Savafl. Kad nlar. En Çok. Vuruyor. Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Savafl. Kad nlar. En Çok. Vuruyor. Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor."

Transkript

1 Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Savafl En Çok Kad nlar Vuruyor Ülkelerindeki iç savafltan kaçan Suriyeli kad nlar Türkiye de yaflama tutunmaya çal fl yor. B az kad nlar için durum de iflmez iken, ilk kez çal flan kad nlar için durum zor. Çukurova n n bereketli topraklar na döktükleri terlerinin karfl l nda kazand klar para yaflamlar n sürdürmek için yeterli olmasa da, flu an için savafl n gölgesinden kurtulmufl olmak her fleyden önemli. Savafltan kaçma Çukurova daki Suriyeli Kad nlar nedenlerinin ilk s ras nda çocuklar n n can güvenli i var. Tüm yokluk ve olumsuzlu a karfl n yaflam sürdürülebilir k lmak da onlar n görevi. Savafl en çok kimleri etkiliyor? Kad nlar ve çocuklar Adana da tarlalarda çal flan, çad rlarda kalan ve çeflitli mahallelerde evlerde kirac olarak oturan yirmiden fazla kad nla savafl n etkisini konufltuk. Kad n olman n zorlu una bir de savafl korkusu eklenmifl Suriyeli kad nlarda. Neden ç kt na bir türlü anlam veremedikleri bu iç savaflta 143

2 Suriyeli göçmenlerin yaflad kamptan bir görünüm çocuklar için mülteciler. ç savafl n bafllad günden bugüne bombalamalar s ras nda yaflad klar çaresizlikleri, nas l korunmas z olduklar n, çocuklar n al p kendilerini soka a att klar n anlatt lar. Sanki sokaklar korunakl ym fl gibi O an için tehlike geçince eve dönüp korku içinde bir sonraki tehlikeyi beklemek, her gün ayn korkuyla yaflamak Durum dayan lmaz bir hal al nca kaçmak da kaç n lmaz olmufl. Açl k da cabas. Baz lar pasaportla girifl yapm fl olsalar da kaçak olarak girifl yapanlar ço unlukta kiflilik gruplar halinde Türkiye ye girifl yapan Suriyelilerin Adana y tercih etmelerinin ilk nedeni tarlalarda çal flabilmek ve k fl s cak bir ortamda geçirebilmek. Günlük TL yevmiye ile tarlalarda aileleriyle birlikte çal flan kad nlar kald klar çad rlardan da sorumlular, afl bekleyen çocuklardan da. Yani yaflam sürdürülebilir k lmak da onlar n görevi. Su yok, elektrik yok, deterjan yok Ayaklar yal n, üstleri y rt k her türlü pisli e maruz kalan çocuklar da yar aç yar tok çocukluk günlerini geçiriyorlar. lk u rak yerimiz bir marul tarlas idi. Konuflmak istemeseler de iflverenlerinin iste ini k ramad lar, sorular m za yan t verdiler. Onlara bu ifli bulan elçi ise tercüman m z oldu. 19 yafl ndaki Suriyeli Azize, yazar m z Sema Erdo an ile 144

3 Savafl nedeniyle iflsiz kalan ö retmen efli ve eflinin ailesi ile dört ay önce Rakka dan gelen 19 yafl ndaki Azize nin bir yafl nda bir o lu var. Yafll babas na bakmak zorunda oldu u için hiç okula gitmeyen Azize, ülkesinde hiç çal flmad için tarlada çal flmakta zorlan - yor. Çocu um hayatta kals n, onun karn n doyurabilelim diye geldik. Çad rda yaflamak çok zor ama her gün bomba düflecek korkusu yok en az ndan. Telabyad dan 500 kifli ile birlikte gelen 5 i erkek 6 s k z 11 çocuk annesi 40 yafl ndaki Nicah da savafl korkusu ve açl k nedeni ile kaçanlardan. Bombard man uçaklar geldi i zaman çocuklar m a l yordu. Her an tepemize bir bomba düflmesini bekliyorduk. Gecemiz gündüzümüz yoktu. fl yoktu, afl yoktu. Kaçmaktan baflka çaremiz de Ülkesinde de pamuk ve karpuz tarlalar nda çal flt için zorlanmayan Nicah iç savafl n nedenini bilemiyor. Türkiye ye al flamad n ve iç savafl biter bitmez dönmek istedi ini belirtiyor. Ailelerinden genç insanlar yitirenler de var. Ölüm korkusu katlan nca efli ve 4 k z yla dlip ten gelen 40 yafl ndaki Hatice bypass ameliyat Türkiye ye al flamad n söyleyen Nicah ve çocuklar 45 yafl ndaki Zeliha n n anlatt klar, savafl n kad nlar üzerindeki etkisinin bir baflka yüzünü daha ortaya ç kar yor. oldu u için tarlada çal flam yor. Çad rda yemek ve çamafl r gibi iflleri yapmaya çal fl yorum ama su yok. En çok da ilaç bulmakta s k nt çekiyorum. Bahçelievler Mahallesi nde kurulu derme çatma elliden fazla çad rda yaflayan Suriyeli kad nlar için yaflam çok daha zor. Onlar n da kaç fl nedeni ayn. Üzerle- 145

4 anlatt klar ürkütücü. Ifi D kap kap dolafl p kara örtüler da tt ve bunlar takacaks n z diye s k s k tembih etti. Yüzünüz aç k pencereden dahi görünürseniz çocuklar n z n, kocan z n bo az n keseriz gözünüzün önünde. Hiç bir fley almadan kaç p geldik ama tüm kad nlar n yan na ald tek fley kara Kampta yaflayan Suriyeli çocuklar örtüler. Olur ya dönersek ve onlarla yine karfl lafl rsak rindeki k yafetlerin d fl nda getirdikleri bu örtüler bize laz m. tek fley Ifi D taraf ndan da t lan kara örtüler. Son befl-alt ayd r Ifi D in u çad rlarda yaflayanlar n en bask s öyle çok art yor ki. Geçen büyük sorunu iflsizlik. Berey lki bombard manda inflaat iflçisi ketli topraklar diye geldikleri olarak çal flan eflini kaybeden 45 Çukurova da toplam 20 gün çal flayafl ndaki Zeliha n n anlatt klar, bilmifller. Hiç bir yard m alamad klasavafl n kad nlar üzerindeki etkisinin r ndan yak n yor ve ya murun bir baflka yüzünü daha ortaya ç kar ya mamas için dua ediyorlar. Çünkü yor. Kad nlar çocuklar, eflleri ve çad rlar fliddetli bir ya murda onlar yak nlar öldürülmekle tehdit ediliyor. koruyamayacak. Çad rlar n içine Türkçeyi çok iyi konuflan Zeliha n n gelince Yerde incecik bir yayg var sadece. Yatak, yorgan ve yast k say s befli geçmez. Bir çad rda en az kifli kal yor. Çocuklar n üstü bafl y rt k, ayaklar nda çorap yok ayakka- B Yazar m z, Türkçeyi çok iyi konuflan Zeliha ile 146

5 Kampta hamur açma iflini çocuklar da üstlenebiliyor Ayfle ile Cesim kampta evlili e ilk ad m atanlardan b yok. Yaflam tüm olumsuzluklar na karfl n devam ediyor. Sürmeli kara gözleriyle hüzünlü bak fllar yla konuflan, sesini duymad m 19 yafl ndaki Ayfle, amca o lu Cesim ile evleneli 24 saat dahi olmam flt. Nas l bir dü ünle evlenmek isterdin sorusuna hüzünlü bak fllar bir yan t iken çiçe i burnundaki damad n yan t Suriye ye döner dönmez güzel bir dü ün yapaca m oldu. Adana n n çeflitli mahallelerinde TL aras nda de iflen ayl k kiralarla evlerde kalan Suriyeliler de var. Onlar n en büyük sorunu ise çocuk say lar n n çok olmas ndan dolay istenmemeleri. Bu kad nlar görüntü vermekten kaç n yorlar. Çocuklar n n gürültü yapmamalar için sürekli olarak a zlar n kapad klar n belirtirken bir kad n, bir di er kad n da çocuklar yla suri suri diye alay edildi inden, mahalleli kad nlar n kendileri ile konuflmad klar ndan yak n yor. Ülkelerindeki iç savafl n nedenini bilemediklerini belirten kad nlar bir zarar görürüz düflüncesi ile konuflmaktan da kaç n yorlar. Onlar için çocuklar n n can güvenli i okula gidememekten ya da e itimlerini yar da b rakmaktan daha önemli. Geride b rakt klar na duyduklar özlemle belirsiz bir bekleyifl içinde Suriyeli kad nlar 147

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu.

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. K MEZAR BEKÇ S LE fieytan Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. Bahçelerindeki a açlar meyvelerle yüklüydü.

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü

Aspirin Amca. Anadolu nun Dünyas. Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen Aspirin Amca Her derde deva, yorulmak bilmeyen bir ustan n öyküsü Eflim, Hele flu yazl k eve git de, eksi ini gedi ini tamamla gel, dedi. Bir hafta sonu, solu u kabas yeni

Detaylı

Direnme Savaşında BİR YIL!

Direnme Savaşında BİR YIL! www.vatan-online.com Haftal k Dergi Say : 110 15 Ekim 2001 750.000 TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN 1302-6429 Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni

Detaylı

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun.

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Temel Kaynak 3 HECE Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Ece, Ö retmenler Günü nde ö retmenine bir sürpriz yapmak istedi. Tahtaya Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. cümlesini heceleyerek

Detaylı

KAZANMAK ST YORSANIZ

KAZANMAK ST YORSANIZ KAZANMAK ST YORSANIZ Jack Welch Suzy Welch KAZANMAK ST YORSANIZ Çeviren Ahmet Kardam Yay ma Haz rlayan Zülfü Dicleli ISBN 978-975-6225-47-9 Winning 2005, Jack Welch bzd Yay n ve letiflim Hizmetleri Türkçe

Detaylı

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ]

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ] Zaven Biberyan n Eserleri L g rdadz [Sürtük] Roman, Ermenice, 1959, stanbul Türkçe çevirisi: Yaln zlar Öncü Kitabevi, Nisan 1966, stanbul Payel Yay nlar, Nisan 1966, stanbul Aras Yay nc l k, fiubat 2014

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da.

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da 3 ÖLÜM! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 57 18 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com ISSN 13005-7944

Detaylı

Hay rs z. Durdu, düflündü. "Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere. Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen

Hay rs z. Durdu, düflündü. Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere. Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen Anadolu nun Dünyas Bekir Özgen "Sen memur ol, göz ard edilmifl bir kasabadan kalk, ta ABD ye gel! Hay rs z Durdu, düflündü. "Hele ki s k çal flt m, dur durak bilmeksizin okudum. Ayd nl n oldu u her yere el

Detaylı

Gezegenimizin Koruyucular

Gezegenimizin Koruyucular Gezegenimizin Koruyucular Foto: Aykut nce 8 Bilim Çocuk Öyle güzel bir gezegende yafl yoruz ki... Üstelik, yaln z de iliz. Bu güzel gezegeni birbirinden ilginç milyonlarca canl türüyle paylafl yoruz. Ne

Detaylı

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU 6-7 MART 2007 TEOR K B LG LERLE ZENG NLEfiT R LM fi SEMPOZYUM K TABI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü)

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı