Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri"

Transkript

1 Maddenin 2010 Halleri-1 Gazların Genel Özellikleri

2 1. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU YAZINIZ? 1. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline gaz hali denir. (..) 2. Maddeler tabiatta 3 temel halde bulunurlar. Bu haller; katı,sıvı ve gaz halleridir. (..) 3. Plazma hali özel bir haldir (..) 4. Gaz hali, molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği haldir. (..) 5. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. (..) 6. Gaz moleküllerinin birbirinden bağımsız hareket ettikleri varsayılır. (..) 7. Gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. (..) 8. Gazlar bulundukları kabı doldururlar. (..) 9. Gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. (..) 10. Gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. (..) 11. Gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uygularlar. (..) 12. Gazlar bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde aynı basıncı uygularlar. (..) 13. Gazların yoğunlukları katı ve sıvıya göre çok küçüktür. (..) 14. Isıtıldıklarında bütün gazlar sıcaklık değişimi karşısında aynı oranda genleşirler. (..) 15. Gazlar kolaylıkla bulundukları ortamda yayılırlar. (..) 16. Gaz taneciklerinin oluşturduğu hacim, moleküller arasındaki boşluk yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. (..) 17. Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da bulundukları kabın duvarlarıyla çarpışırlar. (..) 18. Gaz moleküllerinin çarpışmalarda taneciklerin hızı ve doğrultusu değişebilir. (..) 19. Gaz moleküllerinin çarpışmaları esnek olduğundan kinetik enerjide bir değişme olmaz. (..) 20. Gaz taneciklerinin sıcaklık değişimi ile hızları değişeceğinden, ortalama kinetik enerjileri de değişir. (..) 21. Sıcaklıkları aynı olan bütün gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. (..) 22. Gaz molekülleri yüksek basınç düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. (..) 23. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların, moleküllerin kendi hacimleri yanında çok büyük olduğunu göstermektedir. (..) 24. Gaz tanecikleri bulundukları kabı, homojen olarak dağılarak, tamamen doldururlar. (..)

3 25. Gazlar önemli ölçüde sıkıştırılıp genleştirile bilir. (..) 26. Silindir içinde bulunan gaz moleküleri basıncın etkisiyle sıkıştırılmıştır. (..) 27. İçersinde CO 2 ve He bulunan silindir sıkıştırılınca önce CO 2 gazı sıvılaşır. (..) 28. Bu iki gazın göstermiş olduğu davranış farkı, ancak moleküller arası boşluklarla ve moleküller arası çekme kuvvetleri ile açıklanır. (..) 29. Ortam sıcaklığı ve basınç etkisiyle birbirine yaklaşan moleküllerin arasındaki çekme kuvvetinin etkin olduğu durumda gaz sıvı hale geçer. (..) 30. Moleküller arası etkileşimi olan ve moleküllerin birbirinden etkilendiği gazlara gerçek gazlar denir. (..) 31. Molekülleri arasındaki etkileşimlerin sonucunda gerçek gazlar basınçla sıvılaşabilir. (..) 32. Gerçek gazlarda moleküllerin hacmi ihmal edilemez. (..) 33. Molekülleri arasında birbirinin davranışından etkilenmeyen ve aralarında çekim kuvveti olmayan gazlara ideal gazlar denir. (..) 34. İdeal gazlarda toplam hacim yanında gaz moleküllerinin hacmi çok küçük olduğundan gaz moleküllerinin hacmi ihmal edilebilir. (..) 35. He ve CO 2 gazlarından, CO 2 gerçek gaz, He gazını ise ideale yakın gaz olarak nitelendirebiliriz. (..) 36. Doğada bulunan gazların hiçbiri ideal gaz değildir. (..) 37. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşır. (..) 38. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan He ve CO 2 gazının kinetik enerjisi ve hızı artar. Dolayısıyla gaz taneciklerinin kabın çeperine çarpma hızı ve kuvveti artar. (..) 39. Sürtünmesiz pistonlu kaba gaz ilave edilirse piston yukarı doğru kayar ve kabın hacmi artar. (..) 40. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özelliklerini günlük hayatta aşağıda verilenlerden hangilerinde kullanılır; a) İlaçlamada, (..) b) Oto boyamada, (..) c) Bazı fren sistemlerinde, d) Oksijen tüplerinde, (..) e) LPG tüplerinde, (..) f) Hava balonlarında, (..) g) Soğutma sistemlerinde, (..) 41. Gazların bulundukları kabın her tarafına yayılmaları, onların sürekli hareket halinde olmalarının bir sonucudur. (..) 42. Gaz taneciklerinin hareketleri devamlı ve gelişigüzeldir. (..)

4 43. İlk defa 1827 yılında Robert Brown (Rabırt Bıravn) gaz moleküllerinin göstermiş olduğu doğrusal ve zigzaglı hareketler üzerine çalışmalar yapmıştır. (..) 44. Gaz moleküllerinin hareketlerine Brown Hareketi adı verilmiştir. (..) yüzyılın başlarında Ludwig Boltzman (Ludvig Boltzman), James Clerk Maxwell (Ceyms Klark Maksvel) ve diğer bilim insanlarının çalışmaları gazların kinetik teorisini ortaya koymuştur. (..) 46. Katı ve sıvılarda olduğu gibi gazlarda tanecikli yapıya (atom veya molekül) sahiptir. (..) 47. Kapalı bir kapta bulunan gaz tanecikleri birbirinden çok uzaktadır. (..) 48. Gaz tanecikleri arasındaki bu uzaklığın yanında, taneciklerin hacmi ihmal edile bilecek kadar küçüktür. 49. Gaz tanecikleri, sürekli olarak gelişigüzel hareket ederken aynı zamanda birbirleriyle ve kabın çeperleriyle çarpışırlar. (..) 50. Gaz taneciklerinin çarpışmalar hızlı ve esnektir. (..) 51. Tanecikler arasında çarpışma sırasında oluşan zayıf kuvvetler dışında başka kuvvetlerin olmadığı kabul edilir. (..) 52. Farklı gazların aynı sıcaklıkta taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. (..) 53. Kinetik enerji mutla sıcaklıkla doğru orantılıdır. (..) 54. Kinetik teori varsayımlarına uyan gazlara ideal gaz tanımlaması yaparken bu varsayımlara ihmal edilebilir farkla uyan gazları, ideale yakın gaz şeklinde nitelendirebilir. (..) 55. Gaz molekülleri bulunduğu ortamda yayılırlar. (..) 56. Aynı veya farklı koşullarda tüm gazlar birbirleri içerisinde yayılarak homojen karışımlar oluşturur. (..) 57. Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşit olacağından yayılma hızı molekül kütlesinden etkilenir. (..) 58. Bir gazın sıcaklığı artırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma hızı artar. (..) 59. Molekül kütlesi küçük olan gaz daha hızlı hareket eder. (..) 60. Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları özkütlesiyle ters orantılıdır.(..) 61. Gazların yayılma hızı ile zaman arasında ters orantı, yol arasında doğru orantı vardır. (..) 62. Gazların yayılma hızları mol kütlelerinin kare kökü ile ters orantılıdır. 63. Gazların yayılma hızını veren bağıntı, yılları arasında Thomas Graham (Tamıs Gıraham)'ın yaptığı deneysel çalışmaların sonucunda bulunmuş ve Graham Difüzyon Kanunu adını almıştır. (..) 64. H 2 ve O 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür. (H:1 ve O:16) (..) 65. He ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür.(he:4 ve S:32,O:16) (..) 66. O 2 ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 2 dir. (O:16 ve s:32) (..) 67. Belirli bir zaman sonra He gazi ile doldurulmuş balon hava dolu balondan daha önce söner. (..)

5 68. Gazların bulunduğu ortamdan dışarı yayılması olayına efüzyon denir. (..) 69. Sabit bir basınçta kapalı bir kaptaki gazın küçük bir delikten, kabın iç basıncı dış basınca eşit olana kadar, dışarıya doğru yayılması olayına efüzyon denir. (..) 70. Kinetik teoriye göre gaz molekülleri bulundukları kaba homojen olarak dağılırken hem birbirlerine hem de kabın çeperlerine çarparak çarptıkları yüzeye bir kuvvet uygularlar. (..) 71. Basınç birim yüzeye birim zamanda uygulanan kuvvettir. (..) 72. Gazın basıncı, bu gazın kabın çeperlerine uyguladığı kuvvetin, kabın yüzey alanına bölümüne eşittir.(..) 73. P= Basınç, birimi Pascal (Pa) : N/m 2 (..) 74. P= Kuvvet / Alan = F / S (..) 75. F=Kuvvet(m.g), birimi Newton (N) : kg.m/s 2 (..) 76. S= Alan, birimi metre kare : (m 2 ) (..) 77. P = F/S = mg/s =dvg/s =dshg/s = dhg (..) 78. h = P/dg ve g her tarafta aynı olduğundan h =p/d olur. (..) 79. Barometrelerdeki h yüksekliği, açık hava basıncıyla doğru orantılıdır. (..) 80. Barometrelerdeki h yüksekliği, sıvının yoğunluğuyla ters orantılıdır. (..) 81. Barometrelerdeki h yüksekliği, cam borunun şekline ve konumuna bağlı değildir. (..) 82. Barometrelerdeki h yüksekliği, cıvanın miktarına bağlı değildir. (..) 83. Balon havayla dolduğunda, sabit hızdaki gaz moleküllerinin birbirleri ve içinde bulundukları kabın çeperi ile çarpışması sonucu şişer. (..) 84. Genellikle gaz basınçları atmosfer basıncı ile karşılaştırılarak ölçülür. (..) 85. Dünyamızı saran atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne basınç uygular. (..) 86. Denizlerde yüzen balıklar nasıl sıvı basıncını hissetmezse bizde hava basıncını çok hissetmeyiz. 87. Atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre denir. (..) 88. Barometre, Torricelli tarafından geliştirilmiş bir ucu kapalı yaklaşık 850 mm uzunluğunda bir cam borudur. (..) 89. Barometre, tüpün civa ile doldurulduktan sonra ters çevrilerek açık bir kapta bulunan civa içerisine batırılması ile elde edilmiş bir düzenektir. (..) 90. Barometre kabının içindeki civanın yüzeyine uygulanan atmosfer basıncı tüpteki civa kolonunu dengede tutar. (..) 91. Barometre tüpünün içindeki boşluk, hemen hemen tam bir vakumdur. (..) 92. Baro metre kabında cıva yüksekliği dış basınca eşittir. (..) 93. Barometrelerdeki h yüksekliğine, barometre borusunun şekli etki etmez. (..)

6 94. Atmosferik basınç deniz seviyesinden yükseldikçe azalır. (..) 95. Barometre borusundaki boşluğun tamama yakın boş olmasının sebebi, civanın oda sıcaklığında uçucu olmamasıdır. (..) 96. Barometre tüpü içindeki civa yüksekliği atmosfer basıncının bir göstergesidir. (..) 97. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde civa kolonunu 760 mm yüksekte tutar. (..) mm yüksekliği, 1 atmosfer (atm) olarak isimlendirilir. (..) atm = Pa = kpa = 760 mmhg = 760 torr. (..) mm civa yüksekliğine eşdeğer olan basınç 1 torr dur. (..) 101. Barometre Gallio'nun öğrencisi Toricelli tarafından yapılmış ve onun kısa ismi torr dur. (..) 102. Bir gaz basıncı sıvı basıncıyla kıyaslanarak dolaylı yoldan ölçülür. (..) 103. Sıvı basıncı (hidrostatik basınç); sıvının yoğunluğu ve sıvı sütununun yüksekliğine bağlıdır. (..) 104. Barometre kaplarında cıva yerine su kullanılsaydı, yaklaşık 10,5 m bir boru kullanılacaktı. (..) 105. Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçmeye yarayan araçlara da manometre denir. (..) paskal = 1 N/m 2 = 1 kg/ms 2 dir. (..) bar = 10 5 paskaldır. (..) atm = 76 cm Hg = 760 mm Hg dır. (..) atm = N/m 2 = Pa =760 mm Hg dır. (..) 110. Gazlar konuldukları kabı tamamen doldurup onun şeklini alırlar. (..) 111. Gazın hacmi içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir. (..) 112. Gazların hacimleri, sıcaklık ve basınçtan, katılara göre daha fazla etkilenir. (..) 113. Gazın hacmi hesaplanırken sıcaklık ve basınç değerleri de hesaba katılır. (..) 114. Gazlar, birbirinden oldukça uzak ve bağımsız hareket eden taneciklerden oluşmuştur. (..) 115. İki tanecik arasındaki uzaklığa ortalama serbest yol denir. (..) 116. Ortalama serbest yol 2 katına çıkartıldığında kabın hacmi 8 katına çıkar. (..) 117. Açık bir kaptaki gazın hacminden bahsetmek anlamsız olur. (..) 118. Gazların hacimlerini miktar olarak belirtirken kullanılan birimler cm 3, m 3 veya L, ml'dir. (..) mL= 1 cm 3 (..) dm 3 = 1 X 10-3 m 3 (..) Litre = 1 dm 3 = 1000 ml = 1000 cm 3 tür. (..) 122. Kinetik teori gaz moleküllerini, kütlesi olan ama hacmi olmayan nokta küreler olarak tanımlar. (..) 123. Gaz moleküllerinin (nokta kürelerin) miktarı, Avogadro'nun ileri sürdüğü hipotezle hesaplanabilir. (..)

7 124. Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların eşit hacimlerinde 6,02 x tane atom ya da molekül bulunur. (..) ,02 x tane atom ya da molekül bir mol olarak tanımlanır. (..) 126. Bir mol atom ya da molekül içeren bir gazın toplam kütlesi, mol kütlesini (MA) ifade eder. (..) 127. Belli bir sıcaklık ve basınçta kütlesi 6 g NO(g) için; (N:14 O:16) a) 0.1 moldür. (..) b) 12,04 x tane molekül içerir. (..) c) NŞA da 4,48 litre hacim kaplar. (..) 128. Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. (..) 129. Sıcaklık arttıkça gazın kinetik enerjisi ve dolayısıyla hızı artar. (..) 130. Hızı artan molekülün çarpma sayısı ve çarpma hızı artar. (..) 131. Sıcaklık arttıkça, kabın çeperine uygulayacağı kuvvet artar. (..) 132. Sıcaklık termometre ile ölçülür. (..) 133. Ölçülen sıcaklık değerleri Celsius ( 0 C), Fahrenheit (F), Reaumur (R) ve Kelvin (K) gibi birimlerle gösterilir. (..)

8 2. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN CÜMLELERLE DOLDURUNUZ? 1. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline.. hali denir. (gaz) 2. Maddeler tabiatta.. halde bulunurlar. Bu haller; katı,sıvı ve gaz halleridir. (3) 3. Plazma hali maddenin halidir. (Özel-4.) 4. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında..yok denecek kadar azdır. (etkileşim) 5. Gaz moleküllerinin birbirinden tamamen.. hareket ettikleri varsayılır. (bağımsız) 6. Gazların hacim ve. işgal ettikleri kaba göre değişir. (şekileri) 7. Gazlar bulundukları kabı..doldururlar. (tamamen) 8. Gazlar.sıkıştırılabilirler. (kolaylıkla) 9. Gazlar birbiriyle.. karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. (her oranda) 10. Gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba uygularlar. (basınç) 11. Gazlar bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde... basıncı uygularlar. (aynı) 12. Gazların yoğunlukları katı ve. göre çok küçüktür. (sıvılara) 13. Gazların eşit miktarları eşit miktarda Isıtıldıklarında. oranda genleşirler. (aynı) 14. Gaz taneciklerinin oluşturduğu hacim, moleküller arasındaki boşluk yanında. edilebilecek kadar küçüktür. (ihmal) 15. Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da bulundukları kabın.çarpışırlar. (iç yüzeyiyle) 16. Gaz moleküllerinin çarpışmalarda taneciklerin hızı ve. değişebilir. (yönü) 17. Gaz moleküllerinin çarpışmaları.. olduğundan kinetik enerjide bir değişme olmaz. (esnek) 18. Gaz taneciklerinin sıcaklık değişimi ile hızları değişeceğinden, ortalama.. enerjileri de değişir. (kinetik) 19. Sıcaklıkları aynı olan bütün gazların. kinetik enerjileri birbirine eşittir. (ortalama) 20. Gaz molekülleri.. basınç düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. (yüksek) 21. Gazların özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların, moleküllerin kendi hacimleri yanında çok büyük olduğunu göstermektedir. (sıkıştırılabilme) 22. Gaz tanecikleri bulundukları kabı, homojen olarak dağılarak,.. doldururlar. (tamamen) 23. Gazlar önemli ölçüde.., genleştirile bilir. (sıkıştırılıp) 24. Silindir içinde bulunan gaz moleküleri etkisiyle sıkıştırılmıştır. (basıncın) 25. İçersinde CO 2 ve He bulunan silindir sıkıştırılınca önce.... gazı sıvılaşır. (CO 2 )

9 26. Birbirine yaklaşan moleküllerin arasındaki çekme kuvvetinin etkin olduğu durumda gaz.hale geçer. (sıvı) 27. Moleküllerinin birbirinden etkilendiği gazlara.. gazlar denir. (gerçek) 28. Molekülleri arasındaki etkileşimlerin sonucunda gerçek gazlar..sıvılaşabilir. (Basınçla) 29. Gerçek gazlarda moleküllerin. ihmal edilemez. (hacmi) 30. Molekülleri arasında birbirinin davranışından etkilenmeyen ve aralarında çekim kuvveti olmayan gazlara..gazlar denir. (ideal) 31. He ve CO 2 gazlarından, CO 2. gaz ise, He yakın gaz olarak nitelendirilir. (gerçek-ideale) 32. Gerçek gazlar. sıcaklık ve basınçta idealliğe yaklaşır. (yüksek-düşük) 33. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan He ve CO 2 gazının kinetik enerjisi ve hızı artar. 34. Sürtünmesiz pistonlu kaba gaz ilave edilirse piston doğru kayar ve kabın hacmi artar. (yukarı) 35. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özelliklerini günlük hayatta;..,.,..,.. kullanılır. (Oto boyamada, fren sistemlerinde, oksijen tüplerinde, LPG tüplerinde, hava balonlarında) 36. Gazların bulundukları kabın her tarafına yayılmaları, onların sürekli.. halinde olmalarının bir sonucudur. (hareket) 37. Gaz taneciklerinin hareketleri devamlı ve..dir. (gelişi güze) 38. Gaz moleküllerinin hareketlerine.. Hareketi adı verilmiştir. (Brown) yüzyılın başlarında....,...ve diğer bilim insanlarının çalışmaları gazların kinetik teorisini ortaya koymuştur. (Ludwig Boltzman, James Clerk Maxwell) 40. Katı ve sıvılarda olduğu gibi gazlarda..yapıya sahiptir. (tanecikli) 41. Gaz tanecikleri,. olarak gelişigüzel hareket ederken aynı zamanda birbirleriyle ve kabın çeperleriyle çarpışırlar. (sürekli) 42. Gaz taneciklerinin çarpışmalar ve tir. (hızlı - esnek) 43. Gaz tanecikleri arasında çarpışma sırasında oluşan zayıf kuvvetler dışında başka kuvvetlerin kabul edilir. (olmadığı) 44. Farklı gazların sıcaklıkta taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. (aynı) 45. Kinetik enerji.. sıcaklıkla doğru orantılıdır. (mutlak) 46. Kinetik teori varsayımlarına uyan gazlara ideal gaz tanımlaması yaparken bu varsayımlara ihmal edilebilir farkla uyan gazları, ideale.. gaz şeklinde nitelendirebilir. (yakın) 47. Aynı veya farklı koşullarda tüm gazlar birbirleri içerisinde yayılarak karışımlar oluşturur. (homojen)

10 48. Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşit olacağından yayılma hızı... kütlesinden etkilenir. (molkül) 49. Bir gazın sıcaklığı artırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma... artar. (hızı) 50. Molekül kütlesi küçük olan gaz daha...hareket eder. (hızlı) 51. Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları... ters orantılıdır. (öz kütlesiyle) 52. Gazların yayılma hızı ile zaman arasında..orantı, yol arasında.. orantı vardır. (ters-doğru) 53. Gazların yayılma hızları mol kütlelerinin ile ters orantılıdır. (kare kökü) 54. Gazların yayılma hızını veren bağıntı, Thomas Graham (Tamıs Gıraham)'ın yaptığı deneysel çalışmaların sonucunda bulunmuş ve. Difüzyon Kanunu adını almıştır. (Gıraham) 55. H 2 ve O 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı tür. (H:1 ve O:16) (4 ) 56. He ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı tür.(he:4 ve S:32,O:16) ( 4 ) 57. O 2 ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı dir. (O:16 ve s:32) (kök 2) 58. Belirli bir zaman sonra He gazi ile doldurulmuş balon hava dolu balondan daha..söner. (önce) 59. Gazların bulunduğu ortamdan dışarı yayılması olayına.denir. (efüzyon) 60. Sabit bir basınçta kapalı bir kaptaki gazın küçük bir delikten, kabın iç basıncı dış basınca eşit olana kadar, dışarıya doğru yayılması olayına.. denir. (efüzyon) 61. Kinetik teoriye göre gaz molekülleri bulundukları kaba homojen olarak dağılırken hem birbirlerine hem de kabın çeperlerine çarparak çarptıkları yüzeye bir.. uygularlar. (kuvvet) 62. Basınç birim. birim zamanda uygulanan kuvvettir. (yüzeye) 63. Gaz basıncı, gazın kabın çeperlerine uyguladığı kuvvetin, kabın... alanına bölümüne eşittir.(yüzey) 64. P= Basınç, birimi Pascal (Pa) :.. (N/m 2 ) 65. P= Kuvvet / Alan =.. (F / S ) 66. F=Kuvvet: formülüyle gösterilir, birimi Newton (N) : kg.m/s 2 ( m.g ) 67. S= Alan, birimi dir. (m 2 ) 68. P = F/S = mg/s =dvg/s =../S = dhg (dhgs) 69. h = P/dg ve g her tarafta aynı olduğundan h =./.. olur. (P/d) 70. Barometrelerdeki h yüksekliği, açık hava basıncıyla.. orantılıdır. (doğru) 71. Barometrelerdeki h yüksekliği, sıvının yoğunluğuyla orantılıdır. (ters) 72. Barometrelerdeki h yüksekliği, cam borunun ve.. bağlı değildir. (şekline-konumuna) 73. Barometrelerdeki h yüksekliği, cıvanın miktarına bağlı.. (değil) 74. Genellikle gaz basınçları atmosfer basıncı ile... ölçülür. (kıyaslanarak)

11 75. Dünyamızı saran atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne..uygular. (basınç) 76. Denizlerde yüzen balıklar nasıl sıvı. hissetmezse bizde hava basıncını çok hissetmeyiz. (asıncını) 77. Atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre denir. (..) 78. Barometre, tarafından geliştirilmiş bir ucu kapalı yaklaşık 850 mm uzunluğunda bir cam borudur. (Torricelli.) 79. Barometre, tüpün. ile doldurulduktan sonra ters çevrilerek açık bir kapta bulunan civa içerisine batırılması ile elde edilmiş bir düzenektir. (cıva) 80. Barometre kabının içindeki civanın yüzeyine uygulanan. basıncı tüpteki civa kolonunu dengede tutar. (atmosfer) 81. Barometre tüpünün içindeki., hemen hemen tam bir vakumdur. (boşluk) 82. Baro metre kabında cıva, dış basınca eşittir. (yüksekliği) 83. Atmosferik basınç deniz seviyesinden.. azalır. (yükseltikçe) 84. Barometre borusundaki boşluğun tamama yakın boş olmasının sebebi, civanın oda. uçucu olmamasıdır. (sıcaklığında) 85. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde civa kolonunu mm yüksekte tutar. (760) mm yüksekliği,. olarak isimlendirilir. ( 1 atmosfer ) 87.. = Pa = kpa = 760 mmhg = 760 torr. (1 atm) mm civa yüksekliğine eşdeğer olan basınç 1 dur. (tor) 89. Barometre,.'nun öğrencisi Toricelli tarafından yapılmış ve onun kısa ismi torr dur. (Galilo) 90. Bir.., sıvı basıncıyla kıyaslanarak dolaylı yoldan ölçülür. (gaz basıncı) 91. Sıvı basıncı (hidrostatik basınç); sıvının ve sıvı sütununun yüksekliğine bağlıdır. (yoğunluğu) 92. Barometre kaplarında cıva yerine su kullanılsaydı, yaklaşık m bir boru kullanılacaktı. (10.33) (d civa :13,6 g/cm 3 ) 93. Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçmeye yarayan araçlara da denir. (manometre) bar =. paskaldır. (10 5 ) 95. 1atm =. cm Hg = 760 mm Hg dır. (76) atm =...N/m 2 = Pa =760 mm Hg dır. (101325) 97. Gazların hacimleri, sıcaklık ve., katılara göre daha fazla etkilenir. (basınçtan) 98. Gazlar, birbirinden oldukça uzak ve bağımsız hareket eden oluşmuştur. (tanecikerden) 99. İki tanecik arasındaki uzaklığa.... denir. (ortalama serbest) 100. Ortalama serbest yol katına çıkartıldığında kabın hacmi. katına çıkar. (2-8) 101. Açık bir kaptaki gazın hacminden bahsetmek.. olur. (anlamsız)

12 102. Gazların hacimlerini. olarak belirtirken kullanılan birimler cm 3, m 3 veya L, ml'dir. (miktar) mL=.. cm 3 (1) dm 3 = 1 X.m 3 tür. (..) Litre = dm 3 = 1000 ml = 1000 cm 3 tür. ( 1 ) 106. Kinetik teori gaz moleküllerini,.olan ama hacmi olmayan nokta küreler olarak tanımlar. (kütlesi) 107. Gaz moleküllerinin (nokta kürelerin) miktarı, 'nun ileri sürdüğü hipotezle hesaplanabilir. (Avagadro) 108. Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların eşit hacimlerinde 6,02 x tane atom ya da molekül bulunur. (..) ,02 x tane atom ya da molekül.. olarak tanımlanır. (1 mol) 110. Bir mol atom ya da molekül içeren bir gazın toplam kütlesi,. kütlesi (MA) dir. (mol) 111. Gazlar için kinetik enerji.. sıcaklıkla doğru orantılıdır. (mutlak sıcaklık) 112. Hızı artan molekülün çarpma sayısı ve. hızı artar. (çarpışma) 113. Sıcaklık arttıkça, kabın çeperine uygulayacağı kuvvet artar. (kuvvet) 114. Sıcaklık.ile ölçülür. (termometre) 115. Ölçülen sıcaklık değerleri Celsius ( 0 C), ve.. (K) gibi birimlerle gösterilir. (kelvin)

13 3. AŞAĞIDA VERİLEN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI ÇÖZÜNÜZ? Test-1 1) I. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline gaz hali denir. II. Maddeler tabiatta 3 temel halde bulunurlar. III. Bu haller; katı,sıvı ve gaz halleridir. 4) I. Gazların hacim ve şekilleri konulduğu kaba göre değişir. II. Gazlar bulundukları kabı doldururlar. III. Gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. 2) 3) I. Plazma hali özel bir haldir. II. Plazma hali güneşte bulunan durumdur. III. Plazma hali maddenin en temel halidir. E) II ve III I. Gaz hali, molekül ve atomların, birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği haldir. II. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. III. Gaz moleküllerinin birbirinden bağımsız hareket ettikleri varsayılır. 5) 20 litrelik bir kapta eşit mollerde He ve CO gazları bulunmaktadır. Buna göre; I. He un hacmi 10 L dir. II. CO nun hacmi 10 L dir. III. He un hacmi 20 L dir. E) II ve III 6) I. Gazlar birbiriyle her oranda karışırlar. II. Bir miktar gaz bulunan kaba başka bir gaz ilave edildiğinde birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. III. Gazlar çok hızlı hareket ederler.

14 7) 8) I. Gazlar bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uygularlar. II. Gazlar bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde aynı basıncı uygularlar. III. Gazların yoğunlukları katı ve sıvıya göre yüksektir. I. Isıtıldıklarında bütün gazlar genleşirler. II. Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar. III. Gaz taneciklerinin oluşturduğu hacim, moleküller arasındaki boşluk yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. 10) İdeal esnek bir balonda bulunan bir miktar gaz taneciğinin sıcaklık değişimi ile; I. Hızları değişir. II. ortalama kinetik enerjileri de değişir. III. Basıncı değişir E) II ve III 11) I. Sıcaklıkları aynı olan bütün gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. II. Gaz molekülleri yüksek basınç düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. III. Gazların sıkıştırılabilme özelliğine, gaz molekülleri arasındaki boşluklar sebep olmaktadır. 9) I. Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da bulundukları kabın duvarlarıyla çarpışırlar. II. Gaz moleküllerinin çarpışmalarda taneciklerin hızı ve doğrultusu değişebilir. III. Gaz moleküllerinin çarpışmaları esnek olduğundan kinetik enerjide bir değişme olmaz. 12) I. Gaz tanecikleri bulundukları kabı, homojen olarak dağılarak, tamamen doldururlar. II. Gazlar önemli ölçüde sıkıştırıla bilirler. III. Gazlar önemli ölçüde genleştirile bilir.

15 Test-2 1. İçersinde CO 2 ve He bulunan silindir sıkıştırılınca önce CO 2 gazı sıvılaşır. Bu iki gazın göstermiş olduğu davranış farkı, I. Moleküller arası boşluklarla. II. Moleküller arası çekme kuvvetleri ile III. Mol kütleleriyle Verilenlerden hangileriyle açıklana bilir? 2. I. Moleküllerin arasındaki çekme kuvvetinin etkin olduğu durumda gaz sıvı hale geçer. II. Moleküller arası etkileşimi olan gazlara gerçek gazlar denir. III. Molekülleri arasındaki etkileşimlerin sonucunda gerçek gazlar basınçla sıvılaşabilir I. He ve CO 2 gazlarından, CO 2 gerçek gaz, He gazını ise ideale yakın gaz olarak nitelendirebiliriz. II. Doğada bulunan gazların hiçbiri ideal gaz değildir. III. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşır. I. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan gazların kinetik enerjisi artar. II. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan gazların hızı artar. III. Sürtünmesiz pistonlu kaba gaz ilave edilirse piston yukarı doğru kayar ve kabın hacmi artar. 3. I. Gerçek gazlarda moleküllerin hacmi ihmal edilemez. II. Aralarında çekim kuvveti olmayan gazlara ideal gazlar denir. III. İdeal gazlarda toplam hacim yanında gaz moleküllerinin hacmi ihmal edilebilir. 6. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özellikleri günlük hayatta aşağıdaki olaylardan hangilerinde kullanılır; I. İlaçlamada, II. Oto boyamada, III. Bazı fren sistemlerinde,

16 7. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özellikleri günlük hayatta aşağıdaki olaylardan hangilerinde kullanılır; A. Oksijen tüplerinde, B. LPG tüplerinde, C. Hava balonlarında, D. Soğutma sistemlerinde, E. Su transferinde. 8. I. Gaz taneciklerinin hareketleri devamlı ve gelişigüzeldir. II. İlk defa Robert Brown gaz moleküllerinin hareketlerini incelemiştir. III. Gaz moleküllerinin hareketlerine Brown Hareketi adı verilmiştir. 10. I. Katı ve sıvılarda olduğu gibi gazlarda tanecikli yapıya (atom veya molekül) sahiptir. II. Kapalı bir kapta bulunan gaz tanecikleri birbirinden çok uzaktadır. III. Gaz tanecikleri arasındaki bu uzaklığın yanında, taneciklerin hacmi ihmal edile bilecek kadar küçüktür. 11. I. Gaz tanecikleri, sürekli olarak hareket halindedirler. II. Gaz taneciklerinin çarpışmaları hızlı ve esnektir. III. Tanecikler arasında çarpışma sırasında oluşan zayıf kuvvetler dışında başka kuvvetlerin olmadığı kabul edilir. 9. Gazların kinetik teorisini ortaya koyan bilim adamları; I. Ludwig Boltzman (Ludvig Boltzman), II. James Clerk Maxwell (Ceyms Klark Maksvel) III. Boyle Mariotte Yukarıdakilerden hangileridir? 12. I. Farklı gazların aynı sıcaklıkta taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. II. Kinetik enerji mutla sıcaklıkla doğru orantılıdır. III. Kinetik teori varsayımlarına uyan gazla, ideal gaz tanımlamasına uyar.

17 Test-3 1) Gazların yayılma hızları; I. Sıcaklıkla artar II. Mol kütlesi arttıkça artar. III. Molekül kütlesi arttıkça azalır. 2) Bir gazın sıcaklığı artırıldığında: I. Kinetik enerjisi artar, II. Yayılma hızı artar, III. Basıncı azalır. 3) I. Molekül kütlesi küçük olan gaz daha hızlı hareket eder. II. Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları özkütlesiyle ters orantılıdır. III. Gazların yayılma hızı ile zaman arasında ters orantı, yol arasında doğru orantı vardır. 4) I. Gazların yayılma hızları mol kütlelerinin kare kökü ile ters orantılıdır. II. H 2 ve O 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür. (H:1 ve O:16) III. He ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür. (He:4 ve S:32,O:16) 5) I. Belirli bir zaman sonra He gazi ile doldurulmuş balon hava dolu balondan daha önce söner. II. Gazların bulunduğu ortamdan dışarı yayılması olayına efüzyon denir. III. He gazıyla dolu balon, O 2 gazıyla dolu balondan daha geç söner. 6) Kinetik teoriye göre gaz molekülleri; I. Bulundukları kaba homojen olarak dağılırlar. II. Birbirlerine ve kabın iç çeperiyle çarpışırlar. III. Çarptıkları yüzeye bir kuvvet uygularlar.

18 7) Gaz basıncıyla ilgili olarak; I. Birim yüzeye birim zamanda uygulanan kuvvettir. II. Gazın kabın çeperlerine uyguladığı kuvvetin, kabın yüzey alanına bölümüne eşittir. III. Birim yüzeye çarpan molekülün uyguladığı kuvvet arttıkça azalır. 8) I. P= Kuvvet / Alan = F / S II. Basınç, birimi Pascal (Pa) : N/m 2 III. F=Kuvvet(m.g), birimi Newton (N) : kg.m/s 2 9) Barometrelerdeki h yüksekliği, I. Açık hava basıncıyla doğru orantılıdır. II. Sıvının yoğunluğuyla ters orantılıdır. III. Cam borunun şekline ve konumuna bağlı değildir. 10) 11) I. Balon havayla dolduğunda, sabit hızdaki gaz moleküllerinin birbirleri ve içinde bulundukları kabın çeperi ile çarpışması sonucu şişer. II. Genellikle gaz basınçları atmosfer basıncı ile karşılaştırılarak ölçülür. III. Dünyamızı saran atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne basınç uygular. I. Atmosferin yer yüzüne uyguladığı basınca açık hava basıncı denir. II. Denizlerde yüzen balıklar nasıl sıvı basıncını hissetmezse bizde hava basıncını çok hissetmeyiz. III. Atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre denir. 12) Barometre ile ilgili olarak; I. Torricelli tarafından geliştirilmiştir. II. Bir ucu kapalı yaklaşık 850 mm uzunluğunda bir cam borudur. III. Barometre, tüpün civa ile doldurulduktan sonra ters çevrilerek açık bir kapta bulunan civa içerisine batırılması ile elde edilmiş bir düzenektir.

19 Test-4 I. Barometre tüpünün içindeki boşluk, hemen hemen tam bir vakumdur. II. Baro metre kabında cıva yüksekliği dış basınca eşittir. III. Barometrelerdeki h yüksekliğine, barometre borusunun şekli etki etmez. I. Atmosferik basınç deniz seviyesinden yükseldikçe azalır. II. Barometre borusundaki boşluğun tamama yakın boş olmasının sebebi, civanın oda sıcaklığında uçucu olmamasıdır. III. Barometre tüpü içindeki civa yüksekliği atmosfer basıncının bir göstergesidir. I. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde civa kolonunu 760 mm yüksekte tutar. II. 760 mm yüksekliği, 1 atmosfer (atm) olarak isimlendirilir. III. 1 atm = Pa = kpa = 760 torr I. 1 mm civa yüksekliğine eşdeğer olan basınç 1 torr dur. II. Barometre Gallio'nun öğrencisi Toricelli tarafından yapılmış ve onun kısa ismi torr dur. III. Bir gaz basıncı sıvı basıncıyla kıyaslanarak dolaylı yoldan ölçülür. I. Sıvı basıncı (hidrostatik basınç); sıvının yoğunluğu ve sıvı sütununun yüksekliğine bağlıdır. II. Barometre kaplarında cıva yerine su kullanılsaydı, yaklaşık 10,5 m bir boru kullanılacaktı. III. Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçmeye yarayan araçlara da manometre denir. I. Gazlar konuldukları kabı tamamen doldurup onun şeklini alırlar. II. Gazın hacmi içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir. III. Gazların hacimleri, sıcaklık ve basınçtan, katılara göre daha fazla etkilenir.

20 7. I. Gazın hacmi hesaplanırken sıcaklık ve basınç değerleri de hesaba katılır. II. Gazlar, birbirinden oldukça uzak ve bağımsız hareket eden taneciklerden oluşmuştur. III. Açık bir kaptaki gazın hacminden bahsetmek anlamsız olur. 10. I. Kinetik teori gaz moleküllerini, kütlesi olan ama hacmi olmayan nokta küreler olarak tanımlar. II. Gaz moleküllerinin (nokta kürelerin) miktarı, Avogadro'nun ileri sürdüğü hipotezle hesaplanabilir. III. Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. 8. I. İki tanecik arasındaki uzaklığa ortalama serbest yol denir. II. Ortalama serbest yol 2 katına çıkartıldığında kabın hacmi 8 katına çıkar. III. Gazların hacimlerini miktar olarak belirtirken kullanılan birimler cm 3, m 3 veya L, ml'dir. 11. I. Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların eşit hacimlerinde 6,02 x tane atom ya da molekül bulunur. II. 6,02 x tane atom ya da molekül bir mol olarak tanımlanır. III. Bir mol atom ya da molekül içeren bir gazın toplam kütlesi, mol kütlesini (MA) ifade eder. 9. Gazların hacim birimlerinin karşılaştırılmasıyla; I. 1mL= 1 cm 3 II. 1dm 3 = 1 X 10-3 m 3 III. 1 Litre = 1 dm 3 = 1000 ml = 1000 cm 3 tür. 12. Belli bir sıcaklık ve basınçta kütlesi 6 g NO(g) için; (N:14 O:16) I. 0.1 moldür. II. 12,04 x tane molekül içerir. III. NŞA da 4,48 litre hacim kaplar.

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI 2008 ANKARA ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI DERS SORUMLUSU:Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:Derya ÇAKICI 20338451 GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır.

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır. MADDENİN HALLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET E LARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı 1 E LARIN BASINCI : 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı : Dünya nın

Detaylı

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Giriş Bilimsel amaçla veya teknolojide gerekli alanlarda kullanılmak üzere, kapalı bir hacim içindeki gaz moleküllerinin

Detaylı

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 2 İçindekiler DEVRE ŞEMASI... 3 DENEY SETİNDE KULLANILAN MALZEMELER... 3 TEORİK BİLGİ... 4 BOYLE-MARİOTTE KANUNU... 4 GAY-LUSSAC KANUNU... 7 DENEYLER... 10 Deney TE 680-01...

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN KÜTLE: Yeryüzünde hacim kaplayan cisimlerin değişmez madde miktarıdır. ( sıcaklığa, basınca, çekim ivmesine bağlı olarak değişmez. ) Terazi ile ölçülür. Kütle birimi SI birim sisteminde Kg dır. Herhangi

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI Soru 1: Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. a) Sistem b)adyabatik sistem c) Kapalı sistem c) Bileşen analizi Cevap 1: a) Sistem: Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına verilen

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler?

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? 1. BASINÇ Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? Yeryüzündeki tüm maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları

Detaylı

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 ÜNİTE 4 v Ünite 4 Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 233 MADDENİN HALLERİ ÜNİTE 4 MADDENİN HALLERİ 1A H 2A 8A 3A 4A 5A 6A 7A He N O F Ne Cl Ar Kr Xe Rn 25

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır.

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. 1 1. TEMEL TARİF VE KAVRAMLAR (Ref. e_makaleleri) Kuvvet Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. F=ma Burada F bir madde parçacığına uygulanan

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir.

Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir. Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir. Benzinden iki kat daha verimlidir. Hidrojen kainatta en çok bulunan

Detaylı

BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ

BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ Kimya Mühendisi, bir prosesin belirlenen koşullarda çalışıp çalışmadığını denetlemek için, sıcaklık, basınç, yoğunluk, derişim, akış hızı gibi proses değişkenlerini

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

ÜNİTE 6. Gazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 6. Gazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 6 Amaçlar Gazlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Maddenin diğer hallerine göre gazların farklılığını ve yaşamımızdaki önemini kavrayacak, Gazların gözlenen fiziksel özelliklerinin kinetik teori ile

Detaylı

Bütün cisimler, üzerinde durdukları yüzeye ağırlıklarından dolayı bir basınç uygular.

Bütün cisimler, üzerinde durdukları yüzeye ağırlıklarından dolayı bir basınç uygular. KUVVET VE BASINÇ Ekmek keserken, meyve soyarken, bıçağın keskin kısmını kullanırız. Aynı kuvveti uygulasak da bıçağın kalın tarafıyla ekmeği kesemez, meyveyi soyamayız. Zeytine kaşık batırmak çok zordur,

Detaylı

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri II Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; iş-enerji, basit makina, sıvı ve gazların basıncı, Boyle-Mariotte ve Gay-Lussac yasaları ile ilgili

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü MENG 219 Deney Föyü Deney No: Deney Adı: Deney Sorumluları: Deneyin Amacı: X Basınç Ölçümü Doç. Dr. Kadir Kavaklıoğlu ve Araş. Gör. Y Bu deneyin amacı

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ÜNİTE : Maddenin Tanecikli Yapısı Üniteye Giriş Evrendeki tüm maddeler, tüm cisimler kendilerinden çok çok küçük parçacıklardan oluşmuşlardır. Örneğin; çok fırtınalı bir günde

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvı basıncı, kapta bulunan sıvının hacmine, kabın şekline

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

Isı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Isı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 6 Isı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar enerji kavramını, sıcaklık ve ısıyı, özgül ısıyı, ısı ölçümünü, erime ve buharlaşmayı, genleşmeyi, gazları öğreneceksiniz. İçindekiler Giriş Enerji Sıcaklık

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Barometre: açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet Manometre: kapalı

Detaylı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörleri için, farklı pazarlarda değişik önemler taşıyan pek çok uygulama vardır. Şekilde kimya endüstrisiyle ilgili bir kullanım görülmektedir. Mutlak

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER Enerji Kaynakları Hidroliğin Tanımı Sıkıştırılamaz özellikteki akışkanların kullanıldığı, akışkanın basıncının, debisinin ve yönünün kontrol edilebildiği

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

(SRS; SUPLEMENTARY RESTRAINT SYSTEM)

(SRS; SUPLEMENTARY RESTRAINT SYSTEM) 1 HAVA YASTIĞI SİSTEMİ; AİRBAG (SRS; SUPLEMENTARY RESTRAINT SYSTEM) (Ref. e_makaleleri) (1) merkezi hava yastığı ünitesi (2) yan hava yastığı algılayıcı (3) ön üst algılayıcı algılayıcı (sensor) hava yastığı

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI Ad Soyad: Numara: 1-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1 Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir? A Karbondioksit

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale HACİM Hacim; bir maddenin kapladığı yerdir. Hacim; a. V harfi ile gösterilir. b. Skaler büyüklüktür. c. Maddeler için ayırt edici

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

Şekilde, K3 kollektörlerini seçtiğimizde ve 300 l/saat lik bir debi deki basınç kaybı 50 mbar.

Şekilde, K3 kollektörlerini seçtiğimizde ve 300 l/saat lik bir debi deki basınç kaybı 50 mbar. Sistem kurulurken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi de, kurulacak sisteme uygun pompanın seçilmesidir. Küçük sistemlerde ( 30 m 2 ye kadar kollektör yüzeyine sahip sistemlerde), normal solar

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR 1. Yukarıdaki şekilde de

Detaylı

I. TERMODİNAMİĞİN TEMEL KAVRAMLARI. 1.1. Termodinamik ve Enerji

I. TERMODİNAMİĞİN TEMEL KAVRAMLARI. 1.1. Termodinamik ve Enerji I. TERMODİNAMİĞİN TEMEL KAVRAMLARI 1.1. Termodinamik ve Enerji Yoktan enerji üretmek ve ısıyı işe dönüştürmek için yapılan çalışmalar termodinamik bilim dalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Fiziksel,

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 AKIŞ ÖLÇÜMLERİ Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 Akış ölçümleri neden gereklidir? Akış hız ve debisinin ölçülmesi bir çok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ GAZLAR 1

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ GAZLAR 1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ GAZLAR 1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

31.05.2011. 1.Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı

31.05.2011. 1.Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 1 2 3 Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Isının Yayılma Yolları Isı Yalıtımı 6.Sınıf B.Madde ve Isı 1- Maddenin Tanecikli Yapısı : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde

Detaylı

Çözüm: m 1 = m 2 = 1g, G = 6.66 x 10-8 cm 3 /s.g, r = 1 cm. m m 1 2 F = G r 2 1 x 1. F = 6.66 x 10-8 1 F = 6.66 x 10-8 din (= g.

Çözüm: m 1 = m 2 = 1g, G = 6.66 x 10-8 cm 3 /s.g, r = 1 cm. m m 1 2 F = G r 2 1 x 1. F = 6.66 x 10-8 1 F = 6.66 x 10-8 din (= g. 1 ÖRNEKLER (Ref. e_makaleleri) 1. Kütleleri 1g olan ve birbirlerinden 1 cm uzaklıkta bulunan iki kütle arasındaki çekim kuvveti, din cinsinden, ne kadar olur? 10-13 cm uzaklıktaki iki nötron arasındaki

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

Kütle. Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir.

Kütle. Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir. Kütle Kütle, bir cismin sahip olduğu madde miktarıdır. m (mass ) harfi ile gösterilir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Birimi kg, gr veya tondur. Madde miktarını değiştirerek kütleyi de değiştirebilirsiniz.

Detaylı

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

HİDROSTATİK. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

HİDROSTATİK. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com HİDRSTTİK Hidrostatik, hareketsiz yada durgun durumda bulunan sıvıların ve diğer ivmelerden doğan basınç ve kuvvetleri ile uğraşan bilim dalıdır. Hidrostatik, denge durumunda bulunan sıvıların denge koşullarını

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği. Bölüm-II. Akışkanların Statiği

Akışkanlar Mekaniği. Bölüm-II. Akışkanların Statiği Akışkanlar Mekaniği Bölüm-II Akışkanların Statiği 1 2. AKIŞKANLARIN STATİĞİ 2.1. Akışkanlara Etki Eden Kuvvetler Birinci tip kuvvetler kütle (hacim) kuvvetleri ve ikinci tip kuvvetler yüzey kuvvetleri

Detaylı

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ. Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU 1. Kaynaklar. Prof. Dr. M. S. Kırkgöz, Kare Yayınları.

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ. Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU 1. Kaynaklar. Prof. Dr. M. S. Kırkgöz, Kare Yayınları. AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU 1 Kaynaklar 1. Akışkanlar Mekaniği Prof. Dr. M. S. Kırkgöz, Kare Yayınları. 2. Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Prof. Dr. Yalçın Yüksel, Beta Basım Yayın,

Detaylı

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Proses Tekniği 3.HAFTA 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Sürekli Akışlı Açık Sistemlerde Enerji Korunumu de = d dt Sistem dt eρdv + eρ V b n A Bu denklemde e = u + m + gz Q net,g + W net,g = d dt eρdv

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU : YOĞUNLUK

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU : YOĞUNLUK HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU : YOĞUNLUK DERS : ORTA ÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU : PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL GERÇEKLEŞTĐREN : ESRA ÇECE 20338465 ANKARA 2007 PROJE HEDEF

Detaylı

AERODİNAMİK KUVVETLER

AERODİNAMİK KUVVETLER AERODİNAMİK KUVVETLER Hazırlayan Prof. Dr. Mustafa Cavcar Aerodinamik Kuvvet Bir uçak üzerinde meydana gelen aerodinamik kuvvetlerin bileşkesi ( ); uçağın havayagörehızının () karesi, havanın yoğunluğu

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma B. Hal değişimi A. Bozunma A. ISINMA VE SOĞUMA Maddeler bulundukları ortamlara bağlı olarak sıcak yada soğuk olabilirler. Isının en önemli özelliklerinden

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

ÖABT KİMYA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KPSS 2016. Eğitimde

ÖABT KİMYA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KPSS 2016. Eğitimde ÖABT SINIF KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. ÖĞRETMENLİĞİ KİMYA Eğitimde 29. yıl Komisyon

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AKIŞKAN YATAKLI ISI TRANSFER DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

4.GAZLARDA BASINÇ, HACİM, MOL SAYISI VE SICAKLIK İLİŞKİSİ:

4.GAZLARDA BASINÇ, HACİM, MOL SAYISI VE SICAKLIK İLİŞKİSİ: GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1.MADDENİN GAZ HÂLİ: Bulunduğu hacmi doldurabilen ve bastırarak hacmi büyük ölçüde küçültülebilen akışkanlara GAZ denir. Gazların Genel Özellikleri: *Maddenin en düzensiz halidir.

Detaylı

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] KUVVET ve HAREKET Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] Sıvıların kaldırma kuvveti : Bütün sıvılar, içerisine atılan cisimlere kaldırma kuvveti uygulayarak cisimleri yukarıda tutmaya çalışırlar.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GAZ KANUNLARI 524KI0228

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GAZ KANUNLARI 524KI0228 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ GAZ KANUNLARI 524KI0228 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 AKIŞ ÖLÇÜMLERİ Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 Akış ölçümleri neden gereklidir? Akış hız ve debisinin ölçülmesi bir çok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde

Detaylı

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek GÜNEŞ 1- Büyüklük Güneş, güneş sisteminin en uzak ve en büyük yıldızıdır. Dünya ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre, çapı ise 1.392.000 kilometredir. Bu çap, Yeryüzünün 109 katı, Jüpiter in de 10

Detaylı

KATILARIN ATOMİK DÜZENİ KRİSTAL YAPILAR

KATILARIN ATOMİK DÜZENİ KRİSTAL YAPILAR KATILARIN ATOMİK DÜZENİ KRİSTAL YAPILAR KRİSTAL YAPILAR Mühendislik açısından önemli olan katı malzemelerin fiziksel özelikleri; katı malzemeleri meydana getiren atom, iyon veya moleküllerin dizilişine

Detaylı

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır.

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. ÖMER ÇOPUR ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. Madde: Kimyanın konusunu

Detaylı

YOĞUNLUK DENEYİ. Kullanılacak Donanım: 1. Terazi. 2. Balon jöje ve/veya piknometre, silindir (tank) Balon jöje. Piknometre. 3. Öğütülmüş ve toz cevher

YOĞUNLUK DENEYİ. Kullanılacak Donanım: 1. Terazi. 2. Balon jöje ve/veya piknometre, silindir (tank) Balon jöje. Piknometre. 3. Öğütülmüş ve toz cevher YOĞUNLUK DENEYİ TANIM VE AMAÇ: Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle veya yoğunluk denir. Birim hacim olarak 1 cm3, kütle birimi olarak da g alınırsa, yoğunluk birimi g/cm3 olur. Bir maddenin kütlesi

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

HİDROLİK-PNÖMATİK. Prof. Dr. İrfan AY. Makina. Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Balıkesir - 2008

HİDROLİK-PNÖMATİK. Prof. Dr. İrfan AY. Makina. Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Balıkesir - 2008 Makina * Prof. Dr. İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU * Balıkesir - 008 1 HİDROLİK VE PNÖMATİK 1.BÖLÜM HİDROLİK VE PNÖMATİĞE GİRİŞ TARİHÇESİ: Modern hidroliğin temelleri 1650 yılında Pascal ın kendi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI; sıcaklık farkından dolayı sistemden diğerine transfer olan bir enerji türüdür. Termodinamik bir sistemin hal değiştirirken geçen ısı transfer miktarıyla ilgilenir. Isı transferi

Detaylı

Donaldson Torid firması tarafından geliştirilmiş olan kartuş filtre elemanlı TDS-12 tipi bir toz tutma filtresi Şekil 3.15'te gösterilmiştir..

Donaldson Torid firması tarafından geliştirilmiş olan kartuş filtre elemanlı TDS-12 tipi bir toz tutma filtresi Şekil 3.15'te gösterilmiştir.. PNOMATĐK ĐLETĐM III. Bölüm Hüseyin AKKOÇ - Nuri ARUN Donaldson Torid firması tarafından geliştirilmiş olan kartuş filtre elemanlı TDS-12 tipi bir toz tutma filtresi Şekil 3.15'te gösterilmiştir.. Donaldson

Detaylı

Kaynak: Dudular, Kardelen ve Prof. Dr. Oktay Hüseyin (Guseinov) "Canlılar Neden Genellikle Yuvarlaktır?"

Kaynak: Dudular, Kardelen ve Prof. Dr. Oktay Hüseyin (Guseinov) Canlılar Neden Genellikle Yuvarlaktır? Kaynak: Dudular, Kardelen ve Prof. Dr. Oktay Hüseyin (Guseinov) "Canlılar Neden Genellikle Yuvarlaktır?" Eğitişim Dergisi. Sayı 15. Mayıs 2007. CANLILAR NEDEN GENELLİKLE YUVARLAKTIR? Kardelen Dudular Prof.

Detaylı

STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI

STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI AMAÇ Bu deneyin amacı sabit oranlar yasasını kanıtlamak ve öğrencilere tartma analizlerinde ve hata hesaplamalarında deneyim kazandırmaktır. TEORİ Stokiyometri, bir bileşiğin

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I BERNOULLİ DENEYİ FÖYÜ 2014 1. GENEL BİLGİLER Bernoulli denklemi basınç, hız

Detaylı

Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik

Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik SAKARYA 2010 Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik çevrimi) açıklanması Çevrim Prosesin başladığı

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı