Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Editörden Yüksel Avc o lu, hakiki ayran(!) ve mehtap A rt k, en üzgün an n zda bile o bas bariton tonuyla, Yahu çocuklar b rak n ul.. bu ihale ifllerini, o ifl olmazsa baflka ifl olur, gelin bu akflam Bo az da bir yemek yiyelim, ben sizi neflelendiririm diyen ses aram zda de il. Sektörün, pamuk kalpli, nefleli sesi, dernek yönetiminin gedikli moral masas sorumlusu Albay m z art k yok. Onu kaybettik. Evet, anlad n z Yüksel Avc o lu dan,. sevgili Komutan m zdan, sevgili abimizden söz ediyorum. O Teshiad n kurucu üyelerinden biriydi. Derne in kurulufl çal flmalar s ras nda koflufltururken tan d k onu. Hangi dernek mi? Hani flu, Ne ifl yapar bu dernek kardeflim denen dernek. Ne ifl mi yapt bu dernek? Yüksel Avc o lu nu tan tt bize daha ne olsun. Yetmez mi? Bence sadece O nu tan mak ad na bile bu derne e üye olunurdu. Cenazesinde, y llard r bir araya gelmeyen derne in kurucu üyelerini, yani Teshiad n birinci nesil dinozorlar n bile Büyük Selimiye Camii nde bir araya getirdi. Bu araya minik bir itiraf s k flt ray m, bu dinozorlar biraz kilo al p yafllanm fllar gibi geldi bana. Size de de il mi? çimizde yafl olarak en büyük o idi ama en genç, kanl canl da o idi. Aram zdaki kuvvetli bir yap flt r c yd. flte tüm bu nedenlerden ötürü de ölüm ona hiç yak flmad. Sevmedik biz bu tats z flakay. Ama ne demifller, Ne zaman art k birinden söz edilmez olur, o kifli o zaman ölmüfltür. Bu, onu tan yan herkes için Yüksel Avc o lu an lar m zda hep yaflayacakt r. anlam na geliyor. Y l Dernek yönetimdeyim. Görevim, e itim iflleri sorumlusu. Bir süre sonra hat rlayamad m bir nedenle sayman olan Gürbüz, saymanl k görevinden ayr ld. Ya yine milletvekili olaca m ya da Newyork a yerleflece im diye tutturdu. Projeleri bitmezdi o zamanlarda da. Bir anda çekti gitti. Ondan sonra da alavere dalavere, Zeki nöbete deyip beni sayman yapt lar. Hiç anlamam dediysem de dinletemedim. O zamanlar sürekli kravat takard m. Adam zannettiler beni de herhalde. Kara kapl defterle bafl bafla kald m m? Ortada para filan yok. Sadece kuru bir defter var. Aidat n ödemeyen sevgili üyelerimiz ve bofl bir kasa hepsi bu. Yani ayn bugünkü gibi hiç fark yok. Pardon fark var. Bugünkü liste 1994 deki listeden befl kat filan uzun. Sektörde lüks arabalar dü ün konvoyu gibi kuyruk oluyor ama s ra minicik aidatlara gelince Beyefendi yoklar, ben iletece im durumlar. Uzatmayay m. Dernekte önümde hesaplar, bir türlü iflin içinden ç kam yorum. Haftaya kira ödememiz laz m, kasada fareler cirit at yor. Bu arada zil çald. Yüksel Abimiz girdi içeri. Bakt surat m befl kar fl. Ne oldu ul.., bak yorum surat n sirke sat yor dedi. Durumu anlatt m. Güldü. O lum, ö len olmufl, bu saatte beyne kan gitmez, kafa da çal flmaz, hadi toparlan gidiyoruz dedi. O ara dernek merkezi Mecidiyeköy de Polis Merkezi nin hemen arkas nda. Ald beni, cadde üstünde bir pideciye götürdü. Bana sormadan garsona 2 tane birer buçuk k ymal yumurtal pideyle, ayran söyledi. Bu arada keflke bunun yerine hakiki ayran(!) olsayd demeyi de ihmal etmedi. Siz anlad n z. Yeme i yedik, geldik derne e. Bak flimdi karn m z doydu, kafam z art k çal fl r, al sana çözüm. Yar n akflam Yönetim Kurulu toplant s yok mu? flte 8 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61 Kurucu Üyemiz Yüksel Avc o lu nu Kaybettik Temizlik ve Servis Hizmetleri fl Adamlar (Teshiad) ad na imtiyaz sahibi Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan : Selim Canbazo lu Yönetim Yeri Büyükdere Caddesi No: 99 Arzu Apt. Kat: 3 Daire: 6 Mecidiyeköy, stanbul Yay n Koordinatörü R. Ali Aksoylu Genel Yay n Yönetmeni Zeki Murat Günefl Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Tuna Atalay Yaz flleri Müdürü Mürsel Çavufl Sezen

11 toplant da ben onlara haydi pamuk eller cebe ç kar n ul... kira paras n der, paray toparlar ifli hallederim, üzülme art k tamam m? dedi ve benim tüm endiflemi ald götürdü. Böyle birisiydi Yüksel Avc o lu. yi ve dost bir adamd. Onu çok özleyece iz. fiimdi yaz n n son sat r nda tekrar ona dönmek üzere önemli bir konuya çevre sorunlar na geçiyorum. Önce afla daki paragraf dikkatle okuyunuz. Dünya de ifliyor dostlar m. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde art k esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlar nda, toprak anam z n koyu yeflil saçlar n da göremeyeceksiniz. Bizim için de il ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kufllar ve yeflillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikâyesi. Yok yok ben yazmad m sözleri. Nerde bende o kabiliyet. Bu endifle verici sözleri Sait Faik Abas yan k yazm fl lerde yazm fl, yani nerdeyse 60 y l olmufl bunlar yazal. Dinlemifl miyiz? Ne gezer. An msay n z. Devletimizin 3 Bakan n n, evvelki y l kameralar n karfl s na geçip, Ülkemizde su sorunu yoktur, kurakl k sorunu yoktur, küresel s nmadan biz asla etkilenmeyece iz diye gönlülerimize su serptikleri günden bu yana, sanki küresel s nman n en çok vurdu u ülke biziz. Bir yandan Tuz gölü kurakl ktan öyle bir küçülüyor ki co rafi bilgilerimiz de ifliyor, öte yandan Konya da Nasrettin Hoca n n maya çald göl kuruyup temelli haritadan siliniyor. Belediye baflkan n n a z kulaklar nda mikrofonlar n karfl s na geçip 40 y l boyunca bu kentin su sorunu yoktur diye demeç vermesinden sadece 12 ay sonra, stanbul un barajlar na susuzluk tehlikesinden dolay döflenen devasa borularla baflka nehirlerden sular tafl n yor. Bu sat rlar n yaz ld s ralarda borularla ki günde bir gazetelerine destan yazd, tarih yazd diye bafll k atan bir milletin, yazmaktan ve okumaktan bunca nasibini alamam fl olmas da bize yak flan nadide çeliflki çeflitlerinden bir tanesidir. Murathan Mungan sömürülen Melen Suyu ndan gelen suyunda kesildi i söyleniyor. Baz nehirler kuruyor, kuruyamayan nehirlerde de kirlilikten kurba alar, bal klar ölüyor. Tar m derseniz ayn. M s rlar, bu daylar büyümeden sarar yor, Tosya da pirinç üretimi durma noktas na geliyor. Yak nda hal y kamaya bile su bulmayaca z. Hiçbirimiz bu kadar k sa zamanda bafl m za gelenlere inanam yoruz. Ucuzlu un simgesi mahalle pazarlar art k el yak yor. Yüzüne bakmad m z bamya, fasulye zengin yeme i oldu. Hani Tar msal olarak kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz teranesi? Sanki lanetlendik. Bu day, pirinç ithalatta birinci s raya kuruluyor. Bir taraftan, Do u Anadolu yu seller götürüyor, öte yandan Güney Do u kurakl ktan kavruluyor. Ege de, Akdeniz de ormanlar yan yor, Karadeniz de ise çöplerin y llarca denize döküldü ü ortaya ç k yor. Kufl gribi kuluçkaya yat yor, Keneler ve K r m Kongo Kanamal Atefli belas ç k yor. B kt k arkadafl yeter art k yahu. Akflam eve geliyoruz, flöyle oturup rahatlayaca z. Nerde? Anason üretimi küresel s nmadan nas l etkilendi bilmiyorum ama kulland m z sular ya mikroplu ya arsenikli do ru dürüst buz bile olmuyor, beyaz peynirlerde Bruselloz hastal var, kavun desen hormonlu. Eee! Biz ne yapaca z? E er sevgili Yüksel Avc o lu bu sat rlar okusayd aynen flöyle derdi : Ul... elimizde bir o kald, yeter kardeflim, mehtab m z çalmay n bari... Zeki Murat Günefl ED TÖRDEN T.E.M. Tan t m Etkinlikleri Merkezi Yay n Kurulu Serhat Özer Recep Ali Aksoylu Tuna Atalay Zeki Günefl Mürsel Çavufl Sezen Reklam Sat fl Müdürü Aydan Dülgero lu Tasar m ve Uygulama Tufan R. Baflak Bask Scala Bas m, Yay m, Tan t m San. ve Tic. Ltd. fiti. Yeflilce Mah. Girne Cad. Dalg ç Sok. No:34 Levent, stanbul Tel: (0212) Yap m TEM Tan t m Etkinlikleri Merkezi Ltd. fiti. Kabatafl Setüstü, Tafll Ç k fl Sok. Lütfiye Han m fl Merkezi No: 5/ 1, Beyo lu, stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yay n Türü Yayg n yay n, süreli, üç ayda bir. Bize Ulaflmak için 9 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

12 Ç NDEK LER 14 DOSYA Teshiad Ola anüstü Genel Kurulu 12 Haziran 2008 Perflembe günü Ortaköy Princess Hotel de gerçekleflti. Ola anüstü Genel Kurul da 10 y ld r baflkanl k görevini sürdüren Cevat Turan baflkanl Selim Canbazo lu na devretti ve yeni yönetim ifl bafl na geldi. Teshiad ta yeni dönem Teshiad Ola anüstü Genel Kurulu 12 Haziran 2008 Perflembe günü Ortaköy Princess Hotel de gerçekleflti. Ola anüstü Genel Kurul da 10 y ld r baflkanl k görevini sürdüren Cevat Turan baflkanl Selim Canbazo lu na devretti ve yeni yönetim ifl bafl na geldi y l nda 16 kurucu üyenin giriflimiyle o zamanki ad yla Temizlik ve Servis Hizmetleri flverenleri Derne i (TESH D) olarak kurulan ve o günden bu güne temizlik sektöründe sektörün geliflmesi için faaliyet gösteren Teshiad 10 y l aradan sonra yönetim de iflikli ine gitti. Teshiad Ola anüstü Genel Kurul toplant s 12 Haziran 2008 tarihinde Ortaköy Princess Hotel'de ço unluk sa lanarak bafllad. Yap lan divan kurulu seçiminde divan baflkanl na Tu savul Balabanl, sekreterli ine Canan Aksu ve yard mc l na ise Hamit Bektafl seçildi. Yapt tüm çal flmalar için Cevat Turan a teflekkür edildi ve derne e yapt katk lardan dolay Selim Canbazo lu taraf ndan kendisine plaket verildi. Denetim Kurulu raporlar üyelere sunuldu ve ço unluk sa lanarak kabul edildi. Tahmini bütçe de üyelere sunuldu ve ço unluk sa lanarak kabul edildi. Teshiad Ola anüstü Genel Kurulu toplant s nda baflkanl a tek aday olan Selim Canbazo lu Yönetim Kurulu Baflkan olarak seçildi. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üye seçimi için iki farkl liste sunuldu. Sunulan listeden en fazla oy alan liste seçimi kazand. Ola anüstü Genel Kurul toplant s dilek ve temennilerin sunulmas ile sona erdi. Seçim sonucunda yönetim kurulu asil üyeliklerine A.Haydar Gürkan (Ecolab), Bülent Do ru (Öztem), Gürkan Do anay(johnson Diversey), Recep Ali Aksoylu(EnhasZabel), Serhat iliflkiler, e itim, örgütlenme, sosyal faaliyetler kültürel, hak ve menfaatlerini korumak ve gelifltirmek için gerekli çal flmalarda bulunmak. sorumlulu unu üstlendiler. Temizlik ve hizmet alanlar nda faaliyet Teshiad n misyonu gösteren üyelerin ortak menfaatleri do rultusunda mesleki, teknik, idari ve hukuki sorunla- Temizlik sektörünün tek sivil toplum örgütlenmesi olmas nedeniyle Teshiad bir çok misyon r n çözümünde çal flmalar yapmak ve gerekti- inde üyelere destek vermek. Dernekleflmenin zor bir süreç oldu u ülkemizde, çeflitli engeller afl larak, her y l dernek kendisini gelifltirdi, büyüdü ve hizmet Amaçlar n n tahakkukunda dernek sektöründeki di er dallara örnek ve önder oldu. TESH D taraf ndan düzenlenen çeflitli kurumsal etkinlikler aras nda en önemlisi rulufllar nda gerekli giriflimlerde bulunmak, il- üyelerini temsilen özel ve kamu kurum ve ku y l nda yap lan 1. Ulusal temizlik Zirvesi oldu. gili yasa, tebli ve standartlar n oluflmas için çal flmalar yürütmek. Hizmet sektörü alan nda faaliyet gösteren kurulufllar tek çat alt nda toplamak için üstlenmifl. Teshiad n misyonu flu flekilde özetlenebilir; gerekli çal flmalarda bulunmak. Hizmet al c lar ile üyeleri aras nda ç - Üyelerin müflterek, ekonomik, sosyal, kabilecek muhtemel problemlerin giderilme- Sayg duruflundan sonra yönetim kurulu faali- Özer(Dama) ve Caner Geban(Met Group) seçil- yet raporu Cevat Turan taraf ndan okundu. di. 10 y ld r Teshiad Yönetim Kurulu Baflkanl Ola anüstü Genel Kuruldan sonra yap lan ilk görevini baflar ile sürdüren Cevat Turan, 10 y l yönetim kurulu toplant s nda ise Bülent Do ru içerisinde yapt klar çal flmalar özetleyerek, Saymanl k, Caner Geban Genel Sekreterlik gö- kendisinin misyonunu tamamlad n ve bayrevini üstlendi. Yönetim kurulu üyeleri Recep ra genç nesillere devretmek istedi ini belirte- Ali Aksoylu ve Serhat Özer Hizmet Dergisi, rek yönetimden aff n istedi. medya, internet ve fuarlar sorumlulu unu, A.Haydar Gürkan ve Gürkan Do anay da d fl 54 DOSYA Temizlik hizmetleri sektörünün ilk y llar hep bir kova bir bez simgesiyle tan mlan rd. Endüstriyel tipte temizlik makinesi olan firmalar parmakla gösterilirdi. fiimdilerde ise her fley çok farkl. Art k 10 kiflinin bir günde yapamayaca iflleri, baz temizlik makineleri birkaç saatte bitirebiliyor. SEKTÖR TEM ZL K MAK NELER Endüstriyel Temizlik Makineleri pazar nda çetin rekabet koflullar Temizlik hizmetleri sektörünün ilk y llar hep bir kova bir bez simgesiyle tan mlan rd. Endüstriyel tipte temizlik makinesi olan firmalar parmakla gösterilirdi. fiimdilerde ise her fley çok farkl. Art k 10 kiflinin bir günde yapamayaca iflleri, baz temizlik makineleri birkaç saatte bitirebiliyor. Temizlik hizmetlerini, art k emek yo un bir sektör olmaktan ç karan bu makinelerle ilgili genel bir de erlendirme dosyas sunuyoruz. Dosyam za katk lar ndan dolay Johnson Diversey den Gürkan Do anay, Karcher den Fatih Durgun, SaruhanNilco dan Levent Sevencan ve Dama dan Serhat Özer e teflekkür ediyoruz. ok eskilere gitmeye gerek yok. 80 li y llar n bafllar na kadar ithalat çok k s tl oldu undan Çtemizlik makineleri sektörüne derme çatma yerlerde yap lan yerli üreticilerin üretti i makineler destek olurdu. Cila yaparken ya da hal y karken f rçal tip makineleri elinizden kaçmas n diye s k s k - ya tutmak zorunda kal rd n z. Motor fazla k z nca üstünden dumanlar ç kmaya bafllar, motor çal flmaz ve ço u zaman ifller yar m kal rd. Bu nedenle s k s k molalar vermek adettendi. Baflka seçenek olmad - ndan, bu makinelerle sektörün bafllang ç y llar ac tatl an larla geçti. O makineleri bize üreten, tamir etmek için kan ter içinde u raflan yar profesyonel kifli ve kurumlar da sayg yla an yoruz. fiimdi f rçal tip makinelerin senkronu o kadar düzgün ki, tek elinizle bir taraftan cila yaparken, di er taraftan di er elinizle yemek bile yiyebilirsiniz. Elbette talebin artmas ve ithalat rejiminin kolaylaflmas ile artan bir ivmeyle büyüyen ülkemiz ithal makineler için çok ciddi bir Pazar haline geldi. Birbiri ard na temsilcilikler, flubeler aç lmaya baflland. Bu yerli üreticiyi de dünya koflullar nda ürün üretmeye itti. fiimdilerde yerli yabanc neredeyse fark edemeyece iniz kalitede bir çok ürün albenili showroomlarda müflterisini bekliyor. O y llarda, neredeyse tüm ihalelerde zorunlu bir insan say s istihdam söz konusuydu. Oysa flimdi bunun yavafl yavafl kalkt n görüyoruz. Kulland n z makine ve ekipman n gücüne ve yetkinli ine göre çal flt raca n z personel say s n azaltabiliyorsunuz. Hem de çok daha verimli ve hijyenik bir temizlik sunarak. fl böyle iken, endüstriyel temizlik makineleri sektörü son h z yla büyümeye devam ediyor. flte bu dosyam zda, pazar n durumu, rekabetin koflullar ve gündemin olmazsa olmaz küresel s nma, susuzluk y llarda pazar n bu bölümündeki mevcut dinamizmi fark eden yabanc sermayeli temizlik hizmet flirketleri Türkiye pazar na yerli ortak alarak girmekte ve küçük / orta boy Türk flirketlerini pazar n d fl na iterek, pazar ele geçirmektedirler. Baz iflverenler ise, ihalelerinde yabanc ortak flart koyarak pazar n çokuluslu flirketler taraf ndan ele geçirilmesi sürecini h zland rmaktad rlar. Ancak pazar n belli bir derinli e ve kaliteye ulaflmas aç s ndan yabanc temizlik hizmet flirketlerinin Türkiye ye gelmesini olumlu ve gerekli görüyoruz. Sizce ülkemizdeki endüstriyel temizlik makineleri pazar nda nas l bir rekabet ortam var? Bu durum sizi nas l yönlendiriyor? Pazar anlat r m s n z? Bilindi i üzere ülkemizdeki endüstriyel temizlik makineleri pazar na büyük ölçüde ithal makineler hakimdir. Bunun sebebi Türkiye de yap lacak temizlik makinesi üretiminin, kalite, pazarlama ve üretimde süreklili i sa layacak gerekli sipariflleri temin edememe gibi sorunlar dolay s ile geliflememesidir. Bunda mevcut pazar n gerekli derinli e henüz ulaflamam fl olmas n n etkisi oldukça fazlad r. Hal böyle olunca, pazar n talep etti i makine park yabanc üreticiler taraf ndan sa lanmaktad r. Bu noktadaki teflkilatlanma: Mümessillik ve distribütörlük faaliyetleri kapsam nda ulusal firmalarca, Bizzat yabanc firman n Türkiye ye gelerek kendi faaliyetlerini yürütmesi fleklinde, Piyasada mevcut birtak m küçük çapl firmalar n düzenlilik arz etmeyen ve uzak do u ülkelerinden yapt klar ikinci ya da üçüncü kalite makine ithalatlar fleklinde kendini göstermektedir. Bütün pazarlarda oldu u gibi endüstriyel tip temizlik makineleri pazar nda da olmas gereken, müflteri memnuni- Ayr ca, daha genel anlamda devletin de sektöre yetiflmifl ara eleman sa lamak için lise düzeyinde mesleki e itim yetinin sa lanabilmesi için gerekli çaban n gösterilmesidir. Bunun için sat lan bir makinenin tüm kullan m ömrü olana yaratmas n n yerinde olaca kan s nday z. Öte yandan yine Türkiye gibi aç k ve gizli iflsizlik oran n n yüksek oldu u bir ülkede, temizlik hizmetleri sektörünün arz aç kt r. Pazar n hat r say l r bir bölümünün temizlik hiz- boyunca, müflteri ile iyi iliflkiler içerisinde olmak gerekti i ve talep olarak gelifliminin yaratt istihdam olanaklar meti veren flirketlerden olufltu u göz önüne al n r ise, sat lan bir makinenin sürekli olarak çal fl r vaziyette tutul- dolay s ile sosyal faydas da hiç kimse taraf ndan yads namaz. fiunu unutmamak gerekir ki, bugün temizlik hizmetleri sektörünün y ll k cirosu 2 milyar dolar civar ndad r ve nizasyonunu kuramam fl, uzak do udan ithal etti i düflük mas gerekti i bir gerçektir. Maalesef, gerekli servis orga- Türkiye genelinde 2 binin üzerinde firmada 300 bin kifli temizlik hizmetleri sektöründe istihdam olana bulmakta- ilk f rsatta piyasan n d fl na ç kmaya haz r olan bir firma- kaliteli makineleri son derece düflük fiyatlar ile satan ve d r. Bu da, genel hizmet sektörünün bir parças olan temizlik hizmetlerinin, ülkenin ticaret hayat na ve ekonomi- Asl nda normal flartlarda olmas beklenen davran fl biçin n bu koflullar sa lamas beklenemez. sine yapt katk n n somut bir göstergesidir. mi, müflteri konumundaki flah s ya da kurumlar n seçici davranarak bu tip makine sat c lar n n satt makineleri Sektörün teflkilatlanma konusundaki sorunlar, bazen ülkenin genel ekonomik düzeyinden kaynaklanan yap sal d klar makine bozulabilmekte ve böyle bir durum ortaya sat n almamalar d r. Çünkü çok k sa bir vadede, sat n al- sorunlar olarak ortaya ç kmakta, bazen de genel ekonomik düzeyden ba ms z olarak ve bizzat pazar n kendi yade teflkilatlanm fl bir muhatap bulamamaktad rlar. Buna ç kt nda, ço u kez karfl lar nda sorunlar n çözecek flekilp sal sorunlar olarak belirmektedir. Özellikle kamu kurumlar açt klar ihalelerde, devleti koruma zihniyeti içerin m ömrü boyunca arkas nda olan, bunun için gereken ya- karfl l k pazarda kaliteli ürün satan ve makinesinin kullasinde, iflin lay k yla yap labilmesi için gereken maliyet düzeyini göz ard ederek, ifli en az fiyat veren flirkete ver- ithal edilen makinelere göre yüksek oldu u için birçok dut r m yapan firmalar n makineleri, fiyatlar uzak do udan mektedirler. Söz konusu ifli en düflük fiyatla alan temizlik rumda tercih edilmemektedir. lk bak flta, özellikle temizlik hizmeti veren firmalar için geçerli olan bu davran fl hizmetleri flirketi ise, ifl süresi boyunca maliyetlerini nas l k sabilece i hesab n yapmakta, yap lan iflin kalitesini düflürmek zorunda kalarak, sonuçta para kazanamamakta cak bu çeliflkinin ortaya ç kmas n n nedenini Türkiye de fleklinin kendi içerisinde bir çeliflki tafl d ortadad r. An- ve ifl bitiminde çal flanlar n n k dem tazminatlar n ve sigorta primlerini dahi ödeyemez duruma düflmektedir. Bu zarlar nda mevcut olan rekabet koflullar nda aramak gere- temizlik hizmeti veren firmalar n yap s nda ve kendi pa- flekilde çal flan bir flirketin sonunun iflastan baflka bir fley kir. Pazarda hayatiyetini sürdürmek isteyen temizlik hizmet firmas yeni bir ifl elde etmenin tek koflulunu fiyat k r- olamayaca da çok tahmin edilebilir bir gerçektir. Bu sona bir önlem olarak, baz flirketler her fleyden bihaber olan makta bulup, ancak düflük fiyatlar ile ald ifli yapabilmek baz çal flanlar üzerine yeni flirket kurmakta, eski flirket iflas etti inde de, yeni flirket ile yeniden pazara girmekte ve ne, sarf malzemesi ve iflçi temininde gerekli kaliteyi gözet- için de kendi maliyetlerini düflürmeye çal flmakta, maki- devlet ihalelerine sorunsuz olarak tekrar kat labilmektedirler. etmektedir. Sonuç olarak, alm fl oldu u ifli lay k yla yerine meyerek, bunlar en ucuza nereden bulursa, oradan temin getirememekte ve bir süre sonra da ifli kaybetmek durumu Pazar n bir baflka bölümü ise, yukar da da belirtildi i üzere, al flverifl merkezlerinde yer alan çokuluslu veya bölgeçe, endüstriyel makine ve temizlik hizmetleriiflmesi ve de- ile karfl karfl ya kalmaktad r. Bu k s r döngü devam ettiksel nitelikteki büyük perakendeci iflletmeler ve sanayi kurulufllar d r. Pazar n bu bölümüne hitap eden temizlik hiz- aç s ndan di er bir sorun da, ayn pazara hitap eden enrinleflmesi beklenemez. endüstriyel temizlik makineleri meti flirketleri, iflverenlerinin bask s dolay s ile daha disiplinli hareket etmek ve mümkün oldu unca kurumsal- içinde bulunduklar rekabet ortam dolay s yla, ayn zadüstriyel kimyasal üreticisi ve sat c s olan firmalar n, laflm fl bir yap ya sahip olmak zorundad rlar. Hatta son manda mümessilli ini yapmakta olduklar endüstriyel te- SEKTÖR TEM ZL K MAK NELER 12 YÜKSEL AVCIO LU VEFAT ETT 92 ALIfiVER fi REHBER 14 TESH AD OLA ANÜSTÜ GENEL KURULU 95 TESH AD F YAT L STES 10 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: SEL M CANBAZO LU RÖPORTAJI 54 DOSYA: ENDÜSTR YEL TEM ZL K MAK NELER 68 ARAfiTIRMA: KENE LAÇLAMASI 74 PLAST K ÇÖP POfiETLER 76 SÖYLEfi : ÖZLEM SELLER 82 MAKALE: RECEP AL AKSOYLU 88 SÜRÜfi KEYF : T CAR ARAÇLAR

13 ARAfiTIRMA KENE LAÇLAMASI Kene ve K r m-kongo Kanamal Atefli ile nas l mücadele ediliyor? Kene ile bulaflan K r m-kongo Kanamal Atefli (KKKA) nden ölenlerin say s her geçen gün art yor. Bu sat rlar okudu unuzda muhtemelen bu y l ülkemizde ölenlerin say s 60 geçmifl olacak. Bu konuda ilaçlama firmalar da yo un bir flekilde çal flmalar n sürdürüyor. Kene ile mücadele hakk nda bilinmesi gerekenleri biz de sayfalar m za tafl d k. K r m Kongo Kanamal Atefli (KKKA) hastal - Türkiye de ilk olarak 2002 y l nda görüldü. Özellikle ilkbahar ve yaz aylar nda görülen hastal k ço unlukla Orta Anadolu ve Orta Karadeniz bölgesinde ortaya ç k yor. KKKA, insanlarda ani bafllayan atefl, bafl a r s, kas a r s, k r kl k, halsizlik ve belirgin ifltahs zl k gibi belirtiler gösteriyor. Bulant, kusma, kar n a r s ve ishal gibi yak nmalar da hastal k s ras nda görülebilen belirtiler aras nda Sa l k Bakanl halk bilgilendirmek için KKKA hakk nda bir internet sitesi kurdu. adresinde hastal ktan korunmak için ve hastal n kontrolünde neler yap lmas gerekti i, hastal n y llara göre da l m, vaka bildirim çizelgesi, konuyu anlatan tan t m filmleri, afifller ve broflürler yer al yor. Kene hakk nda ilginç bilgiler 850 kene türünden 30 u K r m Kongo Kanamal Atefli virüsünü bulaflt rabiliyor. Hastal n bulaflmas na neden olan keneleri do al hayattan yok etmek de mümkün de il. Çünkü difli bir kene 2 bin7 bin aras nda yumurta b rakabiliyor. Çiftlik hayvanlar n n düzenli ilaçlanmas ile biyolojik üreme zinciri ancak k smen k r labiliyor. Keneler, KKKA hastal n n yay lmas yan nda hayvanlarda birçok viral, bakteriyel ve kan parazitlerinden ileri gelen hastal n oluflmas na da neden oluyor. Uzmanlar aç k alanlar n ilaçlanmas n n da do ru olmad yönünde görüfl bildiriyorlar. Çünkü ilaçlama çevre kirlili ine, do al dengenin bozulmas - na ve zehirlenmelere neden olabiliyor. Ancak kenelerin çevrede çok yayg n oldu u durumlarla; piknik, mesire alanlar gibi yerlerde ilaçlama yap - l yor. Özel ilaçlama taleplerini ise ilaçlama flirketleri karfl l yor. Kene ile mücadele için KenDer kuruluyor Hastal n h zla yay lmas yüzünden ölümlerin artmas üzerine kene ile sürekli ve daha etkin mücadele için KenDer in kurulmas na karar verildi. Türkiye de ilk haflereyle mücadele derne i olacak KenDer i kurma fikrini, Gazi Üniversitesi ö retim üyesi Dilaver Coflkun un ortaya att n belirten Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer, sivil toplum örgütü bireyden daha çok yapt r mda bulunabilece- i için kendisinin de kurucular aras nda yer ald - n ifade etti. Kaç kiflilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Servis ekibimiz ortalama 60 kifliden olufluyor. Tüm çal flanlar m z; kullan lan kimyasallar, ekipmanlar ve uygulama teknikleri konular nda ve ayr ca bireysel geliflimlerine yönelik e itimler al yorlar. British Pest Kontrol Derne i ne üyeyiz. ISS in dünyadaki portföyünden ve üniversitelerin ilgili birimlerinden bilgi anlam nda da destek al yoruz. Kene için önerilen ilaçlar kolay buluyor musunuz? Sa l k Bakanl n n onaylad ilaçlar AB de kullan - lan ilaçlar m? Sa l k Bakanl ve Dünya Sa l k Örgütü (WHO) nün onaylad kimyasallar ile çal fl yoruz. Bu konuda dünya çap nda kabul görmüfl tedarikçilerle çal fl yoruz. Türkiye bu alanda dünya ile eflde- erde hizmet veriyor. Kene ilaçlamas n n maliyeti haflere ilaçlamas na göre daha m yüksek? Kene uygulamas n n d fl alanlarda nokta atlamadan her yere ilaçlama yap lmas ve büyük metre- Keneler çok h zl ve yüksek miktarlarda üreyebiliyorlar. Kenelerin üzerinde yaflad klar konak canl lar n bar nd rd mikropkarelerde çal fl lmas maliyeti elbette artt r yor. lar tafl d klar ve insanlara bulaflt rd klar biliniyor. Kenenin Kene ile mücadelede nelere dikkat etmeliyiz ve hangi üzerinde yaflad konak canl lar aras nda en tehlikeli olanlardan biri kemirgenler (fare, s çan)dir. Dolay s yla kemirgenlerin Keneyi gözle görmek zordur, ancak d fl alan ve ev- durumlarda ilaçlamaya müracaat etmeliyiz? kontrolü ve bu konuda hizmet al nmas da mücadeleyi baflar l cil hayvanlar n üzerinde görülebilirler. Kene ile k lan faktörlerden birisidir. karfl lafl ld nda öncelikle en yak n sa l k kurulufluna baflvurulmal d r ve ilaçlama hizmeti al nmal d r. Gerekli planlamay yap yor ve uygulamam z gerçeklefltiriyoruz. Benim önerim, yeflil bir alana gidildi inde aç k renk giysi giyilmeli, su kenar ve yo un çal l k olan Yaln z flunu belirtmekte fayda var; baz durumlarda ilaçlama yap lmaz. Nedir bu durumlar? Ya fll silerle buralarda dolafl lmamal d r. bölgelerde ç plak ayakla gezilmemeli veya k sa giy- ve rüzgarl havalarda hem uygulaman n baflar s aç s ndan, hem de çevre sa l aç s ndan ilaçlama lave etmek istedi iniz bir fley var m? yap lmamas n tavsiye ediyoruz. Biz ISS olarak çevreye çok duyarl bir firmay z. Yapaca m z her uygulaman n çevreye etkilerini hesapl yor ve geri dönüflümüne çok dikkat ediyoruz. Hangi periyodlarda ilaçlama yap lmas n öneriyorsunuz? Mart ay nda Çevresel Duyarl l k ve Pest Kontrol May s ve eylül aylar aras kenelerin yüksek popülasyona ulaflt dönemler ve uygulamalar m z bu konulu bir toplant m z oldu, bu toplant arac l dönemlerde yo unlafl yor. Yüksek popülasyonun ile müflterilerimizi bilgilendirdik. Bu bilgilendirme görüldü ü alanlarda periyodik hizmet al nmas n toplant lar na gelecekte de devam etmeyi planl yoruz. tavsiye ediyoruz. Kifliler kene mücadelesi için firma seçerken hangi özelliklere dikkat etmeli? Nilgün Kale Kifliler ya da iflletmelere, haflere kontrol firmalar - Çukurova Üniversitesi Ziraat Mühendisli i bölümünden mezun olan Nilgün Kale yaklafl k 8 y l- n seçerken özellikle Sa l k Bakanl ndan izni olan firmalar seçmelerini tavsiye ediyoruz. d r firman n Pest kontrol biriminde çal flmalar - n sürdürüyor. ISS Haflere Kontrol Hizmetleri Sa l k Bakanl ilaçlama izni verdi i firmalar kendi web sitesinden yay nlamaktad r, bu konuda ta- ayn zamanda Fümigasyon departman n n da Teknik Destek Müdürü olarak görev yap yor ve lebi olanlar bu sitedeki bilgilerden faydalanabilirler. müdürlü ünü yürütüyor. ARAfiTIRMA KENE LAÇLAMASI 68 ARAfiTIRMA Kene ile bulaflan K r m- Kongo Kanamal Atefli (KKKA) nden ölenlerin say s her geçen gün art yor. Bu sat rlar okudu unuzda muhtemelen bu y l ülkemizde ölenlerin say s 60 geçmifl olacak. Bu konuda ilaçlama firmalar da yo un bir flekilde çal flmalar n sürdürüyor. Kene ile mücadele hakk nda bilinmesi gerekenleri biz de sayfalar m za tafl d k. Ç NDEK LER SÜRÜfi KEYF T CAR OTOMOB LLER Ticari araçlarda 3 yeni model Fiat Fiorino Cargo Ford Connect Volkswgen Caddy Maxi Volkswagen Caddy Maxi Kombi SÜRÜfi KEYF T CAR OTOMOB LLER 88 YAfiAM Caddy Kombi, 4+1 kiflilik oturma kapasitesi ve cuyla da ekstra yükleme hacmi yaratabiliyorsu- yüksek konfor özellikleriyle binek araçlar n ranuz. Koltuklar n yükün üzerine devrilmesini en- hatl n aratm yor. S n f n n en genifl ölçülerine gelleyen sabitleme çubuklar n n yan s ra, yük sahip (700 mm) sa kayar kap s yla Caddy Kombi, bölümündeki 4 adet yük kancas güvenli inize araca inip binmenizi kolaylaflt r yor. Tekli ve ikili katk da bulunuyor. olarak iki parçadan oluflan arka üçlü koltu u di- Eflya gözleri ve cepleri lerseniz ayr ayr, dilerseniz tamamen katlayarak Caddy Kombi'de sürücü koltu u at nda çekmece- daha fazla yükleme alan elde edebiliyorsunuz. Caddy Maxi Kombi Fiat Fiorino Cargo FIORINO Yan yollarda da, flehir merkezinin yo un fora ve iflleve yönelik birçok donan m üzerinde trafi inde de size rahatça efllik ediyor, ifllerinizi daha önce kimsenin ulaflamad bir noktaya tafl yor. özenle çal fl ld. K sacas... Fiorino ile ticaret flehre geri döndü. H zl ve emniyetli bir flekilde ilerleyen bir ufakl k Kompakt boyutlar n n sizi yan ltmas na izin vermeyin. Fiorino nun kapasitesi ve S n r tan mayan hareket özgürlü ü fliniz gere i sürekli d flarda m s n z? Ticarette devrim yaratan ve boyundan büyük ifller baflaran Fi- zor yol ve çal flma koflullar nda bile, sürüflü zevkli yetenekleri çok büyük ifller baflarmaya haz r. En orino, tam size göre. Çünkü hiçbir zaman sizin hale getiriyor, ifllerinizi kolaylaflt r yor. Sessiz ve enerjinize ve çal flma tutkunuza s n rlar getirmiyor. Onun sürüflü zevkli oldu u kadar yükleme ve motoru, düflük yak t tüketiminin yan s ra bak m çevreye sayg l boflaltmas da son derece pratik. Özellikle flehir giderlerinizin de en büyük merkezleri için yarat lan Fiorino, sizi di er ticarilerin giremeyece i her yere götürme yetene ine sa- olan koruma ve güvenlik içinse, güvencesi. Her gün ve her türlü yolda ihtiyac n z hip tek araç. Siz isteyin, o her yerde size efllik etsin.. Fiorino'da hiçbir eksik yok. Donan m Ofisiniz kadar konforlu ve rahat Katlanarak zeminde kaybolan yolcu koltu u ile fl yerinizdeki rahatl ve konforu sunmak için Fiorino elinden geleni yapt. Hak etti iniz yaflam ka- 0,3 m3 art yor. Böylece uzun eflyalar n yük kabininin uzunlu u yaklafl k 1 metre ve hacmi tafl nmas litesini araç içinde de verecek tüm ay nt lar titizlikle ifllendi. Örne in, koltuklar n ve ön panelin er- da kolaylafl yor. gonomisi en küçük detay na kadar ele al nd. Kon- Fiorino da çok say da cep ve büyük bir torpido gö- Ailenize, iflinize daha fazla yer art k Caddy Maxi li bölme ve orta panelde 4 adet bardaj tutucu yer Kombi'de. Caddy Maxi Kombi, Caddy Kombi'den Tek ve çift kayar kap seçene i 47 cm daha uzun ve bagaj hacmi yaklafl k 0.3 m 3 daha fazla... al yor. Arka yolcu bölümünde tabandaki 2 adet eflya gözünden de yararlanabilirsiniz. htiyac n za göre, tek ya da çift kayar kap l modelimizi seçebilirsiniz. Çift kayar kap l modellerde, yak t deposu aç kken bile sol kayar kap n n Ticari araçlarda 3 yeni model; Fiat Fiorino Cargo Ford Connect Volkswgen Caddy Maxi Van Klimatik Klima rahatl kla aç lmas n sa layan özel bir mekanizma bulunmaktad r. Arka s rada oturan yolcula- Arac n z n içini olmas n istedi iniz s cakl a ayarlaman z yeterli. Klimatik klima sistemi ayarlanan s cakl a göre araç içi s cakl n otomatik Motor Hacmi (cc): 1896 cc Motor Özellikleri S ral 4 Silindir, Turbo olarak kontrol alt nda tutar. Çap x Strok: 79.5 mm x 95.5 mm S k flt rma Oran : 18.5:1 Yol bilgisayar Motor Gücü(hpd/d): d/d Kaç kilometre yol ald n z, ne kadar zamand r Maks. Tork (Nm/d): dev./dak yolda oldu unuz, ortalama h z n z, arac n z n anl k ya da yolculuk süresindeki ortalama yak t tü- Maks. H z (km/h): 169 km/h Yak t: Dizel ketimi, deponuzda kalan yak t n zla mevcut h zda ne kadar yol alabilece iniz... Ayr ca yol bilgisayar n z, belirledi iniz h za ulaflt n zda hem S n f: Hafif Ticari Araç Karoser ekran üzerinden, hem de sesli olarak uyar verme Boyutlar (mm): 4875 / 1794 / 1134 özelli ine sahip. Aks Mesafesi (mm): 3002 mm. Bofl A rl k (kg): 1427 kg. Fonksiyonel ve güvenli arka koltuklar Bagaj Hacmi (lt): Katlan p öne yat r larak sabitlenebilen arka üçlü Depo Hacmi (lt): 60 lt. koltuk sayesinde daha da genifl yükleme hacmi sa lanabiliyor: Arka üçlü koltuk tekli ve ikili olarak iki parçadan olufluyor. Dilerseniz bu parçala- Yak t Tüketimi Tüketim: (lt/100km) 5.5 lt. / 100km. r ayr ayr katlay p öne yat rarak, 2 yada 3 yol- Ön Kapak çi: KARCHER 21 CESA 43 Y TO LU 01: SARUHAN 27 HAYAT MAK NE 45 ECOLAB 02 PFAFFENZELLER 03 TATMAK 04 M S GROUP 05 JOHNSONDIVERSEY 06 H JYEN EKSPRES 07 DAMA 17 DO Ufi MAK NA ve K MYA 29 SERV S STANBUL 31 NILFISK ADVANCE 33 ZELLNER TEXTIL GmbH 35 BALABANLI 37 BALABANLI 39 EKOL 41 STAR MAK NA 47 ENHAS ZABEL 50 PEAK 51 PEAK 55 ÖZTEM Arka kapak içi: HASEL Arka kapak: JOHNSONDIVERSEY 11 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

14 SEKTÖR YÜKSEL AVCIO LU Sektörün ac kayb, Teshiad Kurucu üyesi Yüksel Avc o lu vefat etti Sektör ve Teshiad, bir büyük duayenini kaybetti. Teshiad n kurucu üyelerinden Yüksel Avc o lu, 27 A ustos 2008 çarflamba günü tatilini geçirdi i Didim de hayata gözlerini yumdu. Sektörde herkesin büyük bir sayg ve sevgisini kazanm fl, moral hocas Yüksel Avc o lu, 28 A ustos 2008 Perflembe günü Büyük Selimiye Camii nde ö le namaz n müteakip k l nan cenaze namaz sonras Karacaahmet Mezarl nda topra a verildi. epimizin abisi, moral hocam z Sevgili Yüksel H Avc o lu nu kaybetmenin üzüntüsünü yafl yoruz. Teshiad n kuruluflunda çok büyük emekleri oldu. Önder oldu hepimize. Kendisini tan maktan büyük keyif ald k. flte onu tan yan dostlar n n hakk ndaki duygu ve düflünceleri almak istedik, bir çok eski dostuna e-posta at k ve üç tanesinden yan t alabildik. Onlar sizle paylafl yoruz. Gülen yüzünü asla unutmayaca z sevgili Yüksel Avc o lu. Nur içinde yat. 12 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

15 Yüksel Avc o lu, Gürbüz Kaya ile birlikte... Yüksel Avc o lu, Cevat Turan ile birlikte... Albay mla 20 senelik bir dostlu umuz oldu. fiöyle bir düflününce o y llardan, hizmet sektörünün bu güne geliflinde emir komuta zincirinde ne günler geçirdik! Sektördeki bütün firmalar kendi firmas ym fl gibi görüp rakiplerine bile her türlü yard m ve deste i veren kiflilikli, gururlu bir flahsiyetti. Sektörün ondan alaca çok önemli mesajlar var! Ruhu flad olsun! Haydar Gürkan YÜKSEL abimizi alk fllarla u urlad k Sene 1992 Teshid kuruluflu çal flmalar esnas nda ad n çokça duydu umuz EP nin sahibi Yüksel Abiyi o zaman tan m flt k, o zaman yüzü hep gülen komutan m z n, kimilerine göre Albay, kimilerine göre komutan, kimilerine göre Yüksel amca, Yüksel abi herkes kendine göre buldu u yak nl kta hitap ederdi. Sonra Yönetim Kurulu nu oluflturduk. Yönetimde moral masas baflkanl diye bir e lenceli bak fl oluflmufltu, kötü zamanlar m z n morali yine Yüksel Abimiz olmufltu. Bir gün hiç unutmuyorum Yönetim Kurulu nun ibras yla ilgili bir yaz haz rl yorduk yönetim kurulu toplant s nda birden bire aya a kalk p bir ad m geri att ve Biz neler yapt k biliyor musunuz? dedi. Siz fark nda m s n z? bra için kimseye gerek yok yapt klar n z önce ben alk fll yorum deyip alk fllamaya bafllam flt ve hepimizi yine neflelendirmifl ve mutlu etmiflti. fiimdi alk fllama s ras bizde onu hem Silahl Kuvvetlerimize verdi i eme inden dolay, hem de sektörümüze, derne imize verdi i eme inden dolay, hem de iyi insanl ndan güzel hatipli inden, birlefltirici kiflili inden dolay hep birlikte alk fll yor, alk fllarla u urluyoruz. Makam n cennet olsun Yüksel Abi. En küçü ünüz; Gürbüz Kaya Teshiad n kuruluflunda aktif rol alan ve sonraki y llarda ise bu sektörün toparlanarak sektörleflme mücadelesinde, tecrübemizin yetmedi i yerlerde bizlere ak l hocal yapan, k rg nl klarda gelin bakal m çocuklar diyerek hoflgörü ve sa duyusu ile bizi uzlaflt ran bir sektör büyü ümüzü, duayenimizi kaybetmifl olman n ac s n yafl yorum. Yüksel a abey, do ru bildi ini hep çekinmeden anlatt. Örnek bir insan, örnek bir kiflilikti. Yüksel a abeyin bu örnek kiflili inden ders almas gereken çok insanlar oldu unu biliyoruz. Ama onun uzlaflt r c yan törpülüyor bilincimizi. Gerçek bir de eri kaybetti imizin gerçe ini gelecekte daha çok anlayaca z. O nun güzel f kralar n ve a z dolusu kahkahalar n çok özleyece iz. Bu sektör giderek her gün biraz daha mekanik ve kendine yabanc laflan iliflkiler yuma na dönüflüyor bu nedenle umar m temsil edenler seni ve sektöre katt klar n asla unutmaz lar. Sevgili Yüksel A abey, seni güzelliklerle ve dost muhabbetlerinle an yoruz. Ruhun flad olsun. Nur içinde yat. Seninle paylaflt m anlar ve çal flmalar hiç unutmayaca m. Bütün sektör temsilcilerinin ac s n paylafl yor, ailesine sab r, sevdiklerine baflsa l diliyorum. Bafl m z sa olsun. Cevat Turan SEKTÖR YÜKSEL AVCIO LU 13 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

16 Teshiad da yeni dönem Teshiad Ola anüstü Genel Kurulu 12 Haziran 2008 Perflembe günü Ortaköy Princess Hotel de gerçekleflti. Ola anüstü Genel Kurul da 10 y ld r baflkanl k görevini sürdüren Cevat Turan baflkanl Selim Canbazo lu na devretti ve yeni yönetim ifl bafl na geldi y l nda 16 kurucu üyenin giriflimiyle o zamanki ad yla Temizlik ve Servis Hizmetleri flverenleri Derne i (TESH D) olarak kurulan ve o günden bu güne temizlik sektöründe sektörün geliflmesi için faaliyet gösteren Teshiad 10 y l aradan sonra yönetim de iflikli ine gitti. Teshiad Ola anüstü Genel Kurul toplant s 12 Haziran 2008 tarihinde Ortaköy Princess Hotel'de ço unluk sa lanarak bafllad. Yap lan divan kurulu seçiminde divan baflkanl na Tu savul Balabanl, sekreterli ine Canan Aksu ve yard mc l na ise Hamit Bektafl seçildi. üyelere sunuldu ve ço unluk sa lanarak kabul edildi. Teshiad Ola anüstü Genel Kurulu toplant s nda baflkanl a tek aday olan Selim Canbazo lu Yönetim Kurulu Baflkan olarak seçildi. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üye seçimi için tek liste sunuldu ve seçildi. Ola anüstü Genel Kurul toplant s dilek ve temennilerin sunulmas ile sona erdi. Seçim sonucunda yönetim kurulu asil üyeliklerine A.Haydar Gürkan (Ecolab), Bülent Do ru (Öztem), Gürkan Do anay (JohnsonDiversey), Recep Ali Aksoylu (Enhas Zabel), Serhat Özer (Dama) ve Caner Geban (Met Group) seçildi. Ola anüstü Genel Kuruldan sonra yap lan ilk yönetim kurulu toplant s nda ise Bülent Do ru Saymanl k, Caner Geban Genel Sekreterlik görevini üstlendi. Yönetim kurulu üyeleri Recep Ali Aksoylu ve Serhat Özer Hizmet Dergisi, medya, internet ve fuarlar sorumlulu unu, A.Haydar Gürkan ve Gürkan Do anay da d fl iliflkiler, e itim, örgütlenme, sosyal faaliyetler sorumlulu unu üstlendiler. 14 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61 Sayg duruflundan sonra yönetim kurulu faaliyet raporu Cevat Turan taraf ndan okundu. 10 y ld r Teshiad Yönetim Kurulu Baflkanl görevini baflar ile sürdüren Cevat Turan, 10 y l içerisinde yapt klar çal flmalar özetleyerek, kendisinin mis-yonunu tamamlad n ve bayra genç nesillere devretmek istedi ini belirterek yönetimden aff n istedi. Yapt tüm çal flmalar için Cevat Turan a teflekkür edildi ve derne e yapt katk lardan dolay Selim Canbazo lu taraf ndan kendisine plaket verildi. Denetim Kurulu raporlar üyelere sunuldu ve ço unluk sa lanarak kabul edildi. Tahmini bütçe de Teshiad n misyonu Temizlik sektörünün tek sivil toplum örgütlenmesi olmas nedeniyle Teshiad bir çok misyon üstlenmifl. Teshiad n misyonu flu flekilde özetlenebilir; Üyelerin müflterek, ekonomik, sosyal, kültürel, hak ve menfaatlerini korumak ve gelifltirmek için gerekli çal flmalarda bulunmak. Temizlik ve hizmet alanlar nda faaliyet gösteren üyelerin ortak menfaatleri do rultusunda mesleki, teknik, idari ve hukuki sorunlar n çözümünde çal flmalar yapmak ve gerekti inde üyelere destek vermek. Amaçlar n n tahakkukunda dernek üyelerini

17 SEKTÖR TESH AD GENEL KURUL temsilen özel ve kamu kurum ve kurulufllar nda gerekli giriflimlerde bulunmak, ilgili yasa, tebli ve standartlar n oluflmas için çal flmalar yürütmek. Hizmet sektörü alan nda faaliyet gösteren kurulufllar tek çat alt nda toplamak için gerekli Dernekleflmenin zor bir süreç oldu u ülkemizde, çeflitli engeller afl larak, her y l dernek kendisini gelifltirdi, büyüdü ve hizmet sektöründeki di er dallara örnek ve önder oldu. TESH D taraf ndan düzenlenen çeflitli kurumsal etkinlikler aras nda en önemlisi 2003 y l nda yap lan 1. Ulusal Temizlik Zirvesi oldu. çal flmalarda bulunmak. Hizmet al c lar ile üyeleri aras nda ç kabilecek muhtemel problemlerin giderilmesinde denetim ve uzlaflma görevini üstlenmek. Teshiad ayr ca bina yönetimi, güvenlik hizmetleri, ilaçlama hizmetleri ve outsourcing alan nda faaliyette bulunan kurumlar n geliflimi için faaliyetler amaçlamak ve bu alanda çal flan kurumlar da üye olarak kabul etmeyi planl yor l y llardan günümüze temizlik sektörü Temizlik hizmetleri sektörünün Türkiye deki ilk ad mlar 1960 l y llarda at ld. Yurtd fl ndan getirilen, özellikle cam silme aparatlar n n a rl kta oldu u ufak tefek ekipmanlarla ilk çal flmalar bafllad. Yap lan hizmet, a rl kl olarak cam silme hizmetiydi li y llarda ilk temizlik firmalar kurulmaya baflland. Emek yo un bir dönemin ard ndan, 1980 li y llarda d fla aç l m n artmas yla temizlik makineleri Türkiye ye girmeye bafllad. Art k temizlik ve servis hizmetleri bir sektör olmaya bafll yordu l y llarda firmalar her konuda büyümeye

18 SEKTÖR TESH AD GENEL KURUL bafllad lar. lk dernekleflme fikirleri bu y llarda at lmaya bafllad. Sonunda 1992 y l nda 16 kurucu üyenin giriflimiyle o zamanki ad yla Temizlik ve Servis Hizmetleri flverenleri Derne i (TESH D) kuruldu. Dernekleflmenin zor bir süreç oldu u ülkemizde, çeflitli engeller afl larak, her y l dernek kendisini gelifltirdi, büyüdü ve hizmet sektöründeki di er dallara örnek ve önder oldu. TESH D taraf ndan düzenlenen çeflitli kurumsal etkinlikler aras nda en önemlisi 2003 y l nda yap lan 1. Ulusal Temizlik Zirvesi oldu y l nda yap lan ola an kongrede dernek, Temizlik ve Servis Hizmetleri fladamlar Derne i (TESH AD) ad n ald. Bugün üyeleri ve bu üyelere ait firmalarda çal flan yaklafl k kiflilik iflgücü istihdam ile Teshiad, sayg n ve yenilikçi durufluyla, hizmet sektöründeki di er derneklere örnek ve önder olmaya devam ediyor. Tesihad n yeni Yönetim Kurulu Baflkan Selim Canbazo lu nun yeni dönem çal flmalar ile ile ilgili röportaj n 22. sayfada okuyabilirsiniz. Teshiad n yeni Yönetim Kurulu yapt ilk toplant da görev bölümü yap p, hedeflerini belirledi. 16 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61 Teshiad n yeni Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Baflkan : Selim Canbazo lu Yönetim Kurulu Asil Üyeler: A. Haydar Gürkan Bülent Do ru Gürkan Do anay Recep Ali Aksoylu Serhat Özer Caner Geban Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Ali Akkoyunlu Musa Bulut Necati Alt n Suat Yi ito lu Metin Onat Eflatun Mutlu Denetleme Kurulu Asil: Burhan Ökmen Cem Alakufltekin Cengiz Pala Denetleme Kurulu Yedek: Ahmet Fettaho lu fiebnem Özenç Kutlukhan Tüte Disiplin Kurulu Asil: Eyüp Güntay Göksel Atmaca Bora Koçak Disiplin Kurulu Yedek: Hakan K l ç Fatih Durgun Engin Atatüre

19

20 SEKTÖR YÖNET M KURULU ÜYELER Teshiad n yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ni tan yal m 1992 Y l nda kurulan Teshiad, bir genel kurulu daha geride b rakt. 12 Haziran 2008 tarihinde yap lan ola anüstü genel kurul ile yeni bir baflkan ve yeni bir yönetim ifl bafl na geçti. Seçildikten sonra yap lan ilk yönetim kurulu toplant s nda görev da l m yapan yeni Teshiad Yönetim Kurulu nu size k saca tan t yoruz. Selim Canbazo lu 18 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61 Teshiad n yeni döneminde Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev alan Selim Canbazo lu 6 Haziran 1968 de do du. hsan Sungurlu lkokulu, Kad köy Ortaokulu, Kenan Evren Lisesi nin ard ndan stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu. Sektöre Met Grup ta bafllad ve firman n Genel Müdürlü ü ne kadar yükseldi. Daha sonra Adres Group u kurdu ve oradan ayr larak Group Sinerji nin flirket orta oldu, Canbazo lu bu görevi halen yürütüyor.

21 Caner Geban Teshiad Genel Sekreteri olarak yeni yönetimde görev alan Caner Geban 4 Aral k 1974 y l nda Gaziantep te do du. Evli ve 2 çocuklu olan Caner Geban, Londra Westminister Üniversitesinde e itimini tamamlad. 3 y l Julyas Overseas, Londra da pazarlama müdürlü ü yapan Geban daha sonra Savoy Hotel de iki y l ön büro müdürü olarak çal flt. 10 y ld r da Met Group fiirketler Toplulu u Genel Müdürlü ü nü yürütüyor. Geban iyi düzeyde ngilizce biliyor. SEKTÖR YÖNET M KURULU ÜYELER Bülent Do ru Teshiad n yeni yönetiminde sayman olarak görev alan Bülent Do ru 3 fiubat 1972 tarihinde Ardahan da do du. Evli ve 2 çocuk babas olan Do ru, Anadolu Üniversitesi Aç k Ö retim Fakültesi, flletme bölümünden mezun oldu. Frans zca bilgen Do ru, özel sektörde uzun y llar görev ald ktan sonra 1988 y l nda Öztem i kurdu. Bülent Do ru halen Öztem in orta ve Genel Müdürü olarak çal flmalar n sürdürüyor. Recep Ali Aksoylu Medya, internet ve fuarlar konular nda Teshiad n yeni yönetiminde görev alan Recep Ali Aksoylu 1959 y l nda Rize de do du. Atatürk Üniversitesi, flletme Fakültesi ni bitirdi, stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi nde ise flletme Politikalar ve Organizasyon kürsüsünde yüksek lisans yapt. Aksoylu flu anda Zabel Group FM Türkiye Temsilcisi ve EN- HAS Entegre Hizmet ve Tesis Yönetimi Genel Müdürlü ü görevlerini yürütüyor. 19 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

22 SEKTÖR YÖNET M KURULU ÜYELER Serhat Özer Teshiad n yeni yönetiminde medya, internet ve fuarlarla ilgili görevleri üstlenen Serhat Özer, 25 Eylül 1963 tarihinde stanbul da do du y l nda da Bo aziçi Üniversitesi flletme Fakültesi nden mezun oldu y l ndan beri de Dama Da t m, Pazarlama ve Ticaret A.fi. de yönetici ortak olarak çal flmalar n sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk babas olan Özer ngilizce ve Almanca biliyor. Gürkan Do anay Teshiad n yeni yönetiminde d fl iliflkiler, e itim ve sosyal faaliyetler alan ndaki çal flmalar üstelenen Gürken Do anay, 10 Temmuz 1969 tarihinde stanbul da do du. Marmara Üniversitesi flletme Fakültesi nden mezun oldu. Lever Endüstriyel bünyesinde çal flmaya bafllayan Do anay daha sonra DiverseyLever ve ard ndan da JohnsonDiversey de görev ald. Gürkan Do anay evli ve ngilizce biliyor. 20 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61 Ali Haydar Gürkan Teshiad n yeni yönetiminde d fl iliflkiler, e itim ve sosyal faaliyetler alan ndaki çal flmalar Gürken Do anay ile birlikte üstlenen Ali Haydar Gürkan, 20 Eylül 1960 ta Ünye de dünyaya geldi. Anadoluhisar Spor Akademisi nden mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babas olan Gürkan, Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. fiti. nde Ülke Sat fl Müdürü (Temizlik Firmalar -Sanayi Kurulufllar ) olarak görev yap yor.

23

24 SEKTÖR SEL M CANBAZO LU Teshiad n yeni Baflkan Selim Canbazo lu: Hedefimiz kaliteli hizmet üreten, sayg n bir sektör oluflturmak Selim Canbazo lu, Teshiad n çiçe i burnunda yeni baflkan. Sektörün da gibi sorunlar varken, böyle s k nt l ve kritik bir dönemde baflkanl k görevini kabul edip büyük bir fedakârl k örne i gösterdi ini herkes biliyor. Say n Canbazo lu, sektörle ilgili sorular - m z yan tlad ve yeni Teshiad Yönetim Kurulu olarak hedeflerini anlatt. Say n Selim Canbazo lu, dünya ve Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Tabii bu hizmet sektörünü de çok yak ndan etkiliyor. Biliyoruz ki kârlar çok düfltü, uzunca süredir süren belki ad konmam fl olsa bile bir kriz var. Bu s k nt l ortamda hizmet sektörünün dününü, bugününü de erlendirir misiniz ve elbette sektörün gelece ini nas l görüyorsunuz? Asl nda Hizmet sektörünün Türkiye de çok uzun bir geçmifli yok. Sadece 25 y ld r var olan bir sektör. fle ilk bafllad m zda oldukça zor bir sektör olarak düflünüyorduk. Bu do ruydu da. fli müflteriye anlatmak çok zordu. Bu iflte çal flacak olan personele bu ifl alan n anlatmak, onlar özellikle temizlik iflinde çal flt rmak zordu. Ama bir yandan da önemi gittikçe artan bir sektördü. O dönemler kârl bir sektördü. Hizmeti alan n da, verenin de, çal flan n da belli bir memnuniyeti vard. Hizmeti veren firmalar n da belli bir gücü oluflmufltu zaman içerisinde. 56 y l önceye gitti imizde o dönem flirketlerin daha büyük ve güçlü oldu unu görüyoruz. Özellikle ilk kurulan firmalar n belli bir güce geldi ini ve belli bir birikim sa lad n görüyoruz. Di er taraftan temizlik hizmet firmalar n n ülkeye büyük katk s n n oldu unu görüyoruz. Ödedi imiz büyük miktarlardaki KDV ler, muhtasarlar, SSK primleri ile çal flt rd personelin her türlü yasal ifllemini düzenli yapmas, tüm personelini sigortalamas az msanmayacak bir maliyet kalemidir. Ayr ca özellikle temizlik hizmeti sektörü küçümsenmeyecek bir miktarda yan sanayi oluflturmufltur. Temizlik yaparken kulland klar temizleme kimyasallar, makine park, ifl giy-

25 SEKTÖR SEL M CANBAZO LU sisi vs. derken, sektörü oldukça genifl bir ekonomik güç haline getirmifltir. Fakat son 56 y ld r, yaflanan durgunluk var. fiu anda bir kriz ortam nda olmad - m z söylense de oldukça s k nt l bir ortamday z. Yak n geçmifli de erlendirdi imiz zaman bizim sektörümüzdeki hizmet veren flirketlerin eski günleri arad n görüyoruz. Önce hizmet al c lar taraf ndan kriz ve likidite s k nt s konu edinerek kârl klar çok düflürüldü. Bizim sektörümüzdeki kârl l klar düflünce de baz firmalar bu iflin alt ndan kalkamayarak eski müflterilerini kaybettiler. Rekabet zaten her zaman çok yo un bir flekilde vard. Özellikle flimdi yabanc sermayenin girmesi Türkiye de çok fazla yerli flirket kurulmas nedeniyle rekabet flu anda çok daha vahflileflti. Öyle ki birçok kurumsal büyük firma, yani kârl l ndan ödün vermeyece ini düflündü ümüz firmalar bile art k rekabet edebilmek için kârl l ndan çok ciddi derecede fedakârl kta bulunur hale geldi. Zaten flöyle bir sorunumuz var Türkiye de temizlik hizmet sektöründeki firmalar n büyük bir bölümü sermayesiz kuruluyor. Maalesef içinde bulundu umuz flartlar nedeniyle firma kurarken en az milyar sermayeniz olsun, bankada bulunsun, büyüme aflamas nda bu sermayeyi kullanal m diyen bir yap yok. Böyle bir kaynak olmay nca da, flirketler karfl laflt klar en küçük s k nt larda da maddi aç dan çok zor duruma düfler hale geliyor. Bakt m z zaman son 6 y l içerisinde bizim sektörümüzdeki firmalar n art k daha güçsüz firmalar oldu u görülüyor. Tabii ki yabanc sermayeli olup çok güçlü firmalar da var ya da yerli sermayeli olup birkaç tane çok güçlü firma da var ama geneline bakt m z zaman maalesef sektörde art k güçlü firma çok kalmad. Bu da ürettikleri hizmet kalitesini etkiliyor. Art k günü kovalayan flirketler haline geliyor bunlar. Finans kovalayan flirketler haline geliyor. Bu nedenle hizmet kalitesi ikinci planda kal - yor. Hizmet kalitesinde belli bir noktaya getirip vas fl halde bunu müflteriye yans tamad n z zamanda müflteri de en ucuz hizmeti almaya çal fl - yor. Diyor ki; bu sektörde hizmet kalitesi yok. O yüzden ben bunu sat n almay bütçemi etkilemeyecek flekilde yapay m diye yaklafl yor. Bu seferde sektörel kârl l k daha da afla ya düflüyor. Temizlik hizmetleri sektörü gelecekte nas l bir yola girecek ve bu s k nt lar sizce nas l afl lacak? Firma say s kesin azalacak. Öyle gözüküyor. Yabanc sermaye daha güçlü olacak bu da aç k. ki türlü flirket kalacak. Birincisi tamam na yak n ya da tümü yabanc sermayeli büyük flirketler, ifli al p, organize edecek, piyasay kontrol edecekler. kincisi butik flirketler olacak. Yani daha küçük, müflteri odakl çal flan, daha az müflteri ve personel say s olan ama kaliteli hizmet üreten büyüme evresini tamamen unutmufl ama karl l daha yüksek firmalar. Bilmiyorum Avrupa daki gibi olur mu? Türkiye çok ona yatk n de il. Büyük flirketler, baz alt flirketleri kullanabilir mi? Örne in; A firmas hizmeti ald. Ondan sonra bunu örne in cam hizmetlerini bu konuda uzmanlaflm fl bir firmaya, hal y kamay, cilalamay di er bir firmaya, genel temizlik hizmetini bir baflka firmaya outsource edebilecekler mi? Ama sonuç olarak bence piyasada bu iki tip firma kalacak: Sermaye yap s güçlü büyük flirketler ve büyüme kayg s olmayan küçük, ama karl özel hizmetler sunan butik flirketler. Butik flirketlerin say s da bence azalacak. Sermayesiz flirketlerin ayakta kalmas likitide problemi yaflayan ülkemizde çok büyük sorun olacak. Bu firmalar, ya kapanacaklar 23 / H ZMET DERG S / EYLÜL 2008 / SAYI: 61

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı