Örnek bir istinat duvarına etkiyen dinamik toprak itkilerinin belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örnek bir istinat duvarına etkiyen dinamik toprak itkilerinin belirlenmesi"

Transkript

1 Örnek bir istinat duvarına etkiyen dinamik toprak itkilerinin belirlenmesi Determination of dynamic active forces acting on a retaining wall Recep İyisan, Gökhan Çevikbilen, Barış Özcan İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geoteknik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye ÖZET: Bu çalışmada duvar arkası dolgusu eğimli olan ve yayılı yük etkisindeki bir istinat duvarına etkiyen dinamik aktif toprak itkilerinin pratik amaçlar doğrultusunda kolayca tahmin edilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla mühendislik uygulamalarında sık karşılaşılan arka dolgusu eğimli ve yayılı yük etkisindeki bir istinat duvarı örneği seçilmiştir. Duvar yüksekliği, duvar arkası dolgusunun kayma mukavemeti açısı, şev açısı, düzgün yayılı yük ve yayılı yükün duvara olan uzaklığı değişken alınarak, Geliştirilmiş Cullman Yöntemi ile duvara etkiyen aktif toprak itkileri ve devirici moment değerleri hesaplanmıştır. esaplar birinci derece deprem bölgesi için deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış ve elde edilen sonuçlar özet tablolar halinde sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: istinat duvarı, aktif itki, dinamik analiz, Geliştirilmiş Cullman Yöntemi ABSTRACT: This study aims to determine dynamic active forces acting on a retaining wall, which is often used in engineering practices. Total active forces and turning moments including dynamic effects were calculated using the parameters such as wall height, soil friction angle, backfill slope angle, surcharge load and its distance to wall by means of the Modified Cullman method. Calculations were performed for the Seismic Zone 1 defined in the Turkish Earthquake Design Code. The results for different configurations of these parameters were summarized in tables for practical purposes Keywords: retaining wall, active force, dynamic analysis, Modified Cullman Method 1 GİRİŞ İstinat duvarları, aralarında yükseklik farkı bulunan iki toprak yüzeyi tutmaya yarayan mühendislik yapılarıdır ve yatay toprak basınçlarının etkisi altındadırlar. Deprem bölgelerinde inşa edilecek istinat duvarlarının tasarımında statik toprak basınçlarının yanında dinamik toprak basınçlarının da dikkate alınması gerekmektedir. İstinat duvarlarına etkiyen statik durumdaki toprak basınçları Rankine, Coulomb ve Cullman yöntemleri ile belirlenirken bu yapılar üzerindeki depremin etkisi, dinamik yükün genliği ve frekansı ile istinat duvarı-dolgu-temel taban zemininin doğal periyoduna bağlı olmaktadır (Bowles, 1996; Coduto, 2001). Serbest titreşim ve zorlanmış titreşimin hareket denklemini yazmayı gerektiren bu durum dolgu zemini ile taban zemini arasındaki etkileşimin de bilinmesini gerektirmektedir. Bu durumda dinamik toprak basınçları genellikle eşdeğer statik yüklere çevrilerek hesaplanmaktadır. Bu yöntemlerden en bilinenleri Mononobe-Okabe, Geliştirilmiş Cullman, Prakash-Saran ve Steedman- Zeng yöntemleridir (Saran, 1996; Kramer, 1997). Mononobe-Okabe yöntemi, Coulomb un toprak basıncı denklemlerinde depremden dolayı oluşan yatay ve düşey ivmeler hesaba katılarak geliştirilmiştir (Kramer, 1997). Coulomb kamasında yatay ve düşey ivmelerin etkisinden dolayı oluşan ek kuvvetler hesaplanarak, kuvvet dengesi buna göre yeniden yazılıp depremden kaynaklanan itki bulunmaktadır. Dinamik toprak basınçlarının belirlenmesinde, statik toprak basınçları için kullanılan Cullman grafik yöntemi de kullanılmaktadır. Geliştirilmiş Cullman yöntemi olarak bilinen bu yöntem, statik ve deprem sırasında oluşan dinamik kuvvetlerin, kuvvet poligonunun oluşturulmasını içermektedir (Das, 1993). Çeşitli ülkelerin yönetmeliklerinde olduğu gibi, ülkemizde de hesap yöntemi olarak Mononobe-Okabe yöntemi esas alınmaktadır. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar akkında Yönetmelik de dinamik toprak basıncı hesabı için verilen yöntemde düzgün yayılı yükün, istinat duvarından başlayarak belli bir şev açısına sahip dolgu üzerinde sonsuza kadar devam 227

2 ettiği kabul edilmektedir. Oysa inşaat mühendisliği uygulamalarında çok farklı geometri ve yükleme durumlarıyla karşılaşılabilmektedir. Şevli duvar arkası dolgusunun sonsuza kadar devam etmediği ve düzgün yayılı yükün duvardan belli bir mesafede etkidiği koşullarda yöntemin uygulanabilirliği zorlaşmaktadır. Bu durumda, dinamik itkileri hesaplamak için en uygun yöntem Geliştirilmiş Cullman yöntemi olarak görülmektedir. Tasarımdan sorumlu mühendisin en uygun çözüm için çeşitli kayma kamalarında denemeler yaparak istinat duvarı boyutlandırmasına esas oluşturacak itkiyi ve sisteme etkiyecek momenti hesaplaması gerektiği açıktır. Ancak herhangi bir yazılım desteği almaksızın bu yolla bir istinat yapısının boyutlandırması oldukça zahmetli olmaktadır. Bu çalışmada, duvar arkası dolgusu eğimli olan ve yayılı yük etkisi altında birinci derece deprem bölgesinde yer aldığı düşünülen bir model istinat duvarının farklı parametreler için dinamik analizleri yapılmıştır. Tasarım aşamasında yararlı olacağı düşünülen toplam kaydırıcı kuvvetlerin bileşkesi ile toplam devrici momentler özet tablolar halinde sunulmuştur. esaplar ülkemizde yürürlükte olan yönetmelikte verilen dinamik toprak basınçlarının belirlenmesine yönelik yöntemin kabulleri yapılarak Geliştirilmiş Cullman Yöntemi ile yapılmıştır. 2 DUVAR MODELİ VE DEĞİŞKENLER Değişik dolgu geometrisi ve yayılı yük durumlarında istinat duvarına etkiyen dinamik toprak itkilerinin pratik amaçlar doğrultusunda tahmin edilebilmesinin amaçlandığı bu çalışmada Şekil 1 de görülen ve mühendislik uygulamalarında sıkça karşılaşılan bir istinat duvarı modeli seçilmiştir. i L φ γ =18 kn/m 3 A 0 = Şekil 1. Analizlerde kullanılan istinat duvarı modeli Seçilen modelde duvar yüksekliği (), düzgün yayılı yük (q), duvar arkası dolgu zeminin kayma mukavemeti açısı (φ), şev açısı (i) ve yayılı yükün duvara olan uzaklığı (L) değişken alınarak, Geliştirilmiş Cullman Yöntemi ile birinci derece deprem bölgesinde yer alan duvara etkiyen toprak itkileri, etkime noktaları ve sisteme etkiyen toplam q devirici moment hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonraki bölümde anlatılan yöntemin bir bilgisayar programına aktarılmasıyla yapılmıştır. Duvar arkası dolgu malzemesinin birim hacim ağırlığı (γ) analizlerde 18 kn/m 3 olarak sabit alınmıştır. er bir parametrenin çok küçük artımları için analizler tekrarlanmış, ancak analiz sonuçları bu çalışma kapsamında Tablo 1 de gösterilen değişken değerleri için verilmiştir. Tablo 1. İstinat duvarı modelindeki değişken değerleri Değişken İncelenen değerler (m) 4, 5, 6, 7, 8 φ ( ) 25.0, 27.5, 30.0, 32.5, 35.0, 37.5 i ( ) 0, i maks L (m) 0.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 15.0 q (kpa) 15, 30, 60 Yayılı yük büyüklükleri için seçilen değerlerden 15 kn/m 2 trafik yükünü, 30 kn/m 2 demiryolları için kullanılabilecek yayılı yükü temsil etmektedir. Kullanılan değişkenlerden şev açısının (i) sıfır ve depremli durumda alabileceği en büyük değeri (i maks ) için sonuçlar verilmiştir. Deprem yönetmeliğinde tanımlanmış toplam aktif basınç katsayısını (K at ) veren ifade ( φ λ i < 0) durumunda çözümsüz olmaktadır. Dolayısıyla, duvar arkası dolgunun stabilitesi için sınır şev açısı ( i φ λ ) olmakta ancak bu durumda da hesaplanan değerlerde kuvvet poligonu kapanmamaktadır. Bu nedenle 1.1 gibi bir güvenlik sayısına bölünerek depremli durumda duvar arkası dolgusuna güvenle verilebilecek en büyük şev açısı değeri aşağıdaki gibi tanımlanarak analizlere katılmıştır. i = ( φ λ) /1.1 (1) maks Burada λ açısı düşey ve yatay tasarım ivmelerine bağlı bir açıdır ve deprem yönetmeliğinde aşağıdaki gibi verilmektedir. kh λ = tan 1 (2) 1± kv Bağıntıda k h ve k v sırasıyla deprem ivmesinin yatay ve düşey bileşenlerinin yer çekimi ivmesine bölünmüş değerleridir. 3 YÖNTEM Seçilen istinat duvarı modelinin çözümüne Geliştirilmiş Cullman yöntemi cevap vermektedir. Cullman yöntemi, matematiksel denklemlerle ifade edilen Coulomb yönteminin grafik olarak uygulanmasıdır. Coulomb yönteminden farklı olarak kohezyonlu zeminler, düzensiz arka dolgu ve düzensiz sürşarj yüklerinin bulunduğu durumlar için de uygulanabilmektedir (Das, 1998). Yöntemde, değişik kayma kamaları için bulunan itkilerin en büyüğü aktif toprak itkisi kabul edilmektedir. 228

3 Statik toprak basınçları için kullanılan Cullman grafik yöntemi, dinamik toprak basınçlarına da uyarlanmıştır. Statik durumdan farklı olarak deprem sırasında oluşan ek kuvvetler, kuvvet poligonunun içine katılarak yöntem geliştirilmiştir (Das, 1998). Cullman yönteminde kritik bir kayma kaması için depremli durumda sisteme etkiyen kuvvetler ve bu kuvvetlerle oluşturulmuş kuvvetler çokgeni şematik olarak Şekil 2 de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü üzere depremli durumda, kayma kamasının üzerindeki yayılı yükle birlikte toplam ağırlığı W t olmak üzere, düşeyde k v W t ve yatayda k h W t değerinde ek kuvvetler oluşmaktadır. Bu iki ek dinamik kuvvetin bileşkesi ise ; W (1 m k ) + k (3) 2 2 t v h olmaktadır. Bağıntıdaki ( m ) işareti, depremin düşey bileşenin yukarı veya aşağı yönünü belirtmektedir. Sistemin dengede olduğu düşünüldüğünde kuvvetler çokgeninin kapanması gereğinden toplam aktif itki ( ) belirlenebilmektedir. Kayma kamasının ağırlık merkezinden kayma yüzeyine çizilen paralelin duvarı kestiği nokta bileşke kuvvetin etkime noktasını vermektedir (Clayton ve diğ, 1993). F δ α φ k h W t k h W t β (90 β δ λ) λ i α W t ±k v W t Şekil 2. Geliştirilmiş Cullman Yöntemine göre depremli durumda toplam aktif itkinin ( ) belirlenmesi Seçilen model duvara etkiyen itkileri bu yönteme göre bulmak için birçok kayma kaması üzerinde çözüm yapılması gereği açıktır. Bu nedenle, yöntemin öncelikle herhangi bir deneme kaması için matematiksel olarak ifade edilebilmesi yoluna gidilmiştir. Deneme kaması açılarının birer derecelik artımları için hesaplanarak toprak itkilerinin en büyüğü, aktif toprak itkisi olarak kabul edilmiştir. Bu amaç için yazılan bir bilgisayar programı yardımı ile iterasyonlar gerçekleştirilmiş ve böylece çok sayıda çözümün daha pratik olarak yapılması sağlanmıştır (Özcan, 2007). Çözümlerde ilgili kayma kamalarının ağırlıkları ve ağırlık merkezleri, trigonometri analitik geometri esaslarına göre φ F q k v W t G(x G ;y G ) W t (90+β+δ α+φ) F (90 β δ λ) 2 2 t v h W (1± k ) +k (α φ+λ) hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamaların ABYYY e uygun olması açısından toprak itkileri, depremin yukarı ve aşağı hareketleri için ayrı ayrı hesaplanmış ve en büyüğü istinat duvarına depremli durumda etkiyen toplam aktif kuvvet ( ) olarak belirlenmiştir. Şekil 2 de gösterilen kuvvet çokgeninde sinüs teoreminden yararlanılarak belli bir kayma kaması için 2 2 sin( α φ+ λ) Pat = Wt (1 m kv ) + kh (4) sin(90 + β + δ+ φ α) denklemi elde edilebilir. 4 DUVARA ETKİYEN DİNAMİK KUVVETLER Seçilen istinat duvarı modelinde, duvar ile zemin arasında sürtünme olmadığı (δ=0 ), duvar arka yüzünün düz olduğu (β=0 ) ve yayılı yükün başladığı noktadan itibaren sonsuza kadar devam ettiği varsayılmıştır. esaplamaların ABYYY ye uyumlu olması için bulunan toplam aktif itki, zeminin kütlesinden oluşan statik itki (P as ), yayılı yükten oluşan statik itki (Q as ), zeminin kütlesinden oluşan dinamik itki (P ad ) ve yayılı yükten oluşan dinamik itki (Q ad ) olmak üzere dörde ayrılmıştır. Bunun için ilk aşamada depremsiz durumdaki itkilerin toplamı (P ast =P as +Q as ), sonraki aşamalarda ise dinamik ve statik itkilerin toplamı ( =P as +Q as +P ad +Q ad ) bulunmuş ve tüm kuvvetlerin etkime noktaları belirlenmiştir. Taban seviyesine göre tüm kuvvetlerin momenti alınarak sisteme etkiyen devirici momentler hesaplanmıştır. Dinamik analizlerde etkin yer ivme katsayısı A 0 =0.4, yapı önem katsayısı I=1 alınmıştır. Bu çalışma kapsamında, depremsiz ve depremli durumlarda duvara etkiyen ve Şekil 3 te şematik olarak gösterilen toplam aktif itkilerin (P ast ; ) ve devirici momentlerin (M sta ; ) verilmesi ile yetinilmiştir. İncelenen değişkenler için elde edilen toplam itkiler ve momentler depremsiz ve depremli durumlar için ayrı ayrı Tablo 3, 4, 5, 6 ve 7 de özetlenmiştir. Tablolarda ilk kolonlarda verilen değerler, duvar arkası dolgunun yatay ve yayılı yükün tam duvar arkasından başlaması (L=0, i=0 ) durumuna karşı gelmektedir. (a) (b) Şekil 3. Duvara etkiyen toplam itki ve devirici momentler a) depremsiz durum b) depremli durum 229

4 Tablo 2. Depremsiz durumda (A 0 =0) q=15 kn/m² yayılı yük etkisinde duvara gelen toplam aktif itki ve devirici momentler A 0 =0 q=15 kn/m² (m) P ast M sta P ast M sta P ast M sta P ast M sta P ast M sta P ast M sta Tablo 3. Depremli durumda (A 0 =0.4) q=15 kn/m² yayılı yük etkisinde duvara gelen toplam aktif itki ve devirici momentler A 0 =0.4 q=15 kn/m² (m)

5 Tablo 4. Depremsiz durumda (A 0 =0) q=30 kn/m² yayılı yük etkisinde duvara gelen toplam aktif itki ve devirici momentler A 0 =0 q=30 kn/m² (m) P ast M sta P ast M sta P ast M sta P ast M sta P ast M sta P ast M sta Tablo 5. Depremli durumda (A 0 =0.4) q=30 kn/m² yayılı yük etkisinde duvara gelen toplam aktif itki ve devirici momentler A 0 =0.4 q=30 kn/m² (m)

6 Tablo 6. Depremsiz durumda (A 0 =0) q=60 kn/m² yayılı yük etkisinde duvara gelen toplam aktif itki ve devirici momentler A 0 =0 q=60 kn/m² P (m) ast M sta P ast M sta P ast M sta P ast M sta P ast M sta P ast M sta Tablo 7. Depremli durumda (A 0 =0.4) q=60 kn/m² yayılı yük etkisinde duvara gelen toplam aktif itki ve devirici momentler A 0 =0.4 q=60 kn/m² (m)

7 Yukarıda verilen tablolar incelendiğinde, duvar yüksekliğinin, yayılı yükün ve yayılı yükün duvara olan mesafesinin gerek statik gerekse depremli durumda toplam aktif itkiyi önemli derecede etkilediği anlaşılmaktadır. Bu etkinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından yayılı yükün 60 kn/m 2, kayma mukavemeti açısının 30 o ve şev açısının 18 o olması halinde statik durum için oluşan aktif itkinin duvar yüksekliği ve yayılı yükün etkime mesafesi ile değişimi Şekil 4 te verilmiştir. Eğrilerin yataya paralel olarak gittiği noktalar yayılı yükün etkisinin kalmadığı mesafeleri göstermektedir. Duvar yüksekliği arttıkça yayılı yükün etkisinin kalmadığı mesafe de artmaktadır. P ast Şekil 4. Depremsiz durumda, ve q=60 kn/m 2 için hesaplanan toplam aktif itkilerin duvar yüksekliği ile değişimi Yayılı yükün depremli durumda toplam aktif itki ( ) üzerinde önemli bir etkisi olmaktadır. Bu etkiyi daha iyi anlayabilmek amacıyla duvar yüksekliğinin 5 m, kayma mukavemeti açısının 30 o ve şev açısının 18 o olduğu model için, nin yayılı yük ve bu yükün etkime konumuna bağlı olarak değişimi Şekil 5 te gösterilmiştir. Yayılı yükün şiddeti arttıkça toplam toprak itkileri ve yayılı yükün etki mesafesi de artmaktadır =8 m =7 m =6 m =5 m =4 m L (m) q=15 kn/m² q=30 kn/m² q=60 kn/m² L (m) Şekil 5. Yayılı yükün ve duvara uzaklığının toplam itkiye etkisi ( için) Şekildeki eğrilerin yataya paralel olarak gittiği noktalar, yayılı yükün etkisinin kalmadığı mesafeleri göstermektedir. Sürşarj yükünün daha küçük değerlerinde, artan mesafeye rağmen toprak itkisinin artmasının sebebi, şev nedeniyle artan toprak kütlesidir. Bu durumda toprak kütlesinden kaynaklanan basınçlar, nin değişimi üzerinde daha etkili olmaktadır. 5 DİNAMİK VE STATİK KUVVETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Depremsiz ve depremli durumda oluşan toplam aktif itkilerin karşılaştırılması, =5 m ve q=30 kn/m 2 özel durumu için Şekil 6 da gösterilmiştir. P ast, P ast (depremsiz) (depremli) L (m) Şekil 6. Depremli ve depremsiz durumda =5 m, q=30 kn/m 2 için hesaplanan toplam aktif itkiler Şekilden de izlenebileceği üzere üç farklı duvar arkası dolgu zemini kayma mukavemeti açısı için verilen toplam itkiler, depremli durumda yaklaşık %50 oranında artmaktadır. Yayılı yük şiddetinin ve duvar yüksekliğinin artması, kayma mukavemeti açısının azalması ile statik ve dinamik durumdaki toplam itkiler arasındaki fark daha da artmaktadır. Bu ise deprem bölgelerinde yapılacak istinat yapılarında dinamik kuvvetlerin göz ardı edilemeyeceğini göstermektedir. Yayılı yükün duvara olan mesafesi arttıkça itkilerde bir azalma görülmekte ve L/ oranına bağlı olarak belli bir mesafeden sonra yayılı yükün etkisi kalmamaktadır. Bir önceki şekilde =5 m ve q=30 kn/m 2 özel durumu için verilen itkilerin taban seviyesinde oluşturduğu toplam devirici momentler depremli ve depremsiz durumlar için Şekil 7 de verilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, depremli durumda oluşan momentler, statik durumdakilere oranla %60 daha büyüktür. Toplam itkilerde olduğu gibi oluşan moment değerleri de yayılı yükün belli bir mesafeden sonra etkimesi, moment değerlerini etkilememektedir. 233

8 M sta, (kn m) L (m) Şekil 7. Depremli ve depremsiz durumda =5 m ve q=30 kn/m 2 için toplam devirici momentlerin L ile değişimi Yayılı yükün istinat duvarına uzaklığı değiştikçe, duvar üzerinde depremden dolayı oluşan ek dinamik itkilerin ( -P ast ), statik kuvvetlere (P ast ) oranı da değişmektedir. Yayılı yük uzaklığının belli bir değerine kadar artan bu oran bir tepe yaptıktan sonra azalmaya başlamaktadır. Genel değişimin izlenebilmesi açısından 6 m yüksekliğindeki duvarın arka dolgusu üstünde 30 kn/m 2 lik yayılı yükün olması durumunda ( -P ast )/P ast ile L/ ın değişimi üç farklı φ açısı için Şekil 8 de gösterilmiştir. Depremli durumda oluşan ek kuvvetlerin statik kuvvetlere oranının en büyük olduğu L/ değerleri, yayılı yükün statik durumda etkisinin kalmadığı mesafelere karşı gelmektedir. Statik durumda oluşan kritik kayma kamaları dinamik duruma göre düşeyde daha dar açılar yapmasından dolayı, yayılı yük statik durumda etkisini dinamik duruma göre daha hızlı kaybetmektedir. Statik durumda yayılı yük etkisini kaybettikten sonra P ast sabit bir değer almakta ancak, depremli durumda yayılı yük etkisini kaybedene kadar azalmaya devam etmektedir. ( - P ast ) / P ast M sta (depremsiz) (depremli) φ=35 φ=30 φ= L/ Şekil 8. Dinamik ek kuvvetlerin, statik toplam aktif itkiye oranlarının L/ ile değişimi (=6 m, q=30 kn/m 2, i=i max ) 6 SONUÇLAR İstinat yapılarına gelen toprak itkilerinin belirlenmesi ve bu itkileri güvenli bir şekilde karşılayabilecek yapının boyutlandırılması, zemin yapı etkileşimi açısından geoteknik mühendisliğinin önemli konuları arasında yer almaktadır. Deprem riski olan bölgelerde inşa edilecek istinat yapılarına gelen ek dinamik kuvvetlerin de tasarım aşamasında dikkate alınması gerekmektedir. Dinamik toprak basınçları hesabında kullanılan yöntemlerin çoğunda düzgün açılı sonsuza giden şevler ve yayılı yükler dikkate alınarak hesabı basitleştirici kabuller yapılmaktadır. Ancak mühendislik uygulamalarında çok farklı geometri ve yükleme durumlarıyla karşılaşılabilmektedir. Bu durumda Mononobe- Okabe yöntemini esas alan Geliştirilmiş Cullman grafik yönteminin kullanılması uygun olmaktadır. Yöntemde statik ve depremli durum için birçok deneme kayma kaması için hesap yapılmakta ve aktif itkiler bulunmaktadır. Bu çalışmada, duvar arkası dolgusu eğimli olan ve yayılı yük etkisi altında birinci derece deprem bölgesinde yer aldığı düşünülen bir istinat duvarının farklı parametreler için Geliştirilmiş Cullman yöntemi ile dinamik analizleri yapılmıştır. Duvar yüksekliği, yayılı yük, yayılı yükün duvara mesafesi ve duvar arkası dolgu zeminin kayma mukavemeti açısı değişken olarak seçilmiştir. Çalışmada seçilen değişkenlere bağlı olarak, depremsiz ve depremli durumlarda duvara etkiyen toplam aktif itkiler ve devirici momentlerin verilmesi ile yetinilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, tasarım aşamasında yararlı olacağı düşünülen toplam kaydırıcı kuvvetlerin bileşkesi ile toplam devrici momentler özet tablolar halinde sunulmuştur. Tasarım sırasında çok değişik duvar geometrisi olabileceğinden, devrilme, kayma ve taban basıncı tahkikleri tasarımcıya bırakılmıştır. REFERANSLAR ABYYY Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar akkında Yönetmelik, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi. Bowles, J. E Foundation Analysis and Design, McGraw-ill, New York. Coduto, D. P Foundation Design Principles and Practices, Prentice all.. Clayton, C. R. I., Milititsky, J. & Woods, R. I Earth Pressure and Earth Retaining Structures, Chapman & all, London Das, M. B Principles of Soil Dynamics, PWS, Boston. Das, M. B Principles of Geotechnical Engineering, PWS, Boston. Kramer, S. L Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice all, New Jersey. Özcan, B Yayılı Yük Etkisindeki İstinat Duvarlarına Etkiyen Dinamik Toprak Basınçlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Saran, S Analysis and Design of Substructures :Limit State Design, A. A. Balkema, Rotterdam. 234

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı Doklar

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı İNM 4411 Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat Yapıları Eğimli arazilerde araziden yararlanmak üzere zemini

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

FARKLI DEPREM YÜKLERİNİN BETONARME KONSOL BİR İSTİNAT DUVARININ MALİYETİNE ETKİSİNİN ANALİZİ

FARKLI DEPREM YÜKLERİNİN BETONARME KONSOL BİR İSTİNAT DUVARININ MALİYETİNE ETKİSİNİN ANALİZİ FARKLI DEPREM YÜKLERİNİN BETONARME KONSOL BİR İSTİNAT DUVARININ MALİYETİNE ETKİSİNİN ANALİZİ Ömer ARSLAN 1 İnan KESKİN 2 Ali ATEŞ 3 1 İnşaat Mühendisi, İnşaat Müh. Bölümü, Karabük Üniversitesi, Karabük

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

İSTİNAT DUVARINA ETKİYEN DİNAMİK TOPRAK BASINÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Murat Can YILDIZ. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

İSTİNAT DUVARINA ETKİYEN DİNAMİK TOPRAK BASINÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Murat Can YILDIZ. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTİNAT DUVARINA ETKİYEN DİNAMİK TOPRAK BASINÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Can YILDIZ İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Zemin Mekaniği ve Geoteknik

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 10 [m] Nervür Üst Genişliği N1 0,5 [m] Nervürün Alt Genişliği

Detaylı

Dayanma (İstİnat) yapilari. Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD.

Dayanma (İstİnat) yapilari. Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD. Dayanma (İstİnat) yapilari Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD. İçerik Giriş Yanal Zemin Basıncı Teorileri Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd.Doç.Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Duvar Tasarımı için Yükler Toprak basınçları

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri Prof. Dr. Günay Özmen gunayozmen@hotmail.com Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman için kendine özgü ayrı bir elverişsiz deprem

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI

BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI Hülya Karakuş (1), Çağlar Birinci (2), Işıkhan Güler (3) (1) : Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara (2) : Proje Mühendisi, Yüksel Proje Uluslararası

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

Đstinat Duvarlarına Etkiyen Aktif Zemin Đtkilerinin Eurocode 8 ve Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre Karşılaştırılması

Đstinat Duvarlarına Etkiyen Aktif Zemin Đtkilerinin Eurocode 8 ve Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre Karşılaştırılması Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 1(4):153-160 (2013) Đstinat Duvarlarına Etkiyen Aktif Zemin Đtkilerinin Eurocode 8 ve Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin Şev Stabilitesi Uygulama Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin 1) Şekilde zemin yapısı verilen arazide 6 m yükseklikte ve 40⁰ eğimle açılacak bir şev için güvenlik sayısını belirleyiniz.

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi

İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi Devrim Alkaya* Giriş İstinat duvarları fazla göz önünde olmazken eksikliği, devrilmesi

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN Çevre Mühendisliği Bölümü BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Atatürk Barajı (Şanlıurfa) BATMIŞ YÜZEYLERE ETKİYEN KUVVETLER

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

Sta4-CAD. 1 Moda cd. İçgören ap. no:120b/8 Moda/İSTANBUL Tel:(0216)414 3750 / 414 7711 Fax:418 6834 sta@sta.com.tr

Sta4-CAD. 1 Moda cd. İçgören ap. no:120b/8 Moda/İSTANBUL Tel:(0216)414 3750 / 414 7711 Fax:418 6834 sta@sta.com.tr Sta4CAD konsol duvar hesabı Birimler Uzunluk: Kuvvet: Ağırlık: Açı: Saha karakterleri: Ao Yapı önem katsayısı: Kohezyon Zemin iç sürtünme açısı(φ) Zemin su yüks. üstünde Duvar-Zemin sürtünme açısıl(δd)

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_3 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerde Kayma Direnci Kavramı, Yenilme Teorileri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1 ADİL ALTUDAL Mart 2011 Ç E R Ç E V E L E R Betonarme yapıların özelliklerinden bir tanesi de monolitik olmasıdır. Bu özellik sayesinde, kirişlerin birleştiği kolonlarla birleşme noktaları olan düğüm noktalarının

Detaylı

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 7. HAFTA Kapsam: Parçacık Kinetiği, Kuvvet İvme Yöntemi Newton hareket

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 4 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_9 INM 305 Zemin Mekaniği Gerilme Altında Zemin Davranışı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Investigation of Beavior of Structures According To Local Site Classes Given In te Turkis Eartquake Code Ramazan.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-201 2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 302 TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Sedat SERT Yrd. Doç. Dr. Aşkın ÖZOCAK Doç. Dr. Ertan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIRASINDA DAVRANIŞI. F.B.E. Geoteknik Anabilim Dalında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIRASINDA DAVRANIŞI. F.B.E. Geoteknik Anabilim Dalında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTİNAT DUVARLARININ DEPREM SIRASINDA DAVRANIŞI İnş.Müh. H. Cem YENİDOĞAN F.B.E. Geoteknik Anabilim Dalında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı:

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ Öğrencinin; Adı: Cengiz Görkem Soyadı: DENGĠZ No: 07223019 DanıĢman: Doç. Dr. TEZCAN ġekercġoğlu

Detaylı

GEMİ EĞİLME MOMENTİ ve KESME KUVVETİ KESİT ZORLARININ BUREAU VERITAS KURALLARI ve NÜMERİK YÖNTEM ile ANALİZİ

GEMİ EĞİLME MOMENTİ ve KESME KUVVETİ KESİT ZORLARININ BUREAU VERITAS KURALLARI ve NÜMERİK YÖNTEM ile ANALİZİ GEMİ EĞİLME MOMENTİ ve KESME KUVVETİ KESİT ZORLARININ BUREAU VERITAS KURALLARI ve NÜMERİK YÖNTEM ile ANALİZİ Erhan ASLANTAŞ 1 ve Aydoğan ÖZDAMAR 2 ÖZET Gemilerin ön dizayn aşamasında, boyuna mukavemet

Detaylı

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK STATİK Ders Notları Kaynaklar: 1.Engineering Mechanics: Statics, 9e, Hibbeler, Prentice Hall 2.Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige 1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş 2 Önceki bölümlerde F=m.a nın maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini kullandık. Hız değişimlerinin yapılan

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI tasarım BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI Nihat GEMALMAYAN, Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü GĐRĐŞ Đlk bisikletlerde fren sistemi

Detaylı

Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları

Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları Tech Block Ön Yüz Kaplamalı İstinat Duvarları Geosentetik donatılı MSE (Mechanically Stabilized Earth) duvarlar dünyada hızla yaygınlaşıyor. İlk örnekleri FHWA (ABD Karayolları İdaresi) tarafından uygulanan,

Detaylı

ANTALYA YÖRESİNDEKİ DÜZENSİZ BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

ANTALYA YÖRESİNDEKİ DÜZENSİZ BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ ANTALA ÖRESİNDEKİ DÜZENSİZ BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ H. Barış BARUT (*) Cem OĞUZ (*) Erdal İRTEM (**) Feridun ARDIMOĞLU (***) * Akdeniz Ünv., Teknik Bilimler MO İnşaat Programı.

Detaylı

idecad Çelik 8 TS EN Rüzgar Etkileri

idecad Çelik 8 TS EN Rüzgar Etkileri idecad Çelik 8 TS EN 1991-1-4 Rüzgar Etkileri Hazırlayan: Oğuzcan HADİM www.idecad.com.tr TS EN 1991-1-4 Rüzgar Etkileri ve idecad 8 webinar sunumu Konu başlıkları I. TS EN 1991-1-4 Rüzgar Etkileri Yönetmeliğine

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMI. Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN

AÇIK KANAL AKIMI. Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN AÇIK KANAL AKIMI Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN AÇIK KANAL AKIMI (AKA) Açık kanal akımı serbest yüzeyli akımın olduğu bir akımdır. serbest yüzey hava ve su arasındaki ara yüzey @ serbest yüzeyli akımda

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 14 Parçacık Kinetiği: İş ve Enerji Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 14 Parçacık

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği

Detaylı

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1 TOPRAK BASINCI TEORİLERİ ve DAYANMA YAPILARI 50 den fazla teori vardır ancak temelleri: İskoçyalı W.J.M. Rankine (1857) Fransız Charles Augustin Coulomb (1776) TOPRAK BASINCI TEORİLERİ RANKINE TOPRAK BASINCI

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA DİŞLİ ÇARLAR II: HESAPLAMA Prof. Dr. İrfan AYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Dişli Çark uvvetleri Diş Dibi Gerilmeleri

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Uluslararası Yavuz Tüneli

Uluslararası Yavuz Tüneli Uluslararası Yavuz Tüneli (International Yavuz Tunnel) Tünele rüzgar kaynaklı etkiyen aerodinamik kuvvetler ve bu kuvvetlerin oluşturduğu kesme kuvveti ve moment diyagramları (Aerodinamic Forces Acting

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 453-461 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi İki Tabakalı Profilinde Kazık Temellere Gelen Deprem Yüklerinin Eşdeğer

Detaylı

THE FACTORS AFFECTING TORSIONAL IRREGULARITY IN MULTI-STOREY STRUCTURES

THE FACTORS AFFECTING TORSIONAL IRREGULARITY IN MULTI-STOREY STRUCTURES Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliğine Etki Eden Faktörler C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 4.1 (008) 31 36 4.1 (008) 31 36 ÇOK KATLI YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİNE

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

SAP2000 de önceden saptanan momentler doğrultusunda betonarme plak donatısı hesapları şu makale doğrultusunda yapılmaktadır:

SAP2000 de önceden saptanan momentler doğrultusunda betonarme plak donatısı hesapları şu makale doğrultusunda yapılmaktadır: Teknik Not: Betonarme Kabuk Donatı Boyutlandırması Ön Bilgi SAP000 de önceden saptanan momentler doğrultusunda betonarme plak donatısı esapları şu makale doğrultusunda yapılmaktadır: DD ENV 99-- 99 Eurocode

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. Akgün ALSARAN Arş. Gör. İlyas HACISALİHOĞLU Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

AERODİNAMİK KUVVETLER

AERODİNAMİK KUVVETLER AERODİNAMİK KUVVETLER Hazırlayan Prof. Dr. Mustafa Cavcar Aerodinamik Kuvvet Bir uçak üzerinde meydana gelen aerodinamik kuvvetlerin bileşkesi ( ); uçağın havayagörehızının () karesi, havanın yoğunluğu

Detaylı

Havuz Modelleme. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Şti.

Havuz Modelleme. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Şti. Bina Tasarım Sistemi Havuz Modelleme [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

AERODİNAMİK KUVVETLER

AERODİNAMİK KUVVETLER AERODİNAMİK KUVVETLER Prof.Dr. Mustafa Cavcar Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, 26470 Eskişehir Bir uçak üzerinde meydana gelen aerodinamik kuvvetlerin bileşkesi ( ); uçağın etrafından

Detaylı