AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU*"

Transkript

1 AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS Dr. Nuray ÇAPA* Dt. Zeynep ÖZKURT* Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* SUMMARY ÖZET Sabit protetik rehabilitasyonda metal destekli porselen restorasyonlar günümüzde yaygn bir ekilde kullanlmaktadr. Porselenin estetik ve biyouyumluluk gibi avantajlarnn yan sra, krlgan bir malzeme olmas en büyük dezavantajdr. Porselen kr8nda tedavi seçeneklerinden biri olarak restorasyonun a8z d tamiri düünülse de, bu zaman alc ve pahal bir yöntemdir. Özellikle çok üyeli köprülerde protezin yerinden çkarlmas srasnda destek dilerde ve protezde meydana gelebilecek komplikasyonlar, restorasyonun a8z içi tamirini daha konservatif bir yaklam haline getirmektedir. Porselen yapm a8z içinde gerçekletirilemedi8inden alternatif tamir materyali olarak kompozitler kullanlmaktadr. Kompozitin, krlma sonucu aç8a çkm yüzeye baarl bir ekilde ba8lanmas için öncelikle uygun bir yüzey hazrl8 yaplmaldr. Kompozitin porselen-metal yüzeyine ba8lanmasnda, elmas frezle pürüzlendirme, air abrazyon, asitle pürüzlendirme ve silika kaplama gibi mekanik ba8lanma yöntemleriyle birlikte, silan, metal primer ve bonding gibi kimyasal ajanlar da kullanlr. Porselen tamirinin baars hizmet süresinin uzunlu8una ve optimum estetik sa8lanmasna ba8ldr. Anahtar Kelimeler: Porselen tamiri, yüzey ilemleri, kompozit Porcelain fused to metal restorations are widely used for the fixed prosthodontic rehabilitatiton. Although porcelain restorations have advantages such as high esthetic and biocompatibility, their brittleness is one of the most important disadvantages. In fractured porcelain, extraoral repair is regarded as a treatment method but it is time consuming and expensive. Especially in removal of multiunit bridges, some complications may occur involving with supporting teeth and porcelain; therefore, intraoral repair seems to be more conservative approach. Because intraoral repair of the restoration is not possible with porcelain, composites are used as repair materials. The suitable surface treatment should be made in order to achieve a succesfull bond between composite and fracture surface. To obtain enough bonding between composite and porcelain-metal surface, both mechanical methods such as diamond bur roughening, air abrasion, asit etching, silica coating and chemical methods including silane, metal primer and bonding agents are used. The success of porcelain repair is related to the longevity of the repaired restoration use and the opthimum esthetic outcome. Key words: Porcelain repair, surface treatment, composite. GR Sabit protetik tedavi ilemlerinden olan metal destekli porselen restorasyonlar, metalin yüksek fiziksel özelli8iyle porselenin sa8lad8 esteti8i birletirir. Bu nedenle günümüzde yaygn bir ekilde kullanlr 1,2. Bir restorasyonun krlmas, en temel baarszlk saylmasa da, hem hekim hem de hasta için fonksiyonel ve estetik zorluklar içerir 1,3 6. Yetersiz di kesimi, uygun olmayan metal dizayn, yetersiz metal deste8i, seramikte oluan mikrodefekt ve mikroporozite gibi teknik hatalar, uygun olmayan termal genleme katsaylar, okluzal çatmalar, fazla çi8neme kuvvetleri ve travma, porselen restorasyonunun krlmasna neden olan etkenlerdir 1,2,4,7 9 Porselen kr8nda restorasyonun a8z d tamiri düünülse de, hem hekim hem de hasta için zaman alc *Yeditepe Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal 34

2 ve pahal bir yöntemdir. Restorasyonun yerinden çkarlmas, die uygulanan travma sonucu dite krk veya çatlak riskini ve protez yerinden çkarldktan sonra tekrar frna girmesi ile oluabilecek distorsiyon gibi pek çok dezavantaj içerir. Bu dezavantajlar göz önünde bulunduruldu8unda, restorasyonun a8z içi tamiri tercih edilir bir yöntem olarak karmza çkar 3,8 11. Ancak özellikle metalin aç8a çkt8 durumlarda, metalin renginin yeterli ekilde maskelenememesinden kaynaklanan estetik sorunlar, kompozitin metale adezyonunun yetersizli8i ve buna ba8l olarak hizmet süresinin ksal8, porselen restorasyonun a8z içi tamirinde karlalan en büyük problemlerdir 12. Porselen restorasyonlarn tamirinde kullanlan eski teknikler, metal, seramik veya di dokusu üzerinde hazrlanan oluk ve andrkatla makromekanik tutuculuk sa8lama prensibine dayanrd. Günümüzde mikromekanik retansiyon oluturan teknikler adeziv sistemlerinin gelimesiyle daha iyi sonuçlar vermektedir 7,13. Porselen restorasyonlardaki krklara klinikte üç farkl ekilde karlalr. Sadece porselende oluan krk, porselende oluan krkla metalin bir ksmnn aç8a çkt8 krk ve porselenin büyük bir ksmnn krlp metalin tamamnn aç8a çkt8 krklardr Metal aç8a çkmad8 durumlarda daha kolay tamir yaplabilirken, fazla miktarda metal aç8a çkmsa bu daha büyük bir problemdir. Çünkü porselen ve metal farkl iki karakterde malzemedir 17. Kompozitin ba8lanaca8 yeterli porselen yoksa metal ba8lanma yüzeyi olarak kullanlr. Kompozitin porselen ve metal yüzeyine ba8lanmasnda, elmas frezle pürüzlendirme, air abrazyon (kumlama), asitle pürüzlendirme ve silika kaplama gibi mekanik ba8lanma yöntemleri kullanlr. Bu yöntemlere ilave olarak silan ve metal primer gibi kimyasal ajanlarn kullanlmasndan da faydalanlr 13. Tamir sonras restorasyonun hizmet süresini uzatmak için kombine (mekanik retansiyon ve kimyasal ba8 oluturma) yüzey ilemleri tercih edilmelidir 18. Mekanik yüzey i0lemleri 1-Frezle pürüzlendirme 2-Air abrazyon (kumlama) 3-Asitle pürüzlendirme 4-Silika kaplama 1-Frezle Pürüzlendirme Ba8layc yüzeyimizi oluturan porselen ve metalin frezle pürüzlendirilmesinde yeil ve siyah bandl frezler kullanlmaktadr Yeil bandl frezlerde pürüzlük sa8layan partiküller yaklak 150 Lm iken siyah bandl frezlerde bu de8er yaklak 200 Lm dur. Ancak frezle pürüzlendirme ilemi porselende çatlak oluumunu ve çatla8n ilerlemesini provoke edebilece8i bildirilmitir 1. 2-Air Abrazyon (kumlama) Laboratuar artlarnda uyguland8 gibi klinikte a8z içi kullanma uygun air abrazyon cihazlar bulunur. Bu yöntemde 50 Lm lik aliminyum oksit tanecikleri püskürtülerek ba8lanma yüzeyinde mekanik retansiyon alan oluturulur. Temiz ve daha reaktif bir yüzey elde edilir 10. Kompozit materyalinin metale ba8lanma kuvveti, air abrazyonda kullanlan aliminyum partiküllerinin büyüklü8üne ba8l olarak de8iir ( Lm) 18. Rubberdam ve cerrahi aspiratör uygulamas gereklidir. Ancak uygulanamad8 durumlarda hem sa8lam restorasyon yüzeylerini hem de yumuak dokuyu koruma amaçl rezinler kullanlmaldr 10. Air abrazyon, elmas frezle pürüzlendirme yönteminden daha iyi oldu8u bildirilmitir 22. Porselende frezle pürüzlendirmeye kyasla çatlak oluumu riskinin azald8 bildirilmitir 1. 3-Asitle Pürüzlendirme Tamir yaplacak yüzeyin asitle pürüzlendirilmesinde Hidroflorik asit (HF) veya Asitlendirilmi fosfat florür (APF) jel kullanlabilir. HF asit, porselen pürüzlendirilmesinde en sk kullanlan ve fosforik asitten daha kuvvetli olan bir ajandr 1. Serami8in cams veya kristalin yapsndaki içeri8ini çözer. Alumina içerikli porselenlere ve zirkonyum oksitte etkili de8ildir. Bu seramikler silika esasl de8ildir ve silikon dioksit faz içermezler 23,24. Bu tip porselenlerde mikromekanik retansiyon, aliminyum oksit partikülleri ile air abrazyon yaplarak sa8lanabilir. HF asit %5, %6, %8, %9.5, %10 luk konsantrasyonlarda kullanlabilir, ancak a8z içinde düük konsantrasyonlar (%6 10) tercih edilmelidir 10. Silika oran azaldkça asitleme süresi ve asit konsantrasyonu arttrlmaldr. Asitleme süresi de8itikçe yüzey pürüzlü8ü de de8iir 23. HF asit a8z içi uygulamasna balamadan önce izolasyon amacyla mutlaka rubber-dam ve cerrahi aspiratör kullanlmaldr. Rubber-dam kullanlamad8 durumlarda ise tamiri yaplacak die komu yumuak dokulara ve sa8lam restorasyon yüzeylerine 35

3 koruyucu sodyum bikarbonat jel (Etch Arrest, Ultradent, North America) uygulanmaldr 10. Asitle pürüzlendirildikten sonra yüzey, parmak izi veya tükürükle kontamine olursa, %37 lik ortofosforik asitle 15 sn tekrar asitlenebilir. Bu ilem sadece yüzey kimyasn de8itirir, mikromekanik retantif sahalar oluturmaz 23. Fosforik asit seramik yüzeyinde mikrostrüktürel seviyede de8iikli8e neden olmaz 25. Sadece kontamine olmu yüzeyin temizlenebilmesine yardmc olmaktadr. HF asitin yumuak dokulara zararl etkisi vardr ve klinikte kullanlmas tehlikelidir. Özellikle deriye ve solunmasyla akci8erlere ciddi ekilde zarar verebilir 25. Fakat üretici firmalar hala bu ajann a8z içi kullanmn desteklemektedir. HF asit yerine APF jel kullanm da bu riski azaltmak için tavsiye edilmekte ve aratrlmaktadr. APF jel klinikte kullanlan topikal florid jelidir. Ancak yaplan bir çalmada, %1,23 lük APF jelinin 10 dakikalk kullanlmasyla elde edilen yüzeyin, %9,5 luk HF asitin 5 dakikalk kullanlmasyla elde edilen yüzey kadar pürüzlü ve amorf olmad8 saptanmtr 26. Air abrazyon ve HF asitin kombine kullanlmasyla maksimum ba8lanma sa8lansa da 27 29, sadece HF asit kullanm daha pratiktir çünkü di hekimlerinin büyük bir ço8unlu8unda a8z içi kumlama cihaz bulunmamaktadr 14. HF asitin tek bana kullanlmasyla, HF asit ve air abrazyonun kombine kullanlmas sonucu oluan ba8- lanma kuvveti arasnda istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunamamtr Silika Kaplama Yüzeyin silikayla kaplanmas genelde laboratuar artlarnda uygulansa da a8z içi kullanm da vardr 10. Cojet-Sand (3M ESPE, North America) sistemleri a8z içi yüzey silika kaplama sistemleridir 1,10,14,17. Bu teknikte, yaklak Lm lik silanize edilmi alumina oksit partikülleri (Al 2 O 3 ), air abrazyon cihaz yardmyla ba8lanma yüzeyine uygulanr. Yüzeye tribokimyasal kaplama uygulanm olur 1,14. Silisik asitle modifiye edilmi Al 2 O 3 tanecikleri, intraoral air abrazyon aletiyle ve 30 psi lik kumlama basncyla, 15 saniye süreyle uyguland8nda, ba8lanma yüzeyine gömülür böylece yüzey daha reaktif olur 1. Silika kaplama porselen yüzeyini pürüzlendirerek porselenin slanabilirli8ini arttrr ve mekanik retansiyon sa8lar. Bunun dnda porselenin silika içeri8ini arttrr, böylece silan ba8layc ajann reaksiyona girebilece8i çok sayda yap aç8a çkm oldu8u ve porselen-kompozit arasnda kovalent ba8 masna katkda bulundu8u bildirilmitir 17. oluturul- Kimyasal yüzey i0lemleri 1-Silan 2-Metal Primer 1-Silan Silan, porselen krklarnn kompozitle tamirinde klinikte rutin olarak kullanlr. Porselen ve kompozit arasndaki ba8lanmay kuvvetlendiren bir ajandr. Ba8- lanma yüzeyinde mikromekanik retansiyon sa8landktan sonra silan uygulanmasnn ba8lanma kuvvetini %25 arttrd8 bildirilmitir 7. Porselen-kompozit arasnda mekanik ba8lanma sa8lanrken kimyasal ba8lanma yeterli de8ildir. Kimyasal ba8lanmay arttrmak için silan ba8layc ajann kullanlmas tavsiye edilmektedir Silan; silikon (Si), hidrokarbon zinciri (R), organofonksiyonel (Y) ve hidrolize olabilen gruplardan (X 3 ) oluturulur. Bu X 3 grubu hidrolize olarak silanol gruplarn aç8a çkarr. Silanol gruplar da seramik yüzeyindeki silanol gruplar ile kondanse olur. Böylece siloksan ba8lar (Si-O-Si) oluur. Bu sayede, rezin-porselen arasnda kimyasal bir ba8lanma oluturulur (Rezin-Y-Silan-X-Seramik) 8,30. Tarozzo ve ark. 38 silan uygulanmas ile rezinin metale olan ba8lanma kuvvetinin artabilece8ini bildirmilerdir. Silan, muhtemelen metal-kompozit arayüzündeki yüzey gerilimini azaltarak metalin slanabilirli8ini arttrr. Metal-kompozit arasndaki kontak alan geniler ve rezinin metal içine penetrasyonunu arttrm oldu8u düünülmektedir. Ayrca silann alam içindeki metal oksitlere ba8lanabilme özelli8inin metal-kompozit arasndaki ba8lanmay arttrc di8er bir mekanizma oldu8u bildirilmitir 38. Silan ba8layc ajann ve asitle pürüzlendirme ileminin kombine kullanlmas, bunlarn tek bana kullanmlarna göre daha yüksek ba8lanma kuvveti oluturmutur 9,39 41.Silan yüzeye uygulandktan sonra 1 dakika boyunca yüzey düzensizlikleri içine penetre olmas için beklenir, daha sonra fazla silan hava spreyi ile uzaklatrlr. Silann kaln bir tabaka halinde kullanlmas ba8lanmay tehlikeye sokabilir 30. Ancak silan uygulandktan sonra hava spreyi ile kurutulmasnn su ve ya8 kontaminasyonuna neden olabilece8i bildirilmitir 28. Ayrca silan solüsyonundaki silan konsantrasyonunun %5 ten fazla olmasnn da ba8lanma kuvveti üzerine negatif etkisi oldu8u bildirilmitir

4 2-Metal Primer Metal ve rezin arasndaki ba8lanmay kuvvetlendirmek için kullanlan di8er bir ajan da metal primerlerdir 42,43. Metal primer içindeki fonksiyonel monomerlerin hem rezine hem de metale ba8lanabilme özelli8i vardr. Metal destekli porselen restorasyonlarda kullanlan metal, soy metal veya soy olmayan metaldir. Metal primerler kullanlan metal tipine göre farkl etkileir. Farkl metaller için metal primer farkl bir fonksiyonel monomer içerir. Klinisyenler tarafndan metal tipine uygun metal primerin seçilmesi gerekir 43. Kompozitin porselene ba8lanmasnda bonding ve kompozit tipi önemli bir etkendir 44. Porselen tamirinde tek aamal ya da iki aamal bonding uygulamalar yaplabilir. Yaplan bir çalmada bu iki uygulama arasnda ba8lanma dayanm açsndan önemli bir fark olmad8 belirtilmitir 45. Rezin materyali olarak ise genellikle mikrofil ve hibrit kompozitler kullanlr 35,36,46,47. Ancak hibrit kompozitler, polimerizasyon büzülmelerinin az olmas, daha az su emmeleri ve yüksek stresler altnda daha az makroskopik krklarn olumasndan dolay daha çok tercih edilir 8. Ayrca bunlarn ba8lanma dayanmlar mikrofil kompozitlere göre daha yüksektir ve metal rengini maskeleyebilecek yeterli opasiteye sahip oldu8u bildirilmitir 7,44. Resim 2 Krk bölgesine asit uygulanmas. Klinik Uygulama Öncelikle mekanik ba8lanmay sa8lamak için uygun yüzey ilemleri seçilir. Kimyasal ba8lanma için ise, porselen yüzeyine silan ve metal yüzeyine metal primer uygulanr. Metal aç8a çkt8 durumlarda metalin renginin maskelenmesi amacyla opaker kullanlr. Daha sonra bonding ajan ve kompozit uygulanr. Uygulanan kompozit restorasyonun cilalanmasyla tamir ilemi tamamlanr ( Resim 1 6 ). Resim 3 Ba8lanma sa8layacak yüzeye silan ve bonding uygulamas. Resim 1 Metal destekli porselen restorasyonda sadece porselende oluan krk. Resim 4 Kr8n kompozitle restore edilmesi. 37

5 Kötü a8z hijyeni, ar kahve, alkol, ve sigara tüketimi renkleme ve estetik açdan tamirin baarsn etkiler. Yaplan bir çalmada, 153 hastada toplam 289 adet krk metal-porselen kuron incelenmi, bunlarn %75 inin üst çenede, %65 inin ön bölgede ve %60 nn labial yüzde oldu8u görülmütür 1. Bu sonuçlar bize, porselen tamirinde estetik gereksinimin daha da önem kazand8n gösterir. Resim 5 Kompozitle tamir edilen kr8n cilalanmas. Yaplan di8er bir çalmada, tamir sonras baarszlk ekilleri incelenmi, ba8lanma yüzeyini ile rezin arayüzünde oluan baarszlk adeziv, rezin veya porselen içinde oluan baarszlk koheziv olarak adlandrlmtr. Sadece porselende oluan krklarda tamir sonras koheziv baarszlklar oluurken, metalin aç8a çkt8 durumlarda ise tamir sonras adeziv baarszlklar görülmütür. Porselen ve metalin birlikte aç8a çkt8 durumlarda ise hem adeziv hem de koheziv (kombinasyon) baarszlk olumutur 14. SONUÇ Resim 6 Kompozitle tamiri tamamlanm restorasyonun görünüü. Porselen Tamirinde Ba0ar< ve Ba0ar<s<zl<k Porselen tamirinin baars hizmet süresinin uzunlu8una ve yeterli estetik sa8lanmasna ba8ldr. Öncelikle kr8n sebebi aratrlmal ve mümkünse etken ortadan kaldrlmaldr. Aksi takdirde sa8lam bir porselen restorasyonun krlmasna neden olan etken, tamir materyalini de kolaylkla yerinden çkarabilir. Okluzal kuvvetler dengelenmeli, prematür kontaklar ortadan kaldrlmaldr. Restorasyonunda krlma riski olan hastalar, özellikle travmaya maruz kalma ans fazla olan sporcular, konu hakknda bilgilendirilmelidir. Parafonksiyon ve anormal alkanlklar tamirin ömrünü azaltr. 1 Yapm aamasnda rubber-dam kullanlmamas, adeziv sistemde gerekli olan teknik hassasiyetin gösterilmemesi, kullanlan kompozit materyalinin özellikleri (su absorbsyonu, anma derecesi, inorganik doldurucu içeri8i) de tamirin baarsn etkiler. 1 Krk bir restorasyonu tamir ederken krlma nedenini bulmak ve mümkünse ortadan kaldrmak önemlidir. Gerekli teknik hassasiyet gösterildi8i ve adeziv sistem do8ru kullanld8 takdirde, a8z içi porselen tamiri krk bir restorasyonun tamiri için uygun bir çözümdür. Ancak uzun süreli baarya ulaamam a8z içi porselen tamir sistemlerinin gelitirilmeye devam edilmesi gerekmektedir. Günümüzde yeterli klinik baar elde edilinceye kadar kompozitle yaplan tamirler geçici tedavi olarak uygulanmaldr. Hastaya tamir edilen restorasyonun tad8 riskler ve dikkat etmesi gerekenler açklanmaldr. KAYNAKLAR 1. Özcan M, Niedermier W. Clinical study on the reasons for and location of failures of metal-ceramic restorations and survival of repairs. Int J Prosthodont 2002; 15(3): Phoenix RD, Shen C. Characterization of treated porcelain surfaces via dynamic contact angle analysis. Int J Prosthodont 1995; 8: Appeldoorn RE, Wilwerdind TM, Barkmeier WW Bond strength of composite resin to porcelain with newer generation porcelain repair systems. J Prosthet Dent 1993; 70:

6 4. Creugers NHC, Snoek PA, Kayser AF. An experimental porcelain repair system evaluated under controlled clinical conditions. J Prosthet Dent 1992; 68: O Brien WJ. Dental Materials and Their Selection. 2 ed Quintessence, Chicago,1997: 1 13, 43, 79 90, 99, Mc Lean JW. The Science and Art of Dental Ceramics. Volum I. Quintessence, Chicago, 1979: Margeas RC. Salvaging a porcelain- fused to metal bridge with intraoral ceramic repair. Compend Contin Educ Dent 2002; 23(10): Diaz-Arnold AM, Schneider RL, Aquilino SA. Bond strength of intraoral porcelain repair materials. J Prosthet Dent 1989; 61: Llobell A, Nicholls JI, Kois JC, Daly CH. Fatigue life of porcelain repair systems. Int J Prosthodont 1992; 5: Denehy G, Bouschlicher M, Vargos M. Intraoral repair of cosmetic restorations. Dental Clinics of North America 1998; 42(4): Kamada K, Yoshida K, Atsuta M. Effect of ceramic surface treatments on the bond of four resin luting agents to a ceramic material. J Prosthet Dent 1998; 79: Bertolotti RL. A new polymer glass utilized for modification and repair of fixed partial dentures. Quintessence International 1997; 28(7): Roulet JF, Degrange M. Adhesion the Silent Revolution in Dentistry, 2000, Germany, p Haselton DR, Diaz- Arnold AM, Dunne JT. Shear bond strengths of 2 intraoral porcelain repair systems to porcelain or metal substrates. J Prosthet Dent 2001; 86(5): Bertolotti RL, Lacy AM, Watanabe LG. Adhesive monomers for porcelain repair. Int J Prosthodont 1989; 2: Chung K, Hwang Y. Bonding strength of porcelain repair system with various surface treatments. J Prosthet Dent 1997; 78: Frankenberger R, Kramer N. Repair srengths of etched vs silica-coated metal ceramic and allceramic restorations. Operative Dentistry 2000; 25: Matsumura H, Yanagida H, Tanoue N, Atsuta M, Shimoe S. Shear bond strengt of resin composite veneering material to gold alloy with varying metal surface preparations. J Prosthet Dent 2001; 86: Wolf DM, Power JM, O Keefe KL. Bond strength of composite to porcelain treated with new porcelain repair agents. Dent Mater 1992; 8: Lacy AM, Laluz J, Watanabe LG, Dellinges M. Effect of porcelain surface treatment on the composite. J Prosthet Dent 1988; 60: Thurmond JW, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Effect of porcelain surface treatments on the bond strength of composite resin bonded to porcelain. J Prosthodont 1994; 72: Robbins JW. Intraoral repair of the fractured porcelain restoration. Operative Dentistry 1998; 23: Gürel G. Porselen Laminat Venerler Bilim ve Sanat. 1. bask, Quintessence Yaynclk, Wstanbul, 2004: Özcan M, Vallittu PK. Effect of surface conditioning methods on the bond strength of luting cement to ceramics. Dental Materials 2003; 19: Attia A, Kern M. Fracture strength of all- ceramic crown luted using two bonding methods. J Prosthet Dent 2004; 91: Tylka DF, Stewart GP. Comparison of acidulated phosphate fluoride gel and hydrofluoric acid etchants for porcelain- composite repair. J Prosthet Dent 1994; 72: Kupiec KA, Wuertz KM, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Evaluation of porcelain surface treatments and agents for composite-to-porcelain repair. J Prosthet Dent 1996; 76: Pameijer CH, Louw NP, Fischer D. Repairing Fractured Porcelain: How surface preparation affects shear force resistance. JADA 1996; 127(2): Oh W, Shen C. Effect of surface topography on the bond sterngth of a composite to three different types of ceramic. J Prosthet Dent 2003; 90:

7 30. Shen C, Oh W, Williams JR. Effect of postsilanization drying on the bond strength of composite to ceramic. J Prosthet Dent 2004; 91: Kupiec KA, Wuertz KM, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Evaluating of porcelain surface treatments and agents for composite to porcelain repair. J Prosthet Dent 1996; 76: Wood DP, Jordan RE, Way DC, Galil KA. Bonding porcelain and gold. Am J Orthod 1986; 89( 3 ): Özden AN, Akaltan F, Can G. Effect of surface treatment of porcelain on the shear bond strength of applied dual cured cement. J Prosthet Dent 1994; 72: Sorensen JA, Engelman MJ, Torress TJ, Avera SP. Shear bond strength of composite resin to porcelain. Int J Prosthodont 1991; 4: Hayakawa T, Horie K, Aida m, Kanaya H, Kobayashi T, Murata Y. The influence of surface conditions and silane agents on the bond of resin to dental porcelain. Dent Mater 1992; 8: Chen JH, Matsumura H, Atsuta M. Effect of etchant, etching period and silane priming on bond strength to porcelain of composite resin. Oper Dent 1998; 23: Jardel V, Degrande M, Picard B, Derrien G. Correlation of topography to bond strength of etched ceramic. Int J Prosthodont 1999; 12: Tarozzo LSA, Mattos MGC, Ribeiro RF, Semprini M. Comparison of retentive systems for composites used as alternatives to porcelain in fixed partial dentures. J Prosthet Dent 2003; 89(6): Hooshmand T, Noort R, Keshvad A. Bond durability of the resin-bonded and silane treated ceramic surface. Dental Materials 2002; 18: Newburg R, Pameijer CH. Composite resins bonded to porcelain with silane solutions. J Am Assoc 1978; 96: Sorensen JA, Kang SK, Avera SP. Porcelaincomposite interface microleakage with various porcelain surface treatments. Dent Mater 1991; 7: Antoniadou M, Kern M, Sturb JR. Effect of a new metal primer on the bond strength between a resin cement and two high-noble alloys. J Prosthet Dent 2000; 84 (5): Ohkubo C, Kono H, Tanaka Y, Watanabe I. Shear bond strength of resin composite to magnetic Fe-Pt alloy. J Prosthet Dent 2005; 93(5): Suliman AA, Swift EJ, Perdiago J. Effect of surface treatment and bonding agent on bond strength of composite resin to porcelain. J Prosthet Dent 1993; 70: Knight JS, Sneed WD, Wilson MC. Strength of composite bonded to base metal alloy using dentin bonding systems. J Prosthet Dent 2000; 84: Gregory WA, Hagen CA, Powers JM. Composite resin repair of porcelain using different bonding materials. Oper Dent 1988; 13: Aida M, Hayakawa T, Mzukawa K. Adhesion of composite to porcelain with various surface conditions. J Prosthet Dent 1995; 73: Yazma Adresi Dr. Nuray ÇAPA Yeditepe Üniversitesi Di Hekimli8i Fakültesi Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal Ba8dat Cad. no Göztepe-STANBUL Tel: /113 Cep tel: Fax:

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS

POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS POSTEROR KOMPOZT RESTORASYONLAR POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS Serdar ARIKAN* ÖZET Son yllarda, restoratif di hekimliindeki gelimeler ve hastalarn estetik beklentilerindeki arta paralel olarak posterior

Detaylı

FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ

FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(2) 87-93, 2008 FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ The Effect of Acid, ER:YAG, ND:YAG

Detaylı

Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES

ZRKONYUM VE SABT PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Dt. Seçil KARAKOCA* Prof. Dr. Handan YILMAZ* ÖZET SUMMARY Zirkonyum oksit, son yllarda tüm seramik restorasyonlarn güçlendirilmesi

Detaylı

D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT

D HEKMLNDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS Ar.. Grv. Dt. Osman Fatih KARAALO"LU* Prof. Dr. Zeynep YEL DUYMU* ÖZET ABSTRACT Seramikler,

Detaylı

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI

KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI KANAL TEDAVL DLERDE MEYDANA GELEN KRON-KÖK KIRIKLARININ LAZER DESTEKL TEDAVLER: OLGU SUNUMLARI MANAGEMENT OF CROWN AND ROOT FRACTURES IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH WITH LASER APPLICATION: CASE REPORTS

Detaylı

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY

Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Z RKONYA SERAM KLER N D fi HEK ML NDEK YER VE GELECE THE POSITION AND FUTURE OF ZIRCONIA CERAMICS IN DENTISTRY Ifl l Çekiç NA Afi Gülfem ERGÜN ÖZET Hastalar n artan estetik talepleri ve baz alafl mlara

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 49-60, 2009 Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri Position of Fiber-Reinforced Composites

Detaylı

SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES

SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES SLKON KARBD DSK KULLANILARAK HAZIRLANAN DÖRT FARKLI DENTAL ALAIM YÜZEYNN TOPOGRAFK ÖZELLKLERNN NCELENMES Doç. Dr. Engin KOCABALKAN * Dr. Funda DÖNMEZ ** ÖZET Metal altyap$l$ porselen sistemlerinde porselen

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2008; 29: 1-12 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Fiber-Reinforced Resin Composites Ümit CANDAN Nesrin ERONAT Ege Üniversitesi,

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2006; 27: 117-124 Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2005; 26: 1-5 I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Curing Units, Polymerisation and Clinical Application Özden ÖZEL

Detaylı

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS

ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTNN KOMPOZSYONU VE MKROSERTL ÜZERNE ETKS EFFECT OF ER, CR:YSGG LASER IRRADIATION ON THE COMPOSITION AND MICROHARDNESS OF DENTIN Esra UZER ÇELK * Zeynep ERGÜCÜ * L. &ebnem

Detaylı

Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 3 2010

Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 3 2010 Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 3 2010 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA

Detaylı

Olgu Sunumu/ TUĞUT, ÜNAL, Case KAPDAN, Report Makale Kodu/ Article code: 49 Makale Gönderilme Tarihi: 11.05.2009 Kabul Tarihi: 13.08.2009 KOMPLİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES. D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES. D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 3 C LT 1 SAYI 3 2007 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli

Detaylı

Self-Etch Adeziv Sistemlerde Güncel Gelişmeler Bölüm II: Klinik Uygulamalarda Başarı

Self-Etch Adeziv Sistemlerde Güncel Gelişmeler Bölüm II: Klinik Uygulamalarda Başarı DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 4, Sayfa: 49-64, 2008 Self-Etch Adeziv Sistemlerde Güncel Gelişmeler Bölüm II: Klinik Uygulamalarda Başarı Current Developments

Detaylı

Şaşırtan Bukalemun Etkisi! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2

Şaşırtan Bukalemun Etkisi! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Şaşırtan Bukalemun Etkisi! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 01 01. sayımızda İÇİNDEKİLER İ Ç İ N D E K İ L E R Dergi Adı G MAG Diş Hekimliği Dergisi İmtiyaz Sahibi Ünzile Kaymak Aksakoğlu Sorumlu Editör Prof.

Detaylı

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ Engİn Tavİloğlu Diş Hekimi let fi m: Avukat Süreyya Ağaoğlu sokak Ceren

Detaylı

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan

Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

AYYILDIZ, Derleme/ UYAR, Review YÜZÜGÜLLÜ DİŞ HEKİMLİĞİNDE MİKROSIZINTI VE İNCELEME YÖNTEMLERİ MICROLEAKAGE AND THE EVALUATION METHODS IN DENTISTRY Yrd. Doç. Dr.Simel AYYILDIZ* Uzman Dr.H. Alper UYAR *

Detaylı

Lazerle aktive edilen beyazlatma sonrası uygulanan farklı restoratif materyallerin makaslama bağlanma dayanımı kuvvetlerinin değerlendirilmesi

Lazerle aktive edilen beyazlatma sonrası uygulanan farklı restoratif materyallerin makaslama bağlanma dayanımı kuvvetlerinin değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2010; 52: 172-180 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Lazerle aktive edilen beyazlatma sonrası uygulanan farklı restoratif materyallerin makaslama bağlanma dayanımı kuvvetlerinin

Detaylı

KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER

KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER KOMPOZÝT RESTORASYONLARDA SON GELÝÞMELER Yrd. Doç. Dr. Kaðan GÖKÇE* MSc. Dt. Emre ÖZEL** THE RECENT DEVELOPMENTS IN COMPOSITE RESTORATIONS ÖZET Restorasyonlarýn klinik performansýný arttýrabilmek için

Detaylı

YÜKSEK DİRENÇLİ SERAMİK SİSTEMLERİN DAYANIKLILIĞI

YÜKSEK DİRENÇLİ SERAMİK SİSTEMLERİN DAYANIKLILIĞI DERLEMELER YÜKSEK DİRENÇLİ SERAMİK SİSTEMLERİN DAYANIKLILIĞI Dr. Hasan Suat GÖKÇE (*), Dr. Bedri BEYDEMİR (*) Gülhane Tıp Dergisi 44 (4) : 457-463 (2002) ÖZET Teknolojik gelişmeler yeni seramik tipleri

Detaylı

CANDIDA ALBICANS ADHESION

CANDIDA ALBICANS ADHESION A&IZ DOKULARINA CANDDA YAPIMASI CANDIDA ALBICANS ADHESION Yrd. Doç. Dr. Arzu * ÖZET Kandida enfeksiyonlar, dihekimli+inde bilinen en yaygn mantar enfeksiyonlarndandr. C.albicans protez kaynakl stomatitisin

Detaylı

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Acta Odontol Turc 2014;31(3):160-6 Derleme Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Nihal Pehlivan,* Özgül Karacaer Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

Galvano seramik ve metal seramik üç üyeli köprü protezlerinin kırılma dirençlerinin incelenmesi

Galvano seramik ve metal seramik üç üyeli köprü protezlerinin kırılma dirençlerinin incelenmesi ARAŞTIRMA (Research Report) GALVANO SERAMİK VE METAL SERAMİK ÜÇ ÜYELİ KÖPRÜ PROTEZLERİNİN KIRILMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ* Investigation of Fracture Strength of Galvano Ceramic, Metal Ceramic Three Unit

Detaylı

Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin adaptasyonu

Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin adaptasyonu Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):18-24 Özgün araştırma makalesi Ultrasonik veya Er,Cr:YSGG lazer ile hazırlanan retrograd kavitelere farklı kendinden adeziv sistemlerin adaptasyonu Seda Arslan, 1 *

Detaylı

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER **

Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** KİMYASAL YAPILARINA GÖRE TAM SERAMİK RESTORASYONLAR ALL CERAMIC RESTORATIONS ACCORDING TO THE CHEMICAL COMPOSITIONS Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** ÖZET Hastaların estetik restoratif

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

CİLT 3 SAYI 1 ISSN 1307-8593

CİLT 3 SAYI 1 ISSN 1307-8593 1 CİLT 3 SAYI 1 2011 ISSN 1307-8593 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimligi Fakültesi adına Prof. Dr. Türker Sandallı Editör Prof. Dr. Tülin Arun

Detaylı