ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ"

Transkript

1 Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Anadilin önemi Anadili çocuðun en önemli dilidir. Anadili duygularýn ve düþüncelerin dilidir. Anadili çocuðun ana babasýyla ortak dilidir. Ayrýca anadili insanýn kendi kültürü ile tarihine yoludur. Genelde çok dilli ailelerin çocuklarý önce kendi anadilini ve sonra Finceyi öðrenirler. Çocuðun ana babasý çocukla her zaman kendi anadilini konuþmalýdýr. Çocuk anadilini yapýsal olarak iyi bildikten sonra baþka bir dilin yapýsýný, yani gramerini kolay öðrenir. Çocuðun anadilindeki sözcük ve kavram hazinesi genis ise baþka bir dille kelimeler ile kavramlar öðrenmesi kolaydýr. Çocuk anadilini kendisini ifade etmek, bir þeyi tarif etmek ve sohbet etmek için kullanabildikten sonra baþka bir dille ayný þeyler öðrenmesi kolaydýr. Çocuða anadilinin geliþmesi için evde aðýrlýklý olarak destek verilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde çocuðun anadili Fincesinden zayýf kalabilir. Zayýf anadili bilgileri yeni bir dilin öðrenmesini zorlaþtýrýr. 1

2 KONUÞMANIN GELÝÞMESÝNÝN DESTEKLENMESÝ 1 yaþýndan daha küçük çocuk Yakýnlýk ve kucak çocuða iyi gelir. Çocukla gözlerine bakarak çok konuþun. Çocukla ilgilendiðinizde, örneðin banyosunu yaptýðýnýzda veya onu giydirdiðinizde ona ne yaptýðýnýzý anlatýn. Çocuk etrafýndaki insan ve eþyalara ilgi gösterdiði zaman ona onlarýn ne olduðunu açýklayýn. Bu þekilde çocuk önce yeni kelimeleri anlamayý ve sonra söylemeyi öðrenir. Oyunlar: Guguk saklambacý Gýdýklama ve okþama oyunlarý Þarkýlar ve tekerlemeler Al - ver oyunlarý Oyuncaklar: Ev eþyalarý, örneðin tencere kapaðý, tahta kepçe, plastik mutfak eþyalarý. Çýngýrak, top, tahta küpler, çok þekilli kutu. 1-2 yaþýndaki çocuk Çocuðun sözcük hazinesini geliþtirmek için siz çocuðun kelimeleri ve konuþma teþebbüsleriyle ilgilenip çocuga cevap vermelisiniz. Çocuk kii-ap dediðinde annesi ona örneðin Evet, az sonra yeni kitabý okuyacaðýz. Önce anne çamaþýrlarý asacak. diye cevap verebilir. Ev iþleriyle uðraþtýðýnýzda veya çocukla dýþarýda gezerken devamlý ne yaptýðýnýzý veya çocuðun ne yaptýðýný çocuða anlatýn. Çocuða bildiði þeyleri sorun, mesela Araba nerededir? veya Muz mu elma mý istersin? Çocukla beraber resimli kitaplara bakýp ona resimleri açýklayýn. Çoðu zaman çocuk kendisi ilgi duyduðu þeyi gösterir. Çocuk ilgi duyduðu konularla ilgilenerek en çabuk kelime öðrenir. Oyun ve oyuncaklar: Kolay yapboz oyunlarý, Duplo legolarý, ev ve araba oyuncaklarý, resimli kitaplar, dýþ oyun oyuncaklarý. Þarkýlarla tekerlemeler çocukla birlikte söyleyin. 2

3 3-4 yaþýndaki çocuk Bu yaþtaki çocuklarýn çoðu çok soru sorar. Çocuðun sorularýna cevap verip onunla sohbet edin. Bir yetiþkinin çocuða günlük olaylarý ve beraber yaþanan hadiseleri anlatýp açýklamasý önemlidir. Çocuk baþka çocuklarla oyun oynamayý öðrenip kendisinden daha büyük çocuklardan bir çok þeyi öðrenir. Bu dönem Fince diliyle tanýþtýrmak için uygundur, örneðin çocuk kulübü, oyun parký veya açýk kreþ gibi mekanlarda. Çocuk artýk çok çeþitli oyunlar oynar. Bu yaþtaki çocuk oyun oynarken çok konuþur. Oynadýðý oyunu yüksek sesle anlatýp ayný zamanda akýþýný yöneltir. Çocuðun konuþmasýnýn geliþmesi için oyun oynamasý önemlidir. Çocuk hareket etmekten zevk alýr. Çocuk týrmanýr, koþar, hoplayýp zýplar ve bisiklete binmeyi öðrenir. Oyuncaklar dýþýnda çocuða kullanmak için kalem, kaðýt ve çocuk makasý verilebilir. 5-6 yaþýndaki çocuk Çocuk artýk öykü, eski hikaye ve masallar yorulmadan dinleyebilir. Bunlardan günlük konuþulan dilden daha zengin ifade ile sözcükleri öðrenir. Beþ yaþýndaki çocuk düzenli olarak Fince konuþulan ortamda, mesela kreþte bulunmalýdýr. Altý yaþýndaký çocuk okulun ilköðrenime hazýrlayan anaokuluna baþlamalýdýr. Hem anaokulu hem okul döneminde çocuk anadili ve anadille kültür eðitimi görebilir. 3

4 Konuþma terapisi Konuþmaterapist çocuk ve yetiþkinlerde görülen konuþma, dil ve iletiþim bozukluklarýný tedavi etmektedir. Tedavi konuþma düzensizliklerinin incelenmesi, rehabilitasyonu ile önlenmesini kapsamaktadýr. Konuþma terapisi týbbý rehabilitasyondur. Konuþmaterapistler resmi saðlýk güvenlik uzman görevlileridir. Genellikle çocuk saðlýk ocaðý çocuðu konuþma terapisine sevk eder. Ayrýca kreþ konuþmaterapistin muayenesini tavsiye edebilir. Muayene çocuðun ana babasý isteði üzerine de baþlatýlabilir. Konuþmaterapist anadili yabancý dil olan çocuðun Fince dil bilgisi ile dilin geliþmesini inceleyebilir. Çocuk kendi anadiliyle zorlanýyorsa veya Finceyi çok yavaþ öðreniyorsa muayene gereklidir. Çocuðun anadili bilgileri ana babasýnýn yardýmýyla veya tercüman kullanarak araþtýrýlabilir. Konuþma terapisi Fince eðitimi deðildir. Çocuðun konuþma terapisine ihtiyacý vardýr, çocuk diðer kendi yaþýndaki çocuklardan çok daha az konuþyorsa 2 1/2 yaþýndaki çocuk daha kelime söylemiyor 3 yaþýndaki çocuk daha cümle kurmuyor çocuk konuþmalarý anlamakla zorlanýyorsa 2 yaþýndaki çocuk bildiði kelimeleri anlamýyor çocuk söylenen kolay söze göre hareket etmeye bilmiyor çocuk diðer kendi yaþýndaki çocuklar gibi konuþmalarý veya kitap okumayý yorulmadan takip etmiyor çocuðun dili anlasýlmýyorsa 3 yaþýndaki çocuðun konuþmalarý anlasýlmýyor 5 yaþýndaki çocuk telaffuz hatalarý yapýyor (örneðin r harfý söyleyemiyor) çocuk kekeliyorsa kekelemek bir kaç aydýr devam ediyor Çocuk saðlýk ocaðý ile kreþler en yakýn konuþmaterapist hakkýnda bilgi verip muayene için randevu alma konusunda yol gösterirler. Vantaan kaupungin puheterapeuttien työryhmä: Käännös: Maarit Elovaara Johanna Kivi Leena Lindholm Annina Manninen Arja Nieminen Pääkaupunkiseudun Asioimistulkkikeskus 4

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Doktor, Çocuðum Çok Yaramaz!..

Doktor, Çocuðum Çok Yaramaz!.. Doktor, Çocuðum Çok Yaramaz!.. Dr. Sadýk Akþit* Yazýnýn baþlýðýný oluþturan türden yakýnmalarla karþýlaþýnca anne ve baba ile uzun uzun konuþarak, iyi bir öykü almalý, ailedeki bireylerin birbirlerine

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, kiþiye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek için

Detaylı

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953 J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI J. Stalin 1 ÜÇÜNCÜ BASKI SON YAZILAR 1950-1953 J. STALÝN Stalin in 1950-1953 yýllarý arasýndaki inceleme, konuþma, mesaj ve söylevlerini biraraya getiren

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Bir çocuk - iki lisan. Bir fırsat olarak çokdillilik

Bir çocuk - iki lisan. Bir fırsat olarak çokdillilik Bir çocuk - iki lisan Bir fırsat olarak çokdillilik Bir çocuk - iki lisan Bir çocuğun yaşamının ilk yıllarından itibaren iki lisan öğrenmesi, okul ve iş yaşantısında başarı göstermesine katkı sağlayacak

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

Ne kadar marjinal bir çocuksun sen!

Ne kadar marjinal bir çocuksun sen! 1. Ne kadar marjinal bir çocuksun sen! Marjinal, apartmanýn önüne çýkmýþ, okul servisini beklerken son okuduðu Harry Potter kitabýndaki olaylarý düþünüyordu. Serinin en son kitabýydý bu, on birinci kitap...

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5009 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1501 12.?.Y.0002.4134 Her hakký

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III İÇİNDEKİLER Okul Öncesi eğitim kurumlarında etkinliklerde oyun Öğrenme Merkezlerinde Oyun Sanat Etkinliklerinde Oyun Müzik Etkinliklerinde Oyun Türkçe Etkinliklerinde Oyun

Detaylı

Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi

Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi Otizmin Erken Tanýsý ve Önemi Dr. Þahin Bodur*, Dr. A. Þebnem Soysal** Ýlk olarak Kanner (1943) tarafýndan týp yazýnýna kazandýrýlan otizm; kýsýtlanmýþ, yinelenen davranýþ örüntüleri, toplumsallaþmada,

Detaylı

Zaman Pazartesi Salý Çarþamba Perþembe Cuma

Zaman Pazartesi Salý Çarþamba Perþembe Cuma DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Örnek haftalýk I program Eðitim rehberinin bütününün tamamlanmasý için birçok hafta gerekebilir.

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Ne Yapmalý? Tutuklu. Ínternetten bizi bu adreste bulabilirsiniz: www.ulmerecho.de Katolik Cezaevi Derneði www.gefaengnisverein.de. Tespitler.

Ne Yapmalý? Tutuklu. Ínternetten bizi bu adreste bulabilirsiniz: www.ulmerecho.de Katolik Cezaevi Derneði www.gefaengnisverein.de. Tespitler. Ínternetten bizi bu adreste bulabilirsiniz: www.ulmerecho.de Katolik Cezaevi Derneði www.gefaengnisverein.de Tutuklu Ne Yapmalý? Ziyaret Posta Para Dilekçe Avukat Alýþveriþ Þikayet Hücre ziyareti Tespitler

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE VELİ YAKLAŞIMI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE VELİ YAKLAŞIMI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE VELİ YAKLAŞIMI REHBERLİK SERVİSİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE VELİ YAKLAŞIMI Bu bilgilendirme broşüründe, 5-6 yaş döneminde çocukların gelişim özellikleri

Detaylı

Yeni orta sýnýfýn doðasý

Yeni orta sýnýfýn doðasý Yeni orta sýnýfýn doðasý Yukarýdaki bölümden çýkan sonuç, proletaryanýn geniþ anlamda ücretli iþçiler kitlesiyle özdeþleþtirilmesi gerektiðidir. Dolayýsýyla, bu yüzyýlda iþçi sýnýfýnýn büyüklüðünde bir

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI

T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE EL KÝTABI T.C. BAÞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Kadýnlar Ýçin Aile Ýçi Þiddetle Mücadele El Kitabý, Kadýnýn Statüsü

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

ÇOCUKLARIN GELİŞİ İŞİM. Prof. Dr. Nilgün n METİN Hacettepe Üniversitesi

ÇOCUKLARIN GELİŞİ İŞİM. Prof. Dr. Nilgün n METİN Hacettepe Üniversitesi 0 6 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN GELİŞİ İŞİM ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Nilgün n METİN Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi imi ve Eğitimi E BölümüB BÜYÜME VE GELİŞ İŞME BÜYÜME: Bir çocuğun boy uzunluğu ve vücut

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Kur an Anlaþýlsýn Diye

Kur an Anlaþýlsýn Diye Kur an Anlaþýlsýn Diye Yaygýn Eðitim ve Kültür Derneði Yayýnlarý: 1 Temel Ýslâm Kültürü: 1 Proje Hüseyin Akkuþ Editör Alpaslan Durmuþ Metin Ýlyas Aslan Soru Üretim Ahmet Kalkan Alpaslan Durmuþ Ayþe Uçkan

Detaylı

Hadi Anaokuluna başlangıç paketine hoş geldiniz. Ebeveynlerin soruları

Hadi Anaokuluna başlangıç paketine hoş geldiniz. Ebeveynlerin soruları VERTALING TURKS Hadi Anaokuluna başlangıç paketine hoş geldiniz Ebeveynlerin soruları Çocuğum anaokuluna hazır mi? Ancak 2,5 yaşından sonra çocuğunuz anaokuluna gidebilir. Tereddütleriniz mi var? Bu durumda

Detaylı