Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi"

Transkript

1 Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi Giriş ve Tarihçe Lomber disk hernileri günümüzde bel ve bacak ağrılarının önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Her ne kadar hasta sayısı ilerleyen yaşla birlikte artmaktaysa da epidemiyolojik çalışmalar intervertebral disk hastalığının giderek genç nüfus arasında da yaygınlaştığını göstermiştir. Yaşamlarında en az bir kez, bacak ağrısının eşlik ettiği veya etmediği, bir bel ağrısı geçirenlerin oranı %85 lere varmaktadır. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa kaynaklı istatistiklerde bel ağrısı, doktora başvurma nedenleri arasında ikinci sırada gelmektedir. Konservatif tedavi yöntemlerinden yeterince yarar görmeyen ya da belirgin ve ilerleyici nörolojik bulguları olan hastalar cerrahi tedavi adaylarını oluşturur. Günümüzde cerrahi yöntemler basitçe posterior açık diskektomiler ve perkütan yöntemler olarak ikiye ayrılabilir. Açık diskektomiler içinde mikrodiskektomi altın standartı oluştururken, perkütan yöntemler; kemonükleoliz, nükleoplasti, intradiskal elektrotermal terapi, lazer diskektomi ve interlaminar ya da transforaminal endoskopik diskektomi gibi çeşitli teknikleri içerir. Bu perkütan yöntemler içerisinde, endoskopik olmayanların tümü, körlemesine yapılan işlemlerdir. Açık mikrodiskektominin temelini oluşturan interlaminar yaklaşım 20. yüzyılın başlarından beri kullanılagelmektedir. Vertebra cisminden biyopsi almak amaçlı posterolateral yaklaşımlar ise 1940 ların sonunda kullanılmaya başlanmış, 1970 lerin başlarında disk cerrahisine yönelik ilk perkütan girişimler uygulamaya girmiş; yine 1970 lerin sonuna doğru ise ilk mikroskobik posterior girişimler uygulanmaya başlanmış ve geniş çaplı kabul görerek hızla yayılmıştır lerin başında ise Kambin ve Gellman, posterolateral transforaminal perkütan endoskopik yaklaşımı geliştirmişler, 1990 ların sonundan itibaren hem interlaminar hem de lateral transforaminal endoskopik yaklaşımlar disk cerrahisinde giderek daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Açık mikrodiskektomilere göre daha az invazif olan endoskopik diskektomiler, benzer başarı oranı ve postoperatif dönemde yüksek hasta konforu ile kısa sürede ilgi görmüş ve kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. İşlem genel anestezi altında yapılabildiği gibi, bazıları tarafından daha güvenli olduğu gerekçesiyle kolaylıkla lokal anestezi altında da uygulanabilir. Ayrıca alet ve cihazlar giderek geliştirilmiş, yüksek çözünürlüklü, hatta üç boyutlu görüntüleme sistemleri, otomatik aspiratörler, özel biçimli turlar, radyofrekans bipolar koterler gibi birçok ileri teknoloji ürünü alet, cerrahın işini kolaylaştırmak ve endikasyonları genişletebilmek amacıyla devreye girmiştir.

2 İnterlaminar endoskopik diskektomide, ekartör özelliğinden faydalanılan dilatatörlere göre tanımlanmış farklı yöntemler mevcuttur. Rüetten ve ark. oval uçlu çalışma kanülünü (Şekil 1), Şekil 1 : Oval çalışma kanülünün ekartör olarak kullanıldığı sistem Rüetten S.(2007): Vertebris Lumbar-Thoracic Full-endoscopic Spinal Instrumentation, Destandau ve ark., kök ekartörü içeren künt obturatoru (Şekil 2) ve mikroskop veya endoskop yardımlı diskektomi (MED) uygulayanlar ise tubüler dilatatör sistemini (Şekil 3) ekartör olarak kullanmaktadır. Ancak bu rehberde interlaminar yaklaşım başlığı altında, bizim de kullandığımız ve hem etkinlik hem doku koruma açısından en başarılı sistem olduğuna inandığımız, Rüetten ve ark.ın geliştirdiği oval çalışma kanülü içerisinden full (Tam ) endoskopik diskektomi yöntemi, tarif edilecektir.

3 Şekil 2 : Kök ekartörü içeren künt obturatorun kullanıldığı sistem Destandau J.(2007): Endospine-The Mobile Operating Tube for Treatment of Central to Far Lateral Disc Herniation and Bilateral Lumbar Canal Decompression via Unilateral Approach, 6,8. Şekil 3 : Tubuler dilatatör büyüklüğünün genişletilerek ekartör olarak kullanıldığı sistem Riesenburger RI, David CA.(2006): Lumbar microdiscectomy and microendoscopic discectomy, Minim Invasive Ther Allied Technol,15(5): Review

4 Anatomik özellikler: Endoskopik interlaminar diskektomide bu kitabın okuyucularının aşina olduğu, paravertebral kaslar, vertebra arka elemanları (spinöz çıkıntı, lamina), ligamentum flavum gibi anatomik yapılar rehber alınırken, transforaminal girişimler biraz daha farklı bir anatomi bilgisi gerektirir. Transforaminal girişimde enstrümanlar cildi, subkutan dokuyu, torakolomber fasyayı, erektör spina, quadratus lumborum ve psoas major kaslarının liflerini deler. Daha sonra enstrümanlar anülusun dorsolateral köşesindeki, Kambin tarafından güvenli anatomik bölge olarak tanımlanan üçgen çalışma sahasına girer. Bu üçgenin medial sınırını, çaprazlayan ( traversing ) kök, dural kese ve süperior artiküler faset; ventral yüzünü intervertebral disk ve bitişik vertebra gövdesinin posterioru; anterolateral sınırını çıkan ( exiting ) kök, inferiorunu ise transvers çıkıntı oluşturur (Şekil 4). Bu üçgenin anatomisinin iyi bilinmesi tüm transforaminal girişimlerin başarısı için esastır. Şekil 4: Üçgen çalışma alanı Yeung T.A.(2004): Percutaneous discectomy. In Regan John J, Lieberman Isador H(eds): Atlas of Minimal Access Spine Surgery, 495 Üçgen çalışma alanının geniş anteroposterior boyutu, sinir köklerinin mutlak hareket sınırlarıyla belirlenir, böylece geniş bir taban ve kısıtlı yükseklikle intervertebral disklere enstrümanların güvenli bir şekilde girmesini sağlar (Resim 1 ve 2). Fakat bazı nadir durumlarda

5 küçük bir komunikan kök (furkal sinir) bu bölgede görülebilir. Furkal sinir hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı geçicidir. Öndeki yapılar sinovertebral sinirle kuvvetli bir şekilde inerve edilir, bu yüzden, lokal anestezi ile çalışıldığı takdirde, minimal invaziv cerrahi boyunca bu sinir uyuşturulmalıdır (şekil 5). Süperior artiküler faset(a) Transvers çıkıntı (B) Çıkan kök (C) Psoas kası (D) Resim 1: Paravertebral adele diseksiyonu ve intertransvers ligamanın açılması Dura (A) Çaprazlayan kök (B) Disk (C) Çıkan kök (D) Transvers çıkıntı (E) Resim 2 : Lamina ve faset eklemlerin rezeksiyonu sonrası üçgen çalışma alanı

6 Şekil 5 : Anatomik yapılar: A. Çaprazlayan kök, B. Foraminal ligaman (Lig. flavumun uzantısı) C. Lig. flavum, D. Furkal sinir, E. Çalışma kanülü, F. Çıkan kök, G. Nükleus pulpozus, F. Anülus fibrozus Yeung T.A.(2004): Percutaneous discectomy. In Regan John J, Lieberman Isador H(eds): Atlas of Minimal Access Spine Surgery,511 Çaprazlayan kök, foramenden çıktıktan sonra anterolateral olarak aşağı iner ve distal spinal segmentin transvers çıkıntısının anterioru boyunca uzanır. Çaprazlayan kök ve dural kese, ilgili kökün forameninden 20 veya 25 derece endoskop ile görülebilir. Ancak epidural yağ ve venöz kanama intrakanaliküler yapıların iyi görülmesini engelleyebilir. Kökler kırmızı-beyaz renktedir ve üzerlerindeki küçük damarlardan rahatça ayırtedilebilir. Çıkan kök, en iyi lomber vertebranın transvers çıkıntısının anterior yüzündeki inişinin yakınında, 25 derece endoskop ile görülebilir. Spinal kanala foraminal yaklaşım yapılırken ligamentum flavum veya kapsüler ligamentöz kompleks görülebilir. Endikasyonlar ve olgu seçimi Genel kanının aksine, mikroskopik ve endoskopik diskektomiler arasında endikasyon açısından fark yoktur. Ancak bazı anatomik özellikler ile disk fragmanının spinal kanal içerisindeki konumu, endoskopik yöntemin seçiminde (interlaminar ya da transforaminal) belirleyici olabilir; özellikle transforaminal yaklaşım açısından bazı sınırlamalar getirebilir (örneğin disk parçasının kopup kranyale ya da kaudale doğru yer değiştirmesi, kalsifiye olması, L5-S1 ve bazı L4-L5 mesafelerine lateral yoldan ulaşımda iliak kanadın engel çıkartması gibi). Yine de günümüzde, deneyimleri ve yukarıda bahsi geçen ileri teknoloji ürünü cihazlardan yararlanmaları ile paralel olarak farklı gruplar, farklı uygulamalarda bulunabilmektedir. Ayrıca, son yıllarda, lateral transforaminal girişimlerde varış hedefinin, disk aralığının ortasından,

7 herniye parçanın altındaki diskin arka bölümüne kaymış olması, girişim için seçilen cilt giriş noktasının giderek daha laterale gelmesine neden olmakta, bu da varış yolundaki anatomik yapıların korunmasını daha zor ve önemli hale getirmektedir. Özellikle üst lomber mesafelere uygulanan lateral girişimlerde batın ve toraks içi organların zarar görme riski teorik olarak mevcuttur. İşlem öncesi batın veya toraks BT çekerek girişim yerini ve açısını hesaplayarak bu riskten kaçınmak mümkün olduğu gibi son yıllarda bu hesabın daha doğru yapılabilmesi için bazı cihazlar da üretilmiştir (resim 3 a ve b) Resim 3 a ve b: Bir kadavra çalışmasında batın BT de L2-L3 seviyesinde, sol L2 foramenine güvenli giriş açısının ve cilt giriş uzaklığının hesaplanması (α = 34, X'=11.96~12cm) ve özel üretim cihaz yardımıyla uygulanması (Uzm. Dr. Burcu Göker in Endoskopik transforaminal lomber disk cerrahisinde anatomik özelliklerin belirlenmesi ve klinik uygulamaya yönelik özel tasarım cihaz kullanımı isimli taze cesetler üzerindeki tez çalışmasından alınmıştır Yukarıda da bahsedildiği gibi, pelvisin varış yolunu örttüğü L5-S1 ve bazı L4-L5 mesafelerine transforaminal yoldan disk mesafesine ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bazı cerrahlar bu gibi durumlarda bazı yardımcı yöntemlere başvurmayı önerse de (turla delik açarak pelvisten geçmek gibi) bizce, Rüetten ve arkadaşlarının önerdiği gibi, bu hastalara interlaminar yolla yaklaşmak daha mantıklı ve daha az invazif bir çözümdür. Yine herniye disk parçasının kranyale veya kaudale kaçtığı hastalarda, interlaminar yaklaşım, parçaya ulaşmak açısından daha iyi sonuç verecektir. Genellikle kopmuş parçanın kranyalde üst pedikülün alt ucunu geçmesi ya da kaudalde alt pedikülün ortasını geçmesi transforaminal yaklaşımla parçanın çıkarılmasını oldukça zor hale getirecektir ve bu gibi durumlarda interlaminar yaklaşımın seçilmesi daha uygundur. Ayrıca spinal stenozun eşlik ettiği disk hernilerinde kemik rezeksiyonu yapmak ve spinal kanal dekompresyonunu sağlamak interlaminar yaklaşımla mümkündür. Transforaminal

8 yaklaşımla kemik rezeksiyonu ve foraminal dekompresyon yapmak ancak çok kısıtlı sayıda vakada mümkün olabilmektedir. Cerrahi teknikler İnterlaminar yaklaşım : Bu cerrahi yaklaşımda hasta yüzüstü olarak pozisyonlanır. Omuzlar ve pelvis desteklenerek toraks ve batın serbestleştirilir (resim 4). (Resim 4) İstisnai durumlar dışında, hem hasta hem de cerrahın rahatlığı için genel anestezi tercih edilir. Ameliyatın çeşitli aşamalarında kullanılacak olan C-kollu skopinin de ameliyatın başında yerleştirilmesi uygun olur. Genellikle tercih edilen yerleşim şekli resim 5 te gösterilmiştir. (Resim 5) Önce PA skopi kontrolü ile cilt insizyonunun hedeflenen interlaminar pencerede mümkün olduğunca mediale yapılmasına dikkat edilmelidir (resim 6 ve 7).

9 (Resim 6) (Resim7) 6.9 mm lik dilatatörün yerleştirilmesinin ardından 7.9 mm lik, eğik ağızlı çalışma kılıfı gönderilir (resim 8). C-kollu skopi lateral görüntü alacak şekilde çevrilerek dilatatör ve çalışma kılıfının konumu kontrol edilir (resim 9). (Resim 8) (Resim 9) Dilatatör çıkartılarak endoskop yerleştirilir ve doğrudan görüntü ve sürekli basınçlı serum fizyolojik yıkama altında ameliyata devam edilir. Paraspinal kas artıkları koter ve mikroronjör yardımı ile alınıp, ligamentum flavum ortaya konur. Spinal kanala ulaşmak için ligamentum flavumda mikropanç ile 3-5 mm lik bir kesi yapmak, sonra da bu açıklığı büyütmek yeterlidir. Bunu gerçekleştirmek için, çalışma kanülü ligamantum flavuma oturmalı ve germesi gerekir. Kemik anatomi nedeniyle yeterli çalışma alanı yoksa, ligamantum flavum laterale kadar açılıp, lateralde ( Faset eklem yönünde ) tur ya da kerrison ronjör kullanarak açıklık genişletilebilir. Dural kese ve sinir kökü tanındıktan sonra disektör yardımıyla kök mediale ekarte edilip, çalışma kılıfı 180 derece çevrilir ve kılıf disk aralığının üzerine yerleştirilir. Kök oval uçlu çalışma kanülü ile güvenli şekilde ekarte edilmiş olur. Epidural venler yakıldıktan sonra diskektomiye başlanır (resim 10 ve 11).

10 (Resim 10) (Resim11) Kılıfı, kopmuş parçayı takip etmek için, gerektiğinde kranyale ya da kaudale yönlendirmek mümkündür (Resim 12 ve 13). (Resim 12) (Resim13) Lateral transforaminal yaklaşım : Posterolateral transforaminal yaklaşımda, genelde orta hattın 8-12 cm lateralinden ve ile girilmesine karşılık, Rüetten ve ark. lateral transforaminal olarak adlandırdıkları yöntemde, epidural mesafeye ve spinal kanala daha iyi hakim olabilmek için daha horizontal bir girişimi tercih etmişlerdir. Bu yaklaşım da, genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ancak, sürekli hastayla iletişim halinde kalarak sinir kökü hasarından kaçınmak amacı ile lokal anestezi tercih eden cerrahlar da vardır. Hasta interlaminar yaklaşımda olduğu gibi yüzüstü olarak pozisyonlanır. Spinal kanala tanjansiyal yaklaşım amaçlandığı için mümkün olduğunca lateralden girişim planlanmalıdır. Alt lomber seviyelerde (L4-5, L5-S1), ameliyat başlangıcında lateral skopi görüntüsü kullanılarak giriş seviyesi belirlenirken, daha üst seviyelerde ise batın veya toraks içi organlara zarar vermemek için daha da dikkatli olmak gerekir. Bu durumda, ameliyat öncesi yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) ile iç organların yerini görüntülemek, iğnenin geçeceği yolu buna göre tasarlamak ve gereğinde daha

11 az lateral bir yaklaşım seçmek yararlı ve güvenli bir yöntem olur. Alt lomber (L4-5, L5-S1) seviyelerde lateral skopi görüntüsünde faset eklemlerinin arka kenarı işaretlenerek giriş seviyesi düz çizgi halinde belirlenir (Resim 14). 15) (Resim 14) Skopi ön-arka pozisyonuna getirilip seviye ile paralel hale gelecek şekilde ayarlanır (resim (Şekil 6)

12 Disk seviyesi lateral giriş seviye çizgisi üzerinde işaretlenir (resim 15). kesişme noktası (Resim 16) üzerine yapılan 6 mm lik cilt insizyonundan atravmatik, 1.5 mm lik bir spinal iğne, skopi kontrolü altında hedeflenen noktaya, yani lateral skopi görüntüsünde disk anulusunun dorsaline, ön-arka görüntüde midpediküler hatta yerleştirilir (Resim 17 ve18). (Resim 16) (Resim 17) (Resim 18) (Resim 19) Spinal iğnenin içinden kılavuz tel (0.8 mm) yollandıktan sonra iğne çıkartılıp telin üzerinden kanüllü dilatatör (dış çap 6.9 mm) gönderilir ve tel çıkartılır. (Resim 20 ) Gerekli yer değiştirmeler, bu künt dilatatör ile daha güvenli yapılabilir. Ardından dış çapı 7.9 mm olan, eğik ağızlı çalışma kılıfı dilatatörün üzerinden yerleştirilir ve dilatatör çıkartılır (Resim 21).

13 (Resim 20) (Resim 21) Bundan sonra endoskop yerleştirilir ve sürekli basınçlı su ile yıkama yardımı ile direkt görüntüleme altında asıl cerrahi işleme başlanır. Bu aşamada çevre dokunun koter ile yakılması hem hemostaz hem de temiz bir görüntü elde edilmesi ve anatomik özelliklerin tanınması açısından büyük yarar sağlar. Disk mesafesinde bir miktar dekompresyon yapıp basıncı düşürdükten sonra posterior longitudinal ligamana ve epidural aralığa doğru bakmak ve herniye parçayı aramak genellikle daha iyi sonuç verir. Basınçlı su altında ligamanın serbestçe dalgalanması ve epidural mesafenin rahat olduğunun görülmesi genellikle ameliyatın amacına ulaştığına işaret eder. Ekstraforaminal yaklaşım : Foraminal ve ekstraforaminal yerleşimli disk hernilerinde, herniye parça tarafından sıkıştırılan çıkan kökün, foramen içerisindeki yeri değişmiş olabilir. Bu tür yerleşimli olan disk hernilerinde foramenden geçilerek ameliyata başlamak, çıkan kök yaralanması açısından risklidir. Bu nedenle ameliyata, kaudal pedikül tarafından başlamak daha güvenlidir (Resim 22, 23,24,25). (Resim 22)

14 Bu yöntemde de hastanın pozisyonlanması ve giriş yeri lateral transforaminal yaklaşımdaki gibidir. Spinal kanül, kaudal pedikül ile çıkan faset kolunun birleşme noktasında konumlandırılarak, kılavuz tel kanülün içerisinden geçirilir (Resim 23). Kılavuz telin üzerinden dilatatör ve çalışma kanülü yerleştirildikten sonra kılavuz tel ve dilatatör çıkartılıp endoskop yerleştirilir ve direkt görüntüleme altında cerrahi işleme başlanır (Resim 24,25) (Resim 23) (Resim 24) (Resim 25) Kranyale doğru diseksiyon yapılarak foraminal anatomi ve çıkan kök ortaya konur. Bu yaklaşımda ekstraforaminal alanda çalışıldığı için çalışma kanülünün transforaminal yaklaşımdaki gibi foraminal yapılar tarafından sabit tutulmayacağı ve serbest olan endoskop ve çalışma kanülünün kontrolünün transforaminal yöntemdekinden daha zor olacağı akılda tutulmalıdır. Bu nedenle ekstraforaminal yaklaşımın transforaminal yöntemde belirli bir deneyim kazandıktan sonra yapılması uygundur. Sonuçlar Gerek endoskopik, gerekse mikroskopik diskektomi için benzer başarı (%75-100) ve nüks (%2-6) oranları bildirilmektedir. Rüetten ve arkadaşları, 2007 yılında yayınladıkları transforaminal ya da interlaminar yolla ameliyat edilmiş 232 hastalık seride % 92 oranında başarılı sonuç bildirmişlerdir. Yine aynı seride %6 oranında hastanın nüks nedeniyle yeniden ameliyat edilmesi gerekmiştir. Nüks materyalinin de en az %75 inin son plaklardan ( end-plate ) oluştuğu histopatolojik inceleme ile gösterilmiştir. % 6 oranı, intervertebral aralıktaki tüm disk materyalini temizleyen ekiplerin bildirdiği nüks oranlarına göre biraz daha yüksek olmakla beraber sadece sekestre parçanın çıkarıldığı serilere göre daha düşüktür. Ameliyat sırasında posterior longitudinal ligaman ve annulustaki kesinin mümkün olduğunca küçük tutulmasına özen gösterilmesi nüks ihtimalini azaltabilir.

15 Komplikasyonlar Endoskopik diskektomilerde konvansiyonel işlemlere göre, ameliyat süresi daha kısa, doku travması daha hafif ve komplikasyon oranı daha düşüktür. Hasta günlük aktivitelerine kolayca geri dönebilir ve işleme bağlı herhangi bir rehabilitasyon süreci gerekmez. Yine interlaminar girişimlerden sonraki tekrar açılışlardaki ameliyat bulgularının da desteklediği gibi, epidural skar dokusu görülmez veya çok hafif düzeyde oluşur. Bunun epidural yağ dokusunun korunmasına ve özellikle de ligamentum flavumun ameliyatta gördüğü zararın çok hafif düzeyde olmasına (sadece 5-6 mm lik kesi) sanılmaktadır. Buna karşılık, konvansiyonel girişimlerden sonra yaklaşık %10 oranında klinik bulguya neden olan epidural skar oluşma riski mevcuttur. Endoskopik disk hernisi ameliyatlarından sonra, yeni bir nörolojik bulgu ya da parezi gelişme oranı çok düşüktür ve %2.5 - %3.6 arasında bildirilmektedir. Yine dura yaralanma ihtimali klasik ameliyatlarda olduğu kadar varsa da (%0.3 - %13), çevre anatomik yapıların korunmuş olması nedeniyle bu yaralanmanın ciddi bir beyin omurilik sıvısı fistülüne dönüşme ihtimali yok denecek kadar azdır. Yüzeyel yara problemi gelişme riski de standart ameliyatlara (%6) oranla çok düşüktür. Konvansiyonel mikroskopik diskektomilerin seyrek görülen ama ciddi bir komplikasyonu olan büyük damar yaralanmalarının (aort, iliak arter veya venler gibi) teorik olarak endoskopik ameliyatlarda da görülme ihtimali vardır ama bugüne dek bildirilmemiştir. Bununla birlikte, yukarıda da bahsedilmiş olan, özellikle de lateral transforaminal endoskopik girişimlerde batın ya da toraks içi organ yaralanması bugüne dek sadece birkaç olguda bildirilmiştir. Öneriler Endoskopik lomber disk hernisi ameliyatlarında, komplikasyondan mümkün olduğunca kaçınmak için göz önünde tutulması gereken en önemli nokta kuşkusuz, uzun ve zorlu öğrenme eğrisidir. Kadavra çalışmalarının, ameliyat izlemenin ve ameliyatlara girerek asiste etmenin değeri yadsınamaz. Ayrıca c-kollu skopi altında basit enjeksiyonlar, ablasyonlar uygulamak da cerrahın radyolojik anatomiye hakimiyetini arttıracaktır. İlk vakaların, anatomik özellikleri açısından basit olgular arasından seçilmesi gerekir. Tabii ki, cerrah standart disk ameliyatlarında tecrübeli olmalı ve endoskopik ameliyatın seyri sırasında ihtiyaç duyduğunda bu yönteme geçebilmelidir.

16 Kısa referans ve hızlı başvuru listesi 1. Ahn Y, Lee SH, Lee JH, Kim JU, Liu WC.(2009): Transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy for upper lumbar disc herniation: clinical outcome, prognostic factors, and technical consideration, Acta Neurochir (Wien), Mar;151(3): Chae KH, Ju CI, Lee SM, Kim BW, Kim SY, Kim HS.(2009): Strategies for Noncontained Lumbar Disc Herniation by an Endoscopic Approach: Transforaminal Suprapedicular Approach, Semi-Rigid Flexible Curved Probe, and 3-Dimensional Reconstruction CT with Discogram, J Korean Neurosurg Soc Oct;46(4): Epub 2009 Oct Chang A.M, Yeung C.A, Yeung T.A, Kim W.C.(2009): Discography and Endoscopic Lumbar Discectomy. In Özgür B, Benzel E, Garfin S(eds): Minimally Invasive Spine Surgery, A Practical Guide to Anatomy and Techniques, pp Chiu C.J.(2004): Endoscopic Lumbar Foraminoplasty. In Kim H.D, Fessler G.R, Regan J.J (eds): Endoscopic Spine Surgery and Instrumentation, New York, p Chiu C.J.(2004): Evolving transforaminal endoscopic microdecompression for herniated lumbar discs and spinal stenosis, Surg Technol Int ;13: Choi G, Lee SH, Bhanot A, Raiturker PP, Chae YS.(2007): Percutaneous endoscopic discectomy for extraforaminal lumbar disc herniations: extraforaminal targeted fragmentectomy technique using working channel endoscope, Spine (Phila Pa 1976) Jan 15;32(2):E Epub 2006 Sep Choi G, Lee SH, Lokhande P, Kong BJ, Shim CS, Jung B, Kim JS.(2008): Percutaneous endoscopic approach for highly migrated intracanal disc herniations by foraminoplastic technique using rigid working channel endoscope, Spine (Phila Pa1976)Jul1; 33(15): E Destandau J.(1999): A special device for endoscopic surgery of lumbar disc herniation, Neurol Res Jan;21(1): Destandau J.(2007): Endospine-The Mobile Operating Tube for Treatment of Central to Far Lateral Disc Herniation and Bilateral Lumbar Canal Decompression via Unilateral Approach, p Finneson BE, Schmidek HH. (2000): Lumbar disk excision. In: Schmidek HH (Ed.). Operative neurosugical technigues: indications, methods; and results vol.ii. 4th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co; p Gebhard JS.(1994): Percutaneous discectomy for the treatment of bacterial discitis, Spine 19:

17 12. Hadjipavlou A.(1994): Percutaneous transpedicular biopsy of the spine, Spine 19: Hijikata S. (1989): Percutaneous nucleotomy, A new concept technique and 12 years experience, Clin Orthop, 238: Hijikata S.(1975): Percutaneous discectomy: A new treatment method for lumbar disc herniation, J Toden Hosp,5: Kambin P, Brager M.(1987): Percutaneous posterolateral discectomy anatomy and mechanism, Clin Orthop, 223: Kambin P, Gellman H.(1983): Percutaneous lateral discectomy of the lumbar spine, A preliminary report, Clin Orthop, 174: Kambin P.(1988): Percutaneous lumbar diskectomy: current practice, Surg Rounds Orthop, Kambin P.(1992): Arthroscopic microdiskectomy, Arthroscopy 8: Kambin P.(2002): Arthroscopic and endoscopic microdiskectomy via posterolateral access. In: Fessler GR, Sekhar (eds): Atlas of Neurosurgical Techniques, Spine and Peripheral Nerves, pp Kim HS, Ju CI, Kim SW, Kim JG. (2009): Huge Psoas Muscle Hematoma due to Lumbar Segmental Vessel Injury Following Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy, J Korean Neurosurg Soc, Mar;45(3): Kim MJ, Lee SH, Jung ES, Son BG, Choi ES, Shin JH, Sung JK, Chi YC.(2007): Targeted percutaneous transforaminal endoscopic diskectomy in 295 patients: comparison with results of microscopic diskectomy, Surg Neurol Dec;68(6): Kuonsongtum V, Paiboonsirijit S, Kesornsak W, Chaiyosboorana V, Rukskul P, Chumnanvej S, Ruetten S.(2009): Result of full endoscopic uniportal lumbar discectomy: preliminary report, J Med Assoc Thai Jun;92(6): Lee S, Kim SK, Lee SH, Kim WJ, Choi WC, Choi G, Shin SW.(2007): Percutaneous endoscopic lumbar discectomy for migrated disc herniation: classification of disc migration and surgical approaches, Eur Spine J Mar;16(3): Linder T.E, Simmen D, Stool S.E.(1997): Revolutionary inventions in the 20th century. The history of endoscopy, Arch Otolaryngol Head Neck Surg123: Lysoń T, Mariak Z, Jadeszko M, Kochanowicz J, Lewko J.(2008): Results of Destandau microendoscopic lumbar discectomy, Neurol Neurochir Pol Mar-Apr;42(2): Manek NJ, MacGregor AJ. (2005): Epidemiology of back disorders: prevalance, risk factors, and prognosis, Curr Opin Rheumatol., Mar,17(2):

18 27. Mathews HH. (1996): Transforaminal endoscopic microdiscectomy, Neurosurg Clin N Am, 7: McAfee P.(1995): The incidence of complication in endoscopic anterior thoracolumbar spinal reconstructive surgery, Spine 20: McCulloch JA. (1992): Surgical management of lumbar disc prolapse. In: Findlay G,Owen R(eds.). Surgery of the spine: a combined orthopaedic and neurosurgical approach vol.2.london: Blackwell Scientific Publications; p Miller R. M, Mathews S.R, Yeung T.A.(2010): Kontrast Diskografinin Gelişen Rolü. Şatana T, Özalay M (edit): Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Uygulamaları, Güneş Tıp Kitapevi, s Onik G, Helms CA, Ginsburg L, et al.(1985): Percutaneous lumbar discectomy using a new aspiration probe, Am J Neuroradiol 6: Onik G, Maron J, Davis W.(1989): Automated percutaneous discectomy at the L5-S1level: Use of a curved cannula, Clin Orthop 238: O'Toole JE, Eichholz KM, Fessler RG. (2007): Minimally invasive far lateral microendoscopic discectomy for extraforaminal disc herniation at the lumbosacral junction: cadaveric dissection and technical case report, Spine J. Jul-Aug;7(4): Epub 2007 Review 34. Patsiaouras T, Bulstrode C, Cook P.(1991): Percutaneous nucleotomy: An anatomic study of the risks of root injury, Spine 16: Peng CW, Yeo W, Tan SB. (2009): Percutaneous endoscopic lumbar discectomy: clinical and quality of life outcomes with a minimum 2 year follow-up, J. Orthop Surg Res, Jun 25;4: Remedios A.(1995): Laparoscopic approaches to the lumbar vertebrae: An anatomic study using a porcine model, Spine 20: Riesenburger RI, David CA.(2006): Lumbar microdiscectomy and microendoscopicdiscectomy, Minim Invasive Ther Allied Technol,15(5): Review 38. Rosenthal D, Rosenthal R, de Simeone A.(1995): Removal of protruded thoracic disc using microsurgical endoscopy: A new technique, Spine 19: Ruetten S, Komp M, Godolias G. (2006): A New full-endoscopic technique for the interlaminar operation of lumbar disc herniations using 6-mm endoscopes: prospective 2-year results of 331 patients, Minim Invasive Neurosurg Apr;49(2):80-7.

19 40. Ruetten S, Komp M, Godolias G.(2005): An extreme lateral access for the surgery of lumbar disc herniations inside the spinal canal using the full-endoscopic uniportal transforaminal approach-technique and prospective results of 463 patients, Spine (Phila Pa 1976) Nov 15;30(22): Ruetten S, Komp M, Merk H, Godolias G. (2007): Use of newly developed instruments and endoscopes: full-endoscopic resection of lumbar disc herniations via the interlaminar and lateral transforaminal approach, J Neurosurg Spine Jun; 6 (6): Ruetten S, Komp M, Merk H, Godolias G. (2008): Full-endoscopic interlaminar and transforaminal lumbar discectomy versus conventional microsurgical technique: a prospective, randomized, controlled study, Spine (Phila Pa 1976) Apr 20;33(9): Ruetten S, Meyer practicabilities in the treatment of chronic back pain syndrome, J Clin O, Godolias G.(2002): Application of holmium:yag laser in epiduroscopy: extended Laser Med Surg Aug;20(4): Ruetten S.(2007): Vertebris Lumbar-Thoracic Full-endoscopic Spinal Instrumentation, p. 9,10,11,12 / 20, Sachs B.L, Vanharanta H.(1987): Dallas discogram description: A new classification of CTdiscography in low back disorders, Spine 12: Tsou PM, Yeung C.A, Yeung T.A.(2004): Posterolateral transforaminal selective endoscopic discectomy and thermal annuloplasty for chronic lumbar discogenic pain: a minimal access visualized intradiscal surgical procedure, Spine J 4: Tzaan WC. (2007): Transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy, Chang Gung Med J., May-Jun;30(3): Wu X, Zhuang S, Mao Z, Chen H.(2006): Microendoscopic discectomy for lumbar disc herniation: surgical technique and outcome in 873 consecutive cases, Spine (Phila Pa 1976) Nov 1;31(23): Yeung T.A, Savitz M.H, Khoo L.T, et al.(2004): Complications of minimally invasive spinal procedures and surgery-part IV: Percutaneous and intradiscal techniques. In Vaccaro A.R, Regan J.J (eds): Complications of Pediatric and Adult Spine Surgery, Marcel Dekker, New York, NY, pp Yeung T.A, Tsou PM.(2002): Posterolateral endoscopic excision for lumbar disc herniation. Surgical technique, outcome, and complications in 307 consecutive cases, Spine 27(7):

20 51. Yeung T.A, Yeung C.A.(2003): Advances in endoscopic disc and spine surgery: Foraminal approach, Surg Technol Int XI: Yeung T.A, Yeung C.A.(2004): Posterolateral Selective Endoscopic Diskectomy: The YESS Technique. In Kim H.D, Fessler G.R, Regan J.J (eds): Endoscopic Spine Surgery and Instrumentation, New York, p Yeung T.A.(2004): Percutaneous discectomy. In Regan John J, Lieberman Isador H(eds): Atlas of Minimal Access Spine Surgery, pp Yonezawa T.(1990): Percutaneous nucleotomy: An anatomic study of the risks of root injury, Spine 15:

Lumbosakral bölgedeki Kambin üçgeni ve foraminal alanların pozisyona göre değişimleri

Lumbosakral bölgedeki Kambin üçgeni ve foraminal alanların pozisyona göre değişimleri ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(1):30-36 künyeli yazının Türkçe çevirisi Lumbosakral bölgedeki Kambin üçgeni ve foraminal alanların pozisyona göre değişimleri Hüseyin BOTANLIOĞLU 1,

Detaylı

q 1989. Gabor Racz. q Epidural skar dokusu kaynaklı refrakter bel ve bacak ağrısı

q 1989. Gabor Racz. q Epidural skar dokusu kaynaklı refrakter bel ve bacak ağrısı Genel Bilgi: EPİDURAL LİZİS & KLİNİK ANATOMİ q 1989. Gabor Racz. q Epidural skar dokusu kaynaklı refrakter bel ve bacak ağrısı q Hedef ağrı jeneratörü doku q 90 s perkütan teknikler (Zloroskopik) q 00

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları (posterior yaklaşım) Dr.Hakan BOZKUŞ Konuşma Konusu Torakolomber Bileşke T11-L1 Kostavertebral ligaman İnterkostal adale İntertransvers adale Kuadratus lumborum Anterior

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Makale Başlık : Lomber İntradural Disk Hernisi; Bir Olgu Sunumu. Anahtar Sözcükler :

Makale Başlık : Lomber İntradural Disk Hernisi; Bir Olgu Sunumu. Anahtar Sözcükler : Makale Başlık : Lomber İntradural Disk Hernisi; Bir Olgu Sunumu Anahtar Sözcükler : intradural disk herniasyonu; lomber disk herniasyonu; kontrastlı MRG; Özet : İntradural disklerin nadir görülmelerine

Detaylı

Sekestrektomi ve Subtotal Lomber Diskektomi Uyguladığımız Olgularımızın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Prospektif Klinik Çalışma

Sekestrektomi ve Subtotal Lomber Diskektomi Uyguladığımız Olgularımızın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Prospektif Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 18 (1):1-5, 2011 Sekestrektomi ve Subtotal Lomber Diskektomi Uyguladığımız Olgularımızın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Prospektif Klinik Çalışma Tuncay Kaner *, Taşkan Akdeniz

Detaylı

BEL FITIĞI CERRAHİSİNDE AÇIK DİSKEKTOMİ VE MİKRODİSKEKTOMİ

BEL FITIĞI CERRAHİSİNDE AÇIK DİSKEKTOMİ VE MİKRODİSKEKTOMİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEL FITIĞI CERRAHİSİNDE AÇIK DİSKEKTOMİ VE MİKRODİSKEKTOMİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ AÇIK DİSKEKTOMİ VE MİKRODİSKEKTOMİ NEDİR?

Detaylı

Miniopen Transpediküler Torasik Diskektomi

Miniopen Transpediküler Torasik Diskektomi Derleme Miniopen Transpediküler Torasik Diskektomi Tahsin ERMAN Dervifl Mansuri YILMAZ The Mini-open Transpedicular Discectomy Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Detaylı

Posterior Servikal Mikroforaminotomi-Laminotomi

Posterior Servikal Mikroforaminotomi-Laminotomi Derleme Posterior Servikal Mikroforaminotomi-Laminotomi Lütfü POSTALCI Sait NADER Posterior Cervical Microforaminotomy- Laminotomy Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul,

Detaylı

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

Perkütan Spinal Kord Stimülasyonu Uygulama Teknikleri

Perkütan Spinal Kord Stimülasyonu Uygulama Teknikleri Perkütan Spinal Kord Stimülasyonu Uygulama Teknikleri Prof. Dr. E. Alp Yentür F.I.P.P. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa SKS düşük voltajlı bir uyarı kullanarak ağrıyı bloke etmeyi amaçlayan bir sistemdir.

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı 9 Portaller Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Ekleme giriş açısı oldukça kritiktir. Bu özellikle ilk başlangıç portalimiz olan posterior portal için önemlidir. Bu nedenle anatomik noktalar doğru belirlenmelidir.

Detaylı

Lomber Dejeneratif Omurga

Lomber Dejeneratif Omurga Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu 2016 www.spinalsempozyum2016.org 20-23 Ekim 2016 MARITIM Pine Beach, Belek Organizasyon Sekreteryası INC ORGANİZASYON Gölgeli Sokak No: 18 G.O.P. 06700 Ankara

Detaylı

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR 1. Koç K: Spinal yaralanmalar ve hasta transportu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı ve Kayseri Sağlık Müdürlüğü ''Mezuniyet

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Uzak Lateral Lomber Disk Hernilerinde Kolaylaştırılmış İntertransvers Yaklaşım

Uzak Lateral Lomber Disk Hernilerinde Kolaylaştırılmış İntertransvers Yaklaşım Geliş Tarihi: 28.04.2014 / Kabul Tarihi: 03.07.2014 Uzak Lateral Lomber Disk Hernilerinde Kolaylaştırılmış İntertransvers Yaklaşım The Facilitated Intertransverse Approach for Far Lateral Lumbar Disc Herniation

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ

ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı AYAK ARKASI ENDOSKOPİSİ ve AYAK ARTROSKOPİSİ I. AYAK BİLEĞİ

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal*

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal* ENDOSKOPİK ENDONAZAL POLİP CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN PNÖMOSEFALİ: BİR OLGU SUNUMU PNEUMOCEPHALUS FOLLOWING ENDONASAL ENDOSCOPIC POLIP SURGERY: A CASE REPORT Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017;9(1): 51-57

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017;9(1): 51-57 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017;9(1): 51-57 Olgu Sunumu Karaman ve ark. Yutma Güçlüğü ve Boğaz Ağrısı ile Gelen Hastada Servikal Disk Protezinin Anterior Dislokasyonu Anterior Dislocation

Detaylı

Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu

Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 4(1):24-28, 2014 doi:10.5222/sscd.2014.024 Spontan Regrese Olan Lomber Disk Hernisi: Üç Olgu Sunumu Olgu Sunumu Mehmet Kara 1, Aram Bakırcı 2, Cem Dinç 3, Celal Ahmet İplikçioğlu

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Kronik bel ve bacak ağrısı. Etiyoloji. Epiduroskopi. İnvazif işlemler EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON. Kronik bel ve bacak ağrısının tedavisi

Kronik bel ve bacak ağrısı. Etiyoloji. Epiduroskopi. İnvazif işlemler EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON. Kronik bel ve bacak ağrısının tedavisi EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON Kronik bel ve bacak ağrısı Prof. Dr. Altan Şahin, FIPP Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Algoloji B.D. asahin@hacettepe.edu.tr www.draltansahin.org

Detaylı

VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ

VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ VERTEBRANIN OSTEOPOROZ VE METASTATİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE VERTEBROPLASTİ/ KİFOPLASTİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Endikasyonlar NÖROLOJİK

Detaylı

Perkütan Lazer Disk Sistemi

Perkütan Lazer Disk Sistemi Perkütan Lazer Disk Sistemi Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent Binası B Blok No: 74 / 12 Turkey / ERZURUM Tel: +90 442 234 20 50 Fax:+90 234 40 10 Perkütan Lazer Disk Dekompresyonu Perkütan Lazer Disk

Detaylı

tek tek incelenir. Sunum sırasında görevli asistan doktorlar hastaların klinik ve

tek tek incelenir. Sunum sırasında görevli asistan doktorlar hastaların klinik ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Akademik Programı Akademik vaka tartışma toplantılarında bir önceki hafta içinde servisimize yatırılan ya da polikliniğimize başvuran hastalar beyin

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Posterior girişimle hemivertebrektomi: Olgu sunumu

Posterior girişimle hemivertebrektomi: Olgu sunumu Posterior girişimle hemivertebrektomi: Olgu sunumu H.Mustafa Özdemir, Ömer Faruk Erkoçak, Serkan Tuna, M.İ.Safa Kapıcıoğlu Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi SERVİKAL ORTEZLER Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi Burma (Padaung) Kullanım Amacı 1. Ağrıyı azaltmak 2. Boyun hareketlerini kısıtlamak 1. Cerrahi öncesi 2. Cerrahi sonrası 3. Hasta transportunda

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ OCAK 2017 / Sayı 74

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ OCAK 2017 / Sayı 74 www.spinetr.com TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ OCAK 2017 / Sayı 74 TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE MİKROFORAMİNOTOMİ YÖNTEMİ

LOMBER DİSK HERNİLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE MİKROFORAMİNOTOMİ YÖNTEMİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU LOMBER DİSK HERNİLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE MİKROFORAMİNOTOMİ YÖNTEMİ (Uzmanlık

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ?

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 10 Eylül 2013 Sunum Akışı İntramüsküler Enjeksiyon

Detaylı

Torakal Omurlara Torakoskopik Anterior Yaklafl m

Torakal Omurlara Torakoskopik Anterior Yaklafl m Derleme Torakal Omurlara Torakoskopik Anterior Yaklafl m Ali Fahir ÖZER Thoracoscopic Anterior Approach to Thoracal Spine Amerikan Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye ÖZ AMAÇ: Cerrahide en

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Dr. Cem Çallı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Yılda 5 / 100.000 Genç erkeklerde sık (16-25 yaş) Etiyoloji: 1-Trafik kazaları

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior. Dr. Emin S. Gürleyik

Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior. Dr. Emin S. Gürleyik 1 Nonreküren Nervus Laryngeus Inferior Dr. Emin S. Gürleyik Nervus laryngeus inferior (NLI, rekürens) tiroit cerrahisinin en önemli yapısıdır. Bunun nedeni, bu sinirin yaralanmasının tiroidektomi komplikasyonları

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2015 / Sayı 69

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2015 / Sayı 69 www.spinetr.com LOMBER DİSK HERNİSİ: TANIM, TANI, CERRAHİ TEDAVİ ENDİKASYONLARI LOMBER ENDOSKOPİK İNTERLAMİNAR YAKLAŞIM: TEKNİK/HASTA SEÇİMİ/ÖNERİLER TRANSFORAMİNAL YAKLAŞIM: TEKNİK/ HASTA SEÇİMİ/ÖNERİLER

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Konuşma akışı; Sterotaksik yöntem nedir?

Detaylı

SPONDİLODİSKİTİS: Cerrahi bakış. Prof. Dr. Cüneyt Temiz Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D. Dr.

SPONDİLODİSKİTİS: Cerrahi bakış. Prof. Dr. Cüneyt Temiz Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D. Dr. SPONDİLODİSKİTİS: Cerrahi bakış Prof. Dr. Cüneyt Temiz Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D. AKIŞ DİZGESİ: Tanım, tarihçe, insidans Sınıflama Etyopatogenez Doğal gidiş Klinik ve radyolojik

Detaylı

AMELİYATHANEDE İNOVASYON. Nermin Ocaktan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

AMELİYATHANEDE İNOVASYON. Nermin Ocaktan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü + AMELİYATHANEDE İNOVASYON Nermin Ocaktan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü + Sunu Akışı 2 Neden İnovasyon? Neredeydik? Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz? + Sunu Akışı 3 Neden

Detaylı

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi IGK Akademisi Toplantısı 10 Haziran 2011 Prof. Dr.Belhhan Akpınar Florence Nightingale Hastanesi Şişli-Istanbul AF ve Kardiyak Cerrahi girişimler Mitral cerrahisi

Detaylı

SGK Verilerine Göre Türkiye de 2010, 2011 ve 2012 de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi

SGK Verilerine Göre Türkiye de 2010, 2011 ve 2012 de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi Geliş Tarihi: 30.09.2013 / Kabul Tarihi: 28.10.2013 SGK Verilerine Göre Türkiye de 2010, 2011 ve 2012 de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi Analysis of Spine Surgery Procedures Performed in

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

Makale: The Nerves of the Adductor Canal and the Innervation of the Knee: An Anatomic Study.

Makale: The Nerves of the Adductor Canal and the Innervation of the Knee: An Anatomic Study. Makale: The Nerves of the Adductor Canal and the Innervation of the Knee: An Anatomic Study. Yayın: Reg Anesth Pain Med. 2016 May-Jun;41(3):321-7. doi: 10.1097/AAP.0000000000000389. Yazarlar: Burckett-St

Detaylı

Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi

Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi Dr.Erkan Göksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. 1 2 3 4 Lateral grafi deyince Kafa kaidesinden İlk torasik vertebra superior kısmına kadar Servikokranium

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV AĞRI TEDAVİSİ

MİNİMAL İNVAZİV AĞRI TEDAVİSİ bolum18.qxp 4/9/11 7:07 PM Page 188 188 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 18 MİNİMAL İNVAZİV AĞRI TEDAVİSİ Alg örgütlenmifl duygu, kavram örgütlenmifl alg, bilim örgütlenmifl bilgi,

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Torakal Disk Hernisi Cerrahisinde Minimal İnvazif Lateral Transtorasik Yaklaşım: Cerrahi Teknik ve Mevcut Diğer Yaklaşımlarla Karşılaştırma

Torakal Disk Hernisi Cerrahisinde Minimal İnvazif Lateral Transtorasik Yaklaşım: Cerrahi Teknik ve Mevcut Diğer Yaklaşımlarla Karşılaştırma Geliş Tarihi: 27.05.2012 / Kabul Tarihi: 25.08.2012 Torakal Disk Hernisi Cerrahisinde Minimal İnvazif Lateral Transtorasik Yaklaşım: Cerrahi Teknik ve Mevcut Diğer Yaklaşımlarla Karşılaştırma Derleme Minimally

Detaylı

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum GÖVDE VE HAREKETLERİ Gövde 1. Omurga 2. Göğüs kafesi REK132&SBR178 ANATOMİ VE KİNEZİYOLOJİ Gövdenin Fonksiyonları 1. Baş, boyun ve gövde hareketlerine izin verir 2. Dik durmamızı sağlar 3. Önemli organları

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

EPİDURAL STEROİD UYGULAMALARI DR.GÜLSÜM KAHVECİ KILINÇ YRD.DOÇ.DR.MERT AKBAŞ, FIPP

EPİDURAL STEROİD UYGULAMALARI DR.GÜLSÜM KAHVECİ KILINÇ YRD.DOÇ.DR.MERT AKBAŞ, FIPP EPİDURAL STEROİD UYGULAMALARI DR.GÜLSÜM KAHVECİ KILINÇ YRD.DOÇ.DR.MERT AKBAŞ, FIPP Spinal ağrı kronik ağrı bozukluk Spinal ağrı prevalansı bir insan ömrü %54- %80 Verhaak ve ark. Prevalence of chronic

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

8. Spinal Cerrahi Kursu

8. Spinal Cerrahi Kursu Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu 8. Spinal Cerrahi Kursu İleri Kurs Moderatör Prof. Dr. Mehmet Zileli Ege Tıp Nöroşirürji Anabilim Dalı Katkılarıyla

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016 www.gynoncomis.org www.gynoncomis.org Değerli Meslektaşlarım, Endoskopik cerrahinin, açık cerrahiye olan üstünlüğü bilinen bir gerçektir. Hem doktor hem de hastalar için çok sayıda avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi TEMPUR-MED Ürününün Sağladıkları Optimum basınç azaltımı Yüksek konfor Yüksek hijyen Kullanım kolaylığı Geniş uygulama alanı Minimum

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(4) 249-254 (2002) Üst Seviye Lomber Disk Hernileri Özkan Ateş*, Özcan Tarım*, Ayhan Koçak*, S. Çağatay Önal*, Süleyman R. Çaylı*, Baran Şahinbeyoğlu*, Şevket

Detaylı

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri. Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri. Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU Major komplikasyonlar açısından fark yok ( %1.4 vs. %1.4) Minor komplikasyonlar laparoskopide daha az ( %7.5 vs.

Detaylı

ILAŞTIRILMASI. ve Araştırma rma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

ILAŞTIRILMASI. ve Araştırma rma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği LOUPE BÜYÜTMELB TMELİ / KONVANSİYONEL TİROİDEKTOMİNİN N SONUÇLARININ KARŞILA ILAŞTIRILMASI Nuraydın Özlem 1, Umut YılmazyY lmazyıldırım 1, Eyüp p Sabri Tezcan 2, Alper Ceylan 1, Sadık k Keşmer Samsun Eğitim

Detaylı

SGK Verilerine Göre Türkiye de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi

SGK Verilerine Göre Türkiye de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi Geliş Tarihi: 24.07.2011 / Kabul Tarihi: 13.09.2011 SGK Verilerine Göre Türkiye de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi Analysis of Spine Surgeries Performed in Turkey According to Social Security

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması: Komplikasyonlar İşlem Sırasında Ritm sorunları Cihaz migrasyonu veya

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Genel General. Universal Retractor System

Genel General. Universal Retractor System Genel General Universal Ekartör Seti Universal Retractor System Tek taraflı masa bağlantılı çatı kurulumu Unilateral frame set up Universal Ekartör Seti Universal Retractor System İki taraflı masa bağlantılı

Detaylı

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Zor entübasyon Birçok başarısız entübasyon denemesi olarak tanımlanabilir. (ASA)

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ. Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ. Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE EĞİTİM MODELLERİ Dr.Emre Tüzel Afyon Kocatepe Üniversitesi Üroloji AD PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ PNL ilk kez 1976 da tanımlanmıştır Fernström et al. Scand J Urol Nephrol. 1976;10:257-9.

Detaylı

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Bel Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. BEL AĞRISI 19-45 yaşları arasında günlük yaşam faaliyetlerini sınırlayan en önemli sebeplerden biridir. İş gücü kaybı açısından üst solunum

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ Omurilik yaralanmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun, travma ya da

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II.

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Modül 28-31 Mayıs 2015 Trabzon 28 Mayıs 2015 Perşembe 14:00-18:00 KAYIT VE

Detaylı

Servikal Disk Hastal nda 3 Farkl Cerrahi Yaklafl m n Klinik ve Radyolojik De erlendirmesi

Servikal Disk Hastal nda 3 Farkl Cerrahi Yaklafl m n Klinik ve Radyolojik De erlendirmesi Servikal Disk Hastal nda 3 Farkl Cerrahi Yaklafl m n Klinik ve Radyolojik De erlendirmesi Halil TOPLAMAO LU 1 Ender OFLUO LU 2 Aykut KARASU 3 Ramazan ATABEY 4 Clinical and Radiological Assessment of Three

Detaylı

Lomber Diskektomi ve Laminektomi için Tüp Eflli inde Mikrocerrahi

Lomber Diskektomi ve Laminektomi için Tüp Eflli inde Mikrocerrahi Derleme Lomber Diskektomi ve Laminektomi için Tüp Eflli inde Mikrocerrahi Microsurgery with Tubular Retractor for Lumbar Discectomy and Laminectomy Aykan ULUS Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim

Detaylı

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Penetran Toraks Travmaları Göğüs Duvarı Yaralanmaları: Bıçak ya da düşük kalibreli silah yaralanmalarında göğüs

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs Moderatör: Dr.Mehmet Zileli 5 7 Aralık 2014 Swissotel Grand Efes, İzmir Türk Nöroşirürji

Detaylı

Türkiye de Nöroşirürji Kliniklerinde Yapılan Omurga ve Omurilik Ameliyatlarının Analizi

Türkiye de Nöroşirürji Kliniklerinde Yapılan Omurga ve Omurilik Ameliyatlarının Analizi Geliş Tarihi: 2.7.211 / Kabul Tarihi: 29.9.211 Araştırma Türkiye de Nöroşirürji Kliniklerinde Yapılan Omurga ve Omurilik Ameliyatlarının Analizi Analysis of Spinal Surgeries in Turkish Neurosurgical Departments

Detaylı