AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU*"

Transkript

1 AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS Dr. Nuray ÇAPA* Dt. Zeynep ÖZKURT* Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* SUMMARY ÖZET Sabit protetik rehabilitasyonda metal destekli porselen restorasyonlar günümüzde yaygn bir ekilde kullanlmaktadr. Porselenin estetik ve biyouyumluluk gibi avantajlarnn yan sra, krlgan bir malzeme olmas en büyük dezavantajdr. Porselen kr8nda tedavi seçeneklerinden biri olarak restorasyonun a8z d tamiri düünülse de, bu zaman alc ve pahal bir yöntemdir. Özellikle çok üyeli köprülerde protezin yerinden çkarlmas srasnda destek dilerde ve protezde meydana gelebilecek komplikasyonlar, restorasyonun a8z içi tamirini daha konservatif bir yaklam haline getirmektedir. Porselen yapm a8z içinde gerçekletirilemedi8inden alternatif tamir materyali olarak kompozitler kullanlmaktadr. Kompozitin, krlma sonucu aç8a çkm yüzeye baarl bir ekilde ba8lanmas için öncelikle uygun bir yüzey hazrl8 yaplmaldr. Kompozitin porselen-metal yüzeyine ba8lanmasnda, elmas frezle pürüzlendirme, air abrazyon, asitle pürüzlendirme ve silika kaplama gibi mekanik ba8lanma yöntemleriyle birlikte, silan, metal primer ve bonding gibi kimyasal ajanlar da kullanlr. Porselen tamirinin baars hizmet süresinin uzunlu8una ve optimum estetik sa8lanmasna ba8ldr. Anahtar Kelimeler: Porselen tamiri, yüzey ilemleri, kompozit Porcelain fused to metal restorations are widely used for the fixed prosthodontic rehabilitatiton. Although porcelain restorations have advantages such as high esthetic and biocompatibility, their brittleness is one of the most important disadvantages. In fractured porcelain, extraoral repair is regarded as a treatment method but it is time consuming and expensive. Especially in removal of multiunit bridges, some complications may occur involving with supporting teeth and porcelain; therefore, intraoral repair seems to be more conservative approach. Because intraoral repair of the restoration is not possible with porcelain, composites are used as repair materials. The suitable surface treatment should be made in order to achieve a succesfull bond between composite and fracture surface. To obtain enough bonding between composite and porcelain-metal surface, both mechanical methods such as diamond bur roughening, air abrasion, asit etching, silica coating and chemical methods including silane, metal primer and bonding agents are used. The success of porcelain repair is related to the longevity of the repaired restoration use and the opthimum esthetic outcome. Key words: Porcelain repair, surface treatment, composite. GR Sabit protetik tedavi ilemlerinden olan metal destekli porselen restorasyonlar, metalin yüksek fiziksel özelli8iyle porselenin sa8lad8 esteti8i birletirir. Bu nedenle günümüzde yaygn bir ekilde kullanlr 1,2. Bir restorasyonun krlmas, en temel baarszlk saylmasa da, hem hekim hem de hasta için fonksiyonel ve estetik zorluklar içerir 1,3 6. Yetersiz di kesimi, uygun olmayan metal dizayn, yetersiz metal deste8i, seramikte oluan mikrodefekt ve mikroporozite gibi teknik hatalar, uygun olmayan termal genleme katsaylar, okluzal çatmalar, fazla çi8neme kuvvetleri ve travma, porselen restorasyonunun krlmasna neden olan etkenlerdir 1,2,4,7 9 Porselen kr8nda restorasyonun a8z d tamiri düünülse de, hem hekim hem de hasta için zaman alc *Yeditepe Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal 34

2 ve pahal bir yöntemdir. Restorasyonun yerinden çkarlmas, die uygulanan travma sonucu dite krk veya çatlak riskini ve protez yerinden çkarldktan sonra tekrar frna girmesi ile oluabilecek distorsiyon gibi pek çok dezavantaj içerir. Bu dezavantajlar göz önünde bulunduruldu8unda, restorasyonun a8z içi tamiri tercih edilir bir yöntem olarak karmza çkar 3,8 11. Ancak özellikle metalin aç8a çkt8 durumlarda, metalin renginin yeterli ekilde maskelenememesinden kaynaklanan estetik sorunlar, kompozitin metale adezyonunun yetersizli8i ve buna ba8l olarak hizmet süresinin ksal8, porselen restorasyonun a8z içi tamirinde karlalan en büyük problemlerdir 12. Porselen restorasyonlarn tamirinde kullanlan eski teknikler, metal, seramik veya di dokusu üzerinde hazrlanan oluk ve andrkatla makromekanik tutuculuk sa8lama prensibine dayanrd. Günümüzde mikromekanik retansiyon oluturan teknikler adeziv sistemlerinin gelimesiyle daha iyi sonuçlar vermektedir 7,13. Porselen restorasyonlardaki krklara klinikte üç farkl ekilde karlalr. Sadece porselende oluan krk, porselende oluan krkla metalin bir ksmnn aç8a çkt8 krk ve porselenin büyük bir ksmnn krlp metalin tamamnn aç8a çkt8 krklardr Metal aç8a çkmad8 durumlarda daha kolay tamir yaplabilirken, fazla miktarda metal aç8a çkmsa bu daha büyük bir problemdir. Çünkü porselen ve metal farkl iki karakterde malzemedir 17. Kompozitin ba8lanaca8 yeterli porselen yoksa metal ba8lanma yüzeyi olarak kullanlr. Kompozitin porselen ve metal yüzeyine ba8lanmasnda, elmas frezle pürüzlendirme, air abrazyon (kumlama), asitle pürüzlendirme ve silika kaplama gibi mekanik ba8lanma yöntemleri kullanlr. Bu yöntemlere ilave olarak silan ve metal primer gibi kimyasal ajanlarn kullanlmasndan da faydalanlr 13. Tamir sonras restorasyonun hizmet süresini uzatmak için kombine (mekanik retansiyon ve kimyasal ba8 oluturma) yüzey ilemleri tercih edilmelidir 18. Mekanik yüzey i0lemleri 1-Frezle pürüzlendirme 2-Air abrazyon (kumlama) 3-Asitle pürüzlendirme 4-Silika kaplama 1-Frezle Pürüzlendirme Ba8layc yüzeyimizi oluturan porselen ve metalin frezle pürüzlendirilmesinde yeil ve siyah bandl frezler kullanlmaktadr Yeil bandl frezlerde pürüzlük sa8layan partiküller yaklak 150 Lm iken siyah bandl frezlerde bu de8er yaklak 200 Lm dur. Ancak frezle pürüzlendirme ilemi porselende çatlak oluumunu ve çatla8n ilerlemesini provoke edebilece8i bildirilmitir 1. 2-Air Abrazyon (kumlama) Laboratuar artlarnda uyguland8 gibi klinikte a8z içi kullanma uygun air abrazyon cihazlar bulunur. Bu yöntemde 50 Lm lik aliminyum oksit tanecikleri püskürtülerek ba8lanma yüzeyinde mekanik retansiyon alan oluturulur. Temiz ve daha reaktif bir yüzey elde edilir 10. Kompozit materyalinin metale ba8lanma kuvveti, air abrazyonda kullanlan aliminyum partiküllerinin büyüklü8üne ba8l olarak de8iir ( Lm) 18. Rubberdam ve cerrahi aspiratör uygulamas gereklidir. Ancak uygulanamad8 durumlarda hem sa8lam restorasyon yüzeylerini hem de yumuak dokuyu koruma amaçl rezinler kullanlmaldr 10. Air abrazyon, elmas frezle pürüzlendirme yönteminden daha iyi oldu8u bildirilmitir 22. Porselende frezle pürüzlendirmeye kyasla çatlak oluumu riskinin azald8 bildirilmitir 1. 3-Asitle Pürüzlendirme Tamir yaplacak yüzeyin asitle pürüzlendirilmesinde Hidroflorik asit (HF) veya Asitlendirilmi fosfat florür (APF) jel kullanlabilir. HF asit, porselen pürüzlendirilmesinde en sk kullanlan ve fosforik asitten daha kuvvetli olan bir ajandr 1. Serami8in cams veya kristalin yapsndaki içeri8ini çözer. Alumina içerikli porselenlere ve zirkonyum oksitte etkili de8ildir. Bu seramikler silika esasl de8ildir ve silikon dioksit faz içermezler 23,24. Bu tip porselenlerde mikromekanik retansiyon, aliminyum oksit partikülleri ile air abrazyon yaplarak sa8lanabilir. HF asit %5, %6, %8, %9.5, %10 luk konsantrasyonlarda kullanlabilir, ancak a8z içinde düük konsantrasyonlar (%6 10) tercih edilmelidir 10. Silika oran azaldkça asitleme süresi ve asit konsantrasyonu arttrlmaldr. Asitleme süresi de8itikçe yüzey pürüzlü8ü de de8iir 23. HF asit a8z içi uygulamasna balamadan önce izolasyon amacyla mutlaka rubber-dam ve cerrahi aspiratör kullanlmaldr. Rubber-dam kullanlamad8 durumlarda ise tamiri yaplacak die komu yumuak dokulara ve sa8lam restorasyon yüzeylerine 35

3 koruyucu sodyum bikarbonat jel (Etch Arrest, Ultradent, North America) uygulanmaldr 10. Asitle pürüzlendirildikten sonra yüzey, parmak izi veya tükürükle kontamine olursa, %37 lik ortofosforik asitle 15 sn tekrar asitlenebilir. Bu ilem sadece yüzey kimyasn de8itirir, mikromekanik retantif sahalar oluturmaz 23. Fosforik asit seramik yüzeyinde mikrostrüktürel seviyede de8iikli8e neden olmaz 25. Sadece kontamine olmu yüzeyin temizlenebilmesine yardmc olmaktadr. HF asitin yumuak dokulara zararl etkisi vardr ve klinikte kullanlmas tehlikelidir. Özellikle deriye ve solunmasyla akci8erlere ciddi ekilde zarar verebilir 25. Fakat üretici firmalar hala bu ajann a8z içi kullanmn desteklemektedir. HF asit yerine APF jel kullanm da bu riski azaltmak için tavsiye edilmekte ve aratrlmaktadr. APF jel klinikte kullanlan topikal florid jelidir. Ancak yaplan bir çalmada, %1,23 lük APF jelinin 10 dakikalk kullanlmasyla elde edilen yüzeyin, %9,5 luk HF asitin 5 dakikalk kullanlmasyla elde edilen yüzey kadar pürüzlü ve amorf olmad8 saptanmtr 26. Air abrazyon ve HF asitin kombine kullanlmasyla maksimum ba8lanma sa8lansa da 27 29, sadece HF asit kullanm daha pratiktir çünkü di hekimlerinin büyük bir ço8unlu8unda a8z içi kumlama cihaz bulunmamaktadr 14. HF asitin tek bana kullanlmasyla, HF asit ve air abrazyonun kombine kullanlmas sonucu oluan ba8- lanma kuvveti arasnda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunamamtr Silika Kaplama Yüzeyin silikayla kaplanmas genelde laboratuar artlarnda uygulansa da a8z içi kullanm da vardr 10. Cojet-Sand (3M ESPE, North America) sistemleri a8z içi yüzey silika kaplama sistemleridir 1,10,14,17. Bu teknikte, yaklak Lm lik silanize edilmi alumina oksit partikülleri (Al 2 O 3 ), air abrazyon cihaz yardmyla ba8lanma yüzeyine uygulanr. Yüzeye tribokimyasal kaplama uygulanm olur 1,14. Silisik asitle modifiye edilmi Al 2 O 3 tanecikleri, intraoral air abrazyon aletiyle ve 30 psi lik kumlama basncyla, 15 saniye süreyle uyguland8nda, ba8lanma yüzeyine gömülür böylece yüzey daha reaktif olur 1. Silika kaplama porselen yüzeyini pürüzlendirerek porselenin slanabilirli8ini arttrr ve mekanik retansiyon sa8lar. Bunun dnda porselenin silika içeri8ini arttrr, böylece silan ba8layc ajann reaksiyona girebilece8i çok sayda yap aç8a çkm oldu8u ve porselen-kompozit arasnda kovalent ba8 masna katkda bulundu8u bildirilmitir 17. oluturul- Kimyasal yüzey i0lemleri 1-Silan 2-Metal Primer 1-Silan Silan, porselen krklarnn kompozitle tamirinde klinikte rutin olarak kullanlr. Porselen ve kompozit arasndaki ba8lanmay kuvvetlendiren bir ajandr. Ba8- lanma yüzeyinde mikromekanik retansiyon sa8landktan sonra silan uygulanmasnn ba8lanma kuvvetini %25 arttrd8 bildirilmitir 7. Porselen-kompozit arasnda mekanik ba8lanma sa8lanrken kimyasal ba8lanma yeterli de8ildir. Kimyasal ba8lanmay arttrmak için silan ba8layc ajann kullanlmas tavsiye edilmektedir Silan; silikon (Si), hidrokarbon zinciri (R), organofonksiyonel (Y) ve hidrolize olabilen gruplardan (X 3 ) oluturulur. Bu X 3 grubu hidrolize olarak silanol gruplarn aç8a çkarr. Silanol gruplar da seramik yüzeyindeki silanol gruplar ile kondanse olur. Böylece siloksan ba8lar (Si-O-Si) oluur. Bu sayede, rezin-porselen arasnda kimyasal bir ba8lanma oluturulur (Rezin-Y-Silan-X-Seramik) 8,30. Tarozzo ve ark. 38 silan uygulanmas ile rezinin metale olan ba8lanma kuvvetinin artabilece8ini bildirmilerdir. Silan, muhtemelen metal-kompozit arayüzündeki yüzey gerilimini azaltarak metalin slanabilirli8ini arttrr. Metal-kompozit arasndaki kontak alan geniler ve rezinin metal içine penetrasyonunu arttrm oldu8u düünülmektedir. Ayrca silann alam içindeki metal oksitlere ba8lanabilme özelli8inin metal-kompozit arasndaki ba8lanmay arttrc di8er bir mekanizma oldu8u bildirilmitir 38. Silan ba8layc ajann ve asitle pürüzlendirme ileminin kombine kullanlmas, bunlarn tek bana kullanmlarna göre daha yüksek ba8lanma kuvveti oluturmutur 9,39 41.Silan yüzeye uygulandktan sonra 1 dakika boyunca yüzey düzensizlikleri içine penetre olmas için beklenir, daha sonra fazla silan hava spreyi ile uzaklatrlr. Silann kaln bir tabaka halinde kullanlmas ba8lanmay tehlikeye sokabilir 30. Ancak silan uygulandktan sonra hava spreyi ile kurutulmasnn su ve ya8 kontaminasyonuna neden olabilece8i bildirilmitir 28. Ayrca silan solüsyonundaki silan konsantrasyonunun %5 ten fazla olmasnn da ba8lanma kuvveti üzerine negatif etkisi oldu8u bildirilmitir

4 2-Metal Primer Metal ve rezin arasndaki ba8lanmay kuvvetlendirmek için kullanlan di8er bir ajan da metal primerlerdir 42,43. Metal primer içindeki fonksiyonel monomerlerin hem rezine hem de metale ba8lanabilme özelli8i vardr. Metal destekli porselen restorasyonlarda kullanlan metal, soy metal veya soy olmayan metaldir. Metal primerler kullanlan metal tipine göre farkl etkileir. Farkl metaller için metal primer farkl bir fonksiyonel monomer içerir. Klinisyenler tarafndan metal tipine uygun metal primerin seçilmesi gerekir 43. Kompozitin porselene ba8lanmasnda bonding ve kompozit tipi önemli bir etkendir 44. Porselen tamirinde tek aamal ya da iki aamal bonding uygulamalar yaplabilir. Yaplan bir çalmada bu iki uygulama arasnda ba8lanma dayanm açsndan önemli bir fark olmad8 belirtilmitir 45. Rezin materyali olarak ise genellikle mikrofil ve hibrit kompozitler kullanlr 35,36,46,47. Ancak hibrit kompozitler, polimerizasyon büzülmelerinin az olmas, daha az su emmeleri ve yüksek stresler altnda daha az makroskopik krklarn olumasndan dolay daha çok tercih edilir 8. Ayrca bunlarn ba8lanma dayanmlar mikrofil kompozitlere göre daha yüksektir ve metal rengini maskeleyebilecek yeterli opasiteye sahip oldu8u bildirilmitir 7,44. Resim 2 Krk bölgesine asit uygulanmas. Klinik Uygulama Öncelikle mekanik ba8lanmay sa8lamak için uygun yüzey ilemleri seçilir. Kimyasal ba8lanma için ise, porselen yüzeyine silan ve metal yüzeyine metal primer uygulanr. Metal aç8a çkt8 durumlarda metalin renginin maskelenmesi amacyla opaker kullanlr. Daha sonra bonding ajan ve kompozit uygulanr. Uygulanan kompozit restorasyonun cilalanmasyla tamir ilemi tamamlanr ( Resim 1 6 ). Resim 3 Ba8lanma sa8layacak yüzeye silan ve bonding uygulamas. Resim 1 Metal destekli porselen restorasyonda sadece porselende oluan krk. Resim 4 Kr8n kompozitle restore edilmesi. 37

5 Kötü a8z hijyeni, ar kahve, alkol, ve sigara tüketimi renkleme ve estetik açdan tamirin baarsn etkiler. Yaplan bir çalmada, 153 hastada toplam 289 adet krk metal-porselen kuron incelenmi, bunlarn %75 inin üst çenede, %65 inin ön bölgede ve %60 nn labial yüzde oldu8u görülmütür 1. Bu sonuçlar bize, porselen tamirinde estetik gereksinimin daha da önem kazand8n gösterir. Resim 5 Kompozitle tamir edilen kr8n cilalanmas. Yaplan di8er bir çalmada, tamir sonras baarszlk ekilleri incelenmi, ba8lanma yüzeyini ile rezin arayüzünde oluan baarszlk adeziv, rezin veya porselen içinde oluan baarszlk koheziv olarak adlandrlmtr. Sadece porselende oluan krklarda tamir sonras koheziv baarszlklar oluurken, metalin aç8a çkt8 durumlarda ise tamir sonras adeziv baarszlklar görülmütür. Porselen ve metalin birlikte aç8a çkt8 durumlarda ise hem adeziv hem de koheziv (kombinasyon) baarszlk olumutur 14. SONUÇ Resim 6 Kompozitle tamiri tamamlanm restorasyonun görünüü. Porselen Tamirinde Ba0ar< ve Ba0ar<s<zl<k Porselen tamirinin baars hizmet süresinin uzunlu8una ve yeterli estetik sa8lanmasna ba8ldr. Öncelikle kr8n sebebi aratrlmal ve mümkünse etken ortadan kaldrlmaldr. Aksi takdirde sa8lam bir porselen restorasyonun krlmasna neden olan etken, tamir materyalini de kolaylkla yerinden çkarabilir. Okluzal kuvvetler dengelenmeli, prematür kontaklar ortadan kaldrlmaldr. Restorasyonunda krlma riski olan hastalar, özellikle travmaya maruz kalma ans fazla olan sporcular, konu hakknda bilgilendirilmelidir. Parafonksiyon ve anormal alkanlklar tamirin ömrünü azaltr. 1 Yapm aamasnda rubber-dam kullanlmamas, adeziv sistemde gerekli olan teknik hassasiyetin gösterilmemesi, kullanlan kompozit materyalinin özellikleri (su absorbsyonu, anma derecesi, inorganik doldurucu içeri8i) de tamirin baarsn etkiler. 1 Krk bir restorasyonu tamir ederken krlma nedenini bulmak ve mümkünse ortadan kaldrmak önemlidir. Gerekli teknik hassasiyet gösterildi8i ve adeziv sistem do8ru kullanld8 takdirde, a8z içi porselen tamiri krk bir restorasyonun tamiri için uygun bir çözümdür. Ancak uzun süreli baarya ulaamam a8z içi porselen tamir sistemlerinin gelitirilmeye devam edilmesi gerekmektedir. Günümüzde yeterli klinik baar elde edilinceye kadar kompozitle yaplan tamirler geçici tedavi olarak uygulanmaldr. Hastaya tamir edilen restorasyonun tad8 riskler ve dikkat etmesi gerekenler açklanmaldr. KAYNAKLAR 1. Özcan M, Niedermier W. Clinical study on the reasons for and location of failures of metal-ceramic restorations and survival of repairs. Int J Prosthodont 2002; 15(3): Phoenix RD, Shen C. Characterization of treated porcelain surfaces via dynamic contact angle analysis. Int J Prosthodont 1995; 8: Appeldoorn RE, Wilwerdind TM, Barkmeier WW Bond strength of composite resin to porcelain with newer generation porcelain repair systems. J Prosthet Dent 1993; 70:

6 4. Creugers NHC, Snoek PA, Kayser AF. An experimental porcelain repair system evaluated under controlled clinical conditions. J Prosthet Dent 1992; 68: O Brien WJ. Dental Materials and Their Selection. 2 ed Quintessence, Chicago,1997: 1 13, 43, 79 90, 99, Mc Lean JW. The Science and Art of Dental Ceramics. Volum I. Quintessence, Chicago, 1979: Margeas RC. Salvaging a porcelain- fused to metal bridge with intraoral ceramic repair. Compend Contin Educ Dent 2002; 23(10): Diaz-Arnold AM, Schneider RL, Aquilino SA. Bond strength of intraoral porcelain repair materials. J Prosthet Dent 1989; 61: Llobell A, Nicholls JI, Kois JC, Daly CH. Fatigue life of porcelain repair systems. Int J Prosthodont 1992; 5: Denehy G, Bouschlicher M, Vargos M. Intraoral repair of cosmetic restorations. Dental Clinics of North America 1998; 42(4): Kamada K, Yoshida K, Atsuta M. Effect of ceramic surface treatments on the bond of four resin luting agents to a ceramic material. J Prosthet Dent 1998; 79: Bertolotti RL. A new polymer glass utilized for modification and repair of fixed partial dentures. Quintessence International 1997; 28(7): Roulet JF, Degrange M. Adhesion the Silent Revolution in Dentistry, 2000, Germany, p Haselton DR, Diaz- Arnold AM, Dunne JT. Shear bond strengths of 2 intraoral porcelain repair systems to porcelain or metal substrates. J Prosthet Dent 2001; 86(5): Bertolotti RL, Lacy AM, Watanabe LG. Adhesive monomers for porcelain repair. Int J Prosthodont 1989; 2: Chung K, Hwang Y. Bonding strength of porcelain repair system with various surface treatments. J Prosthet Dent 1997; 78: Frankenberger R, Kramer N. Repair srengths of etched vs silica-coated metal ceramic and allceramic restorations. Operative Dentistry 2000; 25: Matsumura H, Yanagida H, Tanoue N, Atsuta M, Shimoe S. Shear bond strengt of resin composite veneering material to gold alloy with varying metal surface preparations. J Prosthet Dent 2001; 86: Wolf DM, Power JM, O Keefe KL. Bond strength of composite to porcelain treated with new porcelain repair agents. Dent Mater 1992; 8: Lacy AM, Laluz J, Watanabe LG, Dellinges M. Effect of porcelain surface treatment on the composite. J Prosthet Dent 1988; 60: Thurmond JW, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Effect of porcelain surface treatments on the bond strength of composite resin bonded to porcelain. J Prosthodont 1994; 72: Robbins JW. Intraoral repair of the fractured porcelain restoration. Operative Dentistry 1998; 23: Gürel G. Porselen Laminat Venerler Bilim ve Sanat. 1. bask, Quintessence Yaynclk, Wstanbul, 2004: Özcan M, Vallittu PK. Effect of surface conditioning methods on the bond strength of luting cement to ceramics. Dental Materials 2003; 19: Attia A, Kern M. Fracture strength of all- ceramic crown luted using two bonding methods. J Prosthet Dent 2004; 91: Tylka DF, Stewart GP. Comparison of acidulated phosphate fluoride gel and hydrofluoric acid etchants for porcelain- composite repair. J Prosthet Dent 1994; 72: Kupiec KA, Wuertz KM, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Evaluation of porcelain surface treatments and agents for composite-to-porcelain repair. J Prosthet Dent 1996; 76: Pameijer CH, Louw NP, Fischer D. Repairing Fractured Porcelain: How surface preparation affects shear force resistance. JADA 1996; 127(2): Oh W, Shen C. Effect of surface topography on the bond sterngth of a composite to three different types of ceramic. J Prosthet Dent 2003; 90:

7 30. Shen C, Oh W, Williams JR. Effect of postsilanization drying on the bond strength of composite to ceramic. J Prosthet Dent 2004; 91: Kupiec KA, Wuertz KM, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Evaluating of porcelain surface treatments and agents for composite to porcelain repair. J Prosthet Dent 1996; 76: Wood DP, Jordan RE, Way DC, Galil KA. Bonding porcelain and gold. Am J Orthod 1986; 89( 3 ): Özden AN, Akaltan F, Can G. Effect of surface treatment of porcelain on the shear bond strength of applied dual cured cement. J Prosthet Dent 1994; 72: Sorensen JA, Engelman MJ, Torress TJ, Avera SP. Shear bond strength of composite resin to porcelain. Int J Prosthodont 1991; 4: Hayakawa T, Horie K, Aida m, Kanaya H, Kobayashi T, Murata Y. The influence of surface conditions and silane agents on the bond of resin to dental porcelain. Dent Mater 1992; 8: Chen JH, Matsumura H, Atsuta M. Effect of etchant, etching period and silane priming on bond strength to porcelain of composite resin. Oper Dent 1998; 23: Jardel V, Degrande M, Picard B, Derrien G. Correlation of topography to bond strength of etched ceramic. Int J Prosthodont 1999; 12: Tarozzo LSA, Mattos MGC, Ribeiro RF, Semprini M. Comparison of retentive systems for composites used as alternatives to porcelain in fixed partial dentures. J Prosthet Dent 2003; 89(6): Hooshmand T, Noort R, Keshvad A. Bond durability of the resin-bonded and silane treated ceramic surface. Dental Materials 2002; 18: Newburg R, Pameijer CH. Composite resins bonded to porcelain with silane solutions. J Am Assoc 1978; 96: Sorensen JA, Kang SK, Avera SP. Porcelaincomposite interface microleakage with various porcelain surface treatments. Dent Mater 1991; 7: Antoniadou M, Kern M, Sturb JR. Effect of a new metal primer on the bond strength between a resin cement and two high-noble alloys. J Prosthet Dent 2000; 84 (5): Ohkubo C, Kono H, Tanaka Y, Watanabe I. Shear bond strength of resin composite to magnetic Fe-Pt alloy. J Prosthet Dent 2005; 93(5): Suliman AA, Swift EJ, Perdiago J. Effect of surface treatment and bonding agent on bond strength of composite resin to porcelain. J Prosthet Dent 1993; 70: Knight JS, Sneed WD, Wilson MC. Strength of composite bonded to base metal alloy using dentin bonding systems. J Prosthet Dent 2000; 84: Gregory WA, Hagen CA, Powers JM. Composite resin repair of porcelain using different bonding materials. Oper Dent 1988; 13: Aida M, Hayakawa T, Mzukawa K. Adhesion of composite to porcelain with various surface conditions. J Prosthet Dent 1995; 73: Yazma Adresi Dr. Nuray ÇAPA Yeditepe Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal Ba8dat Cad. no Göztepe-STANBUL Tel: /113 Cep tel: Fax:

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ I U Dİş Hek Fak Der 1997: 31: 69-75 YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ Deniz Şen 1 Emine H. Nayır 1 Yayın kuruluna teslim tarihi: 23.12.1996 Yayına kabul

Detaylı

KOMPOZİT REZİNİN PORSELEN İLE BAĞLANTISINDA FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ETKİSİ. Şenay Canay *, Saeide Shahverdi **, Erdal Şahin *, Aytekin Bilge *

KOMPOZİT REZİNİN PORSELEN İLE BAĞLANTISINDA FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ETKİSİ. Şenay Canay *, Saeide Shahverdi **, Erdal Şahin *, Aytekin Bilge * GÜ Dişhek. Fak. Derg. Cilt XIV, Sayı 1-2 Sayfa 59-65, 1997 KOMPOZİT REZİNİN PORSELEN İLE BAĞLANTISINDA FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ETKİSİ Şenay Canay *, Saeide Shahverdi **, Erdal Şahin *, Aytekin Bilge

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ ÖZET

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 2, Sayfa 53-63, 1993 REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ*, Suat YALUĞ*, Caner YILMAZ*,

Detaylı

Metal Destekli Seramik Faset ile Endirekt Seramik Kırığı Onarımı: Olgu Sunumu

Metal Destekli Seramik Faset ile Endirekt Seramik Kırığı Onarımı: Olgu Sunumu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2009; 30: 47-51 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Metal Destekli Seramik Faset ile Endirekt Seramik Kırığı Onarımı: Olgu Sunumu Indirect Ceramic Repair with a Metal-Ceramic

Detaylı

FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ

FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(2) 87-93, 2008 FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ The Effect of Acid, ER:YAG, ND:YAG

Detaylı

PORSELEN-KOMPOZİT BAĞLANTISINDA TEKRARLANAN SİMANTASYONLARIN TUTUCULUK ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET

PORSELEN-KOMPOZİT BAĞLANTISINDA TEKRARLANAN SİMANTASYONLARIN TUTUCULUK ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 2, Sayfa 153-161, 1993 PORSELEN-KOMPOZİT BAĞLANTISINDA TEKRARLANAN SİMANTASYONLARIN TUTUCULUK ÜZERİNE ETKİSİ Suat YALUĞ*, Caner YILMAZ*, Handan YILMAZ**, Turan KORKMAZ**,

Detaylı

Farklı Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapıştırıcı Simanların Seramiğe Olan Bağ Dayanımı Üzerine Etkisi

Farklı Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapıştırıcı Simanların Seramiğe Olan Bağ Dayanımı Üzerine Etkisi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 14-22, 2009 Farklı Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapıştırıcı Simanların Seramiğe Olan Bağ Dayanımı Üzerine Etkisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi

Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi ARAŞTIRIMA Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi Ondokuz Mayıs Un iv Pis Hekim Fak D erg 2010: 10(3):87-95 The effect of using of different intraoral

Detaylı

O L G U B İ L D İ R İ M İ

O L G U B İ L D İ R İ M İ O L G U B İ L D İ R İ M İ ÖN DİŞLERİNDE MİNE DEFEKTLERİ BULUNAN ÜÇ HASTANIN KOMPOZİT VE PORSELEN LAMİNATE VENEERLER KULLANILARAK ESTETİK REHABİLİTASYONU (OLGU RAPORU) THE ESTHETIC REHABILITATION OF THREE

Detaylı

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 107-112 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Glass-Fiber

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÇAĞRI URAL Doğum Tarihi: 26/07/1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu, T., Ceylan, G., Saraç, D., Yapıcı,

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry 2012;13 (3): 7-13 Kabul tarihi: 13.04.2015 Lazer Sinterleme ve Döküm Teknikleri ile

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL *

Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL * Olgu Sunumu/ Case Report DİREKT FİBER ADEZİV KÖPRÜ UYGULAMALARI (İKİ OLGU SUNUMU) DIRECT FIBER REINFORCED ADHESIVE BRIDGE APPLICATIONS (TWO CASE REPORTS) Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL

Detaylı

POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS

POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS Çidem ARSLAN GÜNER * Özgül KARACAER * ÖZET Eksik di varlnda

Detaylı

A. YAYINLAR VE ATIFLAR

A. YAYINLAR VE ATIFLAR A. YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu,T., Ceylan,G.K., Saraç,D., Yapıcı,O., Effect

Detaylı

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Olgu KÜMBÜLOĞLU, Sunumu/ Case YERLİOĞLU, Report ELTER, ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Makale Kodu/Article code: 769

Detaylı

ZİRKONYUM RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF ZIRCONIA RESTORATIONS. Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN *** ÖZET ABSTRACT

ZİRKONYUM RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF ZIRCONIA RESTORATIONS. Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN *** ÖZET ABSTRACT Derleme / AKSOY, Review VAROL, ÖZKAN ZİRKONYUM RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF ZIRCONIA RESTORATIONS Dt. İpek AKSOY Dt. Seda VAROL Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN *** Makale Kodu/Article code: 642

Detaylı

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF THREE DIFFERENT LUTING AGENT ON THE COMPRESSIF FRACTURE STRENGTH OF TURKOM CERA TM ALL

Detaylı

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

METAL DESTEKLĐ SERAMĐK RESTORASYONLARIN KIRIK TAMĐRĐNDE KOMPOZĐT REZĐN KULLANILMASININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

METAL DESTEKLĐ SERAMĐK RESTORASYONLARIN KIRIK TAMĐRĐNDE KOMPOZĐT REZĐN KULLANILMASININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ METAL DESTEKLĐ SERAMĐK RESTORASYONLARIN KIRIK TAMĐRĐNDE KOMPOZĐT REZĐN KULLANILMASININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ EVALUATING THE USE OF COMPOSITE RESIN FOR REPAIRING FRACTURES IN PORCELAIN FUSED TO METAL RESTORATIONS

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNİN FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT KULLANILARAK RESTORASYONU: İKİ OLGU SUNUMU

ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNİN FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT KULLANILARAK RESTORASYONU: İKİ OLGU SUNUMU OLGU SUNUMU BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNİN FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT KULLANILARAK RESTORASYONU: İKİ OLGU SUNUMU RESTORATION

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT)

FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT) FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) Cumhuriyet Üniversitesi FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT) Yrd.Doç.Dr.Derya ÖZDEM3R DO6AN* Dr.Dt.Faik TU6UT* Yrd.Doç.Dr.Defne YELER** ÖZET Günümüzde

Detaylı

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 203-211, 1989 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ Protetik laboratuar

Detaylı

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 4, Sayfa: 34-40, 2009 Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi CAD/CAM Clinical Applications

Detaylı

APF VE NOTRAL FLUORIDIN CAM IYONOMER SİMAN YÜZEYİNDEKİ ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ

APF VE NOTRAL FLUORIDIN CAM IYONOMER SİMAN YÜZEYİNDEKİ ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ İ Ü Diş Hek Fak Der 1995: 29: 198 203 APF VE NOTRAL FLUORIDIN CAM IYONOMER SİMAN YÜZEYİNDEKİ ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ Tevfik Akıncı 1 Ayşegül Yaşar Aykut 2 Elif Sağlam Güzeltırpan

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Hüma ÖMÜRLÜ 1 Hacer DENİZ ARISU 2 Evrim ELİGÜZELOĞLU 3 Mine Betül ÜÇTAŞLI 1 Oya BALA 1 ÖZET SUMMARY

Hüma ÖMÜRLÜ 1 Hacer DENİZ ARISU 2 Evrim ELİGÜZELOĞLU 3 Mine Betül ÜÇTAŞLI 1 Oya BALA 1 ÖZET SUMMARY GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALINA BAŞVURAN HASTALARIN DİREKT RESTORASYONLARININ KLİNİK BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ* EVALUATION OF THE CLINICAL SUCCESS

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTODONTĐ ANABĐLĐM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTODONTĐ ANABĐLĐM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTODONTĐ ANABĐLĐM DALI ORTODONTĐDE SERAMĐK VE KOMPOZĐT YÜZEYLERE BAĞLANMA: FARKLI MATERYAL VE YÜZEY DEĞĐŞĐKLĐĞĐ UYGULAMALARININ METAL VE PORSELEN

Detaylı

YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS

YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS THE EFFECT OF FATIQUE TEST ON THE COMPRESSIVE FRACTURE STRENGTH OF THREE ALL CERAMIC CROWNS Yrd.Doç.Dr.Mustafa ZORTUK

Detaylı

Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması

Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması ARAŞTIRMA Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması Mustafa Altunsoy 1, Evren Ok 2, Ebru Küçükyılmaz 3, Başak Bölükbaşı 3, Mehmet

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ Engİn Tavİloğlu Diş Hekimi let fi m: Avukat Süreyya Ağaoğlu sokak Ceren

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

YÜKSEK MKTARDA ALUMNA LE GÜÇLENDRLM METAL DESTEKSZ PORSELEN SSTEMLER ALL CERAMIC SYSTEMS REINFORCED WITH THE HIGH AMOUNT OF ALUMINOUS

YÜKSEK MKTARDA ALUMNA LE GÜÇLENDRLM METAL DESTEKSZ PORSELEN SSTEMLER ALL CERAMIC SYSTEMS REINFORCED WITH THE HIGH AMOUNT OF ALUMINOUS YÜKSEK MKTARDA ALUMNA LE GÜÇLENDRLM METAL DESTEKSZ PORSELEN SSTEMLER ALL CERAMIC SYSTEMS REINFORCED WITH THE HIGH AMOUNT OF ALUMINOUS Semih Ta veren* Ali Kemal Özdemir* ÖZET Dental porselenler çeitli avantajlar

Detaylı

Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapay Diş ve Kompozit Rezin Makaslama Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi

Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapay Diş ve Kompozit Rezin Makaslama Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapay Diş ve Kompozit Rezin Makaslama Bağlanma Dayanımı

Detaylı

KAN KONTAMNASYONUNUN DAM VE GEÇC YAPITIRMA SMANLARININ KOMPRESSF DAYANIKLILIK VE SERTL*NE ETKSNN NCELENMES

KAN KONTAMNASYONUNUN DAM VE GEÇC YAPITIRMA SMANLARININ KOMPRESSF DAYANIKLILIK VE SERTL*NE ETKSNN NCELENMES KAN KONTAMNASYONUNUN DAM VE GEÇC YAPITIRMA SMANLARININ KOMPRESSF DAYANIKLILIK VE SERTL*NE ETKSNN NCELENMES EFFECT OF BLOOD CONTAMINATION ON THE COMPRESSIVE STRENGTH AND HARDNESS OF PERMANENT AND TEMPORARY

Detaylı

TAM SERAMİK RESTORASYONLARDA DAYANIKLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS AFFECTING STRENGTH OF ALL-CERAMIC RESTORATIONS

TAM SERAMİK RESTORASYONLARDA DAYANIKLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS AFFECTING STRENGTH OF ALL-CERAMIC RESTORATIONS İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 44, Sayı: 1 Sayfa: 45-53, 2010 DERLEME TAM SERAMİK RESTORASYONLARDA DAYANIKLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS AFFECTING STRENGTH OF ALL-CERAMIC

Detaylı

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır.

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. Meta Biomed METACEM için Kullanım Talimatları Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. ENDİKASYONLAR: - Kron ve köprüler (Seramik, kompozit, porselen metali)

Detaylı

FARKLI T!PTEK! II. SINIF KAV!TE D!ZAYNI KULLANILAN D!)LER!N KIRILMA D!RENÇLER!N!N DE,ERLEND!R!LMES!

FARKLI T!PTEK! II. SINIF KAV!TE D!ZAYNI KULLANILAN D!)LER!N KIRILMA D!RENÇLER!N!N DE,ERLEND!R!LMES! FARKLI T!PTEK! II. SINIF KAV!TE D!ZAYNI KULLANILAN D!)LER!N KIRILMA D!RENÇLER!N!N DE,ERLEND!R!LMES! EVALUATION OF THE FRACTURE RESISTANCE OF TEETH USED DIFFERENT CLASS II CAVITY DESIGN Yrd. Doç. Dr. Ertu2rul

Detaylı

LAMINATE VENEER KESİM TEKNİĞİ (BİR VAKA NEDENİYLE) Suat YALUĞ* Caner YILMAZ** Handan YILMAZ** Turan KORKMAZ" Cemal AYDIN**

LAMINATE VENEER KESİM TEKNİĞİ (BİR VAKA NEDENİYLE) Suat YALUĞ* Caner YILMAZ** Handan YILMAZ** Turan KORKMAZ Cemal AYDIN** Atatürk Onîv. Diş Hek. Fak. Derg. Citı: 5 Sayı: i Sayfa; 69-74, i 995 LAMINATE VENEER KESİM TEKNİĞİ (BİR VAKA NEDENİYLE) Suat YALUĞ* Caner YILMAZ** Handan YILMAZ** Turan KORKMAZ" Cemal AYDIN** ÖZET: Bu

Detaylı

Olgu Sunumu/ KARAALİOĞLU, Case KAZANCI Report SINIF 2 MALOKLUZYON KONİK DİŞ ANOMALİSİ VE HİPODONTİYE SAHİP BİR HASTAYA ORTODONTİK VE PROTETİK YAKLAŞIM ORTHODONTIC AND PROSTHODONTIC APPROACH TO A PATIENT

Detaylı

Konjenital diş eksikliklerinde zirkonyum oksit seramik ile alternatif tedavi seçenekleri: Dört olgu sunumu #

Konjenital diş eksikliklerinde zirkonyum oksit seramik ile alternatif tedavi seçenekleri: Dört olgu sunumu # Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (2) : 58-63 Konjenital diş eksikliklerinde zirkonyum oksit seramik ile alternatif tedavi seçenekleri: Dört olgu sunumu # Alternative

Detaylı

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS Serdar ARIKAN* ÖZET Son yllarda, restoratif di hekimliindeki gelimeler ve hastalarn estetik beklentilerindeki arta paralel olarak posterior

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Yazışma Adresi : üniversitesi diş hekimliği fakültesi protetik diş tedavisi anabilim dalı 35640 İzmir/Türkiye Telefon : 0 232 325 40 40-2650 e-posta : ozlemalan@yahoo.com

Detaylı

PORSELEN LAMİNATE VENEERLERİN KLİNİK UYGULAMA AŞAMALARI: KLİNİK BİR OLGU SUNUMU

PORSELEN LAMİNATE VENEERLERİN KLİNİK UYGULAMA AŞAMALARI: KLİNİK BİR OLGU SUNUMU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 49-57, 2006 PORSELEN LAMİNATE VENEERLERİN KLİNİK UYGULAMA AŞAMALARI: KLİNİK BİR OLGU SUNUMU Clinical Procedures of Porcelain Laminate Veneers: A Clinical Report Yrd. Doç.

Detaylı

Porselen ile titanyumun bağlanma dayanımına Nd-YAG lazerin etkinliğinin incelenmesi

Porselen ile titanyumun bağlanma dayanımına Nd-YAG lazerin etkinliğinin incelenmesi Cumhuriyet Dent J 203 doi:0.726/cdj.203.945 Porselen ile titanyumun bağlanma dayanımına Nd-YAG lazerin etkinliğinin incelenmesi Study of the Nd-YAG laser effectiveness for Connection strength of titanium

Detaylı

SERAMİKTEKİ KIRIK NEDENLERİ VE ONARIMINDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SERAMİKTEKİ KIRIK NEDENLERİ VE ONARIMINDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı SERAMİKTEKİ KIRIK NEDENLERİ VE ONARIMINDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Alize Su ÜLGEN Danışman

Detaylı

AMELOGENEZS MPERFEKTALI HASTALARDA ANTEROR DLERN KOMPOZT REZN LE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU

AMELOGENEZS MPERFEKTALI HASTALARDA ANTEROR DLERN KOMPOZT REZN LE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU AMELOGENEZS MPERFEKTALI HASTALARDA ANTEROR DLERN KOMPOZT REZN LE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU RESTORATION WITH COMPOSITE RESIN OF ANTERIOR TEETH IN TWO PATIENTS WITH AMELOGENESIS IMPERFECTA: A CASE REPORT

Detaylı

Fiberle güçlendirilmiş rezin tutuculu kompozit ile tek diş eksikliklerinin restorasyonu : İki olgu sunumu

Fiberle güçlendirilmiş rezin tutuculu kompozit ile tek diş eksikliklerinin restorasyonu : İki olgu sunumu OLGU SUNUMU / CASE REPORT Gülhane Tıp Derg 2015;57: 297-301 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2015 doi: 10.5455/gulhane.30111 Fiberle güçlendirilmiş rezin tutuculu kompozit ile tek diş eksikliklerinin restorasyonu

Detaylı

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2)

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Asitleme ve yıkamadan sonra, bağlayıcı ajan nemli dentine uygulanmalı. Kollagen fibriller arasında 15-20nm aralığı koruyup

Detaylı

Doç. Dr. Erhan GELGÖR*

Doç. Dr. Erhan GELGÖR* Araştırma/ ÇAĞLAROĞLU, Research Article ÇATALBAŞ, FARKLI YÖNTEMLERLE PÜRÜZLENDİRİLMİŞ MİNE YÜZEYLERİNİN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE PHOTOGRAPHIC COMPARISON OF ENAMEL SURFACES ROUGHENED

Detaylı

Zirkonya-rezin siman bağlantısını güçlendirmede kullanılan yüzey işlemleri

Zirkonya-rezin siman bağlantısını güçlendirmede kullanılan yüzey işlemleri Acta Odontol Turc 2013;30(3):162-8 Derleme Zirkonya-rezin siman bağlantısını güçlendirmede kullanılan yüzey işlemleri Neşet Volkan Asar,* Merve Çakırbay Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN YazıĢma Adresi : Telefon : 0 232 325 40 40 e-posta : EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ Dişhekimliği FakültesiProtetik Diş Tedavisi A.D. İzmir/Türkiye ender.akan@ikc.edu.tr Ülke Üniversite

Detaylı

Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi

Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_3: 33-40 Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi Effect of surface conditioning on bond strength

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı

ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER

ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 ARALIK 2013 HOŞ SOHBET ARALIK 2013 DİŞİMİZE TAKILANLAR 8 Orta yaş üstü kişilerin %59 u eşlerinin horladığından şikayetçi. %59 Kadınların %19 u horluyor. Menopoz döneminde

Detaylı

SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES

SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES Doç. Dr. Engin KOCABALKAN * Dr. Funda DÖNMEZ ** ÖZET Metal altyap$l$ porselen sistemlerinde porselen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: SAMİM ÇETIN SEVÜK Doğum Tarihi: 27/12/1949 e-mail: csevuk@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği Fak. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI. COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS

K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI. COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS Yrd.Doç.Dr.Yurdanur UÇAR * Yrd.Doç.Dr.Cem KURTO2LU * ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

ÖZET. Metal destekli porselen restorasyonlar klinik TAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF FULL CERAMIC RESTORATIONS

ÖZET. Metal destekli porselen restorasyonlar klinik TAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF FULL CERAMIC RESTORATIONS ULUDAMAR, Derleme/ AYGÜN, Review KULAK ÖZKAN TAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF FULL CERAMIC RESTORATIONS Dr. Altay ULUDAMAR* Prof. Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN*** Dr. Şeyda AYGÜN** Makale

Detaylı

e-mail: gokcemeric@yahoo.com DDS DFaculty of Dentistry Gazi University 1996-2001 Facuty of Dentistry, PhD

e-mail: gokcemeric@yahoo.com DDS DFaculty of Dentistry Gazi University 1996-2001 Facuty of Dentistry, PhD Curriculum Vitae Name Surname: Gökçe Meriç Date of birth: 30 Agust 1979 Contact information: phone: (+90) 5338426443 Education: e-mail: gokcemeric@yahoo.com Faculty University DDS DFaculty of Dentistry

Detaylı

RESİN BAĞLI KÖPRÜLERDE DİŞ - METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTININ SAPTANMASI ÖZET

RESİN BAĞLI KÖPRÜLERDE DİŞ - METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTININ SAPTANMASI ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 2, Sayfa 65-73, 1993 RESİN BAĞLI KÖPRÜLERDE DİŞ - METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTININ SAPTANMASI Engin KOCABALKAN*, Yavuz BURGAZ**, Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ* ÖZET

Detaylı

Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım

Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35: 31-36 Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım A Minimal-İnvasive Approach For

Detaylı

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 45-49, 2008 AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES Yasin TÜRK 1, Gül IŞIK 1 ÖZET Protez kırıkları

Detaylı

PORSELEN VE KOMPOZİT RENGİNİN, IŞINLA SERTLEŞEN KOMPOZİT RESİNLERİN POLİMERİZASYONUNA ETKİSİ BÖLÜM ÖZET

PORSELEN VE KOMPOZİT RENGİNİN, IŞINLA SERTLEŞEN KOMPOZİT RESİNLERİN POLİMERİZASYONUNA ETKİSİ BÖLÜM ÖZET Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 93-99 1991 G. Ü. Dişhek. Fak. Der. PORSELEN VE KOMPOZİT RENGİNİN, IŞINLA SERTLEŞEN KOMPOZİT RESİNLERİN POLİMERİZASYONUNA ETKİSİ BÖLÜM II Dr. Sevil M. ŞAHMALI* Dr. Gül ÖZGÜNALTAY**

Detaylı

İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN RESİN-METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTIYA ETKİSİ ÖZET

İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN RESİN-METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTIYA ETKİSİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 41-48, 1993 İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN RESİN-METAL ARAYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MİKROSIZINTIYA ETKİSİ Engin KOCABALKAN* ÖZET Resin materyallerin önemli

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. N.Tülin POLAT

Detaylı

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent.

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent. Prof. Dr. Nuran Ulusoy Diş Hekimliği Fakültesi YAYINLAR Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler SCI YAYINLAR -Kurtulmus-Yilmaz S, Cengiz E, Ulusoy N, Ozak ST, Yuksel E. The effect of home-bleaching

Detaylı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 145-150 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı The Use of Ceramic Abutments on the Implant Supported

Detaylı

Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi

Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi H. Cenker Küçükeşmen*, Çiğdem Küçükeşmen**, Selim Erkut***, Mert Doğudatekgezener**** * Süleyman Demirel

Detaylı

GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı.

GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. Giving a hand to oral health. GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. GLUMA Sadece uzmanlar için. Sizin için var: Güvenli ve kullanışlı adezivler geliştirmede 3 yıla yakın deneyim.

Detaylı

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:22, Sayı: 1, Yıl: 2012, Sayfa: 31-39

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:22, Sayı: 1, Yıl: 2012, Sayfa: 31-39 Araştırma/, Research ŞEN, Article BAYINDIR, İNSAN DİŞİ KAPLAMALARINDA KULLANILAN FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ YAPIŞTIRICI SİMANLARIN GERİLME DAĞILIMINA ETKİLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ THE

Detaylı

1) Anterior ve posterior dişler için direkt restorasyonlar (Sınıf I-V kaviteler)

1) Anterior ve posterior dişler için direkt restorasyonlar (Sınıf I-V kaviteler) Kuraray Clearfil Majesty Esthetic için Kullanım Talimatları Giriş Majesty Esthetic, ışıkla polimerize olan, radyo opak restoratif kompozit rezindir. Kesin renk uyumu, yüksek parlatılabilirlik ve mükemmel

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

Nanokompozit Rezin ve Feldspatik Seramik Direkt ve İndirekt Restorasyonların Mikrosızıntı Özelliklerinin İn Vitro Değerlendirilmesi

Nanokompozit Rezin ve Feldspatik Seramik Direkt ve İndirekt Restorasyonların Mikrosızıntı Özelliklerinin İn Vitro Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 3, Sayfa: 15-23, 2007 Nanokompozit Rezin ve Feldspatik Seramik Direkt ve İndirekt Restorasyonların Mikrosızıntı Özelliklerinin

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

GÜÇLENDRLM DENTAL SERAMKLERN VCKERS SERTLKLER VE YÜK ALTINDA KIRILMA DAVRANILARI

GÜÇLENDRLM DENTAL SERAMKLERN VCKERS SERTLKLER VE YÜK ALTINDA KIRILMA DAVRANILARI GÜÇLENDRLM DENTAL SERAMKLERN VCKERS SERTLKLER VE YÜK ALTINDA KIRILMA DAVRANILARI VICKER S HARDNESS OF REINFORCED CERAMICS AND MODES OF FRACTURE UNDER LOAD Dr. M.Erhan ÇÖMLEKO4LU* Doç. Dr. Mine DÜNDAR*

Detaylı

III. KONTRENDİKASYONLARI Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılamaz.

III. KONTRENDİKASYONLARI Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılamaz. Kuraray Clearfil SE BOND için Kullanım Talimatları I. GİRİŞ CLEARFIL SE BOND ışıkla sertleşen bir bonding sistemidir. Kendinden asitli bir primerden ve bir bonding ajanından oluşur. Primer, mine ve dentinin

Detaylı

DENTAL ADEZİVLER DENTAL ADHESIVES

DENTAL ADEZİVLER DENTAL ADHESIVES DENTAL ADEZİVLER DENTAL ADHESIVES Diğdem EREN * Özden ÖZEL BEKTAŞ * ÖZET 1995 yılında Bounocore, kompozit rezinlerin mine yüzeyine bağlanmasını sağlayan asit uygulama yöntemini tanıtmıştır. Daha sonra

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ARZU AYKOR Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1991 Doktora Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI

DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 162-1691 1984 DİŞ KESİMİNDE PARALELOMETRELERÎN KULLANILMASI Hüsnü YAVUZYILMAZ* Paralelometreler; referans düzleme paralel hareket ederek dişler yada destek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN : 1302-4817 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry CİLT / Vol : 11 SAYI / Number : 2 MAYIS-AĞUSTOS 2010 May-August

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA DĐRENÇLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐLMESĐ DETERMINATION OF FRACTURE RESISTANCE OF FIXED RESTORATIONS PREPARED WITH FIBER-REINFORCED

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDEK TEK D EKSKLKLERNDE UYGULANAN MPLANT DESTEKL SABT RESTORASYONLAR

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDEK TEK D EKSKLKLERNDE UYGULANAN MPLANT DESTEKL SABT RESTORASYONLAR ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDEK TEK D EKSKLKLERNDE UYGULANAN MPLANT DESTEKL SABT RESTORASYONLAR IMPLANT SUPPORTED FIXED RESTORATIONS USED FOR REPLACEMENT OF MAXILLARY ANTERIOR SINGLE MISSING TOOTH Zeynep ÖZKURT *

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gözde ÇELİK (ULUTAŞ) Doğum Tarihi: 20.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SABT GEÇC RESTORASYONLAR FIXED TEMPORARY RESTORATIONS

SABT GEÇC RESTORASYONLAR FIXED TEMPORARY RESTORATIONS SABT GEÇC RESTORASYONLAR FIXED TEMPORARY RESTORATIONS Yrd. Doç.Dr. Bora BA+I* Dt. Sedanur USTAÖMER*** Dr. Dt. Fulya ÇZMEC BASMACI** Yrd. Doç. Dr. Bu/ra ÖZEN**** ÖZET Sabit protetik restorasyonlar$n yap$m$

Detaylı

Çocuklarda İndirekt laminat Kompozit Veneerler: İki Olgu

Çocuklarda İndirekt laminat Kompozit Veneerler: İki Olgu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry 2012;13 (2): 45-50 Kabul tarihi: 15.03.2015 Çocuklarda İndirekt laminat Kompozit

Detaylı

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Mum örneğin metal yapıya dönüştürülmesi için kullanılan yardımcı madde

Detaylı