İnvers Pitiriyazis Rozea: Nadir Bir Varyant

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnvers Pitiriyazis Rozea: Nadir Bir Varyant"

Transkript

1 Olgu Sunumu İnvers Pitiriyazis Rozea: Nadir Bir Varyant Inverse Pityriasis Rosea: An Unusual Variant Didem Didar BALCI 1, Çiğdem Asena DOĞRAMACI 2, Ebru ÇELİK 3, Mehmet YALDIZ 4, Bülent AKANSU 5 1 Yrd. Doç. Dr., 2 Yrd. Doç. Dr., 3 Dr., 4 Doç. Dr., Tıp Fakültesi, Patoloji 5 Dr., Tıp Fakültesi, Patoloji İletişim Adresi: Yrd. Doç. Dr. Didem Didar BALCI Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı Antakya-HATAY Tel: Fax : ÖZET Pitiriyazis rozea (PR), sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen, kendi kendini sınırlayan papüloskuamöz bir hastalıktır. Klasik lezyonlar gövdede yılbaşı ağacı tarzında dizilmiş multipl, oval, cm çaplı, skuamlı, pembe renkli makül ve papüllerden oluşur. Literatürde veziküler, purpurik, ürtikeryal, invers, lokalize, unilateral, oral, palmoplantar veya PR irritata gibi nadir, atipik PR formları da bildirilmiştir. Atipik PR formları morfoloji, büyüklük, topografik dağılım, sayı, bölge ve semptomların şiddetine göre sınıflandırılabilir. Topografik dağılımına göre lezyonlar lokalize PR, invers PR ve unilateral PR şeklinde tanımlanır. PR nin atipik varyantları tanıda güçlük oluşturur. Bu çalışmada, invers PR tanısı alan ve topikal prednikarbat kreme iyi yanıt veren 8 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Pitiriyazis rozea, deri hastalıkları, papüloskuamöz SUMMARY Pityriasis rosea (PR) is a self-limited, papulosquamous disorder that affects mostly children and young adults. The classical lesions consist of multiple, oval, 0.5 to 1.5 cm in diameter, scaly, pink macules and papules arranged in a Christmas tree pattern on the trunk. Rare, atypical forms of PR such as vesicular, purpuric, urticarial, inverse, localized, unilateral, oral, palmoplantar or PR irritata have been described in the literature. Forms of atypical PR can be classified according to morphology, size, topographic distribution, number, site and severity of symptoms. With respect to the topographic distribution, the lesions are described as the following variants: localized PR, inverse PR, and unilateral PR. Atypical variants of PR may lead to difficulty in diagnosis. We report a case of a 8 years old boy diagnosed with inverse PR who responded satisfactorily to topical prednicarbate cream. Key Words: Pityriasis rosea, skin diseases, papulosquamous 2009; yıl: 84 sayı: 4 ( ) 133

2 Didem Didar BALCI ve ark. GİRİŞ Pitiriyazis rozea (PR) oldukça sık görülen, ancak etiyolojisi hâlâ belirlenememiş olan inflamatuar bir dermatozdur. Başlangıç lezyonu (madalyon plak) nu takiben ortaya çıkan multipl, oval, skuamlı, pembe renkli makül ve papüller ekstremitelerin proksimallerinde ve gövdede deri kıvrımlarını izleyerek yılbaşı ağacı tarzında dizilim göstermektedir (1). Bu klasik klinik görünüm dışında literatürde veziküler, purpurik, ürtikeryal, invers, lokalize, unilateral, oral, palmoplantar veya PR irritata gibi nadir, atipik PR formları da bildirilmiştir (1-11). Bu çalışmada penis, skrotum, mons pubis ve inguinal alanda yerleşmiş döküntülerle karakterize nadir bir invers PR olgusu sunulmuştur. OLGU SUNUMU Sekiz yaşındaki erkek olgu, yaklaşık iki hafta önce fark edilen kasık ve skrotumda lekeler nedeni ile getirilmiştir. Yakınmaların kırmızı pullu lekeler şeklinde sol kasık ve skrotumda başladığı, lekelerin günler içinde penise ve sağ kasığa yayılarak sayıca da arttığı öğrenilmiştir. Hafif kaşıntısı olan olgu, yakınmaları öncesinde ve sonrasında herhangi bir ilaç tedavisi almadığını, döküntüler öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmediğini belirtmiştir. Dermatolojik muayenede, sol inguinal alanda yaklaşık cm çaplı ortası soluk, periferi pembe renkli yakacık tarzı skuamlı madalyon plak, mons pubis, skrotum, korpus penis ve bilateral inguinal alanda çok sayıda, cm çaplı hiperemik, bazıları yakacık tarzında skuamlı makül ve papüller izlenmiştir (Resim 1,2). Gövde, ekstremiteler, yüz, palmoplantar alanlar ve mukozalarda lezyon izlenmemiştir. Hemogram ve ASO normal, sifiliz serolojisi negatif saptanmıştır. Sol inguinal alandaki en büyük lezyondan yapılan direkt mikotik bakı ve kültürde mantar elemanı ve üreme saptanmamıştır. Sol inguinal bölgedeki lezyondan alınan punch biyopsinin mikroskobik incelemesinde, epidermisde hafif hiperkeratoz, fokal alanlarda parakeratoz ve akantozun yanı sıra, fokal spongiozis ve minimal lenfosit ekzositozu dikkati çekmiştir. Özellikle üst dermiste perivasküler alanlarda eritrosit ekstravazasyonu ve arada tek tük eozinofil de içeren lenfositik iltihabi hücre infiltrasyonu izlenmiştir (Resim 3). Resim 1-2. Mons pubis, skrotum, korpus penis ve bilateral inguinal alanda multipl hiperemik, bazıları yakacık tarzında skuamlı makül ve papüller

3 İnvers Pitiriyazis Rozea: Nadir Bir Varyant Resim 3. Epidermiste hafif hiperkeratoz, akantoz, fokal parakeratoz yanı sıra, fokal spongiozis ve özellikle üst dermiste perivasküler alanlarda eritrosit ekstravazasyonu ve arada tek tük eozinofil de içeren lenfositik iltihabi hücre infiltrasyonu (HE x100). Elde edilen klinik ve histopatolojik bulgularla olgunun tanısı invers PR ile uyumlu bulunmuştur. Olguya liflenmemesi önerilerek, lezyonlara ve hafif pruritusa yönelik prednikarbat krem ve setirizin şurup başlanmıştır. Dört hafta boyunca uygulanan tedavinin ardından tüm lezyonlarda hipopigmentasyon ile tamamen iyileşme izlenmiştir. Bunu izleyen bir aylık tedavisiz takip süresince lezyonlarda rekürrens olmamıştır. Olgunun tüm lezyonları geriledikten ve tedavi kesildikten bir ay sonra kontrolde yapılan yama testinde 48., 72. ve 96. saatlerde negatif sonuç elde edilmiştir. TARTIŞMA PR sıklıkla yaş arasında, çocukları ve genç erişkinleri etkileyen akut, inflamatuar bir dermatozdur. Bahar ya da kış aylarında daha sık izlenen dermatoz, her iki cinste eşit oranda görülmekle birlikte, çok az bir oranla kadınlarda daha sıktır. 6-8 haftada kendi kendini sınırlayarak tamamen gerileyen dermatoza ait lezyonlar gövdede deri kıvrımlarını (Langer s lines) izleyerek yılbaşı ağacı paterninde dizilim oluşturmaktadır. Klasik PR lezyonları 2-6 cm çapında, ortası soluk, kenarı pembe, ince skuamlı ve kabarık olan başlangıç plağını takiben oluşan çok sayıda, cm çaplı oval, bazıları skuamlı, hiperemik, makül ve papüller şeklinde izlenmektedir. Başlangıç plağı (madalyon plak) olguların %80 inde mevcuttur, genellikle gövde ve boyunda oluşur ve tektir. Ancak ayak dorsumu, yüz, saçlı deri ve genital bölgede de atipik olarak yerleşebilmekte ve %5.5 oranında birden fazla sayıda olabilmektedir (1,12). Bizim olgumuz nadir görülen 10 yaş altı dönemde olup, lezyonları mart ayında başlamıştı. Muayenede sol inguinal bölgede yaklaşık cm çaplı madalyon plak saptanmış, ancak tipik PR lezyonlarına ait gövde ve proksimal ekstremite tutulumu ve yılbaşı ağacı paterni izlenmemiştir. Olguların %5 inde baş ağrısı, gastrointestinal rahatsızlık hissi, ateş, artralji gibi prodromal belirtiler görülmektedir. Etiyolojisi kesin olarak bilinmemesine rağmen viral ajanlardan özellikle human herpes virus-6 ve 7 (HHV-6 ve HHV-7) nin, otoimmünitenin, bazı ilaçların, psikojenik durumun ve izomorfik yanıtın etiyolojide kuvvetle rolü olduğu düşünülmektedir (1,5,13,14). Olgumuzun öyküsünde prodromal belirtiler ve ilaç kullanımı belirlenmemiştir. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile HHV-6 ve 7 varlığına ise bakılamamıştır. PR nin atipik varyantları nadir olup, tüm olguların yaklaşık %20 si kadardır. Atipik PR formları morfoloji, büyüklük, topografik dağılım, sayı, bölge ve semptomların şiddetine göre sınıflandırılabilir (1,2). Morfolojik dağılıma göre lezyonlar veziküler, purpurik, ürtikeryal PR; topografik dağılıma göre lokalize, invers, unilateral 2009; yıl: 84 sayı: 4 ( ) 135

4 Didem Didar BALCI ve ark. PR; büyüklüğe göre PR gigantea of Darier; sayısına göre (erişkinlerde aksilla ve inguinal bölgede daha az sayıda geniş ve aylar süren lezyonlarla karakterize form) Pityriasis circinata et marginata; bölgesine göre yüz, saçlı deri, palmar, plantar, oral yerleşimli PR; semptom şiddetine göre (şiddetli kaşıntı, ağrı ve yanma olan form) PR irritata şeklinde isimlendirilmektedir (2,11). İnvers PR de yüz, aksilla, inguinal alanlar veya distal ekstremiteler baskın olarak tutulmaktadır. İnvers PR sıklıkla çocuklarda, papüler formda lezyonlarla birlikte görülmektedir (1,2,5,6). Tay ve ark. Singapur da yaşları 9 ay-86 yıl arasında değişen 368 PR olgusunda yaptıkları bir çalışmada, 22 (%6) olguda sıklıkla ekstremite yerleşimli invers dağılım bildirmişlerdir (15). Gibney ve Leonardi, 34 yaşında zenci bir kadında kolların fleksör ve ekstensör yüzlerine yerleşim gösteren ve yine kolda yer alan eski bir cerrahi skarla bağlantılı izomorfik yanıtla ilişkilendirdikleri bir invers PR olgusu bildirmişlerdir (5). Trager ise 2 yaşındaki kız çocuğunda yalnızca pubik alana yerleşmiş bir invers PR olgusu bildirmiştir (6). Bu iki olguda da bizim olgumuzda izlendiği gibi lezyonlarda hafif kaşıntı saptanmıştır (5,6). Bizim olgumuzda da invers PR ye uygun olarak bilateral inguinal alan ve pubik alanda, ek olarak da skrotum ve korpus peniste lezyonlar izlenmiştir. PR histopatolojisi nonspesifik süperfisiyel perivasküler dermatitle uyumludur (1,5). Olgumuzda da histopatolojik incelemede aynı karakterde bulgular izlenmiştir. PR diğer dermatozları taklit edebilmektedir. Madalyon plak tinea corporis ya da nummuler egzamayla karışabilirken, erüpsiyon jeneralize hale geldiğinde tinea versicolor, sekonder sifiliz, guttat psoriasis, pityriasis lichenoides kronika ve liken planus ile ayırıcı tanı yapmak gerekmektedir (1,11). Veziküler PR, varisella ve dishidrozis ile purpurik PR allerjik vaskülitle karışabilirken, inverse PR, papüler formda, ekstremite ve yüz yerleşimliyse çocuk olgularda Gianotti- Crosti sendromu ile karışabilmektedir (3-5). Madalyon plağı tinea corporisten ayırmak için yaptığımız direkt mikotik bakı ve kültürde mikotik etken saptanmamıştır. Sekonder sifiliz olgunun yaşı nedeni ile düşünülmediyse de, yine de sifiliz serolojisi çalışılmış ve negatif sonuç elde edilmiştir. Olgumuzda invers PR, PR benzeri ilaç erüpsiyonu ve allerjik kontakt dermatit ön tanıları üzerinde durulmuştur. Olgu tamamen iyileştikten sonra yapılan yama testinde herhangi bir allerjene karşı pozitif reaksiyon saptanmamıştır. PR benzeri ilaç erüpsiyonunda daha az sayıda, geniş, daha yoğun skuamlı ve uzun süren lezyonlara ek olarak oral lezyonlar da eşlik etmektedir. Yılbaşı ağacı görünümü ve madalyon plak sıklıkla izlenmez ve postinflamatuar hiperpigmentasyon sıktır (1,5). Olgumuzda ilaç öyküsünün olmaması, lezyonların iyileşirken hiperpigmentasyon bırakmaması, oral lezyon bulunmaması, lezyonların multipl ve az skuamlı olması ile PR benzeri ilaç erüpsiyonu tanısı dışlanmıştır. Sonuç olarak PR nin atipik formlarının akılda tutulması, daha ayrıntılı ayırıcı tanı yapmada ve uygun laboratuvar testlerini istemede klinisyenlere yardımcı olacaktır

5 İnvers Pitiriyazis Rozea: Nadir Bir Varyant KAYNAKLAR: 1. González LM, Allen R, Janniger CK, Schwartz RA. Pityriasis rosea: an important papulosquamous disorder. Int J Dermatol 2005;44(9): Chuh A, Zawar V, Lee A. Atypical presentations of pityriasis rosea: case presentations. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005;19(1): Miranda SB, Lupi O, Lucas E. Vesicular pityriasis rosea: response to erythromycin treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004;18(5): Sezer E, Saracoglu ZN, Urer SM, Bildirici K, Sabuncu I. Purpuric pityriasis rosea. Int J Dermatol 2003;42(2): Gibney MD, Leonardi CL. Acute papulosquamous eruption of the extremities demonstrating an isomorphic response. Inverse pityriasis rosea (PR). Arch Dermatol 1997;133(5):651, Trager JD. What s your diagnosis? Scaly pubic plaques in a 2-year-old girl--or an inverse rash. J Pediatr Adolesc Gynecol 2007;20(2): Ahmed I, Charles-Holmes R. Localized pityriasis rosea. Clin Exp Dermatol 2000;25(8): Brar BK, Pall A, Gupta RR. Pityriasis rosea unilateralis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2003;69(1): Del Campo DV, Barsky S, Tisocco L, Gruszka RJ. Pityriasis rosea unilateralis. Int J Dermatol 1983;22(5): Polat M, Pelitli AÖ, Öztaş P, et al. Palmoplantar Tutulumu da Olan Pityriasis Rosea. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2007;27(1): Eslick GD. Atypical pityriasis rosea or psoriasis guttata? Early examination is the key to a correct diagnosis. Int J Dermatol. 2002;41(11): Harman M, Aytekin S, Akdeniz S, Inalöz HS. An epidemiological study of pityriasis rosea in the Eastern Anatolia. Eur J Epidemiol. 1998;14(5): Broccolo F, Drago F, Careddu AM, et al. Additional evidence that pityriasis rosea is associated with reactivation of human herpesvirus-6 and -7. J Invest Dermatol 2005;124(6): Akar A, Güney Ç, Erbil H, Yapar M, Taştan HB, Gür AR. Pitiriyazis rozeada herpes virus 6 ve 7. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2002;12(2): Tay YK, Goh CL. One-year review of pityriasis rosea at the National Skin Centre, Singapore. Ann Acad Med Singapore 1999;28(6): ; yıl: 84 sayı: 4 ( ) 137

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Asuman CÖMERT ERKILINÇ, Özlem AKIN Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp pratiğinin hemen her dalında deri lezyonlarıyla

Detaylı

Uyuzlu Hastaya Yaklaşım

Uyuzlu Hastaya Yaklaşım Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (1): 78-83, 2006 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Uyuzlu Hastaya Yaklaşım Ayşegül YOLASIĞMAZ ÜNVER, Nevin TURGAY

Detaylı

SAÇLI DERİDE PSORİASİS VE SEBOREİK DERMATİT AYRIMINDA DERMOSKOPİNİN KULLANIMI

SAÇLI DERİDE PSORİASİS VE SEBOREİK DERMATİT AYRIMINDA DERMOSKOPİNİN KULLANIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Süleyman PİŞKİN SAÇLI DERİDE PSORİASİS VE SEBOREİK DERMATİT AYRIMINDA DERMOSKOPİNİN KULLANIMI (Uzmanlık

Detaylı

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

OTOİMMÜN HASTALIKLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi OTOİMMÜN HASTALIKLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Adem Köse Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Taha ÜNAL İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER: Giriş...1 Eritema

Detaylı

Stevens-Johnson sendromlu bir olgu sunumu

Stevens-Johnson sendromlu bir olgu sunumu Asthma Allergy Immunol 2012;10:158-162 OLGU SUNUMU CASE REPORT Stevens-Johnson sendromlu bir olgu sunumu Şükran KÖSE 1, Arzu Didem YALÇIN 2, Gülgün AKKOÇLU 1 1 SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri

Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri Uzm. Dr. Nilgün BAHÇETEPE, Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 2, Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN 2 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları

Detaylı

Yüzün Hiperpigmentasyon Hastalıkları

Yüzün Hiperpigmentasyon Hastalıkları Yüzün Hiperpigmentasyon Hastalıkları Uzm. Dr. Fadime KILINÇ*, Prof. Dr. Ahmet METİN* *S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği ÖZET ABSTRACT Yüzün Hiperpigmentasyon Hastalıkları

Detaylı

VULVAR DERİ HASTALIKLARININ

VULVAR DERİ HASTALIKLARININ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERMATOLOJİ KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr.Adem KÖŞLÜ VULVAR DERİ HASTALIKLARININ DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE GÖRÜLME SIKLIĞI VE DAĞILIMI (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 76 DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ Editörler Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN - Doç. Dr. Burhan ENGİN 8 Yazar Katılımıyla

Detaylı

SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ

SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ Dr. Kenan YILDIZ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Hamdi R. MEMİŞOĞLU

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK EL EKZEMALARINDA PİMEKROLİMUS KREMİN ETKİNLİĞİNİN FLUTİKAZON PROPİYONAT KREM İLE KARŞILAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Dr. Seda Battaloğlu

Detaylı

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı 92 Derleme / Review Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı Cutaneous Graft-Versus-Host Disease Emine Çölgeçen 1, Ayten Ferahbaş 2 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Detaylı

LİPOMATÖZ TÜMÖR SERİMİZİN DAĞILIMI VE YENİ TANIMLANAN LİPOMATÖZ TÜMÖRLER * Nil ÜSTÜNDAĞ, Sergülen DERVİŞOĞLU

LİPOMATÖZ TÜMÖR SERİMİZİN DAĞILIMI VE YENİ TANIMLANAN LİPOMATÖZ TÜMÖRLER * Nil ÜSTÜNDAĞ, Sergülen DERVİŞOĞLU Temmuz-Eylül 2003 LİPOMATÖZ TÜMÖRLER; ÜSTÜNDAĞ VE DERVİŞOĞLU 119 LİPOMATÖZ TÜMÖR SERİMİZİN DAĞILIMI VE YENİ TANIMLANAN LİPOMATÖZ TÜMÖRLER * Nil ÜSTÜNDAĞ, Sergülen DERVİŞOĞLU Background and Design.- Lipomatous

Detaylı

Ofiyazik Modelli Alopesi Areta Hastalarının Tedavisinde Skuarik Asit Dibütilester in (Sadbe) Etkinliği

Ofiyazik Modelli Alopesi Areta Hastalarının Tedavisinde Skuarik Asit Dibütilester in (Sadbe) Etkinliği Ofiyazik Modelli Alopesi Areta Hastalarının Tedavisinde Skuarik Asit Dibütilester in (Sadbe) Etkinliği Asuman GÜRKAN*, Server SERDAROĞLU**, OYA OĞUZ** * Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU*

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* Psoriasis: Klinik Tiplere Göre Tedavi Yaklaşımı Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

Primer Psikokütan Hastalıklar

Primer Psikokütan Hastalıklar Ana Konu / Main Topic Turk J Dermatol 2014; 1: 1-6 1 Serap Kocabey Uzun, İjlal Erturan Primer Psikokütan Hastalıklar Primary Psychocutaneous Diseases Özet Psikokütan hastalıklar terimi, stres ve psikiyatrik

Detaylı

130 Önder ve ark. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Nisan - Haziran 2007

130 Önder ve ark. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Nisan - Haziran 2007 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 129-135 Derleme Diaper dermatit Meltem Önder 1, Esra Adışen 2, Zeyna Velagiç 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Dermatoloji Profesörü, 2 Dermatoloji Doçenti,

Detaylı

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları Derleme / Review TAF Prev Med Bull 2013;12(5):609-614 Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları [Dermatologic Diseases of Foot That are Commonly Seen in

Detaylı

DRESS sendromlu 11 olgunun klinik özelliklerinin incelenmesi

DRESS sendromlu 11 olgunun klinik özelliklerinin incelenmesi 218 Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.71324 nun klinik özelliklerinin incelenmesi Evaluation of clinical features of 11 cases with DRESS syndrome Selma Emre, Gülşen Akoğlu,

Detaylı

İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu

İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu Olgu Sunumu/Case Report Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu Zona zoster

Detaylı

Hedefe Yönelik Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Akneiform Döküntü ve Eşlik Eden Diğer Dermatolojik Yan Etkiler: Retrospektif Bir Değerlendirme

Hedefe Yönelik Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Akneiform Döküntü ve Eşlik Eden Diğer Dermatolojik Yan Etkiler: Retrospektif Bir Değerlendirme 84 Ori ji nal Arafl t r ma Ori gi nal In ves ti ga ti on DOI: 10.4274/Turkderm.47640 Hedefe Yönelik Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Akneiform Döküntü ve Eşlik Eden Diğer Dermatolojik Yan Etkiler: Retrospektif

Detaylı

Psöriazisli hastalarda sakroileitin manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Psöriazisli hastalarda sakroileitin manyetik rezonans görüntüleme bulguları JCEI / İnci ve ark. Psöriazisli hastalarda sakroileitin MR bulguları 2013; 4 (2): 199-203 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0265 RESEARCH ARTICLE Psöriazisli

Detaylı

Tablo 1. Genital Ülsere Yol Açan Enfeksiyon Hastalıklarının İnkübasyon Süreleri.

Tablo 1. Genital Ülsere Yol Açan Enfeksiyon Hastalıklarının İnkübasyon Süreleri. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 183 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 183-200 GENİTAL ÜLSERLER Prof. Dr. Server

Detaylı

DERİNİN FUNGAL ENFEKSİYONLARI

DERİNİN FUNGAL ENFEKSİYONLARI DERİNİN FUNGAL ENFEKSİYONLARI Deri hastalıkları içinde mantar hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Dermatoloji polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık %10 unu mantar hastalıkları oluşturmaktadır.

Detaylı

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dokuz Yıllık Kutanöz Leyşmanyazis Olgularının Değerlendirilmesi*

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dokuz Yıllık Kutanöz Leyşmanyazis Olgularının Değerlendirilmesi* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 335-340 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dokuz Yıllık Kutanöz Leyşmanyazis Olgularının Değerlendirilmesi* A Nine-Year Evaluation

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Akut Retinal Nekroz: + Rumeysa Tanyıldızı, Burak Turgut, Ülkü Çeliker, Tamer Demir, Orhan Aydemir Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SIK GÖRÜLEN DERİ HASTALIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SIK GÖRÜLEN DERİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SIK GÖRÜLEN DERİ HASTALIKLARI Uzm.Dr. Yeşim KAYMAK*, Doç.Dr. Bilal BAKIR** * Gazi Üniversitesi, Mediko Sosyal Sağlık Merkezi, Dermatoloji Uzmanı, Ankara ** Gülhane Askeri

Detaylı

DERLEME. Blaschko Çizgilerini İzleyen Dermatozlar. Doç. Dr. Selda Pelin Kartal Durmazlar, 1 Uzm. Dr. Cemile Tuğba Altunel 2. Özet.

DERLEME. Blaschko Çizgilerini İzleyen Dermatozlar. Doç. Dr. Selda Pelin Kartal Durmazlar, 1 Uzm. Dr. Cemile Tuğba Altunel 2. Özet. doi: 10.15624.dermatoz14053d2 DERLEME Blaschko Çizgilerini İzleyen Dermatozlar Doç. Dr. Selda Pelin Kartal Durmazlar, 1 Uzm. Dr. Cemile Tuğba Altunel 2 1 S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma

Detaylı