MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER"

Transkript

1 MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER LEM YÖNERGES NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amac, Maliye Bakanl Ba hukuk Mü avirli i ve Muhakemat Genel Müdürlü ünün ta ra te kilat olan Muhakemat birimlerinin (Müdürlükleri ve Hazine Avukatl klar n) hizmet alanlar na, görev, yetki ve sorumluluklar na ili kin usul ve esaslar düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge, Maliye Bakanl na ba Muhakemat birimlerinin hizmet alanlar na, görev, yetki ve sorumluluklar na ili kin usul ve esaslar kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 8/1/1943 tarih ve 4353 say Maliye Vekâleti Ba hukuk Mü avirli inin ve Muhakemat Umum Müdürlü ünün Vazifelerine, Devlet Davalar n Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolar nda Baz De iklikler Yap lmas na Dair Kanun ve 14/12/1983 tarih ve 178 say Maliye Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 9, 39 ve Ek 24 üncü maddeleri hükümlerine dayan larak haz rlanm r. Tan mlar Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanl k: Maliye Bakanl, b) Bakan: Maliye Bakan c) BAHUM: Ba hukuk Mü avirli i ve Muhakemat Genel Müdürlü ünü, ç) Muhakemat Birimi: Muhakemat Müdürlüklerini ve Hazine Avukatl klar d) Müdür: Muhakemat Müdürlerini, e) Avukat: Mü avir Hazine Avukatlar ve Hazine Avukatlar, f) Servis: Muhakemat Müdürlü ü ve Hazine Avukatl servislerini 1

2 g) Kanun: 4353 say Maliye Vekâleti Ba hukuk Mü avirli inin ve Muhakemat Umum Müdürlü ünün Vazifelerine, Devlet Davalar n Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolar nda Baz De iklikler Yap lmas na Dair Kanunu, ifade eder. NC BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Muhakemat Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluklar Muhakemat Müdürünün Görev ve Yetkileri Madde 5- (1) Muhakemat Hizmetleri; Müdürler; (a) Bakanl klara ve genel bütçe kapsam ndaki di er dairelere ait her türlü hukuk ve ceza davalar ile icra i lerinin ait oldu u makam ve mercilerde takip ve savunmas yapmak veya yapt rmak, (b) Dava ve icra i leriyle ilgili olarak idarelerle gereken koordinasyonu sa lamak, (c) Mali konular içeren ve Hazineyi ilgilendiren idari davalar n duru malar nda, Bakanl k ve genel bütçe kapsam ndaki di er daireleri, idari yarg mercilerinde temsil etmek veya ettirmek, (ç) Özel kanunlar nda ayr ca tebli mercii gösterilmemi olan adli ve idari yarg mercilerinden, hakemlerden, icra daireleri ile noterler taraf ndan Bakanl a veya Bakanl k dairelerine yap lacak tebli leri Bakanl k veya bu daireler ad na kabul ederek hukuki gerekleri hakk nda ilgili dairelere gereken bildirimleri yapmak, (d) 3628 say Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rü vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 inci maddesinin birinci f kras ndaki suçlardan, genel bütçeli daireleri ilgilendirenlerin ceza davalar takip etmek veya ettirmek, 2

3 (e) Özel kanun hükümlerine göre Hazine alaca say lan alacaklar dava, takip ve tahsil etmek veya ettirmek, (f) Mevzuat nda ba kaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen Hazineye ili kin di er alacaklar takip ve tahsil etmek veya ettirmek, (g) Bakanl klardan ve genel bütçeye dahil di er dairelerden, dava aç lmak üzere gönderilen uyu mazl klar incelemek veya incelettirmek suretiyle, maddi ve hukuki nedenler ile Hazine yarar mevcut ise dava açmak veya açt rmak, icra takibi yapmak veya yapt rmak, ) Bakanl klardan ve genel bütçeye dahil di er dairelerden dava aç lmak üzere gönderilen uyu mazl klar incelemek veya incelettirmek suretiyle, maddi ve hukuki nedenlerle dava aç lmas nda veya icra takibi yap lmas nda yarar görülmedi inin belirlenmesi halinde, bu sebepleri gösteren mütalaay bizzat haz rlamak veya haz rlatmak suretiyle Bakanl a (BAHUM) vazgeçme teklifinde bulunmak, (h) Aç lm dava ve icra takibinden takibe devam etmekte veya takibin Devlet aleyhine sonuçlanmas halinde yüksek dereceli mahkeme veya mercie müracaatta maddi veya hukuki sebeplerle bir fayda görülmedi i takdirde, haz rlayaca veya avukatlarca haz rlanan mütalaa ile her y l Bütçe Kanununun cetvelinde belirlenen parasal limitler esas al nmak suretiyle illerde valilerden vazgeçme almak üzere teklifte bulunmak. ( ) Bir hakk n veya menfaatin terkini içeren ve maddi veya hukuki sebeplerle takip edilmesinde veya yüksek dereceli mahkeme ve mercilerde incelenmesinde yarar bulunmayan dava veya icra takiplerinden vazgeçilebilmesi için, Ba hukuk Mü aviri ve Muhakemat Genel Müdürünün ilgili mercilere (Bakanl k Makam - Dan tay) teklifte bulunmas sa lamak üzere mütalaa haz rlamak veya haz rlatmak, (i) Konusu kalmayan, yanl kla aç ld anla lan veya Hazineye ait bir hak ve yarar içermeyen aç lm dava ve icra takiplerinden veya bu tarz kararlar hakk nda yüksek 3

4 dereceli mahkemelere müracaattan vazgeçilmesini teminen bu yöndeki teklifi, miktar ve k ymeti 4353 say Kanunun 27 nci maddedeki s rlar içerisinde ise Valilik Makam na, 27 nci maddedeki s rlar a yorsa, Bakanl za (BAHUM) teklifte bulunmas sa lamak üzere mütalaa haz rlamak veya haz rlatmak, (j) Tashihi karar veya iadei muhakeme veya 3533 say kanun uyar nca hakemlerce verilmi olan kararlara kar itiraz yoluna gidilmesi için kanuni sebepler mevcut olup olmad na dair avukatlar ve avukat görevlendirilmeyen yerlerde daire amiri taraf ndan verilecek mütalaalar inceleyerek sebepler mevcut ise vazgeçmek, (k) Kanunun 26 ve 34 üncü maddeleri kapsam nda Müdürlüklere devredilen yetki rlar içinde; dava aç lmas ndan, icra takibi yap lmas ndan, aç lm dava ve icra takiplerinden ve bu tarz kararlar hakk nda yüksek dereceli mahkemelere müracaattan vazgeçmek, (2) Devlet Hukuk Dan manl Hizmetleri; Müdürler; (a) Defterdarl ktan veya (genel bütçeli di er idarelerin ube müdürlüklerinden) il idare ubelerinden sorulan i lerin hukuki gerekleri hakk nda verilecek mütalaay haz rlamak veya avukatlar arac ile haz rlatmak, (b) Hazineyi ilgilendiren ve mali hususlar ihtiva eden idari davalara kar Bakanl klar ve dairelerince haz rlanarak gönderilen savunmalar incelemek veya inceletmek suretiyle, gerekti inde hukuki mütalaa beyan etmek, (c) 6183 say Kanun d nda kalan ve genel bütçeli idarelere ait alacaklar n taksitle ödenmesi tekliflerini, de erlendirme yap lmak üzere BAHUM a göndermek, (ç) 5018 say Kanunun 71 inci maddesine dayan larak ç kar lan Kamu Zararlar n Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli in 13 ve 16 nc maddeleri uyar nca taksitlendirme ve sulhen ödeme tekliflerini de erlendirme yap lmak üzere BAHUM a göndermek, 4

5 (d) Hak dü ürücü süre ve zamana sürelerini dikkate alarak hakk n dü mesini önleyecek tedbirleri almak, (3) Di er Hizmetler Müdürler; (a) Müdürlük i lemlerinin sa kl biçimde yürütülmesi bak ndan Müdür, avukatlar ve servisin çal ma ortamlar n haz rlanmas sa lamak, oda, araç, gereç vs. ihtiyaçlar belirleyerek ilgili mercilere iletmek, (b) Maliye Bakanl n, ba, ilgili ve ili kili kurulu lar hariç olmak üzere ilama ba borç ödemeleri ve idari davalar n mahkeme harç ve giderleri ile tüm genel bütçeli idarelerin hukuk, ceza ve icra i lerine ait mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesini sa lamak, (c) l'e ba ilçelerde i leri senede en az bir defa tefti etmek veya il avukatlar marifetiyle tefti ettirmek ve haz rlayacaklar raporlar Bakanl a göndermek; denetim ras nda görülen aksakl klar n giderilmesini sa lamak, (ç) Dava ve icra takipleri ile haz rl k dosyalar n METOP üzerinden aç lmas, havale edilmesini, davalara ili kin süreçlerin ve mahkeme masraflar n kaydedilmesini sa lamak ve gerekli kontrolleri yaparak sistemin sa kl i lemesini temin etmek, (d) Müdürlük avukatlar aras nda i bölümünü görevin gereklerine ve hakkaniyete uygun ekilde belirlemek ve bunu yaz hale getirmek, (e) l avukatlar ihtiyaca göre ilçelerde görevlendirmek, (f) Birden fazla Avukat n görev yapt ilçelerdeki i bölümünü belirlemek ve bunu yaz hale getirmek, 5

6 (g) Muhakemat Memurlar aras ndaki muakkiplik, mutemetlik ve sair hizmetler konusundaki i bölümünü sa lamak ve bunu yaz hale getirmek, (h) Servisin i leyi ini denetlemek, gerekli gördü ü önlemleri almak, ) Göreve ba layan ve emekli olan veya görevden ayr lan Avukatlar l Cumhuriyet Ba savc na, lçedeki davalar il merkezinden takip ediliyor ise ilçe Cumhuriyet Ba savc klar na bildirmek, (i) 5018 say Kanun gere ince Harcama yetkilisinden her mali y l için gerçekle tirme görevlisi onay almak, (j) lama ba borç, mahkeme masraflar, yol tazminat ve vekâlet ücreti ödemelerini ilgili tertibinden ve yasal mevzuata uygun olarak gerçekle tirmek, (k) Tutulmas gereken defter ve belgelerin muntazam ekilde tutulmas sa lamak, (l) Avans, Kredi ve Mahsup lemleri ile sat n alma i lemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekle tirilmesini sa lamak, (m) cra ve bankalar vs. den yap lan tahsilâtlarla ilgili sayman mutemedi olarak görevlendirmelerin Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmesi, Yetkileri, Denetimi Ve Çal ma Usul Ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yap lmas sa lamak, (n) Kanun, tüzük, yönetmelik ve BAHUM ç Genelgeleri ile verilen di er i ve lemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Muhakemat Müdürünün Sorumluluklar Madde 6. Muhakemat Müdürü kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve BAHUM ç Genelgeleri hükümleri uyar nca zaman nda, eksiksiz ve do ru yap lmas ndan sorumludur. 6

7 Hazine Avukatlar n Görev, Yetki ve Sorumluluklar Avukat n Görev ve Yetkileri Madde 7. (1) Muhakemat Hizmetleri Avukatlar; (a) Kendilerine havale edilerek gelen veya i bölümü sonucunda sorumlulu u alt nda bulunan dava ve icra i lerini mevzuata uygun ekilde takip etmek ve sonuçland rmak, (b) Dava, cevap, itiraz ve temyiz dilekçelerini haz rlamak, ke if ve bilirki i raporlar na ve gerekli görülen hallerde ara kararlar na kar gerekli itirazlar yasal süresi içinde yapmak, uzmanl k konusu olan i lerde, ilgili idarenin görü üne ba vurmak, (c) Dava ve icra takipleri ile ilgili i in kendisine verildi ini yani havale veya tebli edildi ini gösteren belge, dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap dilekçeleri, duru ma ve ke if zab tlar, bilirki i raporlar vs. belgelerin takip dosyas nda bulunmas sa lamak, (ç) Takip edilen davalarla ilgili gerekli olan bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden istemek, (d) Stratejik önemi olan davalar hakk nda Muhakemat Müdürlü ü ve Bakanl bilgilendirmek, gerekli ise hukuki yard m istemek, (e) Dava ve icra takiplerinin bulundu u a amalar ve sonuçlar ndan ilgili idareler ile BAHUM a bilgi vermek, (f) Karara ç kan dosyalar n tebli e ç kar lmas ve kesinle tirilmesini sa lamak, 7

8 (g) Yap lacak i lemi kalmayan dosyalar n sakl ya kald lmas ilçede bizzat imzalamak, ilde ise Müdüre teklif etmek, (h) Mali konular içeren ve Hazineyi ilgilendiren idari davalar n duru malar nda, Bakanl k ve genel bütçe kapsam ndaki di er daireleri, idari yarg mercilerinde temsil etmek, ) 3628 say Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rü vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 inci maddesinin birinci f kras ndaki suçlardan, genel bütçeli daireleri ilgilendirenlerin ceza davalar takip etmek, (i) Özel kanun hükümlerine göre Hazine alaca say lan alacaklar dava, takip ve tahsil etmek, (j) Mevzuat nda ba kaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen Hazineye ili kin di er alacaklar takip ve tahsil etmek, (k) Bakanl klardan ve genel bütçeye dâhil di er idarelerden, dava aç lmak üzere gönderilen uyu mazl klar incelemek, maddi ve hukuki nedenler ile Hazine yarar mevcut ise dava açmak veya icra takibi yapmak, (l) Bakanl klardan ve genel bütçeye dahil di er idarelerden dava aç lmak üzere gönderilen uyu mazl klarda; maddi ve hukuki nedenlerle dava aç lmas nda veya icra takibi yap lmas nda yarar görülmedi i takdirde, Muhakemat Müdürlü ü olan yerlerde Müdürün teklifine esas, Müdürlük olmayan yerlerde bizzat verecekleri mütalaay ve teklifi haz rlamak, (m) Aç lm dava ve icra takibinden, takibe devam etmekte veya takibin Devlet aleyhine sonuçlanmas halinde yüksek dereceli mahkeme veya mercie müracaatta maddi veya hukuki sebeplerle bir fayda görülmedi i takdirde, her y l Bütçe Kanununun cetvelinde belirlenen parasal limitler esas al nmak suretiyle vazgeçme sebeplerini gösteren mütalaay ve illerde valiler, ilçelerde kaymakamlara yap lacak vazgeçme teklifini haz rlamak, 8

9 (n) Bir hakk n veya menfaatin terkini içeren ve maddi veya hukuki sebeplerle takip edilmesinde veya yüksek dereceli mahkeme ve mercilerde incelenmesinde yarar bulunmayan dava veya icra takiplerinden vazgeçilebilmesi için Ba hukuk Mü aviri ve Muhakemat Genel Müdürünün ilgili mercilere (Bakanl k Makam - Dan tay) teklifte bulunmas sa lamak üzere verilecek mütalaaya dair teklife ili kin dosyay ve teklifin dayanaklar haz rlamak, (o) Konusu kalmayan, yanl kla aç ld anla lan veya Hazineye ait bir hak ve yarar içermeyen dava ve icra takiplerinden veya bu tarz kararlar hakk nda yüksek dereceli mahkemelere müracaattan vazgeçilmesini teminen, miktar ve k ymeti 27 nci maddedeki s rlar içerisinde ise yetkili mercilere (Vali ve Kaymakamlar), 27 nci maddedeki s rlar a yorsa, BAHUM a yap lacak teklifi ve teklifin dayanaklar haz rlamak, (ö) Tashihi karar, iadei muhakeme veya 3533 numaral kanun uyar nca hakemlerce verilmi olan kararlara kar itiraz yoluna gidilmesi için kanuni sebepler mevcut görülmüyorsa, bu sebepleri bildiren gerekçeli mütalaay Muhakemat Müdürlü ü olan illerde Müdüre sunmak, Müdürlük olmayan yerlerde bizzat takdir ederek gere ini yapmak, (p) Kanunun 26 ve 34 üncü maddeleri kapsam nda Müdürlüklere devredilen yetki rlar içinde; dava aç lmas ndan, icra takibi yap lmas ndan, aç lm dava ve icra takiplerinden ve bu tarz kararlar hakk nda yüksek dereceli mahkemelere müracaattan vazgeçmek için Muhakemat Müdürüne teklifte bulunmak, (r) Hak dü ürücü süre ve zamana sürelerini dikkate alarak hakk n dü mesini önleyecek tedbirleri almak, (2) Devlet Hukuk Dan manl Hizmetleri; Avukatlar; 9

10 (a) Muhakemat Müdürü taraf ndan kendilerine havale edilen ve Defterdarl ktan veya (genel bütçeli di er idarelerin ube müdürlüklerinden) il idare ubelerinden sorulan lerin hukuki icaplar hakk nda verilecek mütalaay haz rlayarak Müdüre sunmak, (b) Hazineyi ilgilendiren ve mali hususlar ihtiva eden idari davalara kar Bakanl klar ve idarelerce haz rlanarak gönderilen savunmalar incelemek, gerekti inde yap lacak de iklikleri ilgili idarelere bildirmek, (c) BAHUM a yap lacak Hazine alacaklar n taksitle ödenmesi tekliflerini haz rlamak, (ç) 5018 say Kanunun 71. maddesine dayan larak ç kar lan Kamu Zararlar n Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli in 13 ve 16 nc maddeleri uyar nca BAHUM a yap lacak taksitlendirme ve sulhen ödemelere ili kin teklifleri haz rlamak, (3)- Di er Hizmetler Avukatlar; (a) l Avukatlar için Muhakemat Müdürü taraf ndan görevlendirilmeleri halinde, l'e ba ilçeleri tefti etmek, buna dair cevapl rapor haz rlamak, (b) METOP un dava ve icra kay tlar ile ilgili süreçlerinden avukat taraf ndan girilmesi gereken ara karar, duru ma günleri ile mahkeme karar ve Yarg tay ilamlar n içerikleri hakk nda zaman nda ve usulünce bilgi giri ini sa lamak, (c) Havale edilen i lerin teslim al nmas s ras nda zimmet defterini tarih belirterek imzalamak, (ç) Tüm mevzuat n yan nda BAHUM taraf ndan ç kar lan iç genelgeleri takip etmek ve buna göre i lem yapmak, (d) Birden fazla avukat n görev yapt l ve lçelerde ve l Muhakemat Müdürlüklerinde evrak kaleminde tutulan dava kay t (sicil) defteri d nda ayr ca takip 10

11 etmekte olduklar dava ve icra i lerinin kaydedilece i bir dava kay t defterini bizzat tutmak, (Kay tlar n METOP a i lenmek suretiyle tutulmas halinde bu defterlerin tutulmas zorunlulu u bulunmamaktad r.) (e) Müdür taraf ndan verilen görevler ile kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen di er ve i lemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Avukat n Sorumluluklar Madde 8- (1) Avukatlar kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve BAHUM ç Genelgeleri hükümleri uyar nca zaman nda, eksiksiz ve do ru yap lmas ndan sorumludur. Hazine Avukatlar göreve ba larken görevlendirildikleri leri zimmetle teslim al rlar, ayn ekilde görevden atama veya ba ka bir sebeple uzun süreli veya sürekli ayr lmalar gerektiren hallerde takip ettikleri i ve i lemlerle ilgili listeyi görevden ayr ld klar yer daire amiri veya l Muhakemat Müdürüne gönderirler. Görevleri s ras nda yapmalar gerekirken yap lmayan ve devir listesinde yer almayan i ve i lemlerden sorumludurlar. Raportörün Görev ve Sorumluluklar Madde 9- (1) Muhakemat birimindeki servis i lemleri hakk nda istenildi inde rapor düzenleyerek Müdürlü e sunmak, servis i ve i lemlerinde hizmet kalitesini art önlemleri tespit ederek Müdürlü e sunmak ve Müdür veya olmayan yerler ile ilçelerde avukat taraf ndan yap lan görevlendirme ile kendilerine ba servislerin i ve lemlerini mevzuata uygun ekilde yerine getirmekle görevli ve kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak zaman nda yerine getirilmesinden ilgili memurlarla birlikte sorumludur. Muhakemat efinin Görev ve Sorumluluklar Madde 10- (1) Muhakemat efi ve ef görevlileri, Müdür veya olmayan yerlerde avukat taraf ndan yap lan görevlendirme ile kendilerine ba lanan servislerin i ve lemlerini mevzuata uygun ekilde yerine getirmekle görevli ve kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak zaman nda yerine getirilmesinden ilgili memurlarla birlikte sorumludur. Muhakemat Memurunun Görev ve Sorumluluklar 11

12 Madde 11- (1) Muhakemat Memurlar, Müdür veya olmayan yerlerde avukat taraf ndan yap lan görevlendirme sonucu ba bulunduklar servis i ve i lemleri ile Müdür veya avukat taraf ndan verilecek i leri mevzuata uygun ekilde yerine getirmekle görevli ve kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak zaman nda yerine getirilmesinden sorumludur. Veri Haz rlama Kontrol letmeninin Görev ve Sorumluluklar Madde 12- (1) Veri Haz rlama Kontrol letmenleri, Müdür veya olmayan yerlerde avukat taraf ndan yap lan görevlendirme sonucu, ba bulunduklar servis i ve lemlerini mevzuata uygun ekilde yerine getirmekle görevli ve kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak zaman nda yerine getirilmesinden sorumludur. Bilgisayar letmeninin Görev ve Sorumluluklar Madde 13- (1) Bilgisayar letmenleri, Müdür veya olmayan yerlerde avukat taraf ndan yap lan görevlendirme sonucu, ba bulunduklar servis i ve i lemlerini mevzuata uygun ekilde yerine getirmekle görevli ve kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak zaman nda yerine getirilmesinden sorumludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Müdürlük Ta ra Te kilat, Muhakemat Birimleri Servisleri ve Servislerin Görevleri Genel Müdürlük ta ra te kilat Madde 15- (1) Genel Müdürlük ta ra te kilat Muhakemat Müdürlüklerinden ve Hazine Avukatl klar ndan olu ur. Muhakemat Birimi servisleri Madde 16- (1) Muhakemat birimi servisleri; Özlük leri Servisi, Evrak Servisi, Dava ve cra Takip Servisi, Ar iv Servisi, Tahakkuk ve Tahsilât Servisi ve Bilgi Edinme Servislerinden olu ur. (2) Muhakemat birimlerindeki ef, raportör ve di er personel (1) numaral bentlerde say lan servis hizmetlerinin yerine getirilmesi için yaz olarak görevlendirilir. 12

13 (3) Yeterli say da memuru bulunmayan yerlerde birden fazla servise ait görevler müdürün görevlendirece i memur veya memurlarca yerine getirilir. Bir serviste görevlendirilen memur di er servisler için de görevlendirilebilir. Özlük leri Servisi Madde 17- (1) Özlük i leri servisinin görevleri; (a) Muhakemat biriminde görevli personelin atama, görevden ayr lma, görevlendirme, izin, rapor ve di er i lemlerle ilgili özlük yaz lar yaz r, dosyalar olu turulur ve bu dosyalar muhafaza edilir. (b) 5510 say Sosyal Sigortalar ve Genel Sa k Sigortas Kanunu gere ince i e giri ve i ten ayr bildirgelerinin SGK sistemine kayd yap r. (c) 5510 say Kanun gere ince Muhakemat biriminde görevli personelin (ücretsiz izinli personel dahil) ve bakmakla yükümlü olduklar yak nlar n SGK sistemine kayd yap r. (ç) Muhakemat biriminin güvenlik, sivil savunma, temizlik gibi i ve i lemleri yürütülür. Evrak Servisi Madde 18- (1) Evrak servisinin görevleri; (a) Gelen Evrak lemleri (1) Defterdarl ktan havale edilerek veya do rudan yaz veya elektronik ortamda Müdürlük/Hazine Avukatl na gelen bütün kâ t ve evraklar teslim al r. (2) Muhakemat birimine gelen her türlü evrak n METOP/Gelen evrak defteri üzerinden kayd yap r. 13

14 (3) Evraka, takvim y itibar yla geli s ras na göre gelen evrak numaras verilir. METOP üzerinden ayl k olarak al nan Gelen Evrak Listesi y itibar yla dosyalanmak suretiyle saklan r. Bu dosya Gelen Evrak Defteri yerine geçer. (4) Gelen her türlü evraka ait eklerin tam olup olmad kontrol edilerek eksiklik oldu u takdirde bu husus kay t alt na al r. (5) Gelen evrak n arkas na ka e bas lmak ve varsa evveliyat tespit edilerek eklenmek suretiyle havale için yetkili amire ibraz edilir. (6) Havale edilen i, evveliyatl bir i ise evveliyat yla ili kilendirilerek veya dosya servislerde muhafaza edilmekte ise dosyas na ba lanarak ilgilisine zimmet defteri ile ayn gün imza kar teslim edilir. (7) Havale edilen yeni bir i ise standart dosya plan na göre dosya aç larak ilgili avukat na teslim edilmek üzere ayn gün dava ve icra takip servisine gönderilir. (8) Çok Gizli, Gizli, Özel ve Hizmete Özel yaz lar zarf aç lmadan zarf n üzerindeki bilgilere dayan larak evrak kay t defterine kay t yap ld ktan sonra yetkilisine verilir. (9) Acele ve günlü yaz ve fakslar, al nd günün tarih ve saati yaz ld ktan sonra, ayn gün havalesi sa lanarak ilgilisine teslim edilir. (b) Giden Evrak lemleri (1) Müdür/avukat taraf ndan gere i yap larak zimmet defterine i lenen dosyalar tarih/saat yaz lmak suretiyle teslim al r. (2) lemi ve gere i yap larak ç kan yaz lar, bilgi ve belgeler varsa ekleri ile birlikte memur arac yla veya posta yoluyla gönderilir. (3) Giden evraka, takvim y itibar yla gidi s ras na göre evrak numaras verilir. 14

15 (4) Evraka, takvim y itibar yla giden evrak numaras verilir. METOP üzerinden ayl k olarak al nan Giden Evrak Listesi y itibar yla dosyalanmak suretiyle saklan r. Bu dosya Giden Evrak Defteri yerine geçer. (5) Giden evrak, posta defterine kaydedildikten sonra sayfan n alt nda Muhakemat Müdürünün mühür ve imzas bulunmak suretiyle gönderilir. (6) Posta yoluyla gönderilen giden evrak hakk nda posta defterine Postane Müdürlü ünün mührünün bulunmas na dikkat edilir. (c) Tebligat lemleri (1) Özel kanunlar nda ayr ca tebli mercii gösterilmemi olan Hazineye ait adli ve idari merciler, hakemler, icra daireleri ve noterler taraf ndan yap lacak tebli ler, kabul edilerek gelen evraka kaydedilir. (2) Tebligat zarflar n veya tebli edilen evrak n (Mahkemelerden tebli edilen dava dilekçeleri, kararlar vs.) üzerine tebli tarihi yaz r. (3) Bu tür tebligatlar, öncesi ve ba ka evrakla irtibat varsa bu evrakla birlikte di er gelen evraklarda oldu u gibi ayn gün havale makam na intikal ettirilir, evveliyatl i hukuki gerekleri hakk nda i lem yap lmak üzere ayn gün ilgilisine imza kar zimmet defteri ile teslim edilir. (4) Evveliyat olmayan tebligat, havale edildikten sonra standart dosya plan na göre dosya aç larak ilgilisine teslim edilmek üzere ayn gün dava ve icra takip servisine gönderilir. Dava ve icra takip servisi Madde 19- (1) Dava ve icra takip servisinin görevleri; (a) Dosyalama lemleri 15

16 (1) Muhakemat birimlerinde dava, icra takibi, mütalaa vb. tüm i lemlerin her biri için bir i lem dosyas tutulur. Her dava için ayr bir dosya aç r, dava sürecinin bütün amalar na ili kin belgeler (delil tespiti, tedbir vs. de ik i dosyalar da dahil olmak üzere) ait oldu u dava dosyas içinde muhafaza edilir. (2) Muhakemat Müdürlü ünce yap lan i lemlerin dosyalanmas, konular na göre tasnif sisteminin uyguland, 25/03/2005 tarihli ve say Resmi Gazetede yay mlanan 2005/7 say Ba bakanl k Genelgesi çerçevesinde yap r. (3) Dava dosyas içerisinde; kar taraf n TC. kimlik numaras, davayla ilgili her türlü yaz ma, bilgi ve belgeler ile dava dilekçesi, yap lan savunmalar ve ekleri ile ke if zab tlar, bilirki i raporlar ve bilirki i raporuna kar itiraz edilmi ise itiraz dilekçeleri, kararlar, kararlara kar ba vurulan kanun yollar na ili kin dilekçeler, kanun yollar na ba vurulmam ise buna ait yetkili merciden al nm gerekçeli onaylar bulunur. (4) Havalesi yap lan ve aç lan dosyalar hukuki gerekleri hakk nda i lem yap lmak üzere ilgilisine (Müdür/Avukat) ayn gün imza kar zimmet defteri ile teslim edilir. (5) Dava dosya gömle inin sa taraf na METOP/dava ve icra kay t defterindeki s ra numaras (Sicil No.), sol taraf na da aidiyet numaras ile masraf yap lm ise masraf kay t numaras yaz r. (6) Dosya gömle ine yukar daki kay tlardan ba ka davac, daval, üçüncü ah s, davan n konusu, mahkemesi, mahkeme dosya numaras, davan n aç ld tarih, davay takip eden Hazine avukat ve duru ma günleri yaz r. (7) Bozma nedeni ile de en esas numaras ve bu dosya ile ilgisi olan di er dosya numaralar "not" eklinde belirtilir. (8) Dava sonunda icra takibinde bulunuldu u zaman dosya gömle ine; alacakl, borçlu, alacak miktar, icra müdürlü ü ve icra dosya numaras ile icraya ba land tarih yaz r. 16

17 (9) cra takip dosyas içerisinde; borçlunun TC. kimlik numaras, icra ile ilgili her türlü yaz ma, bilgi ve belgeler, takip ilaml ise söz konusu ilam, takip talebi, icra veya ödeme emri, icra dairesinde aç lan taleplerin bir sureti, ödeme belgeleri, yap lan masraflar, hacze gidilmi ise haciz tutana n sureti, takipten vazgeçilmi ise buna ait yetkili merciden al nm gerekçeli onaylar yer al r. (10) cra takibi, muhakemat birimince takip edilen bir dava sonucunda al nan ilama dayan yor ise, ayr bir icra takip dosyas aç lmaz, METOP/ cra kay t numaras ald ktan sonra dava dosya gömle inin alt bölümündeki bilgiler i lenerek ayn dosya üzerinden i lem yap r. (11) Dosya gömle inde, o i in masraf kay t defterinde alaca numaraya ili kin bir bölüm bulunmad ndan, masraf kay t defterinde bu i le ilgili olarak verilen numaran n sol üst kö eye kayd yap lmak suretiyle masraf kay t defteri ile dosya aras ndaki irtibat sa lan r. (12) Dava ve icra takip dosyalar, yetkili ve görevli olmayan ah slara gösterilemez ve verilemez. (13) Dosyalar avukatla takip edilir hale geldikten sonra, görev da sonras yeni görevlendirilen avukata verilmesi durumu hariç olmak üzere sakl ya kald ncaya kadar avukat n zimmetinde say r ve avukata ait dolap içerisinde muhafaza edilir. (14) Dosyalar kirlendi inde, y prand nda yenileri ile de tirilir ve de tirilen dosyadaki kay tlar yeni dosya gömle ine aynen i lenir. (15) Dava ve icra takibi sonuçlan p Bakanl za (intikali gerekli olanlar için) ve ilgili dareye bilgi verildikten sonra dosya sakl ya kald r. (16) l Muhakemat Müdürlüklerinde sakl ya kald rma i lemi için, "Saklama Kâ " kullan r, saklama i lemi, avukat n teklifi üzerine Muhakemat Müdürü veya görevlendirece i Müdür yard mc n onay ile mümkün olacakt r. (17) lçe Hazine Avukatl klar nda; 17

18 "Yap lacak bir i lem kalmad ndan, Dosya i lemden kald ld. ESAS DEFTER NE LEND MEMUR Tarih- HAZ NE AVUKATI" ibaresini ta yan bir damga dosya gömle inin sa üst kö esine bas larak ilgili mlar tarih konulduktan sonra Hazine avukat ve görevli memur taraf ndan imzalan r. (18) Muhakemat birimi bünyesinde i lemi biten ve Müdür/Avukat taraf ndan sakl ya kald lmas yönünde olur verilen dosyalar, METOP/ Dava- cra takip defterine sakl ya al nd i lendikten sonra ar iv servisine devredilir. (19) lçe Hazine Avukatl klar nca sakl ya kald lan dosyalar n bir listesi her üç ayda bir ba bulunduklar l Muhakemat Müdürlü üne gönderilir. (b) Defterlerin Tutulmas na Dair lemler (1) Muhakemat birimlerinde dava ve icra i lerinde a da belirtilen defterlerin tutulmas gerekmektedir. (2) Dava Kay t (Sicil) Defteri: (a) Hazine ad na veya aleyhine aç lan davalar n i lendi i bu defter, her sayfas na on iki adet davan n kayd yap labilecek ekilde haz rlanm olup yatay olarak on sütun bulunmaktad r. (b) Dava Kay t (Sicil) Defterinin ilk yedi sütununa; dava takibinin bu defterde alaca ra numaras, mahkemesi, mahkeme esas numaras, dava tarihi, davac, daval, dava konusu ve müddeabihi yaz r. Sonraki 8. sütun dörde bölünmü olup, Mahkeme karar n özeti, Temyiz sonucu, Tashihi karar sonucu ve karar n kesinle me tarihi yaz r. Son iki sütundan ilkine davay takip eden Hazine avukat n ismi, son sütuna dava sonunda karar n infaz için icra takibinde bulunulmu ise icra defterinin 18

19 numaras ile davan n takibi s ras nda özellik gösteren (takipten vazgeçme, temyizden vazgeçme gibi) hususlar yaz r. (c) Dava kay t (Sicil) defterindeki numara y l sonunda kapat lmaz, numaraland rma lemi ertesi y l takip eden numaradan ba lamak suretiyle yap r. (ç) Bu defterde, kaz nt ve silintilere meydan verilmeyecek, i lemler sa kl bir ekilde ve zaman nda kay t edilecektir. (d) METOP ba lant bulunan yerlerde dava kayd METOP üzerinden yap lacak, METOP üzerinden ayl k olarak al nan Dava kayd y itibar yla dosyalanmak suretiyle saklan r. Bu dosya Dava Kay t Defteri yerine geçer. (e) METOP a geçilmesini takiben derdest olan tüm dosyalar METOP a i lenmek zorundad r. (3) cra Kay t Defteri: (a) Hazine ad na veya aleyhine yap lan icra takiplerinin kaydedildi i defterdir. Bu defterin her sayfas, yedi adet icra takibi kayd n yap labilece i ekilde ve 16 sütun olarak düzenlenmi tir. (b) cra Kay t Defterinin ilk yedi sütuna; icra takibinin bu defterde alaca s ra numaras, icra dairesinin ad, icra dosya numaras, icra takibine ba land tarih, alacakl, borçlu, takibin mahiyeti (ilaml, ilams z haciz ve iflas yollar ), takip konusu yap lan alacak veya borç miktar yaz r. (c) Sonraki üç sütuna; tahsilât n miktar, makbuz tarih ve numaras yaz lacakt r. Bundan sonra gelen sütunlara; takip ilama dayal ise, dava kay t defterindeki s ra numaras, aciz vesikas n (al nm sa) tarih ve numaras, icra takibini yapan Hazine avukat n ad belirtilir. (ç) Mülahazat (dü ünceler) sütununda da, takibin sonuçlanmas, dü mesi, vazgeçme al nm olmas gibi hususlara yer verilir. 19

20 (d) METOP ba lant bulunan yerlerde icra kayd METOP üzerinden yap lacak, METOP üzerinden ayl k olarak al nan cra kay tlar y itibar yla dosyalanmak suretiyle saklan r. Bu dosya cra Kay t Defteri yerine geçer. (e) METOP a geçilmesini takiben derdest olan tüm takipler METOP a i lenmek zorundad r. (4) Masraf Kay t Defteri; (a) Mahkeme ve cra Dairelerinde yap lan masraflar n kayd n yap ld defterdir. (b) Masraf Kay t Defterinin her sayfas dört e it parçaya bölünmü tür. Her bölüm bir e ait masraflar n yaz lmas na ayr lm r. Bu deftere Hazine taraf ndan masraf yap lan dosyalar yaz r. Defterin sayfalar numaralanacak ve ilk yapra na kaç sayfadan ibaret oldu u yaz lmak suretiyle tasdik olunacakt r. (c) Defterin sayfalar ndaki bölümlere birden ba layarak birbirini izleyen i numaras verilecektir. (ç) Bu defterde hiç bir suretle kaz nt ve silinti yap lmayacak, yanl kayd n üzeri, alt görünecek ekilde çift çizgi ile kapat lacakt r. (e) METOP ba lant bulunan yerlerde masraf kayd METOP üzerinden yap r, METOP üzerinden ayl k olarak al nan Masraf kay tlar y itibar yla dosyalanmak suretiyle saklan r. Bu dosya Masraf Kay t Defteri yerine geçer. (5) Fihrist Defteri: (a) Hazine ad na veya aleyhine hangi davalar n aç lm oldu u hususundaki bilgilerin kolayca edinilmesini sa lamak üzere, davac veya daval lar n soyad ve alfabetik s raya göre tutulan bir defterdir. (b) Ayn ta nmaz mal hakk nda farkl tarihlerde de ik ki iler taraf ndan aç lm davalar n saptanmas nda alfabetik fihristler yeterli olamayaca ndan, davalar n kaydedildi i METOP/dava kay t defterinin "davan n konusu" bölümünde; "tapu iptalitescil", "men i müdahale", "kadastro tespitine itiraz" gibi ayna ili kin davalara konu ta nmaz n köyü ve parsel numaras ayr ayr ve özellikle belirtilecektir. 20

21 (6) Zimmet Defteri: Dosya veya belgenin hangi Hazine Avukat veya memura verildi ine ili kin bilgiler yaz lan defterdir. (7) Vekâlet Ücreti Limit Defteri: Muhakemat Müdürü, Muhakemat Müdür Yard mc ve her Hazine Avukat için ayr bir sayfa aç larak ve o y l içinde ödenen vekalet ücretinin brüt ve net tutar gösterilen defterdir. (8) Posta Defteri: Posta ile gönderilen dosya ve belgelerin postaya verildi i tarihin, gidece i yerin ve yaz eklerinin gösterildi i defterdir. (9) Gelen Evrak Defteri: (a) Gelen evrak n yaz ld defterdir. (10) Giden Evrak Kay t Defteri: Giden evrak n yaz ld defterdir. (c) Muakkiplik i lemleri (1) Muhakemat birimlerindeki muhakemat memurlar ndan ihtiyaca göre belirlenen personel muakkiplik hizmetlerini yapmakla görevlendirilir. (2) Muakkiplik hizmetleri a da say lm r: (a) Müdür/avukat taraf ndan yap lmas gereken i lemlerin bildirildi i muakkip fi i, zimmet defterine tarih/saat yaz lmak suretiyle teslim al r. (b) Muhakemat birimince adli ve idari mercilere verilecek dava, cevap, bilirki i raporlar na itiraz veya temyiz dilekçeleri vs. evrak ve belgeler ile eklerini mahkemesine veya icra dairesine havale ettirmek, gerekli ise masraf yat rmak suretiyle ibraz etmek, (c) Müdür veya avukat n talimat ile dosyadan bilirki i raporu, ke if zabt veya her türlü evrak ve örne i temin etmek, (ç) Müdür veya avukat n talimat üzerine mahkeme ara kararlar gere i masraflar yat rmak, kar nda makbuz almak ve avukat na bilgi vermek, (d) Müdür veya avukat n talimat üzerine kararlar n kesinle tirilmesi i lemlerini yapt rmak. 21

22 (3) Dava ve icra takip muamelelerine ili kin i ler (dava, cevap, bilirki i raporuna itiraz ve temyiz dilekçelerinin verilmesi, gerekli masraflar n yap lmas vb.), görevli memura (muakkibe), Ambar Ay.No.1017(1980) numaral muakkip (takip memuru) fi i ile teslim edilecektir. (4) in yap lmas takiben fi in bir nüshas ilgili k sma muakkip taraf ndan tarih konulup imza at ld ktan sonra Avukat na iade edilecek ve dosyas na eklenecektir. (d) Yaz ma i lemleri (1) Muhakemat biriminde dava ve icra i leri ile ilgili her türlü yaz ma i lemleri yap r. (e) statistikî faaliyetlere ili kin i lemler (1) Muhakemat birimlerinin personel ve donan m ihtiyac n tespitinde yaralanmak ve muhakemat i lemlerinin daha etkin ve verimli yerine getirilmesini sa lamak üzere gerekli istatistikî bilgilerin derlenmesi, de erlendirilmesi ve ilgili yerlere iletilmesi lemleridir. (2) Dava ve icra takiplerine ili kin statistik Cetvelleri ayl k ve alt ayl k olarak düzenlenerek gönderilecektir. Ar iv Servisi MADDE 20- (1) Ar iv servisinin görevleri; (a) Ar iv i lemleri; (1) Ar iv malzemesi ve ar ivlik malzemenin tespiti, ay klanmas ve saklanmas ile saklanmas na lüzum görülmeyen malzemenin imha i lemleri 16/05/1988 tarihli ve say Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik esaslar do rultusunda bu servis taraf ndan yerine getirilir. (2) Muhakemat birimin bünyesinde i lemi biten ve sakl i lemi yap larak ar iv servisine devredilen dosyalar, ar ivde aidiyet numaralar na göre s ralanarak muhafaza edilecektir. (b) Ar ive verilecek malzemenin ayr ve haz rlanmas 22

23 (1) Ar ivlik malzemenin tespiti, ayr ve ar ive devrine karar verme yetkisi Muhakemat Müdürü veya görevlendirece i avukata aittir. (2) Muhakemat birimin bünyesinde olu an dava ve icra dosyas ndan ba kaca evraklar, dosyalar ve belgeler her y n Ocak ay içerisinde gözden geçirilir. (3) Ar iv servisi, ar ive devredilen dosyaya ar iv numaras verir. Ayr m i leminden sonra, i lemi tamamlanm olanlar, ar ive devredilecek malzeme özelliklerine göre, lem y, konu ve i lem itibariyle aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih (aidiyet içerisindeki kronolojik s ralama küçük tarihten büyük tarihe do ru yap r. Ekler içinde ayn usul uygulan r) ve s ra numaras, esas al nmak suretiyle haz rlan r. (3) Ar ivlik malzemeler, i lemlerinin tamamlanmas takip eden üç ay içerisinde ar ive devredilir. (c) Ar ivde dosyalama ve yerle tirme i lemleri (1) stenilen belgelere süratli bir ekilde ula may sa lamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerle tirilece i klasörlerin, s rtlar nda bulunan etiketlere klasör numaras, dosya numaras, evrak s ra numaras ile i lem y ve y l gruplar yaz r. (2) Burada sözü edilen; (a) Klasör numaras ; evrak ve belgelerin dosyalar içerisinde konaca, ba klasöre verilecek müteselsil numaray, (b) Dosya numaras ; bir klasörde yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numaray, (c) Evrak s ra numaras ; her bir dosyaya yerle tirilecek evraka verilecek s ra numaras gösterir. Ayr ca her dosya gömle i içerisine o dosyada yer alacak evrak n dökümünü verecek bir Dosya Muhteviyat Döküm Formu konulur. (3) Dosyalama i lemleri yap rken; a) Ayn mahiyetteki birden fazla malzemenin birle tirilip birle tirilmedi ine, b) Dosya içerisinde bulunan evrak n gerekti i biçimde dosyalan p dosyalanmad na, 23

24 c) Klasörler veya dosyalar üzerine numaralar n, i lem y ve y l gruplar n yaz p yaz lmad na, ç) Ciltli olarak saklanmas dü ünülmü olanlar n ciltlenip ciltlenmedi ine, d) Zarflanmas gerekenlerin zarflan p zarflanmad na, e) Defterlerle, ciltlenmi veya zarflanm olanlar n numaralar n, servis ad n, ait oldu u i lem y n yaz p yaz lmad na, dikkat edilir. (4) Ar ive girecek malzemeler kay t defterine tarih s ras na göre kay t edilir. (5) Bu i lemler tamamland ktan sonra dosyalar ve evraklar standart dosya gömlekleri içerisinde klasörlere konulmu olarak ar iv depolar nda dosyalama sistemine uygun olarak bir yerle tirme plan dahilinde yerle tirilir. (7) Bu yerle tirmede raflarda, soldan sa a, gözlerde ise yukar dan a ya do ru teselsül eden bir s ra dahilinde hareket edilir. (8) Yerle tirme i lemi, Müdürlü ün idari yap na uygun olarak ar iv deposuna girildi inde sol taraftaki ilk raf n sol üst kö esinden ba lamak üzere yap r. Bu i lem her raf grubu için tekrarlan r. Bölmelerdeki raflara blok ve s ra numaras verilir. (9) Ar iv deposunun yerle im emas ç kar r ve depo giri inin uygun bir yerine as r. (d) Ar ive devredilmeyecek malzeme (1) Müdürlük i lemleri gere i genel mahiyette teksir edilmi her türlü matbu yaz, form, bo beyanname, muhtelif bo defterler ile Resmi Gazete, kitap, bro ür ve benzerleri ar ive devredilmez. (e) Ar ivlik malzeme devir-teslim ve envanter formunun düzenlenmesi (1) Ar ive gönderilmesi gereken malzemeler için Ar ivlik Malzeme Devir-Teslim ve Envanter Formu düzenlenir. (2) Ayn tür ar iv malzemesi ayn forma kaydedilir. De ik türde ar iv malzemesi bulunmas halinde, her biri için ayr form düzenlenir. 24

25 (3) Form üzerindeki teslim edilen ar iv malzemesinin; a) Servis bölümüne, ar iv malzemesini devreden servisin ad, b) Tür bölümüne, dosya, defter, form, sicil dosyas, kaset, CD. vb. oldu u, c) lem Y bölümüne, ar iv malzemesinin ait oldu u y, ç) Envanter s ra numaras bölümüne, ekleri d nda evraka teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil s ra numaras, d) lem Tarihi bölümüne, evrak n gün, ay, y l olarak ald tarih, e) Say bölümüne, evraka verilen say, f) Gizlilik derecesi bölümüne, evrak n gizli olup olmad (Gizli evrak G saltmas ile gösterilebilir.), g) Konusu bölümüne, o evrak n konusunu ifade edecek k sa aç klama, ) Adedi bölümüne, dosyalar için toplam yaz say, defterler için toplam sayfa say, di er tür belgeler içinde toplam adet, h) Aç klama bölümüne, y pranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek ar iv malzemesi ile ilgili olarak yap lmas gerekli aç klamalar, ) Evrak s ra numaras bölümüne, evrak n dosya içindeki s ra numaras, yaz r. (f) Ar ivlik malzemenin ar ivden ç ve giri i (1) Belirlenen usul ve esaslara göre ar ive yerle tirilmi evrak veya dosya içeri ine ihtiyaç duyulmas halinde Ar ivlik Malzeme Geçici Ç -Giri Formu na kay t edilmek suretiyle ar ivden ç, i ve i lemlerin tamamlanmas takiben tekrar ar ive giri i sa lan r. (g) mha lemleri (1) mha edilecek malzemeler Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelikte belirtilmi tir. (2) Malzemelerin imhas na, kurulacak Ay klama ve mha Komisyonu taraf ndan karar verilir. 25

26 (3) Ay klama ve imha komisyonunun te kili, yetki ve sorumluluklar ile çal ma esaslar, imha i lemleri, imha listesinin düzenlenmesi, listelerin kesinlik kazanmas ve imha ekilleri an lan yönetmelikte belirtilen esas ve usuller dâhilinde yap r. (4) Ay klama ve imha komisyonu taraf ndan olu turulan kesin imha listeleri Defterdar n onay ile kesinle ir. Gider ve Tahsilât Servisi MADDE 21- (1) Tahakkuk ve Tahsilât servisinin görevleri; (a) Gider i lemleri (1) 5018 say Kanuna göre her y l ocak ay nda gerçekle tirme görevlisi onay al r. lde Muhakemat Müdürü, Müdürlük olmayan yerlerde avukat, ilçede ise avukat avukat bulunmamas halinde harcama yetkilisinin görevlendirece i memur gerçekle tirme görevlisi olarak görevlendirilir. (2) Muhakemat biriminde görevli personelin ayl k, fazla çal ma, yolluk vb. ödemeleri ile do um ve ölüm yard gibi sosyal haklar n ödenmesine ili kin muhasebe evraklar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak düzenlenir. (3) Yurt içi ve d geçici ve sabit görevlendirmelerde harc rah ve avans i lemleri 6245 say Harc rah Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak düzenlenir. (4) 3717 say Kanun gere ince Hazineyi temsile yetkili görevlilere yap lacak yol tazminat ödemeleri, 3717 say Kanun, 6245 say Kanun ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak düzenlenir. Ke if, haciz veya tespit zab tlar nda gösterilenin d nda daval konumunda bulunulan hallerde haricen tutulacak araç ücretinin kar lanmas amac yla Harcama Yetkilisinden harcama talimat al r. 26

27 (5) Mahkeme harç ve gideri ödemeleri, dava veya icra takibinin ba lamas ndan sonuçlanmas na kadar yap lmas zorunlu ve takip sonuçland nda kar tarafa yüklenecek olan dava veya icra takibi ile ilgili yap lan tüm masraflar kapsamakta olup, Bakanl za ait idari davalar n her türlü mahkeme harç ve masraf ile genel bütçeli idarelerin taraf oldu u hukuk, ceza davalar ve icra takiplerinde ödenmesi gereken mahkeme harç ve giderleri, bu tertipten ödenir. Muhakemat birimlerinde takip edilen dava ve icra i lemlerinin yürütülmesini teminen yap lan mahkeme harç ve masraflar avans, kredi ve mahsup i lemleri 5018 say Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i ve Parasal S rlar ve Oranlar Hakk nda Genel Tebli e uygun olarak yap r. (6) Muhakemat biriminin ihtiyac olan ta r mal, malzeme al ve hizmet al mlar na ili kin her türlü i lemler, 5018 say Kanun, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i ve Ta r Mal Yönetmeli ine uygun olarak yap r. (7) Bakanl z aleyhine yarg kararlar ile hükmedilen ilama ba borç ödemelerine ili kin i lemler, 5018 say Kanun, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i, Bakanl z Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ünün.tarihli ve 5003 say genel yaz, 11/3/2005 tarih ve 8600 say genel yaz z ile 24 say ç Genelgemize uygun olarak yap r. (8) Muhakemat Müdürleri ve Avukatlar ile di er personele vekalet ücreti ödemelerine ili kin i lemler, 657 say Kanunun 146 nc maddesi ve 1389 say Kanun, 5018 say Kanun, 1389 say Kanuna Göre Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeli i, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak ve 25 say BAHUM ç Genelgesinde belirtilen hususlar dikkate al narak yap r. Tahsil Edilen Vekâlet Ücretleri Listesi, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli inin 29 uncu maddesinde belirtilen örnek 31 e ekil ve içerik olarak uygun olarak düzenlenir. (9) Limit D Kalan Vekâlet Ücretinin Da Esaslar Hakk nda Yönetmeli in 6 nc maddesi gere i limiti doldurulmu olsun veya olmas n Müdür ve avukatlara ait 27

28 beyanname her y n Ocak ay n 20 sine kadar düzenlenerek Genel Müdürlü e gönderilir. (9) Genel Müdürlü ümüz Hazine avukatlar taraf ndan takip edilen Yarg tay mürafaalar na ili kin vekâlet ücretinin tahsili halinde, bu ücretler Yarg tay ilam ve ödeme emri belgesi fotokopisi eklenerek ve takip eden avukat n ad da yaz larak Genel Müdürlü e gönderilir. (10) 5018 say Kanun gere ince tüm giderler için ödenek talep edilir. (11) 5510 say Kanuna göre sosyal güvenlik primleri (emekli sand vb.) her ay düzenli olarak ayl k kesenek bildirimleri düzenlenmek suretiyle SGK sistemine aktar r. (13) Maa bordrolar, sosyal hak ve alacaklara dair bordrolar, fazla mesai ödemeleri, harc rah avans ve mahsuplar, SGK bildirgeleri, mahkeme harç ve giderleri, sat n alma i lemleri, telefon, posta pulu giderlerine ili kin evraklar muntazam bir biçimde dosyalanarak muhafaza edilir. (b) Tahsilat i lemleri: (1) Tahsilat i lemlerini yapmak üzere, Muhakemat birimlerindeki muhakemat memurlar ndan, ef veya raportörlerden ihtiyaca göre belirlenen personel, 5018 say Kanuna ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilir. (2) Hazine alacaklar ve vekalet ücreti alacaklar n icra daireleri, bankalar ve postaneler vs. den tahsil edilmesi, muhasebe yetkilisi mutemedinin görevidir. (3) Yap lan tahsilatlara ili kin evrak dosyalara ve defterlere i lenir. (c) Di er lemler Bakanl z birimleri taraf ndan olu turulan bili im sistemleri ile Genel Müdürlü ümüz bili im sistemlerinde yap lacak de ikliklere göre yukar da say lan gider ve tahsilât i lemleri bilgisayar ortam nda gerçekle tirilecektir. 28

29 Bilgi lem Servisi: MADDE 22- (1) Bilgi lem servisinin görevleri; (a) Muhakemat Biriminde kurulan ileti im altyap cihazlar ile bilgisayar donan için yüklenici firmalar ve Bakanl kla koordinasyon sa layarak, donan ma ait cihazlar ve bilgisayarlar n periyodik bak m ve onar mlar yapt r. Sistemde herhangi bir sorunun olu mas halinde yetkililerle gerekli ileti im kurulur. Sistemin sürekli çal r halde olmas için gerekli tüm tedbirler al r. Bilgi Edinme Servisi: MADDE 23- (1) Bilgi Edinme servisinin görevleri; (a) 4982 say Bilgi Edinme Hakk nda Kanun ve buna ili kin esas ve usuller hakk nda yönetmelik gere ince istenilen bilgileri vermek üzere her muhakemat biriminde bilgi edinme birimi olu turulur. (b) Bu birime intikal eden her türlü belge ve bilgiler kay tlara al r, dosya aç r, mevzuat nca veya an lan kanun kapsam na girmeyen durumlarda da bu durum belirtilerek cevapland rmak suretiyle i lem sonuçland r. BE NC BÖLÜM Çe itli Hükümler Yürürlük Madde 24 Bu yönerge 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yay tarihinde yürürlü e girer. Yürütme Madde 25 Bu yönerge hükümleri, Maliye Bakanl Ba hukuk Mü avirli i ve Muhakemat Genel Müdürlü ünce yürütülür. 29

30 30

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI MADDE 1- Bursa

Detaylı

AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL

AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL (SIRA NO: 1) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebli in amac, merkezi yönetim kapsam nda yer alan kamu idarelerinde

Detaylı

Uşak Muhakemat Müdürlüğü

Uşak Muhakemat Müdürlüğü Uşak Muhakemat Müdürlüğü (1) Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Ek 24 üncü madde hükümlerine göre görevleri;

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

TRABZON DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

TRABZON DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TRABZON DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Çeşme Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü; Çeşme Belediye Başkanlığı nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/b maddesi gereği; Enstitü Sekreterine bağlı büro ve iç hizmet görevlerini

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe;

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe; MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI 15/1990, 22/1994 ve 84/2007 Sayılı Yasalar) Madde 10 Altında Yapılan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Milli Arşiv Kurulu Çalışma

Detaylı

1.Hukuk Müşavirliği. Görev ve Çalışma Yönetmeliği

1.Hukuk Müşavirliği. Görev ve Çalışma Yönetmeliği KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.Hukuk Müşavirliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR Amaç: Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğü nün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM

T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM T.C. ORDU ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ÖN MAL KONTROL LEMLER NE L K N USUL VE ESASLAR YÖNERGES B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde l- Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, İnegöl Belediyesi Destek Hizmetleri

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIÖI DOĞRUDAN TEMIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKİİNDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8- (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ

MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ 1. Satın alma komisyon başkanlığı yapmak 2. Gerçekleştirme görevliliği yapmak 3. Doğrudan temin alımlarını gerçekleştirmek 4. Daire Başkanlığımız yıllık bütçe çalışmalarına katılmak

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam 124 SAYILI YÜKSEKÖ RET M ÜST KURULU LARI LE YÜKSEKÖ RET M KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NC KISIM AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER NC BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç: MADDE 1. Bu

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Kartepe Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01 Nisan 01 Mart BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Satranç Federasyonunun arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES. B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES. B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amac, Genel Müdürlükte ön mali

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI : 1 / 5 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan muayene, muayene deney, İnceleme ve Proje

Detaylı

Yönetmelik. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik Karar Sayısı : 2005/9913 Ekli Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 24414 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı