Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri"

Transkript

1 Maddenin 2010 Halleri-1 Gazların Genel Özellikleri

2 1. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU YAZINIZ? 1. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline gaz hali denir. (..) 2. Maddeler tabiatta 3 temel halde bulunurlar. Bu haller; katı,sıvı ve gaz halleridir. (..) 3. Plazma hali özel bir haldir (..) 4. Gaz hali, molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği haldir. (..) 5. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. (..) 6. Gaz moleküllerinin birbirinden bağımsız hareket ettikleri varsayılır. (..) 7. Gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. (..) 8. Gazlar bulundukları kabı doldururlar. (..) 9. Gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. (..) 10. Gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. (..) 11. Gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uygularlar. (..) 12. Gazlar bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde aynı basıncı uygularlar. (..) 13. Gazların yoğunlukları katı ve sıvıya göre çok küçüktür. (..) 14. Isıtıldıklarında bütün gazlar sıcaklık değişimi karşısında aynı oranda genleşirler. (..) 15. Gazlar kolaylıkla bulundukları ortamda yayılırlar. (..) 16. Gaz taneciklerinin oluşturduğu hacim, moleküller arasındaki boşluk yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. (..) 17. Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da bulundukları kabın duvarlarıyla çarpışırlar. (..) 18. Gaz moleküllerinin çarpışmalarda taneciklerin hızı ve doğrultusu değişebilir. (..) 19. Gaz moleküllerinin çarpışmaları esnek olduğundan kinetik enerjide bir değişme olmaz. (..) 20. Gaz taneciklerinin sıcaklık değişimi ile hızları değişeceğinden, ortalama kinetik enerjileri de değişir. (..) 21. Sıcaklıkları aynı olan bütün gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. (..) 22. Gaz molekülleri yüksek basınç düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. (..) 23. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların, moleküllerin kendi hacimleri yanında çok büyük olduğunu göstermektedir. (..) 24. Gaz tanecikleri bulundukları kabı, homojen olarak dağılarak, tamamen doldururlar. (..)

3 25. Gazlar önemli ölçüde sıkıştırılıp genleştirile bilir. (..) 26. Silindir içinde bulunan gaz moleküleri basıncın etkisiyle sıkıştırılmıştır. (..) 27. İçersinde CO 2 ve He bulunan silindir sıkıştırılınca önce CO 2 gazı sıvılaşır. (..) 28. Bu iki gazın göstermiş olduğu davranış farkı, ancak moleküller arası boşluklarla ve moleküller arası çekme kuvvetleri ile açıklanır. (..) 29. Ortam sıcaklığı ve basınç etkisiyle birbirine yaklaşan moleküllerin arasındaki çekme kuvvetinin etkin olduğu durumda gaz sıvı hale geçer. (..) 30. Moleküller arası etkileşimi olan ve moleküllerin birbirinden etkilendiği gazlara gerçek gazlar denir. (..) 31. Molekülleri arasındaki etkileşimlerin sonucunda gerçek gazlar basınçla sıvılaşabilir. (..) 32. Gerçek gazlarda moleküllerin hacmi ihmal edilemez. (..) 33. Molekülleri arasında birbirinin davranışından etkilenmeyen ve aralarında çekim kuvveti olmayan gazlara ideal gazlar denir. (..) 34. İdeal gazlarda toplam hacim yanında gaz moleküllerinin hacmi çok küçük olduğundan gaz moleküllerinin hacmi ihmal edilebilir. (..) 35. He ve CO 2 gazlarından, CO 2 gerçek gaz, He gazını ise ideale yakın gaz olarak nitelendirebiliriz. (..) 36. Doğada bulunan gazların hiçbiri ideal gaz değildir. (..) 37. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşır. (..) 38. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan He ve CO 2 gazının kinetik enerjisi ve hızı artar. Dolayısıyla gaz taneciklerinin kabın çeperine çarpma hızı ve kuvveti artar. (..) 39. Sürtünmesiz pistonlu kaba gaz ilave edilirse piston yukarı doğru kayar ve kabın hacmi artar. (..) 40. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özelliklerini günlük hayatta aşağıda verilenlerden hangilerinde kullanılır; a) İlaçlamada, (..) b) Oto boyamada, (..) c) Bazı fren sistemlerinde, d) Oksijen tüplerinde, (..) e) LPG tüplerinde, (..) f) Hava balonlarında, (..) g) Soğutma sistemlerinde, (..) 41. Gazların bulundukları kabın her tarafına yayılmaları, onların sürekli hareket halinde olmalarının bir sonucudur. (..) 42. Gaz taneciklerinin hareketleri devamlı ve gelişigüzeldir. (..)

4 43. İlk defa 1827 yılında Robert Brown (Rabırt Bıravn) gaz moleküllerinin göstermiş olduğu doğrusal ve zigzaglı hareketler üzerine çalışmalar yapmıştır. (..) 44. Gaz moleküllerinin hareketlerine Brown Hareketi adı verilmiştir. (..) yüzyılın başlarında Ludwig Boltzman (Ludvig Boltzman), James Clerk Maxwell (Ceyms Klark Maksvel) ve diğer bilim insanlarının çalışmaları gazların kinetik teorisini ortaya koymuştur. (..) 46. Katı ve sıvılarda olduğu gibi gazlarda tanecikli yapıya (atom veya molekül) sahiptir. (..) 47. Kapalı bir kapta bulunan gaz tanecikleri birbirinden çok uzaktadır. (..) 48. Gaz tanecikleri arasındaki bu uzaklığın yanında, taneciklerin hacmi ihmal edile bilecek kadar küçüktür. 49. Gaz tanecikleri, sürekli olarak gelişigüzel hareket ederken aynı zamanda birbirleriyle ve kabın çeperleriyle çarpışırlar. (..) 50. Gaz taneciklerinin çarpışmalar hızlı ve esnektir. (..) 51. Tanecikler arasında çarpışma sırasında oluşan zayıf kuvvetler dışında başka kuvvetlerin olmadığı kabul edilir. (..) 52. Farklı gazların aynı sıcaklıkta taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. (..) 53. Kinetik enerji mutla sıcaklıkla doğru orantılıdır. (..) 54. Kinetik teori varsayımlarına uyan gazlara ideal gaz tanımlaması yaparken bu varsayımlara ihmal edilebilir farkla uyan gazları, ideale yakın gaz şeklinde nitelendirebilir. (..) 55. Gaz molekülleri bulunduğu ortamda yayılırlar. (..) 56. Aynı veya farklı koşullarda tüm gazlar birbirleri içerisinde yayılarak homojen karışımlar oluşturur. (..) 57. Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşit olacağından yayılma hızı molekül kütlesinden etkilenir. (..) 58. Bir gazın sıcaklığı artırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma hızı artar. (..) 59. Molekül kütlesi küçük olan gaz daha hızlı hareket eder. (..) 60. Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları özkütlesiyle ters orantılıdır.(..) 61. Gazların yayılma hızı ile zaman arasında ters orantı, yol arasında doğru orantı vardır. (..) 62. Gazların yayılma hızları mol kütlelerinin kare kökü ile ters orantılıdır. 63. Gazların yayılma hızını veren bağıntı, yılları arasında Thomas Graham (Tamıs Gıraham)'ın yaptığı deneysel çalışmaların sonucunda bulunmuş ve Graham Difüzyon Kanunu adını almıştır. (..) 64. H 2 ve O 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür. (H:1 ve O:16) (..) 65. He ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür.(he:4 ve S:32,O:16) (..) 66. O 2 ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 2 dir. (O:16 ve s:32) (..) 67. Belirli bir zaman sonra He gazi ile doldurulmuş balon hava dolu balondan daha önce söner. (..)

5 68. Gazların bulunduğu ortamdan dışarı yayılması olayına efüzyon denir. (..) 69. Sabit bir basınçta kapalı bir kaptaki gazın küçük bir delikten, kabın iç basıncı dış basınca eşit olana kadar, dışarıya doğru yayılması olayına efüzyon denir. (..) 70. Kinetik teoriye göre gaz molekülleri bulundukları kaba homojen olarak dağılırken hem birbirlerine hem de kabın çeperlerine çarparak çarptıkları yüzeye bir kuvvet uygularlar. (..) 71. Basınç birim yüzeye birim zamanda uygulanan kuvvettir. (..) 72. Gazın basıncı, bu gazın kabın çeperlerine uyguladığı kuvvetin, kabın yüzey alanına bölümüne eşittir.(..) 73. P= Basınç, birimi Pascal (Pa) : N/m 2 (..) 74. P= Kuvvet / Alan = F / S (..) 75. F=Kuvvet(m.g), birimi Newton (N) : kg.m/s 2 (..) 76. S= Alan, birimi metre kare : (m 2 ) (..) 77. P = F/S = mg/s =dvg/s =dshg/s = dhg (..) 78. h = P/dg ve g her tarafta aynı olduğundan h =p/d olur. (..) 79. Barometrelerdeki h yüksekliği, açık hava basıncıyla doğru orantılıdır. (..) 80. Barometrelerdeki h yüksekliği, sıvının yoğunluğuyla ters orantılıdır. (..) 81. Barometrelerdeki h yüksekliği, cam borunun şekline ve konumuna bağlı değildir. (..) 82. Barometrelerdeki h yüksekliği, cıvanın miktarına bağlı değildir. (..) 83. Balon havayla dolduğunda, sabit hızdaki gaz moleküllerinin birbirleri ve içinde bulundukları kabın çeperi ile çarpışması sonucu şişer. (..) 84. Genellikle gaz basınçları atmosfer basıncı ile karşılaştırılarak ölçülür. (..) 85. Dünyamızı saran atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne basınç uygular. (..) 86. Denizlerde yüzen balıklar nasıl sıvı basıncını hissetmezse bizde hava basıncını çok hissetmeyiz. 87. Atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre denir. (..) 88. Barometre, Torricelli tarafından geliştirilmiş bir ucu kapalı yaklaşık 850 mm uzunluğunda bir cam borudur. (..) 89. Barometre, tüpün civa ile doldurulduktan sonra ters çevrilerek açık bir kapta bulunan civa içerisine batırılması ile elde edilmiş bir düzenektir. (..) 90. Barometre kabının içindeki civanın yüzeyine uygulanan atmosfer basıncı tüpteki civa kolonunu dengede tutar. (..) 91. Barometre tüpünün içindeki boşluk, hemen hemen tam bir vakumdur. (..) 92. Baro metre kabında cıva yüksekliği dış basınca eşittir. (..) 93. Barometrelerdeki h yüksekliğine, barometre borusunun şekli etki etmez. (..)

6 94. Atmosferik basınç deniz seviyesinden yükseldikçe azalır. (..) 95. Barometre borusundaki boşluğun tamama yakın boş olmasının sebebi, civanın oda sıcaklığında uçucu olmamasıdır. (..) 96. Barometre tüpü içindeki civa yüksekliği atmosfer basıncının bir göstergesidir. (..) 97. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde civa kolonunu 760 mm yüksekte tutar. (..) mm yüksekliği, 1 atmosfer (atm) olarak isimlendirilir. (..) atm = Pa = kpa = 760 mmhg = 760 torr. (..) mm civa yüksekliğine eşdeğer olan basınç 1 torr dur. (..) 101. Barometre Gallio'nun öğrencisi Toricelli tarafından yapılmış ve onun kısa ismi torr dur. (..) 102. Bir gaz basıncı sıvı basıncıyla kıyaslanarak dolaylı yoldan ölçülür. (..) 103. Sıvı basıncı (hidrostatik basınç); sıvının yoğunluğu ve sıvı sütununun yüksekliğine bağlıdır. (..) 104. Barometre kaplarında cıva yerine su kullanılsaydı, yaklaşık 10,5 m bir boru kullanılacaktı. (..) 105. Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçmeye yarayan araçlara da manometre denir. (..) paskal = 1 N/m 2 = 1 kg/ms 2 dir. (..) bar = 10 5 paskaldır. (..) atm = 76 cm Hg = 760 mm Hg dır. (..) atm = N/m 2 = Pa =760 mm Hg dır. (..) 110. Gazlar konuldukları kabı tamamen doldurup onun şeklini alırlar. (..) 111. Gazın hacmi içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir. (..) 112. Gazların hacimleri, sıcaklık ve basınçtan, katılara göre daha fazla etkilenir. (..) 113. Gazın hacmi hesaplanırken sıcaklık ve basınç değerleri de hesaba katılır. (..) 114. Gazlar, birbirinden oldukça uzak ve bağımsız hareket eden taneciklerden oluşmuştur. (..) 115. İki tanecik arasındaki uzaklığa ortalama serbest yol denir. (..) 116. Ortalama serbest yol 2 katına çıkartıldığında kabın hacmi 8 katına çıkar. (..) 117. Açık bir kaptaki gazın hacminden bahsetmek anlamsız olur. (..) 118. Gazların hacimlerini miktar olarak belirtirken kullanılan birimler cm 3, m 3 veya L, ml'dir. (..) mL= 1 cm 3 (..) dm 3 = 1 X 10-3 m 3 (..) Litre = 1 dm 3 = 1000 ml = 1000 cm 3 tür. (..) 122. Kinetik teori gaz moleküllerini, kütlesi olan ama hacmi olmayan nokta küreler olarak tanımlar. (..) 123. Gaz moleküllerinin (nokta kürelerin) miktarı, Avogadro'nun ileri sürdüğü hipotezle hesaplanabilir. (..)

7 124. Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların eşit hacimlerinde 6,02 x tane atom ya da molekül bulunur. (..) ,02 x tane atom ya da molekül bir mol olarak tanımlanır. (..) 126. Bir mol atom ya da molekül içeren bir gazın toplam kütlesi, mol kütlesini (MA) ifade eder. (..) 127. Belli bir sıcaklık ve basınçta kütlesi 6 g NO(g) için; (N:14 O:16) a) 0.1 moldür. (..) b) 12,04 x tane molekül içerir. (..) c) NŞA da 4,48 litre hacim kaplar. (..) 128. Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. (..) 129. Sıcaklık arttıkça gazın kinetik enerjisi ve dolayısıyla hızı artar. (..) 130. Hızı artan molekülün çarpma sayısı ve çarpma hızı artar. (..) 131. Sıcaklık arttıkça, kabın çeperine uygulayacağı kuvvet artar. (..) 132. Sıcaklık termometre ile ölçülür. (..) 133. Ölçülen sıcaklık değerleri Celsius ( 0 C), Fahrenheit (F), Reaumur (R) ve Kelvin (K) gibi birimlerle gösterilir. (..)

8 2. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN CÜMLELERLE DOLDURUNUZ? 1. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline.. hali denir. (gaz) 2. Maddeler tabiatta.. halde bulunurlar. Bu haller; katı,sıvı ve gaz halleridir. (3) 3. Plazma hali maddenin halidir. (Özel-4.) 4. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında..yok denecek kadar azdır. (etkileşim) 5. Gaz moleküllerinin birbirinden tamamen.. hareket ettikleri varsayılır. (bağımsız) 6. Gazların hacim ve. işgal ettikleri kaba göre değişir. (şekileri) 7. Gazlar bulundukları kabı..doldururlar. (tamamen) 8. Gazlar.sıkıştırılabilirler. (kolaylıkla) 9. Gazlar birbiriyle.. karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. (her oranda) 10. Gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba uygularlar. (basınç) 11. Gazlar bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde... basıncı uygularlar. (aynı) 12. Gazların yoğunlukları katı ve. göre çok küçüktür. (sıvılara) 13. Gazların eşit miktarları eşit miktarda Isıtıldıklarında. oranda genleşirler. (aynı) 14. Gaz taneciklerinin oluşturduğu hacim, moleküller arasındaki boşluk yanında. edilebilecek kadar küçüktür. (ihmal) 15. Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da bulundukları kabın.çarpışırlar. (iç yüzeyiyle) 16. Gaz moleküllerinin çarpışmalarda taneciklerin hızı ve. değişebilir. (yönü) 17. Gaz moleküllerinin çarpışmaları.. olduğundan kinetik enerjide bir değişme olmaz. (esnek) 18. Gaz taneciklerinin sıcaklık değişimi ile hızları değişeceğinden, ortalama.. enerjileri de değişir. (kinetik) 19. Sıcaklıkları aynı olan bütün gazların. kinetik enerjileri birbirine eşittir. (ortalama) 20. Gaz molekülleri.. basınç düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. (yüksek) 21. Gazların özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların, moleküllerin kendi hacimleri yanında çok büyük olduğunu göstermektedir. (sıkıştırılabilme) 22. Gaz tanecikleri bulundukları kabı, homojen olarak dağılarak,.. doldururlar. (tamamen) 23. Gazlar önemli ölçüde.., genleştirile bilir. (sıkıştırılıp) 24. Silindir içinde bulunan gaz moleküleri etkisiyle sıkıştırılmıştır. (basıncın) 25. İçersinde CO 2 ve He bulunan silindir sıkıştırılınca önce.... gazı sıvılaşır. (CO 2 )

9 26. Birbirine yaklaşan moleküllerin arasındaki çekme kuvvetinin etkin olduğu durumda gaz.hale geçer. (sıvı) 27. Moleküllerinin birbirinden etkilendiği gazlara.. gazlar denir. (gerçek) 28. Molekülleri arasındaki etkileşimlerin sonucunda gerçek gazlar..sıvılaşabilir. (Basınçla) 29. Gerçek gazlarda moleküllerin. ihmal edilemez. (hacmi) 30. Molekülleri arasında birbirinin davranışından etkilenmeyen ve aralarında çekim kuvveti olmayan gazlara..gazlar denir. (ideal) 31. He ve CO 2 gazlarından, CO 2. gaz ise, He yakın gaz olarak nitelendirilir. (gerçek-ideale) 32. Gerçek gazlar. sıcaklık ve basınçta idealliğe yaklaşır. (yüksek-düşük) 33. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan He ve CO 2 gazının kinetik enerjisi ve hızı artar. 34. Sürtünmesiz pistonlu kaba gaz ilave edilirse piston doğru kayar ve kabın hacmi artar. (yukarı) 35. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özelliklerini günlük hayatta;..,.,..,.. kullanılır. (Oto boyamada, fren sistemlerinde, oksijen tüplerinde, LPG tüplerinde, hava balonlarında) 36. Gazların bulundukları kabın her tarafına yayılmaları, onların sürekli.. halinde olmalarının bir sonucudur. (hareket) 37. Gaz taneciklerinin hareketleri devamlı ve..dir. (gelişi güze) 38. Gaz moleküllerinin hareketlerine.. Hareketi adı verilmiştir. (Brown) yüzyılın başlarında....,...ve diğer bilim insanlarının çalışmaları gazların kinetik teorisini ortaya koymuştur. (Ludwig Boltzman, James Clerk Maxwell) 40. Katı ve sıvılarda olduğu gibi gazlarda..yapıya sahiptir. (tanecikli) 41. Gaz tanecikleri,. olarak gelişigüzel hareket ederken aynı zamanda birbirleriyle ve kabın çeperleriyle çarpışırlar. (sürekli) 42. Gaz taneciklerinin çarpışmalar ve tir. (hızlı - esnek) 43. Gaz tanecikleri arasında çarpışma sırasında oluşan zayıf kuvvetler dışında başka kuvvetlerin kabul edilir. (olmadığı) 44. Farklı gazların sıcaklıkta taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. (aynı) 45. Kinetik enerji.. sıcaklıkla doğru orantılıdır. (mutlak) 46. Kinetik teori varsayımlarına uyan gazlara ideal gaz tanımlaması yaparken bu varsayımlara ihmal edilebilir farkla uyan gazları, ideale.. gaz şeklinde nitelendirebilir. (yakın) 47. Aynı veya farklı koşullarda tüm gazlar birbirleri içerisinde yayılarak karışımlar oluşturur. (homojen)

10 48. Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşit olacağından yayılma hızı... kütlesinden etkilenir. (molkül) 49. Bir gazın sıcaklığı artırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma... artar. (hızı) 50. Molekül kütlesi küçük olan gaz daha...hareket eder. (hızlı) 51. Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları... ters orantılıdır. (öz kütlesiyle) 52. Gazların yayılma hızı ile zaman arasında..orantı, yol arasında.. orantı vardır. (ters-doğru) 53. Gazların yayılma hızları mol kütlelerinin ile ters orantılıdır. (kare kökü) 54. Gazların yayılma hızını veren bağıntı, Thomas Graham (Tamıs Gıraham)'ın yaptığı deneysel çalışmaların sonucunda bulunmuş ve. Difüzyon Kanunu adını almıştır. (Gıraham) 55. H 2 ve O 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı tür. (H:1 ve O:16) (4 ) 56. He ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı tür.(he:4 ve S:32,O:16) ( 4 ) 57. O 2 ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı dir. (O:16 ve s:32) (kök 2) 58. Belirli bir zaman sonra He gazi ile doldurulmuş balon hava dolu balondan daha..söner. (önce) 59. Gazların bulunduğu ortamdan dışarı yayılması olayına.denir. (efüzyon) 60. Sabit bir basınçta kapalı bir kaptaki gazın küçük bir delikten, kabın iç basıncı dış basınca eşit olana kadar, dışarıya doğru yayılması olayına.. denir. (efüzyon) 61. Kinetik teoriye göre gaz molekülleri bulundukları kaba homojen olarak dağılırken hem birbirlerine hem de kabın çeperlerine çarparak çarptıkları yüzeye bir.. uygularlar. (kuvvet) 62. Basınç birim. birim zamanda uygulanan kuvvettir. (yüzeye) 63. Gaz basıncı, gazın kabın çeperlerine uyguladığı kuvvetin, kabın... alanına bölümüne eşittir.(yüzey) 64. P= Basınç, birimi Pascal (Pa) :.. (N/m 2 ) 65. P= Kuvvet / Alan =.. (F / S ) 66. F=Kuvvet: formülüyle gösterilir, birimi Newton (N) : kg.m/s 2 ( m.g ) 67. S= Alan, birimi dir. (m 2 ) 68. P = F/S = mg/s =dvg/s =../S = dhg (dhgs) 69. h = P/dg ve g her tarafta aynı olduğundan h =./.. olur. (P/d) 70. Barometrelerdeki h yüksekliği, açık hava basıncıyla.. orantılıdır. (doğru) 71. Barometrelerdeki h yüksekliği, sıvının yoğunluğuyla orantılıdır. (ters) 72. Barometrelerdeki h yüksekliği, cam borunun ve.. bağlı değildir. (şekline-konumuna) 73. Barometrelerdeki h yüksekliği, cıvanın miktarına bağlı.. (değil) 74. Genellikle gaz basınçları atmosfer basıncı ile... ölçülür. (kıyaslanarak)

11 75. Dünyamızı saran atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne..uygular. (basınç) 76. Denizlerde yüzen balıklar nasıl sıvı. hissetmezse bizde hava basıncını çok hissetmeyiz. (asıncını) 77. Atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre denir. (..) 78. Barometre, tarafından geliştirilmiş bir ucu kapalı yaklaşık 850 mm uzunluğunda bir cam borudur. (Torricelli.) 79. Barometre, tüpün. ile doldurulduktan sonra ters çevrilerek açık bir kapta bulunan civa içerisine batırılması ile elde edilmiş bir düzenektir. (cıva) 80. Barometre kabının içindeki civanın yüzeyine uygulanan. basıncı tüpteki civa kolonunu dengede tutar. (atmosfer) 81. Barometre tüpünün içindeki., hemen hemen tam bir vakumdur. (boşluk) 82. Baro metre kabında cıva, dış basınca eşittir. (yüksekliği) 83. Atmosferik basınç deniz seviyesinden.. azalır. (yükseltikçe) 84. Barometre borusundaki boşluğun tamama yakın boş olmasının sebebi, civanın oda. uçucu olmamasıdır. (sıcaklığında) 85. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde civa kolonunu mm yüksekte tutar. (760) mm yüksekliği,. olarak isimlendirilir. ( 1 atmosfer ) 87.. = Pa = kpa = 760 mmhg = 760 torr. (1 atm) mm civa yüksekliğine eşdeğer olan basınç 1 dur. (tor) 89. Barometre,.'nun öğrencisi Toricelli tarafından yapılmış ve onun kısa ismi torr dur. (Galilo) 90. Bir.., sıvı basıncıyla kıyaslanarak dolaylı yoldan ölçülür. (gaz basıncı) 91. Sıvı basıncı (hidrostatik basınç); sıvının ve sıvı sütununun yüksekliğine bağlıdır. (yoğunluğu) 92. Barometre kaplarında cıva yerine su kullanılsaydı, yaklaşık m bir boru kullanılacaktı. (10.33) (d civa :13,6 g/cm 3 ) 93. Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçmeye yarayan araçlara da denir. (manometre) bar =. paskaldır. (10 5 ) 95. 1atm =. cm Hg = 760 mm Hg dır. (76) atm =...N/m 2 = Pa =760 mm Hg dır. (101325) 97. Gazların hacimleri, sıcaklık ve., katılara göre daha fazla etkilenir. (basınçtan) 98. Gazlar, birbirinden oldukça uzak ve bağımsız hareket eden oluşmuştur. (tanecikerden) 99. İki tanecik arasındaki uzaklığa.... denir. (ortalama serbest) 100. Ortalama serbest yol katına çıkartıldığında kabın hacmi. katına çıkar. (2-8) 101. Açık bir kaptaki gazın hacminden bahsetmek.. olur. (anlamsız)

12 102. Gazların hacimlerini. olarak belirtirken kullanılan birimler cm 3, m 3 veya L, ml'dir. (miktar) mL=.. cm 3 (1) dm 3 = 1 X.m 3 tür. (..) Litre = dm 3 = 1000 ml = 1000 cm 3 tür. ( 1 ) 106. Kinetik teori gaz moleküllerini,.olan ama hacmi olmayan nokta küreler olarak tanımlar. (kütlesi) 107. Gaz moleküllerinin (nokta kürelerin) miktarı, 'nun ileri sürdüğü hipotezle hesaplanabilir. (Avagadro) 108. Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların eşit hacimlerinde 6,02 x tane atom ya da molekül bulunur. (..) ,02 x tane atom ya da molekül.. olarak tanımlanır. (1 mol) 110. Bir mol atom ya da molekül içeren bir gazın toplam kütlesi,. kütlesi (MA) dir. (mol) 111. Gazlar için kinetik enerji.. sıcaklıkla doğru orantılıdır. (mutlak sıcaklık) 112. Hızı artan molekülün çarpma sayısı ve. hızı artar. (çarpışma) 113. Sıcaklık arttıkça, kabın çeperine uygulayacağı kuvvet artar. (kuvvet) 114. Sıcaklık.ile ölçülür. (termometre) 115. Ölçülen sıcaklık değerleri Celsius ( 0 C), ve.. (K) gibi birimlerle gösterilir. (kelvin)

13 3. AŞAĞIDA VERİLEN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI ÇÖZÜNÜZ? Test-1 1) I. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline gaz hali denir. II. Maddeler tabiatta 3 temel halde bulunurlar. III. Bu haller; katı,sıvı ve gaz halleridir. 4) I. Gazların hacim ve şekilleri konulduğu kaba göre değişir. II. Gazlar bulundukları kabı doldururlar. III. Gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. 2) 3) I. Plazma hali özel bir haldir. II. Plazma hali güneşte bulunan durumdur. III. Plazma hali maddenin en temel halidir. E) II ve III I. Gaz hali, molekül ve atomların, birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği haldir. II. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. III. Gaz moleküllerinin birbirinden bağımsız hareket ettikleri varsayılır. 5) 20 litrelik bir kapta eşit mollerde He ve CO gazları bulunmaktadır. Buna göre; I. He un hacmi 10 L dir. II. CO nun hacmi 10 L dir. III. He un hacmi 20 L dir. E) II ve III 6) I. Gazlar birbiriyle her oranda karışırlar. II. Bir miktar gaz bulunan kaba başka bir gaz ilave edildiğinde birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. III. Gazlar çok hızlı hareket ederler.

14 7) 8) I. Gazlar bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uygularlar. II. Gazlar bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde aynı basıncı uygularlar. III. Gazların yoğunlukları katı ve sıvıya göre yüksektir. I. Isıtıldıklarında bütün gazlar genleşirler. II. Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar. III. Gaz taneciklerinin oluşturduğu hacim, moleküller arasındaki boşluk yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. 10) İdeal esnek bir balonda bulunan bir miktar gaz taneciğinin sıcaklık değişimi ile; I. Hızları değişir. II. ortalama kinetik enerjileri de değişir. III. Basıncı değişir E) II ve III 11) I. Sıcaklıkları aynı olan bütün gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. II. Gaz molekülleri yüksek basınç düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. III. Gazların sıkıştırılabilme özelliğine, gaz molekülleri arasındaki boşluklar sebep olmaktadır. 9) I. Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da bulundukları kabın duvarlarıyla çarpışırlar. II. Gaz moleküllerinin çarpışmalarda taneciklerin hızı ve doğrultusu değişebilir. III. Gaz moleküllerinin çarpışmaları esnek olduğundan kinetik enerjide bir değişme olmaz. 12) I. Gaz tanecikleri bulundukları kabı, homojen olarak dağılarak, tamamen doldururlar. II. Gazlar önemli ölçüde sıkıştırıla bilirler. III. Gazlar önemli ölçüde genleştirile bilir.

15 Test-2 1. İçersinde CO 2 ve He bulunan silindir sıkıştırılınca önce CO 2 gazı sıvılaşır. Bu iki gazın göstermiş olduğu davranış farkı, I. Moleküller arası boşluklarla. II. Moleküller arası çekme kuvvetleri ile III. Mol kütleleriyle Verilenlerden hangileriyle açıklana bilir? 2. I. Moleküllerin arasındaki çekme kuvvetinin etkin olduğu durumda gaz sıvı hale geçer. II. Moleküller arası etkileşimi olan gazlara gerçek gazlar denir. III. Molekülleri arasındaki etkileşimlerin sonucunda gerçek gazlar basınçla sıvılaşabilir I. He ve CO 2 gazlarından, CO 2 gerçek gaz, He gazını ise ideale yakın gaz olarak nitelendirebiliriz. II. Doğada bulunan gazların hiçbiri ideal gaz değildir. III. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta idealliğe yaklaşır. I. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan gazların kinetik enerjisi artar. II. Sıcaklık artarsa; kapalı bir kapta bulunan gazların hızı artar. III. Sürtünmesiz pistonlu kaba gaz ilave edilirse piston yukarı doğru kayar ve kabın hacmi artar. 3. I. Gerçek gazlarda moleküllerin hacmi ihmal edilemez. II. Aralarında çekim kuvveti olmayan gazlara ideal gazlar denir. III. İdeal gazlarda toplam hacim yanında gaz moleküllerinin hacmi ihmal edilebilir. 6. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özellikleri günlük hayatta aşağıdaki olaylardan hangilerinde kullanılır; I. İlaçlamada, II. Oto boyamada, III. Bazı fren sistemlerinde,

16 7. Gazların sıkıştırılabilirlik ve genleşme özellikleri günlük hayatta aşağıdaki olaylardan hangilerinde kullanılır; A. Oksijen tüplerinde, B. LPG tüplerinde, C. Hava balonlarında, D. Soğutma sistemlerinde, E. Su transferinde. 8. I. Gaz taneciklerinin hareketleri devamlı ve gelişigüzeldir. II. İlk defa Robert Brown gaz moleküllerinin hareketlerini incelemiştir. III. Gaz moleküllerinin hareketlerine Brown Hareketi adı verilmiştir. 10. I. Katı ve sıvılarda olduğu gibi gazlarda tanecikli yapıya (atom veya molekül) sahiptir. II. Kapalı bir kapta bulunan gaz tanecikleri birbirinden çok uzaktadır. III. Gaz tanecikleri arasındaki bu uzaklığın yanında, taneciklerin hacmi ihmal edile bilecek kadar küçüktür. 11. I. Gaz tanecikleri, sürekli olarak hareket halindedirler. II. Gaz taneciklerinin çarpışmaları hızlı ve esnektir. III. Tanecikler arasında çarpışma sırasında oluşan zayıf kuvvetler dışında başka kuvvetlerin olmadığı kabul edilir. 9. Gazların kinetik teorisini ortaya koyan bilim adamları; I. Ludwig Boltzman (Ludvig Boltzman), II. James Clerk Maxwell (Ceyms Klark Maksvel) III. Boyle Mariotte Yukarıdakilerden hangileridir? 12. I. Farklı gazların aynı sıcaklıkta taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. II. Kinetik enerji mutla sıcaklıkla doğru orantılıdır. III. Kinetik teori varsayımlarına uyan gazla, ideal gaz tanımlamasına uyar.

17 Test-3 1) Gazların yayılma hızları; I. Sıcaklıkla artar II. Mol kütlesi arttıkça artar. III. Molekül kütlesi arttıkça azalır. 2) Bir gazın sıcaklığı artırıldığında: I. Kinetik enerjisi artar, II. Yayılma hızı artar, III. Basıncı azalır. 3) I. Molekül kütlesi küçük olan gaz daha hızlı hareket eder. II. Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları özkütlesiyle ters orantılıdır. III. Gazların yayılma hızı ile zaman arasında ters orantı, yol arasında doğru orantı vardır. 4) I. Gazların yayılma hızları mol kütlelerinin kare kökü ile ters orantılıdır. II. H 2 ve O 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür. (H:1 ve O:16) III. He ve SO 2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı 4 tür. (He:4 ve S:32,O:16) 5) I. Belirli bir zaman sonra He gazi ile doldurulmuş balon hava dolu balondan daha önce söner. II. Gazların bulunduğu ortamdan dışarı yayılması olayına efüzyon denir. III. He gazıyla dolu balon, O 2 gazıyla dolu balondan daha geç söner. 6) Kinetik teoriye göre gaz molekülleri; I. Bulundukları kaba homojen olarak dağılırlar. II. Birbirlerine ve kabın iç çeperiyle çarpışırlar. III. Çarptıkları yüzeye bir kuvvet uygularlar.

18 7) Gaz basıncıyla ilgili olarak; I. Birim yüzeye birim zamanda uygulanan kuvvettir. II. Gazın kabın çeperlerine uyguladığı kuvvetin, kabın yüzey alanına bölümüne eşittir. III. Birim yüzeye çarpan molekülün uyguladığı kuvvet arttıkça azalır. 8) I. P= Kuvvet / Alan = F / S II. Basınç, birimi Pascal (Pa) : N/m 2 III. F=Kuvvet(m.g), birimi Newton (N) : kg.m/s 2 9) Barometrelerdeki h yüksekliği, I. Açık hava basıncıyla doğru orantılıdır. II. Sıvının yoğunluğuyla ters orantılıdır. III. Cam borunun şekline ve konumuna bağlı değildir. 10) 11) I. Balon havayla dolduğunda, sabit hızdaki gaz moleküllerinin birbirleri ve içinde bulundukları kabın çeperi ile çarpışması sonucu şişer. II. Genellikle gaz basınçları atmosfer basıncı ile karşılaştırılarak ölçülür. III. Dünyamızı saran atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne basınç uygular. I. Atmosferin yer yüzüne uyguladığı basınca açık hava basıncı denir. II. Denizlerde yüzen balıklar nasıl sıvı basıncını hissetmezse bizde hava basıncını çok hissetmeyiz. III. Atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre denir. 12) Barometre ile ilgili olarak; I. Torricelli tarafından geliştirilmiştir. II. Bir ucu kapalı yaklaşık 850 mm uzunluğunda bir cam borudur. III. Barometre, tüpün civa ile doldurulduktan sonra ters çevrilerek açık bir kapta bulunan civa içerisine batırılması ile elde edilmiş bir düzenektir.

19 Test-4 I. Barometre tüpünün içindeki boşluk, hemen hemen tam bir vakumdur. II. Baro metre kabında cıva yüksekliği dış basınca eşittir. III. Barometrelerdeki h yüksekliğine, barometre borusunun şekli etki etmez. I. Atmosferik basınç deniz seviyesinden yükseldikçe azalır. II. Barometre borusundaki boşluğun tamama yakın boş olmasının sebebi, civanın oda sıcaklığında uçucu olmamasıdır. III. Barometre tüpü içindeki civa yüksekliği atmosfer basıncının bir göstergesidir. I. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde civa kolonunu 760 mm yüksekte tutar. II. 760 mm yüksekliği, 1 atmosfer (atm) olarak isimlendirilir. III. 1 atm = Pa = kpa = 760 torr I. 1 mm civa yüksekliğine eşdeğer olan basınç 1 torr dur. II. Barometre Gallio'nun öğrencisi Toricelli tarafından yapılmış ve onun kısa ismi torr dur. III. Bir gaz basıncı sıvı basıncıyla kıyaslanarak dolaylı yoldan ölçülür. I. Sıvı basıncı (hidrostatik basınç); sıvının yoğunluğu ve sıvı sütununun yüksekliğine bağlıdır. II. Barometre kaplarında cıva yerine su kullanılsaydı, yaklaşık 10,5 m bir boru kullanılacaktı. III. Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçmeye yarayan araçlara da manometre denir. I. Gazlar konuldukları kabı tamamen doldurup onun şeklini alırlar. II. Gazın hacmi içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir. III. Gazların hacimleri, sıcaklık ve basınçtan, katılara göre daha fazla etkilenir.

20 7. I. Gazın hacmi hesaplanırken sıcaklık ve basınç değerleri de hesaba katılır. II. Gazlar, birbirinden oldukça uzak ve bağımsız hareket eden taneciklerden oluşmuştur. III. Açık bir kaptaki gazın hacminden bahsetmek anlamsız olur. 10. I. Kinetik teori gaz moleküllerini, kütlesi olan ama hacmi olmayan nokta küreler olarak tanımlar. II. Gaz moleküllerinin (nokta kürelerin) miktarı, Avogadro'nun ileri sürdüğü hipotezle hesaplanabilir. III. Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. 8. I. İki tanecik arasındaki uzaklığa ortalama serbest yol denir. II. Ortalama serbest yol 2 katına çıkartıldığında kabın hacmi 8 katına çıkar. III. Gazların hacimlerini miktar olarak belirtirken kullanılan birimler cm 3, m 3 veya L, ml'dir. 11. I. Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların eşit hacimlerinde 6,02 x tane atom ya da molekül bulunur. II. 6,02 x tane atom ya da molekül bir mol olarak tanımlanır. III. Bir mol atom ya da molekül içeren bir gazın toplam kütlesi, mol kütlesini (MA) ifade eder. 9. Gazların hacim birimlerinin karşılaştırılmasıyla; I. 1mL= 1 cm 3 II. 1dm 3 = 1 X 10-3 m 3 III. 1 Litre = 1 dm 3 = 1000 ml = 1000 cm 3 tür. 12. Belli bir sıcaklık ve basınçta kütlesi 6 g NO(g) için; (N:14 O:16) I. 0.1 moldür. II. 12,04 x tane molekül içerir. III. NŞA da 4,48 litre hacim kaplar.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI 2008 ANKARA ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI DERS SORUMLUSU:Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:Derya ÇAKICI 20338451 GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak

Detaylı

MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1.MADDENİN GAZ HÂLİ: Bulunduğu hacmi doldurabilen ve bastırarak hacmi büyük ölçüde küçültülebilen akışkanlara GAZ denir. Gazların Genel Özellikleri:

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLARDAKİ NİCELİKLER A. MOL SAYISI Saf maddelerin mol sayısı (n), kütlesinin, mol kütlesine bölünmesi ile bulunur. Mol Kütlesi = Kütle Mol Kütlesi Mol sayısı, tanecik sayısından da bulunur. 1 mol saf

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

Maddenin Halleri. Katı

Maddenin Halleri. Katı Katı Sıvı Gaz Gaz halde bulunan molekül sayısı azdır., Maddenin Halleri - Belirli bir şekli ve hacmi vardır.. - Tanecikler birbirine çok yakın ve düzenlidir. - Belli bir hacmi olmakla beraber bulunduğu

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır.

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır. MADDENİN HALLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET E LARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı 1 E LARIN BASINCI : 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı : Dünya nın

Detaylı

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Giriş Bilimsel amaçla veya teknolojide gerekli alanlarda kullanılmak üzere, kapalı bir hacim içindeki gaz moleküllerinin

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

MADDENİN HALLERİ KATI SIVI GAZ SEZEN DEMİR

MADDENİN HALLERİ KATI SIVI GAZ SEZEN DEMİR KATI SIVI GAZ Maddenin halleri, katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört tanedir. Gündelik hayatta maddeler genel olarak katı, sıvı ya da gaz halinde bulunur, ancak Dünya dışında, evrendeki maddenin

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 2 İçindekiler DEVRE ŞEMASI... 3 DENEY SETİNDE KULLANILAN MALZEMELER... 3 TEORİK BİLGİ... 4 BOYLE-MARİOTTE KANUNU... 4 GAY-LUSSAC KANUNU... 7 DENEYLER... 10 Deney TE 680-01...

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur.

Detaylı

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI Soru 1: Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. a) Sistem b)adyabatik sistem c) Kapalı sistem c) Bileşen analizi Cevap 1: a) Sistem: Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına verilen

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN KÜTLE: Yeryüzünde hacim kaplayan cisimlerin değişmez madde miktarıdır. ( sıcaklığa, basınca, çekim ivmesine bağlı olarak değişmez. ) Terazi ile ölçülür. Kütle birimi SI birim sisteminde Kg dır. Herhangi

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 ÜNİTE 4 v Ünite 4 Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 233 MADDENİN HALLERİ ÜNİTE 4 MADDENİN HALLERİ 1A H 2A 8A 3A 4A 5A 6A 7A He N O F Ne Cl Ar Kr Xe Rn 25

Detaylı

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır.

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. 1 1. TEMEL TARİF VE KAVRAMLAR (Ref. e_makaleleri) Kuvvet Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. F=ma Burada F bir madde parçacığına uygulanan

Detaylı

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 1 2 3 4 YÜZEN CİSİM Bir cisim eğer sıvının içinde şekilde görüldüğü gibi bir kısmı sıvının içinde bir kısmı sıvının üstünde olacak şekilde dengede duruyorsa buna yüzen cisim

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler?

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? 1. BASINÇ Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? Yeryüzündeki tüm maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Sonuç olarak; gerçek gazların ideallikten sapma eğilimleri sıcaklık düştükçe ve basınç arttıkça

Sonuç olarak; gerçek gazların ideallikten sapma eğilimleri sıcaklık düştükçe ve basınç arttıkça GERÇEK GAZLAR 1.GERÇEK GAZLAR: Gaz moleküllerinin kendi hacimleri ( öz hacim ) toplam hacim yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olan ve molekülleri arasında etkileşme bulunmayan gazlar ideal gaz varsayımına

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir.

Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir. Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir. Benzinden iki kat daha verimlidir. Hidrojen kainatta en çok bulunan

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ

BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ Kimya Mühendisi, bir prosesin belirlenen koşullarda çalışıp çalışmadığını denetlemek için, sıcaklık, basınç, yoğunluk, derişim, akış hızı gibi proses değişkenlerini

Detaylı

1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler

1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler 1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler düzenlidir. Isı iletkenleri kısa sürede büyük miktarda ısı iletirler.

Detaylı

Maddenin Mekanik Özellikleri

Maddenin Mekanik Özellikleri Gaz Sıvı Katı Bölüm 1 Maddenin Mekanik Özellikleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Maddenin Mekanik Özellikleri Maddenin Halleri Katı Sıvı Gaz Plazma Yoğunluk ve Özgül Ağırlık Hooke Kanunu Zor ve Zorlama

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

ÜNİTE 6. Gazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 6. Gazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 6 Amaçlar Gazlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Maddenin diğer hallerine göre gazların farklılığını ve yaşamımızdaki önemini kavrayacak, Gazların gözlenen fiziksel özelliklerinin kinetik teori ile

Detaylı

Termodinamik Isı ve Sıcaklık

Termodinamik Isı ve Sıcaklık Isı ve Sıcaklık 1 Isıl olayların da nicel anlatımını yapabilmek için, sıcaklık, ısı ve iç enerji kavramlarının dikkatlice tanımlanması gerekir. Bu bölüme, bu üç büyüklük ve termodinamik yasalarından "sıfırıncı

Detaylı

Bütün cisimler, üzerinde durdukları yüzeye ağırlıklarından dolayı bir basınç uygular.

Bütün cisimler, üzerinde durdukları yüzeye ağırlıklarından dolayı bir basınç uygular. KUVVET VE BASINÇ Ekmek keserken, meyve soyarken, bıçağın keskin kısmını kullanırız. Aynı kuvveti uygulasak da bıçağın kalın tarafıyla ekmeği kesemez, meyveyi soyamayız. Zeytine kaşık batırmak çok zordur,

Detaylı

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri II Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; iş-enerji, basit makina, sıvı ve gazların basıncı, Boyle-Mariotte ve Gay-Lussac yasaları ile ilgili

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı MADDENİN TANIMI MADDENİN HALLERİ MADDENİN EN KÜÇÜK BİRİMİ MADDENİN DEĞİŞİMİ YAPISI Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü MENG 219 Deney Föyü Deney No: Deney Adı: Deney Sorumluları: Deneyin Amacı: X Basınç Ölçümü Doç. Dr. Kadir Kavaklıoğlu ve Araş. Gör. Y Bu deneyin amacı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvı basıncı, kapta bulunan sıvının hacmine, kabın şekline

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ MÜKEMMEL GAZ DENEY FÖYÜ 1.Deneyin Adı: Mükemmel bir gazın genişlemesi

Detaylı

BÖLÜM 2 AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK)

BÖLÜM 2 AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK) BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK) Hidrostatik duran akışkanlar ile üniform olarak hareket eden ( akışkanın hızının her erde anı olduğu ) akışkanların durumunu inceler. 1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Hidrostatik

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR İdeal Gaz Yasaları Gazlarla yapılan deneyler, 17. yüzyılda başlamış olup fizikokimya dalında yürütülen ilk bilimsel nitelikteki araştırmalardır. Gazlar için basınç (p), hacim (v),

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Isı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Isı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 6 Isı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar enerji kavramını, sıcaklık ve ısıyı, özgül ısıyı, ısı ölçümünü, erime ve buharlaşmayı, genleşmeyi, gazları öğreneceksiniz. İçindekiler Giriş Enerji Sıcaklık

Detaylı

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ TRMOİNMİK / HL ĞİŞİMİ Maddenin Isı İletkenliği / Isı Sıcaklık Farkı / asıncın rime Noktasına tkisi / Nem Sorular TRMOİNMİK Isıl denge; sıcaklıkları farklı cisimler birbirine değerek ortak bir sıcaklığa

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ÜNİTE : Maddenin Tanecikli Yapısı Üniteye Giriş Evrendeki tüm maddeler, tüm cisimler kendilerinden çok çok küçük parçacıklardan oluşmuşlardır. Örneğin; çok fırtınalı bir günde

Detaylı

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ)

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS SORUMLUSU : PROF. DR. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN Mustafa HORUŞ 20040023 ANKARA/2008

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

Sıvılar ve Katılar. Maddenin Halleri. Sıvıların Özellikleri. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN

Sıvılar ve Katılar. Maddenin Halleri. Sıvıların Özellikleri. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sıvılar ve Katılar MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sıcaklık düşürülürse gaz moleküllerinin kinetik enerjileri azalır. Bu nedenle, bir gaz yeteri kadar soğutulursa moleküllerarası

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale HACİM Hacim; bir maddenin kapladığı yerdir. Hacim; a. V harfi ile gösterilir. b. Skaler büyüklüktür. c. Maddeler için ayırt edici

Detaylı

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Ünite Madde ve Özellikleri 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Fizik Bilimine Giriş Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikteki

Detaylı

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır.

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır. 2) Isının Yayılımı Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden daha soğuk bir ortamda bulunduğunda çevresine ısı aktarır,

Detaylı

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Barometre: açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet Manometre: kapalı

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER Enerji Kaynakları Hidroliğin Tanımı Sıkıştırılamaz özellikteki akışkanların kullanıldığı, akışkanın basıncının, debisinin ve yönünün kontrol edilebildiği

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörleri için, farklı pazarlarda değişik önemler taşıyan pek çok uygulama vardır. Şekilde kimya endüstrisiyle ilgili bir kullanım görülmektedir. Mutlak

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

Şekilde, K3 kollektörlerini seçtiğimizde ve 300 l/saat lik bir debi deki basınç kaybı 50 mbar.

Şekilde, K3 kollektörlerini seçtiğimizde ve 300 l/saat lik bir debi deki basınç kaybı 50 mbar. Sistem kurulurken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi de, kurulacak sisteme uygun pompanın seçilmesidir. Küçük sistemlerde ( 30 m 2 ye kadar kollektör yüzeyine sahip sistemlerde), normal solar

Detaylı

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. Sorular eşit puanlıdır. SORU 1. Bir teknik sisteme 120 MJ enerji verilerek 80000

Detaylı

Maddenin Fiziksel Özellikleri

Maddenin Fiziksel Özellikleri ÜNİTE 5 Maddenin Fiziksel Özellikleri Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, maddeyi yakından tanıyacak, maddenin hallerini bilecek, maddenin fiziksel özelliklerini öğrenecek, fiziksel değişmeleri kavrayacaksınız.

Detaylı

GAZLAR. Doğada 11 gaz bulunur. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN

GAZLAR. Doğada 11 gaz bulunur. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN GAZLAR ÜHENDİSLİK KİYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Gazlar sonsuz derecede genleşebilir Bulunduğu kabı tamamen doldurur. Difüzlenebilir ve hızlıca karışabilirler Birçok serbest boşluk vardır

Detaylı

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA YAPRAĞI Ad Soyad: Numara: 1-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1 Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir? A Karbondioksit

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

(SRS; SUPLEMENTARY RESTRAINT SYSTEM)

(SRS; SUPLEMENTARY RESTRAINT SYSTEM) 1 HAVA YASTIĞI SİSTEMİ; AİRBAG (SRS; SUPLEMENTARY RESTRAINT SYSTEM) (Ref. e_makaleleri) (1) merkezi hava yastığı ünitesi (2) yan hava yastığı algılayıcı (3) ön üst algılayıcı algılayıcı (sensor) hava yastığı

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ

MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ KONU 5: GAZLAR Bölümün Amaçları : Gaz kanunlarının nasıl ölçüleceğini öğrenmek Gazlarla ilgili kanunları,basınç,hacim,sıcaklık ve gaz miktarlarını ilişkilendirmek,stokiyometrik hesaplamaları öğrenmek Gazların

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 AKIŞ ÖLÇÜMLERİ Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 Akış ölçümleri neden gereklidir? Akış hız ve debisinin ölçülmesi bir çok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde

Detaylı

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi 5.2 ISI ALIŞ VERİŞİ VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ Isı, sıcaklıkları farklı iki maddenin birbirine teması sonucunda, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olatı maddeye aktarılan enerjidir. Isı aktanm olayında,

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 9 Eylül 00 Resmi Sınavı (Prof Dr Ventsislav Dimitrov) Konu: Termodinamik ve Enerji koruma yasası Soru Kütlesi m=0g olan suyu 00 0 C dereceden 0 0 C dereceye kadar soğuturken çıkan ısıyı tamamen işe çevirirsek,

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR 1. Yukarıdaki şekilde de

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

I. TERMODİNAMİĞİN TEMEL KAVRAMLARI. 1.1. Termodinamik ve Enerji

I. TERMODİNAMİĞİN TEMEL KAVRAMLARI. 1.1. Termodinamik ve Enerji I. TERMODİNAMİĞİN TEMEL KAVRAMLARI 1.1. Termodinamik ve Enerji Yoktan enerji üretmek ve ısıyı işe dönüştürmek için yapılan çalışmalar termodinamik bilim dalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Fiziksel,

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

< 2100 Laminer Akım > 4000 Türbülent Akım Arası : Kararsız durum (dönüşüm)

< 2100 Laminer Akım > 4000 Türbülent Akım Arası : Kararsız durum (dönüşüm) Sıvıların Viskozluğu Viskozluk : η (Gazlarda sıvılar gibi akmaya karşı direnç gösterirler, bu dirence viskozluk denir) Akıcılık : φ (Viskozluğun tersi olan niceliğe akıcılık denir, viskozitesi yüksek olan

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi fizik bilim insanının özelliklerinden değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi fizik bilim insanının özelliklerinden değildir? FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - FİZİĞİN DOĞASI FİZİK ÖDEV TESTİ - DÖNEM - ÖDEV - FİZİĞİN DOĞASI Aşağıdakilerden hangisi fizik bilim insanının özelliklerinden değildir? A) Fizik biliminin sınanabilir

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı