Komisyon gündelik miktarını belirleme çalı masını tamamlamı olmakla, komisyonca hazırlanan karar tasla ı incelenerek;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Komisyon gündelik miktarını belirleme çalı masını tamamlamı olmakla, komisyonca hazırlanan karar tasla ı incelenerek;"

Transkript

1 T.C. YÜKSEK SEÇ M KURULU Karar No : K A R A R - Cumhurba kanlı ınca Kurulumuz Ba kanlı ına gönderilen 12/05/2010 tarihli, B.01.0.KKB.01-18/D sayılı yazı ile; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu nca 07/05/2010 tarihinde kabul edilen 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde De i iklik Yapılması Hakkında Kanun un, Anayasa nın 175. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanması için Ba bakanlı a gönderildi i belirtilerek, Anayasanın 175. maddesi ve 3376 sayılı Kanun uyarınca gere inin yapılması istenilmi olup, 5982 sayılı Kanun 13/05/2010 tarihli Resmi Gazetenin sayılı nüshasında yayımlanmı tır. Yüksek Seçim Kurulunun; 13/05/2010 tarihli, 2010/317 sayılı kararı ile; Anayasa De i ikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Anayasanın 67. maddesinin son fıkrasında ifade edilen seçim kanunları kapsamında oldu undan, Anayasanın 67.maddesinin son fıkrası hükmü gere i seçim kanunlarındaki de i iklikler yürürlü e girdi i tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmayaca ından; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde De i iklik Yapılması Hakkında 5982 sayılı Kanunun, Anayasanın 175 ve 3376 Sayılı Kanunun 2. maddesi hükümleri gere i halkoylamasında uygulanacak sürenin 120 gün olmasına ve halkoylamasının 12/09/2010 Pazar günü yapılmasına, 20/05/2010 tarihli, 2010/332 sayılı kararı ile; Anayasa de i ikliklerinin halkoyuna sunulmasında gündelik miktarının belirlenmesi çalı maları için Yüksek Seçim Kurulu Ba kanı Ali EM ba kanlı ında Üyeler Turan KARAKAYA ve Mehmet KÜRTÜL den komisyon olu turulmasına, karar verilmi tir. Komisyon gündelik miktarını belirleme çalı masını tamamlamı olmakla, komisyonca hazırlanan karar tasla ı incelenerek; GERE GÖRÜ ÜLÜP DÜ ÜNÜLDÜ: Yapılacak olan halkoylamasının sa lıklı ve düzenli olarak yürütülmesini teminen 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak Anayasa de i ikliklerinin halkoyuna sunulmasında görev alacak ki ilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamalara ili kin usul ve esasların belirlenerek açıklı a kavu turulması için 20/05/2010 tarihinde olu turulan Komisyonun çalı malarını tamamlayarak Kurulumuza sundu u karar tasla ı Kurulumuzca da benimsenerek uygulamaya konulması kararla tırılmı tır. Teklifte de belirtildi i üzere, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan Anayasa de i ikliklerinin halkoyuna sunulmasının sa lıklı ve düzenli yürütülebilmesi, öncelikle bu i lerde görevli seçim kurulu ba kanları ile seçmen kütük bürosu personeli ve ayrıca sandık kurulu ba kanı ve üyelerinin çalı malarıyla sa lanabilecektir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 20. maddesiyle, sandık kurullarının olu turulması görevi ilçe seçim kurullarına verilmi tir. 139/1 sayılı Genelgemizde, sandık kurulu ba kanı ile kurulun memur üyesinin e itiminin ilçe seçim kurulu ba kanı hakim tarafından bizzat yerine getirilmesi öngörülmü tür.

2 Ayrıca, 298 sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca; üçten fazla sandık konulan binalara, bina sorumlularının görev usulleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenmektedir. Anılan maddeden anla ılaca ı üzere, aynı binada üçten fazla sandık kurulu görev ifa edecek ise sandıkların konulaca ı binanın yöneticisi veya yardımcısının bu i le görevlendirilmesi gerekmektedir. Sandıkların konuldu u binaların bina sorumluları, genelde o binanın yöneticisi konumunda bulunan ki ilerden oldu u ve Anayasa de i ikliklerinin Halkoyuna sunulmasının yapılaca ı 12 Eylül 2010 Pazar günü sandık kurullarının görevi bittikten sonra binaların eski durumuna getirilmesini sa lamak i lemini geç saatlere kadar sürdürdü ü de bilinmektedir. Sandık kurulunun siyasi partili üyeleri ise, bugüne kadarki uygulamalarımıza göre seçim günü dı ında ba ka bir görev yapmamaktadırlar. Bu açıklamalar kar ısında; 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak olan Anayasa de i ikliklerinin halkoyuna sunulmasına münhasır olmak üzere; I- GENEL HÜKÜMLER 1) Halkoylaması harcamalarında kullanılmak üzere gönderilecek ödenekler, hazırlanan ve halen uygulamakta olan takvim döneminde sadece halkoylaması hizmetlerinde kullanılacak ve bunun dı ında hiç bir harcama yapılmayacaktır. (Çok acil durumlar olmadı ı sürece; büro malzemesi, büroların tamir ve tefri i ile demirba alımları halkoylaması sonunda de erlendirilecektir.) Ödene in harcamasında tasarruf ilkelerine özen gösterilecek ve harcama konularıyla ilgili bu kararımızdaki esaslara mutlak surette uyulacaktır. 2) Halkoylaması i ve i lemlerinde görev verileceklere ödenecek ücretler, Yüksek Seçim Kurulunun 10/07/2010 tarih ve 2010/451 sayılı kararında belirtilen ilkeler do rultusunda yapılacaktır. Bu nedenle: Halkoylamasının yapılmasını müteakip en geç (15) onbe gün içinde; Halkoylaması seçiminde yapılacak harcamaları gösteren Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi (ödemelerin yapılıp yapılmadı ına bakılmaksızın) ivedilikle kararımıza uygun bir ekilde düzenlenerek yazı ekinde Ba kanlı ımıza ula tırılacaktır. (Gereksiz ka ıt sarfiyatı ve zaman kaybı olmaması bakımından Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgeleri fakslanmayacaktır.) 3) Harcamalarda; uygulamada birli in sa lanması, çalı anların ma dur edilmemesi bakımından, Yüksek Seçim Kurulunca benimsenen ve bütün seçimlerde göz önünde bulundurulan a a ıdaki ilkeler uyarınca i lemlerin yapılmasına devam edilecektir. 4) Gündelik ödenmesinde ana ilke; gündeli e hak kazandıracak bir i in resmi çalı ma saatlerinin tamamını kapsayacak süre içinde yapılmı olmasıdır. Yapılan i in niteli i çalı ma tutana ına ayrıntılı olarak yazılacaktır. 5) lçe seçim kurullarında mutemetlik görevini yürüten zabıt katibi veya seçim müdürlerinin, halkoylamasında görevlendirilen ki ilerin ücretlerini öderken, mutemetlik adı altında kesinti yapmaları nedeniyle, adli ve idari soru turmaya maruz kaldıkları, bu durumun da seçim kurullarına olan güven ve itibarı zedeledi i gözlenmi tir.

3 Bu nedenle; seçimlerde görevli personelden mutemetlik adı altında hiçbir ekilde kesinti yapılmayacaktır. Ödemeler hak sahiplerine bankalar aracılı ıyla kanunun öngördü ü usul ve ekil artlarına uyularak büyük bir titizlik gösterilmek suretiyle gerçekle tirilecektir. 6) Halkoylaması için gönderilecek ödeneklerden hak sahiplerine yapılacak ödemeler 15/12/2010 tarihine kadar devam edecektir. Buna ra men ödenmeyen miktar olursa, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i göz önünde bulundurularak, seçim çalı malarından dolayı hak edi lerini alamayanların ücretlerini almaları mümkün oldu undan, ödenmeyen paraların 2010 yılı sonu itibariyle mal müdürlüklerinin emanet hesabına yatırılması ve bu tarihe kadar hak edi lerini alamayanların listesinin çıkartılarak ilgili mal müdürlü üne yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edi ini alamayan ki ilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde mal müdürlüklerinden hak edi ini alabilmelerinin sa lanması gerekmektedir. 7) 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak olan Anayasa de i ikli inin halkoyuna sunulması ile ilgili olarak, halkoylamasından sonra itirazlar için yapılan çalı malar da dahil olmak üzere, halkoylamasında görev verilenlere a a ıda belirtilen miktarda gündelik ödenecektir. II- LÇE SEÇ M KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK HARCAMALAR 1) lçe Seçim Kurulu Ba kanlarına Yapılacak Ödemeler: Seçmen sayısı e kadar olan ilçelerde en çok (20), Seçmen sayısı e kadar olan ilçelerde en çok (35), Seçmen sayısı e kadar olan ilçelerde ise en çok (40), Seçmen sayısı e kadar olan ilçelerde en çok (50), Seçmen sayısı e kadar olan ilçelerde en çok (55), Seçmen sayısı den fazla olan ilçelerde ise en çok (60), gündelik tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. 2) lçe Seçim Kurulu Üyelerine Yapılacak Ödemeler: lçe seçim kurulu üyelerine ise, kanunda belirten görevleri yapmak üzere çalı tıkları süreler esas alınmak suretiyle (I/4) maddedeki ana ilke ve ilçedeki i yo unlu u göz önünde bulundurularak en fazla (10) on gündelik ödenecektir. 3) Büro Personeline Yapılacak Ödemeler: Halkoylaması çalı malarının, halkoylamasının ba langıç tarihi olan 31/05/2010 tarihinden itibaren 19/09/2010 tarihine kadar devam edece i varsayılarak; ilçe seçmen kütük büro personeline (müdür, zabıt katibi, hizmetli) seçim takvimi içinde varsa hafta sonu tatil günlerindeki çalı malarından dolayı ilçe seçim kurulu ba kanınca belirlenecek en çok (35) otuz be gündelik ödenecektir. Uygulamakta olan takvim içinde veya 12 Eylül 2010 tarihinde yapılabilmesi muhtemel kongre, seçmen yazımı, muhtarlık veya ihtiyar meclisi heyeti üyeli i seçimi, belediye organ seçimleri gibi çalı maları için büro personeline ayrıca gündelik ödenmeyecektir. Gündelik ödenmi se, ödenen gündelikler toplam gündelik sayısından dü ülerek gündelik tahakkuk ettirilecektir. 4) Askı Yeri Görevlileri:

4 lçe Seçim Kurulu Ba kanı, askı devam etti i sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden birisini görevlendirecek bu ekilde görevlendirilen askı yeri görevlilerine 09/06/ /06/2010 tarihleri arasında en çok (4) dört gündelik ödenecektir. Ancak, muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin olmaması halinde görevlendirilecek ki iye çalı tıkları gün esasına göre ödeme yapılacaktır. 5) Dı arıdan Görevlendirilen Geçici Personel: Halkoylaması i lerinin, seçmen kütük bürolarındaki daimi görevliler tarafından yapılması asıl olmakla beraber; a) Kadrolu elemanı bulunmayan veya sayıca personeli yetersiz olan ilçe seçim kurullarında ve ayrıca Yüksek Seçim Kurulu Ba kanlı ı Merkez Binasında, 298 sayılı Kanunun 31. maddesinin son fıkrası gere i sosyal güvenli e sahip olmak ko uluyla kısmi veya devamlı olarak çalı tırılan geçici personele, bu kararımızın I - Genel Hükümler ba lıklı (4) maddesindeki ana ilke göz önünde bulundurularak gündelik ödenecektir. Personeli sayıca yetersiz olan lçe Seçim Kurulu Ba kanlıklarınca, Yüksek Seçim Kurulu Ba kanlı ımızdan izin alınarak çalı tırılan personellere 18/05/2010 tarihli ve 2010/5 sayılı genelgemiz do rultusunda ödeme yapılacaktır. lçe seçim kurullarınca yapılacak ödemelerde Kurulumuzca belirlenmi olan ücret tarifesi üzerinden, htiyaçtan dolayı Yüksek Seçim Kurulu Merkezinde di er Kamu Kurum ve Kurulu larından görevlendirilen oför ve hizmetlilere ise 41,80 TL. üzerinden, ödeme yapılacaktır. b) Personeli bulunmayan bazı ilçelerimizde, 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin son fıkrası gere ince, di er ilçelerden geçici olarak görevlendirilen zabıt katiplerine görevli oldukları sürece Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk tahakkuk ettirilecek ve yolluk bedelleri bütçemizin Yolluklar harcama kaleminden kar ılanacaktır. Ancak, bu maddeye göre yolluk alan seçim personeline (II.3) maddesinde belirtilen gündelikler ödenmeyecektir. 6) Sandık Kurullarına ve Bina Sorumlularına Yapılacak Ödemeler: Yüksek Seçim Kurulunun 10/07/2010 tarih, 2010/451 sayılı ücret kararında belirtilen ücret tarifesi esas alınarak, Kurs verilen Sandık Kurulu Ba kanlarına (3) üç, kurs verilmeyen ba kanlara (2) iki, Devlet memuru olan ve e itim verilen üyeye (2) iki, e itim verilmeyen sandık kurulu memur üyesi ile siyasi parti üyelerine (1) bir, bina sorumlularına ise (3) üç er gündelik ödenecektir. Ancak, (3) üç sandı ı a an mahallerde bina görevlisi görevlendirilerek en çok (3) üç gündelik verilmesi gerekmektedir. Bunun dı ında bina sorumlusu görevlendirilmesine yasal olanak yoktur. Sandık kurullarının bir üyesi Devlet memuru olması gerekir. Ancak, bazı nedenlerle siyasi partili üye yerine yazılan memur üyelere (1) bir gündelik ödenmesi gerekir.

5 Ayrıca, sandık kurullarından gelen bordrolar ile sayım - döküm cetveli, tutanak defteri ve Örnek: 129/ A daki isim ve imzalar kontrol edilip birliktelik sa landıktan sonra, gerçek görev ifa eden sandık kurulu için tahakkuk yapılmalıdır. Sandık kurulu ba kanlarınca; ço unluk sa landı ı halde (ba kan ve 3 üye oldu u takdirde) göreve gelmeyen sandık kurulu üyelerinin yerine üye tamamlama yoluna gidilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durum verilen kurslarda sandık kurulu ba kan ve üyelerine izah edilecektir. Ancak, 3 üyeye tamamlamak için görev verilen üyelerin mutlaka T.C. Kimlik Numaraları alınarak tutana a yazılacak ve durum lçe Seçim Kuruluna bildirilecektir. 7) Gümrük kapılarında kurulan lçe Seçim Kurulları ve Sandık kurullarına yapılacak Ödemeler: Gümrük kapılarında oy verme i lemi 03/08/2010 tarihinde ba layıp, 12/09/2010 tarihinde sona erecektir. Gündelik Miktarı lçe Seçim Kurulu Ba kanına lçe Seçim Kurulu Üyelerine : (15) gündelik, : (10) gündelik, ödenecektir. Gümrük kapılarında kurulan sandık kurullarında görev alan sandık kurulu ba kan ve üyelerine çalı tıkları süreler göz önüne alınmak suretiyle gündelik ödenecektir. (Büro personeline görev yaptıkları ilçelerden gündelik tahakkuk ettirilece inden, gümrük kapılarındaki i ve i lemlerden dolayı ayrıca gündelik ödenmeyecektir.) 8) l, ilçe seçim ve sandık kurullarının yedek üyelerine ise, ancak asıl üye yerine kurula katılıp çalı tıkları günler için ücret ödemesi yapılacaktır. 9) Adli te kilatı kapatılan ilçeler ile bugüne kadar adli te kilatı hiç kurulmamı olan ilçe seçim kurullarının halkoylaması i lemlerinin yürütülmesinde, bakmakta oldukları ilçelerin i ve i lemlerinden dolayı büro personeline ayrıca gündelik tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu güne kadar adli te kilatı hiç kurulmamı ilçelerin ödenekleri, onlar adına i lemi yürüten yetkili ilçeler emrine gönderilecek, Adli te kilatı kapatılan ilçelerin ödenekleri ise, kendi adlarına gönderilecek ve harcamalar için ayrı ayrı Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi düzenlenecektir. 10) Yüksek Seçim Kurulunca gümrük kapılarında kurulan ilçe seçim kurullarının yapaca ı çalı malar için gereken ödenek, ba lı bulundukları ilçe seçim kurullarına gönderilecek ve ödemeler buradan yapılacaktır. Gümrük kapıları için ayrı bir Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi düzenlenecektir. III- L SEÇ M KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELER

6 l seçim kurulu ba kanlarının yapaca ı çalı malar ilçelere göre farklılık gösterdi inden; bakaca ı itirazlar dahil olmak üzere, il seçim kurulunun halkoylaması ile ilgili görevlerinden dolayı il seçim kurulu ba kanlarına a a ıdaki ekilde ödeme yapılacaktır. Gündelik Miktarı Seçmen sayısı e kadar olan illerde en çok Seçmen sayısı e kadar olan illerde en çok Seçmen sayısı den fazla illerde en çok : (20) gündelik, : (30) gündelik, : (40) gündelik, ödenecektir. l seçim kurulu üyelerine ise, Kanunda belirtilen görevleri yapmak üzere çalı tıkları süreler esas alınmak suretiyle genel yazımızın I/4. maddesinde belirtilen ana ilke göz önünde bulundurularak ödemede bulunulacaktır. IV-D ER HUSUSLAR 1) Kamu kurum ve kurulu lardan görevlendirilen araçların yakıt bedelleri ilçe seçim kurulları tarafından kar ılanması durumunda, benzin alımı ve tüketimi ile aracın yaptı ı kilometre denetlenecek, araçların kullanımı esnasında tasarruf ilkelerine özen gösterilecektir. (yapılan harcamalar denetim için ayrı bir dosyada saklanacaktır.) 2) Bu ekilde görevlendirilen araç oförlerine her gün için bir gündelik tahakkuk ettirilecek, bunlar geç saatlere kadar çalı mı olsalar dahi bir günde birden fazla gündelik ödenmeyecektir. 3) lçe seçim kurulları, gerekli hallerde oy sandıklarını da ıtmak ve toplamak için, ayrıca uzak mahallerde (köylerde) görev yapacak sandık kurulu görevlilerini görev yerlerine götürülüp getirilmesi amacıyla, kamu kurumlarından yeterli sayıda araç temin edemezlerse (sadece halkoylaması günü veya önceki (2) ki günde dahil olmak üzere en çok (3) gün için), tasarruf ilkelerine uymak kaydıyla, 4734 sayılı Kamu hale Kanununun 22 (d) maddesi gere ince piyasadan ta ıt kiralayarak benzin ve kira bedelini gönderilen ödenekten kar ılayabileceklerdir. 4) Halkoylaması günü veya öncesinde siyasi partilerce görevlendirilen parti temsilcilerine herhangi bir ödemede bulunulmayacaktır. 5) l ve ilçe seçim kurullarında de i ik tarihlerde birden fazla seçim kurulu ba kanı görev yaptı ı takdirde, takvimde öngörülen i lerin yo unlu u dikkate alınarak gündelik miktarı görev yaptıkları süreler esas alınarak ödenecektir. 6) lçe seçmen kütük bürosunda seçim müdürlü ü kadrosu münhal olan ilçelerde; zabıt katiplerine yaptıkları görevlerden dolayı seçim müdürü ücretinden tahakkuk yapılmayacak ve bu ki ilere sadece kendi unvanlarında öngörülen ücret üzerinden ödemede bulunulacaktır. 7) Oy sandıklarının bulundu u okullarda görev yapan hizmetlilere, seçim günü okulların temizli inden ve ertesi gün okulların e itime hazır hale getirilmesinden dolayı (3) üç er, birden fazla hizmetlisi olan okullarda aynı görevi ifa edenlere (2) iki er gündelik ödenecek olup, bir okulda ikiden fazla hizmetli görevlendirilmeyecektir. 8) Seçmen kütük bürosunda bulunan telefonun halkoylaması süresince ehirlerarası görü melere açtırılmı olanların, halkoylaması çalı maları bittikten yani halkoylaması kesin

7 sonuçları alındıktan sonra ehirlerarası görü melere kapatılması, görü me ücretlerinin ise seçim giderlerinden kar ılanması, Halkoylaması i ve i lemleri süreli oldu undan, seçmen kütük bürolarına anında ula ılabilmesi için, telefonların seçmen kütük bürolarında bulunmasının sa lanması, ayet teknik olarak imkan oldu u takdirde telefonların seçim kurulu ba kanlarının makam odası ile seçmen kütük bürosu arasında paralel ba lantı yapılarak hizmetin mü tereken yürütülmesi, gerekmektedir. 9) Halkoylaması süresince adliye veya hükümet kona ı dı ındaki mekanlarda yapılan çalı malardan dolayı geçici olarak ba latılmı olan telefonun halkoylaması kesin sonuçlarının alınmasını müteakiben iade edilerek kapatılması sa lanacaktır. 10) Halkoylaması çalı maları sonrasında düzenlenip Ba kanlı ımıza gönderilecek olan Örnek: 104 Harcama Çizelgesinde ilçe seçmen sayısının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan Anayasa de i ikliklerinin halkoyuna sunulmasında yapılacak her türlü harcamanın yukarıda belirtilen usul ve esaslar do rultusunda yapılmasına karar verilmelidir. S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle; 1-12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak olan Anayasa de i ikliklerinin halkoyuna sunulmasında yapılacak her türlü harcamanın yukarıda belirtilen usul ve esaslar do rultusunda yapılmasına, 2- Karar örne inin tüm il ve ilçe seçim kurulu ba kanlıklarına, Kurulumuz dari ve Mali ler Dairesi Ba kanlı ına gönderilmesine, 14/07/2010 tarihinde oybirli i ile karar verildi. Ba kan Ba kanvekili Üye Üye Ali EM Kırdar ÖZSOYLU Mehmet KILIÇ Bahadır DO USOY Üye Üye Üye Üye Hüseyin EKEN M. Zeki ÇELEB O LU Muharrem Turan KARAKAYA CO KUN Üye Üye Üye Mehmet KÜRTÜL Nilgün PEK Halim A ANER

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU METN Esas No: 1/439../03/2010 Kara No: KAMU HASTANE B RL KLER KANUNU TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunun belirleyece

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

STANBUL KURULU LARARASI MASA TEN S SPOR DERNE ANA TÜZÜ Ü

STANBUL KURULU LARARASI MASA TEN S SPOR DERNE ANA TÜZÜ Ü STANBUL KURULU LARARASI MASA TEN S SPOR DERNE ANA TÜZÜ Ü MADDE 1- DERNE N ADI : stanbul Kurulu lararası Masa Tenisi Spor Derne i dir. MADDE 2- DERNE N MERKEZ : a) Derne in Merkezi: stanbul dur. b) Renkleri:

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

140/I SAYILI GENELGE

140/I SAYILI GENELGE 140/I SAYILI GENELGE YURT İÇİ SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

Detaylı

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

Karar No : 1541 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1541 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1541 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? 2002/2

T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? 2002/2 T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? 2002/2 T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? Bu rapor 832 Sayılı Sayı tay Kanununa 26.06.1996 tarih ve 4149 sayılı Kanunla

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER

MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER LEM YÖNERGES NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amac, Maliye Bakanl Ba hukuk Mü avirli i ve Muhakemat Genel Müdürlü ünün

Detaylı

GENEL KURUL KARARI. Tarih : 14.6.2007 No : 5189/1

GENEL KURUL KARARI. Tarih : 14.6.2007 No : 5189/1 SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 14.6.2007 No : 5189/1 GENEL KURUL KARARI KONU Sayıştayca yapılan incelemeler sonucunda kamu zararı tespit edildiğinde ve kamu kaynağının

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

GÜZ YARIYILI. Yeni Ö renci Kay tlar 01-05 Eylül 2008. Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) 06-12 Eylül 2008

GÜZ YARIYILI. Yeni Ö renci Kay tlar 01-05 Eylül 2008. Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) 06-12 Eylül 2008 GÜZ YARIYILI 2008-2009 E T M - Ö RET M YILI AKADEM K TAKV M Yeni Ö renci Kay tlar 01-05 Eylül 2008 Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) Azami Ö renim Süresini Dolduran

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 gün ve 987 sayılı kararı 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 gün ve 987 sayılı kararı 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Karar No : 186 Karar Tarihi : 12/03/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/3/2011

Detaylı

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER Ayhan GÖKDEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi SHMO Yüksekokul Sekreteri ayhan.gokdemir@deu.edu.tr ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01)

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) 26.12.2014 tarih 29217 sayılı Mükerrer gazetede yayımlanan 6583 Sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015

Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015 Karar No : 1574 Karar Tarihi : 31/08/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet

Detaylı

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN SONRA KE FTEK B R M F YATLARIN DE T R L P DE T R LEMEYECE Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi G R : 2886 Sayılı Devlet hale Kanunu'nun 9'uncu maddesinde muhammen bedelin

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinde;

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinde; Karar No : 120 Karar Tarihi : 26/02/2011 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinde; Yurt dışı seçmenlerin sandık, gümrük kapılarında oy kullanma veya elektronik

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı