HER ÇOCUK YETÝÞTÝÐÝ EVÝN AYNASIDIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HER ÇOCUK YETÝÞTÝÐÝ EVÝN AYNASIDIR"

Transkript

1 HER ÇOCUK YETÝÞTÝÐÝ EVÝN AYNASIDIR Eðitim, Allahýn metodunu öðrenmektir. Buna Adetullah denir. Yani Allah Alim dir. Bizde çocuklarýmýzý daha iyi yetiþtirebilmek için ilmimizi arttýrmalýyýz. Allah, Rahman dýr, Rahim dir. Biz de çocuklarýmýza karþý merhametli þefkatli olmalýyýz! Peygamber Efendimiz (s.a.v) çocuk eðitiminde de EN ÝYÝ örnektir. Peygamber Efendimizin (s.a.v) þefkatinin en canlý örneðini çocuklar üzerinde görüyoruz. Bir çocuk gördüðü zaman mübarek yüzünü neþe ve sevinç kaplardý! Onu tutar, kollarýnýn, arasýna alýr, kucaklar, okþar, sever öperdi. Gördüðü karþýlaþtýðý her çocuða selam verir, halini hatýrýný sorardý! Çocuklarla arkadaþça konuþur, onlarýn yanýnda çocuklaþýr, anlayýþ seviyelerine göre sohbet eder, öðütler verirdi. Efendimiz (s.a.v) kendisine alýþtýrdýðý küçük bir kuþun ölümü üzerine üzülüp içine ve evine kapanan bir çocuða teselliye, taziyeye giden bir incelik peygamberiydi. O Adetullaha uyuyor. Biz de Peygambere uyarsak kurtuluþa erebiliriz. Peygamberimiz kýzý Hz. Fatýma yý çok severdi. Bir sefere çýkacaðý zaman en son ona uðrar, dönüþünde ise önce onun yanýna giderdi. Hz. Fatýma babasýný ziyarerete geldiðinde, Peygamberimiz sevgili kýzýný karþýlamak için ayaða kalkar, alnýndan öper ve onu yanýna oturturdu. Hz. Fatýma nýn oðullarý Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin i de çok severdi. Bir gün Peygamber Efendimiz minberde hutbe okurken, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin in düþe kalka mescide girdiðini görünce, konuþmasýný yarýda keserek aþaðý iner, onlarý tutar, baðrýna basar. Cenab-ý Hak, mallarýnýz ve çocuklarýnýz sizin için birer imtihan vesilesidir buyururken, onlarý görünce dayanamadým dedikten sonra konuþmasýna devam eder. Hz. Enes gördüklerini þöyle dile getiriyor. Peygamberimizi hutbe okurken gördüm. Hasan dizinin üstündeydi. Ne söylecekse halka söylüyor, sonra eðilip onu öpüyor ben bunu seviyorum diyordu. Enes (r.a) çocukluðunda peygamberimizle olan beraberliðini þöyle anlatýyor: Yemin ederimki, Resulullahla tam on sene beraber yaþadým. Bana bir defa bile öf! demediði gibi yaptýðým birþeyden dolayý, þunu niçin þöyle yaptýn? yapmadýðým þeyden dolayý da, bunu niçin böyle yapmadýn? dememiþtir. Efendimiz (s.a.v.) mescidde bir çocuk aðlamasý duyduðunda namazý kýsa kýldýrmaya çalýþýrdý. 1

2 Evinde namaz kýlýyorken, yine duyduðu bir çocuk aðlamasý üzerine namazý kýsa kesip, ev halkýna, çocuk aðladýðý halde aðlamasýna cevap vermedikleri için serzeniþte bulunarak Onlarýn aðlamalarýnýn beni üzdüðünü bilmiyor musunuz? diyen bir Peygamberin ümmetindeniz! deyip, üç yaþýndaki çocuklara nefis terbiyesi uygulamaya kalkýþýp onlarý saatlerce aðlatan ailelerin durup düþünmesi lazým. Üzerine çiþ yapan torununu, onun kucaðýndan alýp Sen Resulullah ýn üzerine nasýl çiþ yaparsýn? diye pataklamaya kalkýþan Ümmü Fadl ý durdurup Çocuk bu yapar yumuþaklýðýnda bir itirazla torununun fiske yemesine engel olan bir Peygamberin ümmetinden olup, ikide bir çocuðu pataklamayý sünnet sanan insan sayýsý az deðildir. Kucaðýnda torunlarý olduðu halde namaza duran, o secdede iken torunu sýrtýna bindiði için secdesini uzatabilen, çocuða müdahale edenlere ise, namazýný bitirdikten sonra býrakýn çocuk hevesini almýþ olsun rahatlýðýnda yaklaþan bir Peygamberin ümmeti olarak, küçük çocuklarýmýzla camiye gittiðimizde hep duyageldiðimiz azar iþitme tedirginliðinde oluyoruz maalesef. Peygamberimiz çocuklardan esirgemediði bir hal içinde namazýný kýlarken, bu zamanda birileri ürkütücü seslerle onlara in aþaðý uyarýlarý yapmaya dur, sus! ikazlarýyla ortalýkta dolaþmaya kendilerini nedense mecbur hissediyorlar. Çocuk haklarýnýn neredeyse tamamý, mümin anne ve babalarý ilgilendiren, onlarý uygulamalarý gereken Kurani ve Nebevi emirlerdir. Dinimiz çocuklarýn dünyevi uhrevi kurtuluþlarýndan, doðrudan anne babayý sorumlu tutmaktadýr. Bugün çocuklarla ilgili olarak þikayetlenip yakýndýðýmýz bütün kötülüklerin temelinde ailevi ihmal yok mudur? Sigara, içki ve uyuþturucu alýþkanlýklarý, çocuklarýn iþlediði cinayetler, hýrsýzlýklar, okuldan, evden kaçmalar vs. hepsi ailenin ilgisizliðinin sonuçlarýdýr. Kuran-ý Kerim, Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakýtý insanlar ve taþlar olan ateþten koruyun. hitabýyla çocuklarýnýn dünyevi ve uhrevi hüsranlarýnýn sorumluluðunu anne-babaya yüklerken, bizim de bu sorumluluðu devlete, televizyona yüklememiz büyük bir hata, kendi kendimizi boþ bir aldatmadan baþka bir þey deðildir. Bu nedenle evlerin, birer okul gibi kullanýlmasý en hayýrlý yoldur. Aile halký, ücretli hoca, kitap, dergi, cd, kaset gibi her çeþit yollar kullanýlarak yetiþtirilmelidir. Bizim vazifemiz sadece Ýslamiyeti anlatmak deðil, islamiyeti sevdirmektir. Ýslamiyet herkesten önce çocuklara sevdirilmelidir. 2

3 ! Çocuklar melektir. Zalim çocuk olmaz! Ebeveyn çocuðuna yön verir. Büyük insanlardan beklediðimiz þeyleri çocuklardan beklememeliyiz! Çocuða daima yol göstermeli, çözüm bulmalý, onlarý aðlatmamalýyýz! Zaten çocuklar küçük olduðu için eziliyor. Çocuk olmanýn ýzdýrabýný çekiyor. Birde kafasýna sýrtýna vuruyorlar. Niye yaptýn! neden döktün! diye. Çocuk aðaca benzer, nasýl aþýlarsan onu alýrsýn. Ýyi cins elmaya yabani elma aþýlanýrsa onun meyvesi yenmez. Burada kabahat aðaçta deðil, bahçývandadýr! Babasý annesine, annede çocuða zulmederse, çocukta büyüdüðü zaman, zalim olur. Ýnat eder. Terbiye Rab kelimesinden türemiþtir. Peygamberimiz (sav) Çocuklarýnýza ikramda bulunun ve onlarý en güzel þekilde terbiye edin buyurmaktadýr. Anne babalarýn en büyük hatasý çocuklarýnýn bedenini düþündükleri kadar, ruhlarýný düþünmemeleridir. Oysa Ruh çok önemlidir. Çocuðun ruhu ÞEFKAT ister, MERHAMET ister, SEVGÝ ister, ÝLGÝ ister. Bazý ebeveynler çocuklarýný yeterince anlayamazlar. Çocuklar dýþarý çýkýp rahatça oynayamadýklarý için içlerindeki enerjiyi atamazlar. Hoplasalar, zýplasalar, aðlasalar, gülseler hep azarlanýrlar. Çocuklarýnda yardýma ihtiyaçlarý vardýr. Onun için anne babalar gerektiðinde yardým almalýlar. Anne babalar oðullarý ve kýzlarýyla arkadaþ gibi olmalýdýr, edep sýnýrýný aþmadan, laubalilik yapmadan, beraber gülmeli, beraber aðlamalý, Sýk sýk evladým bir þeye ihtiyacýn var mý, iyi misin? diye hatýr sormalý Özellikle anne çok önemlidir. Çocuk annenin elinde büyür. En mahrem þeylerini onunla paylaþýr. Ailede Adalet Adalet yeme içme çalýþma ve servet ile ilgili tüm hususlarda uygulanmalýdýr. Aile fertleri birbirini düþünmezse sonuç kötü olur. Kendi aralarýnda birbirlerini yiyorlarsa o aile tükenir. Mesela tatlý yapýldý. Herkesin payý eþit olmalý, eksik veya fazla olmamalý. Sevgi zaten ölçülmez. Bir anne ya da baba çocuðunun baþýný okþadýmý Yavrum dedimi tüm olumsuzluklar çözülür. Hayýr kelismesi kullanýlmamalý. Konuþma adabýmýzda Hayýr! olmamalý. Çünkü Ha hayýr demiþsiniz, ha karþýnýzdakini incitmiþsiniz, ikiside birdir. Çocuklara hep hayýr deniyorsa çocukda söylenen herþeye 3

4 hayýr demeye baþlar. Çocuk bir þey istediðinde iyi bir þeyse almalý, deðilse onu deðilde þunu alalým demeliyiz. Doðrudan Hayýr demektense bir baþka seçenek sunmak daha iyidir. En sonunda hayýr, diyecekse karþýnýzdaki desin! Çocuklar fotoðraf makinasý gibidir, fotoðrafýn nasýl çýkmasýný istiyorsanýz öyle poz vermelisiniz. Çocuk yetiþtirme kabiliyeti olmayan, olsada sorumluluk yüklenmeyip onlarýn hiç bir problemiyle meþgul olmayan ebeveynin çocuklarý, anne-babalasý olsa da yetimdirler.! Çocuk sopadan, tehditten, azaptan deðil eðer bir þeyden korkacaksa anne-babasýnýn þefkatini kaybedeceðinden korkmalýdýr, babasýnýn yüzünü ekþitmesi, annesinin sýmsýcak yüzünün buðulandýðýný görmesi veya sezmesi onu hemen dengeye getirecektir! Ancak çocuðun size güvenmesi, acýlarýný, elemlerini paylaþtýðýnýza inamasý çok önemlidir. Dini bilgileri çocuklarýn içinde geliþtikleri muhiti hesaba katarak, yaþ, seviye, bilgi, kültür durumlarýna göre ele alýnmasýnda fayda vardýr. Çocuk beþ yaþýndaysa ona vereceðimiz dini bilgiler týpký beslenmede takip ettðimiz usulde olduðu gibi farklý uygulanmalý, yedi yaþýna geldiði zaman vereceðimiz bilgi baþka, on yaþýna geldiðinde baþka olmalýdýr. Ancak en önemli husus varki, o da söyleyeceðimiz herþey, çocuðun için de bulunduðu yaþ ve dönemin bir sonrasýna ait olmalýdýr. Zira o içinde yaþadýðý zamaný zaten nasýl olsa görüp yaþayacaktýr. Bu açýdan mevcut çevrenin verdiði ya da mualliminden öðrendiði þeyler çizgisindeyse yeterli sayýlabilir, bizim terbiye adýna kazandýracaðýmýz seviye onun daha sonra yaþayacaðý hayata ait olmalýdýr. Çocuk sevgisinde çok aþýrý gitmemeli. Bazýlarýnýn çocuklarýný çok fazla seviyordum. Tokat yedim. Bence, ana babalar, çocuklarýndan yedikleri tokatlarýn sebebini, onlarý çok fazla, yani ölçüsüz sevmelerinde aramalý. Sütün yaðý kaymaðýnda nasýl toplanýyor. Ýnsanýn günahlarý da eðer sperminde öyle toplanýyorsa o çocuk insanýn baþýna belâ olabilir. Bu sebeple zifafa girecek Müslüman, kabilse riyazet yapmalý. Aman ya Rabbi demeli, aðlamalý, dövünmeli istiðfar etmeli. Yoksa çocuðu onu tokatlayabilir. Ýbrahim Ethem yýllardýr görmediði evlâdýný Kâbe de baðrýna basýnca Ey Ýbrahim, bir kalpte iki muhabbet olmaz nidasý gelir. O da: Senin muhabbetine mani olan bu çocuðu al ya Rabbi! deyince, çocuk Ýbrahim Ethem in ayaklarýnýn dibine yaðýlýveriyor. Evet, 11 ve 15. rica larda görüyoruz. Bediüzzaman, yeðeni Abdurrahman ý çok sevmekte inhirafýndan da büyük üzüntü duymaktaydý. Burada mühim bir hakikat var. Hakk ýn hatýrý âlidir. Yani, Hakk hatýrýna evlâd, kardeþ, 4

5 yeðen herþey ve herkes feda edilmelidir. Bilâhare Abdurrahman güzel bir dönüþle dönüyor ve kýsa bir müddet sonra da vefat ediyor. Ama Allah, onun yerine Hasan Feyzi yi, Hafýz Ali yi veriyor. Anne Karnýndaki Çocuðun Haklarý Çocuðun haklarý daha anne karnýnda baþlar. Onun herþeyden önce yaþama hakký vardýr. Bebeðinin saðlýðý için anne adayý zararlý alýþkanlýklarýný býrakmalýdýr. Onu saðlýksýz ortamlardan uzak tutmalýdýr. Hamilelik sýrasýnda harama bakmamalýdýr. ayette, zerre kadar hayrýn, zerre kadar þerrin hesabý tutulmaktadýr buyurulur. Anne veya baba adayý yeni doðacak olan çocuklarýnýn iyiliði için her þeylerine dikkat etmek zorundadýr. Anne adayý elinden geldiðince Kur'an okumalý ya da dinlemelidir. En güzel zikir Kur'an'dýr. Annenin aðrýlarý Kur'an okurken azalabilir. Uzuvlara hayat veren ruhtur. Ruh olmadan vücut hiçbir þey hissetmez. Kur'an okumak hem ruha huzur verir, hem de acýlan azaltabilir. Çocuða Güzel Ýsim Vermeli Çocuða kötü isim asla konmaz. Avrupa'da Angel (Melek) ismi çok yaygýndýr. Þeytan ismi ise yasaktýr. Peygamber isimleri, sahabenin isimleri, en güzel isimlerdir. Annem babam bana Ömer demiþ. Ben de "Hz. Ömer acaba kimdir?" diye merak ettim ve hayatýný okudum. Ama Kaya deselerdi bunu düþünmezdim. Peygamberimiz (sav) isimlerini beðenmediði bazý sahabelerin adýný deðiþtirmiþtir. Abdullah isminin konulmasýný da tavsiye etmiþtir. Abdullah "Allah'ýn kulu" demektir. Peygamberimize (sav) soruyorlar: Çocuklarýmýza sizin isminizi verelim mi? Veriniz, buyuruyor. Çocuklar güzeldir, her güzellik onlara yakýþýr, isimleri de güzel olmalýdýr. Çocuðun kaderi bir denkleme benzer, Anne, Baba, aile, eðitim, komþular, akrabalar. Bu verilerle denklemin sonunda çocuðun ne olacaðýný tahmin ederiz! Denklemdeki verilerden biri deðiþirse, çocuðun durumu da deðiþir. Niye çocuðun kulaðýna ezan ve kamet okunur? Çünkü böylece çocuðumuza yavrum, senin ömrün ezanla kamet arasý kadardýr diyoruz. 5

6 Kýzým soruyor: Baba sen bizi nasýl terbiye ettin? Biz senin usûlünü tutturamadýk. Biz küçükken þimdiki çocuklar gibi yaramaz deðildik herhalde! Olamazdýnýz, dedim. Çünkü ben ev tutacaðým zaman düþünürdüm: Acaba orada çocuklar dýþarýya rahatça çýkabilecek mi? Koþup, oynayabilecek mi, diye. Þimdiki çocuklar dýþarý çýkamýyor. Evin içinde oynayýnca da anneler babalar kýzýyor; yaramaz, diyor. Çocuklarýn Cezalandýrýlmasý Âlimler, "Çocuklarda haya korkudan daha iyidir; zira haya akýllýlýðý, korku pýsýrýklýðý gösterir." demiþlerdir. Çocuða ceza vermeden önce, yaptýðý yanlýþ davranýþýn sebebi öðrenilmelidir. Her þeyde olduðu gibi bu konuda da Peygamberimizi (sav) örnek almalýyýz. Rafý bin Amr (ra) þöyle anlatýyor: "Ben çocukken Ensardan birine ait hurma aðaçlarýný taþlar, ondan düþen meyvelerden yerdim. Bahçe sahibi bir gün beni yakalayýp Allah Resulüne götürdü. Aðaçlarý taþladýðýmý ona bildirdi. Peygamberimiz bana: Çocuðum, niçin hurma aðaçlarýný taþlýyorsun? diye sordu. Ya Resulallah, acýktýðýmda hurma düþürüp yemek için taþlýyorum, dedim. Peygamberimiz bana þu nasihati verdi: Sen bir daha aðaçlarý taþlama! Altýna düþen hurmalardan al, ye. Allah seni doyurur. Sonra baþýmý sývazladý. Allah'ým, bunun karnýný doyur, diye dua etti."! Biz de böyle yapmaya çalýþalým. Önce yanlýþýn sebebini iyilikle sorup öðrenelim, çocuðun baþýný okþayalým. Sonra da dua edelim. Peygamberimiz (sav) hiçbir çocuðu veya kadýný dövmemiþtir. Dayak, þiddet, insanî bir terbiye usûlü deðildir. Ata binen gemi çeker, kamçýyý vurur, hayvan gider. Ýnsanlar þiddetle terbiye edilemez. Ona iyilikle muamele etmek gerekir. Çocuða ceza öfkeyle deðil terbiye maksadýyla verilmeli ve verildiðinde de hemen vazgeçilmemelidir. "Sana bir hafta bir þey almayacaðým" dendiði zaman bu söz yerine getirilmelidir. Anne veya baba kendi sözünde durmazsa, verilen cezalarýn anlamý ve caydýrýcýlýðý olmaz. 6

7 Çocuðu severken de, kýzarken de ölçülü olmalýyýz. Onlarý incitecek þekilde sevmek de yanlýþtýr. Çocuðu dövmek kötüdür. Ancak dövülecekse iyiyi ve kötüyü ayýrt edebilecek yaþa geldikten sonra ve terbiye maksadýyla, zarar vermeden baldýrlarýna vurulabilir. Çocuðun yüzüne, sýrtýna, baþýna, göðsüne vurulmamalýdýr. Nezaket Sözle Öðretilmez Çocukla sert ve emreder þekilde konuþulmamalýdýr. Çocuklarýmýzla konuþmamýza dikkat etmeliyiz. Onlara nasýl davranýrsak, onlar da etraflarýndaki diðer insanlara öyle davranýrlar. Torunuma, "Su getirir misin?" diyorum; getirince de teþekkür ediyorum. Böylece çocuk teþekkür etmeyi öðreniyor. Çocuða "Bir þey verilince teþekkür edeceksin." diye tembih etmeye gerek yok. Nezaket sözle öðretilemez, yaþanýr. Nezaketle, güler yüzle söylenen bir söz her þeyi halleder. Anne ya da baba hiçbir zaman "Ne diyorsun?" dememeli, "Buyur evladým, buyur çocuðum!" demelidir. Bir gün çocuðum geldi, yazýlarýmý yýrttý. Onu aldým: Yavrum, bu kâðýtlar nasýl yapýlýyor biliyor musun, diye sordum. Bilmiyorum, dedi. Gittim, ansiklopedide kâðýt bahsini açtým. Ona okudum. Sonra da kâðýdýn zor yapýldýðýný açýkladým. Anladý. Bir daha da kâðýtlarýmý yýrtmadý. Otorite Anne babanýn çocuklarý üzerinde otoritesi olmalý. Otoriteyi saðlamak için önce anne ve baba susabildikleri kadar susmalý, sabretmeliler. Çocuklarý isyan ettirmemek gerekir. Ýkincisi de, hakkaniyetli iþ yapmalýdýr. Evde bir hukuk olmalý. Çocuk, "Þu iþi yaptýðýmda þu cezayý alacaðým." diye bilmelidir. Çocuk "Ben ne yaptým ki bu cezayý aldým?" sorusunun cevabýný kendi içinde bulmalýdýr. Bu çocuða aðýr gelmez. Çocuklarýn Birbirlerini Þikâyeti Çocuklar çabuk unutur, çabuk avunurlar. Kardeþlere fazla müdahale etmek yanlýþtýr. Çocuk anne ya da babasýný kendine taraf ya da muhalif olarak görmemelidir. Problemler büyütülmeden çözülmeli, çocuklar arasýnda þefkat ve merhametin tesisine çalýþýlmalýdýr. 7

8 Çocuklarla sert ve emreder þekilde konuþulmamalýdýr. Çocuk askerlikten ne anlasýn? Þefkatle söyleyelim. Mesela "Güzel kýzým, yavrucuðum, evladým, akýllý oðlum!" diyelim. Kolayca affederler. Çocuklarda Utanma Duygusunun Yerleþtirilmesi Çocuklar utanmayý bilmezler. Nasýl olursa olsun haya imandandýr. Bu duyguyu çocuklarýn ahlâkýna da yerleþtirmeliyiz. Bunun için biz çocuklardan utanmalýyýz. O yavrularýn beyni teyp gibidir, her þeyi hemen kaydeder. Ebeveyn banyoya girince kapýyý kapalý tutarsa çocuk da böyle yapar. Çocuklarýn yanýnda açýk saçýk giyinilmezse, utanýlýrsa, onlar da utanýr. Hatta bebeklerin altý deðiþtirilirken çýplak olarak kimseye gösterilmemeli, "Ayýp!" denilmelidir. Böylece çocuklar "ayýp" kavramýný öðrenir, kendileri de baþkalarýnýn yanýnda çýplak olmak istemezler. Bizim insanýmýz çok az özür diliyor. Çocuktan özür dileyebilmeliyiz. Çünkü bütün mesele hatasýz olmak deðil, hata iþlendiðinde özür dilemesini bilmektir. Affedici Olmalý Günah iþliyoruz, "Allah bizi affeder." diyoruz. O halde çocuðumuzu da affedelim. Derdi büyütmeyin. Çocuðunuza sahip çýkýn. Evladým, diye baðrýnýza basýn. Bir aðacýn bir dalý meyve vermiyor olabilir; diðer dallar meyve veriyor ya! Bunun için aðaç kökünden kesilir mi? Týpký bunun gibi eþinizin, evladýnýzýn hatasý olabilir. Ama onun hiç mi iyi tarafý yok? Bunu iyi düþünmeli. Çocuk Baþkasýnýn Yanýnda Terbiye Edilmemeli Allah çocuklarý nasihat dinleyecek, taklit edecek þekilde yaratmamýþtýr. Çocuk kulaðýndan terbiye edilmez; gözünden terbiye edilir. Terbiye de ailede verilir. Çocuklar baþkasýnýn yanýnda terbiye edilmemeli. Baþkasýnýn yanýnda çocuða tek söz söylenmemeli. Zaten çocuklar bundan bir þey anlamazlar. Baþkasý geldiði zaman çocuðu terbiyeli bulmalý. Küçücük çocuða: Gürültü yapma, diyorsunuz. Çocuk cevap veriyor: Ben sadece konuþuyorum. 8

9 Amerika'da bazý evlere "Sessiz olun, çocuk uyuyor!" diye bir levha asarlar. Yani "Bu evde çocuk uyuyor gibi sakin konuþun, yüksek sesle konuþmayýn, gürültü yapmayýn." demek istiyorlar. Çocuklara Ýçki ve Uyuþturucu Kullanmanýn Zararlarý Anlatýlmalýdýr Hiç unutmuyorum. Bir gün Almanya'da dolaþýyoruz. Ýstasyondaki dilencileri görünce görevliye dedim ki: Bu insanlara neden bakmýyorsunuz? Sor, dedi. Biz bunlarý bilerek burada býrakýyoruz. Buraya anneler babalar geliyor. Çocuklar soruyor "Anne bunlarýn burada ne iþi var?" Annesi cevap veriyor "Yavrum, onlar içki, uyuþturucu kullandýðý için bu haldeler. Bak sen de okumazsan içki ve uyuþturucu kullanýrsan bu hale düþersin." Biz bu adamlara özellikle diyoruz ki, gelin istasyonlarda yatýn, yiyin, için. Gelecek nesli kurtarmak için bunlara katlanýyoruz.verem olsun, kan tükürsün ki ibret alsýnlar. Þakalaþmak Þakanýn sýnýrý belli deðildir. Özellikle el þakalarýndan mutlaka uzak durulmasý gerekir. Dil þakasý latife, nükte cinsinden olmalý, þakacýktan da olsa yalan söylememelidir. "Özür dileyeceðin sözü söyleme!" düstûru çocuða hayatýnýn en büyük prensiplerinden biri olarak öðretilmelidir. Ýltifat Etmek Çocuða güzel söz yeter. Ýltifat etmek, "Benim güzel yavrum, akýllý, uslu kýzým ya da oðlum" demek çocuðu motive eder. Çocuklarda izzet-i nefis had safhadadýr. Kundaktaki çocuða bile sert baksanýz aðlar. Çocuða "Öðren!" dediniz mi "Öðrenmiyorum!" der. "Amcasý bak benim kýzým Kur'an okumayý öðrendi" derseniz çocuða þevk verirsiniz. Azarlamak, dövmek çare deðildir. Çocuða yardýmcý olmak gerekir. Ödüllendirmek Anne baba her þeyi çocuðuna mükafat için alabilir. Bir kurþun kalem bile bu maksatla alýnabilir. "Çocuðum çalýþkan olduðu için ona kalem aldým" diyebilmek gerekir. Hediyeler çocuklarý sevindirir. Hediye vermek de çocuk sevindirmek de sünnettir. Hediye almak itibar etmektir. Küçük olmasýnýn ehemmiyeti yok. 9

10 Çocuðun Yemek Yemesi Çocuðun sofrada döküp, saçmasýna müdahale edilmemelidir. Çocuk yemek yemekten korkmamalý. Tabii ki çocuðun yemesi ile büyüðünki ayný olmaz. Zamanla çocuk da sofrada yemeyi öðrenecektir. Çocuklarýn aileyle yemesi þart. En etkili eðitim, uygulama esnasýnda verilir. Yemeðe baþlamadan anne baba ellerini yýkayýp havluyla kurulmalýdýr. Yemekten sonra da eller yýkanmalýdýr. Yemeðe baþlamadan önce besmele çekilmelidir. Allah Resulü (sav) bir hadis-i þerifte: "Kim evinin bereketinin artmasýný isterse, yemekten önce ve sonra ellerini yýkasýn." buyuruyor. Yine Peygamber efendimiz (sav) þöyle buyuruyor: "Yemek yediðinizde Allah'ýn adýný anýnýz. Yemeðin baþýnda Besmeleyi unutmuþsanýz, baþlangýcý için de, sonu için de 'Bismillah' deyiniz." Yemek baþka, beslenmek baþka þeydir. Herkes yer ama beslenemez. Çocuklar daha çok tatlý, pasta, süt, meyve yemeyi severler. Çocuklarýn beslenmesi çok önemlidir. Onlara istemedikleri þeyleri zorla vermemeli, doyduktan sonra da ýsrarla "Biraz daha ye!" dememelidir. Herkes kendisinin ne hissettiðini, ne kadar ihtiyacý olduðunu diðerlerinden iyi bilir. Meyve ve sebze çocuklar için çok önemlidir. Özellikle sebzelerden çocuklarýn da hoþuna gidebilecek, damak tatlarýna uygun yemekler mutlaka yapýlabilir. Böylece çocuklar daha iyi beslenir, saðlýklý ve gürbüz olabilirler. Çocuklar bol bol su içmelidir, çünkü su kanýn devrini artýrýr, bu da hastalýklarýn azalmasýný saðlar. "Allah Resulü (sav) yemek yediði veya su içtiði zaman, "Bize yediren, içiren ve bizi Müslümanlardan kýlan Allah'a hamd olsun." diye buyururdu. Görgü Ailede Verilir Diyelim ki bir yemek toplantýsýndayýz. Çocuk aðzýný kapayarak yiyemiyor, eliyle kocaman ekmeði aðzýna itip týkýþtýrýyor. Burada ailenin hiç mi kabahati yok? "Kocaman çocuk okula gidiyor ama yemek yemeyi bilmiyor." deniyor. Öðretmen yemek yemeyi nasýl öðretsin? Çocuk ve Uyku Uyku çocuklar için hayattýr. Uyumazlarsa huysuzluk yaparlar. Beþik veya temiz bir yatak hazýrlanýrsa çocuklar uykuyu hatýrlayýp rahatça uyuyabilirler. Televizyon, yemek kokusu, gürültü, rutubet, böcekler ve 10

11 sigara dumaný gibi olumsuzluklar da çocuklarýn uyumasýna engel olur. Çocuklarýn uyumasý için Önce engeller ortadan kaldýrýlmalý. Çocuklar Ayrý Ayrý Yatýrýlmalý Mümkün mertebe çocuklar ayrý ayrý yatýrýlmalý. Kýz ve erkek çocuklar ise özellikle beþ yaþýndan sonra kesinlikle birlikte yatýrýlmamalý. Eskiden tekkelerde kocaman bir levha vardý: "Edep yâ Hû" diye yazardý. Dinde edep ön plandadýr. En kötü cimrilik aile efradýnýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmamasýdýr. Tutumluluk baþka, cimrilik baþkadýr. Çocuða kumbara alýnabilir. Verilen harçlýðýn bir kýsmý kumbarasýna atýlýr. Bir süre sonra kumbara açýlýnca çocuða: Yavrucuðum, bu parayla öyle bir þey al ki hem sen sevin, hem de ben sevineyim, denebilir. Çocuk hemen: Bir sürü çikolata alayým, der. Hayýr, bu seni sevindirir, ama beni sevindirmez. Haydi ikimizi de sevindirecek bir þey bul bakalým. Çocuk o zaman biraz düþünür: Ayakkabý, çorap, kitap gibi cevaplar verir. Evet oðlum, þimdi ikimizi de sevindirdin. Haydi gidip sana kitap alalým, çikolatan da benden olsun, diyebiliriz. Üstelik baþkalarýnýn yanýnda sýk sýk "Çocuðum þunlarý kendi parasýyla aldý" dersek çocuk daha da sevinir. Hareketli Çocuklar Çocuk için fiziki hareket þarttýr, yoksa hastalanabilirler. Çocuk istediði kadar akýllý uslu olsun, yine de çocuktur. Hoplar, zýplar, tekme atar. Çok hareketli çocuklarýn iþtahý açýlýr, kuvvetlenir, çabuk hastalanmaz. Hareketsizlik çocuðu tembel ve uyuþuk yapar. Allah hareketli olunmasýný istiyor. Ben çocuðuma futbol topu ve eþofman aldým, spora teþvik ettim. Ben de gençliðimde futbol oynadým. Suyu yataðýnda akýtacaksýnýz yoksa yýkýcý olur. Ýnsan da böyledir. Ya istediðiniz gibi olur ya da yýkar. Çok hareketli, haþarý çocuðun bir ideali olmalý. Olmazsa nereye akacaðýný bilmez. Anne babada yönetim kabiliyeti varsa çocuk geliþir. Yoksa akýl baþa bela olur. 11

12 Çocuk Bakýcýlarý Anne baba, çocuklarýnýn geleceðini düþünüyorsa ona göre davranýr. Çocuk bakýcýlarýndan kasýt çocuðu yetiþtirecek kiþi olmalýdýr. Yoksa altýný deðiþtirecek kiþi deðildir. Bakýcý olan kiþinin mahareti önemlidir. Gerçek bir bakýcý çocuða lisan öðretir, sanat öðretir, gezdirir, koþturur. Sakatlýk Sakat çocuklarýn aileleri bilmeliler ki, Allah bir þeyi aldý mý yerine baþka bir þey verir. Allah'ýn lûtf-ý ilâhisini yakalamak önemlidir. Sakat insan Allah'ýn emanetidir. Sakata hizmet eden mükâfatýný alýr. Merhamet eden merhamete layýk olur. Çocuðun Sözünden Alýnmamak Gerekir Çocuklar içten pazarlýklý deðildir. Aðzýna süzgeç koymaz, geleni söyler. Çocuktan büyüklük beklemek yanlýþtýr. Çocuðun sözünden alýnmamak lazým. Yanlýþ bir þey söylemiþse uygun bir zamanda çocuða doðrusu anlatýlmalýdýr. Çocuða bir tokat atýlýrsa intikam duygusu kuvvetlenir. Çocuklara Sabýr ve Ýyilikle Muamele Etmelidir Çocuklar emir almaktan hoþlanmaz, emir vermekten hoþlanýr. Enes (ra) diyor ki: "Resul-i Ekrem (sav) ahlaken insanlarýn en güzelidir. Beni bir gün bir iþe gönderdi. Dýþarý çýktým. Sokakta oynayan çocuklarýn yanýna gittim. Oyuna daldým. Bir de baktým ki Resul-i Ekrem omzumu tutuyor. Yüzüne baktým, gülümsüyordu. Küçük Enes, söylediðim yere gittin mi, dedi. Ben de: Gideceðim ya Resulallah, dedim ve gittim." Çocuðu Önemsemek Çocuða "Evladým okuyacak, büyük adam olacak." demeli. Bediüzzaman "Bir insana devamlý delisin delisin dersen, deli olur." diyor. Çocuða da hep "yaramaz" demeyelim. Biraz da "akýllý" diyelim. Büyük insanlar da bir zamanlar çocuktu. Feza âlimi Van Braun: - "Anne bu yýldýzlara gidilmez mi?" diye sormasaydým yýldýzlarla ilgilenmezdim, diyor. 12

13 Edison yumurtalarýn üzerine oturuyor. Onu gören annesi: "Oðlum, bu halin ne?" diye soruyor. Edison: "Anne, yumurtalarýn üzerine oturunca civciv çýkmaz mý?" diyor. Annesi kýzmýyor. Edison ilkokul 4. sýnýfta sýralarýn üzerinde hoplayýp zýplýyor. Öðretmeni sinirlenip onu okuldan kovuyor. Edison, aðlayarak eve dönüyor. Olanlarý annesine anlatýyor. Annesi hemen çocuðunun elinden tutarak okula gidiyor. Öðretmene bu davranýþýnýn sebebini soruyor. Öðretmen: Senin çocuðun ders çalýþmýyor, aptal, diye cevap veriyor. Edison'un annesi, Benim çocuðum dünyanýn en akýllýsýdýr, diye karþýlýk veriyor. Böylece annesi Edison'u kurtarýyor. Bilgiler Oyun gibi Verilmelidir Bizde eðitim yanlýþ, çünkü nazarî. Oysa çocuklara nasihat hiç de kâr etmez. Onlar bildiklerini ve gördüklerini yaparlar. Mektepte de bilgiler, biraz oyun gibi akýlda yer edecek þekilde verilmeye çalýþýlsa sorun kalmayacak. Her Bilgi Zamaný Gelince Verilmeli Çocuklarýn dersleri uygulamalý olmalý, hayali ve ezber deðil. Her bilgi zamaný gelince verilmeli. Zamanýndan evvel verilen bilgiler anlaþýlmaz. Fizik lisede anlatýlmalý, ortaokul çocuðuna fizik anlatýlýrsa çocuk hiçbir þey anlamaz. "Ne yaparsam yapayým anlayamýyorum, acaba ben aptal mýyým?" diye düþünür ve aþaðýlýk duygusuna kapýlýr. Bu, çocuðun bütün dünyasýný altüst eder. Anne sofradayken çocuðuna sormalý: Yavrucuðum, Allah dudaklarýmýzý neden yarattý biliyor musun? Konuþabilmemiz için tabii ki! Haklýsýn yavrum. Allah dudaklarýmýzla aðzýmýzý kapatmýþ ki yemekler görünmesin, derse çocuk aðzýný kapatarak yemesi gerektiðini anlar. Bu þekilde örneklerle anlatýlýrsa çocuk bunu unutmaz. Çocuða Ders Çalýþtýrma Çocuða ders çalýþtýrmayý bilmek gerekir. Kýz kardeþim ilkokul mezunu. Ýki oðlu mühendis. Kardeþim, çocuklarýyla birlikte ders çalýþtý, onlarý mühendis etti. Çocuklarýn çayýný, 13

14 kahvesini getiriyor: - Haydi oðlum, þu çalýþtýðýn konuyu bana da anlat, diyordu. Belki kendisi çocuðun anlattýklarýný anlamýyordu; ancak bu þekilde oðlunun dersini daha iyi kavramasýný saðlýyordu. Yaz tatillerindeki baþýboþluk da çocuklarý mahvediyor. Bütün kötülüklerin sebebi boþ kalmaktýr. Dinlenmek, sýrt üstü yatmak deðildir. Dinlenmek için çalýþmanýn þekli deðiþmelidir.! Çocuðunuzun tembel olduðunu düþünüyorsanýz kendinize bir bakýn. Belki sizin de etkiniz vardýr. Ýnatçýlýk Allah'ýn yarattýðý þeylerde kötülük yoktur. Ýnadý yaratmýþsa demek ki iyi yönde kullanýlabilir. Ýnat, insan fýtratýna hayýrda sebat etmesi için konulmuþtur. Öyleyse çocuðun inadýnýn yönünü deðiþtirin.! Çocuk ilimde inat ederse ilmi artar. Ýnat ederse ibadetini sürekli kýlar. Hýrsýzlýk Çocuðun yaptýðýna hýrsýzlýk denmemeli. Çocuk hýrsýzlýðý heyecanlý olduðu için yapar. Eðer çocuðun ihtiyacý karþýlanýrsa hýrsýzlýðýn heyecaný kalmaz. Ýzinsiz almanýn çocukta alýþkanlýk haline gelmemesi için çocuða ibretli hikâyeler de anlatýlabilir. Fakat çocuða kesinlikle "hýrsýz" denmemelidir. Çocuklarýmýza güzel insanlarýn hikâyelerini anlatalým. Sonucu çok iyi olacaktýr. Çocuðun caný þeker istiyor. Babasýndan çekiniyorsa: Baba silgim bitti, silgi parasý ver, diyor. Babasýndan aldýðý parayla þeker alýyor. Çocuklarýn yalanlarý böyledir. Fazla abartmadan, çocuðu korkutmadan etkileyici hikâyelerle doðruluk anlatýlabilir. Tabii her þeyden önce anne baba çocuðuna verdiði sözde durarak iyi örnek olmalýdýr. 14

15 Þiddet Çocuðun yanýnda sineði bile öldürmeyin. Siz sineðe vurursunuz, o da bir baþka çocuðun kafasýna vurur. Siz öldürmüþ, çocuk ise sadece dövmüþ olur. Aradaki farký izah edemezsiniz. Hiçbir þekilde kýzmaya hakkýnýz olmaz! Çocuðun enaniyeti büyüklerinkinden fazladýr. Anlayýþsýz anne babalar devamlý çocuðun gururuna dokunuyorlar, çocuk da isyan ediyor! Çocuklarýn aklý fikri oyundadýr. Biri koþar, biri zýplar, biri döner. Hep hareket ederler, hiç durmazlar. Allah onlarý böyle yaratmýþtýr. Bir top verirsiniz, koþturup dururlar. Çocuklar gördükleri her þeyle oyun oynamak isterler. Onlarýn asýl istediði oyundur. Mutfakta hamur yapýlýrken küçük bir parça da çocuðun eline verilebilir. Böylece hem çocuk oyalanýr, hem de anneyi bunaltmaz. Ya da anne yoðurt yaparken çocuðunu yanýna alsa. Ona bunun nasýl yapýldýðýný anlatsa, bu da onun için bir oyundur. Bütün âlimler, kamil insanlar enaniyetin, gururun üzerinde çok durur. Kocaman insanlar enaniyetini kýramýyor, çocuktan böyle bir þey beklemek haksýzlýk olur. Bediüzzaman, "Benim öðretmenim annemdir." diyor. Baba arabasýný temizlerken temiz bir bez de çocuðunun eline verse, çocuk çok mutlu olur.! Çocuða ders anlatýlmaz, çocukla oyun oynanýr. Çocuk en iyi þekilde oyun oynarken öðrenir. Çocuða kitap okumak, masal, hikâye anlatmak, ona zaman ayýrmak çok faydalýdýr. Avukat Bekir Berk Hocamýz gördüðü çocuklara "Bakayým cebinde böcek var mý?" derdi. Sonra da çocuðun cebine para koyardý. Þimdi ben de öyle yapýyorum. Çocuklara harçlýk verirken böyle bir oyunla veriyorum. Oyuncaðýný Kýran Çocuða Kýzmamalý Oyuncaðýný kýrdý diye çocuða kýzmamalý. Ýyi kullanmasý gerektiði anlatýlarak yenisi alýnmalýdýr. Hiçbir þey eskimeseydi, kýrýlmasaydý, bitmeseydi ne olurdu? Fabrikalar çalýþmazdý, üretim olmazdý. 15

16 Hazýr Oyuncaklar Tercih Edilmemeli Oyuncaklar çocuklarýn zekasýný geliþtirmeli ve çocuða hedef göstermeli. Çocuða hazýr oyuncak almak yerine parçalarýný birleþtirebileceði oyuncaklar almalýdýr. Hamurdan, çamurdan þekiller yapýlabilir ya da yumuþak tahtalarla, testere, çivi verilirse o aletlerle bir þeyler yapar. Oyuncaðýný kendisi bulan çocuk ezberle deðil de kafasýný çalýþtýrarak öðrenir. Çocuðun çivi çakmasý ona zevk verir. Eline vursun, eli acýsýn, aðlasýn; sonunda öðrenir. Bunlarý yapmazsa caný sýkýlýr. Mikroskop da bir çocuk oyuncaðý olarak fevkalâdedir. Atlas ve dünya küresi hem eðitir, hem de eðlendirir. Gece ýþýklar söndürülüp bir mumla dünya küresinin bir tarafý aydýnlatýlýr. Çocuða böylece gece ve gündüzün nasýl meydana geldiði kolayca anlatýlabilir. Güneþe göre namaz kýlýndýðý için, her an dünya üzerinde Müslümanlarýn namaz kýldýðý da çocuklara anlatýlabilir. Böylece çocuk ile ebeveyn birlikte hoþ ve eðitici vakit geçirmiþ olur Uzak Durulmasý Gerekenler Zehirli, patlayýcý, delici þeyleri çocuklara vermemelidir. Hatta bunlarý çocuklarýn ulaþamayacaklarý yere koymalýdýr. Ortalýkta ilaç bulunmamasýna dikkat edilmelidir. Çocuklar ilaç kutularýyla, ilaç þiþeleriyle oynamayý çok severler. Ýlaç kutularýný ortalýkta býrakmamalý. Bazý ilaçlarýn küçük bir parçasý bile çocuklarýn hasta olmasý için yeterlidir. Çocuklara "Þu ilacý içme ölürsün!" denmemelidir. Bu nasihat etmek deðil, yol göstermektir. "Ýlacýn tadý çok acý, pis, kötü..." demek yeterlidir. Acý bir þeyi çocuk zaten içmez. Ben, ortaokul sýralarýndayken Maarif Müdürü kendi çocuklarýna zirai ilaçlarýn zararlarýný anlatmýþtý. Oðlu da karnesinde kýrýk not görünce zirai ilaç içip intihar etmiþti. Çocuk ve Televizyon Televizyon hakla bâtýlý karýþýk verir. Televizyon günah deðildir. Günah olan yapýlan programlardýr. Müslüman her sahaya el atmalý, eðitici ve eðlendirici çocuk programlarý hazýrlamalýdýr. Ancak öyle olsa bile yine de çocuklar tek baþlarýna televizyona terk edilmemeli.! Aileler en azýndan hafta sonu tatillerinde birlikte zaman geçirmeliler. Çocuklar oynarken seyirci ister. Yalnýz oynamayý sevmezler. Anne baba, çocuktan ile oynamalý, onlarý gezmeye, pikniðe götürmeli. 16

17 Çocuklar Kitap Okumalarý Ýçin Teþvik Edilmeli Çocuk kitaba alýþmalý, kitapla dost olmalýdýr. Bu sebeple onlara resimli kitaplar alýnmalý, teþvik için ödüller verilmelidir. Eskiden çocuklara "Kitabýn arasýnda kâðýt para var, hele bir kitabýný bitir, o zaman içindeki parayý sen de göreceksin" denirdi. Böylece merak içindeki çocuk kitabýný bitirirdi. Sonunda annesi çocuða fark ettirmeden kitabýn arka sayfasýna para koyuyordu. Çocuk da sevinç içinde ödülünü alýyordu Çocuk ansiklopedileri de önemlidir.! Ansiklopediyi karýþtýrmaya alýþýrsa çocuðun merak duygusu geliþir, bilgisi artar. DÝN EÐÝTÝMÝ Çocuða Allah'ý Anlatmak Anneler babalar çocuklarýna Önce Allah demeyi öðretmelidir, Çocuðun anne baba bile demeden önce Allah demesi ne güzeldir! Bir hadis-i þerifte "Çocuklarýn ilk söyleyecekleri söz Allah (cc) olmalýdýr." buyruluyor. Ýslâmiyet, Ýslâmiyet'in yaþandýðý yerde öðrenilir. Ezan okununca anne baba hemen toplanacak. Kendisine çeki düzen verecek, ezan duasýný okuyacak. Bilmiyorsa en azýndan "Allahu ekber" diyecek. Amerika'da her mahalleye büyük eðitim merkezleri yapmýþlar. Aylýk ücret karþýlýðýnda 7 yaþýndan 14 yaþýna kadar her çocuk bu merkezlerden faydalanabiliyor. Masa tenisi, voleybol oynayabiliyor, yüzebiliyor... Spor elbisesi giymiþ rahip ve rahibeler bunlara nezaret ediyorlar. Duvarlarda Ýncil'den cümleler var. Bir gün 10 yaþýndaki çocuklar kavga etmek için yumruklarýný sýktýlar. Görevli rahip onlara yanaþtý ve dedi ki: "Ýsa, kavga edenleri sevmez." Çocuklar oyunlarýna döndüler. Bu hadise benim gözümün önünde oldu. Ne güzel bir cümle söyledi rahip: "Ýsa, kavga edenleri sevmez." Yeri geldi, zamaný geldi söyledi; çok hoþ oldu. Çocuða sürekli "Allah, Allah" diye söylendiðinde bir süre sonra o da duyduðunu taklit etmeye çalýþýr. Bir de bakarsýnýz ki Allah diyor. Çocuða öyle uzun uzun anlatamazsýnýz, sizi dinlemez. Çabucak 17

18 sýkýlýr. Onun için devamlý sorular sormalýsýnýz. Basit sorular olmalý bunlar. Torunum su istiyor. Suyu doldururken soruyorum: Evladým, söyle bakalým, bu su nereden geliyor? Çeþmeden tabii, diyor. Peki, çeþmeye nereden geliyor? Irmaktan. Irmaða nasýl geliyor? Bulutlardan, gökten yaðýyor. Peki çeþme, ýrmak ve bulut mu suyu yapýyor? Yoo! Allah yaratýyor, diye cevap veriyor. Peygamberi Anlatma Her Müslüman Peygamberimizi anlayacak ve anlatacak; çünkü örnek insan odur. Peygamberimiz bize örnek, biz de insanlara örneðiz. Sofradayýz mesela. Özellikle sol elimle aðzýma bir lokma koyuyorum. Sonra telaþ içinde: Ayy, Peygamberimiz sað eliyle yiyordu. Ben de sað elimle yiyeyim diyorum. Sað elimle yiyorum. Böylece çocuk Peygamberimizin sað eliyle yemek yediðini öðreniyor. Çocuklara baþkalarýnýn yanýnda giyinip soyunmamalarý gerektiðini anlattýktan sonra: Peygamberimiz de böyle yapardý, demeliyiz. Bir gün torunum koþarak yanýma geldi, elimi çekiþtirmeye baþladý. Dede ben içeride giydim üstümü, dedi. Maþallah torunum çok akýllý, dedim. Hep senaryolar kurmak lazým; direkt deðil, senaryolarla anlatmalý. Çocuðu uyuturken "Eee eee eee" diye uyutacaðýmýza ninnilerde Peygamberimizi anlatabiliriz. "Peygamberimiz çok temizmiþ Fakirleri çok severmiþ Herkese yardým edermiþ Benim caným Peygamberim" gibi. Anneler oturup ninni yazmalý. Ne gerek var anlamsýz þeyler söylemeye. Çocuðun da aklýnda kolayca kalacak güzel ninniler söylen- 18

19 meli. Melekleri Anlatma Melekler ruhanidir. Ruhu anlatmaya çalýþýrsanýz melekleri de anlatýrsýnýz. Melekleri insanlaþtýrýp anlatmamalý. Dine hayalimizi kattýk mý din anlaþýlmaz olur. Bu yüzden hayatýmýzý dine katmalýyýz. Çocuk ve Namaz Çocuk bilsin ki annem, babam namaz kýlýyor. Bu bilgi çok önemlidir. Müslümanýn alâmetidir namaz kýlmak. Namazda okunan ayetlerin, dualarýn anlamýný öðrenip hayatýmýzda uygularsak o namaz dinin direði olur. Çocuk namaz surelerini ezberlemeye baþladý mý ona iltifat edilip, ödüller verilmeli. Hatta çocuklarý önümüze alýp, imam yapýp namaz kýlmalýyýz. Çocuk çok mutlu olur. Önemli olan çocuðun namaz kýlmayý sevmesi ve istemesidir. Vaktinde ve namazýn tamamýný kýlmak zamanla olur, birden olmaz. O küçük çocuðun rükûya, secdeye gitmesi dünyaya deðer. Erkek çocuða uzun bir giysi giydirilip "Maþallah, sen þimdi hocasýn!" demeli. Eþyanýn ruha tesiri vardýr. Osmanlýlar büyük camiler yapmýþlar. Þimdi o büyük camiler bizim ruhumuzu depreþtiriyor. "Bir insan islamiyet'e pamuk ipliði ile baðlý olsa, biz o ipliði koparmayacaðýz." diyor Ebu Hanife Hazretleri.! Çocuk, Kur'an'ý öðrense, namazý kýlsa, oruç tutsa tabii ki çok güzel olur. Bunun için onu yýldýrmayalým. Sevgiyle bunlarý yapabilirse ne âlâ. Yoksa bu konularda baský yapýlmamalý.! Namaz kýlan çocuða da hediye, harçlýk verip ödüllendirilmeli. Çocuklar namaz kýlarken hopluyor, zýplýyor, takla atýyor. "Böyle olur mu?" diyorlar. Olur, olur! Çocuk namazý sevsin, kýlacaðým desin; her þey biter. Oruç Oruçluyken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de bütün organlarýn oruç tutmasýdýr. Gözün orucu harama bakmamaktýr, kulaðýnki kötü þeyler dinlememektir, dilinki kinci kötü sözler söylememektir. Oruçluyken sinirlenmemeye de dikkat etmek gerekir. Çocuk annesinin oruçluyken daha sinirli olduðunu görürse: "Keþke annem oruç tutmasaydý. O zaman bana bu kadar kýzmazdý!" diye düþünür. 19

20 ! Çocuklarý ramazanda sahura kaldýrmak çok önemlidir. Oruç tutmasalar da Allah için gecenin bir vakti bütün ailenin ayakta olduðunu görmeleri gerekir. Çocuklara: "Kýzým, oðlum, bugün sahurda pasta var, börek var." denir. Bunlar yoksa da çocuklarýn en sevdiði diðer þeyler yapýlýr. Bu þekilde çocuklarýn sahura kalkmasý teþvik edilir. Anneler diyor ki: "Çocuklarýmýz uykusuz kalýyor!" "Gündüz uyusunlar!" diyorum. Oruçta yaþ deðil, istek önemlidir. Bakýyorsunuz ki 50 yaþýndaki adam oruç tutmuyor, 7 yaþýndaki çocuk tutuyor. Orucun þekli çocuklarda yaþýna ve seviyesine göre farklý olmalý. Diyelim ki çocuk sahura kalktý. Sabah kahvaltý yapmadý. Öðlen olunca acýktý. "Maþallah, yavrumun orucu bu kadarmýþ!" diyerek çocuðun ruhunu okþamak, çocuða orucu sevdirmek lazým. Ne kadar tuttu? Yarým saat, bir saat mi? Olsun. Orucun varolduðunu duysun, bu yeterli. Çocuklarýmýza ramazanda fakirleri anlatmalý ve onlara yardým ettiðimizi göstermeliyiz. Fakirleri iftara çaðýrmalý, onlarý yedirmeliyiz. Kýz Çocuklarýnýn Örtünmesi Ýnsan harama meyillidir. Örtünmek farzdýr. Kýz, erkek daha kundaktayken giydirilir. Edep duygusu mantýða bakmaz, ruha iþler. Boðaza gemiler geliyor, onlarý flamasýndan, bayraðýndan tanýyoruz. Baþörtüsü de Müslüman kadýnýn bayraðýdýr; onun Müslüman olduðunu ilan eder. Kýzým daha küçüktü. Ona örtünmesinden bahsettim: "Baba ben neden örtünüyorum?" diye sordu. "Bak kýzým..." dedim. "Sen þimdi baþörtünü takýnca herkes, 'Bu Müslüman bir kýzdýr.' diyor. Ne güzel deðil mi!" Kýzým baþýný salladý. Beni anlamýþtý. Çocuklara Ölümü Anlatma Yüksek tahsilli zengin bir akrabamýn aile reisi öldü. Cenazeyi defnetmek için Edirnekapý þehitliðine gittik. Ölen kiþinin okula giden üç oðlu da oradaydý. Cenaze mezara indirilirken orta okula giden çocuklardan biri yanýma yaklaþtý. Hisli bir sesle: Amca, babam burada nasýl yatar, diye sordu. 20

21 Sen rüya görüyor musun, dedim. Görüyorum, dedi. Nasýl ki sen yatakta yatarken rüyanda baðlarý bahçeleri gezmeye gidiyorsan, arkadaþlarýnla oynuyorsan, baban da güzel yerlerde dolaþýyor, dedim. Çocuk ümitli gözlerle bana bakarken devam ettim: Peygamberler, büyük insanlar hep ölmüþtür. "Onlar þimdi toprakta yatýyor." denemez. Allah onlarý daha güzel bir âleme aldý. O âlem, dünyadan güzel. Þimdi senin baban hayatýndan memnun. Biz babaný göremiyoruz. Ama melekler bizi görür. Baban da melekler âlemine kavuþtu. Babamýn vücudu mezarda yatýyor, ruhu baþka âlemde yaþýyor, demek. Peki ama ruh ne demektir, diye sordu. Elini tuttum, sýktým. Ah acýyor, dedi. Acýyan ne, diye sordum. Ýþte acýyý duyan ruhundur. Ölülerin elini sýksak acýmaz. Yani görmemizi, konuþmamýzý saðlayan ruhtur. Parmaðýyla mezarý iþaret etti: Þimdi babam burada deðil mi, diye sordu. Deðil, dedim. Çok rahatladý ve beraberce oradan ayrýldýk. Ayrýlýrken arkamýzda mezar taþlarý, aðaçlar ve karanlýk kaldý. Çoçuklarý birer kamera olarak görmeliyiz. Çünkü onlar farkýnda olarak ya da olmayarak yaptýðýmýz her hareket ve sözümüzü eksiksiz alýp beyinlerinin bir köþesine kaydederler ve bu rolü bir gün mutlaka oynarlar. Çocuk boþ bir bilgisayar gibidir, onlarýn beynine hep iyi güzel program yüklemeli, söylenen her söz ve davranýþ önemlidir. Bu bilgileri biz vermezsek dýþarýdan ne alýrsa ona göre þekillenir. Çocuðun ruhuna hangi tohumu atarsak ilerde o yeþerecektir. Çocuk sevdiði þeyi model alýr, sevdiði kiþiye benzemeye çalýþýr. Bu bir sanatçý da olur, bir arkadaþý ya da öðretmeni de, biz ona neyi model gösterirsek ve kimi sevdirirsek onu taklit edecektir. Sonunda utandýrmayacak modeller göstermeli. Anne baba, çocuðun yanlýþ bir davranýþýnda ya TV yi suçlar, ya arkadaþýný ya da bu çocuðun yapýsýný, huyu bu ikisini de ben büyüttüm deyip, günahsýz þekilde onlara emanet edilen çocuklarý suçlarlar. 21

22 Biz nerde hata yapýyoruz? diye düþünmek istemezler. Oysa anne baba olmak, öðrenilen bir þeydir, biraz kafa yormak yetecektir! Sadece yeme içme ihtiyaçlarýný bilmek yetmiyor, onlarýn psikolojik saðlýðý açýsýndan, duygusal ihtiyaçlarý nedir? Öðrenmek gerek. Ruhsal ihtiyaçlarýný hiçe saymak ilerde aþýlmaz problem çýkarýr karþýmýza.! Anne baba nasihat vermeyecek, emir vermeyecek, FÝKÝR verecek! Emir veren anne babanýn çocuklarý ya asi, kiþiliksiz olur ya da koyun gibi olur. Olumsuz bir davranýþ göstermekte ýsrar eden çocuða senin þöyle þöyle iyi huylarýn var, ama þu huylarýnýda birlikte halledelim demeli. Amerikada 22 yaþýna kadar çocuklarý diskoya göndermiyorlar. Küçük çocuklarý kabul eden diskolara da dava açýlýyor. Biz elimizle teslim ediyoruz. Diskolarda ýþýk efektleri, seçilen müzikler, hatta koku bile gençleri önce diskoya daha sonra uyuþturucuya baðýmlý yapmak için tasarlanýyor. Çocuðun nereye gittiðini, kiminle gittiðini, çocukla oturup saatlerce konuþarak bilmeli ebeveyn. Sevgi yetmez çocuða, sevgiyle beraber ilgi de gerek! Çocuk, sevildiðini, beraber vakit geçirmeden, birþeyler paylaþmadan anlayamaz. Ergenlik döneminde çocuk arkadaþlarýyla beraber olmak ister. Arkadaþlarý eve alýnacak, ailesi tanýnacak sonra anne baba çocukla oturup tahlil yapacak arkadaþýnýn ve ailesinin iyi ve kötü yönlerini gösterecek. 3 türlü aile çeþidi vardýr. Güce dayalý otoriter aile, ilgisiz aile, demokratik aile. Sadece demokratik ailede farklý fikirlere saygý vardýr, çocuk illa baba ya da anne gibi düþünmez. Kendi fikrini zorla kabul ettirmez ebeveyn, eleþtiriye açýktýr. Herkes fikrini rahatça söyler, böyle aileden, özgüven sahibi, zora talip olan, baþarýlý çocuklar çýkar Otoriter anne-babalarý ise koyun gibi çocuklarý olur, ileride yönetilen olmak isterler, baþarýlý, giriþimci olamazlar. Ýtaat altýndaki çocuklarýn, kiþiliðini bastýrmak onlara acý çektirmek haksýzlýktýr. Çocuklarla konuþmadan, onlarý dinlemeden, ben senin ne yapmaya çalýþtýðýný çok iyi biliyorum aslýnda konuþmaya hiç gerek yok gibi tanýmlamalar yapýlmamalý. Çocuk aðladýðý zaman bir ihtiyacý vardýr. Kendimi mutlu hisset- 22

23 miyorum mesajý veriyordur. Anne baba bir yerde yanlýþ yapýyordur. Çocuðu yedirip içirip, beþiðine býrakmayla otistik çocuklar çýktý ortaya. Daha hamilelikten çocukla konuþmak sohbet etmek gerek.! Anne baba sürekli yeni birþeyler öðrenecek, icab ederse çocuktan da öðrenecek! Bir þekilde bunun gayreti içerisinde olmak gerek. Ergenlikte örtülü depresyonlar vardýr, genç o dönemde öfkeli, kavgacý olabilir, dersleri kötü gidebilir. Çocuðum elden gidiyor, deðiþiyor diye düþünmemeli. Anne baba çocuðu yüreklendirecek, okul baþarýsýna göre deðil, hayat baþarýsýna göre yetiþtirecek. Bazý çocuklar okulda baþarýlý olur ama yanlýþ evlilik yapar, iyi çocuk yetiþtiremez, hayatta baþarýlý olamazlar. Çocuða sevgi vereceðiz sevgiyle dolsunki, onu yönlendirmek kolay olsun. Sevgi çok gerekli ama yeterli deðil, sevgiyle beraber mutlaka ilgiyle onun iç dünyasýna girebilmeliyiz. Kendini ifade eden, ben böyle düþünüyorum diyen gençten korkmayalým. Anne babaya saygýsýzlýk bile yapsa böyle genç yönlendirilebilir. Ancak duygularý bastýrýlarak büyüyen çocuðun nerde ne yapacaðý belli deðildir. Ailede kazan kaybet yöntemi olmamalý. Herkes kazanacak, kimse hakkýný kaybetmeyecek. Sen haklýsýn, ben haklýyým tartýþmasýna girilmeyen herkesin hakkýna saygý duyulan aileden, kendini sorgulayabilen, karþý tarafýn duygularýný anlayabilen, empati yapabilen gençler çýkar. Önce anne babanýn kendini deðiþtirmesi yetiþtirmesi gerekir. Ýyi anne baba olmak ikinci sýraya düþmemeli. Babalar biz onun için çalýþmýyor muyuz? derler. Oysa eve yemek, ekmek getirmekten daha önemlisi, evde sýcak bir ortam oluþturmaktýr Çocuðun midesinin olduðu kadar, ruhunun kalbininde gýdaya ihtiyacý vardýr. Bütün gün onunla ayný evde olan ama temizlikle þunla bunla ilgilenip çocuðu ihmal eden bir anneyle, çocuðunun ayný evde yaþamalarýnýn da bir anlamý olmaz. Çocuk sevildiðini ilgilenildiðini sözle davranýþla görmek ister. Onunla el ele göz göze konuþulmaya ihtiyaçlarý var, anne-babalar baþka çocuklara dahi nasýlsýn? deyip - konuþmaya çalýþýyor ama kendi çocuðuyla sadece problemleri, dersleri hatalarý dýþýnda konuþmuyor. Babalar çalýþýyor olsalarda 15 dakikalýk, kaliteli bir beraberlik çocuða yetecektir Büyük bir iþ adamý tanýyorum, hafta sonu uçakla görüþmeye gelen bir arkadaþýnýn kendisiyle görüþme talebini kabul etmemiþtir. Çünkü o gününü çocuklarýyla beraber geçirmeye ayýrmýþ, çocuklarýna söz vermiþtir 7 yaþýna kadar çocukla oynanmalý. Okul döneminde arkadaþ gibi 23

24 davranmalý, birlikte kitap okunmalý, o kitap üzerine çocuðun fikirleri alýnýp konuþmasý saðlanmalý, beraber oynayýp, gezilmeli, 15 yaþýndan sonrada onun ayrý bir birey olduðunu kabul etmeli, her konuda istiþare yapýldýldýðý gibi bir yere gidilirken de biz þuraya gidiyoruz ama senin fikrin ne? demeli.! SADECE SORUN ÇIKARDIÐINDA ÇOCUKLA ÝLGÝLENMEK ONUN HEP SORUN ÇIKARMASINA SEBEP OLUR! Çocuk anne ve babasýndan ilgi eksikliði hissettiðinde bilerek hata yapma þeklinde onlarýn dikkatini çekmeye çalýþýr. Ancak anne ve babalar çocuktan gelen sinyalleri hep görmezden geldikleri ve üzerinde kafa yorup düþünmedikleri için çocuðu yine azarlayýp dikkat çekmeye çalýþma derler. Oysa çocuk farkýnda olmadan, onlara kendilerini düzeltmeleri adýna bir iþaret verir. Hem çocuk için ebeveyninden gelen iki türlü ilgi vardýr. Biri pozitif ilgi; yani olumlu ilgidirki, onu karþýsýna alýp yumuþak ses tonuyla, sýcak bir sohbet ortamý oluþturarak, onu ezmeden, aþaðýlamadan, bozmadan konuþmak, oynamak, dinlemek, beraber (azda olsa) vakit - geçirmek. Diðeride olumsuz negatif ilgidirki, genelde çalýþan ya da ayný evde olupta çocukla yaptýðý hatalar, dersleri ve yapýp yapmamasý gereken görevleri haricinde hiç konuþma fýrsatý olmayan, onu adam yerine koymayýp konuþmaktan anlamýyor ki! diye þikayet edip her seferinde azarlayan, vuran, anne babalarýn çocuklarý için bunlarda bir çeþit ilgi sayýlmaya baþlar Birinci ilgi neticesinde; çocuk, yeteri kadar ilgi sevgi gördüðünden kendine ve ebeveynine güvenir, her sýrrýný onlarla rahatça paylaþýr onlardan dayak dahil, kendisini incitip kýracak bir söz veya davranýþ gelmeyeceðinden, hem ailesine hem kendine güvenen, topluma faydalý bir çocuk olur. Diðerinde ise; ebeveyninden bulamadýðý ilgi ve sevgiyi dikkatlerini bilerek yaptýðý hata ve yanlýþ davranýþlarýnda ýsrar ederek, bunun sonucunda anne ve babalarýnýn kýzým yapma, oðlum dur demelerinde aramaya baþlar, belki vurmalarýný bile bir temas, dokunma sayar, bu ilgiyle beslenmeye, doymaya çalýþýrlar. Çünkü anne ve babalarý onlarla baþka türlü ilgilenmez, konuþmazlar, çocuðun dünyasýndada onlardan baþka kimse olmadýðýndan, bu kadar ilgiye dahi ihtiyacý vardýr. Tabi bu beklentileri çocukluk için geçerlidir, arkadaþ çevresine karýþtýklarý anda ailesiyle zaten olmayan alakasý iyice kesilir araya uçurumlar girer, bütün ilgilerini arkadaþlarýna ve dýþarýya verirler, çünkü 24

25 arkadaþlarý onu anlýyor, dinliyor, seviyordur, çocuðun ya da gencin istediðide zaten budur. Çocuða hiç ummadýðý anda dokunmak, baþýný okþamak yumuþak dille konuþup gözlerinin içine bakmak gerek! (genelde yapýlan, çocuða hiç ummadýðý anda vurmaktýr, buda onun ruhsal saðlýðýný bozar) Eðer çocuklara sevgi cesaret ve umut verirseniz onlarýn ne kadar ileriye gideceklerini tahmin edemezsiniz. Anne baba çocuðu sevgiye boðacak yeteri kadar ilgi sevgi verecekki, çocuk eðer o sevginin tadýný bir alýrsa, tekrar tekrar o sevgiyi kazanmak isteyecek ve bu sevginin azalmamasý için anne babanýn her dediðini yapmaya gayret edecektir. Eðer o sevgi ve ilgi aniden kesilirse (yeni gelen vs.) çocuðun dünyasý bir anda alt üst olur. Gelen kardeþin yemeðini yedirmesi, altýný deðiþtirmesi anne yaparken, yardým etmesi deðil, bizzat kendisi yapýyormuþ, annesi ona yardýmcý oluyormuþ gibi hissetmesi saðlanmalýdýr. Sen ablasýn, tabiki bakacaksýn, yapmak zorundasýn! denirse, yeni gelen çocuk, büyük çocuðun hayatýna renk katmýyor, þunu yap, bunu getir dendiðinden sorumluluk ve yük katýyor. Böyle olunca hiç bir zaman o çocuktan kardeþini sevmesi beklenemez. Çocuðun kýskançlýk yapmasýný, suç gibi algýlamak yerine onu yönlendirmeli. Çocuk yeni doðan kardeþini, anne babasýnýn kendisine duyduklarý sevginin, ilginin azalýp gideceðinden korktuðu için kýskanýr. Bu nedenle çocuðun kýskanmasýný onun yüzüne vurarak bu çok kötü bir huy sakýn yapma deyip azarlamak yerine; Onunla daha kardeþi gelmeden konuþarak, çok sevdiðin bir pastayý kimseyle paylaþmak istemez, bitmesinden korkarsýn ama bizim sevgimiz deniz kadar geniþ, kardeþinede sanada yetecek, buna inan ve sevgimizin azalýcaðýndan korkma gibi sözlerle hazýrlayýp, kardeþi geldikten sonrada, ilgiyi sevgiyi, kesmezseniz, o kardeþini heyecanla bekler, abla, abi olmanýn mutluluðunu yaþar. Ancak bu mutluluðu bozan yine anne baba olur. Birini severken, diðerini kötülemekle sen ne kadar çalýþkansýn ama o deðil, sen daðýnýksýn, o toplu, sen yaramazsýn, o akýllý gibi sözlerle aralarýna kardeþlik yerine düþmanlýk tohumlarý atarlar. 25

26 Anne babanýn yanlýþ tutumundan dolayý çocuk, hiç kimseden nefret etmediði kadar kardeþinden nefret eder.! ZALÝM olmak, illa gidip bir adamý vurup öldürmek deðildir. Çocuklar arasýnda sevigiyi ilgiyi eþit vermemek, birini okþayýp öperken, diðerini hep azarlayýp, vurmak, haksýzlýk yapmakta bir zalimliktir!! Çocuklar duygularýný söz diliyle anlatamaz, davranýþ diliyle anlatýrlar. Kýskanan çocuðun yaptýðý dikkat çekici olumlu ya da olumsuz tüm davranýþlarýn anlamý, BENÝM FARKIMA VARIN! BEN DE VARIM! BENÝMLE ÝLGÝLENÝN! BENÝ SEVÝN! demektir. Çocuðun yanýnda konuþurken durup düþünmek sonra konuþmak gerek. Konuþtuðumuz her söz, onun geleceðini nasýl etkiler diye düþünmeli. Unutmamalýdýrki söylenen her söz onun küçük dünyasýnda bir þekil oluþturur. Onun yanýnda baþkalarýný çekiþtirerek, özendirerek onlar zengin þanslý tabiki gibi sözlerle konuþursak farkýnda olmadan çocuða kýskançlýðý, böyle insanlara karþý düþmanlýk duymasýný öðretiriz. Oysa küçük þeylerden mutlu olmasýný bilen, daima þükreden bir annenin çocuðu kýskanç olamaz, þikayetçi olamaz. Anne baba diðer konularda olduðu gibi bu konuda da ben nasýlým? kýskançlýk benden mi? benim ona davranýþlarým doðrumu? çocuðuma kötü örnek oluyor muyum? diye kendini sorgulamasý lazým. Çünkü önce onlar kendilerini düzeltilirse, çocuk da deðiþecektir. Kardeþlerinin aðlamasýndan dolayý büyüðe vurmak azarlamak, kardeþ arasýna nefret duygusunu sokar. Küçük çocuk deneme yanýlma yöntemiyle en ufak þeyde aðlayarak, annenin ilgisini çekmeye, her istediðini aðlayýp baðýrarak elde etmeye alýþýr, yine mi kardeþini aðlattýn diyerek anne her seferinde büyüðe hesap sorarsa, ezilen ve üvey evlat konumunda olan büyük çocuk, zamanla onlardan soður. Anne öyle adil olmalýki, büyük çocuk annem bana haksýz yere kýzmaz demekki, ben hatalýyým, küçük çocukta ben haksýz yere aðlayýnca, annem bana bakmaz demeli ve güvenmelidir. Anne baba ben ayrým yapmýyorumki, ikisini de seviyorum der ama farkýnda deðillerdir. Bir çocuðu yanýna yaklaþýrken hep güler yüzlü olmak, diðerine hep asýk yüzle bakmak farkýnda olmadan yaptýklarý bir þeydir.! Ebeveyn kendini her zaman sorgulamalý, yüz ifadesi bile önemli! 26

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

a) Tuvalette b) Kur'an okuyana

a) Tuvalette b) Kur'an okuyana 1- Hz. Ali (ra) ``Bana bir harf öğretenin kälesi olurum buyurarak bize anlatmak istediği mana aşağılardan hangisidir? a) İlim öğrenmenin ve öğretmenin önemi b) Öğretmen can kulağıyla dinlenmeli c) Öğretenelere

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı ve faydalı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR

Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR 1 1 2 Fatih ACAR Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Sevgili Çocuklar, Sizler geleceðimizin teminatýsýnýz. Sizlerin güven içerisinde bir yaþam sürmenizi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak.

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak. Bu ayki rehberlik bülteni konumuz Kardeş Kıskançlığı hakkındadır. Sizlere çocuğunuza bu süreçte nasıl yardımcı olabileceğiniz ile ilgili önerilerimiz olacaktır. KARDEŞ KISKANÇLIĞI Neler olduğunu hiç anlamıyorum!

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Bilinmeyen yönleri ile. Jugendamt. (Gençlik Dairesi)

Bilinmeyen yönleri ile. Jugendamt. (Gençlik Dairesi) 3 wsivil kurumlar yetersiz Türk ailelerin en önemli problemlerin baþýnda gelen Jugendamt konusunda Almanya da ki Türk sivil toplum kuruluþlarý yetersiz. Bu konuda uzmanlaþmýþ onlarca Alman sivil toplum

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

Anoreksiya Nervoza DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri

Anoreksiya Nervoza DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri Kime sorarsanız sorun, herkes belli bir yaştan sonra kilolarından şikâyet etmektedir. Bu insanlar zayıflamayı çok istedikleri halde bir türlü zayıflayamadıklarından yakınırlar. Bunlar hem kilolarından

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Atasözü SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Halk tarafýndan bilinip kullanýlan, tecrübelerle ortaya çýkan, söyleneni belli olmayan, kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kýsa ve özlü sözlere atasözü denir. Aþaðýda bazý

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü.

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) M.570 senesinde Arabistan ın Mekke şehrinde doğdu. Dedesi Abdül Muttalib ona Muhammed ismini verdi. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) öksüz olarak dünyaya geldi. Babası Abdullah, doğumundan

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı