Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Editörden Yüksel Avc o lu, hakiki ayran(!) ve mehtap A rt k, en üzgün an n zda bile o bas bariton tonuyla, Yahu çocuklar b rak n ul.. bu ihale ifllerini, o ifl olmazsa baflka ifl olur, gelin bu akflam Bo az da bir yemek yiyelim, ben sizi neflelendiririm diyen ses aram zda de il. Sektörün, pamuk kalpli, nefleli sesi, dernek yönetiminin gedikli moral masas sorumlusu Albay m z art k yok. Onu kaybettik. Evet, anlad n z Yüksel Avc o lu dan,. sevgili Komutan m zdan, sevgili abimizden söz ediyorum. O Teshiad n kurucu üyelerinden biriydi. Derne in kurulufl çal flmalar s ras nda koflufltururken tan d k onu. Hangi dernek mi? Hani flu, Ne ifl yapar bu dernek kardeflim denen dernek. Ne ifl mi yapt bu dernek? Yüksel Avc o lu nu tan tt bize daha ne olsun. Yetmez mi? Bence sadece O nu tan mak ad na bile bu derne e üye olunurdu. Cenazesinde, y llard r bir araya gelmeyen derne in kurucu üyelerini, yani Teshiad n birinci nesil dinozorlar n bile Büyük Selimiye Camii nde bir araya getirdi. Bu araya minik bir itiraf s k flt ray m, bu dinozorlar biraz kilo al p yafllanm fllar gibi geldi bana. Size de de il mi? çimizde yafl olarak en büyük o idi ama en genç, kanl canl da o idi. Aram zdaki kuvvetli bir yap flt r c yd. flte tüm bu nedenlerden ötürü de ölüm ona hiç yak flmad. Sevmedik biz bu tats z flakay. Ama ne demifller, Ne zaman art k birinden söz edilmez olur, o kifli o zaman ölmüfltür. Bu, onu tan yan herkes için Yüksel Avc o lu an lar m zda hep yaflayacakt r. anlam na geliyor. Y l Dernek yönetimdeyim. Görevim, e itim iflleri sorumlusu. Bir süre sonra hat rlayamad m bir nedenle sayman olan Gürbüz, saymanl k görevinden ayr ld. Ya yine milletvekili olaca m ya da Newyork a yerleflece im diye tutturdu. Projeleri bitmezdi o zamanlarda da. Bir anda çekti gitti. Ondan sonra da alavere dalavere, Zeki nöbete deyip beni sayman yapt lar. Hiç anlamam dediysem de dinletemedim. O zamanlar sürekli kravat takard m. Adam zannettiler beni de herhalde. Kara kapl defterle bafl bafla kald m m? Ortada para filan yok. Sadece kuru bir defter var. Aidat n ödemeyen sevgili üyelerimiz ve bofl bir kasa hepsi bu. Yani ayn bugünkü gibi hiç fark yok. Pardon fark var. Bugünkü liste 1994 deki listeden befl kat filan uzun. Sektörde lüks arabalar dü ün konvoyu gibi kuyruk oluyor ama s ra minicik aidatlara gelince Beyefendi yoklar, ben iletece im durumlar. Uzatmayay m. Dernekte önümde hesaplar, bir türlü iflin içinden ç kam yorum. Haftaya kira ödememiz laz m, kasada fareler cirit at yor. Bu arada zil çald. Yüksel Abimiz girdi içeri. Bakt surat m befl kar fl. Ne oldu ul.., bak yorum surat n sirke sat yor dedi. Durumu anlatt m. Güldü. O lum, ö len olmufl, bu saatte beyne kan gitmez, kafa da çal flmaz, hadi toparlan gidiyoruz dedi. O ara dernek merkezi Mecidiyeköy de Polis Merkezi nin hemen arkas nda. Ald beni, cadde üstünde bir pideciye götürdü. Bana sormadan garsona 2 tane birer buçuk k ymal yumurtal pideyle, ayran söyledi. Bu arada keflke bunun yerine hakiki ayran(!) olsayd demeyi de ihmal etmedi. Siz anlad n z. Yeme i yedik, geldik derne e. Bak flimdi karn m z doydu, kafam z art k çal fl r, al sana çözüm. Yar n akflam Yönetim Kurulu toplant s yok mu? flte 8 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61 Kurucu Üyemiz Yüksel Avc o lu nu Kaybettik Temizlik ve Servis Hizmetleri fl Adamlar (Teshiad) ad na imtiyaz sahibi Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan : Selim Canbazo lu Yönetim Yeri Büyükdere Caddesi No: 99 Arzu Apt. Kat: 3 Daire: 6 Mecidiyeköy, stanbul Yay n Koordinatörü R. Ali Aksoylu Genel Yay n Yönetmeni Zeki Murat Günefl Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Tuna Atalay Yaz flleri Müdürü Mürsel Çavufl Sezen

11 toplant da ben onlara haydi pamuk eller cebe ç kar n ul... kira paras n der, paray toparlar ifli hallederim, üzülme art k tamam m? dedi ve benim tüm endiflemi ald götürdü. Böyle birisiydi Yüksel Avc o lu. yi ve dost bir adamd. Onu çok özleyece iz. fiimdi yaz n n son sat r nda tekrar ona dönmek üzere önemli bir konuya çevre sorunlar na geçiyorum. Önce afla daki paragraf dikkatle okuyunuz. Dünya de ifliyor dostlar m. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde art k esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlar nda, toprak anam z n koyu yeflil saçlar n da göremeyeceksiniz. Bizim için de il ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kufllar ve yeflillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikâyesi. Yok yok ben yazmad m sözleri. Nerde bende o kabiliyet. Bu endifle verici sözleri Sait Faik Abas yan k yazm fl lerde yazm fl, yani nerdeyse 60 y l olmufl bunlar yazal. Dinlemifl miyiz? Ne gezer. An msay n z. Devletimizin 3 Bakan n n, evvelki y l kameralar n karfl s na geçip, Ülkemizde su sorunu yoktur, kurakl k sorunu yoktur, küresel s nmadan biz asla etkilenmeyece iz diye gönlülerimize su serptikleri günden bu yana, sanki küresel s nman n en çok vurdu u ülke biziz. Bir yandan Tuz gölü kurakl ktan öyle bir küçülüyor ki co rafi bilgilerimiz de ifliyor, öte yandan Konya da Nasrettin Hoca n n maya çald göl kuruyup temelli haritadan siliniyor. Belediye baflkan n n a z kulaklar nda mikrofonlar n karfl s na geçip 40 y l boyunca bu kentin su sorunu yoktur diye demeç vermesinden sadece 12 ay sonra, stanbul un barajlar na susuzluk tehlikesinden dolay döflenen devasa borularla baflka nehirlerden sular tafl n yor. Bu sat rlar n yaz ld s ralarda borularla ki günde bir gazetelerine destan yazd, tarih yazd diye bafll k atan bir milletin, yazmaktan ve okumaktan bunca nasibini alamam fl olmas da bize yak flan nadide çeliflki çeflitlerinden bir tanesidir. Murathan Mungan sömürülen Melen Suyu ndan gelen suyunda kesildi i söyleniyor. Baz nehirler kuruyor, kuruyamayan nehirlerde de kirlilikten kurba alar, bal klar ölüyor. Tar m derseniz ayn. M s rlar, bu daylar büyümeden sarar yor, Tosya da pirinç üretimi durma noktas na geliyor. Yak nda hal y kamaya bile su bulmayaca z. Hiçbirimiz bu kadar k sa zamanda bafl m za gelenlere inanam yoruz. Ucuzlu un simgesi mahalle pazarlar art k el yak yor. Yüzüne bakmad m z bamya, fasulye zengin yeme i oldu. Hani Tar msal olarak kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz teranesi? Sanki lanetlendik. Bu day, pirinç ithalatta birinci s raya kuruluyor. Bir taraftan, Do u Anadolu yu seller götürüyor, öte yandan Güney Do u kurakl ktan kavruluyor. Ege de, Akdeniz de ormanlar yan yor, Karadeniz de ise çöplerin y llarca denize döküldü ü ortaya ç k yor. Kufl gribi kuluçkaya yat yor, Keneler ve K r m Kongo Kanamal Atefli belas ç k yor. B kt k arkadafl yeter art k yahu. Akflam eve geliyoruz, flöyle oturup rahatlayaca z. Nerde? Anason üretimi küresel s nmadan nas l etkilendi bilmiyorum ama kulland m z sular ya mikroplu ya arsenikli do ru dürüst buz bile olmuyor, beyaz peynirlerde Bruselloz hastal var, kavun desen hormonlu. Eee! Biz ne yapaca z? E er sevgili Yüksel Avc o lu bu sat rlar okusayd aynen flöyle derdi : Ul... elimizde bir o kald, yeter kardeflim, mehtab m z çalmay n bari... Zeki Murat Günefl ED TÖRDEN T.E.M. Tan t m Etkinlikleri Merkezi Yay n Kurulu Serhat Özer Recep Ali Aksoylu Tuna Atalay Zeki Günefl Mürsel Çavufl Sezen Reklam Sat fl Müdürü Aydan Dülgero lu Tasar m ve Uygulama Tufan R. Baflak Bask Scala Bas m, Yay m, Tan t m San. ve Tic. Ltd. fiti. Yeflilce Mah. Girne Cad. Dalg ç Sok. No:34 Levent, stanbul Tel: (0212) Yap m TEM Tan t m Etkinlikleri Merkezi Ltd. fiti. Kabatafl Setüstü, Tafll Ç k fl Sok. Lütfiye Han m fl Merkezi No: 5/ 1, Beyo lu, stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yay n Türü Yayg n yay n, süreli, üç ayda bir. Bize Ulaflmak için 9 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

12 Ç NDEK LER 14 DOSYA Teshiad Ola anüstü Genel Kurulu 12 Haziran 2008 Perflembe günü Ortaköy Princess Hotel de gerçekleflti. Ola anüstü Genel Kurul da 10 y ld r baflkanl k görevini sürdüren Cevat Turan baflkanl Selim Canbazo lu na devretti ve yeni yönetim ifl bafl na geldi. Teshiad ta yeni dönem Teshiad Ola anüstü Genel Kurulu 12 Haziran 2008 Perflembe günü Ortaköy Princess Hotel de gerçekleflti. Ola anüstü Genel Kurul da 10 y ld r baflkanl k görevini sürdüren Cevat Turan baflkanl Selim Canbazo lu na devretti ve yeni yönetim ifl bafl na geldi y l nda 16 kurucu üyenin giriflimiyle o zamanki ad yla Temizlik ve Servis Hizmetleri flverenleri Derne i (TESH D) olarak kurulan ve o günden bu güne temizlik sektöründe sektörün geliflmesi için faaliyet gösteren Teshiad 10 y l aradan sonra yönetim de iflikli ine gitti. Teshiad Ola anüstü Genel Kurul toplant s 12 Haziran 2008 tarihinde Ortaköy Princess Hotel'de ço unluk sa lanarak bafllad. Yap lan divan kurulu seçiminde divan baflkanl na Tu savul Balabanl, sekreterli ine Canan Aksu ve yard mc l na ise Hamit Bektafl seçildi. Yapt tüm çal flmalar için Cevat Turan a teflekkür edildi ve derne e yapt katk lardan dolay Selim Canbazo lu taraf ndan kendisine plaket verildi. Denetim Kurulu raporlar üyelere sunuldu ve ço unluk sa lanarak kabul edildi. Tahmini bütçe de üyelere sunuldu ve ço unluk sa lanarak kabul edildi. Teshiad Ola anüstü Genel Kurulu toplant s nda baflkanl a tek aday olan Selim Canbazo lu Yönetim Kurulu Baflkan olarak seçildi. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üye seçimi için iki farkl liste sunuldu. Sunulan listeden en fazla oy alan liste seçimi kazand. Ola anüstü Genel Kurul toplant s dilek ve temennilerin sunulmas ile sona erdi. Seçim sonucunda yönetim kurulu asil üyeliklerine A.Haydar Gürkan (Ecolab), Bülent Do ru (Öztem), Gürkan Do anay(johnson Diversey), Recep Ali Aksoylu(EnhasZabel), Serhat iliflkiler, e itim, örgütlenme, sosyal faaliyetler kültürel, hak ve menfaatlerini korumak ve gelifltirmek için gerekli çal flmalarda bulunmak. sorumlulu unu üstlendiler. Temizlik ve hizmet alanlar nda faaliyet Teshiad n misyonu gösteren üyelerin ortak menfaatleri do rultusunda mesleki, teknik, idari ve hukuki sorunla- Temizlik sektörünün tek sivil toplum örgütlenmesi olmas nedeniyle Teshiad bir çok misyon r n çözümünde çal flmalar yapmak ve gerekti- inde üyelere destek vermek. Dernekleflmenin zor bir süreç oldu u ülkemizde, çeflitli engeller afl larak, her y l dernek kendisini gelifltirdi, büyüdü ve hizmet Amaçlar n n tahakkukunda dernek sektöründeki di er dallara örnek ve önder oldu. TESH D taraf ndan düzenlenen çeflitli kurumsal etkinlikler aras nda en önemlisi rulufllar nda gerekli giriflimlerde bulunmak, il- üyelerini temsilen özel ve kamu kurum ve ku y l nda yap lan 1. Ulusal temizlik Zirvesi oldu. gili yasa, tebli ve standartlar n oluflmas için çal flmalar yürütmek. Hizmet sektörü alan nda faaliyet gösteren kurulufllar tek çat alt nda toplamak için üstlenmifl. Teshiad n misyonu flu flekilde özetlenebilir; gerekli çal flmalarda bulunmak. Hizmet al c lar ile üyeleri aras nda ç - Üyelerin müflterek, ekonomik, sosyal, kabilecek muhtemel problemlerin giderilme- Sayg duruflundan sonra yönetim kurulu faali- Özer(Dama) ve Caner Geban(Met Group) seçil- yet raporu Cevat Turan taraf ndan okundu. di. 10 y ld r Teshiad Yönetim Kurulu Baflkanl Ola anüstü Genel Kuruldan sonra yap lan ilk görevini baflar ile sürdüren Cevat Turan, 10 y l yönetim kurulu toplant s nda ise Bülent Do ru içerisinde yapt klar çal flmalar özetleyerek, Saymanl k, Caner Geban Genel Sekreterlik gö- kendisinin misyonunu tamamlad n ve bayrevini üstlendi. Yönetim kurulu üyeleri Recep ra genç nesillere devretmek istedi ini belirte- Ali Aksoylu ve Serhat Özer Hizmet Dergisi, rek yönetimden aff n istedi. medya, internet ve fuarlar sorumlulu unu, A.Haydar Gürkan ve Gürkan Do anay da d fl 54 DOSYA Temizlik hizmetleri sektörünün ilk y llar hep bir kova bir bez simgesiyle tan mlan rd. Endüstriyel tipte temizlik makinesi olan firmalar parmakla gösterilirdi. fiimdilerde ise her fley çok farkl. Art k 10 kiflinin bir günde yapamayaca iflleri, baz temizlik makineleri birkaç saatte bitirebiliyor. SEKTÖR TEM ZL K MAK NELER Endüstriyel Temizlik Makineleri pazar nda çetin rekabet koflullar Temizlik hizmetleri sektörünün ilk y llar hep bir kova bir bez simgesiyle tan mlan rd. Endüstriyel tipte temizlik makinesi olan firmalar parmakla gösterilirdi. fiimdilerde ise her fley çok farkl. Art k 10 kiflinin bir günde yapamayaca iflleri, baz temizlik makineleri birkaç saatte bitirebiliyor. Temizlik hizmetlerini, art k emek yo un bir sektör olmaktan ç karan bu makinelerle ilgili genel bir de erlendirme dosyas sunuyoruz. Dosyam za katk lar ndan dolay Johnson Diversey den Gürkan Do anay, Karcher den Fatih Durgun, SaruhanNilco dan Levent Sevencan ve Dama dan Serhat Özer e teflekkür ediyoruz. ok eskilere gitmeye gerek yok. 80 li y llar n bafllar na kadar ithalat çok k s tl oldu undan Çtemizlik makineleri sektörüne derme çatma yerlerde yap lan yerli üreticilerin üretti i makineler destek olurdu. Cila yaparken ya da hal y karken f rçal tip makineleri elinizden kaçmas n diye s k s k - ya tutmak zorunda kal rd n z. Motor fazla k z nca üstünden dumanlar ç kmaya bafllar, motor çal flmaz ve ço u zaman ifller yar m kal rd. Bu nedenle s k s k molalar vermek adettendi. Baflka seçenek olmad - ndan, bu makinelerle sektörün bafllang ç y llar ac tatl an larla geçti. O makineleri bize üreten, tamir etmek için kan ter içinde u raflan yar profesyonel kifli ve kurumlar da sayg yla an yoruz. fiimdi f rçal tip makinelerin senkronu o kadar düzgün ki, tek elinizle bir taraftan cila yaparken, di er taraftan di er elinizle yemek bile yiyebilirsiniz. Elbette talebin artmas ve ithalat rejiminin kolaylaflmas ile artan bir ivmeyle büyüyen ülkemiz ithal makineler için çok ciddi bir Pazar haline geldi. Birbiri ard na temsilcilikler, flubeler aç lmaya baflland. Bu yerli üreticiyi de dünya koflullar nda ürün üretmeye itti. fiimdilerde yerli yabanc neredeyse fark edemeyece iniz kalitede bir çok ürün albenili showroomlarda müflterisini bekliyor. O y llarda, neredeyse tüm ihalelerde zorunlu bir insan say s istihdam söz konusuydu. Oysa flimdi bunun yavafl yavafl kalkt n görüyoruz. Kulland n z makine ve ekipman n gücüne ve yetkinli ine göre çal flt raca n z personel say s n azaltabiliyorsunuz. Hem de çok daha verimli ve hijyenik bir temizlik sunarak. fl böyle iken, endüstriyel temizlik makineleri sektörü son h z yla büyümeye devam ediyor. flte bu dosyam zda, pazar n durumu, rekabetin koflullar ve gündemin olmazsa olmaz küresel s nma, susuzluk y llarda pazar n bu bölümündeki mevcut dinamizmi fark eden yabanc sermayeli temizlik hizmet flirketleri Türkiye pazar na yerli ortak alarak girmekte ve küçük / orta boy Türk flirketlerini pazar n d fl na iterek, pazar ele geçirmektedirler. Baz iflverenler ise, ihalelerinde yabanc ortak flart koyarak pazar n çokuluslu flirketler taraf ndan ele geçirilmesi sürecini h zland rmaktad rlar. Ancak pazar n belli bir derinli e ve kaliteye ulaflmas aç s ndan yabanc temizlik hizmet flirketlerinin Türkiye ye gelmesini olumlu ve gerekli görüyoruz. Sizce ülkemizdeki endüstriyel temizlik makineleri pazar nda nas l bir rekabet ortam var? Bu durum sizi nas l yönlendiriyor? Pazar anlat r m s n z? Bilindi i üzere ülkemizdeki endüstriyel temizlik makineleri pazar na büyük ölçüde ithal makineler hakimdir. Bunun sebebi Türkiye de yap lacak temizlik makinesi üretiminin, kalite, pazarlama ve üretimde süreklili i sa layacak gerekli sipariflleri temin edememe gibi sorunlar dolay s ile geliflememesidir. Bunda mevcut pazar n gerekli derinli e henüz ulaflamam fl olmas n n etkisi oldukça fazlad r. Hal böyle olunca, pazar n talep etti i makine park yabanc üreticiler taraf ndan sa lanmaktad r. Bu noktadaki teflkilatlanma: Mümessillik ve distribütörlük faaliyetleri kapsam nda ulusal firmalarca, Bizzat yabanc firman n Türkiye ye gelerek kendi faaliyetlerini yürütmesi fleklinde, Piyasada mevcut birtak m küçük çapl firmalar n düzenlilik arz etmeyen ve uzak do u ülkelerinden yapt klar ikinci ya da üçüncü kalite makine ithalatlar fleklinde kendini göstermektedir. Bütün pazarlarda oldu u gibi endüstriyel tip temizlik makineleri pazar nda da olmas gereken, müflteri memnuni- Ayr ca, daha genel anlamda devletin de sektöre yetiflmifl ara eleman sa lamak için lise düzeyinde mesleki e itim yetinin sa lanabilmesi için gerekli çaban n gösterilmesidir. Bunun için sat lan bir makinenin tüm kullan m ömrü olana yaratmas n n yerinde olaca kan s nday z. Öte yandan yine Türkiye gibi aç k ve gizli iflsizlik oran n n yüksek oldu u bir ülkede, temizlik hizmetleri sektörünün arz aç kt r. Pazar n hat r say l r bir bölümünün temizlik hiz- boyunca, müflteri ile iyi iliflkiler içerisinde olmak gerekti i ve talep olarak gelifliminin yaratt istihdam olanaklar meti veren flirketlerden olufltu u göz önüne al n r ise, sat lan bir makinenin sürekli olarak çal fl r vaziyette tutul- dolay s ile sosyal faydas da hiç kimse taraf ndan yads namaz. fiunu unutmamak gerekir ki, bugün temizlik hizmetleri sektörünün y ll k cirosu 2 milyar dolar civar ndad r ve nizasyonunu kuramam fl, uzak do udan ithal etti i düflük mas gerekti i bir gerçektir. Maalesef, gerekli servis orga- Türkiye genelinde 2 binin üzerinde firmada 300 bin kifli temizlik hizmetleri sektöründe istihdam olana bulmakta- ilk f rsatta piyasan n d fl na ç kmaya haz r olan bir firma- kaliteli makineleri son derece düflük fiyatlar ile satan ve d r. Bu da, genel hizmet sektörünün bir parças olan temizlik hizmetlerinin, ülkenin ticaret hayat na ve ekonomi- Asl nda normal flartlarda olmas beklenen davran fl biçin n bu koflullar sa lamas beklenemez. sine yapt katk n n somut bir göstergesidir. mi, müflteri konumundaki flah s ya da kurumlar n seçici davranarak bu tip makine sat c lar n n satt makineleri Sektörün teflkilatlanma konusundaki sorunlar, bazen ülkenin genel ekonomik düzeyinden kaynaklanan yap sal d klar makine bozulabilmekte ve böyle bir durum ortaya sat n almamalar d r. Çünkü çok k sa bir vadede, sat n al- sorunlar olarak ortaya ç kmakta, bazen de genel ekonomik düzeyden ba ms z olarak ve bizzat pazar n kendi yade teflkilatlanm fl bir muhatap bulamamaktad rlar. Buna ç kt nda, ço u kez karfl lar nda sorunlar n çözecek flekilp sal sorunlar olarak belirmektedir. Özellikle kamu kurumlar açt klar ihalelerde, devleti koruma zihniyeti içerin m ömrü boyunca arkas nda olan, bunun için gereken ya- karfl l k pazarda kaliteli ürün satan ve makinesinin kullasinde, iflin lay k yla yap labilmesi için gereken maliyet düzeyini göz ard ederek, ifli en az fiyat veren flirkete ver- ithal edilen makinelere göre yüksek oldu u için birçok dut r m yapan firmalar n makineleri, fiyatlar uzak do udan mektedirler. Söz konusu ifli en düflük fiyatla alan temizlik rumda tercih edilmemektedir. lk bak flta, özellikle temizlik hizmeti veren firmalar için geçerli olan bu davran fl hizmetleri flirketi ise, ifl süresi boyunca maliyetlerini nas l k sabilece i hesab n yapmakta, yap lan iflin kalitesini düflürmek zorunda kalarak, sonuçta para kazanamamakta cak bu çeliflkinin ortaya ç kmas n n nedenini Türkiye de fleklinin kendi içerisinde bir çeliflki tafl d ortadad r. An- ve ifl bitiminde çal flanlar n n k dem tazminatlar n ve sigorta primlerini dahi ödeyemez duruma düflmektedir. Bu zarlar nda mevcut olan rekabet koflullar nda aramak gere- temizlik hizmeti veren firmalar n yap s nda ve kendi pa- flekilde çal flan bir flirketin sonunun iflastan baflka bir fley kir. Pazarda hayatiyetini sürdürmek isteyen temizlik hizmet firmas yeni bir ifl elde etmenin tek koflulunu fiyat k r- olamayaca da çok tahmin edilebilir bir gerçektir. Bu sona bir önlem olarak, baz flirketler her fleyden bihaber olan makta bulup, ancak düflük fiyatlar ile ald ifli yapabilmek baz çal flanlar üzerine yeni flirket kurmakta, eski flirket iflas etti inde de, yeni flirket ile yeniden pazara girmekte ve ne, sarf malzemesi ve iflçi temininde gerekli kaliteyi gözet- için de kendi maliyetlerini düflürmeye çal flmakta, maki- devlet ihalelerine sorunsuz olarak tekrar kat labilmektedirler. etmektedir. Sonuç olarak, alm fl oldu u ifli lay k yla yerine meyerek, bunlar en ucuza nereden bulursa, oradan temin getirememekte ve bir süre sonra da ifli kaybetmek durumu Pazar n bir baflka bölümü ise, yukar da da belirtildi i üzere, al flverifl merkezlerinde yer alan çokuluslu veya bölgeçe, endüstriyel makine ve temizlik hizmetleriiflmesi ve de- ile karfl karfl ya kalmaktad r. Bu k s r döngü devam ettiksel nitelikteki büyük perakendeci iflletmeler ve sanayi kurulufllar d r. Pazar n bu bölümüne hitap eden temizlik hiz- aç s ndan di er bir sorun da, ayn pazara hitap eden enrinleflmesi beklenemez. endüstriyel temizlik makineleri meti flirketleri, iflverenlerinin bask s dolay s ile daha disiplinli hareket etmek ve mümkün oldu unca kurumsal- içinde bulunduklar rekabet ortam dolay s yla, ayn zadüstriyel kimyasal üreticisi ve sat c s olan firmalar n, laflm fl bir yap ya sahip olmak zorundad rlar. Hatta son manda mümessilli ini yapmakta olduklar endüstriyel te- SEKTÖR TEM ZL K MAK NELER 12 YÜKSEL AVCIO LU VEFAT ETT 92 ALIfiVER fi REHBER 14 TESH AD OLA ANÜSTÜ GENEL KURULU 95 TESH AD F YAT L STES 10 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: SEL M CANBAZO LU RÖPORTAJI 54 DOSYA: ENDÜSTR YEL TEM ZL K MAK NELER 68 ARAfiTIRMA: KENE LAÇLAMASI 74 PLAST K ÇÖP POfiETLER 76 SÖYLEfi : ÖZLEM SELLER 82 MAKALE: RECEP AL AKSOYLU 88 SÜRÜfi KEYF : T CAR ARAÇLAR

13 ARAfiTIRMA KENE LAÇLAMASI Kene ve K r m-kongo Kanamal Atefli ile nas l mücadele ediliyor? Kene ile bulaflan K r m-kongo Kanamal Atefli (KKKA) nden ölenlerin say s her geçen gün art yor. Bu sat rlar okudu unuzda muhtemelen bu y l ülkemizde ölenlerin say s 60 geçmifl olacak. Bu konuda ilaçlama firmalar da yo un bir flekilde çal flmalar n sürdürüyor. Kene ile mücadele hakk nda bilinmesi gerekenleri biz de sayfalar m za tafl d k. K r m Kongo Kanamal Atefli (KKKA) hastal - Türkiye de ilk olarak 2002 y l nda görüldü. Özellikle ilkbahar ve yaz aylar nda görülen hastal k ço unlukla Orta Anadolu ve Orta Karadeniz bölgesinde ortaya ç k yor. KKKA, insanlarda ani bafllayan atefl, bafl a r s, kas a r s, k r kl k, halsizlik ve belirgin ifltahs zl k gibi belirtiler gösteriyor. Bulant, kusma, kar n a r s ve ishal gibi yak nmalar da hastal k s ras nda görülebilen belirtiler aras nda Sa l k Bakanl halk bilgilendirmek için KKKA hakk nda bir internet sitesi kurdu. adresinde hastal ktan korunmak için ve hastal n kontrolünde neler yap lmas gerekti i, hastal n y llara göre da l m, vaka bildirim çizelgesi, konuyu anlatan tan t m filmleri, afifller ve broflürler yer al yor. Kene hakk nda ilginç bilgiler 850 kene türünden 30 u K r m Kongo Kanamal Atefli virüsünü bulaflt rabiliyor. Hastal n bulaflmas na neden olan keneleri do al hayattan yok etmek de mümkün de il. Çünkü difli bir kene 2 bin7 bin aras nda yumurta b rakabiliyor. Çiftlik hayvanlar n n düzenli ilaçlanmas ile biyolojik üreme zinciri ancak k smen k r labiliyor. Keneler, KKKA hastal n n yay lmas yan nda hayvanlarda birçok viral, bakteriyel ve kan parazitlerinden ileri gelen hastal n oluflmas na da neden oluyor. Uzmanlar aç k alanlar n ilaçlanmas n n da do ru olmad yönünde görüfl bildiriyorlar. Çünkü ilaçlama çevre kirlili ine, do al dengenin bozulmas - na ve zehirlenmelere neden olabiliyor. Ancak kenelerin çevrede çok yayg n oldu u durumlarla; piknik, mesire alanlar gibi yerlerde ilaçlama yap - l yor. Özel ilaçlama taleplerini ise ilaçlama flirketleri karfl l yor. Kene ile mücadele için KenDer kuruluyor Hastal n h zla yay lmas yüzünden ölümlerin artmas üzerine kene ile sürekli ve daha etkin mücadele için KenDer in kurulmas na karar verildi. Türkiye de ilk haflereyle mücadele derne i olacak KenDer i kurma fikrini, Gazi Üniversitesi ö retim üyesi Dilaver Coflkun un ortaya att n belirten Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer, sivil toplum örgütü bireyden daha çok yapt r mda bulunabilece- i için kendisinin de kurucular aras nda yer ald - n ifade etti. Kaç kiflilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Servis ekibimiz ortalama 60 kifliden olufluyor. Tüm çal flanlar m z; kullan lan kimyasallar, ekipmanlar ve uygulama teknikleri konular nda ve ayr ca bireysel geliflimlerine yönelik e itimler al yorlar. British Pest Kontrol Derne i ne üyeyiz. ISS in dünyadaki portföyünden ve üniversitelerin ilgili birimlerinden bilgi anlam nda da destek al yoruz. Kene için önerilen ilaçlar kolay buluyor musunuz? Sa l k Bakanl n n onaylad ilaçlar AB de kullan - lan ilaçlar m? Sa l k Bakanl ve Dünya Sa l k Örgütü (WHO) nün onaylad kimyasallar ile çal fl yoruz. Bu konuda dünya çap nda kabul görmüfl tedarikçilerle çal fl yoruz. Türkiye bu alanda dünya ile eflde- erde hizmet veriyor. Kene ilaçlamas n n maliyeti haflere ilaçlamas na göre daha m yüksek? Kene uygulamas n n d fl alanlarda nokta atlamadan her yere ilaçlama yap lmas ve büyük metre- Keneler çok h zl ve yüksek miktarlarda üreyebiliyorlar. Kenelerin üzerinde yaflad klar konak canl lar n bar nd rd mikropkarelerde çal fl lmas maliyeti elbette artt r yor. lar tafl d klar ve insanlara bulaflt rd klar biliniyor. Kenenin Kene ile mücadelede nelere dikkat etmeliyiz ve hangi üzerinde yaflad konak canl lar aras nda en tehlikeli olanlardan biri kemirgenler (fare, s çan)dir. Dolay s yla kemirgenlerin Keneyi gözle görmek zordur, ancak d fl alan ve ev- durumlarda ilaçlamaya müracaat etmeliyiz? kontrolü ve bu konuda hizmet al nmas da mücadeleyi baflar l cil hayvanlar n üzerinde görülebilirler. Kene ile k lan faktörlerden birisidir. karfl lafl ld nda öncelikle en yak n sa l k kurulufluna baflvurulmal d r ve ilaçlama hizmeti al nmal d r. Gerekli planlamay yap yor ve uygulamam z gerçeklefltiriyoruz. Benim önerim, yeflil bir alana gidildi inde aç k renk giysi giyilmeli, su kenar ve yo un çal l k olan Yaln z flunu belirtmekte fayda var; baz durumlarda ilaçlama yap lmaz. Nedir bu durumlar? Ya fll silerle buralarda dolafl lmamal d r. bölgelerde ç plak ayakla gezilmemeli veya k sa giy- ve rüzgarl havalarda hem uygulaman n baflar s aç s ndan, hem de çevre sa l aç s ndan ilaçlama lave etmek istedi iniz bir fley var m? yap lmamas n tavsiye ediyoruz. Biz ISS olarak çevreye çok duyarl bir firmay z. Yapaca m z her uygulaman n çevreye etkilerini hesapl yor ve geri dönüflümüne çok dikkat ediyoruz. Hangi periyodlarda ilaçlama yap lmas n öneriyorsunuz? Mart ay nda Çevresel Duyarl l k ve Pest Kontrol May s ve eylül aylar aras kenelerin yüksek popülasyona ulaflt dönemler ve uygulamalar m z bu konulu bir toplant m z oldu, bu toplant arac l dönemlerde yo unlafl yor. Yüksek popülasyonun ile müflterilerimizi bilgilendirdik. Bu bilgilendirme görüldü ü alanlarda periyodik hizmet al nmas n toplant lar na gelecekte de devam etmeyi planl yoruz. tavsiye ediyoruz. Kifliler kene mücadelesi için firma seçerken hangi özelliklere dikkat etmeli? Nilgün Kale Kifliler ya da iflletmelere, haflere kontrol firmalar - Çukurova Üniversitesi Ziraat Mühendisli i bölümünden mezun olan Nilgün Kale yaklafl k 8 y l- n seçerken özellikle Sa l k Bakanl ndan izni olan firmalar seçmelerini tavsiye ediyoruz. d r firman n Pest kontrol biriminde çal flmalar - n sürdürüyor. ISS Haflere Kontrol Hizmetleri Sa l k Bakanl ilaçlama izni verdi i firmalar kendi web sitesinden yay nlamaktad r, bu konuda ta- ayn zamanda Fümigasyon departman n n da Teknik Destek Müdürü olarak görev yap yor ve lebi olanlar bu sitedeki bilgilerden faydalanabilirler. müdürlü ünü yürütüyor. ARAfiTIRMA KENE LAÇLAMASI 68 ARAfiTIRMA Kene ile bulaflan K r m- Kongo Kanamal Atefli (KKKA) nden ölenlerin say s her geçen gün art yor. Bu sat rlar okudu unuzda muhtemelen bu y l ülkemizde ölenlerin say s 60 geçmifl olacak. Bu konuda ilaçlama firmalar da yo un bir flekilde çal flmalar n sürdürüyor. Kene ile mücadele hakk nda bilinmesi gerekenleri biz de sayfalar m za tafl d k. Ç NDEK LER SÜRÜfi KEYF T CAR OTOMOB LLER Ticari araçlarda 3 yeni model Fiat Fiorino Cargo Ford Connect Volkswgen Caddy Maxi Volkswagen Caddy Maxi Kombi SÜRÜfi KEYF T CAR OTOMOB LLER 88 YAfiAM Caddy Kombi, 4+1 kiflilik oturma kapasitesi ve cuyla da ekstra yükleme hacmi yaratabiliyorsu- yüksek konfor özellikleriyle binek araçlar n ranuz. Koltuklar n yükün üzerine devrilmesini en- hatl n aratm yor. S n f n n en genifl ölçülerine gelleyen sabitleme çubuklar n n yan s ra, yük sahip (700 mm) sa kayar kap s yla Caddy Kombi, bölümündeki 4 adet yük kancas güvenli inize araca inip binmenizi kolaylaflt r yor. Tekli ve ikili katk da bulunuyor. olarak iki parçadan oluflan arka üçlü koltu u di- Eflya gözleri ve cepleri lerseniz ayr ayr, dilerseniz tamamen katlayarak Caddy Kombi'de sürücü koltu u at nda çekmece- daha fazla yükleme alan elde edebiliyorsunuz. Caddy Maxi Kombi Fiat Fiorino Cargo FIORINO Yan yollarda da, flehir merkezinin yo un fora ve iflleve yönelik birçok donan m üzerinde trafi inde de size rahatça efllik ediyor, ifllerinizi daha önce kimsenin ulaflamad bir noktaya tafl yor. özenle çal fl ld. K sacas... Fiorino ile ticaret flehre geri döndü. H zl ve emniyetli bir flekilde ilerleyen bir ufakl k Kompakt boyutlar n n sizi yan ltmas na izin vermeyin. Fiorino nun kapasitesi ve S n r tan mayan hareket özgürlü ü fliniz gere i sürekli d flarda m s n z? Ticarette devrim yaratan ve boyundan büyük ifller baflaran Fi- zor yol ve çal flma koflullar nda bile, sürüflü zevkli yetenekleri çok büyük ifller baflarmaya haz r. En orino, tam size göre. Çünkü hiçbir zaman sizin hale getiriyor, ifllerinizi kolaylaflt r yor. Sessiz ve enerjinize ve çal flma tutkunuza s n rlar getirmiyor. Onun sürüflü zevkli oldu u kadar yükleme ve motoru, düflük yak t tüketiminin yan s ra bak m çevreye sayg l boflaltmas da son derece pratik. Özellikle flehir giderlerinizin de en büyük merkezleri için yarat lan Fiorino, sizi di er ticarilerin giremeyece i her yere götürme yetene ine sa- olan koruma ve güvenlik içinse, güvencesi. Her gün ve her türlü yolda ihtiyac n z hip tek araç. Siz isteyin, o her yerde size efllik etsin.. Fiorino'da hiçbir eksik yok. Donan m Ofisiniz kadar konforlu ve rahat Katlanarak zeminde kaybolan yolcu koltu u ile fl yerinizdeki rahatl ve konforu sunmak için Fiorino elinden geleni yapt. Hak etti iniz yaflam ka- 0,3 m3 art yor. Böylece uzun eflyalar n yük kabininin uzunlu u yaklafl k 1 metre ve hacmi tafl nmas litesini araç içinde de verecek tüm ay nt lar titizlikle ifllendi. Örne in, koltuklar n ve ön panelin er- da kolaylafl yor. gonomisi en küçük detay na kadar ele al nd. Kon- Fiorino da çok say da cep ve büyük bir torpido gö- Ailenize, iflinize daha fazla yer art k Caddy Maxi li bölme ve orta panelde 4 adet bardaj tutucu yer Kombi'de. Caddy Maxi Kombi, Caddy Kombi'den Tek ve çift kayar kap seçene i 47 cm daha uzun ve bagaj hacmi yaklafl k 0.3 m 3 daha fazla... al yor. Arka yolcu bölümünde tabandaki 2 adet eflya gözünden de yararlanabilirsiniz. htiyac n za göre, tek ya da çift kayar kap l modelimizi seçebilirsiniz. Çift kayar kap l modellerde, yak t deposu aç kken bile sol kayar kap n n Ticari araçlarda 3 yeni model; Fiat Fiorino Cargo Ford Connect Volkswgen Caddy Maxi Van Klimatik Klima rahatl kla aç lmas n sa layan özel bir mekanizma bulunmaktad r. Arka s rada oturan yolcula- Arac n z n içini olmas n istedi iniz s cakl a ayarlaman z yeterli. Klimatik klima sistemi ayarlanan s cakl a göre araç içi s cakl n otomatik Motor Hacmi (cc): 1896 cc Motor Özellikleri S ral 4 Silindir, Turbo olarak kontrol alt nda tutar. Çap x Strok: 79.5 mm x 95.5 mm S k flt rma Oran : 18.5:1 Yol bilgisayar Motor Gücü(hpd/d): d/d Kaç kilometre yol ald n z, ne kadar zamand r Maks. Tork (Nm/d): dev./dak yolda oldu unuz, ortalama h z n z, arac n z n anl k ya da yolculuk süresindeki ortalama yak t tü- Maks. H z (km/h): 169 km/h Yak t: Dizel ketimi, deponuzda kalan yak t n zla mevcut h zda ne kadar yol alabilece iniz... Ayr ca yol bilgisayar n z, belirledi iniz h za ulaflt n zda hem S n f: Hafif Ticari Araç Karoser ekran üzerinden, hem de sesli olarak uyar verme Boyutlar (mm): 4875 / 1794 / 1134 özelli ine sahip. Aks Mesafesi (mm): 3002 mm. Bofl A rl k (kg): 1427 kg. Fonksiyonel ve güvenli arka koltuklar Bagaj Hacmi (lt): Katlan p öne yat r larak sabitlenebilen arka üçlü Depo Hacmi (lt): 60 lt. koltuk sayesinde daha da genifl yükleme hacmi sa lanabiliyor: Arka üçlü koltuk tekli ve ikili olarak iki parçadan olufluyor. Dilerseniz bu parçala- Yak t Tüketimi Tüketim: (lt/100km) 5.5 lt. / 100km. r ayr ayr katlay p öne yat rarak, 2 yada 3 yol- Ön Kapak çi: KARCHER 21 CESA 43 Y TO LU 01: SARUHAN 27 HAYAT MAK NE 45 ECOLAB 02 PFAFFENZELLER 03 TATMAK 04 M S GROUP 05 JOHNSONDIVERSEY 06 H JYEN EKSPRES 07 DAMA 17 DO Ufi MAK NA ve K MYA 29 SERV S STANBUL 31 NILFISK ADVANCE 33 ZELLNER TEXTIL GmbH 35 BALABANLI 37 BALABANLI 39 EKOL 41 STAR MAK NA 47 ENHAS ZABEL 50 PEAK 51 PEAK 55 ÖZTEM Arka kapak içi: HASEL Arka kapak: JOHNSONDIVERSEY 11 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

14 SEKTÖR YÜKSEL AVCIO LU Sektörün ac kayb, Teshiad Kurucu üyesi Yüksel Avc o lu vefat etti Sektör ve Teshiad, bir büyük duayenini kaybetti. Teshiad n kurucu üyelerinden Yüksel Avc o lu, 27 A ustos 2008 çarflamba günü tatilini geçirdi i Didim de hayata gözlerini yumdu. Sektörde herkesin büyük bir sayg ve sevgisini kazanm fl, moral hocas Yüksel Avc o lu, 28 A ustos 2008 Perflembe günü Büyük Selimiye Camii nde ö le namaz n müteakip k l nan cenaze namaz sonras Karacaahmet Mezarl nda topra a verildi. epimizin abisi, moral hocam z Sevgili Yüksel H Avc o lu nu kaybetmenin üzüntüsünü yafl yoruz. Teshiad n kuruluflunda çok büyük emekleri oldu. Önder oldu hepimize. Kendisini tan maktan büyük keyif ald k. flte onu tan yan dostlar n n hakk ndaki duygu ve düflünceleri almak istedik, bir çok eski dostuna e-posta at k ve üç tanesinden yan t alabildik. Onlar sizle paylafl yoruz. Gülen yüzünü asla unutmayaca z sevgili Yüksel Avc o lu. Nur içinde yat. 12 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

15 Yüksel Avc o lu, Gürbüz Kaya ile birlikte... Yüksel Avc o lu, Cevat Turan ile birlikte... Albay mla 20 senelik bir dostlu umuz oldu. fiöyle bir düflününce o y llardan, hizmet sektörünün bu güne geliflinde emir komuta zincirinde ne günler geçirdik! Sektördeki bütün firmalar kendi firmas ym fl gibi görüp rakiplerine bile her türlü yard m ve deste i veren kiflilikli, gururlu bir flahsiyetti. Sektörün ondan alaca çok önemli mesajlar var! Ruhu flad olsun! Haydar Gürkan YÜKSEL abimizi alk fllarla u urlad k Sene 1992 Teshid kuruluflu çal flmalar esnas nda ad n çokça duydu umuz EP nin sahibi Yüksel Abiyi o zaman tan m flt k, o zaman yüzü hep gülen komutan m z n, kimilerine göre Albay, kimilerine göre komutan, kimilerine göre Yüksel amca, Yüksel abi herkes kendine göre buldu u yak nl kta hitap ederdi. Sonra Yönetim Kurulu nu oluflturduk. Yönetimde moral masas baflkanl diye bir e lenceli bak fl oluflmufltu, kötü zamanlar m z n morali yine Yüksel Abimiz olmufltu. Bir gün hiç unutmuyorum Yönetim Kurulu nun ibras yla ilgili bir yaz haz rl yorduk yönetim kurulu toplant s nda birden bire aya a kalk p bir ad m geri att ve Biz neler yapt k biliyor musunuz? dedi. Siz fark nda m s n z? bra için kimseye gerek yok yapt klar n z önce ben alk fll yorum deyip alk fllamaya bafllam flt ve hepimizi yine neflelendirmifl ve mutlu etmiflti. fiimdi alk fllama s ras bizde onu hem Silahl Kuvvetlerimize verdi i eme inden dolay, hem de sektörümüze, derne imize verdi i eme inden dolay, hem de iyi insanl ndan güzel hatipli inden, birlefltirici kiflili inden dolay hep birlikte alk fll yor, alk fllarla u urluyoruz. Makam n cennet olsun Yüksel Abi. En küçü ünüz; Gürbüz Kaya Teshiad n kuruluflunda aktif rol alan ve sonraki y llarda ise bu sektörün toparlanarak sektörleflme mücadelesinde, tecrübemizin yetmedi i yerlerde bizlere ak l hocal yapan, k rg nl klarda gelin bakal m çocuklar diyerek hoflgörü ve sa duyusu ile bizi uzlaflt ran bir sektör büyü ümüzü, duayenimizi kaybetmifl olman n ac s n yafl yorum. Yüksel a abey, do ru bildi ini hep çekinmeden anlatt. Örnek bir insan, örnek bir kiflilikti. Yüksel a abeyin bu örnek kiflili inden ders almas gereken çok insanlar oldu unu biliyoruz. Ama onun uzlaflt r c yan törpülüyor bilincimizi. Gerçek bir de eri kaybetti imizin gerçe ini gelecekte daha çok anlayaca z. O nun güzel f kralar n ve a z dolusu kahkahalar n çok özleyece iz. Bu sektör giderek her gün biraz daha mekanik ve kendine yabanc laflan iliflkiler yuma na dönüflüyor bu nedenle umar m temsil edenler seni ve sektöre katt klar n asla unutmaz lar. Sevgili Yüksel A abey, seni güzelliklerle ve dost muhabbetlerinle an yoruz. Ruhun flad olsun. Nur içinde yat. Seninle paylaflt m anlar ve çal flmalar hiç unutmayaca m. Bütün sektör temsilcilerinin ac s n paylafl yor, ailesine sab r, sevdiklerine baflsa l diliyorum. Bafl m z sa olsun. Cevat Turan SEKTÖR YÜKSEL AVCIO LU 13 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

16 Teshiad da yeni dönem Teshiad Ola anüstü Genel Kurulu 12 Haziran 2008 Perflembe günü Ortaköy Princess Hotel de gerçekleflti. Ola anüstü Genel Kurul da 10 y ld r baflkanl k görevini sürdüren Cevat Turan baflkanl Selim Canbazo lu na devretti ve yeni yönetim ifl bafl na geldi y l nda 16 kurucu üyenin giriflimiyle o zamanki ad yla Temizlik ve Servis Hizmetleri flverenleri Derne i (TESH D) olarak kurulan ve o günden bu güne temizlik sektöründe sektörün geliflmesi için faaliyet gösteren Teshiad 10 y l aradan sonra yönetim de iflikli ine gitti. Teshiad Ola anüstü Genel Kurul toplant s 12 Haziran 2008 tarihinde Ortaköy Princess Hotel'de ço unluk sa lanarak bafllad. Yap lan divan kurulu seçiminde divan baflkanl na Tu savul Balabanl, sekreterli ine Canan Aksu ve yard mc l na ise Hamit Bektafl seçildi. üyelere sunuldu ve ço unluk sa lanarak kabul edildi. Teshiad Ola anüstü Genel Kurulu toplant s nda baflkanl a tek aday olan Selim Canbazo lu Yönetim Kurulu Baflkan olarak seçildi. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üye seçimi için tek liste sunuldu ve seçildi. Ola anüstü Genel Kurul toplant s dilek ve temennilerin sunulmas ile sona erdi. Seçim sonucunda yönetim kurulu asil üyeliklerine A.Haydar Gürkan (Ecolab), Bülent Do ru (Öztem), Gürkan Do anay (JohnsonDiversey), Recep Ali Aksoylu (Enhas Zabel), Serhat Özer (Dama) ve Caner Geban (Met Group) seçildi. Ola anüstü Genel Kuruldan sonra yap lan ilk yönetim kurulu toplant s nda ise Bülent Do ru Saymanl k, Caner Geban Genel Sekreterlik görevini üstlendi. Yönetim kurulu üyeleri Recep Ali Aksoylu ve Serhat Özer Hizmet Dergisi, medya, internet ve fuarlar sorumlulu unu, A.Haydar Gürkan ve Gürkan Do anay da d fl iliflkiler, e itim, örgütlenme, sosyal faaliyetler sorumlulu unu üstlendiler. 14 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61 Sayg duruflundan sonra yönetim kurulu faaliyet raporu Cevat Turan taraf ndan okundu. 10 y ld r Teshiad Yönetim Kurulu Baflkanl görevini baflar ile sürdüren Cevat Turan, 10 y l içerisinde yapt klar çal flmalar özetleyerek, kendisinin mis-yonunu tamamlad n ve bayra genç nesillere devretmek istedi ini belirterek yönetimden aff n istedi. Yapt tüm çal flmalar için Cevat Turan a teflekkür edildi ve derne e yapt katk lardan dolay Selim Canbazo lu taraf ndan kendisine plaket verildi. Denetim Kurulu raporlar üyelere sunuldu ve ço unluk sa lanarak kabul edildi. Tahmini bütçe de Teshiad n misyonu Temizlik sektörünün tek sivil toplum örgütlenmesi olmas nedeniyle Teshiad bir çok misyon üstlenmifl. Teshiad n misyonu flu flekilde özetlenebilir; Üyelerin müflterek, ekonomik, sosyal, kültürel, hak ve menfaatlerini korumak ve gelifltirmek için gerekli çal flmalarda bulunmak. Temizlik ve hizmet alanlar nda faaliyet gösteren üyelerin ortak menfaatleri do rultusunda mesleki, teknik, idari ve hukuki sorunlar n çözümünde çal flmalar yapmak ve gerekti inde üyelere destek vermek. Amaçlar n n tahakkukunda dernek üyelerini

17 SEKTÖR TESH AD GENEL KURUL temsilen özel ve kamu kurum ve kurulufllar nda gerekli giriflimlerde bulunmak, ilgili yasa, tebli ve standartlar n oluflmas için çal flmalar yürütmek. Hizmet sektörü alan nda faaliyet gösteren kurulufllar tek çat alt nda toplamak için gerekli Dernekleflmenin zor bir süreç oldu u ülkemizde, çeflitli engeller afl larak, her y l dernek kendisini gelifltirdi, büyüdü ve hizmet sektöründeki di er dallara örnek ve önder oldu. TESH D taraf ndan düzenlenen çeflitli kurumsal etkinlikler aras nda en önemlisi 2003 y l nda yap lan 1. Ulusal Temizlik Zirvesi oldu. çal flmalarda bulunmak. Hizmet al c lar ile üyeleri aras nda ç kabilecek muhtemel problemlerin giderilmesinde denetim ve uzlaflma görevini üstlenmek. Teshiad ayr ca bina yönetimi, güvenlik hizmetleri, ilaçlama hizmetleri ve outsourcing alan nda faaliyette bulunan kurumlar n geliflimi için faaliyetler amaçlamak ve bu alanda çal flan kurumlar da üye olarak kabul etmeyi planl yor l y llardan günümüze temizlik sektörü Temizlik hizmetleri sektörünün Türkiye deki ilk ad mlar 1960 l y llarda at ld. Yurtd fl ndan getirilen, özellikle cam silme aparatlar n n a rl kta oldu u ufak tefek ekipmanlarla ilk çal flmalar bafllad. Yap lan hizmet, a rl kl olarak cam silme hizmetiydi li y llarda ilk temizlik firmalar kurulmaya baflland. Emek yo un bir dönemin ard ndan, 1980 li y llarda d fla aç l m n artmas yla temizlik makineleri Türkiye ye girmeye bafllad. Art k temizlik ve servis hizmetleri bir sektör olmaya bafll yordu l y llarda firmalar her konuda büyümeye

18 SEKTÖR TESH AD GENEL KURUL bafllad lar. lk dernekleflme fikirleri bu y llarda at lmaya bafllad. Sonunda 1992 y l nda 16 kurucu üyenin giriflimiyle o zamanki ad yla Temizlik ve Servis Hizmetleri flverenleri Derne i (TESH D) kuruldu. Dernekleflmenin zor bir süreç oldu u ülkemizde, çeflitli engeller afl larak, her y l dernek kendisini gelifltirdi, büyüdü ve hizmet sektöründeki di er dallara örnek ve önder oldu. TESH D taraf ndan düzenlenen çeflitli kurumsal etkinlikler aras nda en önemlisi 2003 y l nda yap lan 1. Ulusal Temizlik Zirvesi oldu y l nda yap lan ola an kongrede dernek, Temizlik ve Servis Hizmetleri fladamlar Derne i (TESH AD) ad n ald. Bugün üyeleri ve bu üyelere ait firmalarda çal flan yaklafl k kiflilik iflgücü istihdam ile Teshiad, sayg n ve yenilikçi durufluyla, hizmet sektöründeki di er derneklere örnek ve önder olmaya devam ediyor. Tesihad n yeni Yönetim Kurulu Baflkan Selim Canbazo lu nun yeni dönem çal flmalar ile ile ilgili röportaj n 22. sayfada okuyabilirsiniz. Teshiad n yeni Yönetim Kurulu yapt ilk toplant da görev bölümü yap p, hedeflerini belirledi. 16 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61 Teshiad n yeni Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Baflkan : Selim Canbazo lu Yönetim Kurulu Asil Üyeler: A. Haydar Gürkan Bülent Do ru Gürkan Do anay Recep Ali Aksoylu Serhat Özer Caner Geban Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Ali Akkoyunlu Musa Bulut Necati Alt n Suat Yi ito lu Metin Onat Eflatun Mutlu Denetleme Kurulu Asil: Burhan Ökmen Cem Alakufltekin Cengiz Pala Denetleme Kurulu Yedek: Ahmet Fettaho lu fiebnem Özenç Kutlukhan Tüte Disiplin Kurulu Asil: Eyüp Güntay Göksel Atmaca Bora Koçak Disiplin Kurulu Yedek: Hakan K l ç Fatih Durgun Engin Atatüre

19

20 SEKTÖR YÖNET M KURULU ÜYELER Teshiad n yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ni tan yal m 1992 Y l nda kurulan Teshiad, bir genel kurulu daha geride b rakt. 12 Haziran 2008 tarihinde yap lan ola anüstü genel kurul ile yeni bir baflkan ve yeni bir yönetim ifl bafl na geçti. Seçildikten sonra yap lan ilk yönetim kurulu toplant s nda görev da l m yapan yeni Teshiad Yönetim Kurulu nu size k saca tan t yoruz. Selim Canbazo lu 18 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61 Teshiad n yeni döneminde Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev alan Selim Canbazo lu 6 Haziran 1968 de do du. hsan Sungurlu lkokulu, Kad köy Ortaokulu, Kenan Evren Lisesi nin ard ndan stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu. Sektöre Met Grup ta bafllad ve firman n Genel Müdürlü ü ne kadar yükseldi. Daha sonra Adres Group u kurdu ve oradan ayr larak Group Sinerji nin flirket orta oldu, Canbazo lu bu görevi halen yürütüyor.

21 Caner Geban Teshiad Genel Sekreteri olarak yeni yönetimde görev alan Caner Geban 4 Aral k 1974 y l nda Gaziantep te do du. Evli ve 2 çocuklu olan Caner Geban, Londra Westminister Üniversitesinde e itimini tamamlad. 3 y l Julyas Overseas, Londra da pazarlama müdürlü ü yapan Geban daha sonra Savoy Hotel de iki y l ön büro müdürü olarak çal flt. 10 y ld r da Met Group fiirketler Toplulu u Genel Müdürlü ü nü yürütüyor. Geban iyi düzeyde ngilizce biliyor. SEKTÖR YÖNET M KURULU ÜYELER Bülent Do ru Teshiad n yeni yönetiminde sayman olarak görev alan Bülent Do ru 3 fiubat 1972 tarihinde Ardahan da do du. Evli ve 2 çocuk babas olan Do ru, Anadolu Üniversitesi Aç k Ö retim Fakültesi, flletme bölümünden mezun oldu. Frans zca bilgen Do ru, özel sektörde uzun y llar görev ald ktan sonra 1988 y l nda Öztem i kurdu. Bülent Do ru halen Öztem in orta ve Genel Müdürü olarak çal flmalar n sürdürüyor. Recep Ali Aksoylu Medya, internet ve fuarlar konular nda Teshiad n yeni yönetiminde görev alan Recep Ali Aksoylu 1959 y l nda Rize de do du. Atatürk Üniversitesi, flletme Fakültesi ni bitirdi, stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi nde ise flletme Politikalar ve Organizasyon kürsüsünde yüksek lisans yapt. Aksoylu flu anda Zabel Group FM Türkiye Temsilcisi ve EN- HAS Entegre Hizmet ve Tesis Yönetimi Genel Müdürlü ü görevlerini yürütüyor. 19 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

22 SEKTÖR YÖNET M KURULU ÜYELER Serhat Özer Teshiad n yeni yönetiminde medya, internet ve fuarlarla ilgili görevleri üstlenen Serhat Özer, 25 Eylül 1963 tarihinde stanbul da do du y l nda da Bo aziçi Üniversitesi flletme Fakültesi nden mezun oldu y l ndan beri de Dama Da t m, Pazarlama ve Ticaret A.fi. de yönetici ortak olarak çal flmalar n sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk babas olan Özer ngilizce ve Almanca biliyor. Gürkan Do anay Teshiad n yeni yönetiminde d fl iliflkiler, e itim ve sosyal faaliyetler alan ndaki çal flmalar üstelenen Gürken Do anay, 10 Temmuz 1969 tarihinde stanbul da do du. Marmara Üniversitesi flletme Fakültesi nden mezun oldu. Lever Endüstriyel bünyesinde çal flmaya bafllayan Do anay daha sonra DiverseyLever ve ard ndan da JohnsonDiversey de görev ald. Gürkan Do anay evli ve ngilizce biliyor. 20 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61 Ali Haydar Gürkan Teshiad n yeni yönetiminde d fl iliflkiler, e itim ve sosyal faaliyetler alan ndaki çal flmalar Gürken Do anay ile birlikte üstlenen Ali Haydar Gürkan, 20 Eylül 1960 ta Ünye de dünyaya geldi. Anadoluhisar Spor Akademisi nden mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babas olan Gürkan, Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. fiti. nde Ülke Sat fl Müdürü (Temizlik Firmalar -Sanayi Kurulufllar ) olarak görev yap yor.

23

24 SEKTÖR SEL M CANBAZO LU Teshiad n yeni Baflkan Selim Canbazo lu: Hedefimiz kaliteli hizmet üreten, sayg n bir sektör oluflturmak Selim Canbazo lu, Teshiad n çiçe i burnunda yeni baflkan. Sektörün da gibi sorunlar varken, böyle s k nt l ve kritik bir dönemde baflkanl k görevini kabul edip büyük bir fedakârl k örne i gösterdi ini herkes biliyor. Say n Canbazo lu, sektörle ilgili sorular - m z yan tlad ve yeni Teshiad Yönetim Kurulu olarak hedeflerini anlatt. Say n Selim Canbazo lu, dünya ve Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Tabii bu hizmet sektörünü de çok yak ndan etkiliyor. Biliyoruz ki kârlar çok düfltü, uzunca süredir süren belki ad konmam fl olsa bile bir kriz var. Bu s k nt l ortamda hizmet sektörünün dününü, bugününü de erlendirir misiniz ve elbette sektörün gelece ini nas l görüyorsunuz? Asl nda Hizmet sektörünün Türkiye de çok uzun bir geçmifli yok. Sadece 25 y ld r var olan bir sektör. fle ilk bafllad m zda oldukça zor bir sektör olarak düflünüyorduk. Bu do ruydu da. fli müflteriye anlatmak çok zordu. Bu iflte çal flacak olan personele bu ifl alan n anlatmak, onlar özellikle temizlik iflinde çal flt rmak zordu. Ama bir yandan da önemi gittikçe artan bir sektördü. O dönemler kârl bir sektördü. Hizmeti alan n da, verenin de, çal flan n da belli bir memnuniyeti vard. Hizmeti veren firmalar n da belli bir gücü oluflmufltu zaman içerisinde. 56 y l önceye gitti imizde o dönem flirketlerin daha büyük ve güçlü oldu unu görüyoruz. Özellikle ilk kurulan firmalar n belli bir güce geldi ini ve belli bir birikim sa lad n görüyoruz. Di er taraftan temizlik hizmet firmalar n n ülkeye büyük katk s n n oldu unu görüyoruz. Ödedi imiz büyük miktarlardaki KDV ler, muhtasarlar, SSK primleri ile çal flt rd personelin her türlü yasal ifllemini düzenli yapmas, tüm personelini sigortalamas az msanmayacak bir maliyet kalemidir. Ayr ca özellikle temizlik hizmeti sektörü küçümsenmeyecek bir miktarda yan sanayi oluflturmufltur. Temizlik yaparken kulland klar temizleme kimyasallar, makine park, ifl giy-

25 SEKTÖR SEL M CANBAZO LU sisi vs. derken, sektörü oldukça genifl bir ekonomik güç haline getirmifltir. Fakat son 56 y ld r, yaflanan durgunluk var. fiu anda bir kriz ortam nda olmad - m z söylense de oldukça s k nt l bir ortamday z. Yak n geçmifli de erlendirdi imiz zaman bizim sektörümüzdeki hizmet veren flirketlerin eski günleri arad n görüyoruz. Önce hizmet al c lar taraf ndan kriz ve likidite s k nt s konu edinerek kârl klar çok düflürüldü. Bizim sektörümüzdeki kârl l klar düflünce de baz firmalar bu iflin alt ndan kalkamayarak eski müflterilerini kaybettiler. Rekabet zaten her zaman çok yo un bir flekilde vard. Özellikle flimdi yabanc sermayenin girmesi Türkiye de çok fazla yerli flirket kurulmas nedeniyle rekabet flu anda çok daha vahflileflti. Öyle ki birçok kurumsal büyük firma, yani kârl l ndan ödün vermeyece ini düflündü ümüz firmalar bile art k rekabet edebilmek için kârl l ndan çok ciddi derecede fedakârl kta bulunur hale geldi. Zaten flöyle bir sorunumuz var Türkiye de temizlik hizmet sektöründeki firmalar n büyük bir bölümü sermayesiz kuruluyor. Maalesef içinde bulundu umuz flartlar nedeniyle firma kurarken en az milyar sermayeniz olsun, bankada bulunsun, büyüme aflamas nda bu sermayeyi kullanal m diyen bir yap yok. Böyle bir kaynak olmay nca da, flirketler karfl laflt klar en küçük s k nt larda da maddi aç dan çok zor duruma düfler hale geliyor. Bakt m z zaman son 6 y l içerisinde bizim sektörümüzdeki firmalar n art k daha güçsüz firmalar oldu u görülüyor. Tabii ki yabanc sermayeli olup çok güçlü firmalar da var ya da yerli sermayeli olup birkaç tane çok güçlü firma da var ama geneline bakt m z zaman maalesef sektörde art k güçlü firma çok kalmad. Bu da ürettikleri hizmet kalitesini etkiliyor. Art k günü kovalayan flirketler haline geliyor bunlar. Finans kovalayan flirketler haline geliyor. Bu nedenle hizmet kalitesi ikinci planda kal - yor. Hizmet kalitesinde belli bir noktaya getirip vas fl halde bunu müflteriye yans tamad n z zamanda müflteri de en ucuz hizmeti almaya çal fl - yor. Diyor ki; bu sektörde hizmet kalitesi yok. O yüzden ben bunu sat n almay bütçemi etkilemeyecek flekilde yapay m diye yaklafl yor. Bu seferde sektörel kârl l k daha da afla ya düflüyor. Temizlik hizmetleri sektörü gelecekte nas l bir yola girecek ve bu s k nt lar sizce nas l afl lacak? Firma say s kesin azalacak. Öyle gözüküyor. Yabanc sermaye daha güçlü olacak bu da aç k. ki türlü flirket kalacak. Birincisi tamam na yak n ya da tümü yabanc sermayeli büyük flirketler, ifli al p, organize edecek, piyasay kontrol edecekler. kincisi butik flirketler olacak. Yani daha küçük, müflteri odakl çal flan, daha az müflteri ve personel say s olan ama kaliteli hizmet üreten büyüme evresini tamamen unutmufl ama karl l daha yüksek firmalar. Bilmiyorum Avrupa daki gibi olur mu? Türkiye çok ona yatk n de il. Büyük flirketler, baz alt flirketleri kullanabilir mi? Örne in; A firmas hizmeti ald. Ondan sonra bunu örne in cam hizmetlerini bu konuda uzmanlaflm fl bir firmaya, hal y kamay, cilalamay di er bir firmaya, genel temizlik hizmetini bir baflka firmaya outsource edebilecekler mi? Ama sonuç olarak bence piyasada bu iki tip firma kalacak: Sermaye yap s güçlü büyük flirketler ve büyüme kayg s olmayan küçük, ama karl özel hizmetler sunan butik flirketler. Butik flirketlerin say s da bence azalacak. Sermayesiz flirketlerin ayakta kalmas likitide problemi yaflayan ülkemizde çok büyük sorun olacak. Bu firmalar, ya kapanacaklar 23 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür liflkiniz ç kmazdad r. Bir fleyler de iflmeye bafllam flt r. Farketmenize ra men önemsemezsiniz ve o bir gün karfl n za geçer ve en flirin halini, mahcup bir edayla

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden.

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden. 1 Orhan AYDIN De iflimi gerçeklefltiriyoru n 7 de T e knoloji, biliflim ve iletiflimin getirdi i nimetlerin sanayi bölgelerinin yönetim anlay fl na, felsefesine proje baz nda girebilmesi ve firmalar n

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

Otobüsçünün buruk bayram

Otobüsçünün buruk bayram UD-1 18/09/2009 20:58 Page 1 sayfa 1 Irak Ulaflt rma Bakan Büyük stanbul Otogar ndayd Avrupa n n ve Ortado u nun en büyük ulafl m merkezi olan Büyük stanbul Otogar 18 Eylül Cuma günü Irak Ulaflt rma Bakan

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı