TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Binicilik Federasyonu Denetim Kurulu 2010 yılı Ocak-Eylül dönemine ait denetimini gerçekleģtirmek üzere 04-06/11/2010 tarihlerinde Federasyonun Ġstanbul daki adresinde yapmıģtır. Türkiye Binicilik Federasyonun dönemi hesap incelemelerini, 3289 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek düzen muhasebe mevzuatı ve ilkelerine göre incelemiģ bulunmaktayız. I- USUL İNCELEMELERİ: Türkiye Binicilik Federasyonunun muhasebe sistemi yeterli bir organizasyona sahip olup, bilgisayara dayalı olarak kayıt altına alınmaktadır. Federasyonun incelenen dönemde kullandığı yasal defterlerin tasdikine iliģkin bilgi aģağıda tabloda gösterilmiģtir. Defterin Nev i Dönemi Noter Adı Tarih No Yevmiye Defteri 2010 Ankara 58.Noterliği 11/12/ Defteri Kebir 2010 Ankara 58.Noterliği 11/12/ Envanter Bilanço 2010 Ankara 58.Noterliği 11/12/ Denetleme Kurulu Defteri 2010 Ankara 58.Noterliği 11/03/ Türkiye Binicilik Federasyonunun kayıtları usulüne uygun olarak düzenlenmiģ belgelere dayanmakta olup, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının genel olarak kayıt nizamı ve tek düzen muhasebe uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun olduğu görülmüģtür. II-HESAP İNCELEMELERİ: 1- Bütçe Talimatı Satın alma veya harcamalarda; bütçe talimatına ve GSGM Uygulamaya Dönük Muhasebe ve kayıt Usul ve Esasları (Yönerge Eki A) nın 8. Maddesine uygun olarak iģlem yapılmakta ve söz konusu harcama faturalarının ödemeleri bankadan ilgilisine yapılmaktadır. Aşağıdaki maddelerde yer alan tutarlar dönem detayı verilmedikçe bakiyeler tarihi itibariyledir. 2-Kasa hesabında; müsabaka organizasyonları nedeniyle toplam ,35 TL bakiye bulunmaktadır. 3-Banka Hesap Bakiyeleri aģağıdaki gibidir. Miktar Birim TL Toplam TL Garanti Bankası DoğuĢ Power Center ġubesi EUR Hs. 251,65 1, ,10 Garanti Bankası DoğuĢ Power Center ġubesi TL Hs ,96 Garanti Bankası DoğuĢ Power Center ġubesi TL Hs ,86 Garanti Bankası DoğuĢ Power Center ġubesi EUR Hs ,23 1, ,20 Garanti Bankası Elma Likit Fon Hesabı 49 26, ,56 Toplam ,68 Türkiye Binicilik Federasyonunun yukarıda yer alan bakiyeleri banka ekstrelerinden kontrol edilmiģ olup, söz konusu ekstrelerinin birer nüshaları çalıģma dosyamızda yer almaktadır. 4- Alıcılar hesabının bakiyesi ,00 TL dır. Sayfa 1 / 5

2 5- Diğer alacaklar hesabının bakiyesi ,92 TL dır. 6- Stoklarda ,96 TL değerinde mont, kep, tiģört vb. malzeme bulunmakta olup, müsabakalarda kullanıldıkça giderleģtirilmektedir. 7- Verilen sipariģ avansları ,28 TL olup, Ankara UBOEM Projesi ve yarıģma organizasyonları ile ilgili tutarlardan oluģmaktadır. 8- ĠĢ Avansları hesabında; bilânço döneminde personel üzerinde müsabaka organizasyonları nedeniyle 6.772,22 TL avans bulunmaktadır. 9-Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Ġnceleme dönemi itibariyle Federasyonun özerkleģmesinden sonra alınan ve bu tarihten sonra kuruluģun muhasebe kayıtlarında yer alan demirbaģlar, tesis makine cihaz, özel maliyetler ve diğer maddi olmayan duran varlıkların net değeri toplamı: ,69 TL dır. 10- Federasyonun mal ve hizmet alım bedeli karģılığı olarak satıcılara ,23 TL ticari borcu bulunmaktadır. 11- Personele Borç tutarı ,16 TL olup Eylül 2010 ayına ait ücret bakiyesidir. 12- Diğer borçlar bilânço döneminde toplam ,86 TL dır. 13- Vadesi gelmemiģ vergi borcu; ,91 TL, vadesi gelmemiģ sigorta borcu ,32 TL toplam ,23 TL vergi ve sigorta borcu bulunmaktadır Dönemi Gelirleri, Giderleri ve Harcamaları A. Türkiye Binicilik Federasyonunun inceleme döneminde toplam geliri ,05 TL. dır. Söz konusu gelirlerin detayı aģağıda yer almaktadır. TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GELİRLER BÜTÇE GERÇEKLEŞME GSGM DESTEĞĠ , ,00 SPOR TOTO TEġKĠLATI , ,00 SPONSORLUK GELĠRLERĠ , ,23 TESCĠL VE VĠZE GELĠRLERĠ , ,00 ANGAJMAN GELĠRLERĠ , ,83 SĠGORTA GELĠRLERĠ , ,00 EĞĠTĠM SINAV GELĠRLERĠ , ,31 DĠĞER GELĠRLER , ,68 TOPLAM GELİR , ,05 B. Giderler ve Harcamalar Türkiye Binicilik Federasyonunun inceleme döneminde toplam gider ve harcamaları toplamı ,58 TL. dır. Söz konusu giderlerin detayı aģağıda yer almaktadır. TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GİDERLER BÜTÇE GERÇEKLEŞME ULUSAL YARIġMALAR , ,54 ULUSLARARASI YARIġMALAR , ,52 EĞĠTĠM/ALT YAPI / KULÜPLERE YARDIM FAALĠYETLERĠ , ,44 BĠNA KĠRA VB. GĠDERLERĠ , ,16 PERSONEL GĠDERLERĠ , ,16 SĠGORTA GĠDERLERĠ , ,41 KURUL TOPLANTILARI , ,09 YÖNETĠM GĠDERLERĠ , ,94 FAALĠYET ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER GĠDERLER , ,32 TOPLAM GİDER , ,58 Sayfa 2 / 5

3 Türkiye Binicilik Federasyonunun dönemi gelir tablosunda yer alan gelirleri ve giderleri arasındaki fark olan Gider Fazlası ,53 TL olup, buradaki farkın büyük bölümü GSGM Desteği ve Spor Toto TeĢkilatından bütçelenen gelirlerin süresinde sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. III-PERSONEL VE SOSYAL GÜVENLİK İNCELEMELERİ: 1-Türkiye Binicilik Federasyonunun (TBF) döneminde personel ücret ve SGK bilgilerinin aģağıdaki Ģekilde olduğu görülmüģtür. Çalışan- Gün Sayısı Brüt ücret SGK Matrahı SGK Ödeme Tarih-Dekont No 2010 Ocak 10 KiĢi-255 gün , ,06 26/02/ Şubat 12 KiĢi-305 gün , ,11 26/03/ Mart 12 KiĢi-332 gün , ,07 30/04/ Nisan 12 KiĢi-321 gün , ,61 26/05/ /05/ Mayıs 12 KiĢi-335 gün , ,73 28/06/ /06/ Haziran 12 KiĢi-335 gün , ,79 30/07/ /07/ Temmuz 12 KiĢi-335 gün , ,86 26/08/ /08/ Ağustos 13 KiĢi-349 gün , ,52 27/09/ /09/ Eylül 13 KiĢi-362 gün , ,61 26/ / sayılı ĠĢ Kanununun 75 inci maddesi hükmünce ve Uygulamaya dönük muhasebe ve kayıt usul ve esasları (Yönerge Eki-A) 9 uncu maddesi beģinci fıkrası hükmünce tutulması zorunlu olan personel özlük dosyalarının usulüne uygun olarak tutulduğu görülmüģtür sayılı yasanın 30. Maddesinde belirtilen nitelikleri taģıyan 3 personelin 25 Mart 2010 tarihi itibariyle Kanun hükmüne uygun Ģekilde SGK iģlemninin yapıldığı görülmüģtür. Yönetim Kurulunun bu durumda olabilecek personelin çalıģtırma konusunda daha dikkatli ve özenli davranması gerekmektedir. 4- Tabloda yer alan ödenen brüt ücret ile SGK matrahı arasındaki farklılıklar bazı çalıģanların brüt ücretinin sigorta primnine esas kazancı aģmasından kaynaklandığı tespit edilmiģtir. Ankara ve Ġstanbul illerinde iki ayrı iģyeri sicil numarası olması sebebiyle Nisan 2010 ayından itibaren iki ayrı dekont üzerinden ödemeler yapıldığından iki ayrı dekont ve tarihi bulunmaktadır. ÇalıĢma gün sayısındaki eksikliklerin ise ay içinde giriģ ve çıkıģtan ve bir sigortalının kısmi hizmet sözleģmesi kapsamında çalıģmasından kaynaklandığı tespit edilmiģtir. 5- TBF Bünyesinde çalıģtırılan personelin ücret ödemelerine iliģkin ücret ödeme bordorlarının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 inci maddesinde ve Vergi Usul Kanunu 238 inci maddesinde belirtilen unsurları taģıdığı görülmüģtür. 6- TBF Bünyesinde çalıģtırılan personelin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 94 üncü maddesi hükmüne uygun olarak Muhtasar Beyannamelerin zamanında Ankara Maltepe Vergi Dairesine gönderildiği tespit edilmiģtir. Sayfa 3 / 5

4 IV-GSGM UYGULAMAYA DÖNÜK MUHASEBE VE KAYIT USUL VE ESASLARI (YÖNERGE EKİ A) KAPSAMINDAKİ HUSUSLAR: 1-Yönergenin 1 inci maddesinde belirtildiği Ģekilde Muhasebe Görevlisi olarak bir daimi personelin hizmet ettiği, muhasebe bilgisayar programı, Muhasebe Ġzleme Merkezi ile haberleģme ağı veya internet bağlantısı faal olan, bunun için de gerekli donanıma sahip bir muhasebe servisi oluģturulduğu ve bilgilerin düzenli olarak Muhasebe Ġzleme Merkezine iletildiği görülmüģtür. 2- Yönergenin 4 üncü maddesi kapsamında, bütçeden aktarılan payların yıllık programlarda yer alan faaliyetlerde, altyapı ve eğitim harcamalarında, ilgililerine dağıtılmak üzere spor ve sarf malzemelerinin alımında, üst kuruluģ aidat giderlerinde kullanıldığı, bu tür gelirler için ayrı bir banka hesabı açıldığı görülmüģtür. 3-Yönergenin 7 inci maddesi dördüncü fıkrası hükmünce kime ne miktarda ve hangi iģ için avans verebileceği konusunda baģkanlık onayı arandığı ve ödenecelk avans limitleri hususunda Yönetim Kurulu tarafından 25 Mart 2010 tarihli ve 48 sayılı karar alındığı görülmüģtür. Yine aynı maddenin beģinci ve altıncı fıkraları hükmünce avans miktarlarına iliģkin tavan tutarlarına uyulduğu saptanmıģtır. 4-Yönergenin Mal ve hizmet alımlarıyla belgelendirmeye iliģkin esaslar baģlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükme uygun olarak Federasyon adına alınmıģ kredi kartı olduğu ve biriken puanpara milpuan gibi hususların Federasyon lehine kullanıldığı tespit edilmiģtir. Aynı maddenin onbirinci fıkrasındaki hükme aykırı bir harcama yapıldığına dair bir tespitte bulunulamamıģtır. 5- Yönergenin SözleĢmeli Personel ve Ödenecek Ücretler baģlıklı 9 uncu maddesi dördüncü fıkrası hükmü gereğince sözleģmeli personele ödenecek brüt ücretlerin alt ve üst sınırlarına dair Yönetim Kurulunun 28 Ocak 2010 tarihli ve 46 sayılı karar aldığı görülmüģtür. Yönergenin 11 inci maddesi ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen hususlara riayet edildiği peronele ücret ve sair ödemelerinin banka kanalıyla ödendiği saptanmıģtır. 6- Yönergenin Harcırah ve Görev Ücretleri baģlıklı 10 uncu maddesi ikinci,üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine aykırı bir uygulamaya rastlanılmamıģtır. 7-Yönergenin Ödeme ĠĢlemleri baģlıklı 11 inci maddesi dördüncü fıkrada yer alan (ç) alt bendi gereği Toplu kokteyller veya yabancı konuklar ile sponsorların katıldığı toplu yemekler dıģında alkollü içki bedelleri, faaliyetle doğrudan bağlantısı olmayan konukların her türlü harcamaları, bitki kürlü masajlar,çamur banyoları, paytv ödemeleri v.b. harcama bedelleri ödenmez hükmüne aykırı davranıldığına dair bir tespit olmamıģtır. 8- Yönergenin Ödeme ĠĢlemleri baģlıklı 11 inci maddesi sekizinci fıkrası (a) alt bendi gereği Uluslararası KuruluĢ ve Aidat Ödemeleri konusunda titizlikle takip edilmeli ve süresinde ödenmesine dikkat edilmelidir hükmünce Türkiye Binicilik Federasyonu uluslararası kuruluģ olan FEI aidatlarında yaģanan gecikmeler ve ödenen cezaların önüne geçilmesi için daha dikkatlı ve özenli takiplerin yapılması gerektiği saptanmıģtır. 9- Yönergenin Ödeme ĠĢlemleri baģlıklı 11 inci maddesi onüçüncü fıkrası gereği; Türkiye Binicilik Federasyonu devamlı nitelikteki danıģmanlık hizmeti satın alınmasında Yönergeye uygun Ģekilde danıģmanlık hizmet alımı iģini sözleģmeye bağlandığı görülmüģtür. 10- Yönergenin Ödeme ĠĢlemleri baģlıklı 11 inci maddesi Ödül ve Yardım Ödemeleri alt baģlıklı yedinci fıkrası gereğince; 16 Kasım 2008 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulunda alınan karalardan 11 numaralı kararda; Ödül ve Yardım Talimatının hazılanması ve yayımlanması yetkisi Yönetim Kuruluna verilmiģ olup söz konusu talimat Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne gönderildiği tespit edilmiģtir. 11- Yönergenin Tutulması Gerekli Diğer Kayıt ve Defterler baģlıklı 17 inci maddesi birinci fıkrası (b) alt bendi çerçevesinde Denetim Kurulu karar defterinin tutulmaya baģlandığı ve Ankara 58. Noterliği tarafından 11 Mart 2010 günlü sayılı yevmiye kaydı ile tasdik edildiği tespit edilmiģtir. Sayfa 4 / 5

5 V- SONUÇ: Türkiye Binicilik Federasyonunun dönemi kayıt ve iģlemlerinin denetimi ile ilgili hesaplar ve belgeler üzerinde yaptığımız çalıģma meri mali, iģ ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçvesinde, genel kabul görmüģ denetim ilke, esas ve standartlar ile Özerk Spor Federasyonları ve Ġlgili Mevzuat Ġncelemesine (Yönerge Eki-C) göre yapılmıģtır. Ġncelememiz neticesinde; 1- Türkiye Binicilik Federasyonunun kayıtları 3289 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek düzen muhasebe mevzuatı ve ilkelerine uygun olarak düzenlenmiģ belgelere dayanmakta olup, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının genel olarak kayıt nizamına ve tek düzen muhasebe uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun olduğu, 2- Federasyonun banka hesaplarındaki paraların likit fonlarda ve vadeli mevduat hesaplarında değerlendirildiği ve 2.717,17 TL gelir elde edildiği, 3- Raporun hesap inceleme bölümünde detaylı olarak belirtildiği üzere Türkiye Binicilik Federasyonunun inceleme döneminde toplam gelirinin ,05 TL olduğu, 4- Türkiye Binicilik Federasyonunun inceleme döneminde toplam gider ve harcamalarının toplamı ,58 TL olduğu, 5- Eğitim, alt yapı harcamaları ve kulüplere yardım giderlerinin ,44 TL olarak gerçekleģtiği ve toplam giderler içerisindeki payının % 16,27 olduğu ve böylece Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsünün 35 inci maddesi dördüncü fıkrasında yer alan Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeģi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır hükmüne uygun olduğu, 6- Türkiye Binicilik Federasyonunun dönemi gelir tablosunda yer alan gelirleri ve giderleri arasındaki fark olan gider fazlasının ,53 TL olduğu, hesaplamaların gerçeği yansıttığı, tespit edilmiģtir. 7- Bütçede yer alan; GSGM Desteği ve Spor Toto TeĢkilatından bütçelenen gelirlerin süresinde alınması konusunda zamanında gerekli giriģimlerin sağlanması ve FEI aidatlarında yaģanan gecikmeler ve ödenen cezaların önüne geçilmesi için daha dikkatlı ve özenli takiplerin yapılması gerektiği saptanmıģtır. Denetleme Kurulu Denetleme Kurulu Denetleme Kurulu BaĢkanı Üye Üye Murat ERYURT Turgay TÜRKAY Cüneyt OLGAÇ Denetleme Kurulu Üye Tolga YAVUZ Denetleme Kurulu Üye Cengiz NARĠN EKLER: Ek: dönemi Gelir Gider Bütçe/ GerçekleĢme Tablosu (Bir Sayfa) Ek: tarihli bilanço (Bir Sayfa) Ek: dönemi gelir tablosu (Bir Sayfa) Ek: dönemi mizan (10 Sayfa) Sayfa 5 / 5

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Denetim Kurulumuz 2012 yılı Ocak-Eylül dönemi denetimi amacıyla toplantısını 13/10/2012 günü saat 11:00 de Federasyonun İstanbul daki adresinde yapmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2013 31.12.2013 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2013-31.12.2013 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Denetim Kurulu 01.08.2012-20.04.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 23.04.2014

Detaylı

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (Federasyon) 01.01.2014 31.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin,

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan tek

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Kayak Federasyonu nun 16.08.2006 31.12.2006 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 01.01.2009 31.12.2009 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Boks Federasyonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GĠRĠġ 1-1. Konu Türkiye GüreĢ Federasyonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DENETİM RAPORU

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DENETİM RAPORU TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 28.08.2014 DENETÇİLER S.M.M.M. Mahmut Ruşen ALTUN ÜYE Av. Mustafa HİSAR ÜYE Hüseyin ŞEKERLİ ÜYE Ömer GÜMRAH ÜYE Oktay KONANÇ ÜYE İNCELEME

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.08.2006-31.12.2006 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) 1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 döneminde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 10 T.C.

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 MAYIS 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun, bütçe ve muhasebe işlemlerinin

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 54 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MAHALLĠ ĠDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MAHALLĠ ĠDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve

Detaylı

ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU

ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU NAMIK KEMAL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 İSTANBUL 22.05.2013 İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN Adı

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı