Vatandaþ Ramazan'da otobüs saatlerinde düzenlenme istiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vatandaþ Ramazan'da otobüs saatlerinde düzenlenme istiyor"

Transkript

1 Ramazan davulcularý sahura mehter marþý ile kaldýracak Geçtiðimiz yýllarda halktan gelen þikayetler üzerine sahurda davul-zurna ile oyun havasý çalýnmasýný yasaklayan Çorum Belediyesi, davulculara mehter marþý ile vatandaþlarý sahura kaldýrma ve ayný ritmde davul çalma zorunluluðu getirdi. Karar üzerine Çorum Belediyesi 4 yýldýr Ramazan davulcularýna bazý marþlarý öðretmek için her yýl kurs düzenliyor. Davulculara mehter marþý eðitimini Çorum Belediyesi Mehter takýmý Komutaný ve Zabýta Müdürlüðü Komiseri Selahattin Delice veriyor. 5 De Meclis üyesi Erkan'dan Anitta ile ilgili ilginç iddialar 17 HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Halil Erkan, Çorum'un otel altyapýsýnýn yetersiz olduðunu belirterek, kentte baþta turizm faaliyetleri olmak üzere sosyal ve kültürel geliþmenin saðlanmasý için yeni otel yatýrýmlarýna ihtiyaç olduðunu söyledi. 3 DE Vatandaþ Ramazan'da otobüs saatlerinde düzenlenme istiyor Þüpheli çantadan bakýn ne çýktý Bahabey Caddesine býrakýlan valiz polisi alarma geçirdi. Olay, Bahabey Caddesinde bir iþ merkezi önünde meydana geldi. Ýþ merkezinin önünde bulunan çöp konteynýrýnýn önünde kaldýrýmda duran valizin þüpheli olduðu gerekçesiyle polise haber verildi. 5 DE Müftü Aþýk Denizli'ye uðurlandý Çorum Müftüsü iken Denizli Büyükþehir Müftülüðü atanan Mehmet Aþýk düzenlenen törenle uðurlanndý. Müftü Mehmet Aþýk için Ýl Müftülüðü bahçesinde uðurlama töreni düzenledi. 5 De Mahir Odabaþý NOT DEFTERÝMDEN - 18 "Anitta Otel Çorum'un yüz akýdýr" TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Anitta Otel'in, Çorum'un yüz aký olduðunu söyledi. 3 DE Çöplük Çarþýsý içerisinde faaliyetlerini sürdüren çok sayýda esnaf Ýl merkezindeki otobüs saatlerinin yeniden düzenlenmesini talep etti. Çorum'da yarýn baþlayacak olan Ramazan ayý nedeniyle bir çok iþyerinin sahur vaktine kadar faaliyetlerine devam edeceðini, ayrýca Belediye'nin Ramazan Sokaðý gibi etkinlikleri, Akþemsettin Camii ve Namazgah baþta olmak 4 DE iftar ve sahurda beslenme nasýl olmalý? Ýlk teravih namazý bugün kýlýnacak Müftülük üzere Kubbeli, Hýdýrlýk, Ýsa Halife, Azapahmet, Garantievler ve Köroðlu Camileri'nde Hatimle Teravih Namazý kýlýnacaðýný hatýrlatan esnaf Teravih Namazý'nýn bitiþ saatinin ardýndan vatandaþlarýn çarþýyý gezmeden evlerine gitmek zorunda kalacaðýný veya 23.00'da sona eren otobüse yetiþemeyeceðini hatýrlattý. Saðlýklý yaþam için yürüdüler Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün düzenlediði "Saðlýklý Yaþam" yürüyüþleri devam ediyor. Yürüyüþün bu seferki duraðý Mehmetçik Parký oldu. 7 DE 9 DA ÇOFSAD, Karadeniz'i fotoðrafladý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde EKT tedavisi baþladý Saðlýk Bakanlýðý- Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde halk arasýnda þok tedavisi diye bilinen Elektrokonvulsif Terapi (EKT) uygulanmaya baþlandý. Çorum Belediyesi, e-belediyecilik anlayýþýyla vatandaþlara mobil cihazlarla zaman ve mekana baðlý kalmaksýzýn hizmet veriyor. 5 De Çorum Belediyesi mobil cihazlarda 10 DA Ramazan'a hazýr Ýl Müftülüðü Ramazan ayýndan çeþitli etkinlikler yapacak. Etkinlikler kapsamýnda camilerde mukabale programlarý yapýlacak. Ayrýca 'Enderun Usulü Teravih' ve 'Cumhur Müezzinliði' uygulamasý bu Ramazan'da da yapýlacak. Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, düzenlediði basýn toplantýsýndan Ramazan ayýnda yapýlacak olan etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. 7 DE, Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD), Karadeniz gezisi gerçekleþtirdi. 19 Mayýs'ta "Bir daha gel Samsun'dan" etkinliði çerçevesinde ilk gezisini Samsun'a yapan dernek, ikinci gezisini Karadeniz'e gerçekleþtirerek, bölgenin doðal ve tarihi güzelliklerini fotoðrafladý. 2 DE Çorum'da 151 bin 487 taþýt var 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Çorum'da 151 bin 487 taþýt var 03:02 05:02 12:48 16:45 20:22 22: HATIRLATMA:YENÝ HÝLÂL Ramazan ayýnýn hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati ile de ilk defa Büyük Okyonusun ortasýndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. YARIN RAMAZAN-I ÞERÎF BAÞLIYOR - Hazret-i Osman'ýn þehâdeti (656) Dünya Çölleþmeye Karþý Mücâdele Günü Günün Þiiri HOÞGELDÝN ÞEHR-Ý RAMAZAN On bir ayýn sultaný Hoþgeldin Ramazan. Ellerimiz dillerimiz baðlansýn Haramdan günahtan uzak kalsýn Hoþgeldin Þehr-i Ramazan. Gözlerimiz hayra baksýn, Kulaklarýmýz Kur an sesiyle çýnlasýn Þerden uzak olsun tüm azalarýmýz. Oruç tutalým günahlarýmýzdan arýnalým Hoþgeldin Þehr-i Ramazan. Günahlarýmýz aðlasýn, Sevaplarýmýz inþallah çoðalsýn El açana yardým edilsin Aç açýk olan yedirilip giydirilsin. Sevgiyle þefkatle yaralar sarýlsýn Hoþgeldin Þehr-i Ramazan. Bu ay þeytan zincire baðlandý Haramlar bizlerden uzaklaþtý. Türbeler camiler dolup taþtý Ramazan bizlere huzur, nur saçtý Hoþgeldin Þehr-i Ramazan. Bu huzurlu ay yýllarca sürsün Acý, çile çeken kalpler gülsün. Gözlerden akan yaþlar dinsin Yüzlerden tebüssüm eksilmesin Hoþ geldin Þehr-i Ramazan. Sen onbir ayýn sultanýsýn Baþýmýzýn tacýsýn. Ruhumuza, bedenimize sarsýlmaz imansýn Evlerimize huzur, soframýza bereketsin Hoþgeldin Þehr-i Ramazan. Camilerimiz hergece dolup taþacak Allah sedalarýyla yergök inleyip çýnlayacak Dualarýmýz Allah katýnda inþallah kabul olacak Ýçimiz dýþýmýz nurunla aydýnlanacak Hoþgeldin Þehr-i Ramazan... Nilüfer Homça AES Rektör Alkan'ý kutladý Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Çorum il yöneticileri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek yeniden rektör seçilmesinden dolayý hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Ziyarete Anadolu Eðitim Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs ve Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Faruk Alkan,Yüksel Say, Kenan Taþkýn, Gazi Gevþek ve Mesut Çetinoðlu katýldý.aes Ýl Baþkaný Nihat Örs ziyarette yaptýðý konuþmada, Hitit Üniversitesinin her geçen gün geliþerek büyüdüðünü, þehrin hem ekonomik hem de soyo- kültürel yapýsýna katký saðladýðýný ve bu güzel hizmetlerin devam edeceðine yürekten inandýklarýný ifade etti. Örs, "Üniversitenin imkanlarýnýn eðitim camiasýnýn kullanýmýna, tekliflere açýk olmasý, projelere destek verilmesi Çorum için bir kazançtýr" dedi. Nihat Örs, Anadolu Eðitim Sendikasý'nýn (AES) Baðýmsýz Kamu Çalýþanlarý Konfederasyonu (BASK) çatýsý altýnda baðýmsýz sendikacýlýk adýna Türkiye'de eðitimin kalitesinin artmasý, özlük haklarýnýn korunmasý, geliþtirilmesi anlamýnda etkili, sonuca yönelik faaliyetler yürüttüðünü söyledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, göreve geldikleri günden beri bu topraklara güzel hizmetler yapabilmenin derdini taþýdýklarýný kaydetti. Gerek kampüs alanlarýnýn inþasý,gerek Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun Eminyet Genel Müdürlüðü verilerinden derlediði bilgilere göre trafiðe kayýtlý araç sayýsý nisan ayý sonu itibarýyla 19 milyon 225 bin 406 oldu. Nisan ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 19 milyon 225 bin 406 adet taþýtýn %52,6'sýný otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,6'sýný traktör, %4,1'ini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,1'ini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da ise trafiðe kayýtlý araç sayýsý nisan ayý sonu itibarýyla 151 bin 487 oldu. Bu araçlarýn 70 bin 860'ýný otomobil, 2 bin 647'sini minibüd, 1140'ýný otobüs, 18 bin 102'sini kamyonet, 5 bin 291'ini kamyon, 16 bin 544'ünü motosiklet, 286'sýný özel amaçlý taþýtlar 36 bin 617'sini de traktörler oluþturdu. Haber Servisi üniversitenin imkânlarýnýn, akademik kadronun geniþletilmesi, ve öðrencilerin daha kaliteli bir eðitim almalarý, gerekse Hitit Üniversitesi'nin Türkiye'de ve dünyada tanýtýlmasý anlamýnda ellerinden geleni yaptýklarýný dile getiren ve Çorum'un kaybedecek zamanýnýn olmadýðýnýn altýný çizen Alkan, "Gelecek kuþaklara hep beraber güzel eserler býrakabilirsek bu bizim için en önemli gurur kaynaðý olacaktýr. Bu anlamda sendikalar ve sivil toplum kuruluþlarý ile iþ birliðine, fikir alýþ veriþine büyük önem veriyoruz" dedi. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7456 2,7459 EUR 3,0935 3,0954 STERLiN 4,2013 4,2057 2,2097 2, JPY YENi HAVA DURUMU ÇOFSAD, Karadeniz'i fotoðrafladý Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD), Karadeniz gezisi gerçekleþtirdi. 19 Mayýs'ta "Bir daha gel Samsun'dan" etkinliði çerçevesinde ilk gezisini Samsun'a yapan dernek, ikinci gezisini Karadeniz'e gerçekleþtirerek, bölgenin doðal ve tarihi güzelliklerini fotoðrafladý Haziran tarihlerinde gerçekleþtirilen programýn ilk gününde Rize, Ayder Yaylasý ve Uzungöl'ü gezen kafile doðal, tarihi ve kültürel güzellikleri fotoðraf karelerine yansýttý. Uzungöl bungalov evlerinde konaklayan kalife ardýndan Trabzon, Sümela Manastýrý, Akçaabat'ý gezerek fotoðraflandý. ÇOFSAD çok güzel fotoðraflar ve unutulmayacak anýlarla Karadeniz gezisini YÝTÝK Irak Baðdat Pasaport Müdürlüðünden almýþ olduðum G seri numaralý Irak pasaportumu kaybettim. ALI AMMAR JASIM HÜKÜMSÜZDÜR tamamladý. ÇOFSAD Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada Türkiye'nin birbirinden güzel yörelerine gezilerinin devam edeceðini, fotoðrafla ilgilenen herkesi derneklerine ve gezilerine beklediklerini dile getirerek gezi organizesinin Hakan Nergisli ve Meftun Yerli tarafýndan gerçekleþtirildiðini belirtti. YÝTÝK Irak Baðdat Pasaport Müdürlüðünden almýþ olduðum A seri numaralý Irak pasaportumu kaybettim. BALSAM HUSSEIN MAHDI HÜKÜMSÜZDÜR Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 TSO meclisi toplandý Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Haziran ayý toplantýsý yapýldý. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ baþkanlýðýnda TSO meclis salonunda gerçekleþtirilen toplantýda gündem maddeleri oylanarak kabul edildi. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncahn katýlamadýðý toplantýda odanýn aylýk faaliyetleri slayt gösterisi eþliðinde anlatýldý. Dilek ve temenniler bölümünün ardýndan toplantý sona erdi.yýlmaz MERT Meclis üyesi Erkan'dan, Anitta ile ilgili ilginç iddialar Kimse Yok Mu Dayanýþma Ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þubesi Bank Asya Çorum þubesi nolu hesap numarasý Uslu, Bilgin ve Kýzýlkaya'ya rozetlerini taktý 7 Haziran Genel seçimlerinin ardýndan mazbatasýný alan Milletvekilleri kayýtlarýný yaptýrmaya devam ediyor. Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin ve Mersin Milletvekili Muhsin Kýzýlkaya'da Türkiye Büyük Millet Meclis'ine gelerek kayýtlarýný yaptýrdýlar. Çorum Milletvekili Salim Uslu Bilgin ve Kýzýlkaya'nýn rozetlerini takarak tebrik etti. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) tarafýndan seçimin kesin sonuçlarýnýn Türkiye Radyo ve Televizyonlarýndan ilanýný takip eden beþinci günü TBMM saat 15.00'te toplanacak. Bu tarihe kadar milletvekillerinin kayýt iþlemleri devam edecek. Seçimden sonra TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak and içme töreni gerçekleþtirilecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Halil Erkan, Çorum'un otel altyapýsýnýn yetersiz olduðunu belirterek, kentte baþta turizm faaliyetleri olmak üzere sosyal ve kültürel geliþmenin saðlanmasý için yeni otel yatýrýmlarýna ihtiyaç olduðunu söyledi. Yapýlan TSO Meclis Toplantýsý'nda bir konuþma yapan Halil Erkan, Çorum'da 5 yýldýzlý otel sayýsýnýn artmasýný istediklerini bildirdi. Halil Erkan, Çorum'a gelecek kurumsal 5 yýldýzlý bir oteller zincirine; milletvekilleri, valilik, belediye, bürokratlar, sivil toplum kuruluþlarý ve iþ dünyasýnýn destek vermesini istedi. Erkan, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Bilindiði üzere ilimizde ne yazýk ki bir tane 5 yýldýzlý otel bulunmaktadýr. Bu otelde salon sayýsý ve kapasite olarak yapýlacak olan organizasyonlarý karþýlamaya tam anlamýyla yetmemektedir. Çünkü ilimiz hýzla büyüyen ve geliþen bir sanayiye sahip olduðu için sürekli olarak yurt içinden ve yurt dýþýndan misafirlerimiz gelmektedir. Ayrýca ilimizin tarihi dokusu sebebiyle yurt içi ve yurt dýþýndan zaman zaman turistler de gelmektedir. Ýlk olarak þunu belirteyim ki mevcut bu otelin temelleri atýldýðýnda herkes gibi þahsým olarak bende gururlandým. Çünkü misafirlerimizi aðýrlayabileceðimiz, toplantý ve seminerler düzenleyebileceðimiz hatta düðünler yapabileceðimiz kurumsal ve modern bir otelin ilimizde yapýlacak olmasý herkes gibi beni de mutlu etti. Ancak zaman geçtikçe þahsým adýna söylüyorum hayal kýrýklýðýna uðradým. Çünkü bu otel ayrým yapmadan tüm Çorum'a mal olmasý gerekirken Çorumlunun sevdiði bir yatýrým olmaktan çýkmýþ, tamamen otel sahiplerinin þahsi egolarýný tatmin ettiði bir iþletme haline dönüþmüþtür. Tüm Çorum'un yakýndan tanýdýðý otel sahiplen amansýz ve gereksiz bir þekilde otele kendi istediði insanlarýn girip çýkmasýný saðlamaya çalýþmaktadýr. Bu otel sahipleri tamamen þahsi sorunlar ve ticari kaygýlar uðruna kimilerinin düðün törenlerini kimilerinin otelden faydalanmasýný hatta kiþilerin otele giriþini dahi hiçbir haklý gerekçe göstermeksizin engellemektedir. Otelin profesyonel kurumsal bir yönetimle yönetilmemesi sebebiyle farklý zamanlarda birçok kiþi maðdur olmuþ ve olmaya da devam etmektedir. Bu durumdan Çorum'da iþletmesi bulunan hemen hemen tüm iþ dünyasý haberdardýr ve bir o kadar da maðdurdur. Çünkü otel sahiplerinin husumet beslediði kiþiler bu otelde herhangi bir organizasyon yapamadýðý gibi yakýnlarý ya da mensubu bulunduðu kurum ve kuruluþlarýn yapmýþ olduðu toplantýlara davetlere hatta düðünlere dahi katýlamamaktadýr. Bahsetmiþ olduðum bu örnekler geçmiþte yaþanan ve çoðumuz tarafýndan bilinen olaylardan bazýlarýdýr. Bu sebeplerle Çorum'un geliþen ve hýzla büyüyen sanayi yatýrýmlarý üniversitemizin her geçen gün öðrenci kapasitesini artmasý ve daha da önemlisi Çorum halkýnýn ihtiyaçlarý sebebiyle ikinci bir 5 yýldýzlý otel ihtiyacýnýn gündeme alýnmasý gerektiðini düþünüyorum. En azýndan ilimizde tek olan 5 yýldýzlý bu otel sahiplerinin tekel durumda olmalarýnýn ve bu durumdan güç alarak sergilediði tutum ve davranýþlarýnýn da bu vesileyle son bulacaðýna inanýyorum. Tüm bu sebeplerle Milletvekillerimiz baþta olmak üzere Çorum Valimiz, belediye baþkanýmýz, bürokratlarýmýz ve Çorumlu tüm iþ adamlarýný yapýlacak yeni bir 5 yýldýzlý otel yatýrýmýna öncülük etmelerini temenni ediyorum. Ve buradan gerekli görüþmeleri ve giriþimleri yapmak üzere TSO baþkanýmýzý Çorum'a gelecek kurumsal 5 yýldýzlý bir oteller zincirine gerekli desteði vereceðine gönülden inanýyorum." Yýlmaz MERT "Anitta Otel Çorum'un yüz akýdýr" TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Anitta Otel'in, Çorum'un yüz aký olduðunu söyledi. TSO Yönetim Kurulu üyesi Halil Erkan'ýn meclis toplantýsýnda yaptýðý konuþmada bir 5 yýldýzlý otel ilgili iddialarý üzerine konuþan Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, bu tür sorunlarýn konuþarak halledilebileceðini kaydetti. Benzeri bölgede az bulunan bir tesis olmasý nedeniyle bütün Çorum halkýnýn gurur kaynaðý olduðunu ifade eden Karadaþ, "Anadolu'nun göbeðinde bu çapta bir tesis bulunmasý hepimiz için bir þans. Anitta Otel sayesinde misafirlerimizi en iyi þekilde aðýrlayabiliyoruz. Böylesine büyük bir tesiste dönem dönem elbette problemler yaþanabilir. Neticede hizmet sektörüdür. Bu problemler, konuþularak, diyalogla halledilebilecek meseleler" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT Halil Erkan

4 "Eðitimde bazý olumlu adýmlar atýlmasýna raðmen temel sorunlar bir türlü aþýlamadý" Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Teþkilatlanma ve Eðitim Sekreteri Ülkü Erdoðan yazýlý bir açýklama yaparak eðitim-öðretim yýlýný deðerlendirdi. Bazý olumlu adýmlar atýlmasýna raðmen eðitimin temel sorunlarýnda sýkýntýlarýn bir türlü aþýlamadýðýný kaydeden Ülkü Erdoðan açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Öðretmen açýðýnýn kapatýlmasý, yabancý dil eðitimi, tayin, terfi ve atamalarda yaþanan aksaklýklarýn giderilmesi, yargý kararlarýnýn uygulanmasý, kamuda en düþük düzeyde seyreden eðitim çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn yükseltilmesi, okullarýn çevre ve altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý, okullarýn güvenliðinin saðlanmasý gibi ivedi konularda atýlacak adýmlarýn eðitim bileþenlerinin moral ve motivasyonlarýný yükseltecektir.milli Eðitim Bakanlýðýnýn eðitim sisteminin sorunlarýný daha seri ve saðlýklý bir þekilde çözüme kavuþturmasý için eskimiþ anlayýþlardan ve statükocu bürokratlardan kurtulmasý gerekmektedir.mevcut sorunlarýn tespiti dâhil çözüme dönük eylem planlarýnýn geç ve güç bir þekilde ilerlediðini görüyoruz. MEB'in teþkilat yapýsýný ve yürütme mevzuatlarýný ivedilikle deðiþtirmesini gerektiðini aksi takdirde örgüt yapýsý deðiþmeden MEB'in iþ yapmasýnýn, yaptýðý iþten olumlu sonuçlar almasýnýn imkânsýz olduðunu hatýrlatýyoruz. Hantallýktan, kýrtasiyeden ve bürokrasiden, eskimiþ, niteliksiz, erkek egemen yönetim kadrolarýndan ve siyasi nüfuz esaslý belirlenen taþra yöneticilerinden kurtulmanýn yolu örgütün yapýsýný deðiþtirmekten ve küçültülerek etkinleþtirilmesinden geçmektedir. Yeni þeyler yeni yüzlerle ve ekip ruhuyla hareket eden bir kadroyla yapýlabilir. Enderun, Köy Enstitüsü ve öðretmen okullarý gibi köklü ve derin bir eðitim geleneðine sahip olan Türkiye'nin özgün bir eðitim politikasý ve bir yol haritasý hazýrlamasý gerekmektedir. Türkiye'de Eðitim Fakülteleri'nin nitelikli, birikimli ve donanýmlý öðretmenler yetiþtirmek için eðitim politikalarýnda stratejik bir vizyonla deðiþime gitmesine ihtiyaç bulunmaktadýr.çaðdaþ, bilimsel ve verimli bir eðitim sistemi için eðitim çalýþanlarýna insan onuruna yakýþan bir gelir ve mesleki, özlük haklar verilmelidir. Cüzdanýyla idealleri arasýnda sýkýþan, bocalayan bir öðretmenden yüksek bir performans beklemek hayalcilik olur. Eðitimin ekonomik yükü altýnda ezilen velilerimiz, çeþitli sosyal politikalarla okullarýn ve eðitimin aktif, ilgili bileþenleri haline getirilmelidir. Öðrencilerimizi sýnava endeksli eðitim sistemimizin neden olduðu bunalýmdan, onursuz bir yarýþtan gençlerimizi kurtarmalý, eðitim yaþamý boyunca çocuklarýmýzýn çocukluklarýný, gençlerimizin gençliklerini yaþayabilmelerini saðlamalýyýz. Eðitime ayrýlan bütçe yükseltilmeli, eðitim kalitesi bölgelere, illere ve semtlere göre büyük farklýlýklar göstermemelidir. Karne dönemlerinde dayak, evden kaçma, intihar gibi birçok acý olay yaþana gelmektedir. Milli Eðitimin klasik deðerlendirme yöntemleri yerine daha saðlýklý, çaðdaþ ve nesnel deðerlendirme sistemleri oluþturmasý gerekir. Kýrýk karne yalnýzca öðrencinin deðil ayný zamanda da anne-babanýndýr. Anne babalar kýrýk karne getiren çocuklarýyla üzüntüsünü paylaþmalýdýr. Her çocuk farklý becerilere sahip bir bireydir. Bir baþkasýyla asla kýyaslanmamalýdýr. Baþarýsýzlýðýnýn nedenini birlikte konuþulmalý, yapýlabilecekler belirlenmeli, eksik olduðu konular tespit edilerek, bunlarýn nasýl gidereceðine birlikte karar verilmelidir. Gelecek dönem için baþarýsýz olduðu derslerle ilgili neler yapýlabileceði planlanmalýdýr. Eðitim, ülkemizin topyekûn kalkýnmasýnýn itici gücü ve ön þartýdýr. Yýllardýr üzülerek þahit oluyoruz ki eðitim sistemimiz yaz-boz tahtasý olmaktan kurtulamýyor. Bütçeden eðitime ayrýlan pay iki katýna çýkartýlmadýðý, öðretmen ve derslik açýðý kapatýlmadýðý, devlet okullarýnda eðitim tamamen parasýz hale getirilmediði ve eðitim çalýþanlarýnýn ücretleri iyileþtirilmediði müddetçe sorunlar devam edecektir." Ýftar ve sahurda beslenme nasýl olmalý? Onkoloji Hastalýklarý ile Savaþma Derneði (ONKOSAV) Baþkaný Olcay Ünal ve üyeleri Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ý Ramazan'ýn uzun yaz günlerine denk gelmesi ve beslenme düzeninin deðiþmesi beraberinde bazý saðlýk sorunlarýna yol açabilir. Uzmanlarýn önerileri ile bu sorunlarý en aza indirmek mümkün. NP Ýstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Gizem Köse yaptýðý açýklamada, Ramazan'da beslenmeyle ilgili önemli uyarýlarda bulundu. Ramazan ayýnýn gelmesi ile beraber beslenme düzenininde bir aylýk süre içinde deðiþtiþðini kaydeden Gizem Köse, "Saðlýklý beslenme kurallarýnýn ihmal edilmesi halinde kilo alýnmasýnýn yaný sýra çeþitli saðlýk sorunlarý ile de karþýlaþýlabilir. Ramazan ayýný saðlýðýnýzý koruyarak beslenmenize dikkat ederek geçirdiðiniz zaman "vücudu dinlendirme" olarak adlandýrýlan orucun asýl amacýna ulaþabilirsiniz.oruç boyunca vücudunuz yaklaþýk 20 saatlik bir açlýkta 2 öðün ile idare etmeye çabalayacak bu yüzden de metabolizma hýzý yavaþlayacaktýr. Vücut açlýkta önce kandaki glikozu sonrasýnda ise karaciðerde depo ettiði glikoz deposunu kullanýr. Vücuttaki fonksiyonlar yaklaþýk 8 saat glikozla idare ettikten sonra kan þekeri hýzla düþer ve bu durum dalgýnlýk, dikkatsizlik, halsizlik, baþ dönmesi, iþ veriminde düþüþ, gerginlik gibi sorunlara yol açar" dedi.köse açýklamasýna þu ifadelerle devam etti: "Besin alýmýnýn 2 öðüne düþmesi ve yüklü miktarda tüketimle beraber besinler ayrýþtýktan sonra vücutta hýzla depolanýr, kilo alýmý kaçýnýlmaz olur. Bu açlýk ve hýzlý tokluk süreçlerini en hafif sürede atlatmak ve vücudunuzu yormamak için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken noktalara deðinelim. ORUÇTA SUYU ÝHMAL ETMEYÝN! Ýlk deðinilmesi gereken nokta su tüketimidir. Gün içerisinde vücuttaki sývý oraný özellikle havalarýn sýcaklýðýndan kaynaklý olarak düþecektir. Bu durumu en hafif þekilde atlatmak için sahura mutlaka kalkýlmalý ve 1,5 litre su içilmelidir. Ýftarda da ek olarak tüketilecek 1,5 litre su günlük ihtiyacý karþýlayacaktýr. SAHURA MUTLAKA KALKIN! Ýkinci olarak sahura mutlaka kalkýlmalýdýr. Sadece iftarla geçirilen bir aylýk süreç vücudu çok olumsuz etkileyecektir. Sahurda kan þekerini gün boyunca dengelemeye yardýmcý olacak kompleks karbonhidratlar seçilmelidir. Proteinden zengin bir sahur menüsü gün içinde enerji seviyenizi korumaya yardýmcý olur. SAHUR MENÜSÜ NASIL OLMALI? Örnek bir menü olarak haþlanmýþ yumurta, yarým yaðlý peynir, çavdarlý ekmek, 4-5 adet kuru kayýsý ya da erik, 1 tatlý kaþýðý pekmez ve 1 bardak süt ya da yoðurt ile uygun bir programdýr. Eðer bu menüyü hazýrlamak için üþeniyorsanýz 1 bardak süt içerisine 5 kaþýk yulaf ya da çavdar ezmesi, 1 tatlý kaþýðý bal, 2 adet ceviz içi ve 4 kuru kayýsý koyarak hýzlý bir öðün hazýrlayabilirsiniz. ÝFTARDA AZAR AZAR BEKLEYEREK YÝYÝN Üçüncü ve son olarak iftar zamaný geldiðinde geleneksel olarak ilk baþta hurma ONKOSAV'dan Özel Ýdareye teþekkür ziyaret etti. Ünal dernek olarak düzenledikleri faaliyetlere saðladýðý katkýlardan dolayý Ýl Özel Ýdaresi adýna Ömer Arslan'a teþekkür etti. Ömer Arslan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek ONKOSAV yönetimine teþekkür etti. Haber Servisi ile açtýktan sonra 1 bardak ýlýk su içilip beklenmelidir. Ýftar yemeðine 1 kâse ýlýk çorba ile baþlanýp sonrasýnda 10 dakika kadar beklenilmelidir. Mide bütün gün aç kaldýðýndan sindirimi de yavaþlayacaktýr. Bu yüzden aðýr yemeklere birdenbire yüklenmemelisiniz. ÝFTARDA BOL SALATA TÜKETÝN! 10 dakikalýk bekleme sürecinde yaðsýz salatadan tüketilebilir. Sonrasýnda tokluk sinyali yavaþ yavaþ beyine gidecektir bu yüzden daha fazla beklemeden önce et, tavuk da balýk gibi bir protein kaynaðý ile baþlayarak bol sebzeli bir iftar menüsü tüketmenizde fayda var. Ýftar saatinin geç olmasý ve uyku saatine yakýn olmasý sebebiyle hazýmsýzlýk yaratmamasý için bolca salata tüketmelisiniz. Bu salatalardaki soslarýn az yaðlý olmasýna dikkat ediniz. TATLI SEÇÝMÝ SÜTLÜ OLSUN! Yemek sonrasýnda hemen tatlý yediðinizde hazýmsýzlýðýnýz daha da artar ve uykunuzu düzgün alamazsýnýz. Bu da bir sonraki gün günlük yaþamýnýzý etkiler hale gelebilir. Bu yüzden iftardan 2 saat sonra ara öðün niyetine 1 porsiyon sütlü tatlý ve meyve tüketirseniz kan þekerinizi de hýzlý yükseltmemiþ olursunuz. ÝFTARDAN SONRA YÜRÜYÜN Ýftardan hemen sonra oturmak vücudunuzu dinlendirmez aksine yorar. Kabýzlýk oruç zamanýnda en çok yaþanýlan problemlerden biridir. Bunu engellemek için yemek yavaþ yenilmeli ve bol su içilmelidir. Mide sindirimine ve metabolizmaya yardýmcý olmak için iftardan sonra 20 dakikalýk bir yürüyüþ yapmalýsýnýz. Hamile, emzikli, geliþme çaðýndaki çocuklarýn yanýnda kronik rahatsýzlýðý olan ve ilaç kullanan bireyler oruç tutacaklarsa mutlaka doktor kontrolünde olmasý gerekmektedir. Özellikle diyabet yani þeker hastalýðý olanlarla beraber Hipoglisemi yani þeker düþüklüðü problemi olan bireyler mutlaka doktoruna danýþmalýdýr. Ani kan düþüþleri komaya kadar gidebilir bu yüzden dikkatli olunmalýdýr." NOT DEFTERÝMDEN - 18 Ey hýrslý adam, / Bir vadi altýnýn olsa, iki vadi olsun istersin / Ahirde gözünü toprak doyurur ancak, bilesin Dedim: Ne de çok seviyorsun torunlarý / Dedi: Nasýl sevmeyeyim, onlar kuzumun kuzularý Hop, bu tavýr neyin nesi? / Sanma ki yok kimi kimsesi, / Bir ense çekerim geberesi / Adam ol istersen en iyisi Haziran ayý yarý oldu hala sýcaklar gelmedi / Memlekette mevsimler bile deðiþti, aklým ermedi Gecenin karanlýðýnda çýkma ýssýz sokaklara / Allah muhafaza baþýna gelir de bin türlü bela / Yardým için kimse dönüp bakmaz bile, sana / Sonra ömür boyu yaþarsýn çözümsüz ýstýrabýnla / Anla yavrum anla, memleket dolu bu tür adamlarla Biri doðumhaneye alýnýyor, diðeri gasilhaneye / Bu dengeyi kuran Rabbim, kadiri mutlaktýr her þeye Dediler: Merhum ikramý pek severdi / Lütfen buyurun helvasýný çokça yiyin / Akabinde ruhuna bir Fatiha okuyup, / Birde caný gönülden amin deyin Ceketim temiz olsun, sakýn toz konmasýn / Ceplerini iyi kontrol edin, aman para bulunmasýn / Ölünce, üþümesin diye tabutumun üstüne örtülecek / Sakýn ha unutulmasýn Sakýn ha unutulmasýn Ey merhum kardeþim, / Cenaze namazýnda senin için, / 'Merhumu nasýl bilirdiniz?' Diye sordu imam / Allah þahit ki, 'iyi biliriz dedik' buna inan Özgürce oyumuzu kullandýk / Demokrasi güzel bir nimet / Ya seçme seçilme 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný hakký olmazsa / Allah korusun, felaket mi felaket Bahar geldi güller açtý / Hala gönül bahtým karanlýk / Ne zaman bitecek Allah'ým / Bu uzun ayrýlýk? Adam alýþmýþ selamýkelamý hep senden bekler / Mübarek adam, birde sen önce davran da alýþkanlýðýný bozuver Dedi: Bunca derdi gamý Mevla'm bana mý verdi? / Dedim: Biliyorsun herkesin vardýr bir derdi / Kimi dýþarý sýzar kimi de durmadan içeri Falan öldü duydun mu? Dün mevlidi vardý / Yok caným sende, onun daha çok hayali vardý Bazý insanlar öksürse anýnda alýr bin beðeni / Bazý insanlar ölse mezarýna olmaz on geleni / Bilen varsa söylesin, nedir bunun sebebi? Dedi: Demek gidiyorsun artýk, haydi yolun açýk ola / Zor gelmeyecekse eðer, son bir kez gülümse ki aklýmda kala Saç sakal karýþmýþ birbirine / Altta pantolonun dizi yýrtýk / Merakýmdan sordum yanýmdakine / Dedi: Günümüzün modasý bu artýk Yaradan herkese evvelde beyaz bir sayfa lütfeder / Lakin insanoðlu onu hoyratça kullanýr da ahirde mahveder Ýskilip Belediyesi iftar çadýrý hazýrlýklarýný tamamlýyor Ýskilip Belediyesi her yýl Ramazan ayýnda kurulan iftar çadýrý hazýrlýklarýna devam ediyor. Belediyenin öncülüðünde ve hayýrseverlerin destekleri ile Ramazan ayý boyunca her gün ortalama 700 kiþinin orucunu açtýðý iftar çadýrýnýn eksiksiz hizmet vermesi yapýlan çalýþmalarda son aþamaya gelindi.ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre iftar çadýrýna maddi destekte bulunmak isteyen hayýrseverlerin Belediyenin numaralý telefonundan bilgi almalarý ya da Belediye Yazý Ýþleri Müdürlüðüne baþvurmalarý gerektiði ifade edildi.

5 5 Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde EKT tedavisi baþladý Müftü Aþýk Denizli'ye uðurlandý Çorum Müftüsü iken Denizli Büyükþehir Müftülüðü atanan Mehmet Aþýk düzenlenen törenle uðurlanndý. Müftü Mehmet Aþýk için Ýl Müftülüðü bahçesinde uðurlama töreni düzenledi. Törene Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, müftü yardýmcýlarý ve din görevlileri katýldý. Görev yaptýðý süre içerisinde müftü yardýmcýlarý, müftülük personeli, vaizler, ilçe müftüleri, imamlar, Kur'an Kursu hocalarý ve diðer tüm görevlilerle uyum içinde çalýþtýklarýný ve din hizmetlerini en ücra köþelere kadar götürmenin gayreti içerisinde olduklarýný belirten Aþýk, Çorum Valiliði, Belediye, tüm kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve Çorum halkýyla da uyumlu bir çalýþma sergilediklerini kaydetti. Çorum'a hiçbir ayrým yapmadan hizmet verdiklerini ifade eden Aþýk, "Din hizmetlerini þartlarýmýzý zorlayarak, mesai mefhumu gözetmeksizin yürütmenin gayretinde olduk. Siyasi ayrým yapmadýk. Ýnsan ayrýmý, ýrk ayrýmý, mezhepsel ayrýcalýk yapmadýk. Kardeþliði, birliði öne çýkarttýk. Özellikle çocuklara, gençlere önem verdik. Çünkü gelecekte toplumu bu çocuklar yönetecek. Arkamýzda iyi yetiþmiþ bir nesil býrakmak için þartlarýmýzý zorladýk" dedi. Aþýk, bundan sonra da tüm Çorumlulara kapýsýnýn ve gönlünün açýk olduðunu dile getirerek, Çorum'u asla unutmayacaðýný söyledi.konuþmasýnýn ardýndan kendisini uðurlamaya gelenlerle vedalaþan Müftü Aþýk daha sonra Denizli'ye doðru yola çýktý. Yýlmaz MERT Saðlýk Bakanlýðý- Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde halk arasýnda þok tedavisi diye bilinen Elektrokonvulsif Terapi (EKT) uygulanmaya baþlandý. Anestezi altýnda elektrik akýmý ile kontrollü epileptik nöbet oluþturulan bu uygulama, psikiyatride kullanýlan en etkin tedavi yöntemlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Psikotik özellikli depresyon, Bipolar Bozukluk, katatonik durumlar ve ilaç tedavisine yanýt alýnamayan bazý ciddi olgularda etkili oluyor. Özellikle bu hastalýklarýn yüksek kendine (intihar etme riski) ve çevreye zarar verme riski içeren, yememe içmemeye baðlý olarak genel týbbi durumlarýnda bozulma olan, daha önce EKT'den fayda görmüþ hastalarda tercih edilmekte. EKT uygulanabilmesi için en az iki psikiyatri hekiminin EKT yapýlmasýnýn uygun olduðunu belirtmesi, hasta ve yakýnýnýn uygulamaya izin vermesi gerekmekte. Bu sayýlan aðýr psikiyatrik hastalýklarýn tedavisi görece hýzlý ve güvenli bir þekilde yapýlabilmekte. Bu sayede 300'e yakýn hastanýn Ankara, Samsun ve Tokat'a sevkine gerek kalmayacaðý düþünülüyor. Çorum Belediyesi mobil cihazlarda Çorum Belediyesi, e-belediyecilik anlayýþýyla vatandaþlara mobil cihazlarla zaman ve mekana baðlý kalmaksýzýn hizmet veriyor. Mobil uygulama ile ilgili açýklama yapan Çorum Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, "Vatandaþlar, internet uyumlu cep telefonlarý ve diðer mobil aygýtlardan "mobil.corum.bel.tr" adresine girerek tüm süreçleri cebinden takip edebiliyor ve belediyeyle ilgili tüm tahsilât bilgileri, tahakkuk bilgileri, gelirler ve giderlere hýzlý bir þekilde eriþebiliyor" dedi. EKLENTÝ VE UYGULAMA KURULUMU GEREKMÝYOR Mobil cihazlara hiç bir eklenti ve uygulama kurulumu gerektirmeyen mobil sitenin kullanýmý da bir o kadar kolay. Mobil sitenin herkes tarafýndan rahatlýkla kullanýlmasý için kolay ve sade bir þekilde tasarlandýðýný söyleyen Yabacýoðlu, kullanýcýlar tarafýndan yoðun ilgi gören e- Belediye modülünde yer alan Borç Sorgulama ve Ödeme, Haberler ve Duyurular, Ýhale Sorgulama, Webden Ýstek Þikayet ve Hizmet Birimi modüllerinin yaný sýra Çorum Ýli mobil harita, hava durumu, kent içi ulaþým, nöbetçi eczaneler ve þehirler arasý ulaþým ücretleri gibi bilgilere de mobil site üzerinden ulaþmanýn mümkün olduðunu ifade etti. Kullanýcýlar mobil siteden "Belediye TV" videolarýný izleyip haberleri güncel olarak takip edebilecekler. Güçlü bir altyapýya sahip olan mobil site, kentle ilgili haberlere, fotoðraflara ve videolara hýzlý bir þekilde eriþim saðlamakta.çorum Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü mobil sitenin genel özellikleri hakkýnda þu bilgileri veriyor:"þikâyet ve öneriler anlýk olarak ilgili birimlere gönderilebilmekte. Ýhale bilgileri sorgulanabilmekte. Borç sorgulama ve ödeme iþlemi yapýlabilmekte. E-rehberde acil telefonlar, saðlýk kurumlarý eðitim kurumlarý gibi bilgilere eriþim saðlanabilmekte. Belediye haberleri, etkinlikler ve video haberlere ulaþýlabilmekte. Vefat edenler, "Vefat Ýlanlarý"nda görüntülenebilmekte. Tamamlanmýþ ve devam eden projeler takip edilebilmekte. Çaðrý merkezine mobil site üzerinden eriþim saðlanabilmekte." Ramazan davulcularý sahura mehter marþý ile kaldýracak Geçtiðimiz yýllarda halktan gelen þikayetler üzerine sahurda davul-zurna ile oyun havasý çalýnmasýný yasaklayan Çorum Belediyesi, davulculara mehter marþý ile vatandaþlarý sahura kaldýrma ve ayný ritmde davul çalma zorunluluðu getirdi. Karar üzerine Çorum Belediyesi 4 yýldýr Ramazan davulcularýna bazý marþlarý öðretmek için her yýl kurs düzenliyor. Davulculara mehter marþý eðitimini Çorum Belediyesi Mehter takýmý Komutaný ve Zabýta Müdürlüðü Komiseri Selahattin Delice veriyor. 18 Haziran Perþembe Günü baþlayacak Ramazan ayýnda görev alacak Ramazan davulcularýna ayrýca Osmanlý Fesi, Davulcu Gömleði ve üzerinde resmi kimlik bilgilerinin yer aldýðý Ramazan Davulcusu Kimlik Kartý zorunluluðu getirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nde 3 gündür devam eden eðitimin son gününde Ramazan Davulcularýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Zabýta Müdürü Mustafa Kanat ziyaret etti. Çorum Belediyesi olarak Ramazan ayýna hazýr olduklarýný dile getiren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ramazan Kültürü'nün yaþatýlmasý amacýyla davulcularýn saðlýklý bir ortamda çalýþma yapmalarýný önemsediklerini söyledi. Candan, gelecek yýl Ramazan Davulcularýnýn kýyafetlerinin tamamlanmasý için þalvar giyeceklerini de sözlerine ekledi. Uzaktan bakýldýðýnda kimin Ramazan Davulcusu olduðunun anlaþýlmasýnýn yaný sýra kýyafetleri ile de Osmanlý kültürünün yaþatýlacaðýný ifade eden Candan, davulculardan kendi mýntýkalarýnýn dýþarýsýna çýkmamalarýný ve erkenden vatandaþý uyandýrmamalarýný istedi. Erdal Eser baþkanlýðýnda Bekir Þimþek ve Bekir Keçeci'den oluþan ekip Ramazan Davulcularý'nýn sözcüsü olarak seçildi. Osmanlý geleneðini sürdüren Ramazan Davulcularýnýn sözcüsü Erdal Eser, Belediye tarafýndan kendilerine hiçbir ücretin ödenemediðini belirterek, Ramazan ayýnýn ortasý ve sonunda her davulcunun kendi mýntýkasýnda vatandaþlardan bahþiþ toplayacaklarýný bildirdi. Bahadýr YÜCEL Þüpheli çantadan bakýn ne çýktý Bahabey Caddesine býrakýlan valiz polisi alarma geçirdi. Olay, Bahabey Caddesinde bir iþ merkezi önünde meydana geldi. Ýþ merkezinin önünde bulunan çöp konteynýrýnýn önünde kaldýrýmda duran valizin þüpheli olduðu gerekçesiyle polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniþ güvenlik önlemi alýrken, olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Ekipler þüpheli valize dikkatli bir þekilde yaklaþtý. Valiz açýlýp kontrol edildiðinde içerisinden þiþme bot çýktý. Olay sonrasý çevredekiler rahat bir nefes aldý. Olayý izleyen vatandaþlar bomba imha ekip görevlisi alkýþ ve ýslýklar ile tebrik ettiler. Yýlmaz MERT

6 6 ÝHEM'in yýlsonu sergisi göz kamaþtýrdý Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi (HEM) ve Akþam Sanat Okulu (ASO) tarafýndan "Karma El Sanatlarý" yýl sonu sergisi açýldý. Alanýnda Türkiye'nin en büyüðü olan Ýskilip HEM'in eðitim-öðretim yýlý sergisinin açýlýþýna Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýlçe Garnizon Komutaný Yarbay Çetin Öcal, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclis Üyesi Üzeyir Esenkaya, STK temsilcileri, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayýda davetli katýldý. ÝHEM'in bahçesinde yapýlan açýlýþta konuþan Ýskilip ÝHEM Müdür Vekili Abdullah Ök, Halk Eðitim Merkezleri'nin kurs faaliyetleri düzenleyen yaygýn eðitim kurumlarý olduðunu ifade ederek, "Kuruluþundan bu güne her geçen gün büyüyerek geliþen Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi, eðitim içerisinde üretim yapan atölyeleri ile yaygýn eðitimin amacýna ulaþmasýnda büyük katkýlar saðlamaktadýr. Türk Milli Eðitiminin temel amaç ve ilkeleri doðrultusunda yaygýn eðitim ile mesleki eðitimi kurumsallaþtýran, çaðdaþ insan anlayýþý ile bütün yenilikleri topluma aktaran ve bu þekilde toplumsal mutluluðu ve kalkýnmayý hedefleyen bir kurum olan Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi diðer Halk Eðitimlere de örnek olmaktadýr. Halk Eðitim Merkezimiz; ayakkabý atölyesi, mobilya atölyesi, sepet-hasýr örücülüðü atölyesi, aðaç oymacýlýðý ve sedef kakma atölyesi, deri giyim ve çanta atölyesi ve diðer atölyeleri ile mesleki ve teknik kurslar vermekte iþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu çýrak, kalfa ve ustalarýn yetiþtirilmesi ve geliþtirilmesini de saðlamaktadýr. Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi,bir taraftan her yýl yüzlerce kiþiyi eðiterek meslek sahibi yaparken, ürettiði çok sayýdaki ürünü de yurt içine pazarlamaktadýr. Kamu kurum ve kuruluþlarýn yoðun ilgi gösterdiði Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi bu sipariþleri yetiþtirmekte, öðrenci ve kursiyerler bu çalýþma temposu içinde uzun yýllarda elde edecekleri tecrübeleri daha kýsa sürede kazanmaktadýrlar. Halk Eðitim Merkezimiz; bunlarýn yanýnda halkýn ihtiyaç duyduðu kurslarý açmakta olup, onlarýn eksik eðitimlerinin tamamlanmasýna yardýmcý olmaktadýr. Bu amaçla Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi yýl boyunca kurslar açmakta, seminerler ve konferanslar vermektedir" dedi. Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü olarak eðitim-öðretim yýlýnda 161 adet kurs düzenlediklerine de deðinen Ök, "Bu kurslardan þimdiye kadar 1864 erkek ve 1066 bayan olmak üzere toplam 2930 kiþi yararlanmýþtýr. Amacýmýz daha çok vatandaþýmýzýn bu kurslardan yararlanmasýdýr. Çalýþmalarýmýz bu yönde devam etmektedir. Ýþte bugün burada bir yýl boyunca büyük bir özveri ve titizlikle hazýrlanan çalýþmalarýn sonucu olarak toplanmýþ bulunmaktayýz. Genç kursiyerlerimizin, genç kýzlarýmýzýn ve bayanlarýn hazýrlamýþ olduðu kültürel zenginliðimizin el emeði göz nuru çalýþmalarý biraz sonra göreceðiz. Bu serginin hazýrlanmasýnda gece gündüz demeden, büyük bir özveri ile çalýþan çalýþma arkadaþlarýma ve kursiyerlere teþekkür ediyorum. Ayrýca bu kurslarýn düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda bize her zaman destek olan, Kaymakamýmýz Þuayib Gürsoy'a, Belediye Baþkanýmýz Recep Çatma'ya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Mustafa Selvi ye ve ismini sayamadýðým herkese teþekkür eder, bu günümüzde bizleri yalnýz býrakmayarak sergimize teþrif eden herkese sonsuz þükranlarýmý ve saygýlarýmý sunarým" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan serginin açýlýþ kurdelesi Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Garnizon Komutaný Çetin Öcal ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi tarafýndan kesildi. Serginin açýlýþýnda kýsa bir açýklama yapan kaymakam Gürsoy ise, sergide emeði geçen herkese teþekkür etti. Ayakkabý, mobilya, aðaç iþleri, aðaç oymacýlýðý, sedef kakma, derimont ve diðer el sanatlarý ürünlerinden oluþan sene sonu sergisi misafirler için hazýrlanan kokteyl sonrasý son buldu. Çöpten elektrik üretecekler Çorum'da çöpten elektrik üretecek tesis kurulacak. Karapürçek köyünde kurulacak tesis için bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Tesisin tanýtýmý Ticaret ve Sanayi Odasý'nda yapýlan basýn toplantýsýnda gerçekleþtirildi. Hollandalý Viatech Þirketi CÝO'su Gerard Sijl, Çorum'a kurulacak olan ve çöpten elektrik üreten tesis hakkýnda bilgiler aktardý. Almanya patentli çöpten enerji üretiminin çevreye de büyük katkýsý olduðunu söyleyen Sijl, kendilerini davet eden Çorumlu iþ adamlarý ile anlaþmalarý halinde 2 yýl içerisinde ilk etapta yaklaþýk 4 hektarlýk arazi olmak üzere 12 hektarlýk alanda tesisi kuracaklarýný ve bu tesiste günlük brüt 400 ton çöpten elde edilen net 250 ton çöpü iþleyerek enerji üretilebileceðini dile getirerek, 1 ton çöpten 2.2 megavat elektrik üretimi saðlanabildiðini söyledi. Berlin'de bulunan tesisin 60 milyon Euro'ya mal olduðunu kaydeden Sijl, Çorum'daki çöp miktarýna ve kurulacak tesise göre maliyetlerin deðiþeceðini, elektrik üreten tesisin 3 ila 5 yýl içinde maliyetini karþýlayacaðýný dile getirdi. Merkeze baðlý Karapürçek köyü yakýnlarýnda bulunan çöp arazisini de gezip gördüklerini ifade eden Sijl, çöpten elektrik üretecek tesisin ilk etapta 2 hektarlýk alanda kurulacaðýný, çöp miktarýna göre de 12 hektarlýk alanda modüler olarak büyütülebileceðini ve tesiste yaklaþýk 100 kiþinin istihdam edileceðini açýkladý. Aksu Makine Sahibi Tevfik Akpýnar ise, farklýlýk yaratmak için farklý olmak gerektiðini söyleyerek, çevreye büyük zararý olan her türlü atýk çöpü bu kurulacak tesisle elektriðe dönüþtüreceklerini, hem çevreyi koruyacaklarýný hem de Çorum Belediyesi'nden elektrik üretmek üzere çöpleri satýn alarak Çorum ekonomisine de büyük katký saðlayacaklarýný vurgulayarak, iþ adamlarý olarak devlet desteði almadan bu tesisi Çorum'a kazandýracaklarýný kaydetti.yýlmaz MERT Traktör sayýmýz bir ayda 65 adet arttý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2015 Nisan ayýnda traktör sayýsýnda Manisa'nýn, 79 bin 16 adetle birinciliðini korurken, aylýk artýþta Konya'nýn 436 adetle ilk sýrayý aldýðýný bildirdi. Çorum ise ondördüncü sýrada yer aldý. Çorum'da traktör sayýsý bir önceki aya göre 65 adet arttý. Mart ayýnda 36 bin 552 olan traktör sayýsý nisanda 36 bin 617'ye yükseldi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Konya'nýn traktör sayýsýnda Manisa'ya gittikçe daha fazla yaklaþtýðýný, son 3 yýlda, Konya'nýn Manisa ile arasýndaki farký 3 bin 277 adetten 894 adede indirdiðini belirtti. Þemsi Bayraktar, traktör sayýsýnýn 2015Nisan ayýnda, 2015 Mart ayýna göre, 6 bin 698 adet artarak 1 milyon 640 bin 62 adetten 1 milyon 646 bin 760 adede yükseldiðine dikkati çekti. TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, traktörde iller arasýnda 2015 yýlýnisan ayýnda en fazla artýþýn436 adetle Konya'da, 259 adetle Manisa'da, 250 adetle Denizli'de, 249 adetle Ýzmir'de, 205 adetle Balýkesir'de, 198 adetle Bursa'da, 177 adetle Afyonkarahisar'da, 175'er adetle Aydýn ve Sakarya'da, 166 adetle Gaziantep'te, 155 adetle Yozgat'ta, 151 adetle Ankara'da görüldübildirdi. Bayraktar, traktör sayýsý Nisan ayýnda, Kayseri'de 149, Aksaray'da 143, Sivas'ta 135, Nevþehir'de 131, Muðla'da 127, Niðde'de 126, Çanakkale'de 121, Antalya'da 114, Adana'da 112, Þanlýurfa'da 110, Mersin'de 108, Diyarbakýr'da 107, Eskiþehir'de 103 adet arttýðý bilgisini verdi. -TRAKTÖR SAYISINDA ARTIÞ VE AZALIÞ- LAR- Traktör sayýsýnýn Nisan ayýnda, Bingöl'de 9, Yalova'da 6, Karabük, Giresunve Bayburt'ta 3'er, Rize'de 1 adet artarken, Trabzon'da 2, Ordu'da 3 adet azaldýðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Traktör sayýsýnda Manisa 79 bin 16 adetle birinciliðini sürdürürken, Konya 78 bin 122 adetle ikinci, Balýkesir 57 bin 776 adetle üçüncü, Ýzmir 57 bin 193 adetle dördüncü, Bursa 56 bin 915 adetle beþinci sýrada bulunuyor. Ankara 48 bin 695, Samsun 47 bin 769, Adana 47 bin 526, Denizli 44 bin635, Antalya 42 bin 599, Aydýn 39 bin 958, Afyonkarahisar 38 bin 99,Tokat 38 bin 96, Çorum 36 bin 617, Sakarya 33 bin 579, Þanlýurfa 33 bin 225, Mersin 31 bin 77, Kütahya 30 bin 903, Çanakkale 30 bin 17 traktöre sahip durumda. Edirne'de 29 bin 757,Yozgat'ta 29 bin 408, Sivas'ta 28 bin 253, Tekirdað'da 28 bin 50, Muðla'da 27 bin 812, Gaziantep'te 27 bin 569, Kastamonu'da 26 bin 532, Kayseri'de 25 bin 672, Ýstanbul'da 21 bin 678, Diyarbakýr'da 21 bin 305, Eskiþehir'de 20 bin 718, Malatya'da 20 bin 548 traktör var. Hatay'da 19 bin 861, Burdur'da 19 bin 780, Isparta'da 19 bin 721, Nevþehir'de 19 bin 589, Bolu'da 19 bin 480, Kýrklareli'nde 19 bin 126, Amasya'da 18 bin139, Kahramanmaraþ'ta 18 bin 24, Kars'ta 17 bin 365, Uþak'ta 16 bin 905, Aksaray'da 16 bin 833, Erzurum'da 16 bin 347, Niðde'de 15 bin 445, Osmaniye'de 15 bin 113, Kocaeli'nde 14 bin 958, Adýyaman'da 14 bin 19, Çankýrý'da 12 bin 136, Karaman'da 10 bin 197, Kýrþehir'de 10 bin 131, Muþ'ta 10 bin 93 traktör bulunuyor. Traktör sayýsý Bilecik'te 9 bin 873, Düzce'de 9 bin 830, Mardin'de 9 bin 531, Ardahan'da 9 bin 7, Zonguldak'ta 8 bin 974, Elazýð'da 8 bin 820, Kýrýkkale'de 8 bin 450, Sinop'ta 8 bin 159, Van'da 8 bin 108, Aðrý'da 7 bin 551, Erzincan'da 6 bin 239, Batman'da 5 bin 192, Karabük'te 5 bin 162, Kilis'te 5 bin 40'da kalýyor. -TRABZON'DA 184, RÝZE'DE 41 TRAKTÖR VAR- Bartýn'da 4 bin 859, Iðdýr'da 3 bin 828, Gümüþhane'de 3 bin 258, Bitlis'te 3 bin 106, Giresun'da 2 bin 845, Bayburt'ta 2 bin 771, Yalova'da 2 bin 388, Siirt'te 2 bin 359, Þýrnak'ta 2 bin 246, Ordu'da 2 bin 153 traktör var. Traktör sayýsý Tunceli'de 1392'ye, Artvin'de 1146'ya, Bingöl'de 1031'e, Hakkari'de 836'a, Trabzon'da 184'e, Rize'de 41'e kadar iniyor." Bayraktar, Nisanayýnda traktör sayýsýnýn Çanakkale'de 30 bin adedi geride býraktýðýný bildirdi.

7 7 Müftülük Ramazan'a hazýr Ýl Müftülüðü Ramazan ayýndan çeþitli etkinlikler yapacak. Etkinlikler kapsamýnda camilerde mukabale programlarý yapýlacak. Ayrýca 'Enderun Usulü Teravih' ve 'Cumhur Müezzinliði' uygulamasý bu Ramazan'da da yapýlacak. Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, düzenlediði basýn toplantýsýndan Ramazan ayýnda yapýlacak olan etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. Ýl Müftülüðü olarak yaklaþan Ramazan ayý öncesinde tüm hazýrlýklarý tamamladýklarýný kaydeden Tahir Kýlýç, "Rahmet, bereket, oruç ve Kur'an ayý Ramazan'ýn dolu dolu geçmesi için bir dizi program hazýrladýk. Ramazan ayýnda görev alanlarýmýzýn baþýnda camiler geliyor. Ramazan'da cami denilince de akla vaaz ve sohbetler. Geliyor. Mübarek Ramazan ayý öncesinde camilerimizin onarým ve temizliklerini tamamladýk. Din görevlilerimizle gerçekleþtirdiðimiz toplantýlarla da hazýrlýk çalýþmalarýný tamamladýk. Bu yýl Ramazan ayýnda "Vakit Ýyilik Vakt ibu Ramazan ve Her Zaman" konusu merkeze alýnacak, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý her yýl Ramazan ayý geldiðinde Ramazanýn manevi rahmet iklimini fýrsat bilerek bir konuyu toplumumuzun gündemine taþýmaya çalýþýyor. Bizde Bu sene 'Vakit Ýyilik Vakti' baþlýðý altýnda bir toplumsal farkýndalýk oluþturmaya çalýþacaðýz. -"RAMAZAN AYI HAZIRLIKLAR TA- MAM"- Ramazan ayý gelmeden önce bütün camilerimizde genel bir temizlik yapýlarak Ramazan ayýna hazýrlandý. Camilerimizdeki aydýnlatma ve ses sistemleri ile klimalar gözden geçirilerek eksiklikler giderildi. Her sene olduðu gibi bu sene de Müftülüðümüz tarafýndan hazýrlanan ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesince bastýrýlan imsakiyeler görevlilerimize ve halkýmýza daðýtýlmýþtýr. Görevlisi olmayan ve tek görevlisi bulunan camilerimizde görevin aksamamasý için geçici görevlendirmeler yapýldý. Bütün camilerimizde teravih namazý yatsý ezaný ile birlikte normal vaktinde kýlýnacak, ilave süre eklenmeyecektir. Merkez camilerimizle minaresi bulunan bütün belde ve köy camilerimizin þerefelerindeki kandiller akþam ezaný ile sabah ezaný arasýnda yakýlacak. Ayrýca Abdibey, Fatih Sultan Mehmet Camii, Çimento Camii, Küçük Sanayi Sitesi Camii, ÇatalhavuzÖzrahman Camii, Düvenci Beldesi ve Akþemsettin Camii ve Düvenci Beldesi Camiindeki mahyalar da belirtilen vakitler arasý ýþýklandýrýlacak. CAMÝLERDE VAAZ PROGRAMLARI Merkez Ulu Camide öðle ve yatsý vakitlerinde vaaz ve irþat hizmeti sunulacaktýr. Ayrýca muhtelif camilerde Ýl vaaz ve irþat kurulu üyeleri tarafýndan, diðer camilerde ise Baþkanlýðýmýz ve Müftülüðümüzce düzenlenen hizmetiçi eðitim kurslarýna katýlan ve bu kurslarda baþarýlý olan cami görevlileri tarafýndan kendi camilerinde vaazlar verilecektir. ÝÞARET DÝLÝYLE VAAZ SÜRECEK Çorum'da ilk defa 2012 yýlýnda Berat gecesi'nde Ulu Cami'de uygulamaya baþlanýlan vaazlarýn iþitme engelli vatandaþlarýmýza iþaret yoluyla anlatýmý her Cuma vaazlarý ile Ramazan ayý boyunca yatsý namazýndan önce yapýlan vaazlarda da devam edecektir. MUKABELE PROGRAMLARI Ramazan ayý boyunca bütün camilerimizde sabah mukabelesi, öðle ve ikindi vakitlerinde de muhtelif camilerimizde mukabele programý cami görevlilerimizce, Hýdýrlýk Kur'an Kursumuzda eðitim gören erkek hafýzlarýmýz ile Ýmam-Hatip Lisesi'nde okuyan hafýz öðrencilerimiz ve dýþarýdan hafýzlýðýný bitirmiþ öðrencilerimiz tarafýndan uygulanacak. CAMÝDE HATÝMLE TERAVÝH Bu yýl Ramazan Ayý'nda Kubbeli,Hýdýrlýk,ÝsaHalife,Azapahmet,Garantievler ve Köroðlu camileri olmak üzere 6 camimizde hatimle teravih namazý kýlýnacaktýr. ÝTÝKÂF Merkez ve köy camilerimizde vatandaþlarýmýzýn müracaatlarý durumunda mülki amirin onayýyla itikafaramazan ayýnýn son 10 günü itikâfa girilebilecektir. SAKAL-I ÞERÝF ZÝYARETÝ YAPILACAK CAMÝLER Murad-Rabi Ulu Camii, Baltalý, Hamit ve Kubbeli Camilerinde Kadir Gecesinde, Abdibey ve Hýdýrlýk Camiinde ise Arefe günü sakalý þerif ziyareti yapýlacaktýr. KADÝR GECESÝNDE AÇIK BULUNDU- RULACAK CAMÝLER Kadir gecesinde Ulu Camii, Kerebigazi, Huzur, Hz. Ali, Ýlim Yayma Cemiyeti, Fatih Sultan Mehmet, Binevler, Ceritoðlu, Dumlupýnar, Bedir, Hýdýrlýk, Selimiye, Veysel Karani, Buhara, Emre, Huzurevi, Devlet Hastanesi, Köy Hizmetleri, Esnafevleri, Pelit,Tevhit, M. Sinan, Velipaþa ve Yörükevler camileri kadir gecesinde sabaha kadar açýk bulundurulacaktýr. Belde ve köylerimizde ise ihtiyaç halinde camiler sabaha kadar açýk bulundurulacaktýr. OSMANLI GELENÝÐÝ ÇORUM'DA YA- ÞAMAYA DEVAM EDECEK Çorum'da geçen 3 yýldýr uygulanan ve büyük beðeni toplayan 'Enderun Usulü Teravih' ve 'Cumhur Müezzinliði' uygulamasý bu yýl da gerçekleþecektir. Osmanlý Devleti zamanýnda uygulanan geleneði Çorum'da yaþatma konusunda kararlýyýz ve Ramazan heyecaný ve mutluluðunu zirveye taþýmayý amaçlýyoruz. Anadolu'da geçen yýl yapýlan uygulamanýn bu yýlda Ramazan ayý boyunca sürecek ve Çorum'da sýrasýyla Huzur Camiinde 23 Haziran 2015 Salý günü Murad-ý Rabi Ulu Camiinde 30 Haziran 2015 Salý günü Akþemsettin Camiinde 07 Temmuz 2015 Salý günü Veysel Karani Camii 14 Temmuz Salý günü olmak üzere 4 camimizde Enderun Teravih Namazý ile Cumhur Müezzinliði uygulamasý yapýlacaktýr. ORUÇLULARA SAYGI GÖSTERELÝM Ramazan ayýnda yapýlan ibadetlerin faziletine tüm halkýmýzýn dikkatini çekiyor ve tüm Çorum halkýna seslenerek bu ayýn oruçlu geçirilmesini tavsiye ediyorum. Günler uzun, ben oruç tutamam düþüncesine kapýlanlarada Allah'ýn oruç tutanlara sabýr vereceðini ifade ediyorum. Oruç tutanlara saygý gösterilmesi gerektiðinin tekrar altýný çiziyor ve Oruç tutmayanlar, oruçlularýn önünde açýktan yiyip içmemeli. Kimsenin sokakta içmesine karýþamayýz ama Müslüman bir ülkede oruç tutanlara karþý saygý göstermek de bir erdem ve nezaket gereðidir. ÝYÝLÝK SOFRASI ÝFTARIDÜZENLENE- CEK Müftülüðümüz ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan 03 Temmuz 2015 tarihinde þehit aileleri ve gaziler ile engellilerin katýlýmýyla "Ýyilik Sofrasý adý altýnda iftar programý düzenlenecek. Hasan Çakmak yönetimindeki Türk Tasavvuf Musikisi konseri ve Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayacak programda Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Ramazan Ayý mesajý ve Türkiye Diyanet Vakfý tanýtým filmi gösteriminin yer alacak ve geleneksel hale gelen iftar daveti verilecektir. NAMAZGÂHTA YATSI VE TERAVÝH NAMAZLARI KILANMAYA DEVAM EDÝ- LECEK Ýlimiz merkez Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi üzerinde bulunan namazgâh, Belediyemiz tarafýndan bakým onarýmdan geçirilerek namaz kýlýnacak hale getirildiðinden Ýl Müftülüðü olarak Çorum'un eski geleneði olan namazgâhta namaz kýlma geleneði bu Ramazanda yatsý ve teravih namazlarý kýlýnacaktýr. CAMÝ VE KUR'AN KURSU BAHÇELE- RÝNDE ÝFTAR PROGRAMLARI DÜZENLE- NECEKTÝR Ýlimizde bulunan ve müþtemilatý müsait olan cami ve Kur'an kurslarýnýn bahçelerinde Ýmam-Hatip, Müezzin-Kayyým ve Kur'an Kursu öðreticilerimiz tarafýndan öðrencilerin, zengin fakir vatandaþlarýn katýlýmlarýyla iftar programlarý düzenlenecek olup, Ramazanda "Vakit Ýyilik Vakti Bu Ramazan ve Her Zaman" sloganý yerini bulacaktýr. RAMAZAN BAYRAMINDA BAYANLA- RIN NAMAZ KILABÝLECEÐÝ CAMÝLER Ýlimiz merkezinde Abdibey, Köy hizmetleri, Kubbeli, Velipaþa, Sancaktar, Azapahmet, Beytepe, Kerebigazi, Zikrullah Camilerinde bayanlarýn namaz kýlmalarý için mekânlar düzenlenmiþtir. FÝTRE VE ZEKAT 2015 yýlý fitre miktarý asgari 11.50'dir. Belirtilen sadaka-i fýtýr da verilecek meblað konusunda bir üst sýnýrýn olmadýðý, ideal olanýn, herkesin hayat standartlarýna göre asgari günlük gýda harcamalarýna denk düþecek bir meblaðýn verilmesi, söz konusu meblaðýn, gýda gibi ayni olarak veya para þeklinde nakdi olarak ödenebilir. Ayrýca; 5601 SMS ile vatandaþlarýmýza fitre hizmeti sunulacaktýr. Her SMS bir fitre miktarýdýr. Zekat için nisap miktarý; gr. Altýn veya gr gümüþ. Bu vesileyle; Çorum halkýnýn Ramazan Ayý'ný tebrik ediyor, ilahi rahmet ve bereketin saðanak saðanak yaðdýðý bu ayýn milletimiz, Ýslam dünyasý ve tüm Ýnsanlýk için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan niyaz ediyorum." Ramazan ayý, 17Haziran 2015 Çarþamba gününü Perþembe gününe baðlayan gece kýlýnacak ilk teravih namazý ve ilk sahurla baþlayacak ve 17 Temmuz 2015 Cuma günü Ramazan Bayramý ile sona erecek. Bahadýr YÜ- CEL Saðlýklý yaþam için yürüdüler Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün düzenlediði "Saðlýklý Yaþam" yürüyüþleri devam ediyor. Yürüyüþün bu seferki duraðý Mehmetçik Parký oldu.bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi'nin koordinasyonunda yapýlan yürüyüþe, Þube Müdürü Dr. Sevil Dirlik Zaman, saðlýk personeli ve Buhara Kadýn Kültür Merkezi sorumlusu Tülay Yýldýran ile kursiyer katýldý. Yürüyüþ parkurunda bir araya gelen katýlýmcýlar tarafýndan "tarzýnýz hareket olsun yaþamýnýz saðlýkla dolsun" baþlýklý pankart açýldý. Etkinlikte ayrýca "Saðlýklý Beslenme ve Fiziksel Aktivite" konulu dövizler de taþýndý. Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü sonrasýnda açýlan stantta, "Saðlýklý Beslenme Önerileri, Kadýnlarda Saðlýklý Beslenme, Ramazanda Beslenme" konulu broþürler daðýtýlarak su ikram edildi. Haber Servisi Eczacýlardan Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyareti Engelli Eðitim Merkezinden Alaca Engelliler Derneðine ziyaret Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi Alaca Engelliler Derneðini ziyaret etti. Derneðin faaliyetleri hakkýnda Dernek Baþkaný Ahmet Görür'den bilgi alan Engelli Eðitim Merkezi üyeleri ve yetkilileri lokali, çalýþma salonunu ve tamir atölyesini gezdiler. Ahmet Görür ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Engelli Eðitim Merkezi yetkili ve üyelerine teþekkür ettiler. Haber Servisi Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar dilediler. Ziyarete Eczacý Odasý Genel Sekreteri Sönmez Çalýþkan, Sayman Ýsmail Çaðlý, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Ünaldý ve Funda Çetintürk Kartal katýldý. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Eczacýlar Odasý yönetimine teþekkür etti. Haber Servisi

8 YAÞAM 8 Ramazan da beslenmeye dikkat! Muz Bir gün Temel ile Dursun Haydarpaþa garýnda tam trene binecekken oradan bir muz satýcýsý geçer. Temel Dursun a derki: -Ula pu da ne olii? Dursun:-Haçen televisyonda gördim. Oaa muz diyiyler Temel, demiþ. Kelime Avý Temel:-O zaman tadýna bi bakalým, demiþ. Ýki muz alarak trene binmiþler. Ýkisi de muzlarýný soymuþlar. Tam Temel bir diþ atmýþ ve tünele girmiþler. Tünelden çýktýktan sonra Temel þok olmuþ: -Haçen Dursun bu muz dedikleri demek böyle olii bir diþ attum, kör oldum sanki!.. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Çanakkale Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Burhan Kütük, ramazan ayýnýn bu yýl da sýcak yaz günlerine rastlamasý sebebiyle oruç tutanlarýn saðlýklarýna daha fazla önem vermesini, iftar ve sahur menüleri konusunda daha dikkatli olmalarýný istedi. Dr. Kütük, oruç tutanlarýn saðlýklarýna dikkat etmeleri ve sýcak havadan daha az etkilenmeleri yönünde þu uyarýlarda bulundu: Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az üç öðünü tamamlamak ve sahur öðününü atlamamak gerekir. Sahura kalkýlmamasý ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlý olduðu unutulmamalýdýr, çünkü bu beslenme tarzý, yaklaþýk saat olan açlýðý, ortalama 20 saate çýkarmaktadýr. Bu da açlýk kan þekerinin daha erken saatlerde düþmesine ve buna baðlý olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadýr. Bu durumun aksine eðer sahur öðünü aðýr yemeklerden oluþursa gece metabolizma hýzý düþtüðü için yemeklerin yaða dönüþme hýzý ve kilo alma riski artmaktadýr. Bu nedenle sahura mutlaka kalkýlmalýdýr. Sahurda süt, yoðurt, peynir, yumurta, tam tahýllý ekmekler gibi besinlerden oluþan hafif bir kahvaltý yapýlabilir ya da çorba, zeytinyaðlý yemekler, yoðurt ve salatadan oluþan bir öðün tercih edilebilir. Gün içerisinde aþýrý acýkma problemi olanlarýn, midenin boþalma süresini uzatarak acýkmayý geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavý gibi yemekleri tüketmesi, aþýrý yaðlý, tuzlu ve aðýr yemeklerle hamur iþlerinden uzak durulmasý uygun olacaktýr. YÝYECEKLERÝ ÇOK HIZLI VE AÞIRI MÝKTARDA TÜKETMEYÝN Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir diðer husus da iftar sofralarý için hazýrlanan yiyecekler ve bunlarýn tüketim miktarlarýdýr. Ýftar sofralarýnda, bir insana yetecek yemeðin iki üç kat fazlasý bulunabilmektedir. Ýftarda kan þekeri çok düþük olduðundan, kýsa sürede çok miktarda besin tüketme isteði doðmaktadýr. Yapýlan en büyük hatalardan birisi de çok hýzlý bir þekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Beyin, doyma emrini yemekten dakika sonra verir. Çok hýzlý yemek yendiðinde bu süre zarfýnda fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenir ve bu durum hem saðlýk açýsýndan risk oluþturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alýmýna zemin hazýrlayabilir. Sýcaklýk ve nem artýþýna baðlý olarak vücut ýsýsý artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum saðlamaya çalýþmaktadýr. Sýcaklýklarýn etkisiyle artan terleme ile birlikte yeterince sývý alýnmazsa su ve mineral kaybý sonucu bayýlma, bulantý, baþ dönmesi gibi saðlýk problemleri yaþanabilmektedir. Günde ortalama en az 2-2,5 litre (12-14 su bardaðý) su içmeye, bununla birlikte Ramazan ayýnda sývý ihtiyacýný da karþýlayacak ayran, taze sýkýlmýþ meyve sebze sularý, sade soda vb. sýk sýk tüketmeye özen gösterilmelidir. Çok sýcak havalarda aþýrý beden hareketi yapýlmasý durumunda vücuttan su ve tuz kaybý daha da artar. Bu gibi durumlarda tuzlu ayran içilmesi önerilir. RAMAZAN'DA BESLENME ÖNERÝLERÝ Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra birer saat ara ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar þeklinde beslenin. Öðünlerinizi sahur ve iftarda yapacaðýnýz iki ana öðün ve iftardan sahura kadar 1-1,5 saat arayla yapacaðýnýz iki üç ara öðün þeklinde düzenleyin. Yemeklerinizi hýzlý yemekten kaçýnýn, yavaþ yavaþ ve iyice çiðneyerek yiyin. Sahur öðününüzü atlamayýn. Sahurda süt, yoðurt, peynir, yumurta, tam tahýllý ekmekler gibi yiyeceklerden oluþan hafif bir kahvaltý yapabilir ya da çorba, zeytinyaðlý yemekler, yoðurt ve salatadan oluþan bir öðün tercih edilebilir. Ýftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltýlýklar veya çorba gibi hafif yemeklerle baþlayýp dakika sonra az yaðlý et yemeði, sebze yemeði veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan þekerini dengeli bir þekilde yükselten besinler (beyaz ekmek, pirinç pilavý gibi glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler yerine bulgur pilavý, kepekli ekmek veya kepekli makarna vb.) tercih edin. Ýftarda aþýrý þerbetli, yaðlý tatlýlar yerine sütlü tatlýlar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlýlarý tercih edin. Susama hissi duymasanýz bile iftarla sahur arasýnda sýk sýk su için. Suya ek olarak kafeinli içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sýkýlmýþ meyve sebze sularý, ýhlamur ve kuþburnu gibi bitki çaylarý tercih edebilirsiniz. Yemekleri piþirme yöntemlerinin de önemli olduðunu unutmayýn. Özellikle ýzgara, haþlama, fýrýn, buðulama gibi saðlýklý yöntemlerle hazýrlanan yemekleri tercih edin. Kavrulmuþ, kýzartýlmýþ ve tütsülenmiþ yemeklerden uzak durun. Ýftardan 1-2 saat sonra kýsa mesafeli yürüyüþler yapmak, sindirime yardýmcý olacaktýr. Beslenme düzenindeki deðiþikliklere baðlý olarak oluþabilecek kabýzlýðý önlemek için sývý alýmýna dikkat edin. Yemeklerde lif oraný yüksek yiyecekler (kuru baklagiller, kepekli tahýllar, sebzeler) ve ara öðünlerde de taze ve kuru meyveler, hoþaf ve kompostolar, ceviz, fýndýk, badem gibi kuru yemiþler tercih edebilirsiniz. (CÝHAN) 20:00 Diriliþ Ertuðrul Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman Þah ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah ýn kararýný beklemektedir: Halep e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir.oyuncular : Engin Altan Düzyatan, Kaan Taþaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Esra Bilgiç, Didem Balçýn Yönetmen : Metin Günay 20:00 Yýlanlarýn Öcü Olaylarýn üzerinden dört ay geçmiþtir. Fatma nýn doðum yaptýðýndan haberdar olan Bayram, çocuðunu görmek için soluðu hastanede alýr. Ancak ortada büyük bir problem vardýr. Ne Fatma ne de Haceli bebeði Bayram a göstermek istemektedir. Diðer yanda, Rýza nýn acýmasýz planýyla yýlanlarýn saldýrýsýna uðrayan Hatçe nin saðlýk durumu tehlikededir. Evlenme kararý alan, Þerife ve Sýrrý yý çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Bayram ve Fatma bir yandan bebekle ilgili velayet kavgasýna tutuþurken bir yandan da korkunç bir gerçekle sarsýlýrlar. Ong Bak 3 19:45 Sinema Anne ve babasý öldüðünden öksüz ve yetim olarak büyütülen Tien, savaþmayý ve dövüþmeyi öðrenmiþtir. Geçmiþte ailesinin öcünü almak için savaþmaya karar veren fakat gittiði yerde hiç beklenmedik olaylarla karþýlaþan Tien, anne ve babasýnýn intikamýný almak için büyük bir hýrsla savaþmaya hazýrdýr.oyuncular : Tony Jaa, Primorata Dejudom, Dan Chupong, Nirut Sirichanya, Petchtai Wongkamlao Yönetmen : Tony Jaa, Panna Rittikrai Muhammed Rýza Pehlevi II. Dünya Savaþý sonrasýnda petrol yataklarýnýn yabancý þirketlere açma politikasý, Muhammed Musaddýk önderliðinde güçlü bir milliyetçi hareketin doðmasýna yol açtý. Mart 1951'de Anglo-Persian Oil Company'nin (AIOC) Ýran'daki mal varlýðýný millileþtirmeye iliþkin bir yasayý meclisten geçirmeyi baþaran Musaddýk hýzla güçlenmeye baþladý. Nisan ayý sonunda Muhammed Rýza Þah, Muhammed Musaddýk'ý baþbakanlýða atamak zorunda kaldý. Aðustos 1953'te Musaddýk'ý baþbakanlýktan uzaklaþtýrma giriþimi boþa çýktýktan sonra Ýran'dan kaçtý. Ancak kýsa süre sonra güç dengesi Amerika Birleþik Devletleri'nin (ABD) desteðiyle Þah'ýn lehine deðiþti. ABD'nin desteklediði Musaddýk karþýtlarýnýn yarattýðý karýþýklýklarýn ardýndan geri dönerek yeniden iktidarý devraldý ve Musaddýk tutuklandý (Ajax Operasyonu).[1] Ardýndan Musaddýk'ýn millileþtirme politikasýna son verdi ve bir dizi antlaþma imzaladý. Batý'yla ekonomik ve siyasi iþbirliðini artýrmaya özen gösterdi. 1955'te Ýran'ýn Baðdat Paktý'na katýlma kararýný aldý. 1957'de CIA destekli gizli polis örgütü SAVAK'ý kurdurdu.batý dünyasýndan aldýðý destekle konumunu pekiþtirdikten sonra 1961'de meclisi de daðýtarak bütün yetkileri elinde toplayan Muhammed Rýza, 1963'te, büyük toprak sahipleri ve Þii din adamlarýnýn gücünü kýrmak amacýyla, ABD desteðiyle Beyaz Devrim adýný verdiði bir ulusal kalkýnma programý uygulamaya giriþti. BOHÇA BÖREÐÝ Malzemeler 3 Adet Yufka 3 Adet Yumurta 1 Su Bardaðý Sývý Yað 1/2 Kg Ispanak Yapraklarý 100 gr Beyaz Peynir Yeteri kadar tuz 2 Yemek Kaþýðý Susam 1 Çay Kaþýðý Kýrmýzý Pul Biber Yemeðin Tarifi lspanak yapraklarýný yýkayýp ince kýyýn.üzerine çok az tuz serperek ovun. Peyniri ezip ýspanaklara ilave ederek harç yapýn. Yumurta ve sývý yaðý boza kývamýna gelinceye kadar çýrpýn.yufkanýn birini tezgaha yayýn.üzerine yumurtalý karýþýmdan sürün.üç katý üst üste harçla sývayýn. Yirmiye yirmi santimetre kareler halinde kesin. Ortalarýna ýspanaklý harçtan koyup bohça þeklinde kapatýn.yaðlanmýþ fýrýn tepsiye dizin.üzerine biraz yumurtalý karýþýmdan sürerek susam serpin. 180 derecedeki ýsýtýlmýþ fýrýnda pembeleþinceye kadar piþirin. Servis tabaðýna alarak servise sunun. Aklýn yoksa yandýn, ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki. Hz. Mevlana 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Ong Bak 3 21:40 Yaþamak Ýçin Öldür 23:45 Bunu Konuþalýum 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:00 Herbie Tam Gaz 20:45 Yedi Bela Hüsnü 22:45 Kabe Yollarýnda 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:45 Sinema 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Poyraz Karayel 23:45 Güllerin Savaþý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:40 Havadan Türkiye 19:50 Cevdet Saati 20:00 Diriliþ Ertuðrul 23:15 Gündem Ötesi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Sungurlar 23:00 Ötesiz Ýnsanlar

9 Vatandaþ Ramazan'da otobüs saatlerinde düzenlenme istiyor Çöplük Çarþýsý içerisinde faaliyetlerini sürdüren çok sayýda esnaf Ýl merkezindeki otobüs saatlerinin yeniden düzenlenmesini talep etti. Çorum'da yarýn baþlayacak olan Ramazan ayý nedeniyle bir çok iþyerinin sahur vaktine kadar faaliyetlerine devam edeceðini, ayrýca Belediye'nin Ramazan Sokaðý gibi etkinlikleri, Akþemsettin Camii ve Namazgah baþta olmak üzere Kubbeli, Hýdýrlýk, Ýsa Halife, Azapahmet, Garantievler ve Köroðlu Camileri'nde Hatimle Teravih Namazý kýlýnacaðýný hatýrlatan esnaf Teravih Namazý'nýn bitiþ saatinin ardýndan vatandaþlarýn çarþýyý gezmeden evlerine gitmek zorunda kalacaðýný veya 23.00'da sona eren otobüse yetiþemeyeceðini hatýrlattý. Konu ile ilgili olarak Çöplük Çarþýsý'nda bulunan bir kahvehane önünde toplanan esnaf adýna açýklama yapan Ýbrahim Yýlmaz, ilimizde otobüslerin 23.00'de son seferlerini yaptýðýný, hiç olmazsa Ramazan ayýna özel sefer sayýlarýnýn 00.30'a kadar uzatýlmasýný talep ettiklerini dile getirdi. Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte deðiþik bölgelerden camilere gelen vatandaþlarýn evlerine dönmekte sýkýntý yaþadýðýný kaydederek esnafýn da müþteri azlýðý nedeniyle iþyerini erken kapamak durumunda kaldýðýný anlatan Yýlmaz, bu konuda Belediye yetkililerden destek beklediklerini anlattý. Konuyla ilgili açýklama yapan Mehmet Sorkun ise Binevler'den merkeze geldiðini ve otobüs seferi olmadýðý için Çorum'da gibi hayatýn durduðunu kaydetti. Sorkun da otobüs seferlerinin saatinin ileri bir saate alýnmasý gerektiðini açýkladý. Emekli Öðretmen Þahin Keleþ ise farklý bir öneri getirerek sadece Ramazan ayýnda deðil her zaman gece 23.00'den sonra özellikle bazý güzergahlara saatte 1 olmak üzere ek otobüs seferleri yani nöbetçi otobüs gibi bir uygulamanýn olabileceðini kaydetti. Aktif Eðitim -Sen Ýl Temsilciliði açýldý eden Bahçe, eðitim alanýndaki bu geliþmelerin herkesi etkilediðini kaydetti. "Bu ülke hiç kimsenin babasýnýn çiftliði deðildir" diyen Genel Baþkan Bahçe, þunlarý söyledi: "Bu ülkenin okullarý hiçbir kiþi ya da kurumun emir erlerinin çalýþtýðý okullar ve kurumlar deðildir. Vatan evlatlarý da hiçbir kesimin dolgu malzemesi deðildir. Vatan evladý dünya standartlarýnda eðitim almayý hak eder ve biz eðitim çalýþanlarý da dünya standartlarda, iyileþtirilmiþ ortamlarda ve medeni dünyanýn vaat ettiði sosyal aleyhine atýlmýþ adýmlardýr. Bakanlýða ve Bakan'a sýnýf geçme notu olarak 40,83'ü verdik. Milletimiz bu notu vererek onlarý sýnýfta býraktý. Ümit ediyoruz yeni dönemde yeni Milli Eðitim Bakanlarý, yeni yönetim anlayýþlarý siz deðerli eðitim çalýþanlarýnýn görüþ ve önerilerini dikkate alacak, hissiyatýna önem verecektir. Aksi takdirde bu millet kendisine deðer vermeyen herkesi sýnýfta býrakmayý her dönemde bilmiþtir, baþarmýþtýr. Eðitim öðretim yýlýný Bakanlýk olarak sýnýfta kalmýþ olarak tamamlasak da öðrenci ve öðretmenlerimiz ile bütün eðitim camiamýzýn sýnýf geçebilecekleri en yüksek notu hak ettiklerine inanýyoruz." Aktif Eðitim-Sen Çorum Temsilcisi Adem Yücel ise, yaptýklarý faaliyetleri anlatarak, sendikalarýnýn gün geçtikçe büyüdüðünü ifade etti. Siyasetten uzak bir haklarla görev yapmayý hak ediyoruz. sendikacýlýk anlayýþý yürüttüklerini ve sosyal Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliði'nin yeni hizmet binasý, sendika genel baþkaný Osman Bahçe'nin katýldýðý törenle hizmete açýldý. Sendikanýn Segam Ýþ Merkezi'ndeki yeni hizmet binasý, Aktif Eðitim -Sen Genel Baþkaný Osman Bahçe, genel merkez ve çevre illerden gelen yöneticiler ile çok sayýda davetlinin katýldýðý törenle açýldý. Açýlýþta yaptýðý konuþmada eðitim alanýndaki sorunlara deðinen Genel Baþkan Bahçe, binlerce müdürün görevinden alýnýp, yerine tecrübesiz ve bilgisiz insanlarýn getirildiðini söyledi. Ülkemizde son dönemlerde eðitimin omurgasýyla oynandýðýný ifade Bu haklar alýnýncaya kadar bu mücadeleler devam edecektir." Bir eðitim-öðretim yýlýnýn daha sona erdiðini dile getiren Bahçe, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Sendika olarak bu sene Bakanlýðýn karnesini çýkardýk. Hiç kimse bu ülkede hesapsýz ve kitapsýz deðildir, sorgudan ve sualden muaf deðildir. Keyfi olarak kontrolsüz her türlü adýmý atabilme hak ve yetkisine sahip deðildir. Bu çerçevede eðitimci dostlarýmýzla birlikte Bakanlýðýn karnesini çýkardýk. Karnede gördük ki milletin hayrýna atýldýðýný düþündüðümüz adýmlar milletimizin büyük kesiminin, çocuklarýmýzýn ve eðitim yuvalarýmýzýn sendikacýlýk amacýyla çalýþmalarýna devam ettiklerini söyledi. Yücel, "Eðitim ve öðretim konusunda sendikacýlýða adýmýnýn atan Aktif Eðitim-Sen, gün geçtikçe geliþiyor ve büyüyor, adýndan söz ettiriyor. Bugün de Çorum'da temsilciliðimizi açmanýn mutluluðu içerisindeyiz. Söz verdiðimiz gibi siyasetten uzak, sosyal sendikacýlýk adýna haklýnýn ve doðrunun yanýnda hareket eden, birleþtirici, bütünleþtirici bir anlayýþla çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan kurdele kesilerek sendika temsilciliðinin açýlýþý yapýldý. Anaç'tan, muhtarlara teþekkür AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, 7 Haziran Genel Seçimlerinde muhtarlarýn saðladýðý katkýlar nedeniyle mahalle muhtarlarýna teþekkür ziyaretleri gerçekleþtirdi.bu kapsamda Kale, Buhara, Bahçelievler, Ulukavak ve Akkent Mahalle Muhtarlýklarý'na düzenlenen ziyaretlere AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç ile birlikte Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Yasin Özübek, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Hallý, Emre Ceylan katýldý. AK Parti'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyaretlerde muhtarlar ile bir süre görüþen Anaç, 7 Haziran'da gerçekleþen seçimlerin Çorum'da sükunet ve huzur içerisinde yapýldýðýný hatýrlatarak, seçim gününün Pazar günü olmasýna raðmen muhtarlarýn muhtarlýklarý açtýðýný ifade etti. Muhtarlara teþekkür eden Anaç, AK Parti olarak mahalle ayýrt etmeden hizmetlerine ve çalýþmalarýna devam ettiklerini dile getirdi. Öte yandan Perþembe günü itibariyle Ramazan ayýna girdiðimizi belirten Anaç, tüm Müslümanlarýn ve Ýslam aleminin Ramazan ayýný kutladý. Anaç, 7 Haziran Pazar günü yapýlan seçimlerde Çorum'da huzur ve sükûnet içerisinde saðlýklý bir ortamda seçmenlerin iradelerini sandýða yansýtmalarýnda, seçmenlere Pazar günü muhtarlýklarý açarak bir nüfus dairesi gibi hizmette bulunmalarýndan dolayý emeði geçen ve mahallelerdeki tüm seçmenler adýna muhtarlara teþekkür etti. Parti olarak hiçbir mahalleyi ayýrt etmeden hizmetlere, çalýþmalara devam ettiklerini ve devam edeceklerini kaydeden Anaç, mahalle sakinlerinin mahalleleri ile ilgili mahalle baþkanlarýna iletilen sorunlarýn çözülmesine katký saðlamak için gerekli mülki amirliklerle görüþme yapýlarak sorunlarýn giderilmesi için çalýþma yaptýklarýný belirten Anaç, Perþembe günü baþlayacak olan 11 ayýn sultaný olan Ramazan ayýnýn tüm Ýslam alemine, Türkiye'ye ve millete hayýrlar getirmesini temenni etti. 9 RAMAZAN AYINDA BESLENME Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte bireylerin beslenme düzeninde önemli deðiþiklikler olmaktadýr. Üç ana öðün olan günlük beslenme düzeninin iki öðüne indirilmesi ve özellikle hamur iþleri, tatlýlar, kýrmýzý et, ekmek, pilav ve makarna tüketiminin artmasý önemli beslenme deðiþiklikleridir. Oysa oruç tutarken saðlýklý ve çeþitli besin seçenekleri ile yeterli ve dengeli beslenmenin saðlanmasý esas olmalýdýr. Ramazan ayýnda bireylerin yaþ, cinsiyet ve fiziksel aktivitelerine göre günlük almalarý gereken enerji, protein, karbonhidrat, yað, vitamin ve mineral oranlarýnýn deðiþmediði ve bu süre zarfýnda da saðlýðýn korunmasý açýsýndan yeterli ve dengeli beslenmenin gerekli olduðu unutulmamalýdýr. Ramazan'ýn yemek kültürü açýsýndan en bilinen özelliði iftar sofralarýndaki çeþitlilik ve bolluktur. Ýftar sofralarýnda bir insana yetecek yemeðin 2-3 kat fazlasý bulunabilmektedir. Kan þekeri çok düþük olduðundan kýsa sürede çok miktarda besin tüketme isteði doðmaktadýr. Yapýlan en büyük hatalardan birisi de çok hýzlý bir þekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Beyin doyma emrini yemekten dakika sonra verir. Çok hýzlý yemek yendiðinde kilo alýmýna zemin hazýrlar. Ramazan ayýnda en sýk karþýlaþýlan sorunlardan biri de mide içinde bulunan yemek ve asitin yemek borusu içine doðru geri kaçmasý olarak tanýmlanan reflüdür. Tüm bu rahatsýzlýklarýn ortaya çýkmamasý için saðlýklý beslenme önerileri çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. Oruç tutmanýn saðlýklý insanlarýn metabolik dengesinde çok önemli deðiþiklikler yapmadýðý, ancak bazý hastalýklarda (þeker hastalýðý, karaciðer yetmezliði vb.) veya özel durumlarda (hamilelik ve emziklilik) olumsuz sonuçlar doðurabileceði göz ardý edilmemelidir. Kronik hastalýðý olan kiþilerin ilgili uzman hekime danýþmadan oruç tutmalarý sakýncalýdýr. ORUÇ TUTANLAR ÝÇÝN SAÐ- LIKLI BESLENME ÖNERÝLERÝ Ramazan ayý süresince yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. 1-Ramazan ayýnda öðünler; sahur ve iftarda iki ana öðün ile, iftardan sonra saat aralýklarla iki ara öðün þeklinde düzenlenmelidir. 2-Oruç tutanlarýn mutlaka sahur yapmalarý saðlýðýn korunmasý açýsýndan önemlidir. Sahur yemeðinde yumurta, süt, yoðurt, peynir gibi besinlerden oluþan hafif bir kahvaltý yapýlmalý ya da çorba, sebze ve zeytinyaðlý yemeklerden oluþan bir öðün tercih edilmelidir. Ancak gün içerisinde aþýrý acýkma problemi olanlarýn midenin boþalma süresini uzatarak acýkmayý geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavý gibi yemekleri tüketmesi; aþýrý yaðlý, tuzlu ve aðýr yemekler ile unlu gýdalardan uzak durulmasý uygundur. 3-Günde ortalama 2-2,5 litre su içmeye, bununla birlikte enerji verirken sývý ihtiyacýný da karþýlayacak ayran, taze sýkýlmýþ meyve sularý, soda, sebze sularý içmeye özen gösterilmelidir. 4-Yemekler hýzlý deðil, yavaþ yavaþ ve iyice çiðneyerek yenilmelidir. 5-Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra birer saat ara ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar þeklinde beslenilmelidir. 6-Ýftar yemeðinden hemen sonra televizyon veya bilgisayar karþýsýna geçmek, koltukta dinlenmek yerine biraz hareket etmek, kýsa mesafeli yürüyüþler yapmak sindirime yardýmcý olmasý açýsýndan yararlýdýr. 7-Ramazan ayýnda yemeklerin piþirme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ýzgara, haþlama ve fýrýnda yapýlan yemekler tercih edilmeli, kavrulmuþ, tütsülenmiþ ve kýzartýlmýþ besinlerden uzak durulmalýdýr. 8-Beslenme düzenindeki deðiþikliklere baðlý olarak oluþabilecek kabýzlýðý önlemek için, yemeklerde lif oraný yüksek gýdalar (kuru baklagiller, kepekli tahýllar, sebzeler) ve ara öðünlerde de taze ve kuru meyveler, ceviz, fýndýk, badem gibi kuru yemiþler tercih edilmelidir. Ýl Saðlýk Müdürlüðü

10 Safra kesesi taþlarý iltihaplarýnda taný ve tedavi Safra kesesi taþlarý iltihaplarýnda taný ve tedavisi yöntemlerini bu haberde bulabilirsiniz Üsküdar Anadolu Hastanesi Genel Cerrahý Op. Dr. Muharrem Kuzkaya, Safra kesesi karaciðerin hemen alt yüzünde bulunan ortalama 50 ml kadar hacmi bulunan içi boþ bir organ olduðunu dile getirdi. Dört bölümü olduðunu ve bölümlerinin; fundus, korpus, infundibulum (Hartman poþu) ve boyun olduðunu vurgulayan Op. Dr. Kuzkaya, safra kesesinin sistik kanalý ana hepatik kanal ile birleþtikten sonra koledok adýný aldýðýný belirtti. Koledok duodenum ikinci kýtasýnýn arka yüzünden baðýrsaða açýlýr, insanlarýn %90'ýnda duodenum açýlmadan önce pankreasýn ana kanalý ile birleþir. Koledokun birleþir. Sistik kanalýn hepatik kanal ile birleþmesi deðiþik þekillerde olabilir ki bu cerrahi açýdan önemlidir. Sistik kanal çok kýsa olabilir, hiç olmayabilir veya yukarda sað hepatik kanala açýlabilir. Bu gibi anamolilerin safra kesesi ameliyatlarýnda ana safra kanalý yaralanmalarý riskini arttýrmakta olduðunu anlatan Op. Dr. Kuzkaya, safra kesesinin arteri normalde sað hepatik arterden kaynaklanmaktadýr þeklinde açýklamalarda bulundu. Sistik arter de deðiþik anatomik varyasyonlar gösterebilir. Safra sadece karaciðerde üretilmektedir. Safra kesesi ise safra üretim yeri deðildir. Safrayý biriktirme ve kasýlýp salgýlama organýdýr. Karaciðerden günde ortalama ml safra üretilir. Safra kesesi taþlarý safra yapýmý sýrasýnda safra akýþýnýn yavaþlamasý özellikle safra kesesi mukozasýnýn fonksiyon bozukluðu nedeni ile oluþtuðu düþünülmektedir. Safra çamuru oluþumu da ayný þekildedir. Safra kesesi taþlarýnýn oluþumunda 4F dediðimiz kadýn olmak, þiþman olmak, 40 yaþlarýnda olmak, açýk tenli olmak riski arttýrmaktadýr. Hastalarýn 2/3 ünde safra kesesi taþlarý hiç bir þikayete yol açmamaktadýr, ultrasonografi sýrasýnda tesadüfen saptanmaktadýr. Çaðýmýzda safra kesesi taþlarýnýn artýþ göstermesi yaþam tarzý ve beslenme alýþkanlýklarýna baðlý olduðu düþünülmektedir. Safra kesesinde taþ olan hastalarda en sýk þikayet karýn aðrýsýdýr. Tipik aðrý sað üst boþlukta ani baþla, þiddeti yavaþça artar sýrta vurabilir. Hafif baþ dönmesi ve bulantý görülebilir. Ýleri derece safra kesesi iltihaplarýnda karýnda aþýrý hassasiyet, ateþ, bulantý ve kusma görülmektedir. Safra kesesi taþlarý ileri yaþlarda ve baðýþýklýk sistemi zayýflamýþ hastalarda(þeker hastalarý, kalp hastalarý, kanser hastalarý gibi) safra kesesi gangreni ve delinmeleri görülebilmektedir. Safra kesesi taþlarýnýn sýk görülen bir komplikasyonu da koledok dediðimiz ana kanala taþýn düþmüþ olmasýdýr. Ana kanala düþen taþ genellikle duodenuma açýlan dar aðzýna oturmakta olup sarýlýk ve pankreatite yol açabilmektedir. Op. Dr. Muharrem Kuzkaya, safra kesesi taþlarýnýn tedavisinin cerrahi ile mümkün olduðunu belirtti. Temel amaç safra taþlarýný oluþturan patolojik safra kesesi mukozasýnýn tümünün çýkarýlmasýdýr. Safra kesesi iltihaplarý olduðunda safra kesesinin soðutulmasý dediðimiz antibiyotik tedavisi ile enfeksiyonun giderilmesidir. Enfeksiyon giderildikten sonra ameliyat yapýlmaktadýr. Safra kesesi taþlarý ile birlikte týkanma sarýlýðý olduðunda yapýlmasý gereken standart iþlem ERCP dediðimiz endoskopik yöntemle ana safra kanalýndaki taþýn alýnmasýdýr. Bu ERCP iþleminden 3 ile 5 gün sonra safra kesesi ameliyatý yapýlmasý uygundur.safra kesesi taþlarý ameliyatlarýnda altýn standart laparoskopik kolesistektomidir.(kapalý safra kesesi ameliyatý) Kapalý safra kesesi ameliyatý ilk 1987 yýlýnda uygulanmýþtýr. Ameliyat tekniðinde kýsaca karýn içi karbondioksit gazý ile uygun basýnçta (10-14 mm Hg) þiþirildikten sonra 4 adet trokar ile girilerek safra kesesi ve anatomik yapýlarý ortaya konulur. Sistik kanal ve arterine klips konularak kesilmekte ve safra kesesi karaciðer yataðýndan serbestleþtirilip safra kesesi genelde göbekten dýþarý çýkartýlýr. Ameliyat ortalama 30 ile 45 dakika sürmektedir. Kapalý safra kesesi ameliyatlarýnýn %95 i sorunsuz seyretmektedir. %5 oranýnda ise komplikasyonlarý görülmektedir. Görülebilecek komplikasyonlar safra kaçaðý, safra yolu yaralanmasý, kanama, enfeksiyon ve açýða dönmedir. Kapalý safra kesesi ameliyatlarýnda safra yolu yaralanmalarýnda en önemli risk faktörü cerrahýn tecrübesidir. Haber7 TEMÝZLÝK MALZEMESÝ CORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ 10 Temizlik Malzemesi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 8 Kalem Temizlik Malzemesi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Deposu c) Teslim tarihi : sözleþme imzalanmasýna müteakip baþlanacaktýr 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. No: 179 Çorum b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. TSE alýnacak belgeler ve CE belgesi Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: Yetkili Satýcý Belgesi Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplan ve açýklamalarý içeren doküman: Ýhale Gününden Önce Numune Ýstenecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum il Özel Ýdaresi-Plan Proje yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. No: 179 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn No: Resmi ilanlar de Yerli uçakta önemli geliþme ABD merkezli bir uzay ve havacýlýk sistemleri þirketi olan Sierra Nevada Corporation (SNC) en yeni yüzde yüz iþtiraki olan TRJet Havacýlýk Teknolojileri Anonim Þirketi'nin (TRJet) kuruluþunu duyurdu. SNC'nin, Bölgesel Uçak Projesi kapsamýnda ülkenin ilk bölgesel jet uçaðýný üretmek üzere, 27 Mayýs 2015 tarihinde T.C. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýnýn desteðiyle Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.S. (STM) ile imzaladýðý Mutabakat Zaptý'nýn ardýndan beklenen açýklama Paris Air Show fuarýnda geldi. Merkezi Ankara'da bulunan bir Türk þirketi olan TRJet, Bölgesel Uçak Projesinin yaný sýra ticari havacýlýk sektöründe de hizmet verecek. Kýsa bir süre önce baþlatýlan Bölgesel Uçak Projesi'nde Türkiye'nin ilk yerli yolcu uçaðý TRJ628'in üretimine giden ilk adým olarak Dornier 328 (D328) uçaklarýnýn modernize edilmiþ bir versiyonu olan TRJ328''den yararlanýlacak. TRJ328 uçaklarýnýn yaný sýra diðer çeþitleri de üretip satacak olan TRJet þirketi Türkiye'nin ilk yerli yolcu uçaðýnýn hayata geçirilmesinde çok önemli bir rol oynayacak. DÜNYA HAVACILIK PAZARINA AÇILACAK TRJet, iki saygýn havacýlýk þirketi SNC ve 328 Support Services GmbH (328 SSG)'nin ortak mirasýndan aldýðý güçle, modern Alman uçak mühendisliði ile sektördeki en yeni modifikasyon standartlarýný bir araya getiren bir havacýlýk ve uzay þirketi oluþturacak. Türk hükümeti, bu teknolojiden ve Dornier'in ticari havacýlýðýn baþlangýcýna kadar dayanan yenilikçilik mirasýndan yararlanarak Türkiye'nin mevcut sivil havacýlýk sektörünün büyümesini desteklemenin yaný sýra ülkenin dünya havacýlýk pazarýna açýlmasýný da saðlayacak. Hâlihazýrda dünyanýn 85 ülkesinde sertifikalandýrýlmýþ olan 328 modeli ABD, Ýsviçre, Almanya, Birleþik Krallýk ve Danimarka gibi çok sayýda ülkede halen kullanýlýyor. "ULAÞIMIN ÇEHRESÝ DEÐÝÞECEK" SNC þirketinin baþkaný Eren Özmen yaptýðý açýklamada "Teknoloji, araþtýrma, iþbirliði ve onlarca yýllýk tecrübe birleþiminin TRJet'in gelecekte Türkiye'de ve dünya çapýnda baþarýlý olabilmesi için doðru reçete olduðuna inanýyoruz. TRJet'in, Türkiye'deki ortaklarýmýzla ve Türkiye'nin Bölgesel Uçak Projesi'ne dahil olanlarýn azmi ve desteðiyle birlikte, Türkiye'de ulaþýmýn çehresini deðiþtirecek bir uçak üretme yolculuðunda baþarýlý olacaðýna inancýmýz tam" þeklinde konuþtu. Yarým asrý aþkýn tarihinin büyük bir bölümünde uluslararasý giriþim fýrsatlarýnýn takipçisi olan SNC'nin Türkiye'de de yýllardýr çeþitli iþ iliþkileri bulunuyor. SNC þirketinin Türk asýllý sahipleri Baþkan Eren Özmen ve CEO Fatih Özmen bu yeni kurulan þirkette de yönetim kurulu üyesi olarak liderlik görevi üstleneceklerinden, TRJet ayný zamanda Özmen çiftinin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yatýrýmlarýný da güçlendirmiþ olacak. Sadece ülke içerisinde sýnýrlý kalmayacak olan TRJet, istihdam saðlayýp, yerli firmalardan da faydalanarak, bölge ekonomisine önemli katkýlarda bulunmanýn yaný sýra Türkiye'nin geliþmekte olan sivil havacýlýk sektörünü kalkýndýrmaya devam edecek. Uyku zamaný kavga sebebi Ýngiliz yatak üreticisi firmanýn Ýngiltere'de 2 bin kiþi üzerinde yaptýðý araþtýrmaya göre çiftlerin yüzde 75'inin uykusu genellikle eþinin yataða geç girmesi yüzünden bölünüyor.gece uykunun bölünmesi tartýþmalara sebep olurken her on kiþiden üçü bu sebepten dolayý farklý odada uyumayý seçiyor. Uyku uzmaný Dave Gibson, modern hayat tarzýnýn ve yoðun çalýþma saatlerinin yataða giriþ saatlerini geciktirdiðini belirtirken, kafeini azaltmak ve elektronik cihazlarý uykudan bir saat önce kapatmanýn bu sorunu çözebileceðini ifade etti.

11 2 AÐUS- 17 HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA 11 Batman'ýn hocasýndan 36 kiþilik transfer listesi Batman Petrolspor, transfer çalýþmalarýna start verdi. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Orhan Kapucu, 36 kiþilik transfer listesini yönetime sundu. Kýrmýzý- Beyazlýlar, 6 Temmuz'da ise Batman'da kamp çalýþmalarýna start verecek. KAMP POGRAMI BELÝRLENDÝ Batman Petrolspor'da yeni sezon çalýþmalarý tam hýz sürüyor. Kýrmýzý-Beyazlýlar, 6 Temmuz'da tesislerinde kamp çalýþmalarýna start verecek. 16 Temmuz'a kadar Batman'da çift idman yaparak çalýþmalarýný sürderecek Kýrmýzý-Beyazlýlar, 18 Temmuz'da ise Bolu-Dorukkaya'da 16 günlük kamp yapacak. Ýkinci hazýrlýk döneminde ise Kýrmýzý-beyazlýlar hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk verecek. 36 KÝÞÝLÝK TRANSFER LÝSTESÝ Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Kapucu, 36 kiþilik transfer listesini yönetime sundu. Ýzlediði bazý futbolcularý yönetime bildiren Kapucu, 2-4 Temmuz'da Batmanlý gençleri de denemeye alacaklarýný söyledi. Kapucu, þöyle konuþtu: "Biz de Batman futbolunun altyapýsýnda yetiþtik. Petrolspor sayesinde Mili takýmda, Fenerbahçe'de, Samsun'da top oynadýk. Bizleri bugünlere getiren Batman Petrolspor'dur. Batmanlý genç futbolculara þans vereceðiz. Yetenekli futbolcularý bünyemize katacaðýz." "UÇUK TRANSFER YAPMAYACAÐIZ" Transferde dengeyi koruyacaklarýna da dikkat çeken Teknik Direktör Kapucu: "Transferde dengeleri koruyacaðýz. Kulübün sokaða atacak parasý yok. Transferde çok dikkatli olacaðýz. Hata yapmamaya özen göstereceðiz. Ýzlediðimiz futbolcularýn üzerinde titizlikle duracaðýz. Çok para harcamak demek iyi bir takým kurmak anlamýna gelmiyor. Baþarýya aç, takým disiplinine uyacak transferler yapacaðýz" diye konuþtu. "TAKIMI TEK BAÞINA ÞAMPÝYON YAPAMAM" Yeni sezonda her kesimden destek beklediklerini kaydeden Kapucu, takýmý el birliðiyle þampiyon yapabileceklerini söyledi. Kapucu: "Tek baþýma Petrolspor'u þampiyon yapamam. Þampiyonluk bir ekip iþidir. Yönetimden kulüp çalýþanýna, taraftardan basýnýna kadar herkesin takýma tam destek vereceðine inanýyorum. Koþan ve mücadele eden bir takýmý herkes izleyecek. 16 Yýldýr böyle bir günü bekliyordum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceðim" dedi. "TARAFTAR RAHAT OLSUN" Batmanlý taraftarlardan destek isteyen Kapucu, þöyle konuþtu: "Sezona iyi bir baþlangýç yapmak için baþarýnýn unsurlarý vardýr. En çok desteði taraftarýmýzdan istiyoruz. Batman sevdalýsýyým. Bu kentten yetiþtim. Bu kentin baþarýlý olmasý için elimizden geleni hep birlikte yapacaðýz. Yeni sezonda taraftardar isteðim bizi 90 dakika desteklemeleri. Rakip takýmýn tahriklerine kapýlmadan yanýmýzda olmalarýný istiyorum. Geçen yýl kulüp çok ceza ödedi. Bu yýl cezalarýn tekrarlanmamasý gerekir. Bu yýl cezalar daha da arttý. Seyircisiz maç oynamak istemiyoruz." HER HAFTA TOPLANTI Her hafta basýnla bir araya geleceklerini de ifade eden Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Patronu Orhan Kapucu, sözlerini þöyle tamamladý: "Her hafta basýnýmýzla deðerlendirme toplantýsý yapacaðýz. Yeni sezonda basýnla iliþkiler sýk olacak. Çalýþmalarý yerinde görsünler diye basýný kampa götürmeyi planlýyoruz. Basýndan kopuk olmayacaðýz. Takým hava iþidir. Sezon baþlarken bu havayý yakalayacaðýmýza inanýyoruz. Genç, koþan, mücadele eden ve ýsýran bir takým sahada olacak. Hep ileriyi düþünen bir takým sahada olacaðýz." Muhtarlarla istiþare yaptýlar Ortaköy Karahacip Köyünde muhtarlarý bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Recep Çýplak katýldý. Ortaköy Karahacip köyünde yapýlan toplantýda köy ve muhtarlarýn sorunlarý dinlendi ve çözüm yollarýna iliþkin görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Haber Servisi Yaþamýnýzda, kolesterol oraný düþük besinlere yer verin 4.5 milyon kiþiye zam müjdesi 2.5 milyon memur ve 1.9 milyon memur emeklisi toplu sözleþmeyi beklerken, öncelikli talepler belirlendi. Anlaþma ile kamu görevlileri ve emekliler maaþ artýþýna ek, yeni haklar kazanacak. Yaklaþýk 2.5 milyon memur ve 1.9 milyon memur emeklisi þimdiden toplu sözleþmeye kilitlendi. Aðustos ayýnda yapýlmasý planlanan toplu sözleþmede hem 2016 ve 2017 zamlarý belirlenecek, hem de kamu görevlilerine ve emeklilerine önemli kazanýmlar getirecek talepler karara baðlanacak. Toplu sözleþme süreci yaklaþýrken, memur konfederasyonlarý da hazýrlýklarýný hýzlandýrdý.memur-sen, öncelikli taleplerini belirledi. Talepler arasýnda kamu görevlilerinin ve emeklilerin gelirini artýracak düzenlemeler baþý çekiyor. Kadro, disiplin affý, doðum izninin artýrýlmasý gibi talepler de Memur-Sen tarafýndan toplu sözleþme masasýna taþýnacak. Ýþte talepler: Ek gösterge oranlarýnýn yükseltilmesi, Ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý, Disiplin cezalarýnýn affý, 4C'li, 4B'li personel ile tüm sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesi, Memur emeklilerine aile yardýmýnýn verilmesi (eþ ve çocuk), Kýdem aylýðýnda yýl sýnýrýnýn kaldýrýlmasý ve gösterge rakamýnýn artýrýlmasý, Ulaþým ve kreþ yardýmýnýn verilmesi, Engelli kamu görevlilerine 5 yýlda 1 derece verilmesi ve ikramiyelerinin 25 yýldan hesaplanmasý, Kadýn kamu görevlilerinin doðum öncesi ve sonrasý izin sürelerinin artýrýlmasý, Ýþçi statüsünde geçirilen sürelerin kazanýlmýþ hak aylýðý ve emekli keseneðine esas aylýkta deðerlendirilmesi. Memur-Sen ve Eðitim- Bir-Sen Genel Baþkaný Ali Yalçýn, toplu sözleþmeye iliþkin yazýþma trafiðinin baþlamasýna 1, masa pratiðinin baþlamasýna ise 2 aydan az bir zaman kaldýðýný belirterek, "Toplu sözleþme için hazýrlýklarýmýzý tamamlamak üzereyiz. Ýþverenin masaya ne getireceði belirsiz ama bizim masaya ne getireceðimiz yüzde 90 netleþmiþ, belirlenmiþ durumda" dedi. Sabah'ýn haberine göre, seçim sonrasý hükümet arayýþlarýný deðerlendiren Yalçýn, "Yeni dönemde mutlaka ve mutlaka geçmiþten gelen istikrarý devam ettirebilecek bir arayýþýn olmasýný ve bu seçeneði ortaya çýkarmasýný tabii ki temenni ediyoruz" diye konuþtu. Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 25'i kalp-damar hastalýklarýndan etkilenmektedir. Ülkemizde de önemli bir sorun olan kalp-damar hastalýklarýnýn görülme sýklýðý 50 yaþýn üstündeki yetiþkinlerde yüzde arasýnda deðiþmektedir. Meydan Gazetesi'nde yer alan diyetisyen Hacer Özkaya'nýn yazýsýna göre; kalp hastalýklarýnýn yüksek kan kolesterol düzeyi ile iliþkili olduðu ve kan kolesterol düzeyinin düþürülmesinin kalp hastalýklarýnýn oluþma riskini azalttýðý bilinen bir gerçektir. Kan kolesterol düzeyi yükseldikçe, kalp hastalýðý oluþma riski de artmaktadýr. Kanda toplam kolesterol ve LDL kolesterolünün yüksek olmasý, HDL kolesterolünün düþük olmasý, kiþi için risklidir. Aþýrý miktarda bulunan kolesterol yavaþ yavaþ damar duvarýnda birikir. Bu birikim sonucu o damarda daralma, týkanma ortaya çýkar. Kalp krizi, felç, damar týkanmasý, böbrek yetmezliði gibi hastalýklarýn oluþma riski artar. Kolesterol hangi damarda birikiyorsa o damarla iliþkili sorunlar ve hastalýklar ortaya çýkmaktadýr. Kolesterol insan vücudunda doðal olarak bulunan yaða benzer bir maddedir. Tüm insanlarýn vücudunda kolesterol bulunur, hem vücudumuzda yapýlýr, hem de dýþardan hayvansal besinlerle alýnýr. Doymuþ yað ve kolesterol oranlarý yüksek besinleri tüketmek kan kolesterol düzeyinin yükselmesini etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu yüzden beslenmenizde doymuþ yað ve kolesterol oraný düþük besinlere yer vermek için beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz. Yaðlar, yað asitlerinden oluþmaktadýr. 3 gruba ayrýlýrlar: Doymuþ yað asitleri, tekli doymamýþ yað asitleri, çoklu doymamýþ yað asitleri. Beyaz eti tercih edin Fýndýk, ceviz, badem gibi yaðlý tohumlar kalp saðlýðý açýsýndan deðerli yað asitlerine sahip olduðundan beslenmemizde yer almalýlar. Ancak yaðlý tohumlarýn yað içeriðinin yüksek olmasý nedeniyle fazla miktarlarda tüketilmesi kan kolesterol oranýný düþürmez. Kýrmýzý et kötü besin ve hiç yenilmesin, beyaz et iyi ve istenildiði kadar yenilebilir gibi düþünceler olabilir, bu düþünceler tamamen yanlýþtýr. Tavuk ve balýk da kýrmýzý et gibi hayvansal gýdalardýr. Bu grup besinler belirli miktarlarda kolesterol içerirler. 100 gr orta yaðlý bir balýðýn yaklaþýk 85 mg, 100 gr derisiz tavuk etinin 80 mg ve 100 gr dana etinin 90 mg kolesterol içerdiði unutulmamalýdýr. Beyaz et tercih edilebilir, ancak ölçülü tüketilmesi gereklidir. Önemli olan bu besinlerin ne sýklýkla ve ne miktarda yenildiðidir. Bu besinlerin içerdiði farklý yað asitlerinden yararlanabilmek için yaðsýz kýrmýzý etin haftada 1-2 kez olmak üzere yaklaþýk 100 gr tüketimi saðlýk açýsýndan önemlidir. Yumurtayý haþlanmýþ ya da yaðsýz tavada omlet veya bol sebzeli menemen þeklinde yiyebilirsiniz. Sakatatlar (karaciðer, beyin, böbrek, iþkembe, dil), tam yaðlý etler, sucuk, salam, sosis, pastýrma, tavuk ve hindi derisi, kaymak, krema, mayonez, çikolata, yaðlý soslar, yaðda kýzartma, kavurmalar ve alkollü içkiler kan kolesterolünü yükselten ve kaçýnýlmasý gereken besinlerdir. Tekli doymamýþ yað asitleri Oda sýcaklýðýnda sývý halde bulunurlar, zeytin, fýndýk, ceviz ve yaðlarý ve bazý yeþil yapraklý besinlerde bulunurlar. Çoklu doymamýþ yað asitleri Oda sýcaklýðýnda sývý halde bulunurlar, bitkisel sývý yaðlarda ve balýkta bulunur. Yemek piþirirken her iki gruptan da kullanmak gerekir. Doymuþ yað asitleri Oda sýcaklýðýnda katý halde bulunurlar. Hayvansal kaynaklý besinlerin en temel kaynaðýdýr. Günlük alýnmasý gereken yað miktarýnýn ortalama 1/4 ünü oluþturmalýlar. Bu miktar ise süt, yoðurt, et ve tavuk vb besinlerin tüketimi ile karþýlanýr. Bu nedenle piþirme sýrasýnda yemeðe eklenmelerine veya kahvaltýda tüketilmelerine gerek yoktur. Çocuklar Doðu''da göz, Batý''da obezite riski altýnda Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý verilerine göre yaþ grubundaki çocuklarda yüzde 24.5 ile aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý ilk sýrada yer alýrken, bunu yüzde 11.5 ile göz hastalýklarý, yüzde 4.7 ile cilt hastalýklarý ve yüzde 4.1 ile beslenme sebebi ile ortaya çýkan hastalýklar takip ediyor.bu durumla ilgili Diyetisyen Emre Uzun illere göre çocuklarýn saðlýk haritasýný çýkarttý. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; listenin en tehlikeli bölgesi Marmara iken, saðlýk sorunlarýnýn en az rastlandýðý bölgeler ise Akdeniz ve Ege. Uzun'un bölgelerden elde ettiði tespitler ise þöyle: Ýç Anadolu'da çocuklar obeziteye yakýn Genel olarak karbonhidrat ve protein aðýrlýklý beslenen Ýç Anadolu Bölgesi'nde yetiþen çocuklarýn obeziteye yakýn olduðunu belirten Uzun, bölgenin yetersiz kalsiyum tüketimi nedeni ile diþ çürükleri ve kayýplarýna yol açabildiðini aktarýyor. Sebze ve meyvenin yetersiz tüketiminin ise, A vitamini yetersizliði nedeni ile göz ve ciltte hastalýklar oluþmasýna sebebiyet verdiðini kaydediyor. Karadeniz'de tek risk tereyaðý Kýrmýzý et ve tavuk yerine daha çok balýk tüketilmesi, çok çeþitli otlarýn yer almasý sayesinde Karadeniz Bölgesinde diþ, göz ve cilt hastalýklarý daha nadir görülüyor. Uzun, Karadeniz'de yaþ arasý çocuklar için tek risk olarak kýzartma ve tereyaðý tüketimini görüyor. Fiziksel aktivite sayýlabilecek hareketliliðin de Karadenizli çocuklarda obeziteyi önlediðini belirtiyor. Doðu'da göz ve cilt hastalýklarý ilk sýrada Doðu'daki beslenme alýþkanlýklarýnda et ve süt ürünlerinin geniþ yer kaplamasý, sebze ve meyvelerin ise sýnýrlý tüketilmesi nedeni ile diþ kaybýnýn görülmediðini belirten Uzun, Sebze ve meyvenin yetersiz tüketimi nedeniyle göz ve ciltte hastalýklarý daha çok görülüyor diyor. En saðlýklý Ege ve Akdeniz Akdeniz ve Ege'nin en saðlýklý bölgeler arasýnda yer aldýðýný belirten Uzun, Bu iki bölge de sebze ve meyvelerin bol miktarda tüketilmesi sebebiyle vitamin ve mineral açýsýndan yeterli tüketime sahiptir diyor. Diðer yandan yetersiz süt ve süt ürünleri tüketimi nedeni ile diþ çürüklerinin görülme riski bulunuyor. Ayrýca bu bölgeler diyet beslenmeyi barýndýrdýðý için obezite riskinin düþük olduðu bölgelerden. En tehlikeli bölge Marmara Yoðun göç sebebiyle diþ, göz, cilt hastalýklarý ve obezite açýsýndan büyük risk barýndýran Marmara Bölgesi'nde çocuklar ihmal ediliyor. Bu durumda çocuklar abur cubura yöneliyor diyen Uzun, Bunlara ek olarak fiziksel aktivitenin yetersizliði obeziteyi tetikliyor. Yine yetersiz vitamin ve mineral alýmý ile deri ve gözde saðlýk sorunlarýnýn ortaya çýkmasýna neden olabilir diyor.

12 17 HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA Of'ta start 6 Temmuz'da Bordo-Mavililer, yeni sezon öncesi ilk çalýþmasýný kendi tesislerinde yapacak.önümüzdeki günlerde kongresini gerçekleþtirecek ve yeni yönetimini seçecek olan Ofspor futbol sezonunun hazýrlýklarýnýn startýný 6 Temmuz'da verecek. Mevcut baþkan Olcay Saral ve yönetiminin büyük oranda göreve devam edeceði Bordo- Mavililer 6 Temmuz'da kendi tesislerinde toplanýp zorlu lig maratonunun hazýrlýklarýna baþlayacaðý belirtildi. Kongre sonrasýnda elini çabuk tutacak olan Ofspor, biran önce transferi noktalamanýn ve sezonun hazýrlýklarýna eksiksiz girmeyi arzuluyor. Öte yandan Bordo-Mavililerin 1 Temmuz'da seçme yapacaðý ve kadroda yer bulabilecek yeni isimleri arayacaðý öðrenildi. Bordo-Mavili takýmýn menajeri Savaþ Topaloðlu, seçmelere tüm futbolcularý beklediklerini söyledi Fenerbahçeliler kahvaltýda buluþtu Genel Kurul bugün Çorum Belediyespor Olaðan Üstü Genel Kurul'u bugün gerçekleþtirilecek.çorum Belediyespor'da olaðanüstü genel kurul heyecaný yaþanacak. Seçimli olaðanüstü genel kurulda bazý yöneticilerle yollar ayrýlýrken, yönetimde yeni yüzlerin yer almasýna kesin gözüyle bakýlýyor. Geçtiðimi sezonu Play-Off finali oynayarak tamamlayan Kýrmýzý- Siyahlýlarda yeni sezon öncesinde yeni yönetim oluþturulacak. Bugün Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan genel kurulda Zeki Gül baþkanlýðýnda yeni bir yönetimin çýkmasý beklenirken, yönetim içerisinde yeni isimlerin yer alacaðý belirtildi. Bugün yapýlacak olan genel kurulun ardýndan oluþacak yeni yönetim ilk olarak teknik direktör sorununu çözecek daha sonra ise göreve gelecek teknik heyetin raporu doðrultusunda transfer çalýþmalarýna baþlayacak. Fenerbahçe Basketbol Okullarý antrenörleri tarafýndan organize edilen kahvaltýda sporcular ve veliler bir araya geldi. Fenerbahçe Basketbol Okullarý antrenörlerinin her yýl geleneksel olarak düzenlediði kahvaltý Pazar günü Kahverengi Kafe'de gerçekleþtirildi. Dönem sonlarýnda geleneksel olarak düzenlenen Fenerbahçe basketbol okulu çalýþmalarýna katýlan sporcu veli ve yakýnlarýnýn katýldýðý sabah kahvaltýsý Kahverengi Kafe de düzenlendi. Yoðunkatýlýmýn olduðu kahvaltýda bir araya gelen basketbol gönüllüsü aileler birbirleriyle sohbet etmek daha önceden arkadaþ olanlar eski günlerini yad etme fýrsatý buldular ve son derece mutlu olduklarýný belirttiler. Sporculardamekanýn bahçesinde çeþitli oyunlar oynayarak eðlendiler. Antrenörlerdevelilerle görüþerek istek öneri ve görüþlerini alarak daha verimli çalýþmalar yapýlmasý için çalýþacaklarýný belirttiler Þampiyon Hitit Kültür Merkezi Hitit Kültür Merkezi: 79 Gençlikspor:59 SALON: Atatürk HAKEMLER:Dursun Uðral,Candan Yýlmaz HÝTÝT KÜLTÜR MERKEZÝ: Mesut, Bekir, Ömer, Turgut, Cem, Engin, Baykan, Ýlker, Metin, Mustafa. GENÇLÝKSPOR: Ýsmail, Mehmet, Ali, Habil, Esat, Ahmet, Ýbrahim, Serkan, Ergün, Erdal, Mustafa. PERÝYODLAR:24-19, 20-15, 16-14, Salim Akaydýn O.O:70 Mühendislik Fakültesi:68 SALON: Atatürk HAKEMLER:Dursun Uðral, Furkan Alagöz B. SALÝM AKAYDIN O. O.: Mehmet, Hasan Koçak, Mustafa Gayretli, Dinçer, Barýþ, Süleyman, Halit, Hasan Bal, Ercüment, Mustafa Bektaþ. MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ: Halil, Mert, Muhammed, Öncü, Mustafa, Ýbrahim, Reþit, Erhan, Cengiz, Þafak, Zeynel. PERÝYODLAR:14-14, 10-25, 20-8, Kent Konseyi Veteranlar Basketbol Turnuvasý'nda rakibini final maçýnda farklý þekilde yenen Hitit Kültür Merkezi þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Turnuvanýn baþýndan bu yana favori olarak gösterilen iki takým Hitit Kültür Merkezi ve Gençlikspor final maçýnda karþýlaþýrken gülen taraf 79-59'luk skorla Hitit Kültür Merkezi oldu. Final maçý öncesinden Mühendislik Fakültesi ile Salim Akaydýn Ortaokulu arasýnda üçüncülük-dördüncülük maçý oynanýrken maçtan galip ayrýlan Salim Akaydýn turnuvada üçüncülüðü elde etti. Oynanan maçlar sonunda dereceye giren takýmlara kupasý düzenlenen törenle verildi. Turnuvayý þampiyon olarak tamamlayan Hitit Kültür Merkezi kupasýný Çorum kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn elinden alýrken, ikinci olan Gençlikspor'a ise kupasýný Hitit Kültür Merkezi Derneði Baþkaný Hacý Odabaþ verdi. Turnuvayý üçüncü olarak tamamlayan Salim Akaydýn Ortaokulu'nun kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verirken, dördüncü olan Mühendislik Fakültesi'nin kupasýný ise Salim Akaydýn Ortaokulu Müdürü Levent Tuzcu verdi. Zonguldak'ta imzalar atýlýyor Spor-Toto üçüncü ligde mücadele eden Zonguldakspor'da transfer çalýþmalarý resmen baþlýyor. Kýrmýzý-Lacivertli ekip, bir süredir ilgilendiði futbolcular ile bugünden itibaren sözleþme imzalayacak. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalýþmalarýna devam eden Zonguldakspor'da resmi imzalarýn hafta içinden itibaren atýlmaya baþlanacaðý belirtildi. Teknik Patron Cahit Terzi tarafýndan bir süredir yürütülen görüþmeler sonuç vermeye baþlýyor.terzi'nin listesinde olan ve isimleri sýr gibi saklanan futbolcular bugünden itibaren þehre gelerek yönetimle masaya oturacak. Yapýlan ön görüþmelerde olumlu sonuç alýnan futbolcular ile bir sorun yaþanmayacaðý ve resim imzalarýn atýlmaya baþlanacaðý öðrenildi. Genel Kaptan Hakan Hürfikir ve Teknik Direktör Cahit Terzi tarafýndan yürütülen çalýþmalar sonrasýnda iç ve dýþ transferde takýmda görmek istenilen futbolcular ile anlaþma zemini aranacaðý öðrenildi.

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 9 DA * HABERÝ 7 DE

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 9 DA * HABERÝ 7 DE Çöpten enerji üretme sistemini tanýtan Hollanda Firmasý Çorum çöplüðünün potansiyelini beðendi Çorum çöplüðü yatýrýma deðer Aksu Makine ve Özbay Danýþmanlýk tarafýndan Çorum'a davet edilen Hollanda Viatech

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı