1) 2) 3)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) http://www.yok.gov.tr/ 2) http://www.yok.gov.tr/yabanci/turki.htm 3) http://www.yok.gov.tr/yabanci/ikili_kulturel.htm"

Transkript

1 تىرآعيةدة ظوقذش صذرسعتع تىرآعية ها آىمعتع دألةتلعك ظوقذش مذآاصات صذلع بعلةن تىرآعيةدة ظوقذش صذرسعتع توغرعسعدا تىرآعية ها آىمعتع يعلعدعن باشلاص ظوتتذرا ظاسعيا بالقان ظوتتذرا شةرق ظافرعقا رذسية في دعراتسعيسع ؤة ياؤرذصا قاتارلعق رايذن ؤة دألةتلةردعكع تىرك ؤة قي رعنداش خةلقلةرنعث ظوقذغذحعللعرعغا تىرآعيةدة ظوقذش ظعمكانع يارعتعص بي رعش ظارقعلعق آةلضىسعدة تىرآعية بعلةن بذ رايذن ؤة دألةتلةرنعث ظعقتعسادعي ؤة مةدةنعيةت هةمكارلعقعنع تي خعمذ آىحةيتعش ظىحىن ظذزذن مذددةتلعك آا ص تةرةصلعك ماظارعص هةمكارلعقعنع يولغا قويذص ظعزحعل ظورذنلاص آةلمةآتة. بذنعث تةصسعلعي ظةهو العنع تا ؤةندعكع تىرآعية ظالعي ماظارعص آومتعتع تور بي تعنع زعيارةت قعلعص بعلةلةيسعز. (YÖK=Yüksek Öğretim Kurulu) 1) 2) 3) تىرآعيةدعكع بذ ظوقذشقا جذثضذدعكع ظذيغذر ظا زبةك ياآع تاتار ظوقذغذحعلارمذ ظعلتعماس قعلالايدذ. بذ ظوقذشقا ظعلتعماس قعلعشنعث ظي نعق تةلةصلعرع تا ؤةندعكعدةك : 1.آعشعلعكع (ظةخلاقع-صةزعلعتع ( تىرآعيةدة ظوقذشقا ظعلتعماس قعلغان ظوقذغذحع حذقذم ظةخلاقع ظةقلع جعسمانعي ؤة رذهع جةهةتتعن ظةتراصلعق يعتعلضةن تعرعشحان غايعلعك ؤة توغرا دذنيا قاراشقا ظعضة ظا ز معللعتعنع ؤة ظذيغذر دعيارعنع قعزغعن سا يعدعغان ظذيغذر ظا زبةك ياآع تاتار ياشلعرعدعن بذلعشع تةلةص قعلعنعدذ.

2 2.آعملعكتة ظذيغذر ظا زبةك ياآع تاتار سالاهعيةت آعملعكع بذلعشع ؤة سالاهعيةت آعملعكعدة معللعتع حوقذم ظذيغذر ظا زبةك ياآع تاتار دةص ظي نعق بذلعشع آعرةك. قازاق قعرغعز ؤة باشقا قي رعنداش تىرآلةرنع تىرآعية ها آىمعتع ظوتتذرا ظاسعيا رذسية ؤة ظوتتذرا شةرق رايذنلعرعدعن بعو استة قذبذل قعلعدذ. 3.صاسصورت صاسصورت بعجعرضةن بذلعشع آعرةك. ظةضةر صاسصورت بعجعرمعضةن بولسا ظاؤؤال ظعلتعماس قعلعص تذرذص 3 -ظايدعن بذرذن بعجعرعص بذلذص ظةؤةتسعمذ بذلعدذ. ظالعي مةآتةص تذلذق آذرستا ظوقذماقحع بولغان ظوقذغذحعلارنعث يي شع 22 دعن ماضستعرلعقتا ظوقذماقحع بولغان ظوقذغذحعلارنعث يي شع 28 دعن دوآتذرلذقتا ظوقذماقحع بولغان ظوقذغذحعلارنعث 34 دعن ظاشمعغان بذلعشع آعرةك. مةسلعهةت : ظعحكعردة ظوقذؤاتقان ظوقذغذحعلار تي خعمذ ظاسان صاسصورت ظي لعش ظعمكانعغا ظعضة. صاسصورت ظي لعش هةربعر صذخرانعث قانذنع هذقذقع شذثا ظةث ياخشعسع ظوقذش صىتتىرىشتعن بذرذن صاسصورت ظي لعو ي لعش ناهايعتع صايدعلعق. تةآلعصنامة بولسذن ياآع بولمعسذن ظاؤؤال سعناص بي قعشعنع تةؤسعية قعلعمعز. تةآلعصنامة تةلةص قعلعص صةقةت ظامال بولمعسا تىرآعيةدعكع بعرةر ظالعي مةآتةصنعث تعل با لىمعدعن تةآلعصنامة ظي لعشقا توغرا آعلعدذ. مةآتةصلةر بذ تةآلعصنامعغا تةخمعنةن 70 دوللار تةلةص قعلعدذ. 4. ظعلتعماس جةدعو علع تا ؤةندعكع ظعلتعماس جةدعو علعنع بي سعص حعقعرعص ظذنع ظعنضلعزتعلعدا تولدذرذث. ظا زعثعزنعث ؤة ظاتا-ظانعثعزنعث ظعمزاسعنع ظذيغذر يي زعقعدا

3 قويذشقا بذلعدذ. تةييار بولغان خةدعو ةلنع سعكةن(ساؤمعياؤ) قعلعص قالغان ماتعرياللار بعلةن تا ؤةندعكع ظذسذل بذيذنحة بعرضة ظةؤةرتعص بي رعث. ظعلتعماس جةدعو ي لع -[PDF] سول تةرةصتعكع آي سعتنع حةآسعثعز ظي حعلعدذ. 5. ظوقذش نةتعجعسع سةؤعية آي نعشكعسع ؤة دعصلذملار تذلذق آذرستا ظوقذش ظىحىن : 1) ظالعي مةآتةص تذلذق آذرستا ظوقذيدعغانلارنعث ظالعي مةآتةص ظعمتعهان نةتعجعسع خةنزذتعلع سةؤعية ظعمتعهانعدا 5 -دةرعجة آعنعشكعسع ؤة تذلذق ظوتتذرا دي صلذمع آا صةيتعلمة نذسخعسع ؤة ظعنضلعزحة تةرجعمعسع بذلعشع آعرةك. 2) ظالعي مةآتةص نةتعجعسع ظةث تا ؤةن بولغاندعمذ تذلذق آذرعس 2 - تذرآذم نومذر سعزعقعدعن يذقعرع بذلعشع آعرةك.ظذنعثدعن تا ؤةنلةرنعث ظعلتعماسع قذبذل قعلعنمايدذ. ظالعي مةآتةص نةتعجعسع قذبذل قعلعش ظا لحعمعنعث ظةث مذهعم شةرتعدذر. تىرآعيةدة ظالعي مةآتةص تولذق آذرسع بةش (1+4) يعللعق بذلذص قذبذل قعلعنغان ظذقذغذحعلار بعر يعللعق تىرك تعلع تةييارلعق باسقذحعنع تذضةتكةندعن آعيعن تىرآعيةنعث هةرقايسع مةآتةصلعرعضة نةتعجعسع ؤة ظارزذسعغا قاراص قذبذل قعلعنعدذ. ماضعستعرلعق(ظاسصعرانعتلعق)تا ظذقذش ظذحذن : 1) ظالعي مةآتةص تذلذق آذرسعنع صىتتىرىش دعصلذمع ؤة دألةت بعر تذتاش تارقاتقان ظذنو ان آعنعشكعسع آا صةيتمعللعرع ؤة ظذلارنعث ظعنضلعزحة تةرجعمة نذسخعللعرع بذلذشع آعرةك. هازعر ظالعي مةآتةص 4 -يعللعقعدا ظوقذؤي تعص ظعلتعماس قعلعدعغانلار دعصلذم بعلةن ظذنو اننع 7 -ظايدعن بذرذن ظةؤةرتعص بةرضةندعن آعيعن ظعلتعماس ظاندعن آىحكة ظعضة بولعدذ. 2) ظالع مةآتةص ظذقذش جةريانعدعكع صىتىن دةرعسلةرنعث ظعمتعهان نةتعجعسع ؤة ظذنعث ظعنضلعزحة تةرجعمعسع بذلذشع آعرةك. ظةضةر شذ

4 - ظوقذش يعلع صىتتىرمةآحع بولسا ظذح يي رعم يعللعق ظذقذش نةتعجعلعرعنع ظةؤةتعص تذرعشع آعرةك. بذ ظةث مذهعم حذنكع ظوقذغذحعنعث تاللعنعش تاللعنالماسلعقع دةرس نةتجعسعنعث قانداق بذلذشعغا ظوقذغان مةآتعصعضة ظالاهعدة باغلعق. 3) دألةت بعر تذتاش ظالغان ظالعي مةآتةص ظعنعضلعز تعلع 4- دةرعجة آعنعشكعسع بذلذشع آعرةك. 4) دألةت بعر تذتاش ظالغان آومصي يذتي ر 2- دةرعجة آعنعشكعسع بذلذشع آعرةك. (بذ سةؤعية آعنعشكعلةرنعث بذلعشع مذتلةق بعردعن- بعر زأرىر شةرت ظةمةس ظةمما ظعنضعلعزحة ؤة آومعيوتي ر سةؤعية آعنعشكعللعرع ظالالغانلار ظالدعن ظويلعشعلعدذ.) تىرآعيةدة ماضعستعرلعق ظوقذشع ظعككع يعلدعن تا ت يعلغعحة. قوبذل قعلعنغان ظذقذغذحعلار بعر يعللعق تىرآحة تةييارلعقنع تذضةتكةندعن آعيعن تىرآعيةنعث هةرقايسع مةآتةصلعرضة نةتعجعسع ؤة ظارزذسعغا قاراص قوبذل قعلعنعدذ. دوآتذرلعقتا ظوقذش ظذحذن : 1 )ماضعستعرلعقنع (ظاسصعرانتلعقنع) صذتتذرضةن دوآتذرلذقتا ظوقذماقحع بولغان ظوقذغذحعلارنعث ماضعستعرلعق دعصلذمع ؤة ظذنو انع (ظعنضلعزحة تةرجعمعسع قوشذص ظةؤةتعلعدذ) بذلعشع آعرةك. 2 )ماضعستعرلعق ظوقذشعدعكع دةرس نةتعجعسع (ظعنضلعزحة تةرجعمسع قوشذص ظةؤةتعلعدذ) بولعشع آعرةك. ظةضةر بذ ظوقذش يعلع صذتتذرمةآحع بولسا دعصلذمنع ؤة ظذنو ان ضذؤاهنامسعنع 7 -ظايدعن بذرذن تعزدعن ظةؤةتعص بعرعشع آعرةك. 3 )دألةت بعر تذتاش ظالغان ظالع مةآتةص ظعنضلعزحعدعن 4-6 -دةرعجة سةؤعية آعنعشكعسع بذلعشع آعرةك. ياآع دةرعجة

5 4 )دألةت بعر تذتاش ظالغان آومصي يذتي ر 2- دةرعجة آعنعشكعسع بذلعشع آعرةك. (بذ سةؤعية آعنعشكعلةرنعث بذلعشع مذتلةق بعردعن- بعر زأرىر شةرت ظةمةس ظةمما ظعنضعلعزحة ؤة آومعيوتي ر سةؤعية آعنعشكعللعرع ظالالغانلار ظالدعن ظويلعشعلعدذ.) تىرآعيةدة دوآتذرلذق ظوقذشع تا ت يعلدعن ظالتة يعلغعحة. قوبذل قعلعنغان ظوقذغذحعلار بعر يعللعق تىرك تعلع تةييارلعق باسقذحعنع تذضةتكةندعن آعيعن تىرآعيةنعث هةرقايسع مةآتةصلعرعضة نةتعجعسع ؤة ظارزذسعغا قاراص قوبذل قعلعنعدذ. ظةسكةرتعش : دعصلذم ؤة سةؤعية آعنعشكعلعرع جذثضذ ها آذمعتعنعث ظالاقعدار ظورضان ؤة تور بةتلعرعدعن تةآشىرىلىص راس يالغانلعقع ظي نعقلانغاندعن آعيعن ظاندعن آىحضة ظعضة بولعدذ. شذثا يالغانحعلعق قعلعشتعن ساقلعنعش آعرةك. ظا ز-ظا زعنع تونذشتذرذش ؤة ظعلتعماس خةتلعرع.6 1 )بعر صارحة ظا ز-ظا زعنع ؤة ظاظعلعسنع تةصسعلعي تونذشتذرذص يازغان تونذشتذرذش خي تع. 2) بعر صارحة تىرآعيةضة آعلعص ظوقذش توغرعسدعكع ظعلتعماسنامة بولعشع آعرةك. ظعلتعماسنامة ؤة ظا زعنع ظاظعلعسنع تونذشتذرذش خةتلعرع آومصعيوتي ردا ظذيغذر آونا يي زعقعدا تةصسعلع ؤة رةتلعك يي زعلعشع هةم ظعنضعلعزحعضة تةرجعمة قعلعنعشع شةرت. ظا ز-ظا زعنع تذنذشتذرذش ؤة ظعلتعماسنامعلةرنع حذقذم ظا زع ظةتراصلعق ظويلعنعص مذستةقعل يي زعشع ؤة ظعنضلعزحعضة تةرجعمة قعلعشع آعرةك. ظعنضلعزحعضة تةرجعمة قعلعنمعغان تونذشتذرذشنامة ؤة ظعلتعماسنامة قوبذل قعلعنمايدذ.

6 6. ظذقذتقذحع ؤة آةسعص ظةهلعنعث تةؤسعيةنامعسع Recommendation Letters ؤةتةندة تولذق آذرذسنع ؤة ماضعستعرلعقنع صىتتذرضةن ؤة صىتتىردعغان ظوقذغذحعلار ظا زعضة دةرس بةرضةن بعر ظوقذتقذحعنعث (ظذقذتقذحع ظذيغذر بولسا ظذيغذرحة ؤة ظعنضلعزحة ظوقذتقذحع خةنزذ بولسا خةنزذحة ؤة ظعنضلعزحة) يي زعص بةرضةن تةؤسعيةنامعسع ؤة ظا زعنع ظوبدان بعلعدعغان ظا ز آةسصعضة ظالاقعدار ظعلعم-صةن ساهةسعدعكع بعر ظذيغذر آةسعص ظةهلعنعث ظذيغذرحة يازغان تةؤسعيةنامعسع بذلعشع ظالاهعدة تةشةببذس قعلعنعدذ. ظا زعضة تةؤسعيةنامة يي زعص بةرضةن يذقعردعكع ظعككع شةخعسنعث ظالاقلعشعش صوحتا ظادعرسع ظي لخةت ظادعرسع ؤة تي لعفذن نذمذرعنع قوشذص ظةؤةرتعص بعرعشع آعرةك. بذ ظذقذشقا ظعلتعماس قعلغانلار آا ص رعقابةت آذحلذك بولذص آةتكةندة بذ تةؤسعيةنامعلةرضة ظالاهعدة قارعلعص تاللاش ظي لعص بي رعلعدذ. تةلةصلةر يذقعرقعدةك بذ تةلةصكة ظذيغذن بولمعغانلارنعث قذبذل قعلعنعش نعسبعتع ظعنتايعن تا ؤةن ظةمما ظعلتعماس قعلعص سعناص باقسا بذلعدذ. باهالاشتعن ظا تىص قالسا ظةجةص ظةمةس. بارلعق ماتعرياللارنع حوقذم ظعنتايعن ظةستايعدعل تةييارلاش تاللعنعشقا تذلعمذ صايدعلعق بذلعشع مذمكعن شذثا سةل قارعماث. ظالاقة ؤة مةسلعهةتتة : دوآتذر ظةرآعن سعدعق ؤة يالقذن تاش ظةرآعن سعدعق ؤة يالقذن تاش بعلةن ظالاقعلعشعش ظذحذن سعز تا ؤةندعكع ظعككع ظي لخةت ساندذقعغا تةثلا خةت يي زعث بارلعق ماتعرياللارنع بعراقلا ظةؤةتعص بعرعث. ظةرآعن سعدعق بةك ظالدعراش بولغانلعقع ظىحىن بةك زأرىر بولمعغان ظعشلاردا يالقذن تاشتعن مةسلعهةت ؤة يول-يذرذق سورعشعثعزنع ظىمىت قعلعمعز. يالقذن تاش ظةرآعن سعدعق

7 ماتعريال ظةؤةتعش ظذسذلع : يذقعردعكع تةلةص قعلعنغان بارلعق ماتعرياللارنع سعكةنني ر(ساؤمياؤ) قعلعص رةت تةرتعص بذيذنحة ظعسعم (مةسعلةن: صاسصورت آعملعك دعصلذم ظذنو ان دةرعجة آعنعشكة ظعلتعماسنامة ظا ز تونذشتذرذشع ظاظعلة تونذشتذرذشع تةؤسعيةنامة ظاتا-ظانا ماقذللعقع ظادرس ؤة رةسعم... دعضةندةك ظي نعق ظات) قذيذص يذقعرقع ظي لخةت ساندذقعغا يوللاص بعرعث. يي زعق شةآلعنع تذنعماسلعقتعن آعلعص حعققان ظاؤارحعلعقتعن ساقلعنعش ظذحذن بارلعق آومصعيوتي ردا يي زعلغان ماتعياللارنع ص د ف (ظاآروبات ( ها ججةت ياآع رةسعم شةآلعدة ظةؤةتعص بعرعث. ظذنداق قعلمعغاندا قالايمعقانحعلعق آعلعص حعقعص ظا زعثعز زعيان تارتعشعثعز مذمكعن. يي زعشقا تعضعشلعكلةرنع ظةث ياخشعسع آومصعيوتي ردا يي زعشنع ظىمىت قعلعمعز. بارلعق ماتعرياللارنع تذلذق تةييارلاص بولغاندعن آعيعن بعر آىننعث ظعحعدة تذلذق ظةؤةرتعص بعرعث. شةرتع توشقانلارغا آعيعنكع قةدةمدة نعملةرنع قعلعش آعرةآلعكع توغرعسدا ظي نعق يول آا رسعتعمعز. ؤةتةندعكع قي رعنداشلعرعمعزنعث ظي سعدة بولسذنكع بذ يولنع مي ثعص بعرعمةن دعضذحعلةرضة صذل بةرسعثعز سعز صذتذنلةي ظالدانغان بولعسعز. شذثا ظالدع بعلةن ظامرعكعدعكع ظةرآعن سعدعق ؤة يالقذن تاش بعلةن ظالاقعلاشسعثعز ظذلار سعزنعث ماتعرياللعرعثعزنع آا رذص رةسمع لاياقةتلعك ظعكةنلعكعثعزضة ها آذم قعلغاندعن آعيعن سعزنعث ماتعرياللعرعثعزنع تىرآعيةدعكع بذ ظذقذشقا مةسظذل بولغان ظالاقعدار ظورضانلارغا ظةؤةرتعص سعزنعث تىرآعيةضة بي رعص ظوقذشعثعزغا ظعمكانعيةت بعلةن تةمعنلةيدذ. ظعلتعماس قذبذل قعلعش مةزضعلع : تىرآعيةدعكع ظذقذشقا ظعلتعماس قعلعش ؤاقتع هةر يعل 11 -ظايدعن باشلاص آعيعنكع يعلع 6 -ظايغعحة داؤاملعشدذ. جةمظعي 7 ظاي ما هلةت بعرعلضةن ظةمما ظعلتعماس قعلغانلارنعث لاياقةتلعك بولغانلعرع بةلضعلعك سانغا يةتكةندة آاندعدات تاللاش ظالدعن ظاخعرلعشعشعمذ مذمكعن. شذثا ظعمكان بار بذرذنراق ظعلتعماس قعلشعثعزنع تةؤسعية قعلعمعز. قانحعكع بالدذر ظعلتعماس قعلسعثعز تاللعنعش ظعهتعمالعثعزمذ شذنحة يذقذرع بولعشع مذمكعن.

8 قذشذمحة ظذحذرلار تىرآعية هازعر ياؤرذصا ظعتتعصاقعغا آعرعش ظذحذن تعز ظعسلاهات قعلعو اتعدذ. تىرآعية ياؤرذصا ؤة ظاسيانعث سعياسعي ظعقتعسادعي ؤة مةدةنعيةت مذناسعو ةتلعردة آا ؤرذآلىك رولعنع ظويناؤاتعدذ. ظعقتعسادعي ؤة مةدةنعيةت جةهةتتة تعز ظا زضعرؤاتعدذ. تىرآعية ها آذمعتع هةر يعلع يذقعرعقع رايون ؤة دألةتلةردعكع تىرك ؤة قي رعنداش خةلقلةردعن نةححة معثلعغان ظذقذغذحعلارنع قوبذل قعلعدذ. بذنعث ظعحعدة ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتارلارغعمذ مةلذم ساندا ظذقذش ظعمكانعيعتع بي رعلضةن. شذثا صذرسةتنع حعث تذتذث! ظذقذش ظةهو الع تا ؤةندعكعحة : قذبذل قعلعنغان بارلعق ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتار ظذقذغذحعلار ظعستانبذل ياآع ظةنقةرةدة بعر يعل تىرآعية تىرآحعسع ظا ضعنعدذ. بعر يعللعق تىرآحة ظذقذش ۋە تولذق آذرس ماضعستعرلعق ؤة دوآتذرلذق ظوقذشعدا تىرآعية دألةتلعك ظذقذش مذآاصاتع ظي لعش ظعمكانعغا ظعرعشةلةيدذ. ظذقذش صذلع ياتاق صذلع تا لعمةيدذ. تىرآحة تةييارلعق ظاخعردعكع رةسمع ظذقذشقا آعرعشتة زأرأر ظعمتعهانلار : ظالع مةآتةص تذلذق آذرسع ظذحذن : حةتظةللعكلةر ظذحذن تىرآعية ظالعي مةآتةص ظعمتعهانع (تىرآحعسع- يابانجع ظا رةنجعلةر سةحمة سعناؤع = يا س ( بذ ظعمتعهاندا ماتعماتعكا تىرآحة فعزعكا خعمعية ؤة بعظولوضعية صةنلةر بار. قاتارلعق ماضعستعرلعق ؤة دوآتذرلذقنع داثلعق ظالع مةآتةصلةردة ظذقذش ظذحذن : TOEFL, GRE, GMAT ظعمتعهان نةتعجعلعرع آذحكة ظعضة.

9 ظةضةر بذ ظعمتعهان نةتعجعللعرع بولمعسا تىرآعية ماضعستعرلعق ؤة دوآتذرلذق ظعمتعهانع (تىرآحعسع- لعسانس ظىستى ظي يعتعم سعناؤع = لي س) (بذ ظعمتعهان ماتعماتعكا ؤة تىرآحعدعن ظي لعنعدذ قعيعنلعق دةرجعسع خي لعلا يذقعرع ظةمما يعتةرلعك تعرعشحانلعق آا رسةتكةندة يةنعلا يذقعرع نذمذر ظالغعلع بذلعدذ.) هةر قايسع مةآتةصلةرنعث ظا زلعرع ظالغان ظعنضلعزحة يعتةرلعك ظعمتعهانع (تةخمعنةن توظعفذل 550 نذمذر سةؤعيةسعدة ). ظوقذغذحع رةسمع ماضستعرلعق ياآع دوآتذرلذق ظوقذشعغا قذبذل قعلعنغاندعن آعيعن دانعشمةن(يعتةآحع ظذقذتقذحع) ظا زع آةسصع ظعمتعهان ظي لعش ظالماسلعقعنع بةلضعلةيدذ. ظادةتتة آةسصع نةتعجعسع بةك تا ؤةن بولمعسا ظعمتعهان ظالمايدذ. تىرآعية دألةتلعك ظوقذش مذآاصاتع ظذحذن : تذلذق آذرس ماضعستعرلعق ؤة دوآتذرلذقتا ظوقذشتا تىرآعية دألةتلعك ظوقذش مذآاصاتعغا ظعرشعش ظذحذن 1- يعلعدعن باشلاص تىرآعية ها آذمعتعنعث دألةتلعك ظذقذش مذآاصات صذلع تولذق آذرس ظذقذغذحعلعرع ظىحىن 120 دوللار ماضعستعر ؤة دوآتذر ظذقذغذحعلعرع ظىحىن 145 دوللار ظةتراصعدا بذلعدذ. (تىرآعيةلعك ظذقذغذحعلار بذ ظذقذش مذآاصات صذلعدعن بةهرعمان بذلالمايدذ صةقةت يذقعرعدا تعلغا ظي لعص ظا تكةن رايذن ؤة دألةتلةردعن آةلضةن تىرك ؤة قي رعنداش خةلقلةر ظذقذغذحعللعرعغعلا بذ ظذقذش مذآاصات صذلع بعرعلعدذ.). ظعككعنحع يعلع ظعستانبذلدعكع ظالع مةآتةصلةرضة ظا تةلعسعثعز تىرآعية ها آىمعتع دألةتلعك ظوقذش مذآاصاتعدعن باشقا باشقا ظورضان ؤة فوندع جةمعيةتلعرعنعث ظوقذش مذآاصاتعغعمذ ظي رشةلةيسعز. ظعستانبذل شةهةر ظعحع آذحا ظاصتذزع ترامو اي مةترولار ظىحىن هةقسعز يىرىش قاتناش آارتع ظالالايسعز بذنعث بعلةن شةهةر ظعحع يول آعراسعغا صذل خةجلعمةيسعز. ظةمما ظعستانبذلدعن باشقا شةهةرلةردعكع ظالعي مةآتةصلةرضة ظا تسعثعز 2- يعلعدعن باشلاص تىرآعية دألةتلعك ظوقذش مذآاصاتعدعن باشقا ياردةم صذلع ظالماق خعلعلا قعيعن.

10 تىرآحة ؤة ظالاقعدار ظعمتعهانلاردعن ظا تةلمعضةنلةر تىرآعية دألةتلعك ظوقذش مذآاصاتعغا ؤة ظوقذش ظعمكانعغا ظي رشةلمةيدذ. ظةسكةرتعش : 1.تىرآعيةدة بعر ظوقذغذحعنعث ظايلعق تذرمذش خعراجعتع دوللار ظةراصعدا شذثا تىرآعيةضة ظوقذشقا ظعلتعماس قعلغانلار تذنجع يعلعدا ظوقذش ؤة تذرمذشتا قعينعلعص قالماسلعق ظىحىن ظعقتعسادعي جةهةتتة تةييارلعق قعلعشعغا توغرا آعلعدذ. 2.بذ ظوقذشقا مةسلعهةت بي رعشتة ؤة آعرةآلعك رةسمعيةتلةرنع بعجعرعشكة هعحقانداق هةق تةلةص قعلعنمايدذ. بعز صةقةت ظةث ياخشع ظوقذغان ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتار ظوقذغذحعلارنع تاللاص تىرآعيةدة ظوقذشعغا يول آا رسةتكىحعمعز ؤة سعزنعث ماتعريالعثعزنع آا رىص هةقعقةتةن لاياقةتلعك بولسا تىرآعيةنعث ظالاقعدار ظورضانلعرعغا ظةؤةتعص سعزنعث بذ ظوقذش صذرسعتعضة ظي رشعشعثعزضة ياردةم قعلغذحعمعز. تىرآعية تعل دعن ؤة مةدعنعيةت جةهةتتة ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتارلار ظىحىن يات بعر ماآان ظةمةستذر. تىرك تعلع ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتار تعلعغا %70 تامامةن ظوخشاش بذلذص قي رعنداش تعلدذر.تىرآعيةدة ظوقذسعثعز نذرغذن صةننع بعلعم ظعضةللةصلا قالماستعن بةلكع تذرمذش ؤة مةدعنعيةت جةهةتتة سعزضة آعرةآلعك بعلعملةرضعمذ ظعضة بذلالايسعز. 4.تىرآعيةدة ظوقذش صذتذنلةي قانذنلذق بذلذص جذثضذ ها آىمعتع ؤة تىرآعية ها آىمعتعنعث ماظارعص هةمكارلعقع ظاستعدا ظعقتعسادعي ؤة مةدعنعيةت جةهةتتة بعرلعكتة ضىللعنعشنع نعشان قعلغان. تىرآعيةدة ظوقذشتعن سعرعت تةتعل آىنلعرعدة خةنزذحة تىرآحة تةرجعمانلعق قعلعص تذرمذش صذلع ؤة تةتعلدة ؤةتةنضة بي رعص-آعلعش خعراجعتعنعمذ تاصالايسعز. ظعلتعماس قعلغذحعلارغا ظذتذق تعلةيمعز. تىرآعية تىرآعية توغرعسعدا تي خعمذ ظي نعق ظذحذر ؤة بعلعمضة ظعضة بذلاي دعسعثعز تا ؤةندعكع تور بي تعنع زعيارةت قعلعث!

11 بذ ظعنضلعزحة تور بي تعدعن تىرآعية مةدعنعيةت-سةنظعتع تارعخع ؤة ساياهةت جةهةتلةردعكع تي خعمذ مول ظذحذرلارغا ظي رشةلةيسعز! تىرآعيةدعكع ظالعي مةآتةصلةرنعث تور بةت ظادرعسع : تىرآعيةدعكع ظةث داثلعق 10 ظالعي مةآتةصلةر 1.ظوتتذرا شةرق تي خنعكا بعلعضيذرتع ظةنقةرةدة Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2.بذغاز ظعحع بعلعضيذرتع ظعستانبذلدا Boğaziçi Üniversitesi 3.ظعستانبذل تي خنعكا بعلعضيذرتع ظعستانبذلدا İstanbul Teknik Üniversitesi 4.بعلكةنعت بعلعضيذرتع ظةنقةرةدة Bilkent Üniversitesi

12 5. هاجعتةصة بعلعضيذرتع ظةنقةرةدة Hacettepe Üniversitesi 6. ظعستانبذل بعلعضيذرتع ظعستانبذلدا İstanbul Üniversitesi 7.يعلدعز تي خنعكا بعلعضيذرتع ظعستانبذلدا Yıldız Teknik Üniversitesi 8. مارمارا بعلعضيذرتع ظعستانبذلدا Marmara Üniversitesi 9. ظةنقةرة بعلعضيذرتع ظةنقةرةدة Ankara Üniversitesi غازع بعلعضيذرتع ظةنقةرةدة Gazi Üniversitesi

13 يذقعرعقعلار تىرآعيةنعث ظالدعنقع 10 داثلعق ظالعي مةآتةصلعرع بذلذص ظالدعنقع بةش ظالعي مةآتةص ظوقذتذشنع ظاساسةن ظعنضلعزتعلعدا ظي لعص بارعدذ. ظةث ياخشع ظوقذغان ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتار ظوقذغذحعلارنعث صذرسةتنع حعث تذتذص تىرآعيةدة ظوقذشعنع تةؤسعية قعلعمعز! صذرسةت غةنعمةت قاحذرذص قويماث سعزضة ظذتذق يار بولسذن! ياراتقذحع ظاللاهتعن سعزضة ظا مىرلىك غةلبة ؤة بةخت تعلةيمعز!!!...

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

DOĞU ARAŞTIRMALARI. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. A Journal of Oriental Studies. Derginin yer aldığı indeksler:

DOĞU ARAŞTIRMALARI. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. A Journal of Oriental Studies. Derginin yer aldığı indeksler: DOĞU ARAŞTIRMALARI Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies Derginin yer aldığı indeksler: ASOS INDEX (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi) ICI (Index

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI

İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI I- Konunun Plânı N. Sabri AKIN A-Evliliğin Mahiyeti B-İslam da Evlilik C-Kur an da Evlilik D-Hadislerde Evlilik E-Evliliğin faydaları 1-Ferdi(bedeni ve sıhhi) faydaları

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS ilkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 62,91719 62,91719 102911074 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

وضوء توضا مبطلات الوضوء عابد قانت

وضوء توضا مبطلات الوضوء عابد قانت Page 1 ع ب اء ة ج ع ب اء ات ك مة الم ص ب اح مرادفھا باللغة العربیة الكلمة باللغة التركیة حسب الترتیب الا بجدي aba abajur م ع د اد أ د اة ل لع د abaküs ا ت ك اء ع ل ى ا ع ت م اد ع ل ى ا س ت ن اد ع لى ش

Detaylı

11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH

11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH 11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 لح ظ امل ف عول به ق ر أا الط الب الد ر س. عال ج الط بيب امل ري ض. ا ش ت ى وال د ي ب ي ت ا. ك ت ب ال سص حابة الأحاديث. م ن ع الرر سول

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ THE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM REVIEW OF THE FACULTY OF THEOLOGY YIL / YEAR: 8 SAYI / NUMBER: 16 TEMMUZ-ARALIK / JULY-DECEMBER

Detaylı

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () YERLEŞEN BOŞ 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 64,45240 64,45240 102911074 ÇUKUROVA

Detaylı

Derleyen meslek dersleri öğretmeni Ahmet BACAK

Derleyen meslek dersleri öğretmeni Ahmet BACAK O NUN YOLUNDA REHBERE REHBER 0 İMAM HATİPLERE, KUR AN KURSLARINA, DİN GÖREVLİLERİNE, EĞİTİMCİLERE YÖNELİK HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS NOTLARI Derleyen meslek dersleri öğretmeni Ahmet BACAK Foto: Ali

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

وضوء توضا مبطلات الوضوء عابد قانت

وضوء توضا مبطلات الوضوء عابد قانت Page 1 ع ب اء ة ج ع ب اء ات ك مة الم ص ب اح الكلمة باللغة التركیة حسب الترتیب الا بجدي مرادفھا باللغة العربیة aba abajur م ع د اد أ د اة ل لع د abaküs ا ت ك اء ع ل ى ا ع ت م اد ع ل ى ا س ت ن اد ع لى ش

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Ek kontenjan taban puanları 2015 DİL Puan Türü

Ek kontenjan taban puanları 2015 DİL Puan Türü On5yirmi5.com Ek kontenjan taban puanları 2015 DİL Puan Türü 2015 boş kontenjanlar listesi ek kontenjanlar boş kontenjanlar. DİL-1 DİL-2 DİL-3 puan türlerine göre ek yerleştirmede hangi bölümlere girebilirsiniz.

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

THE RELATION OF VOWEL POINTS AND PRONUNCIATION IN THE TEXTS OF OTTOMAN TURKISH *

THE RELATION OF VOWEL POINTS AND PRONUNCIATION IN THE TEXTS OF OTTOMAN TURKISH * Türkbilig, 2010/19: 137-143. THE RELATION OF VOWEL POINTS AND PRONUNCIATION IN THE TEXTS OF OTTOMAN TURKISH * Yavuz KARTALLIOĞLU ** Abstract: In the Turkish texts with Arabic script some signs, called

Detaylı

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI En Küçük Puan En Büyük Puan 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE DEVLET Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 [Metni 02/05/2014 yazın] URAP (University Ranking by Academic Performance) Sayfa 0 www.urapcenter.org

Detaylı