Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi: Ulusal Tarama Program n n Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi: Ulusal Tarama Program n n Etkisi"

Transkript

1 Özgün Araflt rma/original Article Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi: Ulusal Tarama Program n n Etkisi Evaluation of the Patients with Congenital Hypothyroidism: Effect of the National Screening Program Erdal Eren, Halil Sa lam, Aysel Zengin*, Yahya Gül*, Esra Deniz P. Çak r, Taner Özgür*, Ömer Tar m Uluda Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dal, Bursa, Türkiye * Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Bursa, Türkiye Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Prof. Dr. Ömer Tar m Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dal Bursa, Türkiye Tel.: Faks: E-posta: Gelifl Tarihi/Received: Kabul Tarihi/Accepted: Güncel Pediatri Dergisi, Galenos Yay nevi taraf ndan bas lm flt r. The Journal of Current Pediatrics, published by Galenos Publishing. ÖZET Girifl: Konjenital hipotiroidi (KH) önlenebilir mental retardasyonun en s k nedenidir. Hastal k belirti vermeden seyredebilmekte ve mental retardasyon gibi a r komplikasyonlarla sonuçlanmaktad r. Bu nedenle ülkemizde Aral k 2006 dan itibaren KH tarama program bafllat lm fl ve böylece erken tan ve tedavi imkân sa lanm fl, olas komplikasyonlar önlenmifltir. Bu çal flmada Ulusal KH Tarama program n n hastal n seyri üzerindeki etkilerinin de erlendirilmesi amaçlanm flt r. Gereç ve Yöntem: Klini imizde KH nedeniyle izlenen 140 olgunun dosyalar retrospektif olarak incelendi. Program n öncesinde ve sonras nda KH tan s alan olgular n bulgular k yasland. Bulgular: Olgular n 74 ü (%52,9) k z, 66 s (%48,4) erkek idi. En s k baflvuru nedenlerini; sar l k (%32,1), konstipasyon (%32,1), TSH yüksekli i nedeniyle sevk (%25,7) ve büyüme gerili i (%10,7) oluflturmaktayd. Tiroid bezinin sintigrafik ve sonografik de erlendirmesine göre (32 olgu) KH nedeni; %43,7 dishormonogenezis, %43,7 tiroid agenezisi, %12,6 ektopik tiroid olarak saptand. Tedavi bafllama yafl tarama program öncesinde 370,9±704,6 gün iken (108 olgu), sonras nda 35,2 gün±48,3 (32 olgu) olarak bulundu. Mental retardasyon tan s alan 36 olgunun 35 i tarama öncesi tan alm flt. Tarama sonras tan alan hastalar n ortalama boy SDS leri tarama öncesi grupla karfl laflt r ld nda anlaml derecede daha iyiydi (p=0,02). Baflvuruda ortalama serum TSH 144,8±227,1 miu/ml, TT4 4,92±4,44 mcg/dl, ST4 0,63±0,41 ng/l idi. Sonuç: Ulusal KH tarama program ndan sonra mental retardasyonlu olgu say s n n belirgin derecede azalmas bu program n önemini bir kez daha göstermektedir. (Güncel Pediatri 2011; 9: 28-33) Anahtar kelimeler: Konjenital, hipotiroidi, mental retardasyon, tarama program SUMMARY Introduction: Congenital hypothyroidism (CH) is the most common cause of preventable mental retardation. The course of the disease can be silent and may cause serious health problems when the diagnosis is delayed. Screening Program for CH has facilitated early diagnosis and treatment preventing severe complications. Materials and Method: The records of the 140 patients with CH were retrospectively analyzed. The patients with CH were compared before and after the screening program. Results: Of the 140 cases, 74 (52.9%) were female and 66 (48.4%) were male. The clinical presentations of the patients with CH were jaundice (32.1%), constipation (32.1%), referral due to high TSH (25.7%), and growth retardation (10.7%). The etiologies of CH based on scintigraphic imaging of the thyroid gland (32 cases) were thyroid dyshormonogenesis in 43.7%, thyroid agenesis in 43.7%, and ectopic thyroid in 12.6%. The mean age at diagnosis was 292±632 days (370.9±704.6 days before screening, 35.2±48.3 days after screening). A total of 36 patients were diagnosed with mental retardation (35 were diagnosed prior to 28

2 Eren ve ark. Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi Güncel Pediatri 2011; 9: screening). Mean height SDS of patients diagnosed after screening program was significantly higher than that of those diagnosed before screening program (p=0.02). Mean serum TSH, TT4, and FT4 at admission were 144.8±227.1 miu/ml, 4.92±4.44 mcg/dl, and 0.63±0.41 ng/l, respectively. Conclusions: Significant reduction in the number of patients with mental retardation after the screening program shows once again the importance of this program. (Journal of Current Pediatrics 2011; 9: 28-33) Key words: Congenital, hypothyroidism, mental retardation, screening program Girifl Tiroid hormonu erken beyin geliflimi ve sonraki büyüme fonksiyonu için gerekli bir hormondur. Sinaptogenez, miyelinizasyon, akson ve dendrit formasyonu, nöral migrasyon, nörogenezisde önemli rol oynamaktad r (1). Konjenital hipotiroidi (KH) belirti vermeden de seyredebilmekte ve ciddi sa l k sorunlar na neden olabilmektedir. Yenido an döneminde sadece %5 vakada klinik olarak KH tan s koymak mümkün olmaktad r (2). KH tan - s gecikti inde mental retardasyon, motor koordinasyonda bozulma, ataksi, spastik dipleji, musküler hipotoni, strabismus, ö renme bozukluklar ve dikkat eksikli i gibi nörolojik sekeller ortaya ç kabilir. Bu nedenle erken tan ve tedavisi çok önemli bir hastal kt r (2-4). Yenido anlarda hipotiroidi tarama programlar bafllat lmadan önce ortalama IQ düzeylerinin 76 oldu u ve %40 olguda özel e itime gerek duyuldu u saptanm flt r (5). Tarama testleri ile erken tan ve tedavi sa lan p mental retardasyon önlense bile hastalar n motor ve görme yeteneklerinde hafif defisitlerin oluflabildi i haf za ve dikkat bozukluklar görülebildi i bildirilmifltir (6,7). Okulda ö renme problemleri, özellikle de matematikte ö renme güçlükleri saptanabilmektedir (8,9). KH li çocuklarda ileri yafllarda konsantrasyon yeteneklerindeki bozuklu a ba l davran fl bozukluklar ortaya ç kabilmektedir (10). Ülkemizde 2006 y l n n Aral k ay ndan bu yana Ulusal KH Tarama Program n n uygulanmas yla KH de erken tan ve tedavi imkân sa land ve olas komplikasyonlar n önlendi i düflünülmektedir. Bu çal flmada ulusal KH tarama program öncesi ve sonras n içeren 10 y ll k bir dönemde Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dal 'nda izlenen kal c KH olgular n n dosya kay tlar de erlendirilerek; bu hastalarda ortaya ç kan komplikasyonlar n s kl n n ve bu duruma ulusal tarama program n n etkisinin belirlenmesi amaçlanm flt r. Gereç ve Yöntem Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Endokrinoloji Bilim Dal 'nda y llar aras nda izlenen 140 kal c KH hastas çal flmaya dâhil edildi. Hastanemizde do an tüm bebekler 1995 y l ndan beri tarama program ile erken tan ald klar için bu gruptaki bebekler çal flmaya dâhil edilmedi. Ayr ca Down Sendomu gibi sendromik KH ve geçici KH olgular çal flmaya al nmad. Çal flmaya dâhil olgular n 108 i ulusal tarama program öncesi, 32 si ise ulusal tarama program ile tan alm flt. Hastalar n dosyalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar n yafl, cinsiyet, boy, vücut a rl ve bu ölçümlerin standart sapma skorlar (SDS), akrabal k durumu, ailede tiroid hastal hikâyesi, tan da baflvuru nedenleri, tan konma yafllar ve tiroid uyar c hormon (TSH), serbest T4 (st4) ile total T4 (TT4) düzeylerine bak ld. Tiroid bezinin sintigrafik ve sonografik de erlendirmesi yap lan olgular etyolojik olarak de erlendirildi. Mental de- erlendirme uzman psikolog taraf ndan Denver Geliflim Testi uygulanarak yap lm flt. Sonuçlar KH tarama program n n öncesi ve sonras olarak k yasland. Çal flma öncesinde Uluda Üniversitesi Etik Kurulu ndan onay al nd. statistiksel analiz Windows tabanl kullan lan SPSS 16.0 program yla yap ld. Verilerin normal da l m gösterip göstermedi i Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Kategorik de iflken s kl klar aras ndaki farklar ki-kare (chi-square) testi ile araflt r ld. Sürekli de iflkenler için iki grup aras ndaki ortalamalar student s t testi, normal da l m göstermeyenlerde Mann-Whitney U testi ile karfl laflt r ld. kiden fazla gruplar n karfl laflt rmas nda ise tek yönlü varyans analizi veya Kruskal Wallis testi kullan ld. Anlaml l k düzeyi olarak a=0,05 (p<0,05) al nd. Aritmetik ortalamalar, ortalama±standart deviasyon (SD) olarak verildi. Bulgular Kal c KH tan s alan 140 hasta (74 k z, 66 erkek) çal flmaya dâhil edildi. Ortalama tan yafl 292±632 gün ( gün) olarak bulundu. Tan yafl tarama program öncesinde 370,9±704,6 gün iken (108 olgu), sonras nda 35,2±48,3 gün (32 olgu) olarak belirlendi. Bu fark istatistiksel olarak anlaml yd (p<0,001). Tarama öncesi ve sonras nda tan alan hastalar aras nda cinsiyet, gebelik haftalar, do um a rl, aile hikâyesi aç s ndan anlaml fark saptanmad (Tablo 1). Tüm olgular aras nda akraba evlili i oran %20,7 (29 olgu), annede tiroid hastal oran %5,7 (8 olgu) idi. 29

3 Güncel Pediatri 2011; 9: Eren ve ark. Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi Boy SDS de erleri tarama öncesi -1,24±2,43 iken tarama sonras -0,40±1,39 olup fark istatistiksel olarak anlaml yd (p=0,020). A rl k SDS, tarama öncesi -0,52±1,88 iken tarama sonras 0,07±1,18 olarak saptand (p>0,05). Hastalar n ulusal tarama program öncesi ve sonras Denver Geliflim Testi sonuçlar karfl laflt rd nda 36 olguda (%27,1) mental retardasyon saptanm flt. Bunlardan 35 i Ulusal KH Tarama Program öncesinde tan alan olgulard (%32,4). Ulusal tarama program ndan sonra mental retardasyon tan s alan sadece bir olgu vard ve öyküsünde mekonyum aspirasyonu vard. Mental retardasyonu olan ve olmayan olgular Tablo 2 de gösterilmifltir. Mental retardasyonu olan olgular n tedavi bafllama yafllar n n daha geç oldu u, boy ve kilo SDS lerin istatistiksel olarak anlam olarak düflük oldu u saptanm flt r. Laboratuvar verileri aras nda fark saptanmam flt r. Baflvuru nedenleri s rayla 45 (%32,1) olguda sar l k, 45 (%32,1) olguda konstipasyon, 36 (%25,7) olguda TSH yüksekli i nedeniyle sevk, 15 (%10,7) olguda büyüme gerili i, 15 (%10,7) olguda fazla uyuma, cilt kurulu u ve zay f beslenme, 8 (%5,7) olguda konuflma ve yürümede gecikme idi. Tarama öncesi dönemde en s k baflvuru nedenleri 39 (%36,1) olgu ile konstipasyon ve 34 (%31,5) olgu ile sar l k iken, tarama sonras dönemde ise en s k baflvuru nedeni 26 (%81,2) olgu ile TSH yüksekli i nedeniyle sevk idi. Alt (%18,8) olgu ise TSH taramas sonuçlanmadan sar l k veya konstipasyon nedeniyle araflt r l p TSH yüksekli i saptanan, taraf m za yönlendirilen veya takip edilen olgulard. Nöromotor geliflim gerilili i nedeniyle tarama öncesi dönemde 8 olgu baflvururken, tarama sonras dönemde nöromotor gerilik ile baflvuran olgu yoktu. Olgular n yafllara göre baflvuru nedenleri Tablo 3 de özetlenmifltir. Tiroid bezinin ultrasonografik ve sintigrafik de erlendirmesine göre (32 olgu) KH nedeni; 14 olguda (%43,7) dishormonogenezis, 14 olguda (%43,7) tiroid agenezisi, 4 olguda (%12,6) ektopik tiroid idi. Tarama öncesi ve tarama sonras tan alan olgular n tiroid fonksiyon testleri Tablo 1 de görülmektedir. Tart flma Tiroid hormonlar normal beyin geliflimi için çok önemlidir. KH de semptom ve bulgular n nonspesifik ve yetersiz olmas ndan dolay erken tan ve tedavi için tüm dünyada tarama programlar bafllat lm flt r (11,12). Klini imizde de 1995 y l ndan bu yana uygulanmakta olan yenido an TSH tarama program ile KH n n erken tan s sa lanmaktad r. Ülkemizde ise Sa l k Bakanl taraf ndan 2006 y l nda yenido an KH tarama program bafllat lm flt r. Sa lam ve arkadafllar orta derecede iyot eksikli i bölgesi olan Bursa da yenido an taramas yla KH s kl - n 1/840 olarak bulmufllard r. Geçici KH olgular d flland - nda bu oran 1/2350 olarak saptanm flt r (13). Genel popülâsyonda iyot eksikli i olmayan bölgelerde kal c KH nin en s k sebebi (yaklafl k %75-85) tiroid disgenezileri olarak bilinmektedir (2,4,14). Gaudino ve arkadafllar n n yapt klar bir çal flmada KH li olgular aras nda dishormonogenez oran tiroid disgenezilerine göre daha fazla saptanm flt r (15). Ordookhani ve arkadafllar ebeveynleri aras nda akraba evlili i olan KH li hastalar de erlendirdiklerinde dishormonogenezisli hastalar n Tablo 1. Olgular n yafl, cinsiyet da l m, oksolojik verileri ve laboratuvar bulgular Genel toplam Tarama öncesi Tarama sonras p n: 140 (Ort±SS) n: 108 (Ort±SS) n: 32 (Ort±SS) Tedavi bafllama yafl (gün) 292± ,9±704,6 35,2±48,3 <0,001 Cinsiyet 74 k z (%52,9) 60 k z, 48 erkek 14 k z, 18 erkek 0, erkek (%47,1) Gebelik süresi (hafta) 38,74±2,02 38,65±2,09 39,03±1,74 0,365 Do um A rl (gram) 3265± ± ±2667 0,585 Boy SDS -1,04±2,25-1,24±2,43-0,40±1,39 0,020 A rl k SDS -0,41±1,75-0,52±1,88-0,07±1,18 0,119 Laboratuvar Verileri Tarama TSH (miu/ml) 122,1±110,1 128,6±118,1 112,8±101,2 0,676 Serum TSH (miu/ml) 144,8±227,1 149,2±247,9 131,4±149,8 0,721 Serbest T4 (ng/l) 0,63±0,41 0,63±0,43 0,64±0,35 0,897 Total T4 (mcg/dl) 4,92±4,44 4,77±4,72 5,42±3,48 0,572 Ort±SS: ortalama ± standart sapma SDS: Standart sapma skoru p: Tarama öncesi ve sonras verilerin istatistiksel k yaslamas 30

4 Eren ve ark. Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi Güncel Pediatri 2011; 9: daha fazla say da olduklar n saptam fllard r (16). Bizim hastalar m zda dishormonogenezis tan s alan grupta sadece bir akraba evlili i öyküsü vard r. Ancak akraba evlili inin öyküde her zaman belirtilmedi i ve küçük yerleflim birimlerinde kuflaklar boyunca yap lan evliliklerin tan m olarak akraba evlili i say lmasa bile genetik anlamda akraba evlili i gibi de erlendirilebilece i bilinmektedir. Ünüvar ve arkadafllar n n yapt klar bir çal flmada ilk s rada dishormonogenezis saptanm flt r (17). Tamam ve arkadafllar ise 97 kal c hipotiroidili olgunun 32 sinde ektopi, 22 sinde agenezis olmak üzere toplamda %55,6 oranda disgenezis, 43 olguda ise dishormonogenezis (%44,3) saptam flt r (18). Çal flmam zda da Türkiye deki literatüre benzer olarak ultrasonografik ve sintigrafik görüntüleme yap labilen olgular n %56,3 ünde disgenezis, %43,7 sinde dishormonogenezis saptanm flt r. Tar m ve Yordam 1992 y l nda yay nlad klar bir çal flmada y llar aras nda KH tan s alm fl 1000 olgunun verilerini sunmufllard r. Bu çal flmada ortalama tan yafl n n 49,22 ay oldu u, %55,4 ünün iki yafl ndan sonra, %14 ünün 1-2 yafl aras nda, %3,1 inin neonatal dönemde tan ald saptanm flt r (19). Tarama program öncesi yap lan baflka bir çal flmada hastalar n ço unlu- u 0-1 ay aras nda ve 1 yafl üzerinde (s ras yla %41,3 ve %31) tan alm flt r (20). Unachak ve arkadafllar hastalar n ço unlu unun ilk 3 ay içinde (%27) veya 1 yafl üzerinde (%62,5) tan ald klar n bulmufllard r (21). fiimflek ve arkadafllar yenido an tarama program ile ortalama tan yafl n 23±14 gün olarak bulmufltur (22). Çal flmam zda ise KH hastalar n ortalama tan yafllar tarama program öncesinde 370,9+704,6 gün iken, sonras nda 35,2+48,3 gün olarak bulunmufltur. Tüm bu veriler ülkemizde tarama sonras nda tan ve tedavi yafl n n önemli ölçüde erkene kayd n göstermektedir. Ancak ulafl lan bu nokta ideal de ildir. Tarama program ülke çap nda tam olarak ifllevlik kazand kça ortalama tan koyma ve tedavi bafllama yafl n n önümüzdeki y llarda iki haftan n alt na düflmesi beklenebilir. Tar m ve Yordam n çal flmas nda olgular n doktora gelifl nedenleri büyüme gerili i (%26,7), konuflmada (%21,4) ve yürümede (%18,1) gerilik olarak saptanm flt r. Olgular n %72 sinde hipotoni, %68,5 inde konstipasyon, %64,6 s nda kretinoid yüz görünümü dikkati çekmifltir. fiikâyetler yafllara göre da l m yap ld nda; 0-3 ay aras nda konstipasyon (%24), sar l k (%22,4) ve büyük dil (%16), 4-6 ay aras nda büyük dil (%24,4), büyüme gerili i (%22,1) ve konstipasyon (%18,6), 6 ay üzerinde büyüme gerili i (%31,4), konuflmada gerilik (%27,1) ve yürümede gerilik (%22,9) olarak saptanm flt r (19). Unachak ve arkadafllar ilk üç ayda en s k bulunan bulgunun uzam fl sar l k oldu unu rapor etmifllerdir (21). Kurto lu ve arkadafllar n n yapt bir çal flmada ise tarama program öncesi olgular n en s k bulgu ve belirtileri 0-1 ay aras bebeklerde uzam fl sar l k ve hipoaktivite, 1-3 ay aras bebeklerde uzam fl sar l k, 3-6 ay aras bebeklerde hipoaktivite, hipotonisite, kab zl k ve büyüme gerili i, 6-9 ay aras bebeklerde büyüme gerili i, 9-12 ay aras bebeklerde büyüme gerili i ve kab zl k, 1 yafl üstü çocuklarda büyüme gerili i, kab zl k, uzam fl sar l k olarak belirlenmifltir (20). Çal flmam zda en s k baflvuru nedenleri tarama program öncesi konstipasyon (%32,2), sar l k (%32,2) iken tarama program sonras TSH yüksekli i nedeniyle sevk (%77) olarak bulundu. Bir yafl alt nda daha çok konstipasyon ve sar l k görülürken, bir yafl sonras nda nörolojik etkilenme dikkat çekiyordu. Tarama öncesi tan alan hastalarda boy SDS -1,24 iken sonras nda -0,40 Tablo 2. Olgular n mental retardasyon durumuna göre yafl, cinsiyet da l m, oksolojik verileri ve laboratuvar bulgular Mental retardasyon (Ort±SS) Yok (n: 104) Var (n:36) p Tedavi bafllama zaman (gün) 181,2±518,1 611,5±810,1 0,005 Cinsiyet (K z/erkek oran ) 54/50 (1,08) 20/16 (1,25) 0,428 Boy SDS -0,74±2,13-2,01±2,37 0,006 A rl k SDS -0,16±1,58-1,20±2,04 0,004 Laboratuvar Verileri Tarama TSH (miu/ml) 110,53±88,1 169,7±176,8 0,206 Serum TSH (miu/ml) 123,6±179,5 215,65±336,9 0,192 Serbest T4 (ng/l) 0,64±0,43 0,59±0,30 0,704 Toplam T4 (mcg/dl) 5,34±4,33 3,82±4,64 0,166 Ort±SS: ortalama ± standart sapma SDS: Standart sapma skoru p: Mental retardasyon olan ve olmayan olgular n istatistiksel k yaslamas 31

5 Güncel Pediatri 2011; 9: Eren ve ark. Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi olmas hipotiroidinin büyüme üzerine ne kadar etkili oldu unu göstermektedir. Bu veriler tarama sonras semptomatik tan alan olgu say s nda belirgin azalma oldu unu göstermektedir. KH bulgular n n klini e geç yans mas nedeniyle tan ve tedavi gecikmesi hastalarda a r mental retardasyona yol açmaktayd. Ancak son y llarda KH taramalar n n tüm dünyada yayg nlaflmas yla olgular n ço unun hayat n ilk 1-2 haftas nda tedavi edilmeleri sonucu art k a r mental retardasyon s k görülmemekle birlikte etkilenen çocuklarda hafif entelektüel bozulma, nörokognitif ve davran fl bozukluklar ortaya ç karabilmektedir (23-25). Fetal ve neonatal hipotiroidizmin hayat n ilk iki y l nda beyin geliflimi üzerine olumsuz etkisi oldu u vurgulanm flt r (26). Frankenburg ve Dodds taraf ndan 1967 y l nda gelifltirilen Denver Geliflimsel Tarama testi 0-6 yafl aras ndaki çocuklar n geliflimindeki sapmalar saptamak amac yla kullan lmaktad r. Özellikle a r hipotiroidili çocuklarda motor ve mental geliflim tedavinin bafllama zaman na ve yeterlili ine ba l d r (23). KH olgular nda kontrol gruplar na göre zekâ düzeyleri daha düflük bulunmufl, bunun erken teflhis edilememelerinden ve erken tedavi bafllanmamas ndan kaynakland 1990 y l nda Tablo 3. Olgular n baflvuru nedenlerinin da l m, yafllara göre en s k baflvuru nedenleri Genel Olarak Baflvuru Nedenleri n (140) % Konstipasyon 45 32,1 Sar l k 45 32,1 TSH yüksekli i nedeniyle sevk 36 25,7 Büyüme gerili i 15 10,7 Fazla uyuma, cilt kurulu u, zay f beslenme 15 10,7 Konuflma ve yürümede gecikme 8 5,7 Tarama Öncesi Baflvuru Nedenleri (108) Konstipasyon 39 36,1 Sar l k 34 31,5 Büyüme gerili i 15 13,9 Fazla uyuma, Cilt kurulu u, zay f beslenme 12 11,1 TSH yüksekli i nedeniyle sevk 10 9,3 Konuflma ve yürümede gecikme 8 7,4 Tarama Sonras Baflvuru Nedenleri (32) TSH yüksekli i nedeniyle sevk 26 81,2 Sar l k 11 34,3 Konstipasyon 6 18,7 Zay f beslenme 3 9,3 Yafllara göre baflvuru nedenleri 0-3 ay (n:90) Sar l k, Konstipasyon, TSH nedeniyle sevk 3-6 ay (n:13) Konstipasyon 6-9 ay (n:6) Fazla uyuma, konstipasyon 9-12 ay (n:5) Zay f beslenme, konstipasyon 12 ay üzeri (n:28) Büyüme gerili i, konuflmada gecikme, konstipasyon yap lan genifl kapsaml bir çal flmayla gösterilmifltir (27). Derksen-Lubsen ve arkadafllar 7 çal flmay içeren bir meta analizde KH li 670 çocuk ile 570 kontrol grubunu karfl laflt rm fllar ve a r KH li çocuklarda kontrol grubuna göre ortalama 6,3 IQ puan düflüklü ü saptam fllard r (28). lk 2 hafta içinde tedaviye bafllanan çocuklarda IQ düzeylerinde belirgin iyileflme oldu unun saptanmas, KH nin santral sinir sitemine verdi i hasar n tedaviye erken bafllanmas ile önlenebildi ini göstermektedir (5,29,30). Erken ve yüksek doz tedavi ile KH li çocuklarda motor-mental geliflim gerili i riski ortadan kalkmaktad r (31). Kurto lu ve arkadafllar n n yapt bir çal flmada tarama program öncesinde olgular n 62 sine Denver testi yap lm fl ve hastalar n Denver testi sonucuna göre %45,3 ü anormal, %46,7 si normal, %8 i flüpheli bulunmufltur (20). Literatürdeki birçok çal flmada ilk iki hafta içinde tedaviye bafllanan çocuklarda IQ düzeylerinde belirgin iyileflme oldu unun saptanmas, KH nin ciddiyetinin tedaviye erken bafllanmas ile kompanse edilebildi- ini göstermektedir (5,29,30). Çal flmam z n en etkileyici sonucu tarama program öncesi hastalar n %32,4 ünün mental retarde olmas d r. Tarama sonras nda sadece bir hastada mental retardasyon saptanm flt r. Yine mental retardasyon olan grubun boy ve kilolar n n olmayan gruba göre belirgin geri oldu u dikkati çekmektedir. Konjenital hipotiroidinin erken tan nmas, de erlendirmelerinin çok h zl yap larak yüksek doz levotiroksin tedavisine bafllanmas, yak n ve uygun izlemlerin yap lmas fiziksel ve mental geliflim için çok önemlidir. KH tarama program ndan sonra tan n n daha erken konmas ve mental retardasyonlu olgular n azalmas bu program n önemini bir kez daha göstermektedir. Kaynaklar 1. Franchi S. Disorders of the thyroid gland. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia: WB Saunders Co. 2000; Fisher DA. Congenital Hypothyroidism. Thyroid International 2002;3: Fisher DA. Disorders of the thyroid in the newborn and infant. In: Sperling MA, editor. Pediatric Endocrinology. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; p Brown RS, Huang S. The thyroid and its disorders. In: Brook CGD, Clayton PE, Brown RS, editors. Clinical Pediatric Endocrinology. 5th ed. Blackwell Publishing; p Tillotson SL, Fuggle PW, Smith I, Ades AE, Grant DB. Relation between biochemical severity and intelligence in early treated congenital hypothyroidism: a threshold effect. BMJ 1994;309: Kooistra L, van der Meere JJ, Vulsma T, Kalverboer AF. Sustained attention problems in children with early treated congenital hypothyroidism. Acta Paediatr 1996;85: Rovet JF, Ehrlich R. Psychoeducational outcome in children with early-treated congenital hypothyroidism. Pediatrics 2000;105:

6 Eren ve ark. Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi Güncel Pediatri 2011; 9: Bargagna S, Dinetti D, Pinchera A, Marcheschi M, Montanelli L, Presciuttini S, et al. School attainments in children with congenital hypothyroidism detected by neonatal screening and treated early in life. Eur J Endocrinol 1999;140: Bargagna S, Canepa G, Costagli C, Dinetti D, Marcheschi M, Millepiedi S, et al. Neuropsychological follow-up in earlytreated congenital hypothyroidism: a problem-oriented approach. Thyroid 2000;10: Kooistra L, Stemerdink N, van der MJ, Vulsma T, Kalverboer AF. Behavioural correlates of early-treated congenital hypothyroidism. Acta Paediatr 2001;90: Yordam N, Ozon A. Neonatal thyroid screening: methodsefficiency-failures. Pediatr Endocrinol Rev 2003;2: Buyukgebiz A. Newborn screening for congenital hypothyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab 2006;19: Sa lam H, Büyükuysal L, Köksal N, Ercan I, Tarim O. Increased incidence of congenital hypothyroidism due to iodine deficiency. Pediatr Int 2007;49: Rose SR, Brown RS, Foley T, Kaplowitz PB, Kaye CI, Sundararajan S, et al. Update of newborn screening and therapy for congenital hypothyroidism. Pediatrics 2006;117: Gaudino R, Garel C, Czernichow P, Leger J. Proportion of various types of thyroid disorders among newborns with congenital hypothyroidism and normally located gland: a regional cohort study. Clin Endocrinol (Oxf) 2005;62: Ordookhani A, Pearce EN, Mirmiran P, Azizi F, Braverman LE. Transient congenital hypothyroidism in an iodine-replete area is not related to parental consanguinity, mode of delivery, goitrogens, iodine exposure, or thyrotropin receptor autoantibodies. J Endocrinol Invest 2008;31: Ünüvar T. Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Ünitesinde zlenen Konjenital Hipotiroidili Hastalar n zlemi ve Prognozlar n De erlendirilmesi (Uzmanl k Tezi). zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi; Tamam M, Adalet I, Bakir B, Türkmen C, Darendeliler F, Bafl Fet al. Diagnostic spectrum of congenital hypothyroidism in Turkish children. Pediatr Int 2009;51: Tarim OF, Yordam N. Congenital hypothyroidism in Turkey: a retrospective evaluation of 1000 cases. Turk J Pediatr 1992;34: Demirel A. Konjenital Hipotiroidili Olgular n De erlendirilmesi (Uzmanl k Tezi). Kayseri: Erciyes Üniversitesi; Unachak K, Dejkhamron P. Primary congenital hypothyroidism: Clinical characteristics and etiological study. J Med Assoc Thai 2004;87: fiimflek E, Karabay M, Kocabay K. Neonatal screening for congenital hypothyroidism in West Black Sea area, Turkey. Int J Clin Pract 2005;59: Rovet J, Daneman D. Congenital hypothyroidism: a review of current diagnostic and treatment practices in relation to neuropsychologic outcome. Paediatr Drugs 2003;5: Hrytsiuk I, Gilbert R, Logan S, Pindoria S, Brook CG. Starting dose of levothyroxine for the treatment of congenital hypothyroidism: a systematic review. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156: Heyerdahl S. Long-term outcome in children with congenital hypothyroidism. Acta Paediatr 2001;90: Alvarez M, Carvajal F, Renón A, Pérez C, Olivares A, Rodríguez G et al. Differential effect of fetal, neonatal and treatment variables on neurodevelopment in infants with congenital hypothyroidism. Horm Res 2004;61: Elementary school performance of children with congenital hypothyroidism. New England Congenital Hypothyroidism Collaborative. J Pediatr 1990;116: Derksen-Lubsen G, Verkerk PH. Neuropsychologic development in early treated congenital hypothyroidism: analysis of literature data. Pediatr Res 1996;39: Gruters A, Jenner A, Krude H. Long-term consequences of congenital hypothyroidism in the era of screening programmes. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2002;16: Buyukgebiz A. Congenital hypothyroidism clinical aspects and late consequences. Pediatr Endocrinol Rev 2003;2: Eugster EA, LeMay D, Zerin JM, Pescovitz OH. Definitive diagnosis in children with congenital hypothyroidism. J Pediatr 2004;1445:

DOI: 10.4274/tpa.45.359

DOI: 10.4274/tpa.45.359 Özgün Araflt rma Original Article 359 DOI: 10.4274/tpa.45.359 Do umsal nazolakrimal kanal t kan kl nda erken ve geç yafllarda uygulanan lakrimal kanal masaj ve sondalama tedavisinin sonuçlar The outcomes

Detaylı

Treatment Efficacy of Subcutaneous Insulin Infusion Therapy In Type 1 Diabetic Patients

Treatment Efficacy of Subcutaneous Insulin Infusion Therapy In Type 1 Diabetic Patients 80 Original Makale Orijinal Article Cilt Alt nsülin nfüzyon Tedavisinin Tip 1 Diyabetik Hastalarda Tedavi Etkinli i Treatment Efficacy of Subcutaneous Insulin Infusion Therapy In Type 1 Diabetic Patients

Detaylı

F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S

F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S Fiziksel T p 2005; 8(1): 33-40 F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S ETIOLOGIC, DEMOGRAPHIC AND CLINICAL

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.329

DOI: 10.4274/tpa.45.329 Özgün Araflt rma Original Article 329 DOI: 10.4274/tpa.45.329 Erken do mufl bebeklerde klinik olarak anlaml patent duktus arteriyozus tedavisinde oral ibuprofenin etkinli i The efficacy of oral ibuprofen

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR PER NATOLOJ DERG S Cilt 14 / Say 2 / 2006 Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ISSN 1300-5251 ED TÖR Cihat

Detaylı

Kanser Hastalar n n Rehabilitasyon Gereksinimi Rehabilitation Needs of Patients with Cancer

Kanser Hastalar n n Rehabilitasyon Gereksinimi Rehabilitation Needs of Patients with Cancer Orijinal Makale / Original Article 25 Kanser Hastalar n n Rehabilitasyon Gereksinimi Rehabilitation Needs of Patients with Cancer Meltem ARAS, Sibel ÜNSAL DEL AL O LU, Nilgün ATALAY*, Selin TAFLAN-SELÇUK*

Detaylı

Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas

Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas Türk Psikoloji Dergisi 2003, 18 (52), 57-71 Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas Baflak Alpas*

Detaylı

Karaba lar Bölgesinde Yaflayan Annelerin Atefl Hakk nda Bilgi ve Davran fllar n n De erlendirilmesi

Karaba lar Bölgesinde Yaflayan Annelerin Atefl Hakk nda Bilgi ve Davran fllar n n De erlendirilmesi Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2005; 9(1): 9-14 Karaba lar Bölgesinde Yaflayan Annelerin Atefl Hakk nda Bilgi ve Davran fllar n n De erlendirilmesi MOTHERS KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD

Detaylı

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 1/Nisan 2007 1 DERLEME Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Ayflegül fller Ege Üniversitesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

Gebelikte Sosyodemografik De iflkenlerin Kayg ve Depresyon Düzeyleriyle liflkisi

Gebelikte Sosyodemografik De iflkenlerin Kayg ve Depresyon Düzeyleriyle liflkisi Özgün Makale / Original Article 85 Gebelikte Sosyodemografik De iflkenlerin Kayg ve Depresyon Düzeyleriyle liflkisi Association Between Sociodemographic Variables with the Levels of Depression and Anxiety

Detaylı

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Research Article doi:10.2399/tahd.13.09719 Türk Aile Hek Derg 2013;17(2):60-64 TAHUD 2013 5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Sociodemographic characteristics

Detaylı

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Özetler Abstracts doi:0.399/tahd.3.00086 Türk Aile Hek Derg 03;7():86-94 TAHUD 03 Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Abstracts presented at the Third

Detaylı

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Özgün Araflt rma / Original Article 7 2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Evaluation of Children with Invasive Meningococcal Disease Hospitalized Between

Detaylı

stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal nda 2000-2006 y llar nda ölen olgular n de erlendirilmesi

stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal nda 2000-2006 y llar nda ölen olgular n de erlendirilmesi 148 Orijinal Araflt rma Original Article stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal nda 2000-2006 y llar nda ölen olgular n de erlendirilmesi Childhood mortality

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.46.56

DOI: 10.4274/tpa.46.56 Özgün Araflt rma Original Article 111 DOI: 10.4274/tpa.46.56 Çal flman n çocuk bedeni üzerine etkisi: zmit te yap lan iki araflt rma sonuçlar n n Effect of labour on child body: the comparison of two studies

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber Araflt rmalar/researches Dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u ve efllik eden karfl t olma karfl gelme bozuklu u olan prepubertal erkek çocuklarda plazma kortizol düzeylerinin de erlendirilmesi Dikkat

Detaylı

YAYMA POZ T F AKC ER TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN YAfiAM KOfiULLARI VE TANI SÜREC N N DE ERLEND R LMES

YAYMA POZ T F AKC ER TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN YAfiAM KOfiULLARI VE TANI SÜREC N N DE ERLEND R LMES Solunum 200 Vol: Say : 1 Sayfa: 0-6 YAYMA POZ T F AKC ER TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN YAfiAM KOfiULLARI VE TANI SÜREC N N DE ERLEND R LMES Tülay YARKIN, Hilal ALTINÖZ, Elif KÖSE, Bekir KESER, Özlem YAZICIO

Detaylı

STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI

STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI ARAfiTIRMALAR (Clinical Investigations) STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI Olus AP 1, Murat BEKTAfi 1, Aybala AKIL 1, Murat AP 2, Ayfle BATIREL

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler

Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(2):83-87 Perinatal Journal 2014;22(2):83-87 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Diyabetik olmayan gebelerin makrozomik do umlar nda etkili faktörler Alpaslan

Detaylı

Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi?

Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi? Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi? Yasemin ALTUNR TORUN*, Türkan PATIRO LU**, Musa ARAÜCÜ***, Mehmet Akif ÖZDM R** Yenido an Döneminde Afl r Uyku

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 www.perinataldergi.com www.perinataljournal.com Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 Editör Cihat fien stanbul, Türkiye Yard mc Editörler Murat Yayla stanbul, Türkiye Olufl Api stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 12. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri Özetleri

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 12. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri Özetleri Abstracts doi:0.2399/tahd.3.0080 Türk Aile Hek Derg 203;7(4):80-94 TAHUD 203 Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 2. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri i Abstracts presented at the Twelfth National

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı