Güvercinler öyküsü, köylülerin dil özelli i korunarak yabanc bir dile çevrilebilecek olursa, Hamasde yabanc larca da çok takdir edilicektir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvercinler öyküsü, köylülerin dil özelli i korunarak yabanc bir dile çevrilebilecek olursa, Hamasde yabanc larca da çok takdir edilicektir."

Transkript

1 Güvercinler öyküsü, köylülerin dil özelli i korunarak yabanc bir dile çevrilebilecek olursa, Hamasde yabanc larca da çok takdir edilicektir. Bu k sa öyküde muazzam bir dram yaflan r ve sonu cinayete kadar var r: köyde bir cinayet. Sinema yap mc la için ne mükemmel bir senaryo... Onnig Paluyan (1963)

2 u s u l g e r e i Elinizdeki kitap, 1963 y l nda Kad köy Aramyan Okulu ndan Yetiflenler Derne i nce Hamasde in çeflitli eserlerinden derlenen ve Badm vadzkner yev Hekyatner (Öyküler ve Masallar) ad yla stanbul da Hermon Matbaas nda bas lan 384 sayfal k Ermenice kitapta yer alan 17 öykünün 10 unun çevirisinden oluflmaktad r. Çeviride bu bas m esas al nmakla birlikte, yay nevimiz aç klay c notlar da ekledi i redaksiyon s ras nda baflka derleme bas mlardan da yararlanm flt r. Elinizdeki kitapta, Ermeni alfabesinden Latin alfabesine yap - lan transkripsiyonlarda kurallara k smen uyulmufl, örne in Türkçe de g harfiyle biten sözcük olmamas na ve Ermeni alfabesinden Latin alfabesine transkripsiyonda bu harf k harfiyle karfl - lanmas na karfl n, özellikle Ermenice ye aflina okurlar dikkate al - narak, örne in E sig, Lolig, Sukig gibi bir yaz m tercih edilmifltir. Türkçe yaz mda ise Adam Yay nlar n n Eylül 1997 bas ml Ana Yaz m K lavuzu na uyulmaya çal fl lm fl, aç klay c dipnot vermenin bafll ca ölçütü olarak da, ilgili sözcü ün Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Türk Dil Kurumu (TDK) taraf ndan haz rlanan ve Ankara 1988 bas ml iki ciltlik Türkçe Sözlük te yer almamas benimsenmifltir. Kitapta çok say da italik dizilen sözcük yer almaktad r. Kitab n arkas ndaki dizine de ald m z bu sözcüklerin büyük bölümü yazar n aynen kulland Türkçe sözcüklerdir. Ancak, orijinal metinde italik olmay p, laçag gibi bizim italiklefltirdiklerimiz de vard r. Dolay s yla italik yaz mlar ya Türkçe, ya da genellikle her iki dilde aynen veya benzer seslerle söylenen, ya da yerel a za özgü sözcükler olarak alg lanmal d r. y a y n c n n n o t u

3 GÜVERC N M HARPUT TA KALDI

4 A r a s Y a y n c l k stiklal Caddesi, H divyal Palas 231/Z Tünel, Beyo lu- stanbul Tel: (0212) Fax: (0212) ARAS - Ä ÄÍ 008 Hamasde Güvercinim Harput ta Kald Kapak Foto raf Mezre deki (Elaz ) Getronagan Okulu ö rencileri Harput un 8 km kadar do usunda, 10. yüzy lda kurulan Khule köyü (Khulake, flimdi fiahinkaya) manast r n ziyaretlerinde, haç fleklinde yontulmufl mezar tafllar (khaçkarlar)önünde. Yüzy l bafllar nda çekilen bu foto raftaki ö renciler aras nda Hamasde in de olup olmad meçhul... Kapak Tasar m Vartan Paçac 2011, Aras Yay nc l k ISBN Bask Sena Ofset 2. Matbaac lar Sitesi 4NB Topkap - stanbul Tel: (0212) Bask : stanbul, Eylül Bask : stanbul, Ocak 2011

5 GÜVERC N M HARPUT TA KALDI ÖYKÜ HAMASDE ÇEV REN SARK S SEROPYAN

6 Hamasde in eserleri Kü Köy (1924, Boston) Antsrev Ya mur (1929, Paris) Isbidag Tsiavor Beyaz Süvari (roman, önce Hayrenik adl ayl k dergide tefrika, yirmi y l sonra kitap, iki cilt, 1952, Los Angeles) Kaçn Nazar yev Dasn yerek Badm vadzkner Yi it Nazar ve On Üç Öykü (1955, Kahire) A otaran Dua Kitab (1957, Beyrut) Aydzedomar Keçi Takvimi (1960, Kahire) Hayasdani Lerneru S r nkahar Ermenistan Da lar n n Kavalc s (oyun; müzikal bölümlerini Alan Hovhannesyan bestelemifltir) Araçin Ser lk Aflk (yazar n ölümünden sonra, 1966, Beyrut)

7 Hampartsum Gelenyan (HAMASDE )

8 Yazar hakk nda H rimyan Hayrig ve S rvantsdyants ile bafllayan, T lgadintsi, Zartaryan, M ntzuri ve günümüzde Margosyan ile devam eden Ermeni taflra edebiyat n n ara ve özel bir halkas d r Hamasde. Onu di erlerinden farkl k lan en önemli özellik, eserlerini do up büyüdü ü topraklara tümüyle uzak Amerika gibi diyarlarda vermesidir. As l ad Hampartsum Gelenyan d r. Edebi mahlas olarak kulland Hamasde ise kendi ad ile erkek kardeflleri Asdur ve E ya n n adlar n n bafllang çtaki harflerinin birleflmesinden oluflmufltur. Bu mahlas anlams z bir sözcük olmay p, Ermenice de tak my ld z anlam na gelen hamasde utyun sözcü ünü ça r flt r r. Hamasde, Harput un 6 km kadar güneyinde, Ermeni ve Türkler in birlikte yaflad Perçenç/Perçenk [sonradan Akçakiraz] köyünde 1895 te do du. lk e itimini kendi köyünde, Surp N flan* okulunda ald. Daha sonra vilayet Surp N flan: Hamasde in okudu u y llarda, yüzy l bafl nda bu okulun 50 civar nda ö rencisi, 2 de ö retmeni vard ; ayl k bütçesi ise 270 kurufltu li y llarda ise bu köyde kiliseyle ayn ad tafl yan, 50 ö rencinin okudu u ve y ll k bütçesi 800 kurufl olan Surp Astvadzadzin adl bir okul vard.

9 merkezi Mezire deki (Mamuret ül-aziz, Elaz ) Getronagan* Okulu nda T lgadintsi ve Rupen Zartaryan gibi ö retmenlerin elinde yetiflti ve 1911 de mezun oldu. Yine yak n köylerden birinde, Vartatil de iki y l ö retmenlik yapt. Ço u Harputlular gibi, bir y l önce Amerika ya gitmifl olan babas n n telkinine uyarak, 1913 te Amerika ya göçtü. Columbia ve Harvard üniversitelerinde misafir ö renci olarak derslere kat ld de bir y l kald New York ta ünlü Ermeni yazar fiirvanzade yle karfl laflmas ve onunla kurdu u s k dostluk, kendi deyimiyle, "ayaklar - n n yere basmas "n sa lad da Ermenistan dan yeni gelmifl olan flair Avedig sahagyan la Paris teki karfl laflmalar da yazar n özyaflamöyküsünde önemli bir yer tutar. Hayrenik te* taflra edebiyat türünden ve Amerika daki Ermenilerin yaflam n konu edinen yaz lar yay nland. Bunlara kitaplar efllik etti. S rpuhi yle evlendi, Lorig ve Armine adl iki k z oldu. Do umunun yetmiflinci ve edebiyat yaflam n n ellinci y l ABD ve Kanada da törenlerle kutland. Bunlardan, 26 Kas m 1966 da Los Angeles teki törende konuflmas n yaparken kalp krizi geçirerek yafla- Getronagan: 1892 y l nda kuruldu. Günümüzün ilk ve orta ö renimine eflde er on iki s n fl bir okuldu. Di er derslerin yan s ra Ermenice, Türkçe, Frans zca ve ngilizce dilleri ö retilmekteydi y l nda iki y ll k yüksek bölümü (Cemaran) aç ld. Mezunlar üniversiteye girebilir veya ö retmen olabilirdi. Yüzy l bafl nda 450 civar nda ö rencisi, 9 erkek, 3 kad n ö retmeni vard ve ayl k bütçesi 3000 kurufl kadard. Okulun son müdürü ünlü yazar Yervant S rmakeflhanl yan d r( ). Hayrenik: y llar aras nda Boston da yay nlanan ayl k Ermenice edebiyat-sanat-kültür-tarih dergisi. Bafll ca editörleri R. Tarpinyan, M. Tölölyan d r.

10 ma veda etti. Hamasde özyaflamöyküsünde köyünü flöyle anlat r: "Do du um ve çocuklu umla ilk gençli imin geçti i Perçenç, Harput un ba l k bahçelik, bereketli köylerinden biriydi. Aradan geçen yar m yüzy la köyümüzün ruhsal haritas, yollar ve kutsanm fl insanlar sindi ve ben onlar n hâlâ orada oldu una inan yorum. Kâgir kiliseleri, de irmenleri, köprüleri, özellikle okulu ve yüzy llar n içinden gelen bir o kadar kutsanm fl ö retmenleriyle tüm bunlar o kadar tan d k ve bize özgü idi ki..." Hamasde in edebiyat, kendi topra nda boy atan bir a aca benzer. Öykülerinin kahramanlar yaflam n içinden renkli, çarp c tipler ve hayvanlard r. nsanc ll n hep ön planda oldu u öykülerinde hazin temalar felsefi bir yaklafl m, sade bir dil ve ak c bir anlat mla ifllenmifltir.

11 Ça dafllar ndan Hamasde e güzelleme Hamasde yaz n dünyam zda büyük bir yeniliktir. O, günümüz yaz n nda kendisine ait bir çizgi yaratmakta. Ermeni köylüsüne ve o dolay mla insan n kaderine nüfuz edip onu ifade etme konusunda bir üslup oluflturmakta. Bunu onun kadar güçlü ve etkin biçimde yapan baflka hiç kimse yok içimizde bugün. Arflag Çobanyan ( , yazar, elefltirmen, 1924) Geçim derdinden arta kalan zamanlarda edebiyat yapard. "Her yapt m ifli ayakta yapt m" diyen Hamasde in yetmifl y ll k yaflam n n elli y l "ayakta" geçti ve ölümü de ayakta karfl lad. Kurken Mahari ( , yazar) Ermeni edebiyat n n gök kubbesinde Hamasde hep yükselen bir y ld z olarak var olacak. Vazken I ( , din adam -Gato igos, yazar) Diasporan n ça dafl en büyük yazar Hamasde, 26 Kas m 1966 günü 70. yafl günü kutlama töreni konuflmas nda yüre i sözünü bitirmesine izin vermedi inden büyük bir yazara yak fl r gibi öldü. Kevork Emin ( , flair)

12 Hamasde in "köy edebiyat " yaflam n d fl na itilenlerin, toplumdan, hatta do adan kovulanlar n edebiyat - d r... Perçenç köyü, yazar n sanatsal dünyas içinde, onun derin ve evrensel genellemelerinde yo rulup, köyün o dipdiri dünyas n kapsayarak bir dünya köyüne dönüflür. Ke am Sevan ( , yazar, 1989)

13 K z, E sig Kavruk Garo her zamanki gibi s rt n duvara vermifl, yün e iriyordu. Kirman n gölgesi duvarda dev bir örümcek gibi oynarken, o yine düflüncelere dal p gitmiflti. Ö renciler kilisede karfl l kl ilahi okurken sözcükleri a zlar nda yuvarlay p yutuveriyorlard. Bunu ö retmene flikayet edecekti mutlaka. Daha bu sabah, Turo nun o lu "Tanr ya yakar n z" yerine "tanyak n" demifl, üstelik mihrab n önünden geçerken bafl n e memiflti. Derken kirman n ipi kopunca, onunla birlikte Kavruk Garo nun düflüncelerinin zinciri de kopuverdi. kindi zaman yd. Günefl, siviklerin* üzerine bembeyaz sivik: (Ermenice tsvik) Dam saça ; genelde toprak dam n avluya bakan e imli saça. 13

14 bir çarflaf gibi serilmiflti. Tarlalarda çal flanlar a r a r köye dönüyorlard. flte derenin üstünden atlay p gelen flu köylü, Torik Bedo ydu... "Selam h nami"* diye seslendi Kavruk Garo. "Ne o, iki büklüm olmuflsun, gine de kazmay omzundan indirmemiflsin..?" "Teh, nas l eden dünür" diyerek kufla ndan tütün kesesini ve çubu unu ç kard Torik Bedo. "Gözdür iflte, görüyor. Bugün köprünün ordaki tarlaya gittim ki s çanlar delik deflik etmifl..." "Peki, sizin tarlan n bitifli indeki E sig in tarlas na kim sahiplik ediyor?" "Hiç, kim sahiplik edecek? Öylece çorak kal yor. Eflekdikeni desen, bir boy atm fl ki..." "Sana bir fley diyem mi h nami" diye sürdürdü Kavruk Garo kirman çevirerek, biraz da alayl : "E sig in tarlas seninkine bitiflik zaten. Gel, evlen flu E sig le. Tarlas n da seninkine kat." "Keh, keh, keh" diye güldü Torik Bedo. "Eh, h nami, bu va ttan sonra evlenmek bizim iflimiz de il. K smetim olayd bizim rahmetli yerinde kal rd." "Avrat dedi in de kocad nda gerek. Hem de E sig gibi avrat. Kocas öldükten beri bir fliflmanlad ki, sanki bu day pete i mübarek... Kad n dedi in de flöyle dolgun olacak ki s rt n s ta, h nami!" "Keh, keh, keh" gülüfltüler Torik Bedo yla Kavruk Ga- h nami: (Ermenice kh nami) Dünür. 14

15 ro, diflsiz ihtiyar gülüflleriyle. Onlar n her zamanki flakalaflmalar ndan biriydi bu. "Çan çald m?" "Yoo, zangoç yeni geçti burdan." "Ben de gidem, flu kazmay eve b rakam bari" diyerek ayr ld Torik Bedo. Henüz çan çalmam flt. Nah r n memeleri süt dolu, gözleri buza lar n n hasretiyle parlayan inekleri, evlerine daha yeni da lm flt. Köy akflam telafl içindeydi. Torik Bedo kazmas omzunda, kocam fl öküz gibi a r a r yürüdü. E sig in kap s ndan geçerken e ilip içeri bakt. E sig o s rada avluda komflusuna sesleniyordu: "Manan Baci, Manan Baci. nek nah rdan dönmüfl, kap da kalm fl..." "Ne ediiin E sig?" diye sordu Torik Bedo. "fiu bizim Manan a sesleniyim. Ne zamand r ine i nah rdan gelmifl, kap da kalm fl, buza s içerden ba r yor. Kendini yiyip bitirdi zavall. O ise gitmifl orda burda, çene çalar..." "Eh, kad nd r, bir kez çenesi aç l nca..." deyip yoluna devam etti Torik Bedo. çinden ise "Rahmetli de bir deri bir kemik kalm flt ha. Bak, kad n dedi in E sig gibi dolgun olmal " diye geçiriyordu. Çan sesi duyuldu. Torik Bedo kazmay eve b rakt. Avludaki tavuklar güneflin inmesiyle birlikte çoktan tüneklerine çekilmifllerdi. Öküzler içeri geliyor, gelinler çeflmeye gidiyordu. Torik Bedo ayakkab lar n n tozunu topra n temizledi, üstünü 15

16 bafl n silkeledi, flalvar ndan dikenli otlar toplad, arahçinini* s k ca ba lay p kiliseye yöneldi. Kiliseye her girdi inde, önce minderinin tozunu hafifçe silker, sonra hufluyla duas na bafllard. O gün de minderini düzeltip Hayr mer* duas na bafllad. O s rada mihrab n önündeki ö renciler de karfl l kl abretso* ilahisini seslendirmekteydiler. Torik Bedo duan n tam sonuna gelip de "çünkü melekût senindir" deyip haç n ç kar rken nerden geldi i belli olmayan E sig in sesi duyuldu: "Manan Baci, Manan Baci, inek nah rdan dönmüfl, kap da kalm fl..." Torik Bedo alelacele diz çöküp haç ç kard ve sürdürdü duas n : "Dünyaya bar fl ba flla ulu Tanr m, krallara sulh, tarlalara rahmet, bol bol ekin... Bu daylar afattan, Ermeni milletini belalardan koru. Davar da..." Tekrar E sig in sesi duyuldu. Bu kez k rda otlayan danan n kula nda v z ldayan, hayvan n her bafl sallay fl nda öteye gidip tekrar gelen, daireler çizerek v z ldayan yüzsüz bir ar n n sesiymifl gibi geldi E sig in sesi: "Manan Baci, Manan Baci, inek nah rdan gelmifl, kap da kalm fl..." Ö retmenle papaz yama yeni bir ilahiye bafllam flt. arahçin: (Farsça/Ermenice arakhçin) Bereye benzeyen, flapka içine veya yaln z olarak giyilen takke. Hayr mer: "Göklerdeki babam z" duas n n Ermenice bafllang c. abretso: Mezmurlar kitab nda, Eski Ermenice de "yaflat" anlam na gelen abretso ile bafllayan, akflam ayininde karfl l kl seslendirilen 139. mezmur. 16

17 Torik Bedo tekrar diz çöküp duas n sürdürmeye çal flt : "P narlar n suyunu rahmetin kadar bol edesin Rabbim. Konu komfluya, dosta düflmana, kurda kufla rahat gece..." "Tanr ya ya-ka-r -n z desene ulan ito lu it" diye bir ba rt duyuldu cemaatten. Kavruk Garo nun sesiydi bu. Nas l sabretsindi ki! Bir de il, iki de il... Turo nun o lu yine "tan-ya-k n" deyip geçmiflti. Ö retmen dersen, odun gibi dikilmifl, dikkat etti i yok! Ne diye ö retmen tutup y lda flu kadar para verirler ki! Do ru dürüst ayin yapt ramad ktan sonra neye yarar? "Hah, ö retmenli i beceremiyorsa gitsin da dan kil getirip sats n, kil!" Kiliseden ç karken Kavruk Garo hâlâ ba- r yordu. K zg nl n zaptedemiyordu. Ö retmenin duymas da umurunda de ildi. Ayinden ç kanlar Kavruk Garo nun etraf nda toplanm fllard. "Teh, h nami, ay pt r" diyordu Torik Bedo. Adam kolec okumufl, ngilizce yi, Frenkçe yi su gibi biliyor." "Bizim nemize laz m o fleytan lisanlar " diye sürdürdü Kavruk Garo. "Keh, keh, keh, ne fleytan lisanlar... Deli misin sen?" diyerek ayr ld Torik Bedo gruptan. Kiliseden ç kan E sig e yaklaflt : "Ne dersin E sig" diyerek yan s ra yürümeye bafllad. "fiu tarlan n hali n olacak..? Bugün bakt m da, çukur çak r olmufl. Bunca zamand r öküz aya basmam fl. Tarlada öküz aya kutsald r E sig, kutsal..." 17

18 "Kim sahiplik edecek? Ne ekenim var, ne biçenim. Biçare kad n ne yapabilir?" E sig hakl yd. Nur içinde yats n, kocas öldükten sonra yüzüstü kalm flt evi de, tarlas da. Üç y ld r ne evinin dam çamurla s vanm fl, ne de tarlas na öküz aya basm flt. "Tarlaya günaht r E sig, günah" diye yineledi Torik Bedo evin yolunu tutarken. Tam o s rada küçük torunu ba rarak karfl lad onu: "Dede, dede, Aydede bu gece bizim eve gelecekmifl, do ru mu?" "Uslu durursan tabii Aydede bizim eve gelecek. O, uslu duranlar çok sever. Hah, bak iflte bizim dam n üstüne kadar gelmifl bile" diyerek elinden tuttu u torununu ö ütlerken bir yandan da E sig in dolgun, etli kal b n düflünüyordu. T pk torununun Aydede nin kal b n düflünüflü gibi. "Kavruk Garo hakl. Kad n dedi in E sig gibi olmal. O ne s rt, o ne renk flalvar..." diye düflündü Torik Bedo. Ah, birazc k cahil olayd, Allah flahittir evlenirdi E sig le! Yafllanm fl kollar yla sarmaflt klar gibi, bereketli tarlalar n da birlefltiriverir, bir yast kta yaflar giderlerdi. Ama, bu va ttan sonra kime ne desindi? Utan yordu ihtiyarl ndan. E sig k rk sekizine yak n cahil kad n; kendi altm fl befl yafl nda, gözleri bulan k, vücudu kurumufl, elleri titrer... Evlenmek onun ifli de ildi flüphesiz. Torik Bedo bunlar biliyordu. E sig le evlenmesi imkâns zd. Ah, kahrolas ihtiyarl k, ah..! 18

19 Amma, ya tarla olmasayd, hele ki E sig in o lop lop etleri olmasayd, evi yap las Kavruk Garo da "gel, evlen flu E sig le de, tarlas n tarlana kat" laf n etmeseydi, acaba tüm bunlar yine de hissedecek miydi Torik Bedo? Zaten flaka de il miydi o sözler? Beraberce gülüflüp geçmemifl miydiler? Peki de, niye E sig in sesi duas na kar flm flt ki? Sabah çan yla uyand. Ah r n kap s g c rdayarak aç l p kapan yordu. Gelin tand r yakmaya haz rlan yordu. "Anna gelin, Anna geliiin" diye ba rd Torik Bedo titrek sesiyle. Anna gelin elindeki ifli b rak p kaynatas n n yan na gitti. "Anna gelin, flu benim kuflak tiftiklenmifl, rahmetlinin sand na bak da, o yeni kufla getir, saray m." Ve otuz y l önce Erzurum dan getirip de bayramdan bayrama beline sard yepyeni kufla sard Torik Bedo. Yün bafll n n üstünden tiftikleri temizledi, arahçinini de özenle ba lay p kiliseye do ruldu. Kiliseden sonra yumuflak bir ekme i katlay p koynuna soktu. Kazmas n omzuna al p tarlaya gitmek için yola koyuldu. E ri a ac n yan ndan geçip kendi tarlas na yaklafl nca, hemen yan bafl ndaki E sig in tarlas beliriverdi. Günefl orda daha bir parlak göründü Torik Bedo ya. Eflekdikenleri ise daha da uzam fllar, sabah yeliyle sallan - yor, döne döne dansediyorlard sanki. Rüzgâr eflekdikenleri aras ndan sl k çal yor, E sig in sesi âdeta kulaklar nda durmadan yank lan yordu: "Manan Baci, Manan Baci, inek nah rdan gelmifl, kap - 19

20 da kalm fl..." O gün kendi tarlas na göz bile atmad. Çiçek açs n diye özlemle bekledi i halde baklaya da bakmad. Kazma omzunda E sig in tarlas na dald. Boz kufllar ötüflerek k sa k sa uçufluyorlard. ki leylek, genifl kanatlar yla yelken aç p pefl pefle eflekdikenlerinin üzerinden Eknolar n dikenli ine süzüldü. Torik Bedo nun ayak seslerinden ürken rengarenk, p r l p r l kertenkeleler öteye beriye kaç fl p topra n yar klar nda kayboluyorlard. E sig in tarlas na çoktand r insan aya da basmam flt. Torik Bedo tafllar aya yla bir yana iterek bafllad ifle. Kazmay omzundan indirip bir kese i da tmay, derin yar klara doldurmay denedi. Kendini hiç böylesine genç ve güçlü hissetmemiflti. Akflam köye dönerken kazmay omzunda tutamayacak kadar yorgundu. Küçük dereyi geçmek için k rk türlü hesap yapt. "Selam, h nami!" Kim olacakt ki? Kavruk Garo tabii! Her zamanki yerinde durmufl, akflam güneflinde gölgesini boylu boyunca sermifl, kirman e iriyordu. "Çan çald m?" Torik Bedo al fl lagelmifl sorusunu sorarken çan n sesi de duyuldu. "Canl çal, canl... Evin yap la!" diye kendi kendine ba- rd birden Kavruk Garo. "Çan flöyle biraz güçlü makamla çalsana! Sanki tabuta vuruyor mübarek..." Çan n iyi çal nmad ndan dertliydi bu kez ve zangoçla konuflmaya karar verdi. 20

Güvercinler öyküsü, köylülerin dil özelli i

Güvercinler öyküsü, köylülerin dil özelli i Güvercinler öyküsü, köylülerin dil özelli i korunarak yabanc bir dile çevrilebilecek olursa, Hamasde yabanc larca da çok takdir edilecektir. Bu k sa öyküde muazzam bir dram yaflan r ve sonu cinayete kadar

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 A ustos 1974 günü, dünyan n en yüksek binalar olan kiz Kuleler in, beklenmedik bir konu u vard. New Yorklular n en taze gururu

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

Savafl. Kad nlar. En Çok. Vuruyor. Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor.

Savafl. Kad nlar. En Çok. Vuruyor. Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor. Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Savafl En Çok Kad nlar Vuruyor Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor. B az kad nlar için durum de iflmez iken, ilk kez

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Anadolu nun, yurt d fl na kaç r lan zenginlikleri hep tart flma konusu olmufltur. Osmanl n n son dönemlerinde, Bu tafllardan

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Artvin Atatepe de, 22 metre yüksekli inde 60 ton a rl ndaki Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Yazan: SABRİYE AŞIR 18 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kocatepe de kayalar n üzerinde yürüdü ü vakur sureti bugün

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz?

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Güzel Ülkem Türkiye TEST 19 Uygulamal Etkinlik 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Aç klay n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI

TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI 23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. KAVRAM YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI TÜRKÇE TEST D KKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACA INIZ TOPLAM SORU SAYISI "23''TÜR. ÖNER LEN YANITLAMA SÜRES 25 DAK KADIR. 1. 1. Derse otuz befl dakika geç kalm fl; bu da yetmezmifl gibi kitaplar n da getirmemifl.

Detaylı

Kimdi? Kim. Dünyam zda iz b rakm fl ünlüler ve k sa yaflam öyküleri...

Kimdi? Kim. Dünyam zda iz b rakm fl ünlüler ve k sa yaflam öyküleri... Kim Kimdi? Dünyam zda iz b rakm fl ünlüler ve k sa yaflam öyküleri... Yazan: SABR YE AfiIR İspanyol genç adam, evin tek erkek çocu u olarak el üstünde tutuldu u için fl mar k ve kaprisliydi. Noterlik yapan

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so-

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so- Matematikçi Hilesi M atematik bölümünün tam karfl s na yeni bir lokanta aç lm fl. Bana kal rsa kötü bir yer seçilmifl. Kaç kifli gider ki o lokantaya? Bizim bölümden baflka bir tek bina yok çevrede. Yak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

sar lmak için tek kol da yeterlidir!

sar lmak için tek kol da yeterlidir! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Yaflama sar lmak için tek kol da yeterlidir! azalar bir çok engelli için hayatlar n n dönüm noktas d r. Kemal Özdemir geçirdi i kazay de il, onun izlerini silmeye bafllad an yaflam

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Suyun. Belle i Var! Bilgiyi belle ine kaydediyor; kesinlikle unutmuyor!... Suyun belle i var!.. Do an n Gizemi Yücel Aksoy SUYUN G ZEM

Suyun. Belle i Var! Bilgiyi belle ine kaydediyor; kesinlikle unutmuyor!... Suyun belle i var!.. Do an n Gizemi Yücel Aksoy SUYUN G ZEM Do an n Gizemi Yücel Aksoy SUYUN G ZEM Suyun Belle i Var! Bilgiyi belle ine kaydediyor; kesinlikle unutmuyor!... Suyun belle i var!.. Bu sözcükler, Japon araflt rmac Dr. Masaru Emoto nun belle inde sürekli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı