GEOTECHNICAL PROPERTIES OF THE GROUND, IN THE DADASKOY-SUKRUPASA (ERZURUM) URBAN AREA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEOTECHNICAL PROPERTIES OF THE GROUND, IN THE DADASKOY-SUKRUPASA (ERZURUM) URBAN AREA"

Transkript

1 Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5 Sayı 2, (2001), DADAŞKÖY - ŞÜKRÜPAŞA (ERZURUM) YERLEŞİM ALANI ZEMİNİNİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Necmi YARBAŞI 1, M. Salih BAYRAKTUTAN 2 1 Atatürk Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi, Müh., Fak., İnşaat Müh., Bölümü, Erzurum ÖZET Karasu Havzası (Erzurum), Doğu Anadolu daki önemli aktif fay kuşaklarından irisi olan Erzurum Fay Zonunda (EFZ) yer alan, irinci derece deprem ölgesi niteliklerine sahip ir Pliyo-Kuvaterner çökelme alanıdır. Havzanın güneydoğu kesiminde yer alan Erzurum, son otuz yıl içinde havza kuzeyine, atısına ve güneyatısına doğru çarpık ve hızlı yapılaşmaya maruz kalmıştır. İnceleme alanı, Karasu Havzası nın güneyinde ulunan Palandöken Dağlarından kaynaklanan kalın alüvyon yelpazelerle (Kuvaterner) örtülmüştür. Şükrüpaşa mahallesi, Dadaşköy alüvyon zemini zayıf jeo-mühendislik parametrelerine sahiptir. Bu nedenle kuvvetli yer hareketleri (M>5.0) sırasında olumsuz zemin-yapı etkileşimine yol açmaktadır. Araştırmada, sahanın yaklaşık 4-10 m lik kalınlığının ayrıntılı zemin kesitleri ölçülmüş, iri ve ince taneli alüvyal çökelim irimlerinin yanal ve düşeyde kalınlık değişimleri saptanmıştır. Arazide Standart Penetrasyon Testi (SPT) ve sismik kırılma çalışması yapılmış, laoratuar deneyleri ile zemin örneklerinin fiziksel-mekanik özellikleri elirlenmiştir. Elde edilen geoteknik parametreler ve jeolojik gözlemler sonucu inceleme alanının sığ geoteknik haritası hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Geoteknik özellikler, geoteknik harita, taşıma gücü, Dadaşköy- Şükrüpaşa mahallesi (Erzurum) GEOTECHNICAL PROPERTIES OF THE GROUND, IN THE DADASKOY-SUKRUPASA (ERZURUM) URBAN AREA ABSTRACT Karasu Basin (Erzurum) is a Pliyo-Quaternary depositional area and located on the central segment of the Erzurum Fault Zone (EFZ), which is one of the most active seismotectonic elt of the Eastern Anatolia. Sukrupasa-Dadaskoy (Erzurum) uran area was developed, as the consequence of rapid and massive construction continued during the last 30 years, towards the north, the west and soutwest of Erzurum. The investigated area located at the northern margin of the Karasu Basin.This structure is covered y thick alluvial fan deposits (Quaternary), originated at the Palandöken Mountain, to the south. Negative soil-structure interaction revealed, during the strong ground motions (M>5.0) due to the poor geo-engineering properties of the Sukrupasa-Dadaskoy alluvial soil. In this research, detailed soil sections of the upper horizon (approx m), lateral and vertical changes in thickness of coarse and fine grained alluvial depositional units were measured. SPT and seismic refraction tests were performed in the field. Geotechnical laoratory tests exerted on soil samples to otain physical and mechanical properties. Shallow geotechnical mapping of the research area was prepared depending on the geotechnical tests results and geological features oserved in field. Key Words: Geotechnical properties,geotechnical mapping, earing capacity, Dadaskoy-Şukrupasa mahallesi (Erzurum) 60

2 DADAŞKÖY - ŞÜKRÜPAŞA (ERZURUM) YERLEŞİM ALANI ZEMİNİNİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.GİRİŞ Erzurum Havzası, Doğu Anadolu sıkışma zonu içinde, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ile Ağrı Dağı faylarını ağlayan (Erzincan-Erivan arası) Erzurum Fay Zonunda (EFZ) gelişmiş çok sayıda Pliyo-Kuvaterner çöküntü alanlarından iridir. Şehir merkezi, u havzanın güneydoğu köşesinde yer almaktadır (Şekil 1). Son otuz yıl içinde kent, havzanın güney kenarına ve inceleme alanı olarak seçilmiş olan havza kuzeyine (Şükrüpaşa mahallesi.-dadaşköy) doğru gelişmiş toplu konut alanlarında hızlı ir yapılaşma olmuştur. Bu çalışmada inceleme alanı zemininin jeo-mühendislik özelliklerine ağlı kalınarak sahanını sığ geoteknik haritası hazırlanmıştır Litolojik Birimler 2. JEOLOJİ Erzurum havzasında mostra veren dört litolojik irim elirlenmiştir. Bunlar güneyden kuzeye doğru ; a-palandöken volkanitleri (Geç Miyosen- Pliyosen), kalkalkalen ileşiminde lav (azalt, andezitik azalt) ve piroklastik (tüf, aglomera, ignimirit) malzemelerden oluşmaktadır. Kalınlık m arasındadır [1]. -Gelinkaya Formasyonu (Pliyosen), volkano-klastik göl-akarsu çökellerinin ardalanmasından oluşan, eyaz renkli marn, kil, kum, silttaşı, kumtaşı, konglomera, tüf, lapilli, diyatomit ve yer yer linyit içermektedir. Kalınlık yaklaşık 600 m kadardır[1]. c-eski alüvyon yelpaze çökelleri (Kuvaterner), Gelinkaya Formasyonu üzerine açısal uyumsuzlukla gelen iri taneli ve gevşek kırıntılı, alüvyon yelpaze ve akarsu ortamında çökelmiş malzemelerden oluşmaktadır. Çok az silt ve kil içeren u malzemeler; % 90 oranında volkanik kökenli olup, kalınlıkları m arasında değişmektedir [10]. d-genç alüvyon çökeller (Kuvaterner) ise, Karasu Nehrinin taşıdığı her oyutta kırıntılı malzemenin eski alüvyon çökelleri ile yanal geçişli olarak ve üst seviyelerde ince taneli (silt, kil) malzemenin egemen olarak çökeldiği en genç irimdir [10]. İnceleme alanının yer ulduru (a) ve jeoloji () haritaları Şekil 1 de, irleştirilmiş stratigrafik dikme kesiti ise Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil.1 İnceleme alanının yer ulduru (a) ve jeoloji () haritaları [15]. 61

3 N YARBAŞI, M.S. BAYRAKTUTAN Şekil.2 Erzurum havzasının irleştirilmiş stratigrafik dikme kesiti [11]. 62

4 DADAŞKÖY - ŞÜKRÜPAŞA (ERZURUM) YERLEŞİM ALANI ZEMİNİNİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ 2.2 Aktif Tektonik Bölgenin en önemli aktif fay zonu Erzurum Fay Zonu (EFZ) dur. Geç Miyosen yaşlı, 400 km uzunluğunda km genişliğinde, DKD-BGB sol yönlü doğrultu atımlı fay özelliğine sahiptir. Bu zon içerisinde çeşitli miktarlarda ters ileşenli faylarda mevcuttur. Bu zonda çarpışma sonrası Tercan-Aşkale-Erzurum, Pasinler- Horasan ve Kağızman havzaları gelişmiştir [5]. Havzanın güney kenarı DKD-BGB uzanımlı ters ileşenli doğrultu atımlı faylarla (Palandöken Fayları), doğu kenar ise KKD-GGB sağ yanal doğrultu atımlı normal faylarla (Dumlu Fayları) sınırlanmıştır. Üçüncü doğrultudaki (KKB-GGD) normal faylar, yaklaşık D-B uzanımlı daha yaşlı kıvrımlı yapıları kesmektedir. Kiremitlik Tepelerinin kuzey sınırını oluşturan Telsizler Fayı ve una paralel Yenişehir mevkisini K 30 E doğrultusunda kat eden Yenişehir Fayı, sol yanal atımlı ters fay nitelikli ve güneye doğru derece eğimlidir. Ayrıca u tepeler KKB doğrultulu sağ yanal doğrultu atımlı normal faylarla irirlerinden ayrılmışlardır [3]. Kan Fayı, inceleme alanının kuzeyinde yaklaşık Dadaşköy-Gezköy doğrultusunda uzanan kalın ir alüvyon malzeme ile örtülüdür (Şekil 1). Kuzey lok izafi olarak güney loğa göre düşmüştür, normal ileşenli doğrultu atımlı fay niteliğindedir [8]. 2.3 Depremsellik Erzurum ve yakın çevresinde olması muhtemel doğa olaylarından en etkin ve tehlikeli olanı depremdir. Bölgede günümüze kadar pek çok yıkıcı depremler meydana gelmiş, önemli hasarlar ve can kayıpları ile sonuçlanmıştır. Palandöken yamaçlarında eski deprem kırık yüzeyleri, nehir akış yönlerindeki değişiklikler, sınırsal alüvyon fanlar ve yeraltı su çıkışları, Erzurum un jeolojik tarihi içinde çok sayıda tahripkar depremlere maruz kaldığının elirtisidir. Bu depremlerden azıları 1924-Pasinler (M=6.9), 1952-Pasinler (M=5.8), Pülümür (M=6.2), 193-Horasan (M=6.8) [2] tarihlerinde meydana gelmiştir. 20 yüzyıl deprem magnitüdleri; M= her 30 yılda ir kez, M= her 10 yılda ir kez, M= her yıl ir veya irkaç kez oluşailir [5] yılları arasında oluşan depremlerin episantr dağılımları ve MTA tarafından hazırlanan aktif fay haritası irlikte çizilmiş Şekil 3 de gösterilmiştir. Şekil 3. Erzurum ve civarının tektoniği ve sismisitesi [4 ] 63

5 N YARBAŞI, M.S. BAYRAKTUTAN 3. DADAŞKÖY ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ ZEMİNİ GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ 3.1 Yöntem ve Malzeme İnceleme alanının 8 örnek noktasında (Şekil 4), alüvyon zemini oluşturan kumlu çakıl taakalarından örselenmiş örnek, ince taneli siltli, çakıllı kum merceklerinden ise örselenmemiş zemin örneği silindirik tüp numune alıcılar ile açılmış olan temel çukurlarından alınmıştır. Şekil 4. İnceleme alanına ait örnek alım haritası Örneklemenin yapıldığı yarma ve temel çukurlarında, zemin türleri, en üyük çakıl oyutu, tane oyu, kalınlık, örnek derinliği gii veriler Şekil 5 'deki düşey kesitlere işlenmiştir. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT- N) dare sayıları, 4 m yüksekliğindeki sehpaya monte edilen makara, halat, 63.5 kg ağırlığında şahmerdan, tij ve konik uçtan oluşan portatif SPT aletiyle, açılan temel çukurlarının, temel taan seviyesinde yapılmıştır. Alüvyon malzemenin jeofizik parametreleri; P dalga hızı (vp) ve S dalga hızı (vs) EG&G 1225 sismograf cihazıyla sismik kırılma yöntemi uygulanarak elirlenmiştir [16]. Doğal irim hacim ağırlığı (γn) ise arazide kum konisi yöntemi ile elirlenmiştir. Laoratuarda ise; granülometri, tane irim hacim ağırlığı (γs), kıvam limitleri (wl,wp,pi ), geçirgenlik (k), porozite (n), oşluk oranı (e), doygunluk yüzdesi (Sr), rölatif sıkılık (Dr), konsolidasyon katsayısı (cv), hacimsel sıkışma katsayısı (mv) gii fiziksel parametreler ile maksimum kuru irim hacim ağırlığı (γkmax), optimum su içeriği (wopt), kohezyon (c) ve içsel sürtünme açısı (ø) gii geoteknik özellikler TS 1900 deki esaslara uyularak elirlenmiştir [9]. Sınır taşıma gücü (qsınır) değerleri ise Terzaghi Taşıma Gücü Teorisi [13] ile aşağıda elirtilen varsayımlar göre hesaplanmıştır. Buna göre, 64

6 DADAŞKÖY - ŞÜKRÜPAŞA (ERZURUM) YERLEŞİM ALANI ZEMİNİNİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ qsınır= k1 c Nc + γn Df Nq + k2 B γn Nγ Burada, qsınır sınır taşıma gücü, k1,k2 temel şekil katsayıları, Nc, Nq, Nγ taşıma gücü faktörleri, c kohezyon, ø içsel sürtünme açısı, B temel genişliği, Df temel derinliği, γn doğal irim hacim ağırlığıdır. Alüvyon malzemenin (kumlu çakıl ve siltli kum) gevşek veya orta sıkı zemin sınıfında olması nedeniyle ölgesel kayma kırılması durumu kaul edilmiştir [10]. Bu amaçla, drenajsız kesme kutusu deneyi ile elde edilen kohezyon değerleri yerine, azaltılmış değerler olan c*= (2/3)c değerleri, içsel sürtünme açısı (ø) değerleri yerine de azaltılmış değerler olan tan ø *=(2/3)tan ø değerleri kullanılmıştır. Temel sistemi ve genişliği olarak, B=1.5 m genişlikli sürekli temel alınmıştır. Bu durumda temel şekil katsayıları, k1=1, k2 =0.5 olarak elirlenmiştir. Yer altı suyunun temel zeminine etkisi olmadığı kaul edilmiş (24-25m, DSİ, sözlü görüşme 2003) ve ortalama doğal irim hacim ağırlık kumlu çakıl irimi için γn=1.55 gr/cm3, siltli kum irimi için γn=1.60 gr/cm3 alınmıştır. Örnekler temel çukurunda temel taan seviyesinde alındığı için düşey efektif gerilme (po =γ.df=0) sıfır olarak kaul edilmiş ve güvenlik sayısı (Gs)=3.5 olarak alınmıştır [14]. Örneklerin fiziksel ve mekanik özellikleri Talo 1 de verilmiştir. Talo.1 Örneklerin fiziksel ve mekanik özellikleri (a: kumlu çakıl irimi, : siltli kum irimi) Örnek Yer No Parametreler USCS a GP SM SM GP SC GP SM SC GW SC GP SM GW SM γs (g/cm3) a 2,59 2,50 2,50 2,58 2,48 2,58 2,49 2,51 2,58 2,48 2,59 2,49 2,61 2,46 γn (g/cm3) a 1,55 1,59 1,58 1,53 1,58 1,56 1,60 1,59 1,60 1,67 1,56 1,58 1,54 1,61 e (%) a n (%) a Sr (%) a wl (%) a wp (%) a PI (%) a 1, γk (g/cm3) a 1,98 1,73 1,84 1,87 1,65 1,97 1,52 1,65 2,22 1,67 1,87 1,62 1,90 1,43 wopt (%) a Dr (%) a k (cm/sn) a c (kg/cm2) a 0,26 0,30 0,18 0,20 0,10 0,24 0,22 0,22 0,26 0,32 0,25 0,26 0,18 0,10 ø (Derece) a qsınır (t/m2) a 45,15 48,30 42,00 38,50 18,20 47,60 45,50 47,25 50,05 47,25 44,45 46,20 37,80 18,20 65

7 N YARBAŞI, M.S. BAYRAKTUTAN 3.2 Geoteknik Amaçlı Zonlar İncelenen fiziksel ve mekanik parametrelerin dağılımından Erzurum merkezi ve yakın çevresi 5 geoteknik zona ayrılmıştır (Şekil 6). Bunlar, 1.Bölge, Volkanik kaya zemin (Palandöken volkanitleri) 2.Bölge, Kaa çakıllı alüvyon+volkanotortul istif (Gelinkaya Formasyonu) 3.Bölge, Kaa kumlu çakıl 4.Bölge, Siltli kum mercekli kumlu çakıl 5.Bölge, Çakıl mercekli siltli kum Şekil 5. Örnek yerlerine ait zemin düşey kesitleri 66

8 DADAŞKÖY - ŞÜKRÜPAŞA (ERZURUM) YERLEŞİM ALANI ZEMİNİNİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ İnceleme alanı, geoteknik ölgelendirme haritasının 5. zonunda yer almaktadır. Bu ölgede ince taneli alüvyon taakalar egemendir. İri alüvyon taakalar güneyden kuzeye doğru incelerek, kalınlıkları 1.5 m den m ye düşmüştür. Buna karşın siltli kum taakaların kalınlığı m ye kadar kalınlaşmaktadır. En üyük çakıl oyutu iri alüvyonda 6-7 cm den 3-4 cm ye ve ince alüvyon taakalarda ise 4-5 cm den 2-3 cm ye azalmaktadır. Granülometrik analizler, kumlu çakıl irimini GP (Kötü derecelenmiş kumlu Çakıl), siltli kum iriminin ise SM-SC (siltli kum, kum-kil karışımı) zemin sınıfında olduğunu göstermiştir. Bu ölgede aktif fayın yüzeyde elirtisi yoktur. Ancak Dadaşköy güneyinden geçen örtülü ir fay (Kan fayı) mevcuttur (Şekil 1). Depremselliği, fay etkinliği akımından düşüktür. Şükrüpaşa mahallesi yerleşim alanında DSİ tarafından açılan 6 sondaj kuyusundaki statik seviye son 7 yılın ortalaması m olarak ölçülmüştür (DSİ, sözlü görüşme., 2003). Dadaşköy ve Karasu Nehrine kadar olan saha ise Erzurum ovasının artezyen sahası içerisinde ulunduğundan, yeraltısuyu oldukça sığdır (35-40 cm) [7]. İnceleme alanında yapılan standart penetrasyon deneylerinde (SPT-N) dare sayıları 7-12 arasında değişmektedir ve u değerler gevşek zemini yansıtmaktadır [12]. Bu ölgelerin önemli zemin parametreleri aşağıdaki giidir. 5. Bölge (Dadaşköy-Şükrüpaşa Mahallesi) c= 0.18 kg/cm2 ø = 33o vp= m/sn vs= m/sn To (Zemin hakim peryodu)= 1.00 [6] qemin (Zemin emniyet gerilmesi)=1.00 kg/cm2 Co (Deprem ölge katsayısı) = 0.40 [6] Beklenen en üyük deprem şiddeti= IX [6] 4.1 Zemin Mekaniği Özellikleri 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER a) Siltli Kum taakalarının, genel olarak granülometrisinde, ortalama olarak çakıl= % 19, kum= % 64 ve silt/kil= % 17 dir. Birleştirilmiş zemin sınıflamasına (USCS) göre siltli kum irimi SM-SC (siltli kum, kum-kil karışımı) zemin sınıfındadır. Doğal irim hacim ağırlığı (γn )= 1.60 gr/cm3, oşluk oranı (e)=% 79, porozite (n)= % 45, Doygunluk yüzdesii (Sr)= % 47, likit limit (wl)= % 33, plastik limit (wp)= % 26 ve plastisite indisi (PI)= % 7 dir. Sait seviyeli permeailite deneyi ile elde edilen geçirimlilik katsayısı k= cm/sn değeri ile orta geçirgenliğe sahiptir [11]. Bu irimin konsolidasyon katsayısının (cv) ortalama regrasyon formülü log(y)= log(x) , hacimsel sıkışma katsayısının (mv) ortalama regrasyon formülü ise log(y)= log(x) olarak elirlenmiştir. ) Kumlu Çakıl arakatkıları, genel olarak kaa alüvyon zemin granülometrisinde, ortalama olarak çakıl= % 63, kum= % 36 ve silt/kil= % 1 dir. Birleştirilmiş zemin sınıflamasına (USCS) göre Kötü derecelenmiş kumlu çakıl (GP) sınıfındadır. Doğal irim hacim ağırlığı (γn)=1.56 gr/cm3, oşluk oranı (e)=% 75, porozite (n)= % 43, Doygunluk yüzdesi (Sr)= % 18, likit limit (wl)= % 26 ve rölatif sıkılık (Dr)= % 43 ile gevşek ir yapıya sahiptir. Sait seviyeli permeailite deneyi ile elde edilen geçirimlilik katsayısı k=10-3 cm/sn değeri ile geçirgen malzeme sınıfına girmektedir [11]. Ödometre deneyi (drenajlı) ile elde edilen verilerden konsolidasyon katsayısının (cv) ortalama regrasyon formülü log(y)= log(x) , hacimsel sıkışma katsayısının (mv) ortalama regrasyon formülü ise log(y)= log(x) olarak elirlenmiştir. 4.2 Geoteknik Özellikler a) Siltli Kum taakalarının, ortalama olarak kesme (makaslama) dayanımı parametrelerinden olan ortalama kohezyon (c) = 0.21 kg/cm2 ve ortalama içsel sürtünme açısı ise (ø)= 34o dir. Terzaghi Taşıma Gücü Teorisine (yapılan varsayımlara) göre ortalama sınır taşıma gücü qsınır=39,20 t/m2 dir. Kompaksiyon deneyi ile ortalama maksimum kuru irim hacim ağırlığı γkmax =1.64 gr/cm3 ve ortalama optimum su içeriği ise wopt =% 22 olarak tespit edilmiştir. ) Kumlu Çakıl arakatkılarının, ortalama olarak kesme kutusu deneyi ile elirlenen, kesme (makaslama) dayanımı parametrelerinden olan ortalama kohezyon (c) = 0.23 kg/cm2 ve ortalama içsel sürtünme açısı ise (ø)= 36o dir. Terzaghi Taşıma Gücü Teorisine (yapılan varsayımlara) göre ortalama sınır taşıma gücü qsınır= 43,93 t/m2 dir. Kompaksiyon deneyi ile ortalama maksimum kuru irim hacim ağırlığı γkmax =1.97 gr/cm3, ortalama optimum su içeriği ise wopt =% 12,5 olarak tespit edilmiştir. 67

9 N YARBAŞI, M.S. BAYRAKTUTAN Şekil 6. Erzurum ve yakın çevresinin sığ geoteknik haritası [15]. 68

10 DADAŞKÖY - ŞÜKRÜPAŞA (ERZURUM) YERLEŞİM ALANI ZEMİNİNİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ. İnceleme alanındaki siltli kum taakaları ve kumlu çakıl ara katkılarının oşluk hacimlerinin yüksek, rölatif sıkılığının düşük olması nedeniyle u irimlerin mukavemetlerinin artırılması için uygulanacak stailizasyon yöntemlerinde (dinamik sıkıştırma, önceden yükleme, yeniden yerleştirme v.,) elde edilen γk ve wopt değerlerine erişilmesi ile mümkün olacaktır. Temel derinliği tespiti, taşkın malzemesi veya insan yapısı dolgu malzemenin kaldırılarak taşıma gücü daha iyi olan alttaki kaa alüvyon zemine erişecek kadar derinlik verilmesi uygun olacaktır.. Standart Penetrasyon deneyi (SPT-N) ile elde edilen vuruş sayılarına göre, kumlu çakıl taakaları ortalama SPT-N=12-16 değerleri ile orta sıkı zemin sınıfında, siltli kum ara katkıları ise SPT-N= 7-12 değerleri ile orta sıkı katı sınıfındadır.. Bu ölgede aktif fayın yüzeyde elirtisi yoktur. Ancak Dadaşköy güneyinden geçen örtülü ir fay (Kan fayı) mevcuttur.. Dadaşköy, Erzurum ovasının artezyen sahası içerisinde ulunduğundan, yeraltı suyu oldukça sığdır (35-40 cm). Özellikle yağışlı mevsimlerde, yeraltı su seviyesinin yüzeye yaklaşması ve gevşek kumlu taakaların mevcudiyeti nedeniyle, özellikle kuvvetli yer hareketleri sonucu (M>5.0) zeminde sıvılaşma tehlikesi olailir.. Karasu Havzasını kuzey ve güneyden sınırlayan aktif faylar, ölgede XX. yüzyılda meydana gelen yıkıcı depremler ve taşıma güc akımından zayıf zeminler olması (kil, gevşek kum) göz önüne alınırsa, zemin emniyet gerilmesi (q emin ) hesaplanırken güvenlik sayısının G s =3-5 arasında seçilmesi uygun olacaktır [14].. İnceleme alanına ait tüm geoteknik özellikler kılavuz niteliğinde ortalama genel ilgilerdir. İnceleme alanındaki her hangi ir yapı veya yapı gruu için zemin incelemesi (etüdü) yapılmalı, seçilen temel sistemi ve zemin özelliklerine göre kullanılacak parametreler yeniden elirlenmelidir. 5. KAYNAKLAR 1. ARPAT, E., Ilıca-Aşkale(Erzurum) Arasındaki Sahanın ve Kuzeyinin Genel Jeolojisi-Petrol İmkanları MTA, Rap. No. 4040, Ankara BAĞCI, G., Türkiye de Hasar Yapan Depremler Deprem Arş., Bül., Sayı. 69, , Ankara BARKA, A., ve BAYRAKTUTAN, M.S., Erzurum Baseni Çevresini Etkileyen Aktif Faylar TJK Bil., Öz., Kit, BAYRAK, Y., Erzurum ve Civarının Depremselliği 1. Doğu Anadolu ve Kafkasya Depremleri Jeofizik Toplantısı, 13-24, Erzurum, BAYRAKTUTAN, M.S., Active Tectonics and Evolution of Thrust Bounded Pasinler Basin on the Erzurum Fault Zone, Eastern Anatolia Annales Tectonicae, Vol. XIII-N. 1-2, 51-70, CELEP, Z., KUMBASAR, N., Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Beta dağıtım, İstanul, DSİ., Erzurum Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu Jeo., Tek., Hiz. ve YAS Da., Bşk., yayını, MTA., Ilıca (Erzurum) Jeotermal Enerji Aramaları Rezistivite Etüdü MTA Raporu, Haziran-Eylül, 1984 (yayınlanmamış). 9. İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laoratuar Deneyleri, TS 1900/Nisan, Ankara KOÇYİĞİT, A., ÖZTÜRK, A., İNAN, S. ve GÜRSOY, H., Karasu Havzası nın (Erzurum) Tektonomorfolojisi ve Mekanik Yorumu C.Ü M.F.Y.B., Dergisi Vol. 2, No 1, KURTMAN, F., ve AKKUŞ, M.F., Doğu Anadolu daki Ara Basenler ve Bunların Petrol Olanakları MTA Dergisi, sayı 77, 1-9, Ankara PAMPAL, S., Genel ve Uygulamalı Jeoloji M.E Basımevi, 212, İstanul TERZAGHİ, K., PECK, R.B Soil Mechanics in Engineering Practice. New York (Willey) 2 nd. Ed. 14. UZUNER, B.A., Temel Zemin Mekaniği Teknik yayınevi, Ankara YARBAŞI, N., Erzurum Şehir Merkezi Batı Kesiminin Geoteknik Haritalaması A.Ü Fen Bilimleri Enst., Doktora, Erzurum Yenişehir Belediyesi., Rekreasyon sahası (Yenişehir-Yıldızkent) YAS Etüdü, Jeoloji-Jeofizik Raporu 2000 (yayınlanmamış). 69

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu Yüksek Lisans Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 09.11.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 26.12.2006

Detaylı

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi

Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 16(2) 1-14 (2014) Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi Tekin YEKEN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR KUZEY ANADOLU FAY ZONUNDAKİ PLİYO-KUVATERNER BİRİERİNDE MEYDANA GELEN HEYELANLARIN İNCELENMESİ (TAŞOVA, AMASYA) Proje No: 20030745013 Proje

Detaylı

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (2) 2010 133 Araştırma Makalesi / Research Article Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Geological-Geotechnical Investigation of the Kırıkkale

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 TORBALI (İZMİR) KATI ATIK DEPOLAMA SAHASININ JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION

Detaylı

NOKTA YUKU DAYANIM INDEKSI DENEYİ

NOKTA YUKU DAYANIM INDEKSI DENEYİ ) OPAL MÜHENDİSLİK Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Hasbülbiil Sok. Özgür Apt.No:34/G Tel:0352 222 38 63 Fax:0352 22128 66 KAYSERİ Yüklenici Firma Proje Br No T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ULUTURK MÜHENDİSLİK

Detaylı

İSTANBUL ÖMERLİ DEKİ ALÜVYAL ZEMİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL ÖMERLİ DEKİ ALÜVYAL ZEMİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C. 18, S. 1, SS. 95-111, Y. 2005 99 İSTANBUL ÖMERLİ DEKİ ALÜVYAL ZEMİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ GEOTECHNICAL PROPERTIES OF ALLUVIAL SOIL AT İSTANBUL ÖMERLİ

Detaylı

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKASLAMA DALGA HIZI İLE KONİK PENETRASYON TESTİ SONUCU HESAPLANAN GEOTEKNİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER Zafer SAL JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 1 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU İLİ: İLÇESİ: BELEDİYE: PAFTA:

Detaylı

Çağış Köyü (Balıkesir) ince taneli zeminlerinin jeoteknik özellikleri ve katı atık sahalarında kullanılabilirliği

Çağış Köyü (Balıkesir) ince taneli zeminlerinin jeoteknik özellikleri ve katı atık sahalarında kullanılabilirliği Çağış Köyü (Balıkesir) ince taneli zeminlerinin jeoteknik özellikleri ve katı atık sahalarında kullanılabilirliği Ali Kamil YÜKSEL 1,*, Ahmet ÇONA 2 1 Balıkesir Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Memet GÜZEL MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA JEOLOJİK, JEOFİZİK, JEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI (KUZEY ADANA ÖRNEĞİ) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, yguney@anadolu.edu.tr 3. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, epekkan@anadolu.edu.tr 4

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, yguney@anadolu.edu.tr 3. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, epekkan@anadolu.edu.tr 4 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Temel Zeminine Ait Jeo-Mühendislik Özelliklerin Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Eskişehir

Detaylı

SAKARYA BÖLGESİNDE YEREL ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN HASAR BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİSİ, ARİFİYE-GEYVE-GÜNEŞLER ÖRNEĞİ

SAKARYA BÖLGESİNDE YEREL ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN HASAR BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİSİ, ARİFİYE-GEYVE-GÜNEŞLER ÖRNEĞİ SAKARYA BÖLGESİNDE YEREL ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN HASAR BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİSİ, ARİFİYE-GEYVE-GÜNEŞLER ÖRNEĞİ Sedat SERT 1, Aşkın ÖZOCAK 1, Ersin AREL 1, Ertan BOL 1 sert@sakarya.edu.tr, aozocak@sakarya.edu.tr,

Detaylı

İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ

İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2 (Ekim-Kasım 2009) 47-70 İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ The Effect of Soil and Rock Conditions on Construction Foundation

Detaylı

Standard Penetrasyon Testi (SPT) ile Saruhanlı (Manisa) İlçesi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması

Standard Penetrasyon Testi (SPT) ile Saruhanlı (Manisa) İlçesi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması Standard Penetrasyon Testi (SPT) ile Saruhanlı (Manisa) İlçesi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması Mehmet Orhan a, Ali Ateş b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET: M.K. Koçkar 1 ve H. Akgün 2 1 Doktor, Deprem Müh. Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mermer Artıkları Depolama Sahasının Özellikleri

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mermer Artıkları Depolama Sahasının Özellikleri Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mermer Artıkları Depolama Sahasının Özellikleri Mustafa Yavuz Çelik a ve Şükrü Tur b a Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksek Okulu. Ali Çetinkaya Kampusü,

Detaylı

ZEMİN ETÜTLERİNDE KALİTE PROBLEMİ VE GÜNCEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ZEMİN ETÜTLERİNDE KALİTE PROBLEMİ VE GÜNCEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZEMİN ETÜTLERİNDE KALİTE PROBLEMİ VE GÜNCEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ İbrahim ÇOBANOĞLU Pamukkale Üniversitesi, Müh. Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Kınıklı Denizli, icobanoglu@pau.edu.tr ÖZET Kentsel gelişim ve yerleşim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JM 305 ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ UYGULAMA NOTLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JM 305 ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JM 305 ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ UYGULAMA NOTLARI Prof. Dr. Recep KILIÇ Dr. Koray ULAMIŞ Eylül 2009 Ankara ÖNSÖZ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

Taşıma Kapasitesi ve Oturma Miktarının Hesaplanmasında Yaygın Kullanılan Yöntemlerin Mersin Arıtma Tesisi Temeli Örneğinde Uygulanması

Taşıma Kapasitesi ve Oturma Miktarının Hesaplanmasında Yaygın Kullanılan Yöntemlerin Mersin Arıtma Tesisi Temeli Örneğinde Uygulanması Jeoloji Mühendisliği Dergisi 36 (1) 2012 1 Araştırma Makalesi / Research Article Taşıma Kapasitesi ve Oturma Miktarının Hesaplanmasında Yaygın Kullanılan Yöntemlerin Mersin Arıtma Tesisi Temeli Örneğinde

Detaylı

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde;

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde; 12. YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Bağcılar Belediyesi nin imar planları revizyonuna esas olmak üzere yapılan Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Etüt çalışmalar sonucunda, yerleşime uygunluk değerlendirilmesi

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Nuray Alpaslan 1 1 Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Merkez Yerleşke,72060,BATMAN *nuray.alpaslan@batman.edu.tr

Detaylı

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Ali ATEŞ 1,* Adil ÖZDEMİR 2 1 Şehit Osman AVCI Mah. 43. Sok. No:3/8

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Gulmustafa ŞEN Temmuz 2010 DENİZLİ SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİ YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK, JEOTEKNİK KENT BİLGİ SİSTEMİ (JEO-KBS)

DENİZLİ İL MERKEZİ YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK, JEOTEKNİK KENT BİLGİ SİSTEMİ (JEO-KBS) P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

13. SONUÇ VE ÖNERİLER

13. SONUÇ VE ÖNERİLER EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KAVGAZ, KİMYALAR, ARNAVUTKÖY VE FIRINLARSIRTI MEVKİLERİ İLE ABDURRAHMAN VE TALATPAŞA MAHALLELERİNİN BİR KISMINDA KALAN ALANIN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

Detaylı

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Jeofizik, 2012, 16, 43-53 doi: 11.b01/jeofizik-1011-03 HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Osman

Detaylı