3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ"

Transkript

1 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.2. Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Dünya Miras Alanları proje paketlerinin içeriği dört Dünya Miras Alanı başlıkları altında sunulmuştur. Projeler; Proje Kodu, Proje Paketi Adı, Proje Tanımı, Yönetim Planı İle Bağlantı, Sorumlu Kurum, İlgili Kurumlar, Kaynaklar, Süre ve Diğer Kurumların Programlanan Projeleri İle Bağlantı bileşenlerinden oluşmaktadır. Dünya Miras Alanları için belirlenen proje paketlerindeki proje tanımlarında Proje kodu Dünya Miras Alanı nın resmi adındaki ilk iki kelimenin baş harfleri olarak kodlama sisteminin ilk bileşenini oluşturmaktadır. Proje kodunun ikinci bileşeni proje numarası olup numaralandırma temalardan bağımsız olarak devam etmektedir. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Dünya Miras Alanları için tanımlanan projelerin örnek kodlaması şu şekildedir; AP-PP1 > AP: Sultanahmet Arkeolojik Parkı PP1: Proje 1 SC-PP6 > SC: Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı PP6: Proje 6 ZC-PP12 > ZC: Zeyrek Camii (Pantakrator Manastırı) ve Çevresi Koruma Alanı PP12: Proje 12 KS-PP17 > KS: Kara Surları PP17: Proje Sultanahmet Arkeolojik Parkı Projeleri Arkeolojik Park için tanımlanan proje paketinde beş adet proje belirlenmiştir. Aşağıda Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları ndan Arkeolojik Park için tanımlanan projeler liste halinde sıralanmıştır. Daha sonra bu alanda tanımlanan her bir projenin proje kodu, adı, tanımı, plan hedef, strateji, eylem ile diğer projeler ile olan ilişkisi, sorumlu ve ilgili kurumlar, kaynaklar ve süre ile varsa diğer kurumların programlanan projeleri ile bağlantısının yer aldığı proje künyeleri sunulmuştur. Ardından her bir proje için bir açıklama metni yer almaktadır. Proje açıklamasında projenin oluşturulma nedeni, tespit edilen hangi sorun ya da sorunlara çözüm getireceği, proje çıktıları ve beklenen etkileri ile künye bilgileri özetlenmiştir. AP-PP1 SUR-İ SULTANİ VE YAKIN ÇEVRESİ ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ AP-PP2 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA MÜZELER ALANI VE ARKEOPARK GELİŞTİRME PROJESİ AP-PP3 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA KONUT-TURİZM DENGESİNİN SAĞLANMASI PROJESİ AP-PP4 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ AP-PP5 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ

2 PROJE KODU: PROJE ADI: AP-PP1 SUR-İ SULTANİ VE YAKIN ÇEVRESİ ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ PROJE TANIMI: Sur-i Sultani yi (Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Darphane-i Amire, Aya İrini, diğer mekanlar ve bahçeleri kapsayan alanı) anıt müze olarak değerlendirmek üzere anıt eser /müze kurulunu oluşturmak, Sur-i Sultani nin korunmasını sağlayacak ve özgün kullanımını yansıtacak kısa, orta ve uzun dönemde uygulanabilecek restorasyon ve çevre düzenleme projeleri ni, müze yönetim planlarını hazırlatmak, Sur-i Sultani nin yakın çevresinde yer alan anıt eser niteliğindeki diğer kültür varlıklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla o esere özel anıt eser kurullarını oluşturmak. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: AP-H3 İlgili Strateji: AP-H3S1 İlgili Eylemler: AP-H3S1E1, AP-H3S1E2, AP-H3S1E3 İlgili Proje Paketleri: AP-PP2, AP-PP4, AP-PP5, II-PP7, VII-PP29 SORUMLU KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, Üniversiteler KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SÜRE: Kısa DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03007, K03002 AP-PP1 SUR-İ SULTANİ VE YAKIN ÇEVRESİ ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ Sur-i Sultani ve Yakın Çevresi Anıt Eserleri Koruma Projesi, Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nda yer alan anıt eserlerin koruma ilke ve standartları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımlarının yapılması gerekliliği ve bu eserler ile yakın çevrelerinin uygun işlevlerle geliştirilememesi sorunundan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Proje, genel olarak anıt eserlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla anıt eser kurullarının oluşturulması, Alan daki anıt eserlerin restorasyonlarının ve ilişkili çevre düzenleme projelerinin gerçekleştirilmesi adımlarını içermektedir. Ayrıca, Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Darphane-i Amire, Aya İrini ve diğer mekanlar ile bahçelerini içeren Sur-i Sultani için Sur-i Sultani Müze Yönetim Planı nın hazırlanması öngörülmektedir. Proje, Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan kararlarında Tarihi Yarımadada korunması gerekli kültür envanterinde yeralan tescilli anıt ve sivil eserlerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılarak korunması ve bu tür yapıların Topkapı Sarayı müze fonksiyonu ile bütünleştirilerek kullanılması maddesi ile de ilişkilidir.

3 Proje çerçevesini, Yönetim Planı nın AP-H3 kodlu Osmanlı, Bizans ve Klasik Dönemleri yansıtan Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerini vurgulayan bir Müzeler Alanı yaratılması hedefi ve bu hedefe bağlı olarak tanımlanmış olan AP-H3S1 kodlu Topkapı Sarayı nın bütün birimleriyle birlikte dönemini ve özgün kullanımını yansıtan bir anıt eser ve bir müze olarak değerlendirilmesi stratejisi oluşturmuştur. Proje ile ilgili Yönetim Planı nda tanımlanan eylemler ise aşağıdaki gibidir: Sur-i Sultani yi (Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Darphane-i Amire, Aya İrini, diğer mekanlar ve bahçeleri kapsayan alanı) bir bütün anıt eser olarak ele almak, anıt müze olarak değerlendirmek üzere anıt eser /müze kurulunu oluşturmak (AP-H3S1E1) Sur-i Sultani nin korunmasını sağlayacak ve özgün kullanımını yansıtacak kısa, orta ve uzun dönemde uygulanabilecek mimari ve çevre düzeni ölçeğinde koruma projelerini hazırlamak, uygulamak ve izlemek (AP-H3S1E2) Sur-i Sultani nin yanı sıra, başta Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi olmak üzere, Alan da yer alan anıt eser niteliğindeki diğer taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla o esere özel anıt eser kurullarını oluşturmak (AP-H3S1E3) Projenin sorumlu kurumu olarak tanımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı eşgüdümünde, bu kurum ve yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve ilgili üniversiteler tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Proje, İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünün k03007 kodlu Tarihi Sit Alanlarında Kentsel Tasarım-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri, k03002 kodlu Tarihi Türbe, Hazire Ve Mezarlık Alanlarının Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP7 Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi Çerçevesinin Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi VII-PP29 Tarihi Yarımada daki Kültürel Mirasın Afet Riskine Karşı Güçlendirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması Projesi AP-PP2 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Müzeler Alanı Ve Arkeopark Geliştirme Projesi AP-PP4 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi AP-PP5 Sultanahmet Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi Proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Sur-i Sultani için Anıt Eser - Müze Kurulu nun oluşturulması Sur-i Sultani Müze Yönetim Planı nın hazırlanması Sur-i Sultani nin yakın çevresindeki anıt eserler için esere özel Anıt Eser Kurulu oluşturulması Sur-i Sultani yakın çevresi Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı içerisindeki anıt eserlerin restrorasyonlarının ve yakın çevrelerinin çevre düzenleme projelerinin hazırlanarak uygulanması ve izlenmesi Projede, Sur-i Sultani nin bir bütün olarak ele alınarak koruma ve kullanma koşullarının hazırlanacak yönetim planı ile düzenleniyor olması, projenin başlıca faydası olarak tanımlanabilir. Diğer yandan proje, Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki anıt eserlerin yakın çevreleriyle bütünlük içerisinde ele alınarak restorasyon ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirilmesini vurguladığı için de önem taşımaktadır. Projenin başlıca faydasının Sur-i Sultani başta olmak üzere Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki anıt eserlerin korunmasına sağlayacağı katkı olduğu söylenebilir.

4 PROJE KODU: PROJE ADI: AP-PP2 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA MÜZELER ALANI VE ARKEOPARK GELİŞTİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerini oluşturan yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının, kimliklerine uygun olarak korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi için Müzeler Alanı oluşturmak ve bu kapsamda Büyük Saray ve Aziz Euphemia kalıntılarını, Gülhane Parkı ve Arkeoloji Müzesi bahçelerindeki kalıntıları arkeolojik park olarak değerlendirmek; Büyük Saray Kalıntıları ile Osmanlı sivil mimari yapılarının oluşturduğu dokunun birlikteliğini korumak için hazırlanan plan ve programları geliştirmek. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: AP-H1, AP-H2, AP-H3 İlgili Stratejiler: AP-H1S1, AP-H2S1, AP-H3S1 İlgili Eylemler: AP-H1S1E1, AP-H1S1E2, AP-H1S1E3, AP-H2S1E1, AP-H2S1E2, AP-H3S1E1 İlgili Proje Paketleri: AP-PP1, AP-PP4, AP-PP5, II-PP8 SORUMLU KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KVK Bölge KuruluMüdürlükleri, Fatih Belediyesi, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü KAYNAKLAR: İBB Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü, İstanbul İl Özel İdaresi SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03002 AP-PP2 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA MÜZELER ALANI VE ARKEOPARK GELİŞTİRME PROJESİ Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Müzeler Alanı ve Arkeopark Geliştirme Projesi Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının yeterince değerlendirilememesinden ve uygun işlevlerle geliştirilememesinden kaynaklanan koruma-kullanma sorunlarının çözümlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Proje genel olarak Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nda bir Müzeler Alanı oluşturulması ve bu kapsamda Alan daki yer altı kültür varlıklarının da değerlendirildiği bir arkeolojik parkın düzenlenmesi adımlarını içermektedir.

5 Proje çerçevesini, Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nı konu alan üç adet Yönetim Planı hedefi ve bunlara bağlı olarak belirlenmiş stratejiler oluşturulmaktadır. Bunlar; AP-H1 kodlu Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının kimliklerine uygun olarak korunması, yaşatılması ve değerlendirilmesi hedefi ile AP-H1S1 kodlu Kentsel yaşamın sürdüğü alanlarda bulunan arkeolojik mirasın koruma ve yaşatma ilke ve standartlarına uygun yaklaşımlarla değerlendirilmesi stratejisi; AP-H2 kodlu Büyük Saray kalıntılarının (Bukoleon Sarayı, Mozaik Müzesi) bir bütünlük içerisinde algılanmasının sağlanması hedefi ile AP-H2S1 kodlu Büyük Saray ve Hipodrom un korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik uygun ve uygulanabilir yöntemlerin geliştirilmesi stratejisi; AP-H3 kodlu Osmanlı, Bizans ve Klasik Dönemleri yansıtan Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerini vurgulayan bir Müzeler Alanı yaratılması hedefi ile AP-H3S1 kodlu Topkapı Sarayı nın bütün birimleriyle birlikte dönemini ve özgün kullanımını yansıtan bir anıt eser ve bir müze olarak değerlendirilmesi stratejisidir. İlgili hedef ve stratejilere bağlı olarak tanımlanmış ve bu projeyi yönlendirmekte olan eylemler ise aşağıdaki gibidir: Büyük Saray ve Aziz Euphemia kalıntılarını arkeolojik park olarak düzenlemek (AP-H1S1E1) Gülhane Parkı ve Arkeoloji Müzesi bahçelerindeki kalıntıları arkeolojik park olarak düzenlemek (AP- H1S1E2) Arkeolojik alanların korunması ve değerlendirilmesi konusunda toprak altındaki eserlerin ne şekilde korunacağı ve değerlendirileceği, kazı yapılıp yapılmayacağı konusunda fizibilite raporlarının hazırlanmasını sağlamak (AP-H1S1E3) Büyük Saray kalıntılarını ilgili Müzeler yönetiminde düzenlenmek (AP-H2S1E1) Büyük Saray Kalıntıları ile Osmanlı Sivil Mimarisinin oluşturduğu dokunun birlikteliğini korumak için hazırlanan plan ve programları geliştirmek, izlemek (AP-H2S1E2) Sur-i Sultani yi (Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Darphane-i Amire, Aya İrini, diğer mekanlar ve bahçeleri kapsayan alanı) bir bütün anıt eser olarak ele almak, anıt müze olarak değerlendirmek üzere anıt eser /müze kurulunu oluşturmak (AP-H3S1E1) Projenin sorumlu kurumu olarak tanımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı eşgüdümünde, bu kurum ve yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KVK Bölge Kurulu Müdürlüğü, Fatih Belediyesi ve Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Proje, İBB Projeler Müdürlüğünün K03002 İstanbul Genelinde Müze Projeleri ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP8 TARİHİ YARIMADA DAKİ ARKEOLOJİK ALANLARI KORUMA VE DEĞERLENDİRME PROJESİ AP-PP4 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi AP-PP5 Sultanahmet Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi AP-PP1 Sur-i Sultani ve Yakın Çevresi Anıt Eserleri Koruma Projesi Beklenen proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Müzeler Alanı ve Arkeolojik Park Arkeolojik Park ile Osmanlı dönemine ait tarihi dokunun birlikteliğini korumak üzere plan ve programlar

6 Proje ile oluşturulması öngörülen Müzeler Alanı ile Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerini oluşturan yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının kimliklerine uygun olarak korunması, yaşatılması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Büyük Saray ve Aziz Euphemia kalıntılarının, Gülhane Parkı ve Arkeoloji Müzesi bahçesindeki kalıntıların Arkeolojik Park olarak düzenlenmesi ise Alan daki arkeolojik mirasın korunarak değerlendirilmesini sağlayacaktır. Diğer yandan projede arkeolojik alanlarla ilgili yapılacak düzenlemelerin tarihi doku arasındaki birlikteliğin sağlanması ve korunmasına yönelik plan ve programların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Projenin başlıca faydası Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki farklı dönemlere ait yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının uyum ve birliktelik içerisinde korunmasını ve uygun işlevlerle kullanılmasını sağlayacak araçları tanımlamasıdır. PROJE KODU: AP-PP3 PROJE ADI: SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA KONUT-TURİZM DENGESİNİN SAĞLANMASI PROJESİ PROJE TANIMI: Sultanahmet, Cankurtaran ve Küçük Ayasofya Mahallelerinde konut-ticaret ve turizm fonksiyonları arasında denge sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek üzere koruma ve geliştirme projelerini hazırlatmak ve uygulatmak. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: AP-H4 İlgili Strateji: AP-H4S1 İlgili Eylemler: AP-H4S1E1 İlgili Proje Paketleri: AP-PP4, AP-PP5, II-PP14, IV-PP20, VII-29 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi KAYNAKLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi SÜRE: Kısa DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011>Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

7 AP-PP3 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA KONUT-TURİZM DENGESİNİN SAĞLANMASI PROJESİ Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nda geleneksel konut kullanımının giderek azaldığı, yerini turizm başta olmak üzere ilişkili iş kollarına bıraktığı görülmektedir. Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Konut-Turizm Dengesinin Sağlanması Projesi, bu sorunun önüne geçilerek konut ve turizm fonksiyonları arasında dengenin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Proje genel olarak Sultanahmet, Cankurtaran ve Küçük Ayasofya Mahallelerinde konut-ticaret ve turizm fonksiyonları arasında denge sağlanmasını ve bu doğrultuda yaşam kalitesini yükseltmek üzere koruma ve geliştirme projeleri hazırlatılmasını ve uygulanmasını öngörmektedir. Proje, Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Sultanahmet ve Cankurtaran bölgesindeki yeni yapılaşmalarda Hmaks:9.50m.aşılmayacağı, bölgenin geleneksel mimari karakteri ile uyumlu uygulamalara izin verileceği hükmü ile ilişkilidir. Projenin çerçevesi, Yönetim Planı nın AP-H4 kodlu mevcut konut işlevinin korunması hedefi ve AP-H4S1E1 kodlu Sultanahmet, Cankurtaran ve Küçük Ayasofya mahallelerinde koruma ile konut-ticaret ve turizm fonksiyonları arasında denge sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek üzere koruma ve geliştirme projelerini hazırlamak, uygulamak ve izlemek stratejisi oluşturmaktadır. Projenin sorumlu kurumu olarak tanımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin eşgüdümünde, İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Proje, İBB Şehir Planlama Müdürlüğünün Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışması ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP14 Tarihi Yarımada da Yaşam Kalitesini Yükseltme Projesi IV-PP20 Tarihi Yarımada da Kültür Varlıklarının Algılanmasının Arttırılması / Yerin Ruhunun Kavranması Projesi VII-29 Tarihi Yarımada daki Kültürel Mirasın Afet Riskine Karşı Güçlendirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması Projesi AP-PP4 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi AP-PP5 Sultanahmet Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi Proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Alan daki konut kullanımını içeren Sultanahmet, Cankurtaran ve Küçük Ayasofya mahallelerinde tescilli sivil kültür varlıklarının restorasyonu Geleneksel sokak dokusuna özen gösteren kentsel tasarım projeleri Konut alanlarında yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla geliştirilecek kentsel hizmetler ve mahalle halkının ortak kullanımına yönelik düzenlenecek kamusal alanlar Bu projenin gerçekleştirilmesinde, sivil mimarlık örneklerini konu alan koruma uygulamaları ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini konu alan projeler arasında eşgüdümün sağlanması önem taşımaktadır.

8 PROJE KODU: PROJE ADI: AP-PP4 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ PROJE TANIMI: Sultanahmet Dünya Miras Alanı nın kültür turizmi içindeki yerini güçlendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlik ağını kurmak, alandaki tüm anıtları içine alan bilgilendirme maketleri ve panoları geliştirmek, üç boyutlu ve etkileşimli web sitesi geliştirmek, Dünya Miras Alanı nı tanıtıcı yayınlar, harita ve broşürler hazırlamak; Dünya Miras Alanı na tanıtıcı ve bilgilendirici geziler düzenlemek. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: AP-H5 İlgili Strateji: AP-H5S1 İlgili Eylemler: AP-H5S1E1, AP-H5S1E2, AP-H5S1E3 İlgili Proje Paketleri: AP-PP1, AP-PP2, AP-PP3 SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı SÜRE: Kısa / devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K10004, Fatih Belediyesi Gönüllü Turizm Elçileri projesi AP-PP4 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ Sultanahmet Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerinin yeterince tanıtılmadığı saptamasından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Proje genel olarak Alan ın kültür turizmi içerisindeki yerini güçlendirecek ve Alan ın tanıtımını sağlayacak araçları tanımlamaktadır. Projenin çerçevesini Yönetim Planı nın AP-H5 kodlu Dünya Miras Alanı nın tanınmasının sağlanması hedefi ve AP-H5S1 kodlu Dünya Miras Alanı nın ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim araçları ile tanıtılması" stratejisi oluşturmaktadır. Projeyi yönlendiren eylemler ise aşağıda verilmektedir: Kültür turizmini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslar arası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlik ağının kurulmasını sağlamak (AP-H5S1E1)

9 Hem mevcut anıtları hem Sphendone u içine alan bilgilendirme panosu, maket vb. projeler programlamak (AP-H5S1E2) Dünya Miras Alanı nı tanıtıcı yayınlar, harita ve broşürler hazırlatmak (AP-H5S1E3) Dünya Miras Alanı na tanıtıcı ve bilgilendirici geziler düzenlemek/düzenletmek (AP-H5S1E4) Projenin sorumlu kurumu olarak tanımlanan Alan Yönetimi Başkanlığı nın eşgüdümünde, bu kurum ve yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Proje, İBB yatırım programında yeralan İBB Turizm Müdürlüğünün K10004 kodlu Tanıtım Materyali Basımı projesi ve Fatih Belediyesinin farklı yaş grupları için düzenlediği semt gezileri ve gönüllü turizm elçileri projesi ile bağlantılıdr Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: AP-PP1 Sur-i Sultani Ve Yakın Çevresi Anıt Eserleri Koruma Projesi AP-PP2 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Müzeler Alanı Ve Arkeopark Geliştirme Projesi AP-PP3 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Konut-Turizm Dengesinin Sağlanması Projesi Proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Ulusal ve uluslar arası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlikler Alan daki anıtları konu alan bilgilendirme maketleri ve panolar hazırlanması ve Alan a yerleştirilmesi Alan ı tanıtıcı nitelikte, üç boyutlu ve etkileşimli web sitesi Alan ı tanıtan yayın-harita-broşürlerden oluşan tanıtım paketlerinin hazırlanması ve ziyaretçilere sunulması Projenin başlıca faydası, tanımlanan araçlarla Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerinin ve Alan da gerçekleştirilen bakım ve onarım uygulamalarının ziyaretçilere ve kent halkına tanıtılmasıdır. PROJE KODU: PROJE ADI: AP-PP5 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Sultanahmet Dünya Miras Alanı ndaki koruma uygulamalarını daha etkin hale getirmek için mevcut kamu kaynaklarına ek olarak yeni kaynaklar yaratmak, farklı kaynakların planlanan ve programlanan projelerde etkin kullanımını sağlamak, koruma uygulamaları ile ilgili kamu-özel-sivil toplum ortaklık modellerini uygulamak. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: AP-H1, AP-H2, AP-H3, AP-H4, AP-H5 İlgili Stratejiler: AP-H1S1, AP-H2S1, AP-H3S1 İlgili Eylemler: AP-H1S1E1, AP-H1S1E2, AP-H2S1E1, AP-H2S1E2, AP-H3S1E1 İlgili Proje Paketleri: AP-PP1, AP-PP2, AP-PP3, II-PP11

10 SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Üniversiteler, Fatih Belediyesi, İl Özel İdaresi KAYNAKLAR: SÜRE: Orta/ devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03006 AP-PP5 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ Sultanahmet Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi, koruma konusunda yaratılan kaynakların Sultanahmet Dünya Miras Alanı ndaki kültür varlıklarının korunması çalışmalarına verimli bir şekilde yansıtılamaması sorunun giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Proje, genel olarak mevcut kamu kaynaklarına ek olarak yeni kaynaklar yaratmak, farklı mali kaynakların planlanan ve programlanan projelerde etkin kullanımını sağlamak ve koruma çalışmalarında kamu-özelsivil toplum ortaklık modellerini uygulamak yoluyla Sultanahmet Dünya Miras Alanı ndaki koruma uygulamalarını daha etkin hale getirmeyi amaçlamaktadır. Proje çerçevesini Yönetim Planı nın Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nı konu alan hedef ve stratejileri oluşturmaktadır. Bu hedefler sırasıyla AP-H1 kodlu "Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının kimliklerine uygun olarak korunması, yaşatılması ve değerlendirilmesi, AP-H2 kodlu Büyük Saray kalıntılarının Bukoleon Sarayı, Mozaik Müzesi) bir bütünlük içerisinde algılanmasının sağlanması, AP-H3 kodlu Osmanlı, Bizans ve Klasik Dönemleri yansıtan Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerini vurgulayan bir 'Müzeler Alanı yaratılması, AP-H4 kodlu Mevcut konut işlevinin korunması hedefleridir. İlgili stratejiler ise; AP-H1S1 kodlu Kentsel yaşamın sürdüğü alanlarda bulunan arkeolojik mirasın koruma ve yaşatma ilke ve standartlarına uygun yaklaşımlarla değerlendirilmesi, AP-H2S1 kodlu Büyük Saray ve Hipodrom un korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik uygun ve uygulanabilir yöntemlerin geliştirilmesi, AP-H3S1 kodlu Topkapı Sarayı nın bütün birimleriyle birlikte dönemini ve özgün kullanımını yansıtan bir anıt eser ve bir müze olarak değerlendirilmes, AP-H3S2 kodlu kültür varlıklarının yönetiminde, korunmasında, tasarım ve uygulamada, uzmanlık ve ekipmanda yüksek standartların kullanılmasının sağlanması, AP-H4S1 kodlu konut-ticaret ve turizm fonksiyonları arasında dengenin sağlanması stratejileridir. Projeyi yönlendiren Yönetim Planı nda tanımlanmış eylemler ise aşağıdaki gibidir: Büyük Saray ve Aziz Euphemia kalıntılarını arkeolojik park olarak değerlendirmek (AP-H1S1E1) Gülhane Parkı ve Arkeoloji Müzesi bahçelerindeki kalıntıları arkeolojik park olarak değerlendirmek (AP-H1S1E2) Büyük Saray kalıntılarını ilgili Müzeler yönetiminde düzenlenmek (AP-H2S1E1)

11 Büyük Saray Kalıntıları ile Osmanlı Sivil Mimarisinin oluşturduğu dokunun birlikteliğini korumak için hazırlanan plan ve programları geliştirmek, izlemek (AP-H2S1E2) Sur-i Sultani yi (Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Darphane-i Amire, Aya İrini, diğer mekanlar ve bahçeleri kapsayan alanı) bir bütün anıt eser olarak ele almak, anıt müze olarak değerlendirmek üzere anıt eser /müze kurulunu oluşturmak (AP-H3S1E1) Projenin sorumlu kurumu olarak tanımlanan Alan Yönetimi Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin eşgüdümünde, İstanbul Valiliği, İl Özel İdaresi, Fatih Belediyesi ve ilgili üniversiteler tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. İBB AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından da ilgili projelere ve fonlara ulaşılması öngörülmektedir. Proje, İBB yatırım programında Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünün K03006 kodlu Katkı Payı Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Her Türlü Proje Ve Uygulamalar çalışması ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP11 Tarihi Yarımada daki Koruma Ve Restorasyon Uygulamalarında Kamu Finansmanı Eşgüdümü Ve Kamu-Özel Sektör-Sivil Toplum Kuruluşları Ortaklık Geliştirme Projesi AP-PP1 Sur-i Sultani Ve Yakın Çevresi Anıt Eserleri Koruma Projesi AP-PP2 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Müzeler Alanı Ve Arkeopark Geliştirme Projesi AP-PP3 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Konut-Turizm Dengesinin Sağlanması Projesi Beklenen proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Sultanahmet Dünya Miras Alanı ndaki kültür varlıklarının bakım ve onarım ihtiyaçları yönünden incelenmesiyle oluşturulan restorasyon çalışmaları programı Koruma uygulamalarına yönelik mevcut kamu kaynaklarına ek olarak yeni kaynaklar elde edilmesi Restorasyon programı çerçevesinde gerçekleştirilen mevcut ve ek kaynakların verimli bir şekilde kullanıldığı restorasyon uygulamaları Koruma çalışmalarında kamu-özel-sivil toplum ortaklık modelleri Proje ile koruma alanındaki mevcut kaynakların etkin bir şekilde kullanımı sağlanırken yeni kaynakların da yaratılması ve kamu-özel-sivil toplum ortaklık modellerini uygulama fırsatını sunması bakımından önem taşımaktadır. Projenin öngördüğü adımlar ve araçların kullanımları ile Sultanahmet Dünya Miras Alanı ndaki koruma çalışmalarının gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

12 Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı Projeleri Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı için tanımlanan proje paketi içinde beş adet proje belirlenmiştir. Aşağıda Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları ndan Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı için tanımlanan projeler liste halinde sıralanmıştır. Daha sonra bu alanda tanımlanan her bir projenin proje kodu, adı, tanımı, plan hedef, strateji, eylem ile diğer projeler ile olan ilişkisi, sorumlu ve ilgili kurumlar, kaynaklar ve süre ile varsa diğer kurumların programlanan projeleri ile bağlantısının yer aldığı proje künyeleri sunulmuştur. Ardından her bir proje için bir açıklama metni yer almaktadır. Proje açıklamasında projenin oluşturulma nedeni, tespit edilen hangi sorun ya da sorunlara çözüm getireceği, proje çıktıları ve beklenen etkileri ile künye bilgileri özetlenmiştir. SC-PP6 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ SC-PP7 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI SİVİL MİMARLIK YAPILARINI KORUMA PROJESİ SC-PP8 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI GELENEKSEL SOKAK DOKUSUNUN KORUNMASI PROJESİ SC-PP9 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ SC-PP10 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ PROJE KODU: PROJE ADI: SC-PP6 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ PROJE TANIMI: Süleymaniye Dünya Miras Alanı ndaki anıt eserlerle ilgili uygulamalar için mevzuata uygun Anıt Eser Kurulu oluşturmak; Süleymaniye Meydan Çeşmesi, Mimar Sinan Türbesi, Bozdoğan Kemeri, Atıf Efendi Kütüphanesi, Molla Gürani Camii, Sebsefa Hatun Camii, Vefa Lisesi, Kalenderhane Camii gibi bölgedeki anıt eserlerin bakım ve basit onarımlarını da bu proje kapsamında bütünleştirmek. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: SC-H1 İlgili Strateji: SC-H1S4 İlgili Eylemler: SC-H1S4E1 İlgili Proje Paketleri: SC-PP9, SC-PP10, II-PP7, VII-29 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Üniversiteler KAYNAKLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi SÜRE: Kısa DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03007, K03002, U50007

13 SC-PP6 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ Süleymaniye Dünya Miras Alanı Anıt Eserleri Koruma Projesi, Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı nda yer alan anıt eserlerin korunmasında karşılaşılan sorunlardan yola çıkılarak oluşturulmuştur. Konunun uzmanları tarafından Süleymaniye de de bazı anıt eserlerin koruma ve restorasyon uygulamalarında bilimsel ve teknik yanlışlıklar yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından gereken kalitenin sağlanamadığı belirtilmektedir. Bazı eserler de restorasyon ve bakımlarının yapılmaması sonucu hızlı köhneleşme sürecine girmiştir. Bu proje tanımlanan sorunlar karşısında Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı nda yeralan anıt eserlerin korunmasına yönelik duyulan ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuştur. Bu kapsamda proje Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı içinde yer alan anıt eserlerin koruma çalışmalarının koruma ilke ve standartları doğrultusunda yapılmasına yönelik araçları belirlemektedir. Proje çerçevesi Yönetim Planı nın SC-H1 kodlu "Süleymaniye Dünya Miras Alanı nda yer alan kültür varlılarının korunması; bakım ve onarımlarının çağdaş koruma ilke ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi ve yapılan çalışmaların daha hızlı ve doğru olması için uluslar arası ve ulusal destek sağlanması hedefinde yeralmaktadır. Bu hedefe bağlı strateji Süleymaniye DMA da yer alan anıt eserlerin ve külliye yapılarının korunması; bakım ve onarımlarının koruma ve yaşatma ilke ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi dir (SC-H1S4). Proje ile ilgili Yönetim Planı nda tanımlanan eylemler ise aşağıdaki gibidir: Süleymaniye Camii ne bağlı külliye yapılarını bir anıt eser olarak ele almak, Anıt Eser Kurulu oluşturmak (SC-H1S4E1) Anıt eserleri bakım ve onarım ihtiyaçları yönünden inceleyerek restorasyon çalışmalarını programlamak ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek (SC-H1S4E2) Projenin ortak paydası anıt eserlerde yapılacak koruma ve restorasyon uygulamalarında ilke ve standartların oluşturulması, bu çalışmaların adımlarının belirlenmesi ve anıtlardaki uygulamalar için Anıt Eser Kurulu oluşturulmasıdır. Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda KVK Bölge Kurulu Müdürlüğü, İBB ve Alan Yönetimi Başkanlığı eşgüdümünde gerçekleştirilecektir. Proje, İBB yatırım programında yer alan Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğünün K03007 kodlu Tarihi Sit Alanlarında Kentsel Tasarım-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri ve K03002 kodlu Tarihi Türbe, Hazire Ve Mezarlık Alanlarının Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri ve Şehir Aydınlatma Müdürlüğünün U50007 İstanbul'un Muhtelif Bölgelerindeki Tarihi Eserlerin (Camiler, Köprüler,Saraylar,Çeşmeler,Kuleler Ve Benzeri Anıtlar) Ve Muhtelif Yapıların Dış Cephe Aydınlatma Tesislerinin Yapımı projeleri ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP7 Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi Çerçevesinin Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi VII-PP29 Tarihi Yarımada daki Kültürel Mirasın Afet Riskine Karşı Güçlendirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması Projesi SC-PP9 Süleymaniye Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi SC-PP10 Süleymaniye Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi Proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki anıt eserlerin restorasyon çalışmaları programı

14 Devam eden anıt eser restorasyon çalışmalarının koruma ilke ve standartları doğrultusunda tamamlanması; tanıtımlarının yapılması Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki anıt eserlerin restorasyonuna başlanması (Süleymaniye Meydan Çeşmesi, Mimar Sinan Türbesi, Bozdoğan Kemeri, Atıf Efendi Kütüphanesi, Molla Gürani Camii, Sebsefa Hatun Camii, Vefa Lisesi, Kalenderhane Camii) Anıt Eser Kurulu Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı nda yer alan anıt eserlerin koruma ilke ve standartları doğrultusunda ve bakım ve onarım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulmuş bir program çerçevesinde restorasyonlarının gerçekleştirilecek olması, projenin başlıca faydası olarak tanımlanabilir. PROJE KODU: PROJE ADI: SC-PP7 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI SİVİL MİMARLIK YAPILARINI KORUMA PROJESİ PROJE TANIMI: Süleymaniye Dünya Miras Alanı nında başlatılan koruma ve restorasyon çalışmalarını tüm bölge için genişleterek devam ettirmek, İBB KUDEB bünyesindeki Ahşap ve Taş Eğitim Atölyesi nin Süleymaniye deki kültür varlıklarının bakım ve onarımlarını koruma ilke ve standartlarına uygun olarak sürdürmesini destekleyici çalışmalar yapmak, belgesi olmayan ya da rekonstrüksiyonu yapılamayacak yok olan eserlerin yerine çevreye uyumlu yeni yapıların yapılmasını teşvik etmek. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: SC-H1 İlgili Strateji: SC-H1S2, SC-H1S3 İlgili Eylemler: SC-H1S2E1, SC-H1S3E1 İlgili Proje Paketleri: SC-PP9, SC-PP10, II-PP7, VII-29 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Üniversiteler, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı KAYNAKLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB SÜRE: Kısa / devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03008

15 SC-PP7 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI SİVİL MİMARLIK YAPILARINI KORUMA PROJESİ Süleymaniye Dünya Miras Alanı Sivil Mimarlık Yapılarını Koruma Projesi Süleymaniye Camii ve Çevresi DMA da yer alan sivil mimarlık yapılarının korunmasında karşılaşılan sorunlardan yola çıkılarak oluşturulmuştur. Sivil mimarlık yapılarının yıpranması, köhneleşmesi, yıkılması korunamaması önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Tescilli yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi yaklaşımının yaygınlaşması da Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras alanındaki sivil mimarlık yapılarının aslına uygun korunması açısından sorunlar oluşturmaktadır. Proje, Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki sivil mimarlık yapılarının koruma ilke ve standartları doğrultusunda bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesini ve bu alandaki örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasını konu almaktadır. Proje, Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hükümleri içinde Süleymaniye bölgesindeki yeni yapılaşmalarda Hmaks:9.50m.aşmayacağı, bölgenin geleneksel mimari karakteri ile uyumlu uygulamalara izin verileceği maddesi ile ilişkilidir. Proje çerçevesini, Yönetim Planı nın SC-H1 kodlu Süleymaniye DMA nda yer alan kültür varlıklarının korunması; bakım ve onarımlarının çağdaş koruma ilke ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi hedefi ve bu hedefe bağlı olarak tanımlanmış restorasyon uygulamalarında geleneksel malzeme ve geleneksel inşaat tekniklerinin kullanılması, özgün malzeme ve tekniklerin kaybının en aza indirilmesi (SC- H1S2) ve zorunlu rekonstrüksiyon uygulamalarında çağdaş koruma ilke ve standartlarının kullanılması (SC-H1S3) stratejileri oluşturmaktadır. Projenin ilgili hedef ve stratejilerine ilişkin eylemler aşağıdaki gibidir: İBB KUDEB bünyesindeki Ahşap ve Taş Eğitim Atölyesi nin Süleymaniye deki kültür varlıklarının bakım ve onarımlarını koruma ilke ve standartlarına uygun olarak sürdürmesini destekleyici çalışmalar yapmak (SC-H1S2E1) Bu konudaki bilimsel ve teknik altyapıyı geliştirmek (SC-H1S3E1) Projenin, sorumlu kurumlar olarak tanımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KUDEB in eşgüdümünde, bu kurumlar ve yanı sıra İstanbul Valiliği, ilgili üniversiteler ve Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. İBB yatırım programında yer alan ve Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünün yürüttüğü K03008 kodlu Süleymaniye Yenileme Alanında Avan Proje ve Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi bu projeyle bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP7 Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi Çerçevesinin Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi VII-PP29 Tarihi Yarımada daki Kültürel Mirasın Afet Riskine Karşı Güçlendirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması Projesi SC-PP9 Süleymaniye Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi SC-PP10 Süleymaniye Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi Proje çıktıları şunlardır: Süleymaniye Dünya Miras Alanı nında sivil mimarlık yapılarının koruma ilke ve standartları doğrultusunda gerçekleştirilmiş bakım ve onarım çalışmaları

16 Süleymaniye Dünya Miras Alanı ndaki sivil mimarlık yapılarına yönelik bakım ve onarım faaliyetlerine İBB KUDEB bünyesindeki Ahşap ve Taş Eğitim Atölyesinin etkin katılımı ve geliştirilmiş işbirliği Projenin beklenen çıktıları Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki sivil mimarlık yapılarının koruma ve restorasyon uygulamalarının koruma ilke ve standartları çerçevesinde gelişmiş olmasıdır. Ayrıca Devam eden Ahşap ve Taş İşçiliği eğitim atölyelerinin faaliyetlerinin desteklenerek yapılacak uygulamalarda işbirliğinin sağlanması ve yaygınlaştırılması, sivil mimarlık örneklerinin aslına uygun olarak korunması ve bu üretim biçimlerinin canlı tutulması projenin önemli faydalarındandır. PROJE KODU: SC-PP8 PROJE ADI: SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI GELENEKSEL SOKAK DOKUSUNUN KORUNMASI PROJESİ PROJE TANIMI: Süleymaniye Dünya Miras Alanı nındaki geleneksel sokak dokusunun koruma ilke ve standartlarına uygun olarak korunması için, aykırı yol düzenlemeleri ve yapılaşmaları saptamak ve yeniden düzenlemek, sokak dokusunu oluşturan tüm unsurların Alan daki kültür varlıklarıyla uyumlu olmasını sağlayacak kentsel tasarım uygulamaları gerçekleştirmek, yeni binaların mevcut sokak dokusu ve çevre ile uyumlu olmasını sağlamak. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: SC-H2 İlgili Strateji: SC-H2S1 İlgili Eylemler: SC-H2S1E2, SC-H2S1E3, SC-H2S1E4 İlgili Proje Paketleri: SC-PP9, SC-PP10, II-PP14, IV-PP20, VII-PP30 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Üniversiteler KAYNAKLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03007

17 SC-PP8 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI GELENEKSEL SOKAK DOKUSUNUN KORUNMASI PROJESİ Süleymaniye Dünya Miras Alanı Geleneksel Sokak Dokusunun Korunması Projesi Alanın geleneksel sokak dokusunun bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalması sorunu nedeniyle oluşturulmuştur. Proje yeni yapılanmaların sokak silüetini dikkate almaması, yeni yapılan döşeme uygulamaları ile sokak kotunun yükselmesi vb. sorunların giderilmesini; yeni yapılanmanın geleneksel sokak dokusu ve kültür varlıkları ile uyumunun araştırılması ve gerekli kentsel tasarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi adımlarını içermektedir. Proje, Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planındaki 1. Derece Koruma Bölgelerinde geleneksel yol dokusunun korunması ve yaya yolu haricinde yeni yollar açılmaması; anıt ve sivil eserlerin yoğun olduğu sokaklarda yol kotlarının orijinal seviyelerinin korunması; tek anıt eserden oluşan 1. Derece Koruma Bölgelerinde hazırlanacak kentsel tasarım projelerinin eserin cephe aldığı tüm sokaklar için yapılması ve koruma bölgelerini birbirine bağlayacak yaya güzergahları oluşturulması hükümleri ile ilişkilidir. Proje çerçevesi Yönetim planının SC-H2 kodlu Süleymaniye DMA nda geleneksel sokak dokusunun korunması; bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi hedefi ve bu hedefe bağlı geleneksel sokak dokusunun korunmasında etkin ve bütünleşik kentsel koruma ilke ve standartlarına uyulması (SC-H2S1) stratejisini içermektedir. Proje ile ilgili Yönetim Planı nda tanımlanan eylemler ise aşağıdaki gibidir: Kirazlı Mescit, Ayrancı, Fetva Yokuşu, Yoğurtçu, Hayriye Hanım vb. sokakların bakım, onarım ve diğer uygulamalar sırasında özgünlüğünü koruyacak projeler geliştirmek, uygulamak ve izlemek (SC-H2S1E1) Alanda yapılacak yeni binaların mevcut sokak dokusu ve çevre ile uyumunu sağlamak üzere geliştirilen tasarım rehberlerinin uygulanmasını sağlamak (SC-H2S1E2) Sokak dokusunu oluşturan tüm unsurların, Alan daki kültür varlıklarıyla uyumlu olmasını sağlayacak kentsel tasarım uygulamaları gerçekleştirmek, izlemek (SC-H2S1E3) Demirbaş Mahallesi, Hocapaşa Hamza Sokak ta yer alan kilise ve Kirazlı Mescit Sokağındaki Hipojenin araştırılmasını programlamak (SC-H2S1E3) İlgili hedef ve stratejileri sağlamak üzere sokak dokusunun korunması ve yeni uygulamalarda gerekli kentsel tasarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi için sorumlu kurum İstanbul büyükşehir Belediyesi olup projenin İstanbul Valiliği ve Üniversiteler ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Proje İBB yatırım programında Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünün K03007 kodlu Tarihi Sit Alanlarında Kentsel Tasarım-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP14 Tarihi Yarımada da Yaşam Kalitesini Yükseltme Projesi IV-PP20 Tarihi Yarımada da Kültür Varlıklarının Algılanmasının Arttırılması / Yerin Ruhunun Kavranması Projesi VII-PP30 Tarihi Yarımada daki Sokak Dokusundan Kaynaklanan Afet Risk Alanlarının Belirlenmesi Projesi SC-PP9 Süleymaniye Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi SC-PP10 Süleymaniye Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi

18 Proje çıktıları aşağıdaki gibidir: Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki Sokak düzenlemelerinin ve yapılaşmaların geleneksel sokak dokusu ve kültür varlıklarıyla uyum düzeyinin araştırılması ve gerekli müdahalelere ilişkin önerilerin hazırlanması Yapılan araştırma ve öneriler doğrultusunda kentsel tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi Proje ile Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki mevcut yapılaşmaların mevcut sokak dokusu ve tarihi çevre ile uyumlu olmasını sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, yeni yapılaşmaların tarihi çevre ile uyumlu olmasını sağlayacak kriterlerin vurgulanması beklenmektedir. PROJE KODU: PROJE ADI: SC-PP9 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ PROJE TANIMI: Süleymaniye Dünya Miras Alanı nın kültür turizmi içindeki yerini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlik ağını kurmak, alandaki tüm anıtları içine alan bilgilendirme maketleri ve panoları geliştirmek, üç boyutlu ve etkileşimli web sitesi geliştirmek, Dünya Miras Alanı nı tanıtıcı yayınlar, harita ve broşürler hazırlamak; Dünya Miras Alanı na tanıtıcı ve bilgilendirici geziler düzenlemek. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: SC-H1 İlgili Strateji: SC-H1S1 İlgili Eylemler: SC-H1S1E2 İlgili Proje Paketleri: SC-PP6, SC-PP7, SC-PP8 SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turizm Birlikleri KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı SÜRE: Orta / devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K10004

19 SC-PP9 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ Süleymaniye Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi Alan ın üstün evrensel değerinin ve kültür varlıklarının yeteri kadar tanınmaması ve yanlış bilgilenme sorunlarını çözmek için oluşturulmuştur. Alan ın Ulusal ve Uluslar arası ortamda kültür turizmi ve üstün evrensel değer içindeki yerinin yeteri kadar bilinmiyor olması karşısında doğan tanıtım ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayacaktır. Proje genel olarak Alan ın kültür turizmi içerisindeki yerini güçlendirecek ve Alan ın tanıtımını sağlayacak araçları tanımlamaktadır. Projenin çerçevesini Yönetim Planı nın SC-H3 kodlu Dünya Miras Alanı nın tanınmasının sağlanması hedefi ve AP-H5S1 kodlu Dünya Miras Alanı nın ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim araçları ile tanıtılması stratejisi oluşturmaktadır. Projeyi yönlendiren eylemler ise aşağıda verilmektedir: Kültür turizmini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslar arası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlik ağının kurulmasını sağlamak (SC-H3S1E1) Hem mevcut anıtları hem Sphendone u içine alan bilgilendirme panosu, maket vb. projeler programlamak (SC-H3S1E2) Dünya Miras Alanı nı tanıtıcı yayınlar, harita ve broşürler hazırlatmak (SC-H3S1E3) Dünya Miras Alanı na tanıtıcı ve bilgilendirici geziler düzenlemek/düzenletmek (SC-H3S1E4) Projenin sorumlu kurum olarak tanımlanan Alan Yönetimi Başkanlığı nın eşgüdümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turizm Birlikleri ile işbirliği içinde yürütülmesi öngörülmüştür. Proje, İBB yatırım programında yeralan İBB Turizm Müdürlüğünün K10004 kodlu Tanıtım Materyali Basımı projesi ve Fatih Belediyesinin farklı yaş grupları için düzenlediği semt gezileri ve gönüllü turizm elçileri projesi ile bağlantılıdr Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: SC-PP6 Süleymaniye Dünya Miras Alanı Anıt Eserleri Koruma Projesi SC-PP7 Süleymaniye Dünya Miras Alanı Sivil Mimarlık Yapılarını Koruma Projesi SC-PP8 Süleymaniye Dünya Miras Alanı Geleneksel Sokak Dokusunun Korunması Projesi Proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Ulusal ve uluslar arası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlikler Alan daki anıtları konu alan bilgilendirme maketleri ve panolar hazırlanması ve Alan a yerleştirilmesi Alan ı tanıtıcı nitelikte, üç boyutlu ve etkileşimli web sitesi Alan ı tanıtan yayın-harita-broşürlerden paketinin hazırlanması ve ziyaretçilere sunulması Projenin başlıca faydası, tanımlanan araçlarla Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerinin ziyaretçilere ve kent halkına tanıtılmasıdır.

20 PROJE KODU: PROJE ADI: SC-PP10 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Süleymaniye Dünya Miras Alanı ndaki koruma uygulamalarını daha etkin hale getirmek için mevcut kamu kaynaklarına ek olarak yeni kaynaklar yaratmak, farklı mali kaynakların planlanan ve programlanan projelerde etkin kullanımını sağlamak, koruma uygulamaları ile ilgili kamu-özel-sivil toplum ortaklık modellerini uygulamak. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: SC-H1 İlgili Strateji: SC-H1S1 İlgili Eylemler: SC-H1S1E2 İlgili Proje Paketleri: SC-PP6, SC-PP7, SC-PP8, II-PP11 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, İl Ozel İdaresi, Üniversiteler, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü KAYNAKLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03006 SC-PP10 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ Süleymaniye Dünya Miras Alanı için Kaynak Geliştirme Projesi Alan da yer alan kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynağın sağlanması ve ek kaynaklar yaratılması için oluşturulmuştur. Koruma konusunda yaratılan mali kaynakların Alandaki kültür varlıklarının etkin korunmasında verimli kullanılamaması sorunun da çözümleri için gerekli adımların belirlenmesi bu projenin konusudur. Projenin önemi Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı içinde uygulanacak koruma restorasyon projeleri için yeni kaynaklar üretilmesini sağlayacak ve kaynak kullanımını etaplandıracak ve verimli kullanılmasını sağlayacak olmasıdır. Proje çerçevesi, Yönetim Planının SC-H1 kodlu hedefi olan Süleymaniye Camii ve Çevresi DMA nda yer alan kültür varlıklarının korunması; bakım ve onarımlarının çağdaş koruma ilke ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi ve bu hedefe bağlı Süleymaniye DMA nda yer alan tescilli sivil yapıların bakım ve onarımlarda koruma ve yaşatma yaklaşımının benimsenmesi (SC-H1S1) stratejisinden oluşmaktadır. İlgili hedef ve stratejisinin eylemi aşağıdaki gibidir:

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI 1 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Murat ALÖKMEN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Orhan BALSAK

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler

Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler WHC. 08/01 Ocak 2008 Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASI İÇİN HÜKÜMETLER ARASI

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı