimza kuralına tâbidir) Portekiz Anayasası 143 üncü maddesine göre Cumhurbaşkanının fesih yetkisi karşı-imza kuralına tâbi değildir. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı fesih yetkisini kullanmadan önce, Devlet Şurasının ve Parlâmentodaki partilerin görüşünü almalıdır (m.136-e) Yunan A- nayasasına göre de, Anayasanın 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrası, 37 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ve 41 inci maddenin 1 inci fıkrası durumlarında öngörülen fesih yetkisini Cumhurbaşkanı tek başına kullanabilir (m.35/2-b ve c). Ama Anayasanın 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen fesih yetkisini Cumhurbaşkanı ancak Hükûmetin istemiyle kullanabilir. Bu dört istisna dışında, parlâmenter hükûmet sistemlerinde fesih hakkının biçimsel sahibi devlet başkanları olsa da, bu hakkın gerçek sahibi hükûmetler ve özellikle de başbakanlardır. Devlet başkanları, kural olarak başbakanın fesih istemini reddedemez. Bunun nedeni aşağıda ayrıca belirteceğimiz gibi, parlâmenter sistemde devlet başkanının sorumsuz, başbakanın sorumlu olmasıdır. Devlet başkanının sorumsuzluğu onun yetkisizliği sonucunu da doğurmuştur. Bununla birlikte fesih hakkında bazı sınırlandırmalar vardır. Örneğin aşağıda görüleceği gibi fesih üzerine fesih olmaz (dissolution sur dissolution ne vaut pas) ilkesi vardır 39. Hatta bazı anayasalar (1958 Fransız Anayasası, m.12; 1978 İspanyol Anayasası, m.99/5; 1975 Yunan Anayasası, m.41) fesihten sonra seçilen yeni meclisin bir yıl geçmeden feshedilmesini yasaklamaktadır. İşte bu kurala aykırı olarak başbakan tarafından istenilen fesih, devlet başkanı tarafından reddedilebilir ve reddedilmelidir. Örneğin İngiltere de genel seçimlerden yenik çıkan Başbakanının, tekrar Avam Kamarasının feshini istemesi hâlinde, Kraliçenin bu istemi de reddedebileceği, 39. Barthélemy ve Duez, op. cit., s.691; Laferrière, op. cit., s.804.

9 DEVLET BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ 125 hatta reddetmesi gerektiği kabul edilmektedir 40. Keza yine İngiltere de yeni bir seçime gitmeksizin Avam Kamarasında alternatif bir hükûmetin kurulmasına imkân verecek parlâmento çoğunluğu varsa veya genel seçimlerin o zaman millî çıkarlara aykırı olacağı açıkça anlaşılıyorsa, Kraliçenin Başbakanın Avam Kamarasının fesih istemini reddedebileceği de ileri sürülmektedir Görüş Alma Bazı anayasalar fesih hakkını kullanmadan önce devlet başkanlarına bazı kişilerin veya makamların görüşünü alması şartını getirmektedir. Örneğin 1958 Fransız Anayasasına göre Cumhurbaşkanı fesih yetkisini kullanmadan önce Başbakana ve Millet Meclisi ve Senato Başkanlarına danışmak zorundadır (m.12/1). Keza 1947 İtalyan Anayasasına göre Cumhurbaşkanı fesih yetkisini kullanmadan önce Meclis Başkanlarının görüşünü almalıdır (m.88/1) Finlandiya Anayasasına göre ise Cumhurbaşkanı, fesihten önce, parlâmento gruplarını dinlemelidir (m.26/1) Portekiz Anayasasına göre ise Cumhurbaşkanı, Mecliste temsil edilen siyasal partilerin ve Devlet Şurasının (Conselho de Estado) görüşünü aldıktan sonra fesih hakkını kullanabilir (m.136-e) Türk Anayasası da Cumhurbaşkanına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışma şartını getirmiştir (m.116). Şüphesiz bu durumlarda devlet başkanı danıştığı makam ve kişilerin görüşüyle bağlı değildir. Bu makam ve kişilerin görüşü bağlayıcı değil, istişarî niteliktedir. Bu makam ve kişilerin görüşünü aldıktan sonra devlet başkanı aksi yönde karar verebilir. 6. Fesih Sebepleri Bazı anayasalar devlet başkanlarının fesih yetkisini sebep unsuru bakımından sınırlandırmış, diğer bazıları ise sınırlandırmamıştır. a) Sebep Unsuru Bakımından Sınırlandırma Getirmeyenler.- Örneğin 1929 Avusturya Anayasası (m.29), 1953 Danimarka Anayasası (sek.32), 1999 Finlandiya Anayasası (m.46), 1958 Fransız Anayasası (m.12), 1983 Hollanda Anayasası (m.64), 1937 İrlanda Anayasası (m.13/2-1), 1947 İtalyan Anayasası (m.88), 1944 İzlanda Anayasası (m.24), 1946 Japon Anayasası (m.7/3), 1868 Lüksemburg Anayasası (m.74), 1976 Portekiz Anayasası (m.136-e) devlet başkanlarına, sebep unsuru bakımından herhangi bir sınırlandırma getirmeden fesih hakkını vermiştir. İngiltere de Kraliçenin fesih yetkisinin sebep bakımından sınırsız olduğu kabul edilmektedir. 40. De Smith ve Brazier, op. cit., s Ibid., s.118.

10 DEVLET BAŞKANLARI 126 b) Sebep Unsuru Bakımından Sınırlandırma Getirenler.- Almanya, Belçika, İspanya, Türkiye ve Yunanistan anayasaları devlet başkanlarına fesih yetkisini sebebe bağlı olarak tanımaktadırlar Alman Anayasası Federal Başkanın (Cumhurbaşkanının) fesih (Auflösung) yetkisi için iki sebep belirlemiştir. Birinci sebep, Bundestag ın Federal Başkanın önerdiği Şansölye adayını seçmemiş olmasıdır (m.63/4). Ancak, Bundestag ondört gün içinde üye tamsayısının salt çoğunluğuyla bir Federal Şansölye seçerse Federal Başkanın fesih yetkisi düşmektedir (m.63/4) 42. İkinci sebep, Federal Şansölye tarafından istenen güven oyunun Bundestag ın üye tamsayısının salt çoğunluğuyla verilmemesidir. Ancak 21 gün içinde Bundestag üye tamsayısının salt çoğunluğuyla yeni bir Federal Şansölye seçerse Federal Başkanın fesih hakkı sona ermektedir (m.68/1) Belçika Anayasası (m.46) Krala fesih yetkisini şu üç sebebe bağlı olarak vermiştir: (a) Temsilciler Meclisi (Chambre des représentants), üyelerinin salt çoğunluğu ile Hükûmete güven oyu vermeyi reddetmiş ve Krala üç gün içinde yeni bir Başbakan önermemiş olması (m.46/1-1); (b) Temsilciler Meclisinin Hükûmete güvensizlik oyu vermesi, ama aynı anda üyelerinin salt çoğunluğu ile yeni bir Başbakan önermemiş olması (m.46/1-2); (c) Federal Hükûmetin istifa etmiş olması (m.46/3) İspanyol Anayasasının 99 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında öngörülen fesih sebebe bağlı bir fesihtir. Bu sebep, iki ay içinde, Kralın önerdiği Başbakan adaylarından hiçbirisinin Milletvekilleri Kongresinin güvenini sağlayamamış olmasıdır (m.99/5) Türk Anayasası Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisini fesih yetkisini sebep unsuru bakımından çok sıkı bir şekilde sınırlandırmıştır. Anayasanın 116 ncı maddesinde öngörülen fesih sebebi, Hükûmetin 45 gün boyunca kurulamamasıdır 44. Anayasasının 102 nci maddesinde de Meclisin otomatik feshi öngörülmüştür. Onun sebebi de, Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından dördüncü tur oylamada da seçilememesidir (m.102/3). Cumhurbaşkanının fesih yetkisini sebep unsuru olarak en ayrıntılı bir şekilde düzenleyen Anayasa, 1975 Yunan Anayasasıdır. Anayasa beş tür fesih sebebi öngörmüştür: (a) Cumhurbaşkanının üçüncü tur oylamada Parlâmento tarafından seçilememesi (m.32/4); (b) Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulunu kurma görevi verdiği üçüncü kişinin de başarısız olması (m.35/2- b); (c) iki Hükûmetin istifa etmesi (m.41/1); (d) Parlâmento tarafından iki 42. Autexier, op. cit., s Ibid., s Ayrıntılar için biraz aşağıya bakınız.

11 DEVLET BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ 127 Hükûmetin düşürülmesi (m.41/1); (e) ulus için olağanüstü önemde bir problemin ortaya çıkması (m.41/2). 7. Fesih Yasakları Geleneksel fesih hakkı sınırsız bir haktır. Devlet başkanının fesih hakkı, bir imtiyaz-ı mahsus (personal prerogative) 45 olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bazı anayasalar fesih hakkının kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla, onun kullanılmasına birtakım sınırlandırmalar getirmektedirler 46. a) Bu amaçla birinci meclisi feshetmek için ikinci meclisin onayını almak şartı getirilebilir. Örneğin Üçüncü Fransız Cumhuriyetinde 25 Şubat 1875 tarihli Anayasal Kanun, Milletvekilleri Meclisini feshedebilmek için Senatonun uygun görüşü (avis conforme) nün alınması şartını getirmiştir (m.5). b) Bazı anayasalar, fesih hakkının aynı sebeple iki defa kullanılmasını yasaklamaktadırlar. Örneğin 1919 Weimar Anayasası (m.25), 1929 Avusturya Anayasası (m.29), 1975 Yunan Anayasası (m.41/2) aynı sebeple iki defa fesih yasağı getirmektedir. c) Bazı anayasalar ise fesihten sonra seçilen yeni meclisin bir yıl geçmeden feshedilmesini yasaklamaktadırlar. Örneğin 1958 Fransız Anayasası (m.12), 1978 İspanyol Anayasası (m.99/5), 1975 Yunan Anayasası (m.41) meclislerin bir yıl içinde iki defa feshedilmesini yasaklamaktadırlar. Anayasada ayrıca yasaklanmasa da devlet başkanlarının yeni seçimlerden sonra meclisi feshedemeyeceği ileri sürülmektedir. Bazı yazarlara göre fesih üzerine fesih olmaz (dissolution sur dissolution ne vaut pas) kuralı vardır 47 d) 1947 İtalyan Anayasası Cumhurbaşkanının görev süresinin son altı ayında fesih yetkisini kullanmasını yasaklamaktadır (m.88) Portekiz Anayasası da Cumhurbaşkanının görev süresinin son yarım yılında Parlâmentoyu feshetmesini yasaklamaktadır (m.175). e) 1976 Portekiz Anayasası Cumhurbaşkanının Meclisin ilk altı ayında fesih yetkisini kullanmasını yasaklamaktadır (m.175). f) 1976 Portekiz Anayasası, Cumhurbaşkanının fesih yetkisini sıkıyönetim veya olağanüstü hâl durumlarında kullanmasını yasaklamaktadır (m.175/1) Fransız Anayasasına göre de Cumhurbaşkanı olağanüstü hâl nedeniyle Anayasanın 16 ncı maddesini uygulamaya soktuğu dönemlerde Meclisi feshedemez (m.16/son). 45. Karamustafaoğlu, op. cit., s Ibid., s Barthélemy ve Duez, op. cit., s.691; Ardant, op. cit., s.473

12 DEVLET BAŞKANLARI 128 g) 1958 Fransız Anayasası Cumhurbaşkanlığına vekâlet edildiği dönemlerde Millet Meclisinin feshedilmesini yasaklamaktadır (m.7/4). Fesih yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin son olarak belirtelim ki, ancak mevcut bir meclis feshedilebilir. Bir meclisin mevcudiyetinin başlangıç anı olarak ise genellikle ilk toplantısını yaptığı gün kabul edilmektedir. Seçimleri yapılmış, ama henüz ilk toplantısını yapmamış bir meclis, feshedilemez 48. Zira bu meclis henüz oluşmamıştır. 8. Fesih İşleminin Hukukî Niteliği 49 Fesih işlemi (acte de dissolution), tüm hukukî işlemler gibi özü itibarıyla bir irade açıklaması dır. Fesih ile açıklanan irade hâliyle devlet başkanının iradesidir. Bu irade açıklamasının muhatabı feshedilen yasama meclisidir. Bu irade beyanının feshedilen meclisin başkanına yöneltilmesi gerekir. Bu irade açıklaması muhatabına ulaşmasıyla hukukî sonuçlarını meydana getirir. Fesih işlemi tek taraflı (unilatéral) bir işlemdir. Yani devlet başkanının açıkladığı irade ile meydana gelir ve hukukî sonuçlarını doğurur. Fesih işleminin muhatapları tarafından kabul edilmesine ihtiyacı yoktur. Fesih işlemi bir kural işlem değil, bir bireysel işlem, bir karar niteliğindedir Fesih İşleminin Hukukî Biçimi 51 Fesih işleminin hukukî şekli nedir? Yani devlet başkanları fesih iradelerini hangi biçim altında açıklamaktadırlar? Devlet başkanları çoğunlukla fesih iradelerini bir kararname (décret) biçiminde açıklamaktadırlar. Bununla birlikte bazı ülkelerde fesih işlemi değişik biçimlere bürünmektedir. Örneğin İngiltere de Kraliçe fesih iradesini proclamation denilen bir belgede açıklar tarihli eski Polonya Anayasasına göre ise Cumhurbaşkanı fesih iradesini mesaj (message) yoluyla açıklardı 53. Fesih işlemi yazılı biçime tâbidir 54. Fesih işleminde tarih belirtilir. Fesih işlemi devlet başkanı tarafından imzalanır. Eğer ülkenin anayasasına göre, fesih işlemi, karşı-imza kuralına tâbi ise, fesih işlemi başbakan ve ilgili bakanlar tarafından da imzalanır 55. Fesih işlemi imzalanmasıyla doğmuştur. Ama hukukî sonuçlarını doğurabilmesi için muhatabı olan yasama meclisine ulaştırılması gerekir. Bu ulaştırma biçimi ülkeden ülkeye değişir 56. Fesih kararının yürürlüğe girebil- 48. Karamustafaoğlu, op. cit., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid. 54. Ibid., s Ibid. 56. Ibid., s

13 DEVLET BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ 129 mesi için, ülkenin resmî gazetesinde yayımlanması (publication) mümkündür. Bununla birlikte, fesih bir bireysel işlem olduğuna göre, yayınlanmasına gerek olmaksızın muhatabına tebliğ (notification) edilmesiyle de aynı sonucu doğurması teorik olarak mümkündür 57. Anayasa tarafından resmî gazetede yayımlanmasını şart koşmamışken resmî gazetede fesih işleminin yayımlanması kurucu (constitutif) değil, bildirici (déclaratif) niteliktedir Fesih İşleminin Denetimi Sorunu 59 Fesih yetkisi sebep unsuru bakımından sınırlandırılmış ise veya kullanılması bakımından birtakım yasaklara tâbi ise, fesih işleminin anayasaya aykırı olması her zaman ihtimal dahilindedir. Acaba, fesih işleminin yargısal denetimi mümkün müdür? Kanımızca fesih işleminin yargısal denetimi mümkün değildir. Fesih işlemine karşı ne anayasa yargısında, ne de idarî yargı da dava açılabilir 60. Fesih işlemi yürütme organının bir işlemidir. Böyle bir işlemin anayasa yargısı tarafından denetlenmesi mümkün değildir. Fesih işleminin idarî yargı tarafından denetlenmesi de mümkün değildir. Çünkü idarî yargı organları idarî işlemlerin yargısal denetiminde yetkilidir. Oysa fesih işlemi, idarî fonksiyon kapsamında değil, yürütme organının yasama organıyla olan ilişkileri çerçevesinde yaptığı bir işlemdir. Devletin yasama ve yürütme organı arasındaki işlemler idarî fonksiyon kavramına dahil olmadığına göre 61, fesih işleminin fonksiyonel açıdan idarî işlem olarak kabul edilip idarî yargı organları tarafından denetlenmesi Kara Avrupası hukuk sisteminin mantığında mümkün değildir. Fransa da da yerinde olarak cumhurbaşkanının fesih işleminin idarî yargı denetiminin dışında kalan bir hükûmet tasarrufu (acte de gouvernement) olduğu kabul edilmektedir. Fransız Danıştayı 20 Şubat 1989 tarihli kararıyla fesih işleminin denetlenemeyeceğine karar vermiştir 62. Fransa da Avam A- nayasa Konseyi de, 4 Haziran 1988 tarihli kararıyla Cumhurbaşkanının fesih kararnamelerinin kendisi tarafından denetlenemeyeceğine karar vermiştir 63. Bir işlemin yargı denetimine tâbi olup olmadığını ispatlamak için, o işlemin denetiminin bir mahkemenin yetkisine girdiğini göstermek gerekir. Bir işle- 57. Ibid., s Ibid., s Karamustafaoğlu, op. cit., s ; Favoreu et al., op. cit., s.619; Chagnollaud, op. cit., s Turpin, op. cit., s Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara, İmaj Yayınları, 1997, s Conseil d Etat, 20 Şubat 1989, Allain, Rec., 1989, s.60; Recueil Dalloz, 1989, s.96; René Chapus, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 1990, c.i, s.650; Favoreu et al., op. cit., s Conseil constitutionnel, 4 Haziran 1988, Rec., 1988, s.79; Chapus, op. cit., s.650; Favoreu et al., op. cit., s.619; Chagnollaud, op. cit., s.296

Dördüncü Bölüm KARŞI-İMZA KURALI

Dördüncü Bölüm KARŞI-İMZA KURALI Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001, XVI+320 s. (www.anayasa.gen.tr/devletbaskanlari.htm) K.Gözler. Her hakkı saklıdır.

Detaylı

ÖRNEKLERĐYLE USÛLSÜZ ALINTI SORUNU

ÖRNEKLERĐYLE USÛLSÜZ ALINTI SORUNU Kemal Gözler ÖRNEKLERĐYLE USÛLSÜZ ALINTI SORUNU Adnan Küçük, Ahmet Nohutçu, Bilal Canatan, Nevzat Sönmez, Ali Rıza Çoban, (Ankara 21. Sulh Ceza Mahkemesinin 16.01.2014 tarih ve 2014/32 D. Đş sayılı Kararı

Detaylı

YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE. Semi-Presidental System and Turkey

YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE. Semi-Presidental System and Turkey Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye 831 YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE Semi-Presidental System and Turkey Prof. Dr. Fevzi DEMİR I) YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ Ülkemizde özellikle cumhurbaşkanının

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Kasım 2010 - Ankara Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 1954 yılında Elazığ da doğan Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku alanında

Detaylı

Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI

Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 1. Baskı, Eylül 2010, 272 s. . (c) 2010. Tüm Hakları Saklıdır. KG. Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI Ö Z E T 1. Anayasamızın

Detaylı

1982 ANAYASASI'NA GÖRE ARA SEÇİM

1982 ANAYASASI'NA GÖRE ARA SEÇİM 1982 ANAYASASI'NA GÖRE ARA SEÇİM I. Giriş Erdal ONAR* I Levent GÖNENÇ** Yasama meclisi üyeleri kural olarak belli bir süre için seçilir. Ancak, ölüm, istifa, veya Anayasa'da belirtilen diğer nedenlerle

Detaylı

İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ

İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, XVI+300 s. (www.anayasa.gen.tr/khk.pdf). İkinci Kısım OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ

Detaylı

Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği*

Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği* HAKEMLİ Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği* Av. Bilgen KÜKNER** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. ** Ankara Üniversitesi

Detaylı

Türkiye nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri

Türkiye nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri Türkiye nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri Doç. Dr. Cüneyt Yüksel* Özet Türkiye de siyasi sistem arayışları ile başkanlık veya

Detaylı

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE Bülent YAVUZ * Mahmut BÜLBÜL ** Özet Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen devlet organı yasama organıdır. Demokratik ülkelerde kanun yapmak, yeni kurallar

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

TÜRKĐYE DE BĐR BĐLĐNMEYEN: ISDAR

TÜRKĐYE DE BĐR BĐLĐNMEYEN: ISDAR Kemal Gözler, Türkiye de Bir Bilinmeyen: Isdar, Prof. Dr. Erdal Onar a Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2013, c.ii, s.897-950. (Aşağıdaki metin, adı geçen Armağan dan taranmamıştır.

Detaylı

Hasan DURSUN * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Doktora Öğrencisi.

Hasan DURSUN * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Doktora Öğrencisi. TÜRKİYE DE OMBUDSMANLIĞIN (KAMUSAYLIĞIN) ETKİN OLARAK İŞLEYEBİLME YETİSİ YOKTUR IT HAS NO POTENTIAL FOR THE EFFECTIVE OPERATION OF OMBUDSMAN (KAMUSAY) IN TURKEY Hasan DURSUN * 1 Özet: 12 Eylül 2010 tarihinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

PARLAMENTER SİSTEM VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PARLIAMENTARY SYSTEM AND EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF TURKEY

PARLAMENTER SİSTEM VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PARLIAMENTARY SYSTEM AND EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF TURKEY PARLAMENTER SİSTEM VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PARLIAMENTARY SYSTEM AND EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF TURKEY İ. Halil ASİLBAY * 1 Özet: Türk anayasalarının hükümet sistemi konusundaki tercihi

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

GİRİŞ Ülkemizde ciddi bir hükümet sistemi sorunu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Aslında yaşadığımız son Anayasa değişiklikleri de bu 1

GİRİŞ Ülkemizde ciddi bir hükümet sistemi sorunu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Aslında yaşadığımız son Anayasa değişiklikleri de bu 1 BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜZERİNE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE AZERBAYCAN MODELİ KARŞILAŞTIRMASI COMPERATION OF THE PRESIDENCY SYSTEMS BETWEEN UNITED STATES OF AMERICA AND AZERBAIJAN Fatih ÖZKUL * Özet: Ülkemizde

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.163-181 BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ; TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALARI Ertan BECEREN*, Gökhan KALAĞAN**

Detaylı

Harun GÜNDÜZ * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.

Harun GÜNDÜZ * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI: TATİLDE VEYA ARA VERMEDE TOPLANTI THE CONVENING OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY DURING THE ADJOURNMENT OR RECESS Harun GÜNDÜZ * 1 Özet:

Detaylı

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Yüksel METİN I. Genel Olarak Yargı Bağımsızlığı Hukuk devleti ilkesi, özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasinin olmazsa

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişikliği Kanunlarının Resmî Gazetede Yayımlanması Sorunu

Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişikliği Kanunlarının Resmî Gazetede Yayımlanması Sorunu Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişikliği Kanunlarının Prof. Dr. Kemal Gözler * Anayasamızın 89. maddesine göre Türkiye de kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanır. Anayasamız kanunların Cumhurbaşkanı

Detaylı

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL ÜN GÖREV SÜRESĐ NE KADARDIR VE BU GÖREV SÜRESĐ KANUNLA BELĐRLENEBĐLĐR MĐ?

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL ÜN GÖREV SÜRESĐ NE KADARDIR VE BU GÖREV SÜRESĐ KANUNLA BELĐRLENEBĐLĐR MĐ? Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Görev Süresi Ne Kadardır ve Bu Görev Süresi Kanunla Belirlenebilir mi?, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 7, Sayı 66, Şubat 2012, s.36-50 www.anayasa.gen.tr/gorev-suresi.htm

Detaylı