PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER"

Transkript

1 PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER Haz rlayan : Mehmet Emin DO AN Sistem Mühendisi

2 HAZA ER M NASIL SA LANIR? Default IP User Password admin admin Cihaz za seri/console port, SSH ve Web GUI üzerinden ba lanabiliriz. Seri kablomuz mevcut ise default IP'yi kendi networkümüzdeki bir IP ile de tirerek gerek SSH gerekse Web Arayüzünden eri imi rahatl kla sa layabiliriz. E er seri kablonuz yok ise cihaz n management portuna ethernet kablosunu tak p di er ucunu kendi bilgisayar za takt ktan sonra LAN ayarlar cihaz n default IP networküne uygun konfigüre edersek Ip adresi ile Web arayüzüne veya SSH ile ba lant kurabiliriz. Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 1

3 Cihaz n ilk Network Ayarlar nas l yap r? Yukar da anlat ld ekilde cihaza eri imi tamamlad ktan sonra: CLI ile örnekteki gibi konfigüre edebilirsiniz : configure set deviceconfig system ip-address netmask default-gateway dns-setting servers primary commit Web Araüyüzü yoluyla : Device > Setup > Management Interface Settings yolunu izleyip cihaz n ilk network ayarlar resimde görüldü ü gibi düzenleyebiliriz. Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 2

4 Default Admin ifresi De tirme Nas l Yap r? Default kullan ad admin oldu undan bu kullan ad na sahip ifreyi de tirebilir veya yeni adminler olu turabiliriz. zlememiz gereken yol u ekilde olmal : Device > Administrator >admin t klad zda kar za a daki ekran gelecektir : Burdan eski ifreyi (admin) yenisi ile de tirdikten sonra sa üst kö ede bulunan ( )butonu ile de iklikleri uygulay p, Logout olup tekrar giri yaparken yeni ifremizi kullanabiliriz. Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 3

5 CLI ile a daki ekilde ifremizi de tirebiliriz : configure set mgt-config users admin password Enter password : Confirm password : [edit] commit..99%...100% Configuration committed successfully Zaman (Time) ve Time Zone Ayarlar Nas l Yap r? CLI ile : set deviceconfig system timezone Asia/Istanbul clock date 2015/05/22 time 12:10:43 commit Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 4

6 Web Arayüzü ile : PALO ALTO FIREWALL C HAZ B LG LER Device > General Settings > Unutulan Admin Parolas Nas l S rlan r? 1. Seri kablo ile cihaz n console portuna ba lan p cihaz aç yoruz ba lant de erlerimiz (9600,8,n,1) 2. Boot i lemi s ras nda ekran n görüntüsü resimdeki gibi olacakt r: Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 5

7 3. Maint komutunu girip maintanence modu ba lat yoruz : 4. Maintanence mode a girerken ekran resimdeki gibi görünür : Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 6

8 5. Continue deyip devam edince kar za ç kan ekranda Running Config i seçiyoruz 6. Parolas hat rlad z bir config var ise onunla boot i lemini yap yoruz. E er bu i lem ba ar z oluyorsa Factory Reset yap lmal r. Factory Reset Nas l Yap r? 1. Seri Kablo ile ba lan p Maintenance mode a giri yap yoruz. 2. Maintenanca mode ekran nda Factory Reset k sm seçiyoruz: Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 7

9 3. Gelen ekranda tekrar Factory Reset i seçip Enter a bas yoruz : Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 8

10 Packet Capture Nas l Yap r? Packet Capture özelli i ile cihaz n herhangi bir baca na gelen ve cihaz zdan ç kan paketleri sniff edebilir inceleyebiliriz. Palo Alto Firewall bize bunu Packet Capturing özelli i alt nda sunuyor. Cihaz z üzerinde Packet Capture özelli inin ayarlar yapmak için u yollar izliyoruz: 1. Monitor > Packet Capture 2. Configure Filtering > Manage Filters sekmesini t kl yoruz 3. Maksimum 4 filtre ekleyece imiz bu ekranda örnek olarak baz de erler girdim. Ingress Interface diye bizden istenen cihaz n hangi baca ndan ç kan datalar filtrelemek istiyoruz? Source ile özel bir IP girebiliyoruz. Destination ile hedef IP yi belirtiyoruz. Örnekteki konfigurasyon u anlama geliyor : Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 9

11 Benim 1/3 baca mdan ç p IP sine 443 portu ile ula an paketleri filtrele. Burda mant ksal AND i lemi uyguland da belirtmekte fayda var. 4. Stage>Add sekmesini t kl yoruz. Bu seçenek ile neyi capture etmek istedi imizi belirtiyoruz. Receive : Cihaz n dataplane ine gelen paketler Firewall : Receive paketinden sonra kurulan ilk session dan ba lar içeride gerçekle en fonksiyonlar, kurallar, IPSEC paketleri..vb. ile alakal olaylar paketler Transmit : Firewall evresinden (stage) sonra source dan dönen paketleri yakalar. Drop : Drop edilen (hata mesaj ile dönen) paketleri yakalar. Terimlerimizi ö rendikten sonra stage nas l eklenir görelim. Receive, Firewall, Transmit veya Drop hangi evreyi seçmek istiyorsak hepsi için ayr ayr ekleme i lemi yap yoruz Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 10

12 Bu i lemlerin ard ndan stage bölmesi resimdeki gibi görünür: 5. Bu i lemler tamamland ktan sonra Configure Capturing seçene inde bulunan Packet Capture switchini ON konumuna getiriyoruz ve packet capture i lemi ba yor. Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 11

13 6. Capture edilen.pcap uzant dosyalar resimde görünen captured files k sm ndan indirebiliriz. CLI komutlar yla packet Capture i lemi de u ekilde yap r : Filter olu turma : debug dataplane packet-diag set filter match source <IP adresi> destination <IP adresi> debug dataplane packet-diag set filter on debug dataplane packet-diag show setting Stage(evre)leri tan mlama ve isim verme : debug dataplane packet-diag set capture stage transmit file <verece iniz isim (Tx gibi)> debug dataplane packet-diag set capture stage receive file <verece iniz isim (Rx gibi)> debug dataplane packet-diag set capture stage firewall file <verece iniz isim (Fw gibi)> Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 12

14 debug dataplane packet-diag set capture stage drop file <verece iniz isim (drop gibi)> Capture i lemini ba lat : debug dataplane packet-diag set capture on Config Yede i Nas l Al r? Cihaz n üzerinde çal rken yapt z bir konfigürasyonun yede ini almak ve gerekti i zaman onu tekrar yüklemek isteyebiliriz. Bu konfigürasyonu export edip ba ka bir cihazda da kullanmak isteyebiliriz. Gelin nas l yap yor s ralayarak görelim : 1. Device > Setup > Operations sekmelerine t klayal m. Kar za ç kan ekran resimdeki gibi olacakt r. Yede ini almak istedi imiz config dosyas na Load Named Configuration Snapshot k sm na t klayarak bir isim verip OK diyoruz. Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 13

15 2. Yede ini ald z config dosyas na daha sonra tekrar dönmek istiyorsak Load Named Configuration Snapshot k sm ndan ismini verdi imiz config dosyas seçip OK diyoruz. 3. Export ve import i lemlerini de ayn menüden yine ayn yollar izleyerek yapabilirsiniz. Palo Alto Firewall Mehmet Emin DO AN 14

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar MS Internet Security & Acceleration Server 2000 kurulumu sonras na farkl senaryolar eflli inde temel bir bak fl. Windows

Detaylı

P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234

P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234 P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234 TEMEL KURULUM B LG LER 1. Splitter Ba lant s Splitter afla daki flekilde görüldü ü gibi ba lanmal d r. Splitter

Detaylı

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 yani k saca ISA Server 2000 bize ne avantajlar

Detaylı

Microsoft Operations Manager 2000 (SP1)

Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Kapak konusu Çözümler Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Microsoft son iki y ld r yepyeni bir kavram ve programla karfl m zda. Microsoft Operations Manager 2000

Detaylı

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

1.1. Sistem KaynaklarÕ 1.1.1. Kesme østekleri (IRQ) Kesmeler (IRQ) NasÕl ÇalÕúÕr?

1.1. Sistem KaynaklarÕ 1.1.1. Kesme østekleri (IRQ) Kesmeler (IRQ) NasÕl ÇalÕúÕr? 1.1.SistemKaynaklar Sistem kaynaklar, bilgisayar sistemi içerisinde kullan lan ayg tlar n (seri, paralel, usb port, fare v.s.), programlar n kontrol edilebilmesi, kullan c lara hizmet edebilmesi için gerekli

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

Ver ml CAD ZWCAD+ 2014. ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D:5 Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212) 212 9802 corel@eti.com.tr www.eti.com.

Ver ml CAD ZWCAD+ 2014. ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D:5 Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212) 212 9802 corel@eti.com.tr www.eti.com. Ver ml CAD ZWCAD+ 201 zl Ba lang ç lavuzu yaz m merkezi ET Bilgisayar Ltd. ti. Büyükdere Cd. No:81 D: Mecidiyeköy - stanbul Tel: (212) 212 9802 corel@eti.com.tr www.eti.com.tr ..2. Ödünç al nan lisans

Detaylı

KIP-SENS Series. Modern Control Products. Operation Manuel. Environmental Monitoring KIP-SENS10 KIP-SENS20. Camera Support

KIP-SENS Series. Modern Control Products. Operation Manuel. Environmental Monitoring KIP-SENS10 KIP-SENS20. Camera Support KIP-SENS Series Environmental Monitoring KIP-SENS10 Operation Manuel KIP-SENS10 KIP-SENS20 Camera Support Modern Control Products Genel özellikler Supports all FCC compliance, UL94 standards 100Mbit Ethernet

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri

Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri SP2 7/25/06 11:02 AM Page 58 ÇÖZÜMLER SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SP2 GEÇ fi VE YEN L KLER Yenilikler ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri ç karmak

Detaylı

Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m?

Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m? 3D Studio Max 3D Studio Max dünyada en çok kullan lan üç boyutlu grafik ve animasyon program d r. Üç boyutlu programlar ile filmlerde ve reklamlarda gördü ünüz birçok görsel efekt yap labilir. Bu alandaki

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİGELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen

Detaylı

ACCESS Kodek TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

ACCESS Kodek TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU ACCESS Kodek IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com ACCESS STEREO BRIC

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Mandriva LINUX Kurulumu 02

Mandriva LINUX Kurulumu 02 Mandriva LINUX Kurulumu 02 Varsay mlar Kurulum Varsay mlar Bilgisayar n zda donan m özellikleri olarak Birincil IDE kanal na master olarak tak lm fl 20 Gbyte kapasiteli bir disk sürücü, kincil IDE kanal

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

DocuMate 262. kullan m k lavuzu

DocuMate 262. kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu Telif Hakk 2004 Visioneer, Inc. Telif haklar yasalar nca izin verilen durumlar n haricinde, önceden yaz l izin almaks z n yap

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ Ö RENME FAAL YET AMAÇ Ö RENME FAAL YET 4 Uygun ortam sa land nda bask devre çiziminde dikkat edilecek noktalar ö renip bask devre çizimi

Detaylı

Internet Information Server 6.0

Internet Information Server 6.0 Cihan Baykal Server 2003 e baktığımız zaman en köklü değişikliklerin IIS 6.0 da olduğunu görmekteyiz. Internet Information Server 6.0 Nisan ay n n sonunda ç kan Server 2003 ile beraber gelen bu yeni web

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Yararl LINUX Sunucu ve Servis Yaz l mlar 13

Yararl LINUX Sunucu ve Servis Yaz l mlar 13 Yararl LINUX Sunucu ve Servis Yaz l mlar 13 Yararl LINUX Sunucu Yaz l mlar ftp Sunucusu apache Web Wunucusu postfix e-posta Sunucusu procmail samba Sunucusu named (DNS) Sunucusu ssh Sunucusu (Secure Shell)

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 lk Tan flma LINUX Bilgisayarlar n Aç lmas LINUX Bilgisayarlar n Kapat lmas lk Login Mandriva LINUX Uygulamalar KDE Ayarlar Kullan c Yönetimi: UserDrake

Detaylı

.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. .

.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. . Daron Yöndem IE8.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri.web Tasarýmcýlar için notlar.görsel Arama Altyapýlarý.Hýzlandýrýcýlar Daron Yöndem.Web Dilimleri.Yazýlým Geliþtiricilere Araçlar Internet Explorer

Detaylı