Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR"

Transkript

1 Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR 1 1

2 2

3 Fatih ACAR Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Sevgili Çocuklar, Sizler geleceðimizin teminatýsýnýz. Sizlerin güven içerisinde bir yaþam sürmenizi saðlamak, bizim hem görevimiz hem sorumluluðumuzdur. Büyükleriniz olarak, bu sorumluluðumuzun gereðini yerine getirmek amacýyla, yarýnlarýmýzýn güvencesi siz yavrularýmýza, bu kitabý sunmaktan büyük bir sevinç duymaktayýz. Sosyal Güvenlik Kurumu, toplum olarak hepimizin eseridir. Yurdumuzda çalýþan ve kazanan herkes gelirinden bir pay vererek bu büyük güvenceyi hazýrlamýþ oluyor. Yani, Sosyal Güvenlik Kurumu birlikte oluþturduðumuz bir çatýdýr. Milletimizin, elbirliði ile oluþturduðu bir güvence kaynaðýdýr. Ýnsanlar, zor þartlara düþtüðünde yardýmýna koþacak bir destek, güven ve þefkat eli olarak Sosyal Güvenlik Kurumunu yanýnda buluyor. Anneleriniz, babalarýnýz, kardeþleriniz ve sizler devletimizin bir kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sayesinde saðlýk sorunlarýyla karþýlaþtýðýnda tedavi oluyor, emekliliðinde ihtiyaçlarýný karþýlayacak bir gelire kavuþabiliyor. Elinizdeki kitabý, sizlere Sosyal Güvenlik ne demektir, Sosyal Güvenlik Kurumu neden gereklidir, gibi konularda aydýnlanmanýzý saðlamak için hazýrladýk. Umarýz, kitabýn kahramanlarý ile birlikte siz de Sosyal Güvenlik Kurumunu doðru biçimde tanýyacaksýnýz. Ülkemizin mutlu ve güven dolu yarýnlarýnda yaþamanýz dileðiyle, sizleri sevgiyle kucaklýyorum. 1

4 Size bir bilmece sorayým, bakalým bilecek misiniz? Çarþýdan aldým bir tane eve geldim bin tane? Anlamadým? Çok mu kolay? Ýyi o zaman, haydi bunu bilin bakalým: Sosyal güvenlik nedir? Ýþittiniz mi? Ne zaman iþittiniz? Ýyi de ben daha anlatmadým ki! Haa, evet, þimdi anladým, çizgi filmini izlediniz! Ben size bir þey söyleyeyim mi: Çizgi film, okumanýn yerini tutmaz. Ýlle de okumak... Aþaðýdaki hikâyede bizim mahallenin çocuklarý Sosyal Güvenlik in ne olduðunu uygulamalý olarak anlatacaklar. En iyisi mi sözü daha fazla uzatmayalým da hikâyeyi hep birlikte okuyalým. Hikâyede, arada bir karþýnýza çýkarsam þaþýrmayýn olur mu? Ne demiþler: Güvenme varlýða düþersin darlýða. Hey, galiba kendimi tanýtmayý unuttum. Benim adým Güven. 2

5 Sosyal bilgiler dersinde öðretmenimiz sýnýfý gruplara ayýrmýþ ve her gruptan, iþlediðimiz konuya göre bir sunum hazýrlamamýzý istemiþti. Ýbrahim, Zeynep, Murat ve ben yani Ahmet ayný sokakta oturduðumuz için ayný grupta yer almýþtýk. Öðretmenimiz; bizden, gruplarýmýz için bir ad belirlememizi istediðinde Sosyal Güvenlik kavramý hakkýnda sunum hazýrlayacak olan bizler, kendimize Güven Grubu adýný koymuþtuk. Güven Grubu olarak bizlerin tek ortak özelliði sadece ayný sokakta oturmak deðildi. Bizi birleþtiren ve bir arada tutan baþka birçok ortak özelliðimiz de vardý. Bir defa, derslerimize düzenli çalýþýr ve asla tembellik etmezdik. Laf aramýzda, oyun oynamayý da ihmal etmezdik. Öðle arasý birlikte yemek yer, bir konu hakkýnda araþtýrma yapacaðýmýzda birlikte kütüphaneye giderdik. Bizim sokaðýn güzel ve büyük bir parký var. Hafta sonlarý belirli saatlerde bir araya gelir, bu parkta buluþur ve yine birlikte oyunlar oynardýk. Bazen aramýzda küçük sorunlar, küslükler, kýskançlýklar da olmuyor deðildi. Ama hiçbir zaman küslüklerimiz çok uzun sürmez, ilk fýrsatta tekrar barýþýrdýk. 3

6 Dersten sonra Güven Grubu olarak bir araya geldik. Sosyal Güvenlik hakkýnda hangi kaynaklardan ve ne þekilde bilgi toplayabileceðimizi tartýþtýk. Zeynep kütüphaneye gitmeyi önerdi. Murat, öncelikle internetten yararlanmamýzýn daha doðru olacaðýný ileri sürünce hep birlikte Murat ýn düþüncesini uygulamaya karar verdik. Okuldan sonra doðru eve geldim. Evde anneannem vardý. Önce okul kýyafetlerimi deðiþtirdim ve ellerimi yýkadýktan sonra anneannemin hazýrladýðý yemeði yedim. Yemekten sonra hemen bilgisayarýn baþýna oturdum. Ýnterneti açtým ve arama motoruna Sosyal güvenlik nedir? sorusunu yazdým. Gördüðüm ilk siteyi açtýðýmda Sosyal Güvenlik hakkýnda þöyle bir tanýmla karþýlaþtým: Sosyal güvenlik; her insana, hayatta karþýlaþabileceði her olayda, ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðý her durumda, baþka insanlarýn yardýmýna gerek kalmadan devlet tarafýndan saðlanan bir güvencedir. Pek bir þey anlamamýþtým. Baþka bir siteyi açtým. Yine ilkine benzer tanýmlar... Belki farklý bir þeyler bulurum ümidiyle internette biraz daha gezindim. Sýkýlmýþtým, kendi kendime: Bu kadar arama yeter! Sonra tekrar bakarým. dedim ve çok sevdiðim araba yarýþý oyununu açtým. Bir ara kendimi gerçek bir araba yarýþý alanýnda bulmuþtum. Büyük bir araba yarýþý pisti ve kocaman kocaman birbirinden güzel otomobiller, birbirlerini geçmek için kýyasýya mücadele ediyorlardý. Anneannem: -Oðlum Ahmet hani sen, araþtýrma yapmak için bilgisayarýn baþýna oturmamýþ mýydýn? deyince: -Öyle de anneanne, caným sýkýlýnca biraz oynamak istedim. diye cevap verdim. Anneannem baþýmý okþadý ve: -Haydi gel, çok güzel bir kek yaptým, birlikte yiyelim, dedi. 4

7 Akþam olmuþtu. Annem ve babamýn iþten eve gelme zamaný idi. Kapý çaldýðýnda her zamanki gibi kapýya koþtum. Kapýyý açýnca babamýn elinde büyükçe bir paketin olduðunu gördüm. Babam: -Oðlum, paketi buraya kadar ben taþýdým, al biraz da sen taþý bakalým. Hem içinde ne var biliyor musun? dediðinde birden heyecanlanmýþtým. Paketi aldýðým gibi salona geçtim. Hýzlý hareketlerle paketi açmaya çalýþýyordum. Annem: -Oðlum, yavaþ ol! O kadar acele etme! -Anne, çok merak ettim, hemen bakmalýyým. Böyle söyledikten sonra paketi açmýþtým. Paketin içindekini görünce çok mutlu olmuþtum. Çünkü karþýmda hep hayalini kurduðum uzaktan kumandalý bir araba duruyordu. Doðruca babama koþtum ve sevinçle kucaðýna atladým. Oðlum, dur! demeye kalmadan anneme koþmuþ ve ona sarýlmýþtým. Babam: -Bence asýl teþekkürü anneannene etmelisin. Anneannen bugün telefonda bize, araba yarýþlarýna olan ilgini anlattý. Anneannemin elini öptüm ve çok teþekkür ederim anneanneciðim, dedim. Annem: -Yalnýz seninle bir anlaþma yapmamýz gerekiyor. Bundan sonra artýk bilgisayarý oyun aracý olarak kullanmayacaksýn. Uzaktan kumandalý arabanla da hafta sonlarý belirli saatlerde oynayacaksýn. Anneme Tamam, olur. dediðimde gözlerimi bu yeni arabamdan alamýyordum. 5

8 O gece sabahý zor ettim. Okula gittiðimde ilk olarak arkadaþlarýma uzaktan kumandalý arabamý anlattým. Onlarýn da benim heyecanýmý paylaþmalarýný istiyordum. Zeynep: -Peki Ahmet, Sosyal Güvenlik ile ilgili araþtýrma yaptýn mý? diye sorunca: -Evet yaptým, ama aklýmda hiçbir þey kalmadý. Ýbrahim, uzaktan kumandalý arabamý merak ettiðini söyledi. Zaten benim de istediðim onlarýn arabamý merak etmeleri idi. Zeynep ve Murat yaptýklarý araþtýrmalardan söz ettiler. Anlaþýlan Zeynep ve Murat arabamla ilgili sohbetten pek de hoþlanmamýþlardý. Bence asýl sebep kýskanmalarý idi. Evet evet, arkadaþlarým beni kýskanýyorlardý. Ýyi de arabamla hafta sonu oynayabilecektim ve tek baþýma oynamamýn hiçbir anlamý yoktu. Ýþte o an aklýma bir fikir geldi: -Ne dersiniz arkadaþlar? Sizlerin de uzaktan kumandalý arabanýz olsa ve hafta sonlarý hep birlikte bizim sokaðýn parkýnda oynasak? Ýbrahim: -Ýþte bu harika bir fikir, deyince hep birlikte gülüþtük. Bu arada, öðretmenimizin verdiði görevi de ihmal etmeyecektik. 6

9 Hafta sonu olmuþtu. Daha önceden belirlediðimiz saatte parkta buluþtuk. Hepimizin artýk uzaktan kumandalý arabasý vardý. Ýbrahim: -Neden yarýþmýyoruz? Haydi arabalarýmýzý yarýþtýralým, deyince Murat: -Ya arabalarýmýz kaza yapýp kýrýlýr ya da bozulursa, diye korkusunu belirtti. Murat korkmakta haksýz sayýlmazdý. Gerçekten de arabalarýmýz bozulursa ne yapardýk? Korkularýmýza raðmen o gün arabalarýmýzý yarýþtýrma kararý aldýk. Ýbrahim çok hýrslýydý ve bizi asýl korkutan da onun bu hýrsýydý. Ýlk yarýþma oldukça çekiþmeli geçmiþti. Yarýþ sona erdiðinde Zeynep in arabasý birinci, Ýbrahim in arabasý ikinci olmuþtu. Bunun üzerine aramýzda þöyle bir konuþma geçti: Zeynep: Yaþasýn! Birinci oldum! Ýbrahim: Bence çok sevinme Zeynep, sadece þanslýydýn. Son dönüþte bana çarpmasaydýn birinci ben olurdum. Ýbrahim yenilgiyi hazmedememiþti ve bence Zeynep e haksýzlýk yapýyordu. Zeynep in morali bozulmasýn diye: -Oyun bozanlýk etme Ýbrahim! Sen de biliyorsun ki Zeynep birinciliði hak etti, dedim. Benim bu sözlerim Ýbrahim in hiç de hoþuna gitmemiþti. Zeynep bunun üzerine: -Mademki öyle düþünüyorsun, haydi tekrar yarýþalým, dedi. Zeynep in bu sözü üzerine Ýbrahim in gözleri parladý. Baþýndan beri böyle bir teklif beklediði belliydi. Ancak Murat, arabasýný kollarýnýn arasýna almýþ sýmsýký tutuyordu. Bize dönerek: -Arkadaþlar hiç kusura bakmayýn. Ben tekrar yarýþmak istemiyorum. Çünkü arabamýn bozulmasýndan korkuyorum. 7

10 rahat katýlýrdý. 8

11 Murat ýn sözlerinden sonra Zeynep: -Eðer sen yarýþmaya katýlmazsan bizim yarýþmamýzýn da bir anlamý kalmaz. Önemli olan hep birlikte yarýþmak. Birimiz dýþarýda kaldýktan sonra yarýþmanýn ne anlamý var ki? Murat: Ben, arabama zarar gelmesinden gerçekten çok korkuyorum. Çünkü biriktirdiðim bütün harçlýðýmý bu arabaya verdim. Eðer bozulursa onu tamir ettirecek ya da yeni bir araba alacak param olmayacak. Zeynep:Seni anlýyorum Murat. Ama eðer böyle bir þey olursa hep birlikte düþünür ve bir çözüm yolu buluruz. Bence bu kadar kaygýlanmana gerek yok. O gün daha fazla oynamadýk. Öðleden sonra araþtýrma konumuz için kütüphaneye gittik ve yarýn için ailelerimizden izin alarak belirlediðimiz saatte tekrar parka gelmeye karar verdik. 9

12 Pazar günü Murat, hepimizden önce parka gelmiþti. Elinde kumandasý, yarýþ pistinde arabasýný sürüyordu. Biz Zeynep le birlikte gelmiþtik. Zeynep Murat ý bu þekilde kendinden emin ve mutlu görünce çok sevindi. -Bugün dünden daha mutlusun Murat? -Evet haklýsýn. Dün gece çok düþündüm. Arabamý kýrmaktan korkarak oynarsam bu iþten hiçbir keyif almayacaðým. Keyif alamayacaksam neden oynayayým ki? Az önce yanýmýza gelen Ýbrahim, Murat ýn bu sözlerini duyunca ona: -Bunu dünkü yenilginin bahanesi olarak kullanma! -Hayýr, kullanmýyorum. Bugün tamamen hazýrým. Haydi yarýþalým! Murat ýn bu sözünden sonra hepimiz arabalarýmýzý hazýr ettik ve yarýþ pistine koyduk. Sonra yarýþ baþladý. Birkaç tur sonra Zeynep, Ýbrahim i geçti. Buna sinirlenen Ýbrahim, arabasýný Zeynep in arabasýnýn üzerine sürdü, arabaya arkadan çarparak Zeynep in arabasýnýn pist dýþýna çýkmasýna sebep oldu. Zeynep: -Arabamda bir þey yok, hâlâ çalýþýyor. Zeynep in bu sözünden sonra Murat rahatladý. Önce benim arabamý, sonra da Ýbrahim in arabasýný geçti. Son turda bitiþ çizgisine gelmek üzereyken Ýbrahim, Murat ýn arabasýna yaklaþtý ve ani bir hareket yapýp Murat ýn arabasýnýn takla atarak yarýþ dýþý kalmasýna neden oldu. Yarýþýn sonunda Ýbrahim in arabasý birinci olmuþtu. 10

13 Zeynep Murat ýn arabasýnýn baþýna gelene üzülmüþtü. Murat a: -Keþke dün seni zorlamasaydým. Haydi çalýþtýrmayý dene, eminim çalýþýyordur, dedi. Ancak bütün uðraþlarýna raðmen Murat arabayý çalýþtýrmayý baþaramadý. Murat: Neyse arkadaþlar benden bu kadar, size bundan sonraki diðer yarýþlarda baþarýlar, sizi izlemeye gelirim, dedi. Zeynep: Hayýr, bu kadar çabuk pes etmemelisin. Belki de arabanýn çok önemli bir arýzasý yoktur. Neden önce Oyuncakçý Amca ya gidip tamir edilebilir mi diye sormuyoruz, dedi. Murat çaresiz: -Tamam, peki. Bir soralým bakalým, dedi. Zeynep: -Ýbrahim! Sen gelmiyor musun? diye sorunca Ýbrahim: -Aslýna bakarsan, birinciliðimi kutlamak istiyordum. Ama oyuncakçýnýn kýrýk bir arabaya ne yapabileceðini de merak ettim doðrusu, dedi küçümseyen bir tavýrla. Ýbrahim in neden böyle davrandýðýna doðrusu çok anlam veremiyordum. Sanki daha önceden tanýdýðýmýz Ýbrahim gitmiþ yerine çok farklý karakterde, sadece kendini düþünen bir Ýbrahim gelmiþti. Galiba Ýbrahim deki bu deðiþiklikler araba yarýþýyla baþlamýþtý. 11

14 Hep birlikte Oyuncakçý Amca ya gittik. Tabi, Ýbrahim de bizimle geldi. Oyuncakçý Amca nýn dükkâný oyun parkýmýza o kadar uzak deðildi. Dükkânýnda sadece yeni oyuncaklar satmaz ayrýca kýrýlan dökülen oyuncaklarý da tamir ederdi. Bizi görünce: -Hoþ geldiniz çocuklar! Þöyle oturun bakalým. Ne yaptýnýz, arabalarýnýzdan memnun musunuz? diye sordu. Zeynep: -Hem de çok! Ama bir sorunumuz var. Murat ýn arabasý yarýþ sýrasýnda kaza yaptý ve tekerlekleri dönmüyor. Bizim için bakabilir misiniz? dedi. Oyuncakçý Amca: -Hmm. Arabaya bir bakalým o zaman. Galiba tekerlekleri sýkýþmýþ. Peki yeni bir araba düþünmez misin Murat? -Hayýr Oyuncakçý Amca, teþekkür ederim. Harçlýðým yeni bir arabaya yetmez. Acaba bunun için size ne kadar ödemem gerekiyor, diye sordu, çekinerek. Zeynep: Bende de biraz var, eðer Murat ýn parasý yetmezse ben de verebilirim, dedi. Benim de cebimde biraz para var, dedim. Bunun üzerine Oyuncakçý Amca tebessümle: -Bir dakika çocuklar bir dakika. Bunun için para vermeniz gerekmez. Siz bekleyin, ben hemen tamir ediyorum, dedi. 12

15 Bu olayýn ardýndan tahmin edin ne oldu? Zeynep birden ayaða fýrlayarak: -Buldum! dedi. Ýbrahim: -Yine ne buldun? Zeynep: -Bakýn arkadaþlar, bu olay hepimizin baþýna gelebilir ve oyun dýþýnda kalabiliriz. Zaten hep beraber oynayamayacaksak bunun ne anlamý kalýr ki? Murat: -Ne demek istiyorsun Zeynep? Hiçbir þey anlamadým ben! Ýbrahim: -Eminim, parlak bir fikri vardýr yine(!) Hihihihi! Zeynep: -Bakýn arkadaþlar! bugünden itibaren hepimiz harçlýðýmýzýn bir kýsmýný bir kumbarada toplayacaðýz. Bunun sayesinde yarýþlarda herhangi birimizin arabasýna bir þey olduðunda bu kumbaradaki parayý kullanacaðýz. Böylelikle herkes, arabasýný güvenle korkmadan kullanabilecek. 13

16 Bu çocuklara bayýlýyorum. Acaba Zeynep, aklýna gelen bu düþünce ile ayný zamanda öðretmenlerinin araþtýrma konusu olarak verdiði Sosyal Güvenlik kavramýný da hayata geçirdiðinin farkýnda mý? Aslýnda bu kumbara fikri Sosyal Güvenlik Kurumunun ta kendisidir. Nasýl mý? Devletin saðladýðý sosyal güvence de aynen bu þekilde iþler. Devletin güvencesi altýnda çalýþan insanlarýn adýna, Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay, bir miktar para yatýrýlýr. Bu yatýrýlan paralar karþýlýðýnda kiþi, hayatýný ve saðlýðýný güvence altýna almýþ olur. Bu konu iyiden iyiye ilgimi çekmeye baþladý. Bana, böyle ikide bir araya girdiðim için kýzdýðýnýzý biliyorum. Ne yapayým, bu hikâyede benim rolüm de sosyal güvenlik konusuna sizlerin dikkatini çekmek. Ne dediniz? Hikâye kahramanlarý zaten bunu yapýyorlar mý? Bana gerek yok mu? Bakýn güceniyorum ama! 14

17 Murat: -Bu harika bir fikir, dedi heyecanla. Oyuncakçý Amca da Zeynep in düþüncesini çok beðendiðini söyledi: -Bu sayede, zorda kaldýðýnýzda, kumbaranýzdaki para size yardýmcý olacaktýr, dedi. Ýbrahim: Bence o kadar da süper bir fikir deðil. Hem ben, mükemmel bir yarýþçýyým; yani kaza yapmam imkânsýz, deyince Murat biraz da kýzgýnlýkla: -O zaman sen, kumbaradan faydalanamazsýn, tamam mý? dedi. -Ýbrahim: Hah! Zaten faydalanmak isteyen de yok. Ben gidiyorum, bu saçma fikre daha fazla katlanamam. Ýbrahim kapýdan dýþarý çýktý. Ýbrahim in davranýþlarý hepimizi þaþýrtýyordu. Hâlbuki Zeynep in düþüncesi gerçekten çok güzeldi. Ancak Ýbrahim neden böyle oyunbozanlýk yapýyor, hâlâ anlayabilmiþ deðilim. 15

18 Ýbrahim kumbaraya para atmak istemiyor. Ahmet ve arkadaþlarý henüz Ýbrahim in neden böyle davrandýðýný çözemedi; ama galiba ben çözdüm. Bence Ýbrahim, Murat ýn baþýna gelen bu olayýn kendisinin baþýna asla gelmeyeceðini, gelse bile ailesinin kendisine yeni bir araba alabileceðini düþünüyor. Nereden mi biliyorum? Çünkü Ýbrahim gibi düþünen arkadaþlarýmýz var da oradan biliyorum. Doðrusu hikâye iyice heyecan vermeye baþladý. 16

19 Ýbrahim in dükkândan ayrýlmasýndan sonra üzüldüðümüzü gören Oyuncakçý Amca: Üzülmeyin çocuklar. Bence siz çok doðru bir þey yapýyorsunuz, dedi. Peki bu paralarý biriktirecek bir kumbaranýz var mý? diye ekledi. Zeynep: -Sanýrým hiçbirimizde yok. Oyuncakçý Amca: -O zaman izin verin de bu harika fikrinize benim de bir katkým olsun ve size bir kumbara hediye edeyim, dedi ve onlara bir kumbara verdi. Murat: -Harika, tamaaaam! Zeynep: -Teþekkür ederiz Güven Amca. Oyuncakçý Amca: -Bu arada; Murat, araban tamam, dedi; kumandanýn tuþlarýný kontrol ederek. Arabasýnýn tekrar çalýþtýðýný gören Murat: -Saðolun. Çok teþekkür ederim Oyuncakçý Amca. Oyuncakçý Amca: -Önemli deðil çocuklar, size iyi yarýþlar! Unutmayýn kazanmak da var kaybetmek de! 17

20 v Oyuncakçý Amca nýn dükkânýndan çýktýktan sonra tekrar parka geldik. Ýbrahim, bizden ayrýldýktan sonra parka gelmiþ arabasýyla oynuyordu. Bizi görünce: -Heyy, arkadaþlar, ne yaptýnýz, kumbaranýzý doldurdunuz mu? Ýbrahim in bu sözleriyle hiçbirimiz ilgilenmedik. Zeynep cebindeki harçlýðýnýn bir kýsmýný kumbaraya atmýþtý bile. Benim de cebimde birazcýk para vardý ve bu parayý kumbaraya attým. Vakit iyice geç olmuþtu. Yarýn için okulda görüþmek üzere parktan ayrýldýk ve doðruca evlerimizin yolunu tuttuk. Ancak Ýbrahim, parkta kalýp arabasýyla oynamaya devam etmiþti. Kumbarayý Zeynep e býrakmýþtýk. Yarýn okula götürecek ve okulda bu kumbara projemizi arkadaþlarýmýzla paylaþacaktýk. 18

21 Ertesi gün okulda buluþtuðumuzda hepimizde bir heyecan vardý. Nasýl olmasýn ki! Zeynep kumbarayý okula getirmiþti. Sýnýftaki diðer arkadaþlarýmýz da merak ettikleri için teneffüste Zeynep in etrafýna toplanmýþlardý. Zeynep, hafta sonu neler yaptýðýmýzý, Murat ýn arabasýnýn nasýl bozulduðunu anlattýktan sonra kumbara projemizi söyledi. Bu kumbara projesini arkadaþlarýmýz çok beðenmiþlerdi. Bu arada ders zili çalmýþtý; öðretmenimiz, sýnýfa girdiði hâlde hiçbirimiz sýnýfa girdiðini duymamýþtýk bile. Tek bir kiþi hariç: Ýbrahim. Ýbrahim: -Arkadaþlar, öðretmenimiz geldi ve siz hâlâ kumbaracýlýk oynuyorsunuz, deyince; Öðretmenimiz: Nedir bu kumbara meselesi, anlatýn bakalým. dedi. Murat da her þeyi anlattý. Öðretmenimiz de projemizi çok beðenmiþti, hatta hazýrlayacaðýmýz Sosyal Güvenlik sunumunda bu kumbara projesini örnek olarak da verebileceðimizi söyledi. Kumbara projemize arkadaþlarýmýz da harçlýklarýndan bir miktar koyarak destek olmuþlardý. Birkaç gün böylece geçmiþ ve kumbaramýz yavaþ yavaþ aðýrlaþmaya baþlamýþtý. Bu arada hafta sonunu iple çekiyorduk. 19

22 20 Neyse ki cuma günü, sonunda geldi. Sosyal Güvenlik hakkýndaki sunumumuzu önümüzdeki hafta yapacaktýk. Arkadaþlarla son bir kez daha toplanýp neler yaptýðýmýzý kontrol ettik. Ancak Ýbrahim de bir tuhaflýk vardý. O her zamanki canlý, atak Ýbrahim gitmiþ, yerine sessiz ve içine kapanýk bir Ýbrahim gelmiþti. Ýbrahim e ne olduðunu sorduðumuzda: -Galiba ben çok büyük yanlýþ yaptým. Sizden özür diliyorum, dedi. Pek bir þey anlamamýþtýk ve olan biteni bizimle paylaþmasýný istedik. O da her þeyi olduðu gibi anlattý. Meðer Ýbrahim, bizden ayrý olarak okul çýkýþýnda parka gidip arabasýyla oynuyormuþ. Ancak dikkatsiz kullandýðý için arabasý bozulmuþ. Babasýndan kendisine yeni bir araba almasýný istemiþ; ama babasý hiç oralý olmamýþ. Hatta sürekli arabasýyla oynadýðý için bu olayýn kendisine ders olmasýný istemiþ. Ýbrahim, bütün bunlarý anlattýktan sonra sessizce aramýzdan ayrýldý.

23 Hafta sonu olduðunda, sözleþtiðimiz saatte parkta buluþtuk ve arabalarýmýzý yarýþtýrmaya baþladýk. Bu sýrada Ýbrahim geldi; ama elinde arabasý yoktu. Üzgün üzgün bankta oturup, bizleri izlemeye baþladý. Arkadaþlarla birlikte yarýþý býraktýk ve Ýbrahim in yanýna geldik. Ýbrahim: Neden oyununuzu býraktýnýz, ben de sizleri izliyordum. Biliyorsun Ýbrahim, biz bir ekibiz ve sensiz oyun pek de keyif vermiyor, dedim. Ýbrahim: Ama arkadaþlar, biliyorsunuz, ben yanlýþ bir þey yaptým ve þimdi de bunun cezasýný çekiyorum. Ýbrahim in bu sözü üzerine Murat, daha önce sakladýðýmýz yerden büyükçe bir paket çýkarýp yanýmýza getirdi. Zeynep: -Ýbrahim, sana bir sürprizimiz var, dedi. Zeynep in bu sözünden sonra Murat, paketi açýp içinden yepyeni uzaktan kumandalý arabayý çýkardý. Zeynep arabayý alýp Ýbrahim e uzattý ve ona: -Bu senin, seni de aramýzda görmek istiyoruz. Ýbrahim in mutluluktan yüzü gülmeye baþladý. Ýbrahim: Nasýl, bu benim mi? Ýyi de nasýl aldýnýz bunu? deyince: Murat: Kumbaramýzda biriken paramýzla, dedi. 21

24 22 Ýbrahim: Arkadaþlar, çok teþekkür ederim; ama ben bu hediyeyi alamam. Çünkü ben bunu hak etmedim, hatta unuttunuz mu sizin kumbara projenizle dalga geçtim. Zeynep: -Evet, unutmadýk; unutmadýðýmýz gibi senin bu davranýþýna pek anlam da veremedik. Ama ne olursa olsun, sen bizim arkadaþýmýzsýn ve sensiz oyunun hiçbir tadý yok. Haydi, þimdi daha fazla konuþmayalým da arabaný al ve hep birlikte yarýþtýralým. Zeynep in sözleri Ýbrahim i duygulandýrmýþtý, hatta hepimiz çok duygulanmýþtýk. Ýbrahim: -Arkadaþlar, çok büyük bir hata yaptým; ama sizler benim hatamý baðýþladýnýz ve bana büyük bir ders verdiniz. Madem beni tekrar aranýza aldýnýz o hâlde kumbara projesine beni de alýrsýnýz deðil mi? Zeynep: Þimdi sende cebindeki harçlýðýn bir miktarýný verip kumbara projesine katýlabilirsin. Ýbrahim bu teklifi sevinçle kabul etti.

25 Sosyal güvenlik hakkýnda yapacaðýmýz sunumun vakti artýk gelmiþti. Bütün hazýrlýklarýmýzý yaptýktan sonra sunuma baþladýk. Daha önceden de karar verdiðimiz gibi sunum sözcümüz Ýbrahim oldu. Ýbrahim, önce Sosyal Güvenlik kavramýnýn tanýmýný yaparak, sigortalý olmanýn önemini vurguladý. Daha sonra Kumbara Projesi ile bir hafta boyunca baþýmýzdan geçen olaylarý anlattý. Sunumun sonunda ise sýnýf olarak herkesin Kumbara Projesi ne dâhil olmasýný arzu ettiðini söyledi. Ýbrahim in yapmýþ olduðu sunumdan sýnýftaki arkadaþlar ve öðretmenimiz çok etkilenmiþti. Öðretmenimiz, bu sunumdan dolayý Güven Grubuna teþekkür etti. 23

26 Demek ki Sosyal Güvenlik de böyle bir þey! Ayný þekilde insanlar nlar da Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptýklarý ödemelerle, hiç beklemedikleri emedikleri bir anda, karþýlaþtýklarý hayatýn türlü engelleri karþýsýnda, bir sýkýntýya düþmeden yaþamlarýný güvence altýna almýþ olurlar. 24

27 25

28 26

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kahraman Kit Misafirlikte

Kahraman Kit Misafirlikte Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

1.TEMA : BÝREY VE TOPLUM 2.TEMA : ATATÜRK 3.TEMA : ÜRETÝM, TÜKETÝM VE VERÝMLÝLÝK

1.TEMA : BÝREY VE TOPLUM 2.TEMA : ATATÜRK 3.TEMA : ÜRETÝM, TÜKETÝM VE VERÝMLÝLÝK 1.TEMA : BÝREY VE TOPLUM Sütün Sýrrý...11 Güzel Dilimiz...15 Haftanýn Testi...18 Tema Deðerlendirme Testi...19 2.TEMA : ATATÜRK Atatürk'ün Hayatý...21 Güzel Dilimiz...24 Tema Deðerlendirme Testi...27 3.TEMA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Son Tren Dershaneden çýkmýþlardý. Akþam oluyordu. Önce her gün geçtikleri sokaklardan geçtiler. Sonra üç ana caddenin birleþtiði o kocaman kavþaktan En zoru bu kavþaktan geçmekti. Her yanda trafik lambalarý

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DUMANA KARIÞAN HAYAT

DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT Bu kitap Türk Dil Kurumu Ýmla Kýlavuzu esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. ERDEMLER SERÝSÝ DUMANA KARIÞAN HAYAT Yayýn Yönetmeni : Editör : Hüseyin Yanýk Hasan Öztürk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Büyüklerin küçük oyuncaklarý :Maketler Gönderen : papatya54-12/12/2007 20:26 "Karga'ya yavrusu Kuzgun gözükür"diye bir Atasözümüz var.bu yüzden olsa gerek baþka marka arabalarýn maketleri pek ilgilendirmiyor

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KARA DELÝK GAZETECÝ EZGÝ ÝÞ PEÞÝNDE Ülkenin büyük gazetesinin yazý iþleri müdürü yanýnda çalýþanlara: -Bana Ezgi yi çaðýrýn dedi. Bir süre sonra muhabir Ezgi, müdürünün

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi.

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi. GÜNE BAÞLARKEN Uyandý. Gözlerini ovarak doðruldu, iki yanýna bakýndý. Alacalý aydýnlýkta içeriyi sisli sisli gördü. Zamanýn neresinde olduðunu bilemedi. Saatine baktý, onu geçiyordu. Bir yanlýþlýk olduðunu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu DESTANLAR VE MASALLAR Masal-Şiir Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu Yayın Koordinatörü: İpek Gür Editör: Ebru Akkaş Kuseyri

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara SAÐLIK BAKANLIÐININ PERFORMANS VE KALÝTE

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı ve faydalı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz.

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Noray Demirci. Bilemem Bilemem. Söz: Ülkü Aker. Müzik: Norayr Demirci. Niye geldim bu dünyaya, bilemem bilemem. Gece gündüz aðlarým ben,

Noray Demirci. Bilemem Bilemem. Söz: Ülkü Aker. Müzik: Norayr Demirci. Niye geldim bu dünyaya, bilemem bilemem. Gece gündüz aðlarým ben, Noray Demirci Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Bilemem Bilemem Niye geldim bu dünyaya, bilemem bilemem Gece gündüz aðlarým ben, gülemem gülemem Ne yaptýmsa talihim gülmedi bana

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 2. Çeviren: Esra Özdoğan. 10. basım. Resimleyen: Sempé

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 2. Çeviren: Esra Özdoğan. 10. basım. Resimleyen: Sempé Goscinny / Sempé PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 2 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Esra Özdoğan Resimleyen: Sempé 10. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 2 Çeviren: Esra Özdoğan cancocuk.com

Detaylı

TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8

TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8 GELÝR DAÐILIMI TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8 Resimleyenler: SELÇUK DEMÝREL ÜMÝT GÜNDÜÇ Birinci Baský- Aðustos 1977 Ýkinci Baský-Mart 1978 [Bu basým, Kurtuluþ Cephesi dergisinin

Detaylı

Babama Kamera Vermeyin

Babama Kamera Vermeyin Babama Kamera Vermeyin Amcamýn yeni aldýðý kamera bizimkilerin ilgi odaðý olmuþtu. Babamýn ve amcamýn elektronik eþyalara olan meraklarý yüzünden babaannemin eviyle bizimki, yumurta kaynatma makinesinden

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Temmuz 2009 Sayý: 57. Fotoðraf: Erol TAÞKAN. e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Temmuz 2009 Sayý: 57. Fotoðraf: Erol TAÞKAN. e-mail: hale@corumhakimiyet.net Temmuz 2009 Sayý: 57 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Fotoðraf: Erol TAÞKAN 2- Keþke 3- Dört yaným pencere 4- Çöpte bir uçurtma 5- Ve bir baþka boyutta 5- Yalancý 5- Söküp atacaðým 5- Sen kendine uykusuz

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı