TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR"

Transkript

1 TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

2 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 3 NAKĠT AKIM TABLOSU ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ FĠNANSAL YATIRIMLAR TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER MADDĠ DURAN VARLIKLAR MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR ÖZKAYNAKLAR HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ NĠTELĠKLERE GÖRE GĠDERLER YATIRIM FAALĠYETLERDEN GELĠR/GĠDERLER GELĠR VERGĠLERĠ HĠSSE BAġINA KAZANÇ ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ FĠNANSAL ARAÇLAR BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR... 32

3 31 MART 2014 TARĠHLĠ BĠLANÇO VARLIKLAR Dipnot referansları 31 Mart Aralık 2013 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar PeĢin ÖdenmiĢ Giderler Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ErtelenmiĢ Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Ticari Borçlar ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin karģılıklar Toplam Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR ÖdenmiĢ Sermaye Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Aktüeryal Kayıplar 10 (2.753) GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları 11 ( ) Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR Mart 2014 tarihi ve bu tarihte sona eren dönem itibarıyla hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 30 Nisan 2014 tarihinde onaylanmıģtır. Genel kurul finansal tabloları yayımlanmasından sonra değiģtirme hakkına sahiptir. Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 1

4 31 MART 2014 TARĠHĠLĠ KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (Bağımsız (Bağımsız denetimden denetimden geçmemiģ) geçmemiģ) Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- Referansları 31 Mart Mart 2013 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER ESAS FAALĠYET GELĠRĠ Hasılat SatıĢların Maliyeti(-) 12 - ( ) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar Brüt kar Pazarlama. SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 13 - (38.581) Genel Yönetim Giderleri (-) 13 (75.672) (59.782) Faaliyetlerden Diğer Gelirler Diğer faaliyetlerden Gelirler Faaliyetler Karı/Zararı (75.672) (28.035) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Faiz ve Diğer temettü Gelirleri Faaliyetlerle Ġlgili Diğer Gelirler/Karlar Diğer Faaliyetlerden Giderler ( ) - Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(zararı) ( )) (28.035) Faaliyet (zararı)/karı ( )) (28.035) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı ( )) (28.035) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(gideri) -Dönem vergi gelir/gideri Sürdürülen Faaliyetler Dönem (zararı) / karı ( )) (28.035) Sürdürülen faaliyetlerden hisse baģına ( ) ( ) kazanç/(kayıp) ( 1 TL nominal hisseye karģılık) Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 2

5 31 MART 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU Dipnot Kardan Ayrılan ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin GeçmiĢ yıllar Net dönem Toplam Aktüeryal referansları Sermaye kısıtlanmıģ yedekler Kazanç / (kayıplar) karı/zararları karı/zararı özkaynak 1 Ocak (2.570) Transferler ( ) - Ödenen Temettü Toplam kapsamlı gelir (28.035) (28.035) 31 Mart (28.035) Ocak ( ) Transferler (2.156) ( ) Ödenen Temettü Toplam kapsamlı gelir (-2.753) ( ) ( ) 31 Mart (2.753) ( ) ( ) Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 3

6 31 MART 2014 TARĠHLĠ NAKĠT AKIM TABLOSU (Bağımsız (Bağımsız denetimden denetimden Dipnot geçnemiģ) geçmemiģ) referansları 31 Mart Mart 2013 ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı Net dönem karı / (Zararı) ( ) (28.035) Net dönem karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler: ( ) Amortisman ve itfa payları KarĢılık ile Ġlgili Düzeltmeler Faiz gelirleri ile Ġlgili Düzeltmeler 12 - ( ) ĠĢletme sermayesinde gerçekleģen değiģimler ( ) Finansal yatırımlardaki değiģim - ( ) Faaliyetlerden elde edilen nakit akıģları ( ) ( ) Alınan faizler Diğer nakit giriģ/çıkıģları (8.532) - Finansal yatırırmlardaki değiģim Diğer yükümlülüklerdeki artıģlar - (7.608) Kıdem tazminatı ödemeleri ĠĢletme faaliyetlerinden elde edilen nakit Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımı 8,9 - - Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları Ödenenen Temettü - - Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Nakit ve benzeri değerlerdeki net artıģ Dönem baģı nakit ve nakit benzeri değerler Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 4

7 DĠPNOT 1 - ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Tacirler Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) 14 ġubat 2006 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına iliģkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iģtigal etmek üzere Tacirler Yatırım Ortaklığı A.ġ. unvanıyla kurulmuģ olup, 9 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleģtirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan 133 no lu karar uyarınca ġirket in menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılarak faaliyet konusunun Yatırım Holding olarak değiģtirilmesi kapsamında esas sözleģme değiģikliği yapabilmek amacıyla 26 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleģtirilmek üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı alınmıģtır.ġirket esas sözleģmesinin tümünün tadili SPK nın onayına sunulmuģ ve SPK nın izini ile menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıģtır. Esas sözleģme değiģikliğine iliģkin 26 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleģtirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı kararı 5 Eylül 2013 tarihi itibariyle Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiģ olup, 11 Eylül 2013 tarihi itibariyle ticaret sicil gazetesinde yayınlamıģtır. Söz konusu tescil iģlemi sonucunda Tacirler Yatırım Ortaklığı A.ġ. olan Ģirket unvanı da Tacirler Yatırım Holding A.ġ. olarak değiģmiģtir. ġirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir endüstriyel bölümde (ortaklık portföyü oluģturmak) yürütmektedir. ġirket in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle %85 i Borsa Ġstanbul A.ġ.( BĠST ) iģlem görmektedir. 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ġirket in hisselerinin halka açık kısmından %84,37oranında hisseler Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin mülkiyetindedir (31 Aralık 2013: %84.37). ġirket in merkezi Ġstanbul dur ve ticari ikametgah adresi; BeĢiktaĢ/Etiler, Akmerkez, Nispetiye Caddesi B3 Blok Kat:9 Ġstanbul dur. 31 Mart 2014 tarihi ve bu tarihte sona eren dönem itibariyle hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 30 Nisan 2014 tarihinde onaylanmıģtır. Genel kurul finansal tabloları yayımlanmasından sonra değiģtirme hakkına sahiptir. ġirket in cari dönem itibarıyla çalıģan 2 idari personeli bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 2 kiģi). 5

8 DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma iliģkin temel esaslar Uygulanan muhasebe standartları ve TMS ye uygunluk beyanı ĠliĢikteki 31Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıģ olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuģ olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara iliģkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) esas alınmıģtır. ġirket, 31Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme iliģkin finansal tabloları ve notları SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuģtur. Bu kapsamda geçmiģ döneme ait finansal tablolarda gerekli değiģiklikler yapılmıģtır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan halka açık Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. ġirket in finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıģtır. ġirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve Ģartlara, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı Ģartlarına uymaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar, ĠĢ Ortaklıkları ve ĠĢtirakler kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıģtır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dıģında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıģtır. Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģ kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir. 2.2 Muhasebe politikalarında değiģiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. KGK nın 12 Mart 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile güncellenen TMS 19'a göre ġirket in kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamalarında aktüeryal varsayımlardaki değiģiklikler ya da aktüeryal varsayımla gerçekleģen arasındaki farklar nedeniyle oluģan aktüeryal kazanç ve kayıpların 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu nda Diğer kapsamlı gelir hesabı altında muhasebeleģtirilmesi gerekmektedir. Standart'ın GeçiĢ ve yürürlülük tarihi baģlığı altında uygulamanın geriye dönük baģlamasına izin vermesi dolayısıyla ġirket ilgili raporlama dönemlerinde oluģan aktüeryal kazanç ve kayıpları Diğer kapsamlı gelir hesabı altında muhasebeleģtirerek ilgili birikmiģ kazanç ve kayıpları Finansal durum tablosunda Özkaynaklar bölümü altında ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin aktüeryal kayıplar hesabı altında göstermiģtir. 6

9 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.3 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi ġirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında SPK tarafından çıkarılan prensipler ve Ģartlara, yürürlükteki ticari ve mevzuat ile SPK nın tebliğlerine uymaktadır. Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket in finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. ġirket 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla finansal durum tablosu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanmıģ bilançosu ile 1 Ocak 31 Mart 2014 hesap dönemine ait kar veya zarar tablosu, nakit akıģ tablosu ve özkaynak değiģim tablosunu ise 1 Ocak 31 Mart 2013 hesap dönemi ile karģılaģtırmalı olarak düzenlemiģtir. Gerek görüldüğü takdirde cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler yeniden düzenlenmektedir. 2.4 Standartlarda değiģiklikler ve yorumlar Yeni ya da DüzenlenmiĢ Finansal Raporlama Standartların ve Yorumların Uygulanması ġirket KGK tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiģ standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıģtır (a) 1 Ocak 2013 tarihinde baģlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olan standartlar, değiģiklikler ve yorumlar: - TMS/UMS 1 deki değiģiklikler, Finansal tabloların sunumu :diğer kapsamlı gelirlere iliģkin değiģiklik; 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli değiģiklik, Ģirketlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına göre gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değiģiklik, hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı konusuna açıklık getirmez. - TMS /UMS 19 daki değiģiklik: ÇalıĢanlara sağlanan faydalar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik koridor yöntemini ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını öngörür. - TFRS/UFRS 1 deki değiģiklikler, Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması : devlet kredileri; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik, Uluslararası finansal raporlama standartlarını ilk kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düģük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleģtirileceği ile ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS/UMS 20 e ilaveler getirerek, daha önce UFRS finansal tablo hazırlayanlarında geçmiģe dönük olarak, ilk defa TFRS/UFRS hazırlayanlara tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar. - TFRS/UFRS 7 deki değiģiklik, Finansal araçlar : varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik Amerika Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo hazırlayan kuruluģlarla, TFRS/UFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluģlar arasındaki karģılaģtırmayı kolaylaģtırmak için yeni açıklamaları içermektedir. 7

10 (a) 1 Ocak 2013 tarihinde baģlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olan standartlar, değiģiklikler ve yorumlar (Devamı): - TFRS/UFRS 10,11 ve 12 geçiģ rehberindeki değiģiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik TFRS/UFRS 10,11 ve 12 de karģılaģtırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama getirmiģtir. Konsolide edilmeyecek Ģekilde yapılandırılmıģ iģletmelerde ilgili açıklamalar için, ilgili değiģiklikler, TFRS/UFRS 12 öncesi dönemler için karģılaģtırmalı bilgi sunma zorunluluğunu kaldırmak için uygulanacaktır. - Yıllık iyileģtirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yıllık iyileģtirmeler, raporlama dönemi içinde altı baģlığı içerir. Bu değiģiklikler: - TFRS/UFRS 1, Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması - TMS/UMS 1, Finansal tabloların sunumu - TMS/UMS 16, Maddi duran varlıklar - TMS/UMS 32, Finansal Araçlar; Sunumları - TMS/UMS34, Ara dönem finansal raporlama - - TFRS/UFRS 10, Konsolide finansal tablolar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 10 un amacı bir veya birden çok Ģirkette kontrolü bulunan bir Ģirketin konsolide finansal tabloları sunması için konsolide finansal tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole iliģkin esasların belirlenmekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iģtirakini kontrol ediyorsa ve bu nedenle iģtirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının iģtirakini kontrol etmesi ve bu nedenle iģtirakin konsolide olması gerekliliğini tanımlamıģtır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasına yönelik olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir. - TFRS/UFRS 11, MüĢterek anlaģmalar; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaģımla Ģirketin yasal düzenlemeleri yerine müģterek anlaģmalara iliģkin haklar ve yükümlülüklere odaklanmıģtır. Ġki tür müģterek anlaģma bulunmaktadır: MüĢterek faaliyet ve iģ ortaklığı. MüĢterek faaliyet, müģterek katılımcının anlaģmaya iliģkin hak ve yükümlülüklere sahip olmasında ortaya çıkmaktadır ve bundan dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri muhasebeleģtirir. ĠĢ ortaklığı, iģ ortağının düzenlemeye göre net varlıklar üzerindeki haklara sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır ve bu payların özkaynak muhasebeleģtirilmesi yapılmaktadır. ĠĢ ortaklığında oransal konsolidasyona izin verilmemektedir. - TFRS/UFRS 12, Diğer iģletmelerdeki paylara iliģkin açıklamalar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 12, müģterek anlaģmalar, iģtirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dıģı araçlar dahil olmak üzere her çeģit yatırım ile ilgili yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiģtir. - TFRS/UFRS 13, Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 13 tutarlılığın geliģmesini gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaģıklığın azalmasını ve tek kaynaklı gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS/UFRS üzerinden kesin tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıģtır. UFRS ve Amerika GKGMS ile arasında uyumu sağlarken ilgili standartlarda varolan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiģtir. 8

11 - TFRS/UMS 27 (revize 2011), Bireysel finansal tablolar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS/UMS 27 de yer alıp Ģimdi TFRS/UFRS 10 da yer alan kontrol tanımı dıģında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi verir. - TMS/UMS 28 (revize 2011), ĠĢtirakler ve iģ ortaklıkları ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11 in yayımlanmasına müteakip TMS/UMS 28 (düzeltme 2011) iģ ortaklıklarının ve iģtiraklerin özkaynak yöntemine göre muhasebeleģtirilmesi gerekliliğini getirmiģtir. - TFRYK/UFRYK 20, 'Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Üretim AĢamasındaki Hafriyat (Dekapaj)'; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorumlama yerüstü maden iģletmelerinde üretim aģamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetinin muhasebeleģtirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS/UFRS raporlaması yapan madencilik Ģirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileģenine atfedilememesi durumunda, mevcut dekapaj varlıklarının açılıģ geçmiģ yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir. (a) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmıģ ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan standartlar ve değiģiklikler: - TMS/UMS 32 deki değiģiklik, '' Finansal Araçlar : varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklikler, TMS/UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır. - TFRS/UFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27 deki yatırım iģletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değiģiklikler ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklik yatırım iģletmesi tanımına giren Ģirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer değiģiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleģtirmelerine olanak sağlamıģtır. TFRS/UFRS 12 de de yatırım iģletmelerine iliģkin açıklamalar ile ilgili değiģiklikler yapılmıģtır. - TMS/UMS 36 daki değiģiklik, 'Varlıklarda değer düģüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına iliģkin ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģiklikler, değer düģüklüğüne uğramıģ varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satıģ için gerekli masrafları düģülmesi ile bulunmuģsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına iliģkin ek açıklamalar getirmektedir. - TMS/UMS 39 daki değiģiklik Finansal Araçlar : MuhasebeleĢtirilmesi ve ölçümü - türev araçların devredilmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiģik belirtilen Ģartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değiģmesi veya karģı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir. 9

12 - TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm ; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiģtir. TFRS/UFRS 9; itfa edilmiģ değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi ġirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiģ değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39 daki itfa edilmiģ maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıģtırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir - Esas önemli değiģiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuģmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değiģimindeki ġirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değiģiklik özellikle finansal kuruluģları etkileyecektir. - TFRS/UFRS 9 daki değiģiklik, Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi ; bu değiģiklik TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değiģiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıģtır - TMS/UMS 19 daki değiģiklik, TanımlanmıĢ Fayda Planları ; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değiģiklik üçüncü kiģiler veya çalıģanlar tarafından tanımlanmıģ fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaģının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleģtirme yapılacağına açıklık getirmektedir - Yıllık ĠyileĢtirmeler 2012; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirme projesi dönem aģağıda yer alan 7 standarda değiģiklik getirmiģtir: - TFRS/UFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler - TFRS/UFRS 3; ĠĢletme BirleĢmeleri - TFRS/UFRS 8; Faaliyet Bölümleri - TMS/UMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38; Maddi Olmayan Duran Varlıklar - TFRS/UFRS 9; Finansal Araçlar: UMS 37; KarĢılıklar, ġarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler - TMS/UMS 39; Finansal Araçlar - MuhasebeleĢtirme ve Ölçüm - Yıllık ĠyileĢtirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirme projesi dönem aģağıda yer alan 4 standarda değiģiklik getirmiģtir: - TFRS/UFRS 1; UFRS nin Ġlk Uygulaması - TFRS/UFRS 3; ĠĢletme BirleĢmeleri - TFRS/UFRS 13; Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - TMS/UMS40; Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TFRS 9 haricinde yukarıdaki değiģikliklerin ġirket in finansal durumu ve performansı üzerinde ciddi bir etkisi bulunmamaktadır. 10

13 DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.5 Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler ve hatalar Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak Ģekilde finansal tablolara yansıtılır. 31 Mart 2014 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. 2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aģağıda özetlenmiģtir: Alım-satım amaçlı menkul kıymetler Alım-satım amaçlı menkul kıymetler, kısa dönem fiyat ve marj dalgalanmalarından kar sağlamak amacıyla alınan veya kısa dönemde kar sağlamak amacıyla hazırlanmıģ bir portföyde bulunan menkul kıymetlerdir (Dipnot 5). Alım-satım amaçlı menkul kıymetler, bilançoya ilk olarak ilgili varlığın alım tarihindeki gerçeğe uygun bedelini yansıttığı kabul edilen elde etme maliyeti ile kayıtlara alınır. Alım-satım amaçlı finansal menkul kıymetler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde bilanço tarihi itibarıyla oluģan beklenen en iyi alıģ fiyatı baz alınmıģtır. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerindeki değiģiklik sonucu ortaya çıkan kar veya zarar gelir tablosunda gösterilir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerden elde edilen faiz ve kupon gelirleri gelir tablosunda Hasılat hesabına dahil edilmiģtir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetler teslim tarihi esasına göre kayda alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Satım ve geri alım anlaşmaları Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler ( repo ), finansal tablolara yansıtılır ve karģı tarafa olan yükümlülük, müģterilere borçlar hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler ( ters repo ), satıģ ve geri alıģ fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle hazır değerler hesabına ters repo alacakları olarak kaydedilir (Dipnot 4). Faiz gelir ve gideri Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. Faiz geliri sabit getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan gelirleri, iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlenmelerini Borsa Para Piyasası ile ters repo iģlemlerinden kaynaklanan faizleri kapsar (Dipnot 15). Yabancı para işlemleri ġirket in 31 Mart 2014tarihinde sona eren dönemler itibarıyla herhangi bir yabancı para iģlemi bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur). 11

14 DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar elde etme maliyetlerinden birikmiģ amortismanlar indirildikten sonra kalan net değerleri üzerinden gösterilmektedir. Maddi duran varlıklar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman metoduyla kullanılabilir ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmuģtur. Maddi duran varlıkların ekonomik ömürleri 4 yıldır (Dipnot 8). Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar yazılım giderlerinden oluģmakta ve 3 yıl içerisinde itfa edilmektedir. Bilgisayar yazılımlarını geliģtirmek amacıyla yapılan harcamalar gider olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Bununla birlikte mevcut bilgisayar programlarının süre ve faydasını artıracak olan harcamalar yazılımların maliyetine eklenmek suretiyle aktifleģtirilmektedir (Dipnot 9). Varlıklarda değer düşüklüğü Finansal varlıklar dıģındaki her varlık, bilanço tarihinde, söz konusu varlığa iliģkin değer kaybına dair göstergelerin varlığı açısından incelenir. Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini yerine koyma değerinden büyük ise değer düģüklüğü karģılığı ayrılır. Yerine koyma değeri, varlığın satıģ maliyetleri düģüldükten sonra elde edilen net satıģ değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit giriģlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satıģ değerinin toplamının bugünkü değeridir. Hasılatın tanınması Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. Faiz geliri sabit getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlenmelerini kapsar. Ücret ve komisyonlar, ağırlıklı olarak aracı kuruma verilen komisyon ve danıģmanlık ücretleri ile portföy yönetim ücretlerinden oluģmaktadır. Tüm ücret ve komisyonlar tahakkuk ettikleri zaman gelir tablosuna yansıtılmaktadır (Dipnot 11). Gelir vergileri 21 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/d maddesine istinaden Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile aynı nitelikteki menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy iģletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Bu sebeple 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bilançoda oluģan geçici farklar dolayısıyla herhangi bir ertelenmiģ vergi aktifi veya yükümlülüğü bu finansal tablolarda hesaplanmamıģtır. Dipnot 1 de detaylı olarak anlatıldığı üzere 30 Eylül 2013 tarihinde ġirket in menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsü değiģtiğinden aģağıdaki anlatıldığı Ģekilde kurumlar vergisine tabi olmuģtur. Kurumlar vergisi Kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanmakta olup, bu vergi dıģındaki vergi giderleri faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleģtirilmektedir. Cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle iliģkilendirilmesi durumunda mahsup edilir. 12

15 DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Ertelenmiş vergi ErtelenmiĢ vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan vergi oranları kullanılır. ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluģan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır (Dipnot 13). İlişkili taraflar Bu finansal tablolar açısından ġirket in ortakları ve Ģirket ile dolaylı sermaye iliģkisinde olan kuruluģlar ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler iliģkili taraflar olarak tanımlanmaktadır. ĠliĢkili taraflarla dönem içerisinde piyasa koģullarına uygun olarak belli iģlemler gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemler ticari koģullar ve piyasa fiyatları üzerinden yapılmıģtır (Dipnot 15). Sermaye ve temettüler Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde kaydedilir. Sermaye artırımına iliģkin katlanılan vazgeçilmez ve kaçınılmaz doğrudan masraflar toplam ödenmiģ sermaye içerisinde sınıflandırılmaktadır (Dipnot 10). Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler KarĢılıklar; ġirket in bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmiģten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkıģının gerçekleģme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleģtirilmektedir. KoĢullu varlık için; Ģartın gerçekleģme olasılığı kesine yakınsa bu varlık muhasebeleģtirilerek finansal tablolara yansıtılır; Ģartın gerçekleģme olasılığı fazla ise bu varlık dipnotlarda açıklanır. KoĢullu yükümlülük için Ģartın gerçekleģme olasılığı fazla ise ve güvenilir olarak ölçülebiliyorsa karģılık ayrılarak finansal tablolara yansıtılır; Ģartın gerçekleģme olasılığı güvenilir olarak ölçülemiyorsa bu yükümlülük dipnotlarda açıklanır. KoĢullu yükümlülük için, Ģartın gerçekleģme olasılığı yoksa veya az ise bu yükümlülük dipnotlarda açıklanır. Çalışanlara sağlanan faydalar ġirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına iliģkin yükümlülüklerini ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 19 ) hükümlerine göre muhasebeleģtirmekte ve bilançoda ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin karģılıklar hesabında sınıflandırmaktadır. ġirket, Türkiye de mevcut ĠĢ kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve ĠĢ Kanunu nda belirtilen davranıģlar dıģındaki sebeplerle iģine son verilen çalıģanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karģılığı, bu Kanun kapsamında oluģması muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmakta ve finansal tablolara yansıtılmaktadır (Dipnot 10). ġirket, raporlama dönemlerinde oluģan aktüeryal kazanç ve kayıpları Diğer kapsamlı gelir hesabı altında muhasebeleģtirerek ilgili birikmiģ kazanç ve kayıpları Finansal durum tablosunda Özkaynaklar bölümü altında ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin aktüeryal kayıplar hesabı altında göstermiģtir. 13

16 DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz hesap ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiģikliği riski taģımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır (Dipnot 4). Pay başına kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse baģına kazanç/(kayıp), net karın/(zararın), yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Türkiye de Ģirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiģ yıl karlarından dağıttıkları bedelsiz hisse yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse baģına kazanç/(kayıp) hesaplamalarında, ihraç edilmiģ hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmiģe dönük etkileri de dikkate alınarak hesaplanır (Dipnot 16). Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliģkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiģ finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıģ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. ġirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. DĠPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ġirket sadece Türkiye de sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunduğundan, bölümlere göre raporlamayı gerektirecek bir faaliyet alanı veya coğrafi bölge bulunmamaktadır. DĠPNOT 4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 31 Mart Aralık 2013 Aracı kurum cari hesabı Ters repo iģlemlerinden alacaklar Borsa para piyasası Mevduat Mart 2014 tarihi itibarıyla yapılan mevduat ve borsa para piyasası iģlemlerinin detayları aģağıdaki gibidir. 14

17 DĠPNOT 4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ(devamı Gerçeğe Maliyet Uygun Değeri Vade Faiz (%) Mevduat Borsa para piyasası /04/ Aralık 2013 tarihi itibarıyla yapılan ters repo iģlemlerinin detayları aģağıdaki gibidir. Maliyet Defter Değeri Vade Faiz (%) TRT070115T ġirket in 31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihleri itibarıyla nakit akım tablosunda nakit ve nakit benzeri değerler hazır değerler ile menkul kıymetlerin toplamından faiz tahakkukları düģülerek gösterilmektedir: 31 Mart Mart 2013 Hazır Değerler Faiz Tahakkukları (13.453) (402) DĠPNOT 5 - FĠNANSAL YATIRIMLAR 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan alım-satım amaçlı finansal varlıklar aģağıdaki gibidir: Kısa vadeli finansal yatırımlar 31 Mart Aralık 2013 Devlet Tahvilleri Hisse Senetleri Toplam Aralık 2013 tarihi itibarıyla devlet tahvillerinin ortalama faiz oranı %8,95 dir. 15

18 DĠPNOT 6 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR 31 Mart Aralık 2013 Kısa vadeli ticari borçlar Ticari borçlar ĠliĢkili taraflara borçlar (Dipnot 17) DĠPNOT 7- KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 31 Mart Aralık 2013 Ödenecek vergi ve fonlar Personele borçlar Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri Diğer kısa vadeli karģılıklar 31 Mart Aralık 2013 Denetim Gider tahakkuku DĠPNOT 8 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR Maliyet 1 Ocak 2014 Ġlave ÇıkıĢ 31 Mart 2014 Makine tesis ve cihazlar BirikmiĢ amortismanlar Makine tesis ve cihazlar Net defter değeri Ocak 2013 Ġlave ÇıkıĢ 31Aralık 2013 Makine tesis ve cihazlar BirikmiĢ amortismanlar Makine tesis ve cihazlar (15.966) (1.660) - (17.626) Net defter değeri ,660 16

19 DĠPNOT 9 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Maliyet 1 Ocak 2014 Ġlave ÇıkıĢ 31 Mart 2014 Bilgisayar programları BirikmiĢ itfa payları Bilgisayar programları (12.977) (746) (13.723) Net defter değeri Maliyet 1 Ocak 2013 Ġlave ÇıkıĢ 31 Aralık 2013 Bilgisayar programları BirikmiĢ itfa payları Bilgisayar programları (12.691) (286) - (12.977) Net defter değeri DĠPNOT 10 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR 31 Mart Aralık 2013 Kıdem tazminatı karģılığı Kıdem tazminatı karģılığı aģağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır. Türk ĠĢ Kanunu na göre, ġirket bir senesini doldurmuģ olan ve ġirket le iliģkisi kesilen veya emekli olan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 deki mevzuat değiģikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine iliģkin bazı geçiģ süreci maddeleri çıkartılmıģtır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaģ kadardır ve bu tutar 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandırılmıģtır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama Ģartı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karģılığı çalıģanların emekliliği halinde yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. ödenmesi gerekecek muhtemel TFRS, ġirket in kıdem tazminatı karģılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliģtirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aģağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıģtır. 17

20 DĠPNOT 10 -ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR(devamı) 31 Mart Aralık 2013 Ġskonto oranı (%) Emeklilik olasılığına iliģkin sirkülasyon oranı (%) Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karģılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıģ gerçek oranı gösterir. ġirket in kıdem tazminatı karģılığı, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.254,44 TL (1 Ocak 2013: 3.129,25) üzerinden hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatı karģılığının dönem içindeki hareketleri aģağıdaki gibidir: 31 Mart Aralık Ocak Hizmet Maliyeti Faiz Maliyeti Aktüeryal Kazanç/kayıp (2.753) (5265) Dönem Sonu (*) KGK nın 12 Mart 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile güncellenen TMS 19'a göre ġirket in kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamalarında aktüeryal varsayımlardaki değiģiklikler ya da aktüeryal varsayımla gerçekleģen arasındaki farklar nedeniyle oluģan aktüeryal kazanç ve kayıpların 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baģlayan yıllık raporlama dönemlerinde Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu nda Diğer kapsamlı gelir hesabı altında muhasebeleģtirilmesi gerekmektedir. Özkaynaklar içerisinde muhasebeleģtirilen aktüeryal kayıplara iliģkin hareketler aģağıda gösterilmiģtir: Ocak (2.570) Aktüeryal kayıp kazanç (4.909) Aktüeryal kayıp kayıp - vergi etkisi - (539) (2.753) DĠPNOT 11 - ÖZKAYNAKLAR ġirket in baģlangıç sermayesi, tamamı ödenmiģ TL dir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası nominal değerli adet paya bölünmüģtür. ġirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı TL olarak tespit edilmiģtir. 18

21 DĠPNOT 11 - ÖZKAYNAKLAR(devamı) ġirket in adet, her biri 1 Türk Lirası nominal değerli, imtiyazlı payı bulunmaktadır. Bu payların her biri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (Yüz bin) oy hakkına sahiptir ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ye ait bulunmaktadır. Tüm paylar hamiline yazılıdır. ġirket in halka arzı Haziran - 3 Temmuz 2006 tarihlerinde tamamlanmıģ olup. 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla %85 i Borsa Ġstanbul da ( BĠST ) iģlem görmektedir. ġirket in ortaklık yapısı aģağıdaki gibi 31/03/ /12/2013 Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı (TL) (%) (TL) (%) Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.ġ. (1) , ,96 Murat TACĠR 500 0, ,01 Ahmet TACĠR 500 0, ,01 Ġsmet YAZICI 500 0, ,01 Mustafa ĠLERĠ 500 0, ,01 Halka Arz (2) , ,00 Toplam ÖdenmiĢ Sermaye , ,00 (1) (2) Tacirler Menkul Değerler A.ġ. nin unvanı 18 Ekim 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan ve 29 Mart 2011 tarih ve 7782 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde yayımlanan karar ile Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.ġ. olarak değiģtirilmiģtir. 31 Mart 2014 itibarıyla ġirket in hisselerinin halka açık kısmından % oranında hisseler Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin mülkiyetindedir. Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 31 Mart Aralık 2013 Yasal Yedekler Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, ġirket in ödenmiģ sermayesinin %20 sine ulaģılıncaya kadar, kanuni net karın %5 i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiģ sermayenin %5 ini aģan dağıtılan karın %10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmiģ sermayenin %50 sini geçmediği sürece sadece zararları netleģtirmek için kullanılabilir, bunun dıģında herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir. Ġkinci tertip kanuni yedek akçe ise, %5 birinci tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kar, dağıtıma tabi tutulacaksa bu kısım üzerinden sınırsız olarak %10 oranında ayrılır. Ġkinci tertip kanuni yedek akçe ġirket in zararlarına karģı kullanılabilir. 19

22 DĠPNOT 11 - ÖZKAYNAKLAR(devamı) GeçmiĢ yıl kar / zararları 31 Mart Aralık 2013 Olağanüstü Yedekler BirikmiĢ GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları ( ) ( ) Toplam ( ) Halka açık anonim ortaklıkların 2013 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine iliģkin olarak; SPK nın 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararına göre payları borsada iģlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiģtir. Bu kapsamda, kar dağıtımı SPK nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleģmelerinde bulunan hükümler ve Ģirketler tarafından kamuya açıklanmıģ olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleģtirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu, 27 Ocak 2006 tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı ile 2006 ve izleyen yıllara iliģkin kar dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiģtir. Bu karara istinaden, ġirket in 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV. No:7 sayılı tebliği gereğince ġirket in 2013 ve izleyen yıllara iliģkin temettü politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az %20 oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve bu politikanın mevzuata, ulusal ve uluslararası ekonomik geliģmelere göre pay sahipleri ve ġirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek Ģekilde her yıl gözden geçirilmesi olarak belirlenmesine ve bu politikanın genel kurul bilgisine sunulmasına karar verilmiģtir. ġirket 28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı uyarınca 15 Nisan 2013 tarihinde TL kar dağıtımı gerçekleģtirmiģtir. 20

23 DĠPNOT 12 - HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Mart Mart 2013 SatıĢ gelirleri Hisse Senedi SatıĢları Esas faaliyetlerden diğer (giderler)/gelirler Devlet Tahvili Ġtfa Faiz Geliri Kupon Geliri Ters Repo Faiz Gelirleri Faiz ve temettü gelirleri (A) Devlet tahvilleri değer artıģı/azalıģı - ( ) Hisse senetleri değer artıģı/azalıģı Ters repo gelir reeskontu Menkul kıymet değer (azalıģ)/artıģı (B) - ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler /giderler (A+B) Toplam satıģ gelirleri SatıĢların Maliyeti Hisse Senetleri SatıĢları - ( ) ( ) Brüt Kar SPK nın Seri:IV, No: 27 sayılı tebliğine göre, dönem sonunda hesaplara tahakkuk eden gerçekleģmemiģ sermaye kazançları (net değer artıģları/azalıģları) kar dağıtımında dikkate alınamayacaktır. 21

24 DĠPNOT 13 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER Pazarlama,SatıĢ ve Dağıtım Giderleri 1 Ocak- 1 Ocak 31 Mart Mart 2013 Portföy yönetim ücretleri (Dipnot 18) Komisyon giderleri (Dipnot Ġlan reklam ve tanıtım giderleri Diğer komisyon giderleri Genel Yönetim Giderleri 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Mart Mart 2013 Personel ücret ve giderleri Denetim giderleri Kira gideri (Dipnot 18) Bakım onarım giderleri (Dipnot 18) Tescil ve ilan giderleri Bina yönetim gideri Kıdem tazminatı karģılık gideri 509 Diğer giderler Amortisman gideri Toplam Faaliyet Giderleri Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.ġ ile gerçekleģtirilen, hisse senedi alım satım için %0,084 (yüzbinde 84), sabit getirili menkul kıymet alım satımında toplam alım veya satım üzerinden %0,021 (yüzbinde 21), repo-ters repo iģlemlerinde iģlem tutarı üzerinden %0,021 (yüzbinde 21) oranında komisyon ödenmektedir. Personel Giderleri 1 Ocak- 1 Ocak 31 Mart Mart 2013 MaaĢ ve Ücretler SSK ĠĢveren Payı Personel Yemek Giderleri Ġhbar Tazminatı

25 DĠPNOT 14 - YATIRIM FAALĠYETLERDEN GELĠR/GĠDERLER Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1 Ocak- 1 Ocak 31 Mart Mart 2013 Faiz ve diğer temettü gelirleri Faaliyetlerle ilgili diğer gelirler Konusu kalmayan karģılıklar Yatırım faaliyetlerinden giderler Diğer faaliyetlerden zararlar ( ) - DĠPNOT 15 - GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VALIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) a) Kurumlar vergisi Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/d maddesinde belirtilen Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır, kurumlar vergisinden istisna tutulan bu kazançlar dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın %15 oranında stopaja tabi tutulmaktadır. Ancak, Bakanlar Kurulu söz konusu stopaj oranını fon ve ortaklık türlerine göre ya da portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaģtırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar artırmaya yetkilidir. Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile ilgili 1 Ocak Aralık 2015 döneminde geçerli olacak düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu nun ( GVK ) Geçici 67 nci maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları hariç) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilmiģ olan portföy kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın %15 oranında vergi tevkifatına tabi tutulmaktadır. Bu kazançlar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca ayrıca bir tevkifat yapılmamaktadır. Bununla birlikte, 1 Ocak 2006 tarihinden önce iktisap edilen hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilen tahvil ve hazine bonolarının elden çıkarılması veya elde tutulması sürecinde doğan ve kurumlar vergisinden istisna olan portföy kazançları 31 Aralık 2006 tarihinde geçerli olan hükümlere tabidir. Buna göre, bu kısım portföyün en az %25 hisse senetlerinden oluģması halinde bu kısım portföyden elde edilen portföy kazançlarından %0, aksi durumda ise %10 oranında tevkifat yapılmıģtır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67. maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 sayılı yasa ile yapılan değiģiklik ve bu değiģiklik çerçevesinde yayınlanan 23 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan karar ile Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklarının portföy iģletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı değiģiklik tarihinden 1 Ekim 2006 tarihine kadar %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0olarakdeğiĢtirilmiĢtir. 23

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO...

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLALAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1 KAPSAMLI

Detaylı

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 GELİR

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU...

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mart 2010 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU NĠN 01.01.-31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU Bimeks

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 MART TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı