Broadcast Ses fllemcisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Broadcast Ses fllemcisi"

Transkript

1 Broadcast Ses fllemcisi

2 2

3 GARANT BW (broadcast warehouse), bu ürünün mekanik ve elektronik bileflenlerinin orijinal sat n alma tarihinden itibaren malzeme ve iflçilik aç s ndan hatas z oldu unu afla da aç klanan garanti flartnamelerine uygun flekilde bir (1) y l süreyle garantiler. E er ürün belirlenen garanti süresi içinde normal afl nma ve y pranma ve/veya kullan c n n yanl fl kullan m ndan kaynaklanmayan herhangi bir ar za gösterirse, BW, sadece kendi de erlendirmesine ba l olarak cihaz de ifltirecek ya da onaracakt r. E er garanti kapsam nda oldu u karar na var l rsa ürün, nakliye ücreti önceden ödenmek kofluluyla kullan c ya geri gönderilecektir. Yukar da belirtilmifl olanlar d fl ndaki garanti talepleri kesin bir flekilde hariç tutulmufltur. Geri gönderme yetki numaras Garanti hizmetinin elde edilmesi için sat c (ya da onun yetkili bayisi), ürün geri gönderilmeden ÖNCE BW'yi normal ifl saatleri içinde aramal d r. Bütün araflt rmalar n yan s ra sorunun bir tan m eklenmelidir. BW, ard ndan bir geri dönüfl yetki numaras verecektir. Daha sonra ürün orijinal ambalaj nda geri dönüfl yetki numaras ile birlikte BW taraf ndan belirtilen adrese gönderilmelidir. Nakliye ücreti önceden ödenmemifl kargolar kabul edilmeyecektir. Garanti flartnameleri Garanti hizmeti sadece ürünle birlikte orijinal bayi sat fl faturas n n bir kopyas gönderilirse sa lanacakt r. BW taraf ndan bu garantinin flartlar alt nda onar m ya da de iflime uygun görünen herhangi bir ürün, BW'nin teslim ald günden itibaren 30 gün içinde onar lacak ya da de ifltirlecektir. E er orijinal olarak kullan lmas için gelifltirilip üretilmedi i bir ülkedeki ulusal ya da yerel teknik ya da güvenlik standartlar na uyum sa lamas için ürünün modifikasyonu ya da adaptasyonu gerekiyorsa, bu modifikasyon/adaptasyon malzeme ya da iflçilik hatas olarak kabul edilmeyecektir. Do ru bir flekilde yap lmas ya da yap lmamas dikkate al nmaks z n bu flekildeki bir modifikasyon/adaptasyon garanti kapsam d fl ndad r. Bu garantinin flartlar alt nda, BW, böyle bir modifikasyon/adaptasyondan kaynaklanan hiçbir kay ptan sorumlu tutulmayacakt r. Ücretsiz inceleme ve bak m/onar m çal flmas, özellikle de sorun kullan c n n ürünü yanl fl kullanmas ndan kaynaklan yorsa aç k bir flekilde bu garantinin d fl nda tutulmufltur. Bu ayn zamanda normal afl nma ve y pranmadan kaynaklanan, özellikle fader'lar, potansiyometreler, anahtalar/butonlar ve benzer parçalardaki ar zalar için de geçerlidir. Afla daki koflullarda oluflan hasarlar/ar zalar bu garantinin kapsam d fl ndad r: Ürünün yanl fl kullan m, ihmal yada BW kullan c ya da servis k lavuzlar nda belirtilen talimatlara uygun kullan lmamas. Ürünün kullan m ya da ba lant s n n kullan ld ülkedeki teknik ya da güvenlik flartnamelerine uygun olmamas. Hasarlar n/ar zalar n zorunlu sebep ya da kontrolü BW'nin kontrolü d fl nda kalan herhangi bir baflka sebepten kaynaklanmas. Yetkisiz personel (kullan c da dahil) taraf ndan yürütülen her türlü cihaz onar m ya da cihaz kabininin aç lmas garantiyi geçersiz k lacakt r. E er BW'nin incelemesinden sonra üründeki ar zan n garanti kapsam nda olmad anlafl l rsa, inceleme maliyetleri müflteri taraf ndan ödenebilir. Bu garantinin flartlar n karfl lamayan ürünler kesinlikle ürün sahibinin hesab na onar lacakt r. BW böyle bir durumda ürünün sahibini bilgilendirecektir. E er ürün sahibi bu bildirimden sonraki 6 hafta içinde yaz l bir onar m siparifli göndermezse, BW cihaz ayr bir nakliye ve ambalaj faturas ile birlikte ödemeli olarak geri gönderecektir. Bu gibi maliyetler ayr ca ürün sahibi yaz l bir onar m siparifli göndermifl oldu unda da ayr olarak faturalanan r. Garantinin devredilebilirli i Bu garanti, ürünü orijinal olarak sat n alan (müflteri ya da bayi) için haz rlanm flt r ve ürünü daha sonradan sat n alabilecek baflka birine devredilemez. Hiç kimse (bayi, vb.) BW'nin nam na böyle bir garanti taahhütünde bulunmaya yetkili de ildir. Tazminat talepleri BW'nin düzgün garanti hizmeti verememesi sat n alana hasarlar (dolayl kay plar) talep etme hakk n vermez. Hiç bir durumda BW'nin sorumlulu u, ürünün fatura bedelini aflmaz. Di er garanti haklar ve ulusal yasa Bu garanti, sat n alan n ulusal yasaca tan nan kanuni haklar n, özellikle de kanunen geçerli bir sat fl kontrat ndan kaynaklanan sat c ya karfl olan haklar n hariç tutmaz ya da s n rland rmaz. Burada bahsi geçen garanti flartnameleri, ulusal garanti yasas n ihlal etmedikleri sürece geçerlidir. 3

4 GÜVENL K TAL MATLARI D KKAT: Elektrik floku riskini azaltmak için kapa açmay n. çinde kullan c n n bak m yapabilece i hiçbir parça yoktur. Servis için sadece yetkili personele dan fl n. UYARI: Yang n ya da elektrik floku riskini azaltmak için bu cihaz ya mur ya da neme maruz b rakmay n. Bu sembol, göründü ü yerlerde, kabin içinde yal t lmam fl tehlikeli seviyede gerilim - bir flok riski oluflturmaya yetecek kadar gerilim oldu u konusunda uyar r. Bu sembol, göründü ü yerlerde, yan ndaki metinde önemli kullan m ve bak m talimatlar oldu u konusunda uyar r. K lavuzu okuyun. DETAYLI GÜVENL K TAL MATLARI: Cihaz kullan lmadan önce bütün güvenlik ve kullan m talimatlar okunmal d r. Talimatlar saklay n: Güvenlik ve kullan m talimatlar gelecekte kullan lmak üzere saklanmal d r. Uyar lar dikkate al n: Cihaz üzerindeki ve kullan m talimatlar ndaki tüm uyar lar yap flt r lmal d r. Talimatlar izleyin: Tüm kullan m ve güvenlik talimatlar izlenmelidir. Su ve Nem: Cihaz su yak n nda (örne in banyo, le en, mutfak lavabosu, çamafl r teknesi, slak bir zemin ya da bir havuz yak n nda) kullan lmamal d r. Havaland rma: Cihaz, konumu ve yeri itibar yla havaland rmas n engellenmeyece i bir yere yerlefltirilmelidir. Örne in, cihaz bir yatak, kanepe ya da havaland rma ç k fllar n kapatabilecek benzer bir yüzey üzerine yerlefltirilmemeli ya da bir kitapl k ya da kabin gibi havaland rma delikleri üzerinden akan havay yavafllatabilecek kapal bir kurulumdan kaç n lmal d r. Is : Cihaz, radyatörler, rezistansl s t c lar, f r nlar ya da s üreten di er ayg tlardan (ampliler dahil) uzak yerlefltirilmelidir. Güç Kayna : Cihaz sadece kullan m talimat nda aç klanan ya da cihaz üzerinde belirtilen güç kayna tipine ba lanmal d r. Topraklama ya da Polarizasyon: Cihaz topraklama ya da polarizasyon uçlar ile ilgili önlemler al nmal d r. Güç Kablosu Korumas : Güç kayna kablolar, üzerlerine bas lmayacak ya da bir cisimler ezilmeyecek flekilde yönlendirilmeli, kablolara ve fifllere, uygun prizlere ve kablolar n cihazdan ç kt noktalara özellikle dikkat edilmelidir. Temizleme: Cihaz sadece üreticinin önerdi i flekilde temizlenmelidir. Kullan m D fl Zamanlar: Uzun süre kullan lmayaca zaman cihaz n güç kablosu duvardaki prizden çekilmelidir. 4

5 Nesne ve S v Girifli: Cihaz n aç kl klar ndan içeri nesne düflmemesi ya da s v dökülmemesi için dikkat edilmelidir. Servis Gerektiren Hasar: Afla dakiler oldu unda cihaz n servisi sadece nitelikli servis personeli taraf ndan yap lmal d r: - Güç kayna kablosu ya da fifl hasar gördü ünde; ya da - Cihaz içine nesne düfltü ünde ya da s v döküldü ünde; ya da - Cihaz ya mura maruz kald nda; ya da - Cihaz normal çal flmad nda ya da performans nda belirgin bir azalma de ifliklik oldu unda; ya da - Cihaz düfltü ünde ya da kabin hasar gördü ünde. Servis: Kullan c cihaz n servisi ad na Kullan m Talimatlar nda belirtilenin ötesinde bir fley yapmaya çal flmamal d r. Di er tüm servis çal flmalar nitelikli servis personeli taraf ndan yap lmal d r. CE UYUMLULU U: Bu ayg t EEC Konsey Direktiflerinin gereksinimlerine uyumludur: 93/68/EEC (CE Iflareti); 73/23/EEC (Güvenlik - düflük gerilim direktifi); 89/336/EEC (elektromanyetik uyumluluk). Uyumluluk flu standartlara aç klanm flt r: EN , EN UYARI: Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullan r ve yayabilir. E er bu k lavuzdaki talimatlara uygun kurulup kullan lmazsa radyo iletifliminde enterferansa neden olabilir. Cihaz test edilmifl ve, ticari bir ortamda kullan ld nda bu gibi bir enterferansa karfl makul bir koruma sa lamak için tasarlanan bir Class A dijital ayg t n (FCC Kurallar Bölüm 15'in alt bölümü J'ye uygun olarak) limitleri içinde kald görülmüfltür. Bu donan m n yaflam alanlar nda kullan lmas, muhtemelen kullan c n n kendi bafl na düzeltmesini gerektirecek flekilde zararl enterferanslara neden olabilir. KANADA UYARISI: Bu dijital cihaz, radyo gürültüsü yayma konusunda, Kanada Iletiflim Dairesi'nin Radyo Enterferans Düzenlemelerinde belirtilen Class A limitlerini aflmaz. Le present appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassant les limits applicables aux brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications de Canada. 5

6 leti DSPX dijital ses yay nc l ifllemcisini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Son on y l boyunca BW ekibi yay nc l k ifllemcilerini uzaktan tutku ve merakla gözlemlemifl ve dijital ses iflleme konusunda güçlü bir ilgiyi paylaflm fllard r. Ocak 2002'de, art k kendi dijital ses ifllemcimiz olmal diyerek bir maceraya at lmaya karar verdik. Biliyorduk ki e er bir dijital ses ifllemcisi üreteceksek bunu BW tarz ile yapmal yd k ve üretti imiz ifllemcide, gezegendeki en düflük maliyetli ve tam kapsaml ifllemci olmal yd. Ifllemciler ile ilgili di er üreticiler gibi onlarca y ll k deneyimimizin olmad n n fark ndayd k ama elimizdeki fley ifli tamamlamak için gereken proje araflt rmas n yapma arzusuydu. Ayr ca BW'nin gömülü sistemler konusundaki düflük maliyetli s ra d fl ürünler üretme yetene i ve kabiliyeti ile araflt rmay bir araya getirerek DSPX'in lider olmas n sa layabilece imizin de fark ndayd k. Tek amaç, daha pahal ifllemcilerde bulunan bütün özellikleri sunan ama maliyeti çok daha düflük olan bir ses ifllemcisi yapmakt. Neden DSPX? Konsept tasar m olan ço u ürün gibi ad yok. DSPX ad birkaç sebepten kaynaklan yor. Öncelikle BW ekibi olarak hoflland m z bir ad bulamad k bu nedenle konsept DSP processor X olarak kald. Proje geliflimi s ras nda ifllemcinin tüm yay nc l k aflamalar nda kullan labilece i netlik kazand ve matematiksel tarzda bir X bir çok fleyi temsil edebilir hale geldi. Böylece DSPX do du. Tekrar bizi tercih etti iniz teflekkür ederiz; umuyoruz ki DSPX'i be eneceksiniz. DSPX Ekibi 6

7 DSPX'e Girifl BW DSP X yeni nesil bir dijital ses ifllemcisidir ve sesi FM ve dijital yay nc l a haz r hale getirmek için kullan labilir. DSPX, Ingiliz tasar m ve üretimi olan ilk çok bantl dijital yay nc l k ifllemcisidir. En son çok bantl DSP teknolojisini kullanan DSPX, güçlü bir yay n oluflturmada esnek ve güçlü bir araç sunar. DSPX, ço u güncel bileflenleri içeren bir dijital ses ifllemcisi tasarlamak için, bir karalamadan yola ç karak en son tasar m yaklafl mlar ile tasarlanm flt r. S ra d fl teknolojiler DSPX'in pazardaki di er ifllemcilere benzer sonuçlar çok daha etkin maliyetli olarak vermesini sa lamakad r. Yapt m z gelifltirmeler müflterilerimizin tasarruf etmesini sa lad. Kapa n alt nda neler var? DSPX, bir dizi özellefltirilmifl analog ve dijital devreyi denetleyen 8 bitlik h zl bir mikro-denetçi ile sürülüyor: Bunlar 24-bitlik A/D ve D/A dönüfltürücüler, analog seviye kontrol devreleri, 18 x 24 bitlik DSP'ler, bir Ethernet portu, bir tetikleyici port, 2 x RS232 portu, 200 LEDS (sayaçlar), bir LCD ekran, 2 örnek h z dönüfltürücü, bir kulakl k jak ve yaz l m ile ürün bilgisini tutmak için bellek ayg tlar olarak s ralan yor. Ifllem Mimarisi! Girifl seçiminden sonra 24-bitlik dijital ses sinyali, girifl seviyelerini normallefltirmek için bir genifl bant AGC ifllem blo undan geçirilir. AGC'nin ç k fllar, filtrelere hizalanm fl do rusal faz süresi ile dört banda ayr lmadan önce EQ ve ses flekillendirme katlar n besler. Dört band, her band üzerindeki dinamik ses s n rlay c lar beslemeden önce baflka dört AGC ile ifllenir. Eflsiz çift ifllem yolu FM ve dijital radyonun ayn anda ifllenmesine izin verir. leriye dönük s n rland rma ve bozulma önleyici kesme ifllemi sinyalinizin kristal berrakl nda bir ses verirken sürekli maksimumda olmas n sa lar. Bir süpersonik örnek h z DSP stereo kodlay c, fantastik stereo ay r ml bir MPX üretimi sa lar. Kullan m kolay ön panelden kumanda sistemi ve LED'li sayaç ekran, kullan c ya kolay kullan m ve kurulum sa lar. Kullan c için hem ön panelde hem de uzaktan kumanda (bilgisayar) üzerinde her ifllem parametresinin kapsaml kontrolü mevcuttur. Boyut, a rl k ve fiyattaki yaklafl m ile DSPX aç k ara önde oldu unu kan tl yor. Dinamik, taze & yenilikçi Karfl n zda DSPX 7

8 FUSE I NPUT A G C LIMITERS OUTPU T C LIP GATE HOLD CLIP CLI P PILOT d B db db db % L R WB L OW M IDL MIDH HIG H L O W MIDL MIDH HIG H L R MP X REMOTE AES/EBU EDIT RS232 ANALOGUE INPUTS G R filer DSP X D S P X P U T P R O C E S S O U T P U T SCA INPUT G R fi MPX OUTPUT ÇIKIfiI P LOT PILOT OUTPUT ÇIKIfiI SYNC INPUT G R fi AES/EBU / EBU INPUT G R fi RS232 & TRIGGER TET KLEY C PORT PORTU LAN LAN PORT PORTU GND LIFT U P L O A D S A V E fiebeke MAINS POWER GÜCÜ INPUT G R fi ANALOGUE OUTPUTS ÇIKIfiLAR KULAKLIK HEADPHONE JAKI M SAYAÇ ETERING R S23 2 DURUM STATU S JACK LEDS LED LER YUMUfiAK SOFT KEYS TUfiLAR KONTROL CONTROL KNOB DÜ MES AES/EBU / EBU OUTPUT ÇIKIfiI DSPX FRONT AND REAR PANELS DSPX ÖN VE ARKA PANELLER NI 8

9 DSPX Sayaçlar DSPX üzerinde her zaman aç k I/O ve ifllem ölçümlerini gösteren 182 LED bulunur. INPUT AGC LIMITERS OUTPUT CLIP GATE HOLD CLIP PILOT db db db db % L R WB LOW MIDL MIDH HIGH LOW MIDL MIDH HIGH L R MPX CLIP I/O Ölçümü Girifl sayaçlar girifl sesinin seviyesini gösterir. Sayaçlar DSP koduna girifl seviyesi seçimi ve mod seçeneklerinden sonra eklenmifltir. Yan p sönen LED'ler A/D dönüfltürücülerin kesim noktas n temsil ederler ve bu LED'ler hiçbir koflul alt nda yanmamal d r. E er yan yorlarsa DSPX'in girifl kazanc kontrolünü ayarlay n. Ç k fl sayaçlar tam ölçekli ç k fl n alt nda seviyeyi db cinsinden gösterir. Bu ç k fl seviyesi ifllemin tepe ç k fl seviyesidir ve analog ya da dijital ç k fl seviyesi seçenekleri ile ayarlanan gerçek ç k fl seviyesi üzerinde hiçbir etkileri yoktur. Ç k fl sayaçlar girifl sayaçlar na göre küçük bir dinamik alan gösterirler. Bu, DSPX taraf ndan ifllendi inde seste daha küçük bir dinamik alan yans t r. E er girifl sayaçlar ile ayn ölçe i kullanm fl olsayd k LED'lerde çok fazla etkinlik göremeyecektik ve LED'ler ço unlukla yanacakt. Çoklama ç k fl sayac kompozit ç k fllar n tepe seviyesini gösterir. Bu, ifllemin tepe kompozit seviyesi ile ilgili ç k fl n bir sunumudur ve çoklama ç k fl n n seviye kontrolü ile ayarlanan gerçek seviye de ildir. Yüzen bir 'peak hold' noktas mutlak dalga formu de erini izlerken IO sayaçlar ses dalga formunun PPM seviyesinin bir tahminini takip eder. G/R ölçümü Kazanç azaltma sayaçlar kazanç azalt m n ve ana iflleme bloklar n n geçit durumlar n gösterir. Gösterilen alan 0dB - -24dB aras nda 2dB'lik basamaklar halindedir ve geçit ve tutma LED'leri GATE yada HOLD'un yanarken 'etkin' oldu unu gösterir. Her stereo kanal için sadece bir sayaç vard r ve gösterilen de er sol ve sa kanallardaki en büyük kazanç azatl m d r. Normal kullan m alt nda (bir stereo ses beslemesi ile) bu yeterlidir ama e er kanallar seviyede iyi dengelememiflse ya da DSPX'i iki ayr mono beslemeyi ifllemek için kullan yorsan z garip ölçümler okuyabilirsiniz. Durum LED'leri DSPX ön panelinde üç durum LED'i vard r. REMOTE: DSPX'in o anda uzaktaki bir bilgisayar ile konufltu unu gösterir. Bu LED bir güncelleme s ras nda yan p sönecektir. AES / EBU: DSPX'nin dijital ses girifline ba l bir AES/EBU sinyali oldu unu gösterir. EDIT: O anda bir parametre düzenledi inizi gösterir. REMOTE AES/EBU EDIT 9

10 H zl Bafllang ç 1. DSPX'yi rafa yerlefltirin. 2. AC güç kablosunu cihaza tak n ve cihaz aç n. 3. Analog ve / veya dijital ses girifllerini tak n. 4. 'INPUT' menüsünde yer alan 'INPUT SELECTION' parametresi ile ifllem kayna olarak analog ya da dijital girifli seçin. Sesi uygulay n ve girifl sayaçlar n gözlemleyin. 5. Analog girifller için 'INPUT menüsünün 'INPUT LEVEL CONTROL' ö esini girifl sayaçlar n n yan p sönmeyece i flekilde ayarlay n. Bu kontrolü ayarlamadan önce miks panelinin ya da ses kayna n n tam ç k fl seviyesine (yan p sönerken bile) ayarlanmas n öneririz. Bu, DSPX'in A/D dönüfltürücüsünün hiçbir koflul alt nda k rp lmamas n sa lar. 6. Ses ç k fllar n gerekti i gibi ba lay n. 7. Ç k fl seviyesini seçin ve analog ve dijital ç k fllar n ayarlar n 'OUTPUT' menüsünden azalt n. 8. Analog ve dijital ç k fllar için ç k fl modunu seçin. FM ifllemli ç k fl için 'FM' ve dijital radyo (ileriye dönük s n rl ) ifllemli ç k fl için 'DR' seçenekleri vard r. MPX kodlay c daima 'FM' seçene i ile beslenir. 8. E er MPX Ç k fl n kullan yorsan z 'STEREO' menüsüne gidin ve MPX 'LEVEL' Ç k fl n DSPX'i izleyen vericiye (ya da link ayg t na) uyacak flekilde ayarlay n. 9. 'LOAD' yumuflak tufluna bas n ve listeden bir ön ayar seçin! 10. Yay ndas n z! Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi bu k lavuzun 'menü yap s ' ve 'ifllemin ayarlanmas ' bölümlerinde bulabilirsiniz. 10

11 Ses flleme Teknolojisine Girifl Ço u ses ifllemcisi, her kattaki oran tepe noktas n ortalamak için azaltarak, dinamik alan kanalize etmek için bir s k flt rma, s n rland rma ve k rpma kombinasyonu kullan r. S k flt r c, s n rland r c ve k rp c n n kademeli olarak düzenlenmesi en iyi sonucu verir. fllemin ilk aflamas genelde yavafl bir flekilde geçer, ses ifllem zincirinden geçtikçe ifllem gittikçe daha h zl ve agresif bir hale gelir. Anl k tepe k rp c ya da ileriye dönük s n rland r c zincirin son aflamas d r ve son tepe seviyesini belirler. Afla daki resimler tipik bir ses ifllemcisinden geçen sesin bir bölümünü göstermektedir. Soldan sa a ilk resim sesin ifllenmemifl bölümüdür. Sonraki resimler, bir s n rland rma ve son olarak tepe k rpma ifllemi ile devam eden sesin s k flt rma ifllemini temsil eder. S k flt rma S k flt rma, ses dalga formunun dinamik alan n yavafl bir flekilde azalt r; bu ifllem kazanc kontrol eden deneyimli bir operatöre tan d k gelecektir. S k flt rma ifllemi genelde ses dalga formunun RMS seviyesinde gerçeklefltirilir ve s k flt rma oran genelde ayarlanabilir. S k flt rma genelde kazanç art fl n önlemek ve sessiz süreçlerde gürültünün emilmesini sa lamak için serbest b rak l r. S n rland rma S n rland rma, ses dalga formununun tepe seviyesine dayanarak tepe noktalar kontrol ederken daha yo un bir ses üretmek için daha h zl zaman katsay lar ve saha yüksek oranlar kullanan, s k flt rman n daha h zl bir formudur. Afl r s n rland rma daha yo un paketlenmifl bir ses efekti duvar na neden olabilir. K rpma Ses dalga formun k rp lmas, e er afl r ya kaç lmazsa iflitilebilir yan efektlere neden olmaz. Afl r, bir y rt lma sesi üreten bir çeflit bozulma oluflturacakt r. K rpma ayr ca bozulma kontrol filtrelemesi ile birlikte kullan ld nda, yüksek frekans tepe noktas kontrolü için etkin bir yöntem olarak da kullan labilir. leriye dönük s n rland rma Ses kodeklerini azaltan bit oran besleyen sistemlerde k rp c yerine kullan lan ileriye dönük s n rland rma ses dalga formunu s nar ve önceden, gelen gecikmifl ses dalga formunun bir kazanç kontrolünü haz rlar. Bu, bozulmay minimuma indirirken afl r ya kaçmay önler. Bir ileriye dönük s n rland r c bir yumuflak s n rland r c ile ayn flekilde çal fl r. Yetenekli ileriye dönük s n rland r c lar genelde çoklu-bant de iflikli inden oluflur. 11

12 Kaynak Materyal Kalitesi DSPX, CANLI yay n kalitenizi yeteri kadar art rabilir. Yine de DSPX sadece verdi iniz materyal ile çal flabilir. En iyi performans, DSPX son derece temiz kaynak materyaller ile beslendi inde elde edilecektir. Dinamik çok-bant yeniden eflitleme ifllemi yap ld ktan sonra zay f kaliteli kaynak materyalin sesi, DSPX ile ifllendi inde daha da zay f olacakt r. Ses depolama için MP3'ler ve di er s k flt r lm fl ses biçimlerinin kullan lmamas n fliddetle öneririz. E er s k flt r lm fl ses kullanman z gerekiyorsa 256 Kbps ya da üstü bit de erlerini tercih edin. Do rusal biçimler her zaman tercih edilmelidir. S k flt r lm fl ses biçimleri, bit de erini azaltmak için frekans maskeleyen veri azaltma teknikleri kullan rlar. Yeniden eflitleme s ras nda DSPX, bit azaltma iflleminin frekans maskeleme karakteristiklerini ihlal edebilir, bu da DSPX iflleminden önce duyulamayan bir bozulma oluflturacakt r. Ön-Güçlendirme E er DSPX'i FM ifllemleri için kullan yorsan z DSPX'deki ön-güçlendirme filtresini etkinlefltirmeniz gerekecektir. STL ya da verici ön-güçlendirme içerse bile bu özelli i devre d fl b rakman z ve iletim sistemi için ön-güçlendirme iflini DSPX'e b rakman z öneririz. DSPX, 'parlak' bir ses sa larken ön-güçlendirme e risinin yüksek frekans enerjisini s n rland rmak için karmafl k iflleme yöntemleri kullan r. Burada gücü azaltma ve tekrar ön-güçlendirme ifllemi sadece performans düflürecektir. Bu kural n istisnas DSPX'in ayr sol ve sa ç k fllarla s k flt r lm fl bir ses STL'i beslemesidir. Bit de eri azaltma kodekleri ön-güçlendirme ifllemlerini tam olarak yerine getiremezler ve baz yan etkiler oluflur. Bu durumda en iyi seçenek DSPX ç k fl n n gücünü STL sisteminden önce azaltmakt r. Verici taraf ndaki ön-güçlendirme, ifllenen sinyalin iletimden önce normale dönmesi için vericide etkinlefltirilebilir. En iyi çözüm her zaman ifllemciyi verici taraf na yerlefltirmektir. Bu yolla afl r l klar minimuma indirilir ve kalite korunur. 12

13 DSPX ve fllem Yap s DSPX yay nc l k ses ifllemcisi, FM ve dijital radyo hizmetlerinde yay ndan önce sesin ifllenmesi için kullan labilir. Dijital radyo DAB, HD, IBOC ve di er radyo tabanl yay nc l n yan s ra ayn zamanda streaming olarak da bilinen internet radyosunu da kapsar. DSPX ayr ca ses post prodüksiyonu ve master ifllemler için de kullan labilir, CD'lere inan lmaz sesler kazand rmak için idealdir. Ayr ca DSPX'in gece kulüpleri ve müzik gruplar gibi di er alanlardaki ses seviye kontrolü/eflitleme uygulamalar içinde kullan lmas mümkündür. Yine de bu k lavuz sadece DSPX'in FM ve dijital radyo ifllemleri için kullan m n anlatacakt r. fllem yap s n tam olarak açmadan önce biraz DSPX'in son tepe noktas s n rland rma aflamalar ndan bahsetmek istiyoruz. DSPX tepe noktas kontrolü için çift ç k fl yolu kullan r. Ifllem uygulaman z DSPX'yi belirli bir flekilde yap land rman - z gerektirebilir. Yanl fl ç k fl yolu seçimi ve di er ayarlar n yap land r lmamas ses kalitenizi ciddi anlamda düflürebilir. Ilk tepe kontrol yolu 'FM' olarak bilinir ve tipik olarak FM yay n için sinyal ifllerken kullan l r. Sinyalin tepe noktalar n s n rland rmak için bozulma kontrollü s n rland r c lar kullan r. Bozulma kontrollü k rpma mümkün oldu unca çok yüksek frekans enerjisini korumak için en iyi yoldur ve FM yay n güç azatl m e risinin yüksek frekans kay p karakteristi- ini hesaba katarken önemlidir. Bozulma kontrollü k rpma, makul seviyede kullan ld nda c z rdayan parlak bir ses üretebilen ama afl r kullan ld nda (afl r yükleme) bir y rt lma sesi oluflturabilen bir harmonik bozulma üretir. Ikinci tepe noktas kontrol yolu 'DR' (dijital radyo) olarak bilinir ve ç k fl, 'bir de eri azatl m s k flt rma teknikleri' kullanan bir kodeki besledi i zaman tercih edilen bir tepe noktas iflleme yöntemidir. 'DR' yolu, k rman n tersi olarak ileriye dönük s n rland rma kullan r. leriye dönük s n rland rma geleneksel k rmaya göre daha az yan efekt oluflturur ve bu nedenle de orijinal sesi daha hatas z ve daha az dijital bilgi verisi ile oluflturur çünkü iflitilmeyen yan efektlerin k rp lmas ile vakit kaybetmez. leriye dönük s n rland rma ifllemi daha az harmonik bozulma üretir ama afl r yüklenirse s k fl k bir sese neden olan IM bozulmas na neden olur. DSPX, her bir tepe noktas kontrol yolu analog ya da dijital ç k fllara yönlendirilecek flekilde yap land r labilir. Stereo kodlay c her zaman 'FM' yolu ile beslenir. FM radyo istasyonlar için popüler yap land rmalardan biri de DSPX'i FM yay nlar n ifllemek için kullanmak ve 'DR' yolu ile dijital radyo hizmetlerini ya da web stream'i beslemektir, her bir hizmet kendi ortam nda optimum flekilde ifllenir. Dijital radyo hizmetleri için her zaman 'DR' yolunun kullan lmas n öneririz ana her iki seçene i de deneyebilirsiniz. fllem Yolu Girifl seçimi ve iyilefltirme DSPX kullan c n n girifli seçimine, kazanç kontrolüne ve stereo/mono seçenek aral ndan bir seçim yapmas na izin verir. Ard ndan ses iptal edilebilir bir yüksek geçiflli, faz döndürme ve ön-güçlendirme filtrelerinden geçirilir. Sessiz bir dedektör otomatik olarak birincil-ikincil girifl hata anahtarlamas sa lar. Bas gelifltirme DSPX iki farkl bas gelifltirme biçimi sunar dB'e kadar kazançl 12dB/Oktav'l k shelving filtresi Q seçenekli dört frekanstan biri üzerinde 6dB'e kadar kazanç sa layacak flekilde ayarlanabilen bir peaking filtresi. Bu, basit bir bas parametri i olarak düflünülebilir. Genifl Bantl AGC Saydam bir girifl seviyelendirme fonksiyonu için DSPX, de iflik gizli (otomatik) ak ll kontrolleri olan bir RMS saptamal AGC kat kullan r. Sofistike bir pencere geçit sistemi küçük gereksiz seviye de iflimlerini engeller. Xover DSPX, sonik saydaml sa larken ses spektrumunu 4 banda ay rmak için dijital FIR filtrelemeye hizalanm fl do rusal-faz zaman kullan r. Her Xover noktas için iki Xover frekans seçilebilir. Çok-bantl AGC Genifl bantl AGC gibi DSPX her band RMS tabanl seviyelendiriciler ile ifller. Her bir band n kazanç kontrolü iflleme fonksiyonu farkl efektler için farkl flekillerde kullan labilir. Ayarlanabilir oranlar, bant kuplajlar ve karmafl k geçit özellikleri, ifllemcinin bu önemli yeniden eflitleme aflamas nda kullan c ya tam kontrol sa lar. 13

14 Çok-bantl AGC Her band n kendi dinamik tepe noktas s n rland r c s vard r. Dahili ayarlanabilir tutma ve geciktirme fonksiyonlar na sahip çoklu zaman çarpan tabanl detektörler, bozulmay belirgin flekilde azalt rlar. Mikser Dört bant bu aflamada sanal olarak kar flt r l r. Gerçekte ise dört band n say s üçe düflmüfltür. Üç bant, iki tepe noktas iflleme yoluna beslenir. Bozulma kontrollü k rp c lar (PEAK CONTROL PATH 1) DSPX k rpma algoritmalar, son k rp c katlar na beslenmeden önce maksimum bozulma kontrolü için sesi üç bantta filtreleyen do rusal faz ve tep noktas s n rland rmay (k rpma) düzenler. Ileriye dönük s n rland r c (PEAK CONTROL PATH 2) DSPX'nin ileriye dönük s n rland r c s, bir yay nc l k ifllemcisinde bulunabilecek en sofistike olan s n rland r c lardan biridir. fllem maksimum saydaml k ve berrakl k için üç bant içinde yürütülür. DSPX ayn zamanda FM sinyallerini ifllemek iflçin de kullan ld nda ön-güçlendirme efektini dengelemek için bir cut shelving filtre sunulmufltur. Ç k fl seçimi, ifllem ve yönlendirme DSPX kullan c n n her ifllem yolunun nereye yönlendirilece ini seçmesine izin verir ve ç k fl seviyesi kontrollerine izin verir. Hem analog hem de dijital ç k fllar üzerinde bir güç-azaltma seçene i sunulmufltur. Dijital ç k fl örnek h z da ayr ca bir dizi ayarla yap land r labilir. Ayr ca analog ç k fl üzerinde bu ç k fllara yönlendirilebilecek ekstra bir yol vard r. Bu, son k rp c katlar n baypaslayan ve gecikmeyi 4mS'ten fazla azaltan daha düflük gecikmeli bir yoldur. Bu, ana ifllem yolunun gecikmesine ciddi olarak el atamayan sunucuya (DJ'ler) yard mc olmak için kullan labilir. E er seçilirse bu ç k fl sadece bir stüdyo monitör sinyali olarak kullan lmal d r ve monitör ifllem yolu üzerindeki tepe noktas k rpma kat afl r örneklenmedi inde ya da antialiasing iflleminden geçirilmedi inde canl yay n ç k fl olarak kullan lmamal d r. Stereo kodlay c DSPX'in DSP stereo kodlay c s, giriflini, tepe noktas ifllemin FM yolundan al r. Stereo kodlay c ya beslenen ses herhangi bir güç-azaltma devresinden geçirilmez. Stereo kodlay c son derece afl r örneklenmifltir ve harika bir stereo performans sunar. Kullanmak isteyenler için bir de kompozit k rpma fonksiyonu sunulmufltur. 14

15 ANALOG DIGITAL A/D SRC INPUT W B AG C AGC P.R. HPF PRE BAS S SHELF MB AGC MB LIM LPF L OW AG C L OW LI M BPF M ID1 AG C M ID1 LI M BASS PEAK BPF HPF M ID2 AG C H IGH AG C M ID2 LI M H IGH LI M DSPX fileme BLOK DIYAGRAMI LOOKAHEAD N - 1 DELA Y ATTACK RELEASE SOFT LPF BASS CLIP HARD MID CLIP BPF HPF HF CLIP LOOKAHEAD N - 1 DELA Y N - 1 DELA Y ATTACK RELEASE N - 1 DELA Y ATTACK RELEASE ATTACK RELEASE 15 LPF O UTPUT COMP CLIP MPX FM DR FM DR MON MPX D/A DE DE PILOT 19 SRC D/A PILOT OUT MPX OUT SCA IN DIGITAL SYNC ANALOG 15

16 Menü'ye Genel Bak fl Bu bölüm, dört ana menüye, bunlar n alt menülerine ve içerdikleri tüm parametrelere genel bir bak fl sunar. INPUT: Girifl seçimi, seviye kontrolü ve sinyal iyilefltirme ifllemlerini etkileyen bütün kumandalar içerir. PROCESS: fllemi etkileyen tüm kumandalar içerir. Buradan sesiniz üzerinde ince ayarlar yapabilirsiniz. OUTPUT: Ç k fl seçimi, seviye kontrolü ve sinyal iyilefltirme ifllemlerini etkileyen bütün kumandalar içerir. SCHEDULE: Anahtarlama ön ayarlar (Dayparting) için bütün gerçek zamanl saat kontrollerini içerir. SYSTEM: Uzaktan kumanda ve güvenlik gibi bütün sistem kontrollerini (iflleme yönelik olanlar de il) içerir. SOFTKEYS: DSPX üç adet ba lama duyarl yumuflak tufla sahiptir ve bunlar s k kullan lan özelliklere yard mc olurlar. Bu sezgisel yumuflak tufllar birincil olarak ön ayarlar n seçimi, yüklenmesi ve kaydedilmesi için tasarlanm fllard r. Yumuflak tufl fonksiyonlar hakk nda daha fazla bilgi için bu k lavuzun uygun bölümlerine bakabilirsiniz. MENÜ YAPISI MENU STRUCTURE MENU: INPUT INPUT MODE STEREO MODE ANALOG INPUT LEVEL BALANCE INPUT FAIL SWITCH HIGH PASS FILTER PHASE ROTATOR PRE-EMPHASIS MENU: PROCESS MENU: WIDEBAND AGC DRIVE ATTACK DECAY GATE RTP LEVEL RTP SPEED WINDOW GATING MENU: ENHANCE SHELVING BASS PEAKING BASS FREQ PEAKING BASS Q PEAKING BASS GAIN MENU: XOVER B1-2 XOVER B2-3 XOVER B3-4 XOVER B4 LPF MENU: MULTI-BAND AGC MENUS: BANDS 1-4 DRIVE ATTACK DECAY RATIO GATE RTP LEVEL RTP SPEED GATING TYPE B1<2 COUPLING B2<3 COUPLING B3<2 COUPLING B4<3 COUPLING CHANNELCOUPLING MENU: MULTI-BAND LIMITERS MENUS: BANDS DRIVE PEAK ATTACK PEAK DECAY AVERAGE ATTACK AVERAGE DECAY HOLD DELAY B1<2 COUPLING B2<3 COUPLING B3<2 COUPLING B4<3 COUPLING CHANNELCOUPLING MENU: MIXERS BAND1MIX BAND2MIX BAND3MIX BAND4MIX SOLOMODE MENU: LOOKAHEAD LIMITER DRIVE SHELF B1-2 ATTACK B1-2 DECAY B3 ATTACK B3 DECAY B4 ATTACK B4 DECAY MENU: CLIPPERS MULTI-BAND CLIP DRIVE BASS CLIP MID CLIP HF CLIP HF CLIPPING MAIN CLIP DRIVE CLIPPER FINESSE COMPOSITE CLIPPER MENU: OUTPUT MENU: ANALOG OUTPUT LEVEL MODE DE-EMPHASIS MENU: DIGITAL OUTPUT LEVEL MODE RATE DE-EMPHASIS MENU: STEREO LEVEL PILOT LEVEL PILOT OUTPUT MENU: HEADPHONE LEVEL MENU: SCHEDULE (X) REPRESENTS 0-7 TIME DAYPARTING ON/OFF DAYPARTS 1-4 DP(X) ON/OFF DP(X) START TIME DP(X) TIME ON (LENGTH) DAYPARTS 5-8 DP(X) ON/OFF DP(X) START TIME DP(X) TIME ON (LENGTH) MENU: SYSTEM LCD CONTRAST LED CONTRAST TRIGGER PORT CODE LOCK SERIAL PORT REMOTE SOURCE MENU: LAN CONFIG IP DG (DEFAULT GATEWAY) SM (SUBNET) MA1 (MAC ADDRESS PART1) MA2 (MAC ADDRESS PART2) PORT MENU: ABOUT VERSION CONCEPT HARDWARE PROCESSING BOOTLOAD

17 'INPUT' menüsü, ses girifllerinin kontrolü ve iyilefltirmesi ile ilgili bütün seçenekleri ve parametreleri içerir. Source: Bu parametre, ifllemin kayna olarak analog ve dijital girifller aras nda seçim yapman za izin verir. Input Mode: Bu parametre, varsay lan Stereo seçene inin yan s ra farkl mono seçeneklerini de seçmenize izin verir. Ayr ca sol/sa kanallar n de ifltirilmesi de mümkündür. Analogue Input A/D Clip Level: DSPX'in A/D dönüfltürücüsü referans alarak analog girifl seviyesini ayarlaman za izin verir. Bu de er, e er DSPX profesyonel bir ses ayg t ile sürülüyorsa, normalde +24dBu olarak ayarlanabilir. Bu, 0VU'luk (+4dBu) bir ses sinyali ile 12dB'lik kazanç azalt m na sürülen genifl bantl AGC'ye dönüflebilir. Ses girifli sayaçlar n n hiçbir durumda ASLA yan p sönmedi inden emin olun. Right Trim: Bu parametre, sol ve sa kanallar aras ndaki herhangi bir kazanç uyumsuzlu unu DENGELEMEK için gerekli kanallar n kazanc n küçük de erlerde ayarlaman za izin verir. Aral k +/- 3dB'dir. Input Fail Switch: Bu parametre sessizlik alg lama sistemini etkinlefltirmenize ve bir sessizlik süresi belirtmenize izin verir. Etkinlefltirildi inde bu parametre, önceden belirlenmifl uzunlukta bir sessizlik oldu unda girifl kayna n birincil kaynaktan ikincil kayna a geçirir. High pass filter: Bu parametre de iflik yüksek geçiflli filtreler aras ndan seçim yapman za izin verir. 20Hz, 30Hz, 40Hz, 50Hz and ve 60Hz aras ndan seçim yapabilirsiniz. Ayr ca OFF seçene i ile yüksek geçifl filtresini baypaslayabilrsiniz de. Yüksek geçifl filtresi vinil üzerindeki gürültüleri azaltmak için kullan labilir ya da eski FM vericilerde tafl y c kayma (AFCLOOP) sorunlar na neden olabilecek düflük frekans enerjisini kald rmakta yararl olabilir. Bir nedeniniz olmad kça yüksek geçifl filtresini kapl tutman z öneririz. Phase Rotator: E er etkinlefltirilirse bu parametre, sesteki asimetrileri azaltarak agresif ön ayarlarda vokal bozulmas n azaltabilir, aksi taktirde k rpma aflamalar nda daha fazla ifl yükü oluflacakt r. E er nitelikli bir yüksek ses istiyorsan z bu fonksiyonu etkinlefltirmenizi öneririz; aksi taktirde kapal tutun çünkü faz rotasyon ifllemi sese biraz renk katacakt r, gerçi bu renklendirme genelde artistik efektler için kullan l r. Pre-emphasis: Bu parametre, DSPX FM yay n na yönelik ifllemleri için kullan ld nda ön-güçlendirmeyi etkinlefltirmenize izin verir. Mevcut seçenekler 50uS, 75uS ve OFF'tur. 'PROCESS' menüsü DSPX'i oluflturan bütün ifllem bloklar na erifliminizi sa lar. 'PROCESS' menüsü içinde sadece alt menüler vard r. Alt menüler, DSPX üzerinen geçen sinyal yolu ile ayn yap land rmadaki düzene sahiptir. 'Wideband AGC' Herhangi bir otomatik kazanç kontrol ayg t gibi DSPX içindeki genifl bantl AGC de girifl seviyesi dalgalanmalar n düzeltmek ve di er DSPX ifllem bloklar na tutarl bir seviye sa lamak için tasarlanm flt r. DSPX içindeki genifl bantl AGC de, bir miks masas n kontrol eden deneyimli bir operatör gibi anlafl lmadan ve gizli bir flekilde çal flmak üzere tasarlanm flt r. Afla daki kullan c taraf ndan ayarlanabilir parametrelerin yan s ra genifl bantl AGC, kazanç kontrol fonksiyonunun mümkün oldu unca az duyulmas n sa laman için bir ak ll, uyumlu ve gizli kontrol çeflitlemesi kullan r. 'DRIVE' AGC'ye giren sürüflü kontrol eder. DSPX'ye gelen girifl nominal 0VU seviyesinde sürüldü ünde, 0dB sürüfl orta nokta olan 12dB'lik bir kazanç azalt m na karfl l k gelir. Sürüfl 12dB'lik bir de ere kadar azalt labilir ya da art r labilir. Muhtemelen normal kullan m koflullar alt nda sürüfl ayar n n 0dB'den daha fazla sapt r lmas gerekmez. 'ATTACK' AGC'si atak h z n, bir girifl seviyesi art fl nda AGC'nin tepki verme süresini kontrol eder. Bu atak süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 100mS - 30S aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'DECAY' AGC'nin b rakma/bozulma h z n, bir girifl seviyesi azalmas nda AGC'nin tepki verme süresini kontrol eder. BOZULMA süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 100mS - 30S aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'GATE THRESHOLD' Geçit fonksiyonu, sessizlik ya da düflük seviyeli ses süreçlerinde gürültünün 'ortaya ç kmas n ' önler. Seviye, girifl -20dB ile -40dB aras ndaki bir seviyeye düfltü ünde etkinleflecek flekilde ayarlanabilir. Geçit ayr ca kapat labilir ya da zorla aç labilir. Aç ld nda geçit, RTR LEVEL kontrolü ile ayarlanan seviyeye do ru kayan ve RTR h z kontrolü ile ayarlanan h zdaki seviyeye do ru kayan kazanç düflmesine neden olacakt r. 17

18 'RTR LEVEL' Kazanç azalmas n n GEÇITLI koflullarda ilerleyece i yerlerde destek seviyesi ayarlar na geri dönüfl sa lar. RTR LEVEL -4dB, -8dB, -12dB, -16dB ya da -20dB olarak ayarlanabilir. Ayr ca GEÇITLI iyilefltirmenin oluflmas ndan önce kazanç azalmas n n son 30 saniyesinin temel alarak RTR LEVEL i sürekli olarak modifiye eden bir AUTO ayar vard r. 'RTR SPEED' GEÇITLI koflullar alt nda atak ve bozulma h zlar n modifiye eden destek h z na geri dönüfl. H z, 1, 2, 4, 8, 16 ve 32 ni faktörleri ile yavafllat labilir. Bu kontrol, h z modifiye etmeden (1 ayar ) b rakabilir ya da durma noktas na (32) kadar yavafllatabilir. 'WINDOW GATING' Sessizlik geçidinden ayr bir geçit kontrolü, ses dalga formu seviyesi, pencere geçit fonksiyonu ile önceden tan mlanan pencerenin d fl na ç kmad nda, pencere geçidi atak ve bozulma h zlar n düflürür. Bu pencere 1 ile 6dB aras da ayarlanabilir ya da geçit fonksiyonu kontrolün OFF olarak ayarlanmas ile devre d fl b rak labilir. Pencere geçidi, ses dalga formu zaten iyi tan mlanm fl oldu unda ya da oran n ortalamas n almak için düflük bir tepe noktas na sahip oldu unda, gereksiz kazanç kontrollerini önler. Pencere geçidi ayr ca, normalde daha yüksek h zlarla birlikte duyulan efektler olmadan h z n art r lmas n sa lar. Genifl bantl AGC RTR LEVEL in sabit bir seviyeye ayarlanmas ile devre d fl b rak labilir, genelde bu de er - 12dB dir ve 'GATE THRESHOLD' ö esi ON olarak ayarlan r. Bu, genifl bantl AGC sürüfl kontrolü 0dB olarak ayarland nda AGC üzerinde kazanç bütünlü ü sa lar. 'ENHANCE' menüsü bas gelifltirmesi sa layan ve çoklu bant s k flt rmas n n bas azalmas etkisini yenmeye yard mc olan düflük frekans gelifltirme filtrelerini içerir. Bass EQ 0 12dB aras nda bas art fl sa layan, 12dB/oktavl k shelving bas ekolayz r. Bu kontrolü dikkatli bir flekilde kullan n, çok afl r düflük frekansl bas art fl orta baslar n kaybedilmesine neden olabilir, çünkü ço u receiver üzerinde iflitilmeyen çok düflük frekansl baslar genelde BAND 1 AGC ve s n rlay c n n kazanç azalmas nda bask n olurlar. 6dB lik bir ayar iyi bir uyum ve bafllang ç noktas olacakt r. Peaking bass equalizer Basa tatl bir ton vermenizi sa layan sanal parametrik tarz bir bas ekolayz r. 64 farkl bas e risi aras nda seçim yapman z sa layacak dört frekans, genlik ve Q sunulmufltur. Seçilebilir frekanslar: 60Hz, 76Hz, 95Hz ve 120Hz dir. Seçilebilir Q'lar: 0.4, 1, 2 ve 4 tür. Seçilebilir kazançlar: 0, 1.5dB, 3dB, 4.5dB, 6dB dir. DSPX içindeki 'Xovers' art k ayarlanabiliyor ve kullan c ya kendi sonik imzalar n oluflturabilecekleri bir baflka araç sunuyor. 'B1-2 XOVER' B1-2 Xover nokas n 150Hz ya da 200Hz olarak ayarlar 'B2-3 XOVER' B2-3 Xover nokas n 720Hz ya da 1.000Hz olarak ayarlar 'B3-4 XOVER' B3-4 Xover nokas n 4.000Hz ya da 6.000Hz olarak ayarlar 'B4 LPF' B4 LPF yi 15000Hz ya da 20000Hz olarak ayarlar 'Multi-Band AGC', program materyalinin RMS seviyesini temel alan tutarl bir ç k fl seviyesi sa larken program materyalinin yeniden eflitlenmesi ve tutarl bir tonal denge oluflturmak için tasarlanm flt r. 'B1-4' 'DRIVE' AGC ye giren sürüflü kontrol eder. 0dB sürüfl orta nokta olan 12dB lik bir kazanç azalmas na karfl l k gelir. Sürüfl 12dB lik bir de ere kadar azalt labilir ya da art r labilir. Bantlarda yukar ya do ru ilerledikçe, yüksek frekans spektrumunda düflük frekanslara göre daha az enerjiye sahip olan müzikleri dengelemek için sürüflü biraz art rman z gerekebilir. 'ATTACK' AGC si atak h z n, bir girifl seviyesi art fl nda AGC'nin tepki verme süresini kontrol eder. Atak süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 100mS 30S aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'DECAY' AGC nin b rakma/bozulma h z n, bir girifl seviyesi azalmas nda AGC'nin tepki verme süresini kontrol eder. BOZULMA süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 100mS 30S aras de erlere karfl l k gelmektedir. 18

19 'RATIO' AGC nin oran n kontrol eder. Seçenekler 2:1, 4:1, 10:1 ve INF:1 dir. 'GATE THRESHOLD' Geçit fonksiyonu, sessizlik ya da düflük seviyeli ses süreçlerinde gürültünün 'ortaya ç kmas n ' önler. Seviye, girifl -20dB ile -40dB aras ndaki bir seviyeye düfltü ünde etkinleflecek flekilde ayarlanabilir. Geçit ayr ca kapat labilir ya da zorla aç labilir. Aç ld nda geçit, RTR LEVEL kontrolü ile ayarlanan seviyeye do ru kayan ve RTR h z kontrolü ile ayarlanan h zdaki seviyeye do ru kayan kazanç düflmesine neden olacakt r. 'RTR LEVEL' Kazanç azalmas n n GEÇ TL koflullarda ilerleyece i yerlerde destek seviyesi ayarlar na geri dönüfl. RTR LEVEL -4dB, -8dB, -12dB, -16dB ya da -20dB olarak ayarlanabilir. Ayr ca GEÇ TL iyilefltirmenin oluflmas ndan önce kazanç azalmas n n son 30 saniyesinin temel alarak RTR LEVEL i sürekli olarak modifiye eden bir AUTO ayar vard r. 'RTR SPEED' Geçitli koflullar alt nda atak ve bozulma h zlar n modifiye eden destek h z na geri dönüfl. H z, 1, 2, 4, 8, 16 ve 32 ni faktörleri ile yavafllat labilir. Bu kontrol h z modifiye etmeden (1 ayar ) b rakabilir ya da durma noktas na (32) kadar yavafllatabilir. 'WINDOW GATING' Sessizlik geçidinden ayr bir geçit kontrolü, ses dalga formu seviyesi, pencere geçit fonksiyonu ile önceden tan mlanan pencerenin d fl na ç kmad nda, pencere geçidi atak ve bozulma h zlar n düflürür. Bu pencere 1 ile 6dB aras da ayarlanabilir ya da geçit fonksiyonu kontrolün OFF olarak ayarlanmas ile devre d fl b rak labilir. Pencere geçidi, ses dalga formu zaten iyi tan mlanm fl oldu unda ya da oran n ortalamas n almak için düflük bir tepe noktas na sahip oldu unda, gereksiz kazanç kontrollerini önler. Pencere geçidi ayr ca, normalde daha yüksek h zlarla birlikte duyulan efektler olmadan h z n art r lmas n sa lar. Genifl bantl AGC RTR LEVEL in sabit bir seviyeye ayarlanmas ile ayr olarak devre d fl b rak labilir, genelde bu de er -12dB dir ve 'GATE THRESHOLD' ö esi ON olarak ayarlan r. Bu, genifl bantl AGC sürüfl kontrolü 0dB olarak ayarland nda AGC üzerinde kazanç bütünlü ü sa lar. Çok bantl AGC, e risi RTR LEVEL kontrolleri ile ayarlanan bir do rusal fazl EQ kat olarak kullan labilir. 'GATING TYPE' Bu kontrol kullan c n n, her çok-bantl AGC sessizlik geçidinin ayr ya da toplu olarak çal fl p çal flmayaca n seçmesine izin verir. Kombine edilmifl toplu seçene ini seçmeden önce ne yapt n z bildi inizden emin olun, çünkü ayr bantlar n geçit eflikleri do ru ayarlanmazsa garip efektler oluflabilir. E er bu seçene i bas ve yüksek frekans yoklu unda geçifli önlemek için seçiyorsan z, normalde B1 ve B4 geçitlerini kapatabilirsiniz. E er emin de ilseniz BW ye sorun ya da bu kontrolü ayr seçene ine ayarlayarak b rak n. 'B1<2 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B1 in kazanç kontrol yoluna beslenen B2 nin kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B3<2 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B3 ün kazanç kontrol yoluna beslenen B2 nin kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B2<3 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B2 nin kazanç kontrol yoluna beslenen B3 ün kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B4<3 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B4 nin kazanç kontrol yoluna beslenen B3 ün kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. Bant kuplaj kontrolleri, girilen program materyalinin orijinal spektral dengesini yok ederek bantlar n afl r sal n mlar n k s tlayabilir. Daha düflük kuplajlar, daha tutarl bir tonal denge için daha fazla yeniden eflitlemenin yap lmas na izin verir. %30 iyi bir de er olacakt r. 'L/R COUPLING' Bu kuplaj kontrolü sol ve sa kanallar n ba lant yüzdelerini belirler. %0 tamamen ay rmad r ve ifllemi çift mono ifllem mimarisine eflitler. %100 kuplaj girilen program materyalinin stereo dengesinin korunmas n sa lar. Daha az kuplaj, daha HACIMLI bir ses için stereo imaj n genifllemesini sa layabilir. 'MULTI-BAND LIMITERS' ifllemcilerin tepe noktas k rpma sistemindeki bozulmay önlemek için her band n tepe noktas n s n rland r r. 19

20 'B1-4' 'DRIVE' S n rland r c ya giren sürüflü kontrol eder. Sürüfl 12dB lik bir de ere kadar azalt labilir ya da art r labilir. 'PEAK ATTACK' S n rland r c n n atak h z n, bir girifl seviyesi art fl nda s n rland r c n n tepki verme süresini kontrol eder. Atak süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 1mS 200mS aras de erlere karfl - l k gelmektedir. 'PEAK DECAY' S n rland r c n n b rakma/bozulma h z n, bir girifl seviyesi azalmas nda s n rland r c n n tepki verme süresini kontrol eder. BOZULMA süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 1000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'AVG ATTACK' S n rland r c n ortalama atak h z n kontrol eder. Bu kontrol, tepe noktas atak kontrolünden ayarlanan bir belirtici kontroldür. Atak süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte tepe noktas atak süresi / 2 tepe noktas atak süresi / 1000 aras de erlere karfl l k gelmektedir. AVG atak kontrolleri çift zaman katsay l sistemlerde dinamikleri ve kontrol tepe ile ortalama devreleri aras nda nas l paylaflt r laca n belirler. 'AVG DECAY' S n rland r c n n b rakma/bozulma h z n, bir girifl seviyesi azalmas nda s n rland r c n n tepki verme süresini kontrol eder. BOZULMA süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 200mS 5000S aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'HOLD THRESHOLD' HOLD fonksiyonu, sessizlik ya da düflük seviyeli ses süreçlerinde gürültünün ortaya ç kmas n önler ve s n rlay c n n dinlenmesini sa layarak IM bozulmas n n azalt lmas na yard mc olur. Seviye, girifl -20dB ile -40dB aras ndaki bir seviyeye düfltü ünde etkinleflecek flekilde ayarlanabilir. HOLD ayr ca kapat labilir de. 'DELAY' Bu fonksiyon tepe noktas bozulma devresi etkinleflmeden önce bir gecikme sunar. Bu gecikme, daha h zl azalma zaman katsay lar kullan ld nda, komflu süreksizlikler aras nda kazanç dalgalanmas n düflürerek bozulman n azalt lmas için kullan labilir. Mevcut aral k yar üstel bir ölçekte 1mS 500mS aras ndad r. 'HF CLIPPING (BAND 4)' Bant 3 çok bantl s n rlay c s ndan gelen bant 4 kazanç kontrolünü HF k rp c ya (FM yolu) ve ileriye dönük s n rlay c ya (DR yolu) yeniden da t r. Say lar yükseldikçe daha fazla HF k rpma ifllemi elde edilir. 'B1<2 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B1 in kazanç kontrol yoluna beslenen B2 nin kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B3<2 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B3 in kazanç kontrol yoluna beslenen B2 nin kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B2<3 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B2 nin kazanç kontrol yoluna beslenen B3 ün kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B4<3 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B4 nin kazanç kontrol yoluna beslenen B3 ün kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. Bant kuplaj kontrolleri, girilen program materyalinin orijinal spektral dengesini yok ederek bantlar afl r sal n mlar n k s tlayabilir. Daha düflük kuplajlar, daha tutarl bir tonal denge için daha fazla yeniden eflitlemenin yap lmas na izin verir. %30 iyi bir de er olacakt r. 'L/R COUPLING' Bu kuplaj kontrolü sol ve sa kanallar n ba lant yüzdelerini belirler. %0 tamamen ay rmad r ve ifllemi çift mono ifllem mimarisine eflitler. %100 kuplaj girilen program materyalinin stereo dengesinin korunmas n sa lar. Daha az kuplaj, daha HAC ML bir ses için stereo imaj n genifllemesini sa layabilir. 'MIXER' menüsü. Her bant, küçük EQ de iflimleri sa lamak için küçük bir aral kta ayarlanabilir. Bu kontroller, tepe noktas k rpma katlar na afl r sürüflü önlemek ve afl r bozulma oluflumunun önüne geçmek için, aral k içinde s n rland - r lm fllard r. Parametre ayarlar na yard mc olmas için bir solo modu sunulmufltur. BAND1MIX: -3dB ile +3dB aras nda bir seviye ayar mümkündür. BAND2MIX: -3dB ile +3dB aras nda bir seviye ayar mümkündür. BAND3MIX: -3dB ile +3dB aras nda bir seviye ayar mümkündür. 20

21 BAND3MIX: -3dB ile +3dB aras nda bir seviye ayar mümkündür. SOLOMODE 1 4 aras ndaki bantlar tek bafllar na aç labilir ve di er üçü kapat labilir. Varsay lan ayar OFF tur ve bütün bantlar aç kt r. 'LOOKAHEAD' menüsü, DR modunda kullan m için bir tepe noktas s n rland rma yöntemi olarak çal flan ileriye dönük s n rland r c y etkileyen kontrolleri içerir. DRIVE' leriye dönük s n rland r c ya giren sürüflü kontrol eder. 'SHELF' De iflebilir kesme responslu bir yüksek frekansl shelving filtresidir aras nda bir aral kta ayarlanabilir, bu de erler 15kHz de ölçülen 0dB -17dB aras ndaki bir kesime karfl l k gelir. Bu düflük-geçiflli shelving filtresi, DSPX nin ön-güçlendirme fonksiyonu etkin oldu unda (FM uygulamalar ), ön-güçlendirme efektini dengelemek için kullan l r. Shelf kontrolü ayr ca, cihaz DR uygulamalar için yap land r ld nda ve ön-güçlendirme etkinlefltirilmedi inde, yüksek frekans enerjisinin terbiyesinde de kullan labilir. 'B1-2 ATTACK' B1-2 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama atak h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresine da t lan enerjiyi tan mlar. Atak süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'B1-2 DECAY' B1-2 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama bozulma h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresinin bozulma h z n tan mlar. Bozulma süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'B3 ATTACK' B3 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama atak h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresine da t lan enerjiyi tan mlar. Atak süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'B3 DECAY' B3 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama bozulma h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresinin bozulma h z n tan mlar. Bozulma süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'B4 ATTACK' B4 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama atak h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresine da t lan enerjiyi tan mlar. Atak süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'B4 DECAY' B4 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama bozulma h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresinin bozulma h z n tan mlar. Bozulma süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'CLIPPER' menüsü, FM mpdunda kullan lan DSPX in son tepe noktas s n rland rma aflamalar n biçimlendiren k rpma kontrollerini içerir. 'MULTI-BAND CLIP DRIVE' Ana k rp c n n önünde yer alan çok bantl k rp c lara giden sürüflü kontrol eder. -6dB ile +6dB aras nda ayarlanabilir. 'BASS CLIP MODE' Bas k rp c n n hareketini kontrol eder. Hard ayar, daha fazla bas oldu u izlenimi oluflturmak için k rp lm fl bas sinyalinin filtrelenmifl harmoniklerini kullanarak maksimum etki yarat r. Soft ayar bas k rpma seviyesini dinamik olarak kontrol etmek için ileriye dönük teknikler kullan r. Bu, baz formatlarda tercih edilebilecek daha do al bir yumuflak k rpma hareketi sa lar. Soft k rpma seçene i %100 modülasyonda art rabilir, ayn flekilde hard seçene i bas n bas k rpma efli ini aflmas na izin vermez. Soft seçene- i ses yoluna hemen hemen 5mS lik fazladan bir gecikme ekleyecektir. 'BASSCLIP' Bant 1 ve 2 nin kar fl m n n k rpma seviyesini kontrol eder. K rpma seviyesi aral, ana k rp c ç k flç seviyesini temel alarak -6dB ile 0dB aras ndad r. 'MIDCLIP' Bant 3 ün k rpma seviyesini kontrol eder. K rpma seviyesi aral, ana k rp c ç k fl seviyesini temel alarak -12dB ile 0dB aras ndad r. 'HFCLIP' Bant 4 ün k rpma seviyesini kontrol eder. K rpma seviyesi aral, ana k rp c ç k fl seviyesini temel alarak -12dB ile 0dB aras ndad r. 'HFCLIPPLING' Bu kontrol, bant 4 tepe noktas kontrolünü bant 4 s n rlay c ile HF k rp c aras nda yeniden da t r. De erler 0 ile 17 aras ndad r, 0 a ayarland nda bant 4 s n rlay c s taraf ndan tam olarak kontrol elde edilir ve daha yüksek say lar ise frekansa ba ml bir temelde bant 4 s n rlay c s n n kontrolünü azaltarak, 21

ACCESS Kodek TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

ACCESS Kodek TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU ACCESS Kodek IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com ACCESS STEREO BRIC

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için)

AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için) Güvenlik önlemleri Girifl AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için) çindekiler Bafllang ç bilgileri Ba lant Kullan m K lavuzu TOSVERT VF-nC3 < Basitlefltirilmifl k lavuz> 1-fazl 120V s n f 0.1

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com EK Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka çindekiler 1 Otomatik pilotun NSE sistemine tak

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

>>> SAYI 23 24. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 23 24. SAYIDA NELER VAR? SAYI 23 TEMEL B LG LER B LG SAYARA RES M AKTARMAK RES MLER N D J TALLEfiT R LMES. INK-JET YAZICILAR MÜREKKEP PÜSKÜRTMEL YAZICILAR MON TÖR ALIRKEN MON TÖRLER N TEMEL ÖZELL KLER 24. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS

Detaylı

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m. Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N 2 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE Kullan m K lavuzu KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz III RD68 2002 Simrad Ltd Bu kullan m k lavuzundaki

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi.

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. SAYI 45 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI B LG SAYARINIZI SALDIRILARA KARfiI NASIL KORUYAB L RS N Z? PROJELER D SK BOYUTUNUN

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı