MİNİMAL İNVAZİV AĞRI TEDAVİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİNİMAL İNVAZİV AĞRI TEDAVİSİ"

Transkript

1 bolum18.qxp 4/9/11 7:07 PM Page Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 18 MİNİMAL İNVAZİV AĞRI TEDAVİSİ Alg örgütlenmifl duygu, kavram örgütlenmifl alg, bilim örgütlenmifl bilgi, bilgelik örgütlenmifl hayatt r. Immanuel Kant Disk dejenerasyonu, bu kitab n di er bölümlerinde de bahsedildi i üzere, ciddi bel a r s na neden olmaktad r. Bu nedenle, a r n n ilaç ve/veya rehabilitasyon programlar ile kontrol edilemedi i durumlar için çeflitli giriflimsel yöntemler gelifltirilmifltir. Bu bölümde, klinik uygulamada en çok kullan lan yöntemlerden bahsedilecektir. ntradiskal Elektrotermal Tedavi (Intradiscal Electrothermal Treatment/IDET) Amerika Birleflik Devletleri nde yap lan bir çal flmada toplumun % inin yaflamlar süresince bel a r s ndan yak nd klar saptanm flt r. Birçok semptom bir y l içinde yok olurken, % 5 inde bulgular kronikleflmifltir (1). Kronik bel a r s n n % 40 ndan da diskojenik a r sorumlu tutulmaktad r. Disk yap s ndaki bozulmalar, kalça ve bacaklara kadar uzayabilen bel a r s sorununu ortaya ç karmaktad r (2). Bel a r s n n provokatif diskografi ile diskojenik oldu u saptanan olgularda, hasta konservatif tedavi yöntemlerine yan t vermiyorsa füzyon cerrahisi uygulanmaktad r. Aç k cerrahi yöntemlere baflvurulmadan önce, daha az invaziv bir yöntem olan intradiskal elektrotermal tedavi (IDET), ilk kez 1997 y l nda Saal Kardefller (3) taraf ndan kullan lm flt r. IDET yöntemi; k saca özel olarak imal edilmifl bir termal kateterin, a r ya neden oldu- u düflünülen disk içine floroskopi eflli inde yerlefltirilmesi ile diskin 90 o C ye kadar s t lmas fleklinde tarif edilebilmektedir (fiekil 1). Bahsi geçen yöntem, günümüzde baz otörler taraf ndan anüloplasti olarak da adland r labilmektedir. fllem, dakika sürmekte ve sonunda kateter geri çekilmektedir. fllem, günübirlik olarak sedoanaljezi eflli inde uygulanmaktad r. IDET in etki mekanizmas, diskin posterior anulusunda bulunan nosiseptörlerin tahribidir. Bu yöntem, ayr ca disk kollajeninin s ile reorganizasyonunu sa lamakta ve böylece a r azalmaktad r. Yap lan kadavra çal flmalar nda nosiseptörler, 42 o C de tahrip olurken, kollajen ise 65 o C üstünde kontrakte olabilmektedir. Konvansiyonel ve enjeksiyon tedavilerine cevap vermeyen, üç aydan uzun süreli bel a r s olan, manyetik rezonans (MR) görüntülemede sinir bas s olmayan ve disk yüksekli inin en az % 60 n n korundu u, nörolojik muayenesi normal olan ve provokatif diskografi sonunda konkordant a r saptanan hastalar için IDET seçilmektedir. IDET; pacemaker veya omurilik stimulatörü var olan, nörolojik ve psikiyatrik hastal k veya kanama bozukluklar görülen hastalara uygulanmamaktad r. Yap lan çal flmalarda ifllemin, a r y % oran nda azaltt bildirilmektedir (4-6). Görsel analog skalas (visual analog scale/vas) ile takip edilmekte, fonksiyonel iyileflme ise SF 36 ve Oswestry puanlamas ile de- erlendirilmektedir. Bir y l sonunda Oswestry puanlamas na göre % 75, SF 36 ya göre ise % 52 oran nda iyileflme sa lanm flt r. Hastalar n oturma ve ayakta durma kabiliyetlerinde ileri derecede düzelme görülmüfltür. Saal Kardefller (6), iki y ll k takip sonucunda a r ve fonksiyonel iyileflmede anlaml sonuçlar elde etmifl ve bunlara literatürde yer vermifllerdir. Yap lan kadavra çal flmas nda, in vitro IDET uygulamas n n spinal segmentte instabiliteye yol açmad saptanm flt r (7).

2 bolum18.qxp 4/9/11 7:07 PM Page fiekil 1: ntradiskal elektrotermal tedavi (IDET); kateterinin disk içine yerleflmifl flekli görülmektedir. IDET e ba l olarak ciddi komplikasyon görülmese de, birkaç olguda son plaklarda dejenerasyon, parestezi ve bacaklarda nöropatik a r saptanm flt r (8). Ancak, bir retrospektif çal flmada; 60 hasta bir y l sonra de erlendirilmifl, hastalar n yar s n n ifllemden memnun kalmad, % 15 ine bir y l, % 30 una ise iki y l sonra füzyon uyguland bildirilmifltir (9). Baz kadavra çal flmalar nda, IDET ile anulusun yeteri kadar s t - lamad gösterilmifl ve plasebo etkinin olabilece i düflünülmüfltür (10). Pauza ve arkadafllar (11), ilk randomize plasebo kontrollü çal flmay 2004 y l nda yay mlam fl ve IDET uygulanan grupta VAS, SF 36 ve Oswestry puanlamalar n n plasebo uygulanan gruba göre düzeldi ini bildirmifllerdir. Assietti ve arkadafllar (12), 2010 y l nda yay mlad klar çal flmalar nda diskografi ile konkordant a r s olan ve MR ile desteklenmifl hastalara uygulanan IDET sonras 24 ayl k sonuçlar n umut verici oldu unu bildirmifllerdir. Sistematik derlemeler ve metaanaliz çal flmalar nda, diskografi ve MR ile dejeneratif diskin a r ya neden oldu unun saptand seçilmifl olgularda, ifllemin etkili ve güvenli oldu u vurgulanm flt r (13,14). Bunlar n yan s ra kateterin k r lmas, sinir kökü yaralanmas, enfeksiyon ve epidural apse gibi komplikasyonlar da nadiren görülebilmektedir (15-17). Günümüzde IDET in baflar s, yeni yönlendirilebilen ve radyofrekans yöntemiyle çal flan kateterlerin üretilmesini sa lamas d r. Bu kateterler daha kolay yerlefltirilebilmekte ve s daha iyi kontrol edilebilmektedir. Sonuç olarak, daha az invaziv olmas ve olumlu sonuçlar al nmas nedeniyle IDET in füzyon cerrahisi ( anüloplasti ) öncesinde denenmesi gerekmektedir. Nükleoplasti Bütünlü ü bozulmufl genifl herniasyonlar n ve sekestre disklerin tedavisi, ancak bunlar n cerrahi olarak ç kar lmalar ile mümkün k l nabilmektedir. Konservatif tedaviye cevap vermeyen, nörolojik defisite neden olmayan ancak fliddetli a r ya yol açan bütünlü ü bozulmam fl diskler de kimi otörlerce cerrahi aday olarak bildirilmektedir. Nükleoplasti, son üç dekad süresince minimal invaziv cerrahi yöntemleri ile birlikte perkütan tekniklerde uygulanmaya bafllanm flt r. Nükleoplasti yöntemi, 2000 y l ndan itibaren uygulan lan yeni bir perkütan giriflimdir. Yöntem, uzun süredir ortopedi alan nda artroskopik cerrahi için kullan lan koblasyon ( coblation ) yönteminin disk içine uygulanmas esas na dayanmaktad r. Komflu dokulara zarar vermeden herniye disk materyalinin vaporizasyonu ve koagülasyonu ilkesi temel al nmaktad r. Disk materyali hacimsel olarak azalt lmakta ve sonuçta disk bas - s ortadan kald r lmaktad r. Yap lan kadavra çal flmalar nda ise, özellikle dejenere olmam fl disklerde intra diskal bas nc belirgin olarak azaltt saptanm flt r (18). Floroskopi eflli inde 17 G Crawford tipi spinal i ne, posterolateral ekstrapediküler teknik ile disk içine yönlendirilmektedir (fiekil 2). Ön, arka ve yan görüntüler ile disk anulusunun içinde olundu u görüntülendikten sonra, doku ablasyonu yapacak özel kateter disk nükleusuna ilerletilmekte ve kendi ekseni etraf nda 6-10 kez döndürülerek ifllem tamamlanmaktad r. Diskin hacmi, yaklafl k olarak 1 ml de- erinde azalt labilmektedir. MR görüntüleme devaml l olan ( contained ) disk herniasyonu veya protrüzyonu ile birlikte, 6 hafta konservatif tedavide baflar s z olunan radiküler a r, nükleoplasti endikasyonudur. Disk yüksekli inde % 30 oran ndan fazla kay p, omurilik kanal çap n n 1/3 ünden fazla herniasyon, ekstrüde disk veya serbest parça ve spinal kanal stenozu olan hastalara ise nükleoplasti uygulanamamaktad r. Nükleoplasti uygulanan 67 hastada bir y l sonra a r de erlerinde % 80; oturma, ayakta durma ve yürüme yetene inde % 60 oran nda iyileflme bildirilmifltir (19). Bir baflka çal flmada ise, a r n n bir y l sonra % 79 oran nda azald saptanm flt r (20).

3 bolum18.qxp 4/9/11 7:07 PM Page Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon a b fiekil 2: a) Nükleoplasti elektrotunun disk içindeki görüntüsü, b) Ablasyon ifllemi esnas nda kateterin ileri geri hareket ettirilmesi görülmektedir. Marin ve arkadafllar (21), 64 hastay 18 ay boyunca takip etmifl ve % 75 oran nda baflar l sonuçlar ald klar n bildirmifllerdir. Gerszten ve arkadafllar (22) ise, 67 hastaya nükleoplasti uygulam fl; ancak 6 ayl k takip sonras nda 23 hastan n VAS puanlamalar n n bafllang ç de erlerine döndü ünü ifade etmifllerdir. Sonuç olarak, intradiskal giriflimler ile uygun hastalarda olumlu sonuçlar al nabilmektedir. Bu ifllemlerin, cerrahiye alternatif olarak düflünülmemesi gerekmektedir. Ancak, etkin olduklar n n kan ta dayal t pta yer almas için yeterli randomize ve kontrollü çal flmalar n yap lmas na ihtiyaç duyulmaktad r.

4 bolum18.qxp 4/9/11 7:07 PM Page Epiduroskopik Giriflimler Görüntüleme sistemlerinin yayg n olarak kullan ma girmesi ve daha ufak endoskoplar n gelifltirilmesi sonucunda epiduroskop da günümüzde tedavi yöntemleri aras nda yer almaya bafllam flt r. Epiduroskop, geçmiflte sadece görüntüleme ve epidural yap fl kl klar n aç lmas için kullan lsa da, art k lazer problar n n gelifltirilmesi ile epiduroskopik yaklafl mla diskektomi için de kullan labilmektedir. laç tedavisine yan t vermeyen radiküler a r, lomber MR görüntülemede anüler y rt k saptanm fl veya orta hat protrüzyonu gösteren ve bel a r s na neden olan dejenere disk hastal ifllemin bafll ca endikasyonlar d r. Koagülasyon bozuklu u, enfeksiyon, gebelik, ciddi böbrek veya karaci er yetmezli i ise ifllemin kontraendikasyonlar d r. Dura delinmesine ba l bafl a r s, enfeksiyon, araknoidit, menenjit, intrakranial hemoraji, disestezi, parestezi ve sinir kökü y rt lmas gibi komplikasyonlar da görülebilmektedir. Sedoanaljezi ile birlikte anestezi uygulanarak, floroskopik görüntüleme yard m yla steril koflullarda supine pozisyondaki hastaya, hiatus sakralisten önce k lavuz i ne girilir. nenin içinden k lavuz tel gönderilerek, i ne geri çekilir ve k lavuz telin üzerinden 9F ( introducer ) gönderilerek tel ç kar l r. ntroducer içinden ise, fiberoptik endoskop gönderilerek floroskopi ve direkt görüntüleme ile hedef diske ulafl l r (fiekil 3). fllem yap lacak olan bölge, bu esnada, izotonik solüsyon ile y kanarak, varsa yap fl kl klar aç l r ve daha iyi görünüm sa lan r. Protrüde olmufl disk, YAG lazer ile küçültülür ve iflleme son verilir. Epiduroskopik giriflimler üzerine henüz uzun süreli sonuçlar içeren çal flmalar yay mlanmam flt r. Ruetten ve arkadafllar (23), 93 hastaya uygulad klar epiduroskopik giriflim sonucu % 45,9 oran nda baflar l sonuçlar ald klar n bildirmifllerdir. Ayn grubun bir baflka çal flmas nda ise, bel a r s olan hastalarda epiduroskopi ve lazer ile yap fl kl klar aç lm fl ve tatmin edici sonuçlar al nm flt r (24). fiekil 3: Floroskopi yard m yla epiduroskopun hiatus sakralisten hedef diske do ru yönlendirilmesi görülmektedir.

5 bolum18.qxp 4/9/11 7:07 PM Page Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon KAYNAKLAR 1- Frymoyer J, Cats-Baril W: An overview of the incidence and costs of low back pain. Orthop Clin North Am 22: , Schwartzer AC, Aprill CN, Derby R, et al: The prevelance and clinical features of internal disc disruption in patients with chronic low back pain. Spine 20: , Saal JA, Saal JS, Ashley J: Targeted intradiskal thermal therapy: preliminary feasibility results. Presented at the Annual meeting of the ISCLS. Singapore, Saal JA, Saal JS: Intradiscal electrothermal treatment (IDET) for chronic discogenic low back pain. A prospective outcome study with minimum one year follow-up. Spine 25: , Karasek M, Bogduk N: Twelve-month follow-up of a controlled trial of intradiscal thermal annuloplasty for back pai due to internal disc disruption. Spine 25: , Saal JA, Saal JS: Intradiscal electrothermal treatment for chronic discogenic low back pain.prospective outcome study with a minimum 2- year follow-up. Spine 27: , Lee J, Lutz GE, Campbell D, et al: Stability of the lumbar spine after intradiscal electrothermal therapy. Arch Phys Med Rehabil 82; , Cohen SP, Larkin T, Abdi S, et al: Risk factors for failure and complications of intradiscal electrothermal therapy: A pilot study. Spine 28: , Davis T, Delamarter RB, Sra P, Goldstein TB: The IDET procedure for chronic discogenic low back pain. Spine 29: , Kleinstueck FS, Diederich CJ, Nau WH, et al: Temperature and thermal dose distributions during intradiscal electrothermal therapy in the cadaveric lumbar spine. Spine 28: , Pauza KJ, Howell S, Dreyfuss P, et al: A randomized, placebo-controlled trial of intradiscal electrothermal therapy for the treatment of discogenic low back pain. Spine J 4:27-35, Assietti R, Morosi M, Block JE: Intradiscal electrothermal therapy for symptomatic internal disc disruption: 24-month results and predictors of clinical success. J Neurosurg Spine 12: , Andersson GB, Mekhail NA, Block JE: Treatment of intractable discogenic low back pain. A systematic review of spinal fusion and IDET. Pain Physician 9: , Appleby D, Andersson G, Totta M: Meta-analysis of the efficacy and safety of intradiscal electrothermal therapy (IDET). Pain Med 7: , Ackerman WE: Cauda eguina syndrome after intradiscal electrothermal therapy. Reg Anaesth Pain Med 27:622, Orr D, Thomas S: Intradural migration of broken IDET catheter causing a radiculopathy. J Spinal Disord Tech 18: , Scholl BM, Theiss SM, Lopez-Ben R, Kraft M: Vertebral osteonecrosis related to intradiscal electrothermal therapy. A case report. Spine 28:E , Chen YC Lee S, Chen D: Intradiscal pressure study of percutaneous disc decompression with nucleoplasty in human cadavers. Spine 28; , Singh V, Piryani C, Liao K, Nieschulz S: Percutaneous disc decompresiion using coblation (nucleoplasty) in the treatment of chronic discogenic pain. Pain Physician 5: , Sharps LS, Isaac Z: Percutaneous disc decompression using nucleoplasty. Pain Physician 5: , Marin FZ: CAM versus nucleoplasty. Acta Neurochir (Suppl 1) 92: , Gerszten PC, Welch WC, King JT: Quality of life assessment in patients undergoing nucleoplasty-based percutaneous discectomty. J Neurosurg Spine 4:36-42, Ruetten S, Meyer O, Godolias G: Endoscopic surgery of the lumbar epidural space (epiduroscopy): Results of therapeutic intervention in 93 patients. Minim Invas Neurosurg 46:1-4, Ruetten S, Meyer O, Godolias G: Application of holmium: YAG laser in epiduroscopy:extended practicabilities in the treatment of chronic back pain syndrome. J Clin Laser Med Surg 20: , 2002.

KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER

KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER bolum13 4/9/11 2:05 PM Page 136 136 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 13- KRON K NSTAB L TEYE NEDEN OLAN PATOLOJ LER 13 KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER Tüm gerçekler üç

Detaylı

METASTAT K VERTEBRA TUTULUMLARINDA VERTEBROPLAST VE K FOPLAST UYGULAMASI VERTEBROPLASTY AND KYPHOPLASTY IN METASTATIC SPINAL TUMORS

METASTAT K VERTEBRA TUTULUMLARINDA VERTEBROPLAST VE K FOPLAST UYGULAMASI VERTEBROPLASTY AND KYPHOPLASTY IN METASTATIC SPINAL TUMORS The Journal of Turkish Spinal Surgery 2008; 19 (2): 153-162 DERLEME / REVIEW ARTICLE METASTAT K VERTEBRA TUTULUMLARINDA VERTEBROPLAST VE K FOPLAST UYGULAMASI VERTEBROPLASTY AND KYPHOPLASTY IN METASTATIC

Detaylı

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr.

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr. bolum14 4/9/11 3:47 PM Page 144 144 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 14- BEL EGZERS ZLER N N LOMBER STAB L ZASYONDA ÖNEM VE SEÇ LECEK EGZERS Z PROGRAMI 14 BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER

Detaylı

NÖROMODÜLASYON. Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER**

NÖROMODÜLASYON. Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER** klinik 141-216 8/2/07 3:49 PM Page 195 Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER** UYGULAMALARI Nöromodülasyon uygulamalar a r yolaklar n n dinamik ve/veya fonksiyonel inhibisyonu temeline dayan r. Bu teknikler

Detaylı

Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi

Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Rehberi Giriş ve Tarihçe Lomber disk hernileri günümüzde bel ve bacak ağrılarının önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Her ne kadar hasta sayısı ilerleyen yaşla birlikte

Detaylı

info&rad.org.tr www.rad.org.tr

info&rad.org.tr www.rad.org.tr www.rad.org.tr REJYONAL ANESTEZ DERNE BÜLTEN - 2011/1 De erli Meslektafllar m, 2011 y l h zl bafllad ve sa l k sisteminde yaflad m z de iflimler nedeniyle çok h zl fakat verimsiz geçiyor kan s nday m.

Detaylı

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z Hand and Microsurgery Klinik Araflt rma / Clinical Research Article El ve Mikrocerrahi 2012;1(3):79-83 doi:10.2399/emd.12.00719 Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

Omurga Hastalıklarının Tedavisinde Algoloğun Rolü

Omurga Hastalıklarının Tedavisinde Algoloğun Rolü 58 Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.86094 Omurga Hastalıklarının Tedavisinde Algoloğun Rolü The Role of an Algologist in the Treatment of Spine Disorders Mehmet Ali TAŞKAYNATAN Gülhane Askeri Tıp Akademisi,

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 119-131 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

İLAÇ TEDAVİSİ, DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE ETKİ MEKANİZMALARI Dr. Yaprak ATAKER

İLAÇ TEDAVİSİ, DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE ETKİ MEKANİZMALARI Dr. Yaprak ATAKER bolum15 4/9/11 5:32 PM Page 166 166 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 15- İLAÇ TEDAVİSİ, DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE ETKİ MEKANİZMALARI 15 İLAÇ TEDAVİSİ, DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE

Detaylı

Donuk omuzda farkl iki egzersiz program n n sonuçlar n n karfl laflt r lmas

Donuk omuzda farkl iki egzersiz program n n sonuçlar n n karfl laflt r lmas ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(4):285-292 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Donuk omuzda farkl iki egzersiz program n n sonuçlar n n karfl laflt r lmas Derya

Detaylı

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:228-235 Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri Arthroscopic meniscal repair with the

Detaylı

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m REVIEW GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m Cihat ÜNLÜ, Ifl k ÜSTÜNER, Murat SÖNMEZER Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um AD, Ankara, Türkiye GnRH

Detaylı

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN*

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* A r n n iletiminin medulla spinalis düzeyinde kesintiye u rat lmas için uygulanan spinal ve epidural bloklar nöroaksiyel blok olarak tan mlanmaktad

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi

Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi Derleme / Review J Med Updates 2012;2(2):76-80 doi:10.2399/jmu.2012002006 Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi Benign vocal cord lesions and treatment update Bengü Çobano lu 1, smail Koçak 2 1

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES Kadir Koray BAfi, Mehmet ALTINTAfi, Ayhan ÇEV K, Nejdet B LD K, Gülay DALKILIÇ, Hüseyin EK NC, Mustafa

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK DERLEME NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK Baflak Ceyda MEÇO, Neslihan ALKIfi ÖZET Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Detaylı

Hava yoluyla hasta ve yaral tafl nmas

Hava yoluyla hasta ve yaral tafl nmas Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2006;12(1):1-8 Hava yoluyla hasta ve yaral tafl nmas Aeromedical evacuation of critically ill and injured patients M. Öner MENTEfi, Hakan

Detaylı