Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya"

Transkript

1 Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği Türkay DEMIR*, Demet ERALP-DEM İR*, Erdoğan ÖZMEN*, Ömer UYSAL** ÖZET Bu çalışmada araştırmacıların ve klinisyenlerin giderek daha çok ilgisini çeken bir anksiyete bozuklu ğu olan sosyal fobinin tan ınmas ında, derecelendirilmesinde ve izleme sürecinde kullan ılmak üzere geli ştirilen Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği'nin (ÇESFÖ) geçerlilik ve güvenilirliği araştırılm ıştır. Bu amaçla İstanburdaki üç okulun sın ıflarında okumakta olan 500 öğrenciye ölçek uygulanm ıştır. Tekrar test çalışmas ı bu öğrencilerin yaklaşık yarıs ıyla bir ay sonra yapılm ıştır. Geçerlilik çalışması kliniğe başvurmu ş sosyal fobi olgulanyla yürütülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılık katsay ıs ı Cronbach alfa yöntemine göre a=0.83 olarak bulunmuştur. Ölçek toplam puan ın ında test tekrar-test korelasyonu yüksektir (r=0.82). Tek tek maddelerin test tekrartest korelasyonları arasındadır. Madde-toplam puan korelasyonları arasında değişmektedir. Ölçek sosyal fobi olguların ı normal kontrollerden ayırt etmektedir. Ölçek' in çocuk ve ergenlerde sosyal fobi belirtilerinin değerlendirilmesi için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna varılm ıştır. Anahtar kelimeler: Sosyal fobi, çocuklar, ergenler, ölçek, psikometrik özellikler Düşünen Adam; 1999, 12 (4): SUMMARY In this study, the validity and reliability of ÇESFÖ (Social Phobia Scale for Children and Adolescents) was investigated. ÇESFÖ is developed for the recognition, rating and following-up of social phobia, an anxiety disorder which attracts increasingly more attention from researcher and clinicians. To this end the scale was giyen to 500 students from three schools in Istanbul. The scale was administered to approximately half of these students one month later for retest. Validity study was carried out with cases of social phobia who apply to child and adolescent psychiatry clinics. Using the Cronbach a method internal consistency was found to be high (a=0.83). For the total scale score test retest correlation was high (r=0.82). For individual items test retest correlation values were between Item-total score correlations were between Scale was found to be able to seperate cases from normal controls. It is concluded that ÇESFÖ is a reliable and valid tool for evaluation of social phobia symptoms in children and adolescents. Key words: Social phobia, children, adolescents, scale, psychometric properties GİRİŞ Sosyal fobi kişinin toplumsal ya da edimsel durumlarda küçük dü şeceği biçimde davranmaktan, olumsuz değerlendirilmekten korkmas ıdır. Korkulan du- rumlarda ki şinin kendisine yönelik dikkati artm ıştır. Genellikle çarp ıntı, terleme, titreme yüz k ızarmas ı gibi fiziksel anksiyete belirtileri tabloya e şlik eder. Eleştiriye karşı aşın duyarlılık, düşük benlik sayg ısı, toplumsal ilişki becerilerinde eksiklik (zay ıf göz te- * Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi, ** Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dal ı 23

2 Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve mas ı gibi), girişkenlik gerektiren durumlarda ya şanan güçlükler s ıklıkla tablonun bir parças ıdır (14). Tanıdık olmayan ki şilerin varlığında ya da başkalannın gözü ki şinin üzerindeyken duyulan korku ve kaçmma hastal ığın karakteristi ğidir. En çok korkulan durumlar başkalarının önünde konuşma, yeni insanlarla tan ışma giri şiminde bulunma zorunlulu ğu, otorite konumundaki ki şilerle konu şma, toplant ılara katılma gibi durum ve ortamlard ır. Kimi yazarlar sosyal fobinin korkulan durumlar ın niteliğine göre bölürnlenebilece ğini, bazı kişilerin sosyal etkile şimlerde baz ılarının ise edimsel durumlarda korku ve s ı- kıntı yaşıyor olabileceklerini öne sürmii şlerdir (30). Sosyal fobinin çocuklardaki görünümü de pek çok yönden eri şkinlerdekine benzemektedir. Olumsuz değerlendirilme korkusu karakteristik bir ö ğe olma özelliğini korumaktad ır. Bulant ı, çarp ıntı, titreme, terleme, soğuk ve s ıcak basmas ı gibi somatik belirtilere s ıklıkla rastlanmaktad ır. S ınav kayg ısı, karşı cinsle ili şkilerde sosyal anksiyete de s ık görülmektedir. Sosyal anksiyete nedeniyle olgular giri şkenlik becerisi, ilgi çekme, kar şılıklı konuşmayı sürdürme gibi alanlarda belirgin biçimde güçlük çekmektedirler. Çocuklara özgü davran ışsal belirtiler aras ında huysuzluk, anababaya yap ışma, yerinde duramama, tırnak yeme gibi belirtiler say ılabilir (1,5,6,16). DSM-IV'de çocukluk ça ğının kaçmma bozulduğu ayrı bir tan ısal kategori olmaktan ç ıkarılmış ve bu olguların sosyal fobi tam kategorisi içinde de ğerlendirilmesi önerilmi ştir. Aynı zamanda da sosyal fobi tanı ölçütlerine çocuklar için baz ı özel notlar eklenmiştir (2). Sosyal fobinin görülme s ıklığı yeni tan ısal ölçütlere göre hayli yüksek görünmektedir. De ğişik çalışma-larda % aras ında değişen yaşam boyu prevalans de ğerleri bildirilmektedir ( '29' 32'38). Çocuklarla ilgili çal ışmalar çok az olup bildirilen oranlar % 1 civanndad ır (3' 17'23). Erişkin sosyal fobi olgulannda kullan ılabilecek öz bildirime dayal ı birçok ölçek vard ır. Bunlar aras ında en iyi bilinen ve s ık kullanılanları Mattick ve Clark' ın geliştirdiği "Sosyal Fobi ve Sosyal Etkile şim Ölçekleri" (Social Phobia Scale ve Social Interaction Scale), Turner ve ark. geli ştirilen "Sosyal Fobi ve Anksiyete Ölçeği" (Social Phobia and Anxiety Inventory), Watson ve Friend'in geli ştirdiği "Sosyal Kaçmma ve S ıkıntı-olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçelderi" (Social Avoidance and Distress Scale ve Fear of Negative Evaluation Scale) say ılabilir. Ayrıca genel olarak korku ve anksiyeteye ili ş- kin olup sosyal fobiyle ilgili bölümleri de içeren Marks ve Mathews' ın "Korkulan Belirleme Anketi" (Fear Questionarre) ile Wolpe ve Lang'in "Korku Tarama Listesi" (Fear Survey Schedule) yayg ın olarak kullan ılmaktad ır. Yine yayg ın olarak kullan ılan "Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçe ği" (Liebowitz Social Anxiety Scale) ise klinisyen tarafından maddelerin sorgulan ıp puanlandırılmas ı yoluyla doldurulur (7,9,13,15,24). Çocuk ve ergenler için haz ırlanm ış öz bildirime dayalı ölçeklerse yaln ızca iki tanedir. La Greca ve ark. tarafından geliştirilen "Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği" (Social Anxiety Scale for Children) ile Beidel ve ark. geli ştirdiği ve eri şkin fonnundan yukarıda söz edilen "Çocuklar için Sosyal Fobi ve Anksiyete Ölçeği" (Social Phobia and Anxiety Inventory for Children) (8' 18-19). Ayrıca daha genel düzeyde anksiyeteyi, korkulan, sosyal beceri ve yeterliliği değerlendiren ölçekler de kullan ılmaktadır (4,20,22,25,34) Sosyal fobinin san ılandan daha s ık görüldüğünün anlaşılması; çok erken ya şlarda başlayan ve kronik gidişli bir bozukluk olarak çocuk psikiyatrisi için taşıdığı önem, sosyal fobinin de ğerlendirilmesinde kullanılacak araçlar ın geliştirilmesini önemli ve gerekli kılmaktadır. Bu çalışman ın konusunu olu şturan ölçek birinci yazar tarafından çocuk ve ergenlerde sosyal fobi be lirtilerini araştırmak ve derecelendirmek, epidemiyolojik çalışmalarda tarama amac ıyla kullanmak ve tedavi giri şimlerinin ve bozukluğun gidişini değerlendirmek amaçlarıyla hazırlanm ıştır. Bu çal ışmada ölçeğin geçerlilik ve giivenilirliği sınanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmaya İstanbul ili Fatih ilçesinden küme örneklemesi yoluyla seçilen üç okulun s ınıflardaki 500 öğrencisi katılm ıştır. Çalışma için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, okul yöneticilerinin ve ö ğrencilerin onay ı al ınm ıştır. Öğrencilerin ölçekleri s ın ıflarında ve topluca doldurmu şlardır. Ölçekler dolduru- 24

3 Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeginin Geçerlilik ve lurken çocuk psikiyatrisi klini ğinde çal ışan heldmlerden birisi s ınıfta bulunmu ştur. Öğrenciler ayn ı s ı- rada "Çocuklar için Sürekli Kayg ı Ölçeği"ni ve "Çocuk Depresyon Ölçe ği"ni de doldurmu şlardır. Tekrar test çal ışması bu öğrencilerin yakla şık yarıslyla (n=256) ilk çalışmadan bir ay sonra yap ılmıştır. Geçerlilik çal ışmas ına alınan olgular, kliniğe başvurmu ş sosyal fobi olguland ır. Geçerlilik çal ışmas ı için kontrol grubunu olu şturan öğrenciler ayn ı okullardan, daha önceki çal ışmaya katılmamış (daha önce ölçek doldurmam ış) öğrencilerdir. Geçerlilik çalışmas ında ölçek kontrol grubuna da olgu grubundaki gibi bireysel olarak uygulanm ıştır. Çalışmada kullan ılan araçlar şunlardır: Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ği (ÇESFÖ) Ölçek ilk aşamada 35 soruluk bir form olarak haz ırlanmış, klinikte sosyal fobik olan ve olmayan 30 çocuğa uygulanarak maddelerin ifade edili ş tarzlar ının hedeflenen ya ş grubu için uygun olup olmadığı denetlenmiştir. Böylece baz ı maddeler yeniden yaz ılmış ya da başka biçimde düzenlenmi ştir. Maddelerden bir kısm ı ç ıkanlarak ölçekteki madde say ıs ı 25'e indirilmiştir. Ölçek formu olarak be şli likert tipi tercih edilmi ştir. Belirtilerin ara ştınlacağı ifadeler likert tipi ölçekler için tutum ifadeleri yazmada gözönünde tutulmas ı gereken temel ölçütlere dikkat edilerek olu şturulmuştur (35). Ancak epidemiyolojik çal ışmalarda testin çok say ıda öğrenciye uygulanmas ının testin de ğerlendirilmesinde güçlük yaratabilece ği düşünülerek tersine ifadelerden kaç ınılmıştır. Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) (Children's Depression Inventory): Çocukluk ça ğındaki depresyonu ara ştırmada s ık kullanılan ölçeklerden birisi olan ÇDÖ, 1980'de Kovacs taraf ından geli ştirilmiştir yaştan aras ındaki çocuk ve ergenlere uygulanabilir. Ölçek 27 maddeden olu şmaktadır. Her maddede üç ifade vard ır. Bu ifadeler sorgulanan belirtinin varlığına ve şiddetine göre O, 1 ya da 2 olarak puanlard ır. Ölçek puan ı 0-54 aras ında olabilir. Ölçeğin Türkçe biçiminin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Öy tarafından yap ılmıştır (26-27). Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kayg ı Envanteri (State-Trait Anxiety Inventory for Children): Spielberger'in çocuklar için geli ştirdiği bu anksiyete ölçeği 20' şer soruluk iki bölümden olu şmaktad ır. Çalışmada, ölçeğin durumluk ve sürekli kayg ıyı araştıran iki bölümünden durumluk ve anksiyete öl çeği kullan ılmamış, yaln ızca sürekli anksiyeteye ili ş- kin form (ÇSKE) kullan ılm ıştır. 20 maddenin her biri için belirtinin varl ığına ve şiddetine göre 1, 2 ya da 3 puan olarak puanlanan seçeneklerden birisi i şaretlenir. Ölçek puan ı aras ında olabilir. Ölçeğin Türkçe'de geçerlilik ve güvenilirlik çal ışmas ın ı Özusta yapm ıştır (28). Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği-Yenilenmiş Form (ÇSAÖ-Y) (Social Anxiety Scale for Children-Revised): 1988'de La Greca ve ark. taraf ından geliştirilen ÇSAÖ-Y ilk olarak 10 maddelik k ısa bir ölçek biçiminde haz ırlanm ıştır. 1993'de La Greca ve Stone taraf ından özgün ölçe ğe yeni soruların ilavesiyle 18 maddelik yeni bir ölçek haline getirilmiştir. Be ş dereceli likert tipi yamtlanan öz bildirime dayalı bu ölçekte olas ı puanlar aras ındadır. ÇSAÖ-Y'nin Türkçe'de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmas ı Demir ve ark. taraf ından yap ılm ıştı r 02). Istatistiksel i şlemler SPSS for Windows 8.0 paket program ı kullan ılarak yap ıldı. Korelasyonlar Spearman yöntemiyle değerlendirildi. Ölçek puanlar ın ın karşılaştınlmasında Mann-Whitney U testi kullan ıldı. Ölçek puan ına etki eden etmenlerin ara ştırılmasında çok yönlü varyans analizi kullan ıldı. Post hoc test olarak Scheffe testi tercih edildi. Sonuçlar p<0.5 düzeyinde anlaml ı kabul edildi. BULGULAR Çalışmaya 500 ö ğrenci kat ılm ıştır. Kız ve erkek ö ğ- rencilerin say ısı hemen hemen e şittir (246 kız, 254 erkek öğrenci). Çal ışmaya kat ılan öğrencilerin ortalama ya şı 12.52±1.88'dir (da ğılım aralığı 9-17 yaş). Tüm örneldem için ortalama ölçek puan ı 56.8±14.3' dür. Kızların ortalama puan ı 58±15, erkeklerinki 55.6±13.5'dir. En yüksek puan ı 6. sınıftaki öğrenciler, en dü şük puan ı 9. sınıftaki öğrenciler alm ıştır (Tablo 1). 25

4 Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Tablo 1. Öğrencilerin s ınıflara göre dağıl ım ı ve her s ınıf için ortalama puanlar S ın ıf Sayı Ortalama Standart sapma Tablo 2. Ölçeğin iç tutarl ılık incelemesi sonuçlar ı No Madde çıkarıldığında ölçek ort. Madde-Toplam puan korelasyon Madde çıkarıldığında a değeri , Cinsiyet ve s ınıfa göre sosyal fobi ölçeği puan ında farklıl ık olup olmadığı çift yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Smıf temel etkisinin anlaml ı olduğu (df=1, F=2.38, p=0.124) ve cinsiyet ve s ınıfın ortak etkilerinin ise anlaml ı olmadığı (F=1.88, p=0.096) bulunmuştur. S ınıf temel etkisinin kaynağını bulmak amac ıyla Scheffe testi uyguland ığında 9. s ın ıf ortalama puanın ın 4. ve 6. s ınıf ortalama puan ından anlamlı biçimde dü şük olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için Cronbach alfa iç tutarl ılık katsay ısına ve test tekrar-test güvenilirliğine bakılmıştır. Ölçeğin iç tutarl ılık inceleme- Tablo 3. Maddelerden al ınan ortalama puanlar ve test tekrartest korelasyonlar ı No Ortalama Standart sapma Tekrar test (r) I ' si Cronbach alfa yöntemine göre yap ıldığında oc=0.83 civarmda yüksek düzeyde bir iç tutarl ılık katsay ısı elde edilmektedir. Her bir maddenin ölçek toplam puan ı ile korelasyonuna bakıldığında 1, 12, 15 ve 20 numaralı maddelerin toplam puanla korelasyon katsayıların ın bir maddeyi ölçekte tutmak ölçütü olarak genellikle benimsenen 0.3'ten küçük oldu ğu görülmektedir (Tablo 2). Toplam puanda test tekrar-test korelasyonu r= (p<0.0001) olup iyi düzeydedir. Tek tek maddelerin korelasyonları ise aras ında değişmektedir (Tablo 3). Ölçüt bağıntılı geçerlilik (uyum geçerlili ği) için Spielberger'in Sürekli Kayg ı Ölçeği (ÇSKÖ) ile korelasyona bakılmıştır. ÇESFÖ'nün ÇSKÖ ile korelasyonu r=.6343 düzeyindedir (p<0.0001). ÇSAÖ-Y ile korelasyon ise r=0.69 (p<0.0001) olup daha yüksektir. ÇESFÖ'nün uyum geçerlili ğinin yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. Ölçeğin geçerliliğini göstermek amac ıyla kliniğe başvuran ve sosyal fobi tan ıs ı alan 13 çocu ğa ve ça- 26

5 Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Demir, Eralp Demir, Özmen, Uysal Tablo 4. Değişik ölçeklerin sosyal fobi olgular ın normal kontrol grubundan ay ırt etme yetenekleri Olgu Kontrol Z (t) değeri p değeri Yaş 11.85± ± ÇDÖ 16.7± ± ÇSKE 43.4± ± ÇSAÖ-Y 60.1± ± ÇESFÖ 88.5i ± < İki grubun yaşları t testiyle ölçek puanları Mann-Whitney U testiyle karşılaştırılm ıştır. lışmanın yürütüldüğü okuldaki öğrenciler aras ından daha önce testi yamtlanmam ış 16 ki şiye ölçek bireysel olarak verilmi ştir. Bu öğrenciler aynca ÇSKE, ÇSAÖ-Y ve ÇDÖ ölçeklerini de doldurmu şlardır. Tabloda da görüldüğü gibi ÇDÖ puan ı aç ısmdan iki grup farkl ı bulunmamıştır. Genel kayg ı düzeyini ölçen ÇSKE puan ı bakımından ise iki grup aras ında anlaml ı farkl ılık vard ır. Anlaml ılığı belirleyen değerlere bak ıldığında ÇESFÖ'nün iki grubu en iyi ayırdeden ölçek oldu ğu görülmektedir (Tablo 4). TARTIŞMA Bu bulgular eşliğinde Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeğinin yeterli geçerliliğe ve güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir. Ölçeğin yüksek bir iç tutarl ılık katsay ısına sahip oldu ğu (Cronbach a=0.83), toplam püanda test tekrar-test korelasyonunun çok iyi düzeyde oldu ğu (r=0.82) görülmektedir. Tek tek maddelerin tekrar test korelasyonlan aras ındadır. Toplam puanla korelasyonu 0.3'ün altında olan 4 madde vard ır. Ancak bu maddelerin korelasyonlan ölçekte tutulmalann ı mümkün kılacak derecededir ( aras ında). Baz ı ölçekler sosyal anksiyetenin varl ığın ı belirleyebilmekte ama sosyal fobiyi belirlemek için yeterince özgül görünmemektedir (36). Bu nedenle genel olarak sosyal anksiyeteyi de ğerlendiren ÇSAÖ-Y ile bu çal ışmada ele alman ÇESFÖ'nün birbirini tamamiare' ölçekler olarak kullan ılması uygun olur. Elde ettiğimiz sonuçlara göre ÇSAÖ-Y genel olarak anksiyeteyi ölçen ÇSKÖ ile sosyal fobi belirtilerini ara ş- tıran ÇESFÖ'nün aras ında yer almaktadır. ÇSAÖ- Y'deki maddeler ağırlıklı olarak, "olumsuz değerlendirilme korkusu" ve "sosyal kaçmma ve s ıkıntı" ile ilgilidir. Sorular özgül ve iyi belirlenmi ş/belirtilmi ş durum ya da ortamlarla ilgili olmaktan çok, genel bir bilişsel yapıp sorgular niteliktedir. Sosyal anksiyeteye hemen daima e şlik eden somatik anksiyete belirtilerine (terleme, yüz k ızarmas ı, çarp ıntı, ses titre-. mesi gibi) hiç yer verilmemi ştir. Ayrıca sık karşılaşılan ve genellikle de bir arada bulunabilen sosyal anksiyete durum ve ortamlanna ili ş- kin somut sorular (ba şkalarının önünde yazı yazmak, birşey yemek ya da içmek, konu şmalara kat ılmak vb) yoktur. ÇESFÖ'de ilgili ya ş grubundaki ço ğu çocuk öğrenci olduğu için özellikle okul ve s ınıfta ortaya ç ıkabilecek belirtilere a ğırl ık verilmiştir. Maddelerden 10 tanesi do ğrudan doğruya gündelik okul ve s ınıf yaşantısm ı ilgilendiren alanlardan seçilmiştir. ÇSAÖ-Y sın ıf öğrencilerine uygulanmak üzere tasarland ığından ifadeleri de buna göre düzenlenmiştir. ÇESFÖ, hem ifadelerin basit ve anla şılır olmas ı, hem de daha geni ş bir yaş grubuna hitap edebilmesi düşünülerek haz ırlanm ıştır. Ergenlik ça ğındaki öğ-. ğünün geçtiği ifadeleri renciler, içinde çocuk sözcü kendileri için düşünmekte isteksizlik göstermektedirler. Bu yüzden ÇESFÖ'nün uygulanabilece ği yaş aral ığının geniş tutulabilmesi için haz ırlanan ifadelerde bu sözcükten kaç ınılmıştır. Bazı yazarlar Türk toplumunda derecelendirilmi ş seçeneklerin yamtlanmas ında yüksek e ğitimli kesimde bile sorunlar ç ıktığın ı ve dörtten fazla basamak kullanılmamas ının uygun olacağı görüşündedirler (31). Ancak ön çal ışma aşamas ında olsun uygulamada olsun öğrencilerin be ş dereceli yan ıt verme i şinde güçlük çekmedikleri görülmü ştür. Maddeleri yanıtlarken yapmalan isteneni anlatman ın çok pratik bir yolunun kendi s ınavlarında uygulanan be ş dereceli puanlama& oldu ğu gibi, maddenin kendileri için doğruluk derecesini puanlamalann ı istemek olduğu görülmü ştür. Ölçek için bir kesme puan ı belirlenmemiştir. Kesme puan ının 90. yüzdelik s ıraya karşılık gelen puan olarak al ınmas ı s ıklıkla benimsenmektedir. Bu çal ışmadaki 500 öğrenci için 90. yüzdelik s ıraya (percentile) denk düşen ölçek puanı 76'dır. Ergenlikte ki şinin kendine yönelik dikkatindeki artma nedeniyle sosyal anksiyetenin de artmas ı beklenirken en yüksek anksiyete düzeyleri 6. ve 4. s ınıf- 27

6 Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeğinin Geçerlilik ve EK 1: ÇAPA ÇOCUK ve ERGENLER 'ON SOSYAL FOB İ ÖLÇEĞI Aşağıda baz ı cümleler ve yanlar ında da baz ı seçenekler verilmi ştir. Her cümleyi okuduktan sonra, son bir ay ı düşünerek bu cümle için size en uygun gelen seçene ği işaretleyin. Cümlenin size uygunlu ğuna göre o cümleye 1-5 aras ında bir puan verin. Cümledeki ifade size hiç uymuyorsa 1, çok az uyuyorsa 2, bazen uyuyorsa 3, ço ğu zaman uyuyorsa 4, daima uyuyorsa 5'i i şaretleyin. 1= hiç bir zaman 2= çok az 3= bazen 4= çoğu zaman 5= daima 1. Tanımadığım kişilerle konu şmaktan çekinirim. 2. Başkalanyla konu şurken yüzüm k ızarır. 3. Başkaların ın önünde yanl ış birşey yapacağım diye korkarım. 4. insanlarla gözgöze gelmekten çekinirim. 5. Yaz ılı sınavlarda heyecanlan ır ve sıkılınm. 6. S ınıf ark.daşlanmla konuşmaktan çekinirim. 7. S ınıfta tahtaya kallcmaktan rahats ız olurum. 8. Bildiğim sorulara bile cevap vermekten kaçannm. 9. Başkaların ın önünde yanl ış birşey söyleyeceğim diye korkarım. 10.Başkalanyla konu şurken kalbim h ızlı çarpar. 11.Öğretmenterle konu şmaktan, onlara soru sormaktan çekinirim. 12.Başkalanmn önünde yaz ı yazmak bana zor gelir. 13.Başkalanyla konu şurken sesim titrer. 14.Bir şey satın almak, sat ıc ıdan bir şey istemek bana zor gelir. 15.S ınav sonuçlar ı açıklan ırken çok heyecanlan ınm. 16.Derse geç kald ığımda sınıfa girmek bana zor gelir. 17.Yoklamalarda s ıra bana gelirken heyecanlan ınm. 18.Beden eğitimi derslerinde ya da spor yaparken izlenmekten rahats ız olurum. 19. S ınıfta yüksek sesle bir şey okumaktan rahats ız olurum. 20. Okul tuvaletlerine gitmekten rahats ız olurum. 21. Yaşatan= konu şmalarına katılmaktan çekinirim. 22. Başkalarının bana takılrnas ından, şaka yapmas ından rahats ız olurum. 23. Başkalarının önünde kötü duruma dü şeceğim diye korkar ım. 24. Başkalarının önünde bir şey yemekten ya da içmekten rahats ız olurum. 25.Çevremdekiler s ıkıntılı ya da sinirli olduğumu dü şünecekler diye endişelenirim

7 Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve larda bulunmu ştur. Lise öğrencilerinin ölçek puanları ise ilk ve ortaokul ö ğrencilerininicinden belirgin biçimde dü şüktür. Genel anksiyete ölçe ğinin ve ÇSAÖ-Y'nin de benzer sonuçlar vermesi bu bulgunun istikrarl ı bir bulgu olduğunu düşündürmektedir (18). ÇSAÖ-Y ile k ıyaslandığında ÇESFÖ'nün daha yüksek iç tutarl ılığa, daha iyi test tekrar-test korelasyonuna ve madde toplam puan korelasyonlanna, ayr ıca daha iyi düzeyde ölçüt bağıntılı geçerlili ğe sahip olduğu, sosyal fobik olguları bu ölçekten daha iyi ay ırdedebildiği görülmektedir. ÇESFÖ sosyal fobinin klinik görünümüne ili şkin bilgilerden yararlanarak kaçnulan durumlar ve edimler, sosyal anksiyete s ırasında ortaya ç ıkan fiziksel belirtiler ve bu s ıradaki dü şünceler hakk ında bilgi verecek maddelerden olu şturulmuştur. Sosyal fobiklerin en çok kaç ındığı edimler başkaların ın önünde konuşmak, yemek ve yazmak; en çok kaç ındıklan durumlarsa toplant ılar ve başkalanyla kar şılaşabileceği ortamlardır. Bu durumlarda en çok ortaya ç ıkan belirtiler çarp ıntı yüz kızarmas ı, titreme ve konu şmada teklemedir. En s ık yaşanan duygularsa s ıkıntı, utanma ve denetimi yitirmekten korkmad ır (33). Sosyal fobikler ba şka kişilerle etkile şimleri sıras ında normal kontrollere göre daha az olumlu ve daha çok olumsuz dü şünce bildirmektedirler (37). Beidel, yüksek sesle okuma s ı- ras ında sosyal fobik çocuklar ın nabız sayılarının normallerden daha çok artt ığını ve olumsuz dü şüncelerin ortaya ç ıktığını belirlemiştir (5). Ölçek sosyal fobinin bu çal ışmalarca ortaya konan bileşenlerine, bir başka deyi şle kaç ınma, olumsuz değerlendirilme korkusu ve fiziksel belirtiler olmak üzere üç temel alana ili şkin bilgi verebilmektedir. Ölçeğin değerlendirilmesinde toplam puan ın yanında bir belirtinin "daima" var olduğuna işaret eden "5" yanıtlanna dikkat etmek gerekir. Çocuklarda eri şkinlerden daha az görülüyor olsa da özgül tip sosyal fobi olgular ı bakım ından bu nokta önemlidir (t). Burada ortaya konan özellikleriyle ÇESFÖ çocuk ve ergenlerde sosyal fobi belirtilerinin ölçümünde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçt ır. Ölçe ğin özelliklerinin daha ayr ıntılı olarak belifienebilmesi için sonraki çalışmalarda yukar ıda an ılan alanlara ilişkin madde kürnelerinin birer alt ölçek olu şturup oluşturmadığının araştırılması ve de ğişik psikiyatrik bozukluklarda ölçe ğin ay ırdedici gücünün s ınanmas ı gerekmektedir. KAYNAKLAR 1.Albano AM, DiBartolo PM, Heimberg RG, et al: Children and adolescents: Assessment and treatment. Heimberger RG, Liebowitz MR, Hope DA, Schneier FR (eds). Social Phobia: Diagnosis, Assessment and Treatment. The Guilford Press, Newyork, p.21-40, American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Foundation edition. Washington DC, Anderson JC, Williams S, McGee R: DSM-111 disorders in preadolescent children. Arch Gen Psychiatry 44:69-76, Beidel DC: Psychophysiological assessment of anxious emotional states in children. J Abnorm Psychol 97:80-82, Beidel DC: Social Phobia and overanxious disorder in school age children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 30:545-52, Beidel DC, Turner SM: Comorbidity of test anxiety and other anxiety disorders in children. J Abnorm Child Psychol 16:275-87, Beidel DC, Turner SM, Cooley MR: Assessing reliable and clinically significant change in social phobia: Validity of the Social Phobia and Anxiety Inventory. Behav Res Ther 31:331-37, Beidel DC, Turner SM, Morris TL: A new inventory to assess childhood social phobia: The Social Phobia and Anxiety Inventory for Children. Psychological Assessment 7:73-79, Cox BJ, Swinson RP, Shaw BF: Value of the fear questionarre in differentiating agoraphobia and social phobia. Br J Psychiatry 159:842-45, Davidson JRT, Hughes DL, George LK, et al: The epidemiology of social phobia: fındings from the Duke Epidemiological Catchment Area Study. Psychol Med 23:709-18, Degonda M, Angst J: The Zurich study. XX. Social phobia and agoraphobia. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 243:95-102, Demir T, Eralp-Demir D, Uysal Ö: Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. 8. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Sapanca, Greist JH, Kobak KA, Jefferson JW, et al: The clinical interview. Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA, Schneier FR (eds). Social Phobia. Diagnosis, Assessment and Treatment. The Guilford Press, Newyork, p , Heckelman LR, Schneider FR: Diagnostic issues. Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA, Scheierer FR (eds). Social Phobia: Diagnosis, Assessment and Treatment. The Guilford Press, Newyork, p.3-20, Heimberg RG, Liebowitz MR: Issues in the design of trials for the evaluation of psychosocial treatments for social phobia. Int Clin Psychopharmacol 11 (Suppl 3):55-64, Johnson RL, Glass CR: Heterosocial anxiety and direction of attention in high school boys. Cognitive Therapy and Research 13:509-26, Kashani JH, Orvaschel H: A community study of anxiety in children and adolescents. Am J Psychiatry 147:313-18, La Greca AM, Stone WL: Social Anxiety Scale for Children- Revised: factor structure and concurrent validity. J Clin Child Psychol 22:17-27, La Greca AM, Dandes SK, Wick P, et al: Development of the Social Anxiety Scale for Children: Reliability and concurrent validity. J Clin Child Psychol 17:84-91, Last CG, Francis G, Strauss CC: Assessing fears in anxietydisordered children with the Revised Fear Survey Schedule for Children (FSSC-R). J Clin Child Psychol 18: , Magee WJ, Eaton WW, Wittchen H, et al: Agoraphobia, simple phobia, and social phobia in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 53: ,

8 Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeğinin Geçerlilik ve 22. McCathie H, Spence SH: What is the revised fear survey schedule for children measuring? Behav Res Ther 29: , McGee R, Feehan M, Williams S, et al: DSM-III disorders in a large sample of adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 29:611-19, McNeil DW, Ries BJ, Turk CL: Behavioral assessment: self report, physiology, and overt behavior. Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA, Schneier FR (eds). Social Phobia. Diagnosis, Assessment and Treatment. Guilford Press, Newyork, p , endick TH, King NJ: Origins of childhood fears: an evaluation of Rachman's theory of fear acquisition. Behav Res Ther 29:117-23, Öy B: Çocuklar için Depresyon Ölçe ğinin öğrenciler ve çocuk ruh sağlığı kliniğine başvuran çocuklarda uygulanmas ı. Yayımlanmamış Uzmanl ık Tezi, Ankara, Öy B: Çocuklar için Depresyon Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çal ışması. Türk Psikiyatri Dergisi 2:132-36, Özusta ŞH: Çocuklar için Dunımluk-Sürekli Kayg ı Envanteri uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çal ışması. Türk Psikoloji Dergisi 10:32-44, Pollard CA, Henderson JG: Four types of social phobia in a community sample. J Nerv Ment Dis 176:440-45, Rapee RM: Descriptive psychopathology of social phobia. Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA, Scheier FR (eds). Social Phobia. Diagnosis, Assessment and Treatment. The Guilford Press, Newyork, p.41-66, Savaşır I: Ölçek uyarlamas ındaki sorunlar ve baz ı çözüm yollan. Türk Psikoloji Dergisi 9:27-32, Schneier FR, Johnson J, Horning C, et al: Social Phobia: Comorbidity and morbidity in an epidemiological sample. Arch Gen Psychiatry 49:282-88, Solyom L, Ledwidge B, Solyom C: Delineating social phobia. Br J Psychiatry 149:464-70, Strauss CC, Lease CA, Kazdin AE, et al: Multimethod assessment of the social competence of children with anxiety disorders. J Clin Child Psychol 18:184-89, Tezbaşaran AA: Likert Tipi Ölçek Geli ştirme K ılavuzu. Türk Psikologlar Derneği Yay ınları, Ankara, Turner SM, Beidel DC: Some further comments on the measurement of social phobia. Behav Res Ther 26: , Turner SM, Beidel DC, Larkin KT: Situational determinants of social anxiety in clinic and nonclinic samples: physiological and cognitive correlates. J Consult Clin Psychol 54:523-27, Weissman MM, Bland RC, Canino GJ, et al: The crossnational epidemiology of social phobia: a preliminary report. Int Clin Psychopharmacol 11 (Suppl 3):9-14,