2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2

3 BAŞKAN SUNUMU Kıymetli Gaziosmanpaşalılar, Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz, Hizmetinde bulunmak şerefine nail olduğumuz Gaziosmanpaşa nın geleceğini birlikte inşaa etmek için yola çıktık Gaziosmanpaşa yı layık olduğu seviyeye ulaştırmak ve bir cazibe şehri yapmak en büyük sorumluluğumuzdur Şehirde Dönüşüm, Yaşamda Gelişim temelinde kurguladığımız Dünya da ve Türkiye de Örnek ve Model bir Gaziosmanpaşa yı oluşturduğumuza inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz. Modern bir dünya şehri hedefliyoruz. Şehri dönüştürürken, yaşamı da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Stratejik Planda hedefe koyduğumuz ölçülebilir kriterler performansımıza ivme kazandıracaktır. Başta 2015 Yılı Performans Programının hazırlanmasına katkıda bulunan Çalışma Arkadaşlarıma, Meclis Üyelerimize ve Gaziosmanpaşa Sevdalılarına teşekkür ederim. Saygılarımla. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı

4 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1.TARİHÇE 1.2.DEMOGRAFİK BİLGİLER 1.3.EKONOMİK DURUM BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI TEŞKİLAT YAPISI FİZİKSEL KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI 2.PERFORMANS BİLGİLERİ 2.1.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 2.2.AMAÇ VE HEDEFLER 2.3.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

5 1.GENEL BİLGİLER TARİHÇE İstanbul un geç dönem yerleşimlerinden olan ve daha önce Taşlıtarla ve Küçükköy Mevkii olarak bilinen Gaziosmanpaşa, 1950 li yıllardan sonra gelişmiş, 1983 yılında da ilçe yapılmıştır. Gaziosmanpaşa ilçe alanı eskiden Eyüp ve Çatalca ilçelerinin sınırları içindeydi. Bugün ilçe merkezinin bulunduğu topraklar 1950 lere kadar boştu. Eyüp ilçe sınırları içindeki bu topraklar kıraç ve taşlı olduğundan halk arasında Taşlıtarla olarak adlandırılırdı den önce burada hayvancılıkla uğraşanların kurduğu ağıllarla bir kaç atölye tipi imalathane vardı yılında Balkan Göçmenlerine devletin yaptırdığı evlerle başlayan Taşlıtarla serüveni, 1960 lı yıllardan itibaren sanayinin Rami ve Eyüp e katılmasıyla bir ivme kazanmış ve 2007 yılı itibariyle ortaya 1 milyon 13 bin kişinin yaşadığı dev Gaziosmanpaşa ilçesi çıkmıştır. Bir bakıma Taşlıtarla, Gaziosmanpaşa ilçesinin çekirdeği sayılmaktadır. Düne kadar kentin varoşu olan Taşlıtarla, bugün dev gökdelenleri, alışveriş merkezleri, bilgisayarlı okulları ve eğlence merkezleriyle modern bir görünüm kazanmıştır. Taşlıtarla 1958 e kadar Eyüp ün Rami Bucağı na bağlı olan Küçükköy ün bir mahallesiydi de yapılan bir araştırmaya göre Taşlıtarla daki 18 bin gecekonduda yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Nüfusun hızla artmasına bağlı olarak Eyüp ilçesi nde kurulan Göktepe Bucağı nın merkezi durumundaki Taşlıtarla, 1963 te bucak çevresindeki alanlarda oluşturulan Gaziosmanpaşa ilçesinin merkezi oldu ve bundan sonra Gaziosmanpaşa adıyla anılmaya başladı. I. Genel Bilgiler Gaziosmanpaşa İlçesi ne Rami Bucağı nın ve Çatalca İlçesi ne bağlı Hadımköy Bucağı nın bazı köyleri katılmıştır den önce Çatalca nın Tayakadın Köyü 1990 öncesinde yine Çatalca nın kırsal bir yerleşmesi olan Yeniköy de bağlanınca Gaziosmanpaşa İlçesi bölünmeden önceki sınırlarına kavuşmuştur YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 5

6 DEMOGRAFİK BİLGİLER 1985 de kişilik İstanbul nüfusunun yüzde 5 ini barındıran Gaziosmanpaşa da, aynı yıl km² ye 1790 kişi düşmekteydi da ilçe nüfusu ye, nüfus yoğunluğu ise 2415 kişi / km² ye yükselmiştir. Gaziosmanpaşa, nüfus artış hızı açısından İstanbul un önde gelen ilçelerinden biridir. Öyle ki, 1997 deki nüfus sayımına göre ilçe nüfusu yedi yıl gibi kısa bir sürede kişiye, nüfus yoğunluğu ise 3900 kişi / km² ye yükselmiş ve son olarak da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaptırılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 1 milyon 13 binlik nüfusuyla Türkiye nin en büyük ilçesi olmuş ve bu sonuçla nüfus yoğunluğu bakımından, Türkiye nin 64 ilini de geride bırakmıştır. Ancak 2009 yılı itibariyle Gaziosmanpaşa ilçesinden iki yeni ilçe, Arnavutköy ve Sultangazi ilçeleri oluştu. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5747 Sayılı Kanunla, Gaziosmanpaşa ilçesi üçe bölünmüştür. İlçemizin nüfusu 2013 yılında erkek ve kadın olmak üzere olmuştur. Yüzde olarak ise; %50,47 erkek, %49,53 kadındır. EKONOMİK DURUM Gaziosmanpaşa İlçesinde ekonomik hayatın temelini küçük esnaf ve dış üretim faaliyetleri oluşturmaktadır. İlçe merkezinde iktisaden faal nüfusun %60'ı bu işlerde çalışmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Birliğinin verilerine göre Gaziosmanpaşa'da 498 küçük ölçekli, 145 orta ölçekli ve 18 de büyük ölçekli işletme bulunmaktadır. Genel olarak avize, oto motor tamiri, metal işleri, konfeksiyon, torna tesviye ve elektronik tesisatçılığı konularında faaliyet gösteren bu işletmelerde yaklaşık kişi çalışıyor. İlçede genel olarak bir inşaat havasının hakim olduğu söylenebilir. Eski gecekondular artık yerini planlı yapılaşmaya bırakmaktadır. İlçenin hemen hemen her yerinde inşaat malzemesi satan perakendeci ya da toptancı mağazalarına, hafriyatçılara, marangozlara rastlamak mümkündür YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 6

7 BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre Nüfusu ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14.maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi nin, 38. maddesinde Belediye Başkanı nın ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır. Belediyenin Görevleri Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu ' i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir ve bu amaçla bakım-onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda; özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler seçilir. Belediyenin 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 7

8 görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Belediye Meclisi nin Görev ve Yetkileri Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL den fazla dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde, belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 8

9 değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür-sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Başkanı nın Görev ve Yetkileri Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi, devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 9

10 yi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. de yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye Encümeni nin Görev ve Yetkileri Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. de fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 10

11 Organizasyon Şeması 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 11

12 FİZİKSEL YAPI TAŞINMAZ BİLGİLERİ S.NO TAŞINMAZIN ADI ADRES ADA PARSEL PAFTA ALAN ( M2) 1 NİKAH SALONU MERKEZ MAH CUH.MEYDANI ,00 m2 2 GOPARK MERKEZ MAH CUH.MEYDANI ,00 m KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ BELEDİYE ALTI OTOPARK KARADENİZ HİZMET BİNASI HÜRRİYET MAH. HİZ.BİNASI KARAYOLLARI HİZ.BNS. 8 YENİ MAH. HİZ.BNS. 9 YENİ MAH. HİZ.BNS B.H PAŞA HİZMET BİNASI KÜÇÜKKÖY BEŞYOL HİZMET BİNASI MERKEZ MAH CUH.MEYDANI MERKEZ MAH CUH.MEYDANI KARADENİZ MAH MENDERES CAD.NO.1/1 YENİ MAH. PAŞAÇAYIRI CAD.NO.84 YENİ MAH. HACI SALİH EFENDİ SOK ,50 m ,00 m ,99 m Gop.His. 261,62 m Gop His.1.272,00 m ,00 M2 YENİ MAH.542 SOK ,00 m2 12 MEVLANA HİZMET BİNASI (Prefabrik) MEVLANA MAH.832 SOK.NO Gop.His.1.477,00 m2 Prefabrik240,00 m KÜÇÜKKÖY HİZMET BİNASI YILDIZTABYA HİZMET BİNASI MÜFTÜLÜK HİZ BİNASI YILDIZTABYA HİZMET BİNASI PAZARİÇİ HİZMET BİNASI YENİDOĞAN HİZMET BİNASI KAZIMKARABEKİR ANA OKULU YENİ MAH. CEBECİ CAD.538 SOK Yıldız tabya cad YILDIZTABYA MAH.DİKYOL SOK NO PAZARİÇİ MAH.İDRİS KÖŞKÜ CAD.NO.60 YENİDOĞAN BAŞARAN SOK MEVLANA MAH.832 SOK.NO.1/3 Gop.His ,00 m2 165,60m2 Gop His.86,07m Gop.His.507,00 m ,00 m ,30 m2+62,30 m ,00 m YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 12

13 20 FEVZİ ÇAKMAK ANA OKULU 21 RUMELİ PARK BÜFESİ YEŞİLPINAR PARK BÜFESİ 1 YEŞİLPINAR PARK BÜFESİ 2 VALİDESUYU PARK BÜFESİ MUSTAFA GÜMÜŞ PARK BÜFESİ 26 FETİH PARK BÜFESİ 27 KARTİNG MOTOR SPOR SAHASI FEVZİ ÇAKMAK MAH.751 SOK. N.14 HÜRRİYET MAH. 500 EVL.CAD.NO:74 MEVLANA MAH.911 SOK.NO:4 KAZIM KARABEKİR MAH.İMAMHATİP BUL.NO:82 FEVZİ ÇAKMAK MAH. VALİDE SUYU CAD.NO:18 YENİ MAH.HACI SALİH EFENDİ SOK.NO:8 MEVLANA MAH.SEFA CAD. 832 SOK.NO.9 YILDIZTABYA MAH. İSTANBUL CAD ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m2 181,30 m ,00 m ,00 m2 28 KÜÇÜKKÖY SPOR TESİSLERİ YENİ MAH. HACISALİH EFENDİ SOK.N: /16 630,00 m2 (1227,49 GOP HİSSESİ) SEDAT BALKANLI SPOR TESİSİ KARADENİZ SPOR TESİSİ MEVLANA SPOR TESİSİ 500 EVLER SPOR TESİSİ YILDIZTABYA SPOR TESİSİ FEVZİÇAKMAK MAH.KEMAL ŞEKER BUL.N:1 KARADENİZ MAH.MEHMET AKİF CAD.N:35 MEVLANA MAH. 868 SOK.N:2/6 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH.1058 SK.NO.36 YILDIZTABYA MAH DİKYOL SOK.NO: /2/3/ ,41 m2 657,40 m2 400,00 m2(3128 GOP HİSSESİ) 666,50 m ,00 m2 (PRF) 34 KURBAN KESİM YERİ YILDIZTABYA MAH TAM 3.363,00 M2 35 KÜÇÜKKÖY OTOPARK YENİ MAHALLE ,00 m2 MEVLANA MAHALLESİ 36 G.O.P GENÇLİK PARKI m² HIZIR EFENDİ CAD MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI AVRUPA KONUTLARI KARŞISI KARAYOLLARI HİZMET BİNASI MUSTAFA GÜMÜŞ OTOPARKI MEVLANA MAHLLESİ 873 SOK. KARAYOLLARI MAH. HİZMET BİNASI YENİ MAHALLE KÜÇÜKKÖY 84 m² 2.285,44 m² 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 13

14 TAŞITLAR LİSTESİ Sıra No Taşıtın Cinsi Adet 1 D.KAMYON 8 2 VİDANJÖR(KOMBİNE) 1 3 ARAZÖZ(KUKA) 1 4 PİKAP(DODGE) 5 5 AMBULANS 3 6 MAZOT TANKERİ 1 7 KAYNAK ARACI 1 8 ROBOT 1 9 SU TANKERİ 2 10 ÇEKİCİ(TIR) 2 11 DORSE 2 12 KAMYON(İVEKO) 2 13 ESKAVATÖR 1 14 GRAYDER 1 15 KEPÇE(LODER) 2 16 SİLİNDİR 2 17 DOZER (953) 1 18 VOLVO (JCB) 1 19 KOMPROSÖR 2 20 BİNEK ARAÇ 2 21 FORD MİNİBÜS 1 22 OTOBÜS 2 Ayrıca belediyemiz hizmetlerinde 112 adet kiralık araç (otobüs, minibüs, kamyonet, binek vb.) kullanılmaktadır. Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyapı: Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde Kent Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Kent Bilgi Sistemi Projesi çeşitli alt projelerin entegrasyonundan oluşan bir projedir. Saha çalışmaları KBS (Kent Bilgi Sistemi) programı(mis-gis), ABS, Kentli Servisi Hizmeti Çağrı Merkezi (Call Center), Vatandaş Mobil Uygulamaları, E-belediye bu entegrasyonun bileşenleridir. Kent Bilgi Sistemi Projesi kapsamında Belediye yazılımlarının eksik modüllerinin tamamlanması, güncel durumdaki sözel ve grafik tüm verilerin uyarlanması, işlenmesi ve entegrasyonu yoluyla tüm belediye faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütümünün mümkün kılınması; belediye içinde sağlanacak olan bu bütünleşik yapı ile tüm birimlerde büyük bir hız, oto kontrol, verimlilik ve yüksek performans 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 14

15 kazandırılması sağlanmaktadır. Kent Bilgi Sisteminin yanı sıra belediyemizde ayrıca aşağıda kısa açıklamaları yapılan uygulamalar hayata geçirilmektedir. Yönetici Masası: Teklif edilen uygulamaları kullanan operatörler tarafından üretilen, güncellenen bilgilerin yöneticilere (Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler gibi) karar süreçlerinde kullanabilmeleri için sunulduğu fonksiyonel ekranlardır. E-belediye Uygulamaları: İnternet üzerinden borç sorgulaması, vergi ödemesi ve hesap bilgileri takibi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan web uygulamalarıdır. Tapu ve Kadastro Entegrasyonu: Bu uygulama kapsamında kadastro verilerine online ortamda erişim sağlanmış, Tapu Sicil Müdürlüğü nde bulunan kütüklerin online olarak KBS ne entegrasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Dijital Arşiv, Dijital İmza: Dijital arşiv ve dijital imza yazılım altyapısı kurulmuş olup birimlerin geçiş işlemleri yürütülmektedir. Stratejik Plan ve Performans programı: Stratejik Plan ve Performans programı yazılım alt yapısı KBS ile entegre edilmiş olup MIS sistemi ile birlikte kullanılmaktadır. Vatandaş Mobil Uygulamaları: Vatandaşların cep telefonları üzerinden 105 veya Android işletim olarak indirip kullanabilecekleri e-belediye uygulamalarının kullanımına imkan sağlanmıştır. B I (İş Zekası Uygulamaları): Kent Bilgi Sistemi üzerinde bulunan tüm verilerin otomatik ve düzenli raporlanması sağlanmıştır. Bu uygulama ile yöneticilere performans raporlanmasında büyük kolaylıklar kazandırılmıştır. Belediye bünyesinde kullanılan donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. BİLGİSAYAR MONİTÖR YAZICI FOTOĞRAF MAKİNESI FAKS CİHAZI YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 15

16 İNSAN KAYNAKLARI Belediyemizde; 424 memur, 6 sözleşmeli personel, 137 daimi işçi olmak üzere toplam 567 personel görev yapmaktadır. Belediyemizde görev yapan personelin unvanlara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Belediyede Çalışan Personelin Yaş Ortalaması (Memur-Sözleşmeli-İşçi) 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 16

17 2.PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Stratejik Planımızda; Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır. B- AMAÇ VE HEDEFLER Misyon Gaziosmanpaşa Belediyesinin misyonu, Belediyenin varoluş nedenini ve temel görevini göstermektedir. Bu temel anlayış tüm yöneticilerin katılımı ve görüşleri doğrultusunda aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın! Anlayışıyla hizmet üretmek YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 17

18 Vizyon Gaziosmanpaşa Belediyesinin vizyonu belirlenmiş olan misyonu hayata geçirebilecek ve Belediyeyi geleceğe taşıyacak anlayışı göstermektedir. Vizyonumuz uzun sürede belediyemizin ulaşmak istediği noktayı tanımlamaktadır. Belediyemizde yöneticilerimizin gördüğü ufku göstermektedir. Bu kapsamda tüm yöneticilerin katılımı ile belirlenmiş olan vizyonumuz: Türkiye ve Dünyada Şehircilikte Örnek ve Model Bir Belediye Olmak. TEMEL DEĞERLER 1. Adalet 2. Eşitlik 3. Şeffaflık 4. Nezaket 5. Sürekli Gelişim 6. Kolaylaştırmak 7. Yenilikçilik 8. Güler Yüzlü Hizmet 9. Katılımcı Yönetim 10. Çevreye Duyarlılık 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 18

19 C-PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLER STRATEJİK AMAÇ 1: Kurumsal Gelişimin Sağlanması Gaziosmanpaşa Belediyesi nin Gaziosmanpaşa'ya ve Gaziosmanpaşalıya yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır. Belediye hizmetlerinde kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak; Gaziosmanpaşalıların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için belediye yönetiminde kalite odaklı yönetim modeli uygulamaları geliştirilmelidir. Bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İnsan ları Yönetimi, Kurumsal iletişim vb. modern yönetim tekniklerinin kullanımı konusundaki çalışmalar geliştirilecektir. Gaziosmanpaşa'ya ve Gaziosmanpaşalıya daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilecektir. Vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, sosyal çöküşü önledikleri gibi toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyemiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurum olmalıdır. Bu doğrultuda halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 19

20 STRATEJİK HEDEF 1: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Belediye hizmetlerinin kalite ve etkinliğinde en belirleyici ve en önemli faktör İnsan larıdır. Planlanan beş yıllık dönemde insan kaynakları yönetiminin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Kurumsal İhtiyaçlar çerçevesinde eğitimlerden en üst düzeyde faydalanılacaktır. Ödül-Öneri Sistemi etkinleştirilerek çalışanların moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle Gaziosmanpaşalı vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunumu sağlanacaktır YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 20

21 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Eğitim ve Organizasyon Daha kaliteli hizmet için Hizmet içi Eğitim, Oryantasyon Eğitimi, İşbaşında eğitime önem verilecektir. Mesleki Panel ve fuarlara katılım sağlanacaktır. Bu eğitimlerin değerlendirilmesi Performans T akip Çalışmalarıyla gerçekleştirilecektir., Performans Göstergeleri Hizmet İçi Eğitim(Saat/Kişi) 6 Personel başına yıllık ortalam 6 saat eğitim Oryantasyon Eğitimi(Y eni İşe Alınan Personel ) 100% İşe başlayan her personele oryantasyon eğitimi İşbaşında Eğitim(Bütün Personel) 100% Mesleki deneyimlerini artırmak iş başında eğitim Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım(adet) 5 Mesleki bilgi birikimi için panel, fuar, seminerlere katılım Personel Memnuniyet Anketi(Adet) 1 Yılda en az bir defa memnuniyet anketi Personel Performans Takip 1 Çalışması(Adet) Yıllık personel takibi Faaliyetler (2015) Toplam 1 Hizmet İçi Eğitim Oryantasyon Eğitimi(Y eni İşe Alınan Personel ) 3 İşbaşında Eğitim(Bütün Personel) 4 Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere Personel Memnuniyet Anketi(Adet) 6 Personel Performans Takip Çalışması(Adet) Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 21

22 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.1.Eğitim ve Organizasyon Hizmet İçi Eğitim İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 22

23 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.1.Eğitim ve Organizasyon Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım Tüm Harcama Birimleri 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 23

24 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek. Personelin kararlara katılımı, önerilerinin alınması için öneri sistemi geliştirilecektir. Performans Göstergeleri Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek(Adet) 2 Yılda en az 2 defa öneri yarışmaları düzenlenecektir Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek(Adet) Her birime Önerilerin, şikayetlerin alınabilmesi için her birime öneri kutuları konulacaktır Faaliyetler (2015) Toplam 1 Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 24

25 1.2.Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 25

26 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.2.Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek İşletmeler Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 26

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Personelin motivasyonununun üst düzeyde tutulması için bütün personelin katılacağı yemek, başarılı personele ödül, yılda en az bir defa kaynaşma etkinliği düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Personel Yemeği(Adet) 1 Yılda en az bir defa bütün personele yemek verilecektir Başarılı Personele Ödül(Tüm personel) % 10 una Başarılı personelin % 10'una ödül verilecektir Personel Kaynaşma Etkinliği(Adet) 1 Yılda en bir defa piknik benzeri kaynaşma etkinliği düzenlenecektir. Faaliyetler (2015) Toplam 1 Personel Yemeği Başarılı Personele Ödül Personel Kaynaşma Etkinliği Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 27

28 1.3.Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Personel Yemeği Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 28

29 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.3 Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Başarılı Personele Ödül İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 29

30 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.3.Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Personel Kaynaşma Etkinliği Özel Kalem Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 30

31 STRATEJİK HEDEF 2: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Kurumsallaşma, bürokrasiyi azaltma ve vatandaşa sosyal eşitlik çerçevesinde tarafsız hizmet sunumu için Kalite Yönetim Sisteminin gereği olarak, iş süreçleri analiz edilerek iyileştirilecek ve standartlaştırılacaktır. Gerek çalışma ortamı gerekse görev tanımları ele alınarak organizasyon yapısında ihtiyaç duyulan revizyonlar yapılarak hizmet kalitesi geliştirilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI Hedef ORGANİZASYON YAPISININ REVİZYONU Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Çalışmaları Kurumsal yapının iyileştirilmesi ile ilgili gerek organizasyon yapısı, gerek çalışma ortamı hususlarında ihtiyaç duyulan çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Kurumsal Yapının İyileştirilmesi 1 1 Çalışmaları(Adet) Kurumsal yapı ve çalışma ortamı ile ilgili çalışmalar Faaliyetler Kurumsal Yapının İyileştirilmesi 1 Çalışmaları(Adet) Genel Toplam (2015) Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 31

32 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.1.Organizasyon Yapısının Revizyonu Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Çalışması Destek Hizmetleri Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 32

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Kalite Y önetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi Mevcut Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına tüm fonksiyonlarıyla devam edilecektir. Performans Göstergeleri Süreç İyileştirme Çalışmaları (Adet) 3 Her yıl her birimde en az 3 süreç iyileştirme Kıyaslama Çalışmaları (Adet) 2 Her yıl her birim benzer belediyelerde kıyaslama çalışması Beyin Fırtınası Çalışmaları (Adet) 5 Problemlerin çözümü, yeni öneriler için beyin fırtınası Kalite Çemberleri Çalışmaları (Adet) 2 Birim bazında problem küçük problem çözümü için çalışma Faaliyetler (2015) Toplam 1 Süreç İyileştirme Çalışmaları (Adet) 2 Kıyaslama Çalışmaları (Adet) 3 Beyin Fırtınası Çalışmaları (Adet) 4 Kalite Çemberleri Çalışmaları (Adet) Genel Toplam 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 33

34 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi İç Kontrol eylem Planı bütün fonksiyonlarıyla hayata geçirilecektir. Performans Göstergeleri İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi(adet) 1 Mevcut Plan revize edilecektir İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi (Adet) 1 Planda öngörülen çalışmaların yapıldığı hususunde kontroller yapılacaktır Faaliyetler (2015) Toplam 1 İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi(adet) 2 İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi (Adet) Genel Toplam 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 34

35 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Daha kaliteli hizmet için çalışma ortamında ihtiyaç duyulan onarım çalışmaları, araç ihtiyacının karşılanmaı vb. çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birimlerin Yerleşim 1 Planında Yeniden Bütün İhtiyaç Konumlandırma Etüdü Birimlerin yeniden konumlandırılması etüdü Bina Bakım - Onarım İhalesi(Adet) 1 ihtiyaç duyulan bakım - onarım çalışması Araç Kiralama İhalesi (Adet) 1 Hizmet için ihtiyaç duyulan araçların kiralanması işi Personel Taşıma Hizmetleri İhalesi 1 Personelin Taşınması servis hizmeti Belediye Hizmet Binası 2 ve Tesisi Yapılması(Adet) Çalışma ortamının iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan bina ihtiyacı karşılanacaktır Faaliyetler 1 Birimlerin Yerleşim Planında Yeniden Konumlandırma Etüdü Bina Bakım - Onarım İhalesi (2015) Toplam Araç Kiralama İhalesi Personel Taşıma Hizmetleri İhalesi Belediye Hizmet Binası ve 5 Tesisi Yapılması Belediye Hizmet Binası ve 5 Tesisi Yapılması(Adet) Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 35

36 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.4.Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Bina Bakım - Onarım İhalesi İşletme Müdürlüğü - Fen İşleri Müd. 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 36

37 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.4.Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Araç Kiralama İhalesi İşletmeler Müdürlüğü - Ulaşım Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 37

38 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.4.Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Personel Taşıma Hizmetleri İhalesi İşletmeler Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 38

39 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.4.Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Belediye Hizmet Binası Yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 39

40 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Gerek bina güvenliği, gerekse bilgi güvenliği sağlanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Güvenlik Hizmeti İhalesi(Adet/yıl) 1 Bina güvenliği için güvenlik hizmeti işi yapılacaktır Güvenlik Personeline İşbaşında 2 Bütün personel Eğitim(Personel) Her güvenlik personeli mesleki konularda eğitim yapılacaktır Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması(Adet) Tüm personel Bütün personelin Kurumsal yaka kartı kullanması sağlanacaktır Misafir Giriş Kartı Uygulaması(Adet) Tüm misafirler Gelen misafirlerimize misafir giriş kartı hizmeti verilecektir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek(Adet) %100 Tamamlanma Bilgi güvenliği için ISO sistemine geçilecektir Kamera Sisteminin Yaygınlaştırılması(Adet) Her Birim Birimlerde ihtiyaç duyulan yerlere kamera sistemi yerleştirilecektir İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması (Personel) 100% İş sağlığı ve güvenliği sistemi hayata geçirilecektir. (2015) Faaliyetler Toplam ,00 Güvenlik Hizmeti İhalesi TL 2 Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması Misafir Giriş Kartı Uygulaması Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO ) Geçmek (Adet) 6 Kamera Sisteminin Yaygınlaştırılması (Adet) İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz 7 Uygulanması (Personel) Genel Toplam ,00TL 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 40

41 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.5.Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Güvenlik Hizmeti İhalesi İşletmeler Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 41

42 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.5.Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim İşletmeler Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 42

43 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.5.Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması Bilgi İşlem Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 43

44 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.5.Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Misafir Yaka Kartı Uygulaması Bilgi İşlem Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 44

45 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Performans HedBelediye Bünyesindeki Hukuki İşlemlerin T akibi Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açtığı davalar titizlikle takip edilecektir. Performans Göstergeleri Belediye aleyhine açılan veya 1 belediyenin açmış olduğu davaların takip 100% edilmesi(adet) Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açtığı Faaliyetler (2015) Toplam 1 Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açmış olduğu davaların takip edilmesi Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 45

46 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.6.Belediye Bünyesindeki Hukuki İşlemlerin Takibi Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açmış olduğu davaların takip edilmesi Hukuk İşleri Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 46

47 STRATEJİK HEDEF 3: MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar Kaliteli hizmet için gerekli maddi kaynakların sağlanabilmesi için tahakkuk artırıcı çalışmalar Performans Göstergeleri Genel Saha Yoklama Çalışmaları(Mükell Sahanın % 50'sinin tamamlanması İlçe genelindeki mükellef taraması yapılacaktır İşyeri Denetimleri(İş yeri sayısı) 100% İşyeri denetimleri devam edecektir Belediye Arazileri ve Kadastral Yol 3 Üzerindeki İşgallerin Envanterinin 100% Çıkarılması(Adet) Ecrimisil için İşgaller ile ilgili envanter çıkarılacaktır İmar Uygulamasından Oluşan 4 Parselindeki Belediye Hissesini Almayanlara 100% Ecrimisil Gönderilmesi(Adet) Tespit edilen işgallere ecrimisil uygulanacaktır. Faaliyetler (2015) Toplam 1 Genel Saha Yoklama Çalışmaları(Mükellef) 2 İşyeri Denetimleri(İş yeri sayısı) Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin 3 Çıkarılması(Adet) İmar Uygulamasından Oluşan Parselindeki Belediye Hissesini Almayanlara Ecrimisil 4 Gönderilmesi(Adet) Genel Toplam 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 47

48 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI T ahsilat Artırıcı Çalışmalar Tahakkuk eden alacaklarımızın tamamının tahsilatı için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli T akip Sisteminin Kurulması(Adet) 100% Gayrimenkullerimizin kiraları takip edilerek zamanınta tahsili sağlanacaktır Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması(Mükellef) 100% Hizmet almaya gelen vatandaşın borcunun olup olmadığı sorgusu Ödeme Emirleri Gönderilmesi(Mükellef) 100% Borçlu mükellefe ödeme emirleri gönderimi Haciz İşlemleri(Borçlu Mükellef) 1000 TL üzeri Alacaklarımızın tahsilatı gerekiyorsa haciz yoluyla yapılacaktır. Faaliyetler (2015) Toplam Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin 1 Kurulması(Adet) Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok 2 Sorgulaması(Mükellef) 3 Ödeme Emirleri Gönderilmesi(Mükellef) Haciz İşlemleri(Borçlu Mükellef) Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 48

49 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.2.Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Ödeme Emirleri Gönderilmesi Yazı İşleri Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 49

50 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma Yatırımların gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanılacaktır. Performans Göstergeleri Hibe Proje Teklifi Hazırlama (Adet) 3 Her yıl en az 3 proje için proje teklifi hazırlanacaktır. (2015) Faaliyetler Toplam 1 Hibe Proje Teklifi Hazırlama (Adet) Genel Toplam 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 50

51 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Sunulan hizmetlerde tasarruf ön plana alınacaktır. Performans Göstergeleri Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi(Adet) Sistemin kurulması Araç takip sistemi iyileştirilerek devam edecektir Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi(Adet) Sistemin kurulması Stok takip sistemi iyileştirilerek devam edecektir Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz 3 nin Fatura Takip Programından Tüketim %100 takip Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi(Adet) Tasarruf için tükelim kontrol altına alınacaktır Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması(Adet) 100% Araçların bakım ve onarımları zamanında yapılacaktır Tüm belediye birimlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanması 100% Tüm akaryakıt ihtiyacı bir merkezden karşılanacaktır. Akaryakıt ihtiyacı kontrollü şekilde sağlanacaktır. (2015) Toplam 1 Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi(Adet) 2 Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi(Adet) 3 Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz nin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi(Adet) Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması(Adet) 4 Tüm belediye birimlerinin akaryakıt ihtiyacının 5 karşılanması Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 51

52 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.4.Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 52

53 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.4.Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Tüm belediye birimlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanması İşletme Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 53

54 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri Yazılım ve Donanım nın Giderilmesi(Adet) 100% Açıklama Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek(adet) Sistemi uygulama Açıklama E-İmza Sistemine Geçmek(Adet) Sistemi uygulama Açıklama Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek(adet) Sistemi uygulama Açıklama Dijital Arşiv Sistemine Geçmek(Adet) Sistemi uygulama Açıklama Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi Sistemi uygulama Açıklama Faaliyetler (2015) Toplam 1 Yazılım ve Donanım nın Giderilmesi 503, TL 0.00 TL 503, TL 2 Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek(adet) 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 3 E-İmza Sistemine Geçmek(Adet) 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 4 Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek(adet) 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 5 Dijital Arşiv Sistemine Geçmek(Adet) 750, TL 0.00 TL 750, TL Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli 6 hizmetlerin temin edilmesi 1,700, TL 0.00 TL 1,700, TL Genel Toplam 2,953, TL 0.00 TL 2,953, TL 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 54

55 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.5.Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Yazılım ve Donanım nın Giderilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 55

56 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.5.Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Dijital Arşiv Sistemine Geçmek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 56

57 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.5.Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 57

58 STRATEJİK HEDEF 4: KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Hizmetlerde ana amaç Vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde sağlanması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet 1 4 Araştırması(Adet) Vatandaş memnuniyeti yapılan araştırmalar ile belirlenecektir Faaliyetlerin Duyurulması(Adet) 100% Yapılan hizmetler çeşitli gereçlerle duyurulacaktır Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri(Adet) 1 Katılımcılık prensibi gereği çocuk, kadın, gençlik ve engelli meclisleri oluşturulacaktır Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi(adet) 100% Önemli gün ve haftalarda mesaj gönderimi gerçekleştirilecektir Sosyal Medya Yönetimi(Adet) Sistemin uygulanması Sosyal Medya Yönetimi ile bütün faaliyetler duyurulacaktır Ramazan Ayı Faaliyetleri(Adet) 1 Her yıl ramazan ayına has faaliyetler gerçekleştirilecektir Kent Konseyi(Adet) 2 Her yıl2 kez Toplanan Kent Konseyine sekreterya hizmeti verilecektir Meslek Gruplarıyla Toplantılar(Adet) 4 Meslek Gruplarıyla Toplantılar düzenlenecektir Mahalle Ziyaretleri(Adet) 100% Mahalle Toplantıları Düzenlenecektir Bölge Toplantıları(Adet) 12 Hizmetlerin anlatıldığı bölge toplantıları gerçekleştirilecektir Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik 50 Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı(Adet) Önemli gün ve haftalarda değişik etkinlikler gerçekleştirilecektir. Faaliyetler (2015) Toplam 1 Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması Faaliyetlerin Duyurulması Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi Sosyal Medya Yönetimi(Adet) 6 Ramazan Ayı Faaliyetleri Kent Konseyi(Adet) Meslek Gruplarıyla Toplantılar(Adet) Mahalle Ziyaretleri(Adet) 10 Bölge Toplantıları(Adet) Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Olarak 11 Düzenlenen Etkinlik Sayısı(Adet) Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 58

59 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 59

60 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Faaliyetlerin Duyurulması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 60

61 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 61

62 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 62

63 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Ramazan Ayı Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 63

www.gaziosmanpasa.bel.tr GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ / STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJiK PLAN

www.gaziosmanpasa.bel.tr GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ / STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJiK PLAN www.gaziosmanpasa.bel.tr STRATEJiK PLAN 05-09 BAŞKAN SUNUMU Kıymetli Gaziosmanpaşalılar, Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz, Hizmetinde bulunmak şerefine nail olduğumuz Gaziosmanpaşa nın geleceğini birlikte

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 1 TAKDİM 2013 yılı, Gaziosmanpaşa Belediyesi için Kurumsal Dönüşüm, Kültürel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm stratejilerine yönelik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 Sunuş Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte,ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ

SUNUŞ B A Ş İ S K E L E B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I P E R F O R M A N S P R O G R A M I SUNUŞ 2009 yılında başladığımız Stratejik Planlama çalışmaları sonucunda Başiskele Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planını hazırladık.

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 TAKDİM Ülkemizdeki kamu yönetiminin etkinliği ve verimliliği açısından önemli bir dönüşüm sağlayan stratejik yönetim anlayışı ve bu anlayışla birlikte hayata geçirilen plan ve programlar, belediyemiz tarafından

Detaylı

Eyüp Belediyesi Performans Programı 2011

Eyüp Belediyesi Performans Programı 2011 Performans Programı 2011 2 İçindekiler SUNUŞ ------------------------------------------------------------------------------------- 4 GİRİŞ-----------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2015 S E R D İ V A N B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I

2015 S E R D İ V A N B E L E D İ Y E S İ P E R F O R M A N S P R O G R A M I 2015 1 2015 SERDİVAN BELEDİYESİ PROGRAMI 2 0 1 5 2 3 SUNUŞ Kamu yönetimi açısından son derece önemli bir yönetsel araç olan stratejik planlar, 2003 yılında yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1 1 I. SUNUŞ 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya koyulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2014 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2014 Mali Yılı için hazırlanmış

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI

2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLAN 2006-2009 T.C İSTANBUL 2010 yılı PERFORMANS PROGRAMI - 2 - SUNUM 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUM Değerli Sancaktepeli Hemşehrilerim, Bizler insana ve topluma hizmet anlayışıyla görev yapan seçilmişleriz. Bu anlayışımızın merkezi ise insan

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı I GENEL BİLGİLER Belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 4- Belediye, mahallî müşterek

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

2013 faaliyet raporu. Gelişimi takip edin...

2013 faaliyet raporu. Gelişimi takip edin... 1 Sancaktepe Belediyesi SANCAKTEPE KENT HARİTASI 2 3 Sancaktepe Belediyesi 4 5 Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır.

Detaylı

EKLER. Belediye Spor Kulübü Yerel Gündem 21 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EKLER. Belediye Spor Kulübü Yerel Gündem 21 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

SUNUŞ. Mahmut ÇELİKCAN Yüreğir Belediye Başkanı

SUNUŞ. Mahmut ÇELİKCAN Yüreğir Belediye Başkanı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlığı altında Performans Programının yapılmasını hüküm altına almıştır. Ayrıca 5393

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı