Citibank A.Ş. ESKĐ Büyükdere Cad Levent Istanbul. Genel Kredi Sözleşmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Citibank A.Ş. ESKĐ Büyükdere Cad.209 34394 Levent Istanbul. Genel Kredi Sözleşmesi"

Transkript

1 Citibank A.Ş. ESKĐ Büyükdere Cad Levent Istanbul Genel Kredi Sözleşmesi

2 GENEL KREDĐ SÖZLEŞMESĐ Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Genel Kredi Sözleşmesi ) aşağıda ad/unvanları ve adresleri belirtilmiş olan taraflar arasında akdedilmiştir: Kredi Veren Banka CĐTĐBANK A.Ş. Adres Kredi Alan Müşteri Adres Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi içerisinde kredi veren Citibank A.Ş., kısaca Banka, kredi alan müşteri ise kısaca Müşteri diye anılacaktır. Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi nin aşağıda yer alan hükümleri, işbu Genel Kredi Sözleşmesi nin akdinden önce imzalanmış diğer Genel Kredi Sözleşmesi/leri tahdında kullandırılmış nakdi ve gayri nakdi her tür kredi hakkında da geçerli ve bağlayıcı olacaktır. I. GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Kredi Limiti: Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi uyarınca Müşteri nin Banka dan kullanacağı nakdi ve/veya gayrinakdi Türk Lirası ( TL ), döviz ve dövize endeksli TL kredi limitleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a) TL kredi limiti (Yanlız TL) b) Döviz kredi limiti (Yanlız ) veya çapraz kurdan karşılığı herhangi bir dövizdir. Müşteri nin Banka nezdindeki toplam kredi limiti yukarıda (a) ve (b) de belirtilen kredi limitlerinin toplamıdır. Yukarıda belirtilen kredi limitlerinden birinin dolu olması halinde Müşteri nin talebi üzerine diğer kredi limiti, belirlenen para birimine bakılmaksızın döviz veya TL karşılığını geçmemek üzere herhangi bir para birimi üzerinden kullandırılabilir. Madde 2. Limit Artırımı: Genel Kredi Sözleşmesi, tarafların yazılı ve birbirine uygun beyanlarını içeren Ek Sözleşme ile değiştirilebilir. Müşteri, Banka dan mevcut kredi limitinin arttırılmasını talep edebilecektir. Banka, Müşteri nin limit artırım talebinin ekonomik ve piyasa koşulları açısından uygun olması, Müşteri nin değerlendirme tarihi itibariyle mevcut veya Banka ya beyan ettiği mali yapısının yeterli olması halinde, Müşteri nin talep ettiği artış tutarı ile bağlı olmaksızın, ancak talep edilen tutara kadar limiti artırabilecektir. Limitinin artırılmasına ilişkin Ek Sözleşmeler ayrı bir kağıda yazılacak limit artırımı beyanının imzalanması suretiyle yapılacaktır. 2

3 Madde 3. Limit Đptali: Banka, Müşteri ye tahsis edilmiş kredi limitini, Müşteri nin değerlendirme tarihi itibariyle mevcut veya Banka ya beyan ettiği mali yapısı ve Bankaca dikkate alınan diğer koşullara göre belirlemiş olup anılan yapı ve koşulların değişmesine paralel olarak anılan limiti Müşteri yi on beş (15) gün önceden bilgilendirmek suretiyle tamamen veya kısmen kullandırmaya, azaltmaya, dondurmaya veya iptal etmeye yetkilidir. Madde 4. Müşteri nin Bildirimlerinin, Emir ve Talimatlarının Yazılı ve Açık Olması: Müşteri, Banka ya yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yazılı olarak yapmakla yükümlüdür. Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi nde yer alan hususların ve işlemlerin yerine getirilmesinde kullanılacak mektup, telefon, teleks, faks, swift mesajı, e-posta iletisi ve teknolojinin getireceği yeni diğer iletişim araçları ve/veya diğer iletişim sistemleriyle gönderilecek mesaj ve talimatları kabul edip etmemek önceden Müşteri yi bilgilendirmek kaydıyla tamamen Banka nın yetkisinde olup gönderilecek mesaj ve talimatların hatalı olması, kaybolması, yanlış çekilmesi veya yanlış tercüme ve tefsirinden, gecikmesinden, birden fazla bildirim yapılması nedeniyle meydana gelen tüm zararlardan, Banka, kusuru oranında sorumlu olacaktır. Madde 5. Müşteri nin Talep, Đtiraz ve Şikayetleri: Müşteri nin herhangi bir bildiriminin, emir ve talimatının yerine getirilip getirilmediği konusundaki veya diğer herhangi bir konudaki talep veya şikayetleri, Banka nın göndereceği herhangi bir belgeye, mektuba, herhangi bir bildirime, hesap tesbitine, hesap özetine karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme talepleri, bunların Müşteri ye teslim veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra ve en geç Banka nın bu belgeler üzerinde dürüstlük kuralına uygun olarak cevap için tanıdığı süre içinde Banka ya ulaştırılacaktır. Müşteri, yukarıda belirtilen esaslara göre zamanında talep, itiraz veya şikayette bulunmamışsa, Banka nın yaptığı işlemler, göndermiş olduğu belgeler Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Madde 6. Kredi Faizi: a. Bir ödeme planına bağlanmamış kredilere işbu Genel Kredi Sözleşmesi nin eki kredi talep formunda belirlenen oranda faiz uygulanacaktır. Bir ödeme planına bağlanmış kredilerde ise faiz ödemeleri ödeme planında belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. Kredi talep formu ile faiz oranı belirlenmeyen ve müşteri ile ayrıca belirlenmiş bir faiz oranı bulunmayan hallerde ise, fiili kullandırım/işlem tarihinde aynı tür krediler ve hesaplar için Banka nın uyguladığı en yüksek oranları geçmemek ve Müşteri ye önceden bilgi verilmek kaydıyla Bankaca belirlenen faiz oranı uygulanacaktır. b. Kanuni sınırlamalara uygun olarak, Genel Kredi Sözleşmesi uyarınca açılan kredi ve hesaplara bileşik faiz yürütülür. Hesaplanacak faiz, Genel Kredi Sözleşmesi ile eklerinde aksi belirtilmedikçe her yılın 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde (ve vadeli kredilerde her halükarda kredi vadesi sonunda) usulünce tahakkuk ettirilerek Bankaca gider vergileri ve sair resim ve harçları ile birlikte (ileride yürürlüğe girebilecek diğer mali yükümlülükler dahil) Müşteri hesabına borç yazılır. Müşteri, hesabına borç yazılan bu tutarı, kredi limiti müsait olsa dahi Banka ya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür. c. Faizler Banka ya hiçbir kesinti yapılmaksızın ödenecektir. Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi vesair her türlü yükümlerin ve yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde, ister Türkiye dışında olsun aksi kararlaştırılmadıkça Müşteri ye aittir. d. Banka uygulanmakta olan faiz oranlarını ve/veya faiz tahakkuk dönemlerini önceden Müşteri ye bildirmek kaydıyla değiştirebilir. Müşteri söz konusu değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden önce tüm borcunu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz oranı ve/veya faiz tahakkuk dönemi değişikliklerinden etkilenmez. Müşteri, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce borcunun tamamını ödemez veya ödese bile belirtilen süre içerisinde kredi kullanmaya devam eder ise, faiz oranı ve/veya faiz tahakkuk dönemi değişikliklerini kabul etmiş sayılır. 3

4 e. Faiz oranının Libor/Euribor a belirlenen marjın eklenmesi suretiyle belirlenmesi halinde esas alınacak Libor/Euribor oranı, faiz belirleme tarihinde Londra/Frankfurt saati ile sabah saat da Reuters ekranı Libor /Euribor sayfasındaki oran olacaktır. Eğer, Reuters Ekranı Libor/Euribor sayfasında birden fazla oran görülecek olursa, faiz oranı, bunların aritmetik ortalaması olarak belirlenecektir. Herhangi bir nedenle Libor/Euribor oranı Reuters Ekranı ilgili sayfasında belirlenemeyecek olursa, Banka faiz oranını kote edilmiş son iki banka (veya tek banka varsa, Banka nın) faiz oranlarını esas alarak belirleyecektir. f. Kredinin Döviz Kredisi olarak açılması veya Döviz Kredisine dönüştürülmesi halinde, her türlü faiz tutarını aynı döviz cinsinden ödeyeceğini Müşteri kabul ve taahhüt eder. Madde 7. Komisyon, Masraf, Vergi ve Yükümlülükler: a. Müşteri, Banka nın Genel Kredi Sözleşmesi ile ekleri uyarınca açtığı ve açacağı her türlü krediler ile hesaplar ve aldığı teminatlar ile ilgili olarak iktisadi koşullar çerçevesinde karşılıklı olarak veya yetkili merciler tarafından saptanan veya ileride saptanacak olan her nevi komisyon, masraf, hesap işletim ücretlerini, fon ve Bankacılık Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV ), Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ( KKDF ) gibi her türlü ücret, masraf, vergi ve sair giderleri ve bunların gider vergilerini, Banka ya ödemekle yükümlüdür. b. Müşteri ile ayrıca mutabakata varılmamış olması halinde, uygulanacak komisyon, ücret, masraf ve sair gider oranları, Banka nın fiili kullandırım/işlem tarihinde aynı tür krediler ve hesaplar için cari olan en yüksek oranları geçmemek ve Müşteri yi önceden bilgilendirmek kaydıyla Bankaca belirlenecektir. c. Banka, münferit her bir işleme ait Müşteri ile mutabakata varılan veya Bankaca belirlenen komisyon, masraf oran ve tutarlarını, gider vergileri ve sair resim ve harçları ile birlikte, Müşteri nin cari hesabına borç yazabilecektir. d. Komisyon, masraf, vergi ve diğer sair ödemeler Banka ya hiçbir kesinti yapılmaksızın ödenecektir. e. Teminatlarla ilgili tesis, muhafaza, fek ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü işlemlerin gerektirdiği tüm vergi, resim, harç, tarh edilebilecek cezaları, sigorta prim, noter masrafları ve sair masraflar, bunlarda meydana gelebilecek değişikliklerin tamamı Müşteri tarafından ödenecektir. Genel Kredi Sözleşmesi nin teminatı olarak alınan ticari senetler, hisse senetleri ve tahvillerin komisyonları; nominal değerlerinden yüksek olması kaydıyla piyasa değerleri üzerinden, aksi takdirde veya piyasa değerinin belirlenememesi halinde nominal değerleri üzerinden, diğer taşınır veya taşınmaz mal niteliğindeki teminatların komisyonları, muhafaza ve sair ücretleri ekspertiz değerleri üzerinden veya mevzuata ve bankacılık teamüllerine göre belirlenerek, gider vergileri ile birlikte, Bankaca Müşteri hesabına borç yazılacaktır. f. Müşteri, kredi veya hesaplarla ilgili olarak tahakkuk ettirilecek komisyon, gider vergileri ve her türlü masrafları üçer aylık devrelerin başında veya aybaşında ödemediği takdirde, Banka nın bunların tutarını nezdindeki alacaklı cari veya rehinli hesaplarından Müşteri yi önceden bilgilendirmek suretiyle re sen mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri ayrıca, cari veya rehinli hesabının bulunmaması halinde, var ise borçlu hesabına bu da yok ise, geçici hesapta borcuna kaydedilmesini ve komisyon vs. masraflardan doğan bu borcuna, ödeninceye kadar geçecek günler için Bankaca, Sözleşme de yazılı oranda gecikme faizi ve gider vergisi tahakkuk ettirileceğini kabul eder. g. Müşteri senetlerin ve çeklerin Banka nın şubesi bulunmayan mahallerdeki bankalara tahsil için gönderilmesi halinde, aracı bankaya ödenecek komisyon, masraf ve vergileri de karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. h. Müşteri, kullandığı kredilerle ilgili olarak herhangi bir nedenle TCMB, Maliye Bakanlığı ve benzer resmi kurumların Banka dan, her ne ad altında olursa olsun, tahsil edeceği tutarları, derhal ve nakden Banka ya ödemeyi kabul eder. Madde 8. Erken Ödeme: Müşteri nin bakiye borcunu kısmen veya tamamen vadesinden önce ödemesi Tarafların mutabakatına bağlıdır. Tarafların mutabakatı olmaksızın yapılan ödeme, vadesinde tahsil edilir. Erken ödemede bulunmak isteyen Müşteri, beş (5) iş günü öncesinde Banka ya yazılı olarak başvurur. Banka, erken ödeme isteğini 4

5 kabul ederse, bunun şartlarını bildirir ve maruz kalacağı kar mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri, erken ödeme nedeniyle doğabilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri Müşteri den talep edebilir. Madde 9. Kredinin Geri Ödenmesi ve Kapatılması: Müşteri, Banka ya anapara geri ödemesi ve faiz ödemesi dahil her türlü ödemesini, belirlenen vade tarihlerinde nakden, def aten ve herhangi bir kesinti olmaksızın yapacaktır. Cari hesap şeklinde işleyen kredilerde ise, Banka nın geri ödeme talebinin Müşteri ye ulaşmasını izleyen üç (3) gün içerisinde Bankaca talep edilen tutar nakden veya def aten ödenecektir. Müşteri kullanmış olduğu kredinin geri ödeme vadesinde Banka ya herhangi bir geri ödeme talimatı vermemiş ise Banka, Müşteri yi önceden bilgilendirmek suretiyle, Müşteri nin talimatını almadan, vade tarihinde Müşteri nin hesabında bulunan bedellerden öncelikli olarak geri ödeme vadesi gelen kredilerin geri ödemesini gerçekleştirebilecektir. Madde 10. Krediyi Kullandıracak Şube: Kredinin kullanılacağı şube Banka ve Müşteri arasında belirlenmedikçe, Banka krediyi herhangi bir şubesinden kullandırabilecektir. Banka, ilgili şubenin kapanması veya diğer bir haklı ya da zorunlu sebebin varlığı halinde, önceden Müşteri yi bilgilendirmek suretiyle, kullandırılan krediyi herhangi bir şubesine nakletmeye yetkilidir. Müşteri nin talep ettiği devirler sebebiyle doğacak her türlü vergi ve masraflara Müşteri katlanacaktır. II. TEMĐNAT ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL HÜKÜMLER Madde 11. Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması: Banka, Genel Kredi Sözleşmesi ile açtığı ve açacağı krediyi/kredileri kısmen veya tamamen uygun göreceği ve şart ve hükümlerini tespit edeceği her türlü teminat karşılığında kullandırabileceği gibi Banka kararına istinaden teminatsız olarak da kullandırabilir. Banka, alınan teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması, teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması, temerrüt hallerinden birinin veya diğer haklı sebeplerin varlığı durumunda teminat marj oranlarını değiştirmeye, Müşteri den teminatın/teminatların değiştirilmesini ya da belirleyeceği şekil ve koşullarla yeniden veya ilave teminat verilmesini veya nakit depo edilmesini istemeye yetkilidir. Banka, kredinin kullandırılmasını veya devamını teminatların usulüne uygun olarak temin edilmesine bağlı kılabilir. Müşteri istenen teminatları, Bankaca tespit edilecek şart ve şekillerde ve Banka nın göstereceği süre içinde tesis etmek veya Banka ya vermek zorundadır. Kredi alacağı/alacakları tamamen ödenmedikçe, Banka, teminatların kısmen geri verilmesi, serbest bırakılması gibi talepleri kabul edip etmemekte serbesttir. Banka'nın teminat olarak rehin aldığı her türlü malın nakliye ve muhafazası esnasında, Banka nın kusuru olmaksızın doğacak her türlü hasar, kayıp ve bunlarla ilgili olağan ve olağanüstü her nevi masraflar Müşteri'ye ait olacaktır. Madde 12. Teminatların, Banka nın Her Türlü Alacaklarının Karşılığını Teşkil Etmesi: Bankaca, Müşteri den alınacak olan teminatlar, belirli bir kredi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmedikçe Müşteri'nin Banka'ya olan doğmuş ve doğacak borçlarının tümü için teminat teşkil edecektir. Teminatların paraya çevrilmesinden/tahsilinden kaynaklanan bedeller ile faiz, kâr payı, bedelsiz ortaklık payı, sigorta tazminatı ve kamulaştırma bedeli gibi Banka tarafından teminatlarla ilgili olarak veya bunların yerine geçmek üzere elde edilecek tutarların, ayrıca merhun ortaklık payları ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve tahvillerin de asıl teminatlar gibi ve aynı koşullarla Banka'nın teminatını teşkil edeceğini ve bunlar üzerinde de Banka nın rehin hakkının bulunduğunu, anılan tutarları 5

6 Müşteri den olan herhangi bir alacağına mahsup edilmesini veya rehinli olarak bloke bir hesaba alınmasını, Müşteri kabul eder. Madde 13. Rehin, Hapis, Takas ve Mahsup Hakkı: Taraflar, Banka nın Genel Kredi Sözleşmesi ne istinaden kullandırdığı ve kullandıracağı her türlü nakdi ve gayrinakdi kredilerden kaynaklanan alacakları ile Banka nın her türlü risklerinin ve Genel Kredi Sözleşmesi nden ve Mevzuattan kaynaklanan diğer alacaklarının teminatı olarak Banka nın merkez ve tüm şubelerinde ya da başka yerlerde bulunan ve Banka nın veya şubelerinin ya da temsilcilerinin veya muhabirlerinin zilyetliğinde ve/veya emrinde mevcut olan ve ileride mevcut olabilecek Türk Lirası ve/veya dövizli mevduat dahil her türlü alacakları, bloke paraları, kiralık kasa mevcudu, tahsil için verdiği her türlü senetler ve çekler, hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, özel sektör ve devlet tahvilleri, hazine bonoları, finansman bonoları, her nevi gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, ihracat vesaikleri, akreditif belgeleri, velhasıl her çeşit menkul kıymetler/kıymetli evraklar ve bunların kuponları, faiz, kâr payı gibi getirileri ve diğer malvarlığı değerleri ve bunların paraya çevrilmesi/tahsili halinde elde edilecek tutarlar üzerinde Banka nın hapis ve rehin hakkı olduğunu ve bunların bir kısmını veya tümünü bloke etmeye veya bloke bir hesaba almaya, alacaklı ve borçlu cari hesapları arasında virman yapmak suretiyle bunları kısmen veya tamamen alacakları ile takas ve mahsup etmeye yetkisi bulunduğu hususunda mutabıktırlar. Müşteri, a. Banka dan olan veya olacak her türlü alacaklarını Banka ya olan borçları ile takas etmek hakkından feragat ettiğini, b. Adına gelmiş veya gelecek havaleleri Banka nın bir ihbarda bulunmadan kabul edebileceğini ve havale tutarı üzerinde Banka nın rehin ve hapis hakkı olacağını ve Banka nın havale tutarını alacaklarına mahsup edebileceğini, kendisi tarafından Banka nın herhangi bir şubesi aracılığıyla yapılacak havale tutarları üzerinde de Banka nın rehin, hapis ve mahsup hakkının olacağını, c. Banka rehin, hapis ve mahsup hakkını kullandığı takdirde, mevduat ve menkul kıymet hesaplarının vadesinin bozulduğu ya da hakların uygun zamanda kullanılmadığı gibi nedenlere dayalı olarak faiz kaybı, kur farkı kaybı gibi taleplerinin olmayacağını, d. Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi nde sayılan temerrüt hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda yukarıdaki paragrafta belirtilen rehne tabi değerler üzerindeki tasarrufunun kısıtlanabileceğini, Banka nın bu rehinleri Đcra Đflas Kanunu hükümleri gereğince takipte bulunmaksızın borsa veya piyasa fiyatı üzerinden veya uygun göreceği şekillerde yapacağı açık artırma yoluyla paraya çevirebileceğini ve bu surette elde edilecek tutarları alacaklarına mahsup etmeye yetkili olduğunu, kabul ve beyan eder. Madde 14. Sigorta: Taraflar, Banka nın gerekli görmesi durumunda, teminatların ve rehin/ipotek tesis edilen taşınır ya da taşınmaz tüm malların, yangına, hırsızlığa, nakliye rizikolarına ve Banka nın gerekli göreceği diğer her türlü rizikolara karşı Banka ve/veya muhabiri lehine, Banka nın belirlediği bedel, şart ve müddetle, prim borçları Müşteri ye ait olmak üzere, Müşteri nin dilediği sigorta şirketine, sigorta ettirilmesi, sigortaların sözleşme ve/veya poliçelerine grev, lokavt, deprem, kargaşalık, halk hareketleri, infilak, kötü niyetli hareketler, savaş ve sair olağanüstü durumlarla ilgili hükümlerin de ilave ettirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Müşteri, Banka nın, süresi biten sigortanın yenilenmesini isteyebileceğini, bu durumda yukarıda belirtilen şartlarla sigortanın tarafından yenileneceğini kabul ve beyan eder. 6

7 Müşteri, sigorta konusu teminatları daha önce sigorta ettirmiş bulunuyorsa, söz konusu poliçelere Banka nın dain-i mürtehin hakkının işlenmesini kabul ve beyan eder. Sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatlar dain-i mürtehin olan Banka ya ödenir. Sigorta şirketince belirlenen tazminat tutarına Müşteri itiraz ettiği takdirde, kendisine verilecek bir süre içerisinde Müşteri tazminat tutarını Banka ya öderse, sigorta poliçesinden doğan haklar Banka tarafından Müşteri ye devredillir. Aksi halde Banka, dain-i mürtehin hakkı nedeniyle tazminat tutarını sigorta şirketinden tahsil etmeye ve Müşteri den olan her türlü alacaklarına kısmen veya tamamen mahsup etmeye yetkilidir. Müşteri, yukarıda belirtilen sigortaları yaptırmadığı veya yenilemediği takdirde, Banka nın söz konusu sigortaları re sen yaptırmaya yetkili olduğunu, ancak bu durumun Banka için bir mecburiyet teşkil etmediğini, bu şekilde yaptırılacak sigorta sözleşmelerinin primlerinin ve diğer giderlerinin mevduat hesaplarından tahsil edilmesini ya da kredi hesabının borcuna yazılmasını kabul ve beyan eder. Müşteri, sigorta sözleşmesinden doğacak tazminatın kendisine ait olması halinde, tazminatın tamamının Banka ya rehinli olduğunu, tazminatın doğrudan Banka ya ödenmesini ve Banka nın bu tazminat tutarını alacaklarına mahsup etmesini kabul ve beyan eder. III. KEFALET Madde 15. Kefil in Sorumluluğu: Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi nin sonunda imzası bulunan kefil/kefiller, Müşteri nin Genel Kredi Sözleşmesi nden veya her ne sebeple olursa olsun gerek yalnız olarak, gerekse diğer kişilerle birlikte aslen veya kefil sıfatı ile akdettiği diğer sözleşmelerden dolayı Banka ya karşı doğmuş ve doğacak borçlarının ödenmesini, Banka ya karşı işbu Genel Kredi Sözleşmesi nde belirtilen miktara kadar, Türk Borçlar Kanunu nun 598 inci maddesi hükmü saklı kalmak üzere süresiz olarak, müteselsil kefil olarak sorumlu olmayı üstlendiğini kabul ve beyan eder. Genel Kredi Sözleşmesi nde birden fazla kefilin sorumluluk üstlendiği hallerde, birbirlerinden bağımsız olarak hareket ettiklerini ve Genel Kredi Sözleşmesi nde belirtilen kefalet tutarının tamamından ayrı ayrı sorumlu olduklarını kefiller kabul ve beyan eder. Kefil/kefiller (Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi nin imzalanmasından önce kullandırılan krediler de dahil olmak üzere), Müşteri nin hem kefalet sözleşmesinin kurulmasından önceki, hem de kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonraki borçlarından sorumludur Kefil/Kefiller, kefalet miktarının, a. Asıl borcu, Müşteri nin kusur ve temerrüdünün yasal sonuçlarını, asıl borcun Genel Kredi Sözleşmesi nde öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak bir senelikten fazla olsa dahi işlemiş ve işleyecek tüm akdi faizlerini, komisyonlarını, gider vergilerini, fon ve diğer mali yükümlülüklerini, her türlü masraflarını ve yabancı para işlemlerinde kur artışı nedeniyle ortaya çıkacak ilave miktarları, b. Herhangi bir koşula tabi olmaksızın; Müşteri ye, kefillere, rehin ve garanti verenlere ve diğer teminatların sahiplerine, teminata verilen kambiyo senetlerinin borçlu ve cirantalarına karşı yöneltilen veya yöneltilecek takip ve davaların masraflarını, avukatlık ücretlerini, c. Rehinlerin kefile/kefillere tesliminin ve rehin haklarının devrinin sebep olacağı masrafları, d. Genel Kredi Sözleşmesi nde belirtildiği şekilde hesaplanacak tüm temerrüt faizlerini, de kapsadığını ve bunlara mevcut ve ileride olabilecek diğer kefillerle birlikte, müteselsil kefil sıfatı ile kefil ve sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler 7

8 15.2 Kefil/kefiller, a. Đcra ve Đflas Kanunu nun 295 inci maddesindeki haklarından feragat ettiğini ve Banka nın Müşteri hakkındaki konkordatoya onay vermesi halinde, kendilerine herhangi bir ihbarda bulunulmasa da kefalet sorumluluğunun/sorumluluklarının aynen devam edeceğini, b. Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi nde gösterilen adresi/adresleri ikametgah edindiklerini, bu adreslerini değiştirdikleri takdirde derhal noter aracılığı ile yurt içinde yeni ikametgah göstereceklerini, aksi takdirde Banka nın Genel Kredi Sözleşmesi nde yazılı adrese yapacağı tebliğlere itiraz haklarının olmayacağını, c. Müşteri nin veya diğer kefillerden herhangi birinin iflas ettiği, iflas erteleme veya konkordato talebinde bulunduğu hususlarını öğrenmelerini takiben derhal Banka ya bildireceklerini, aksi halde Banka nın uğrayacağı zararlardan da sorumlu olacaklarını, d. Banka nın diğer teminatlardan sağlayacağı tutarları ve Müşteri tarafından yapılacak ödemeleri, işbu kefaletle temin edilmeyen alacakları varsa, öncelikle bu alacaklarına mahsup edebileceğini, e. Kefaletle temin edilen borç kendileri tarafından ödense bile, Banka nın diğer alacaklarının varlığı halinde, kefalet sırasında var olan veya Müşteri tarafından sonradan sağlanan rehinlerin ve diğer güvencelerin, Banka nın sahip olduğu rehin ve hapis hakkının Türk Borçlar Kanununun 592 nci maddesi gereğince öncelikli olması sebebiyle, Banka nın alacaklarının tamamen tasfiyesine kadar kendilerine teslim ve devir edilmeyebileceğini kabul ve beyan ederler. IV. KREDĐ TÜRLERĐ Genel Kredi Sözleşmesi nin uygulanmasında, Banka tarafından yapılan ödemeler, tahakkuk ettirilen komisyon, faiz, her türlü vergi ve resimler, fonlar ve Bankaca yapılan her nevi hizmetler karşılığı alınacak ücretlerle, Müşteri tarafından hesaba yatırılacak paraların hesap ve tespitinde, bakiyelerin tanınmasında kural olarak cari hesap usulü uygulanacaktır. Banka nın bazı kredileri cari hesap uygulaması dışında tutma hakkı saklıdır. Banka bu krediyi, bundan böyle bir veya birden fazla cari hesap açmak, cari hesapların limitlerini azaltmak, artırmak, bakiyeleri sıfıra inen cari hesapları kapatarak yeni cari hesaplar açmak veya diğer şekillerde ve her türlü kredi ve bankacılık işlemlerinde kullandırabilir. Genel Kredi Sözleşmesi nde belirtilen limit kapsamında tesis edilen kredinin tamamen veya kısmen karz akdi şeklinde kullandırıldığı ve kredinin bir geri ödeme planına göre geri ödenmesini kararlaştırılabilir. Bu durumda, kredi hesabı, cari hesap usulüyle değil, geri ödeme planına göre işleyecek, kredi geri ödeme planında gösterilen vadelerde taksitler halinde nakden ve defaten geri ödenecek, krediye geri ödeme planında öngörülen oranda faiz uygulanacak, bu faiz oranlarının Sözleşme hükümlerine göre uyarlanması halinde borç yeni faiz miktarlarını ihtiva eden geri ödeme planına göre ödenecektir. Herhangi bir taksitin ödenmesi ondan evvelki taksitlerin ödendiği yahut faiz alacaklarının müteakip aylara dağıtılması, o ay için tahsil edilmesi gereken Banka alacağının tamamen tahsil edildiği anlamına gelmez. A YATIRIM VE TEÇHĐZAT KREDĐSĐ Madde 16. Yatırım ve Teçhizat Kredisi: Müşteri, Genel Kredi Sözleşmesi ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Yatırım ve Teçhizat Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Yatırım ve Teçhizat Kredisi hakkında Genel Kredi Sözleşmesi nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder. 8

9 a. Müşteri, krediyi, kuracağı veya genişleteceği veya yenileyeceği girişimlere ait finansman konusunu teşkil eden ve geçerli birer örneğini Banka ya vereceği fizibilite raporu, proje, teşvik belgesi, inşaat planı, keşif sureti veya Bankaca istenecek diğer belgelerde belirtilen mal veya hizmetlerin sağlanmasında kullanacağını kabul eder. b. Müşteri, Banka ya tesisin kesin şekline göre düzenlenmiş detaylı bir makine, teçhizat ve tesisat listesi vereceğini ve bunlarda nicelik ve nitelik bakımından herhangi bir değişiklik yapılması gerektiği takdirde de Banka nın muvafakatini alacağını, önceden Banka nın muvafakatini almadan projeye giren taşınmaz ve taşınır malları, makine, teçhizat ve tesisatı başkalarına devir ve ferağ, rehnetme ve bunlar üzerinde başkaları lehine işletme rehni tesis etmeyeceği gibi bunları kiraya veya ariyet olarak da vermemeyi ve başka bir yere nakletmemeyi ve bunların Banka nın teminatlarına dahil bulunduğunu kabul eder. c. Müşteri, Yatırım ve Teçhizat Kredisi nin konusunun inşaat faaliyeti olması durumunda, yapılacak inşaatın niteliklerinin Bayındırlık Bakanlığı nın fenni şartlarına uygun olacağını ve inşaatın işe başlamadan önce, Banka ya vereceği inşaat programına göre ve geciktirilmeden yapılacağını, inşaat sırasında değişiklik yapılması gerekirse, gerekçesi bildirilerek hazırlık, keşif ve projesi verilmek suretiyle Banka nın onayının alınacağını, inşaata ait şartların, Banka kredisi veya diğer kaynaklar ile yapılmasa dahi, projeye giren tüm inşaata şamil olduğunu, projenin daraltılması, genişletilmesi veya bazı ilavelerin yapılması veya değiştirilmesi hallerinde keyfiyetin Banka ya bildirileceğini ve onayının alınacağını, projenin uygulanmasını önleyecek veya geciktirecek her türlü olayın derhal ve gecikmeden Banka ya bildirileceğini, Banka nın açtığı yatırım veya teçhizat kredisi dolayısıyla, inşaat devresi dahil, gerekli gördüğü sigortayı yaptırmakla yükümlü bulunduğunu kabul eder. d. Müşteri, muhasebe kayıtlarını, Genel Kredi Sözleşmesi ile finanse edilecek proje için satın alınacak mal ve hizmetlerin kullanım şeklini, projenin seyrini, işletmenin işlemlerini ve mali durumunu açıklıkla göstererek, sağlam esaslara dayalı bir şekilde tutacağını, Banka nın proje, kredi ile satın alınan mal ve hizmetler, mali durumu, firmanın sevk ve idare ve işlemleri hakkında isteyeceği her türlü bilgiyi eksiksiz vereceğini ve genel olarak Banka nın ileri sürebileceği yatırımla ilgili sair talepleri yerine getireceğini ve proje ile ilgili malları, yerleri, inşaatı, işletme hesaplarını, kayıtlarını ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri daima Banka nın tetkik ve denetimine açık bulunduracağını, bu denetimlerde Banka nın yetkilendirdiği kişiler vasıtası ile, fabrika ve tesisleri, yazıhaneleri, depoları ve her türlü müştemilatı, her zaman serbestçe ziyaret ve teçhizatı, işlemleri ve faaliyeti doğrudan doğruya tetkik, kontrol ve takip edebileceğini kabul eder. e. Müşteri, krediyle ilgili projenin tahakkuku için gerekli her türlü ihtimamı göstereceğini, verimlilik ölçülerine, sağlam idari fenni ve mali esaslara uygun hareket etmek suretiyle basiretli bir tacir gibi davranacağını, projeye dahil bilumum makine ve teçhizatın, alet ve edevatın bakım ve tamiratını mühendislik usullerine göre temin etmeyi, kredi konusunu teşkil eden tesisin kurulması, işletilmesi esnasında gerekli uzmanları istihdam edeceğini kabul eder. B ĐŞLETME KREDĐSĐ Madde 17. Đşletme Kredisi: Banka bu kredinin tamamını veya bir bölümünü Müşteri ye Đşletme Kredisi olarak kullandırması halinde Müşteri, a. Krediyi sadece işletme sermayesi ihtiyaçlarına sarf ve tahsis etmeyi, b. Uygulanabilir olması halinde işletmesinde birim maliyetlerini ve fiyatları düşürmek, malın kalitesini yükseltmek ve standardize etmek, satış hacmini arttırmak, istihsal kapasitesinden faydalanma derecesini ve faaliyetlerinin verimlilik oranını gereken düzeye yükseltmek prensiplerini mümkün olan azami derecede kovuşturmayı ve uygulamayı, c. Uygulanabilir olması halinde işletmesinde mevcut ham ve yardımcı madde, işletme malzemesi, yarı mamul ve mamul artıklarını da yangına karşı Banka nın kabul edeceği şekilde ve Banka nın yazılı olarak onaylayacağı bir sigorta şirketine sigortalı bulundurmayı ve sigorta poliçelerini Banka nın istediği anda vermeyi kabul ve taahhüt eder. C AKREDĐTĐF KREDĐSĐ 9

10 Madde 18. Akreditif Kredisi: Müşteri, Genel Kredi Sözleşmesi ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Akreditif Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Akreditif Kredisi hakkında Genel Kredi Sözleşmesi nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder. a. Akreditif kredisi Banka nın kendisi, şubeleri veya muhabirleri nezdinde akreditif açtırması suretiyle kullanılacaktır. Banka bu kredinin tamamını veya bir bölümünü Müşteri ye vadeli akreditifler dahil, gayrinakdi akreditif kredisi olarak kullandırmayı kabul ettiği takdirde, açmak isteyeceği her akreditif için Müşteri Banka ya bir Akreditif Açtırma Başvuru Formu verir. Form veya akreditif şartlarındaki her türlü değişiklik istekleri Müşteri nin o tarihteki limitleri, ekonomik koşullar ve maliyetler gözönünde bulundurularak Banka tarafından değerlendirilecektir. b. Müşteri, Bankaca açılacak olan akreditiflerin akreditif lehdarı firmalara veya bunların bankalarına ihbarı için Banka nın uygun göreceği yurtdışında yerleşik finansal kurumlar veya bankaların hizmetinden faydalanılabileceği veya Bankaca açılacak bu akreditiflerin yurtdışında yerleşik sözkonusu finansal kurumlar veya bankalar tarafından yeniden açılarak lehdara veya lehdarın bankasına ihbar edilebileceğini, akreditif lehdarı veya bankası tarafından ibraz edilebilecek akreditif vesaikinin sözkonusu finansal kurumlar veya bankalar tarafından işleme alınıp akreditif koşullarına uygunluğunun Milletlerarası Ticaret Odası nın yeknesak teamül ve uygulamaları çerçevesinde incelenebileceğini, bu kapsamda Banka yı yetkili kıldığını beyan ve kabul eder. c. Müşteri akreditif konusu vesaik tutarının muhabir tarafından akreditif lehdarına ödenerek, Banka hesabına zimmet kaydedildiği tarih itibariyle borcunu derhal döviz üzerinden ödemeyi kabul eder. d. Gerek masraflar ve gerekse akreditiften dolayı Banka veya muhabirinin yapacağı diğer masraflar Müşteri hesabına borç yazılacaktır. Açılacak akreditiflerle ilgili olarak; ithal edilecek emtiayı temsil edecek belgeler ve Banka nın uygun göreceği diğer belgeler, Banka adına düzenlenecek veya ciro ya da devredilecektir. Bu belgelerin Banka adına düzenlenmesi veya Banka ya ciro ve devri teminat amacıyla olup Genel Kredi Sözleşmesi nde teminatla ilgili olarak, Banka lehine tesis edilmiş olan bütün haklar, akreditif konusu mallar hakkında da uygulanır. e. Banka teminata başvurma hakkını kullanma kapsamında Müşteri adına akreditifle ilgili her türlü işlemleri yapmaya ve gümrüğe gelmiş olan akreditif konusu malları Müşteri adına vekâleten gümrükten çekmeye yetkilidir. Malların gümrükten Banka tarafından çekilmesinden sonra da, bu mallar üzerinde Banka nın rehin hakkı devam edecektir. Ancak Banka nın hiçbir halde malları gümrükten çekme sorumluluğu yoktur. f. Akreditiften dolayı açılış, temdit, iptal ve diğer işlemleri bankacılık usul ve teamüllerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirme sorumluluğu Müşteri'ye aittir. Banka sayılan işlemlere ilişkin talepleri, bu işlemlerden dolayı zarar göreceği kanaati oluştuğu durumlarda, kabul etmeme hakkına sahiptir. g. Akreditifler nedeniyle muhabirin gönderdiği vesikaların gecikmesinden veya kaybolmasından veya muhabirin her türlü hata ve kusurundan, Banka kusuru oranında sorumlu olacaktır. Akreditifler ve bunların kapsadığı mallar Banka nın yazılı muvafakati olmadıkça başkasına devredilemeyecektir. Banka nın yazılı muvafakati alınarak akreditifin başkasına devri veya malların başkasına teslimi hallerinde dahi, akreditiften doğmuş veya ileride doğacak olan bütün borçlarından dolayı Banka ya karşı Müşteri sorumlu olacaktır. h. Akreditif şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, akreditif lehtarı tarafından ibraz edilen vesaikin muhabirce ödenip Banka nın hesabına borç geçildiği andan itibaren akreditif uygulanmış olup, işlem kendiliğinden ithalat vesaiki üzerine avans mahiyetinde nakit krediye dönüşür. Bu tarihten itibaren Müşteri, Banka nın tercihine göre döviz veya TL kredilere uygulamakta olduğu faizi, gider vergisi, mevzuatın öngördüğü en yüksek oranda vesaik üzerine avans komisyonunu ve sair gideri ödemeyi kabul eder. D ĐHRACAT KREDĐSĐ 10

11 Madde 19. Đhracat Kredisi: Müşteri, Genel Kredi Sözleşmesi ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Đhracat Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Đhracat Kredisi hakkında Genel Kredi Sözleşmesi nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder. a. Müşteri, açılan ihracat kredilerini mevzuata uygun olarak ve sadece ihracat finansmanı için kullanacağını kabul eder. b. Müşteri, gerek Genel Kredi Sözleşmesi ne dayanarak, gerekse bu Genel Kredi Sözleşmesi dışında Banka üzerinden yapacağı ihracat nedeniyle gerçekleştirilecek işlemlerin, yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümlerine ve Milletlerarası Ticaret Odası tarafından düzenlenen Vesikalı Krediler Đçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar ile Tahsiller Đçin Yeknesak Kurallar a ilişkin broşürlere ve bu Kuralların ileride yürürlüğe girecek revizyonlarına tabi olacağını, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından bu konuda saptanan kuralların Genel Kredi Sözleşmesi nin bir parçası olduğunu kabul eder. c. Müşteri, kredi konusu ihracatla ilgili akreditifin Banka nezdinde açtırılmasını sağlayacak, vesaik mukabili ihracatta ise, mallara ait her türlü konşimento ve taşıma belgeleri gereğine göre teminat amacı ile doğrudan doğruya Banka adına düzenlenecek veya Banka ya ciro edilecektir. Vesaikler ve vesaiklerin temsil ettiği mallarla ilgili sorumluluklar Müşteri ye aittir. d. Banka, Müşteri ile ithalatçı arasındaki Sözleşme den doğacak uyuşmazlıkların hiçbir biçimde tarafı olmadığı gibi, bu uyuşmazlıklar nedeniyle gerek muhabir bankanın seçiminden, gerekse ihracat bedellerinin Banka ya gönderilmemesi ya da Bankaca tahsil edilememesinden sorumlu değildir. Müşteri, muhabir bankaların her türlü kusurundan kaynaklanacak sorumluluğun sadece ilgili muhabir bankaya ait olduğunu kabul eder. e. krediye genel hükümler dahilinde faiz ve komisyon tahakkuk ettirilecek olup Müşteri ihracatın süresinde gerçekleşmemesi nedeniyle istisna uygulanmış vergileri, tahakkuk edecek cezaları ile birlikte Banka ya ödemeyi kabul eder. f. Müşteri, lehine açılan ihracat kredisinden doğan borcunu Banka da döviz bozdurmak suretiyle kapatmadığı takdirde, krediye Banka nın ihracat kredilerini Türk Lirası ile kapatanlara tatbik ettiği faiz oranı uygulanacak, bu durumda Türk Lirası ile kapatılacak ihracat kredilerine uygulanacak azami faiz, komisyon ve diğer masrafları ile evvelce uygulanmış bulunan düşük faiz, komisyon ve diğer masraflar arasındaki farkı ve bunların vergilerini Müşteri derhal ve nakden ödeyecektir. Kredinin, kısmen döviz bozdurmak suretiyle ve kısmen Türk Lirası ile kapatılması halinde de bu uygulama geçerli olacaktır. g. Banka, Müşteri nin Genel Kredi Sözleşmesi çerçevesinde verilen kredi hakkında, ilgili karar ve tebliğ hükümlerine göre gerekli işlemleri yerine getirmiş olup olmadığını ve kredinin amacına uygun yerlerde kullanılıp kullanılmadığını izleme ve denetleme yetkisine sahiptir. E ĐSKONTO VE ĐŞTĐRA KREDĐSĐ VE FAKTORĐNG KREDĐSĐ Madde 20. Đskonto ve Đştira Kredisinde Uygulanacak Hükümler: Banka bu kredinin tamamını veya bir kısmını Müşteri ye Đskonto veya Đştira Kredisi olarak kullandırmayı kabul ettiği takdirde, Müşteri, Banka nın anılan kredilerine ilişkin şartlarına uygun ticari senedi Banka ya temlik cirosu ile devretmeyi veya Banka nın isteği halinde iştira senetlerini, poliçelerini Banka nın emrine tanzim etmeyi kabul eder. Müşteri, Banka ca dış ülkelerdeki tüm yabancı bankalar üzerinde keşideli çekler dahil, kambiyo senetleri üzerine yapılacak iskonto ve iştira işlemlerine ilişkin bedellerin tarafına ödenmesine karşılık işbu çeklerin karşılıksız çıkması veya herhangi bir sebeple tahsil edilememesi ve iskonto ve iştira edilen senetlerin vadelerinde ödenmemesi halinde, tarafına ödenen bedel ile bu bedel üzerinden iskonto ve iştira tarihinden kambiyo senedinin vadesi tarihine kadar geçen süreye tekabül eden ticari kredilere uygulanan en yüksek cari faizin, gider vergilerinin, kur farkının, primin, sürprimin, tahsil komisyonu ve Bankanın uğrayabileceği diğer zararların toplamından oluşan banka alacağının, kambiyo senedinin vadesi tarihinde muaccel olacağını ve bu tarihte ihtara veya başkaca kanuni merasime lüzum olmaksızın temerrüdün gerçekleşeceğini; yukarıda belirtilen banka alacağını, kambiyo senedinin 11

12 vadesinden itibaren Đşbu Genel Kredi Sözleşmesinde belirtilen oranda hesaplanacak temerrüt faizi, fon, gider vergisi ve mevcut veya ileride konulabilecek diğer mali yükümlülükler ile birlikte ödeyeceğini; Bankanın bu şekilde hesaplanacak alacağını dilerse Müşteri nin cari hesap şeklinde işleyen kredi hesabına/hesaplarına kaydetmeye de yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri ayrıca, a. Đskonto ve iştira işlemine konu senedin iskonto ve iştira yoluyla kullandırılan kredinin teminatını teşkil ettiğini, Banka nın dilerse Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ilgili mevzuata göre kendisine ve diğer senet borçlularına müracaat edebilme hakkının olduğunu, ancak Bankanın bu yetkisini kullanıp kullanmamakta muhtar olduğunu ve keyfiyeti Müsteri ye ihbar etmekle yükümlü olmadığını, b. Đskonto ve iştira işlemine konu senetteki usulsüzlük, sahtekârlık, tahrifat ve benzeri hallerden dolayı her türlü sorumluluğun Müşteriye ait olduğunu, c. Bankanın, iskonto ve iştira işlemine konu senedi ibraz veya protesto etmemesi veya gecikmesi, müracaat hakkını kullanmaması, senedin zamanaşımına uğraması hallerinde, kusuru bulunması ve Müşteri nin alacağını bu nedenlerle keşideciden alamadığını yargı kararı ile tevsik etmesi kaydıyla sorumlu olacağını, aksi halde Bankanın bir sorumluluğunun söz konusu olmayacağını, d. Bankanın iskonto ve iştira işlemine konu senetle ilgili her türlü masrafından (takip ve dava masrafları ile avukatlık ücreti dahil olmak üzere) Müşterinin sorumlu olacağını, e. Bankanın, iskonto ve iştira işlemine konu senede dayalı olarak yapacağı tahsilatı, bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak alacağına mahsup edeceğini ve Bankanın bakiye alacağından Müşterinin ayrıca sorumlu olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 21. Faktoring Kredisinde Uygulanacak Hükümler: Banka nın bu kredinin tamamını veya bir bölümünü faktoring kredisi olarak kullandırması halinde Müşteri, satışlarından doğan alacaklarını peşinen ve toptan, veya Banka nın kabulü üzerine kısmen Banka ya devretmeyi, gerçekleştirdiği satışlarına ilişkin faturaların asıllarını devir beyanı ile Banka ya teslim etmeyi, devrettiği alacakların Banka ya Banka nın belirteceği şekilde ödenmesini sağlamayı ve konu ile ilgili tedbirleri almayı, devredilen alacaklarla ilgili olarak alıcılar tarafından kendisine yapılan ödemeleri derhal Banka ya devretmeyi, devredilen alacaklarla ilgili tüm ödemeleri izleyebilmesi ve kontrol edebilmesi için gerekli hesap, bilgi ve kayıtları Banka ya vermeyi, alıcı ile arasındaki işlemlerden doğabilecek veya takas, mahsup ve bunun gibi itiraz ve defi ilerin Banka ya karşı yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağını, devir konusu olan alacağın gönderilen malın ayıplı olması nedeni ile iade edilmesi veya faktoring kuralları dahilinde herhangi bir nedenle ödenmemesi halinde Bankaca yapılmış peşin ödemeyi derhal iade edeceğini ve iskonto kapsamında işlemiş olan faizi derhal ödeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder. F - TEMĐNAT MEKTUPLARI KREDĐLERĐ Madde 22. Teminat Mektubu Kredisi: Banka dilerse, bu kredinin tamamını veya bir kısmını Müşteri nin istek ve başvurması üzerine, Banka tarafından çeşitli kişi, makam ve kuruluşlara hitaben verilecek teminat mektubu şeklinde kullandırabilir. Bu takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır: a. Müşteri her isteminde teminat mektubu veya garanti talebini yazılı veya sözlü olarak metinleri için gerekli bilgi vesaikle birlikte Banka ya iletecek; Banka, kendisinin uygun görmesi halinde geçici, avans, kat i, özel veya 12

13 resmi formlarda hazırlayacağı teminat mektubunu, teslim belgesi mukabili Müşteri ye teslim edecektir. Müşteri nin teminat mektuplarından doğan sorumluluğu talep tarihinden itibaren başlayacak ve teminat mektubunu muhataba teslim etmenin yüküm ve sorumluluğu münhasıran Müşteri ye ait olacaktır. b. Banka nın vereceği teminat mektuplarının muhatapları tarafından usulüne uygun yapılacak ilk yazılı talep üzerine, durumu Müşteri ye ihbar etmek zorunlu olmaksızın, Banka nın garantisine istinaden istenen parayı, Müşteri nin nam ve hesabına derhal, kanun yollarına başvurmaya yer bırakmaksızın ve teminat mektubunda yazılı olabilecek şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine, borcun doğup doğmadığına, teminat mektubu tutarının niçin ve hangi nedenle ve hangi borç için istenildiği hususlarına ve teminat mektubu lehdarları ile muhatapları arasındaki sözleşmenin feshedilip edilmediğine, taahhüdün yerine getirilip getirilmemesindeki mücbir sebep, kusursuzluk, beklenmedik veya olağanüstü durum iddialarına ve vadenin gelip gelmediğine bakılmaksızın Banka nın ödemeye yetkili olduğunu Müşteri kabul eder. Müşteri bu husustaki bütün hukuki itirazlardan şimdiden vazgeçer ve Banka yı bütün sonuçları ile ibra eder. Durum Bankaca Müşteri ye bildirildiği anda Banka nın ödediği parayı ve masraflarını derhal ve nakden Banka ya ödeyeceğini Müşteri kabul ve taahhüt eder. Sözü geçen para tutarını Müşteri ödemede geciktiği takdirde, bildirim tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günler için Banka nın yapacağı bütün masrafları da ödemeyi, aksi takdirde bu masraflar hakkında da temerrüd faizi ödemeye zorunlu bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. c. Müşteri, Bankaca verilecek teminat mektubu ve kontrgarantiler nedeniyle aşağıda açıklanan şekilde sorumluluğunun sona ermesine kadar, yetkili mercilerce tespit ve/veya taraflarca kararlaştırılan oranda komisyon ve bunun gider vergisini ve diğer resim, harç ve masraflarını, muhabir tarafından tahakkuk ettirilecek her nev i masraf ve komisyonları ve onun gider vergilerini üçer aylık dönemler için peşin olarak ödeyecek veya hesabına borç kaydedilecektir. Müşteri, teminat mektubu ve kontrgarantilerin dönem bitiminden önce iade, iptal, kısmen tazmin veya başka bir gerekçe ile, ilgili komisyon dönemine ait Banka veya muhabirlerince tahakkuk ettirilen komisyon ve gider vergilerini kendisine geri verilmeyeceğini kabul eder. Müşteri, vadeli teminat mektuplarının komisyon ve gider vergilerinin vadesine göre üçer aylık dönemler için, geçici mektupların komisyon ve gider vergilerinin ise bir aylık olarak peşin ödeneceğini, söz konusu bedelin bir ay zarfında iade edilmemesi halinde sonraki üçer aylık devreler için peşin olarak ödeneceğini kabul eder. Müşteri, talebi üzerine Banka dan alacağı teminat mektubu ve kontrgaranti tutarları, komisyonları ve doğabilecek bütün hukuki ve mali sonuçlarından; mektubun muhatap tarafından iptali veya geri verilmesi, muhatabın mektuptan doğan yükümlülükleri ile ilgili olarak Banka yı ibra etmesi, mektup veya kontrgarantinin iptali hakkında kesinleşmiş bir mahkeme ilamının Banka ya tevdi edilmiş olması nedenleri ile Banka nın ödeme yükümlülüğünün ortadan kalkmasına kadar sorumludur. Döviz üzerinden teminat mektubu ve kontrgaranti düzenlendiği hallerde, Banka nın alacağı komisyon nispetinde, bunların tahakkuk günündeki Bankaca cari olarak ilan edilen döviz satış kurunun esas alınacağını ve kur değişikliğinde lazım gelen tashihin yapılacağını, verilen mektupların tazmini halinde yine Banka nın transfer anındaki cari döviz satış kurunun esas alınacağını kabul eder. d. Banka nın verdiği süresiz teminat mektuplarından kullandırdığı kredilerden dolayı Müşteri, Banka nın herhangi bir tarihteki talebi üzerine derhal Banka ya yeni ya da ek nakdi teminat vermeyi kabul ve taahhüt eder. G ĐTHALAT KABUL VE AVAL KREDĐSĐ Madde 23. Đthalat Kabul ve Aval Kredisi: Müşteri, Genel Kredi Sözleşmesi ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Đthalat Kabul ve Aval Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Đthalat Kabul ve Aval Kredisi hakkında Genel Kredi Sözleşmesi nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder. a. Müşteri, bu krediyle ithal edeceği mallar dolayısıyla yabancı satıcılar tarafından, Banka veya Banka nın muhabir bankaları üzerine veya Müşteri üzerine keşide edilecek dövize natık vadeli vesikalı poliçelerden, Genel Kredi Sözleşmesi ndeki Müşteri nin müteselsil sorumluluğu altında ve mevzuatta öngörülen şartları yerine getirmesi kaydıyla, Banka veya yabancı bankalar tarafından kabulü ve/veya aval vermesi sureti ile faydalanacaktır. 13

14 b. Akreditifli ithalatta, Müşteri, bu krediyi kısmen veya tamamen, açtıracağı ithalat akreditifleri çerçevesinde kullandığı hallerde, Genel Kredi Sözleşmesi nde yer alan Akreditif Kredisi hükümlerinin aynen veya kıyasen uygulanmasını kabul eder. c. Müşteri, söz konusu poliçelerin, bizzat kendisi veya temsile yetkili vekili tarafından her defasında imzalanarak Banka ya verilecek akreditif mektubunda (küşat) yazılı şartlar dairesinde, yabancı bankaya verilecek sevk vesikaları mukabilinde kabul edilmelerini, Genel Kredi Sözleşmesi nin hüküm ve şartlarının muhabirlere akreditif açtırma mektuplarının gönderilmesinden itibaren kendisi hakkında geçerli ve etkili olduğunu kabul eder. Anılan mektupları veya bu mektuplardaki her türlü değişiklik istekleri Banka nın değerlendirmesine tabi olacaktır. Bankaca değişiklik isteklerinin kabul edilmemesi hallerinde de Genel Kredi Sözleşmesi şartlarının aynen uygulanmasına devam edilir. Banka ya Akreditif Açtırma Başvuru Formu nda yazılı nispet ve şartlar ile bizatihi akreditif ile ilgili masraf ve komisyonlarından başka muhabir banka nezdinde ve/veya Banka nezdinde kabul kredili akreditiflerde; (i) Banka ve muhabirin talep edeceği kabul ve/veya aval ile ilgili komisyon, vergi ve masrafları, ile (ii) Banka nın da muhabirine karşı kabul ve/veya aval ile ilgili sorumluluğu sebebiyle ayrıca anılan formda belirtilecek nispet ve şartlarda komisyon ve onun gider vergisini Bankaca tahakkuk ettirildiği tarihte, Müşteri ödemeyi kabul eder. d. Müşteri bu krediyi, kısmen veya tamamen mal mukabili veya vesaik mukabili ithalat çerçevesinde kullandığı hallerde, suretini Banka ya vereceği makbuza veya talimat mektubuna ekleyeceği poliçelere, Banka nın aval vermesi suretiyle de kullanabilecektir. e. Müşteri, yukarıdaki fıkralarda anılan formları, makbuzlar veya talimat mektupları üzerine komisyon nispeti yazılmadığı hallerde, mevzuatın cevaz verdiği azami oranda komisyon ödemeyi kabul eder. Đleride mevzuatın daha yüksek nispetlerde komisyon alınmasına cevaz vermesi halinde, anılan belgelerde yazılı olan veya olmayan komisyonları Banka, ilan veya bildirimde bulunmak sureti ile tahsile veya uyarlamaya yetkilidir. f. Kabul edilen veya aval verilen poliçeler ile ilgili olarak transfer edilecek ana para, faiz, komisyon, masraf ve her ne nam altında olursa olsun her türlü dövizlerle ilgili olarak Bankaca uygulanan döviz satış kurları geçerli olacaktır. Müşteri, yukarıda sayılanlar dışında, kredinin kullanılmaya başlamasından itibaren peşinen veya sonradan fona katılma payı, kur farkı, parite farkı, prim, sürprim ve diğer her türlü adlar altında ödenmesi gereken tutarları da ödemeyi kabul eder. g. Müşteri hesabına yapılan kabullerin veya verilen avallerin yukarıda belirtilen esaslara göre hesaplanacak Türk Lirası karşılıkları, Banka nezdinde Müşteri adına açılacak hesaba borç kaydedilecektir. h. Müşteri, Bankaca kabul edilen veya aval verilen poliçelerin (faizli bir poliçe ise faizleri ile birlikte) döviz tutarlarının, Bankaca bizzat veya TCMB vasıtasıyla hariçte poliçe bedelini ödeyecek olan muhabirin veya poliçe hamiline veya onun emrine transferi için, bunların Türk Lirası karşılıklarını, vadelerinden en geç on beş (15) gün önce vesaikin veya temsil ettiği malların çekilmesine bağlı olmaksızın Banka ya ödemeyi kabul eder. i. Müşteri, gerek kabul ve aval; gerekse mallar ile ilgili her türlü muamelelerin gerektirdiği ve gerektireceği bütün masrafları ve halen mevcut ve ileride konulacak her çeşit vergi, resim ve masrafları, bunlarda ortaya çıkacak artışları Banka ya ödemeyi kabul eder. H - KREDĐNĐN DÖVĐZ OLARAK KULLANILMASI Madde 24. Döviz Kredisi: Müşteri, Genel Kredi Sözleşmesi ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Döviz Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Döviz Kredisi hakkında Genel Kredi Sözleşmesi nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder. a. Kredinin ana para ve faiz ödemeleri, kredinin açıldığı döviz cinsi üzerinden olacak ve ödenmesi gereken meblağın Türk Lirasına çevrilmesinde, kredinin kat ı anındaki veya vade sonundaki Banka nın döviz satış kuru esas alınacaktır. Müşteri, kredinin açıldığı döviz cinsinden başka bir dövizle ödeme yapmak istediği takdirde, borçlu olduğu döviz meblağının temini için gerekecek her türlü kur farkı, parite farkı, prim, ve diğer her türlü adlar altında ödemesi gerekecek paraları ve arbitraj zararları ile ortaya çıkacak ek ödeme masrafları ödemeyi kabul eder. 14

15 Müşteri, hukuki ve zorunlu nedenlerle dövizle geri ödeme mümkün olmadığı takdirde veya Banka nın kabul etmesi halinde, ilgili mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanması hakkı saklı kalmak şartıyla, ana para, faiz, temerrüt faizi, komisyon, masraf, vergi ve fon kesintilerinin, ödeme tarihindeki Banka nın döviz satış kurundan karşılığı Türk Liralarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Türk Lirası ödeme yapılmasının söz konusu olduğu hallerde Müşteri, her türlü kur farkı, parite farkı ve diğer her türlü adlar altında ödenmesi gerekecek tutarlar ile vergilerinin de tarafından Banka ya ödeneceğini kabul eder. b. Banka, Genel Kredi Sözleşmesi çerçevesinde verilen kredi ile ilgili olarak ilgili karar ve tebliğ hükümlerine göre Müşteri nin gerekli işlemleri yerine getirmiş olup olmadığını ve kredinin amacına uygun yerlerde kullanılıp kullanılmadığını izleme ve denetleme yetkisine sahiptir. I - DÖVĐZE ENDEKSLĐ TÜRK LĐRASI KREDĐSĐ Madde 25. Dövize Endeksli Türk Lirası Kredisi: Müşteri, Genel Kredi Sözleşmesi ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Dövize Endeksli Kredi olarak kullandırılması halinde, işbu Dövize Endeksli Kredi hakkında Genel Kredi Sözleşmesi nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder. a. Müşteri, Dövize Endeksli Kredi kullandığı takdirde, döviz olarak tahsis edilen ve kullandırılan kredi Banka nın döviz alış kuru karşılığı üzerinden Türk Lirası na çevrilerek kullandırılır. Ancak, kredinin belirli bir ödeme planına bağlı olarak kullandırılması durumunda, ödeme planı yabancı para cinsinden yapılarak Genel Kredi Sözleşmesi ne eklenecektir. b. Müşteri, Dövize Endeksli Krediyi vadesinde, kredinin taksitler halinde geri ödenmesi öngörülmüşse taksit ödeme tarihlerinde, aynen efektif olarak ödeyeceğini ya da vade tarihindeki Banka gişe döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını ödeyeceğini, efektif olarak ödemesi halinde ödeme tarihindeki efektif alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığının Banka kayıtlarına intikal etmesini kabul eder. c. Müşteri, ödeme planına bağlı işlemlerde her bir taksit, ödeme planına bağlı olmayan işlemlerde ise anapara geri ödeme anında, kredi kullandırım tarihindeki kur ile ödeme yapılan taksit tarihi arasında oluşan kur farkıyla, ödenen anapara veya taksit içerisindeki anapara tutarları çarpımı sonucunda hesaplanacak Türk Lirası tutarı kur farkı olarak ödeyecektir. Müşteri, yukarıda belirtilen hesaplama sonucunda oluşan kur farkı üzerinden ayrıca hesaplanacak olan BSMV, vs. yasal yükümlülükleri aynı gün Banka ya ödeyecektir. d. Müşteri, anapara geri ödemelerinde oluşan kur farklarının tahsilindeki tahakkuk tarihlerinin esas olduğunu, tahakkuk eden ve ödeme yükümlülüğünde olduğu ve hesaben veya nakden ve kesin olarak ödediği kur farklarını geri isteme hakkı bulunmadığını kabul eder. Tahakkuk tarihinden sonraki kur değişiklikleri dikkate alınmayacaktır. e. Müşteri, belirli bir ödeme planına bağlı olmaksızın Banka tarafından kullandırılacak Dövize Endeksli Kredilerde, anapara borcunu, tahakkuk ettirilecek kur farkı ve kur farkı için hesaplanan BSMV ile birlikte kredinin vade bitiminde nakden ödeyeceğini kabul eder. f. Müşteri, belirli bir ödeme planına bağlı olmayan diğer Dövize Endeksli Kredilerde; kredi borcuna, vade sonunda veya üçer aylık dönemlerde döviz cinsinden Banka tarafından saptanacak oranda faiz tahakkuk ettirileceğini, dövize endekslenen kredi tutarı üzerinden bu oranla hesaplanarak bulunacak faiz tutarının tahakkukunun yapıldığı tarihteki Banka cari döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının ve BSMV nin kendisi tarafından tahakkuk tarihinde ödeneceğini, kredi limiti müsait olsa dahi, hesaplanan faiz, BSMV ile oluşan toplam tutarın Banka tarafından kredi hesabına borç kaydedilmeyeceğini kabul eder. g. Müşteri, kredi geri ödemelerini efektif veya dövizle yapmasına karşın Banka nın Kredi Hesabı nı Türk Lirası olarak takip edecek olması nedeniyle doğacak kur farkına katlanacaktır. Banka krediden doğan alacağının, Türk Borçlar Kanunu kapsamında alacağın muaccel hale geldiği tarihte veya dava ve takip tarihinde cari Türk Lirası karşılığını talep edebilir. J - KREDĐNĐN ÇEK KEŞĐDE EDĐLEREK KULLANDIRILMASI 15

16 Madde 26. Çek Kredisi: Müşteri, Genel Kredi Sözleşmesi ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Çek Kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu Çek Kredisi hakkında Genel Kredi Sözleşmesi nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder. a. Müşteri ye teslim edilen çek karnesindeki her bir çek yaprağı için Banka nın ilgili mevzuat kapsamında ödemekle sorumlu olduğu tutarlar nedeni ile Müşteri hesabına gayrinakdi kredi risk girişi yapılır. Çek sorumluluk bedelinin ödenerek, riskin nakde dönüşmesi, çek asıllarının iadesi, çeklerin hükümsüz kaldığına dair kesinleşmiş mahkeme kararının ibrazı veya ilgili mevzuat kapsamında gayrinakdi risk sona erene kadar işbu gayrinakdi risk kaydı Müşteri hesabında devam eder. b. Banka tarafından çek sorumluluk bedelinin ödenmesi halinde, gayrinakdi olarak takip edilen risk, nakde dönüşerek, Genel Kredi Sözleşmesi nde geçerli nakdi kredi hükümleri geçerli olacaktır. c. Müşteri, kendisine verilen çek karnesini özenle saklamayı kabul eder. Çek karnesinin ve/veya imzalı, imzasız yapraklarının zayi edilmesi nedeniyle doğabilecek suistimal ve zararlardan Müşteri sorumludur. d. Müşteri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ( TTK ) 799. maddesi uyarınca yazılı olarak yapacağı çekten cayma ihbarının Banka'ya ulaşmasına kadar ibraz süresi geçmiş çekleri Banka'nın ödeyebileceğini ve bu takdirde bedellerinin de hesabına borç yazılacağını kabul eder. e. Banka, Müşteri'ye verdiği çek karnelerinin geri verilmesini her zaman isteyebilir. Ayrıca Müşteri, kredinin kapatılması halinde kullanılmayan çek karnesi ve çekleri Banka ya iade edeceğini kabul eder. V. ORTAK HÜKÜMLER Madde 27. Delil Sözleşmesi: Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi kapsamında yapılan iş ve işlemlerden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkta, diğer yasal deliller yanında Banka nın defter, kayıt ve belgeleri, bilgi sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait kayıtlar (internet, telefon, televizyon, WAP/GPRS, Kiosk, ATM gibi elektronik bankacılık ve alternatif dağıtım kanalları üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait kayıtlar dahil), taraflar arasındaki görüşmelere ait telefon, ses ve görüntü kayıtları ve elektronik postalar da delil olacaktır. Madde 28. Temerrüt: Kredi geri ödemesinin vadeye bağlandığı durumlarda, vade tarihinde Banka alacakları muaccel hale gelir. Müşteri, Genel Kredi Sözleşmesi ve ekleri kapsamındaki borçlarını kararlaştırılan vade tarihinde eksiksiz olarak ödemediği takdirde Banka tarafından protesto keşidesine, ihtarname gönderilmesine, mehil tayinine velhasıl hiçbir kanuni takip ve teşebbüs icrasına mahal kalmaksızın temerrüde düşeceğini, muaccel hale gelen tüm borçlarını faiz ve diğer masrafları, bilcümle ferileri ile birlikte derhal ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Kredi geri ödemesinin taksitler halinde yapıldığı durumlarda, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde Banka kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkına sahiptir. Banka nın bu hakkını kullanması, yapacağı bildirim ile verdiği süre içinde vadesi geçmiş taksitlerin, faiz, masraf, vergi gibi tüm ferileri ile birlikte ödenmemiş olmasına bağlıdır. Kredi geri ödemesinin vadeye bağlanmadığı durumlarda ise Banka, hesabı/hesapları kat etme ve Müşteri ye yapacağı bildirim ile kredi alacaklarının tamamını muaccel kılma yetkisine sahiptir. Ayrıca, a. Bankaca talep edilen teminatların zamanında ve istenilen koşullarda temin edilmemesi, b. Kredinin teminatlarında önemli ölçüde değer düşüklüğü meydana gelmesi, 16

17 c. Müşteri nin finansal durumunda kredi borcunun geri ödenmesini olumsuz şekilde etkileyebilecek bozulmalar olması, d. Müşteri nin Banka ya olan borçlarını ödemede temerrüde düşmesi veya taahhütlerini yerine getirmemesi yahut bu borçları için verdiği teminatlara başvurulması, e. Müşteri nin Banka ya yaptığı beyanlarda, sunduğu belgelerde ve açıklamalarında önemli bir yanlışlık veya gerçeğe aykırılık bulunduğunun tespit edilmesi, f. Kredi ile ilişkili veya krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin herhangi bir zamanda geri alınması, iptal edilmesi veya önemli bir tarzda değiştirilmesi, g. Gerçek kişi müşterilerin, hukuki ehliyetini kaybetmesi, tüzel kişi müşterilerin ise faaliyetleri ile ilgili iznin, ruhsatın, onayın veya yetkilerinin herhangi bir zamanda geri alınması, askıya alınması, iptal edilmesi veya önemli bir tarzda değiştirilmesi, ticari faaliyetlerini durdurması, h. Tüzel kişi müşterinin Banka nın aleyhine olacak şekilde bir başka şirkete devrolması, hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, i. Müşteri nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir bağlı şirket olması durumunda, hakim şirketin borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesi veya yukarıda sayılı hallerin hakim şirket bakımından oluşması, hallerinden herhangi birisinin gerçekleşmesi durumunda, ihtar veya başkaca bir bildirime gerek olmaksızın bakiye kredi alacağı muaccel hale gelecek ve Müşteri mütemerrit olacaktır. Bu hallerde Banka dilerse Genel Kredi Sözleşmesi ni feshederek, Genel Kredi Sözleşmesi nin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararları ve teminat mektuplarının iadesini ya da gayrinakdi risk tutarlarının depo edilmesini de talep edebilecektir. Madde 29. Faiz: Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi nden doğan borçların gününde ödenmemesi halinde, temerrüdün doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek günler için, muacceliyet tarihinde krediye uygulanan faiz oranının yüzde yüz fazlası oranında temerrüt faizi ve faize ilişkin gider vergisi, fon ve benzeri mali yükümlükler ödenecektir. Madde 30. Yasal Takibat: Kredi, taşınır veya taşınmaz rehni ile teminata bağlanmış veya teminat olarak verilmiş olan senetlerin henüz vadeleri gelmemiş olsa bile Banka her zaman alacağının kısmen veya tamamen muacceliyet kazanması halinde, Müşteri ye karşı Đcra ve Đflas Kanunu madde 45 hükmü saklı kalmak üzere elinde rehin teminatı bulunsa bile haciz yolu ile veya iflas yolu ile takibe geçebilir, ayrıca Banka her türlü alacağı için ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı alıp uygulayabilir. Banka nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde, Banka nın teminat yatırmaması hususunda taraflar mutabık kalmışlardır. Ancak bu durumda mahkeme tarafından teminat istenmesi halinde diğer bankalardan veya Banka dan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon, masraf vs. ödemeler Müşteri nin sorumluluğundadır. Müşteri, Banka nın, gerek Genel Kredi Sözleşmesi'nden, gerek her ne nitelikte olursa olsun Genel Kredi Sözleşmesi ile ilgili her türlü hesaplar, senetler ve taahhütlerinden dolayı Müşteri'nin Banka'ya borçlu bulunduğu paraların tahsili amacı ile Müşteri aleyhine dava açmak ya da icra takibi yapmak suretiyle alacaklarını tahsil etmek zorunda kalması durumunda, yapacağı her türlü masrafları ve avukatlık ücret tarifesinin azami haddine göre avukatlık ücretini, Banka kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkın Müşteri tarafından ödeneceğini kabul eder. Banka, döviz üzerinden verdiği ve/veya vereceği teminat mektuplarını, kontrgarantiler, diğer tüm garantiler, kefaletler, aval ve kabullerden dolayı doğacak alacaklarının tahsili için icra takibine geçmesi halinde, yapacağı icra takibinde alacak tutarını döviz olarak talep edebileceği gibi, Banka dilerse, mevzuatın müsaade ettiği ölçüde dövizin takip tarihindeki Bankaca belirlenen satış kuru üzerinden TL sını da talep edebilir. Madde 31. Banka nın Açık Olmasının Đmkansız Olduğu Günler: Müşteri, zorunlu nedenlerle grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Banka nın kapalı olacağını, bu yüzden herhangi bir talepte 17

18 bulunmamayı, Banka nın kapalı olduğu günlerin Banka tarafından işgünü sayılmayacağını, bu gibi durumlarda Banka nın gerekli göreceği tedbirleri alabileceğini şimdiden kabul eder. Madde 32. Banka nın Sorumluluğu: Banka işlem ve eylemlerinde mutat dikkati gösterecektir. Banka, muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin eylemlerinden kendi kusuru oranında sorumludur. Banka nın işbu Genel Kredi Sözleşmesi tahtındaki tüm ödeme yükümlülükleri, sadece Banka tarafından yerine getirilecek olup bu ödemelerin yapılması Türkiye Cumhuriyeti Kanunları na ve mevzuatına tabidir (Hükümet tedbirleri, emirleri, kararnameler ve her türlü düzenlemeler dahil). Madde 33. Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Yasa: Genel Kredi Sözleşmesi nden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, (Banka nın şubelerince tesis edilen kredilere ilişkin anlaşmazlıklar dahil) Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak ve anlaşmazlıkları çözümlemeye Đstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve Đcra Daireleri yetkili olacaktır. Ancak yukarıda anılan yerdeki Mahkeme ve Đcra Dairelerinin yetkili kılınması, genel mahkemelerin yetkisini bertaraf etmez. Banka, Müşteri nin veya müteselsil kefillerin ikametgahının veya mal varlığının bulunduğu veya kredinin nakledildiği şube ikametgahındaki Mahkeme ve Đcra Dairelerine başvurabilir ve adli kovuşturma yapabilir. Müşteri nin veya kefillerin Türkiye sınırları içinde veya dışında mal varlığının bulunduğu ve bulunabileceği her yerde, Banka kanuni yollara başvurabilir. Madde 34. Tarafların Tebligat Adresi ve Yapılacak Bildirimler: Banka, Müşteri ve kefiller, Genel Kredi Sözleşmesi nde yer alan hususların yerine getirilmesi ve Bankaca gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıdaki isim ve imzalarının yanında yazılı yerin kanuni ikametgah kabul edildiğini, belirtilen yerde adres yazılmaması halinde ticaret sicili dosyalarındaki son adreslerinin kanuni ikametgah kabul edilerek bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, ikametgahlarını değiştirseler bile yeni ikametgahlarını ticaret siciline tescil ettirip ayrıca Bankaya yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, Tebligat Kanunu madde 10/son fıkrası saklı kalmak kaydıyla yukarıda kanuni ikametgah olduğu kabul edilen adrese yapılacak veya bu adresteki muhtarlığa tebligat evrakı bırakılmak suretiyle yapılacak her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ederler. Müşteri yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve hukuki sonuç doğuracağını kabul eder. Madde 35. Hesap Özeti: Banka, Müşteri nin işbu Genel Kredi Sözleşmesi nde mevcut adresine, borçlu hesaplarda üç aylık hesap dönemlerinin sonu olan 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerini takip eden, kısa, orta ve uzun vadeli kredilerde ise, sözleşmelerde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 15 gün içinde bir hesap özeti gönderecektir. Banka nın hesap özeti göndermesi halinde, Müşteri hesap özetinin muhtevasına, hesap özetini aldığı tarihten itibaren bir (1) ay içinde itiraz etmezse, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını Banka ya karşı ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir. Süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri Đcra Đflas Kanunu kapsamında sayılan kesin belgelerdendir. Đlgili tarihlerde hesap özetleri eline geçmeyen Müşteri, bu tarihlerden itibaren on beş (15) gün içerisinde noter aracılığı ile durumu Banka ya bildirerek hesap özetini ister. Madde 36. Banka nın Devir Hakkı: Banka, işbu Genel Kredi Sözleşmesi tahtında kullandırdığı kredileri diğer bir finansal kuruluşa ve/veya krediden doğmuş hak ve alacaklarını üçüncü şahıslara devredebilir. Müşteri, bu Genel Kredi Sözleşmesi nden doğan hak ve yükümlülüklerini Banka nın yazılı muvafakatini almak kaydıyla üçüncü şahıslara devredebilir. 18

19 Madde 37. Banka nın Denetim Hakkı: Banka, önceden Müşteri yi bilgilendirmek suretiyle, Müşteri nin bilgi, defter, belge ve varlıklarını uygun göreceği şekilde talep etmeye, uzmanları eliyle incelemeye veya incelettirmeye yetkilidir. Banka, önceden Müşteri yi bilgilendirmek suretiyle, Müşteri nin bağımsız denetim kuruluşu tarafından tasdik edilmiş finansallarını istemeye yetkilidir. Müşteri, Banka nın bu isteklerini istek tarihinden başlayarak (en geç bir hafta içinde) yerine getirecektir. Madde 38. Eski Genel Kredi Sözleşmeleri ve Diğer Sözleşmeler ile Bağlantı: Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi daha önce Banka ile akdedilmiş bulunan genel ve özel nitelikteki tüm sözleşme ve taahhütnamelerin eki ve ayrılmaz bir parçası olup işbu Genel Kredi Sözleşmesinde yer alan yeni ve farklı hükümler daha önce akdedilmiş olan tüm sözleşmeler, taahhütnameler, bunların ekleri ve bunlarda yapılan limit artışları; ve bu sözleşme, taahhütname ve eklerine istinaden kullandırılmış tüm nakdi ve gayri nakdi krediler için de aynen geçerlidir. Birden fazla Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmasının, önceki sözleşmelerin sona erdirilmesi, önceki sözleşmelerden doğan borçların yenilenmesi veya yeni şartlara bağlanması anlamı taşımadığını ve Bankanın teminatlara ve önceki sözleşmelere ilişkin her türlü hak ve alacağının saklı olduğunu taraflar kabul ve beyan ederler. Madde 39. Sözleşme Nüshası: Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi bir asıl nüsha olarak düzenlenmiş olup asıl nüshası taraflarca imza edildikten sonra saklanmak üzere Banka ya ve bir sureti ise Müşteri ye teslim edilmiştir. Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi nin damga vergisine tabi olması durumunda, damga vergisi Müşteri tarafından ödenecek olup Müşteri, Banka ya bu hususu gerekli belgeleri ibraz ederek derhal bildirecektir. Damga vergisinin Banka tarafından ödenmesi durumunda ise Müşteri bu tutarı Banka hesaplarına yatıracaktır. Madde 40. Hesap Açım Sözleşmesinin Uygulanması: Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi nde düzenlenmemiş hususlarda Müşteri ile Banka arasında imzalanmış olan Hesap Açım Sözleşmesi hükümleri uygulanır. Düzenlenme tarihi : Müşteri : Banka : Adı : Adresi : Đmzası : Đşbu Sözleşme nin bir suretini elden teslim aldım/aldık. Müşterinin Adı: Đmza: 19

20 [Aşağıda yer alan kısımların gerçek kişinin kefaleti halinde gerçek kişi kefil, tüzel kişinin kefaleti durumunda ise tüzel kişinin yetkili temsilcilerinden biri tarafından el yazısı ile doldurulması kefaletin hukuki geçerliliği için zorunludur. Söz konusu boşluklar ilgili kişilerce, Citibank A.Ş. yetkililerinin huzurunda doldurulmalı ve imzalanmalıdır.] 1. Müteselsil Kefil Adı, Soyadı/unvanı :. Adresi :. Kefil Olunan Miktar :... (yalnız..) Kefalet Türü : [Kefilin bu kısma el yazısı ile aşağıdaki ibareyi yazması gerekmektedir:] Müteselsil kefil olarak sorumlu olduğumu ve yükümlülük altına girdiğimi kabul ederim. Kefalet Tarihi :. Kefilin Đmzası :. Citibank A.Ş. Yukarıda bulunan imzaların huzurumda atıldığını onaylarım. Citibank A.Ş. Yetkilisinin Adı Soyadı : Đmzası : 2. Müteselsil Kefil Adı, Soyadı/unvanı :. Adresi :. Kefil Olunan Miktar :... (yalnız..) Kefalet Türü : [Kefilin bu kısma el yazısı ile aşağıdaki ibareyi yazması gerekmektedir:] Müteselsil kefil olarak sorumlu olduğumu ve yükümlülük altına girdiğimi kabul ederim. 20

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016

ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016 ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016 TABLO 1 ) BANKACILIK HİZMEERİNDEN ALINACAK ÜCRET VE KOMİSYONLAR İşlem Bazında Başvurulacak Birim: BİREYSEL BANKACILIK YÖNETİMİ & TİCARİ BANKACILIK

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına...... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta...(aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası : - FAİZLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş. adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı