1) 2) 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) http://www.yok.gov.tr/ 2) http://www.yok.gov.tr/yabanci/turki.htm 3) http://www.yok.gov.tr/yabanci/ikili_kulturel.htm"

Transkript

1 تىرآعيةدة ظوقذش صذرسعتع تىرآعية ها آىمعتع دألةتلعك ظوقذش مذآاصات صذلع بعلةن تىرآعيةدة ظوقذش صذرسعتع توغرعسعدا تىرآعية ها آىمعتع يعلعدعن باشلاص ظوتتذرا ظاسعيا بالقان ظوتتذرا شةرق ظافرعقا رذسية في دعراتسعيسع ؤة ياؤرذصا قاتارلعق رايذن ؤة دألةتلةردعكع تىرك ؤة قي رعنداش خةلقلةرنعث ظوقذغذحعللعرعغا تىرآعيةدة ظوقذش ظعمكانع يارعتعص بي رعش ظارقعلعق آةلضىسعدة تىرآعية بعلةن بذ رايذن ؤة دألةتلةرنعث ظعقتعسادعي ؤة مةدةنعيةت هةمكارلعقعنع تي خعمذ آىحةيتعش ظىحىن ظذزذن مذددةتلعك آا ص تةرةصلعك ماظارعص هةمكارلعقعنع يولغا قويذص ظعزحعل ظورذنلاص آةلمةآتة. بذنعث تةصسعلعي ظةهو العنع تا ؤةندعكع تىرآعية ظالعي ماظارعص آومتعتع تور بي تعنع زعيارةت قعلعص بعلةلةيسعز. (YÖK=Yüksek Öğretim Kurulu) 1) 2) 3) تىرآعيةدعكع بذ ظوقذشقا جذثضذدعكع ظذيغذر ظا زبةك ياآع تاتار ظوقذغذحعلارمذ ظعلتعماس قعلالايدذ. بذ ظوقذشقا ظعلتعماس قعلعشنعث ظي نعق تةلةصلعرع تا ؤةندعكعدةك : 1.آعشعلعكع (ظةخلاقع-صةزعلعتع ( تىرآعيةدة ظوقذشقا ظعلتعماس قعلغان ظوقذغذحع حذقذم ظةخلاقع ظةقلع جعسمانعي ؤة رذهع جةهةتتعن ظةتراصلعق يعتعلضةن تعرعشحان غايعلعك ؤة توغرا دذنيا قاراشقا ظعضة ظا ز معللعتعنع ؤة ظذيغذر دعيارعنع قعزغعن سا يعدعغان ظذيغذر ظا زبةك ياآع تاتار ياشلعرعدعن بذلعشع تةلةص قعلعنعدذ.

2 2.آعملعكتة ظذيغذر ظا زبةك ياآع تاتار سالاهعيةت آعملعكع بذلعشع ؤة سالاهعيةت آعملعكعدة معللعتع حوقذم ظذيغذر ظا زبةك ياآع تاتار دةص ظي نعق بذلعشع آعرةك. قازاق قعرغعز ؤة باشقا قي رعنداش تىرآلةرنع تىرآعية ها آىمعتع ظوتتذرا ظاسعيا رذسية ؤة ظوتتذرا شةرق رايذنلعرعدعن بعو استة قذبذل قعلعدذ. 3.صاسصورت صاسصورت بعجعرضةن بذلعشع آعرةك. ظةضةر صاسصورت بعجعرمعضةن بولسا ظاؤؤال ظعلتعماس قعلعص تذرذص 3 -ظايدعن بذرذن بعجعرعص بذلذص ظةؤةتسعمذ بذلعدذ. ظالعي مةآتةص تذلذق آذرستا ظوقذماقحع بولغان ظوقذغذحعلارنعث يي شع 22 دعن ماضستعرلعقتا ظوقذماقحع بولغان ظوقذغذحعلارنعث يي شع 28 دعن دوآتذرلذقتا ظوقذماقحع بولغان ظوقذغذحعلارنعث 34 دعن ظاشمعغان بذلعشع آعرةك. مةسلعهةت : ظعحكعردة ظوقذؤاتقان ظوقذغذحعلار تي خعمذ ظاسان صاسصورت ظي لعش ظعمكانعغا ظعضة. صاسصورت ظي لعش هةربعر صذخرانعث قانذنع هذقذقع شذثا ظةث ياخشعسع ظوقذش صىتتىرىشتعن بذرذن صاسصورت ظي لعو ي لعش ناهايعتع صايدعلعق. تةآلعصنامة بولسذن ياآع بولمعسذن ظاؤؤال سعناص بي قعشعنع تةؤسعية قعلعمعز. تةآلعصنامة تةلةص قعلعص صةقةت ظامال بولمعسا تىرآعيةدعكع بعرةر ظالعي مةآتةصنعث تعل با لىمعدعن تةآلعصنامة ظي لعشقا توغرا آعلعدذ. مةآتةصلةر بذ تةآلعصنامعغا تةخمعنةن 70 دوللار تةلةص قعلعدذ. 4. ظعلتعماس جةدعو علع تا ؤةندعكع ظعلتعماس جةدعو علعنع بي سعص حعقعرعص ظذنع ظعنضلعزتعلعدا تولدذرذث. ظا زعثعزنعث ؤة ظاتا-ظانعثعزنعث ظعمزاسعنع ظذيغذر يي زعقعدا

3 قويذشقا بذلعدذ. تةييار بولغان خةدعو ةلنع سعكةن(ساؤمعياؤ) قعلعص قالغان ماتعرياللار بعلةن تا ؤةندعكع ظذسذل بذيذنحة بعرضة ظةؤةرتعص بي رعث. ظعلتعماس جةدعو ي لع -[PDF] سول تةرةصتعكع آي سعتنع حةآسعثعز ظي حعلعدذ. 5. ظوقذش نةتعجعسع سةؤعية آي نعشكعسع ؤة دعصلذملار تذلذق آذرستا ظوقذش ظىحىن : 1) ظالعي مةآتةص تذلذق آذرستا ظوقذيدعغانلارنعث ظالعي مةآتةص ظعمتعهان نةتعجعسع خةنزذتعلع سةؤعية ظعمتعهانعدا 5 -دةرعجة آعنعشكعسع ؤة تذلذق ظوتتذرا دي صلذمع آا صةيتعلمة نذسخعسع ؤة ظعنضلعزحة تةرجعمعسع بذلعشع آعرةك. 2) ظالعي مةآتةص نةتعجعسع ظةث تا ؤةن بولغاندعمذ تذلذق آذرعس 2 - تذرآذم نومذر سعزعقعدعن يذقعرع بذلعشع آعرةك.ظذنعثدعن تا ؤةنلةرنعث ظعلتعماسع قذبذل قعلعنمايدذ. ظالعي مةآتةص نةتعجعسع قذبذل قعلعش ظا لحعمعنعث ظةث مذهعم شةرتعدذر. تىرآعيةدة ظالعي مةآتةص تولذق آذرسع بةش (1+4) يعللعق بذلذص قذبذل قعلعنغان ظذقذغذحعلار بعر يعللعق تىرك تعلع تةييارلعق باسقذحعنع تذضةتكةندعن آعيعن تىرآعيةنعث هةرقايسع مةآتةصلعرعضة نةتعجعسع ؤة ظارزذسعغا قاراص قذبذل قعلعنعدذ. ماضعستعرلعق(ظاسصعرانعتلعق)تا ظذقذش ظذحذن : 1) ظالعي مةآتةص تذلذق آذرسعنع صىتتىرىش دعصلذمع ؤة دألةت بعر تذتاش تارقاتقان ظذنو ان آعنعشكعسع آا صةيتمعللعرع ؤة ظذلارنعث ظعنضلعزحة تةرجعمة نذسخعللعرع بذلذشع آعرةك. هازعر ظالعي مةآتةص 4 -يعللعقعدا ظوقذؤي تعص ظعلتعماس قعلعدعغانلار دعصلذم بعلةن ظذنو اننع 7 -ظايدعن بذرذن ظةؤةرتعص بةرضةندعن آعيعن ظعلتعماس ظاندعن آىحكة ظعضة بولعدذ. 2) ظالع مةآتةص ظذقذش جةريانعدعكع صىتىن دةرعسلةرنعث ظعمتعهان نةتعجعسع ؤة ظذنعث ظعنضلعزحة تةرجعمعسع بذلذشع آعرةك. ظةضةر شذ

4 - ظوقذش يعلع صىتتىرمةآحع بولسا ظذح يي رعم يعللعق ظذقذش نةتعجعلعرعنع ظةؤةتعص تذرعشع آعرةك. بذ ظةث مذهعم حذنكع ظوقذغذحعنعث تاللعنعش تاللعنالماسلعقع دةرس نةتجعسعنعث قانداق بذلذشعغا ظوقذغان مةآتعصعضة ظالاهعدة باغلعق. 3) دألةت بعر تذتاش ظالغان ظالعي مةآتةص ظعنعضلعز تعلع 4- دةرعجة آعنعشكعسع بذلذشع آعرةك. 4) دألةت بعر تذتاش ظالغان آومصي يذتي ر 2- دةرعجة آعنعشكعسع بذلذشع آعرةك. (بذ سةؤعية آعنعشكعلةرنعث بذلعشع مذتلةق بعردعن- بعر زأرىر شةرت ظةمةس ظةمما ظعنضعلعزحة ؤة آومعيوتي ر سةؤعية آعنعشكعللعرع ظالالغانلار ظالدعن ظويلعشعلعدذ.) تىرآعيةدة ماضعستعرلعق ظوقذشع ظعككع يعلدعن تا ت يعلغعحة. قوبذل قعلعنغان ظذقذغذحعلار بعر يعللعق تىرآحة تةييارلعقنع تذضةتكةندعن آعيعن تىرآعيةنعث هةرقايسع مةآتةصلعرضة نةتعجعسع ؤة ظارزذسعغا قاراص قوبذل قعلعنعدذ. دوآتذرلعقتا ظوقذش ظذحذن : 1 )ماضعستعرلعقنع (ظاسصعرانتلعقنع) صذتتذرضةن دوآتذرلذقتا ظوقذماقحع بولغان ظوقذغذحعلارنعث ماضعستعرلعق دعصلذمع ؤة ظذنو انع (ظعنضلعزحة تةرجعمعسع قوشذص ظةؤةتعلعدذ) بذلعشع آعرةك. 2 )ماضعستعرلعق ظوقذشعدعكع دةرس نةتعجعسع (ظعنضلعزحة تةرجعمسع قوشذص ظةؤةتعلعدذ) بولعشع آعرةك. ظةضةر بذ ظوقذش يعلع صذتتذرمةآحع بولسا دعصلذمنع ؤة ظذنو ان ضذؤاهنامسعنع 7 -ظايدعن بذرذن تعزدعن ظةؤةتعص بعرعشع آعرةك. 3 )دألةت بعر تذتاش ظالغان ظالع مةآتةص ظعنضلعزحعدعن 4-6 -دةرعجة سةؤعية آعنعشكعسع بذلعشع آعرةك. ياآع دةرعجة

5 4 )دألةت بعر تذتاش ظالغان آومصي يذتي ر 2- دةرعجة آعنعشكعسع بذلعشع آعرةك. (بذ سةؤعية آعنعشكعلةرنعث بذلعشع مذتلةق بعردعن- بعر زأرىر شةرت ظةمةس ظةمما ظعنضعلعزحة ؤة آومعيوتي ر سةؤعية آعنعشكعللعرع ظالالغانلار ظالدعن ظويلعشعلعدذ.) تىرآعيةدة دوآتذرلذق ظوقذشع تا ت يعلدعن ظالتة يعلغعحة. قوبذل قعلعنغان ظوقذغذحعلار بعر يعللعق تىرك تعلع تةييارلعق باسقذحعنع تذضةتكةندعن آعيعن تىرآعيةنعث هةرقايسع مةآتةصلعرعضة نةتعجعسع ؤة ظارزذسعغا قاراص قوبذل قعلعنعدذ. ظةسكةرتعش : دعصلذم ؤة سةؤعية آعنعشكعلعرع جذثضذ ها آذمعتعنعث ظالاقعدار ظورضان ؤة تور بةتلعرعدعن تةآشىرىلىص راس يالغانلعقع ظي نعقلانغاندعن آعيعن ظاندعن آىحضة ظعضة بولعدذ. شذثا يالغانحعلعق قعلعشتعن ساقلعنعش آعرةك. ظا ز-ظا زعنع تونذشتذرذش ؤة ظعلتعماس خةتلعرع.6 1 )بعر صارحة ظا ز-ظا زعنع ؤة ظاظعلعسنع تةصسعلعي تونذشتذرذص يازغان تونذشتذرذش خي تع. 2) بعر صارحة تىرآعيةضة آعلعص ظوقذش توغرعسدعكع ظعلتعماسنامة بولعشع آعرةك. ظعلتعماسنامة ؤة ظا زعنع ظاظعلعسنع تونذشتذرذش خةتلعرع آومصعيوتي ردا ظذيغذر آونا يي زعقعدا تةصسعلع ؤة رةتلعك يي زعلعشع هةم ظعنضعلعزحعضة تةرجعمة قعلعنعشع شةرت. ظا ز-ظا زعنع تذنذشتذرذش ؤة ظعلتعماسنامعلةرنع حذقذم ظا زع ظةتراصلعق ظويلعنعص مذستةقعل يي زعشع ؤة ظعنضلعزحعضة تةرجعمة قعلعشع آعرةك. ظعنضلعزحعضة تةرجعمة قعلعنمعغان تونذشتذرذشنامة ؤة ظعلتعماسنامة قوبذل قعلعنمايدذ.

6 6. ظذقذتقذحع ؤة آةسعص ظةهلعنعث تةؤسعيةنامعسع Recommendation Letters ؤةتةندة تولذق آذرذسنع ؤة ماضعستعرلعقنع صىتتذرضةن ؤة صىتتىردعغان ظوقذغذحعلار ظا زعضة دةرس بةرضةن بعر ظوقذتقذحعنعث (ظذقذتقذحع ظذيغذر بولسا ظذيغذرحة ؤة ظعنضلعزحة ظوقذتقذحع خةنزذ بولسا خةنزذحة ؤة ظعنضلعزحة) يي زعص بةرضةن تةؤسعيةنامعسع ؤة ظا زعنع ظوبدان بعلعدعغان ظا ز آةسصعضة ظالاقعدار ظعلعم-صةن ساهةسعدعكع بعر ظذيغذر آةسعص ظةهلعنعث ظذيغذرحة يازغان تةؤسعيةنامعسع بذلعشع ظالاهعدة تةشةببذس قعلعنعدذ. ظا زعضة تةؤسعيةنامة يي زعص بةرضةن يذقعردعكع ظعككع شةخعسنعث ظالاقلعشعش صوحتا ظادعرسع ظي لخةت ظادعرسع ؤة تي لعفذن نذمذرعنع قوشذص ظةؤةرتعص بعرعشع آعرةك. بذ ظذقذشقا ظعلتعماس قعلغانلار آا ص رعقابةت آذحلذك بولذص آةتكةندة بذ تةؤسعيةنامعلةرضة ظالاهعدة قارعلعص تاللاش ظي لعص بي رعلعدذ. تةلةصلةر يذقعرقعدةك بذ تةلةصكة ظذيغذن بولمعغانلارنعث قذبذل قعلعنعش نعسبعتع ظعنتايعن تا ؤةن ظةمما ظعلتعماس قعلعص سعناص باقسا بذلعدذ. باهالاشتعن ظا تىص قالسا ظةجةص ظةمةس. بارلعق ماتعرياللارنع حوقذم ظعنتايعن ظةستايعدعل تةييارلاش تاللعنعشقا تذلعمذ صايدعلعق بذلعشع مذمكعن شذثا سةل قارعماث. ظالاقة ؤة مةسلعهةتتة : دوآتذر ظةرآعن سعدعق ؤة يالقذن تاش ظةرآعن سعدعق ؤة يالقذن تاش بعلةن ظالاقعلعشعش ظذحذن سعز تا ؤةندعكع ظعككع ظي لخةت ساندذقعغا تةثلا خةت يي زعث بارلعق ماتعرياللارنع بعراقلا ظةؤةتعص بعرعث. ظةرآعن سعدعق بةك ظالدعراش بولغانلعقع ظىحىن بةك زأرىر بولمعغان ظعشلاردا يالقذن تاشتعن مةسلعهةت ؤة يول-يذرذق سورعشعثعزنع ظىمىت قعلعمعز. يالقذن تاش ظةرآعن سعدعق

7 ماتعريال ظةؤةتعش ظذسذلع : يذقعردعكع تةلةص قعلعنغان بارلعق ماتعرياللارنع سعكةنني ر(ساؤمياؤ) قعلعص رةت تةرتعص بذيذنحة ظعسعم (مةسعلةن: صاسصورت آعملعك دعصلذم ظذنو ان دةرعجة آعنعشكة ظعلتعماسنامة ظا ز تونذشتذرذشع ظاظعلة تونذشتذرذشع تةؤسعيةنامة ظاتا-ظانا ماقذللعقع ظادرس ؤة رةسعم... دعضةندةك ظي نعق ظات) قذيذص يذقعرقع ظي لخةت ساندذقعغا يوللاص بعرعث. يي زعق شةآلعنع تذنعماسلعقتعن آعلعص حعققان ظاؤارحعلعقتعن ساقلعنعش ظذحذن بارلعق آومصعيوتي ردا يي زعلغان ماتعياللارنع ص د ف (ظاآروبات ( ها ججةت ياآع رةسعم شةآلعدة ظةؤةتعص بعرعث. ظذنداق قعلمعغاندا قالايمعقانحعلعق آعلعص حعقعص ظا زعثعز زعيان تارتعشعثعز مذمكعن. يي زعشقا تعضعشلعكلةرنع ظةث ياخشعسع آومصعيوتي ردا يي زعشنع ظىمىت قعلعمعز. بارلعق ماتعرياللارنع تذلذق تةييارلاص بولغاندعن آعيعن بعر آىننعث ظعحعدة تذلذق ظةؤةرتعص بعرعث. شةرتع توشقانلارغا آعيعنكع قةدةمدة نعملةرنع قعلعش آعرةآلعكع توغرعسدا ظي نعق يول آا رسعتعمعز. ؤةتةندعكع قي رعنداشلعرعمعزنعث ظي سعدة بولسذنكع بذ يولنع مي ثعص بعرعمةن دعضذحعلةرضة صذل بةرسعثعز سعز صذتذنلةي ظالدانغان بولعسعز. شذثا ظالدع بعلةن ظامرعكعدعكع ظةرآعن سعدعق ؤة يالقذن تاش بعلةن ظالاقعلاشسعثعز ظذلار سعزنعث ماتعرياللعرعثعزنع آا رذص رةسمع لاياقةتلعك ظعكةنلعكعثعزضة ها آذم قعلغاندعن آعيعن سعزنعث ماتعرياللعرعثعزنع تىرآعيةدعكع بذ ظذقذشقا مةسظذل بولغان ظالاقعدار ظورضانلارغا ظةؤةرتعص سعزنعث تىرآعيةضة بي رعص ظوقذشعثعزغا ظعمكانعيةت بعلةن تةمعنلةيدذ. ظعلتعماس قذبذل قعلعش مةزضعلع : تىرآعيةدعكع ظذقذشقا ظعلتعماس قعلعش ؤاقتع هةر يعل 11 -ظايدعن باشلاص آعيعنكع يعلع 6 -ظايغعحة داؤاملعشدذ. جةمظعي 7 ظاي ما هلةت بعرعلضةن ظةمما ظعلتعماس قعلغانلارنعث لاياقةتلعك بولغانلعرع بةلضعلعك سانغا يةتكةندة آاندعدات تاللاش ظالدعن ظاخعرلعشعشعمذ مذمكعن. شذثا ظعمكان بار بذرذنراق ظعلتعماس قعلشعثعزنع تةؤسعية قعلعمعز. قانحعكع بالدذر ظعلتعماس قعلسعثعز تاللعنعش ظعهتعمالعثعزمذ شذنحة يذقذرع بولعشع مذمكعن.

8 قذشذمحة ظذحذرلار تىرآعية هازعر ياؤرذصا ظعتتعصاقعغا آعرعش ظذحذن تعز ظعسلاهات قعلعو اتعدذ. تىرآعية ياؤرذصا ؤة ظاسيانعث سعياسعي ظعقتعسادعي ؤة مةدةنعيةت مذناسعو ةتلعردة آا ؤرذآلىك رولعنع ظويناؤاتعدذ. ظعقتعسادعي ؤة مةدةنعيةت جةهةتتة تعز ظا زضعرؤاتعدذ. تىرآعية ها آذمعتع هةر يعلع يذقعرعقع رايون ؤة دألةتلةردعكع تىرك ؤة قي رعنداش خةلقلةردعن نةححة معثلعغان ظذقذغذحعلارنع قوبذل قعلعدذ. بذنعث ظعحعدة ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتارلارغعمذ مةلذم ساندا ظذقذش ظعمكانعيعتع بي رعلضةن. شذثا صذرسةتنع حعث تذتذث! ظذقذش ظةهو الع تا ؤةندعكعحة : قذبذل قعلعنغان بارلعق ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتار ظذقذغذحعلار ظعستانبذل ياآع ظةنقةرةدة بعر يعل تىرآعية تىرآحعسع ظا ضعنعدذ. بعر يعللعق تىرآحة ظذقذش ۋە تولذق آذرس ماضعستعرلعق ؤة دوآتذرلذق ظوقذشعدا تىرآعية دألةتلعك ظذقذش مذآاصاتع ظي لعش ظعمكانعغا ظعرعشةلةيدذ. ظذقذش صذلع ياتاق صذلع تا لعمةيدذ. تىرآحة تةييارلعق ظاخعردعكع رةسمع ظذقذشقا آعرعشتة زأرأر ظعمتعهانلار : ظالع مةآتةص تذلذق آذرسع ظذحذن : حةتظةللعكلةر ظذحذن تىرآعية ظالعي مةآتةص ظعمتعهانع (تىرآحعسع- يابانجع ظا رةنجعلةر سةحمة سعناؤع = يا س ( بذ ظعمتعهاندا ماتعماتعكا تىرآحة فعزعكا خعمعية ؤة بعظولوضعية صةنلةر بار. قاتارلعق ماضعستعرلعق ؤة دوآتذرلذقنع داثلعق ظالع مةآتةصلةردة ظذقذش ظذحذن : TOEFL, GRE, GMAT ظعمتعهان نةتعجعلعرع آذحكة ظعضة.

9 ظةضةر بذ ظعمتعهان نةتعجعللعرع بولمعسا تىرآعية ماضعستعرلعق ؤة دوآتذرلذق ظعمتعهانع (تىرآحعسع- لعسانس ظىستى ظي يعتعم سعناؤع = لي س) (بذ ظعمتعهان ماتعماتعكا ؤة تىرآحعدعن ظي لعنعدذ قعيعنلعق دةرجعسع خي لعلا يذقعرع ظةمما يعتةرلعك تعرعشحانلعق آا رسةتكةندة يةنعلا يذقعرع نذمذر ظالغعلع بذلعدذ.) هةر قايسع مةآتةصلةرنعث ظا زلعرع ظالغان ظعنضلعزحة يعتةرلعك ظعمتعهانع (تةخمعنةن توظعفذل 550 نذمذر سةؤعيةسعدة ). ظوقذغذحع رةسمع ماضستعرلعق ياآع دوآتذرلذق ظوقذشعغا قذبذل قعلعنغاندعن آعيعن دانعشمةن(يعتةآحع ظذقذتقذحع) ظا زع آةسصع ظعمتعهان ظي لعش ظالماسلعقعنع بةلضعلةيدذ. ظادةتتة آةسصع نةتعجعسع بةك تا ؤةن بولمعسا ظعمتعهان ظالمايدذ. تىرآعية دألةتلعك ظوقذش مذآاصاتع ظذحذن : تذلذق آذرس ماضعستعرلعق ؤة دوآتذرلذقتا ظوقذشتا تىرآعية دألةتلعك ظوقذش مذآاصاتعغا ظعرشعش ظذحذن 1- يعلعدعن باشلاص تىرآعية ها آذمعتعنعث دألةتلعك ظذقذش مذآاصات صذلع تولذق آذرس ظذقذغذحعلعرع ظىحىن 120 دوللار ماضعستعر ؤة دوآتذر ظذقذغذحعلعرع ظىحىن 145 دوللار ظةتراصعدا بذلعدذ. (تىرآعيةلعك ظذقذغذحعلار بذ ظذقذش مذآاصات صذلعدعن بةهرعمان بذلالمايدذ صةقةت يذقعرعدا تعلغا ظي لعص ظا تكةن رايذن ؤة دألةتلةردعن آةلضةن تىرك ؤة قي رعنداش خةلقلةر ظذقذغذحعللعرعغعلا بذ ظذقذش مذآاصات صذلع بعرعلعدذ.). ظعككعنحع يعلع ظعستانبذلدعكع ظالع مةآتةصلةرضة ظا تةلعسعثعز تىرآعية ها آىمعتع دألةتلعك ظوقذش مذآاصاتعدعن باشقا باشقا ظورضان ؤة فوندع جةمعيةتلعرعنعث ظوقذش مذآاصاتعغعمذ ظي رشةلةيسعز. ظعستانبذل شةهةر ظعحع آذحا ظاصتذزع ترامو اي مةترولار ظىحىن هةقسعز يىرىش قاتناش آارتع ظالالايسعز بذنعث بعلةن شةهةر ظعحع يول آعراسعغا صذل خةجلعمةيسعز. ظةمما ظعستانبذلدعن باشقا شةهةرلةردعكع ظالعي مةآتةصلةرضة ظا تسعثعز 2- يعلعدعن باشلاص تىرآعية دألةتلعك ظوقذش مذآاصاتعدعن باشقا ياردةم صذلع ظالماق خعلعلا قعيعن.

10 تىرآحة ؤة ظالاقعدار ظعمتعهانلاردعن ظا تةلمعضةنلةر تىرآعية دألةتلعك ظوقذش مذآاصاتعغا ؤة ظوقذش ظعمكانعغا ظي رشةلمةيدذ. ظةسكةرتعش : 1.تىرآعيةدة بعر ظوقذغذحعنعث ظايلعق تذرمذش خعراجعتع دوللار ظةراصعدا شذثا تىرآعيةضة ظوقذشقا ظعلتعماس قعلغانلار تذنجع يعلعدا ظوقذش ؤة تذرمذشتا قعينعلعص قالماسلعق ظىحىن ظعقتعسادعي جةهةتتة تةييارلعق قعلعشعغا توغرا آعلعدذ. 2.بذ ظوقذشقا مةسلعهةت بي رعشتة ؤة آعرةآلعك رةسمعيةتلةرنع بعجعرعشكة هعحقانداق هةق تةلةص قعلعنمايدذ. بعز صةقةت ظةث ياخشع ظوقذغان ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتار ظوقذغذحعلارنع تاللاص تىرآعيةدة ظوقذشعغا يول آا رسةتكىحعمعز ؤة سعزنعث ماتعريالعثعزنع آا رىص هةقعقةتةن لاياقةتلعك بولسا تىرآعيةنعث ظالاقعدار ظورضانلعرعغا ظةؤةتعص سعزنعث بذ ظوقذش صذرسعتعضة ظي رشعشعثعزضة ياردةم قعلغذحعمعز. تىرآعية تعل دعن ؤة مةدعنعيةت جةهةتتة ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتارلار ظىحىن يات بعر ماآان ظةمةستذر. تىرك تعلع ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتار تعلعغا %70 تامامةن ظوخشاش بذلذص قي رعنداش تعلدذر.تىرآعيةدة ظوقذسعثعز نذرغذن صةننع بعلعم ظعضةللةصلا قالماستعن بةلكع تذرمذش ؤة مةدعنعيةت جةهةتتة سعزضة آعرةآلعك بعلعملةرضعمذ ظعضة بذلالايسعز. 4.تىرآعيةدة ظوقذش صذتذنلةي قانذنلذق بذلذص جذثضذ ها آىمعتع ؤة تىرآعية ها آىمعتعنعث ماظارعص هةمكارلعقع ظاستعدا ظعقتعسادعي ؤة مةدعنعيةت جةهةتتة بعرلعكتة ضىللعنعشنع نعشان قعلغان. تىرآعيةدة ظوقذشتعن سعرعت تةتعل آىنلعرعدة خةنزذحة تىرآحة تةرجعمانلعق قعلعص تذرمذش صذلع ؤة تةتعلدة ؤةتةنضة بي رعص-آعلعش خعراجعتعنعمذ تاصالايسعز. ظعلتعماس قعلغذحعلارغا ظذتذق تعلةيمعز. تىرآعية تىرآعية توغرعسعدا تي خعمذ ظي نعق ظذحذر ؤة بعلعمضة ظعضة بذلاي دعسعثعز تا ؤةندعكع تور بي تعنع زعيارةت قعلعث!

11 بذ ظعنضلعزحة تور بي تعدعن تىرآعية مةدعنعيةت-سةنظعتع تارعخع ؤة ساياهةت جةهةتلةردعكع تي خعمذ مول ظذحذرلارغا ظي رشةلةيسعز! تىرآعيةدعكع ظالعي مةآتةصلةرنعث تور بةت ظادرعسع : تىرآعيةدعكع ظةث داثلعق 10 ظالعي مةآتةصلةر 1.ظوتتذرا شةرق تي خنعكا بعلعضيذرتع ظةنقةرةدة Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2.بذغاز ظعحع بعلعضيذرتع ظعستانبذلدا Boğaziçi Üniversitesi 3.ظعستانبذل تي خنعكا بعلعضيذرتع ظعستانبذلدا İstanbul Teknik Üniversitesi 4.بعلكةنعت بعلعضيذرتع ظةنقةرةدة Bilkent Üniversitesi

12 5. هاجعتةصة بعلعضيذرتع ظةنقةرةدة Hacettepe Üniversitesi 6. ظعستانبذل بعلعضيذرتع ظعستانبذلدا İstanbul Üniversitesi 7.يعلدعز تي خنعكا بعلعضيذرتع ظعستانبذلدا Yıldız Teknik Üniversitesi 8. مارمارا بعلعضيذرتع ظعستانبذلدا Marmara Üniversitesi 9. ظةنقةرة بعلعضيذرتع ظةنقةرةدة Ankara Üniversitesi غازع بعلعضيذرتع ظةنقةرةدة Gazi Üniversitesi

13 يذقعرعقعلار تىرآعيةنعث ظالدعنقع 10 داثلعق ظالعي مةآتةصلعرع بذلذص ظالدعنقع بةش ظالعي مةآتةص ظوقذتذشنع ظاساسةن ظعنضلعزتعلعدا ظي لعص بارعدذ. ظةث ياخشع ظوقذغان ظذيغذر ظا زبةك ؤة تاتار ظوقذغذحعلارنعث صذرسةتنع حعث تذتذص تىرآعيةدة ظوقذشعنع تةؤسعية قعلعمعز! صذرسةت غةنعمةت قاحذرذص قويماث سعزضة ظذتذق يار بولسذن! ياراتقذحع ظاللاهتعن سعزضة ظا مىرلىك غةلبة ؤة بةخت تعلةيمعز!!!...

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ 1 KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ HARF-İ MEDD HARF-İ MED = (UZATMA HARFİ ) Bazı şartlarla kendisinden önceki harfi harekesi doğrultusunda uzatan harflere denir. Bunlar üç adettir. Elif ( ا ) Vav و) ) Yâ

Detaylı

Selim: Merhaba Ekrem! Ekrem: Hoşgeldin Selim!

Selim: Merhaba Ekrem! Ekrem: Hoşgeldin Selim! الو ح دة 2 8.SINIF iho arapça 2.ünite 1.ders sayfa 31 32 33 34 35 36 37 türkçesi ve alıştırmaların cevapları الم ح بوب ال ول: الد رس ا لد ر س ع إلى الح وار اآلت ي ثم اق رأ ه ا س ت م -1 س ل يم : م ر ح ب

Detaylı

Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi

Pazarlama Planı Hazırlama Eğitimi 1997-1998 Güneydoğu da Yeni Ufuklar Projesi 1.: 2000-2001 Güneydoğu da Yeni Ufuklar Projesi 2.: 1998-1999 Anadolu Üniversitesi : 1998-1999 Bilkent Üniversitesi : 1999-2000 Anadolu Üniversitesi : 1999-2000

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nisan 2013 URAP URAP (University Ranking by Academic Performance)

Detaylı

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه.

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه. 1 وطن ى تر ك يا عا ش ف ى يها وطى ن ت ر ك ى يا اج دا ى دى و ف ى يها اىعيش و ف ى يها اتر ب تظل لىن واتعلم وتس ى قيىن ساؤها ى مياهها وت غذ يىن خي راهتا و ى هي ىل. لا فانا ول ى ذا ما ا ج لك يا وطىن ف ى جبال

Detaylı

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

Not: Avrup finali sınavında Raviler de sorulacak. 1. Sünnet. 2. Mütevâtir Hadis sartlarini taşımayan hadise ne denir?

Not: Avrup finali sınavında Raviler de sorulacak. 1. Sünnet. 2. Mütevâtir Hadis sartlarini taşımayan hadise ne denir? Not: Avrup finali sınavında Raviler de sorulacak. 1. Sünnet I - Kuran ı Kerim ayetlerini pekiştirir II - Kuran ı Kerim ayetlerini açıklar. III - Kuran ı Kerim de izahı yapılmamış hükümleri açıklar IV -

Detaylı

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi. 1.ÜNİTE 2.Aşağıdaki marşı dinle ve tekrar et. HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM S.11 1.DERS: İsmin ne? 2.DERS: Hayırlı sabahlar (Günaydın) 3.DERS: Nasılsın? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1) Arkadaşınla sınıfta tercih edilen

Detaylı

YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ / TEZSİZ PROGRAMI

YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ / TEZSİZ PROGRAMI YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ / TEZSİZ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS Tezli Yüksek Lisans Programının eğitim dili İngilizcedir ve ALES (55) puanı gerekir.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I Editör Prof.Dr. Ahmet BOSTANCI Yazarlar Prof.Dr. Abdurrahman ÖZDEM R

Detaylı

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF , ,78722

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF , ,78722 Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 535,96914 539,78722 Boğaziçi Üni. Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979

Detaylı

Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu

Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan KONUR Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Tekirdağ, Ağustos 2009 Konur, Ö. (2009) Milliyet Gazetesi

Detaylı

18 Elektrik-Elektronik ,95

18 Elektrik-Elektronik ,95 1 Anadolu si (ESKİŞEHİR) 2 Elektrik-Elektronik (ing) 346.349 60 5,69 3 Bilgisayar (ing) 350.781 30 4,01 4 Ankara si 5 Elektronik 348.543 40 4,83 6 Bilgisayar 352.496 20 3,48 7 Atılım si (ANKARA) 8 Elektrik-Elektronik

Detaylı

AYET NO TA SİN MİM TOPLAM ADET AYET (ARAPÇA ORİJİNAL) 26: ل عل 26: : : : :

AYET NO TA SİN MİM TOPLAM ADET AYET (ARAPÇA ORİJİNAL) 26: ل عل 26: : : : : AYET NO TA SİN MİM TOPLAM ADET AYET (ARAPÇA ORİJİNAL) ه ب سم ا لل الر حم ن الر حيم 26:0 0 1 3 4 طسم 26:1 1 1 1 3 تلك ءايت الكتب الم بي 26:2 0 0 1 1 لع ه لك بخع ن فس ك ا ل يكونوا م ؤم ني 26:3 0 1 2 3 ها

Detaylı

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar www.bte.org.tr - bilgi@bte.org.tr 2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü. Üni.Adı Kont. Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.(İstanbul) 72 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 57 Çukurova Ü.(Adana)

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1. Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken,

HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1. Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken, ا HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1 لقد خ لق نا ا ل ن س ان ف ى اح س ن تق ويم Peygamber in gerekliliği Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken, (et-tîn

Detaylı

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir?

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? ما حكم ستقبا لقبلة ستدبا ها حا قضا حلاجة ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

Ele aldığımız Vahiy-Su örneğinde en temel benzetim ikilileri şu şekildedir: Gök İlahi kaynak Su Vahiy Rüzgar Görevli melek Yeryüzü/Toprak İnsan...

Ele aldığımız Vahiy-Su örneğinde en temel benzetim ikilileri şu şekildedir: Gök İlahi kaynak Su Vahiy Rüzgar Görevli melek Yeryüzü/Toprak İnsan... Su-Vahiy Benzetmesi Giriş Kuran ayetlerinde "gökte indirilen su ile ölü yeri canlandırmak" ve "ilahi kaynaktan indirilen vahiy ile karanlıklardaki insanları aydınlığa çıkarmak" konuları birbirine çok benzeyen

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

İBNÜ N-NAHVÎ VE EL-KASÎDETÜ L-MÜNFERİCE Sİ *

İBNÜ N-NAHVÎ VE EL-KASÎDETÜ L-MÜNFERİCE Sİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 75-79, ANKARA-TURKEY İBNÜ N-NAHVÎ VE EL-KASÎDETÜ L-MÜNFERİCE Sİ * Mehmet Sadi ÇÖĞENLİ ** a)hayatı: İsmi, Ebü

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 Dosya : 1112/12 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Aktüerya (Yüksekokul) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Detaylı

Mabed-Saray-Pazar üçgeni karşısında bir Nebi ve bir Yetim

Mabed-Saray-Pazar üçgeni karşısında bir Nebi ve bir Yetim Mabed-Saray-Pazar üçgeni karşısında bir Nebi ve bir Yetim Meryem Suresi 1 40 ayetler Veren ve koruyan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. ب س ماال ل هاال ر ح م ناال ر حمي م كهميعص [Meryem-1] [Meryem-2]

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 I) SÛRENİN

Detaylı

mf puan türü arası puanlarla girilebilecek bölümler

mf puan türü arası puanlarla girilebilecek bölümler mf puan 430-450 arası puanlarla girilebilecek bölümler www.dogrutercihler.com üniversite bölüm 1 Bilgisayar Müh HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) 108 108 MF-4 419,4745 450,8875 22200 21400 2 Diş

Detaylı

Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( ) 21 Subat 2017

Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( ) 21 Subat 2017 Turkiye Cumhuriyeti Akademik Performans Analizi ( 2011-2016) 21 Subat 2017 TAYFUN BASAL Bolge Direktoru Türkiye, Iran, Orta Dogu& Orta Asya t.basal@elsevier.com GLOBAL OLCEKTE BILIMSEL YAYIN GOSTERGELERI

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

MEDİNE-İ MÜNEVVERE Yİ ZİYÂRET REHBERİ

MEDİNE-İ MÜNEVVERE Yİ ZİYÂRET REHBERİ MEDİNE-İ MÜNEVVERE Yİ ZİYÂRET REHBERİ Yazan Abdulaziz b. Baz Tercüme Muhammed Şahin MEDİ NE-İ MÜNEVVERE Yİ Zİ YÂRET REHBERİ 2 Hamd, yalnızca Allah a, salât ve selâm da ondan sonra kıyâmete kadar peygamber

Detaylı

İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI

İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI I- Konunun Plânı N. Sabri AKIN A-Evliliğin Mahiyeti B-İslam da Evlilik C-Kur an da Evlilik D-Hadislerde Evlilik E-Evliliğin faydaları 1-Ferdi(bedeni ve sıhhi) faydaları

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

TELHIS ÖZET. açıklığında muhtelif yollar ile bir mânâyı murâd etmek kendisi ile bilinen ilimdir.

TELHIS ÖZET. açıklığında muhtelif yollar ile bir mânâyı murâd etmek kendisi ile bilinen ilimdir. TELHIS ÖZET TELHİS UL-MİFTAH MUSANNIFI:Abdurrahman b.ömer el kazvini (Hatib-i Dımışk) NOT:Telhis kitabı; Yusuf es sekkaki nin yazmış olduğu Miftah ul Ulum isimli kitabın 3.kısmı esas alınarak yazılmış

Detaylı

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla

GİRİŞ. tarihine göre elde edilmiştir. Kitapçık, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmış olup, 6 aylık periyotlarla GİRİŞ Bu kitapçık, Hazine Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında fiili olarak çalışan personelin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, unvan vb. durumlarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Tablolar ve 24 Şubat 2015

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

Öğretmenle öğrenciler arasında tanışma

Öğretmenle öğrenciler arasında tanışma iho arapça 8.sınıf 1.ünite 1.ders sayfa 10 11 12 13 14 15 16 türkçe çevirisi ve alıştırmaların cevapları. م راد : س ج ديد الد رس األ و ل: م د ر ه واق رأ ه ثم اك ت ب في د ف ت ر ك ع إلى الح وار اآلتي ا س

Detaylı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün -

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün - YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 205 BAŞARI SIRASI 205 TABAN PUANI Aktüerya İstanbul Devlet Marmara Üniversitesi Örgün Basım

Detaylı

HAC KURBANI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

HAC KURBANI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER HAC KURBANI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Ahmed el-ammârî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Mehmet Salih Köse 0-433 اكم اهدي» اغة ارت ية «مد بن أمحد اعماري رمجة:اممد مسم شاه مراجعة:اممد

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE BÖLÜM YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINABİLECEK ÜNİVERSİTELER

Detaylı

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA DERS KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 10 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ DEVLET

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Hakemli Makale 1995 DEN GÜNÜMÜZE HACETTEPE. Abstract

Hakemli Makale 1995 DEN GÜNÜMÜZE HACETTEPE. Abstract . Hakemli Makale 1995 DEN GÜNÜMÜZE HACETTEPE 1 * 8 Öz Anahtar Sözcükler: Abstract * 43 Yaz: Sayfa: 43 9 10 11 12 3 4 13 14 8 15 16 17 18 19 20 Yüzde Pay Kaynak: 21 Kaynak: 22 4 343 334 4 Kaynak: 23 388

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 41 329.692 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ALTINTEPE CÂMİİ İDEKİ YAZILAR VE MEÂLLERİ

ALTINTEPE CÂMİİ İDEKİ YAZILAR VE MEÂLLERİ KAYSERİ-TALAS KİÇİKÖY MAHALLESİ ALTINTEPE CÂMİİ İDEKİ YAZILAR VE MEÂLLERİ Y a z a n Ali Celâleddin Karakılıç 13-Muharrem-1433 08-12-2011 0 ALTINTEPE CÂMİİ İDEKİ YAZILAR VE MEÂLLERİ Y a z a n Ali Celâleddin

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMLARI 20 TEMMUZ 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMLARI 20 TEMMUZ 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMLARI 20 TEMMUZ 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) Dünya üniversiteleri, 10 sıralama sistemi tarafından her

Detaylı

PROGRAM BAŞARI SIRASI TABAN PUANLAR KONTENJAN PUAN TİPİ FAKÜLTE 2012 2013 2014 2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM BAŞARI SIRASI TABAN PUANLAR KONTENJAN PUAN TİPİ FAKÜLTE 2012 2013 2014 2013 2014 2015 2013 2014 2015 NO PUAN TİPİ ŞEHİR ÜNİVERSİTE PROGRAM ÖĞRETİM DİLİ VE TÜRÜ BAŞARI SIRASI TABAN PUANLAR KONTENJAN FAKÜLTE 2012 2013 2014 2013 2014 2015 2013 2014 2015 1. TM-1 İSTANBUL KOÇ EkonomiİKTISADI VE İDARI BILIMLER

Detaylı

ي ر ع ى ا مير المو مين ت و ل ى. MESLEKİ ARAPÇA-10 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) Sayfa - 1. Gözetiyor, otlatıyor.

ي ر ع ى ا مير المو مين ت و ل ى. MESLEKİ ARAPÇA-10 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) Sayfa - 1. Gözetiyor, otlatıyor. MESLEKİ ARAPÇA-10 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) ربيع الا و ل Rebiul-Evvel حياة Hayat, yaşam ق ل Söyle! و ل د Doğdu سي دنا Efendimiz عاش Yaşadı ت و ف ي Vefat etti ا خ يرا Son olarak ي ص

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

EN IYILER ARASINDA 17 TÜRK ÜNIVERSITESI!

EN IYILER ARASINDA 17 TÜRK ÜNIVERSITESI! EN IYILER ARASINDA 17 TÜRK ÜNIVERSITESI! Portal : http://habercenter.net İçeriği : Haber Tarih : 16.03.2017 Adres : http://habercenter.net/haber_1_1427844_en-iyiler-arasinda-17-turk-universitesi.html En

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Taban Puan Tavan Puan 1 Boğaziçi Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingili zce) 2 Ortadoğu Teknik (ODTÜ) Okul Öncesi

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi (İngilizce) Puan Küçük Büyük TM-3 72 451,404 483,791 5980 Hacettepe TM-3 67 425,767 481,887 14400 İstanbul TM-3 57 425,623 509,868 14500 Bahçeşehir (İngilizce) (Tam TM-3 6 422,725 445,145 15800

Detaylı

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 الوحدة 4 الت سو ق الد ر س الأ و ل: يف م ل ب ي ع امل الب س eyyü hidmeh arapça مستعد لخدمتك demektir. en güzel Türkçe

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI Üniversite Adı Programın Adı Kont. En Küçük ı İ.D. Bilkent BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) YGS-1

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Kişisel Mektup السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926

Kişisel Mektup السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 - Adres Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy

Detaylı

Kişisel Mektup السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926

Kişisel Mektup السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 - Adres Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy

Detaylı

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 10 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ

Detaylı

KABİR AZABININ TÜRLERİ

KABİR AZABININ TÜRLERİ KABİR AZABININ TÜRLERİ ] ريك Turkish [ Türkçe İbn-i Kayyim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 أنواع ذا اقر» اغة ارت ية «ن قيم اجوز ة رمجة: مد مسم شاه مراجعة: ع رضا شاه 2013-1434

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

SÜPER LİG A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU HACETTEPE ÜNİV. GAZİ ÜNİV. İST.BİLGİ ÜNİV. BOĞAZİÇİ ÜNİV.

SÜPER LİG A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU HACETTEPE ÜNİV. GAZİ ÜNİV. İST.BİLGİ ÜNİV. BOĞAZİÇİ ÜNİV. KORUMALI FUTBOL LİGİ FİKSTÜRÜ 0 Sezonu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Korumalı Futbol Ligi fikstür çekimine aşağıdaki Üniversiteler katılmış olup çekilen fikstüre göre gruplar ve müsabaka sistemi

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

konuyu görüntülü olarak izlemek için lütfen tıklayınız!

konuyu görüntülü olarak izlemek için lütfen tıklayınız! الوحدة 3 الأS سر رة والب ير ت م نر ت ت ك و ن GأSس ت ك الد ررS س الأ و ل : اأ فر راد الأS سر ة ت ر هيد konuyu görüntülü olarak izlemek için lütfen tıklayınız! İHL 9.sınıf Arapça 3.ünite 1.ders Aile ve Ev,

Detaylı

DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ / TEZSİZ Tezli Yüksek Lisans Programının eğitim dili İngilizcedir ve ALES (55) puanı gerekir. Tezsiz

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

Erasmus Programı Genel Değerlendirme

Erasmus Programı Genel Değerlendirme Erasmus Programı Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 6 Mayıs 2013 Ege Üniversitesi Türkiye de Erasmus Öğrenci Hareketliliği 18000 16000 17000 14000 12000 11998 10000 10095 8000

Detaylı

DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI a. İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

UTMK 27. DÖNEM GENEL KURUL ÜYELERİ

UTMK 27. DÖNEM GENEL KURUL ÜYELERİ UTMK 27. DÖNEM GENEL KURUL ÜYELERİ 1) İlgili Bakanlıklar Daimi Üyeler A)Millî Bakanlığı a)bakan b)müsteşar c)bakanlık tarafından belirlenecek 7 temsilci B)Dışişleri Bakanlığı a)müsteşar veya Temsilcisi

Detaylı

En başarılı üniversiteler hangisi? (3)

En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Abbas Güçlü En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Dokuz farklı kritere göre gerçekleştirilen üniversitelerin başarı sıralamasına tepki yağıyor. Çoğu da olumlu. Kızanlar yok mu? Elbette var. Aslında, enerjilerini,

Detaylı

Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi

Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi www.albarakahat.com 1. HAT YARIŞMASI Albaraka Türk Katılım Bankası olarak kültür-sanat etkinliklerimiz kapsamında 2005, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 1 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (STANBUL) Vakıf Bölüm Mühendislik ve Doa Bilimleri Programları (Üstü

Detaylı

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 498,06228. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 460,88234. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 457,60065

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 498,06228. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 460,88234. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 457,60065 Yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretiminde ders alabilmelerine izin verilmesi konusundaki talepler 25/06/2014 tarihli Yükseköğretim

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAKLARINDA HZ. PEYGAMBER İN DİL VE EDEBİYATTAKİ YERİNE BİR BAKIŞ*

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAKLARINDA HZ. PEYGAMBER İN DİL VE EDEBİYATTAKİ YERİNE BİR BAKIŞ* ARAP DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAKLARINDA HZ. PEYGAMBER İN DİL VE EDEBİYATTAKİ YERİNE BİR BAKIŞ* M. Akif ÖZDOĞAN * ÖZET Hz. Peygamber, dil ve edebîyat yönünden ileri düzeyde bulunan Arap toplumunda yetişmiş

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Muhlis AKAR A. Helal Ve Haram Konusunda Genel Prensipler Şunlardır: 1.Helal ve Haram kılma yetkisi Allah a aittir. 2.Harama götüren şeyler de haramdır.

Detaylı

SAHÎH KURBAN FIKHI. Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle

SAHÎH KURBAN FIKHI. Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle ع ذ س ت غ ف س ي س ت ع ذ د إ ان ذ د ل ل ئب د ي ش سي أ ع بن ب ي ث ب ل ل س ز أ ف س ب ي د ف ال ي ض م ن ي ي ض ه م ف ال ب د ي ن ي أ ش د أ ال إ ن إ ال د د ال ش س يك ن... أ ي ب ث ع د : أ ش د أ ي ذ د ا ع ج د ز

Detaylı

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014

TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği. 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Mersin Üniversitesi Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği 11 Aralık 2014 TÜBİTAK 1000 Üniversitelerin ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Tarafından

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME BİLGİLERİ (ÖSYS) YGS & LYS

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME BİLGİLERİ (ÖSYS) YGS & LYS ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME BİLGİLERİ (ÖSYS) YGS & LYS 2011 Üniversite Yerleşme Bilgileri FAKÜLTE & BÖLÜMLER ÜNİVERSİTE BAŞARIMIZ (2011) KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI TIP 6 DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK - SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

10.Sınıf Arapça 3.Ünite 3.ders FAKÜLTEDE- Sayfa:29,30,31,32,33 KIZ ÖĞRENCİLER FAKÜLTEDE

10.Sınıf Arapça 3.Ünite 3.ders FAKÜLTEDE- Sayfa:29,30,31,32,33 KIZ ÖĞRENCİLER FAKÜLTEDE 0.Sınıf Arapça.Ünite.ders FAKÜLTEDE- Sayfa:29,0,,2, الد رS س الث ال ث : يف الك ل ي ة 2 - اأي ن تù س ك ن الط ال بات 2- مل اذا الüص ديقات م ûش غوالت KIZ ÖĞRENCİLER FAKÜLTEDE - م تى ت ت ناو ل الüص ديقات العû

Detaylı

AÇILMASI ÖNERİLEN DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Aralık 2013)

AÇILMASI ÖNERİLEN DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Aralık 2013) AÇILMASI ÖNERİLEN DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Aralık 2013) ( ) Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı ( ) Enstitü Müdürlüğünün yazısı ve ekinde Enstitü Kurulu kararı YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

استانبول 3 شب و 4 روز. TOPKAPI www.hoteltopkapi.com. SABENA www.otelsabena.com. GRAND LIZA www.hotelliza.com. GRAND MILAN www.grandmilanhotel.

استانبول 3 شب و 4 روز. TOPKAPI www.hoteltopkapi.com. SABENA www.otelsabena.com. GRAND LIZA www.hotelliza.com. GRAND MILAN www.grandmilanhotel. و 4 روز TOPKAPI www.hoteltopkapi.com SABENA www.otelsabena.com SULTANA HMET GRAND LIZA www.hotelliza.com GRAND MILAN www.grandmilanhotel.com SEHZADE BASI MARINEM www.marinemhotelistanbul.com LALELI BUDO

Detaylı

KORUMALI FUTBOL 2012 SEZONU KATILAN ÜNİVERSİTELER VE SPORCU SAYILARI

KORUMALI FUTBOL 2012 SEZONU KATILAN ÜNİVERSİTELER VE SPORCU SAYILARI KORUMALI FUTBOL 2012 SEZONU KATILAN ÜNİVERSİTELER VE SPORCU SAYILARI SIRA SÜPER LİG ÜNİVERSİTENİN ADI SPORCU 1 HACETTEPE 40 3 2 ODTÜ 35 3 3 BİLKENT 46 3 4 GAZİ 35 3 5 ANADOLU 39 3 6 BAŞKENT 47 3 7 İST.BİLGİ

Detaylı