KIP-SENS Series. Modern Control Products. Operation Manuel. Environmental Monitoring KIP-SENS10 KIP-SENS20. Camera Support

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIP-SENS Series. Modern Control Products. Operation Manuel. Environmental Monitoring KIP-SENS10 KIP-SENS20. Camera Support"

Transkript

1 KIP-SENS Series Environmental Monitoring KIP-SENS10 Operation Manuel KIP-SENS10 KIP-SENS20 Camera Support Modern Control Products

2 Genel özellikler Supports all FCC compliance, UL94 standards 100Mbit Ethernet connection Embedded Web server. Supports up to 256 wirelless sensors (2.4Ghz-5mWatt) 4 channels temperature & humidity-20 C C & 0rH - 99rH (1.5mm standart, max.3mdirect connection) 1 channel RS232 for serial port interface 1 channel RS485 for modbus RTC (KIP-SENS20) 1 channel Frame Camera input (KIP-SENS20). 4 channel digital inputs. (Dry contact) 2 channels 2KWatt dry contact relay output ( 240VAC/10A max) basic authentication (SMTP Client) SNMP V2.0 support with trap support. Precision timing Access tontpserversbyusing SNTP (Time Protocol) Up to 12 user (2 Admin and 10 user can only Access monitoring functions) User selectable alarmtypes and events (Inputs and sensors). User assignable http port ( ), Telnet Support (port 23) All parameters can be accesed using RS232 ( AT+ Command support) Size: 112x100x29mm / 4.41"x3.94"x1.14" inch Patented hardware and software topology..patent No: S

3 Kurulum ve Ayarlar KIT-SENS10 Cihaz modeline göre scakl k, nem, gaz, kamera, harici ifre tu tak m, gibi ba lant ç k lar mevcuttur. KIT-SENS10 için ba lant lar Resim-2 üzerinde gösterilmektedir. Cihaz 5.2VDC Maksimum giri e uygundur. Bu de erin a lmas durumunda kal c olarak hasar görür. Bu nedenle cihaz ile birlikte gelen adaptör d nda bir adaptör ile kullan lmamal d r. T/H1 T/H2 T/H3 T/H4 S Camera Ethernet RS232 RS485 Digital IO RST RL2 RL1 5VDC Resim-2 Cihaz n network ayarlar n de i tirebilmek için öncelikle cihaza ba lanabilmek gerekmektedir. A kablosu bir hub/switch/router üzerinden veya cross kablo ile direk ba lant yap lm olabilir. Cihazla birlikte gelen ethernetkablonun(2mt) bir ucu cihazadi er ucu ise bilgisayara veya hub/switch/router ba lan r. T/H1 T/H2 T/H3 T/H4 S Camera Ethernet Resim-3 Cat5/6 Ethernet kablosu

4 Fabrika Ayarlar ve ifrenin Unutulmas KIT-SENS10 Cihaz ilk kez kullan laca zaman a a dakiayarlar atanm olarak gelecektir. Cihaz network ayarlar n n yap labilmesi için a a daki cihaz IP'sine admin kullan c ad ve admin1 ifresi ile gelen menüden giri yap larak yetkili kullan c giri isa lan r. Admin kullan c giri iile tümmenülere eri imhakk elde edilir. Giri yap ld ktan sonra "Confiruration" menüsünden admin ve user kullan c isimleri ve ifreleri, network ayarlar ve di er tüm ayarlar verilir. ifrenin unutulmas durumunda cihaz üzerindeki fabrika ayar na dönmek için resetlenmesi gerekir. ki seviyeli reset mevcuttur. lki cihaz çal rken reset butonuna 2 butonuna 2sn bas l tutularak cihaz fabrika ayarlar na dönülür. kinci seviyede ise KIP-SENS adaptörü duvar Press & Hold 2 second for Factory Setting prizinden ç kart l r ve reset butonuna bas l tutularak KIP-SENS adaptörü duvar prizine tak l r. Ard ndan reset tu undan el çekilir. E er 1.seviye reset i lemi sonucunda KIP-SENS web sunucusuna eri ilemiyorsa 2. seviye reset gerektirmektedir. Fabrika ayarlar ; IP: Netmask: Gateway: E er cross kablo ile ba lant yap lacaksa PC'nin DNS'i verilir. Not: lk kez kullan laca zaman cihaza eri ebilmek için cihaz ile ayn gateway ve netmask ayarlar verilmi olan yerel a üzerindeki bir pc ile eri im gerekmektedir.

5

6

7 7 KIT-SENS10

8 A kablosu bir hub/switch/router üzerinden veya cross kablo ile direk ba lant yap lm olabilir. Resim-4'tegörülendirekba lant yap lm ise, bilgisayarotomatikipalamaz. Bu nedenle Ba lat>denetim Masas >A Ba lant lar 'na gelinerek Yerel A ba lant s 'na sa klik > özellikler seçilir. Resim-6 Gelen menüden "internet ileti im kurallar (TCP/IP) seçilerek tekrar özelliklere t klan r.a a daki resimde görülen ayarlar girilebilir. Resim-7

9 E er ba lant tipi Resim-5 teki gibi ve Hub/Switch kullan lm ise bilgisayar gene otomatik IP alamaz. Bu nedenle direk ba lant daki i lemler yap l r. E erba lant tipi Resim-5 teki gibi ve Router/ADSL/DSL kullan lm ise IP da tma i ini Router/DSL/ADSL yapmaktad r. Bu durumda bilgisayar otomatik IP alacak ekilde yap land r l r. Resim-8 Resim-8. deki gibi otomatik IP al m sa lant ktan sonra, Ba lat>denetim Masas >A Ba lant lar 'na gelinerek Yerel A ba lant s 'na sa klik > Durum seçildi inde bilgisayar n ald IP görülebilir. Resim-9. da örnek olarak atanm bir IP görüntülenmektedir. Ço unlukla Router/DSL/ADSL yerel ba lant lar nda bilgisayarlara verilen IP'ler xxx.yyy eklindedir.

10 Resim-9 Ba lant lar tamamlanarak belirtilen ayarlar yap ld ktan sonra, Internet explorer veya firefox adres alan nda cihaz n IP adresi girilerek cihaza ba lant sa lan r. E er cihaz n IP adresi de i tirilmemi ise bu adres tir. Cihaz a üzerinde farkl bir Gateway veya Netmask üzerinde ise cihaza ba lan lamaz. Bu nedenle öncelikle PC'nin netmask ve gateway ayarlar n kontrol ederek, Netmask için , Gatewayiçin de erlerini veriniz. E er bir router üzerinden ba lan l yor ise DHCP aktif olmal d r. E erdhcp aktif de il ise PC'nin DNS'i verilir. Browseradres alan ndacihazip'sinin girilmesiile ekil-10/11. deki gelecektir. ifre ekran Gelen kullan c ifre ekran nda iken kullan c ad ve ifresi girilir ve "tamam" t klan r. E er daha önce de i tirilmemi ise yetkili kullan c ad "admin" ve ifresi "admin1", kstl kullan c için kullan c ad "user01" ve ifresi "user01" olarak girilebilir.kstl kullan c cihaz n network ayarlar na eri emez.

11 Resim-10. Browser kullan c ifre giri ekran Resim-11. Browser kullan c ifre giri ekran Fabrika ayarlar nda kullan c ad ADMIN ifre ADMIN1 olarak atanm t r.

12 Network Ayarlar ve Kullan m KIT-SENS10 KIP-SENS10'nun kurulum örne i ekildeki gibidir. Switch, KIP-SENS ve 1 nolu PC nin olu turdu ua LAN,2nolu PC nin bulundu uksmiseinternetüzerindeki herhangi bir PC'yi göstermektedir. lk kez kullan laca zaman cihaz LAN üzerindeki bir PC den veya daha önceden anlat ld gibi yap land r lmal d r. 1 IP NETWORK T/H1 T/H2 T/H3 T/H4 Camera Ethernet S T/H1 T/H2 T/H3 T/H4 Camera Ethernet S Internet T/H1 T/H2 T/H3 T/H4 Camera Ethernet S 2 T/H1 T/H2 T/H3 T/H4 Camera Ethernet S Resim-14. Network LAN d ndabulunan 2nolu PC nin bulundu u internet üzerinden eri im yap lmak istendi inde Gateway veya Router üzerindeki NAT (Network Address Translation) tablosu düzenlenerek port numaras na göre KIP-SENS adresi seçilmelidir. NAT tan m olarak, * NAT bir network içerisinde kullanilan bir IP adresinin baska bir network içerisinde bilinen baska bir IP adresine çevirilmesidir. * Statik olarak lokal bir IP adresini global bir IP adresine çevirme; * Lokal bir IP adresini dönüsümlü olarak bir firmanin sahip oldugu global IP huvuzundan bir IP`ye çevirme; * Lokal bir IP adresi ve özelbirtcpportunu global bir IP adresine veya havuzdan bir IP`ye çevirme; * Global bir IP adresini düzenli sirayla lokal IP adresi havuzundan bir IP`ye çevirme diyebiliriz. Kaynak:

13 Örne in TTNET taraf ndan verilen ADSL ba lant s nda, TTNET'in atam oldu u IP yi bulmak için whatismyip.com adresine gidildi indea a daki örnekteki gibi bir IP bulunur. Bu IP farkl bir yerden bir bilgisayar veya cep telefonu ile ba lant istendi inde kullan lacak IP dir.ksacainternet üzerinde geçerli olan gerçek IP dir. Resim-15. Gerçek IP nin tespiti Bulunan bu gerçek IP'ye local a dan eri ilemez. Aa dakiörnekte ip adresi atanm KIP-SENS10'yagerçekIPkullanarakfarkl biryerdeneri im için yap lmas gereken NAT i lemi gösterilmektedir. Bu örnek Pikatel ADSL kullan lm t r. Farkl ADSLörnekleri kullan mklavuzunun sonunda bulunmaktad r. Bu örnekte KIP-SENS local IP adresi , sunucu portu 80 olarak atanm t r. Farkl bir yerden gerçek IP girildi inde KIP-SENS10 ba lan lacak ekilde NAT ayarlar n göstermektedir.

14

15

16

17

18

P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234

P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234 P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem Kullan m K lavuzu Standart Ayarlar: IP: 192.168.1.1 fiifre: 1234 TEMEL KURULUM B LG LER 1. Splitter Ba lant s Splitter afla daki flekilde görüldü ü gibi ba lanmal d r. Splitter

Detaylı

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi Bu rehber yalnızca en sık rastlanan durumları kapsamaktadır. Eğer LAN ınızda aşağıdakilerden herhangi

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

GURALP CMG-5TD LANTRONIX ve ADSL Kullanılarak Gerçek Zamanlı Veri İletişimi Yapılandırma Ayarları. Elektronik ve Hab. Yük.Müh.

GURALP CMG-5TD LANTRONIX ve ADSL Kullanılarak Gerçek Zamanlı Veri İletişimi Yapılandırma Ayarları. Elektronik ve Hab. Yük.Müh. GURALP CMG-5TD LANTRONIX ve ADSL Kullanılarak Gerçek Zamanlı Veri İletişimi Yapılandırma Ayarları Elektronik ve Hab. Yük.Müh. Süleyman TUNÇ Ocak 2006-1- CMG-5TD-Lantronix-ADSL Bağlantıları için Yapılması

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

Teknotel. Genişbant Kablolu RTA230 ADSL Router Ürün Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Teknotel. Genişbant Kablolu RTA230 ADSL Router Ürün Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Teknotel Genişbant Kablolu RTA230 ADSL Router Ürün Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Kurulum Olası tehlikeleri önlemek üzere aşağıdaki hususları mutlaka okuyun 1. Cihazı kendi güç adaptörü

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

ADSL ROUTER MODEM KULLANIM KILAVUZU

ADSL ROUTER MODEM KULLANIM KILAVUZU AdAdsl ADSL ROUTER MODEM KULLANIM KILAVUZU DKEAEADSr01 DKEAEADSr01 - Kullanım Kılavuzu V.2.0 / 1 1 / 43 http://www.adam.com.tr ÇNDEKLER 1. GR 3 1.1 Sistem Gereksinimi 3 1.2 Kullanım artları 4 2. DONANIM

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu

AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu AirTies RT-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup,

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 yani k saca ISA Server 2000 bize ne avantajlar

Detaylı

OGM OCAK-2012 ANKARA

OGM OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac, Orman Genel Müdürlü ü (OGM) bünyesinde

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

AIRTIES RT-101 ADSL 2+ Combo Modem

AIRTIES RT-101 ADSL 2+ Combo Modem AIRTIES RT-101 ADSL 2+ Combo Modem AirTies RT-101 Kullanım Kılavuzu R1 AirTies RT-101 Kullanım Kılavuzu R1 Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies RT-101 ADSL2+ Combo Modem in kurulması ve ilk ayarlarının

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Model ATC-2000 TCP/IP - RS232/422/485 Çevirici Kullanım Kılavuzu

Model ATC-2000 TCP/IP - RS232/422/485 Çevirici Kullanım Kılavuzu Model ATC-2000 TCP/IP - RS232/422/485 Çevirici Kullanım Kılavuzu 1.1 GiriĢ ATC-2000, 4 Portlu RS232/RS485 arabiriminden TCP/IP formatına çeviricidir. Sanayi gereksinimlerine cevap verebilecek en uygun

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

EchoLife HG521. Türkçe Kullanma Kılavuzu. 0710v1_09072010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

EchoLife HG521. Türkçe Kullanma Kılavuzu. 0710v1_09072010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Türkçe Kullanma Kılavuzu 0710v1_09072010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Kullanma Kılavuzu 0678 EchoLife HG521 Kullanma Kılavuzu Ürünlerin kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 3 yıldır. İçindekiler 1 Kutu

Detaylı

2602HWL-D1A TEMEL KURULUM BİLGİLERİ

2602HWL-D1A TEMEL KURULUM BİLGİLERİ 2602HWL-D1A TEMEL KURULUM BİLGİLERİ Splitter bağlantısı Splitter yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bağlanmalıdır. Hat spllitter a girmeden önce kesinlikle paralel kullanılmamalıdır. Paralel kullanım olacaksa

Detaylı

AIRTIES WAR-140 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

AIRTIES WAR-140 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AIRTIES WAR-140 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies

Detaylı

Güvenlik Şartları. Uyarılar GEM-15 RTU

Güvenlik Şartları. Uyarılar GEM-15 RTU Güvenlik Şartları DİKKAT: Bu kullanım kılavuzuna uyulması, cihazın arızasız çalışması ve garanti haklarının kaybolmaması için şarttır. Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce bu kullanma talimatı dikkatlice

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U

ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U ADSL X4 K U L L A N I M K I L A V U Z U AÇIKLAMA Bu kullanım kılavuzu telif hakkı ile güvence altına alınmış bazı bilgiler içermektedir. Söz konusu kitapçık ve beraberindeki tüm donanım, yazılım ve ilgili

Detaylı