Glossary. Lügatçesi. of the European Convention on Human Rights. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi. English-Turkish Turkish-English

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Glossary. Lügatçesi. of the European Convention on Human Rights. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi. English-Turkish Turkish-English"

Transkript

1 COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE English-Turkish Turkish-English Glossary Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi of the European Convention on Human Rights Lügatçesi Ýngilizce-Türkçe Türkçe-Ýngilizce HRCAD 207

2

3 HRCAD (2006) 4 TR English-Turkish, Turkish-English Glossary of the European Convention on Human Rights Avrupa Ýnsan Haklari Sözleþmesi Lügatçesi Türkçe-Ýngilizce, Ýngilizce-Türkçe Human Rights Co-operation and Awareness Division Directorate General of Human Rights Council of Europe 2007

4

5 English-Turkish A abduction absence of a public hearing absence of right to compensation absentia [in] absolutely necessary absolute rights abuse of the right of petition access to court access to information access to relevant files accessibility acquittal at first instance action for damages actio popularis adequate facilities adequate time adjourn the case administrative detention administrative practice administrative proceedings admissibility criteria admissible/ility/decision admit (evidence) adoption of a judgment insan kaçýrma duruþmanýn alenî yapýlmamasý zararý tazmin hakkýnýn olmamasý absentia [in] mutlak biçimde zorunlu mutlak haklar dilekçe hakkýnýn kötüye kullanýlmasý mahkemeye eriþim bilgiye eriþim ilgili dosyalara eriþim eriþilebilirlik ilk derece mahkemesinde beraat uðranýlan zarar için dava açmak actio popularis yeterli kolaylýklar yeterli zaman davayý ertelemek idari tutukluluk idari uygulama idari davalar kabul edilirlik kriteri kabul edilir/lik/kararý (delil) kabul etmek (mahkemenin) bir kararý vermesi/kabulü adversarial trial/adversarial hearing after conviction age of criminal responsibility aim alienate allegation allowance alternative civil service appeal on a point of law appellant applicability applicable provisions application for release from detention apprehension arbitrariness arbitrary action arbitrary arrest/detention arbitrary deprivation of liberty arguable claim arrest arrest warrant assault asylum seeker award compensation/ damages taraflarýn hazýr olduðu duruþma mahkumiyet sonrasý cezaî sorumluluk yaþý amaç temlik iddia, itham, isnat tazminat alternatif sivil hizmet yasal bir sorun temelinde temyiz temyiz eden/temyize giden uygulanabilirlik uygulanabilir hükümler tutukluluðun sona ermesi için baþvuru tutuklama keyfî/haksýz eylem/iþlem keyfi hareket keyfi yakalama/tutuklama özgürlüðün keyfî biçimde kýsýtlanmasý (belli delillerle) savunulabilir iddia yakalama, tutuklama tutuklama emri saldýrý sýðýnma baþvurusu yapan tazminat vermek/tazminata hükmetmek

6 B-D ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY B bailiff bankruptcy biased bill of indictment binding judgment bringing before competent authority mübaþir iflas taraflý iddianame baðlayýcý karar yetkili makama sunmak bringing before competent legal authority brought promptly before judge or other officer authorised by law to exercise judicial power yetkili yasal makama sunmak derhal yargýç veya yargý yetkisi kullanmaya kanunen yetkili baþka bir memur önüne getirilmiþ/ çýkarýlmýþ C capital punishment case-law (=jurisprudence) cassation appeal causal link change religion or belief charged with criminal offence charges child born out of wedlock circumstances of the case civil proceedings civil rights and obligations civilian substitute service civil service claim coercion (administrative) collective complaint collective exercise of freedom of expression collective punishment common ground comparable situation compatibility with the Convention compensation competent court ölüm cezasý içtihat temyiz illiyet baðý din veya inanç deðiþtirmek suç ile itham edilmiþ masraflar evlilik dýþý doðmuþ çocuk dava konusu olayýn koþullarý hukuk davalarý medenî hak ve yükümlülükler (askerlik yerine) ikame sivil hizmet memuriyet dava etmek (idarî) baský toplu þikayet/toplu dava ifade özgürlüðünün toplu kullanýmý toplu ceza ortak zemin karþýlaþtýrýlabilir durum Sözleþme ye uygunluk tazminat yetkili mahkeme competent legal authority complaint compulsory compulsory labour concurring opinion conditional release conditions of detention confidentiality conscientious objection conscientious objector constitutional proceedings constitutionality continued detention continuing situation control of use of property conviction costs and expenses Court holds court of appeal criminal charge criminal offence criminal proceedings custody of children custody record custody suite yetkili yasal makam þikâyet/dava zorunlu angarya uyuþan/mutabýk görüþ þartlý tahliye tutukluluk koþullarý gizlilik vicdanî ret vicdanî retçi anayasal yargý anayasallýk devam eden tutukluluk süregiden durum mülkün kullanýmýnýn denetlenmesi mahkûmiyet masraf ve giderler Mahkeme, karar verir istinaf mahkemesi suç isnadý suç cezaî davalar çocuklarýn vesayeti nezarethane kayýt defteri nezarethane odasý D date of lodging of a complaint death penalty default interest defamation defence from unlawful violence þikâyet tarihi ölüm cezasý temerrüt faizi/gecikme faizi hakaret hukuka aykýrý þiddetten sakýnma/koru(n)ma defence through legal assistance defend in person degrading punishment degrading treatment adlî yardým yoluyla savunma bizzat veya vekilsiz savunma yapmak aþaðýlayýcý ceza aþaðýlayýcý muamele

7 ECHR: ENGLISH-TURKISH GLOSSARY D-E delays in payment of compensation for expropriation delays in the proceedings deliver a judgment democratic society demonstration denial of access to lawyer deprivation of liberty deprivation of possession deprivation of property derogable rights and freedoms derogation derogation in time of war or other public emergency destruction of possessions and home detention on remand determination kamulaþtýrma bedelinin ödenmesindeki gecikmeler yargýlama usulündeki gecikmeler hüküm vermek demokratik toplum gösteri avukata eriþimin reddi özgürlükten yoksun býrakmak malvarlýðýndan yoksun býrakmak mülkiyetten yoksun býrakmak sýnýrlanabilen hak ve özgürlükler önceden belirlenmiþ koþullar çerçevesinde bir hakkýn kullanýmýna getirilen geçici sýnýrlama savaþ zamanýnda veya diðer olaðanüstü hallerde önceden belirlenmiþ koþullar çerçevesinde bir hakkýn kullanýmýna getirilen geçici sýnýrlama eþyanýn ve evin tahribi tutukluluk mahkeme kararý diplomatic assurances directly imputable to the local authorities disability pension (enforced) disappearance disclosure of identity discrimination dismissal dismissal from civil service dismissal of appeal on points of law dispute dissemination dissenting opinion dissolution (of an association, political party, etc.) documentary evidence domestic legislation double jeopardy duties and responsibilities duty solicitor diplomatik güvence yerel makamlara doðrudan isnat edilebilir sakatlýk ödeneði/maluliyet ödeneði (mahkemece karar verilmiþ) gaiplik kimliðin ifþasý ayrýmcýlýk azil/iþten çýkarma memuriyetten çýkarma temyizin usulî açýdan reddi uyuþmazlýk/ihtilaf yayýlma/yayým karþý oy yazýsý/muhalefet þerhi fesih (þirketin, siyasi partinin vb.) yazýlý delil iç hukuk ayný suçtan ikinci kere mahkemeye çýkarýlmak/ ayný suçtan tekrar ceza kovuþturmasý yapýlmasý görevler ve sorumluluklar devletçe re sen atanan avukat E educational supervision effect lawful arrest effective access to a court effective domestic remedy effective remedy eðitici denetim hukuka uygun tutuklama yapmak mahkemeye etkili eriþim etkili iç hukuk yolu etkili yol examination of circumstances examination of witnesses examine the second set of proceedings excessive length of proceedings (olay) koþullarýnýn gözden geçirilmesi tanýklarýn sorgulanmasý ikinci davanýn incelenmesi davanýn ölçüsüz uzunluðu effectiveness of investigation into enforceable judicial decision enforcement proceedings elections by secret ballot equality before the law equality of arms equitable basis kovuþturmanýn etkililiði icraya konulabilir hukukî karar icra usulleri gizli oylamayla yapýlan seçimler kanun önünde eþitlik silahlarýn eþitliði hakkaniyet temeli exclusion of press exclusion of public execution exercise the jurisdiction exemption from exhaustion of domestic remedies basýnýn (duruþma salonundan) dýþarý çýkarýlmasý halkýn (duruþma salonundan) dýþarý çýkarýlmasý infaz yargýlama yetkisinin kullanýlmasý iç hukuk yollarýnýn tüketilmesinden muafiyet established by law yasa ile kurulmuþ exhaust domestic remedies iç hukuk yollarýný tüketmek

8 E-H ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY exhaustion of domestic remedies expel expiry of time-limit expropriation expulsion extend the detention on remand iç hukuk yollarýný tüketmekten muafiyet sýnýr dýþý etmek tanýnan sürenin dolmasý kamulaþtýrma / istimlak sýnýr dýþý etme tutukluluk hâlini uzatmak extent strictly required by situation extensive extradition extraterritorial jurisdiction durumun kesin biçimde gerektirdiði kapsam kapsamlý / þümullü (suçlunun) iade(si) bölge dýþý yargý yetkisi F fair hearing fairness of proceedings family life feeling of fear, anguish and inferiority final domestic decision forced evacuation forced labour forensic expert form/join trade unions foreseeability found a family free assistance of an interpreter free elections free legal assistance freedom of association freedom of conscience freedom of correspondence freedom of expression adil yargýlama yargýlamanýn adilliði aile hayatý korku, ýstýrap ve aþaðýlýk duygusu son iç hukuk kararý zorunlu tahliye angarya adlî uzman iþçi sendikasý kurmak/iþçi sendikasýna katýlmak öngörülebilirlik bir aile kurmak bir çevirmenin ücretsiz yardýmý serbest seçimler ücretsiz hukukî yardým örgütlenme özgürlüðü vicdan özgürlüðü haberleþme özgürlüðü ifade özgürlüðü freedom of movement freedom of opinion freedom of peaceful assembly freedom of religion freedom of the press freedom of thought freedom to choose a place of residence freedom to impart ideas freedom to impart information freedom to manifest religion freedom to receive ideas freedom to receive information friendly settlement fundamental freedoms fundamental values of a democratic society dolaþým özgürlüðü fikir özgürlüðü þiddet içermeyen nitelikte/ barýþçý toplantý özgürlüðü din özgürlüðü basýn özgürlüðü düþünce özgürlüðü ikametgâh seçme özgürlüðü fikirleri yayma özgürlüðü bilgiyi yayma özgürlüðü dinini açýða vurma özgürlüðü fikirleri alma özgürlüðü bilgi alma özgürlüðü dostane çözüm temel özgürlükler demokratik toplumun temel deðerleri G general interest general principles of international law general principles of law recognised by civilised nations grant applicant s claim genel menfaat uluslararasý hukukun genel ilkeleri hukukun medenî uluslarca kabul görmüþ genel ilkeleri baþvurucunun iddiasýný kabul etmek grant legal aid gross violations group of individuals guarantees to appear for trial hukukî yardým saðlamak aðýr ihlâller birey grubu mahkemeye çýkmak konusunda verilen garantiler H harassment has not sufficient means heavier penalty taciz elveriþli araçlardan yoksun daha aðýr ceza hinder the exercise of the right of petition holding facility dilekçe hakkýnýn uygulanmasýný engellemek tutma imkâný home mesken/bulunulan yer

9 ECHR: ENGLISH-TURKISH GLOSSARY H-L humiliating punishment aþaðýlayýcý ceza I ill-treatment of detainees/in custody illegal detention impartial tribunal impartiality of a judge imposition of fine imprisonment impunity imputability in accordance with law in force in the capacity of inability to secure compliance with the judgment inadmissibility inapplicability incitement to hatred and hostility indemnification independent tribunal individual tutuklulara/hapishanede kötü muamele yasadýþý tutuklama tarafsýz mahkeme bir yargýcýn tarafsýzlýðý para cezasý kesilmesi mahpusluk/hapse atma kiþisel dokunulmazlýk/ cezadan baðýþýklýk yüklenebilirlik hukuka uygun olarak yürürlükte sýfatý ile mahkeme kararýna uyulmasýný saðlayamamak kabul edilmezlik uygulanmazlýk kin ve düþmanlýða tahrik tazminat baðýmsýz mahkeme birey(sel) individual application/petition ineffectiveness of remedies information in detail information in language understood information on charge information on nature and cause of accusation information on reasons for arrest inhuman punishment inhuman treatment inter-state case interests of justice interests of members interests of society as a whole interference interim measure interrogation intimidation bireysel baþvuru/dilekçe kanun yollarýnýn etkisizliði ayrýntýlý bilgi anlaþýlan dilde bilgi suçlama hakkýnda bilgi suçlamanýn niteliði ve gerekçesi hakkýnda bilgi tutuklanma sebepleri hakkýnda bilgi insanlýk dýþý cezalandýrma insanlýk dýþý muamele devletler arasý baþvuru adaletin menfaati üyelerin menfaatleri bir bütün olarak toplumun menfaati müdahale ara önlem sorgu yýldýrmak/gözdaðý vermek J join trade unions joint opinion judge or other officer exercising judicial power judgments are essentially declaratory in nature judicial officer iþçi sendikalarýna üye olmak ortak görüþ yargýç veya yargý yetkisi kullanan baþka memur mahkeme kararlarý esasen bildiricidir (izharîdir) adlî memur judicial review jurisprudence just satisfaction justified by the public interest in a democratic society justify the interference juvenile delinquency yargý denetimi içtihat (= case-law) adil tazminat temelini demokratik bir toplumdaki kamu yararýnda bulan müdahaleyi haklý kýlmak çocuk suçlarý L lack of a public hearing lack of effective access to a tribunal lack of effective remedy/ investigation/oral hearing lack of promptness of information language which an accused understands açýk duruþma olmamasý bir mahkemeye etkili eriþimin olmamasý etkili hukuk yollarýnýn/ soruþturmanýn/sözlü duruþmanýn olmamasý bilginin yeterince hýzla yerine ulaþmamasý bir sanýðýn anladýðý dil lawful arrest or detention lawful order of a court lawful restrictions lawfulness of proceedings lawyer legal aid or assistance hukuka uygun yakalama veya tutuklama bir mahkemenin hukuka uygun emri hukuka uygun sýnýrlamalar yargýlamanýn hukuka uygunluðu hukukçu/avukat adlî yardým

10 L-N ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY legal obligation legality of detention legitimate aim legitimate purpose length of civil/criminal proceedings length of detention on remand length of pre-trial detention level of jurisdiction liability liable under the Convention liberty of movement liberty of person licensing of broadcasting, television and cinema enterprises hukukî yükümlülük tutuklamanýn hukukîliði meþrû hedef meþrû amaç hukuk/ceza yargýlamalarýnýn uzunluðu tutukluluðun uzunluðu yargýlama öncesi tutukluluðun uzunluðu yargý yetkisinin düzeyi sorumluluk Sözleþme çerçevesinde sorumlu hareket özgürlüðü kiþinin özgürlüðü televizyon ve sinema kuruluþlarýna yayýncýlýk ruhsatý vermek life life of the community life of the nation life sentence limitation on use of restrictions on rights limitations to protect democratic society limitations to protect the rights of others limited jurisdiction living instrument local needs and conditions lodge an application loss of property yaþam cemiyetin yaþamý ulusun yaþamý müebbet hapis cezasý haklarýn kullanýmýnýn kýsýtlanmasý demokratik toplumu koruma amaçlý kýsýtlamalar diðerlerinin haklarýný koruma amaçlý kýsýtlamalar sýnýrlý yargý yetkisi yaþayan hukukî araç yerel ihtiyaç ve koþullar bir baþvuru sunmak mülkiyet kaybý M make financial award maintaining the authority and impartiality of the judiciary manifestly ill-founded manifest religion or belief margin of appreciation material damage measures similar to expropriation media members of a minority group members of administration members of armed forces members of police memorial mental anguish/suffering malî (sonuç yaratan) hüküm vermek mahkemenin yetkesini/ saygýnlýðýný ve tarafsýzlýðýný korumak açýkca temelden yoksun din veya inanç açýklamak takdir payý maddi zarar kamulaþtýrmaya benzer önlemler medya bir azýnlýk grubu üyeleri idarenin mensuplarý silahlý kuvvetlerin mensuplarý polis teþkilatýnýn mensuplarý dilekçe manevi acý/elem merits of individual application/inter-state application merits of the complaint military service minimum degree of protection to which citizens are entitled under the rule of law in a democratic society minimum level of severity minority minors moderate physical punishment monitoring of prisoners correspondence/ telecommunications/ telephones moral damage morals bireysel/devletler arasý baþvurunun esasý þikayetin esasý askerlik hizmeti bir demokratik toplumda hukukun üstünlüðü ilkesi çerçevesinde vatandaþlarýn yararlandýðý asgari koruma düzeyi asgarî aðýrlýk/vehamet düzeyi azýnlýk küçükler fiziksel cezayý hafifletmek mahpuslarýn yazýþmalarýnýn denetlenmesi/telefon konuþmalarýnýn dinlenmesi manevî zarar ahlâk N narrow interpretation national authority dar yorumlama ulusal makam national law national minority ulusal hukuk ulusal azýnlýk national court ulusal mahkeme national origin ulusal köken

11 ECHR: ENGLISH-TURKISH GLOSSARY N-P national security nationalisation nature of punishment nature of interference ne bis in idem/non bis in idem principle necessary in a democratic society negative obligation negotiations non-derogable rights and freedoms non-enforcement non-exhaustion non-exhaustion of domestic remedies ulusal güvenlik kamulaþtýrma cezanýn niteliði müdahalenin niteliði ne bis in idem/non bis in idem ilkesi (ayný suçtan ) demokratik bir toplumda gerekli yapmama yükümü müzakere sýnýrlanamayan hak ve özgürlükler icra edilmez/icrasýz tüketilmemesi iç hukuk yollarýnýn tüketilmemesi non-official summary non-pecuniary damage normal civic obligations notification notification of a derogation null and void nulla poena sine lege nullum crimen sine lege resmî olmayan özet maddi olmayan zarar olaðan vatandaþlýk yükümlülükleri tebligat bir (hakkýn kullanýmýna getirilen geçici) sýnýrlamanýn tebliði hükümsüz / geçersiz/yok hükmünde nulla poena sine lege (kanunsuz ceza olmaz) nullum crimen sine lege (iþlenmesinden önce unsurlarý yasayla belirlenmiþ olmayan bir fiil suç sayýlmaz) non-governmental organisation sivil toplum kuruluþu O objective and reasonable justification obligation of performing military service obligation prescribed by law observance obtain attendance of witnesses of his own choosing nesnel ve makul gerekçe askerlik hizmetini yapma yükümü kanunda öngörülmüþ yüküm kanuna uymak tanýklarýn duruþmada hazýr bulunmasýný saðlamak kendi seçimiyle officer authorised by law to exercise judicial power Ombudsman oral hearing oral submission order release ordinary courts other status outstanding interest yargý yetkisi kullanmaya kanunla ehil kýlýnmýþ memur ombudsman sözlü duruþma sözlü savuma tahliye emri vermek olaðan mahkemeler sair durum vadesi gelen faiz P parental authority parents religious and philosophical convictions particular circumstances of the case particular level of severity peaceful assembly peaceful enjoyment of possessions pecuniary damage penalty ebeveynin çocuklarýnýn kiþiliðine ve mallarýna dair yetkisi/velâyet ebeveynin dinî ve felsefî inancý davanýn kendine özgü þartlarý þiddetin kayda deðer düzeyi asayiþi bozmayan toplantý mülkiyetin çekiºmesiz kullanýmý maddi tazminat ceza periodic review of the continuing lawfulness of detention permit for a demonstration persons of unsound mind physical integrity physical liberty and security physical punishment physical suffering plea of inadmissibility plot of land pluralism in education police surgeon sürmekte olan gözaltý durumunun hukuka uygunluðunun düzenli aralýklarla denetlenmesi bir gösteri için izin vermek temyiz kudreti olmayan kiþiler vücut bütünlüðü fizikî özgürlük ve güvenlik bedensel ceza bedensel eziyet kabul edilmezlik def i arsa parseli eðitimde çoðulculuk polis tabibi

12 P-Q ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY political activity siyasî etkinlik prompt judicial control hýzlý yargýsal kontrol political asylum political or other opinion political party political rights positive obligations possessions siyasî sýðýnma siyasî (veya diðer) görüþ siyasî parti siyasî haklar yapma yükümü/pozitif yükümlülükler mülkiyet prompt trial promptly promptly informed proof beyond reasonable doubt property hýzlý yargýlama hýzlý bir þekilde yeterince hýzlý tebellüð etmiþ/bilgilendirilmiþ makul þüphenin ötesinde kanýt mülkiyet power of attorney vekâletname proportionality ölçülülük power to overturn decision of the court practical and effective protection pre-trial detention preliminary objection/ investigation preparation of defence prescribed by law present-day conditions presidential pardon press pressing social need presumed paternity presumption of innocence prevent disorder üst mahkemenin davayý alt mahkemeye iade yetkisi elveriþli ve etkili koruma yargýlama öncesi tutukluluk ön itiraz/soruþturma savunmanýn hazýrlanmasý kanunla öngörülmüþ günün koþullarý devlet baþkaný affý basýn acil toplumsal gereksinim babalýk karinesi masumiyet karinesi kargaþayý önlemek proportionate to the legitimate aim pursued protection of health protection of juveniles protection of morals protection of private life of the parties protection of property protection of public order protection of the rights and freedoms of others protection of the reputation of others protection of the rights proved guilty according to law hedeflenen meþrû amaçla orantýlý saðlýðýn korunmasý çocuklarýn korunmasý ahlâkýn korunmasý taraflarýn özel hayatýnýn korunmasý mülkiyetin korunmasý kamu düzeninin korunmasý üçüncü kiþilerin hak ve özgürlüklerinin korunmasý üçüncü kiþilerin þöhretinin korunmasý haklarýn korunmasý kanuna göre ispatlanmýþ suçluluk prevent escape kaçýþý önlemek provided by law kanunda öngörülmüþ prevent unauthorised entry into country prevention of crime prevention of disorder prevention of spreading of infectious diseases preventive detention prima facie prisoner private life procedural defect procedural guarantees of review procedure prescribed by law prohibition of prohibition of abuse of rights prompt and detailed information ülkeye izinsiz giriþi önlemek suçun önlenmesi kargaþanýn önlenmesi bulaþýcý hastalýklarýn yayýlmasýnýn önlenmesi önleyici tutukluluk prima facie mahpus özel hayat usulî eksiklik temyizin usulî güvenceleri kanunca öngörülmüþ usul ( ) yasaðý haklarýn kötüye kullanýlmasý yasaðý hýzlý ve ayrýntýlý bilgi provisional measure psychiatric evidence public public authority public emergency public hearing public interest public judgment public opinion public order public safety public service publicity pursue pursue a legitimate aim geçici önlem psikiyatrik delil alenî, açýk resmi makam toplumsal bir aciliyet durumu kamuya açýk duruþma kamusal çýkar alenî yargýlama kamuoyu kamu düzeni kamu güvenliði kamu hizmeti aleniyet amaçlamak meþrû bir amacý hedeflemek Q qualified rights nitelikli haklar

13 ECHR: ENGLISH-TURKISH GLOSSARY Q-S quell riot or insurrection isyan veya ayaklanma bastýrmak R racial discrimination reasonable and objective justification reasonable intervals reasonable relationship of proportionality reasonable suspicion reasonable time reasonableness of pre-trial detention reasonably necessary to prevent fleeing reasonably necessary to prevent offence reasoning receive and impart information and ideas rectify the shortcomings redress referral to Grand Chamber refugee refusal regardless of frontiers reimbursement rejection of appeal release pending trial relevant domestic law relevant domestic practice religion religious community religious instructions religious practice remand remand in custody rendition reopen the proceedings ýrk temelinde ayrýmcýlýk makul ve nesnel gerekçe makul aralýklar makul ölçülülük iliþkisi makul þüphe makul süre yargýlama öncesindeki tutukluluðun makullüðü kaçmayý önlemek üzere gerekliliði makul olan suçu önlemek için oldukça gerekli muhakeme, akýl yürütme bilgi ve fikir alýþveriþi eksiklikleri gidermek tamir, ýslah Büyük Daire ye havale etmek mülteci red cevabý sýnýrlar gözönünde bulundurulmaksýzýn geri ödeme temyizin reddi tutuksuz yargýlanmak üzere tahliye etmek ilgili iç (ulusal) hukuk ilgili iç uygulama din dinî cemaat dinin gerekleri dinî uygulama/ibadet iade etmek tutuklu tutmak yorumlamak yargýlamanýn yenilenmesi reputation required by interests of justice residence respect for correspondence respect for family life respect for home respect for parents philosophical convictions respect for parents religious convictions respect for private life respondent state s jurisdiction and responsibility restitutio ad integrum restitution of property restriction on freedom of movement restrictive interpretation retrial retroactive application of criminal/civil law retroactivity reunion of family review by a court review of lawfulness of detention revision of an earlier judgment right of access to right of petition to right to individual application right to liberty/security rights of defence rule of law ruling on an equitable basis þöhret/ün/itibar Adalet yararýna gerekli ikametgah haberleþmeye saygý aile hayatýna saygý eve saygý ebeveynlerin felsefî inancýna saygý ebeveynlerin dinî inancýna saygý özel hayata saygý devletin yargý yetkisine ve sorumluluðuna saygý restitutio ad integrum (eski hale iade) mülkiyetin iadesi hareket özgürlüðüne iliþkin sýnýrlama dar yorum yeniden yargýlama ceza hukukunun/medenî hukukun geriye yürür uygulanmasý geriye yürüme aile birleþmesi bir mahkemenin temyizen incelemesi tutuklamanýn yasallýðýnýn gözden geçirilmesi önceki hükmün tashihi -e eriþim hakký -e dilekçe hakký bireysel baþvuru hakký özgürlük/güvenlik hakký savunma haklarý hukukun üstünlüðü hakkaniyet temelinde karar vermek S scheme for free legal aid ücretsiz hukukî yardým düzeni scope of court review temyiz incelemesinin kapsamý

14 S-V ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY secrecy of correspondence secret ballot secret surveillance secure fulfilment of obligation prescribed by law secure the payment of contributions or penalties security of person seizure of self-defence separate set of proceedings service exacted in case of emergency service of a military character servitude haberleþmenin gizliliði kapalý oylama gizli nezaret kanunun öngördüðü yükümlülüðün icrasýný saðlamak vergi veya cezalarýn ödenmesinin saðlanmasý kiþinin güvenliði -nýn haczi/-nýn müsaderesi meþrû müdafaa birbirinden baðýmsýz bir dizi kovuþturma acil durumda talep edilen hizmet askerî nitelikli hizmet kölelik sick leave six-month period/rule slavery social origin social security special circumstances speediness of review stand for election statute-barred strictly necessary strictly proportionate substitute service supplementary opinion surrender summon the witness hastalýk izni altý aylýk süre kuralý kölelik sosyal köken sosyal sigorta özel þartlar temyizin hýzlýlýðý seçimde aday olmak zamanaþýmýna uðramýþ kesin biçimde gerekli tam anlamýyla ölçülü ikame hizmet ek görüº teslim olmak tanýðý davet etmek T take proceedings taken alone taking of property tax penalty taxation territorial integrity testify at trial third party threat to applicant s life threat to the life of the nation kovuþturmayý devralmak müstakilen ele almak mülkiyetin elinden alýnmasý vergi cezasý vergilendirme ülke/toprak bütünlüðü duruþmada tanýklýk etmek müdahil taraf baþvurucunun hayatýna tehdit ulusun hayatýna tehdit time of emergency time when the act or omission committed torture torture in police custody transfer of the property treatment trial within a reasonable time tribunal established by law olaðanüstü hal fiilin iþlendiði veya ihmalin gerçekleþtiði an iþkence gözaltýnda yapýlan iþkence mülkiyetin devri davranýþ, muamele makul bir sürede yargýlama kanunla kurulmuþ mahkeme U unanimously unfairness of proceedings unidentified perpetrator uniform law universal suffrage unlawful detention oybirliðiyle kovuþturmanýn adaletsizliði kimliði belirlenmemiþ fail herkese þamil hukuk genel seçim hakký kanunsuz tutuklama unlawfulness unreasonably long (procedure) use of force/violence use of property kanunsuzluk makul olmayan derecede uzun (yargýlama) güç/þiddet kullanýmý mülkiyetin kullanýmý V values of a democratic society victim bir demokratik toplumun deðerleri maðdur violation vulnerability ihlâl savunmasýzlýk/ hassasiyet

15 ECHR: ENGLISH-TURKISH GLOSSARY W-W W waiver of the court fees war or other public emergency threatening the life of the nation withdrawal of parental rights without prejudice to the provisions of Article mahkeme masraflarýndan muafiyet ulusun hayatýný tehdit eden savaþ veya diðer genel olanaðanüstü hal velayet hakkýnýn elinden alýnmasý Madde nin hükümlerine halel getirmeksizin witness wording work required of detainee work required to be done during conditional release worship tanýk kanunun lafzý tutukludan istenen çalýþma þartlý salýverme süresince yapýlmasý istenen çalýþma ibadet

16 Türkçe-Ýngilizce A absentia [in] acil durumda talep edilen hizmet acil toplumsal gereksinim actio popularis açýk duruþma olmamasý açýkca temelden yoksun Adalet yararýna gerekli adaletin menfaati adil tazminat adil yargýlama adlî memur adlî uzman adlî yardým adlî yardým yoluyla savunma aðýr ihlâller ahlâk ahlâkýn korunmasý aile birleþmesi aile hayatý aile hayatýna saygý alenî yargýlama alenî, açýk aleniyet alternatif sivil hizmet altý aylýk süre kuralý amaç amaçlamak absentia [in] service exacted in case of emergency pressing social need actio popularis lack of a public hearing manifestly ill-founded required by interests of justice interests of justice just satisfaction fair hearing judicial officer forensic expert legal aid or assistance defence through legal assistance gross violations morals protection of morals reunion of family family life respect for family life public judgment public publicity alternative civil service six-month period/rule aim pursue anayasal yargý anayasallýk angarya angarya anlaþýlan dilde bilgi ara önlem arsa parseli asayiþi bozmayan toplantý asgarî aðýrlýk/vehamet düzeyi askerî nitelikli hizmet askerlik hizmeti askerlik hizmetini yapma yükümü (askerlik yerine) ikame sivil hizmet aþaðýlayýcý ceza aþaðýlayýcý ceza aþaðýlayýcý muamele avukata eriþimin reddi ayný suçtan ikinci kere mahkemeye çýkarýlmak/ayný suçtan tekrar ceza kovuþturmasý yapýlmasý ayrýmcýlýk ayrýntýlý bilgi azil/iþten çýkarma azýnlýk constitutional proceedings constitutionality compulsory labour forced labour information in language understood interim measure plot of land peaceful assembly minimum level of severity service of a military character military service obligation of performing military service civilian substitute service degrading punishment humiliating punishment degrading treatment denial of access to lawyer double jeopardy discrimination information in detail dismissal minority

17 AÝHS: LÜGATÇESÝ TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE B-Ç B babalýk karinesi baðlayýcý karar baðýmsýz mahkeme basýn basýn özgürlüðü basýnýn (duruþma salonundan) dýþarý çýkarýlmasý baþvurucunun hayatýna tehdit baþvurucunun iddiasýný kabul etmek bedensel ceza bedensel eziyet (belli delillerle) savunulabilir iddia bilgi alma özgürlüðü bilgi ve fikir alýþveriþi bilginin yeterince hýzla yerine ulaþmamasý bilgiye eriþim bilgiyi yayma özgürlüðü bir (hakkýn kullanýmýna getirilen geçici) sýnýrlamanýn tebliði bir aile kurmak bir azýnlýk grubu üyeleri bir baþvuru sunmak bir bütün olarak toplumun menfaati bir çevirmenin ücretsiz yardýmý presumed paternity binding judgment independent tribunal press freedom of the press exclusion of press threat to applicant s life grant applicant s claim physical punishment physical suffering arguable claim freedom to receive information receive and impart information and ideas lack of promptness of information access to information freedom to impart information notification of a derogation found a family members of a minority group lodge an application interests of society as a whole free assistance of an interpreter bir demokratik toplumda hukukun üstünlüðü ilkesi çerçevesinde vatandaþlarýn yararlandýðý asgari koruma düzeyi bir demokratik toplumun deðerleri bir gösteri için izin vermek bir mahkemenin hukuka uygun emri bir mahkemenin temyizen incelemesi bir mahkemeye etkili eriþimin olmamasý bir sanýðýn anladýðý dil bir yargýcýn tarafsýzlýðý birbirinden baðýmsýz bir dizi kovuþturma birey grubu birey(sel) bireysel baþvuru hakký bireysel baþvuru/dilekçe bireysel/devletler arasý baþvurunun esasý bizzat veya vekilsiz savunma yapmak bölge dýþý yargý yetkisi bulaþýcý hastalýklarýn yayýlmasýnýn önlenmesi Büyük Daire ye havale etmek minimum degree of protection to which citizens are entitled under the rule of law in a democratic society values of a democratic society permit for a demonstration lawful order of a court review by a court lack of effective access to a tribunal language which an accused understands impartiality of a judge separate set of proceedings group of individuals individual right to individual application individual application/ petition merits of individual application/inter-state application defend in person extraterritorial jurisdiction prevention of spreading of infectious diseases referral to Grand Chamber C cemiyetin yaþamý ceza ceza hukukunun/medenî hukukun geriye yürür uygulanmasý life of the community penalty retroactive application of criminal/civil law cezaî davalar cezaî sorumluluk yaþý cezanýn niteliði criminal proceedings age of criminal responsibility nature of punishment Ç çocuk suçlarý çocuklarýn korunmasý juvenile delinquency protection of juveniles çocuklarýn vesayeti custody of children

18 D-E AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE D daha aðýr ceza dar yorum dar yorumlama dava etmek dava konusu olayýn koþullarý davanýn kendine özgü þartlarý davanýn ölçüsüz uzunluðu davayý ertelemek davranýþ, muamele (delil) kabul etmek demokratik bir toplumda gerekli demokratik toplum demokratik toplumu koruma amaçlý kýsýtlamalar demokratik toplumun temel deðerleri derhal yargýç veya yargý yetkisi kullanmaya kanunen yetkili baþka bir memur önüne getirilmiþ/ çýkarýlmýþ devam eden tutukluluk devlet baþkaný affý devletçe re sen atanan avukat devletin yargý yetkisine ve sorumluluðuna saygý heavier penalty restrictive interpretation narrow interpretation claim circumstances of the case particular circumstances of the case excessive length of proceedings adjourn the case treatment admit (evidence) necessary in a democratic society democratic society limitations to protect democratic society fundamental values of a democratic society brought promptly before judge or other officer authorised by law to exercise judicial power continued detention presidential pardon duty solicitor respondent state s jurisdiction and responsibility devletler arasý baþvuru diðerlerinin haklarýný koruma amaçlý kýsýtlamalar dilekçe dilekçe hakkýnýn kötüye kullanýlmasý dilekçe hakkýnýn uygulanmasýný engellemek din din özgürlüðü din veya inanç açýklamak din veya inanç deðiþtirmek dinî cemaat dinî uygulama/ibadet dinin gerekleri dinini açýða vurma özgürlüðü diplomatik güvence dolaþým özgürlüðü dostane çözüm durumun kesin biçimde gerektirdiði kapsam duruþmada tanýklýk etmek duruþmanýn alenî yapýlmamasý düþünce özgürlüðü inter-state case limitations to protect the rights of others memorial abuse of the right of petition hinder the exercise of the right of petition religion freedom of religion manifest religion or belief change religion or belief religious community religious practice religious instructions freedom to manifest religion diplomatic assurances freedom of movement friendly settlement extent strictly required by situation testify at trial absence of a public hearing freedom of thought E -e dilekçe hakký right of petition to -e eriþim hakký right of access to ebeveynin çocuklarýnýn parental authority kiþiliðine ve mallarýna dair yetkisi/velâyet ebeveynin dinî ve felsefî inancý ebeveynlerin dinî inancýna saygý ebeveynlerin felsefî inancýna saygý eðitici denetim eðitimde çoðulculuk ek görüþ eksiklikleri gidermek parents religious and philosophical convictions respect for parents religious convictions respect for parents philosophical convictions educational supervision pluralism in education supplementary opinion rectify the shortcomings elveriþli araçlardan yoksun elveriþli ve etkili koruma eriþilebilirlik eþyanýn ve evin tahribi etkili hukuk yollarýnýn/ soruþturmanýn/sözlü duruþmanýn olmamasý etkili iç hukuk yolu etkili yol eve saygý evlilik dýþý doðmuþ çocuk has not sufficient means practical and effective protection accessibility destruction of possessions and home lack of effective remedy/ investigation/oral hearing effective domestic remedy effective remedy respect for home child born out of wedlock

19 AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE F-H F fesih (þirketin, siyasi partinin vb.) fiilin iþlendiði veya ihmalin gerçekleþtiði an fikir özgürlüðü dissolution (of an association, political party, etc.) time when the act or omission committed freedom of opinion fikirleri alma özgürlüðü fikirleri yayma özgürlüðü fizikî özgürlük ve güvenlik fiziksel cezayý hafifletmek freedom to receive ideas freedom to impart ideas physical liberty and security moderate physical punishment G geçici önlem genel menfaat genel seçim hakký geri ödeme geriye yürüme gizli nezaret provisional measure general interest universal suffrage reimbursement retroactivity secret surveillance gizlilik görevler ve sorumluluklar gösteri gözaltýnda yapýlan iþkence güç/þiddet kullanýmý günün koþullarý confidentiality duties and responsibilities demonstration torture in police custody use of force/violence present-day conditions gizli oylamayla yapýlan seçimler elections by secret ballot H haberleþme özgürlüðü haberleþmenin gizliliði haberleþmeye saygý hakaret hakkaniyet temeli hakkaniyet temelinde karar vermek haklarýn korunmasý haklarýn kötüye kullanýlmasý yasaðý haklarýn kullanýmýnýn kýsýtlanmasý halkýn (duruþma salonundan) dýþarý çýkarýlmasý hareket özgürlüðü hareket özgürlüðüne iliþkin sýnýrlama hastalýk izni hedeflenen meþrû amaçla orantýlý herkese þamil hukuk hýzlý bir þekilde hýzlý ve ayrýntýlý bilgi freedom of correspondence secrecy of correspondence respect for correspondence defamation equitable basis ruling on an equitable basis protection of the rights prohibition of abuse of rights limitation on use of restrictions on rights exclusion of public liberty of movement restriction on freedom of movement sick leave proportionate to the legitimate aim pursued uniform law promptly prompt and detailed information hýzlý yargýlama hýzlý yargýsal kontrol hukuk davalarý hukuk/ceza yargýlamalarýnýn uzunluðu hukuka aykýrý þiddetten sakýnma/koru(n)ma hukuka uygun olarak hukuka uygun sýnýrlamalar hukuka uygun tutuklama yapmak hukuka uygun yakalama veya tutuklama hukukçu/avukat hukukî yardým saðlamak hukukî yükümlülük hukukun medenî uluslarca kabul görmüþ genel ilkeleri hukukun üstünlüðü hüküm vermek hükümsüz / geçersiz/yok hükmünde prompt trial prompt judicial control civil proceedings length of civil/criminal proceedings defence from unlawful violence in accordance with law lawful restrictions effect lawful arrest lawful arrest or detention lawyer grant legal aid legal obligation general principles of law recognised by civilised nations rule of law deliver a judgment null and void

20 Ý-K AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE Ý iade etmek ibadet icra edilmez/icrasýz icra usulleri icraya konulabilir hukukî karar iç hukuk iç hukuk yollarýný tüketmek iç hukuk yollarýný tüketmekten muafiyet iç hukuk yollarýnýn tüketilmemesi iç hukuk yollarýnýn tüketilmesinden muafiyet içtihat içtihat idarenin mensuplarý (idarî) baský idari davalar idari tutukluluk idari uygulama iddia, itham, isnat iddianame ifade özgürlüðü ifade özgürlüðünün toplu kullanýmý remand worship non-enforcement enforcement proceedings enforceable judicial decision domestic legislation exhaust domestic remedies exhaustion of domestic remedies non-exhaustion of domestic remedies exemption from exhaustion of domestic remedies case-law (=jurisprudence) case-law, jurisprudence members of administration coercion (administrative) administrative proceedings administrative detention administrative practice allegation bill of indictment freedom of expression collective exercise of freedom of expression iflas ihlâl ikame hizmet ikametgah ikametgâh seçme özgürlüðü ikinci davanýn incelenmesi ilgili dosyalara eriþim ilgili iç (ulusal) hukuk ilgili iç uygulama ilk derece mahkemesinde beraat illiyet baðý infaz insan kaçýrma insanlýk dýþý cezalandýrma insanlýk dýþý muamele istinaf mahkemesi isyan veya ayaklanma bastýrmak iþçi sendikalarýna üye olmak iþçi sendikasý kurmak/iþçi sendikasýna katýlmak iþkence bankruptcy violation substitute service residence freedom to choose a place of residence examine the second set of proceedings access to relevant files relevant domestic law relevant domestic practice acquittal at first instance causal link execution abduction inhuman punishment inhuman treatment court of appeal quell riot or insurrection join trade unions form/join trade unions torture K kabul edilir/lik/kararý admissible/ility/decision kamuoyu public opinion kabul edilirlik kriteri admissibility criteria kamusal çýkar public interest kabul edilmezlik inadmissibility kamuya açýk duruþma public hearing kabul edilmezlik def i kaçmayý önlemek üzere gerekliliði makul olan kaçýþý önlemek kamu düzeni kamu düzeninin korunmasý kamu güvenliði kamu hizmeti kamulaþtýrma kamulaþtýrma/istimlak kamulaþtýrma bedelinin ödenmesindeki gecikmeler kamulaþtýrmaya benzer önlemler plea of inadmissibility reasonably necessary to prevent fleeing prevent escape public order protection of public order public safety public service nationalisation expropriation delays in payment of compensation for expropriation measures similar to expropriation kanun önünde eþitlik kanun yollarýnýn etkisizliði kanuna göre ispatlanmýþ suçluluk kanuna uymak kanunca öngörülmüþ usul kanunda öngörülmüþ kanunda öngörülmüþ yüküm kanunla kurulmuþ mahkeme kanunla öngörülmüþ kanunsuz tutuklama kanunsuzluk kanunun lafzý equality before the law ineffectiveness of remedies proved guilty according to law observance procedure prescribed by law provided by law obligation prescribed by law tribunal established by law prescribed by law unlawful detention unlawfulness wording

21 AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE K-M kanunun öngördüðü yükümlülüðün icrasýný saðlamak kapalý oylama kapsamlý / þümullü kargaþanýn önlenmesi kargaþayý önlemek karþý oy yazýsý/muhalefet þerhi karþýlaþtýrýlabilir durum kendi seçimiyle kesin biçimde gerekli keyfi hareket keyfi yakalama/tutuklama keyfî/haksýz eylem/iþlem kimliði belirlenmemiþ fail kimliðin ifþasý secure fulfilment of obligation prescribed by law secret ballot extensive prevention of disorder prevent disorder dissenting opinion comparable situation of his own choosing strictly necessary arbitrary action arbitrary arrest/detention arbitrariness unidentified perpetrator disclosure of identity kin ve düþmanlýða tahrik kiþinin güvenliði kiþinin özgürlüðü kiþisel dokunulmazlýk/cezadan baðýþýklýk korku, ýstýrap ve aþaðýlýk duygusu kovuþturmanýn adaletsizliði kovuþturmanýn etkililiði kovuþturmayý devralmak kölelik kölelik küçükler incitement to hatred and hostility security of person liberty of person impunity feeling of fear, anguish and inferiority unfairness of proceedings effectiveness of investigation into take proceedings servitude slavery minors M Madde nin hükümlerine halel getirmeksizin maddi olmayan zarar maddi tazminat maddi zarar maðdur mahkeme kararlarý esasen bildiricidir (izharîdir) mahkeme kararý mahkeme kararýna uyulmasýný saðlayamamak mahkeme masraflarýndan muafiyet Mahkeme, karar verir (mahkemece karar verilmiþ) gaiplik (mahkemenin) bir kararý vermesi/kabulü mahkemenin yetkesini/ saygýnlýðýný ve tarafsýzlýðýný korumak mahkemeye çýkmak konusunda verilen garantiler mahkemeye eriþim mahkemeye etkili eriþim mahkûmiyet mahkumiyet sonrasý mahpus without prejudice to the provisions of Article non-pecuniary damage pecuniary damage material damage victim judgments are essentially declaratory in nature determination inability to secure compliance with the judgment waiver of the court fees Court holds (enforced) disappearance adoption of a judgment maintaining the authority and impartiality of the judiciary guarantees to appear for trial access to court effective access to a court conviction after conviction prisoner mahpuslarýn yazýþmalarýnýn denetlenmesi/telefon konuþmalarýnýn dinlenmesi mahpusluk/hapse atma makul aralýklar makul bir sürede yargýlama makul olmayan derecede uzun (yargýlama) makul ölçülülük iliþkisi makul süre makul þüphe makul þüphenin ötesinde kanýt makul ve nesnel gerekçe malî (sonuç yaratan) hüküm vermek malvarlýðýndan yoksun býrakmak manevi acý/elem manevî zarar masraf ve giderler masraflar masumiyet karinesi medenî hak ve yükümlülükler medya memuriyet memuriyetten çýkarma monitoring of prisoners correspondence/ telecommunications/ telephones imprisonment reasonable intervals trial within a reasonable time unreasonably long (procedure) reasonable relationship of proportionality reasonable time reasonable suspicion proof beyond reasonable doubt reasonable and objective justification make financial award deprivation of possession mental anguish/suffering moral damage costs and expenses charges presumption of innocence civil rights and obligations media civil service dismissal from civil service

22 M-Ö AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE mesken/bulunulan yer meþrû amaç meþrû bir amacý hedeflemek meþrû hedef meþrû müdafaa muhakeme, akýl yürütme mutlak biçimde zorunlu mutlak haklar mübaþir müdahale müdahalenin niteliði müdahaleyi haklý kýlmak müdahil taraf müebbet hapis cezasý mülkiyet home legitimate purpose pursue a legitimate aim legitimate aim self-defence reasoning absolutely necessary absolute rights bailiff interference nature of interference justify the interference third party life sentence possessions mülkiyet mülkiyet kaybý mülkiyetin çekiºmesiz kullanýmý mülkiyetin devri mülkiyetin elinden alýnmasý mülkiyetin iadesi mülkiyetin korunmasý mülkiyetin kullanýmý mülkiyetten yoksun býrakmak mülkün kullanýmýnýn denetlenmesi mülteci müstakilen ele almak müzakere property loss of property peaceful enjoyment of possessions transfer of the property taking of property restitution of property protection of property use of property deprivation of property control of use of property refugee taken alone negotiations N ne bis in idem/non bis in idem ilkesi (ayný suçtan ) nesnel ve makul gerekçe nezarethane kayýt defteri nezarethane odasý nitelikli haklar ne bis in idem/non bis in idem principle objective and reasonable justification custody record custody suite qualified rights -nýn haczi/-nýn müsaderesi nulla poena sine lege (kanunsuz ceza olmaz) nullum crimen sine lege (iþlenmesinden önce unsurlarý yasayla belirlenmiþ olmayan bir fiil suç sayýlmaz) seizure of nulla poena sine lege nullum crimen sine lege O olaðan mahkemeler olaðan vatandaþlýk yükümlülükleri olaðanüstü hal (olay) koþullarýnýn gözden geçirilmesi ordinary courts normal civic obligations time of emergency examination of circumstances ombudsman ortak görüþ ortak zemin oybirliðiyle Ombudsman joint opinion common ground unanimously Ö ölçülülük ölüm cezasý ölüm cezasý ön itiraz/soruþturma önceden belirlenmiþ koþullar çerçevesinde bir hakkýn kullanýmýna getirilen geçici sýnýrlama önceki hükmün tashihi öngörülebilirlik proportionality capital punishment death penalty preliminary objection/ investigation derogation revision of an earlier judgment foreseeability önleyici tutukluluk örgütlenme özgürlüðü özel hayat özel hayata saygý özel þartlar özgürlüðün keyfî biçimde kýsýtlanmasý özgürlük/güvenlik hakký özgürlükten yoksun býrakmak preventive detention freedom of association private life respect for private life special circumstances arbitrary deprivation of liberty right to liberty/security deprivation of liberty

23 AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE P-S P para cezasý kesilmesi polis tabibi polis teþkilatýnýn mensuplarý imposition of fine police surgeon members of police prima facie psikiyatrik delil prima facie psychiatric evidence R red cevabý resmi makam resmî olmayan özet refusal public authority non-official summary restitutio ad integrum (eski hale iade) restitutio ad integrum S saðlýðýn korunmasý protection of health sair durum other status sakatlýk ödeneði/maluliyet disability pension ödeneði saldýrý assault savaþ zamanýnda veya diðer derogation in time of war olaðanüstü hallerde or other public emergency önceden belirlenmiþ koþullar çerçevesinde bir hakkýn kullanýmýna getirilen geçici sýnýrlama savunma haklarý savunmanýn hazýrlanmasý savunmasýzlýk/ hassasiyet seçimde aday olmak serbest seçimler silahlarýn eþitliði silahlý kuvvetlerin mensuplarý sivil toplum kuruluþu siyasî (veya diðer) görüþ siyasî etkinlik siyasî haklar siyasî parti siyasî sýðýnma sýðýnma baþvurusu yapan sýfatý ile sýnýr dýþý etme sýnýr dýþý etmek sýnýrlanabilen hak ve özgürlükler sýnýrlanamayan hak ve özgürlükler rights of defence preparation of defence vulnerability stand for election free elections equality of arms members of armed forces non-governmental organisation political or other opinion political activity political rights political party political asylum asylum seeker in the capacity of expulsion expel derogable rights and freedoms non-derogable rights and freedoms sýnýrlar gözönünde bulundurulmaksýzýn sýnýrlý yargý yetkisi son iç hukuk kararý sorgu sorumluluk sosyal köken sosyal sigorta Sözleþme çerçevesinde sorumlu Sözleþme ye uygunluk sözlü duruþma sözlü savuma suç suç ile itham edilmiþ suç isnadý suçlama hakkýnda bilgi suçlamanýn niteliði ve gerekçesi hakkýnda bilgi (suçlunun) iade(si) suçu önlemek için oldukça gerekli suçun önlenmesi süregiden durum sürmekte olan gözaltý durumunun hukuka uygunluðunun düzenli aralýklarla denetlenmesi regardless of frontiers limited jurisdiction final domestic decision interrogation liability social origin social security liable under the Convention compatibility with the Convention oral hearing oral submission criminal offence charged with criminal offence criminal charge information on charge information on nature and cause of accusation extradition reasonably necessary to prevent offence prevention of crime continuing situation periodic review of the continuing lawfulness of detention

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ GENERAL LEGAL TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE KONU ALANI NO (*) AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231 açık arttırma public sale 1206 açık deniz devriyesi

Detaylı

BMMYK İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ. Ağõr bir suçtan sabõka kaydõ olan mülteci Refugee with a heavy penal record

BMMYK İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ. Ağõr bir suçtan sabõka kaydõ olan mülteci Refugee with a heavy penal record BMMYK İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acil durum Emergency Acil Durum Mevzuatõ Emergency legislation Acil durum sõğõnağõ Emergency shelter Acil durum yardõm talebi Emergency appeal Acil durum yardõmõ Emergency

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları Serkan Cengiz Fahrettin Demirağ Teoman Ergül Jeremy McBride Durmuş Tezcan TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ I Bu kitapta yer

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ/NEU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Editör/ Editor: Aykut Polatoğlu Yardımcı Editör/Assistant Editor: Ali Dayıoğlu Yazı Kurulu/Editorial Board Ali Dayıoğlu Fehiman Eminer Ahmet Ertugan

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y l: 1, Say : 2 Bu kitaba iliflkin olarak Fikir ve Sanat Eseri Kanunu ndan do an haklar sakl d r. Bu kitapta

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

TURKISH CRIMINAL PROCEDURE CODE C E Z A M U H A K E M E S İ K A N U N U

TURKISH CRIMINAL PROCEDURE CODE C E Z A M U H A K E M E S İ K A N U N U ii iii TURKISH CRIMINAL PROCEDURE CODE C E Z A M U H A K E M E S İ K A N U N U İstanbul, 2009 iv v Yay n No : 2081 Hukuk Dizisi : 975 1. Bask Ocak 2009 STANBUL ISBN 978-975 -295-979 - 8 C o p y r i g h

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed 32 U.S.T. 3111 TURKEY Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111 June 7, 1979, Date-Signed January 1, 1981, Date-In-Force STATUS: [*1] Treaty signed at Ankara June 7,

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

Hakkımda... 3. Hukuk Çevirisi Nedir?...5. Hukuk Çevirisinde Hangi Tür Belgeler Çevrilmektedir?...5. Hukuk Çevirisinde Karşılaşılan Zorluklar.

Hakkımda... 3. Hukuk Çevirisi Nedir?...5. Hukuk Çevirisinde Hangi Tür Belgeler Çevrilmektedir?...5. Hukuk Çevirisinde Karşılaşılan Zorluklar. İçindekiler Hakkımda..... 3 Önsöz 4 Hukuk Çevirisi Nedir?...5 Hukuk Çevirisinde Hangi Tür Belgeler Çevrilmektedir?...5 Hukuk Çevirisinde Karşılaşılan Zorluklar.6 Hukuk Çevirisinde Tercümanların Yaptıkları

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 130 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 130 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 130 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI İDARİ YARGIYLA İLGİLİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR

Detaylı

AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10. Maddesine Ýliþkin Ýçtihat Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý Genel Müdürlüðü Fransýzcadan Çeviren : Prof. Dr. Durmuþ TEZCAN DEÜ Hukuk Fakültesi

Detaylı

KARAR İNCELEMESİ / CASE ANALYSIS

KARAR İNCELEMESİ / CASE ANALYSIS KARAR İNCELEMESİ / CASE ANALYSIS Kemal BAŞLAR Kararlar (1) Cape Maleas Davası, Yargıtay 8. Ceza Dairesi, E. 1992/3846, K. 1992/7568, K.T. 3.6.1992 Konu: Özet: Anahtar Kelimeler Derleyen (2) Case of Islamic

Detaylı

T.C. 1 J Resmî Gazete. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. 1 J Resmî Gazete. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. 1 J Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ Sayı

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 132 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 132 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 132 MAKALELER ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) Ankara, Ekim 2003 ISBN xxx-xx-xxxx-x A V R U P A B İ R L İ Ğ İ T E M E L T E R İ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü Her Hakkı

Detaylı

www.uluslararasisempozyum.com

www.uluslararasisempozyum.com Yayına Hazırlayan ADALET YAYINEVİ Cihan Sokak No: 16/B Sıhhiye/Ankara Tel : (0 312) 231 17 00-231 17 94 adalet.com.tr adaletyayinevi.com Tasarım Aytaç Sertel 1. Baskı ISBN 978 605 146 532 6 Yayın No 1549

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SECRETARIAT GENERAL FOR THE EUROPEAN UNION AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION TERMS (ENGLISH-TURKISH) Ankara,

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce - Türkçe) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS (English - Turkish) Ankara, Aralık 2003 Ankara, December 2003 ISBN 975-19-3520-2 A V R U P A B İ R

Detaylı

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW DR. MEHMET BEDİİ KAYA THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW Türk İnternet Hukukunda Güncel Gelişmeler 1. INTRODUCTION HE USAGE OF THE INTERNET IN TURKEY IS INCREASING RAPidly. In conjunction

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 14 Ekim 1985 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 14 Ekim 1985 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlenriiçin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1985 PAZARTESİ Sayı: 18898

Detaylı

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S Her Hakkı Saklıdır (All rights reserved) Parayla Satılmaz (Free

Detaylı

26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl)

26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl) 26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Sözleşme Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların

Detaylı

Report on PRIVATE DETECTIVES, prepared by the legal services of CORPORACION DETECTIVES.

Report on PRIVATE DETECTIVES, prepared by the legal services of CORPORACION DETECTIVES. 1/12 Report on PRIVATE DETECTIVES, prepared by the legal services of CORPORACION DETECTIVES. İspanya Dedektifler Derneği (CORPORACION DETECTIVES) hukuk departmanı tarafından hazırlanan ÖZEL DEDEKTİFLİK

Detaylı

Ders Kodu Sınıf Ders Adı Kredi AKTS

Ders Kodu Sınıf Ders Adı Kredi AKTS Ders Kodu Sınıf Ders Adı Kredi AKTS MUİ-100 1 Hukuk Başlangıcı 3 7 AYH-100 1 Anayasa Hukuku 4 10 MAH-100 1 İktisat 2 7 MEH-100 1 Medeni Hukuk 4 12 HUT-100 1 Roma Hukuku 3 7 GKH-100 1 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

25-26 Mayıs 2015. Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü

25-26 Mayıs 2015. Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü 25-26 Mayıs 2015 Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü Çalıştay Programı 25 Mayıs 2015 14.00-20.00 İntikal ve Kayıt İşlemleri 26 Mayıs 2015 09.30-11.00 Açılış M. Emin Arat, Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Detaylı