OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ"

Transkript

1 OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ Ferudun ATA * GİRİŞ Osmanlı Devleti nde suçluların cezalandırılması sistemini, 19. Yüzyıl öncesi ve sonrası olarak kabaca ikiye ayırmak gerekir. Klâsik dönemde daha çok İslâm hukukunun egemen olduğu bir sistemin, yani hapis ceza ve uygulamasının aslî ve yaygın bir ceza infaz yöntemi olmadığı anlaşılmaktadır. Tanzimat dönemine kadar Osmanlı döneminde hapis bir ceza kurumu olarak değil, yargılama öncesi tutuklama mekânı veya uyarı amaçlı kısa süreli bir ceza aracıdır. Bu döneme kadar cezalar; kısas, dövme, diyet, kalebentlik, para cezası, iple idam, çuval içinde denize bırakma ve sürgün şeklinde olmuştur. Ceza mekânı olarak genellikle zindan adı verilen kale burçları kullanılmıştır. İstanbul da suçun türüne göre Yedikule, Eminönü ndeki Baba Cafer ve Kasımpaşa daki Tersane zindanları yaygın olarak kullanılmaktaydı. Saray, kale, hisar, kule, tersane gibi yelerin mahbes olduğu, bunların hiçbirinin hapishane olarak inşa edilmediği görülmektedir 1. Buralar mahbesten başka, zindan, tomruk gibi adlar da anılmıştır. Zaten adı geçen yerlere gönderilen suçluların ne kadarlık bir süreyi kapsadığı açıkça belli de değildi. Osmanlı Devleti nin Tanzimat sonrası batılılaşma sürecine bağlı olarak birçok alanda olduğu gibi suçluların cezalandırılma meselesi de bir disiplin ve kayıt altına alınmaya başlanmış, ceza mekânları reforma tabi tutulmuştur. Batılı devletlerin de baskısıyla 1839 Tanzimat Fermanı nda ceza infaz sistemini eşitlikçi bir yapıya kavuşturma sözü verilmiştir. Bu çerçevede yabancı uzmanlardan da yardım alınmıştır. Özellikle 1858 yılında çıkarılan Ceza Kanunuyla hapishane, Osmanlı Devleti nde aslî bir ceza kurumu haline gelmiştir. Bu gelişme aynı zamanda mahbesten hapishaneye geçilmesi anlamına geliyordu. Islahat Fermanı nda da bu konuda iyileştirmelere yer verilmiş, suçlulara iyi bakılması, hapishanelerin bakımlı olması ön görülmüştür 2. * Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 1 Jülide A. Orat, Fadimana Çelik, Diyarbakır Vilayeti Hapishaneleri, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı 7, İlkbahar 2011, s ; Ufuk Adak, XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Aydın Vilayeti ndeki Hapishaneler, (Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2006, s Mümin Yıldıztaş, Mütareke Döneminde Suç Unsurları ve İstanbul Hapishaneleri, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmammış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 19977, s. 125.

2 394 OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ Islahat Fermanından sonraki süreçte Batılı devletlerle olan temasın artması, onların ülkedeki hapishane sistemine yönelik eleştirileri, devleti takip eden yıllarda bu konuda yeni adımlar atmaya zorlamıştır. İstanbul da ilk yeni hapishane 1870 yılında Sultanahmet te açılmıştır. Bu çerçevede İbrahim Paşa Sarayı nın bir kısmı Hapishane-i Umumi olarak kullanılmaya başlanmıştır yılında çıkarılan Hapishaneler Nizamnamesiyle de her kaza, liva ve vilayet merkezlerinde birer tevkifhane yani tutuklu evi ile hapishane kurulması ön görülmüştür. Bu nizamnameye göre, tevkifhane sorgulanmakta olan veya yargılaması sonuçlanmamış sanıklara mahsus iken, cezası kesinleşmiş olanlar da hapishanelerde kalacaktı. Bu nizamnamede kadınlar için de bir daire bulunacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca hapishane idaresi, hapishane görevlileri, mahpusların yiyecek-içecekleri, çalıştırılmalarını, koğuşlar, uyulacak kurallar ve ibadetler de bu düzenleme içinde yer almaktaydı 3. Şüphesiz Abdülhamit döneminde yapılan bu ıslah çalışmaları hapishaneleri istenilen modern bir yapıya kavuşturmuş değildi. İttihat Terakki döneminde de yeni hapishane yapımı, tamiratı ve fiziki ihtiyaçların giderilmesi yönündeki çalışmalar devam etmiştir yılında başlayan ve savaş şartlarında bile bitirilmeye çalışılan yeni hapishane projeleriyle daha modern bir bina yapımı esas alınmıştır. Bu bağlamda Avrupa ülkelerindeki hapishaneler incelenmiş ve en uygun olanlar yapılmaya başlanmıştır 4. Ancak savaş şartlarındaki her türlü gayrete rağmen hapishanelerin problemlerine yönelik şikâyetler bir türlü bitmemiş; fizikî yetersizlik, personel eksikliği, firarlar, ödenek yetersizliği ve mevcut binaların bakımına ilişkin şikâyet ve talepler gündemden hiç düşmemiştir. Hapishanenin Tarihçesi Osmanlı döneminde hapishane sistemine geçişe paralel olarak hapishane yapılan şehirlerden birisi de şüphesiz Konya vilayetidir. Osmanlı idarî taksimatına göre yirminci yüzyılın başında Konya nın 25 kazasından birisi olan Bozkır a ilk hapishanenin ne zaman yapıldığına ilişkin net bir bilgiye sahip olmamakla birlikte, 1911 yılı belgelerinde Bozkır a yeni hapishane ihtiyacından bahsedilmesi, bu tarihten birkaç yıl önce kötü durumda da olsa bir hapishanenin varlığı söz konusudur. Ancak hapishanenin bağımsız bir yapı olarak değil hükümet konağının içinde bir bölüm olarak hizmet verdiği,1913 yılında bu bölümün tamiratı için yapılan keşiften anlaşılmaktadır 5. 3 Kurtuluş Demirkol, II. Meşrutiyet Döneminde Edirne Vilayeti Hapishaneleri, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), Sakarya 2012, s. 21; Saadet Tekin, Osmanlı da Kadın ve Kadın Hapishaneleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 29, S. 47, Ankara 2010, s U. Adak, Aydın Vilayeti ndeki Hapishaneler, s Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dahiliye Nezareti Mebâni-i Emiriye ve Hapishaneler Müdüriyeti, 112/7. (Bundan sonra bu tasnif, BOA, DH. HPS olarak kısaltılarak verilmiştir).

3 OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ 395 Fizikî Yapısı ve Tamirat Talepleri Bozkır hapishanesinin yapıldığı günden itibaren karşılaşılan en ciddi problem, binanın sık sık bakıma ihtiyaç duyulması ve hapishane olarak kullanılan kısmın tutuklu ve mahkumlar için yeterli gelmediği yönünde Bozkır Kaymakamlığından yapılan şikayetlerdir yılında Dahiliye Nezareti ne Kaymakam tarafından gönderilen bir yazıda, hapishanenin mevcut tutuklular için yeterli olmadığı, tutukluların buraya sığmadığı, ayrıca bazı kısımlarının da yıkılmak üzere olduğu şikayetini dile getirilmektedir. Kaymakam yazısında, mevcut haliyle bile tutuklulara yeterli gelmeyen bu hapishanenin, henüz ele geçirilememiş olan 400 kadar mahkum şahıs olduğunu, bunların yakalanmasına çalışıldığını, yakalandığı zaman onları barındıracak bir yer olmaması sebebiyle buna bir çare bulunmasını istemektedir. Öte yandan kaymakam, jandarma komutanı ile diğer ilgililerin hapishanenin durumunu yerinde görmek üzere gittiklerinde son derece kötü bir vaziyette olduklarını görmüşlerdir. Tutukluların çok olması sebebiyle balık istifi gibi birbirlerinin üzerinde oturduklarını ifade etmişlerdir. Yine bu ziyaret sırasında hapishanenin bazı kısımlarının acilen tamire muhtaç olduğu, yeni bir hapishane yapılıncaya kadar mevcut hapishanenin ıslah edilmesi gerektiğini bildirmektedir. Kaymakamın yazısında dile getirdiği bir başka husus ise, aslında hapishaneye ait iken, bir önceki jandarma kumandanının bazı kısımları ahır olarak kullanması sebebiyle kalacak yer sıkıntısını daha da artırdığı şikâyetini dile getirmesidir. Bu kısımların tamiri edilmesi halinde önemli bir ihtiyacın karşılanmış olacağından, ahır olarak kullanılmış olan bölümün iskan amacıyla kullanılabilmesi için bir keşif yaptırmıştır 6. Bu keşif sonucu nezaretten bir takım malzeme ve para talebi olmuştur 7. Ancak kaymakam, hapishanenin tamiri veya ihtiyaç duyulan kısımların ıslahı için istediği ödeneğe Mal Müdürlüğünden olumlu bir cevap verilmemiştir. Balkan Savaşları döneninde yaşanan ciddi ekonomik problemler her alanı etkilediğinden, arzu edilen paranın gönderilme imkânı olmamış, bu yönde bir ödeneğin mevcut olmadığı bildirilmiştir. Tutuklulara yer bulma konusundaki aciliyet üzerine kaymakam, amele masrafından kurtulmak için inşaat işlerinde çalıştırmak üzere tutuklulardan istifade edilmesi ve sadece ihtiyaç duyulan kereste ve benzeri malzemeler için de 2500 kuruşluk bir meblağın verilmesini istemek suretiyle tutuklulara yer bulmaya çalışmıştır 8. Hazırlanan keşif raporlarıyla da ne tür bir malzemeye ve ne kadar ihtiyaç duyulduğu ve 6 BOA., DH. MB. HPS., 112/ BOA., DH. MB. HPS., 112/7. 8 BOA., DH. MB. HPS., 112/7-4.

4 396 OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ bunların her birinin kaç kuruş olduğu ayrıntılı bir biçimde listesi çıkarılmış olup hapishane probleminin giderilmesi cihetine gidilmiştir 9. Nisa veya Kadın Hapishanesi Osmanlı Devleti nde ilk erkek hapishanelerinin yapıldığı dönemde yani 1870 yılında henüz kadınlar için bir hapishane uygulaması yoktu. Muhtemelen ekonomik şartların kötülüğü, belli ölçüde kadın mahkum sayısının azlığı, kadın hapishaneleri uygulaması daha sonraki yıllara rastlar. Bu konudaki ilk örneklerden birisi 1883 yılında inşası planlanan Karesi sancağı Kadınlar Hapishanesidir kuruşla böyle bir hapishane yapımına başlanmıştır. Ancak gerek bu yıllarda gerekse daha sonraki yıllarda kadınlara ait hapishanelerin tamamı devlete ait değildi. Bu ihtiyaç kiralanmak suretiyle karşılanmıştır. Genellikle kaza yöneticileri tarafından güvenilir kadınların evleri maaş karşılığı hapishane olarak kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda da suçlu kadınların imam evinde veya kadın gardiyanların evinde cezalarını çektikleri yer almaktadır. Bu uygulamanın çok yaygın olduğunu belgelerdeki yazışmalardan görmek mümkündür 10. Bozkır küçük bir kaza olması sebebiyle burada devlete ait bir kadın hapishanesi yoktu tarihli bir belgeden daha çok ihtiyaç halinde kiralama suretiyle bu meselenin çözülmüş olduğu anlaşılmaktadır 11. Suçlular ve Suç Unsurları Bozkır Hapishanenin yapılışının ilk yılından itibaren tutuklu veya mahkûm sayısı ve suç unsurları hakkında yeterli bilgi-belgeye ulaşılamamış olsa da 1915 yılının ilk dört aylık yoklama cetveline ait listede suçlu sayısı kadın ve erkek olarak şu şekilde yer almıştır: 1915 yılı ilk dört aylık erkek mahkûm sayısı ve suç unsuru: Cünha suçundan 3 kişinin yattığı ve kadın mahkûmun olmadığı anlaşılmaktadır. Tutuklu erkek ve kadın sayısı: Erkek 8, Kadın 1 olmak üzere toplam 9 tutuklu bulunmaktadır yılı ilk dört aylık erkek mahkûm sayısı ve suç unsuru: Tabloda gösterilen cinayet, cünha, kabz suç unsurlarından herhangi bir mahkûmun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak tutuklu olarak aynı yıl, 25 erkek, 2 kadın olmak üzere 27 kişi yatmaktadır BOA., DH. MB. HPS., 112/ S. Tekin, Kadın Hapishaneleri, s BOA., DH. MB. HPS.;42/ BOA., DH. MB. HPS.;21/ BOA., DH. MB. HPS.;26/62-2.

5 OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ yılı ikinci yarısından sonra ise erkek mahkûm sayısı ve suç unsuru: Tabloda gösterilen cinayet, cünha, kabz suçlarından mahkûm bulunmamaktadır. Aynı yıl erkek tutuklu sayısı azalmış olup 14 e düşmüşken, hiç kadın tutuklu yoktur yılı ilk dört aylık erkek mahkûm sayısı ve suç unsuru: Cünha suçundan 7 erkek, 5 kadın olmak üzere 12 mahkûm vardır. Aynı yıl tutuklu sayısı ise 26 erkek ve 2 kadın olmak üzere 28 kişidir yılı ikinci yarısından sonra ise erkek mahkûm mayısı ve suç unsuru: 1918 yılının ilk yarısından farklı değildir. 7 erkek ve 5 kadın olmak üzere 12 mahkûm yatmaktadır. Aynı yılın ikinci yarsında da erkek ve kadın tutuklu sayısında herhangi bir değişiklik yoktur. Bu yoklama cetvellerinin altında, hapishane gardiyanı, doktor, jandarma kumandanı, müdde-i umumi yani savcı ve mahkeme reisinin imzaları mevcuttur. Sonuç: Sonuç itibariyle İkinci Meşrutiyetten sonra Konya merkez dahil olmak üzere, Beyşehir, Ereğli, Seydişehir, Sultaniye kazalarının yanı sıra Bozkır kazasında da bir hapishane olduğu anlaşılmaktadır. Hapishanelerle ilgili en büyük problemin, fizikî mekân ihtiyacıyla yeterli ödeneğin gönderilmemesi olduğu görülmektedir. Öte yandan mahkûm olarak yatmakta olan kişilerin daha çok küçük suçları ifade eden cünha suçlularıdır. Cinayet grubu içinde hiç mahkûmun bulunmaması, bu bölgedeki cinayet suçlarından mahkûm olanların, daha büyük ve güvenliği yeterli olan hapishanelere gönderildiğini göstermektedir. Kadın suçlu sayısının oldukça düşük olması, ayrı bir kadın hapishanesinin zaruri olmadığına işaret etmektedir.

6 398 OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ KAYNAKÇA Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti Mebâni-i Emiriye ve Hapishaneler Müdüriyeti (BOA. DH. MB. HPS) Diğer Kaynaklar Adak, Ufuk; XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Aydın Vilayeti ndeki Hapishaneler, (Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir Demirkol, Kurtuluş; II. Meşrutiyet Döneminde Edirne Vilayeti Hapishaneleri, (Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), Sakarya Orat, Jülide A., Çelik, Fadimana; Diyarbakır Vilayeti Hapishaneleri, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı 7, İlkbahar Tekin, Saadet; Osmanlı da Kadın ve Kadın Hapishaneleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 29, S. 47, Ankara Yıldıztaş, Mümin; Mütareke Döneminde Suç Unsurları ve İstanbul Hapishaneleri, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmammış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1997)

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 109

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 109 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 109 XX. Yüzyılın Başlarında Menteşe Sancağı Hapishaneleri Menteşe Sanjak Prisons in The Early 20th Century Mehmet TEMEL * ÖZET Hapis, ceza infaz sistemi olarak Osmanlı ceza

Detaylı

20. YÜZYIL BAŞLARINDA TURGUTLU HAPİSHANESİNİN GENEL DURUMU. Arş.Gör. Zafer ATAR Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

20. YÜZYIL BAŞLARINDA TURGUTLU HAPİSHANESİNİN GENEL DURUMU. Arş.Gör. Zafer ATAR Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:9, Sayı:1, Mart 2011 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. 20. YÜZYIL BAŞLARINDA TURGUTLU HAPİSHANESİNİN GENEL DURUMU Arş.Gör. Zafer ATAR

Detaylı

HÜDAVENDİGAR VİLAYETİNDE HAPİSHANELER VE MAHPUSLAR (1914-1917) PRISONS AND PRISONERS IN HUDAVENDIGAR PROVINCE (1914-1917) Halim DEMİRYÜREK *

HÜDAVENDİGAR VİLAYETİNDE HAPİSHANELER VE MAHPUSLAR (1914-1917) PRISONS AND PRISONERS IN HUDAVENDIGAR PROVINCE (1914-1917) Halim DEMİRYÜREK * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 42 Volume: 9 Issue: 42 Şubat 2016 February 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HÜDAVENDİGAR

Detaylı

LGBTİ MAHKUMLARA HAPİSHANEDE İŞKENCE GİBİ TECRİT

LGBTİ MAHKUMLARA HAPİSHANEDE İŞKENCE GİBİ TECRİT LGBTİ MAHKUMLARA HAPİSHANEDE İŞKENCE GİBİ TECRİT! Aralık 2, 2015, 11:40 Birçok sivil toplum kuruluşu, yaptıkları ortak bildiri ile Alanya L Tipi Hapishanesindeki LGBTİ mahpusların fiili olarak tecrit altında

Detaylı

Mütareke Dönemi nde Osmanlı Hapishanelerinin Durumu Mücahit ÖZÇELİK Erciyes Üniversitesi ÖZÇELİK, Mücahit, Mütareke Dönemi nde Osmanlı Hapishanelerinin Durumu. CTAD, Yıl 7, Sayı 14 (Güz 2011), 16-39. Balkan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE DE HAPİSHANE SORUNU

CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE DE HAPİSHANE SORUNU ÇTTAD,VII/16-17, (2008/Bahar-Güz), s.s. 187-201 CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE DE HAPİSHANE SORUNU Saadet TEKİN* Sevilay ÖZKES** Özet 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı hapishanelerinde insan sağlığına uygun olmayan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2. Doğum Tarihi : 20.10.1962. Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. E-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih

Detaylı

EDİRNE VİLAYETİ ÖRNEĞİNDE OSMANLI HAPİSHANESİ ÇALIŞANLARI

EDİRNE VİLAYETİ ÖRNEĞİNDE OSMANLI HAPİSHANESİ ÇALIŞANLARI Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi / Journal of Balkan Research Institute Cilt/Volume 6, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2017, ss. 79-107. Geliş Tarihi Received Date: 16.07.2017 Kabul Tarihi Accepted Date:

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İZMİT HAPİSHANESİ

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İZMİT HAPİSHANESİ II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İZMİT HAPİSHANESİ Kurtuluş * Giriş Osmanlı da Tanzimat ve Sultan II. Abdülhamit dönemleri modern anlamdaki hapishanelerin imparatorluğa giriş yaptığı ve yapılandığı dönemlerdir.

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

Osmanlı Hapishaneleri Üzerine Bir Değerlendirme: Karesi Hapishanesi Örneği*

Osmanlı Hapishaneleri Üzerine Bir Değerlendirme: Karesi Hapishanesi Örneği* Osmanlı Hapishaneleri Üzerine Bir Değerlendirme: Karesi Hapishanesi Örneği* An Evaluation on Ottoman Prisons: The Example of Karesi Prison Özgür YILDIZ** Öz Şehirlerde ilk hapishane 1555 yılında kurulmuş

Detaylı

ADIYAMAN-GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ( TÜM KAYMAKAMLIK BĠRĠMLERĠ)

ADIYAMAN-GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ( TÜM KAYMAKAMLIK BĠRĠMLERĠ) ADIYAMAN-GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ( TÜM KAYMAKAMLIK BĠRĠMLERĠ) SIRA NO 1-2- VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

Osmanlı da Kadın ve Kadın Hapishaneleri

Osmanlı da Kadın ve Kadın Hapishaneleri Osmanlı da Kadın ve Kadın Hapishaneleri Women and Women Prison in Ottoman Saadet TEKİN Öz Osmanlı toplumu nda kadın ve kadına bakış açısı geleneksel ve dinsel kısıtlamalar ile şekillenmiş ve Tanzimat dönemine

Detaylı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu 24. Dönem 4. Yasama Yılı 2014 (Rapor Komisyonun 29.01.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) ANKARA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMLERİNDE ESKİŞEHİR HAPİSHANESİ ( ) Emine GÜMÜŞSOY

OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMLERİNDE ESKİŞEHİR HAPİSHANESİ ( ) Emine GÜMÜŞSOY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Aralık 2014 December 2014 Yıl 7, Sayı XX, ss. 215-249. Year 7, Issue XX, pp. 215-249. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh637 OSMANLI DEVLETİ

Detaylı

DİYARBAKIR VİLAYETİ HAPİSHANELERİ The Prisons of Diyarbakır City

DİYARBAKIR VİLAYETİ HAPİSHANELERİ The Prisons of Diyarbakır City Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 7, İlkbahar Spring 2011, 73-95 DİYARBAKIR VİLAYETİ HAPİSHANELERİ The Prisons of Diyarbakır City Jülide A. ORAT

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayı Konu : 56020453/2013-610.01-1084/1884/3417 : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/12/2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/35141-261866

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN) TANIM Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrolünü yapan kişidir.

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

19. YÜZYIL SONU VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA GEBZE HAPİSHANESİ

19. YÜZYIL SONU VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA GEBZE HAPİSHANESİ 19. YÜZYIL SONU VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA GEBZE HAPİSHANESİ Emine * Giriş Bildirinin konusu olan Gebze hapishanesi ile ilgili bilgilere geçmeden önce söz konusu dönemde Gebze nin idari yapısı, nüfusu ve

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu 1-2 Ağustos 2009 Editörler Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ-Doç.

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

CERAİM-İ UMUMİYE CETVELLERİNE GÖRE KUDÜS SANCAĞINDA ADAM ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARI (R M.1913/1914) Fatih ÖZTOP Demet KARASU

CERAİM-İ UMUMİYE CETVELLERİNE GÖRE KUDÜS SANCAĞINDA ADAM ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARI (R M.1913/1914) Fatih ÖZTOP Demet KARASU Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2017 March 2017 Yıl 10, Sayı XXIX, ss. 205-219. Year 10, Issue XXIX, pp. 205-219. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh1030 CERAİM-İ UMUMİYE

Detaylı

Şiddetin Psikolojisi Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Cezaevi Ortamında Şiddet

Şiddetin Psikolojisi Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Cezaevi Ortamında Şiddet Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı Cezaevi Ortamında Şiddet Cezaevi Ortamında Şiddet Mahkumların olumsuz davranışı (misconduct), mahkum-personel uyuşmazlıkları,

Detaylı

Mahkemeden Hapishaneye

Mahkemeden Hapishaneye Mahkemeden Hapishaneye Giriş Bu kitapçık Prisoners Families and Friends Service (Mahkum Aileleri ve Arkadaşları Destek Birliği) tarafından davalılar ve ailelerini, davalıların hapis edilmeleri ihtimaline

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

Sinop adının geçtiği her zaman akla ilk KOĞUŞLARIN SAĞIR VE DİLSİZ ŞİMDİ SİNOP CEZAEVİ. Stj. Av. Duygu ÜNAL

Sinop adının geçtiği her zaman akla ilk KOĞUŞLARIN SAĞIR VE DİLSİZ ŞİMDİ SİNOP CEZAEVİ. Stj. Av. Duygu ÜNAL KOĞUŞLARIN SAĞIR VE DİLSİZ ŞİMDİ SİNOP CEZAEVİ Stj. Av. Duygu ÜNAL Sinop adının geçtiği her zaman akla ilk gelenlerden biri; sürgünleri, kaçmanın imkânsızlığı ve yatan ünlüleri ile meşhur cezaevidir. Cezaevinde

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı belli

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 18 Mart 2013 Nr. Ref.: RK394/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI111/12 Başvurucu Mithat Lozhani Şartlı Tahliye Heyeti nin MD/PKL No. 02/12 sayı ve 29 Mayıs 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ BEYLİKLER DÖNEMİ Beylikler,14.yy. başı Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen beylikleri, Selçuklulardan sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren yapıtlar vermişlerdir.

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır.

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Dr. Rabia BİLİCİ 1 Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Zorunlu tedavi kavramı : Psikiyatriye özgü mü? Psikiyatrinin ihtilaflı konularından biri. Tüm

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı tarafından, o yerde bulunan bankalara yatırılan her

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Adli Tıp Enstitüsü ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR? ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR? Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ 1- Kırtasiyeciliği engellemek ve taleplerin Genel Sekreterliğimize daha çabuk ulaşabilmesi amacıyla, atama talep formlarının ekli cetvelde belirtilen tarihe

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Disiplinlerarası Suç ve Suçluluk Çalışmaları

Disiplinlerarası Suç ve Suçluluk Çalışmaları Disiplinlerarası Suç ve Suçluluk Çalışmaları (1923-2015) Sosyal Hizmet Perspektifinde Bibliyografik Bir Değerlendirme Ömer Miraç YAMAN İstanbul da doğdu. 1999 yılında Yunus Emre Süper Lisesi nden mezun

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25832 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali

Detaylı

HAPİSTE SAĞLIK POLİTİKA BELGESİ

HAPİSTE SAĞLIK POLİTİKA BELGESİ HAPİSTE SAĞLIK POLİTİKA BELGESİ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin Üye Devletlere Avrupa Cezaevleri Kuralları Hakkında Rec (2006) 2 Sayılı Tavsiye Kararı, Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese, insan

Detaylı

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT Oğuz KILINÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. oguz.kilinc@deu.edu.tr SUNUM PLANI Tütün kontrol hiyerarşisi

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete

Detaylı

TOPLUMSAL BARIŞA HİZMET EDEN BİR MÜESSESE OLARAK "UZLAŞTIRMA"

TOPLUMSAL BARIŞA HİZMET EDEN BİR MÜESSESE OLARAK "UZLAŞTIRMA" TOPLUMSAL BARIŞA HİZMET EDEN BİR MÜESSESE OLARAK UZLAŞTIRMA Yazımızın içeriğine giriş yapmadan evvel, bir hususu belirtmek isterim: Başlıkta kendisine yer verilen barış kavramı, işbu yazıda, siyasi veya

Detaylı

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Neslihan Erkan İlan-ı Hürriyet II. Meşrutiyet, 1878 de askıya alınan Kanun-i Esasi nin yeniden yürürlüğe girmesiyle 23 Temmuz 1908 de başladı. Osmanlı coğrafyasında yeniden meşruti

Detaylı

ZABIT KATİBİ. - Bilgisayar, - Dosya ve klasör, - Faks makinesi, - Fotokopi makinesi, - Yazıcı. KULLANILAN, ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN

ZABIT KATİBİ. - Bilgisayar, - Dosya ve klasör, - Faks makinesi, - Fotokopi makinesi, - Yazıcı. KULLANILAN, ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN TANIM Adliyelerde, Cumhuriyet savcılıklarında, İcra Müdürlüklerinde, Yüksek yargıda, Anayasa Mahkemesinde bölge idare mahkemelerinde, seçim kurulları gibi yerlerde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Geçici Kurallar Geçici Madde 1. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenmiş Olan Fiileri de İçermesi.

YEDİNCİ KISIM Geçici Kurallar Geçici Madde 1. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenmiş Olan Fiileri de İçermesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 1Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlâmlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası Anayasanın

Detaylı

Ergenekon'da 19 tahliye, işte tahliye olan isimler

Ergenekon'da 19 tahliye, işte tahliye olan isimler On5yirmi5.com Ergenekon'da 19 tahliye, işte tahliye olan isimler Ergenekon davasında tutuklu Tuncay Özkan, Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında tahliye kararı çıktı.

Detaylı

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 İÇİNDEKİLER ÖnSöz...5 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI...7 I. Oturum OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ÇAPAKÇUR (BİNGÖL) ÇEVRESİNDE

Detaylı

AÇIKLAMA Araştırmacı: Yok. Konuşmacı: Yok. Danışman: Yok

AÇIKLAMA Araştırmacı: Yok. Konuşmacı: Yok. Danışman: Yok AÇIKLAMA 2012-2015 Araştırmacı: Yok Konuşmacı: Yok Danışman: Yok CEZAEVİ NÜFUSUNDA İNTİHAR DAVRANIŞI ve MÜDAHALE İLKELERİ Dr.B.Rahşan ERİM Balıkesir Devlet Hastanesi 2 AÇIKLAMA 2012-2015 Araştırmacı: Yok

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU TARİH İÇİNDE BURDUR

I.BURDUR SEMPOZYUMU TARİH İÇİNDE BURDUR I.BURDUR SEMPOZYUMU TARİH İÇİNDE BURDUR 754 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 755 20. YÜZYILIN BAŞINDA BURDUR DA ASAYİŞ OLAYLARI (1912-1919) Ali Rıza GÖNÜLLÜ * Osmanlı coğrafyasında, 20. Yüzyılın

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

3. Yargı Paketi ne getiriyor?

3. Yargı Paketi ne getiriyor? 3. Yargı Paketi ne getiriyor? Temmuz 04, 2012-10:31:35 Kamuoyunda 3. Yargı Paketi olarak bilinen, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR BASHKIM REXHEPI BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2017/5874)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR BASHKIM REXHEPI BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2017/5874) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR BASHKIM REXHEPI BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/5874) Karar Tarihi: 20/2/2017 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan Üyeler : Engin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR AKADEMİK ARAŞTIRMALAR TARİH ANABİLİM DALI OSMANLI UYGARLIĞI OSMANLI NIN MAHPES TEN MODERN HAPİSHANELERE GECİŞ SÜRECİ Hazırlayan Kemal Bozkaya * Haklar:Telif ve Kullanım Hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi Neslihan Erkan Meşrutiyetin İlk Seçimi Seçimin başlıca iki partisi: İttihat veterakki & Ahrar Fırkası İki dereceli seçim İttihat ve Terakki nin seçim zaferi

Detaylı

Hollanda Ceza İnfaz Sisteminde Eğitim

Hollanda Ceza İnfaz Sisteminde Eğitim Hollanda Ceza İnfaz Sisteminde Eğitim 27 January 2011 Araştırma sorusu Hollanda da çocuk ve kadın hükümlülerin eğitimi nasıl organize edilmektedir? Yöntem 4 Çocuk Islah Evi, 2 Kadın Hapishanesi Kaynaklar:

Detaylı

HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINAAYRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25848)

HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINAAYRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25848) HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINAAYRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25848) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI KONYA İLİ DURUM ANALİZİ Ahmet ÇELİK

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI KONYA İLİ DURUM ANALİZİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Karayolu Trafik Kanunu gereğince, motorlu araçların, modeline bakılmaksızın belirli aralıklarla teknik denetimlerinin (periyodik muayene) yapılması gerekmektedir. Araç muayeneleri, 1985 yılına

Detaylı

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA 1- NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı