I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 2011, Kahramanmaraş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 2011, Kahramanmaraş"

Transkript

1 30 Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak Elbistan Ovasında Arazi Kullanımı / Arazi Örtüsünde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi Mehmet GÜRBÜZ 1, Mehmet DENİZDURDURAN 2*, Murat KARABULUT 1, Yakup KIZILELMA 1 1 KSÜ, Fen - Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kahramanmaraş 2 KSÜ. Göksun MYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Kahramanaraş ÖZET: Hızla artan dünya nüfusu ve teknolojik gelişmeler doğal kaynaklar üzerinde yoğun bir baskı oluşturmaktadır. Tarım, ormancılık, hayvancılık, ulaşım, barınma gibi beşeri faaliyetler nedeniyle araziye olan ihtiyaç her geçen gün artmakta ve böylece toprağın doğal yapısı ve işlevi değişmektedir. Bununla birlikte pek çok çevre sorunu yanlış arazi kullanımından kaynaklanmakta olup iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması veya yok olması, su, toprak ve havanın kirlenmesi gibi birçok çevre sorunu arazinin yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkmaktadır. Arazi kullanımından kaynaklanan sorunları en aza indirmek için arazi özelliklerinin çok iyi bilinmesi ve planlanması gerekmektedir. Bu nedenle yerel ölçekli, ayrıntılı çalışmalar yapmak büyük önem taşımaktadır. Bu tür çalışmalarda doğru sonuçlara daha kısa sürede ulaşmak için teknolojik imkânlardan yararlanmak gerekmektedir. Son zamanlarda Uzaktan Algılama ile elde edilen veriler, arazi örtüsünün zamansal değişimini ortaya koymada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Elbistan Ovasında arazi örtüsü ve arazi kullanımındaki zamansal değişimler farklı tarihlere ait uydu görüntüleri kullanılarak tespit edilmiştir. İlk aşamada Landsat uydu görüntülerine çeşitli sınıflama teknikleri uygulanmış ve arazi örtüsü sınıfları belirlenmiştir. Daha sonra oluşturulan sınıflar zamansal olarak karşılaştırılmış ve meydana gelen değişimler tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda başta yerleşim alanları olmak üzere arazi kullanımı ve arazi örtüsünde önemli değişimlerin olduğu gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: CBS, Uzaktan Algılama, Arazi Örtüsü Değişimi, Elbistan Ovası Investigation of Land Use / Land Cover Changes by Using Remote Sensing and GIS in Elbistan Plain ABSTRACT: Technological developments in the rapidly growing world population and is a great pressure on natural resources. Human activities, like agriculture, forestry, animal husbandry, transport make need for land necessary, so the natural structure and function of the soil is increasing. However, many environmental problems arise from incorrect use of land and climate change, biodiversity decline or extinction, water, soil and air pollution and many environmental problems arise as a result of incorrect use of land. For this reason, the local scale is of great importance to make detailed studies. This kind of studies to achieve accurate results in less time should take advantage of technological opportunities. Recently, the data that has been obtained by remote sensing of land cover in establishing the temporal variation were widely used. In this study, temporal changes in land use and land cover of Elbistan plain have been identified by using satellite images. In the first step several classification techniques were applied to Landsat satellite imagery and land cover classes were determined. And then, classes are created, have been compared as temporal and changes have been identified. As a result of the investigation, the significant changes have been observed on residential areas, particularly land use. Keywords: GIS, Remote Sensing, Land Cover Change, Elbistan Plain 1. GİRİŞ Yeryüzünde artan beşeri faaliyetler nedeniyle araziye olan ihtiyaç her geçen gün artmakta ve böylece toprağın doğal yapısı ve işlevi değişmektedir. Bununla birlikte pek çok çevre sorunu yanlış arazi kullanımından kaynaklanmaktadır. Araziden en iyi ölçüde yararlanmanın ve gelecek nesillere doğayı bozmadan daha sağlıklı bir yaşam imkânı sağlamanın yollarının ortaya konulmasında arazi kullanım planlaması büyük bir öneme sahiptir. Arazi kullanım planları yurdumuzda tam anlamıyla uygulanamamaktadır. Bugün verimsiz, eğimli sahalar tarım arazisi olarak kullanılırken, diğer taraftan *Sorumlu Yazar: Mehmet DENİZDURDURAN, tarımsal açıdan verimli alanlar üzerinde yerleşim yerleri ve sanayi kuruluşları kurulmaktadır. Ülkemizde hızlı nüfus artışına bağlı olarak arazi kullanımında çok kısa sürelerde değişimler ortaya çıkmakta, orman alanları ve su havzaları yoğun bir yerleşim tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır (Duran ve Günek 2007). Arazi kullanımında kontrolsüz gerçekleşen gelişmeler sonucunda verimli tarım arazilerinin sanayi faaliyetlerinde kullanılması, orman alanlarının tahrip edilerek tarım arazisine dönüştürülmesi, yerleşim alanlarının uygun olmayan araziler üzerine kurulması gibi birçok sorun yaşanabilmektedir. Sınırlı olan doğal kaynakların korunması için araziler üzerindeki plansız gelişimi önlemek ve değişimleri izlemek amacıyla arazi kullanımındaki zamansal değişimler tespit edilmeli ve

2 31 gerekli arazi kullanım planlamaları uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda son yıllarda hızla gelişen uydu görüntüleri kullanılarak yapılan değişim analizleri ile klasik yöntemlere göre daha kısa sürede ve daha başarılı bir şekilde istenilen sonuçlara ulaşmak mümkündür (Karabulut ve ark. 2006). Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla yapılan arazi kullanımındaki zamansal değişim çalışmalarında arazi kullanımı/arazi örtüsünde meydana gelen değişimler sayısal olarak tespit edilebilmektedir. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri günümüzde pek çok kurum tarafından, analiz ve değişimlerin tespitinde ideal araçlar olarak kullanılmaktadır (Oğuz ve Zengin 2009). Doğal kaynakların mevcut arazi kullanımları ile olan ilişkisinin analizi ve sorgulanması, gerçekleştirilecek fiziki planlama yaklaşımları için büyük önem taşımaktadır. Analiz ve sorgulamanın sayısal temele dayalı Uzaktan Algılama verilerinin kullanarak Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla planlama faaliyetlerinin daha hızlı, doğru ve güncel olması bakımından zorunludur (Tunay ve Ateşoğlu 2008). Çalışma alanı olarak insani faaliyetlerin artarak devam ettiği ve birçok arazi kullanım tipinin görülebildiği Elbistan Ovası seçilmiştir. Teknolojik gelişmeler ve beşeri faaliyetlerin artarak devam etmesi Elbistan Ovasında arazi kullanım biçimlerinin sürekli değişmesine neden olmaktadır. Bu durum Elbistan Ovası ve çevresinde yoğun bir baskıya neden olmakta ve ekosistemi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kapsamda yapılan çalışma ile yılları arasında Elbistan Ovasında arazi kullanımındaki değişimler Landsat TM uydu görüntüleri ile tespit edilmiş ve elde edilen veriler geleceğe yönelik arazi kullanım planlarının oluşturulabilmesi için altlık veri niteliği taşımaktadır Çalışma Alanı Kahramanmaraş İli'nin kuzeyinde, Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri nin kesiştiği alanda yer alan Elbistan Ovası bir çöküntü ovası özelliği taşımaktadır. Ovanın ortalama yükseltisi m'dir. Elbistan ovası düzlükler ve yer yer alçak tepeliklerden oluşmuş olup, elips biçimlidir. Uzunluğu 50km. kuzey-güney doğrultusunda eni ise en çok 20 km. dir. Elbistan Ovası yurdumuzda Çukurova, Konya Ovası ve Harran Ovası'ndan sonra dördüncü büyük ovadır. Ova çevresinde bulunan dağlar bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. Çalışma alanımız Elbistan Ovasının çevresini de kapsamakta olup toplam alanı yaklaşık hektar dır (Şekil 1). Elbistan Ovası nda daha çok karasal iklim özellikleri hâkimdir. Baharda karların erimesiyle ovaya inen akarsular kabarır ve ovanın güneyinde Ceyhan Irmağı'na karışır. Bunların başlıcaları, birçok kol ve gür kaynaklarla beslenen ve Ceyhan'a döküleceği yer yakınında, büyük bir akarsu görünümü alan Hurman Çayı ile kuzeydoğudaki dağlardan inen derelerle beslenen Söğütlü Çayı'dır. Akarsuların çevresindeki alanlarda tarımsal verimlilik oldukça yüksektir. Şekil 1. Çalışma Alanı Lokasyon Haritası

3 32 2. MATERYAL ve METOD Çalışma alanının materyalini Elbistan Ovası ve çevresini kapsayan , ve tarihlerine ait Landsat TM uydu görüntüleri oluşturmaktadır. Çok zamanlı uydu görüntüleri kullanılarak değişim analizi yapılırken uydu görüntülerinin mümkün olduğunca yılın aynı dönemine ait olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Söz konusu uydu görüntülerinin sınıflandırma ve sayısallaştırma işlemlerinde ERDAS Imagine 8.5 ve ArcGIS 9.2 yazılım programlarından yararlanılmıştır. Landsat TM uydu görüntülerinin 4, 3, ve 2. bantları kullanılarak kontrolsüz sınıflandırma tekniğiyle çalışma sahasında öncelikle 100 adet sınıf oluşturulmuştur. Daha sonra, söz konusu sınıflar 7 ana sınıfa indirilmiştir. Bu sınıflar; Yerleşim alanı, Tarım alanı, Mera, Fundalık, Su, Nemli yüzey ve Çıplak alan olarak belirlenmiştir Görüntü Sınıflandırma Ham haldeki veriler olan uydu görüntülerini bilgiye dönüştürmek için kullanılan en yaygın yöntem görüntü sınıflamadır. Diğer bir ifadeyle, uydu görüntülerindeki her pikseli, spektral özelliklerine göre farklı gruplara ayırmak ve pikseli yansıtma değerlerine göre yeryüzünde karşılık geldiği kümeye atamaktır. Sınıflandırma sonucu elde edilen tematik haritaların kontrollü sınıflama ve kontrolsüz sınıflama olmak üzere iki tür sınıflama yöntemi vardır (Güney ve Ölgen 2009). Bu çalışmada görüntü sınıflama tekniklerinden kontrolsüz sınıflama tekniği uygulanmıştır. Kontrolsüz sınıflama sonucunda tarım, yerleşme, mera, su, nemli yüzey, çıplak alan ve fundalık olmak üzere 7 sınıf belirlenmiştir. Yapılan sınıflama sonuçlarına doğruluk analizi uygulanarak sınıflamanın hata matrisi ve güvenilirliğine ulaşılmıştır. Kontrolsüz sınıflandırma, çalışma alanı hakkında yeteri kadar bilgi olmadığı, ya da ön arazi çalışması yapılmadığı durumlarda başvurulan bir sınıflandırma yöntemidir. Kontrolsüz sınıflama uydu görüntüsündeki yansıma değerlerine bağlı olarak benzer piksellerin otomatik olarak tespit edilip sınıflara atanması esasına dayanır. Uydu görüntüsü bantlarındaki yansıma değerine göre oluşan bu sınıfların hangi arazi örtüsü tipini temsil ettiği bilinmemektedir. Bu sınıflandırma sonucu elde edilen sınıfların gerçekte hangi sınıfa karşılık geldiği çeşitli harita ve referans veriler kullanılarak bulunabilmektedir (Özyavuz 2011) Doğruluk Analizi Doğruluk analizi sınıflama işlemi yapıldıktan sonra yapılan sınıflama işlemlerinin doğruluğunu tespit etmek amacıyla yapılır. Seçilen piksellerle referans verilerinin karşılaştırılması sonucu, sınıflandırılmış piksellerin ait olduğu sınıflara atanma doğrulukları, sınıflandırma hata matrisinden elde edilebilir. Bu aşamada belirlenen her bir sınıf için üretici doğruluğu ve kullanıcı doğruluğu hesaplanır. Öte yandan sınıflandırma işleminin genel doğruluk oranı toplam doğruluk ile ifade edilir. Ayrıca hata matrisleri, Kappa katsayısı ile istatistik olarak analiz edilebilir. Kappa istatistik değeri 0 1 aralığında değişmekte olup, 0,8 oranından büyük kappa istatistik değerine ulaşıldığında yapılan çalışmanın başarılı olduğu söylenebilmektedir (Kansu 2006). Genellikle tahmin doğruluğunun %80 in üzerinde olması durumunda sınıflama doğru ve güvenilir kabul edilir (Güney ve Ölgen 2009). Bu çalışmada yıllarına ait Landsat TM uydu görüntülerinden kontrolsüz sınıflama tekniğiyle üretilen veriler üzerinde doğruluk analizleri yapılmıştır. Yapılan doğruluk analizlerinde uydu görüntüleri üzerinde Erdas Imagine programı tarafından seçilen ve dağıtılan noktalar kullanılmıştır. Bu noktalar sınıflandırılan görüntü ve referans veriler ile tek tek karşılaştırılmış ve çalışmanın tarım, yerleşme, su, nemli yüzey, mera ve çıplak alan sınıfları için hata matrisi, üretici doğruluğu, kullanıcı doğruluğu ve Kappa Katsayıları ayrı ayrı hesaplanmış, böylece sınıflamanın doğruluğu ve güvenilirliği ortaya konmuştur. 3. BULGULAR ve TARTIŞMA 3.1. Çalışma Alanında Yıllarında Arazi Kullanımı Çalışma sahası için seçilen yıllara ( ) ait arazi kullanımı göz önüne alındığında yıllar arasındaki değişim şu şekildedir: 1985 yılı arazi kullanım sınıfları ve bu sınıfların dağılımları Çizelge 1 de verilmiştir. Elbistan Ovası tarımsal potansiyel açısından oldukça elverişli doğal çevre özelliklerine sahiptir. Bu nedenle bölgede beşeri faaliyetler her geçen gün artarak devam etmektedir. Çalışma alanının büyük bir kısmını tarım alanları (%47,2) ve çıplak alanlar (%47,4) oluşturmaktadır. Bölgede tarım alanlarının geniş alan kaplamasında topografya özelliklerinin tarım açısından elverişli olması etkili olmuştur yılı yerleşim alanlarına bakıldığında toplam çalışma alanı içerisinde yerleşim alanlarının günümüzdekiyle kıyaslanamayacak kadar az (%1,3) olduğu görülür yılında 1985 yılına göre arazi kullanımında tarım alanları ve yerleşme alanlarında artış gözlenirken çıplak alanlarda azalma gözlenmektedir. 15 yıllık bu süreçte toplam arazi kullanımı içerisinde tarım alanları oranı %47,2 den %48,5 e, yerleşme alanları oranı %1,3 ten %3 e yükselirken, çıplak alanların oranı %47,4 ten %43,9 a düşmüştür. Arazi kullanımında tarım ve yerleşme alanlarında artış olmasında bölgede artan nüfus miktarı ve teknolojik gelişmeler etkili olmuştur. Bölgede sanayinin ve maden işletmelerinin gelişmesine rağmen tarım alanlarında herhangi bir azalma sözkonusu değildir. Bu durumda ise Elbistan ovasının tarım potansiyelinin yüksek olması etkilidir yılı arazi kullanımına bakıldığında 2000 yılına göre yerleşim alanlarında genişlemenin devam ettiği göze çarpmaktadır. Bu dönemde toplam alan

4 33 kullanımı içerisinde yerleşme alanlarının oranı %3 ten %4 e yükselirken, bu dönemde tarım alanları oranı %48,5 ten %49,2 ye yükselmiştir. Buna karşılık çıplak alanların toplam arazi içerisindeki payı %43,9 dan %37,9 a gerilemiştir (Çizelge 1). Toplam çalışma alanı içindeki çıplak alan oranlarında meydana gelen bu azalma beşeri faaliyetlerin yaygınlaşarak çıplak alanların tarım alanı veya yerleşme alanlarına katıldığını göstermektedir. Çizelge Yılları Arazi Kullanım Dağılışı Arazi Kullanımı Alan (ha.) % Alan (ha.) % Alan (ha.) % Çıplak Alan Tarım Yerleşme Mera Su Nemli Yüzey Fundalık Diğer Çalışma alanının yılı kontrolsüz sınıflama tekniği uygulanan uydu görüntülerine bakıldığında tarım ve yerleşme alanlarının 1985 yılından 2010 yılına kadar sürekli arttığı, çıplak alanların ise sürekli azaldığı görülmektedir (Şekil 2). Özellikle çalışma alanı içerisinde yer alan Afşin ve Elbistan ilçe merkezlerinde yerleşim alanlarındaki genişleme daha net bir şekilde görülmektedir. Bölgenin arazi kullanımındaki bu hızlı değişim, toplam 5 milyar ton civarında bir rezerve sahip olan linyit yataklarına ve 1984 yılında üretime başlayan Afşin-Elbistan Termik Santrali A ünitesi ve 2000 yılından sonra fiilen çalışmalara başlayan B ünitesinin faaliyetlerine bağlanabilmektedir. Bölgede hızla gelişen sanayi ve nüfus artışı arazi kullanımındaki değişimi de beraberinde getirmiştir. Şekil 2. Arazi Kullanım Sınıflarının Yıllara Göre Alansal Dağılışı (ha.) Çalışma alanında yıllarına ait arazi kullanım durumlarını karşılaştırdığımızda yerleşme alanlarında 2644 ha., tarım alanlarında ise 1940 ha. artış olduğu gözlenmektedir. Buna karşılık çıplak alanlarda 5278 ha. azalma olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum çalışma alanında sanayinin gelişmesi ve nüfusun artmasına bağlı olarak bölgede çıplak alanların kullanıma açıldığının göstergesidir yılında tarım alanı olarak kullanılan alanların bir kısmını 2000 yılında sanayi tesisleri ve yerleşim alanlarının işgal ettiği görülmektedir (Şekil 3). Buna rağmen bölgenin önemli tarım potansiyeline sahip olması tarım alanlarının daralmasını engellemiş ve tarım alanları genişlemeye devam etmiştir yılları arasında arazi kullanım durumlarındaki değişime bakıldığında bu dönemde de yerleşme alanlarında artış gözlenirken çıplak alanlarda azalma gözlenmektedir. Bu yıllar arasında yerleşme alanlarında 1406 ha. artış, tarım alanlarında ise 1153 ha.

5 34 Şekil 3. Kullanılan Tüysüz Tüfünün Haritadaki Yeri artış tespit edilmiştir. Buna karşılık çıplak alanlarda 9090 ha. azalma tespit edilmiştir (Şekil 2). Çalışma alanında çıplak alanların sürekli azalması yerleşim alanlarının ve beşeri faaliyetlerin sürekli arttığını göstermektedir. Diğer yandan çalışma alanında yer alan kömür havzalarında son yıllarda dolgu sonrası hızlı bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı görülmektedir Doğruluk Analizleri yıllarına ait Landsat TM uydu görüntülerinden kontrolsüz sınıflama tekniğiyle üretilen veriler üzerinde Erdas Imagine programı tarafından seçilen 200 nokta her bir yıl için ayrı ayrı kullanılmış ve doğruluk analizleri yapılmıştır. Kontrolsüz sınıflama tekniği ile arazi kullanım sınıfları belirlenen 1985 yılına ait Landsat TM uydu görüntüsünün hata matrisi ve doğruluk analiz sonucu incelendiğinde (Çizelge 2) tarım ve çıplak alanlar sınıflarına belirlenen referans noktaların genellikle doğru sınıflara atandığı görülmektedir. Buna bağlı olarak tarım ve çıplak alan sınıflarında % 90 ın üzerinde kullanıcı doğruluğu bulunmuştur. Buna karşılık tarım, yerleşme, su, çıplak alan sınıflarının üretici doğruluğu % 80 in üzerinde bulunmuştur. Sonuç olarak kullanıcı ve üretici doğrulukları dikkate alınarak hesaplanan genel doğruluk oranının % olduğu görülmektedir. Bu orana göre yapılan 1985 yılı kontrolsüz sınıflamanın yüksek sayılabilecek doğruluğa ulaştığı görülür. Bununla birlikte sınıflama doğruluğunun diğer göstergesi olan Kappa Katsayısı sonuçlarına göre genel Kappa katsayısına ulaşılmıştır. Bu sonuca göre de yapılan sınıflamanın başarılı sayılabilecek bir doğruluğa ulaştığı söylenebilir.

6 35 Sınıflanmış Veri Çizelge Yılı Kontrolsüz Sınıflama Doğruluk Analizi Sonuçları Satır Nemli Mer Çıplak Tarım Yerleşme Su Toplam Yüzey a Alan ı Üretici Kullanıcı Tarım % % Yerleşme % % Su % % Nemli Yüzey % % Mera % % Çıplak Alan % % Sütun Toplamı Genel Kappa Katsayısı Genel Doğruluk % Sınıflanmış Veri Çizelge Yılı Kontrolsüz Sınıflama Doğruluk Analizi Sonuçları Satır Nemli Mer Çıplak Tarım Yerleşme Su Toplam Yüzey a Alan ı Üretici Kullanıcı Tarım % % Yerleşme % % Su % % Nemli Yüzey % % Mera % % Çıplak Alan % % Sütun Toplamı Genel Kappa Katsayısı Genel Doğruluk % yılına ait kontrolsüz sınıflama tekniği uygulanan uydu görüntüsünün hata matrisi ve doğruluk analizi sonuçlarına bakıldığında (Çizelge 3) tarım, çıplak alanlar, nemli yüzey ve mera sınıflarına belirlenen referans noktalarının genellikle doğru sınıflara atandığı ve böylece kullanıcı doğruluğunun % 80 in üzerinde çıktığı görülmektedir. Buna karşılık yerleşme sınıfı için belirlenen 14 referans noktadan 4 tanesi, su sınıfı için belirlenen 11 referans noktadan 3 tanesi farklı sınıflara atandığından bu iki sınıfın kullanıcı doğruluğu %80 in Sınıflanmış Veri altında bulunmuştur. Diğer yandan su olmayan alanların hiçbirinde su tanımlaması yapılmadığı için su sınıfının üretici doğruluğu % 100 olarak tespit edilmiştir. Mera sınıfında ise mera olarak tanımlanan 20 noktadan 8 tanesi gerçekte mera sınıfında yer almadığı için % üretici doğruluğuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak 2000 yılına ait kontrolsüz sınıflamanın genel doğruluk oranı % 85.50, Kappa katsayısı ise olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar yapılan 2000 kontrolsüz sınıflamanın başarılı sayılabilecek doğrulukta olduğunu göstermektedir. Çizelge Yılı Kontrolsüz Sınıflama Doğruluk Analizi Sonuçları Satır Nemli Mer Çıplak Tarım Yerleşme Su Toplam Yüzey a Alan ı Üretici Kullanıcı Tarım % % Yerleşme % % Su % % Nemli Yüzey % % Mera % % Çıplak Alan % % Sütun Toplamı Genel Kappa Katsayısı Genel Doğruluk % yılı kontrolsüz sınıflama hata matrisi ve doğruluk analizi sonuçları incelendiğinde (Çizelge 4) tarım, nemli yüzey ve çıplak alan sınıflarının kullanıcı doğruluğu oranı % 80 in üzerinde çıkmıştır. Bu sınıfların hata matrisine bakıldığında belirlenen referans noktalarının genellikle doğru sınıflara atandığı

7 36 görülmektedir. Diğer yandan tüm sınıfların üretici doğrulukları % 80 in üzerinde bulunmuştur. Su ve mera sınıflarında kendi sınıfları dışına tanımlama yapılmadığından bu sınıfların üretici doğruluğu oranları % 100 olarak bulunmuştur yılına ait kontrolsüz sınıflamanın doğruluk oranı % ve Kappa katsayısı olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç sınıflamanın başarılı sayılabilecek doğrulukta olduğunun göstergesidir. 4. SONUÇ ve ÖNERİLER Arazi kullanımında zamansal değişimlerin sürekli olarak izlenmesi, geleceğe yönelik planlamalar yapmada ve doğal kaynakların korunmasında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle doğal kaynakların etkili ve doğru bir şekilde yönetimi ve planlanması için arazi kullanımındaki zamansal değişimi ortaya koymak son derece önemlidir. Klasik yöntemlere göre hızlı ve doğruluk oranı yüksek analizlerin yapılmasını sağlayan uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojileri, günümüzde arazi kullanımındaki zamansal değişimlerin izlenmesinde önemli ölçüde avantajlar sağlamaktadır. Çalışmanın temelini değişik aşamalarında kullanılan ve çeşitli yıllara ait Landsat TM uydu görüntüleri oluşturmuştur. Bu uydu görüntülerinin işlenmesi sonucu zamana bağlı değişimler tespit edilmeye çalışılmıştır. Doğal çevre ile beşeri faktörler arasındaki ilişki düşünüldüğünde nüfusun artışına ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak doğal çevre sürekli değişim içerisindedir. Beşeri faaliyetlerdeki bu değişimler doğal çevre üzerinde baskı oluşturmakta ve arazi kullanımında değişiklikler oluşturmaktadır. Arazi kullanımındaki bu değişimler plansız gerçekleştiği zaman beraberinde yanlış arazi kullanımını getirmektedir. Beşeri faaliyetlerdeki artışa bağlı olarak Elbistan Ovasında hızlı bir şekilde arazi kullanım değişimi yaşanmaktadır. Üç farklı tarihe ait ( ) Landsat TM uydu görüntüleri kullanılarak üretilen arazi kullanım durumlarına bakıldığında bu yıllar arasında tarım alanları ve yerleşme alanlarında genişleme, çıplak alanlarda ise daralma görülmektedir yılında ha. olan çıplak alanlar, 2000 yılında ha., 2010 yılında ise ha. olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan 1985 yılında ha. olan tarım alanı, 2000 yılında ha., 2010 yılında ise ha. olarak belirlenmiştir. Yerleşme alanlarına bakıldığında ise 1985 yılında 1937 ha., 2000 yılında 4581 ha., 2010 yılında 5987 ha. olarak belirlenmiştir. Çıplak alanların azalması ve yerleşme alanları ile tarım alanlarının artmasında teknolojik gelişmelerle beşeri faaliyetlerin artmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Yapılan analizler sonucunda Elbistan Ovası için kontrolsüz sınıflama tekniği kullanılmış ve bu sınıflamaya göre hata matrisi üzerinden doğruluk analizlerine ulaşılmıştır. Yapılan doğruluk analizinde 1985 yılı uydu görüntüsü kontrolsüz sınıflamasında %87.00 genel doğruluğa, 2000 yılı sınıflamasında % genel doğruluğa, 2010 yılı sınıflamasında ise % genel doğruluğa ulaşılmıştır. Sınıflama doğruluğunun diğer bir göstergesi olan Kappa katsayısına bakıldığında ise 1985 yılında , 2000 yılında ve 2010 yılında Kappa katsayısına ulaşılmıştır. Ulaşılan bu değerler sınıflamanın başarılı sayılabilecek düzeyde olduğunun göstergesidir. KAYNAKLAR Akbulak, C., Erginal, A.E., Öztürk, B. Gelibolu Yarımadası nın kuzeybatı kıyılarında arazi kullanımının uzaktan algılama ile incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20: 42-50, Akkartal, A., Türüdü, O., Erbek, F.S., Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle Bitki Örtüsü Değişim Analizi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Ateşoğlu, A., Tunay M., Bartın Kıyı Alanlarında Bitki Örtüsü Değişim Analizi, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 10 (1): 84-95, Kastamonu, Aksoy, E., Özsoy, G., Uzaktan Algılama ve CBS Teknikleri Kullanılarak Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi Arazilerinde Arazi Kullanım Haritalaması, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1): 57-68, Bursa, Bahadır, M., Yalova İli Arazi Kullanımının Uzaktan Algılama Teknikleri İle Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar, Çokoyoğlu, S., Alibey ve Kağıthane Havzalarında Arazi Kullanımı Ve Sorunlarının 50 Yıllık Değişimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Doygun, H., Berberoğlu, S. ve Alphan, H., Hatay, Burnaz Kıyı Kumulları Alan Kullanım Değişimlerinin Uzaktan Algılama Yöntemi ile Belirlenmesi, Ekoloji Çevre Dergisi, 12 (48). ss. 4-9, Duran, C., Günek, H., Hazar Gölü Havzası Arazi Kullanımındaki Değişikliklerin Belirlenmesi ( ), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2 Sayfa:31-52, Elazığ, Güney, Y., Ölgen, M.K., Landsat Uydu Görüntüleri Yardımıyla Bornova da Arazi Kullanımı Değişiminin Belirlenmesi, 3.DEÜ CBS Sempozyumu, Kansu, O., Uzaktan Algılamada Görüntü Sınıflandırma Yöntemleri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Karabulut, M., Küçükönder, M., Gürbüz, M., Sandal, E.K., 2006, Kahramanmaraş Şehri ve Çevresinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak İncelenmesi, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul, Kılıç, A., Uydu Görüntüleri ile Arazi Kullanımı ve Değişikliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi,

8 37 Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Oğuz, H., Zengin, M., Erzurum Kenti Arazi Örtüsü/Arazi Kullanım Değişimlerinin ( ) Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi, DEÜ CBS Sempozyumu, Özdemir, M.A., Bahadır, M., Yalova İli nde Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi ( ), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 17, 1-15, İstanbul, Özşahin, E., İskenderun Akaçlama Havzasında (Hatay) Arazi Örtüsünün Zamansal Değişimi, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/2, Özyavuz, M., Tekirdağ Kent Merkezinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama İle İncelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (1), Tekirdağ, Reis, S., Yomralıoğlu, T., Landsat ETM+ Kullanılarak Trabzon İli Arazi Kullanım Haritasının Elde Edilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Trabzon Tunay, M., Ateşoğlu, A., Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle Amasra ve Yakın Çevresine Ait Bitki Örtüsü Değişim Analizi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:13, Bartın, URL 1 (Erişim tarihi: ) URL 2 themes/ landuse/about-land-use (Erişim tarihi: )

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ

AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ M. Denizdurduran a, *, Y. Kızılelma a, Ö. Acar a, E. Bengin a a Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ZfWT Vol. 5, No. 3 (2013) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NİĞDE ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK İNCELENMESİ AN ANALYSIS

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ

LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ Selçuk REİS 1 ve Tahsin YOMRALIOĞLU 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE AFYONKARAHİSAR IN ŞEHİRSEL GELİŞİMİNİN İZLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE AFYONKARAHİSAR IN ŞEHİRSEL GELİŞİMİNİN İZLENMESİ 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13 16 Eylül 2006 / Fatih Üniversitesi / İstanbul-Türkiye 4 th GIS Days in Türkiye, September 13-16, 2006 / Fatih University / İstanbul-Türkiye UZAKTAN ALGILAMA

Detaylı

Hektar. Kent Çay Geniş yapraklı. İğne yapraklı. Açık toprak

Hektar. Kent Çay Geniş yapraklı. İğne yapraklı. Açık toprak TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon RİZE İLİNİN ARAZİ ÖRTÜSÜNDEKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMİN (1976 2000) UZAKTAN ALGILAMA VE

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ*

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* Determination the Variation of The Vegetation in Turkey by Using NOAA Satellite Data* Songül GÜNDEŞ Fizik Anabilim Dalı Vedat PEŞTEMALCI

Detaylı

LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK AFYONKARAHİSAR İLİ ŞEHİR GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ

LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK AFYONKARAHİSAR İLİ ŞEHİR GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK AFYONKARAHİSAR İLİ ŞEHİR GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ Mustafa Mutlu UYSAL 1, Murat UYSAL 2 1 Harita Mühendisi, Orman Bölge Müdürlüğü, Teknik İşler ve Planlama Ofisi,63000,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

CORINE LAND COVER PROJECT

CORINE LAND COVER PROJECT CORINE LAND COVER PROJECT Coordination of Information on the Environment ÇEVRESEL VERİLERİN KOORDİNASYONU ARAZİ KULLANIM PROJESİ Arazi İzleme Sistemi T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU. Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi

SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU. Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi Yrd.Doç.Dr. Anıl AKIN Bursa Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, aakin@student.cu.edu.tr

Detaylı

KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ ANALYSING COASTAL AREAS CHANGES USING SATELLITE DATA

KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ ANALYSING COASTAL AREAS CHANGES USING SATELLITE DATA KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ A.SABUNCU 1, A. DOĞRU 1, H. ÖZENER 1 1 Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeodezi Anabilim Dalı, İstanbul,

Detaylı

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. Araştırma Makalesi / Research Article

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi.  Araştırma Makalesi / Research Article Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr/index.php/ziraat Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2014) 1: 78-90 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Uzaktan Algılama ve Coğrafi

Detaylı

- Tek bir sınıflama gerektirir. - Değişim sınıflarını etiketlemek zordur. - Çok az from-to değişim sınıfı bilgisi mevcuttur.

- Tek bir sınıflama gerektirir. - Değişim sınıflarını etiketlemek zordur. - Çok az from-to değişim sınıfı bilgisi mevcuttur. 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13 16 Eylül 2006 / Fatih Üniversitesi / İstanbul-Türkiye 4 th GIS Days in Türkiye, September 13-16, 2006 / Fatih University / İstanbul-Türkiye KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, Aralık 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, Aralık 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, Aralık 2016, s. 479-491 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 28.10.2016 10.12.2016 Arş. Gör. Kemal

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRAL BÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Mustafa USTAOĞLU 1, Aycan Murat MARANGOZ 2, Murat ORUÇ 2, Aliihsan ŞEKERTEKİN

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Uzaktan Algılama Uygulamaları

Uzaktan Algılama Uygulamaları Aksaray Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulamaları Doç.Dr. Semih EKERCİN Harita Mühendisliği Bölümü sekercin@aksaray.edu.tr 2010-2011 Bahar Yarıyılı Uzaktan Algılama Uygulamaları GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ

Detaylı

Ö. Kayman *, F. Sunar *

Ö. Kayman *, F. Sunar * SPEKTRAL İNDEKSLERİN LANDSAT TM UYDU VERİLERİ KULLANILARAK ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI SINIFLANDIRMASINA ETKİSİ: İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİ Ö. Kayman *, F. Sunar * * İstanbul Teknik

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 9.08.206, Cuma Tanışma ve Oryantasyon Yaz okulu öğrencilerinin tanışması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma konularının verilmesi, görev ve sorumlulukların anlatılması. 2229 Ayrıntılı Etkinlik

Detaylı

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi V. ULUSLARARASI KUM VE TOZ FIRTINASI ÇALIŞTAYI ORTA DOĞU TOZ KAYNAKLARI VE ETKİLERİ 23-25 EKİM 2017, İSTANBUL (Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki

Detaylı

Balıkesir kent merkezi yerleşim alanı ile jeomorfolojik birimler arasındaki ilişkinin CBS ve UA yöntemleriyle belirlenmesi

Balıkesir kent merkezi yerleşim alanı ile jeomorfolojik birimler arasındaki ilişkinin CBS ve UA yöntemleriyle belirlenmesi Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi. Balıkesir kent merkezi yerleşim alanı ile jeomorfolojik birimler arasındaki ilişkinin CBS ve UA yöntemleriyle belirlenmesi

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ İLE KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ: ALİAĞA VE ÇANDARLI ÖRNEĞİ

UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ İLE KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ: ALİAĞA VE ÇANDARLI ÖRNEĞİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (11-17) UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ İLE KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ: ALİAĞA VE ÇANDARLI ÖRNEĞİ Yıldız GÜNEY * Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat

Detaylı

Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 22, 53-60 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ercan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Proje No: 105Y283. Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi

Proje No: 105Y283. Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi Proje No: 105Y283 Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi Prof.Dr. Cankut ÖRMECİ Prof.Dr. Doğan KANTARCI Prof.Dr. Cumali KINACI Dr. Süleyman

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

*Metin AYDOĞDU Şeydagül ÖZDEMİR Fatma DEDEOĞLU Ali MERMER

*Metin AYDOĞDU Şeydagül ÖZDEMİR Fatma DEDEOĞLU Ali MERMER Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 202, 2 (2): 57-64 Araştırma Makalesi (Research Article) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI Doç. Dr. Nebiye Musaoğlu nmusaoglu@ins.itu.edu.tr İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı UZAKTAN ALGILAMA-TANIM

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(10Sayı(/(Number:(3(((((Yıl(/(Year:(2013

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması

Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 175-179, 2010 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması

Detaylı

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI 18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI SEL VE TAŞKINA DUYARLI ALANLARIN CBS İLE BELİRLENMESİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ Arş.Grv. Mustafa YALÇIN Afyon Kocatepe Üniversitesi İÇERİK Sel ve Taşkın Duyarlılık

Detaylı

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark.

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark. SPOT-4 Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi; Devrez Planlama Birimi Örneği Hüseyin Cihad ANLAR¹, *Alkan GÜNLܲ, Sedat

Detaylı

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5 SULAMA PROJELERİ TABANSUYU İZLEME FAALİYETİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE AŞAĞI SEYHAN OVASI SOL SAHİL SULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ

ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ Latif Gürkan KAYA, Mehmet TOPAY, Emine İKİZ Pınar DİNÇER, Şebnem ÖNER, Fatih DOĞAN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bina Bilgi Sistemi (BBS), binaların

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ N. Musaoğlu,

Detaylı

Afşin-Elbistan İlçeleri Potansiyel Orman Alanlarının Belirlenmesi

Afşin-Elbistan İlçeleri Potansiyel Orman Alanlarının Belirlenmesi Ulusal Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu, 6-8 Ekim 0, Kahramanmaraş 6 KSÜ DoğaBil. Der., Özel Sayı, 0 KSU J. Nat. Sci., Special Issue, 0 Afşin-Elbistan İlçeleri Potansiyel Orman Alanlarının Belirlenmesi

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Kayseri nin şehirsel gelişiminin izlenmesi ve değişim analizi 1

Kayseri nin şehirsel gelişiminin izlenmesi ve değişim analizi 1 Türk Coğrafya Dergisi 65 (2015) 87-96 Türk Coğrafya Dergisi www.tcd.org.tr Basılı ISSN 1302-5856 Elektronik ISSN 1308-9773 Kayseri nin şehirsel gelişiminin izlenmesi ve değişim analizi 1 Monitoring urban

Detaylı

Muğla ili kıyılarında turizm kaynaklı kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemi teknikleri kullanarak değerlendirilmesi

Muğla ili kıyılarında turizm kaynaklı kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemi teknikleri kullanarak değerlendirilmesi Kaynak : KULELI, T., ERDEM, M., GUCLU, K., ERKOL, L., (2008)Muğla Đli kıyılarında turizm kaynaklı kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemi teknikleri kullanarak değerlendirilmesi.

Detaylı

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita: Tanım HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 42-54 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 42-54 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 42-54 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com KENTLEŞMENİN BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ HAVZASINDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 127 T.C. ORMAN BAKANLIĞI O.G.M.. Çanakkale Bölge Müdürlüğü Çalışma Programı TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

Detaylı

Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır.

Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır. Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır. İldeki madencilik faaliyetlerinin yapıldığı alanların çoğu orman

Detaylı

ÇORUM İLİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİ İLE BİTKİ ÖRTÜSÜ DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇORUM İLİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİ İLE BİTKİ ÖRTÜSÜ DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇORUM İLİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİ İLE BİTKİ ÖRTÜSÜ DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet F.E. TOMBUŞ 1, M. ŞAHİN 2 1 Hitit Üniversitesi, Çorum MYO, Harita

Detaylı

SALIPAZARI (SAMSUN) İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ 1

SALIPAZARI (SAMSUN) İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ 1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss7259 Number: 60, p. 435-450, Autumn II 2017 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

Havza. Yağış. Havza. sınırı. Havza. alanı. Akarsu ağı. Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı

Havza. Yağış. Havza. sınırı. Havza. alanı. Akarsu ağı. Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı Yağış Havza Havza sınırı Havza alanı Akarsu ağı Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı Havza ve alt havza Türkiye nin 25 (27?) Havzası - Meriç Havzası (01) - Müteferrik Marmara Suları

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

Kıyısal Arazi Değişimlerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS nin Kullanımı Side-Manavgat Kıyıları Örneği

Kıyısal Arazi Değişimlerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS nin Kullanımı Side-Manavgat Kıyıları Örneği Kıyısal Arazi Değişimlerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS nin Kullanımı Side-Manavgat Kıyıları Örneği Arzu Özlem ALPASLAN 1*, Veli ORTAÇEŞME 2 1, 2 Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

UA Teknikleri Kullanılarak Taşkın Alanlarının Belirlenmesi ve Bölgesel Taşkın Frekans Analizinin Batı Karadeniz Bölgesinde Uygulanması

UA Teknikleri Kullanılarak Taşkın Alanlarının Belirlenmesi ve Bölgesel Taşkın Frekans Analizinin Batı Karadeniz Bölgesinde Uygulanması UA Teknikleri Kullanılarak Taşkın Alanlarının Belirlenmesi ve Bölgesel Taşkın Frekans Analizinin Batı Karadeniz Bölgesinde Uygulanması Prof. Dr. A. Ünal Şorman Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

İçerik. Giriş 1/23/13. Giriş Problem Tanımı Tez Çalışmasının Amacı Metodoloji Zaman Çizelgesi. Doktora Tez Önerisi

İçerik. Giriş 1/23/13. Giriş Problem Tanımı Tez Çalışmasının Amacı Metodoloji Zaman Çizelgesi. Doktora Tez Önerisi İsmail ÇÖLKESEN 501102602 Doktora Tez Önerisi Tez Danışmanı : Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ Geoma*k Mühendisliği İçerik Giriş Tez Çalışmasının Amacı Zaman Çizelgesi 1 of 25 Giriş Yeryüzü ile ilgili yapılan

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015)

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015) Agrometeorolojik Verim Tahmin Bülteni Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim 2014-30 Haziran 2015) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 017101 (17-25) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) 017101 (17-25)

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNİN DEĞİŞİM ANALİZLERİNDE KULLANIMI: İSTANBUL SARIYER ÖRNEĞİ

ZAMAN SERİLERİNİN DEĞİŞİM ANALİZLERİNDE KULLANIMI: İSTANBUL SARIYER ÖRNEĞİ ZAMAN SERİLERİNİN DEĞİŞİM ANALİZLERİNDE KULLANIMI: İSTANBUL SARIYER ÖRNEĞİ Fulya Başak SARIYILMAZ 1, Nebiye MUSAOĞLU 2 1 Arş. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak,

Detaylı

KIZILIRMAK DELTASI NDA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

KIZILIRMAK DELTASI NDA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET KIZILIRMAK DELTASI NDA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Halil İbrahim ZEYBEK 1 Ali UZUN 1 Cevdet YILMAZ 2 Muhammet BAHADIR 1 Hasan DİNÇER 1 1 Ondokuz

Detaylı

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING Asst. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL Week IV NEDEN UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANIRIZ? Sayısaldır (Dijital), - taramaya gerek yoktur Hızlıdır Uçuş planı,

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri

Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri Doğuş

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

MONITORING THE CHANGES OF FOREST AREAS USING LANDSAT SATELLITE IMAGES IN ARMUTLU FOREST DISTRICT

MONITORING THE CHANGES OF FOREST AREAS USING LANDSAT SATELLITE IMAGES IN ARMUTLU FOREST DISTRICT Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 55-66 ARMUTLU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDEKİ ORMAN ALANLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK - 2008, S:172-184 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com YÜKSELDİKÇE BÖLGELERİMİZE GÖRE HER 100 M.DEKİ YAĞIŞ ARTIŞI ÜZERİNE BİR DENEME

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

KENTSEL YAYILMANIN ÇEVREYE ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ: ÖLÜDENİZ (FETHİYE) ÖRNEĞİ İBRAHİM ERİM SANVER

KENTSEL YAYILMANIN ÇEVREYE ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ: ÖLÜDENİZ (FETHİYE) ÖRNEĞİ İBRAHİM ERİM SANVER KENTSEL YAYILMANIN ÇEVREYE ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ: ÖLÜDENİZ (FETHİYE) ÖRNEĞİ İBRAHİM ERİM SANVER YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

YALOVA İLİ NDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ ( )

YALOVA İLİ NDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ ( ) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 17, Sayfa 1-15, İstanbul, 2008 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 YALOVA İLİ NDE ARAZİ KULLANIMININ

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı