Ankara'da Bir Üniversite Yurdunda Kalan ve Öğrenimlerinin Birinci Yılında Olan Öğrencilerin Ayak Sağlığı İle İlgili Bilgi ve Davranışları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara'da Bir Üniversite Yurdunda Kalan ve Öğrenimlerinin Birinci Yılında Olan Öğrencilerin Ayak Sağlığı İle İlgili Bilgi ve Davranışları"

Transkript

1 Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: EylülAralık 2 ARAŞTIRMALAR / Researches Ankara'da Bir Üniversite Yurdunda Kalan ve Öğrenimlerinin Birinci Yılında Olan Öğrencilerin Ayak Sağlığı İle İlgili Bilgi ve Davranışları Knowledge And Behaviors of The First Year Students on Foot Health Living in a University Dormitory in Ankara Sümeyye KIŞLAK, Mücahit KOÇOĞLU, Merve KOCAR Müsenna ARSLANYILMAZ2, Dilek ASLAN ÖZET SUMMARY Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrenimlerinin birinci yılında olan ve Ankara'da bir üniversite yurdunda kalan öğrencilerin ayak sağlığı açısından bilgi ve davranışlarının saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Verileri 7 Aralık 2 tarihleri arasında toplanan çalışmaya Ankara'da bir üniversite yurdunda kalan 48 öğrencinin 4'i katılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 8.4±0. olarak bulunmuştur. Öğrencilerin çoğunluğu kadındır. Yaklaşık her on öğrencinin birisi daha önce ayakla ilgili bir hastalık yaşamıştır. Her on öğrencinin dördü ayaklarını yıkadıktan sonra kurulamamaktadır. Kız öğrencilerin yaklaşık yarısı topuklu ayakkabı giymektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ayakkabı seçimi sorulduğunda yarısından fazlasının rahatlığı ön planda tercih ettikleri görülmektedir. Öğrencilerin yalnızca üçte biri ayak sağlığı ile ilgili yapılması gerekenleri bilip uyguladığını düşünmektedir. Sonuç: Kısıtlılıklarına rağmen gençlerin ayak sağlığı ile ilgili yapılmış olan bu çalışmanın bulguları konuya dikkat çekmek açısından önemlidir. Sonuçların klinik hekimleri ve halk sağlıkçılar tarafından dikkatle değerlendirilerek yorumlanması çözümler üretilmesi açısından değerlidir. Objective: In this study, we aimed to determine knowledge and behaviors of the first year university students on foot health living in a university dormitory in Ankara. Methods: One hundred and forty one students out of 48 participated in the study which data gathering was completed between 7 December, 2. Results: Mean age of the students were 8.4±0.. Majority of the students were females. Almost one out of ten students had a disease related with foot prior to the study. Four out of ten students did not dry their foot after washing. Almost half of the girls stated that they were wearing high heeled shoes. Comfort was a prior criteria while buying shoes for the participants. Only one out of three students thought that they knew and practiced what to do on healthy foot. Conclusion: Despite its limitations, findings of our study have been important in regard to highlight the foot health/care issues among young individuals. Criticizing the results by both clinicians and public health staff carefully is considerable for solutions. Anahtar Kelimeler: Ayak sağlığı, ayak bakımı, temizlik Key Words: Foot health, foot care, hygiene GİRİŞ Sağlıklı bir insanın ayağının işlevsel, statik ve anatomik yapısı gerekli bakım yapıldığı, işini kolaylaştıracak önlemler alındığı sürece görevinin üstesinden gelebilecek güçtedir. Ancak, insanlar gün boyu ayaklarına gereken önemi vermeyip ihtiyacı olan bakımı yapmazlar. Ayrıca, el ve yüzün günde birkaç kez yıkanmasına karşın ayakların çoğunlukla haftada bir kez bile yıkanmadığı belirtilmektedir (2). Ayaklar sıklıkla bedenin ihmal edilen alanlarıdır, fakat denge ve hareket için yaşamsal öneme sahiptir ve çok karmaşık yapıdadır. Yapısında onlarca kemik, küçük eklem ve kas bulunmaktadır. Bir insan yaşamı boyunca dünyanın etrafını ortalama dört defa dolaşacak kadar adım atar. Ayaklar sürekli bir basınca ve çalışmaya maruz kaldığı için bu rolünün devamı için düzenli bir bakıma ihtiyaç duymaktadırlar (). Ayaklarında ağrı olanlar, ayakta durdukları ya da yürüdükleri zaman ağrılar arttığı için gezmekten, yürümekten kaçınırlar. Ayakta durmak zorunda oldukları toplu yerlerde oturacak yer ararlar. Bugün dünya tıbbının kabul ettiği bir gerçek,.dr.hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.Araş. Gör. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.Prof.Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2 Ankara'da Bir Üniversite Yurdunda Kalan ve Öğrenimlerinin Birinci Yılında Olan Öğrencilerin Ayak Sağlığı İle İlgili Bilgi ve Davranışları sağlıklı yaşayabilmenin ve sağlıklı kalabilmenin başta gelen ön koşulunun yeterli hareket olduğudur. Bilinçli ve yeterli hareket, kalp, dolaşım, sindirim ve hareket sistemlerinin yapı ve işlevlerinde erken dönemde olası bozuklukların önlenmesinde oldukça önemlidir. Yürümeyi, hareketi engelleyen, zorlaştıran ayaklar genellikle bakımsız kalan ayaklardır (2). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim görmektedirler. Veri Toplama Aracı Çalışmada 7 soru içeren ve araştırmacılar tarafından yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunda yer alan sorular öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, yaşadıkları yer, genel sağlık sorunları, ayak sağlığı ile ilgili bilgi ve davranışlarına yöneliktir. Yapılan çalışmalar, ayakkabı tercihlerinin sağlıkla ilgili sorunların yaşanmasına etkili olduğuna dikkat çekmektedir. Örneğin, Kim ve arkadaşları, yüksek topuklu ayakkabıların sürekli kullanılmasının kas ve eklem hastalıkları açısından risk oluşturduğunu vurgulamışlardır (). Ön Deneme Üniversitenin ikinci kampüsünde yurtta kalan birinci sınıf öğrencisi arasında veri toplama formunun ön denemesi yapılmıştır. Ön deneme sonrasında veri toplama formunda gerekli düzenlemeler tamamlanmıştır. Ayak sağlığı sorunları yaşın ilerlemesiyle farklı bir boyut da kazanabilmektedir. Menz ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada ayak sağlığı sorunları ile yaşlılık döneminde düşme öyküsü arasında ilişki olduğu belirtilmiştir (4). Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, ayak sağlığının genel sağlık açısından önemi ve gençlik döneminde doğru bir şekilde yapılan ayak bakımının da yaşam kalitesi açısından gereği ortadadır. Bu çalışmada, üniversite öğrenimlerinin birinci yılında olan ve Ankara'da bir üniversite yurdunda kalan bir grup öğrencinin ayak sağlığı açısından bilgilerinin ve davranışlarının saptanması amaçlanmıştır. Veri toplama aşamasında veri toplama formları katılımcılara verilmiş, kendilerinin doldurması beklenmiş, formlar tamamlanınca da katılımcılardan geri alınmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler (yüzde dağılımı, ortalama, ortanca, standart sapma) hesaplanmıştır. Veri girişi ve analizi için SPSS 5.0 paket program kullanılmıştır. Etik Konular ve İzinler YÖNTEM Çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul izni alınmıştır. Katılımcıların isimleri alınmamış, sözlü onamları alınmıştır. Sonuçlardan yararlanarak öğrencilerin bilgi düzeyini artırmaya yönelik broşür hazırlanmıştır. Hazırlanan broşür içeriğinde ayak sağlığının ve bakımının neden önemli olduğu, bu konuda neler yapılması gerektiği gibi temel konulara bilgiler yer almıştır. Broşürler yurt yöneticileri aracılığı ile öğrencilere ulaştırılmıştır. Katılımcılar Çalışmanın evrenini 7 Aralık 2 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Merkez Öğrenci Yurdu'nda kalan, 2 yılında öğrenime başlayan 48 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aşamasında çalışmaya katılmayı yedi kişi reddetmiş, bir kişiye ulaşılamamıştır. Dolayısıyla, çalışmaya 4 kişi katılmıştır (katılım yüzdesi=80,) (4/48). BULGULAR Çalışmaya katılan 4 öğrencinin 'sı (%4,8) Tıp Fakültesi'nde, 4'sı (%2,) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde, 2'si (%8,5) Diş Hekimliği F a k ü l t e s i ' n d e, ' i ( % 7, 8 ) E c z a c ı l ı k Fakültesi'nde, 'ü (%2,) Eğitim Fakültesi'nde, 2'si (%,4) Edebiyat Fakültesi'nde, 'i (%0,7) de Çalışmaya katılan öğrencilerin yaşları ortalaması 8.4±0. olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan 8 yaşında 8 kişi (%.0), 9 yaşında 47 kişi (%.), yaşında 8 kişi (%5.7) bulunmaktadır. Öğrencilerin 54'ü (%8.) erkek, 87'si (%.7) kadındır. Öğrencilerin 5'inin 7

3 Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: EylülAralık 2 (%95.7) genel sağlık sigortası varken, 'sının (%) sağlık sigortası yoktur (Tablo ). Tablo :Öğrencilerin sosyodemografik bazı özellikleri (Aralık 2) Özellik Sayı Yüzde Araştırmaya katılan öğrencilerin 'sı (%.) daha önce ayakla ilgili bir hastalık yaşadığını belirtmiştir. Daha önce hastalık yaşayan öğrencilerin 4'ü (%2.7) düztaban, 'i (%.7) nasır, 'ü (%.0) mantar, 5'i (%.) tırnak batması, 2'si (%.) siğil hastalığını yaşamıştır. Bu hastalıklar için öğrencilerin 'ü (%.) hekime başvurduğunu belirtmiştir (Tablo 2). Araştırmaya katılan öğrencilerin 4'ü (%2.8) daha önce ayak sağlığı ile ilgili eğitim aldığını belirtmiştir. Yaş Ortalama±S= 8.4±0. Cinsiyet Erkek Kadın Sosyal Güvence Durumu SGK 5 Yok 95.7 Toplam Araştırmaya katılan öğrencilere yöneltilen Ayak sağlığı psikososyal yaşamı etkiler tümcesini öğrencilerin 5'i (%95.7) doğru değerlendirmişlerdir. Ayak sağlığına dikkat etmemek bel ağrısına yol açabilir tümcesine öğrencilerin 85'i doğru (%0.) demiştir. Gençlik döneminde ayak bakımına dikkat etmemek yaşlılık için bir sorun değildir S=standart sapma Tablo 2:Öğrencilerin ayak sağlıkları ile ilgili özellikler (Aralık 2) Özellik Sayı Yüzde Daha önce ayakla ilgili bir hastalık yaşama durumu (n=40) Evet Hayır Hastalığın adı* Düztaban Nasır.7 Mantar.0 Tırnak batması 5. Siğil 2. Ayakla ilgili hastalık için hekime başvurma durumu (n=) Hayır 8.7 Evet 8. Başvurulan yer** Üniversite hastanesi 0.0 Devlet hastanesi Özel hastane 2.0 *Ayakla ilgili hastalık yaşadığını belirten kişiden 5'i bu soruya yanıt vermiştir. ** Hekime başvuran kişiden 0'u bu soruya yanıt vermiştir. 8

4 Ankara'da Bir Üniversite Yurdunda Kalan ve Öğrenimlerinin Birinci Yılında Olan Öğrencilerin Ayak Sağlığı İle İlgili Bilgi ve Davranışları Tablo :Öğrencilerin ayak sağlığı konusunda bazı önermelere/tümcelere verdikleri yanıtlar (Aralık 2) Bilgi düzeyine ilişkin konular Ayak sağlığı psiko sosyal yaşamı etkiler. a Ayak sağlığına dikkat etmemek bel ağrısına yol açabilir. a Gençlik döneminde ayak bakımına dikkat etmemek yaşlılık için bir sorun değildir. b Fazla kilolu olma ayak sağlığını olumsuz etkiler. a Şeker hastalığı ayakta sorunlara yol açmaz. b Ayakların nemli bırakılması mantar enfeksiyonu riskini artırır. a Ayakların en az günde bir defa sabunla yıkanması önerilmektedir. a Ön kısmı dar ayakkabılar tırnak batmasına neden olur. a Sağlık açısından ayakkabı topuğunun yüksekliği en fazla 2,5 cm olmalıdır. a *Satır yüzdesidir. a Doğru önerme/bilgi Doğru Yanlış Fikri yok n %* n %* n %* B Yanlış önerme/bilgi tümcesine öğrencilerin 'sı doğru (%4,), 29'u (%9.5) yanlış yanıtını vermişlerdir. Yüz yirmi dört (%87.9) öğrenci fazla kilolu olma ayak sağlığını olumsuz etkiler tümcesinin doğru olduğunu bilmişlerdir. Şeker hastalığı ayakta sorunlara yol açmaz tümcesine öğrencilerin 7'si (%5.0) doğru ve 9'ü (%.0) yanlış yanıt vermişlerdir. Ayakların nemli bırakılması mantar enfeksiyonu riskini artırır tümcesini öğrencilerin 'ü (%9) doğru şeklinde yanıtlamışlardır. Ayakların en az günde bir defa sabunla yıkanması önerilmektedir tümcesi ile ilgili öğrencilerin 2'i doğru (%85.8), 'i (%0.7) yanlış ve 9'u (%.5) fikrim yok yanıtını vermişlerdir. Yüz on yedi öğrenci (%8.0) ön kısmı dar ayakkabılar tırnak batmasına neden olur tümcesinin doğru olduğunu bilmişlerdir. Sağlık açısından ayakkabı topuğunun yüksekliği en fazla 2.5 cm olmalıdır tümcesinin doğru olduğunu öğrencilerin 82'si (%58.0) bilmiştir (Tablo ). Katılımcıların 7'si (%2.2) ayaklarını sadece suyla yıkadığını ve 08'i (%7.) ayaklarını su ve sabunla yıkadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin 8'sı (%.0) ayaklarını yıkadıktan sonra kurulamaktadırlar. Ayaklarını kurulayan öğrencilerin 59'u (%8.) ayaklarını ayak havlusu ile kurulamaktadırlar. Araştırmaya katılan öğrencilerin 8'ü (%59.) ayak tırnaklarını düz, 7'si (%2.4) yuvarlak, 'si (%) gelişigüzel kestiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin 48'i (%55.2) topuklu ayakkabı giydiğini belirtmiştir. Topuklu ayakkabı giyen kız öğrencilerin 22'si (%45.8) haftada birkaç kez, 'ü (%27.) ayda birkaç kez, 'ü (%27.) ayda birden daha az sıklıkta topuklu ayakkabı giymektedir (Tablo 4). Araştırmaya katılan öğrencilerin 49'u (%5.8) ayak sağlığı ile ilgili yapılması gerekenleri biliyorum ve uyguluyorum, 29'u (%2.2) ayak sağlığı ile ilgili yapılması gerekenleri biliyorum ama uygulamıyorum, 5'i (%7.2) ayak sağlığı Araştırmaya katılan öğrencilerin 22'si (%5.) ayak bakımını yapmadığını, 7'i (%50.7) ayaklarını günde bir kez yıkadığını belirtmiştir. 9

5 Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: EylülAralık 2 Tablo 4:Öğrencilerin kişisel ayak bakımı ile ilgili davranışları (HÜSY, Aralık 2) Özellik Ayak bakımını yapan kişi (n=4) Yapmıyor Kendisi yapıyor Sayı Yüzde Ayakların yıkanma sıklığı (n=40) Günde Günde Günde 'ten fazla Sadece duş alırken Ayakları yıkama ve yıkadıktan sonra kurulama durumu (n=4) Sadece suyla yıkama Su ve sabunla yıkama Yıkama sonrası kurulama 8.0 Ayakların nasıl kurulandığı (n=8) Ayak havlusu Kağıt havlu Saç kurutma makinesi.5 Ayak tırnaklarını kesme şekli (n=40) Düz Yuvarlak Gelişigüzel Evet Hayır Kız öğrencilerin topuklu (2.5 cm üzeri) ayakkabı giyme sıklığı (n=48) Haftada birkaç kez Ayda birkaç kez 27. Daha az Kız öğrencilerin topuklu (2.5 cm üzeri) ayakkabı giyme durumu (n=87) Ayak bakımı ile ilgili yapılması gerekenleri bilme durumu (n=7) Yapılması gerekenleri biliyor ve uyguluyor Yapılması gerekenleri biliyor ama uygulamıyor Yapılması gerekenleri bilmiyor Konu ile ilgilenmiyor

6 Ankara'da Bir Üniversite Yurdunda Kalan ve Öğrenimlerinin Birinci Yılında Olan Öğrencilerin Ayak Sağlığı İle İlgili Bilgi ve Davranışları ile ilgili yapılması gerekenleri bilmiyorum, 8'i (%5.8) ayak sağlığı ile ilgilenmiyorum şeklinde cevaplar vermiştir. yaygındır, tırnaklarını yuvarlak veya gelişigüzel kesenlerin ve dar uçlu ayakkabı giyenlerin yaygın olması ileride tırnak batması olgularının artabileceğini göstermektedir (8). TARTIŞMA Kız öğrencilerin yarısı topuklu ayakkabı giymektedir (Tablo 4). Topuklu ayakkabı giymenin ortopedik açıdan ciddi ayak problemlerine yol açabileceği bilinmektedir (). Branthwaite ve arkadaşları tarafından genç kadınlar arasında yapılan bir çalışmada katılımcıların ayakkabı tercihlerinde moda kavramının belirleyici olduğu saptanmıştır (9). Ayakkabı tercih nedeni olarak rahatlık ve sağlığın istendiği gibi ilk sıralarda yer alması için bilgilendirmelere gereksinim bulunmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 'sı (%.0) daha önce ayakla ilgili bir hastalık yaşamıştır. En sık olarak 5 kişide tırnak batması görülmüştür ve 0 kişi doktora başvurmuştur. En çok devlet hastanesine (7 kişi) başvurmuşlardır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş itibarıyla sağlık sorunlarının az görüldüğü bir dönemde olmaları daha ileri yaşlarda görülmesi beklenen kronik hastalıklardan kaynaklanan ayakla ilgili hastalıkları deneyimlemelerinin bir nedeni olabilir (Tablo 2). Yapılan araştırmalar ayak sağlığı sorunlarının sık olduğuna, özellikle de yaşlılık döneminde bu sorunların daha sık yaşandığına işaret etmektedir. Menz ve Lord tarafından 0 yılında yapılmış bir çalışmada yaşlıların %87'sinin ayak ile ilgili bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koymaktadır (5). Öğrencilerin yalnızca üçte biri ayak sağlığı ile ilgili yapılması gerekenleri bilip uyguladığını düşünmektedir (Tablo 4). Bu sonuçtan yola çıkarak öğrencilerin ayak sağlığı ve bakımını göz ardı ettikleri düşünülebilir. Araştırmanın bulgularının ortaya koyduğu eksiklikleri giderebilmek için öğrencilere bilgi içerikli broşürler hazırlanmış ve dağıtılmıştır. Öğrencilerin yalnızca dördü ayak sağlığı ile ilgili eğitim almıştır. Dolayısıyla, ayak sağlığı ile ilgili bilgi düzeyinin yeterli olmaması doğal bir durum olarak da değerlendirilebilir. Çalışma sırasında dokuz adet bilgiyi değerlendiren tümcelere/önermelere katılımcıların verdikleri doğru yanıt yüzdeleri de çok yüksek bulunmamıştır (Tablo ). Kısıtlılıklarına rağmen gençlerin ayak sağlığı ile ilgili yapılmış olan bu çalışmanın bulguları konuya dikkat çekmek açısından önemlidir. Sonuçların klinisyenler ve halk sağlıkçılar tarafından dikkatle değerlendirilerek yorumlanması çözümler üretilmesi açısından değerlidir. Bilimsel verilere göre, ayak sağlığını bozacak sorunların ortaya çıkmaması için ayakların her gün düzenli olarak yıkanması gerekmektedir (,7). Öğrencilerin yaklaşık %8'ü ayaklarını günde bir ve daha fazla yıkamaktadır. Katılımcıların %7'si ise sadece duş alırken yıkamaktadır. Yaklaşık her on öğrenciden dördü ayaklarını yıkadıktan sonra kurulamamaktadır (Tablo 4). Bu davranışların ayak sağlığı açısından risk oluşturduğu düşünülmüştür (2,). Teşekkür Çalışmada yardımlarından dolayı Erişkin Hastanesi Dermatoloji ve Ortopedi Anabilim Dallarında görev yapan ve görüş alınan öğretim üyelerine, çalışmanın gerçekleştirildiği üniversite Yurdu çalışanlarına ve katılan öğrencilere teşekkür ederiz. Çıkar çakışması Yurtta kalan öğrencilerin %40'ının tırnaklarını yanlış şekilde kestiği düşünülmüştür (Tablo 4). Ayak tırnaklarının yanlış kesilmesi ya da dar uçlu ayakkabı giyilmesi tırnak batmasına neden olur. Estetik açıdan güzel görünmesi nedeniyle özellikle gençler arasında dar uçlu ve ortopedik olmayan ayakkabıların giyilmesi yapılan çalışmada ortaya çıkan sonuçta olduğu gibi çok Yazarların çıkar çakışması bulunmamaktadır. KAYNAKLAR.Wright K. A practical guide to foot care for older adults. Nursing & Residental Care. 09;(0):49. 2.Tuna N. Ayak Bakımı. Nobel Tıp Kitabevi; 0. p. 57. Kim Y., Lim JM, Yoon B. Changes in ankle range of motion and 2

7 Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: EylülAralık 2 muscle strength in habitual wearers of highheeled shoes. Foot Ankle Int. Mar;4():449. Menz HB 4., Morris ME, Lord SR. Foot and ankle risk factors for falls in older people: A prospective study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 0 Aug;(8):870. Menz HB 5., Lord SR. The contribution of foot problems to mobility impairment and falls in communitydwelling older people. J Am Geriatr Soc. 0 Dec;49(2):5..Güler Ç. Kişisel hijyen. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 04;():92. 7.Foot health. [Internet] [cited 2 Dec 0]; Available from: 8.Lyman TP, Vlahovic TC. Foot care A to Z. Dermotology Nursing. 0;22(5):29. Branthwaite H 9., Chockalingam N, Jones M, Grogan S. Footwear choices made by young women and their potential impact on foot health. J Health Psychol. 2 Nov 27. [Internet] [cited May ]; Available from: 22

Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi

Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi Recai Oğur 1, Mustafa Alpaslan Babayiğit 1, Hakan Yaren 2, Ercan Göçgeldi 1, Ömer Faruk Tekbaş 1,

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 MEDICAL SCIENCES Received: August 2010 Accepted: October 2010 Sermin Timur Series : 1B Inonu University

Detaylı

Hastane Temizlik Elemanları ve Mesleki Enfeksiyon Riski: Bilgi ve Davranışlar Üzerine Bir Çalışma +

Hastane Temizlik Elemanları ve Mesleki Enfeksiyon Riski: Bilgi ve Davranışlar Üzerine Bir Çalışma + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (1) 7-12 (2009) Hastane Temizlik Elemanları ve Mesleki Enfeksiyon Riski: Bilgi ve Davranışlar Üzerine Bir Çalışma + Özlem Terzi*, Servet Aker**, Özgür Terzi***,

Detaylı

Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları

Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):433-440 Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları [Personal Hygiene Behaviour of some High School Students in Ankara

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:60-67 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Ali Naci Y ld z 1, Memet Kurt 2, M. fiefa Öktem

Detaylı

** Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi. algier@baskent.edu.tr,

** Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi. algier@baskent.edu.tr, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK MERKEZİ NE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIKLA İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI Gül Pınar*, Lale Algıer*, Nevin Doğan*, Ergün Öksüz**, Gülbin Sökmen** *Başkent

Detaylı

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :105-113 T AD ARAŞTIRMA Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları Gül Pınar 1, Nevin Doğan 1, Şeyda Ökdem 1, Lale

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ARAŞTIRMA RAPORU (TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ NİN KATKILARIYLA) EYLÜL 2009 ANKARA Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup,

Detaylı

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (3) :132-140 T AD ARAŞTIRMA Yeni doğum yapmış kadınların empatik iletişim beklentilerinin ebe/hemşireler tarafından karşılanma durumu Gül Pınar 1, Tevfik Pınar 2 1 Başkent

Detaylı

Aydın merkez ilçede kolorektal kanser taramasına ilişkin bilgi, tutum ve engeller

Aydın merkez ilçede kolorektal kanser taramasına ilişkin bilgi, tutum ve engeller Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01037 Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 37-48 TAHUD 2015 Aydın merkez ilçede kolorektal kanser taramasına ilişkin bilgi, tutum ve engeller Knowledge of, attitudes toward,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVOLUATION OF KNOWLEDGE

Detaylı

Diabetes mellitus hastalarının ayak bakımı ARAŞTIRMA ve diabetik ayak (Research hakkındaki bilgi, Report) tutum ve davranışları

Diabetes mellitus hastalarının ayak bakımı ARAŞTIRMA ve diabetik ayak (Research hakkındaki bilgi, Report) tutum ve davranışları Diabetes mellitus hastalarının ayak bakımı ARAŞTIRMA ve diabetik ayak (Research hakkındaki bilgi, Report) tutum ve davranışları DİABETES MELLİTUS HASTALARININ AYAK BAKIMI VE DİABETİK AYAK HAKKINDAKİ BİLGİ,

Detaylı

Cilt: 23 Sayı: 3 Mayıs Haziran 2014

Cilt: 23 Sayı: 3 Mayıs Haziran 2014 S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 3 Mayıs Haziran 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Altmış Yaş ve Üzeri Kadınlarda Jinekolojik Sorunlar Bir Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerin

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 1: 50 66 Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Nilay DEREOBALI Sevinç ÇIRAK KARADAĞ Sibel SÖNMEZ Öz

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET HAZİRAN 2014 ANKARA ÖNLENEBİLİR BİR SORUN HEKİME YÖNELİK ŞİDDET TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI - 2014 ISBN 978-605-5867-83-6 Araş rmalardan Yararlanılan Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri ÖNLENEBİLİR

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencileri arasında

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2 131 Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri ORAL AND DENTAL HEALTH KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY Gülser

Detaylı

GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI*

GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI* GENĠTAL AKINTI ġġkâyetġyle POLĠKLĠNĠĞE BAġVURAN KADINLARIN GENĠNAL HĠJYEN UYGULAMALARI* Zeynep DAŞIKAN 1, Bedriye KILIÇ 2, Cemile BAYTOK 2, Havva KOCAİRİ 2, Seher KUZU 2 ÖZET Bu araştırma, genital akıntı

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Primary and High School Students Knowledge About AIDS

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Primary and High School Students Knowledge About AIDS Güncel Pediatri ÖZGÜN ARAŞTIRMA The Journal of Current Pediatrics ORIGINAL ARTICLE İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Primary and High School

Detaylı

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları P TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (5) Araştırma/Research Article 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları 1 2 Gamze EğriP P, Zehra GölbaşıP

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi

Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(1):49-55 49 Genel üroloji General urology Üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi Evaluation

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PIERCING E YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PIERCING E YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PIERCING E YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF UNDERGRADUATES ORIENTED PIERCING

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ

Detaylı

The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City

The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City 56 Erciyes Med J 2013; 35(2): 56-62 DOI: 10.5152/etd.2013.24 ORIGINAL INVESTIGATION ÖZGÜN ARAŞTIRMA The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City Mersin İlinde Uyuşturucu Madde Kullanıcılarının

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı