Broadcast Ses fllemcisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Broadcast Ses fllemcisi"

Transkript

1 Broadcast Ses fllemcisi

2 2

3 GARANT BW (broadcast warehouse), bu ürünün mekanik ve elektronik bileflenlerinin orijinal sat n alma tarihinden itibaren malzeme ve iflçilik aç s ndan hatas z oldu unu afla da aç klanan garanti flartnamelerine uygun flekilde bir (1) y l süreyle garantiler. E er ürün belirlenen garanti süresi içinde normal afl nma ve y pranma ve/veya kullan c n n yanl fl kullan m ndan kaynaklanmayan herhangi bir ar za gösterirse, BW, sadece kendi de erlendirmesine ba l olarak cihaz de ifltirecek ya da onaracakt r. E er garanti kapsam nda oldu u karar na var l rsa ürün, nakliye ücreti önceden ödenmek kofluluyla kullan c ya geri gönderilecektir. Yukar da belirtilmifl olanlar d fl ndaki garanti talepleri kesin bir flekilde hariç tutulmufltur. Geri gönderme yetki numaras Garanti hizmetinin elde edilmesi için sat c (ya da onun yetkili bayisi), ürün geri gönderilmeden ÖNCE BW'yi normal ifl saatleri içinde aramal d r. Bütün araflt rmalar n yan s ra sorunun bir tan m eklenmelidir. BW, ard ndan bir geri dönüfl yetki numaras verecektir. Daha sonra ürün orijinal ambalaj nda geri dönüfl yetki numaras ile birlikte BW taraf ndan belirtilen adrese gönderilmelidir. Nakliye ücreti önceden ödenmemifl kargolar kabul edilmeyecektir. Garanti flartnameleri Garanti hizmeti sadece ürünle birlikte orijinal bayi sat fl faturas n n bir kopyas gönderilirse sa lanacakt r. BW taraf ndan bu garantinin flartlar alt nda onar m ya da de iflime uygun görünen herhangi bir ürün, BW'nin teslim ald günden itibaren 30 gün içinde onar lacak ya da de ifltirlecektir. E er orijinal olarak kullan lmas için gelifltirilip üretilmedi i bir ülkedeki ulusal ya da yerel teknik ya da güvenlik standartlar na uyum sa lamas için ürünün modifikasyonu ya da adaptasyonu gerekiyorsa, bu modifikasyon/adaptasyon malzeme ya da iflçilik hatas olarak kabul edilmeyecektir. Do ru bir flekilde yap lmas ya da yap lmamas dikkate al nmaks z n bu flekildeki bir modifikasyon/adaptasyon garanti kapsam d fl ndad r. Bu garantinin flartlar alt nda, BW, böyle bir modifikasyon/adaptasyondan kaynaklanan hiçbir kay ptan sorumlu tutulmayacakt r. Ücretsiz inceleme ve bak m/onar m çal flmas, özellikle de sorun kullan c n n ürünü yanl fl kullanmas ndan kaynaklan yorsa aç k bir flekilde bu garantinin d fl nda tutulmufltur. Bu ayn zamanda normal afl nma ve y pranmadan kaynaklanan, özellikle fader'lar, potansiyometreler, anahtalar/butonlar ve benzer parçalardaki ar zalar için de geçerlidir. Afla daki koflullarda oluflan hasarlar/ar zalar bu garantinin kapsam d fl ndad r: Ürünün yanl fl kullan m, ihmal yada BW kullan c ya da servis k lavuzlar nda belirtilen talimatlara uygun kullan lmamas. Ürünün kullan m ya da ba lant s n n kullan ld ülkedeki teknik ya da güvenlik flartnamelerine uygun olmamas. Hasarlar n/ar zalar n zorunlu sebep ya da kontrolü BW'nin kontrolü d fl nda kalan herhangi bir baflka sebepten kaynaklanmas. Yetkisiz personel (kullan c da dahil) taraf ndan yürütülen her türlü cihaz onar m ya da cihaz kabininin aç lmas garantiyi geçersiz k lacakt r. E er BW'nin incelemesinden sonra üründeki ar zan n garanti kapsam nda olmad anlafl l rsa, inceleme maliyetleri müflteri taraf ndan ödenebilir. Bu garantinin flartlar n karfl lamayan ürünler kesinlikle ürün sahibinin hesab na onar lacakt r. BW böyle bir durumda ürünün sahibini bilgilendirecektir. E er ürün sahibi bu bildirimden sonraki 6 hafta içinde yaz l bir onar m siparifli göndermezse, BW cihaz ayr bir nakliye ve ambalaj faturas ile birlikte ödemeli olarak geri gönderecektir. Bu gibi maliyetler ayr ca ürün sahibi yaz l bir onar m siparifli göndermifl oldu unda da ayr olarak faturalanan r. Garantinin devredilebilirli i Bu garanti, ürünü orijinal olarak sat n alan (müflteri ya da bayi) için haz rlanm flt r ve ürünü daha sonradan sat n alabilecek baflka birine devredilemez. Hiç kimse (bayi, vb.) BW'nin nam na böyle bir garanti taahhütünde bulunmaya yetkili de ildir. Tazminat talepleri BW'nin düzgün garanti hizmeti verememesi sat n alana hasarlar (dolayl kay plar) talep etme hakk n vermez. Hiç bir durumda BW'nin sorumlulu u, ürünün fatura bedelini aflmaz. Di er garanti haklar ve ulusal yasa Bu garanti, sat n alan n ulusal yasaca tan nan kanuni haklar n, özellikle de kanunen geçerli bir sat fl kontrat ndan kaynaklanan sat c ya karfl olan haklar n hariç tutmaz ya da s n rland rmaz. Burada bahsi geçen garanti flartnameleri, ulusal garanti yasas n ihlal etmedikleri sürece geçerlidir. 3

4 GÜVENL K TAL MATLARI D KKAT: Elektrik floku riskini azaltmak için kapa açmay n. çinde kullan c n n bak m yapabilece i hiçbir parça yoktur. Servis için sadece yetkili personele dan fl n. UYARI: Yang n ya da elektrik floku riskini azaltmak için bu cihaz ya mur ya da neme maruz b rakmay n. Bu sembol, göründü ü yerlerde, kabin içinde yal t lmam fl tehlikeli seviyede gerilim - bir flok riski oluflturmaya yetecek kadar gerilim oldu u konusunda uyar r. Bu sembol, göründü ü yerlerde, yan ndaki metinde önemli kullan m ve bak m talimatlar oldu u konusunda uyar r. K lavuzu okuyun. DETAYLI GÜVENL K TAL MATLARI: Cihaz kullan lmadan önce bütün güvenlik ve kullan m talimatlar okunmal d r. Talimatlar saklay n: Güvenlik ve kullan m talimatlar gelecekte kullan lmak üzere saklanmal d r. Uyar lar dikkate al n: Cihaz üzerindeki ve kullan m talimatlar ndaki tüm uyar lar yap flt r lmal d r. Talimatlar izleyin: Tüm kullan m ve güvenlik talimatlar izlenmelidir. Su ve Nem: Cihaz su yak n nda (örne in banyo, le en, mutfak lavabosu, çamafl r teknesi, slak bir zemin ya da bir havuz yak n nda) kullan lmamal d r. Havaland rma: Cihaz, konumu ve yeri itibar yla havaland rmas n engellenmeyece i bir yere yerlefltirilmelidir. Örne in, cihaz bir yatak, kanepe ya da havaland rma ç k fllar n kapatabilecek benzer bir yüzey üzerine yerlefltirilmemeli ya da bir kitapl k ya da kabin gibi havaland rma delikleri üzerinden akan havay yavafllatabilecek kapal bir kurulumdan kaç n lmal d r. Is : Cihaz, radyatörler, rezistansl s t c lar, f r nlar ya da s üreten di er ayg tlardan (ampliler dahil) uzak yerlefltirilmelidir. Güç Kayna : Cihaz sadece kullan m talimat nda aç klanan ya da cihaz üzerinde belirtilen güç kayna tipine ba lanmal d r. Topraklama ya da Polarizasyon: Cihaz topraklama ya da polarizasyon uçlar ile ilgili önlemler al nmal d r. Güç Kablosu Korumas : Güç kayna kablolar, üzerlerine bas lmayacak ya da bir cisimler ezilmeyecek flekilde yönlendirilmeli, kablolara ve fifllere, uygun prizlere ve kablolar n cihazdan ç kt noktalara özellikle dikkat edilmelidir. Temizleme: Cihaz sadece üreticinin önerdi i flekilde temizlenmelidir. Kullan m D fl Zamanlar: Uzun süre kullan lmayaca zaman cihaz n güç kablosu duvardaki prizden çekilmelidir. 4

5 Nesne ve S v Girifli: Cihaz n aç kl klar ndan içeri nesne düflmemesi ya da s v dökülmemesi için dikkat edilmelidir. Servis Gerektiren Hasar: Afla dakiler oldu unda cihaz n servisi sadece nitelikli servis personeli taraf ndan yap lmal d r: - Güç kayna kablosu ya da fifl hasar gördü ünde; ya da - Cihaz içine nesne düfltü ünde ya da s v döküldü ünde; ya da - Cihaz ya mura maruz kald nda; ya da - Cihaz normal çal flmad nda ya da performans nda belirgin bir azalma de ifliklik oldu unda; ya da - Cihaz düfltü ünde ya da kabin hasar gördü ünde. Servis: Kullan c cihaz n servisi ad na Kullan m Talimatlar nda belirtilenin ötesinde bir fley yapmaya çal flmamal d r. Di er tüm servis çal flmalar nitelikli servis personeli taraf ndan yap lmal d r. CE UYUMLULU U: Bu ayg t EEC Konsey Direktiflerinin gereksinimlerine uyumludur: 93/68/EEC (CE Iflareti); 73/23/EEC (Güvenlik - düflük gerilim direktifi); 89/336/EEC (elektromanyetik uyumluluk). Uyumluluk flu standartlara aç klanm flt r: EN , EN UYARI: Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullan r ve yayabilir. E er bu k lavuzdaki talimatlara uygun kurulup kullan lmazsa radyo iletifliminde enterferansa neden olabilir. Cihaz test edilmifl ve, ticari bir ortamda kullan ld nda bu gibi bir enterferansa karfl makul bir koruma sa lamak için tasarlanan bir Class A dijital ayg t n (FCC Kurallar Bölüm 15'in alt bölümü J'ye uygun olarak) limitleri içinde kald görülmüfltür. Bu donan m n yaflam alanlar nda kullan lmas, muhtemelen kullan c n n kendi bafl na düzeltmesini gerektirecek flekilde zararl enterferanslara neden olabilir. KANADA UYARISI: Bu dijital cihaz, radyo gürültüsü yayma konusunda, Kanada Iletiflim Dairesi'nin Radyo Enterferans Düzenlemelerinde belirtilen Class A limitlerini aflmaz. Le present appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassant les limits applicables aux brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications de Canada. 5

6 leti DSPX dijital ses yay nc l ifllemcisini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Son on y l boyunca BW ekibi yay nc l k ifllemcilerini uzaktan tutku ve merakla gözlemlemifl ve dijital ses iflleme konusunda güçlü bir ilgiyi paylaflm fllard r. Ocak 2002'de, art k kendi dijital ses ifllemcimiz olmal diyerek bir maceraya at lmaya karar verdik. Biliyorduk ki e er bir dijital ses ifllemcisi üreteceksek bunu BW tarz ile yapmal yd k ve üretti imiz ifllemcide, gezegendeki en düflük maliyetli ve tam kapsaml ifllemci olmal yd. Ifllemciler ile ilgili di er üreticiler gibi onlarca y ll k deneyimimizin olmad n n fark ndayd k ama elimizdeki fley ifli tamamlamak için gereken proje araflt rmas n yapma arzusuydu. Ayr ca BW'nin gömülü sistemler konusundaki düflük maliyetli s ra d fl ürünler üretme yetene i ve kabiliyeti ile araflt rmay bir araya getirerek DSPX'in lider olmas n sa layabilece imizin de fark ndayd k. Tek amaç, daha pahal ifllemcilerde bulunan bütün özellikleri sunan ama maliyeti çok daha düflük olan bir ses ifllemcisi yapmakt. Neden DSPX? Konsept tasar m olan ço u ürün gibi ad yok. DSPX ad birkaç sebepten kaynaklan yor. Öncelikle BW ekibi olarak hoflland m z bir ad bulamad k bu nedenle konsept DSP processor X olarak kald. Proje geliflimi s ras nda ifllemcinin tüm yay nc l k aflamalar nda kullan labilece i netlik kazand ve matematiksel tarzda bir X bir çok fleyi temsil edebilir hale geldi. Böylece DSPX do du. Tekrar bizi tercih etti iniz teflekkür ederiz; umuyoruz ki DSPX'i be eneceksiniz. DSPX Ekibi 6

7 DSPX'e Girifl BW DSP X yeni nesil bir dijital ses ifllemcisidir ve sesi FM ve dijital yay nc l a haz r hale getirmek için kullan labilir. DSPX, Ingiliz tasar m ve üretimi olan ilk çok bantl dijital yay nc l k ifllemcisidir. En son çok bantl DSP teknolojisini kullanan DSPX, güçlü bir yay n oluflturmada esnek ve güçlü bir araç sunar. DSPX, ço u güncel bileflenleri içeren bir dijital ses ifllemcisi tasarlamak için, bir karalamadan yola ç karak en son tasar m yaklafl mlar ile tasarlanm flt r. S ra d fl teknolojiler DSPX'in pazardaki di er ifllemcilere benzer sonuçlar çok daha etkin maliyetli olarak vermesini sa lamakad r. Yapt m z gelifltirmeler müflterilerimizin tasarruf etmesini sa lad. Kapa n alt nda neler var? DSPX, bir dizi özellefltirilmifl analog ve dijital devreyi denetleyen 8 bitlik h zl bir mikro-denetçi ile sürülüyor: Bunlar 24-bitlik A/D ve D/A dönüfltürücüler, analog seviye kontrol devreleri, 18 x 24 bitlik DSP'ler, bir Ethernet portu, bir tetikleyici port, 2 x RS232 portu, 200 LEDS (sayaçlar), bir LCD ekran, 2 örnek h z dönüfltürücü, bir kulakl k jak ve yaz l m ile ürün bilgisini tutmak için bellek ayg tlar olarak s ralan yor. Ifllem Mimarisi! Girifl seçiminden sonra 24-bitlik dijital ses sinyali, girifl seviyelerini normallefltirmek için bir genifl bant AGC ifllem blo undan geçirilir. AGC'nin ç k fllar, filtrelere hizalanm fl do rusal faz süresi ile dört banda ayr lmadan önce EQ ve ses flekillendirme katlar n besler. Dört band, her band üzerindeki dinamik ses s n rlay c lar beslemeden önce baflka dört AGC ile ifllenir. Eflsiz çift ifllem yolu FM ve dijital radyonun ayn anda ifllenmesine izin verir. leriye dönük s n rland rma ve bozulma önleyici kesme ifllemi sinyalinizin kristal berrakl nda bir ses verirken sürekli maksimumda olmas n sa lar. Bir süpersonik örnek h z DSP stereo kodlay c, fantastik stereo ay r ml bir MPX üretimi sa lar. Kullan m kolay ön panelden kumanda sistemi ve LED'li sayaç ekran, kullan c ya kolay kullan m ve kurulum sa lar. Kullan c için hem ön panelde hem de uzaktan kumanda (bilgisayar) üzerinde her ifllem parametresinin kapsaml kontrolü mevcuttur. Boyut, a rl k ve fiyattaki yaklafl m ile DSPX aç k ara önde oldu unu kan tl yor. Dinamik, taze & yenilikçi Karfl n zda DSPX 7

8 FUSE I NPUT A G C LIMITERS OUTPU T C LIP GATE HOLD CLIP CLI P PILOT d B db db db % L R WB L OW M IDL MIDH HIG H L O W MIDL MIDH HIG H L R MP X REMOTE AES/EBU EDIT RS232 ANALOGUE INPUTS G R filer DSP X D S P X P U T P R O C E S S O U T P U T SCA INPUT G R fi MPX OUTPUT ÇIKIfiI P LOT PILOT OUTPUT ÇIKIfiI SYNC INPUT G R fi AES/EBU / EBU INPUT G R fi RS232 & TRIGGER TET KLEY C PORT PORTU LAN LAN PORT PORTU GND LIFT U P L O A D S A V E fiebeke MAINS POWER GÜCÜ INPUT G R fi ANALOGUE OUTPUTS ÇIKIfiLAR KULAKLIK HEADPHONE JAKI M SAYAÇ ETERING R S23 2 DURUM STATU S JACK LEDS LED LER YUMUfiAK SOFT KEYS TUfiLAR KONTROL CONTROL KNOB DÜ MES AES/EBU / EBU OUTPUT ÇIKIfiI DSPX FRONT AND REAR PANELS DSPX ÖN VE ARKA PANELLER NI 8

9 DSPX Sayaçlar DSPX üzerinde her zaman aç k I/O ve ifllem ölçümlerini gösteren 182 LED bulunur. INPUT AGC LIMITERS OUTPUT CLIP GATE HOLD CLIP PILOT db db db db % L R WB LOW MIDL MIDH HIGH LOW MIDL MIDH HIGH L R MPX CLIP I/O Ölçümü Girifl sayaçlar girifl sesinin seviyesini gösterir. Sayaçlar DSP koduna girifl seviyesi seçimi ve mod seçeneklerinden sonra eklenmifltir. Yan p sönen LED'ler A/D dönüfltürücülerin kesim noktas n temsil ederler ve bu LED'ler hiçbir koflul alt nda yanmamal d r. E er yan yorlarsa DSPX'in girifl kazanc kontrolünü ayarlay n. Ç k fl sayaçlar tam ölçekli ç k fl n alt nda seviyeyi db cinsinden gösterir. Bu ç k fl seviyesi ifllemin tepe ç k fl seviyesidir ve analog ya da dijital ç k fl seviyesi seçenekleri ile ayarlanan gerçek ç k fl seviyesi üzerinde hiçbir etkileri yoktur. Ç k fl sayaçlar girifl sayaçlar na göre küçük bir dinamik alan gösterirler. Bu, DSPX taraf ndan ifllendi inde seste daha küçük bir dinamik alan yans t r. E er girifl sayaçlar ile ayn ölçe i kullanm fl olsayd k LED'lerde çok fazla etkinlik göremeyecektik ve LED'ler ço unlukla yanacakt. Çoklama ç k fl sayac kompozit ç k fllar n tepe seviyesini gösterir. Bu, ifllemin tepe kompozit seviyesi ile ilgili ç k fl n bir sunumudur ve çoklama ç k fl n n seviye kontrolü ile ayarlanan gerçek seviye de ildir. Yüzen bir 'peak hold' noktas mutlak dalga formu de erini izlerken IO sayaçlar ses dalga formunun PPM seviyesinin bir tahminini takip eder. G/R ölçümü Kazanç azaltma sayaçlar kazanç azalt m n ve ana iflleme bloklar n n geçit durumlar n gösterir. Gösterilen alan 0dB - -24dB aras nda 2dB'lik basamaklar halindedir ve geçit ve tutma LED'leri GATE yada HOLD'un yanarken 'etkin' oldu unu gösterir. Her stereo kanal için sadece bir sayaç vard r ve gösterilen de er sol ve sa kanallardaki en büyük kazanç azatl m d r. Normal kullan m alt nda (bir stereo ses beslemesi ile) bu yeterlidir ama e er kanallar seviyede iyi dengelememiflse ya da DSPX'i iki ayr mono beslemeyi ifllemek için kullan yorsan z garip ölçümler okuyabilirsiniz. Durum LED'leri DSPX ön panelinde üç durum LED'i vard r. REMOTE: DSPX'in o anda uzaktaki bir bilgisayar ile konufltu unu gösterir. Bu LED bir güncelleme s ras nda yan p sönecektir. AES / EBU: DSPX'nin dijital ses girifline ba l bir AES/EBU sinyali oldu unu gösterir. EDIT: O anda bir parametre düzenledi inizi gösterir. REMOTE AES/EBU EDIT 9

10 H zl Bafllang ç 1. DSPX'yi rafa yerlefltirin. 2. AC güç kablosunu cihaza tak n ve cihaz aç n. 3. Analog ve / veya dijital ses girifllerini tak n. 4. 'INPUT' menüsünde yer alan 'INPUT SELECTION' parametresi ile ifllem kayna olarak analog ya da dijital girifli seçin. Sesi uygulay n ve girifl sayaçlar n gözlemleyin. 5. Analog girifller için 'INPUT menüsünün 'INPUT LEVEL CONTROL' ö esini girifl sayaçlar n n yan p sönmeyece i flekilde ayarlay n. Bu kontrolü ayarlamadan önce miks panelinin ya da ses kayna n n tam ç k fl seviyesine (yan p sönerken bile) ayarlanmas n öneririz. Bu, DSPX'in A/D dönüfltürücüsünün hiçbir koflul alt nda k rp lmamas n sa lar. 6. Ses ç k fllar n gerekti i gibi ba lay n. 7. Ç k fl seviyesini seçin ve analog ve dijital ç k fllar n ayarlar n 'OUTPUT' menüsünden azalt n. 8. Analog ve dijital ç k fllar için ç k fl modunu seçin. FM ifllemli ç k fl için 'FM' ve dijital radyo (ileriye dönük s n rl ) ifllemli ç k fl için 'DR' seçenekleri vard r. MPX kodlay c daima 'FM' seçene i ile beslenir. 8. E er MPX Ç k fl n kullan yorsan z 'STEREO' menüsüne gidin ve MPX 'LEVEL' Ç k fl n DSPX'i izleyen vericiye (ya da link ayg t na) uyacak flekilde ayarlay n. 9. 'LOAD' yumuflak tufluna bas n ve listeden bir ön ayar seçin! 10. Yay ndas n z! Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi bu k lavuzun 'menü yap s ' ve 'ifllemin ayarlanmas ' bölümlerinde bulabilirsiniz. 10

11 Ses flleme Teknolojisine Girifl Ço u ses ifllemcisi, her kattaki oran tepe noktas n ortalamak için azaltarak, dinamik alan kanalize etmek için bir s k flt rma, s n rland rma ve k rpma kombinasyonu kullan r. S k flt r c, s n rland r c ve k rp c n n kademeli olarak düzenlenmesi en iyi sonucu verir. fllemin ilk aflamas genelde yavafl bir flekilde geçer, ses ifllem zincirinden geçtikçe ifllem gittikçe daha h zl ve agresif bir hale gelir. Anl k tepe k rp c ya da ileriye dönük s n rland r c zincirin son aflamas d r ve son tepe seviyesini belirler. Afla daki resimler tipik bir ses ifllemcisinden geçen sesin bir bölümünü göstermektedir. Soldan sa a ilk resim sesin ifllenmemifl bölümüdür. Sonraki resimler, bir s n rland rma ve son olarak tepe k rpma ifllemi ile devam eden sesin s k flt rma ifllemini temsil eder. S k flt rma S k flt rma, ses dalga formunun dinamik alan n yavafl bir flekilde azalt r; bu ifllem kazanc kontrol eden deneyimli bir operatöre tan d k gelecektir. S k flt rma ifllemi genelde ses dalga formunun RMS seviyesinde gerçeklefltirilir ve s k flt rma oran genelde ayarlanabilir. S k flt rma genelde kazanç art fl n önlemek ve sessiz süreçlerde gürültünün emilmesini sa lamak için serbest b rak l r. S n rland rma S n rland rma, ses dalga formununun tepe seviyesine dayanarak tepe noktalar kontrol ederken daha yo un bir ses üretmek için daha h zl zaman katsay lar ve saha yüksek oranlar kullanan, s k flt rman n daha h zl bir formudur. Afl r s n rland rma daha yo un paketlenmifl bir ses efekti duvar na neden olabilir. K rpma Ses dalga formun k rp lmas, e er afl r ya kaç lmazsa iflitilebilir yan efektlere neden olmaz. Afl r, bir y rt lma sesi üreten bir çeflit bozulma oluflturacakt r. K rpma ayr ca bozulma kontrol filtrelemesi ile birlikte kullan ld nda, yüksek frekans tepe noktas kontrolü için etkin bir yöntem olarak da kullan labilir. leriye dönük s n rland rma Ses kodeklerini azaltan bit oran besleyen sistemlerde k rp c yerine kullan lan ileriye dönük s n rland rma ses dalga formunu s nar ve önceden, gelen gecikmifl ses dalga formunun bir kazanç kontrolünü haz rlar. Bu, bozulmay minimuma indirirken afl r ya kaçmay önler. Bir ileriye dönük s n rland r c bir yumuflak s n rland r c ile ayn flekilde çal fl r. Yetenekli ileriye dönük s n rland r c lar genelde çoklu-bant de iflikli inden oluflur. 11

12 Kaynak Materyal Kalitesi DSPX, CANLI yay n kalitenizi yeteri kadar art rabilir. Yine de DSPX sadece verdi iniz materyal ile çal flabilir. En iyi performans, DSPX son derece temiz kaynak materyaller ile beslendi inde elde edilecektir. Dinamik çok-bant yeniden eflitleme ifllemi yap ld ktan sonra zay f kaliteli kaynak materyalin sesi, DSPX ile ifllendi inde daha da zay f olacakt r. Ses depolama için MP3'ler ve di er s k flt r lm fl ses biçimlerinin kullan lmamas n fliddetle öneririz. E er s k flt r lm fl ses kullanman z gerekiyorsa 256 Kbps ya da üstü bit de erlerini tercih edin. Do rusal biçimler her zaman tercih edilmelidir. S k flt r lm fl ses biçimleri, bit de erini azaltmak için frekans maskeleyen veri azaltma teknikleri kullan rlar. Yeniden eflitleme s ras nda DSPX, bit azaltma iflleminin frekans maskeleme karakteristiklerini ihlal edebilir, bu da DSPX iflleminden önce duyulamayan bir bozulma oluflturacakt r. Ön-Güçlendirme E er DSPX'i FM ifllemleri için kullan yorsan z DSPX'deki ön-güçlendirme filtresini etkinlefltirmeniz gerekecektir. STL ya da verici ön-güçlendirme içerse bile bu özelli i devre d fl b rakman z ve iletim sistemi için ön-güçlendirme iflini DSPX'e b rakman z öneririz. DSPX, 'parlak' bir ses sa larken ön-güçlendirme e risinin yüksek frekans enerjisini s n rland rmak için karmafl k iflleme yöntemleri kullan r. Burada gücü azaltma ve tekrar ön-güçlendirme ifllemi sadece performans düflürecektir. Bu kural n istisnas DSPX'in ayr sol ve sa ç k fllarla s k flt r lm fl bir ses STL'i beslemesidir. Bit de eri azaltma kodekleri ön-güçlendirme ifllemlerini tam olarak yerine getiremezler ve baz yan etkiler oluflur. Bu durumda en iyi seçenek DSPX ç k fl n n gücünü STL sisteminden önce azaltmakt r. Verici taraf ndaki ön-güçlendirme, ifllenen sinyalin iletimden önce normale dönmesi için vericide etkinlefltirilebilir. En iyi çözüm her zaman ifllemciyi verici taraf na yerlefltirmektir. Bu yolla afl r l klar minimuma indirilir ve kalite korunur. 12

13 DSPX ve fllem Yap s DSPX yay nc l k ses ifllemcisi, FM ve dijital radyo hizmetlerinde yay ndan önce sesin ifllenmesi için kullan labilir. Dijital radyo DAB, HD, IBOC ve di er radyo tabanl yay nc l n yan s ra ayn zamanda streaming olarak da bilinen internet radyosunu da kapsar. DSPX ayr ca ses post prodüksiyonu ve master ifllemler için de kullan labilir, CD'lere inan lmaz sesler kazand rmak için idealdir. Ayr ca DSPX'in gece kulüpleri ve müzik gruplar gibi di er alanlardaki ses seviye kontrolü/eflitleme uygulamalar içinde kullan lmas mümkündür. Yine de bu k lavuz sadece DSPX'in FM ve dijital radyo ifllemleri için kullan m n anlatacakt r. fllem yap s n tam olarak açmadan önce biraz DSPX'in son tepe noktas s n rland rma aflamalar ndan bahsetmek istiyoruz. DSPX tepe noktas kontrolü için çift ç k fl yolu kullan r. Ifllem uygulaman z DSPX'yi belirli bir flekilde yap land rman - z gerektirebilir. Yanl fl ç k fl yolu seçimi ve di er ayarlar n yap land r lmamas ses kalitenizi ciddi anlamda düflürebilir. Ilk tepe kontrol yolu 'FM' olarak bilinir ve tipik olarak FM yay n için sinyal ifllerken kullan l r. Sinyalin tepe noktalar n s n rland rmak için bozulma kontrollü s n rland r c lar kullan r. Bozulma kontrollü k rpma mümkün oldu unca çok yüksek frekans enerjisini korumak için en iyi yoldur ve FM yay n güç azatl m e risinin yüksek frekans kay p karakteristi- ini hesaba katarken önemlidir. Bozulma kontrollü k rpma, makul seviyede kullan ld nda c z rdayan parlak bir ses üretebilen ama afl r kullan ld nda (afl r yükleme) bir y rt lma sesi oluflturabilen bir harmonik bozulma üretir. Ikinci tepe noktas kontrol yolu 'DR' (dijital radyo) olarak bilinir ve ç k fl, 'bir de eri azatl m s k flt rma teknikleri' kullanan bir kodeki besledi i zaman tercih edilen bir tepe noktas iflleme yöntemidir. 'DR' yolu, k rman n tersi olarak ileriye dönük s n rland rma kullan r. leriye dönük s n rland rma geleneksel k rmaya göre daha az yan efekt oluflturur ve bu nedenle de orijinal sesi daha hatas z ve daha az dijital bilgi verisi ile oluflturur çünkü iflitilmeyen yan efektlerin k rp lmas ile vakit kaybetmez. leriye dönük s n rland rma ifllemi daha az harmonik bozulma üretir ama afl r yüklenirse s k fl k bir sese neden olan IM bozulmas na neden olur. DSPX, her bir tepe noktas kontrol yolu analog ya da dijital ç k fllara yönlendirilecek flekilde yap land r labilir. Stereo kodlay c her zaman 'FM' yolu ile beslenir. FM radyo istasyonlar için popüler yap land rmalardan biri de DSPX'i FM yay nlar n ifllemek için kullanmak ve 'DR' yolu ile dijital radyo hizmetlerini ya da web stream'i beslemektir, her bir hizmet kendi ortam nda optimum flekilde ifllenir. Dijital radyo hizmetleri için her zaman 'DR' yolunun kullan lmas n öneririz ana her iki seçene i de deneyebilirsiniz. fllem Yolu Girifl seçimi ve iyilefltirme DSPX kullan c n n girifli seçimine, kazanç kontrolüne ve stereo/mono seçenek aral ndan bir seçim yapmas na izin verir. Ard ndan ses iptal edilebilir bir yüksek geçiflli, faz döndürme ve ön-güçlendirme filtrelerinden geçirilir. Sessiz bir dedektör otomatik olarak birincil-ikincil girifl hata anahtarlamas sa lar. Bas gelifltirme DSPX iki farkl bas gelifltirme biçimi sunar dB'e kadar kazançl 12dB/Oktav'l k shelving filtresi Q seçenekli dört frekanstan biri üzerinde 6dB'e kadar kazanç sa layacak flekilde ayarlanabilen bir peaking filtresi. Bu, basit bir bas parametri i olarak düflünülebilir. Genifl Bantl AGC Saydam bir girifl seviyelendirme fonksiyonu için DSPX, de iflik gizli (otomatik) ak ll kontrolleri olan bir RMS saptamal AGC kat kullan r. Sofistike bir pencere geçit sistemi küçük gereksiz seviye de iflimlerini engeller. Xover DSPX, sonik saydaml sa larken ses spektrumunu 4 banda ay rmak için dijital FIR filtrelemeye hizalanm fl do rusal-faz zaman kullan r. Her Xover noktas için iki Xover frekans seçilebilir. Çok-bantl AGC Genifl bantl AGC gibi DSPX her band RMS tabanl seviyelendiriciler ile ifller. Her bir band n kazanç kontrolü iflleme fonksiyonu farkl efektler için farkl flekillerde kullan labilir. Ayarlanabilir oranlar, bant kuplajlar ve karmafl k geçit özellikleri, ifllemcinin bu önemli yeniden eflitleme aflamas nda kullan c ya tam kontrol sa lar. 13

14 Çok-bantl AGC Her band n kendi dinamik tepe noktas s n rland r c s vard r. Dahili ayarlanabilir tutma ve geciktirme fonksiyonlar na sahip çoklu zaman çarpan tabanl detektörler, bozulmay belirgin flekilde azalt rlar. Mikser Dört bant bu aflamada sanal olarak kar flt r l r. Gerçekte ise dört band n say s üçe düflmüfltür. Üç bant, iki tepe noktas iflleme yoluna beslenir. Bozulma kontrollü k rp c lar (PEAK CONTROL PATH 1) DSPX k rpma algoritmalar, son k rp c katlar na beslenmeden önce maksimum bozulma kontrolü için sesi üç bantta filtreleyen do rusal faz ve tep noktas s n rland rmay (k rpma) düzenler. Ileriye dönük s n rland r c (PEAK CONTROL PATH 2) DSPX'nin ileriye dönük s n rland r c s, bir yay nc l k ifllemcisinde bulunabilecek en sofistike olan s n rland r c lardan biridir. fllem maksimum saydaml k ve berrakl k için üç bant içinde yürütülür. DSPX ayn zamanda FM sinyallerini ifllemek iflçin de kullan ld nda ön-güçlendirme efektini dengelemek için bir cut shelving filtre sunulmufltur. Ç k fl seçimi, ifllem ve yönlendirme DSPX kullan c n n her ifllem yolunun nereye yönlendirilece ini seçmesine izin verir ve ç k fl seviyesi kontrollerine izin verir. Hem analog hem de dijital ç k fllar üzerinde bir güç-azaltma seçene i sunulmufltur. Dijital ç k fl örnek h z da ayr ca bir dizi ayarla yap land r labilir. Ayr ca analog ç k fl üzerinde bu ç k fllara yönlendirilebilecek ekstra bir yol vard r. Bu, son k rp c katlar n baypaslayan ve gecikmeyi 4mS'ten fazla azaltan daha düflük gecikmeli bir yoldur. Bu, ana ifllem yolunun gecikmesine ciddi olarak el atamayan sunucuya (DJ'ler) yard mc olmak için kullan labilir. E er seçilirse bu ç k fl sadece bir stüdyo monitör sinyali olarak kullan lmal d r ve monitör ifllem yolu üzerindeki tepe noktas k rpma kat afl r örneklenmedi inde ya da antialiasing iflleminden geçirilmedi inde canl yay n ç k fl olarak kullan lmamal d r. Stereo kodlay c DSPX'in DSP stereo kodlay c s, giriflini, tepe noktas ifllemin FM yolundan al r. Stereo kodlay c ya beslenen ses herhangi bir güç-azaltma devresinden geçirilmez. Stereo kodlay c son derece afl r örneklenmifltir ve harika bir stereo performans sunar. Kullanmak isteyenler için bir de kompozit k rpma fonksiyonu sunulmufltur. 14

15 ANALOG DIGITAL A/D SRC INPUT W B AG C AGC P.R. HPF PRE BAS S SHELF MB AGC MB LIM LPF L OW AG C L OW LI M BPF M ID1 AG C M ID1 LI M BASS PEAK BPF HPF M ID2 AG C H IGH AG C M ID2 LI M H IGH LI M DSPX fileme BLOK DIYAGRAMI LOOKAHEAD N - 1 DELA Y ATTACK RELEASE SOFT LPF BASS CLIP HARD MID CLIP BPF HPF HF CLIP LOOKAHEAD N - 1 DELA Y N - 1 DELA Y ATTACK RELEASE N - 1 DELA Y ATTACK RELEASE ATTACK RELEASE 15 LPF O UTPUT COMP CLIP MPX FM DR FM DR MON MPX D/A DE DE PILOT 19 SRC D/A PILOT OUT MPX OUT SCA IN DIGITAL SYNC ANALOG 15

16 Menü'ye Genel Bak fl Bu bölüm, dört ana menüye, bunlar n alt menülerine ve içerdikleri tüm parametrelere genel bir bak fl sunar. INPUT: Girifl seçimi, seviye kontrolü ve sinyal iyilefltirme ifllemlerini etkileyen bütün kumandalar içerir. PROCESS: fllemi etkileyen tüm kumandalar içerir. Buradan sesiniz üzerinde ince ayarlar yapabilirsiniz. OUTPUT: Ç k fl seçimi, seviye kontrolü ve sinyal iyilefltirme ifllemlerini etkileyen bütün kumandalar içerir. SCHEDULE: Anahtarlama ön ayarlar (Dayparting) için bütün gerçek zamanl saat kontrollerini içerir. SYSTEM: Uzaktan kumanda ve güvenlik gibi bütün sistem kontrollerini (iflleme yönelik olanlar de il) içerir. SOFTKEYS: DSPX üç adet ba lama duyarl yumuflak tufla sahiptir ve bunlar s k kullan lan özelliklere yard mc olurlar. Bu sezgisel yumuflak tufllar birincil olarak ön ayarlar n seçimi, yüklenmesi ve kaydedilmesi için tasarlanm fllard r. Yumuflak tufl fonksiyonlar hakk nda daha fazla bilgi için bu k lavuzun uygun bölümlerine bakabilirsiniz. MENÜ YAPISI MENU STRUCTURE MENU: INPUT INPUT MODE STEREO MODE ANALOG INPUT LEVEL BALANCE INPUT FAIL SWITCH HIGH PASS FILTER PHASE ROTATOR PRE-EMPHASIS MENU: PROCESS MENU: WIDEBAND AGC DRIVE ATTACK DECAY GATE RTP LEVEL RTP SPEED WINDOW GATING MENU: ENHANCE SHELVING BASS PEAKING BASS FREQ PEAKING BASS Q PEAKING BASS GAIN MENU: XOVER B1-2 XOVER B2-3 XOVER B3-4 XOVER B4 LPF MENU: MULTI-BAND AGC MENUS: BANDS 1-4 DRIVE ATTACK DECAY RATIO GATE RTP LEVEL RTP SPEED GATING TYPE B1<2 COUPLING B2<3 COUPLING B3<2 COUPLING B4<3 COUPLING CHANNELCOUPLING MENU: MULTI-BAND LIMITERS MENUS: BANDS DRIVE PEAK ATTACK PEAK DECAY AVERAGE ATTACK AVERAGE DECAY HOLD DELAY B1<2 COUPLING B2<3 COUPLING B3<2 COUPLING B4<3 COUPLING CHANNELCOUPLING MENU: MIXERS BAND1MIX BAND2MIX BAND3MIX BAND4MIX SOLOMODE MENU: LOOKAHEAD LIMITER DRIVE SHELF B1-2 ATTACK B1-2 DECAY B3 ATTACK B3 DECAY B4 ATTACK B4 DECAY MENU: CLIPPERS MULTI-BAND CLIP DRIVE BASS CLIP MID CLIP HF CLIP HF CLIPPING MAIN CLIP DRIVE CLIPPER FINESSE COMPOSITE CLIPPER MENU: OUTPUT MENU: ANALOG OUTPUT LEVEL MODE DE-EMPHASIS MENU: DIGITAL OUTPUT LEVEL MODE RATE DE-EMPHASIS MENU: STEREO LEVEL PILOT LEVEL PILOT OUTPUT MENU: HEADPHONE LEVEL MENU: SCHEDULE (X) REPRESENTS 0-7 TIME DAYPARTING ON/OFF DAYPARTS 1-4 DP(X) ON/OFF DP(X) START TIME DP(X) TIME ON (LENGTH) DAYPARTS 5-8 DP(X) ON/OFF DP(X) START TIME DP(X) TIME ON (LENGTH) MENU: SYSTEM LCD CONTRAST LED CONTRAST TRIGGER PORT CODE LOCK SERIAL PORT REMOTE SOURCE MENU: LAN CONFIG IP DG (DEFAULT GATEWAY) SM (SUBNET) MA1 (MAC ADDRESS PART1) MA2 (MAC ADDRESS PART2) PORT MENU: ABOUT VERSION CONCEPT HARDWARE PROCESSING BOOTLOAD

17 'INPUT' menüsü, ses girifllerinin kontrolü ve iyilefltirmesi ile ilgili bütün seçenekleri ve parametreleri içerir. Source: Bu parametre, ifllemin kayna olarak analog ve dijital girifller aras nda seçim yapman za izin verir. Input Mode: Bu parametre, varsay lan Stereo seçene inin yan s ra farkl mono seçeneklerini de seçmenize izin verir. Ayr ca sol/sa kanallar n de ifltirilmesi de mümkündür. Analogue Input A/D Clip Level: DSPX'in A/D dönüfltürücüsü referans alarak analog girifl seviyesini ayarlaman za izin verir. Bu de er, e er DSPX profesyonel bir ses ayg t ile sürülüyorsa, normalde +24dBu olarak ayarlanabilir. Bu, 0VU'luk (+4dBu) bir ses sinyali ile 12dB'lik kazanç azalt m na sürülen genifl bantl AGC'ye dönüflebilir. Ses girifli sayaçlar n n hiçbir durumda ASLA yan p sönmedi inden emin olun. Right Trim: Bu parametre, sol ve sa kanallar aras ndaki herhangi bir kazanç uyumsuzlu unu DENGELEMEK için gerekli kanallar n kazanc n küçük de erlerde ayarlaman za izin verir. Aral k +/- 3dB'dir. Input Fail Switch: Bu parametre sessizlik alg lama sistemini etkinlefltirmenize ve bir sessizlik süresi belirtmenize izin verir. Etkinlefltirildi inde bu parametre, önceden belirlenmifl uzunlukta bir sessizlik oldu unda girifl kayna n birincil kaynaktan ikincil kayna a geçirir. High pass filter: Bu parametre de iflik yüksek geçiflli filtreler aras ndan seçim yapman za izin verir. 20Hz, 30Hz, 40Hz, 50Hz and ve 60Hz aras ndan seçim yapabilirsiniz. Ayr ca OFF seçene i ile yüksek geçifl filtresini baypaslayabilrsiniz de. Yüksek geçifl filtresi vinil üzerindeki gürültüleri azaltmak için kullan labilir ya da eski FM vericilerde tafl y c kayma (AFCLOOP) sorunlar na neden olabilecek düflük frekans enerjisini kald rmakta yararl olabilir. Bir nedeniniz olmad kça yüksek geçifl filtresini kapl tutman z öneririz. Phase Rotator: E er etkinlefltirilirse bu parametre, sesteki asimetrileri azaltarak agresif ön ayarlarda vokal bozulmas n azaltabilir, aksi taktirde k rpma aflamalar nda daha fazla ifl yükü oluflacakt r. E er nitelikli bir yüksek ses istiyorsan z bu fonksiyonu etkinlefltirmenizi öneririz; aksi taktirde kapal tutun çünkü faz rotasyon ifllemi sese biraz renk katacakt r, gerçi bu renklendirme genelde artistik efektler için kullan l r. Pre-emphasis: Bu parametre, DSPX FM yay n na yönelik ifllemleri için kullan ld nda ön-güçlendirmeyi etkinlefltirmenize izin verir. Mevcut seçenekler 50uS, 75uS ve OFF'tur. 'PROCESS' menüsü DSPX'i oluflturan bütün ifllem bloklar na erifliminizi sa lar. 'PROCESS' menüsü içinde sadece alt menüler vard r. Alt menüler, DSPX üzerinen geçen sinyal yolu ile ayn yap land rmadaki düzene sahiptir. 'Wideband AGC' Herhangi bir otomatik kazanç kontrol ayg t gibi DSPX içindeki genifl bantl AGC de girifl seviyesi dalgalanmalar n düzeltmek ve di er DSPX ifllem bloklar na tutarl bir seviye sa lamak için tasarlanm flt r. DSPX içindeki genifl bantl AGC de, bir miks masas n kontrol eden deneyimli bir operatör gibi anlafl lmadan ve gizli bir flekilde çal flmak üzere tasarlanm flt r. Afla daki kullan c taraf ndan ayarlanabilir parametrelerin yan s ra genifl bantl AGC, kazanç kontrol fonksiyonunun mümkün oldu unca az duyulmas n sa laman için bir ak ll, uyumlu ve gizli kontrol çeflitlemesi kullan r. 'DRIVE' AGC'ye giren sürüflü kontrol eder. DSPX'ye gelen girifl nominal 0VU seviyesinde sürüldü ünde, 0dB sürüfl orta nokta olan 12dB'lik bir kazanç azalt m na karfl l k gelir. Sürüfl 12dB'lik bir de ere kadar azalt labilir ya da art r labilir. Muhtemelen normal kullan m koflullar alt nda sürüfl ayar n n 0dB'den daha fazla sapt r lmas gerekmez. 'ATTACK' AGC'si atak h z n, bir girifl seviyesi art fl nda AGC'nin tepki verme süresini kontrol eder. Bu atak süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 100mS - 30S aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'DECAY' AGC'nin b rakma/bozulma h z n, bir girifl seviyesi azalmas nda AGC'nin tepki verme süresini kontrol eder. BOZULMA süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 100mS - 30S aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'GATE THRESHOLD' Geçit fonksiyonu, sessizlik ya da düflük seviyeli ses süreçlerinde gürültünün 'ortaya ç kmas n ' önler. Seviye, girifl -20dB ile -40dB aras ndaki bir seviyeye düfltü ünde etkinleflecek flekilde ayarlanabilir. Geçit ayr ca kapat labilir ya da zorla aç labilir. Aç ld nda geçit, RTR LEVEL kontrolü ile ayarlanan seviyeye do ru kayan ve RTR h z kontrolü ile ayarlanan h zdaki seviyeye do ru kayan kazanç düflmesine neden olacakt r. 17

18 'RTR LEVEL' Kazanç azalmas n n GEÇITLI koflullarda ilerleyece i yerlerde destek seviyesi ayarlar na geri dönüfl sa lar. RTR LEVEL -4dB, -8dB, -12dB, -16dB ya da -20dB olarak ayarlanabilir. Ayr ca GEÇITLI iyilefltirmenin oluflmas ndan önce kazanç azalmas n n son 30 saniyesinin temel alarak RTR LEVEL i sürekli olarak modifiye eden bir AUTO ayar vard r. 'RTR SPEED' GEÇITLI koflullar alt nda atak ve bozulma h zlar n modifiye eden destek h z na geri dönüfl. H z, 1, 2, 4, 8, 16 ve 32 ni faktörleri ile yavafllat labilir. Bu kontrol, h z modifiye etmeden (1 ayar ) b rakabilir ya da durma noktas na (32) kadar yavafllatabilir. 'WINDOW GATING' Sessizlik geçidinden ayr bir geçit kontrolü, ses dalga formu seviyesi, pencere geçit fonksiyonu ile önceden tan mlanan pencerenin d fl na ç kmad nda, pencere geçidi atak ve bozulma h zlar n düflürür. Bu pencere 1 ile 6dB aras da ayarlanabilir ya da geçit fonksiyonu kontrolün OFF olarak ayarlanmas ile devre d fl b rak labilir. Pencere geçidi, ses dalga formu zaten iyi tan mlanm fl oldu unda ya da oran n ortalamas n almak için düflük bir tepe noktas na sahip oldu unda, gereksiz kazanç kontrollerini önler. Pencere geçidi ayr ca, normalde daha yüksek h zlarla birlikte duyulan efektler olmadan h z n art r lmas n sa lar. Genifl bantl AGC RTR LEVEL in sabit bir seviyeye ayarlanmas ile devre d fl b rak labilir, genelde bu de er - 12dB dir ve 'GATE THRESHOLD' ö esi ON olarak ayarlan r. Bu, genifl bantl AGC sürüfl kontrolü 0dB olarak ayarland nda AGC üzerinde kazanç bütünlü ü sa lar. 'ENHANCE' menüsü bas gelifltirmesi sa layan ve çoklu bant s k flt rmas n n bas azalmas etkisini yenmeye yard mc olan düflük frekans gelifltirme filtrelerini içerir. Bass EQ 0 12dB aras nda bas art fl sa layan, 12dB/oktavl k shelving bas ekolayz r. Bu kontrolü dikkatli bir flekilde kullan n, çok afl r düflük frekansl bas art fl orta baslar n kaybedilmesine neden olabilir, çünkü ço u receiver üzerinde iflitilmeyen çok düflük frekansl baslar genelde BAND 1 AGC ve s n rlay c n n kazanç azalmas nda bask n olurlar. 6dB lik bir ayar iyi bir uyum ve bafllang ç noktas olacakt r. Peaking bass equalizer Basa tatl bir ton vermenizi sa layan sanal parametrik tarz bir bas ekolayz r. 64 farkl bas e risi aras nda seçim yapman z sa layacak dört frekans, genlik ve Q sunulmufltur. Seçilebilir frekanslar: 60Hz, 76Hz, 95Hz ve 120Hz dir. Seçilebilir Q'lar: 0.4, 1, 2 ve 4 tür. Seçilebilir kazançlar: 0, 1.5dB, 3dB, 4.5dB, 6dB dir. DSPX içindeki 'Xovers' art k ayarlanabiliyor ve kullan c ya kendi sonik imzalar n oluflturabilecekleri bir baflka araç sunuyor. 'B1-2 XOVER' B1-2 Xover nokas n 150Hz ya da 200Hz olarak ayarlar 'B2-3 XOVER' B2-3 Xover nokas n 720Hz ya da 1.000Hz olarak ayarlar 'B3-4 XOVER' B3-4 Xover nokas n 4.000Hz ya da 6.000Hz olarak ayarlar 'B4 LPF' B4 LPF yi 15000Hz ya da 20000Hz olarak ayarlar 'Multi-Band AGC', program materyalinin RMS seviyesini temel alan tutarl bir ç k fl seviyesi sa larken program materyalinin yeniden eflitlenmesi ve tutarl bir tonal denge oluflturmak için tasarlanm flt r. 'B1-4' 'DRIVE' AGC ye giren sürüflü kontrol eder. 0dB sürüfl orta nokta olan 12dB lik bir kazanç azalmas na karfl l k gelir. Sürüfl 12dB lik bir de ere kadar azalt labilir ya da art r labilir. Bantlarda yukar ya do ru ilerledikçe, yüksek frekans spektrumunda düflük frekanslara göre daha az enerjiye sahip olan müzikleri dengelemek için sürüflü biraz art rman z gerekebilir. 'ATTACK' AGC si atak h z n, bir girifl seviyesi art fl nda AGC'nin tepki verme süresini kontrol eder. Atak süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 100mS 30S aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'DECAY' AGC nin b rakma/bozulma h z n, bir girifl seviyesi azalmas nda AGC'nin tepki verme süresini kontrol eder. BOZULMA süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 100mS 30S aras de erlere karfl l k gelmektedir. 18

19 'RATIO' AGC nin oran n kontrol eder. Seçenekler 2:1, 4:1, 10:1 ve INF:1 dir. 'GATE THRESHOLD' Geçit fonksiyonu, sessizlik ya da düflük seviyeli ses süreçlerinde gürültünün 'ortaya ç kmas n ' önler. Seviye, girifl -20dB ile -40dB aras ndaki bir seviyeye düfltü ünde etkinleflecek flekilde ayarlanabilir. Geçit ayr ca kapat labilir ya da zorla aç labilir. Aç ld nda geçit, RTR LEVEL kontrolü ile ayarlanan seviyeye do ru kayan ve RTR h z kontrolü ile ayarlanan h zdaki seviyeye do ru kayan kazanç düflmesine neden olacakt r. 'RTR LEVEL' Kazanç azalmas n n GEÇ TL koflullarda ilerleyece i yerlerde destek seviyesi ayarlar na geri dönüfl. RTR LEVEL -4dB, -8dB, -12dB, -16dB ya da -20dB olarak ayarlanabilir. Ayr ca GEÇ TL iyilefltirmenin oluflmas ndan önce kazanç azalmas n n son 30 saniyesinin temel alarak RTR LEVEL i sürekli olarak modifiye eden bir AUTO ayar vard r. 'RTR SPEED' Geçitli koflullar alt nda atak ve bozulma h zlar n modifiye eden destek h z na geri dönüfl. H z, 1, 2, 4, 8, 16 ve 32 ni faktörleri ile yavafllat labilir. Bu kontrol h z modifiye etmeden (1 ayar ) b rakabilir ya da durma noktas na (32) kadar yavafllatabilir. 'WINDOW GATING' Sessizlik geçidinden ayr bir geçit kontrolü, ses dalga formu seviyesi, pencere geçit fonksiyonu ile önceden tan mlanan pencerenin d fl na ç kmad nda, pencere geçidi atak ve bozulma h zlar n düflürür. Bu pencere 1 ile 6dB aras da ayarlanabilir ya da geçit fonksiyonu kontrolün OFF olarak ayarlanmas ile devre d fl b rak labilir. Pencere geçidi, ses dalga formu zaten iyi tan mlanm fl oldu unda ya da oran n ortalamas n almak için düflük bir tepe noktas na sahip oldu unda, gereksiz kazanç kontrollerini önler. Pencere geçidi ayr ca, normalde daha yüksek h zlarla birlikte duyulan efektler olmadan h z n art r lmas n sa lar. Genifl bantl AGC RTR LEVEL in sabit bir seviyeye ayarlanmas ile ayr olarak devre d fl b rak labilir, genelde bu de er -12dB dir ve 'GATE THRESHOLD' ö esi ON olarak ayarlan r. Bu, genifl bantl AGC sürüfl kontrolü 0dB olarak ayarland nda AGC üzerinde kazanç bütünlü ü sa lar. Çok bantl AGC, e risi RTR LEVEL kontrolleri ile ayarlanan bir do rusal fazl EQ kat olarak kullan labilir. 'GATING TYPE' Bu kontrol kullan c n n, her çok-bantl AGC sessizlik geçidinin ayr ya da toplu olarak çal fl p çal flmayaca n seçmesine izin verir. Kombine edilmifl toplu seçene ini seçmeden önce ne yapt n z bildi inizden emin olun, çünkü ayr bantlar n geçit eflikleri do ru ayarlanmazsa garip efektler oluflabilir. E er bu seçene i bas ve yüksek frekans yoklu unda geçifli önlemek için seçiyorsan z, normalde B1 ve B4 geçitlerini kapatabilirsiniz. E er emin de ilseniz BW ye sorun ya da bu kontrolü ayr seçene ine ayarlayarak b rak n. 'B1<2 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B1 in kazanç kontrol yoluna beslenen B2 nin kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B3<2 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B3 ün kazanç kontrol yoluna beslenen B2 nin kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B2<3 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B2 nin kazanç kontrol yoluna beslenen B3 ün kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B4<3 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B4 nin kazanç kontrol yoluna beslenen B3 ün kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. Bant kuplaj kontrolleri, girilen program materyalinin orijinal spektral dengesini yok ederek bantlar n afl r sal n mlar n k s tlayabilir. Daha düflük kuplajlar, daha tutarl bir tonal denge için daha fazla yeniden eflitlemenin yap lmas na izin verir. %30 iyi bir de er olacakt r. 'L/R COUPLING' Bu kuplaj kontrolü sol ve sa kanallar n ba lant yüzdelerini belirler. %0 tamamen ay rmad r ve ifllemi çift mono ifllem mimarisine eflitler. %100 kuplaj girilen program materyalinin stereo dengesinin korunmas n sa lar. Daha az kuplaj, daha HACIMLI bir ses için stereo imaj n genifllemesini sa layabilir. 'MULTI-BAND LIMITERS' ifllemcilerin tepe noktas k rpma sistemindeki bozulmay önlemek için her band n tepe noktas n s n rland r r. 19

20 'B1-4' 'DRIVE' S n rland r c ya giren sürüflü kontrol eder. Sürüfl 12dB lik bir de ere kadar azalt labilir ya da art r labilir. 'PEAK ATTACK' S n rland r c n n atak h z n, bir girifl seviyesi art fl nda s n rland r c n n tepki verme süresini kontrol eder. Atak süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 1mS 200mS aras de erlere karfl - l k gelmektedir. 'PEAK DECAY' S n rland r c n n b rakma/bozulma h z n, bir girifl seviyesi azalmas nda s n rland r c n n tepki verme süresini kontrol eder. BOZULMA süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 1000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'AVG ATTACK' S n rland r c n ortalama atak h z n kontrol eder. Bu kontrol, tepe noktas atak kontrolünden ayarlanan bir belirtici kontroldür. Atak süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte tepe noktas atak süresi / 2 tepe noktas atak süresi / 1000 aras de erlere karfl l k gelmektedir. AVG atak kontrolleri çift zaman katsay l sistemlerde dinamikleri ve kontrol tepe ile ortalama devreleri aras nda nas l paylaflt r laca n belirler. 'AVG DECAY' S n rland r c n n b rakma/bozulma h z n, bir girifl seviyesi azalmas nda s n rland r c n n tepki verme süresini kontrol eder. BOZULMA süresi 1 ila 10 aras da de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 200mS 5000S aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'HOLD THRESHOLD' HOLD fonksiyonu, sessizlik ya da düflük seviyeli ses süreçlerinde gürültünün ortaya ç kmas n önler ve s n rlay c n n dinlenmesini sa layarak IM bozulmas n n azalt lmas na yard mc olur. Seviye, girifl -20dB ile -40dB aras ndaki bir seviyeye düfltü ünde etkinleflecek flekilde ayarlanabilir. HOLD ayr ca kapat labilir de. 'DELAY' Bu fonksiyon tepe noktas bozulma devresi etkinleflmeden önce bir gecikme sunar. Bu gecikme, daha h zl azalma zaman katsay lar kullan ld nda, komflu süreksizlikler aras nda kazanç dalgalanmas n düflürerek bozulman n azalt lmas için kullan labilir. Mevcut aral k yar üstel bir ölçekte 1mS 500mS aras ndad r. 'HF CLIPPING (BAND 4)' Bant 3 çok bantl s n rlay c s ndan gelen bant 4 kazanç kontrolünü HF k rp c ya (FM yolu) ve ileriye dönük s n rlay c ya (DR yolu) yeniden da t r. Say lar yükseldikçe daha fazla HF k rpma ifllemi elde edilir. 'B1<2 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B1 in kazanç kontrol yoluna beslenen B2 nin kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B3<2 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B3 in kazanç kontrol yoluna beslenen B2 nin kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B2<3 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B2 nin kazanç kontrol yoluna beslenen B3 ün kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. 'B4<3 COUPLING' Bu kuplaj kontrolü, B4 nin kazanç kontrol yoluna beslenen B3 ün kazanç kontrol yolunun yüzdesini belirler. Bant kuplaj kontrolleri, girilen program materyalinin orijinal spektral dengesini yok ederek bantlar afl r sal n mlar n k s tlayabilir. Daha düflük kuplajlar, daha tutarl bir tonal denge için daha fazla yeniden eflitlemenin yap lmas na izin verir. %30 iyi bir de er olacakt r. 'L/R COUPLING' Bu kuplaj kontrolü sol ve sa kanallar n ba lant yüzdelerini belirler. %0 tamamen ay rmad r ve ifllemi çift mono ifllem mimarisine eflitler. %100 kuplaj girilen program materyalinin stereo dengesinin korunmas n sa lar. Daha az kuplaj, daha HAC ML bir ses için stereo imaj n genifllemesini sa layabilir. 'MIXER' menüsü. Her bant, küçük EQ de iflimleri sa lamak için küçük bir aral kta ayarlanabilir. Bu kontroller, tepe noktas k rpma katlar na afl r sürüflü önlemek ve afl r bozulma oluflumunun önüne geçmek için, aral k içinde s n rland - r lm fllard r. Parametre ayarlar na yard mc olmas için bir solo modu sunulmufltur. BAND1MIX: -3dB ile +3dB aras nda bir seviye ayar mümkündür. BAND2MIX: -3dB ile +3dB aras nda bir seviye ayar mümkündür. BAND3MIX: -3dB ile +3dB aras nda bir seviye ayar mümkündür. 20

21 BAND3MIX: -3dB ile +3dB aras nda bir seviye ayar mümkündür. SOLOMODE 1 4 aras ndaki bantlar tek bafllar na aç labilir ve di er üçü kapat labilir. Varsay lan ayar OFF tur ve bütün bantlar aç kt r. 'LOOKAHEAD' menüsü, DR modunda kullan m için bir tepe noktas s n rland rma yöntemi olarak çal flan ileriye dönük s n rland r c y etkileyen kontrolleri içerir. DRIVE' leriye dönük s n rland r c ya giren sürüflü kontrol eder. 'SHELF' De iflebilir kesme responslu bir yüksek frekansl shelving filtresidir aras nda bir aral kta ayarlanabilir, bu de erler 15kHz de ölçülen 0dB -17dB aras ndaki bir kesime karfl l k gelir. Bu düflük-geçiflli shelving filtresi, DSPX nin ön-güçlendirme fonksiyonu etkin oldu unda (FM uygulamalar ), ön-güçlendirme efektini dengelemek için kullan l r. Shelf kontrolü ayr ca, cihaz DR uygulamalar için yap land r ld nda ve ön-güçlendirme etkinlefltirilmedi inde, yüksek frekans enerjisinin terbiyesinde de kullan labilir. 'B1-2 ATTACK' B1-2 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama atak h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresine da t lan enerjiyi tan mlar. Atak süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'B1-2 DECAY' B1-2 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama bozulma h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresinin bozulma h z n tan mlar. Bozulma süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'B3 ATTACK' B3 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama atak h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresine da t lan enerjiyi tan mlar. Atak süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'B3 DECAY' B3 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama bozulma h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresinin bozulma h z n tan mlar. Bozulma süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'B4 ATTACK' B4 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama atak h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresine da t lan enerjiyi tan mlar. Atak süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'B4 DECAY' B4 ileriye dönük s n rland r c n n ortalama bozulma h z n kontrol eder. Bu, ikincil zaman katsay s devresinin bozulma h z n tan mlar. Bozulma süresi 1 ila 10 aras nda de iflebilir ki bunlar da yar üstel bir ölçekte 10mS 2000mS aras de erlere karfl l k gelmektedir. 'CLIPPER' menüsü, FM mpdunda kullan lan DSPX in son tepe noktas s n rland rma aflamalar n biçimlendiren k rpma kontrollerini içerir. 'MULTI-BAND CLIP DRIVE' Ana k rp c n n önünde yer alan çok bantl k rp c lara giden sürüflü kontrol eder. -6dB ile +6dB aras nda ayarlanabilir. 'BASS CLIP MODE' Bas k rp c n n hareketini kontrol eder. Hard ayar, daha fazla bas oldu u izlenimi oluflturmak için k rp lm fl bas sinyalinin filtrelenmifl harmoniklerini kullanarak maksimum etki yarat r. Soft ayar bas k rpma seviyesini dinamik olarak kontrol etmek için ileriye dönük teknikler kullan r. Bu, baz formatlarda tercih edilebilecek daha do al bir yumuflak k rpma hareketi sa lar. Soft k rpma seçene i %100 modülasyonda art rabilir, ayn flekilde hard seçene i bas n bas k rpma efli ini aflmas na izin vermez. Soft seçene- i ses yoluna hemen hemen 5mS lik fazladan bir gecikme ekleyecektir. 'BASSCLIP' Bant 1 ve 2 nin kar fl m n n k rpma seviyesini kontrol eder. K rpma seviyesi aral, ana k rp c ç k flç seviyesini temel alarak -6dB ile 0dB aras ndad r. 'MIDCLIP' Bant 3 ün k rpma seviyesini kontrol eder. K rpma seviyesi aral, ana k rp c ç k fl seviyesini temel alarak -12dB ile 0dB aras ndad r. 'HFCLIP' Bant 4 ün k rpma seviyesini kontrol eder. K rpma seviyesi aral, ana k rp c ç k fl seviyesini temel alarak -12dB ile 0dB aras ndad r. 'HFCLIPPLING' Bu kontrol, bant 4 tepe noktas kontrolünü bant 4 s n rlay c ile HF k rp c aras nda yeniden da t r. De erler 0 ile 17 aras ndad r, 0 a ayarland nda bant 4 s n rlay c s taraf ndan tam olarak kontrol elde edilir ve daha yüksek say lar ise frekansa ba ml bir temelde bant 4 s n rlay c s n n kontrolünü azaltarak, 21

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU MSR800W AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU Grafik Sembollerin Aç klamalar D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES! AÇMAYINIZ D KKAT: ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES N AZALTMAK Ç N, KAPA I (VEYA ARKA PANEL ) AÇMAYINIZ.

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P Sayısal Renkli Kubbe Kamera Kullanıcı El Kitabı Caméra de dôme colorée digitale Manuel de l utilisateur Digitale Farb-Kuppelkamera Benutzerhandbuch Cámara Digital

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU Yazan: Eren AYDIN Düzenleyen: - Tarih: 10.09.2012 Sürüm: 1.0 İçindekiler 1. DONANIM... 3 1.1 BAĞLANTILAR VE SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI... 3 2. YAZILIM... 5 2.1 KURULUM... 5 2.2

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

modulardim DSI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TAL AYDINLATMA S STEM p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s

modulardim DSI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TAL AYDINLATMA S STEM p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s modulardim DSI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TAL AYDINLATMA S STEM p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s modulardim ESNEKL K VE MÜKEMMEL KONTROL modulardim, TridonicAtco nun denenmifl ve test edilmifl DSI

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

R-2R LADDER SWITCHES 8-BIT DAC SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER 3-STATE BUFFERS

R-2R LADDER SWITCHES 8-BIT DAC SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER 3-STATE BUFFERS MİKROİŞLEMCİ UYUMLU A/D VE D/A ÇEVİRİCİLER A/D ve D/A çeviricilerin pratikte sıkça kullanılan türlerinden biri de mikroişlemci uyumlu olanlarıdır. Şekil.'de ZN8 D/A çeviricinin çalışma prensip şeması verilmiştir.

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı