International Journal of Family, Child and Education

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Family, Child and Education"

Transkript

1 ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ ANALYSIS OF THE METHODS TO COPE WITH STRESS USED BY THE FAMILIES HAVING CHILDREN WITH DIFFERENT DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS FOR 7-7 AGE GROUP Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL 2, Nurhayat ÇELEBİ 3, Bülent KILIÇ 4 Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 2 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3 Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 4 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özet: Zihinsel ve bedensel yetersizlik, hiperaktivite ve davranış bozuklukları ve ortopedik ve travmatolojik rahatsızlıklar sadece duruma maruz kalan bireyleri değil onların aile üyelerini de birçok açıdan (ekonomik, sosyal, duygusal vb.) etkilemektedir. Bu durum aile üyelerinde stres faktörünü artırıcı bir unsur olmaktadır. Stres başa çıkılması gereken ciddi bir sorundur. Aksi taktirde ebeveynlerin içinde bulundukları aşırı stres onların daha da yıpranmalarına ve daha ciddi sağlık problemleriyle karşılaşmalarına neden olabilmektedir. Bu bağlamda araştırmada, 7-7 yaş arası özel gereksinime ihtiyacı olan (Zihinsel ve bedensel yetersizlik/hiperaktivite ve davranış bozukluğu, ortopedik ve travmatolojik rahatsızlık tanısı almış) çocukları olan ailelerin psikolojik iyi olma ve başa çıkma yöntemlerinin incelenmesi ve bazı değişkenler açısından (çocuğun yaşı, engel türü, anne babanın cinsiyeti, eğitim düzeyi vb.) farklılaşmaların ortaya koyulması amaçlanmıştır. Katılımcılara ilk bölümünde, Katılımcıların ve çocuklarının demografik ve betimleyici özelliklerinin, ikinci bölümde ise ebeveynlerin başa çıkma yöntemlerinin ele alındığı bir anket uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizi kapsamında betimleyici istatistikler ile ebeveynlerin stresle başa çıkma durumlarının bazı değişkenler açısından farklılıklarının tespitine yönelik ANOVA testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda, ebeveynlerin sosyo-ekonomik, yaş, eğitim ve cinsiyet değişkenlerinin ve çocukların cinsiyet ve yaş değişkenlerinin ebeveynlerin stresle başa çıkma durumlarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Stresle Başa Çıkma, Zihinsel Ve Bedensel Yetersizlik, Hiperaktivite, Davranış Bozuklukları Abstract: Mental and physical deficiency, hyperactivity and behavior disorders, orthopedic disorders affect not only the individuals subject to this condition, but also their family members in many terms (economic, social and emotional etc.). This condition is an element increasing the stress factor among family members. Stress is a serious problem that should be managed. Otherwise, excessive stress may cause further exhaustion and more serious health problems in parents. In this regard, the aim of this research is to analyze the methods of being psychologically well and coping strategies used by the families having children who require special care (diagnosed with mental and physical deficiency/hyperactivity and behavior disorders, orthopedic disorders) for 7-7 age group, and to reveal differentiations in terms of some variables (child s age, type of disability, sex of parents, educational background etc.). A two-part questionnaire was applied to the participants. In the first part, demographic and descriptive characteristics of the participants and children are discussed, and the parents methods of coping are examined in the second part. Descriptive statistics were used for the analysis of data collected, and ANOVA test was used to identify the differences in the parents methods of coping with stress in terms of some variables. At the end of the research, it has been concluded that socio-economic condition, age, education and sex variables of parents, sex and age variables of their children with different deficiencies are effective in coping with stress for parents. Key Words: Parent, Coping With Stress, Mental And Physical Deficiency, Hyperactivity, Behavior Disorders 6

2 GİRİŞ ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC Ailelerin çocuk sahibi olmaları yaşantılarında yeni düzenlemeler ve değişiklikler yapmalarını gerektiren, mutluluk verici olduğu kadar zorlayıcı yanları da olan bir yaşam olayıdır. Birçok anne çocuğunun engelli olduğunu öğrenmesi durumunda şok duygusu yaşamakta ve yoğun bir kedere kapılmaktadır. Özellikle çocuğun zihinsel engelli olduğunun öğrenilmesi, ailelerde ciddi krizler yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak ebeveynler farklı duygusal ve bilişsel süreçlerin hakim olduğu aşamalardan geçerek yaşadıkları şokla başa çıkabilmekte ve bu duruma uyum sağlayabilmektedirler (Okanlı vd., 2004). Engelli bir çocukla yaşamak aile üyelerini sosyal, psikolojik ve ekonomik açılardan etkileyebilen bir durumdur. (Küçüker, 200). Ailede engelli bireyin olması, tüm aileyi etkilemekte ve yeni düzenlemeler gerektirmektedir. Engel durumunun kendisinin yarattığı zorluklar dışında, artan bakım ve sağlık masraflarından kaynaklanan ekonomik sıkıntılar, engelli bireyin sürekli yanında bulunma zorunluluğu artan sorumluluklar gerektirmektedir. Bunların yanı sıra aile bireylerinin özel yaşamlarının kısıtlanması ve diğer bireylere ayrılan zamanın azalması gibi sıkıntılar da ortaya çıkmaktadır. Özellikle rehabilitasyon döneminin başlarında aile üyeleri birbirlerinden uzaklaşmakta, zamanla ailede kronik stres gelişebilmektedir (Yıldırım ve Conk, 2005; Bahar vd., 2009; Uğuz vd., 2004; Karadağ, 2009). Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Özet yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 57 çocuk ve ebeveyni Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi Her ailede, bir bütün olarak aile sistemi ya da aile üyelerinden her birinin belirli gelişim aşamalarına geçmelerine bağlı olarak stres yaratan dönemler ve olaylar bulunmaktadır. Aile için bir çocuk dünyaya getirme kararıyla başlayan süreç, doğumla birlikte ailede rollerin yeniden düzenlenmesi yeni rutinlerin oluşturulması ve pek çok alanda oluşacak değişiklere uyum sağlamayı gerektirir. Aile her çeşit kayba karşı benzer bir biçimde yaşanan uyum tepkileri ortaya çıkarmaktadır. Bu süreci ebeveynlerin en kısa sürede ve en az zararla atlatmaları, onların çocukları ve çevreleri ile sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlayacaktır (Aydoğan, 999; Fırat, 2000; Özkan, 2002). Engellilik, doğum öncesi ve doğum anına ait nedenler (doğumsal ve genetik bozukluklar, kromozom anomalileri, kalıtsal hastalıklar, anneye ait risk etmenleri-yüksek riskli gebelikler, zor doğum, doğum travmasına bağlı nedenler) ile doğum sonrası (yeni doğan ve süt çocukluğu, çocukluk ve genç erişkinlik, erişkinlik, yaşlılık) döneme ait nedenlerden kaynaklanmaktadır (Cebecioğlu ve Üstüner, 2003). Zihinsel yetersizlik (engellilik), yaşamın erken dönemlerinde başlayan, zekâ ve iletişim, kendine bakım, sosyal etkileşim gibi alanlarda uyum davranışlarında bozulmalara neden olan (Akt: Demirbilek, 203) kalıcı yetersizlikler bırakan, gözlem, kontrol, bakım, tedavi ve rehabilitasyon gerektiren aynı zamanda aile üyelerinin tümünü, aile yaşamını ekonomik, sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel yönlerden etkileyen kalıcı 7

3 bir sağlık sorunudur (Yıldırım ve Conk, 2005). Bir çocuk ya da yetişkine zihinsel engel tanısı konulabilmesi için ortalamanın altındaki zeka işlevi ile birlikte iletişimde, öz bakımda, evdeki yaşamda, toplumsal becerilerde, toplumsal yararlılıkta, kendini yönlendirmede, sağlığı korumada, PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC akademik becerilerde ve çalışma alanlarında iki veya daha fazla bozukluğun bir arada olması ve bu durumun 8 yaşından önce başlaması öngörülmektedir (Akt: Tamer, 200). Bir başka rahatsızlık durumu olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), anne-çocuk ilişkilerinde sorun gelişme riskinde artış ile karakterize, çocukluk çağının en sık rastlanan psikiyatrik bozukluklarından biridir (Durukan vd., 2008). Çocukların davranışlarının annebabayı açıkça etkilediği, olumsuz davranışların anne-babanın sıkıntısını artırdığı bilinmektedir (Whalen ve Henker, 999; Whalen vd., 989). En çok rapor edilen bulgulardan biri de DEHB li çocukların annelerinin daha fazla ebeveynlik stresi yaşadığı ve daha düşük özgüvene sahip olduğudur (Johnston ve Mash, 200). Artan gereksinim anne-babalık işlevinde aksamaya yol açarak anne-babaları olumsuz etkilemektedir (Durukan vd., 2008). Gau ve arkadaşları. (2007) DEHB de anne-baba ve ailesel etkenleri araştırdıkları çalışmalarında, annelerde anksiyete, depresyon, bedensel yakınmalar ve uyku sorununun arttığını saptamışlardı (Gau, 2007). Durukan ve arkadaşları (2008) çalışmalarında, annelerin depresyon ve anksiyete düzeylerinin yüksek olduğu saptamışlardır. Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Özet yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 57 çocuk ve ebeveyni Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi Engelli bir çocuğa sahip olmak, engeli ne olur sa olsun bir takım özel güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Ailelerin yaşadığı bu güçlükler, psikolojik, maddi durum, eğitim durumu, yaşam tarzı, aile çevresi ve sosyal çevre ile ilişkiler çocuğun engel durumundan etkilenebilmektedir (Dönmez vd., 2000). Anne-babaların engelli çocuğa sahip olmaları onların sorumluluklarını ve işlevle rini arttıracaktır. Çünkü, her çocuğun ihtiyacı ve hakkı olan eğitim, sağlık, ilgi, sevgi, boş zamanların değerlendirilmesi, korunma, sağlıklı cinsel gelişime sahip olma gibi konularda engelli birey söz konusu olduğunda daha da özen gösterilmesi gerekmek tedir (Özekes vd., 998). Literatürde zihinsel ya da bedensel engelli çocuğa sahip anne babaların (özellikle annelerin) engelli çocuğa sahip olmayan anne-babalara göre daha çok stres altında oldukları ve anksiyete düzeylerinin daha yüksek olduğu bildirilmektedir (Glidden vd., 2003, Hasting, 2003, Esdaile vd., 2003, Uğuz vd., 2004). Zihinsel engelli çocuğa verilen tepkiler her ailede ve her ebeveynde farklı düzeyde yaşanmaktadır. Bazı ailelerde ya da ebeveynlerde bu süreç daha kolay atlatılıp, aile/ebeveyn yapıcı birtakım yaklaşımları planlama ve hayatlarında gerekli düzenlemeleri yapmaya başlarken, bazı aileler uzun süreli keder ve yas yaşayabilmektedir (Sarı, 2007). Yapılan çalışmalarda engelli çocuğu olan aile lerin aile yapısında, işlevlerinde bozulmalar ve ailede farklı açılardan zorlanmalara neden olduğu bildiril mektedir (İçmeli, vd., 2008; Khamis 2007; Taanila, Syrjala, Kokkonen ve Jarvelin 2002). 8

4 Normal gelişim gösteren bir çocuğa sahip olmak bile çeşitli seviyelerde aileler üzerinde stres yaratmaktayken ve ailelerin uyum sürecini etkilemekteyken, engeli olan bir çocuğa sahip olunması, aileler tarafından yaşanan stres seviyesini kaçınılmaz olarak artırmaktadır. Öte yandan ailelerde, PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC başta hayal kırıklığının getirdiği suçluluk, kaygı duygularının yanı sıra depresyona kadar giden olumsuz etkiler görülebilmektedir (Fisman, Wolf ve Noh, 989; Öksüz, 2008; Vardarcı, 20). Engelli çocuk, belli gelişim alanları açısından yetersizlikten etkilenmiş olmasından dolayı anne ve babasına değişen derecelerde bağımlıdır. Bu durum aile için sürekli başa çıkma gerektiren bir stres kaynağıdır (Bilal ve Dağ, 2005). Stres, başa çıkılması gereken bir durumdur, eğer başa çıkma stratejileri başarısız olursa, psikolojik sağlıkta bozulma olur ve psikopatolojik belirtilerin ortaya çıkması da kaçınılmaz bir durum olur (Akt: Sarıkaya, 20). Başa çıkma, bireyin kendisi için stres oluşturan olay ya da etkenlere karşı direnmesi ve bu durumlara karşı başa çıkma amacıyla gösterdiği bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerin tümü olarak tanımlanabilir. Söz konusu durumlara karşı kişinin kullandığı başa çıkma tutumları yaş, cinsiyet, kültür ve hastalık gibi çok çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebildiğinden bireye özgü bir nitelik taşımaktadır (Ağargün vd., 2005). Zihinsel engelli çocuklara sahip ailelerin ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler sunulması aile içi destek sisteminin Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Özet yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 57 çocuk ve ebeveyni Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel YÖNTEM istismara uğrama, dışa yönelim güçlenmesini sağlayacaktır (Girli, 2005). Ailelerin yetersizliği olan çocuklarına başarılı bir şekilde uyum yapabilmeleri için, çocuklarının gereksinimleriyle etkili şekilde başa çıkabilmeleri bunun yanı sıra yetersizliğin neden olduğu aile işlevleriyle ilgili yaşanan sorunları çözümlemelerine yardımcı olacak destek hizmetlerine de ulaşabilmeleri gerekmektedir (Sucuoğlu, 2009). Bu araştırmanın amacı; 7-7 yaş arası özel gereksinime ihtiyacı olan çocukları olan ailelerin psikolojik iyi olma ve başa çıkma yöntemleri çocuğun yaşı, engel türü, anne babanın cinsiyeti, eğitim düzeyi gibi değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır? sorusuna cevap aramaktır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket tekniği kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde, katılımcıların ve çocuklarının demografik ve betimleyici özellikleri ikinci bölümde ise ebeveynlerin başa çıkma yöntemleri ele alınmıştır. Güvenilirlik analizi sonucunda Alpha = 0,982 olmasından dolayı 23 maddenin çok yüksek güvenilirlik düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Toplanan verilerin analizi kapsamında betimleyici istatistikler ile ebeveynlerin stresle başa çıkma durumlarının bazı değişkenler açısından farklılıklarının tespitine yönelikte ANOVA testinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde PASW 8.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. 9

5 Kullanılan anket daha önceden kullanılmadığı için ön araştırma yapılmış ve İstanbul ili model alınarak araştırma konusuna yönelik 50 katılımcıya bu anket formu kullandırılmıştır. 50 katılımcıdan dönen anket formları bir ön teste tabi tutulmuştur. Cronbach s Alpha kat sayısı PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC olarak 0.72 değeri elde edilmiştir. Elde edilen bu değeri düşüren bazı olumsuz sorular anket formundan çıkarılmıştır. Asıl araştırma öncesinde BULGULAR Çocuğa yakınlığı Yaş uzman görüşleri alınmıştır. Uzmanlardan alınan görüşlere göre anket formunda yer alan 5 li likert ölçekli sorularda iyileştirmeye gidilmiştir. Ayrıca ön testte gerçekleştirilen çalışma sonucunda katılımcılardan gelen cevaplar ve çıkan sonuçlara göre de alt boyutlar belirlenmiştir. Bu Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi alt boyutların belirlenmesinde katılımcı görüşleri ile uzman görüşleri etkili olmuştur. Özet yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 57 çocuk ve ebeveyni Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli N varyans analizi Kadın sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. 575 Ayrıca ebeveynin Anne psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli yaşam Erkekolayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, 297 dışa yönelim sorunları Baba üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın bulguları 30 ve altı içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların 69 % 65,9 34, 7, ,6 Tablo. Katılımcıların Ebeveynlerine İlişkin Demografik İstatistikler Anahtar 4-50 Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları, ,6 5 ve üzeri 95 0,9 Okur yazar 49 5,6 İlkokul mezunu ,7 Öğrenim Durumu Ortaokul mezunu 3 5,0 Lise 24 24,5 Üniversite ,4 Yüksek lisans ve üzeri 5,7 Anne Baba Birlikte Yaşama Durumu Evet 82 93, Hayır 60 6,9 Anne Baba Çalışma Durumu Evet 358 4, Hayır 54 58,9 Aylık Gelir 000 TL altında 83 2, TL 73 9,8 20

6 Ailenizde anne baba dışında çocuğunuzun bakımında yardımcı birileri var mı? Çocuğunuzun bakımında size yardımcı olan kişiler kimlerdir? ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ TL CLINIC VARIABLES TL RELATED TO INTERNALIZING AND TL PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED 98 PSYCHĠATRIC,2 Tablo de katılımcıların bazı demografik bilgilerine ilişkin dağılımlar incelendiğinde, ebeveynlerin çoğunluğunun kadın, daha çok 3-40 yaş aralığında olduğu ve birlikte yaşadığı görülmektedir. Aylık gelir durumları 4 kategoride birbirine yakın Evet Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk 286 ARKAR 32,8 Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Hayır 2 (Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji 586 Bölümü 67,2 Annem ,7 Babam Özet 0 3,5 yönelim Kardeşim ve dışa yönelim sorunları üzerinde 24 etkili olduğu 8,3 HOEAH BakıcıPsikiyatri polikliniğine başvuran çocuk ve ebeveyni 9,4 Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi oranlarda dağılmıştır. Ayrıca çocuk bakımında ise ebeveynlere anne-baba dışında yardım edecek kimsenin olmadığı ve daha çok ebeveynlerin annesinin bu rolü üstlendiği görülmektedir. 2

7 Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler Çocuğun Yaşı Count PROBLEMS OF 7-9CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC 24 Column N % 27,6% ,3% Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR % Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Çocuğun cinsiyeti 2 (Klinik KızPsikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü ,3% Erkek ,7% Çocuğunuzun tanısı Zihinsel engelli 99 22,8% Özet Amaç: Bu çalışmada Bedensel çocuğun engelli ve ebeveynlerin (görme ve hangi işitme) özelliklerin içe ,4% yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu incelenmiştir. Yöntem: Hiperaktivite Ankara Dışkapı ve davranış Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HOEAH Psikiyatri bozukluğu polikliniğine olanbaşvuran 57 çocuk ve ebeveyni 9 2,9% Çocuk ve Gençler Ortopedik İçin Davranış ve travmatolojik Değerlendirme Ölçeği ni sorunu (ÇDDÖ/ ,9% 8) doldurmuştur. olanlar Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi Çocuğunuzun yetersizlik derecesi sorunları erkek Çok çocuklarında ağır daha çok görülmektedir. Ayrıca 24 5,5% nedir? (zihinsel ve bedensel engel) yaşam olayı yaşama Ağır durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde 53 34,9% sorunları üzerinde Orta etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın 55 35,4% belirlenmesinin Hafif yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da 08 24,2% Özel Eğitim Kurumuna Gidiyor Evet ,0% mu? (zihinsel ve bedensel Anahtar engel) Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları, Hayır 79 8,0% Tablo 2 de araştırmaya katılım sağlayan çocuklara ilişkin bazı demografik özellikler görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu 3-7 yaş aralığında ve erkektir. Bedensel engelli ve ortopedik ve travmatolojik sorunu olan katılımcı sayısı diğer tanılara oranla biraz daha fazladır. Katılımcının yetersizlik derecesi ise ağır ve orta sınıfta yer almaktadır. Zihinsel ve bedensel engele sahip katılımcıların çoğunluğu özel bir eğitim kurumuna gitmektedir. 22

8 Problem Çözme ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ Tablo 3. Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Çocukların Yaş Değişkenine Göre Anova Testi PROBLEMS Sum OF of CHILDREN dfwho APPLĠED Mean PSYCHĠATRIC F Squares Square Between Groups,797 Halime ġenay GÜZEL 2, 2 Haluk ARKAR,399 2,04,25 Within Groups Psikolog 33,525 Doktor (Klinik Psikolog) 77 Madalyon Psikiyatri,89 Merkezi 34, Sosyal Destek Between Groups,292 2,46,756,47 Arama Within Groups 34,237 Özet 77,93 yönelim ve 34,529 dışa yönelim sorunları 79 üzerinde etkili olduğu Kaçınma Between Groups HOEAH Psikiyatri,075 polikliniğine başvuran 2 57 çocuk,038 ve ebeveyni Within Groups Çocuk ve Gençler 25,758 İçin Davranış Değerlendirme 77 Ölçeği ni,46(çddö/6-,258,773 8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi sonuçlarına göre, 25,833 içe yönelim sorunları 79 kız çocuklarında, dışa yönelim Somatizasyon Between Groups ebeveynin psikiyatrik 5,430tedavi almasının ve 2 ailenin son 2,75 6 aydır stresli 5,942,003 Within Groups etkili olduğu bulunmuştur. 80,865 Fiziksel 77 istismara uğrama,,457 dışa yönelim bulguları içe yönelim-dışa 86,295 yönelim 79 sorunları için riskli grupların Obsesif- Between Groups,052 2,526,88,307 Kompulsif Within Groups Anahtar Kelimeler: 78,398 İçe Yönelim Sorunları, 77 Dışa Yönelim,443Sorunları, Kişilerarası Duyarlık 79, Between Groups,459 2,729,682,89 Within Groups 76,733 77,434 78,92 79 Depresyon Between Groups,676 2,338,897,40 Within Groups 66,669 77,377 67, Kaygı Between Groups,64 2,082,7,843 Within Groups 84,665 77,478 84, Düşmanlık Between Groups,03 2,55 2,92,5 Within Groups 44,527 77,252 45, Sig. 23

9 Fobik Kaygı Between Groups,096 2,548,88 Within Groups CLINIC VARIABLES 8,630 RELATED 77 TO INTERNALIZING,46 AND,307 PROBLEMS 82,726 OF CHILDREN WHO 79 APPLĠED PSYCHĠATRIC Paranoid Between Groups,033 2,57 2,727,068 Düşünce Within Groups 33,536 Halime ġenay GÜZEL 77, 2 Haluk ARKAR,89 Psikolog 34,569 Doktor (Klinik Psikolog) 79Madalyon Psikiyatri Merkezi Psikotizm Between Groups,66 2,583,486,229 Within Groups 69,440 77,392 70,606 Özet 79 Ek Ölçek Between Groups yönelim ve dışa,66yönelim sorunları 2 üzerinde etkili,083 olduğu Within Groups HOEAH Psikiyatri 26,43 polikliniğine başvuran çocuk,48 ve ebeveyni Çocuk ve Gençler 26,309 İçin Davranış Değerlendirme 79 Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi,56,57 Tablo 3 de H hipotezine ilişkin Anova testi uygulanmış ve hipotez sınanmıştır. H: Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğa sahip ebeveynlerin, psikolojik iyi olma halleri ve stresle başa çıkma stratejileri çocukların yaşına göre farklılaşmakta mıdır? Yapılan analiz sonucunda katılımcı ebeveynlerin stresle başa çıkma yöntemleri çocuklarının yaşına göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinden yalnızca Somatizasyon boyutunun çocukların yaşından etkilendiği diğerlerinin etkilenmediği görülmektedir. 24

10 Problem Çözme ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ Tablo 4. Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Çocukların Cinsiyet Değişkenine Göre Anova Testi Sum of Squares PROBLEMS OF df CHILDREN Mean WHO APPLĠED F PSYCHĠATRIC Sig. Sig. OUTPATIENT Square UNITS Between Groups 2,208 Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR 2,208,626,00 Within Groups Psikolog 65,89 Doktor (Klinik Psikolog) 870 Madalyon Psikiyatri,90 Merkezi 67, Sosyal Destek Between Groups 2,04 2,04,04,00 Arama Within Groups 64,837 Özet 870,89 yönelim ve 66,940 dışa yönelim sorunları 87 üzerinde etkili olduğu Kaçınma Between Groups HOEAH Psikiyatri,00 polikliniğine başvuran 57 çocuk,00 ve ebeveyni Within Groups Çocuk ve Gençler 26,594 İçin Davranış Değerlendirme 870 Ölçeği ni,46(çddö/6-,008,928 8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi sonuçlarına göre, 26,595 içe yönelim sorunları 87 kız çocuklarında, dışa yönelim Somatizasyon Between Groups ebeveynin psikiyatrik,447tedavi almasının ve ailenin son,447 6 aydır stresli,97,339 Within Groups etkili olduğu 424,37 bulunmuştur. Fiziksel 870 istismara uğrama,,488 dışa yönelim bulguları içe 424,764 yönelim-dışa yönelim 87 sorunları için riskli grupların Obsesif- Between Groups,254,254,57,450 Kompulsif Within Groups Anahtar Kelimeler: 386,840 İçe Yönelim Sorunları, 870 Dışa Yönelim,445Sorunları, Kişilerarası Duyarlık 387, Between Groups,767,767,739,88 Within Groups 383, ,44 384,43 87 Depresyon Between Groups 5,769 5,769 5,46,000 Within Groups 325, ,374 33, Kaygı Between Groups,672,672 3,49,062 Within Groups 46, ,479 48,37 87 Düşmanlık Between Groups,00,00 3,95,048 Within Groups 222,38 870, ,

11 Fobik Kaygı Between Groups,404,404 3,03 Within Groups CLINIC VARIABLES 403,033 RELATED 870 TO INTERNALIZING,463 AND,082 PROBLEMS 404,437 OF CHILDREN WHO 87 APPLĠED PSYCHĠATRIC Paranoid Between Groups,088,088,456,500 Düşünce Within Groups 68,538 Halime ġenay GÜZEL 870, 2 Haluk ARKAR,94 Psikolog 68,627 Doktor (Klinik Psikolog) 87Madalyon Psikiyatri Merkezi Psikotizm Between Groups 2,72 2,72 6,886,009 Within Groups 342, , ,34 Özet 87 Ek Ölçek Between Groups yönelim ve dışa,472yönelim sorunları üzerinde etkili,472 olduğu Within Groups HOEAH Psikiyatri 27,947 polikliniğine başvuran çocuk,47 ve ebeveyni 3,22,073 Çocuk ve Gençler 28,420 İçin Davranış Değerlendirme 87 Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi Tablo 4 de H2 hipotezine ilişkin Anova testi uygulanmış ve hipotez sınanmıştır. H2: Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğa sahip ebeveynlerin, psikolojik iyi olma halleri ve stresle başa çıkma stratejileri çocukların cinsiyetine göre faklılaşmakta mıdır? Katılımcı ebeveynlerin stresle başa çıkma yöntemleri çocuklarının cinsiyetine göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinden Problem çözme, Sosyal destek arama, Depresyon, Düşmanlık ve Psikotizm boyutlarının çocukların cinsiyetinden etkilendiği diğerlerinin etkilenmediği görülmektedir. Erkek çocuklarda, problem çözme, sosyal destek arama, kişiler arası duyarlılık, depresyon, kaygı, fobik kaygı, paranoid düşünce, psikotizm boyutlarında daha yüksek çıkmaktadır. 26

12 Problem Çözme ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ Tablo 5. Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Çocukların Engel Türü Değişkenine Göre Anova Testi Sum of Squares PROBLEMS OF df CHILDREN Mean WHO APPLĠED F PSYCHĠATRIC Sig. Sig. OUTPATIENT Square UNITS Between Groups 2,0 Halime ġenay GÜZEL 2, 2 Haluk ARKAR,006 5,284,005 Within Groups Psikolog 65,385 Doktor (Klinik Psikolog) 869 Madalyon Psikiyatri,90 Merkezi 67, Sosyal Destek Between Groups 2,286 2,43 6,03,003 Arama Within Groups 64,655 Özet 869,89 yönelim ve 66,940 dışa yönelim sorunları 87 üzerinde etkili olduğu Kaçınma Between Groups HOEAH Psikiyatri 2,974 polikliniğine başvuran 2 57 çocuk,487 ve ebeveyni 0,452 Within Groups Çocuk ve Gençler 23,622 İçin Davranış Değerlendirme 869 Ölçeği ni,42(çddö/6-,000 8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi sonuçlarına göre, 26,595 içe yönelim sorunları 87 kız çocuklarında, dışa yönelim Somatizasyon Between Groups ebeveynin psikiyatrik,234tedavi almasının ve 2 ailenin son 5,67 6 aydır stresli,804,000 Within Groups etkili olduğu 43,530 bulunmuştur. Fiziksel 869 istismara uğrama,,476 dışa yönelim bulguları içe 424,764 yönelim-dışa yönelim 87 sorunları için riskli grupların Obsesif- Between Groups, ,763 3,334,000 Kompulsif Within Groups Anahtar Kelimeler: 375,568 İçe Yönelim Sorunları, 869 Dışa Yönelim,432Sorunları, Kişilerarası Duyarlık 387, Between Groups 4, ,448 5,605,004 Within Groups 379, , ,43 87 Depresyon Between Groups 2, ,336 7,276,000 Within Groups 38,70 869,367 33, Kaygı Between Groups 20, ,94 22,258,000 Within Groups 397, ,458 48,37 87 Düşmanlık Between Groups 0, ,003 20,374,000 Within Groups 23, , ,

13 Fobik Kaygı Between Groups 2, ,49 3,626 Within Groups CLINIC VARIABLES 392,39 RELATED 869 TO INTERNALIZING,45 AND,000 PROBLEMS 404,437 OF CHILDREN WHO 87 APPLĠED PSYCHĠATRIC Paranoid Düşünce Between Groups Within Groups 8,84 2 4,092 60,443 Halime ġenay GÜZEL 869, 2 Haluk ARKAR,85 22,64,000 Psikolog 68,627 Doktor (Klinik Psikolog) 87Madalyon Psikiyatri Merkezi Psikotizm Between Groups 7, ,966 0,24,000 Within Groups 337, , ,34 Özet 87 Ek Ölçek Between Groups yönelim ve dışa 5,643yönelim sorunları 2 üzerinde 2,822 etkili olduğu 9,972 Within Groups HOEAH Psikiyatri 22,776 polikliniğine başvuran çocuk,4 ve ebeveyni,000 Çocuk ve Gençler 28,420 İçin Davranış Değerlendirme 87 Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi Tablo 5 de H3 hipotezine ilişkin Anova testi uygulanmış ve hipotez sınanmıştır. H3: Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğa sahip ebeveynlerin, psikolojik iyi olma halleri ve stresle başa çıkma stratejileri çocukların engel türüne göre farklılaşmakta mıdır? Katılımcı ebeveynlerin stresle başa çıkma yöntemleri çocuklarının engel türüne göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinin tamamının çocukların engel türünden etkilendiği görülmektedir. En fazla etkilenen gruplar içerisinde sırasıyla hiperaktivite ve davranış bozukluğu, ortopedik travmatolojik rahatsızlık ve zihinsel ve bedensel yetersizlik durumu olanlar gelmektedir. 28

14 Problem Çözme ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ Tablo 6. Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Ebeveynlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Anova Testi Sum of Squares PROBLEMS OF df CHILDREN Mean WHO APPLĠED F PSYCHĠATRIC Sig. Sig. OUTPATIENT Square UNITS Between Groups,956 Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR,956 0,288,00 Within Groups Psikolog 65,440 Doktor (Klinik Psikolog) 870 Madalyon Psikiyatri,90 Merkezi 67, Sosyal Destek Between Groups,48,48 64,250,000 Arama Within Groups 55,460 Özet 870,79 yönelim ve 66,940 dışa yönelim sorunları 87 üzerinde etkili olduğu Kaçınma Between Groups HOEAH Psikiyatri 4,085 polikliniğine başvuran 57 çocuk 4,085 ve ebeveyni 29,006 Within Groups Çocuk ve Gençler 22,5 İçin Davranış Değerlendirme 870 Ölçeği ni,4(çddö/6-,000 8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi sonuçlarına göre, 26,595 içe yönelim sorunları 87 kız çocuklarında, dışa yönelim Somatizasyon Between Groups ebeveynin psikiyatrik 38,63tedavi almasının ve ailenin son 38,63 6 aydır stresli 87,039,000 Within Groups etkili olduğu 386,33 bulunmuştur. Fiziksel 870 istismara uğrama,,444 dışa yönelim bulguları içe 424,764 yönelim-dışa yönelim 87 sorunları için riskli grupların Obsesif- Between Groups 7,732 7,732 4,766,000 Kompulsif Within Groups Anahtar Kelimeler: 369,362 İçe Yönelim Sorunları, 870 Dışa Yönelim,425Sorunları, Kişilerarası Duyarlık 387, Between Groups 2,762 2,762 52,203,000 Within Groups 362, ,47 384,43 87 Depresyon Between Groups 8,420 8,420 5,208,000 Within Groups 32, ,360 33, Kaygı Between Groups 4,24 4,24 94,839,000 Within Groups 377, ,434 48,37 87 Düşmanlık Between Groups 6,939 6,939 7,384,000 Within Groups 206, , ,

15 Fobik Kaygı Between Groups 2,308 2,308 27,307 Within Groups CLINIC VARIABLES 392,29 RELATED 870 TO INTERNALIZING,45 AND,000 PROBLEMS 404,437 OF CHILDREN WHO 87 APPLĠED PSYCHĠATRIC Paranoid Düşünce Between Groups Within Groups 6,032 6,032 62,594 Halime ġenay GÜZEL 870, 2 Haluk ARKAR,87 32,278,000 Psikolog 68,627 Doktor (Klinik Psikolog) 87Madalyon Psikiyatri Merkezi Psikotizm Between Groups 0,999 0,999 28,620,000 Within Groups 334, , ,34 Özet 87 Ek Ölçek Between Groups yönelim ve dışa 2,863yönelim sorunları üzerinde 2,863 etkili olduğu 9,84 Within Groups HOEAH Psikiyatri 25,556 polikliniğine başvuran çocuk,44 ve ebeveyni,000 Çocuk ve Gençler 28,420 İçin Davranış Değerlendirme 87 Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel temleri istismara ebeveynlerin uğrama, dışa yönelim cinsiyetine göre Tablo 6 de H4 hipotezine ilişkin Anova testi uygulanmış ve hipotez sınanmıştır. H4: Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğa sahip ebeveynlerin, psikolojik iyi olma halleri ve stresle başa çıkma stratejileri (Anne ve Babaya) ebeveynlerin cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır? Katılımcı ebeveynlerin stresle başa çıkma yön- incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinin tamamının ebeveynin cinsiyetinden etkilendiği görülmektedir. Daha çok annelerin strese maruz kaldıkları saptanmıştır. 30

16 Problem Çözme ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ Tablo 7. Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Ebeveynlerin Yaş Değişkenine Göre Anova Testi Sum of Squares PROBLEMS OF df CHILDREN Mean WHO APPLĠED F PSYCHĠATRIC Sig. Sig. OUTPATIENT Square UNITS Between Groups 3,9 Halime ġenay GÜZEL 3, 2 Haluk ARKAR,064 5,623,00 Within Groups Psikolog 64,205 Doktor (Klinik Psikolog) 868 Madalyon Psikiyatri,89 Merkezi 67, Sosyal Destek Between Groups 2,93 3,97 5,39,002 Arama Within Groups 64,027 Özet 868,89 yönelim ve 66,940 dışa yönelim sorunları 87 üzerinde etkili olduğu Kaçınma Between Groups HOEAH Psikiyatri 3,03 polikliniğine başvuran 3 57 çocuk,00 ve ebeveyni Within Groups Çocuk ve Gençler 23,565 İçin Davranış Değerlendirme 868 Ölçeği ni,42(çddö/6-7,097,000 8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi sonuçlarına göre, 26,595 içe yönelim sorunları 87 kız çocuklarında, dışa yönelim Somatizasyon Between Groups ebeveynin psikiyatrik 6,400tedavi almasının ve 3 ailenin son 2,33 6 aydır stresli 4,426,004 Within Groups etkili olduğu 48,364 bulunmuştur. Fiziksel 868 istismara uğrama,,482 dışa yönelim bulguları içe 424,764 yönelim-dışa yönelim 87 sorunları için riskli grupların Obsesif- Between Groups 3,284 3,095 2,475,060 Kompulsif Within Groups Anahtar Kelimeler: 383,80 İçe Yönelim Sorunları, 868 Dışa Yönelim,442Sorunları, Kişilerarası Duyarlık 387, Between Groups 9,92 3 3,307 7,665,000 Within Groups 374,50 868,43 384,43 87 Depresyon Between Groups,450 3,50,394,758 Within Groups 330, ,38 33, Kaygı Between Groups 3,764 3,255 2,627,049 Within Groups 44, ,478 48,37 87 Düşmanlık Between Groups,400 3,467,825,4 Within Groups 22, , ,

17 Fobik Kaygı Between Groups 2,676 3,892,927 Within Groups CLINIC VARIABLES 40,76 RELATED 868 TO INTERNALIZING,463 AND,24 PROBLEMS 404,437 OF CHILDREN WHO 87 APPLĠED PSYCHĠATRIC Paranoid Between Groups 2,59 3,864 4,55,004 Düşünce Within Groups 66,036 Halime ġenay GÜZEL 868, 2 Haluk ARKAR,9 Psikolog 68,627 Doktor (Klinik Psikolog) 87Madalyon Psikiyatri Merkezi Psikotizm Between Groups 6,35 3 2,7 5,42,00 Within Groups 338, ,39 345,34 Özet 87 Ek Ölçek Between Groups yönelim ve dışa,57yönelim sorunları 3 üzerinde etkili,052 olduğu Within Groups HOEAH Psikiyatri 28,262 polikliniğine başvuran çocuk,48 ve ebeveyni,355,786 Çocuk ve Gençler 28,420 İçin Davranış Değerlendirme 87 Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi Tablo 7 de H5 hipotezine ilişkin Anova testi uygulanmış ve hipotez sınanmıştır. H5: Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğa sahip ebeveynlerin, psikolojik iyi olma halleri ve stresle başa çıkma stratejileri ebeveynlerin yaşlarına göre (Anne babaların Yaşlarına Göre) farklılaşmakta mıdır? Katılımcı ebeveynlerin stresle başa çıkma yöntemleri ebeveynlerin yaşlarına göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinden Obsesif kompulsif, Depresyon, Düşmanlık, Fobik kaygı ve Ek ölçeğin ebeveynin yaşından etkilenmediği diğerlerinin etkilendiği görülmektedir. 30 ve altı yaşlarda ebeveynlerin çocuklarına karşı ilgileri daha fazla olmakta ve stres düzeyleri daha düşük olmaktadır. Yaş arttıkça stres düzeyi artmaktadır. Sürekli hastalık, hastalık durumu ve çocuğun yaşı arttıkça orantılı olarak ebeveynlerin stres düzeyi de artmaktadır. 32

18 Tablo 8. Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Ebeveynlerin Eğitim Değişkenine Problem Çözme Göre Anova Testi Sum of Squares PROBLEMS OF df CHILDREN Mean WHO APPLĠED F PSYCHĠATRIC Sig. Sig. OUTPATIENT Square UNITS Between Groups,495 Halime ġenay GÜZEL 5, 2 Haluk ARKAR 2,299 2,770,000 Within Groups Psikolog 55,902 Doktor (Klinik Psikolog) 866 Madalyon Psikiyatri,80 Merkezi 67, Sosyal Destek Between Groups 5,492 5,098 5,89,000 Arama Within Groups 6,449 Özet 866,86 yönelim ve 66,940 dışa yönelim sorunları 87 üzerinde etkili olduğu Kaçınma Between Groups HOEAH Psikiyatri 4,486 polikliniğine başvuran 5 57 çocuk,897 ve ebeveyni Within Groups Çocuk ve Gençler 22,09 İçin Davranış Değerlendirme 866 Ölçeği ni,4(çddö/6-6,363,000 8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi sonuçlarına göre, 26,595 içe yönelim sorunları 87 kız çocuklarında, dışa yönelim Somatizasyon Between Groups ebeveynin psikiyatrik 2,545tedavi almasının ve 5 ailenin son 4,309 6 aydır stresli 9,255,000 Within Groups etkili olduğu 403,29 bulunmuştur. Fiziksel 866 istismara uğrama,,466 dışa yönelim bulguları içe 424,764 yönelim-dışa yönelim 87 sorunları için riskli grupların Obsesif- Between Groups 4, ,86 6,645,000 Kompulsif Within Groups Anahtar Kelimeler: 372,790 İçe Yönelim Sorunları, 866 Dışa Yönelim,430Sorunları, Kişilerarası Duyarlık 387, Between Groups 7,524 5,505 3,458,004 Within Groups 376, , ,43 87 Depresyon Between Groups 9,800 5,960 5,278,000 Within Groups 32, ,37 33, Kaygı Between Groups 9,695 5,939 4,09,00 Within Groups 408, ,472 48,37 87 Düşmanlık Between Groups 5,964 5,93 4,75,000 Within Groups 27,48 866,25 223,

19 Fobik Kaygı Between Groups 7,893 5,579 3,448 Within Groups CLINIC VARIABLES 396,544 RELATED 866 TO INTERNALIZING,458 AND,004 PROBLEMS 404,437 OF CHILDREN WHO 87 APPLĠED PSYCHĠATRIC Paranoid Between Groups 3,463 5,693 3,63,003 Düşünce Within Groups 65,64 Halime ġenay GÜZEL 866, 2 Haluk ARKAR,9 Psikolog 68,627 Doktor (Klinik Psikolog) 87Madalyon Psikiyatri Merkezi Psikotizm Between Groups 3,248 5,650,644,46 Within Groups 342, , ,34 Özet 87 Ek Ölçek Between Groups yönelim ve dışa 2,02yönelim sorunları 5 üzerinde etkili,404 olduğu Within Groups HOEAH Psikiyatri 26,399 polikliniğine başvuran çocuk,46 ve ebeveyni 2,769,07 Çocuk ve Gençler 28,420 İçin Davranış Değerlendirme 87 Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi Tablo 8 de H6 hipotezine ilişkin Anova testi uygulanmış ve hipotez sınanmıştır. H6: Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğa sahip ebeveynlerin, psikolojik iyi olma halleri ve stresle başa çıkma stratejileri ebeveynlerin anne ve babaların eğitim düzeylerine göre (Anne Babaların öğrenim durumuna göre) farklılaşmakta mıdır? Katılımcı ebeveynlerin stresle başa çıkma yöntemleri ebeveynlerin eğitim düzeylerine göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinden Psikotizm boyutunun ebeveynin eğitiminden etkilenmediği diğerlerinin etkilendiği görülmektedir. Zihinsel ve bedensel yetersizlik ile hiperaktivite ve davranış bozukluğu olanların ebeveynlerinin eğitim seviyesi arttıkça ebeveynlerin çocuklarına karşı ilgi ve alaka düzeyi artmaktadır. Stresle başa çıkma yöntemlerinde eğitim çok önemli bir faktördür. Eğitim bütün sorunlar üzerinde olumlu etkiye sahiptir. 34

20 Tablo 9. Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Ebeveynlerin Sosyo-Ekonomik Problem Çözme Durum Değişkenine Göre Anova Testi Sum of Squares PROBLEMS OF df CHILDREN Mean WHO APPLĠED F PSYCHĠATRIC Sig. Sig. OUTPATIENT Square UNITS Between Groups 5,348 Halime ġenay GÜZEL 5, 2 Haluk ARKAR,070 5,76,000 Within Groups Psikolog 62,048 Doktor (Klinik Psikolog) 866 Madalyon Psikiyatri,87 Merkezi 67, Sosyal Destek Between Groups 7,93 5,583 8,68,000 Arama Within Groups 59,027 Özet 866,84 yönelim ve 66,940 dışa yönelim sorunları 87 üzerinde etkili olduğu Kaçınma Between Groups HOEAH Psikiyatri 5,04 polikliniğine başvuran 5 57 çocuk,02 ve ebeveyni Within Groups Çocuk ve Gençler 2,49 İçin Davranış Değerlendirme 866 Ölçeği ni,40(çddö/6-7,277,000 8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi sonuçlarına göre, 26,595 içe yönelim sorunları 87 kız çocuklarında, dışa yönelim Somatizasyon Between Groups ebeveynin psikiyatrik 36,775tedavi almasının ve 5 ailenin son 7,355 6 aydır stresli 6,46,000 Within Groups etkili olduğu 387,989 bulunmuştur. Fiziksel 866 istismara uğrama,,448 dışa yönelim bulguları içe 424,764 yönelim-dışa yönelim 87 sorunları için riskli grupların Obsesif- Between Groups 25, ,077 2,55,000 Kompulsif Within Groups Anahtar Kelimeler: 36,709 İçe Yönelim Sorunları, 866 Dışa Yönelim,48Sorunları, Kişilerarası Duyarlık 387, Between Groups 24, ,85,572,000 Within Groups 360, ,46 384,43 87 Depresyon Between Groups 24, ,879 3,765,000 Within Groups 306, ,354 33, Kaygı Between Groups 27, ,45 2,070,000 Within Groups 39,6 866,452 48,37 87 Düşmanlık Between Groups, ,353 9,630,000 Within Groups 2,67 866, ,

21 Fobik Kaygı Between Groups 9,254 5,85 4,056 Within Groups CLINIC VARIABLES 395,83 RELATED 866 TO INTERNALIZING,456 AND,00 PROBLEMS 404,437 OF CHILDREN WHO 87 APPLĠED PSYCHĠATRIC Paranoid Düşünce Between Groups Within Groups 0, ,00 58,577 Halime ġenay GÜZEL 866, 2 Haluk ARKAR,83 0,977,000 Psikolog 68,627 Doktor (Klinik Psikolog) 87Madalyon Psikiyatri Merkezi Psikotizm Between Groups 0, ,005 5,79,000 Within Groups 335,34 866, ,34 Özet 87 Ek Ölçek Between Groups yönelim ve dışa 4,826yönelim sorunları 5 üzerinde etkili,965 olduğu Within Groups HOEAH Psikiyatri 23,594 polikliniğine başvuran çocuk,43 ve ebeveyni 6,762,000 Çocuk ve Gençler 28,420 İçin Davranış Değerlendirme 87 Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının SONUÇ ve ailenin VE son 6 DEĞERLENDİRME aydır stresli Tablo 9 da H7 hipotezine ilişkin Anova testi uygulanmış ve hipotez sınanmıştır. H7: Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğa sahip ebeveynlerin, psikolojik iyi olma halleri ve stresle başa çıkma stratejileri ebeveynlerin sosyo-ekonomik düzeyine göre farklılaşmakta (Anne babaların sosyo-ekonomik düzeyine göre ) mıdır? Katılımcı ebeveynlerin stresle başa çıkma yöntemleri ebeveynlerin sosyo-ekonomik düzeyine göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinden tamamının ebeveynin sosyo-ekonomik düzeyinden etkilendiği görülmektedir. Zihinsel ve bedensel yetersizlik ile hiperaktivite ve davranış bozukluğu olanların ebeveynlerin geliri arttıkça daha fazla ilgi olmakta ve gelir düzeyinin artması stresle başa çıkma yöntemlerinde olumlu etki yapmaktadır. Ailenin ekonomik düzeyi, anne-babaların eğitim düzeyleri, meslekleri, evlilik uyumları, ailenin sosyal güvencesinin olup olmaması, çocuklardaki zihinsel veya bedensel engelin şiddeti, engelli çocuğun yaşı, engelin süreğen oluşu, tıbbi yardım ihtiyacının fazla olması (örneğin; yineleyen ameliyatlar) gibi çeşitli etkenler anne-babanın engelli çocuğu kabullenme düzeyini, algılama şeklini, engelli çocuğa uyumunu ve anne-babaların çeşitli alanlardaki stres düzeylerini etkilemektedir (Pelchat vd., 999, Timko vd., 992, Minnes, 988). Çalışmada katılımcı ebeveynlerin stresle başa çıkma yöntemlerinin; Çocuklarının yaşına göre incelendiğinde, yalnızca Somatizasyonun çocukların yaşından etkilendiği diğerlerinin etkilenmediği, 3-7 yaş grubundaki 36

22 katılımcıların diğer yaş gruplarına göre farklılaştığı görülmektedir. PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC Çocuklarının cinsiyetine göre incelendiğinde, Problem çözme, Sosyal destek arama, Depresyon, Düşmanlık ve Psikotizm in çocukların cinsiyetinden etkilendiği diğerlerinin etkilenmediği saptanmıştır. Çalışmamızda çocuklarının engel türüne göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinin tamamının çocukların engel türünden etkilendiği saptanmıştır. Bu durumdan hiperaktivite ve davranış bozukluğu olan çocukların daha fazla etkilendiği belirlenmiştir. Daha sonra sırayla, ortopedik travmatolojik rahatsızlık ve zihinsel ve bedensel yetersizlik durumu olanlar gelmektedir. Akkök (989), çocuğun özür türü ve derecesinin anneye bağımlılık getirdiği, maddi yük ve sıkıntılarla ev ortamında nasıl algılandığına bağlı olarak annenin kaygı düzeyini etkilediği, babaların da çocukların zihinsel gelişimlerine bağlı olarak kaygılarının arttığını belirlemiş; Altındağ (2007) da araştırmasında, annelerde mevcut olan psikolojik sıkıntı düzeyinin, çocuklarında görülen fiziksel yeti yitimi ile ilişkili olduğunu işaret etmiştir (Akkök, 989; Altındağ vd., 2007). Çalışmada stresle başa çıkma yöntemleri ebeveynlerin cinsiyetine göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinin tamamının ebeveynin cinsiyetinden etkilendiği ve cinsiyet faktörüne göre annelerin ön plana çıktığı belirlenmiştir. Bu durumun yapılan bazı çalışmalarla paralellik göstermektedir. Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Özet yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 57 çocuk ve ebeveyni Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi Engelli çocuğa sahip bazı anneler çocuklarını yetiştirirken çoğu zaman ne yapacaklarını bilemedikleri için kendilerini tehdit altında hissedebilirler (Turnbull ve Turnbull, 200). Giderek artan yalnızlık duyguları, azalan sosyal ilişkileri, suçluluk, kaygı ve depresyon gibi sosyal ve duygusal sorunlar yaşamlarının bir parçası olabilir (Gallagher, Beckman ve Cross, 983; Emerson, vd., 2006). Zihinsel engelli çocuklara sahip olan ve sahip olmayan annelerle yapılan çalışmaların meta analizinde, zihinsel engelli çocukların annelerinin yüzde 29 unda yüksek düzeyde depresif belirtilerin görüldüğü belirtilmiştir (Singer, 2006). Engelli çocuğa sahip olan annelerde somatik yakınmalar, depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi ruhsal sorunların engelli çocuğa sahip olmayan annelere göre daha sık görüldüğü bildirilmektedir (Miller vd., 992). Ayrıca bazı araştırma sonuçları, yetersizliği olan çocuk ailesi içinde bu durumdan en olumsuz etkilenen kişinin anne olduğunu göstermektedir (Baruch, Biener ve Barnett, 987; Duygun ve Sezgin, 2003; Hanson ve Hanline, 994; Miller, vd., 992; Schilling, vd., 985; Seltzer, vd., 200). Benzer şekilde Glidden vd., (2003) ve Bahar vd., (2009), zi hinsel ve bedensel engelli çocuğa sahip anne ve babaların (özellikle annelerin) engel li çocuğa sahip olmayan anne ve babalara göre daha çok stres altında oldukları ve anksiyete düzeylerinin yüksek olduğunu bildirmektedir (Glidden vd., 2003, Bahar vd., 2009). Uğuz ve ark. (2004) çalışmasında engelli çocuğa 37

23 sahip annelerin normal çocuklu annelerden daha PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC fazla ruhsal sorun yaşadıklarını ifade etmektedir. Byrne ve Cunningham, (985), Dyson, (993), ve Taanila vd., (999), nin zihinsel engelli çocuk aileleri ile yaptıkları çalışmalar incelendiğinde, engelli çocuk ailelerinin normal çocuk ailelerine oranla psikolojik açıdan daha fazla risk altında oldukları ve engelli çocuk ailesi içinde bu durumdan en olumsuz etkilenen kişinin anne olduğu ifade edilmektedir (Byrne ve Cunningham, 985; Dyson, 993; Taanila, Jarvelin ve Kokkonen, 999). Hastings ve Beck, (2004), zihinsel engelli çocuk annelerinin engelli olmayan çocukların annelerine göre daha fazla stres yaşadıklarını belirtmektedir (Hastings ve Beck, 2004). Schilling, Schinke ve Kirkham (985) de ailede zihinsel engelli bir çocuk olduğunda, annenin stresinin babanınkinden daha yüksek düzeyde olduğunu belirtmişlerdir (Akt; Kaner, 2004). Genellikle engelli çocuğun bütün yükünü taşıyan annedir; kronik yorgunluk ve fiziksel sağlıklarından şikayet gibi belirtilerle ortaya çıkan depresyon ruhsal sağlıklarının etkilendiğini göstermektedir (Ayer ve Alaszewski, 984; Carr ve Hewett, 982). Ülkemizde yapılan araştırmalarda da aile içinde zihinsel engelli çocuğun yükünü çeken bireyin anne olduğu görülmektedir. Zihinsel engelli çocuğunu yetiştirirken bazı annelerin psikolojik ve ekonomik odaklı sorunları daha fazla yaşadığı belirtilmiştir (Işıkhan, 2005). Zihinsel engelli çocuk sahibi annelerin suçluluk ve utanç duygularını sağlıklı Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Özet yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 57 çocuk ve ebeveyni Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi çocuk annelerine göre daha yoğun yaşadıkları bulunmuştur (Karaçengel, 2007). Engelli çocuğa sahip annelerde engelli çocuğa sahip olmayan annelere göre depresyon, kaygı ve stres düzeyinin daha yüksek olduğu (Uğuz, vd., 2004), annelerin depresyon puanının babalara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur (Dereli ve Okur, 2008). Ebeveynlerin yaşlarına göre incelendiğinde, Obsesif kompulsif, Depresyon, Düşmanlık, Fobik kaygı ve Ek ölçeğin ebeveynin yaşından etkilenmediği diğerlerinin etkilendiği görülmektedir. 5 ve üzeri yaş grubu diğerlerine göre farklılaşmaktadır. Ebeveynlerin eğitim düzeylerine göre incelendiğinde, Psikotizm ölçeğinin ebeveynin eğitiminden etkilenmediği diğerlerinin etkilendiği görülmektedir. Ailelerin öğrenim seviyesi, çocuğun gelişimi ile ailenin bu duruma kolay uyum sağlaması için önemli bir faktördür. Yüksek seviyeli öğrenim, ailelerin daha fazla bilgilenmesi ve daha kapsamlı sorun çözme yetenekleri açısından önemlidir (Aydoğan, 999; İçöz, 200). Engelli çocuğa sahip ve eğitim seviyesi düşük olan bazı aileler stresle baş etmede çaresiz ve boyun eğici yaklaşımı daha fazla kullanmaktadırlar (Akt: Tamer, 200). Ebeveynlerin sosyo-ekonomik düzeyine göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinden tamamının ebeveynin sosyo-ekonomik düzeyinden etkilendiği görülmektedir. 38

24 Bunların yanı sıra, ailelerin gelir düzeyleri düştükçe PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC umutsuzluk (Erhan, 2005) ve depresyon düzeylerinin (Bahar vd., 2009) de arttığı saptanmıştır. Engellilik, yaşam boyu sürebilen bir durumdur. Bu çocukların bakım gereksinimleri farklıdır. Engelli çocukların aileleri tıbbi bakım, eğitim, özel fiziki düzenlemeler ve araç gereçler gibi çeşitli nedenlerle, diğer ailelere göre daha fazla maddi harcama yapmak zorunda kalabilmektedirler (Dobson, vd., 200, Dyson, 997). Yapılan çalışmalar, engelli çocuk annelerinin yaşadığı stres düzeylerindeki yükseklik ile sosyo-ekonomik düzeyleri arasında bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir (Rodriguez ve Murphy 997). Bu analizde; 7-7 yaş arası normal gelişim gösteren ve özel gereksinime ihtiyacı olan (Zihinsel yetersizlik/yaygın Gelişimsel bozukluk/bedensel yetersizlik tanısı almış) çocukları olan ailelerin psikolojik iyi olma ve başa çıkma yöntemleri çocuğun yaşı, engel türü, anne babanın cinsiyeti, eğitim düzeyi gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır? Normal gelişim gösteren ve özel gereksinime ihtiyacı olan (Zihinsel yetersizlik/yaygın Gelişimsel bozukluk/ Bedensel yetersizlik tanısı almış) çocukları olan ailelerin psikolojik iyi olma ve başa çıkma yöntemleri farklılaşmakta mıdır sorusuna cevap aranmaktadır? Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Özet yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 57 çocuk ve ebeveyni Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma yöntemlerinin psikolojik iyilik faktörleri ile oldukça düşük korelasyonlu olduğu görülmektedir. Bu da temel olarak psikolojik iyi olma yöntemleri ile başa çıkma yöntemlerinin birbirinden farklı oldukları inancını geliştirmektedir. Ailelerin psikolojik iyilikleri başa çıkma yöntemlerini değiştirmemektedir. KAYNAKLAR AĞARGÜN, M.Y., BEŞİROĞLU, L., KIRAN, Ü.K., ÖZER, Ö.A., & KARA, H., (2005). COPE (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği): Psikometrik Özelliklere İlişkin Bir Ön Çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6 (4): 22-6 AKKÖK, F., (989). Özürlü Bir Çocuğa Sahip Anne-Babaların Kaygı Ve Endişe Düzeyini Ölçme Aracının Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Psikoloji Dergisi, 23: ALTINDAĞ, Ö., İŞCAN, A., AKCAN, S., KÖKSAL, S., ERÇİN, M., & EGE, L., (2007). Serebral Palsili Çocukların Annelerinde Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri. FTR Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 53: 232-4l AYDOĞAN, A.A., (999). Özürlü Çocuğu Sahip Olan Anne Babaların Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Psikolojik olarak iyi olma ve başa çıkma yöntemlerine bakıldığında, başa çıkma yöntemleri olan AYER, S., & ALASZEWSKİ, A., (984). Community Care and the Mentally Handicapped: 39

International Journal of Family, Child and Education

International Journal of Family, Child and Education ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ezgi Özserezli O Evlilik ilişkisi, kişilerin psikolojik sağlığını temelden etkilemektedir.

Detaylı

Her aile çocukları olacağını öğrendiğinde, hatta bundan önceki süreçlerde de doğacak çocuklarının mükemmel olması temelinde hayaller kurar. Bu doğal süreç içerisinde problemli bir çocuğun doğması fikri

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur.

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Gençlerde DEHB nin Öğrenim Hayatı Üzerine Etkileri Dr Aytül Karabekiroğlu Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Psikopatolojiler DERS 1: MENTAL RETARDASYON Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2016 www.gunescocuk.com NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı:

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

İnternational Refereed Academic Journal Of Sports

İnternational Refereed Academic Journal Of Sports HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ İnternational Refereed Academic Journal Of Sports SSTBULUSLARARASI SPOR YAPAN ÇOCUKLARIN SPOR TERCİHLERİ VE BUNU ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

Hizmetiçi Eğitimler.

Hizmetiçi Eğitimler. Hizmetiçi Eğitimler Altis; 1989 yılında Dr. Bülent Madi tarafından nöroloji ve sanat çalışmalarının birlikteliği amacıyla kurulmuştur. İki yıl süren çalışmalarının ardından, 1991 yılında diğer bilim dalları

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET 34 LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET Yard.DoçDr. Necla A. Kapıkıran * Bu araştırmanın amacı ergenlerde psikopatolojik belirti düzeylerini

Detaylı

RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU

RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU RUHSAL BOZUKLUKLARDA DAYANIKLILIK VE YATKINLIK DUYGU DIŞAVURUMU Yaşam boyu ruh sağlığı ile ilgili riskler Ruhsal hastalıklara yatkınlık ve dayanıklılık Prognoz Olumsuz etkenler Koruyucu etkenler Bireysel

Detaylı

Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı

Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Gebe Ergenlerin Kendilik Algıları Gebe ergenlerin puan ortalaması, diğer ergenlere göre daha yüksek tespit edilmiş!

Detaylı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu Ankara Üniversitesi haticebakkaloğlu@gmail.com

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri MADDE BAĞIMLILIĞI BAĞIMLILIK Bağımlılık, bireyin kendi ruhsal ve bedensel sağlığına

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Prof. Dr. Betül Ulukol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Risk Yüksek riskli gebeliklerin sonucu dünyaya gelenler Özel sağlık gereksinimi olan

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Stresle Baş Etme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Stresle Baş Etme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2012 Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Stresle Baş Etme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Tülay AYYILDIZ 1,*, Dilek KONUK ŞENER 2, Hülya KULAKÇI 1

Detaylı

GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN STRES DÜZEYLERİNE ETKİSİ

GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN STRES DÜZEYLERİNE ETKİSİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 24, s. 181-196 GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Giriş DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), çocukluk çağının en sık görülen

Detaylı

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti Ebru ÖZKURT TOPCU Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarısı dolayısıyla Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi nde

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Nedir? Günlük rutin işleyişi bozan, Aniden beklenmedik bir şekilde gelişen, Dehşet, kaygı ve panik yaratan, Kişinin anlamlandırma

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

AİLENİN ÖZÜRE UYUM SÜRECİ

AİLENİN ÖZÜRE UYUM SÜRECİ AİLENİN ÖZÜRE UYUM SÜRECİ Zihin Özürlü Çocukların Aileleri Bir çocuğun doğumu aileyi gerek yapısal, gerek gelişimsel, gerekse işlevsel olarak etkiler. Çocuğun doğumuyla duyulan mutluluk ve sevinç bu değişimlerin

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 14, Eylül 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 14, Eylül 2017, s Yıl: 4, Sayı: 14, Eylül 2017, s. 83-93 Zekavet KABASAKAL 1 Deniz BERBEROĞLU 2 ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ ÇOCUKLARIN AĠLELERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠ DÜZEYĠ VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araştırmanın

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ SUNUM PLANI: Hareketli çocuk kime denir? Klinik ilgi odağı olması gereken çocuklar hangileridir?

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME

Detaylı

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal psikoloji - Sağlık ilişkisi Sağlıkla ilgili sorunları anlaşılması ya da çözülmesinde uygulanabilecek sosyal

Detaylı

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D.

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Yük. Hem. Gül Şav Özaydemir Danışman Hemşire EUKAM E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi ABD XIX. Ege Onkoloji Günleri 6-7 Nisan 2015 İzmir «Kanserle mücadele

Detaylı

ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN (MENTAL RETARDASYONLU ÇOCUKLARIN) ANNE VE BABALARININ YAġADIĞI GÜÇLÜKLERĠN BELĠRLENMESĠ

ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN (MENTAL RETARDASYONLU ÇOCUKLARIN) ANNE VE BABALARININ YAġADIĞI GÜÇLÜKLERĠN BELĠRLENMESĠ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN (MENTAL RETARDASYONLU ÇOCUKLARIN) ANNE VE BABALARININ YAġADIĞI GÜÇLÜKLERĠN BELĠRLENMESĠ Diğdem LAFÇI 1, Gürsel ÖZTUNÇ 2, Z. Nazan ALPARSLAN 3 ÖZET Zihinsel yetersizlik, diğer

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

GÜÇLER YAKLAŞIMI ASLIHAN NIŞANCI

GÜÇLER YAKLAŞIMI ASLIHAN NIŞANCI GÜÇLER YAKLAŞIMI ASLIHAN NIŞANCI Güçler yaklaşımı; Hedefe yöneliktir: Müracaatçılar hayatlarında gerçekleştirmek istedikleri hedefleri kendileri belirler. Güçleri değerlendirir: Odak nokta sorunlar ya

Detaylı

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul dönemi 6-19 yaşlar arasını kapsar, iki dönemdir erken okul yaşı ve prepubesans kızlarda

Detaylı

OTİZMLİ VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN OTİSTİK BELİRTİLER GÖSTERME EĞİLİMLERİ

OTİZMLİ VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN OTİSTİK BELİRTİLER GÖSTERME EĞİLİMLERİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 39/ 2016-06 OTİZMLİ VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN OTİSTİK BELİRTİLER GÖSTERME EĞİLİMLERİ Kadriye ÖZENER* * kadriyeozener@gmail.com,

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar

Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar Geç-dönem Bozukluklar Depresyon Kaygı Bozuklukları Yeme Bozuklukları Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nörogelişimsel Bozukluklar Otizm Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR BU DERSTE ŞUNLARı KONUŞACAĞıZ: Anormal davranışı normalden nasıl ayırırız? Ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılan belli başlı anormal davranış modelleri nelerdir? Anormal davranışı

Detaylı

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ UZM. OZAN SELCİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN HACET TEPE ÜNİVERSİTES İ SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2015 Sunum

Detaylı

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 VERITAS FOCUS İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 İş Yerinde Psikolojik Sağlık ve Etkin Çalışma Çalıştay Çalışanların çoğu kez fark edilmeyen psikolojik sorunları verimlilik ve iş tatmininin önündeki

Detaylı

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU A R A Ş. G Ö R. Z E Y N E P K I R I K K A L E L İ Gebelik dönemi fizyolojik olduğu kadar kalıcı psikolojik değişikliklere de neden olmaktadır. Anne karnında gelişen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ İLE DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ İLE DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ İLE DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI S. Sunay Yıldırım DOĞRU * Emel ARSLAN ** ÖZET Bu araştırmada, engelli çocuğu olan annelerin sürekli

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(2): 325-330 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi [Evaluation of the Mental Conditions of Students in the Health

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*, A.Meliha CANPOLAT* *Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*, A.Meliha CANPOLAT* *Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE MOTIVASYONEL YÖNELİMİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNELİK ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ: Okul Türü ve Cinsiyet Değişkeninin Yarattığı Farklılıklar Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*,

Detaylı

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE PSİKOPATOLOJİK YANSIMALARI UZM DR ŞENGÜL ÇAVAŞ BALİ

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE PSİKOPATOLOJİK YANSIMALARI UZM DR ŞENGÜL ÇAVAŞ BALİ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE PSİKOPATOLOJİK YANSIMALARI UZM DR ŞENGÜL ÇAVAŞ BALİ Neden bazı insanlar çok üzücü olaylar karşısında eski hallerine dönüp yaşamlarına kaldıkları yerden devam ederken bazı insanlar

Detaylı