YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ"
  • Erol Oz
  • 3 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 T.C S.B. OKMEYDANI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR KLĠNĠĞĠ KLĠNĠK ġef VEKĠLĠ: Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ Dr. Pakize Ömür ÜNAL TEKELĠ Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Tezi ĠSTANBUL, 2009 i

2 T.C S.B. OKMEYDANI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR KLĠNĠĞĠ YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ Dr. Pakize Ömür ÜNAL TEKELĠ Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Tezi Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL Tez DanıĢmanı ĠSTANBUL, 2009 i

3 TEġEKKÜR BaĢhekimimiz Sayın Doç. Dr. Adem Akçakaya ya teģekkürlerimi sunarım. Asistanlık eğitimim ve tezimin hazırlanması süresince çok büyük emek ve katkıları olan, bilgi ve deneyimlerinden faydalandığım, her konuda desteğini gördüğüm değerli hocamız Sayın Doç. Dr. Mehmet Salih Gürel e sonsuz saygı ve teģekkürlerimi sunarım. Bilgi ve deneyimlerinden faydalandığım eğitimime katkısı olan Sayın Doç. Dr. Nahide Onsun a, Asistanlığım süresince bilgi ve deneyimlerinden faydalandığım, her konuda desteğini ve hoģgörüsünü gördüğüm Sayın Uzm. Dr. M. Fehmi Baran a, Rotasyonlarım süresindeki değerli bilgi ve yardımlarından dolayı 1. Dahiliye Klinik ġefi Sayın Doç. Dr. Metin Acar a, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinik ġefi Sayın Doç. Dr. Taner Yıldırmak a, Asistanlığım süresince bilgi ve sevgisiyle eğitimime destek veren uzmanlarım Sayın Dr.Tülin Yüksel, Dr. Ferihan Uslu, Dr.Pınar Gülcan, Dr.Seza Kunter ve Dr. Ethem Mercan a, Ġstatistiksel incelemeler konusundaki yardımlarından dolayı Sayın Sevim Pürisa ya, Klinikteki çalıģmalarımda bana her zaman destek olan sevgili asistan arkadaģlarıma, Dermatoloji Kliniği hemģire ve personeline, EĢsiz teknolojik deneyimleri ile beni destekleyip her konuda bana anlayıģ gösteren eģim ve en iyi dostum Tankut Tekeli ye, Ve aileme, Teşekkürlerimi sunarım... i

4 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR... iii TABLOLAR... iv ġekġller... v ÖZET... vi SUMMARY... viii GĠRĠġ VE AMAÇ... 1 GENEL BĠLGĠLER TELANJEKTAZĠ Epidemiyoloji ve patogenez Klinik Özellikleri Histopatoloji Tedavi LAZER GiriĢ Lazer IĢının OluĢumu Lazer Sistemi Lazer ıģını Doku etkileģimi Derinin optik özellikleri Dermatolojide Lazer Uygulamalarındaki Tedavi Parametreleri Doku Soğutulması Lazer türleri Dermatolojide Kullanılan Lazerler ve Endikasyonları Fasiyal Telanjektazi ve Lazer Tedavisi GEREÇ VE YÖNTEM ÇALIġMA PROTOKOLÜNÜN OLUġTURULMASI HASTA SEÇĠMĠ TEDAVĠ GRUPLARININ OLUġTURULMASI TEDAVĠ UYGULAMASI VE ETKĠNLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ġlk tedavi uygulaması (BaĢlangıç): Ġkinci tedavi uygulaması ve ilk kontrol (1. ay): Ġkinci kontrol (2. ay): Üçüncü kontrol (3. ay): Tedavi etkinliğinin değerlendirlmesi: ĠSTATĠSTĠKSEL YÖNTEM BULGULAR TARTIġMA KAYNAKLAR EKLER... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. ii

5 KISALTMALAR Nd:YAG : Neodymium yttrium-aluminium-garnet CO 2 : Karbondioksit TGZ : Termal gevģeme zamanı T r : Termal gevģeme(relaksasyon) W : Watt (Güç birimi) J : Joule (Enerji birimi) KTP : Potasyum titanil fosfat FD: Frekansı çiftlenmiģ LP: Long Pulse(Uzun atım) SP: Short Pulse(Kısa atım) IPL : Ġntense pulsed light ( Yoğun atımlı ıģık) PDL : Pulsed dye laser ( Pulse boya lazeri) UVB : Ultraviyole B MAL: Methyl aminolaevulinate PDT : Photodynamic therapy (Fotodinamik tedavi) XeCl : Xenon-Chloride BCC: Bazal Hücreli Karsinom SLE: Sistemik Lupus Eritematozus PWS: Porto ġarabı Lekesi EVLT: Endovasküler Lazer Tedavisi iii

6 TABLOLAR Tablo I. ÇeĢitli telanjektazi sebepleri... 4 Tablo II. Hedef kromofor çapları ve termal gevģeme zamanları arasındaki iliģki (Tr). 12 Tablo III. Dermatolojide kullanılan lazerler Tablo IV. Vasküler lezyonların sınıflandırılması Tablo V. Vasküler lazerler ve tipik klinik uygulama alanları Tablo VI. Dermatolojide lazerlerin yeni kullanım alanları Tablo VII. Nd:YAG ve KTP lazerlerin kullanıldığı yerler Tablo VIII. Hastaların Cinsiyetlerine Göre YaĢ Ortalamaları Tablo IX. Hastaların Lezyon YerleĢimleri Tablo X. Hastaların yaģadığı bölgelere göre dağılımı Tablo XI. Hastaların güneģlenme ve/veya güneģ altında çalıģma hikayesi Tablo XII. Lazer tiplerine gore iyileģme oranlarının değerlendirilmesi Tablo XIII. Lazer tipinden bağımsız sağ-sol yüz yarılarındaki iyileģme oranları Tablo XIV. Lazer uygulamalarına bağlı damar çaplarındaki değiģimler Tablo XV. Lazer tiplerine göre etkili olan enerji ortalamaları Tablo XVI. Lazer tiplerine göre geçiģ sayıları Tablo XVII. Lazer tipi ve uygulama sayısına göre yanma batma skorları Tablo XVIII. Hastalarda uygulanan lazer türlerine göre yan etki görülme oranları Tablo XIX. Lazer tiplerine göre hastalarda ortak ve bağımsız yanetkiler Tablo XX. Uygulamalara göre yan etki oranları Tablo XXI. Hastaların tedavi ile dermatolojik yaģam kalitelerindeki değiģim Tablo XXII. Nd:YAG Lazer Tedavisi Uygulanan Lezyonların Fotoğrafları Tablo XXIII. KTP Uygulanan Lezyonların Fotoğrafları Tablo XXIV. Hastalarda görülen tedaviye bağlı yan etkiler iv

7 ġekġller ġekil 1. Atomun aktifleģmesi ile ıģığın spontan ve uyarılmıģ yayılımı... 7 ġekil 2. Lazer ıģınının oluģumu... 9 ġekil 3. Lazer ıģınının deri ile etkileģimi ġekil 4. Lazer emiliminde kromofor dalgaboyu iliģkisi ġekil 5. Dermatolojide kullanılan lazerler ve dalgaboyları ġekil 6. Vasküler lazerin damar üzerine etkisi ġekil 7. Yüzdeki kırmızı lezyonların tedavisinde lazer seçimi ġekil 8 Derin vasküler lezyonların lazer tedavisi için algoritma ġekil 9. Frekansı çiftlenmiģ(fd) Nd:YAG lazer ġekil 10. Nd:YAG-KTP Lazer aleti ġekil 11. Telanjektaji Değerlendirme Programı ġekil 12. Telanjektazi Değerlendirme Programı v

8 ÖZET Telanjektazi terimi, dilate kapiller, arteriyol veya venülün gözle görünür hale geldiği, çapları mm arasında değiģen damarlar için kullanılmaktadır. Yüzdeki telanjektazilerin tedavilerinde elektrokoter, skleroterapi ve farklı lazer türleri uygulanmakta ve farklı sonuçlar elde edilmektedir. Bu nedenle yüzdeki telanjektazilerin tedavisinde Nd:YAG ve KTP lazerlerin etkinlikleri ve yan etkilerinin araģtırılıp karģılaģtırılması planlandı. ÇalıĢmamız 41 kadın ve 11 erkek olmak üzere toplam 52 hasta üzerinde gerçekleģtirildi. Olguların yüzlerinin bir tarafındaki telanjektazilere Nd:YAG lazer, aynı seansda diğer taraftakilere de KTP lazer uygulandı. Olgular bir ay sonra kontrol edilerek tedavi etkinliği değerlendirildi ve aynı tarafa, aynı lazer ile tekrar uygulama yapıldı. Ġkinci lazer uygulamasından bir ay sonra olgular tedavi etkinliği ve varsa postlezyonel eritem, enfeksiyon, sikatris, hipopigmentasyon, hiperpigmentasyon ve diğer yapısal değiģiklikler yönünden kontrol edildi. Tedavi öncesi, birinci kontrol ve ikinci kontrollerde çekilen fotograflar üç gözlemci tarafından bilgisayar programı yardımıyla karģılaģtırmalı olarak değerlendirildi. Üç araģtırmacının değerlendirme sonuçları spearman korelasyon testi ile değerlendirilmiģ olup birbirleri ile uyumluydu. Fotoğraf değerlendirme sonuçları üç değerlendiricinin belirlediği skorların ortalamaları alınarak yapıldı. Buna göre birinci uygulama sonunda 52 olgunun KTP lazer uygulanan tarafta quartil skalasına göre %50 üzerinde iyileģme gösterenlerin oranı % 23.7 iken, Nd:YAG lazer uygulanan yüz yarılarında ise %50 üzerinde iyileģme gösterenlerin oranı % 55.2 idi. Ġkinci konrole gelebilen 46 hastanın sonuçlarıyla birinci uygulama sonuçları karģılaģtırıldığında KTP lazer yöntemi uygulananlarda %50 üzerinde iyileģme gösterenlerin oranı %20.3 iken, Nd:YAG lazer uygulamasında bu oran %28.3 olarak saptandı. vi

9 Telanjektazilerin baģlangıçtaki durumu ile her iki uygulama sonucunda ortaya çıkan toplam iyileģme değerlendirildiğinde KTP lazer yöntemi uygulananlarda %50 üzerinde iyileģme gösterenlerin oranı %38.4 iken, Nd:YAG lazer uygulamasında ise bu oran %71 olarak belirlendi. Hastaların baģlangıç ve tedaviler sonlandırıldıktan sonra yapılan dermatoloji yaģam kalitesi değerlendirmelerinde yaģam kalitesinde anlamlı iyileģme gözlenmiģtir (p=0.0001). Telanjektazilerin tedavisinde Nd:YAG lazer, KTP lazer uygulamalarından daha etkiliydi (p<0.01). Nd:YAG lazer tedavi grubu ile KTP lazer uygulanan grup arasında yan etki bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Yüzdeki telanjektazilerin tedavisinde Nd: YAG lazer uygulaması hem tedavi etkinliği hemde kozmetik nedenlerle tercih edilebilecek bir tedavi yöntemidir. Anahtar kelimeler: Lazer tedavisi, telanjektazi, Nd:YAG lazer, KTP lazer, dermatoloji yaģam kalitesi vii

10 SUMMARY The term telangiectasia refers to a dilated venule, capillary or arteriole visible to the human eye and measuring mm in diameter. For the treatment of the facial telangiectasia electrocautery, sclerotherapy and different types of lasers can be used and various types of results are observed. In our study, we evaluated and compared the effectiveness and side effects of two types of lasers, Nd:YAG and KTP, for the treatment of the patients who had facial telangiectasia. The study was performed on 52 patients (41 females and 11 males). Patients (subjects) were treated with the Nd:YAG laser on one half of their face and with the KTP laser on the other half during the same session. Subjects were called in for continuing treatment after one month, the effectiveness of the treatment was evaluated and the same lasers were used again on the same sides of their faces. One month after the second application, the subjects were called in for another evaluation of the effectiveness and observation of possible side effects such as postlesional erythema, infections, scars, hypopigmentation, hyperpigmentation and other structural changes. The photographs taken before the treatment, at the first recall and at the second recall were compared and evaluated by three observers with the help of a software program. The observers evaluation results were assesed with the Spearman Correlation Test and were found to be consistent. The results of the photographic evaluations were processed according to the averages of the three observers scores. According to these results, for the first application, of the total of 52 subjects, those who had a more than a 50% improvement on the half of their faces treated with the KTP laser were 23.7%, while the half treated with the Nd:YAG laser achieved a result of 55.2% on the same improvement scale. viii

11 For the 46 subjects who attended the second treatment, when comparing the first and the second application results, for the KTP laser the improvement exceeding 50% was 20.3% of the patients, while that for the Nd:YAG laser was 28.3% on the same improvement scale. The improvement of the telangiectasia before and after two treatments was evaluated. For the KTP laser, the improvement greater than 50% was 38.4%, and that for the Nd:YAG laser was 71% on the same improvement scale. The results of the dermatologic life quality surveys filled our before and after the two treatments were assesed and a statistically significant improvement was observed (p=0.0001). For the treatment of telangiectasia, the Nd:YAG laser applications were more effective than applications with the KTP laser (p<0.01). As for the side effects, there was no statistically significant difference between the Nd:YAG and KTP treatment groups. For the treatment of facial telangiectasia, for its treatment effectivity and for cosmetic reasons, the Nd:YAG laser application is a preferable treatment method. quality Key words: Laser therapy, telangiectasia, Nd:YAG laser, KTP laser, dermatology life ix

12 GĠRĠġ VE AMAÇ Telanjektazi terimi dilate kapil, arteriyol veya venülün gözle görünür hale geldiği, çapları mm arasında değiģen dilate venül, kapiller veya arterioller için kullanılmaktadır. Kırmızı lineer ve dallanan telanjektaziler sıklıkla burunda, yanaklarda ve çenede ortaya çıkar (1-3). Genetik predispozisyon, hormonal faktörler, hamilelik, fiziksel stres, kronik güneģ maruziyeti muhtemel nedenler arasında sayılabilir (2). Alkol, östrojen, kortikosteroid kullanımı presipitan faktörlerdir. Sıklıkla orta yaģın üzerinde ortaya çıkar, eriģkinlerde ve çocuklarda %10-15 oranında görülmektedir (3). Telanjektaziler tıbbi nedenlerden çok genellikle kozmetik nedenlerle tedavi edilmektedir. Malinite potansiyelinin bulunmaması ve çoğunlukla asemptomatik seyretmesi nedeniyle lezyonlar kendi haline de bırakılabilir. Yüzdeki telanjektazilerin tedavisi farklı lazerlerin kullanılmaya baģlamasından önce elektrokoter veya skleroterapi ile sınırlıydı. Bu tedavilerin de ülserasyon, atrofi, hiperpigmentasyon ve yüksek rekürrens gibi olumsuzlukları vardır *l. Günümüzde telanjektazilerin tedavisinde vasküler yapıları selektif olarak yok edebilen lazer sistemleri altın standart olarak yerini almıģtır (4). Lazerlerin yüzdeki telanjektaziler için etkili olduğunun anlaģılması üzerine bu konuda yapılan çalıģmalar artmıģ, cihazların pahalı olması ve kullanımlarının deneyim gerektirmesi nedeniyle belli merkezlerde ve sınırlı hasta gruplarında uygulanabilmiģtir. Ancak bu yöntemle geniģ gruplarda gerçekleģtirilen karģılaģtırmalı kontrollü çalıģmalar çok azdır. Dermatologların lazer biyofiziğini daha iyi anlayarak; daha doğru, daha etkin ve daha az komplikasyona yol açan dozlarla deri hastalıklarını tedavi edebilmeleri çok önemlidir. Bu nedenle aynı endikasyonlar için geliģtirilmiģ farklı marka ve modellerdeki lazerlerin birbirlerine üstünlükleri ya da dezavantajları dermatologlar tarafından daha iyi anlaģıldıkça daha baģarılı tedavi sonuçları elde edilebilecektir. 1

13 Bu çalıģmada telanjektazi tedavisinde kullanılabilen Nd:YAG lazer ve KTP lazer tedavilerinin etkinliklerinin karģılaģtırılması amaçlanmıģtır. Her iki yöntemin, tedavideki etkinliklerinin yanında yaģam kalitesi üzerinde yarattığı değiģikliklerin, kozmetik sonuçların ve oluģabilecek yan etkileri açısından da değerlendirilmesi amaçlanmıģtır. 2

14 GENEL BĠLGĠLER 2.1 TELANJEKTAZĠ Epidemiyoloji ve patogenez Telanjektazi terimi ilk kez 1807 de Von Graf tarafından deride gözle görünür hale gelmiģ süperfisyel damarları tanımlamak için kullanılmıģtır (5). Derideki veya mükoz membranlardaki küçük kapiller damarların persistan dilatasyonu olan telanjektazi vücudun herhangi bir yerinde yaģ ve cinsiyetten bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Açık cilt rengine sahip kiģilerde, kronik aktinik hasara uğramıģ bölgelerde belirgin olarak izlenir. Uzun süre rüzgara, soğuğa ya da sıcağa maruz kalmıģ kiģiler telanjektazi için adaydır (6). Telanjektazi bazı kaynaklarda vasküler malformasyonlar ya da hemanjiomların klinik prezentasyonu olarak kabul edilmekte ve çocuk yaģlarda karģımıza çıkabilmektedir (7). Daha ileri yaģlarda ise kronik aktinik hasar, çeģitli sistemik hastalıklar ve genodermatozlar ortaya çıkıģdan daha çok sorumlu bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda ise kazanılmıģ vasküler lezyonlar sınıfında yer alan telanjektaziler için predispozan faktörler arasında uzun süreli rozase, hipertansiyon, ve konnektif doku hastalıkları yer almaktadır. Telanjektazi tam olarak subpapiller dermiste yerleģimli venül pleksusundan kaynaklanan kalıcı dilate damarlardır. Deride ve müköz membranlarda küçük soluk kırmızı lineer ya da noktavi lezyonlardır. Pek çok farklı patolojik mekanizma damar endotelini ve bağ dokusunu etkileyerek bu klinik sonuca sebep olabilir. Genel olarak nedenin bilinmediği durumlarda ortaya çıkanlar primer, bilinen bir neden ile iliģkili olanlar ise sekonder telanjektazi Ģeklinde sınıflandırılabilir (8). 3

15 Tablo I. ÇeĢitli telanjektazi sebepleri Genel Primer telanjektazi: Vasküler nevus (8) Gebelik (6) Anjioma (8) Anjioma Serpiginosum(8) Jeneralize Esansiyel Telanjektazi (8) Herediter Benign Telanjektazi (8) Sekonder telanjektazi: UzamıĢ, uzun süreli vazodilatasyon (variköz venler) (8) Uzun süre güneģ ıģınlarına maruziyet (8) Uzun süre katrana maruziyet (8) HĠV pozitif hastalar (9) Kseroderma Pigmentozum (8) Mastositoz, Telanjektasia Makularis Eruptiva Persistans (6) Purpura Annularis Telanjektoides (10) Liken Skleroatrofik (11) Mid dermal elastoliz (11) Sklerozan pannikülit, Lipodermatoskleroz (11) Eritema Annulare Centrifigum (6) Unilateral nevoid telanjektazi(6,12) Generalize Esansiyel Telanjektazi (6,12) Soliter Anjiokeratoma Hemanjiom rezidüel lezyonlar (6) Kaposiform Hemanjioendotelyoma (6) Keratozis Likenoides Kronika (6) Diskeratozis konjenita (Zinsser- Cole-Engman sendromu) (6,13) Foliküler Hastalıklar Akne rozase (6,12) Keratozis pilarise eģlik eden Telanjektatik eritem (7) Trikoepitelyoma (6,7) Konnektif doku hastalıkları Neonatal Lupus Eritematozus(14) SLE (6,7) Lupus Eritematozus-Liken Planus Overlap sendromu (6) Subakut Kutanöz Lupus Eritematozus (6) Dermatomiyozitte kütiküla ve göz kapağı sınırında (6,7) CREST sendromu (6,12) Skleroderma (6) Romatoid artrit (6) Raynoud hastalığı (8) Morfea (8) Ġlaçlar Fotodağılımlı telanjektazilere sebep olan ilaçlar (6) Kalsiyum kanal blokörleri (Nifedipin (15), Felodipin (16), Amlodipin (11)) Sefotaksim (11,17) Oral kontraseptifler Ġzotretinoin Ġnterferonlar Lityum Tiyotiksen Topikal steroidlerin kutanöz yan etkisi (6,11) Metotreksat Hidroksiüre dermopatisi (6) Ġlaçla indüklenen kutiküler telanjektazi (7) Fiziksel sebepler:(18) Aktinik neovaskülarizasyon ve/veya vasküler dilatasyon Ġnjeksiyon Eritem Abigne Post travmatik (8) Metabolik Hastalıklar Prolidaz eksikliği (6) Anjiokeratoma corporis diffusum(6) Genodermatozlar Xseroderma Pigmentozum (7) Kindler Sendromu (11) Schöpf-Schulz-Passarge sendromu (11) Rombo sendromu (11) Ataksia Telanjektazi (11) Rendu Osler Weber-Herediter Hemorajik Telanjektazi (11) Cockayne sendromu (6) Rothmund-Thomson sendromu (poikiloderma konjenitale) (6) Konjenital Telanjektatik Eritem (Bloom s Sendromu) (19) Kutanöz Malignite MF,Poikiloderma vaskulare atrofikans (11) BCC (7),Morfeiform, sikatrisyel, infiltratif BCC (6) Merkel hücreli karsinom(trabeküler karsinom) (6) Paraneoplastik olanlar: Intravasküler lenfoma (20,21) Meme kanseri (22) Prostat kanseri (23) Akciğer kanseri (24) Radyoaktif Hasar Ġyonize radyasyon, Kutanöz Radyasyon Sendromu (11) Radyasyon hasarı (11,12) Kronik radyodermatit (6) Deri YaĢlanması Dermatohelyozis (6) Civatte poikiloderması (6) Nadir Vakalar Komplex Rejyonal Ağrı sendromu(6) Huriezin skleroatrofik sendromu(6) Nekrobiotik ksantogranuloma (6) Klinik Özellikleri Çapları 0.1 ile 1 mm arasındaki kan damarlarına karģılık gelen telanjektaziler dilate venül, kapiller yada arteriyol olarak karģımıza çıkabilirler. Arteriyoller üzerinden kaynaklanan telanjektaziler küçük ve kırmızı olup kapillerlerin venöz tarafından kaynaklananlar daha büyük ve mavimsi olmaya meyillidir. GörünüĢlerine bağlı olarak telanjektaziler basit lineer, dallanan, örümcek(spider) ve punktat (yada papüler) olmak üzere 4 gruba ayrılabilir (25-27). 4

16 Burun ve yanakda ortaya çıkanlar, arteriyolar olmaya meyilli olup, lineer veya dallanan biçimde karģımıza çıkmaktadır (27). Örümcek biçimli(spider) telanjektaziler karaciğer hastalığına eģlik edebilir veya çocukluk çağında spontan olarak ortaya çıkabilirler. Papüler telanjektaziler sıklıkla genetik sendromların veya kollajen doku hastalıklarının parçası olarak görülür (28). Telanjektazi oluģumuna yol açan muhtemel nedenler arasında anoksi, kimyasallar, hormonlar, enfeksiyon ve diğer fiziksel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan anjiyogenez sürecinde ortama salınan ve/veya aktive olan vazoaktif mediatörler suçlanmaktadır. Kronik aktinik hasara(güneģ hasarına) bağlı olarak damar duvarında yerleģimli elastik liflerde ortaya çıkan zayıflama persistan vazodilatasyon ile sonuçlanabilmekte ve yine telanjektazi geliģimine neden olabilmektedir (27) Histopatoloji Telanjektaziler histolojik olarak üst dermisde önceden var olan postkapiller venüllerin damar duvarlarındaki kalınlaģma ile birlikte dilatasyonlarına karģılık gelir. Bu lezyonlardaki damarların ortalama çapları 0.2 ile 0.5 mm arasında olup lineer, keçe Ģeklinde birbirine geçmiģ veya kombine paternleri ile yaklaģık mikron derinliğine yerleģimlidirler (28). Telanjektazilerde histopatoloji ile tanı konulmamakta, tanı genel olarak klinik özellikler ile konulmaktadır. Histolojik tetkik çoğu kez daha fazla bilgi verebilmeye yardımcı olamazken, elektron mikroskopisinin kullanımı ve alkalen fosfataz ile boyama gibi tetkikler daha fazla yardım sağlayabilir (8) Tedavi Telanjektazi tedavileri arasında topikal ve sistemik antibiotikler, oral östrojenler, kriyoterapi, dermabrazyon, elektrocerrahi (29), skleroterapi (18,30), ve kutanöz lazer cerrahisi sayılabilir. Elektrokoterizasyon ufak çaplı yüz damarlarında daha çok tercih edilmiģtir fakat nonspesifik termal etkisinden dolayı atrofik sikatris ve pigment bozuklukları oluģturma potansiyeli oldukça fazladır. Skleroterapi ise 30 veya 32 numara iğneler ile uygun damarlara sınırlı kalmakta ve komplikasyon riski yüksek olmaktadır (31,32). Cerrahi flebektomi retiküler telanjektaziler için uygulanabilir ancak uygulama tekniği zor bir yöntemdir (18,33) yılında sodyum morhuatın çalkalanması ile oluģan köpüğün telanjektatik damarın solmasını sağladığı gösterilmiģtir. Spider nevüs ve telanjektazilerde kullanılan bu yöntem zaman içerisinde daha da geliģtirilmiģtir (34). 5

17 Son 20 yıldır telanjektazileri etkili Ģekilde azaltmak ya da tam tedavisi için değiģik lazer sistemleri geliģtirilmiģtir. Yeni geliģtirilen lazerler kendine özgü dalga boyları, atım süreleri, alan çapları ve soğutma sistemi ile tedavide çeģitli avantajlar sunmuģtur. Telanjektaziler ve diğer vasküler lezyonlar için ilk kullanılmaya baģlanan vasküler lazer devamlı dalga Argon lazerler( nm) olup bunu devamlı dalga CO 2 lazer (10.600nm) ve Nd:YAG lazerler (1064nm) takip etmiģtir. Bu lazerlerin her biri telanjektazileri tedavi etmede etkilidir (27,35,36). Ġlerleyen dönemde hemoglobin emilim pik değerlerine daha uygun lazerler, oluģabilecek yan etkileri azaltabilmek amacıyla kullanıma girmiģtir. Bu amaçla telanjektazilerde Bakır buharlı lazer (578nm)(37) ve Bakır bromide lazerler (578 nm)(25) kullanılmıģ ve baģarılı sonuçlar alınmıģtır. KTP (532nm, Potasyum titanil fosfat), PDL (595nm, atımlı boya lazer) lazerler lezyon üzerine çok sayıda geçiģe olanak sağlayarak sadece telanjektaziyi tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda pigmentasyonları ve hatta ince kırıģıklıkları da tedavi edebilmektedir. Kutanöz soğutma sistemlerindeki geliģmeler ve atım süresinin uzatılmasına olanak sağlayan geliģmeler ile önceki lazerlere göre daha az ağrılı ve daha az komplikasyona (purpura) yol açan yeni lazerler geliģtirilmiģtir (38). Nd:YAG (1064nm) gibi daha uzun dalga boyuna sahip lazerler ise daha derine penetre olabilmeleri ve 3-4mm ye ulaģan daha kalın çaplı damarlarda etkili termoskleroz sağlayabilmektedir. Ayrıca 1064 nm dalga boyu cilt tipi 1-4 arasında olan koyu renk tene sahip kiģilerde dahi melanin absorpsiyonu minimal olduğundan lazer uygulamasına olanak sağlamaktadır (33). 2.2 LAZER GiriĢ UyarılmıĢ ıģın yayılımıyla ıģık enerjisinin çoğaltılması olarak tanımlanan lazer terimi, bu tanımı oluģturan sözcüklerin baģ harflerinin birleģtirilmesinden meydana gelmektedir ( Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Ġlke olarak ıģık kaynağından çıkan ıģınların bir tüpte biriktirilip güçlendirilerek, belli bir noktaya yönlendirilmesi esasına dayanır. Lazer ıģın teorisi yani fonksiyonel bir lazer sistemini kurmak için gerekli prensip ve kavramlar Albert Einstein tarafından Quantum teorisinin bir parçası olarak 1917 de geliģtirilmiģtir. Fakat ıģık enerjisi oluģturulmasında bu teoriden faydanılması uzun bir gecikmeden sonra olmuģ ve ilk olarak 1960 yılında Theodore Maiman tarafından yakut kristalleri kullanılarak yapılan lazer, son 40 yılda geliģtirilerek tıp sektöründe özellikle de dermatoloji alanında önemli bir yer edinmiģtir (32). 6

18 Lazer sistemi dermatolojide vasküler lezyonlar, dövmeler, sikatrisler, pigmente lezyonlar, istenmeyen kıllar ve kırıģıklıkları içeren geniģ bir yelpazede tedavi amaçlı kullanılmaktadır (39,40). Ayrıca diğer deri hastalıklarında (hipertrofik skar keloid, stria, akne, psoriasis, verrüka, pigment bozuklukları gibi) ve noninvaziv tanı amaçlı kullanılan (confokal scanning laser microscopy gibi) bazı yeni farklı lazer sistemleri de son dönemlerde geliģtirilmiģtir (32) Lazer IĢının OluĢumu Bir atomun çevresindeki elektronlar, birden fazla enerji seviyesinde veya yörüngede bulunabilmektedir. Normal koģullarda elektronlar en düģük enerji seviyelerinde veya durağan durumdadırlar. Eğer bir elektron bir fotonun enerjisini absorbe ederse bir iç yörüngeden dıģ yörüngeye doğru yer değiģtirir ve bu Ģekilde daha yüksek bir enerji seviyesine yükselir (uyarılmıģ durum). Bu uyarılmıģ ancak stabil olmayan elektron, enerjisini baģlangıçta absorbe ettiğine benzer bir foton yayarak geri verebilir. Buna spontan yayılım adı verilir. Eğer uygun dalga boyundaki bir baģka foton uyarılmıģ fazdaki bir elektrona eģlik ederse bu elektron durağan haline iki foton yayarak geçecek ve bu iki foton aynı zaman ve yerde senkronize olmuģ olup, aynı enerjilere sahip olacaktır. Bu duruma ıģığın uyarılmıģ yayılımı adı verilir. Bu uyarılmıģ fotonlar aynı tipde uyarılmıģ atomlar ile daha fazla yayılımı uyaracaktır. Normalde elektronların büyük çoğunluğu dinlenme-durağan halinde olup uyarılmıģ yayılım nadir bir durumdur. UyarılmıĢ yayılım olasılığının artabilmesi için ortamdaki uyarılmıģ elektron oranının daha büyük bir oranda olması gerekmektedir. Bu duruma populasyon dönüģümü adı verilir. Bir populasyon değiģimi ortaya çıktığında uyarılmıģ elektron sayısı da bunların uyardığı aynı enerjili foton yayılım olasılığı da artmaktadır. ġekil 1. Atomun aktifleģmesi ile ıģığın spontan ve uyarılmıģ yayılımı 7

19 DıĢardan kullanılacak bir enerji kaynağı ile (elektriksel, kimyasal veya ıģık kaynağı) bu uyarılmıģlık durumu arttırılabilir. Bu uygulamaya pompalama (pumping) adı verilir. Güç kaynağından gelen enerji aktif ortamdaki atomları uyarır. Atomların uyarılmıģ durumundan metastabil durumlara geçiģleri esnasında ortaya çıkan enerji ısı formunda dıģarıya verilir. Atomlar metastabil durumdan stabil enerji seviyesine geçtiklerinde ıģık fotonları oluģur. Fotonlar diğer atomları uyarırlar ve elektronların çoğu logaritmik olarak kısa sürede hareketli faza geçtiğinden ıģığın yayılımı ve çoğalması (amplifikasyon) daha belirgin hale gelmektedir (41) (ġekil 1). Lazer ıģığı aģırı parlaklığının yanısıra sahip olduğu birtakım karakteristik özellikleri ile diğer konvansiyonel ıģık kaynaklarından ayrılmaktadır : Lazer ıģığı üç temel özelliğe sahiptir. 1. Monokromatisite ( Tek renk ) : Lazer sisteminde diğer ıģık kaynaklarının aksine aynı dalga boyunda ve tek renkte ıģık elde edilir. Yansıtılan ıģığın dalga boyu optik kavitedeki lazer ortamı tarafından belirlenmektedir. Argon lazer bir istisna olarak bu özelliği taģımamakta ve iki farklı dalga boyunda ıģık yaymaktadır. Lazer ıģığının monokromatisite özelliğine sahip olmasının önemi melanin ve hemoglobin gibi spesifik kromoforlar tarafından absorbe edilmelerini sağlamasıdır (42). 2. Koherens ( Eşevreli ) : Lazerden yayılan tüm ıģık demetleri her Ģartta birbirleriyle aynı fazda, aynı frekansta hareket ederek birbirlerinden ayrılmadan yol alır. Diğer ıģık kaynakları ise birbirinden önemli ölçüde uzaklaģarak yayılırlar. 3. Kolimasyon: (Tek yön ) : Koherens özelliğinin doğal bir sonucu olarak lazer ıģık demetleri dağılmadan, birbirlerine paralel Ģekilde ve tek yönde hareket eder. Böylece uzun mesafeler boyunca sahip olduğu enerjiyi koruyarak hedefe ulaģır Lazer Sistemi Lazer sisteminin aktive olabilmesi için lazer kavitesinde bulunması gereken bir takım unsurlar vardır. (Ģekil) Bunlar lazer ortamı (medyası), enerji kaynağı ve aynalardır (43). Lazer ortamı: Lazer ıģığının oluģturulduğu aktif ortam olup, aynı zamanda lazerin ismini belirleyen kısımdır. Bu ortam katı, sıvı veya gaz Ģeklinde farklı fiziksel yapılarda olabilir. CO 2, Argon ve Excimer lazerler gaz Ģeklinde, PDL sıvı Ģeklinde, Aleksandrite, Diyod, Er:YAG ve Nd:YAG lazerler ise katı haldeki ortamlara örnek olarak verilebilir. Enerji Kaynağı: Lazer ortamının aktive edilebilmesi için bir dıģ enerji kaynağı gereklidir. Lazer ortamındaki atomları hareketli faza geçirecek bu kaynak bir flaģ lambası yada ark Ģeklinde elektrik enerjisi olabilmektedir. 8

20 Aynalar: Fotonların yansıtılarak çoğaltılması ve ıģın yayılımının gerçekleģtirilmesine olanak sağlamaktadırlar. Lazer ortamı optik bir boģluk içerisinde yer alır. Bu boģluk birbirine karģıt yönde konumlandırılmıģ iki adet ayna tarafından sınırlandırılmıģtır. Aynalardan biri tam yansıtıcı özelliğe sahipken diğeri kısmi yansıtma görevi üstlenir. Fotonlar optik kavitenin eksenine paralel seyrederken bu aynalar yardımıyla yansıtılırlar. Bu sayede hepsi aynı eksende yayılan ıģık demetleri elde edilmiģ olur. IĢık bu düzenekte aynalar yardımıyla çoğaltılır (44)(ġekil 2). ġekil 2. Lazer ıģınının oluģumu Lazer ıģığının özelliklerine sahip bu çoğaltılmıģ ıģık bir dağıtım sistemine giriģ yaparak kullanıcının el aletine ulaģmıģ olur. Dağıtım sistemi genellikle fiberoptik kablolardan meydana geldiği gibi bazen de içindeki aynalar yardımıyla ıģığın yansıtıldığı bükülebilen hareketli kollardan meydana gelmektedir. Fiberoptik kablolar hafif olmaları, kullanım kolaylığı ve kolay bulunabilir olmaları gibi avantajlara sahipken bükülmeye karģı dirençsiz olmaları, operasyon veya temizlik iģlemi sırasındaki hasarların yüksek maliyet gerektirmesi dezavantajları olarak görülmektedir. CO 2 veya Er: YAG gibi sistemlerde fiberoptik kablolar ıģık yansımalarını iletmede yetersiz kalmakta, yerlerine bükülen kollu sistemler kullanılmaktadır (45). Lazer sistemleri ortamın içeriğiyle isimlendirilebildikleri gibi ıģının atım tipine bağlı olarak da adlandırılabilmektedirler. Kimi atım tipleri devamlılık gösterirken, kimileri aralıklı bir seyir 9

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ. Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ. Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu 1 I. Gerekçe ve Kapsam: Ülkemizde, estetik amaçlı lazer kullanımı

Detaylı

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! ÜTÜLEME DIODE LAZERDE EN SON TEKNOLOJİ FCD FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! HAFİF EN BAŞLIĞI (300 gr) DÜNYANIN 60.000.000 ATIŞ ÖMRÜ 20.000.000 Garanti 2 YIL GARANTİ BUZ BAŞLIK K142186/878.4810 17.04.2015

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

Lazere Giriş ve Genel Bilgiler

Lazere Giriş ve Genel Bilgiler 2 Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.01 Lazere Giriş ve Genel Bilgiler Introduction to Laser and General Information Erol Koç, Didem Dinçer Gülhane Askeri Tıp Akademisi,

Detaylı

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Seher Bostancı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Hiperpigmentasyon; güneş ışığına maruziyet, çeşitli ilaç veya kimyasal maddelerle

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar

XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar XP Spectro Teknoloji ve Uygulamalar Komple Anti-Aging Tedavileri Estetik; Kalıcı epilasyon Vasküler lezyonlar Akne ve Akne İzi Revizyonu Non-ablatif cilt yenileme Onikomikoz Rozasea Telenjiektazi Cerrahi;

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C S.B OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF VEKİLİ: Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

5 Pratik Dermatoloji Notları

5 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 5 Pratik Dermatoloji Notları En Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar İçindekiler Vitiligo Eritema Multiforme Ürtiker Uyuz Tahta Kurusu / Pire Isırığı Kaposi Sarkomu 2 Vitiligo 3 Vitiligo

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

Kanıtlanmış Buluş. Long-Pulsed 1064 nm Nd:YAG lazer, IV-VI cilt tiplerinin epilasyonunda en güvenli dalga boyu olarak kabul görmektedir.

Kanıtlanmış Buluş. Long-Pulsed 1064 nm Nd:YAG lazer, IV-VI cilt tiplerinin epilasyonunda en güvenli dalga boyu olarak kabul görmektedir. Kanıtlanmış Buluş Long-Pulsed 1064 nm Nd:YAG lazer, IV-VI cilt tiplerinin epilasyonunda en güvenli dalga boyu olarak kabul görmektedir. trupulse Rakip trupulse teknolojisi sayesinde atış yaptığınız süre

Detaylı

808nm Diode Laser. Allie

808nm Diode Laser. Allie 808nm Diode Laser Allie Sac n Anatomik Yap s Vücut Bölgesi Anajen (büyüyen) kıl Telojen (dinlenen) kıl Telojen Süresi Folikül Yoğunluğu Folikülün Derinliği Kafatası 85% 15% 3Ay 350/sq.cm 5-7mm Sakal 70

Detaylı

Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM. Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot

Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM. Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot Silla DIODELAZERTÜY GİDERİCİ SİSTEM Süper soğutma: Sa r soğutma 0-5 Profesyonel: Mikro kanal teknolojisi Yüksek : Enerji alman bar Büyü:12*12mmspot - Modern Tasarım - Sabit çıkış - Kısa süreli ışınlama

Detaylı

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.62333 31 Epidermal ve dermal benin deri lezyonlarında ablatif fraksiyonel Er: Yag (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) lazer tedavisinin etkinliği:

Detaylı

Lazer ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Lazer ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Lazer ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Lazer Lazer (İngilizce LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) fotonları uyumlu bir hüzme şeklinde oluşturan optik kaynak. Lazer fikrinin

Detaylı

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi Dr. Ömer Uzel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum planı Radyasyonun damarlar üzerindeki etkisi Radyocerrahi İntrakranyal

Detaylı

FARKLI RENKLERDE IġIĞIN VE SICAKLIK DEĞĠġĠMĠNĠN GÜNEġ PĠLĠNĠN GÜCÜNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI

FARKLI RENKLERDE IġIĞIN VE SICAKLIK DEĞĠġĠMĠNĠN GÜNEġ PĠLĠNĠN GÜCÜNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI FARKLI RENKLERDE IġIĞIN VE SICAKLIK DEĞĠġĠMĠNĠN GÜNEġ PĠLĠNĠN GÜCÜNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI Hazırlayan Öğrenciler BaĢar ALPTEKĠN 7-C Rıza Lider BÜYÜKÇANAK 7-C DanıĢman Öğretmen Meltem GÖNÜLOL ÇELĠKOĞLU

Detaylı

Vasküler Lezyonlarda Lazer

Vasküler Lezyonlarda Lazer Sürekli Eğitim Continuing Medical Education 15 DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.04 Lasers in Vascular Lesions Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

Endovenöz LASER ve Eksternal LASER Uygulamaları. Dr. Kıvanç METİN Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İzmir

Endovenöz LASER ve Eksternal LASER Uygulamaları. Dr. Kıvanç METİN Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İzmir Endovenöz LASER ve Eksternal LASER Uygulamaları Dr. Kıvanç METİN Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İzmir Alt ekstremite varisleri Yüzeyel venöz sistem yetersizlikleri kadınlarda 25%,

Detaylı

04.01.2016 LASER İLE KESME TEKNİĞİ

04.01.2016 LASER İLE KESME TEKNİĞİ LASER İLE KESME TEKNİĞİ Laser: (Lightwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Uyarılmış Işık yayarak ışığın güçlendirilmesi Haz.: Doç.Dr. Ahmet DEMİRER Kaynaklar: 1-M.Kısa, Özel Üretim Teknikleri,

Detaylı

Dermatolog Gözüyle Hirşutizm Tedavisi

Dermatolog Gözüyle Hirşutizm Tedavisi Prof. Dr. Erol KOÇ Bahçeşehir Ün. Tıp Fak. Dermatoloji AD, İstanbul Özel Medicalpark Hastanesi, Ankara Dermatolog Gözüyle Hirşutizm Tedavisi 22.05.2016 PKOS da Güncel Durum Sempozyumu PKOS : : Hirşutizm

Detaylı

Pigmente Lezyonlarda Lazer

Pigmente Lezyonlarda Lazer Sürekli Eğitim Continuing Medical Education 23 DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.05 Pigmente Lezyonlarda Lazer Lasers in Pigmented Lesions Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

INTRACEL - Altın İğne RF İyi Haftalar

INTRACEL - Altın İğne RF İyi Haftalar INTRACEL - Altın İğne RF 16.02.2015 İyi Haftalar Intracel nedir? INTRACELL Altın iğne uygulamasında cildin yüzeyinin altında kalan tabakalarına onarılabilir ölçüde ufak bir hasar vererek ilgili bölgedeki

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

Yrd Doç Dr Gülben Sarıcı

Yrd Doç Dr Gülben Sarıcı Yrd Doç Dr Gülben Sarıcı GÜNEŞ IŞINLARININ OLUMLU ETKİLERİ Vitamin D sentezi Patojenlerin yok edilmesi Psikolojik durum üzerindeki olumlu etkileri GÜNEŞ IŞINLARININ OLUMSUZ ETKİLERİ Güneş yanığı Hiperpigmentasyon

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB RADYASYON GÜVENLİĞİ Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB İyonlaştırıcı radyasyonlar canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. 1895 W.Conrad Roentgen X ışınını bulduktan 4 ay sonra saç dökülmesini

Detaylı

DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ DUYGU DÜZCAN KİLİMCİ,GÜRSES ŞAHİN,ŞULE TOPAL,BURÇAK BİLGİN,ŞULE YEŞİL,GÜLŞAH TANYILDIZ,ALİ

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

Lazerin Endüstriyel Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Lazerin Endüstriyel Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 7-8 Mayıs 2013 Lazerin Endüstriyel Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Hazırlayan:

Detaylı

EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ

EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ İçerik Dolaşım sisteminin kısa anatomi ve fizyolojisi Egzersizde periferal dolaşımın düzenlenmesi-etkili mekanizmalar Damar endotelinin ve Nitrik Oksitin (NO) periferal

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Lazer Epilasyonda Yeni Çağ!

Lazer Epilasyonda Yeni Çağ! MEDİKAL VE ESTETİK ÇÖZÜMLER Motus AX MOTUS AX Lazer Epilasyonda Yeni Çağ! İkisi Bir Arada Lazer Epilasyon Benign Pigmentli Lezyonlar ESTETİK EPİLASYON ALANINDAKİ EKSİK KALMIŞ ÇÖZÜM Epilasyon piyasası oldukça

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi X-ışınları cam veya metal kılıfın penceresinden

Detaylı

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOX UYGULAMASI - Zamanın etkisi ile belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan kolay ve güvenilir bir yöntemdir. - Botoks enjeksiyonu

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA

Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA Ege Üniversitesi Acil Tıp AD ATOK 2011 - İZMİR Öğrenim Hedefleri Pratik ultrason fiziği Ultrasesin Yayılımı ve Dokularla Etkileşimi Ultrason Cihazlarının kullanımı

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

AAM de ikinci düzey tedavi

AAM de ikinci düzey tedavi Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe 35 AAM de ikinci düzey tedavi Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir. Bazen reçete edilen ilaçlar semptomlarınızı gidermez. Bu vakalarda diğer tedavi opsiyonları

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

YÜKSEK VOLTAJLI ATIMLI AKIM UZM.FZT.NAZM İ ŞEKERCİ

YÜKSEK VOLTAJLI ATIMLI AKIM UZM.FZT.NAZM İ ŞEKERCİ YÜKSEK VOLTAJLI ATIMLI AKIM UZM.FZT.NAZM İ ŞEKERCİ Yüksek voltajlı atımlı akım YVAA İkiz tepe uyarı (atım) paketlerinden oluşan monofazik akımdır. Uygulanan voltaj 100 volttan fazladır (150-500 V). Düşük

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı PULS-OKSİMETRİ Dr. Necmiye HADİMİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Puls oksimetre, Pulsatil atımı olan arterlerdeki farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini

Detaylı

Mometazon furoat belirgin antienflamatuvar, antipruritik, vazokonstiktif ve antipsoriatik etkiye sahip bir kortikosteroiddir.

Mometazon furoat belirgin antienflamatuvar, antipruritik, vazokonstiktif ve antipsoriatik etkiye sahip bir kortikosteroiddir. ELOCON POMAT % 0.1 FORMÜLÜ Bir gram pomatta 1 mg mometazon furoat bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Mometazon furoat belirgin antienflamatuvar, antipruritik, vazokonstiktif ve

Detaylı

Ellipse MultiFlex + + + + Yenilikçi I 2 PL cihaz ve seçkin Nd: YAG lazer, çok yönlü tek bir platformda vasküler tedavi için en iyi seçim.

Ellipse MultiFlex + + + + Yenilikçi I 2 PL cihaz ve seçkin Nd: YAG lazer, çok yönlü tek bir platformda vasküler tedavi için en iyi seçim. Ellipse MultiFlex Yenilikçi I 2 PL cihaz ve seçkin Nd: YAG lazer, çok yönlü tek bir platformda vasküler tedavi için en iyi seçim. Nd:YAG bacak damarları, yüz ve bacak telangiectasias, retiküler damarlar,

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI?

LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI? LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI? Sümeyye Ekmekci, Özge Çokbankir, Banu Lebe Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 1 GİRİŞ 1 Lupus eritematosus etyolojisi

Detaylı

CO₂RE Fraksiyonel CO₂ Cilt Soyma Sistemi. Fraksiyonel & Klasik Cilt Soyma Cerrahi Uygulamalar

CO₂RE Fraksiyonel CO₂ Cilt Soyma Sistemi. Fraksiyonel & Klasik Cilt Soyma Cerrahi Uygulamalar CO₂RE Fraksiyonel CO₂ Cilt Soyma Sistemi Fraksiyonel & Klasik Cilt Soyma Cerrahi Uygulamalar CO₂RE Geliştirilmiş Fraksiyonel CO₂ performansı Dokuda minimum ısı oluşumuyla geniş uygulamalar Fraksiyonel

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Coulomb Kuvvet Kanunu H atomunda çekirdek ve elektron arasındaki F yi tanımlar.

Coulomb Kuvvet Kanunu H atomunda çekirdek ve elektron arasındaki F yi tanımlar. 5.111 Ders Özeti #3 Bugün için okuma: Bölüm 1.2 (3. Baskıda 1.1 ), Bölüm 1.4 (3. Baskıda 1.2 ), 4. Baskıda s. 10-12 veya 3. Baskıda s. 5-7 ye odaklanın. Ders 4 için okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3 ) Maddenin

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi

AYDINLATMA SİSTEMLERİ. İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi AYDINLATMA SİSTEMLERİ İbrahim Kolancı Enerji Yöneticisi Işık Göze etki eden özel bir enerji şekli olup dalga veya foton şeklinde yayıldığı kabul edilir. Elektromanyetik dalgalar dalga uzunluklarına göre

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 6 X-Işınlarının madde ile etkileşimi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI MADDE ETKİLEŞİMİ Elektromanyetik enerjiler kendi dalga boylarına yakın maddelerle etkileşime

Detaylı

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri DSÖ(2006) sınıflaması Yassı Hücreli Karsinom Bazal Hücreli Karsinom Bazoskuamoz Karsinom Melanositik Dermal Nevus Melanom DSÖ DERİ TÜMÖRLERİ SINIFLAMASI

Detaylı

SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ PROF.DR. MİTAT KOZ

SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ PROF.DR. MİTAT KOZ SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ PROF.DR. MİTAT KOZ Doku İyileşmesi Doku İyileşmesi İnflamatuvar dönem Tamir ve yenilenme fazı Yeniden şekillenme (remodeling) fazı İnflamatuvar Dönem Inflamasyon

Detaylı

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 HEMOROİD - BASUR HAZIRLAYAN: OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR ANA SAYFAYA DÖN 1 GİRİŞ Sağlıklı bir toplum olmak. Sağlıklı karar vermeyi sağlamak ve yanlış yapmamak. Bilgilerimizin doğruluğunu

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

ESTETİK TIPTA CİLT GÖRÜNTÜLEME

ESTETİK TIPTA CİLT GÖRÜNTÜLEME MIRAVEX ANTERA 3D ESTETİK TIPTA CİLT GÖRÜNTÜLEME Estetik işlemler, cildin dokusunu ve görünümünü geliştirmeyi hedefler. IPL cihazları, kahverengi noktaları hedef alır ve istenmeyen melanini azaltır. Vasküler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DERİVERİN Merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 gram kremde; Aluminyum hidroksid jel (kuru)...2.50 g. Çinko oksid...1.25 g. Borik asid...1.25

Detaylı

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma.

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. RFA Temel Mekanizma Pozitif Negatif iyonlar iyonlar elektrod elektrod yönüne yönüne

Detaylı

SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GülĢah Gedik A. M. Yılmaz, G. Biçim, A. S. Yalçın Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji A.D.

Detaylı

ĠZĠN ve BĠLGĠLENDĠRME FORMU

ĠZĠN ve BĠLGĠLENDĠRME FORMU KURUM ADI LOGO ĠZĠN ve BĠLGĠLENDĠRME FORMU ESTETĠK BURUN AMELĠYATI RĠNOPLASTĠ Bu form yapılacak ameliyatla ilgili olarak hasta ve yakınlarını bilgilendirmek için hazırlanmıģtır. Okutularak onaylatılması

Detaylı

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi X-Wave Akustik Dalga Terapisi sales@btlnet.com www.btlnet.com All rights reserved. Although every care has been taken to provide accurate and up-to-date information, no responsibility can be accepted for

Detaylı

Displastik nevüs?malign melanom? Prof. Dr. Cuyan Demirkesen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Displastik nevüs?malign melanom? Prof. Dr. Cuyan Demirkesen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Displastik nevüs?malign melanom? Prof. Dr. Cuyan Demirkesen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 31 y, erkek Göğüs ön duvarında sternum üzerinde lokalize Yaklaşık 1 yıldır varolan Son 3-4 aydır büyüme ve renk

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı LĐKEN PLANUSTA TEDAVĐ KUTANÖZ LİKEN PLANUSTA TEDAVİ Az sayıda kutanöz asemptomatik LP papülühasta ısrar etmedikçe tedaviyi

Detaylı

Tekfin Krem %1, 15 g ve 30 g 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2009

Tekfin Krem %1, 15 g ve 30 g 1.3.1 Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2009 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEKFİN KREM % 1, 15 g ve 30 g 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ 1 g krem ; 10 mg Terbinafin hidroklorür içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK FORMU Dermal krem

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ HİJYENİ-4 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İş Hijyeni-4 Işınlar İyonizan olmayan ışınlar İyonizan ışınlar Eşik değerler 1 Işınlar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

3-TEHLĠKELĠ SAHA Patlayıcı hava, gaz buhar ve toz karıģımının bulunduğu ve bulunma olasılığının olduğu yerlerdir.

3-TEHLĠKELĠ SAHA Patlayıcı hava, gaz buhar ve toz karıģımının bulunduğu ve bulunma olasılığının olduğu yerlerdir. GĠRĠġ PATLAYICI ORTAMLAR ve ELEKTRĠK CĠHAZLARI Yanıcı gazların, katıların ve sıvıların üretildiği, taģındığı depolandığı ve kullanıldığı endüstriler ve diğer ortamlar elektrik enerjisinin denetim dıģı

Detaylı

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Uzmanlardan Lazer Epilasyon Uyarısı Haberi 23.02.2015. Tarih Aralığı: 23.02.2015-26.02.2015.

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Uzmanlardan Lazer Epilasyon Uyarısı Haberi 23.02.2015. Tarih Aralığı: 23.02.2015-26.02.2015. Dr.Jale Yüksek Pehlivan Uzmanlardan Lazer Epilasyon Uyarısı Haberi 23.02.2015 Tarih Aralığı: 23.02.2015-26.02.2015 Haber Sayısı: 60 İÇİNDEKİLER No Adı Haber Başlığı 1 23.02.2015 AJANSMANISA.COM Uzmanlardan

Detaylı

İstatistiksel Mekanik I

İstatistiksel Mekanik I MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

VİTİLİGOLU HASTALARDA DAR-BANT UVB VE PUVA TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VİTİLİGOLU HASTALARDA DAR-BANT UVB VE PUVA TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VİTİLİGOLU HASTALARDA DAR-BANT UVB VE PUVA TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN Gülbahar Saraç 1, Yelda Kapıcıoğlu 2 1 Malatya Devlet Hastanesi Dermatoloji Kliniği 2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim

Detaylı

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011)

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011) Anormal Kolposkopik Bulgular-1 Genel Değerlendirme Lezyonun lokalizasyonu T/Z içinde veya dışında Saat kadranına göre yeri Lezyonun büyüklüğü Kapladığı kadran sayısı Kapladığı alan yüzdesi Grade-1(Minör)

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119 Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan

Detaylı

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) 5.111 Ders Özeti #4 Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) Ders #5 için Okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6 ) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7 de eģitlik 9b ye kadar (3. Baskıda

Detaylı

Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Radyasyon nedir? «Yüksek hızlı partiküller ya da dalgalar şeklinde yayılan enerji» Radyasyon kaynakları 1- Doğal kaynaklar 2- Yapay kaynaklar

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

Mhz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK. Non-invaziv Yüz Germe. 2 Hz

Mhz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK. Non-invaziv Yüz Germe. 2 Hz NANO HIFU (HIGH INTENSITY FOCUS ULTRASOUND) 2 YIL GARANTİ AMELİYATSIZ YÜZ GERME TEKNOLOJİSİNDE YÜKSEK ETKİNLİK NANO Teknoloji Başlıklar (1.5mm / 2 Hz, 3mm / 2 Hz ve 4.5mm) NANO Frekans4,3 Mhz 2 Hz Yeni

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı