Vatandaþ Ramazan'da otobüs saatlerinde düzenlenme istiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vatandaþ Ramazan'da otobüs saatlerinde düzenlenme istiyor"

Transkript

1 Ramazan davulcularý sahura mehter marþý ile kaldýracak Geçtiðimiz yýllarda halktan gelen þikayetler üzerine sahurda davul-zurna ile oyun havasý çalýnmasýný yasaklayan Çorum Belediyesi, davulculara mehter marþý ile vatandaþlarý sahura kaldýrma ve ayný ritmde davul çalma zorunluluðu getirdi. Karar üzerine Çorum Belediyesi 4 yýldýr Ramazan davulcularýna bazý marþlarý öðretmek için her yýl kurs düzenliyor. Davulculara mehter marþý eðitimini Çorum Belediyesi Mehter takýmý Komutaný ve Zabýta Müdürlüðü Komiseri Selahattin Delice veriyor. 5 De Meclis üyesi Erkan'dan Anitta ile ilgili ilginç iddialar 17 HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Halil Erkan, Çorum'un otel altyapýsýnýn yetersiz olduðunu belirterek, kentte baþta turizm faaliyetleri olmak üzere sosyal ve kültürel geliþmenin saðlanmasý için yeni otel yatýrýmlarýna ihtiyaç olduðunu söyledi. 3 DE Vatandaþ Ramazan'da otobüs saatlerinde düzenlenme istiyor Þüpheli çantadan bakýn ne çýktý Bahabey Caddesine býrakýlan valiz polisi alarma geçirdi. Olay, Bahabey Caddesinde bir iþ merkezi önünde meydana geldi. Ýþ merkezinin önünde bulunan çöp konteynýrýnýn önünde kaldýrýmda duran valizin þüpheli olduðu gerekçesiyle polise haber verildi. 5 DE Müftü Aþýk Denizli'ye uðurlandý Çorum Müftüsü iken Denizli Büyükþehir Müftülüðü atanan Mehmet Aþýk düzenlenen törenle uðurlanndý. Müftü Mehmet Aþýk için Ýl Müftülüðü bahçesinde uðurlama töreni düzenledi. 5 De Mahir Odabaþý NOT DEFTERÝMDEN - 18 "Anitta Otel Çorum'un yüz akýdýr" TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Anitta Otel'in, Çorum'un yüz aký olduðunu söyledi. 3 DE Çöplük Çarþýsý içerisinde faaliyetlerini sürdüren çok sayýda esnaf Ýl merkezindeki otobüs saatlerinin yeniden düzenlenmesini talep etti. Çorum'da yarýn baþlayacak olan Ramazan ayý nedeniyle bir çok iþyerinin sahur vaktine kadar faaliyetlerine devam edeceðini, ayrýca Belediye'nin Ramazan Sokaðý gibi etkinlikleri, Akþemsettin Camii ve Namazgah baþta olmak 4 DE iftar ve sahurda beslenme nasýl olmalý? Ýlk teravih namazý bugün kýlýnacak Müftülük üzere Kubbeli, Hýdýrlýk, Ýsa Halife, Azapahmet, Garantievler ve Köroðlu Camileri'nde Hatimle Teravih Namazý kýlýnacaðýný hatýrlatan esnaf Teravih Namazý'nýn bitiþ saatinin ardýndan vatandaþlarýn çarþýyý gezmeden evlerine gitmek zorunda kalacaðýný veya 23.00'da sona eren otobüse yetiþemeyeceðini hatýrlattý. Saðlýklý yaþam için yürüdüler Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün düzenlediði "Saðlýklý Yaþam" yürüyüþleri devam ediyor. Yürüyüþün bu seferki duraðý Mehmetçik Parký oldu. 7 DE 9 DA ÇOFSAD, Karadeniz'i fotoðrafladý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde EKT tedavisi baþladý Saðlýk Bakanlýðý- Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde halk arasýnda þok tedavisi diye bilinen Elektrokonvulsif Terapi (EKT) uygulanmaya baþlandý. Çorum Belediyesi, e-belediyecilik anlayýþýyla vatandaþlara mobil cihazlarla zaman ve mekana baðlý kalmaksýzýn hizmet veriyor. 5 De Çorum Belediyesi mobil cihazlarda 10 DA Ramazan'a hazýr Ýl Müftülüðü Ramazan ayýndan çeþitli etkinlikler yapacak. Etkinlikler kapsamýnda camilerde mukabale programlarý yapýlacak. Ayrýca 'Enderun Usulü Teravih' ve 'Cumhur Müezzinliði' uygulamasý bu Ramazan'da da yapýlacak. Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, düzenlediði basýn toplantýsýndan Ramazan ayýnda yapýlacak olan etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. 7 DE, Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD), Karadeniz gezisi gerçekleþtirdi. 19 Mayýs'ta "Bir daha gel Samsun'dan" etkinliði çerçevesinde ilk gezisini Samsun'a yapan dernek, ikinci gezisini Karadeniz'e gerçekleþtirerek, bölgenin doðal ve tarihi güzelliklerini fotoðrafladý. 2 DE Çorum'da 151 bin 487 taþýt var 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Çorum'da 151 bin 487 taþýt var 03:02 05:02 12:48 16:45 20:22 22: HATIRLATMA:YENÝ HÝLÂL Ramazan ayýnýn hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati ile de ilk defa Büyük Okyonusun ortasýndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. YARIN RAMAZAN-I ÞERÎF BAÞLIYOR - Hazret-i Osman'ýn þehâdeti (656) Dünya Çölleþmeye Karþý Mücâdele Günü Günün Þiiri HOÞGELDÝN ÞEHR-Ý RAMAZAN On bir ayýn sultaný Hoþgeldin Ramazan. Ellerimiz dillerimiz baðlansýn Haramdan günahtan uzak kalsýn Hoþgeldin Þehr-i Ramazan. Gözlerimiz hayra baksýn, Kulaklarýmýz Kur an sesiyle çýnlasýn Þerden uzak olsun tüm azalarýmýz. Oruç tutalým günahlarýmýzdan arýnalým Hoþgeldin Þehr-i Ramazan. Günahlarýmýz aðlasýn, Sevaplarýmýz inþallah çoðalsýn El açana yardým edilsin Aç açýk olan yedirilip giydirilsin. Sevgiyle þefkatle yaralar sarýlsýn Hoþgeldin Þehr-i Ramazan. Bu ay þeytan zincire baðlandý Haramlar bizlerden uzaklaþtý. Türbeler camiler dolup taþtý Ramazan bizlere huzur, nur saçtý Hoþgeldin Þehr-i Ramazan. Bu huzurlu ay yýllarca sürsün Acý, çile çeken kalpler gülsün. Gözlerden akan yaþlar dinsin Yüzlerden tebüssüm eksilmesin Hoþ geldin Þehr-i Ramazan. Sen onbir ayýn sultanýsýn Baþýmýzýn tacýsýn. Ruhumuza, bedenimize sarsýlmaz imansýn Evlerimize huzur, soframýza bereketsin Hoþgeldin Þehr-i Ramazan. Camilerimiz hergece dolup taþacak Allah sedalarýyla yergök inleyip çýnlayacak Dualarýmýz Allah katýnda inþallah kabul olacak Ýçimiz dýþýmýz nurunla aydýnlanacak Hoþgeldin Þehr-i Ramazan... Nilüfer Homça AES Rektör Alkan'ý kutladý Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Çorum il yöneticileri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek yeniden rektör seçilmesinden dolayý hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Ziyarete Anadolu Eðitim Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs ve Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Faruk Alkan,Yüksel Say, Kenan Taþkýn, Gazi Gevþek ve Mesut Çetinoðlu katýldý.aes Ýl Baþkaný Nihat Örs ziyarette yaptýðý konuþmada, Hitit Üniversitesinin her geçen gün geliþerek büyüdüðünü, þehrin hem ekonomik hem de soyo- kültürel yapýsýna katký saðladýðýný ve bu güzel hizmetlerin devam edeceðine yürekten inandýklarýný ifade etti. Örs, "Üniversitenin imkanlarýnýn eðitim camiasýnýn kullanýmýna, tekliflere açýk olmasý, projelere destek verilmesi Çorum için bir kazançtýr" dedi. Nihat Örs, Anadolu Eðitim Sendikasý'nýn (AES) Baðýmsýz Kamu Çalýþanlarý Konfederasyonu (BASK) çatýsý altýnda baðýmsýz sendikacýlýk adýna Türkiye'de eðitimin kalitesinin artmasý, özlük haklarýnýn korunmasý, geliþtirilmesi anlamýnda etkili, sonuca yönelik faaliyetler yürüttüðünü söyledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, göreve geldikleri günden beri bu topraklara güzel hizmetler yapabilmenin derdini taþýdýklarýný kaydetti. Gerek kampüs alanlarýnýn inþasý,gerek Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun Eminyet Genel Müdürlüðü verilerinden derlediði bilgilere göre trafiðe kayýtlý araç sayýsý nisan ayý sonu itibarýyla 19 milyon 225 bin 406 oldu. Nisan ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 19 milyon 225 bin 406 adet taþýtýn %52,6'sýný otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,6'sýný traktör, %4,1'ini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,1'ini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Çorum'da ise trafiðe kayýtlý araç sayýsý nisan ayý sonu itibarýyla 151 bin 487 oldu. Bu araçlarýn 70 bin 860'ýný otomobil, 2 bin 647'sini minibüd, 1140'ýný otobüs, 18 bin 102'sini kamyonet, 5 bin 291'ini kamyon, 16 bin 544'ünü motosiklet, 286'sýný özel amaçlý taþýtlar 36 bin 617'sini de traktörler oluþturdu. Haber Servisi üniversitenin imkânlarýnýn, akademik kadronun geniþletilmesi, ve öðrencilerin daha kaliteli bir eðitim almalarý, gerekse Hitit Üniversitesi'nin Türkiye'de ve dünyada tanýtýlmasý anlamýnda ellerinden geleni yaptýklarýný dile getiren ve Çorum'un kaybedecek zamanýnýn olmadýðýnýn altýný çizen Alkan, "Gelecek kuþaklara hep beraber güzel eserler býrakabilirsek bu bizim için en önemli gurur kaynaðý olacaktýr. Bu anlamda sendikalar ve sivil toplum kuruluþlarý ile iþ birliðine, fikir alýþ veriþine büyük önem veriyoruz" dedi. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7456 2,7459 EUR 3,0935 3,0954 STERLiN 4,2013 4,2057 2,2097 2, JPY YENi HAVA DURUMU ÇOFSAD, Karadeniz'i fotoðrafladý Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD), Karadeniz gezisi gerçekleþtirdi. 19 Mayýs'ta "Bir daha gel Samsun'dan" etkinliði çerçevesinde ilk gezisini Samsun'a yapan dernek, ikinci gezisini Karadeniz'e gerçekleþtirerek, bölgenin doðal ve tarihi güzelliklerini fotoðrafladý Haziran tarihlerinde gerçekleþtirilen programýn ilk gününde Rize, Ayder Yaylasý ve Uzungöl'ü gezen kafile doðal, tarihi ve kültürel güzellikleri fotoðraf karelerine yansýttý. Uzungöl bungalov evlerinde konaklayan kalife ardýndan Trabzon, Sümela Manastýrý, Akçaabat'ý gezerek fotoðraflandý. ÇOFSAD çok güzel fotoðraflar ve unutulmayacak anýlarla Karadeniz gezisini YÝTÝK Irak Baðdat Pasaport Müdürlüðünden almýþ olduðum G seri numaralý Irak pasaportumu kaybettim. ALI AMMAR JASIM HÜKÜMSÜZDÜR tamamladý. ÇOFSAD Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada Türkiye'nin birbirinden güzel yörelerine gezilerinin devam edeceðini, fotoðrafla ilgilenen herkesi derneklerine ve gezilerine beklediklerini dile getirerek gezi organizesinin Hakan Nergisli ve Meftun Yerli tarafýndan gerçekleþtirildiðini belirtti. YÝTÝK Irak Baðdat Pasaport Müdürlüðünden almýþ olduðum A seri numaralý Irak pasaportumu kaybettim. BALSAM HUSSEIN MAHDI HÜKÜMSÜZDÜR Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 TSO meclisi toplandý Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Haziran ayý toplantýsý yapýldý. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ baþkanlýðýnda TSO meclis salonunda gerçekleþtirilen toplantýda gündem maddeleri oylanarak kabul edildi. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncahn katýlamadýðý toplantýda odanýn aylýk faaliyetleri slayt gösterisi eþliðinde anlatýldý. Dilek ve temenniler bölümünün ardýndan toplantý sona erdi.yýlmaz MERT Meclis üyesi Erkan'dan, Anitta ile ilgili ilginç iddialar Kimse Yok Mu Dayanýþma Ve Yardýmlaþma Derneði Çorum Þubesi Bank Asya Çorum þubesi nolu hesap numarasý Uslu, Bilgin ve Kýzýlkaya'ya rozetlerini taktý 7 Haziran Genel seçimlerinin ardýndan mazbatasýný alan Milletvekilleri kayýtlarýný yaptýrmaya devam ediyor. Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin ve Mersin Milletvekili Muhsin Kýzýlkaya'da Türkiye Büyük Millet Meclis'ine gelerek kayýtlarýný yaptýrdýlar. Çorum Milletvekili Salim Uslu Bilgin ve Kýzýlkaya'nýn rozetlerini takarak tebrik etti. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) tarafýndan seçimin kesin sonuçlarýnýn Türkiye Radyo ve Televizyonlarýndan ilanýný takip eden beþinci günü TBMM saat 15.00'te toplanacak. Bu tarihe kadar milletvekillerinin kayýt iþlemleri devam edecek. Seçimden sonra TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak and içme töreni gerçekleþtirilecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Halil Erkan, Çorum'un otel altyapýsýnýn yetersiz olduðunu belirterek, kentte baþta turizm faaliyetleri olmak üzere sosyal ve kültürel geliþmenin saðlanmasý için yeni otel yatýrýmlarýna ihtiyaç olduðunu söyledi. Yapýlan TSO Meclis Toplantýsý'nda bir konuþma yapan Halil Erkan, Çorum'da 5 yýldýzlý otel sayýsýnýn artmasýný istediklerini bildirdi. Halil Erkan, Çorum'a gelecek kurumsal 5 yýldýzlý bir oteller zincirine; milletvekilleri, valilik, belediye, bürokratlar, sivil toplum kuruluþlarý ve iþ dünyasýnýn destek vermesini istedi. Erkan, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Bilindiði üzere ilimizde ne yazýk ki bir tane 5 yýldýzlý otel bulunmaktadýr. Bu otelde salon sayýsý ve kapasite olarak yapýlacak olan organizasyonlarý karþýlamaya tam anlamýyla yetmemektedir. Çünkü ilimiz hýzla büyüyen ve geliþen bir sanayiye sahip olduðu için sürekli olarak yurt içinden ve yurt dýþýndan misafirlerimiz gelmektedir. Ayrýca ilimizin tarihi dokusu sebebiyle yurt içi ve yurt dýþýndan zaman zaman turistler de gelmektedir. Ýlk olarak þunu belirteyim ki mevcut bu otelin temelleri atýldýðýnda herkes gibi þahsým olarak bende gururlandým. Çünkü misafirlerimizi aðýrlayabileceðimiz, toplantý ve seminerler düzenleyebileceðimiz hatta düðünler yapabileceðimiz kurumsal ve modern bir otelin ilimizde yapýlacak olmasý herkes gibi beni de mutlu etti. Ancak zaman geçtikçe þahsým adýna söylüyorum hayal kýrýklýðýna uðradým. Çünkü bu otel ayrým yapmadan tüm Çorum'a mal olmasý gerekirken Çorumlunun sevdiði bir yatýrým olmaktan çýkmýþ, tamamen otel sahiplerinin þahsi egolarýný tatmin ettiði bir iþletme haline dönüþmüþtür. Tüm Çorum'un yakýndan tanýdýðý otel sahiplen amansýz ve gereksiz bir þekilde otele kendi istediði insanlarýn girip çýkmasýný saðlamaya çalýþmaktadýr. Bu otel sahipleri tamamen þahsi sorunlar ve ticari kaygýlar uðruna kimilerinin düðün törenlerini kimilerinin otelden faydalanmasýný hatta kiþilerin otele giriþini dahi hiçbir haklý gerekçe göstermeksizin engellemektedir. Otelin profesyonel kurumsal bir yönetimle yönetilmemesi sebebiyle farklý zamanlarda birçok kiþi maðdur olmuþ ve olmaya da devam etmektedir. Bu durumdan Çorum'da iþletmesi bulunan hemen hemen tüm iþ dünyasý haberdardýr ve bir o kadar da maðdurdur. Çünkü otel sahiplerinin husumet beslediði kiþiler bu otelde herhangi bir organizasyon yapamadýðý gibi yakýnlarý ya da mensubu bulunduðu kurum ve kuruluþlarýn yapmýþ olduðu toplantýlara davetlere hatta düðünlere dahi katýlamamaktadýr. Bahsetmiþ olduðum bu örnekler geçmiþte yaþanan ve çoðumuz tarafýndan bilinen olaylardan bazýlarýdýr. Bu sebeplerle Çorum'un geliþen ve hýzla büyüyen sanayi yatýrýmlarý üniversitemizin her geçen gün öðrenci kapasitesini artmasý ve daha da önemlisi Çorum halkýnýn ihtiyaçlarý sebebiyle ikinci bir 5 yýldýzlý otel ihtiyacýnýn gündeme alýnmasý gerektiðini düþünüyorum. En azýndan ilimizde tek olan 5 yýldýzlý bu otel sahiplerinin tekel durumda olmalarýnýn ve bu durumdan güç alarak sergilediði tutum ve davranýþlarýnýn da bu vesileyle son bulacaðýna inanýyorum. Tüm bu sebeplerle Milletvekillerimiz baþta olmak üzere Çorum Valimiz, belediye baþkanýmýz, bürokratlarýmýz ve Çorumlu tüm iþ adamlarýný yapýlacak yeni bir 5 yýldýzlý otel yatýrýmýna öncülük etmelerini temenni ediyorum. Ve buradan gerekli görüþmeleri ve giriþimleri yapmak üzere TSO baþkanýmýzý Çorum'a gelecek kurumsal 5 yýldýzlý bir oteller zincirine gerekli desteði vereceðine gönülden inanýyorum." Yýlmaz MERT "Anitta Otel Çorum'un yüz akýdýr" TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Anitta Otel'in, Çorum'un yüz aký olduðunu söyledi. TSO Yönetim Kurulu üyesi Halil Erkan'ýn meclis toplantýsýnda yaptýðý konuþmada bir 5 yýldýzlý otel ilgili iddialarý üzerine konuþan Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, bu tür sorunlarýn konuþarak halledilebileceðini kaydetti. Benzeri bölgede az bulunan bir tesis olmasý nedeniyle bütün Çorum halkýnýn gurur kaynaðý olduðunu ifade eden Karadaþ, "Anadolu'nun göbeðinde bu çapta bir tesis bulunmasý hepimiz için bir þans. Anitta Otel sayesinde misafirlerimizi en iyi þekilde aðýrlayabiliyoruz. Böylesine büyük bir tesiste dönem dönem elbette problemler yaþanabilir. Neticede hizmet sektörüdür. Bu problemler, konuþularak, diyalogla halledilebilecek meseleler" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT Halil Erkan

4 "Eðitimde bazý olumlu adýmlar atýlmasýna raðmen temel sorunlar bir türlü aþýlamadý" Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Teþkilatlanma ve Eðitim Sekreteri Ülkü Erdoðan yazýlý bir açýklama yaparak eðitim-öðretim yýlýný deðerlendirdi. Bazý olumlu adýmlar atýlmasýna raðmen eðitimin temel sorunlarýnda sýkýntýlarýn bir türlü aþýlamadýðýný kaydeden Ülkü Erdoðan açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Öðretmen açýðýnýn kapatýlmasý, yabancý dil eðitimi, tayin, terfi ve atamalarda yaþanan aksaklýklarýn giderilmesi, yargý kararlarýnýn uygulanmasý, kamuda en düþük düzeyde seyreden eðitim çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn yükseltilmesi, okullarýn çevre ve altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý, okullarýn güvenliðinin saðlanmasý gibi ivedi konularda atýlacak adýmlarýn eðitim bileþenlerinin moral ve motivasyonlarýný yükseltecektir.milli Eðitim Bakanlýðýnýn eðitim sisteminin sorunlarýný daha seri ve saðlýklý bir þekilde çözüme kavuþturmasý için eskimiþ anlayýþlardan ve statükocu bürokratlardan kurtulmasý gerekmektedir.mevcut sorunlarýn tespiti dâhil çözüme dönük eylem planlarýnýn geç ve güç bir þekilde ilerlediðini görüyoruz. MEB'in teþkilat yapýsýný ve yürütme mevzuatlarýný ivedilikle deðiþtirmesini gerektiðini aksi takdirde örgüt yapýsý deðiþmeden MEB'in iþ yapmasýnýn, yaptýðý iþten olumlu sonuçlar almasýnýn imkânsýz olduðunu hatýrlatýyoruz. Hantallýktan, kýrtasiyeden ve bürokrasiden, eskimiþ, niteliksiz, erkek egemen yönetim kadrolarýndan ve siyasi nüfuz esaslý belirlenen taþra yöneticilerinden kurtulmanýn yolu örgütün yapýsýný deðiþtirmekten ve küçültülerek etkinleþtirilmesinden geçmektedir. Yeni þeyler yeni yüzlerle ve ekip ruhuyla hareket eden bir kadroyla yapýlabilir. Enderun, Köy Enstitüsü ve öðretmen okullarý gibi köklü ve derin bir eðitim geleneðine sahip olan Türkiye'nin özgün bir eðitim politikasý ve bir yol haritasý hazýrlamasý gerekmektedir. Türkiye'de Eðitim Fakülteleri'nin nitelikli, birikimli ve donanýmlý öðretmenler yetiþtirmek için eðitim politikalarýnda stratejik bir vizyonla deðiþime gitmesine ihtiyaç bulunmaktadýr.çaðdaþ, bilimsel ve verimli bir eðitim sistemi için eðitim çalýþanlarýna insan onuruna yakýþan bir gelir ve mesleki, özlük haklar verilmelidir. Cüzdanýyla idealleri arasýnda sýkýþan, bocalayan bir öðretmenden yüksek bir performans beklemek hayalcilik olur. Eðitimin ekonomik yükü altýnda ezilen velilerimiz, çeþitli sosyal politikalarla okullarýn ve eðitimin aktif, ilgili bileþenleri haline getirilmelidir. Öðrencilerimizi sýnava endeksli eðitim sistemimizin neden olduðu bunalýmdan, onursuz bir yarýþtan gençlerimizi kurtarmalý, eðitim yaþamý boyunca çocuklarýmýzýn çocukluklarýný, gençlerimizin gençliklerini yaþayabilmelerini saðlamalýyýz. Eðitime ayrýlan bütçe yükseltilmeli, eðitim kalitesi bölgelere, illere ve semtlere göre büyük farklýlýklar göstermemelidir. Karne dönemlerinde dayak, evden kaçma, intihar gibi birçok acý olay yaþana gelmektedir. Milli Eðitimin klasik deðerlendirme yöntemleri yerine daha saðlýklý, çaðdaþ ve nesnel deðerlendirme sistemleri oluþturmasý gerekir. Kýrýk karne yalnýzca öðrencinin deðil ayný zamanda da anne-babanýndýr. Anne babalar kýrýk karne getiren çocuklarýyla üzüntüsünü paylaþmalýdýr. Her çocuk farklý becerilere sahip bir bireydir. Bir baþkasýyla asla kýyaslanmamalýdýr. Baþarýsýzlýðýnýn nedenini birlikte konuþulmalý, yapýlabilecekler belirlenmeli, eksik olduðu konular tespit edilerek, bunlarýn nasýl gidereceðine birlikte karar verilmelidir. Gelecek dönem için baþarýsýz olduðu derslerle ilgili neler yapýlabileceði planlanmalýdýr. Eðitim, ülkemizin topyekûn kalkýnmasýnýn itici gücü ve ön þartýdýr. Yýllardýr üzülerek þahit oluyoruz ki eðitim sistemimiz yaz-boz tahtasý olmaktan kurtulamýyor. Bütçeden eðitime ayrýlan pay iki katýna çýkartýlmadýðý, öðretmen ve derslik açýðý kapatýlmadýðý, devlet okullarýnda eðitim tamamen parasýz hale getirilmediði ve eðitim çalýþanlarýnýn ücretleri iyileþtirilmediði müddetçe sorunlar devam edecektir." Ýftar ve sahurda beslenme nasýl olmalý? Onkoloji Hastalýklarý ile Savaþma Derneði (ONKOSAV) Baþkaný Olcay Ünal ve üyeleri Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ý Ramazan'ýn uzun yaz günlerine denk gelmesi ve beslenme düzeninin deðiþmesi beraberinde bazý saðlýk sorunlarýna yol açabilir. Uzmanlarýn önerileri ile bu sorunlarý en aza indirmek mümkün. NP Ýstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Gizem Köse yaptýðý açýklamada, Ramazan'da beslenmeyle ilgili önemli uyarýlarda bulundu. Ramazan ayýnýn gelmesi ile beraber beslenme düzenininde bir aylýk süre içinde deðiþtiþðini kaydeden Gizem Köse, "Saðlýklý beslenme kurallarýnýn ihmal edilmesi halinde kilo alýnmasýnýn yaný sýra çeþitli saðlýk sorunlarý ile de karþýlaþýlabilir. Ramazan ayýný saðlýðýnýzý koruyarak beslenmenize dikkat ederek geçirdiðiniz zaman "vücudu dinlendirme" olarak adlandýrýlan orucun asýl amacýna ulaþabilirsiniz.oruç boyunca vücudunuz yaklaþýk 20 saatlik bir açlýkta 2 öðün ile idare etmeye çabalayacak bu yüzden de metabolizma hýzý yavaþlayacaktýr. Vücut açlýkta önce kandaki glikozu sonrasýnda ise karaciðerde depo ettiði glikoz deposunu kullanýr. Vücuttaki fonksiyonlar yaklaþýk 8 saat glikozla idare ettikten sonra kan þekeri hýzla düþer ve bu durum dalgýnlýk, dikkatsizlik, halsizlik, baþ dönmesi, iþ veriminde düþüþ, gerginlik gibi sorunlara yol açar" dedi.köse açýklamasýna þu ifadelerle devam etti: "Besin alýmýnýn 2 öðüne düþmesi ve yüklü miktarda tüketimle beraber besinler ayrýþtýktan sonra vücutta hýzla depolanýr, kilo alýmý kaçýnýlmaz olur. Bu açlýk ve hýzlý tokluk süreçlerini en hafif sürede atlatmak ve vücudunuzu yormamak için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken noktalara deðinelim. ORUÇTA SUYU ÝHMAL ETMEYÝN! Ýlk deðinilmesi gereken nokta su tüketimidir. Gün içerisinde vücuttaki sývý oraný özellikle havalarýn sýcaklýðýndan kaynaklý olarak düþecektir. Bu durumu en hafif þekilde atlatmak için sahura mutlaka kalkýlmalý ve 1,5 litre su içilmelidir. Ýftarda da ek olarak tüketilecek 1,5 litre su günlük ihtiyacý karþýlayacaktýr. SAHURA MUTLAKA KALKIN! Ýkinci olarak sahura mutlaka kalkýlmalýdýr. Sadece iftarla geçirilen bir aylýk süreç vücudu çok olumsuz etkileyecektir. Sahurda kan þekerini gün boyunca dengelemeye yardýmcý olacak kompleks karbonhidratlar seçilmelidir. Proteinden zengin bir sahur menüsü gün içinde enerji seviyenizi korumaya yardýmcý olur. SAHUR MENÜSÜ NASIL OLMALI? Örnek bir menü olarak haþlanmýþ yumurta, yarým yaðlý peynir, çavdarlý ekmek, 4-5 adet kuru kayýsý ya da erik, 1 tatlý kaþýðý pekmez ve 1 bardak süt ya da yoðurt ile uygun bir programdýr. Eðer bu menüyü hazýrlamak için üþeniyorsanýz 1 bardak süt içerisine 5 kaþýk yulaf ya da çavdar ezmesi, 1 tatlý kaþýðý bal, 2 adet ceviz içi ve 4 kuru kayýsý koyarak hýzlý bir öðün hazýrlayabilirsiniz. ÝFTARDA AZAR AZAR BEKLEYEREK YÝYÝN Üçüncü ve son olarak iftar zamaný geldiðinde geleneksel olarak ilk baþta hurma ONKOSAV'dan Özel Ýdareye teþekkür ziyaret etti. Ünal dernek olarak düzenledikleri faaliyetlere saðladýðý katkýlardan dolayý Ýl Özel Ýdaresi adýna Ömer Arslan'a teþekkür etti. Ömer Arslan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek ONKOSAV yönetimine teþekkür etti. Haber Servisi ile açtýktan sonra 1 bardak ýlýk su içilip beklenmelidir. Ýftar yemeðine 1 kâse ýlýk çorba ile baþlanýp sonrasýnda 10 dakika kadar beklenilmelidir. Mide bütün gün aç kaldýðýndan sindirimi de yavaþlayacaktýr. Bu yüzden aðýr yemeklere birdenbire yüklenmemelisiniz. ÝFTARDA BOL SALATA TÜKETÝN! 10 dakikalýk bekleme sürecinde yaðsýz salatadan tüketilebilir. Sonrasýnda tokluk sinyali yavaþ yavaþ beyine gidecektir bu yüzden daha fazla beklemeden önce et, tavuk da balýk gibi bir protein kaynaðý ile baþlayarak bol sebzeli bir iftar menüsü tüketmenizde fayda var. Ýftar saatinin geç olmasý ve uyku saatine yakýn olmasý sebebiyle hazýmsýzlýk yaratmamasý için bolca salata tüketmelisiniz. Bu salatalardaki soslarýn az yaðlý olmasýna dikkat ediniz. TATLI SEÇÝMÝ SÜTLÜ OLSUN! Yemek sonrasýnda hemen tatlý yediðinizde hazýmsýzlýðýnýz daha da artar ve uykunuzu düzgün alamazsýnýz. Bu da bir sonraki gün günlük yaþamýnýzý etkiler hale gelebilir. Bu yüzden iftardan 2 saat sonra ara öðün niyetine 1 porsiyon sütlü tatlý ve meyve tüketirseniz kan þekerinizi de hýzlý yükseltmemiþ olursunuz. ÝFTARDAN SONRA YÜRÜYÜN Ýftardan hemen sonra oturmak vücudunuzu dinlendirmez aksine yorar. Kabýzlýk oruç zamanýnda en çok yaþanýlan problemlerden biridir. Bunu engellemek için yemek yavaþ yenilmeli ve bol su içilmelidir. Mide sindirimine ve metabolizmaya yardýmcý olmak için iftardan sonra 20 dakikalýk bir yürüyüþ yapmalýsýnýz. Hamile, emzikli, geliþme çaðýndaki çocuklarýn yanýnda kronik rahatsýzlýðý olan ve ilaç kullanan bireyler oruç tutacaklarsa mutlaka doktor kontrolünde olmasý gerekmektedir. Özellikle diyabet yani þeker hastalýðý olanlarla beraber Hipoglisemi yani þeker düþüklüðü problemi olan bireyler mutlaka doktoruna danýþmalýdýr. Ani kan düþüþleri komaya kadar gidebilir bu yüzden dikkatli olunmalýdýr." NOT DEFTERÝMDEN - 18 Ey hýrslý adam, / Bir vadi altýnýn olsa, iki vadi olsun istersin / Ahirde gözünü toprak doyurur ancak, bilesin Dedim: Ne de çok seviyorsun torunlarý / Dedi: Nasýl sevmeyeyim, onlar kuzumun kuzularý Hop, bu tavýr neyin nesi? / Sanma ki yok kimi kimsesi, / Bir ense çekerim geberesi / Adam ol istersen en iyisi Haziran ayý yarý oldu hala sýcaklar gelmedi / Memlekette mevsimler bile deðiþti, aklým ermedi Gecenin karanlýðýnda çýkma ýssýz sokaklara / Allah muhafaza baþýna gelir de bin türlü bela / Yardým için kimse dönüp bakmaz bile, sana / Sonra ömür boyu yaþarsýn çözümsüz ýstýrabýnla / Anla yavrum anla, memleket dolu bu tür adamlarla Biri doðumhaneye alýnýyor, diðeri gasilhaneye / Bu dengeyi kuran Rabbim, kadiri mutlaktýr her þeye Dediler: Merhum ikramý pek severdi / Lütfen buyurun helvasýný çokça yiyin / Akabinde ruhuna bir Fatiha okuyup, / Birde caný gönülden amin deyin Ceketim temiz olsun, sakýn toz konmasýn / Ceplerini iyi kontrol edin, aman para bulunmasýn / Ölünce, üþümesin diye tabutumun üstüne örtülecek / Sakýn ha unutulmasýn Sakýn ha unutulmasýn Ey merhum kardeþim, / Cenaze namazýnda senin için, / 'Merhumu nasýl bilirdiniz?' Diye sordu imam / Allah þahit ki, 'iyi biliriz dedik' buna inan Özgürce oyumuzu kullandýk / Demokrasi güzel bir nimet / Ya seçme seçilme 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný hakký olmazsa / Allah korusun, felaket mi felaket Bahar geldi güller açtý / Hala gönül bahtým karanlýk / Ne zaman bitecek Allah'ým / Bu uzun ayrýlýk? Adam alýþmýþ selamýkelamý hep senden bekler / Mübarek adam, birde sen önce davran da alýþkanlýðýný bozuver Dedi: Bunca derdi gamý Mevla'm bana mý verdi? / Dedim: Biliyorsun herkesin vardýr bir derdi / Kimi dýþarý sýzar kimi de durmadan içeri Falan öldü duydun mu? Dün mevlidi vardý / Yok caným sende, onun daha çok hayali vardý Bazý insanlar öksürse anýnda alýr bin beðeni / Bazý insanlar ölse mezarýna olmaz on geleni / Bilen varsa söylesin, nedir bunun sebebi? Dedi: Demek gidiyorsun artýk, haydi yolun açýk ola / Zor gelmeyecekse eðer, son bir kez gülümse ki aklýmda kala Saç sakal karýþmýþ birbirine / Altta pantolonun dizi yýrtýk / Merakýmdan sordum yanýmdakine / Dedi: Günümüzün modasý bu artýk Yaradan herkese evvelde beyaz bir sayfa lütfeder / Lakin insanoðlu onu hoyratça kullanýr da ahirde mahveder Ýskilip Belediyesi iftar çadýrý hazýrlýklarýný tamamlýyor Ýskilip Belediyesi her yýl Ramazan ayýnda kurulan iftar çadýrý hazýrlýklarýna devam ediyor. Belediyenin öncülüðünde ve hayýrseverlerin destekleri ile Ramazan ayý boyunca her gün ortalama 700 kiþinin orucunu açtýðý iftar çadýrýnýn eksiksiz hizmet vermesi yapýlan çalýþmalarda son aþamaya gelindi.ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre iftar çadýrýna maddi destekte bulunmak isteyen hayýrseverlerin Belediyenin numaralý telefonundan bilgi almalarý ya da Belediye Yazý Ýþleri Müdürlüðüne baþvurmalarý gerektiði ifade edildi.

5 5 Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde EKT tedavisi baþladý Müftü Aþýk Denizli'ye uðurlandý Çorum Müftüsü iken Denizli Büyükþehir Müftülüðü atanan Mehmet Aþýk düzenlenen törenle uðurlanndý. Müftü Mehmet Aþýk için Ýl Müftülüðü bahçesinde uðurlama töreni düzenledi. Törene Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, müftü yardýmcýlarý ve din görevlileri katýldý. Görev yaptýðý süre içerisinde müftü yardýmcýlarý, müftülük personeli, vaizler, ilçe müftüleri, imamlar, Kur'an Kursu hocalarý ve diðer tüm görevlilerle uyum içinde çalýþtýklarýný ve din hizmetlerini en ücra köþelere kadar götürmenin gayreti içerisinde olduklarýný belirten Aþýk, Çorum Valiliði, Belediye, tüm kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve Çorum halkýyla da uyumlu bir çalýþma sergilediklerini kaydetti. Çorum'a hiçbir ayrým yapmadan hizmet verdiklerini ifade eden Aþýk, "Din hizmetlerini þartlarýmýzý zorlayarak, mesai mefhumu gözetmeksizin yürütmenin gayretinde olduk. Siyasi ayrým yapmadýk. Ýnsan ayrýmý, ýrk ayrýmý, mezhepsel ayrýcalýk yapmadýk. Kardeþliði, birliði öne çýkarttýk. Özellikle çocuklara, gençlere önem verdik. Çünkü gelecekte toplumu bu çocuklar yönetecek. Arkamýzda iyi yetiþmiþ bir nesil býrakmak için þartlarýmýzý zorladýk" dedi. Aþýk, bundan sonra da tüm Çorumlulara kapýsýnýn ve gönlünün açýk olduðunu dile getirerek, Çorum'u asla unutmayacaðýný söyledi.konuþmasýnýn ardýndan kendisini uðurlamaya gelenlerle vedalaþan Müftü Aþýk daha sonra Denizli'ye doðru yola çýktý. Yýlmaz MERT Saðlýk Bakanlýðý- Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde halk arasýnda þok tedavisi diye bilinen Elektrokonvulsif Terapi (EKT) uygulanmaya baþlandý. Anestezi altýnda elektrik akýmý ile kontrollü epileptik nöbet oluþturulan bu uygulama, psikiyatride kullanýlan en etkin tedavi yöntemlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Psikotik özellikli depresyon, Bipolar Bozukluk, katatonik durumlar ve ilaç tedavisine yanýt alýnamayan bazý ciddi olgularda etkili oluyor. Özellikle bu hastalýklarýn yüksek kendine (intihar etme riski) ve çevreye zarar verme riski içeren, yememe içmemeye baðlý olarak genel týbbi durumlarýnda bozulma olan, daha önce EKT'den fayda görmüþ hastalarda tercih edilmekte. EKT uygulanabilmesi için en az iki psikiyatri hekiminin EKT yapýlmasýnýn uygun olduðunu belirtmesi, hasta ve yakýnýnýn uygulamaya izin vermesi gerekmekte. Bu sayýlan aðýr psikiyatrik hastalýklarýn tedavisi görece hýzlý ve güvenli bir þekilde yapýlabilmekte. Bu sayede 300'e yakýn hastanýn Ankara, Samsun ve Tokat'a sevkine gerek kalmayacaðý düþünülüyor. Çorum Belediyesi mobil cihazlarda Çorum Belediyesi, e-belediyecilik anlayýþýyla vatandaþlara mobil cihazlarla zaman ve mekana baðlý kalmaksýzýn hizmet veriyor. Mobil uygulama ile ilgili açýklama yapan Çorum Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, "Vatandaþlar, internet uyumlu cep telefonlarý ve diðer mobil aygýtlardan "mobil.corum.bel.tr" adresine girerek tüm süreçleri cebinden takip edebiliyor ve belediyeyle ilgili tüm tahsilât bilgileri, tahakkuk bilgileri, gelirler ve giderlere hýzlý bir þekilde eriþebiliyor" dedi. EKLENTÝ VE UYGULAMA KURULUMU GEREKMÝYOR Mobil cihazlara hiç bir eklenti ve uygulama kurulumu gerektirmeyen mobil sitenin kullanýmý da bir o kadar kolay. Mobil sitenin herkes tarafýndan rahatlýkla kullanýlmasý için kolay ve sade bir þekilde tasarlandýðýný söyleyen Yabacýoðlu, kullanýcýlar tarafýndan yoðun ilgi gören e- Belediye modülünde yer alan Borç Sorgulama ve Ödeme, Haberler ve Duyurular, Ýhale Sorgulama, Webden Ýstek Þikayet ve Hizmet Birimi modüllerinin yaný sýra Çorum Ýli mobil harita, hava durumu, kent içi ulaþým, nöbetçi eczaneler ve þehirler arasý ulaþým ücretleri gibi bilgilere de mobil site üzerinden ulaþmanýn mümkün olduðunu ifade etti. Kullanýcýlar mobil siteden "Belediye TV" videolarýný izleyip haberleri güncel olarak takip edebilecekler. Güçlü bir altyapýya sahip olan mobil site, kentle ilgili haberlere, fotoðraflara ve videolara hýzlý bir þekilde eriþim saðlamakta.çorum Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü mobil sitenin genel özellikleri hakkýnda þu bilgileri veriyor:"þikâyet ve öneriler anlýk olarak ilgili birimlere gönderilebilmekte. Ýhale bilgileri sorgulanabilmekte. Borç sorgulama ve ödeme iþlemi yapýlabilmekte. E-rehberde acil telefonlar, saðlýk kurumlarý eðitim kurumlarý gibi bilgilere eriþim saðlanabilmekte. Belediye haberleri, etkinlikler ve video haberlere ulaþýlabilmekte. Vefat edenler, "Vefat Ýlanlarý"nda görüntülenebilmekte. Tamamlanmýþ ve devam eden projeler takip edilebilmekte. Çaðrý merkezine mobil site üzerinden eriþim saðlanabilmekte." Ramazan davulcularý sahura mehter marþý ile kaldýracak Geçtiðimiz yýllarda halktan gelen þikayetler üzerine sahurda davul-zurna ile oyun havasý çalýnmasýný yasaklayan Çorum Belediyesi, davulculara mehter marþý ile vatandaþlarý sahura kaldýrma ve ayný ritmde davul çalma zorunluluðu getirdi. Karar üzerine Çorum Belediyesi 4 yýldýr Ramazan davulcularýna bazý marþlarý öðretmek için her yýl kurs düzenliyor. Davulculara mehter marþý eðitimini Çorum Belediyesi Mehter takýmý Komutaný ve Zabýta Müdürlüðü Komiseri Selahattin Delice veriyor. 18 Haziran Perþembe Günü baþlayacak Ramazan ayýnda görev alacak Ramazan davulcularýna ayrýca Osmanlý Fesi, Davulcu Gömleði ve üzerinde resmi kimlik bilgilerinin yer aldýðý Ramazan Davulcusu Kimlik Kartý zorunluluðu getirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nde 3 gündür devam eden eðitimin son gününde Ramazan Davulcularýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Zabýta Müdürü Mustafa Kanat ziyaret etti. Çorum Belediyesi olarak Ramazan ayýna hazýr olduklarýný dile getiren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ramazan Kültürü'nün yaþatýlmasý amacýyla davulcularýn saðlýklý bir ortamda çalýþma yapmalarýný önemsediklerini söyledi. Candan, gelecek yýl Ramazan Davulcularýnýn kýyafetlerinin tamamlanmasý için þalvar giyeceklerini de sözlerine ekledi. Uzaktan bakýldýðýnda kimin Ramazan Davulcusu olduðunun anlaþýlmasýnýn yaný sýra kýyafetleri ile de Osmanlý kültürünün yaþatýlacaðýný ifade eden Candan, davulculardan kendi mýntýkalarýnýn dýþarýsýna çýkmamalarýný ve erkenden vatandaþý uyandýrmamalarýný istedi. Erdal Eser baþkanlýðýnda Bekir Þimþek ve Bekir Keçeci'den oluþan ekip Ramazan Davulcularý'nýn sözcüsü olarak seçildi. Osmanlý geleneðini sürdüren Ramazan Davulcularýnýn sözcüsü Erdal Eser, Belediye tarafýndan kendilerine hiçbir ücretin ödenemediðini belirterek, Ramazan ayýnýn ortasý ve sonunda her davulcunun kendi mýntýkasýnda vatandaþlardan bahþiþ toplayacaklarýný bildirdi. Bahadýr YÜCEL Þüpheli çantadan bakýn ne çýktý Bahabey Caddesine býrakýlan valiz polisi alarma geçirdi. Olay, Bahabey Caddesinde bir iþ merkezi önünde meydana geldi. Ýþ merkezinin önünde bulunan çöp konteynýrýnýn önünde kaldýrýmda duran valizin þüpheli olduðu gerekçesiyle polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniþ güvenlik önlemi alýrken, olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Ekipler þüpheli valize dikkatli bir þekilde yaklaþtý. Valiz açýlýp kontrol edildiðinde içerisinden þiþme bot çýktý. Olay sonrasý çevredekiler rahat bir nefes aldý. Olayý izleyen vatandaþlar bomba imha ekip görevlisi alkýþ ve ýslýklar ile tebrik ettiler. Yýlmaz MERT

6 6 ÝHEM'in yýlsonu sergisi göz kamaþtýrdý Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi (HEM) ve Akþam Sanat Okulu (ASO) tarafýndan "Karma El Sanatlarý" yýl sonu sergisi açýldý. Alanýnda Türkiye'nin en büyüðü olan Ýskilip HEM'in eðitim-öðretim yýlý sergisinin açýlýþýna Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýlçe Garnizon Komutaný Yarbay Çetin Öcal, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclis Üyesi Üzeyir Esenkaya, STK temsilcileri, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayýda davetli katýldý. ÝHEM'in bahçesinde yapýlan açýlýþta konuþan Ýskilip ÝHEM Müdür Vekili Abdullah Ök, Halk Eðitim Merkezleri'nin kurs faaliyetleri düzenleyen yaygýn eðitim kurumlarý olduðunu ifade ederek, "Kuruluþundan bu güne her geçen gün büyüyerek geliþen Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi, eðitim içerisinde üretim yapan atölyeleri ile yaygýn eðitimin amacýna ulaþmasýnda büyük katkýlar saðlamaktadýr. Türk Milli Eðitiminin temel amaç ve ilkeleri doðrultusunda yaygýn eðitim ile mesleki eðitimi kurumsallaþtýran, çaðdaþ insan anlayýþý ile bütün yenilikleri topluma aktaran ve bu þekilde toplumsal mutluluðu ve kalkýnmayý hedefleyen bir kurum olan Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi diðer Halk Eðitimlere de örnek olmaktadýr. Halk Eðitim Merkezimiz; ayakkabý atölyesi, mobilya atölyesi, sepet-hasýr örücülüðü atölyesi, aðaç oymacýlýðý ve sedef kakma atölyesi, deri giyim ve çanta atölyesi ve diðer atölyeleri ile mesleki ve teknik kurslar vermekte iþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu çýrak, kalfa ve ustalarýn yetiþtirilmesi ve geliþtirilmesini de saðlamaktadýr. Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi,bir taraftan her yýl yüzlerce kiþiyi eðiterek meslek sahibi yaparken, ürettiði çok sayýdaki ürünü de yurt içine pazarlamaktadýr. Kamu kurum ve kuruluþlarýn yoðun ilgi gösterdiði Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi bu sipariþleri yetiþtirmekte, öðrenci ve kursiyerler bu çalýþma temposu içinde uzun yýllarda elde edecekleri tecrübeleri daha kýsa sürede kazanmaktadýrlar. Halk Eðitim Merkezimiz; bunlarýn yanýnda halkýn ihtiyaç duyduðu kurslarý açmakta olup, onlarýn eksik eðitimlerinin tamamlanmasýna yardýmcý olmaktadýr. Bu amaçla Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi yýl boyunca kurslar açmakta, seminerler ve konferanslar vermektedir" dedi. Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü olarak eðitim-öðretim yýlýnda 161 adet kurs düzenlediklerine de deðinen Ök, "Bu kurslardan þimdiye kadar 1864 erkek ve 1066 bayan olmak üzere toplam 2930 kiþi yararlanmýþtýr. Amacýmýz daha çok vatandaþýmýzýn bu kurslardan yararlanmasýdýr. Çalýþmalarýmýz bu yönde devam etmektedir. Ýþte bugün burada bir yýl boyunca büyük bir özveri ve titizlikle hazýrlanan çalýþmalarýn sonucu olarak toplanmýþ bulunmaktayýz. Genç kursiyerlerimizin, genç kýzlarýmýzýn ve bayanlarýn hazýrlamýþ olduðu kültürel zenginliðimizin el emeði göz nuru çalýþmalarý biraz sonra göreceðiz. Bu serginin hazýrlanmasýnda gece gündüz demeden, büyük bir özveri ile çalýþan çalýþma arkadaþlarýma ve kursiyerlere teþekkür ediyorum. Ayrýca bu kurslarýn düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda bize her zaman destek olan, Kaymakamýmýz Þuayib Gürsoy'a, Belediye Baþkanýmýz Recep Çatma'ya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Mustafa Selvi ye ve ismini sayamadýðým herkese teþekkür eder, bu günümüzde bizleri yalnýz býrakmayarak sergimize teþrif eden herkese sonsuz þükranlarýmý ve saygýlarýmý sunarým" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan serginin açýlýþ kurdelesi Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Garnizon Komutaný Çetin Öcal ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi tarafýndan kesildi. Serginin açýlýþýnda kýsa bir açýklama yapan kaymakam Gürsoy ise, sergide emeði geçen herkese teþekkür etti. Ayakkabý, mobilya, aðaç iþleri, aðaç oymacýlýðý, sedef kakma, derimont ve diðer el sanatlarý ürünlerinden oluþan sene sonu sergisi misafirler için hazýrlanan kokteyl sonrasý son buldu. Çöpten elektrik üretecekler Çorum'da çöpten elektrik üretecek tesis kurulacak. Karapürçek köyünde kurulacak tesis için bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Tesisin tanýtýmý Ticaret ve Sanayi Odasý'nda yapýlan basýn toplantýsýnda gerçekleþtirildi. Hollandalý Viatech Þirketi CÝO'su Gerard Sijl, Çorum'a kurulacak olan ve çöpten elektrik üreten tesis hakkýnda bilgiler aktardý. Almanya patentli çöpten enerji üretiminin çevreye de büyük katkýsý olduðunu söyleyen Sijl, kendilerini davet eden Çorumlu iþ adamlarý ile anlaþmalarý halinde 2 yýl içerisinde ilk etapta yaklaþýk 4 hektarlýk arazi olmak üzere 12 hektarlýk alanda tesisi kuracaklarýný ve bu tesiste günlük brüt 400 ton çöpten elde edilen net 250 ton çöpü iþleyerek enerji üretilebileceðini dile getirerek, 1 ton çöpten 2.2 megavat elektrik üretimi saðlanabildiðini söyledi. Berlin'de bulunan tesisin 60 milyon Euro'ya mal olduðunu kaydeden Sijl, Çorum'daki çöp miktarýna ve kurulacak tesise göre maliyetlerin deðiþeceðini, elektrik üreten tesisin 3 ila 5 yýl içinde maliyetini karþýlayacaðýný dile getirdi. Merkeze baðlý Karapürçek köyü yakýnlarýnda bulunan çöp arazisini de gezip gördüklerini ifade eden Sijl, çöpten elektrik üretecek tesisin ilk etapta 2 hektarlýk alanda kurulacaðýný, çöp miktarýna göre de 12 hektarlýk alanda modüler olarak büyütülebileceðini ve tesiste yaklaþýk 100 kiþinin istihdam edileceðini açýkladý. Aksu Makine Sahibi Tevfik Akpýnar ise, farklýlýk yaratmak için farklý olmak gerektiðini söyleyerek, çevreye büyük zararý olan her türlü atýk çöpü bu kurulacak tesisle elektriðe dönüþtüreceklerini, hem çevreyi koruyacaklarýný hem de Çorum Belediyesi'nden elektrik üretmek üzere çöpleri satýn alarak Çorum ekonomisine de büyük katký saðlayacaklarýný vurgulayarak, iþ adamlarý olarak devlet desteði almadan bu tesisi Çorum'a kazandýracaklarýný kaydetti.yýlmaz MERT Traktör sayýmýz bir ayda 65 adet arttý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2015 Nisan ayýnda traktör sayýsýnda Manisa'nýn, 79 bin 16 adetle birinciliðini korurken, aylýk artýþta Konya'nýn 436 adetle ilk sýrayý aldýðýný bildirdi. Çorum ise ondördüncü sýrada yer aldý. Çorum'da traktör sayýsý bir önceki aya göre 65 adet arttý. Mart ayýnda 36 bin 552 olan traktör sayýsý nisanda 36 bin 617'ye yükseldi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Konya'nýn traktör sayýsýnda Manisa'ya gittikçe daha fazla yaklaþtýðýný, son 3 yýlda, Konya'nýn Manisa ile arasýndaki farký 3 bin 277 adetten 894 adede indirdiðini belirtti. Þemsi Bayraktar, traktör sayýsýnýn 2015Nisan ayýnda, 2015 Mart ayýna göre, 6 bin 698 adet artarak 1 milyon 640 bin 62 adetten 1 milyon 646 bin 760 adede yükseldiðine dikkati çekti. TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, traktörde iller arasýnda 2015 yýlýnisan ayýnda en fazla artýþýn436 adetle Konya'da, 259 adetle Manisa'da, 250 adetle Denizli'de, 249 adetle Ýzmir'de, 205 adetle Balýkesir'de, 198 adetle Bursa'da, 177 adetle Afyonkarahisar'da, 175'er adetle Aydýn ve Sakarya'da, 166 adetle Gaziantep'te, 155 adetle Yozgat'ta, 151 adetle Ankara'da görüldübildirdi. Bayraktar, traktör sayýsý Nisan ayýnda, Kayseri'de 149, Aksaray'da 143, Sivas'ta 135, Nevþehir'de 131, Muðla'da 127, Niðde'de 126, Çanakkale'de 121, Antalya'da 114, Adana'da 112, Þanlýurfa'da 110, Mersin'de 108, Diyarbakýr'da 107, Eskiþehir'de 103 adet arttýðý bilgisini verdi. -TRAKTÖR SAYISINDA ARTIÞ VE AZALIÞ- LAR- Traktör sayýsýnýn Nisan ayýnda, Bingöl'de 9, Yalova'da 6, Karabük, Giresunve Bayburt'ta 3'er, Rize'de 1 adet artarken, Trabzon'da 2, Ordu'da 3 adet azaldýðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Traktör sayýsýnda Manisa 79 bin 16 adetle birinciliðini sürdürürken, Konya 78 bin 122 adetle ikinci, Balýkesir 57 bin 776 adetle üçüncü, Ýzmir 57 bin 193 adetle dördüncü, Bursa 56 bin 915 adetle beþinci sýrada bulunuyor. Ankara 48 bin 695, Samsun 47 bin 769, Adana 47 bin 526, Denizli 44 bin635, Antalya 42 bin 599, Aydýn 39 bin 958, Afyonkarahisar 38 bin 99,Tokat 38 bin 96, Çorum 36 bin 617, Sakarya 33 bin 579, Þanlýurfa 33 bin 225, Mersin 31 bin 77, Kütahya 30 bin 903, Çanakkale 30 bin 17 traktöre sahip durumda. Edirne'de 29 bin 757,Yozgat'ta 29 bin 408, Sivas'ta 28 bin 253, Tekirdað'da 28 bin 50, Muðla'da 27 bin 812, Gaziantep'te 27 bin 569, Kastamonu'da 26 bin 532, Kayseri'de 25 bin 672, Ýstanbul'da 21 bin 678, Diyarbakýr'da 21 bin 305, Eskiþehir'de 20 bin 718, Malatya'da 20 bin 548 traktör var. Hatay'da 19 bin 861, Burdur'da 19 bin 780, Isparta'da 19 bin 721, Nevþehir'de 19 bin 589, Bolu'da 19 bin 480, Kýrklareli'nde 19 bin 126, Amasya'da 18 bin139, Kahramanmaraþ'ta 18 bin 24, Kars'ta 17 bin 365, Uþak'ta 16 bin 905, Aksaray'da 16 bin 833, Erzurum'da 16 bin 347, Niðde'de 15 bin 445, Osmaniye'de 15 bin 113, Kocaeli'nde 14 bin 958, Adýyaman'da 14 bin 19, Çankýrý'da 12 bin 136, Karaman'da 10 bin 197, Kýrþehir'de 10 bin 131, Muþ'ta 10 bin 93 traktör bulunuyor. Traktör sayýsý Bilecik'te 9 bin 873, Düzce'de 9 bin 830, Mardin'de 9 bin 531, Ardahan'da 9 bin 7, Zonguldak'ta 8 bin 974, Elazýð'da 8 bin 820, Kýrýkkale'de 8 bin 450, Sinop'ta 8 bin 159, Van'da 8 bin 108, Aðrý'da 7 bin 551, Erzincan'da 6 bin 239, Batman'da 5 bin 192, Karabük'te 5 bin 162, Kilis'te 5 bin 40'da kalýyor. -TRABZON'DA 184, RÝZE'DE 41 TRAKTÖR VAR- Bartýn'da 4 bin 859, Iðdýr'da 3 bin 828, Gümüþhane'de 3 bin 258, Bitlis'te 3 bin 106, Giresun'da 2 bin 845, Bayburt'ta 2 bin 771, Yalova'da 2 bin 388, Siirt'te 2 bin 359, Þýrnak'ta 2 bin 246, Ordu'da 2 bin 153 traktör var. Traktör sayýsý Tunceli'de 1392'ye, Artvin'de 1146'ya, Bingöl'de 1031'e, Hakkari'de 836'a, Trabzon'da 184'e, Rize'de 41'e kadar iniyor." Bayraktar, Nisanayýnda traktör sayýsýnýn Çanakkale'de 30 bin adedi geride býraktýðýný bildirdi.

7 7 Müftülük Ramazan'a hazýr Ýl Müftülüðü Ramazan ayýndan çeþitli etkinlikler yapacak. Etkinlikler kapsamýnda camilerde mukabale programlarý yapýlacak. Ayrýca 'Enderun Usulü Teravih' ve 'Cumhur Müezzinliði' uygulamasý bu Ramazan'da da yapýlacak. Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, düzenlediði basýn toplantýsýndan Ramazan ayýnda yapýlacak olan etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. Ýl Müftülüðü olarak yaklaþan Ramazan ayý öncesinde tüm hazýrlýklarý tamamladýklarýný kaydeden Tahir Kýlýç, "Rahmet, bereket, oruç ve Kur'an ayý Ramazan'ýn dolu dolu geçmesi için bir dizi program hazýrladýk. Ramazan ayýnda görev alanlarýmýzýn baþýnda camiler geliyor. Ramazan'da cami denilince de akla vaaz ve sohbetler. Geliyor. Mübarek Ramazan ayý öncesinde camilerimizin onarým ve temizliklerini tamamladýk. Din görevlilerimizle gerçekleþtirdiðimiz toplantýlarla da hazýrlýk çalýþmalarýný tamamladýk. Bu yýl Ramazan ayýnda "Vakit Ýyilik Vakt ibu Ramazan ve Her Zaman" konusu merkeze alýnacak, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý her yýl Ramazan ayý geldiðinde Ramazanýn manevi rahmet iklimini fýrsat bilerek bir konuyu toplumumuzun gündemine taþýmaya çalýþýyor. Bizde Bu sene 'Vakit Ýyilik Vakti' baþlýðý altýnda bir toplumsal farkýndalýk oluþturmaya çalýþacaðýz. -"RAMAZAN AYI HAZIRLIKLAR TA- MAM"- Ramazan ayý gelmeden önce bütün camilerimizde genel bir temizlik yapýlarak Ramazan ayýna hazýrlandý. Camilerimizdeki aydýnlatma ve ses sistemleri ile klimalar gözden geçirilerek eksiklikler giderildi. Her sene olduðu gibi bu sene de Müftülüðümüz tarafýndan hazýrlanan ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesince bastýrýlan imsakiyeler görevlilerimize ve halkýmýza daðýtýlmýþtýr. Görevlisi olmayan ve tek görevlisi bulunan camilerimizde görevin aksamamasý için geçici görevlendirmeler yapýldý. Bütün camilerimizde teravih namazý yatsý ezaný ile birlikte normal vaktinde kýlýnacak, ilave süre eklenmeyecektir. Merkez camilerimizle minaresi bulunan bütün belde ve köy camilerimizin þerefelerindeki kandiller akþam ezaný ile sabah ezaný arasýnda yakýlacak. Ayrýca Abdibey, Fatih Sultan Mehmet Camii, Çimento Camii, Küçük Sanayi Sitesi Camii, ÇatalhavuzÖzrahman Camii, Düvenci Beldesi ve Akþemsettin Camii ve Düvenci Beldesi Camiindeki mahyalar da belirtilen vakitler arasý ýþýklandýrýlacak. CAMÝLERDE VAAZ PROGRAMLARI Merkez Ulu Camide öðle ve yatsý vakitlerinde vaaz ve irþat hizmeti sunulacaktýr. Ayrýca muhtelif camilerde Ýl vaaz ve irþat kurulu üyeleri tarafýndan, diðer camilerde ise Baþkanlýðýmýz ve Müftülüðümüzce düzenlenen hizmetiçi eðitim kurslarýna katýlan ve bu kurslarda baþarýlý olan cami görevlileri tarafýndan kendi camilerinde vaazlar verilecektir. ÝÞARET DÝLÝYLE VAAZ SÜRECEK Çorum'da ilk defa 2012 yýlýnda Berat gecesi'nde Ulu Cami'de uygulamaya baþlanýlan vaazlarýn iþitme engelli vatandaþlarýmýza iþaret yoluyla anlatýmý her Cuma vaazlarý ile Ramazan ayý boyunca yatsý namazýndan önce yapýlan vaazlarda da devam edecektir. MUKABELE PROGRAMLARI Ramazan ayý boyunca bütün camilerimizde sabah mukabelesi, öðle ve ikindi vakitlerinde de muhtelif camilerimizde mukabele programý cami görevlilerimizce, Hýdýrlýk Kur'an Kursumuzda eðitim gören erkek hafýzlarýmýz ile Ýmam-Hatip Lisesi'nde okuyan hafýz öðrencilerimiz ve dýþarýdan hafýzlýðýný bitirmiþ öðrencilerimiz tarafýndan uygulanacak. CAMÝDE HATÝMLE TERAVÝH Bu yýl Ramazan Ayý'nda Kubbeli,Hýdýrlýk,ÝsaHalife,Azapahmet,Garantievler ve Köroðlu camileri olmak üzere 6 camimizde hatimle teravih namazý kýlýnacaktýr. ÝTÝKÂF Merkez ve köy camilerimizde vatandaþlarýmýzýn müracaatlarý durumunda mülki amirin onayýyla itikafaramazan ayýnýn son 10 günü itikâfa girilebilecektir. SAKAL-I ÞERÝF ZÝYARETÝ YAPILACAK CAMÝLER Murad-Rabi Ulu Camii, Baltalý, Hamit ve Kubbeli Camilerinde Kadir Gecesinde, Abdibey ve Hýdýrlýk Camiinde ise Arefe günü sakalý þerif ziyareti yapýlacaktýr. KADÝR GECESÝNDE AÇIK BULUNDU- RULACAK CAMÝLER Kadir gecesinde Ulu Camii, Kerebigazi, Huzur, Hz. Ali, Ýlim Yayma Cemiyeti, Fatih Sultan Mehmet, Binevler, Ceritoðlu, Dumlupýnar, Bedir, Hýdýrlýk, Selimiye, Veysel Karani, Buhara, Emre, Huzurevi, Devlet Hastanesi, Köy Hizmetleri, Esnafevleri, Pelit,Tevhit, M. Sinan, Velipaþa ve Yörükevler camileri kadir gecesinde sabaha kadar açýk bulundurulacaktýr. Belde ve köylerimizde ise ihtiyaç halinde camiler sabaha kadar açýk bulundurulacaktýr. OSMANLI GELENÝÐÝ ÇORUM'DA YA- ÞAMAYA DEVAM EDECEK Çorum'da geçen 3 yýldýr uygulanan ve büyük beðeni toplayan 'Enderun Usulü Teravih' ve 'Cumhur Müezzinliði' uygulamasý bu yýl da gerçekleþecektir. Osmanlý Devleti zamanýnda uygulanan geleneði Çorum'da yaþatma konusunda kararlýyýz ve Ramazan heyecaný ve mutluluðunu zirveye taþýmayý amaçlýyoruz. Anadolu'da geçen yýl yapýlan uygulamanýn bu yýlda Ramazan ayý boyunca sürecek ve Çorum'da sýrasýyla Huzur Camiinde 23 Haziran 2015 Salý günü Murad-ý Rabi Ulu Camiinde 30 Haziran 2015 Salý günü Akþemsettin Camiinde 07 Temmuz 2015 Salý günü Veysel Karani Camii 14 Temmuz Salý günü olmak üzere 4 camimizde Enderun Teravih Namazý ile Cumhur Müezzinliði uygulamasý yapýlacaktýr. ORUÇLULARA SAYGI GÖSTERELÝM Ramazan ayýnda yapýlan ibadetlerin faziletine tüm halkýmýzýn dikkatini çekiyor ve tüm Çorum halkýna seslenerek bu ayýn oruçlu geçirilmesini tavsiye ediyorum. Günler uzun, ben oruç tutamam düþüncesine kapýlanlarada Allah'ýn oruç tutanlara sabýr vereceðini ifade ediyorum. Oruç tutanlara saygý gösterilmesi gerektiðinin tekrar altýný çiziyor ve Oruç tutmayanlar, oruçlularýn önünde açýktan yiyip içmemeli. Kimsenin sokakta içmesine karýþamayýz ama Müslüman bir ülkede oruç tutanlara karþý saygý göstermek de bir erdem ve nezaket gereðidir. ÝYÝLÝK SOFRASI ÝFTARIDÜZENLENE- CEK Müftülüðümüz ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan 03 Temmuz 2015 tarihinde þehit aileleri ve gaziler ile engellilerin katýlýmýyla "Ýyilik Sofrasý adý altýnda iftar programý düzenlenecek. Hasan Çakmak yönetimindeki Türk Tasavvuf Musikisi konseri ve Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayacak programda Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Ramazan Ayý mesajý ve Türkiye Diyanet Vakfý tanýtým filmi gösteriminin yer alacak ve geleneksel hale gelen iftar daveti verilecektir. NAMAZGÂHTA YATSI VE TERAVÝH NAMAZLARI KILANMAYA DEVAM EDÝ- LECEK Ýlimiz merkez Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi üzerinde bulunan namazgâh, Belediyemiz tarafýndan bakým onarýmdan geçirilerek namaz kýlýnacak hale getirildiðinden Ýl Müftülüðü olarak Çorum'un eski geleneði olan namazgâhta namaz kýlma geleneði bu Ramazanda yatsý ve teravih namazlarý kýlýnacaktýr. CAMÝ VE KUR'AN KURSU BAHÇELE- RÝNDE ÝFTAR PROGRAMLARI DÜZENLE- NECEKTÝR Ýlimizde bulunan ve müþtemilatý müsait olan cami ve Kur'an kurslarýnýn bahçelerinde Ýmam-Hatip, Müezzin-Kayyým ve Kur'an Kursu öðreticilerimiz tarafýndan öðrencilerin, zengin fakir vatandaþlarýn katýlýmlarýyla iftar programlarý düzenlenecek olup, Ramazanda "Vakit Ýyilik Vakti Bu Ramazan ve Her Zaman" sloganý yerini bulacaktýr. RAMAZAN BAYRAMINDA BAYANLA- RIN NAMAZ KILABÝLECEÐÝ CAMÝLER Ýlimiz merkezinde Abdibey, Köy hizmetleri, Kubbeli, Velipaþa, Sancaktar, Azapahmet, Beytepe, Kerebigazi, Zikrullah Camilerinde bayanlarýn namaz kýlmalarý için mekânlar düzenlenmiþtir. FÝTRE VE ZEKAT 2015 yýlý fitre miktarý asgari 11.50'dir. Belirtilen sadaka-i fýtýr da verilecek meblað konusunda bir üst sýnýrýn olmadýðý, ideal olanýn, herkesin hayat standartlarýna göre asgari günlük gýda harcamalarýna denk düþecek bir meblaðýn verilmesi, söz konusu meblaðýn, gýda gibi ayni olarak veya para þeklinde nakdi olarak ödenebilir. Ayrýca; 5601 SMS ile vatandaþlarýmýza fitre hizmeti sunulacaktýr. Her SMS bir fitre miktarýdýr. Zekat için nisap miktarý; gr. Altýn veya gr gümüþ. Bu vesileyle; Çorum halkýnýn Ramazan Ayý'ný tebrik ediyor, ilahi rahmet ve bereketin saðanak saðanak yaðdýðý bu ayýn milletimiz, Ýslam dünyasý ve tüm Ýnsanlýk için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan niyaz ediyorum." Ramazan ayý, 17Haziran 2015 Çarþamba gününü Perþembe gününe baðlayan gece kýlýnacak ilk teravih namazý ve ilk sahurla baþlayacak ve 17 Temmuz 2015 Cuma günü Ramazan Bayramý ile sona erecek. Bahadýr YÜ- CEL Saðlýklý yaþam için yürüdüler Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün düzenlediði "Saðlýklý Yaþam" yürüyüþleri devam ediyor. Yürüyüþün bu seferki duraðý Mehmetçik Parký oldu.bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi'nin koordinasyonunda yapýlan yürüyüþe, Þube Müdürü Dr. Sevil Dirlik Zaman, saðlýk personeli ve Buhara Kadýn Kültür Merkezi sorumlusu Tülay Yýldýran ile kursiyer katýldý. Yürüyüþ parkurunda bir araya gelen katýlýmcýlar tarafýndan "tarzýnýz hareket olsun yaþamýnýz saðlýkla dolsun" baþlýklý pankart açýldý. Etkinlikte ayrýca "Saðlýklý Beslenme ve Fiziksel Aktivite" konulu dövizler de taþýndý. Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü sonrasýnda açýlan stantta, "Saðlýklý Beslenme Önerileri, Kadýnlarda Saðlýklý Beslenme, Ramazanda Beslenme" konulu broþürler daðýtýlarak su ikram edildi. Haber Servisi Eczacýlardan Kolcu'ya hayýrlý olsun ziyareti Engelli Eðitim Merkezinden Alaca Engelliler Derneðine ziyaret Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi Alaca Engelliler Derneðini ziyaret etti. Derneðin faaliyetleri hakkýnda Dernek Baþkaný Ahmet Görür'den bilgi alan Engelli Eðitim Merkezi üyeleri ve yetkilileri lokali, çalýþma salonunu ve tamir atölyesini gezdiler. Ahmet Görür ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Engelli Eðitim Merkezi yetkili ve üyelerine teþekkür ettiler. Haber Servisi Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar dilediler. Ziyarete Eczacý Odasý Genel Sekreteri Sönmez Çalýþkan, Sayman Ýsmail Çaðlý, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Ünaldý ve Funda Çetintürk Kartal katýldý. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Eczacýlar Odasý yönetimine teþekkür etti. Haber Servisi

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 9 DA * HABERÝ 7 DE

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 9 DA * HABERÝ 7 DE Çöpten enerji üretme sistemini tanýtan Hollanda Firmasý Çorum çöplüðünün potansiyelini beðendi Çorum çöplüðü yatýrýma deðer Aksu Makine ve Özbay Danýþmanlýk tarafýndan Çorum'a davet edilen Hollanda Viatech

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor Köse mazbatasýný aldý Ramazan 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

TSO'ya burs teþekkürü

TSO'ya burs teþekkürü Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Taþýt sayýmýz 140 bine dayandý

Taþýt sayýmýz 140 bine dayandý AK Parti 100 bin üyeye doðru AK Parti Mecitözü Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Toplantýya AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Rumi Bekiroðlu,

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye

Detaylı

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek

610 bin ton þeker pancarý iþlenecek TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Bu ceviz aðacýnýn yaþýný kimse bilmiyor Çorum Merkeze baðlý Çanakçý köyünde bulunan ceviz aðacýnýn, Türkiye'nin en yaþlý

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı