Glossary. Lügatçesi. of the European Convention on Human Rights. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi. English-Turkish Turkish-English

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Glossary. Lügatçesi. of the European Convention on Human Rights. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi. English-Turkish Turkish-English"

Transkript

1 COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE English-Turkish Turkish-English Glossary Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi of the European Convention on Human Rights Lügatçesi Ýngilizce-Türkçe Türkçe-Ýngilizce HRCAD 207

2

3 HRCAD (2006) 4 TR English-Turkish, Turkish-English Glossary of the European Convention on Human Rights Avrupa Ýnsan Haklari Sözleþmesi Lügatçesi Türkçe-Ýngilizce, Ýngilizce-Türkçe Human Rights Co-operation and Awareness Division Directorate General of Human Rights Council of Europe 2007

4

5 English-Turkish A abduction absence of a public hearing absence of right to compensation absentia [in] absolutely necessary absolute rights abuse of the right of petition access to court access to information access to relevant files accessibility acquittal at first instance action for damages actio popularis adequate facilities adequate time adjourn the case administrative detention administrative practice administrative proceedings admissibility criteria admissible/ility/decision admit (evidence) adoption of a judgment insan kaçýrma duruþmanýn alenî yapýlmamasý zararý tazmin hakkýnýn olmamasý absentia [in] mutlak biçimde zorunlu mutlak haklar dilekçe hakkýnýn kötüye kullanýlmasý mahkemeye eriþim bilgiye eriþim ilgili dosyalara eriþim eriþilebilirlik ilk derece mahkemesinde beraat uðranýlan zarar için dava açmak actio popularis yeterli kolaylýklar yeterli zaman davayý ertelemek idari tutukluluk idari uygulama idari davalar kabul edilirlik kriteri kabul edilir/lik/kararý (delil) kabul etmek (mahkemenin) bir kararý vermesi/kabulü adversarial trial/adversarial hearing after conviction age of criminal responsibility aim alienate allegation allowance alternative civil service appeal on a point of law appellant applicability applicable provisions application for release from detention apprehension arbitrariness arbitrary action arbitrary arrest/detention arbitrary deprivation of liberty arguable claim arrest arrest warrant assault asylum seeker award compensation/ damages taraflarýn hazýr olduðu duruþma mahkumiyet sonrasý cezaî sorumluluk yaþý amaç temlik iddia, itham, isnat tazminat alternatif sivil hizmet yasal bir sorun temelinde temyiz temyiz eden/temyize giden uygulanabilirlik uygulanabilir hükümler tutukluluðun sona ermesi için baþvuru tutuklama keyfî/haksýz eylem/iþlem keyfi hareket keyfi yakalama/tutuklama özgürlüðün keyfî biçimde kýsýtlanmasý (belli delillerle) savunulabilir iddia yakalama, tutuklama tutuklama emri saldýrý sýðýnma baþvurusu yapan tazminat vermek/tazminata hükmetmek

6 B-D ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY B bailiff bankruptcy biased bill of indictment binding judgment bringing before competent authority mübaþir iflas taraflý iddianame baðlayýcý karar yetkili makama sunmak bringing before competent legal authority brought promptly before judge or other officer authorised by law to exercise judicial power yetkili yasal makama sunmak derhal yargýç veya yargý yetkisi kullanmaya kanunen yetkili baþka bir memur önüne getirilmiþ/ çýkarýlmýþ C capital punishment case-law (=jurisprudence) cassation appeal causal link change religion or belief charged with criminal offence charges child born out of wedlock circumstances of the case civil proceedings civil rights and obligations civilian substitute service civil service claim coercion (administrative) collective complaint collective exercise of freedom of expression collective punishment common ground comparable situation compatibility with the Convention compensation competent court ölüm cezasý içtihat temyiz illiyet baðý din veya inanç deðiþtirmek suç ile itham edilmiþ masraflar evlilik dýþý doðmuþ çocuk dava konusu olayýn koþullarý hukuk davalarý medenî hak ve yükümlülükler (askerlik yerine) ikame sivil hizmet memuriyet dava etmek (idarî) baský toplu þikayet/toplu dava ifade özgürlüðünün toplu kullanýmý toplu ceza ortak zemin karþýlaþtýrýlabilir durum Sözleþme ye uygunluk tazminat yetkili mahkeme competent legal authority complaint compulsory compulsory labour concurring opinion conditional release conditions of detention confidentiality conscientious objection conscientious objector constitutional proceedings constitutionality continued detention continuing situation control of use of property conviction costs and expenses Court holds court of appeal criminal charge criminal offence criminal proceedings custody of children custody record custody suite yetkili yasal makam þikâyet/dava zorunlu angarya uyuþan/mutabýk görüþ þartlý tahliye tutukluluk koþullarý gizlilik vicdanî ret vicdanî retçi anayasal yargý anayasallýk devam eden tutukluluk süregiden durum mülkün kullanýmýnýn denetlenmesi mahkûmiyet masraf ve giderler Mahkeme, karar verir istinaf mahkemesi suç isnadý suç cezaî davalar çocuklarýn vesayeti nezarethane kayýt defteri nezarethane odasý D date of lodging of a complaint death penalty default interest defamation defence from unlawful violence þikâyet tarihi ölüm cezasý temerrüt faizi/gecikme faizi hakaret hukuka aykýrý þiddetten sakýnma/koru(n)ma defence through legal assistance defend in person degrading punishment degrading treatment adlî yardým yoluyla savunma bizzat veya vekilsiz savunma yapmak aþaðýlayýcý ceza aþaðýlayýcý muamele

7 ECHR: ENGLISH-TURKISH GLOSSARY D-E delays in payment of compensation for expropriation delays in the proceedings deliver a judgment democratic society demonstration denial of access to lawyer deprivation of liberty deprivation of possession deprivation of property derogable rights and freedoms derogation derogation in time of war or other public emergency destruction of possessions and home detention on remand determination kamulaþtýrma bedelinin ödenmesindeki gecikmeler yargýlama usulündeki gecikmeler hüküm vermek demokratik toplum gösteri avukata eriþimin reddi özgürlükten yoksun býrakmak malvarlýðýndan yoksun býrakmak mülkiyetten yoksun býrakmak sýnýrlanabilen hak ve özgürlükler önceden belirlenmiþ koþullar çerçevesinde bir hakkýn kullanýmýna getirilen geçici sýnýrlama savaþ zamanýnda veya diðer olaðanüstü hallerde önceden belirlenmiþ koþullar çerçevesinde bir hakkýn kullanýmýna getirilen geçici sýnýrlama eþyanýn ve evin tahribi tutukluluk mahkeme kararý diplomatic assurances directly imputable to the local authorities disability pension (enforced) disappearance disclosure of identity discrimination dismissal dismissal from civil service dismissal of appeal on points of law dispute dissemination dissenting opinion dissolution (of an association, political party, etc.) documentary evidence domestic legislation double jeopardy duties and responsibilities duty solicitor diplomatik güvence yerel makamlara doðrudan isnat edilebilir sakatlýk ödeneði/maluliyet ödeneði (mahkemece karar verilmiþ) gaiplik kimliðin ifþasý ayrýmcýlýk azil/iþten çýkarma memuriyetten çýkarma temyizin usulî açýdan reddi uyuþmazlýk/ihtilaf yayýlma/yayým karþý oy yazýsý/muhalefet þerhi fesih (þirketin, siyasi partinin vb.) yazýlý delil iç hukuk ayný suçtan ikinci kere mahkemeye çýkarýlmak/ ayný suçtan tekrar ceza kovuþturmasý yapýlmasý görevler ve sorumluluklar devletçe re sen atanan avukat E educational supervision effect lawful arrest effective access to a court effective domestic remedy effective remedy eðitici denetim hukuka uygun tutuklama yapmak mahkemeye etkili eriþim etkili iç hukuk yolu etkili yol examination of circumstances examination of witnesses examine the second set of proceedings excessive length of proceedings (olay) koþullarýnýn gözden geçirilmesi tanýklarýn sorgulanmasý ikinci davanýn incelenmesi davanýn ölçüsüz uzunluðu effectiveness of investigation into enforceable judicial decision enforcement proceedings elections by secret ballot equality before the law equality of arms equitable basis kovuþturmanýn etkililiði icraya konulabilir hukukî karar icra usulleri gizli oylamayla yapýlan seçimler kanun önünde eþitlik silahlarýn eþitliði hakkaniyet temeli exclusion of press exclusion of public execution exercise the jurisdiction exemption from exhaustion of domestic remedies basýnýn (duruþma salonundan) dýþarý çýkarýlmasý halkýn (duruþma salonundan) dýþarý çýkarýlmasý infaz yargýlama yetkisinin kullanýlmasý iç hukuk yollarýnýn tüketilmesinden muafiyet established by law yasa ile kurulmuþ exhaust domestic remedies iç hukuk yollarýný tüketmek

8 E-H ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY exhaustion of domestic remedies expel expiry of time-limit expropriation expulsion extend the detention on remand iç hukuk yollarýný tüketmekten muafiyet sýnýr dýþý etmek tanýnan sürenin dolmasý kamulaþtýrma / istimlak sýnýr dýþý etme tutukluluk hâlini uzatmak extent strictly required by situation extensive extradition extraterritorial jurisdiction durumun kesin biçimde gerektirdiði kapsam kapsamlý / þümullü (suçlunun) iade(si) bölge dýþý yargý yetkisi F fair hearing fairness of proceedings family life feeling of fear, anguish and inferiority final domestic decision forced evacuation forced labour forensic expert form/join trade unions foreseeability found a family free assistance of an interpreter free elections free legal assistance freedom of association freedom of conscience freedom of correspondence freedom of expression adil yargýlama yargýlamanýn adilliði aile hayatý korku, ýstýrap ve aþaðýlýk duygusu son iç hukuk kararý zorunlu tahliye angarya adlî uzman iþçi sendikasý kurmak/iþçi sendikasýna katýlmak öngörülebilirlik bir aile kurmak bir çevirmenin ücretsiz yardýmý serbest seçimler ücretsiz hukukî yardým örgütlenme özgürlüðü vicdan özgürlüðü haberleþme özgürlüðü ifade özgürlüðü freedom of movement freedom of opinion freedom of peaceful assembly freedom of religion freedom of the press freedom of thought freedom to choose a place of residence freedom to impart ideas freedom to impart information freedom to manifest religion freedom to receive ideas freedom to receive information friendly settlement fundamental freedoms fundamental values of a democratic society dolaþým özgürlüðü fikir özgürlüðü þiddet içermeyen nitelikte/ barýþçý toplantý özgürlüðü din özgürlüðü basýn özgürlüðü düþünce özgürlüðü ikametgâh seçme özgürlüðü fikirleri yayma özgürlüðü bilgiyi yayma özgürlüðü dinini açýða vurma özgürlüðü fikirleri alma özgürlüðü bilgi alma özgürlüðü dostane çözüm temel özgürlükler demokratik toplumun temel deðerleri G general interest general principles of international law general principles of law recognised by civilised nations grant applicant s claim genel menfaat uluslararasý hukukun genel ilkeleri hukukun medenî uluslarca kabul görmüþ genel ilkeleri baþvurucunun iddiasýný kabul etmek grant legal aid gross violations group of individuals guarantees to appear for trial hukukî yardým saðlamak aðýr ihlâller birey grubu mahkemeye çýkmak konusunda verilen garantiler H harassment has not sufficient means heavier penalty taciz elveriþli araçlardan yoksun daha aðýr ceza hinder the exercise of the right of petition holding facility dilekçe hakkýnýn uygulanmasýný engellemek tutma imkâný home mesken/bulunulan yer

9 ECHR: ENGLISH-TURKISH GLOSSARY H-L humiliating punishment aþaðýlayýcý ceza I ill-treatment of detainees/in custody illegal detention impartial tribunal impartiality of a judge imposition of fine imprisonment impunity imputability in accordance with law in force in the capacity of inability to secure compliance with the judgment inadmissibility inapplicability incitement to hatred and hostility indemnification independent tribunal individual tutuklulara/hapishanede kötü muamele yasadýþý tutuklama tarafsýz mahkeme bir yargýcýn tarafsýzlýðý para cezasý kesilmesi mahpusluk/hapse atma kiþisel dokunulmazlýk/ cezadan baðýþýklýk yüklenebilirlik hukuka uygun olarak yürürlükte sýfatý ile mahkeme kararýna uyulmasýný saðlayamamak kabul edilmezlik uygulanmazlýk kin ve düþmanlýða tahrik tazminat baðýmsýz mahkeme birey(sel) individual application/petition ineffectiveness of remedies information in detail information in language understood information on charge information on nature and cause of accusation information on reasons for arrest inhuman punishment inhuman treatment inter-state case interests of justice interests of members interests of society as a whole interference interim measure interrogation intimidation bireysel baþvuru/dilekçe kanun yollarýnýn etkisizliði ayrýntýlý bilgi anlaþýlan dilde bilgi suçlama hakkýnda bilgi suçlamanýn niteliði ve gerekçesi hakkýnda bilgi tutuklanma sebepleri hakkýnda bilgi insanlýk dýþý cezalandýrma insanlýk dýþý muamele devletler arasý baþvuru adaletin menfaati üyelerin menfaatleri bir bütün olarak toplumun menfaati müdahale ara önlem sorgu yýldýrmak/gözdaðý vermek J join trade unions joint opinion judge or other officer exercising judicial power judgments are essentially declaratory in nature judicial officer iþçi sendikalarýna üye olmak ortak görüþ yargýç veya yargý yetkisi kullanan baþka memur mahkeme kararlarý esasen bildiricidir (izharîdir) adlî memur judicial review jurisprudence just satisfaction justified by the public interest in a democratic society justify the interference juvenile delinquency yargý denetimi içtihat (= case-law) adil tazminat temelini demokratik bir toplumdaki kamu yararýnda bulan müdahaleyi haklý kýlmak çocuk suçlarý L lack of a public hearing lack of effective access to a tribunal lack of effective remedy/ investigation/oral hearing lack of promptness of information language which an accused understands açýk duruþma olmamasý bir mahkemeye etkili eriþimin olmamasý etkili hukuk yollarýnýn/ soruþturmanýn/sözlü duruþmanýn olmamasý bilginin yeterince hýzla yerine ulaþmamasý bir sanýðýn anladýðý dil lawful arrest or detention lawful order of a court lawful restrictions lawfulness of proceedings lawyer legal aid or assistance hukuka uygun yakalama veya tutuklama bir mahkemenin hukuka uygun emri hukuka uygun sýnýrlamalar yargýlamanýn hukuka uygunluðu hukukçu/avukat adlî yardým

10 L-N ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY legal obligation legality of detention legitimate aim legitimate purpose length of civil/criminal proceedings length of detention on remand length of pre-trial detention level of jurisdiction liability liable under the Convention liberty of movement liberty of person licensing of broadcasting, television and cinema enterprises hukukî yükümlülük tutuklamanýn hukukîliði meþrû hedef meþrû amaç hukuk/ceza yargýlamalarýnýn uzunluðu tutukluluðun uzunluðu yargýlama öncesi tutukluluðun uzunluðu yargý yetkisinin düzeyi sorumluluk Sözleþme çerçevesinde sorumlu hareket özgürlüðü kiþinin özgürlüðü televizyon ve sinema kuruluþlarýna yayýncýlýk ruhsatý vermek life life of the community life of the nation life sentence limitation on use of restrictions on rights limitations to protect democratic society limitations to protect the rights of others limited jurisdiction living instrument local needs and conditions lodge an application loss of property yaþam cemiyetin yaþamý ulusun yaþamý müebbet hapis cezasý haklarýn kullanýmýnýn kýsýtlanmasý demokratik toplumu koruma amaçlý kýsýtlamalar diðerlerinin haklarýný koruma amaçlý kýsýtlamalar sýnýrlý yargý yetkisi yaþayan hukukî araç yerel ihtiyaç ve koþullar bir baþvuru sunmak mülkiyet kaybý M make financial award maintaining the authority and impartiality of the judiciary manifestly ill-founded manifest religion or belief margin of appreciation material damage measures similar to expropriation media members of a minority group members of administration members of armed forces members of police memorial mental anguish/suffering malî (sonuç yaratan) hüküm vermek mahkemenin yetkesini/ saygýnlýðýný ve tarafsýzlýðýný korumak açýkca temelden yoksun din veya inanç açýklamak takdir payý maddi zarar kamulaþtýrmaya benzer önlemler medya bir azýnlýk grubu üyeleri idarenin mensuplarý silahlý kuvvetlerin mensuplarý polis teþkilatýnýn mensuplarý dilekçe manevi acý/elem merits of individual application/inter-state application merits of the complaint military service minimum degree of protection to which citizens are entitled under the rule of law in a democratic society minimum level of severity minority minors moderate physical punishment monitoring of prisoners correspondence/ telecommunications/ telephones moral damage morals bireysel/devletler arasý baþvurunun esasý þikayetin esasý askerlik hizmeti bir demokratik toplumda hukukun üstünlüðü ilkesi çerçevesinde vatandaþlarýn yararlandýðý asgari koruma düzeyi asgarî aðýrlýk/vehamet düzeyi azýnlýk küçükler fiziksel cezayý hafifletmek mahpuslarýn yazýþmalarýnýn denetlenmesi/telefon konuþmalarýnýn dinlenmesi manevî zarar ahlâk N narrow interpretation national authority dar yorumlama ulusal makam national law national minority ulusal hukuk ulusal azýnlýk national court ulusal mahkeme national origin ulusal köken

11 ECHR: ENGLISH-TURKISH GLOSSARY N-P national security nationalisation nature of punishment nature of interference ne bis in idem/non bis in idem principle necessary in a democratic society negative obligation negotiations non-derogable rights and freedoms non-enforcement non-exhaustion non-exhaustion of domestic remedies ulusal güvenlik kamulaþtýrma cezanýn niteliði müdahalenin niteliði ne bis in idem/non bis in idem ilkesi (ayný suçtan ) demokratik bir toplumda gerekli yapmama yükümü müzakere sýnýrlanamayan hak ve özgürlükler icra edilmez/icrasýz tüketilmemesi iç hukuk yollarýnýn tüketilmemesi non-official summary non-pecuniary damage normal civic obligations notification notification of a derogation null and void nulla poena sine lege nullum crimen sine lege resmî olmayan özet maddi olmayan zarar olaðan vatandaþlýk yükümlülükleri tebligat bir (hakkýn kullanýmýna getirilen geçici) sýnýrlamanýn tebliði hükümsüz / geçersiz/yok hükmünde nulla poena sine lege (kanunsuz ceza olmaz) nullum crimen sine lege (iþlenmesinden önce unsurlarý yasayla belirlenmiþ olmayan bir fiil suç sayýlmaz) non-governmental organisation sivil toplum kuruluþu O objective and reasonable justification obligation of performing military service obligation prescribed by law observance obtain attendance of witnesses of his own choosing nesnel ve makul gerekçe askerlik hizmetini yapma yükümü kanunda öngörülmüþ yüküm kanuna uymak tanýklarýn duruþmada hazýr bulunmasýný saðlamak kendi seçimiyle officer authorised by law to exercise judicial power Ombudsman oral hearing oral submission order release ordinary courts other status outstanding interest yargý yetkisi kullanmaya kanunla ehil kýlýnmýþ memur ombudsman sözlü duruþma sözlü savuma tahliye emri vermek olaðan mahkemeler sair durum vadesi gelen faiz P parental authority parents religious and philosophical convictions particular circumstances of the case particular level of severity peaceful assembly peaceful enjoyment of possessions pecuniary damage penalty ebeveynin çocuklarýnýn kiþiliðine ve mallarýna dair yetkisi/velâyet ebeveynin dinî ve felsefî inancý davanýn kendine özgü þartlarý þiddetin kayda deðer düzeyi asayiþi bozmayan toplantý mülkiyetin çekiºmesiz kullanýmý maddi tazminat ceza periodic review of the continuing lawfulness of detention permit for a demonstration persons of unsound mind physical integrity physical liberty and security physical punishment physical suffering plea of inadmissibility plot of land pluralism in education police surgeon sürmekte olan gözaltý durumunun hukuka uygunluðunun düzenli aralýklarla denetlenmesi bir gösteri için izin vermek temyiz kudreti olmayan kiþiler vücut bütünlüðü fizikî özgürlük ve güvenlik bedensel ceza bedensel eziyet kabul edilmezlik def i arsa parseli eðitimde çoðulculuk polis tabibi

12 P-Q ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY political activity siyasî etkinlik prompt judicial control hýzlý yargýsal kontrol political asylum political or other opinion political party political rights positive obligations possessions siyasî sýðýnma siyasî (veya diðer) görüþ siyasî parti siyasî haklar yapma yükümü/pozitif yükümlülükler mülkiyet prompt trial promptly promptly informed proof beyond reasonable doubt property hýzlý yargýlama hýzlý bir þekilde yeterince hýzlý tebellüð etmiþ/bilgilendirilmiþ makul þüphenin ötesinde kanýt mülkiyet power of attorney vekâletname proportionality ölçülülük power to overturn decision of the court practical and effective protection pre-trial detention preliminary objection/ investigation preparation of defence prescribed by law present-day conditions presidential pardon press pressing social need presumed paternity presumption of innocence prevent disorder üst mahkemenin davayý alt mahkemeye iade yetkisi elveriþli ve etkili koruma yargýlama öncesi tutukluluk ön itiraz/soruþturma savunmanýn hazýrlanmasý kanunla öngörülmüþ günün koþullarý devlet baþkaný affý basýn acil toplumsal gereksinim babalýk karinesi masumiyet karinesi kargaþayý önlemek proportionate to the legitimate aim pursued protection of health protection of juveniles protection of morals protection of private life of the parties protection of property protection of public order protection of the rights and freedoms of others protection of the reputation of others protection of the rights proved guilty according to law hedeflenen meþrû amaçla orantýlý saðlýðýn korunmasý çocuklarýn korunmasý ahlâkýn korunmasý taraflarýn özel hayatýnýn korunmasý mülkiyetin korunmasý kamu düzeninin korunmasý üçüncü kiþilerin hak ve özgürlüklerinin korunmasý üçüncü kiþilerin þöhretinin korunmasý haklarýn korunmasý kanuna göre ispatlanmýþ suçluluk prevent escape kaçýþý önlemek provided by law kanunda öngörülmüþ prevent unauthorised entry into country prevention of crime prevention of disorder prevention of spreading of infectious diseases preventive detention prima facie prisoner private life procedural defect procedural guarantees of review procedure prescribed by law prohibition of prohibition of abuse of rights prompt and detailed information ülkeye izinsiz giriþi önlemek suçun önlenmesi kargaþanýn önlenmesi bulaþýcý hastalýklarýn yayýlmasýnýn önlenmesi önleyici tutukluluk prima facie mahpus özel hayat usulî eksiklik temyizin usulî güvenceleri kanunca öngörülmüþ usul ( ) yasaðý haklarýn kötüye kullanýlmasý yasaðý hýzlý ve ayrýntýlý bilgi provisional measure psychiatric evidence public public authority public emergency public hearing public interest public judgment public opinion public order public safety public service publicity pursue pursue a legitimate aim geçici önlem psikiyatrik delil alenî, açýk resmi makam toplumsal bir aciliyet durumu kamuya açýk duruþma kamusal çýkar alenî yargýlama kamuoyu kamu düzeni kamu güvenliði kamu hizmeti aleniyet amaçlamak meþrû bir amacý hedeflemek Q qualified rights nitelikli haklar

13 ECHR: ENGLISH-TURKISH GLOSSARY Q-S quell riot or insurrection isyan veya ayaklanma bastýrmak R racial discrimination reasonable and objective justification reasonable intervals reasonable relationship of proportionality reasonable suspicion reasonable time reasonableness of pre-trial detention reasonably necessary to prevent fleeing reasonably necessary to prevent offence reasoning receive and impart information and ideas rectify the shortcomings redress referral to Grand Chamber refugee refusal regardless of frontiers reimbursement rejection of appeal release pending trial relevant domestic law relevant domestic practice religion religious community religious instructions religious practice remand remand in custody rendition reopen the proceedings ýrk temelinde ayrýmcýlýk makul ve nesnel gerekçe makul aralýklar makul ölçülülük iliþkisi makul þüphe makul süre yargýlama öncesindeki tutukluluðun makullüðü kaçmayý önlemek üzere gerekliliði makul olan suçu önlemek için oldukça gerekli muhakeme, akýl yürütme bilgi ve fikir alýþveriþi eksiklikleri gidermek tamir, ýslah Büyük Daire ye havale etmek mülteci red cevabý sýnýrlar gözönünde bulundurulmaksýzýn geri ödeme temyizin reddi tutuksuz yargýlanmak üzere tahliye etmek ilgili iç (ulusal) hukuk ilgili iç uygulama din dinî cemaat dinin gerekleri dinî uygulama/ibadet iade etmek tutuklu tutmak yorumlamak yargýlamanýn yenilenmesi reputation required by interests of justice residence respect for correspondence respect for family life respect for home respect for parents philosophical convictions respect for parents religious convictions respect for private life respondent state s jurisdiction and responsibility restitutio ad integrum restitution of property restriction on freedom of movement restrictive interpretation retrial retroactive application of criminal/civil law retroactivity reunion of family review by a court review of lawfulness of detention revision of an earlier judgment right of access to right of petition to right to individual application right to liberty/security rights of defence rule of law ruling on an equitable basis þöhret/ün/itibar Adalet yararýna gerekli ikametgah haberleþmeye saygý aile hayatýna saygý eve saygý ebeveynlerin felsefî inancýna saygý ebeveynlerin dinî inancýna saygý özel hayata saygý devletin yargý yetkisine ve sorumluluðuna saygý restitutio ad integrum (eski hale iade) mülkiyetin iadesi hareket özgürlüðüne iliþkin sýnýrlama dar yorum yeniden yargýlama ceza hukukunun/medenî hukukun geriye yürür uygulanmasý geriye yürüme aile birleþmesi bir mahkemenin temyizen incelemesi tutuklamanýn yasallýðýnýn gözden geçirilmesi önceki hükmün tashihi -e eriþim hakký -e dilekçe hakký bireysel baþvuru hakký özgürlük/güvenlik hakký savunma haklarý hukukun üstünlüðü hakkaniyet temelinde karar vermek S scheme for free legal aid ücretsiz hukukî yardým düzeni scope of court review temyiz incelemesinin kapsamý

14 S-V ECHR: ENGLISH-ROMANIAN GLOSSARY secrecy of correspondence secret ballot secret surveillance secure fulfilment of obligation prescribed by law secure the payment of contributions or penalties security of person seizure of self-defence separate set of proceedings service exacted in case of emergency service of a military character servitude haberleþmenin gizliliði kapalý oylama gizli nezaret kanunun öngördüðü yükümlülüðün icrasýný saðlamak vergi veya cezalarýn ödenmesinin saðlanmasý kiþinin güvenliði -nýn haczi/-nýn müsaderesi meþrû müdafaa birbirinden baðýmsýz bir dizi kovuþturma acil durumda talep edilen hizmet askerî nitelikli hizmet kölelik sick leave six-month period/rule slavery social origin social security special circumstances speediness of review stand for election statute-barred strictly necessary strictly proportionate substitute service supplementary opinion surrender summon the witness hastalýk izni altý aylýk süre kuralý kölelik sosyal köken sosyal sigorta özel þartlar temyizin hýzlýlýðý seçimde aday olmak zamanaþýmýna uðramýþ kesin biçimde gerekli tam anlamýyla ölçülü ikame hizmet ek görüº teslim olmak tanýðý davet etmek T take proceedings taken alone taking of property tax penalty taxation territorial integrity testify at trial third party threat to applicant s life threat to the life of the nation kovuþturmayý devralmak müstakilen ele almak mülkiyetin elinden alýnmasý vergi cezasý vergilendirme ülke/toprak bütünlüðü duruþmada tanýklýk etmek müdahil taraf baþvurucunun hayatýna tehdit ulusun hayatýna tehdit time of emergency time when the act or omission committed torture torture in police custody transfer of the property treatment trial within a reasonable time tribunal established by law olaðanüstü hal fiilin iþlendiði veya ihmalin gerçekleþtiði an iþkence gözaltýnda yapýlan iþkence mülkiyetin devri davranýþ, muamele makul bir sürede yargýlama kanunla kurulmuþ mahkeme U unanimously unfairness of proceedings unidentified perpetrator uniform law universal suffrage unlawful detention oybirliðiyle kovuþturmanýn adaletsizliði kimliði belirlenmemiþ fail herkese þamil hukuk genel seçim hakký kanunsuz tutuklama unlawfulness unreasonably long (procedure) use of force/violence use of property kanunsuzluk makul olmayan derecede uzun (yargýlama) güç/þiddet kullanýmý mülkiyetin kullanýmý V values of a democratic society victim bir demokratik toplumun deðerleri maðdur violation vulnerability ihlâl savunmasýzlýk/ hassasiyet

15 ECHR: ENGLISH-TURKISH GLOSSARY W-W W waiver of the court fees war or other public emergency threatening the life of the nation withdrawal of parental rights without prejudice to the provisions of Article mahkeme masraflarýndan muafiyet ulusun hayatýný tehdit eden savaþ veya diðer genel olanaðanüstü hal velayet hakkýnýn elinden alýnmasý Madde nin hükümlerine halel getirmeksizin witness wording work required of detainee work required to be done during conditional release worship tanýk kanunun lafzý tutukludan istenen çalýþma þartlý salýverme süresince yapýlmasý istenen çalýþma ibadet

16 Türkçe-Ýngilizce A absentia [in] acil durumda talep edilen hizmet acil toplumsal gereksinim actio popularis açýk duruþma olmamasý açýkca temelden yoksun Adalet yararýna gerekli adaletin menfaati adil tazminat adil yargýlama adlî memur adlî uzman adlî yardým adlî yardým yoluyla savunma aðýr ihlâller ahlâk ahlâkýn korunmasý aile birleþmesi aile hayatý aile hayatýna saygý alenî yargýlama alenî, açýk aleniyet alternatif sivil hizmet altý aylýk süre kuralý amaç amaçlamak absentia [in] service exacted in case of emergency pressing social need actio popularis lack of a public hearing manifestly ill-founded required by interests of justice interests of justice just satisfaction fair hearing judicial officer forensic expert legal aid or assistance defence through legal assistance gross violations morals protection of morals reunion of family family life respect for family life public judgment public publicity alternative civil service six-month period/rule aim pursue anayasal yargý anayasallýk angarya angarya anlaþýlan dilde bilgi ara önlem arsa parseli asayiþi bozmayan toplantý asgarî aðýrlýk/vehamet düzeyi askerî nitelikli hizmet askerlik hizmeti askerlik hizmetini yapma yükümü (askerlik yerine) ikame sivil hizmet aþaðýlayýcý ceza aþaðýlayýcý ceza aþaðýlayýcý muamele avukata eriþimin reddi ayný suçtan ikinci kere mahkemeye çýkarýlmak/ayný suçtan tekrar ceza kovuþturmasý yapýlmasý ayrýmcýlýk ayrýntýlý bilgi azil/iþten çýkarma azýnlýk constitutional proceedings constitutionality compulsory labour forced labour information in language understood interim measure plot of land peaceful assembly minimum level of severity service of a military character military service obligation of performing military service civilian substitute service degrading punishment humiliating punishment degrading treatment denial of access to lawyer double jeopardy discrimination information in detail dismissal minority

17 AÝHS: LÜGATÇESÝ TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE B-Ç B babalýk karinesi baðlayýcý karar baðýmsýz mahkeme basýn basýn özgürlüðü basýnýn (duruþma salonundan) dýþarý çýkarýlmasý baþvurucunun hayatýna tehdit baþvurucunun iddiasýný kabul etmek bedensel ceza bedensel eziyet (belli delillerle) savunulabilir iddia bilgi alma özgürlüðü bilgi ve fikir alýþveriþi bilginin yeterince hýzla yerine ulaþmamasý bilgiye eriþim bilgiyi yayma özgürlüðü bir (hakkýn kullanýmýna getirilen geçici) sýnýrlamanýn tebliði bir aile kurmak bir azýnlýk grubu üyeleri bir baþvuru sunmak bir bütün olarak toplumun menfaati bir çevirmenin ücretsiz yardýmý presumed paternity binding judgment independent tribunal press freedom of the press exclusion of press threat to applicant s life grant applicant s claim physical punishment physical suffering arguable claim freedom to receive information receive and impart information and ideas lack of promptness of information access to information freedom to impart information notification of a derogation found a family members of a minority group lodge an application interests of society as a whole free assistance of an interpreter bir demokratik toplumda hukukun üstünlüðü ilkesi çerçevesinde vatandaþlarýn yararlandýðý asgari koruma düzeyi bir demokratik toplumun deðerleri bir gösteri için izin vermek bir mahkemenin hukuka uygun emri bir mahkemenin temyizen incelemesi bir mahkemeye etkili eriþimin olmamasý bir sanýðýn anladýðý dil bir yargýcýn tarafsýzlýðý birbirinden baðýmsýz bir dizi kovuþturma birey grubu birey(sel) bireysel baþvuru hakký bireysel baþvuru/dilekçe bireysel/devletler arasý baþvurunun esasý bizzat veya vekilsiz savunma yapmak bölge dýþý yargý yetkisi bulaþýcý hastalýklarýn yayýlmasýnýn önlenmesi Büyük Daire ye havale etmek minimum degree of protection to which citizens are entitled under the rule of law in a democratic society values of a democratic society permit for a demonstration lawful order of a court review by a court lack of effective access to a tribunal language which an accused understands impartiality of a judge separate set of proceedings group of individuals individual right to individual application individual application/ petition merits of individual application/inter-state application defend in person extraterritorial jurisdiction prevention of spreading of infectious diseases referral to Grand Chamber C cemiyetin yaþamý ceza ceza hukukunun/medenî hukukun geriye yürür uygulanmasý life of the community penalty retroactive application of criminal/civil law cezaî davalar cezaî sorumluluk yaþý cezanýn niteliði criminal proceedings age of criminal responsibility nature of punishment Ç çocuk suçlarý çocuklarýn korunmasý juvenile delinquency protection of juveniles çocuklarýn vesayeti custody of children

18 D-E AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE D daha aðýr ceza dar yorum dar yorumlama dava etmek dava konusu olayýn koþullarý davanýn kendine özgü þartlarý davanýn ölçüsüz uzunluðu davayý ertelemek davranýþ, muamele (delil) kabul etmek demokratik bir toplumda gerekli demokratik toplum demokratik toplumu koruma amaçlý kýsýtlamalar demokratik toplumun temel deðerleri derhal yargýç veya yargý yetkisi kullanmaya kanunen yetkili baþka bir memur önüne getirilmiþ/ çýkarýlmýþ devam eden tutukluluk devlet baþkaný affý devletçe re sen atanan avukat devletin yargý yetkisine ve sorumluluðuna saygý heavier penalty restrictive interpretation narrow interpretation claim circumstances of the case particular circumstances of the case excessive length of proceedings adjourn the case treatment admit (evidence) necessary in a democratic society democratic society limitations to protect democratic society fundamental values of a democratic society brought promptly before judge or other officer authorised by law to exercise judicial power continued detention presidential pardon duty solicitor respondent state s jurisdiction and responsibility devletler arasý baþvuru diðerlerinin haklarýný koruma amaçlý kýsýtlamalar dilekçe dilekçe hakkýnýn kötüye kullanýlmasý dilekçe hakkýnýn uygulanmasýný engellemek din din özgürlüðü din veya inanç açýklamak din veya inanç deðiþtirmek dinî cemaat dinî uygulama/ibadet dinin gerekleri dinini açýða vurma özgürlüðü diplomatik güvence dolaþým özgürlüðü dostane çözüm durumun kesin biçimde gerektirdiði kapsam duruþmada tanýklýk etmek duruþmanýn alenî yapýlmamasý düþünce özgürlüðü inter-state case limitations to protect the rights of others memorial abuse of the right of petition hinder the exercise of the right of petition religion freedom of religion manifest religion or belief change religion or belief religious community religious practice religious instructions freedom to manifest religion diplomatic assurances freedom of movement friendly settlement extent strictly required by situation testify at trial absence of a public hearing freedom of thought E -e dilekçe hakký right of petition to -e eriþim hakký right of access to ebeveynin çocuklarýnýn parental authority kiþiliðine ve mallarýna dair yetkisi/velâyet ebeveynin dinî ve felsefî inancý ebeveynlerin dinî inancýna saygý ebeveynlerin felsefî inancýna saygý eðitici denetim eðitimde çoðulculuk ek görüþ eksiklikleri gidermek parents religious and philosophical convictions respect for parents religious convictions respect for parents philosophical convictions educational supervision pluralism in education supplementary opinion rectify the shortcomings elveriþli araçlardan yoksun elveriþli ve etkili koruma eriþilebilirlik eþyanýn ve evin tahribi etkili hukuk yollarýnýn/ soruþturmanýn/sözlü duruþmanýn olmamasý etkili iç hukuk yolu etkili yol eve saygý evlilik dýþý doðmuþ çocuk has not sufficient means practical and effective protection accessibility destruction of possessions and home lack of effective remedy/ investigation/oral hearing effective domestic remedy effective remedy respect for home child born out of wedlock

19 AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE F-H F fesih (þirketin, siyasi partinin vb.) fiilin iþlendiði veya ihmalin gerçekleþtiði an fikir özgürlüðü dissolution (of an association, political party, etc.) time when the act or omission committed freedom of opinion fikirleri alma özgürlüðü fikirleri yayma özgürlüðü fizikî özgürlük ve güvenlik fiziksel cezayý hafifletmek freedom to receive ideas freedom to impart ideas physical liberty and security moderate physical punishment G geçici önlem genel menfaat genel seçim hakký geri ödeme geriye yürüme gizli nezaret provisional measure general interest universal suffrage reimbursement retroactivity secret surveillance gizlilik görevler ve sorumluluklar gösteri gözaltýnda yapýlan iþkence güç/þiddet kullanýmý günün koþullarý confidentiality duties and responsibilities demonstration torture in police custody use of force/violence present-day conditions gizli oylamayla yapýlan seçimler elections by secret ballot H haberleþme özgürlüðü haberleþmenin gizliliði haberleþmeye saygý hakaret hakkaniyet temeli hakkaniyet temelinde karar vermek haklarýn korunmasý haklarýn kötüye kullanýlmasý yasaðý haklarýn kullanýmýnýn kýsýtlanmasý halkýn (duruþma salonundan) dýþarý çýkarýlmasý hareket özgürlüðü hareket özgürlüðüne iliþkin sýnýrlama hastalýk izni hedeflenen meþrû amaçla orantýlý herkese þamil hukuk hýzlý bir þekilde hýzlý ve ayrýntýlý bilgi freedom of correspondence secrecy of correspondence respect for correspondence defamation equitable basis ruling on an equitable basis protection of the rights prohibition of abuse of rights limitation on use of restrictions on rights exclusion of public liberty of movement restriction on freedom of movement sick leave proportionate to the legitimate aim pursued uniform law promptly prompt and detailed information hýzlý yargýlama hýzlý yargýsal kontrol hukuk davalarý hukuk/ceza yargýlamalarýnýn uzunluðu hukuka aykýrý þiddetten sakýnma/koru(n)ma hukuka uygun olarak hukuka uygun sýnýrlamalar hukuka uygun tutuklama yapmak hukuka uygun yakalama veya tutuklama hukukçu/avukat hukukî yardým saðlamak hukukî yükümlülük hukukun medenî uluslarca kabul görmüþ genel ilkeleri hukukun üstünlüðü hüküm vermek hükümsüz / geçersiz/yok hükmünde prompt trial prompt judicial control civil proceedings length of civil/criminal proceedings defence from unlawful violence in accordance with law lawful restrictions effect lawful arrest lawful arrest or detention lawyer grant legal aid legal obligation general principles of law recognised by civilised nations rule of law deliver a judgment null and void

20 Ý-K AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE Ý iade etmek ibadet icra edilmez/icrasýz icra usulleri icraya konulabilir hukukî karar iç hukuk iç hukuk yollarýný tüketmek iç hukuk yollarýný tüketmekten muafiyet iç hukuk yollarýnýn tüketilmemesi iç hukuk yollarýnýn tüketilmesinden muafiyet içtihat içtihat idarenin mensuplarý (idarî) baský idari davalar idari tutukluluk idari uygulama iddia, itham, isnat iddianame ifade özgürlüðü ifade özgürlüðünün toplu kullanýmý remand worship non-enforcement enforcement proceedings enforceable judicial decision domestic legislation exhaust domestic remedies exhaustion of domestic remedies non-exhaustion of domestic remedies exemption from exhaustion of domestic remedies case-law (=jurisprudence) case-law, jurisprudence members of administration coercion (administrative) administrative proceedings administrative detention administrative practice allegation bill of indictment freedom of expression collective exercise of freedom of expression iflas ihlâl ikame hizmet ikametgah ikametgâh seçme özgürlüðü ikinci davanýn incelenmesi ilgili dosyalara eriþim ilgili iç (ulusal) hukuk ilgili iç uygulama ilk derece mahkemesinde beraat illiyet baðý infaz insan kaçýrma insanlýk dýþý cezalandýrma insanlýk dýþý muamele istinaf mahkemesi isyan veya ayaklanma bastýrmak iþçi sendikalarýna üye olmak iþçi sendikasý kurmak/iþçi sendikasýna katýlmak iþkence bankruptcy violation substitute service residence freedom to choose a place of residence examine the second set of proceedings access to relevant files relevant domestic law relevant domestic practice acquittal at first instance causal link execution abduction inhuman punishment inhuman treatment court of appeal quell riot or insurrection join trade unions form/join trade unions torture K kabul edilir/lik/kararý admissible/ility/decision kamuoyu public opinion kabul edilirlik kriteri admissibility criteria kamusal çýkar public interest kabul edilmezlik inadmissibility kamuya açýk duruþma public hearing kabul edilmezlik def i kaçmayý önlemek üzere gerekliliði makul olan kaçýþý önlemek kamu düzeni kamu düzeninin korunmasý kamu güvenliði kamu hizmeti kamulaþtýrma kamulaþtýrma/istimlak kamulaþtýrma bedelinin ödenmesindeki gecikmeler kamulaþtýrmaya benzer önlemler plea of inadmissibility reasonably necessary to prevent fleeing prevent escape public order protection of public order public safety public service nationalisation expropriation delays in payment of compensation for expropriation measures similar to expropriation kanun önünde eþitlik kanun yollarýnýn etkisizliði kanuna göre ispatlanmýþ suçluluk kanuna uymak kanunca öngörülmüþ usul kanunda öngörülmüþ kanunda öngörülmüþ yüküm kanunla kurulmuþ mahkeme kanunla öngörülmüþ kanunsuz tutuklama kanunsuzluk kanunun lafzý equality before the law ineffectiveness of remedies proved guilty according to law observance procedure prescribed by law provided by law obligation prescribed by law tribunal established by law prescribed by law unlawful detention unlawfulness wording

21 AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE K-M kanunun öngördüðü yükümlülüðün icrasýný saðlamak kapalý oylama kapsamlý / þümullü kargaþanýn önlenmesi kargaþayý önlemek karþý oy yazýsý/muhalefet þerhi karþýlaþtýrýlabilir durum kendi seçimiyle kesin biçimde gerekli keyfi hareket keyfi yakalama/tutuklama keyfî/haksýz eylem/iþlem kimliði belirlenmemiþ fail kimliðin ifþasý secure fulfilment of obligation prescribed by law secret ballot extensive prevention of disorder prevent disorder dissenting opinion comparable situation of his own choosing strictly necessary arbitrary action arbitrary arrest/detention arbitrariness unidentified perpetrator disclosure of identity kin ve düþmanlýða tahrik kiþinin güvenliði kiþinin özgürlüðü kiþisel dokunulmazlýk/cezadan baðýþýklýk korku, ýstýrap ve aþaðýlýk duygusu kovuþturmanýn adaletsizliði kovuþturmanýn etkililiði kovuþturmayý devralmak kölelik kölelik küçükler incitement to hatred and hostility security of person liberty of person impunity feeling of fear, anguish and inferiority unfairness of proceedings effectiveness of investigation into take proceedings servitude slavery minors M Madde nin hükümlerine halel getirmeksizin maddi olmayan zarar maddi tazminat maddi zarar maðdur mahkeme kararlarý esasen bildiricidir (izharîdir) mahkeme kararý mahkeme kararýna uyulmasýný saðlayamamak mahkeme masraflarýndan muafiyet Mahkeme, karar verir (mahkemece karar verilmiþ) gaiplik (mahkemenin) bir kararý vermesi/kabulü mahkemenin yetkesini/ saygýnlýðýný ve tarafsýzlýðýný korumak mahkemeye çýkmak konusunda verilen garantiler mahkemeye eriþim mahkemeye etkili eriþim mahkûmiyet mahkumiyet sonrasý mahpus without prejudice to the provisions of Article non-pecuniary damage pecuniary damage material damage victim judgments are essentially declaratory in nature determination inability to secure compliance with the judgment waiver of the court fees Court holds (enforced) disappearance adoption of a judgment maintaining the authority and impartiality of the judiciary guarantees to appear for trial access to court effective access to a court conviction after conviction prisoner mahpuslarýn yazýþmalarýnýn denetlenmesi/telefon konuþmalarýnýn dinlenmesi mahpusluk/hapse atma makul aralýklar makul bir sürede yargýlama makul olmayan derecede uzun (yargýlama) makul ölçülülük iliþkisi makul süre makul þüphe makul þüphenin ötesinde kanýt makul ve nesnel gerekçe malî (sonuç yaratan) hüküm vermek malvarlýðýndan yoksun býrakmak manevi acý/elem manevî zarar masraf ve giderler masraflar masumiyet karinesi medenî hak ve yükümlülükler medya memuriyet memuriyetten çýkarma monitoring of prisoners correspondence/ telecommunications/ telephones imprisonment reasonable intervals trial within a reasonable time unreasonably long (procedure) reasonable relationship of proportionality reasonable time reasonable suspicion proof beyond reasonable doubt reasonable and objective justification make financial award deprivation of possession mental anguish/suffering moral damage costs and expenses charges presumption of innocence civil rights and obligations media civil service dismissal from civil service

22 M-Ö AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE mesken/bulunulan yer meþrû amaç meþrû bir amacý hedeflemek meþrû hedef meþrû müdafaa muhakeme, akýl yürütme mutlak biçimde zorunlu mutlak haklar mübaþir müdahale müdahalenin niteliði müdahaleyi haklý kýlmak müdahil taraf müebbet hapis cezasý mülkiyet home legitimate purpose pursue a legitimate aim legitimate aim self-defence reasoning absolutely necessary absolute rights bailiff interference nature of interference justify the interference third party life sentence possessions mülkiyet mülkiyet kaybý mülkiyetin çekiºmesiz kullanýmý mülkiyetin devri mülkiyetin elinden alýnmasý mülkiyetin iadesi mülkiyetin korunmasý mülkiyetin kullanýmý mülkiyetten yoksun býrakmak mülkün kullanýmýnýn denetlenmesi mülteci müstakilen ele almak müzakere property loss of property peaceful enjoyment of possessions transfer of the property taking of property restitution of property protection of property use of property deprivation of property control of use of property refugee taken alone negotiations N ne bis in idem/non bis in idem ilkesi (ayný suçtan ) nesnel ve makul gerekçe nezarethane kayýt defteri nezarethane odasý nitelikli haklar ne bis in idem/non bis in idem principle objective and reasonable justification custody record custody suite qualified rights -nýn haczi/-nýn müsaderesi nulla poena sine lege (kanunsuz ceza olmaz) nullum crimen sine lege (iþlenmesinden önce unsurlarý yasayla belirlenmiþ olmayan bir fiil suç sayýlmaz) seizure of nulla poena sine lege nullum crimen sine lege O olaðan mahkemeler olaðan vatandaþlýk yükümlülükleri olaðanüstü hal (olay) koþullarýnýn gözden geçirilmesi ordinary courts normal civic obligations time of emergency examination of circumstances ombudsman ortak görüþ ortak zemin oybirliðiyle Ombudsman joint opinion common ground unanimously Ö ölçülülük ölüm cezasý ölüm cezasý ön itiraz/soruþturma önceden belirlenmiþ koþullar çerçevesinde bir hakkýn kullanýmýna getirilen geçici sýnýrlama önceki hükmün tashihi öngörülebilirlik proportionality capital punishment death penalty preliminary objection/ investigation derogation revision of an earlier judgment foreseeability önleyici tutukluluk örgütlenme özgürlüðü özel hayat özel hayata saygý özel þartlar özgürlüðün keyfî biçimde kýsýtlanmasý özgürlük/güvenlik hakký özgürlükten yoksun býrakmak preventive detention freedom of association private life respect for private life special circumstances arbitrary deprivation of liberty right to liberty/security deprivation of liberty

23 AÝHS: LÜGATÇESI TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE P-S P para cezasý kesilmesi polis tabibi polis teþkilatýnýn mensuplarý imposition of fine police surgeon members of police prima facie psikiyatrik delil prima facie psychiatric evidence R red cevabý resmi makam resmî olmayan özet refusal public authority non-official summary restitutio ad integrum (eski hale iade) restitutio ad integrum S saðlýðýn korunmasý protection of health sair durum other status sakatlýk ödeneði/maluliyet disability pension ödeneði saldýrý assault savaþ zamanýnda veya diðer derogation in time of war olaðanüstü hallerde or other public emergency önceden belirlenmiþ koþullar çerçevesinde bir hakkýn kullanýmýna getirilen geçici sýnýrlama savunma haklarý savunmanýn hazýrlanmasý savunmasýzlýk/ hassasiyet seçimde aday olmak serbest seçimler silahlarýn eþitliði silahlý kuvvetlerin mensuplarý sivil toplum kuruluþu siyasî (veya diðer) görüþ siyasî etkinlik siyasî haklar siyasî parti siyasî sýðýnma sýðýnma baþvurusu yapan sýfatý ile sýnýr dýþý etme sýnýr dýþý etmek sýnýrlanabilen hak ve özgürlükler sýnýrlanamayan hak ve özgürlükler rights of defence preparation of defence vulnerability stand for election free elections equality of arms members of armed forces non-governmental organisation political or other opinion political activity political rights political party political asylum asylum seeker in the capacity of expulsion expel derogable rights and freedoms non-derogable rights and freedoms sýnýrlar gözönünde bulundurulmaksýzýn sýnýrlý yargý yetkisi son iç hukuk kararý sorgu sorumluluk sosyal köken sosyal sigorta Sözleþme çerçevesinde sorumlu Sözleþme ye uygunluk sözlü duruþma sözlü savuma suç suç ile itham edilmiþ suç isnadý suçlama hakkýnda bilgi suçlamanýn niteliði ve gerekçesi hakkýnda bilgi (suçlunun) iade(si) suçu önlemek için oldukça gerekli suçun önlenmesi süregiden durum sürmekte olan gözaltý durumunun hukuka uygunluðunun düzenli aralýklarla denetlenmesi regardless of frontiers limited jurisdiction final domestic decision interrogation liability social origin social security liable under the Convention compatibility with the Convention oral hearing oral submission criminal offence charged with criminal offence criminal charge information on charge information on nature and cause of accusation extradition reasonably necessary to prevent offence prevention of crime continuing situation periodic review of the continuing lawfulness of detention

HELP. GLOSSARY of the European Convention on Human Rights AVRUPA İnsan Hakları Sözleşmesi Terimler Sözlüğü. İngilizce-Türkçe Türkçe- İngilizce

HELP. GLOSSARY of the European Convention on Human Rights AVRUPA İnsan Hakları Sözleşmesi Terimler Sözlüğü. İngilizce-Türkçe Türkçe- İngilizce GLOSSARY of the European Convention on Human Rights AVRUPA İnsan Hakları Sözleşmesi Terimler Sözlüğü HELP English-Turkish Turkish-English İngilizce-Türkçe Türkçe- İngilizce GLOSSARY of the European Convention

Detaylı

Freedom of Expression & Information

Freedom of Expression & Information Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Freedom of Expression & Information Ton VEEN Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» İfade ve Bilgilenme Özgürlüğü European Convention on Human Rights,

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study Ton VEEN This project is co-financed

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı ĐNSAN HAKLARI SÖZLÜKÇESĐ Bu sözlük Đnsan Haklarıyla ilgili kavram ve kurumların anlamlarını veriyor: I. Genel Kavramlar asylum seeker sığınmacı civil rights medeni haklar classic human rights klasik insan

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TURKEY. Country File. Last updated: July 2009. UNCAT Ratification/ Accession (a)/ Succession (d) Relevant Laws. 2 August 1988

TURKEY. Country File. Last updated: July 2009. UNCAT Ratification/ Accession (a)/ Succession (d) Relevant Laws. 2 August 1988 Country File TURKEY Last updated: July 2009 Region Legal system UNCAT Ratification/ Accession (a)/ Succession (d) Relevant Laws Europe Civil Law 2 August 1988 Constitution of 1982 (as amended on 17 October

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türk Hukukunda Azami Tutukluluk Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirmeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türk Hukukunda Azami Tutukluluk Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirmeler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türk Hukukunda Azami Tutukluluk Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirmeler Prof. Dr. Muharrem Özen Yrd. Doç. Dr. Devrim Güngör - Yrd. Doç. Dr. Güneş

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS

REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR STRUCTURE OF THE INSTITUTION It is a judiciary in the 2nd

Detaylı

TREATY ON EXTRADITION AND MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE REPUBLIC OF TURKEY

TREATY ON EXTRADITION AND MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE REPUBLIC OF TURKEY MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATIES TURKEY Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111; 1979 U.S.T. LEXIS 42 June 7, 1979, Date-Signed January 1, 1981, Date-In-Force STATUS:

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI G Ü Z DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI (1. Yarıyıl) 1. Sınıf Adı T AKTS Dil Z/S Öğretim Üyesi Gün Saat Yer HUK101 Hukuk Başlangıcı / Introduction To Law HUK103

Detaylı

Turkey International Extradition Treaty with the United States

Turkey International Extradition Treaty with the United States Turkey International Extradition Treaty with the United States June 7, 1979, Date-Signed January 1, 1981, Date-In-Force STATUS: Treaty signed at Ankara on June 7, 1979. It was Transmitted by the President

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

BOOK TRANSLATION FROM ENGLISH TO TURKISH

BOOK TRANSLATION FROM ENGLISH TO TURKISH PUBLICATIONS BOOKS in TURKISH Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları (Prohibition of Discrimination in EU Member States and Equality Bodies), İnsan Hakları Ortak Platformu (Human

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

AZERBAYCAN CEZA HUKUKUNDA MEŞRU MÜDAFAA

AZERBAYCAN CEZA HUKUKUNDA MEŞRU MÜDAFAA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (CEZA VE CEZA USUL HUKUKU) ANABİLİM DALI AZERBAYCAN CEZA HUKUKUNDA MEŞRU MÜDAFAA Yüksek Lisans Tezi Tufan Mammadov Ankara-2004 T.C. ANKARA

Detaylı

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed 32 U.S.T. 3111 TURKEY Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111 June 7, 1979, Date-Signed January 1, 1981, Date-In-Force STATUS: [*1] Treaty signed at Ankara June 7,

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları Serkan Cengiz Fahrettin Demirağ Teoman Ergül Jeremy McBride Durmuş Tezcan TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ I Bu kitapta yer

Detaylı

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy AGENDA - Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project by Monday, March 12 - Role of Government in Public Policy - The context - Attitudes Towards Government - Size of government

Detaylı

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM 15/3/2016 10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM S. No B. No Başvuru Konusu Sonuç 1. 2013/3050 2. 2013/5880 3. 2013/6297 4.

Detaylı

Draft CMB Legislation Takeover Directive. Taslak SPK Mevzuatı Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması Direktifi. Yusuf Z.

Draft CMB Legislation Takeover Directive. Taslak SPK Mevzuatı Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması Direktifi. Yusuf Z. Pay Alım Teklifi Direktifi Taslak SPK Mevzuatı Draft CMB Legislation Takeover Directive Taslak SPK Mevzuatı Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması Direktifi Yusuf Z. SÖNMEZ, SPK/CMB 1 Pay Alım Teklifi Direktifi

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA Yrd. Doç. Dr. HASAN SINAR İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015 GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ GENERAL LEGAL TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE KONU ALANI* AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231 açık arttırma public sale 1206 açık deniz devriyesi high seas

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 12 Nisan 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG. 12 Nisan 2005 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERTÜRK/TÜRKİYE (Başvuru no. 15259/02) KARAR STRAZBURG 12 Nisan 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958)

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) 2 Article I 3 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ GENERAL LEGAL TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE KONU ALANI NO (*) AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231 açık arttırma public sale 1206 açık deniz devriyesi

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

PROGRAM Eylül Avukatlar için Eğitici Eğitimler. Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Point Hotel, Ankara

PROGRAM Eylül Avukatlar için Eğitici Eğitimler. Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Point Hotel, Ankara Avukatlar için Eğitici Eğitimler Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler PROGRAM 14-17 Eylül 2017 Point Hotel, Ankara 14 Eylül 2017 Perşembe 09.00 Kayıt Toplantı açılışı 09.30 Açış Konuşmaları Filiz Saraç,

Detaylı

Law of Foreigner (LAW 327) Course Details

Law of Foreigner (LAW 327) Course Details Law of Foreigner (LAW 327) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Law of Foreigner LAW 327 Autumn 2 0 0 2 3 Pre-requisite Course(s) - Course Language

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi.

Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi. TURKISH Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi. Aile ve ev içi şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Fertler, aileler, iş yeri ve toplum üzerinde ciddi etkileri vardır. Aile ve ev içi şiddet

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

VAKIALARIN GETİRİLMESİ İLE DELİLLERİN TOPLANMASINDA HÂKİMİN ROLÜ VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

VAKIALARIN GETİRİLMESİ İLE DELİLLERİN TOPLANMASINDA HÂKİMİN ROLÜ VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Fulya TEOMETE YALABIK İNGİLİZ VE AMERİKAN HUKUKLARINDA VAKIALARIN GETİRİLMESİ İLE DELİLLERİN TOPLANMASINDA HÂKİMİN ROLÜ VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

Moğolistan Anayasa Mahkemesi nin İnsan Haklarının Korunması Alanındaki Rolü

Moğolistan Anayasa Mahkemesi nin İnsan Haklarının Korunması Alanındaki Rolü 453 Moğolistan Anayasa Mahkemesi nin İnsan Haklarının Korunması Alanındaki Rolü Prof. Dr. Jugnee Amarsanaa Anayasada sayılan insan hak ve özgürlükleri ile anayasanın üstünlüğü ilkeleri yasama, yürütme

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Sözleşmeyi Yorumu ve Anayasa Mahkemelerine Bireysel Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Sözleşmeyi Yorumu ve Anayasa Mahkemelerine Bireysel Başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Sözleşmeyi Yorumu ve Anayasa Mahkemelerine Bireysel Başvuru M. Khanlar HAJIYEV Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Üyesi Konuşmamın başlangıcında izin verirseniz birkaç hususa

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

JUVENILE PROTECTION LAW. Law No : 5395 Adoption Date : 3/7/2005 Published in O.G. : Dated: 15/7/2005 Numbered : Batch : 5 Volume : 44 Page:

JUVENILE PROTECTION LAW. Law No : 5395 Adoption Date : 3/7/2005 Published in O.G. : Dated: 15/7/2005 Numbered : Batch : 5 Volume : 44 Page: 9501 JUVENILE PROTECTION LAW Law No : 5395 Adoption Date : 3/7/2005 Published in O.G. : Dated: 15/7/2005 Numbered : 25876 Batch : 5 Volume : 44 Page: PART I Purpose, Scope, Fundamental Principles, Protective

Detaylı

Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları

Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerinden biri değildir? A) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi B) Makul sürede yargılanma ilkesi

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ 7 KISALTMALAR 17 GİRİŞ 19 KONUNUN KAPSAMI VE SINIRLARI 26 I. BÖLÜM ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR

İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ 7 KISALTMALAR 17 GİRİŞ 19 KONUNUN KAPSAMI VE SINIRLARI 26 I. BÖLÜM ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ 7 KISALTMALAR 17 GİRİŞ 19 KONUNUN KAPSAMI VE SINIRLARI 26 I. BÖLÜM ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİ I. ÇOCUK KAÇIRMA SÖZLEŞMESİ NİN TARİHİ

Detaylı

Gürcistan Anayasa Mahkemesi nin Kararları Işığında Anayasal Hak ve Özgürlükleri Yeniden Düşünmek

Gürcistan Anayasa Mahkemesi nin Kararları Işığında Anayasal Hak ve Özgürlükleri Yeniden Düşünmek 215 Gürcistan Anayasa Mahkemesi nin Kararları Işığında Anayasal Hak ve Özgürlükleri Yeniden Düşünmek Zaza Tavadze 1. Giriş Bütün toplumlar daha dinamik, yenilikçi ve rekabetçi olmanın yollarını araştırmak

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 132 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 132 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 132 MAKALELER ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y l: 1, Say : 2 Bu kitaba iliflkin olarak Fikir ve Sanat Eseri Kanunu ndan do an haklar sakl d r. Bu kitapta

Detaylı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU Eğitim Geçmişi: 2000 2006 Hukuk Doktorası (PhD) Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Tez Konusu: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı

Detaylı

Law 33/1975 Law regulating the Allocation and Reclamation of Immovable Properties of Foreigners. About the law Law 33/1975

Law 33/1975 Law regulating the Allocation and Reclamation of Immovable Properties of Foreigners. About the law Law 33/1975 Law 33/1975 Law regulating the Allocation and Reclamation of Immovable Properties of Foreigners About the law Law 33/1975 About the law This law was passed on 15 September 1975 by the Assembly of the Turkish

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

İnternet İçeriğine Erişimin Engellenmesinde Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

İnternet İçeriğine Erişimin Engellenmesinde Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi PART Ali TAŞAR Turkish Courts International Jurisdiction in Preventing Access to Internet Contents İnternet İçeriğine Erişimin Engellenmesinde Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi abstract There

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ELĞAY TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 18992/03) KARAR STRAZBURG 20 Ocak 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA

ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU 15-16 KASIM 2013, ANKARA SYMPOSIUM ON THE RECENT DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL AIR LAW 15-16 NOVEMBER 2013,ANKARA Yer/Venue: Ankara Üniversitesi

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets)

Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets) Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets) Gül Ertan, SPK / CMB 1 Trading Venues: Overview Trading Venues Under MiFID MiFID de Yer Alan İşlem Platformları 1. Regulated

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı