5.8.4 FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI Yönetici Özeti GENEL BĠLGĠLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.8.4 FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL...74 5.9 YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI...78 5.9.1 Yönetici Özeti...78 5.9.2 GENEL BĠLGĠLER...79 5.9."

Transkript

1 İçindekiler Ġçindekiler...1 SUNUġ GENEL BĠLGĠLER MĠSYON VE VĠZYON MĠSYON VĠZYON YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER FĠZĠKSEL YAPI Fiziksel Yapı Sosyal Alanlar ÖRGÜT YAPISI BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLARI Yazılımlar ĠNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HĠZMETLER GENEL SEKRETERLĠK Görev, Yetki ve Sorumlulukları BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI BĠRĠ M YÖNETĠCĠ SĠ NĠ N S UNUġ U GENEL BĠLGĠLER BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNTERNET KULLANIM ĠSTATĠSTĠKLERĠ AMAÇ ve HEDEFLER ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU GENEL BĠLGĠLER AMAÇ ve HEDEFLER KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÖNERĠ VE TEDBĠRLER KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler: AMAÇ VE HEDEFLER FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTESĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU GENEL BĠLGĠLER AMAÇ ve HEDEFLER FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÖNERĠ VE TEDBĠRLER SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI SUNUġ GENEL BĠLGĠLER Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler DĠĞER HUSUSLAR TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER ÖNERĠ VE TEDBĠRLER STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Görev, Yetki ve Sorumlulukları ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ ÖRGÜT YAPISI HĠZMET KONUSU

2 5.8.4 FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI Yönetici Özeti GENEL BĠLGĠLER BĠRĠMĠN KURULUġ MEVZUATI BĠR ÖNCEKĠ YILDAN DEVREDEN ĠġLER: YILI PROJE UYGULAMALARI AKADEMĠK BĠRĠMLER ZĠRAAT FAKÜLTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ FAALĠYET KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 SUNUŞ Üniversiteler eğitim ve öğretim misyonunu yerine getirirken değiģen zaman ve çağın gereksinimleri doğrultusunda, bu misyonu sürekli yenilemek ve kuvvetlendirmek zorunda olan kurumlardır. Bilgi toplumu olma sürecindeki ülkemizde, üniversiteler sürekli olarak değiģim ve geliģimin rotasını belirleyen ve bunu görev edinen bir yapıyla eğitim öğretim hizmetini devam ettirmektedir. Acımasız rekabet koģullarının her alanda hâkim olduğu günümüz toplumlarında, bu rekabet ortamında üniversitemiz de yerini almıģtır. Uluslararası rekabet üstünlüğünün bilim ve teknoloji ile ölçüldüğü bir yüzyılda, 21. yüzyılın çağdaģ üniversitesini yaratma gayreti içerisindeki Bingöl Üniversitesi, bir yandan çağdaģ değerleri yaratma hizmetine girerken; diğer taraftan da hedef kitleleri olan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için tüm imkânlarını seferber etmektedir yılında eğitim öğretime baģlayan ve ülkemizin üniversitelerinden biri olan Bingöl Üniversitesi, her geçen gün değiģen ve büyüyen bir yapıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim vererek, onları Atatürk Ġlke ve Ġnkılâpları doğrultusunda yetiģtirmeyi gaye edinmiģtir. Bingöl Üniversitesi,2010 yılı sonu itibariyle 4 fakülte, 1 yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü, toplam 290 akademik ve 135 idari personel ile 1157 lisans ve 1650 ön lisans eğitim gören öğrencisine hizmet etmektedir. Tüm çabamız ve gayretimiz, güzel yurdumuzun geleceği olan gençlerimizi, yarının bilgi toplumuna hazırlamaktır. Üniversitelerde verilen hizmetler sadece eğitim- öğretim ile sınırlı değildir. Bingöl Üniversitesi öğrencilerine bir taraftan eğitim ve öğretim hizmetini verirken; diğer taraftan, öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ihtiyaçlarını karģılama yoluna gitmektedir. Bu kapsamda Bingöl Üniversitesi, öğrencilerinin ilgi duyduğu ve bilgi sahibi olmaları gerektiği konularda panel, bilgi Ģöleni, kongre, konferans, konser gibi etkinler düzenleyerek boģ zamanlarını değerlendirmeleri için ortam yaratmaktadır. Bingöl Üniversitesi, aklın ve bilimin rehberliğinde ulusal ve evrensel değerleri benimsemiģ, aklı hür, vicdanı hür yarınımızın teminatı gençleri Atatürk ün gösterdiği uygarlık çizgisinde yetiģtirmeye devam etmektedir. KuruluĢumuzun üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen ilk günkü azim ve Ģevkle yolumuza devam etmekte ve gençlerimize daha iyi bir ortamı sağlamanın heyecanını yaģamaktayız. Bingöl Üniversitesi, sadece diploma veren bir anlayıģtan uzak çok yönlü bir insan profilinde öğrenci yetiģtirmeyi amaçlamaktadır. Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAŞ Rektör 3

4 1 GENEL BĠLGĠLER Bingöl Üniversitesi kuruluģu tarih ve 5662 sayılı kanunla gerçekleģmiģ bulunmkatadır. Çekirdeğini Bingöl Meslek Yüksekokulu oluģturmaktadır. KuruluĢu ile birlikte hızla büyümeye çalıģan ve ulusal seviyede kendini kabul ettirmek için mücadele içine girmiģtir. Ülkemizin ihtiyacı olan insan gücünün yetiģtirilmesine ve adı yöremizin geliģimine katkıda bulunmaktadır. Bingöl Üniversitesi önümüzdeki dönemde 5 Fakülte, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü ile yoluna devem edecektir. Üniversitemizde toplam 1157 öğrenci lisans 1650 öğrenciye ön lisans eğitimi verilmektedir. Ģöyledir: Bingöl Üniversitesi nin 2010 yılı öğretim elemanı, personel ve öğrenci sayıları Tablo yılı Öğretim Elemanı, Personel ve Öğrenci Sayıları Kategori Öğretim Üyesi 81 Diğer Öğretim Elemanları 209 Kadrolu Ġdari Personel 135 SözleĢmeli Ġdari Personel - Daimi ĠĢçi 30 Hizmet Ve Güvenlik Alımı ile ÇalıĢtırılanlar 72 Sayı Ön Lisans Öğrencisi 1650 Lisans Öğrencisi 1157 Lisansüstü Öğrencisi (Yüksek Lisans ve Doktora) Toplam Yabancı Öğrenci Bingöl Üniversitesi, tek yerleģkeli bir sistem içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bingöl Üniversitesi, faaliyet gösterereceği bütün alanlarda üstün nitelikli eğitim-öğretim ve araģtırma yapmayı hedeflemektedir. Mevcut yapı içerisinde sahip olduğu nitelikli öğretim kadrosu ve geliģmekte olan alt yapısı ile yoluna devam etmektedir. 4

5 1.1 MĠSYON VE VĠZYON MĠSYON Bingöl Üniversitesinin misyonu; topluma yararlı, evrensel değerler ıģığında, modern, yaratıcı ve pozitif düģünen, katılımcı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiģtirmek, yüksek düzeyde bilimsel çalıģma ve araģtırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretimini toplum yararına sunarak bölgesel ve ulusal alanda geliģme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır VĠZYON Bilimin ıģığında, vereceği eğitim-öğretim ve yapacağı bilimsel araģtırmalar ile ülkemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda çağdaģ uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunmaktır. 1.2 YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR YETKĠ Bingöl Üniversitesinin kuruluģu 29 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı kanunla gerçekleģmiģtir sayılı kanunla bugünkü yapısına kavuģmuģtur GÖREV VE SORUMLULUKLAR Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda üniversitelerin görev ve sorumlulukları açıklanmıģtır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 130 uncu maddesinde; Bu görevler; ÇağdaĢ eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiģtirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapmak,ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeģitli birimlerden oluģan kamu tüzelkiģiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak Ģartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir. Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. 5

6 Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araģtırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez. Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır. Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler CumhurbaĢkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır. Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dıģında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaģtırılamazlar. Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak iģleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir. Yükseköğretim kurumlarının kuruluģ ve organları ile iģleyiģleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiģtirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluģları ve diğer kurumlar ile iliģkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriģ, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza iģleri, malî iģler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koģullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaģ bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları dıģındaki akademik çalıģmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir denilmektedir sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde Yükseköğretim Kurulunun görevleri olarak; 6

7 a) ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiģtirmek, c) Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak,kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 7

8 1.3 ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER FĠZĠKSEL YAPI Üniversitemiz, hazine adına tapulu ve Üniversitemize tahsisli ,30 m 2 yüzölçümündeki alanlar üzerine kurulmuģtur. Üniversitemizde akademik ve idari personelimiz için toplam 33 daireden oluģan lojmanları bulunmaktadır. Mevcut lojmanlar; Rektörlük Kampüsündedir. Resim 1: Rektörlük binasından bir görünüm 8

9 Resim 2: AraĢtırma laboratuarında bir görünüm Resim 3: Fen Edebiyat Fakültesinden bir görünüm 9

10 1.3.2 Fiziksel Yapı Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Nerede Bulunduğu Sayısı Kapasitesi Sınıf Fen-Edebiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Bilgisayar Lab. Ziraat Fakültesi 250 Anfi Ziraat Fakültesi 10 Fen-Edebiyat Fakültesi Anfi Toplam Sayısı 30 Laboratuar Nerede Bulunduğu Sayısı m 2 Laboratuar Fen-Edebiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi ,2700 Laboratuarı Merkezi AraĢtırma Laboratuarı 5 572,5 Toplam ,7 10

11 1.3.3 Sosyal Alanlar Tablo Kantin,Kafeterya ve Yemekhaneler Alan(m²) Kantin Sayısı(Ad) 2 Rektörlük Kantini( m²) 7.37 Ziraat Fakültesi Ġdari Kantini( m²) 15 Kafeterya Sayısı(Ad) 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Kafeterya( m²) Ziraat Fakültesi Kafeterya( m²) 75 Yemekhane(Ad) 2 Ġdari( m²) 144 Öğrenci( m²) 144 Toplam( m²) 881,05 Tablo Lojman Alanları Lojman Sayısı (Adet) 33 Bir Lojman Brüt Alanı (m²) 145 Dolu Lojman Sayısı (Adet) 33 BoĢ Lojman Sayısı (Adet) 0 11

12 Tablo Spor Tesisi Kapalı Spor Tesisleri Sayısı (Adet) 1 Kapalı Spor Tesisleri Alanı (m²) 1500 Açık Spor Tesisleri Sayısı (Adet) Voleybol Sahası( m²) Tenis Sahası( m²) Basketbol Sahası ( m²) Açık Spor Tesisleri Alanı (m²) Toplam ( m²) , ,13 Tablo Toplantı Konferans Salonları Kapasi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi tesi Üzeri Toplantı - Salonu Konferans 320 Salonu 396 Rektörlük 180 Ziraat Toplam

13 Tablo Eğitim ve Dinlenme Tesisleri - Öğrenci Kulüpleri - Hizmet Alanları Nerede Bulunduğu Ziraat Fakültesi ÇalıĢma Fen-Edebiyat Fakültesi Odası Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Sayısı (Adet) Alanı (m²) , Toplam ,16 Ambar Alanları Adet m² Ambar Sayısı ArĢiv Alanları Adet m² ArĢiv Sayısı Atölyeler Adet m² Atölye Sayısı

14 2 ÖRGÜT YAPISI Bingöl Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiģtir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Rektör, profesör akademik unvanına sahip kiģiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen üç aday içinden CumhurbaĢkanınca dört yıl süre ile atanır. Ġki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kiģiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalıģmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kiģiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Senato, rektörün baģkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluģur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak iģlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün baģkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değiģik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek Ģekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluģur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak iģlev görmektedir. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aģağıdaki gibidir: Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluģur. Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluģur. 14

15 Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluģur. Rektörlük idari yönetim örgütünün baģında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı genel sekreter yardımcısı, daire baģkanları, müdürler, hukuk müģavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise Fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün baģında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul sekreteri bulunur. Tablo2: Yönetim ġeması REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU İç Denetim Birimi REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR İDARİ ÖRGÜT ZĠRAAT FAK. FEN BĠLĠMLERĠ TEK.BĠL.M.Y.O GENEL SEKRET ER FEN-EDEBĠYAT ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ SOSYAL BĠLĠM. SAĞ.HĠZ. M.Y.O SAĞ.YÜK.OKULU SOS. BĠL.M.Y.O GENÇ M.Y.O STRATEJĠ GEL.DAĠ.BġK. YAPI İŞL.VE TEK.DAİ.BŞK ĠD.VE MALĠ ĠġL.DAĠ.BġK. PERSONEL DAİ.BŞK. YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ İŞL.DAİ.BŞK. SAĞ.KÜ LTÜR VE SPOR DAİ.BŞK. KÜT.VE DÖK.D.B. BİLGİ İŞLEM DAİ.BŞK. HUKUK MUŞAVİRLİĞİ SĠVĠL SAVUNMA 15

16 3 BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLARI 3.1 Yazılımlar Üniversitemiz Kütüphanesinde kullanılan veri tabanları 1 Öğrenci ĠĢleri Otomasyonu 2 Personel MaaĢ Otomasyonu 3 Kütüphane Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı (Adet) Basılı Periyodik Yayın Sayısı (Adet) 750 Elektronik Yayın Sayısı (Adet) Online Veritabanı(Adet) 11 Bibliyografik + Atıf(Adet) 2 16

17 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakları TaĢınırın TaĢınırın Adı Miktar Tutar Kodu (TL) TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ VE , ĠNġAAT MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ ,10 ALETLERĠ ATÖLYE MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ , Ġġ MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ , GÜÇ ELEKTRONĠĞĠ VE BASINÇLI MAKĠNELER ĠLE , ALETLERĠ , YIKAMA, TEMĠZLEME VE ÜTÜLEME CĠHAZ VE ,5 PAKETLEME MAKĠNELERĠ ARAÇLARI , BESLENME/GIDA KURTARMA AMAÇLI VE MUTFAK CĠHAZ VE CĠHAZ ALETLER VE ALETLERĠ , ÖLÇÜM, TARTI, ÇĠZĠM CĠHAZLARI VE ALETLERĠ , TIBBĠ VE BĠYOLOJĠK AMAÇLI KULLANILAN , VE LETLER , CĠHAZLAR ALETLERĠ 1 401,20 ARAġTIRMA VE ÜRETĠM AMAÇLI CĠHAZLARI VE MÜZĠK SPOR AMAÇLI ALETLERĠ KULLANILAN VE AKSESUARLARI CĠHAZ VE ALETLER , YOLCU TAġIMA ARAÇLARI , ÖZEL AMAÇLI TAġITLAR , DÖġEME DEMĠRBAġLARI , TEMSĠL VE TÖREN DEMĠRBAġLARI , HASTANEDE KULLANILAN DEMĠRBAġ 1 814, TAġINIRLAR ,9 NĠTELĠĞĠNDEKĠ BĠLGĠSAYAR ÇEVRE BĠRĠMLERĠ ,2 BĠLGĠSAYARLAR VE SUNUCULAR TEKSĠR VE ÇOĞALTMA MAKĠNELERĠ , HABERLEġME CĠHAZLARI , SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CĠHAZLARI , DĠĞER BÜRO MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ GRUBU ,

18 4 ĠNSAN KAYNAKLARI Tablo 4.1 Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Yarı Zamanlı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam

19 Tablo 4.2 BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Sayı Profesör Rektör Fırat Üniversitesi 1 Profesör Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Fırat Üniversitesi 1 Profesör Ziraat Fakültesi Dekanı Harran Üniversitesi 1 Profesör Müh.Fak.Dek. Fırat Üniversitesi 1 Profesör ĠĠBF Öğretim Üyesi Ġnönü Üniversitesi 1 Profesör ĠĠBF Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi 1 Profesör Fen Edebiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1 Yrd.Doc.Dr. ĠĠBF Öğretim Üyesi Ġnönü Üniversitesi 1 Toplam 8 Tablo 4.3 Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 21-25YaĢ 26-30YaĢ 31-35YaĢ 36-40YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Tablo 4.4 Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. 1 1 Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam

20 Tablo 4.5 Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde ,9 1,49 Tablo 4.6 Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi Yıl 1 3 Yıl 4 6 Yıl 21 - Üzeri Yıl Yıl KiĢi Sayısı Yüzde Tablo 4.7 Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 18, ,

21 5 SUNULAN HĠZMETLER 5.1 GENEL SEKRETERLĠK Görev, Yetki ve Sorumlulukları Genel Sekreterlik idari birimlerin baģı olup, Genel Sekreter Yardımcılığı, büro Ģefliği, daire baģkanlıkları, özel kalem müdürlüğü, basın ve halkla iliģkiler müģavirliği ve hukuk müģavirliği ile koordineli bir Ģekilde iģlevini yerine getirmektedir. Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır : Üniversite idari teģkilatında bulunan birimlerin verimli düzenli ve uyumlu çalıģmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması ve korunmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını bağlı birimlere iletmek, Üniversite idari teģkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre teklifte bulunmak, Basın ve Halkla ĠliĢkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, Rektörlüğün yazıģmalarını yürütmek, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören iģlerini düzenlemek, Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, 21

22 5.2 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği, kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ihtiyacı söz konusu olmuģtur. Bunun sonucu olarak hazırlanan faaliyetlerimiz ve projelerimiz sorumlu olan birimlerin ilgili olduğu kanun ve yönetmelik çerçevesinde önceliklerine göre planlanmıģ olup, idari ve mali kaynaklarımız ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin hükümlerine göre kullanılacaktır. Üniversitemize ait tüm birimlerin Bilgi teknolojileri konularındaki ihtiyaçlarının güvenli, kaliteli ve ekonomik olarak karģılanmasını sağlamak için çalıģmak öncelikli amacımızdır. Bu amaçla Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı birim faaliyet raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmelik gereğince hazırlanmıģtır GENEL BĠLGĠLER MĠSYON VE VĠZYON MĠSYON BaĢkanlığımızın misyonu; Üniversitemizin ağ, yazılım ve donanım gereksinimlerini karģılayarak biliģim alanında ihtiyaçları olan hizmeti en geliģmiģ teknolojileri ve uluslararası standartları kullanmak suretiyle hızlı ve kesintisiz olarak gerçekleģtirmek, öğrencilerimizin eğitimine ve akademisyenlerimizin bilimsel çalıģmalarına bu alanda tam ve eksiksiz katkı sağlamak, ayrıca idari birimlerin iģ gerçekleģtirme süreçlerine aynı yolla destek sağlamaktır VĠZYON BaĢkanlığımızın vizyonu; misyonumuzda belirtilen hizmetleri artan bir verimlilikte gerçekleģtirmenin yanı sıra tüm dünyada uygulanması muhtemel en geliģmiģ teknolojileri Üniversitemize kazandırmak suretiyle sunacağımız hizmet kalitesini arttırmak ve eğitim, uygulama ve araģtırma etkinliklerinde Üniversitemize katkı sağlayacak ve toplam kalitesini artırarak kurumumuzu alanında öncü konuma yükseltecek projeler üretmek konuya iliģkin uygulamaları hayata geçirmektir. 22

23 BAġKANLIK BĠRĠMLERĠ Yazılım ve WEB Tasarım Grubu Bilgi sistemleri ve üniversite kapsamında yeni bileģenlerinin tespit edilen ihtiyaçlar ve Daire BaĢkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin/düzeltmelerinin /güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımı ve kodlamasını yapmak. Program için gerekli veritabanı analizini ve tasarımını standartlara uygun hale getirmek. Programı kullanacak kiģilere gerekli eğitimi vermek. Kurumun ihtiyacı olan program kodlarını yazmak ihtiyacı olan yazılımları geliģtirmek. Kurum bünyesinde kullanılmasını sağlamak. Veritabanından istenilen verileri, gerekli istatistiki raporları hazırlamak, sunmak. Verilen yazılım projelerinin analizini yapmak, iģ akıģını çıkarmak, gerekli verileri toplamak, raporunu hazırlamak, sunmak. Daha yeni teknojiler kullanan, daha hızlı, daha güvenlikli yazılımlar için teknolojiyi takip etmek, araģtırmalar yapmak ve bu doğrultuda yazılımları güncellemek. Üniversite Akademik ve idari birimlerin talepleri ve birim iģ planları doğrultusunda web sayfaların tasarlanması ve güncellenmesi. Belirlenen ihtiyaçlara cevap vermek üzere web hizmeti verecek yazılımların tasarlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi. Bingöl Üniversitesi anasayfa tasarımı ve güncellemelerini yapmak. Üniversitedeki diğer birimlere gerekli durumlarda web tasarım desteği vermek. Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığınca geliģtirilen yazılımların arayüz tasarımlarını yaparak katkı sağlamaktır. 23

24 Ağ ve Sistem Yönetim Grubu Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanması, geliģtirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi. Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluģturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi. Ġnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması. Üniversite içinde varolan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluģan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması. Kampüslere yeterli hız ve bant geniģliğinde, kesintisiz internet eriģiminin sağlanması, sanal ağlar oluģturularak internet trafiğinin optimize edilmesi. IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliğinin sağlanması. Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılması, yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araģtırmalar yapılması. Standartlara ve Kurallara Uygun Ağ Kullanımı/Yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması gibi benzeri görevleri yürütürler. Sistem yönetimi servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların bakım, onarım, ve sistem/fiziksel kurulumunu yapmak. Sistem Yönetimi Servisine ait mekanların emniyetini, tertip ve düzenini sağlamak Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların periyodik olarak yedeklerini almak. Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların en verimli nasıl çalıģacağı konusunda donanımsal ve yazılımsal araģtırma ve testler yapmak. 24

25 Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların üst düzey güvenliğini sağlamak. Sunucular, iģletim sistemleri, güvenlik vb. konularda sürekli araģtırma yapmak, çözümler aramak, bu konular ile ilgili bilgileri servis personeline aktarmak, uygun çözümleri sisteme uyarlamak. Periyodik olarak sunucuları ve verilen servisleri kontrol etmek, sorun halinde en kısa sürede müdahale etmek. Kurumun network yapısının aktif /çalıģır olmasını sağlamak. Kurum ve birim içinde oluģan sistem arızalarını gidermek. E-posta sistemi yönetimi, smtp gateways, spam /virüs koruma politikalarının belirlenmesi, uygulanması. Web server database'leri ve genel kullanıcı database'leri yönetmek, Web alanları FTP hesaplarının yönetmek, DNS (Alan adı) düzenlemek ve kontrol etmek. E-posta hesapları (bingol.edu.tr uzantılı) sağlamak, Firewall (Güvenlik) politikalarının belirlemek ve uygulamakla görevlidirler Teknik Servis Grubu Tüm birimler ve personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ilea ğ iletiģimi konusunda yaģadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale etmekle görevlidir. Elektronik aygıtların bakım iģlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virus koruma, büro teknik destek vb. iģlemleri ile sahip olunan imkanlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım iģlerini de yürütür. Ayrıca yeni alınan Bilgisayar, Notebook, Yazıcıların da kurulumu yapılmakta ve garanti kapsamı süresince arızaları takip edilmekte, Ağ yapısı içinde Ġç IP dağıtımını yapmak ve düzenlemekle görevlidirler. 25

26 FAALĠYETLERĠMĠZ WEB HĠZMETLERĠ Bingöl Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Merkezi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Fen Bilimleri Enstitüsü Proje Birimi ERASMUS/LLP FARABĠ DeğiĢim Programı Özürlü Öğrenci Birimi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi OTOMASYON HĠZMETLERĠ Öğrenci ĠĢleri (Devam Ediyor) Personel Kütüphane ÖSYM Ders Programı AĞ SĠSTEMLERĠ KURULUMU Sistem Kurulumu (Rektörlük ve ) Kablosuz Ağ Kurulumu LABORATUVAR KURULUMU Bilgisayar Laboratuvarı (3 Adet) Uzaktan Eğitim Sınıfı 26

27 MAĠL GRUPLARI Yönetim Senato Ziraat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi DĠĞER HĠZMETLER Santral Kontrol- Konfigürasyon ve Raporlama Personel ve Öğrenci Kimlik Basım Faaliyetleri Kullanıcı Bilgisayarlarına Antivirüs Kurulumu 27

28 5.2.3 BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNTERNET KULLANIM ĠSTATĠSTĠKLERĠ Üniversitemizin 10 Mbps olan internet eriģim hızı 2010 yılı için 20 Mbps olarak arttırılmıģtır. Burada görülen istatistikler UlakNet Ana yönlendiriciler üzerindeki ATM arayüzlerden alınmaktadır. YeĢil renk UlakNet'ten Kullanıcıya doğru giden trafiği gösterir. Mavi renk ise Kullanıcıdan UlakNet'e doğru giden trafiği göstermektedir. Tablo 5.1 Bingöl Üniversitesi Ġnternet Kullanımı Ġstatistikleri Günlük Grafik Haftalık Grafik 28

29 Aylık Grafik 2 Yıllık Grafik 29

30 5.2.4 AMAÇ ve HEDEFLER Faaliyet Raporunun 1.GENEL BĠLGĠLER bölümünde Misyon ve Vizyon bölümünde yer alan tanımlara paralel olarak kurumsal iģ verimliliği konusunda da çalıģmalar yürütülmektedir. BaĢkanlığımızın öncelik verdiği amaç ve hedefler: BĠDB nin kaynak verimliliği sağlayan bir birim olması. Parasal, zaman ve fiziki (mekan, donanım, sunucu v. b. kullanımı) kaynaklarda optimum kullanım sağlanması. Dairemiz sistem salonunda bulunan cihazlarımızın ve salonun teknolojik geliģmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak. Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar yazılımlarını üretmek ve güncellemek. BiliĢim Güvenliği ile ilgili Kullanıcı Politikası ve hazırlamak, KiĢisel BiliĢim Güvenliği, Korunma Yöntemleri, Bilgi Güvenliği Politikası TCK nın BiliĢim Güvenliği Yasaları ve Sorumluluklarımız, Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri içerikli bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemek, Kampus Genelinde kötü amaçlı yazılımların (virüs, trojen, solucan, turuva atı vb. ) bulaģmıģ olduğu bilgisayarların tespiti. Üniversitemiz tüm birimlerine WEB hizmeti sunmak, Kurumsal web sayfası Ģablonlarının tasarım ve alt yapısının kurularak web sayfalarının hazırlanması için kullanıcılara gerekli kolaylığı sağlamak, Üniversitede kullanılan biliģim sistemlerinin tespit ve geliģtirilmesindeki katkı payımızı arttırmak. Mevcut hizmetlerimizin, kullanıcıların değiģen ihtiyaçlarına ve teknolojik geliģmelere göre iyileģtirilmesi. Hizmetlerimizden yararlanan kullanıcıların servislerimizden yararlanma oranını üst düzeye çıkarmak. Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını yaygınlaģtırmak. BaĢkanlık personelinin mesleki yeterlilik seminer ve eğitimlerine katılımını sağlamak. Sürekli geliģen teknolojik, mesleki, sosyal ve çevre koģulları nedeniyle zaman içerisinde hizmet açısından yetersiz duruma düģmemek amacıyla personelimizi amaca yönelik seminer ve kurslara göndermek. 30

31 5.3 ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Daire BaĢkanlığımız, Bingöl üniversitesi Rektörlük binası 2.katında 18 personel ile faaliyetini sürdürmektedir yılında Üniversitenin tüm birimlerinin yolluk, tahakkuk ve satınalma iģlemleri Daire BaĢkanlığımıza bağlı birimlerce yürütülmüģtür yılında Üniversitemizin merkez kampüsünün çevre ve genel temizliği 35 kiģi ile hizmet alımı ihalesi Daire BaĢkanlığımızca yapılmıģ ve hizmet iģi tamamlatılmıģtır yılında Üniversitemizin güvenlik hizmeti 37 kiģi ile hizmet alımı ihalesi Daire BaĢkanlığımızca yapılmıģ ve güvenlik hizmet iģi tamamlatılmıģtır yılında Üniversitemizde 30 Daimi iģçi göreve baģlamıģtır. Daimi iģçilerimiz Üniversitemiz bünyesinde büro, evrak ve bahçe iģlerinde istihdam edilmekte olup maaģ ve diğer iģlemleri Daire BaĢkanlığımızca yürütülmektedir. Makine Teçhizatlara ait ödenek Daire BaĢkanlığımız bütçe tertibi altında bulunan sermaye giderleri ekonomik kodundan tüm birimlerimizin ihtiyaçları onaylanan detay programa göre harcanarak birimlerimizin depolarına giriģleri sağlanmıģtır. Dolayısıyla hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir Ģekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir Ģekilde kullanılmaya çalıģılmıģ, bütçe ödeneklerimizi harcama aģamasında en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz Ģekilde temin edilmesi hedeflenmiģtir sayılı Kanunun 41. Maddesi gereği, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanarak aģağıda açıklamalı olarak ifade edilen Daire BaĢkanlığımıza ait Birim Faaliyet Raporu sunulmuģtur. 31

32 5.3.2 GENEL BĠLGĠLER MĠSYON VE VĠZYON Misyon ÇağdaĢ, bilimsel düģünen ve bilimsel çalıģmalar yapan üniversitenin kuruluģundan bu yana devam eden ivmesini hızlandırarak sürdürmek için gereken idari ve mali yapılanmaları gerçekleģtirmektir. BaĢkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz Ģekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. Vizyon Üniversitede iģinin uzmanı, çağdaģ, bilimsel düģünen, teknolojiye ayak uyduran, değiģime ve geliģime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir Ģekilde kullanan bir baģkanlık olmak HARCAMA BĠRĠMĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Ambar Bilgileri Ambar Sayısı: 3 adet ArĢiv Bilgileri ArĢiv Sayısı: 1 adet 32

33 Sunulan Hizmetler Üniversite kampüsünde mevcut bulunan telefon santrallerinin faal olarak faaliyette tutulması, bakımı, teknik servisi ve hat çekimi iģlemleri BaĢkanlığımız bünyesinde bulunan destek hizmetleri birimince yapılmıģtır. Rektörlük, Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların (2 Enstitü, 4 Fakülte, 1 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu) 2010 mali yılında talep ettikleri Makine ve Teçhizatlar Daire BaĢkanlığımızca satın alınarak birimlere dağıtımı sağlanmıģtır. Üniversitemizin hizmet ve makam araçlarının sevk ve idare iģleri, temizlik iģleri hizmet satın alınması suretiyle Daire BaĢkanlığımız bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Birimimizce yapılmıģtır Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre her bir iģlemde imzası bulunan kiģiler attıkları imza ile yetki ve sorumluluk almıģlardır. Satın alma iģlemlerinde, kontrolünün yapılması sağlanarak iģlemler yapılmıģtır AMAÇ ve HEDEFLER mal ve hizmet alımı gerçekleģmeden ödenek HARCAMA BĠRĠMĠNĠN AMAÇ ve HEDEFLERĠ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı; hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir Ģekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak, Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz Ģekilde temin etmektir. 33

34 TEMEL POLĠTĠKA ve ÖNCELĠKLER Politikalar Yapılan her türlü iģlerde; Öncelikle Mevzuat içerisinde iģ ve iģlemleri yapmak ġeffaf ve açık olmak Adil olmak Mali disiplin içerisinde saydamlık yapısına sahip olmak Öncelikler Üniversitemiz Stratejik planında belirtilen hedefler doğrultusunda katkı sağlamak BaĢkanlığımız personelinin niteliği ve kalitesini artırmak. MüĢteri memnuniyeti ilkesine dayalı, üniversitenin ortak amaçlarında birlik ve tutarlılığı önemseyen, sürekli geliģmeyi amaç edinen bir birim olmak önceliklerimiz arasındadır FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ ve DEĞERLENDĠRMELER MALĠ BĠLGĠLER Tablo Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri 1 KBÖ GerçekleĢme Toplamı GerçekleĢme Oranı 2 YTL YTL % 01 Personel Giderleri , ,78 % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,24 % Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,12 % Cari Transferler , ,00 %38 06 Sermaye Giderleri , ,26 %88 TO PLAM , ,40 % Bütçe gideri fazla olan kalem yeni personellerin iģe baģlamasından dolayı ve 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemizin yeni açılan Birimlerinin Mal ve Hizmet Giderlerinden kaynaklanmıģtır. 1 2 https://ebutce.bumko.gov.tr/ebutce2.htm adresinden kurum iģlemleri altındaki ödenek durum/masraf cetvelleri seçilir. Bütçe yılı 2010, ay Aralık olarak seçilir. Kurumsal kod yazıldıktan sonra ödenek durum raporları altındaki tertip bazında ödenek durum listesi seçilerek rapor hazırlatılır. Elde edilen rapordaki harcama sütunundaki rakamlar yukarıdaki tabloda GerçekleĢme Toplamı sütununa yazılır. GerçekleĢ me Toplamının KBÖ ye bölünmesi sonucu elde edilen yüzde oranı yazılır. 34

35 Bilgi ve Teknoloji Kaynakları TaĢınırın Kodu TaĢınırın Adı Miktar Tutar TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ , ĠNġAAT MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ , ATÖLYE MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ , Ġġ MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ , GÜÇ ELEKTRONĠĞĠ VE BASINÇLI MAKĠNELER ĠLE , ALETLERĠ (TL) , PAKETLEME YIKAMA, TEMĠZLEME MAKĠNELERĠ VE ÜTÜLEME CĠHAZ VE , ARAÇLARI , BESLENME/GIDA KURTARMA AMAÇLI VE MUTFAK CĠHAZ VE CĠHAZ ALETLER VE ALETLERĠ , ÖLÇÜM, TARTI, ÇĠZĠM CĠHAZLARI VE ALETLERĠ , TIBBĠ VE BĠYOLOJĠK AMAÇLI KULLANILAN CĠHAZLAR , VE LETLER ARAġTIRMA ALETLERĠ VE ÜRETĠM AMAÇLI CĠHAZLARI VE , , MÜZĠK SPOR AMAÇLI ALETLERĠ KULLANILAN VE AKSESUARLARI CĠHAZ VE ALETLER , YOLCU TAġIMA ARAÇLARI , ÖZEL AMAÇLI TAġITLAR , DÖġEME DEMĠRBAġLARI , TEMSĠL VE TÖREN DEMĠRBAġLARI 5 631, HASTANEDE KULLANILAN DEMĠRBAġ NĠTELĠĞĠNDEKĠ 1 814, TAġINIRL , BĠLGĠSAYARLAR ÇEVRE VE BĠRĠMLERĠ SUNUCULAR , TEKSĠR VE ÇOĞALTMA MAKĠNELERĠ , HABERLEġME CĠHAZLARI , SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CĠHAZLARI , DĠĞER BÜRO MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ GRUBU , BÜRO MOBĠLYALARI , MĠSAFĠRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI , MOBĠLYAL R , KAFETERYA SEMĠNER VE VE SUNUM YEMEKHANE AMAÇLI MOBĠLYALARI ÜRÜNLER , BASILI YAYINLAR , GÖRSEL VE ĠġĠTSEL KAYNAKLAR , BĠLGĠ SAKLAMA ÜNĠTELERĠ 1 200, EĞĠTĠM MOBĠLYALARI VE DONANIMLARI , ÖĞRENMEYĠ KOLAYLAġTIRICI EKĠPMANLAR , DOĞA SPORLARINDA KULLANILAN DEMĠRBAġLAR 4 306, KONTROL VE GÜVENLĠK SĠSTEMLERĠ , YANGIN SÖNDÜRME VE TEDBĠR CĠHAZ VE ARAÇLARI , BÜRO MALZEMELERĠ , SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER 2 141,60 TOPLAMM ,08 35

36 5.3.4 KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Üstünlükler BaĢkanlığımızda çalıģan personel, teknolojinin tüm olanaklarından faydalanmasını bilmektedir. Personelimizin eğitim düzeyi yüksektir. Dairemiz personelinin yaģ ortalaması gereği genç ve dinamik olması teknolojik geliģmelerde yeni yapılanmalara olanak vermektedir. Personel iģ disiplinine sahip ve özverilidir. BaĢkanlığın kurum ve kuruluģlarla iliģkileri güçlüdür. Zayıflıklar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan ihalelerde mevzuat ile ilgili yeterli eğitimi almamıģ kiģilerin ihale komisyonunda yer alması risk oluģturmaktadır. Üniversitelerde çalıģan idari personelin diğer bakanlıklarda çalıģan personelle kıyaslandığında ücret dengesizliğinin olması nedeniyle baģka kurumlara veya döner sermaye ödeyen birimlere geçme isteğinin fazla olması. Diğer yandan KPSS sonucu atanan memurlar baģka illerden geldikleri için bunlardan asaleti dolanlar geldikleri illere tayın yapma istekleri çalıģanların performans düzeyini düģürmektedir Değerlendirme Her yıl hazırlanan bir sonraki yılın tahmini bütçesi Yüksek Planlama Kurulunda belirlenen tavan rakamlarına göre oluģturulduğu için gerçek bütçeleme yapılamamaktadır. KanunlaĢan bütçe olanakları çerçevesinde ödenekler kullanma çabasında olumlu gerçekleģmeler sağlanmıģtır. 36

37 5.3.5 ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Maliye Bakanlığınca üniversite bütçeleri hazırlanırken; Yeni açılan üniversitelerin özel durumu Üniversitenin bulunduğu ilin geliģmiģlik düzeyi Üniversitenin kapalı alanı Öğrenci sayısı Personel sayısı v.b. kriterlerin dikkate alınması durumunda daha gerçekçi bütçe rakamlarına ulaģılacağı kanaatindeyiz. 5.4 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Misyon ve Vizyon: Misyonumuz yeni kurulan Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini artırmak, araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarını desteklemek ve yaymak, ulusal ve uluslararası alanda kendini tanıtmak için modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm hizmetleri verebilecek bir kütüphaneye kavuģmaktır. Ulusal ve uluslararası bilgi iletiģim ağları ile bağlantılı bilgisayar sisteminin Üniversitemiz düzeyinde yaygınlaģtırılarak, araģtırmacılarımızın ve öğrencilerimizin kaynak teminine kolaylıklar sağlamaktır. Vizyonumuz çağdaģ bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan evrensel çapta bir kütüphane olmaktır Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler: Fiziksel Yapı Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Ziraat Fakültesi binası C-Blok bodrum katında 210 M2 lik bir salonda hizmet vermekte, kullanıcılara 30 kiģilik oturma yeri tahsis edilmiģtir. Kütüphane personelinin kullandığı gereçlerin de gözden geçirilmesi ve eskiyenlerin değiģtirilmesi uygun olacaktır. 37

38 Örgüt Yapısı Örgüt yapısı Ģu Ģekilde yapılandırılmıģtır. Daire BaĢkanı Ġdari Personel Teknik Hizmetler (Web Hizmetleri, Elektronik Basılı Bilgi EriĢim, Online Kaynaklar) Ġdari Hizmetler (Satın Alma Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler) Kullanıcı Hizmetleri (BaĢvuru ve Enformasyon Hizmetleri, Ödünç Verme Hizmeti, Güncel Yayınlar Hizmeti, ISBN-ISSN Sağlama Hizmetleri, Kitaplar ve DanıĢma Kaynakları, Süreli Yayınlar) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz kütüphanesinde adet basılı kitap, 750 adet basılı süreli yayın, 11 adet Online veritabanı, 2 bibliyografik + atıf, adet elektronik kitap, adet tam metin elektronik dergi bulunmaktadır. Koleksiyondan da anlaģılabileceği gibi bir kütüphane dermesinde çok çeģitli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca, bilimsel yayınlarda elektronik biçimin oranı gittikçe artmaktadır. Diğer taraftan, hiçbir kütüphanenin kendi baģına tüm yayınlara sahip olmasının mümkün olmadığı anlaģılmıģ, sahip olma yerine eriģim anlayıģı ön plana çıkmıģtır. Kütüphaneler satın aldıkları yayın maliyetlerini azaltmak için ortaklaģa giriģimin önemini kavramıģ ve birlikte hareket etmeye çalıģmaktadırlar. Bingöl Üniversitesi Merkez Kütüphanesi de iģbirliği çalıģmalarını desteklemektedir. 38

39 Ġnsan Kaynakları Her türlü örgütte olduğu gibi kütüphanelerin asıl gücünü iyi yetiģmiģ personel oluģturur. Kütüphaneye iliģkin bir personel politikasının olmasına rağmen, istenilen nitelikte personel temininin güç olması; uygulamada çeģitli sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kütüphane çalıģanları, nicel olarak çağdaģ standartlarda olmalıdır. Kütüphanelerdeki sorunun çözümü kütüphanelere standart sayıda bir uzman kadrosunun sağlanması ile olur. Diğer önemli bir nokta da, çalıģanların yurt içi ve yurt dıģı eğitim olanaklarından olabildiğince yararlanmaları ve güncel geliģmeleri izleyebilmelidir. Çok hızlı geliģen ve değiģen bu alanda hizmet içi eğitim ciddiyetle uygulanmalıdır. Merkez Kütüphane hizmetlerini; 1 Daire BaĢkanı, 1 Kütüphaneci, 1 Memur,1 Teknisyen Yardımcısı ve 1 Hizmetli ile vermektedir Sunulan Hizmetler Web Hizmetleri Otomasyon Hizmetleri Elektronik-Basılı Bilgi EriĢim-Online Kaynak Hizmetleri Satın Alma-Sağlama Hizmetleri BaĢvuru ve Enformasyon Hizmetleri Ödünç Verme Hizmetleri ISBN-ISSN Sağlama Hizmetleri Kitaplar ve DanıĢma Kaynakları Hizmetleri Süreli Yayınlar Hizmeti Sınıflama ve Kataloglama Hizmeti 39

40 Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Nitelik ve nicelik açılarından yeterli, Bingöl Üniversitesi nin mensubu olmaktan gurur duyan insan gücüne sahip olmak, ÇağdaĢ ve standartlara uygun insan kaynakları politikası oluģturmak, çalıģanların motivasyonunu arttırıcı önlemler almak, ÇalıĢanların mesleki geliģimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim olanakları oluģturmak, katılımcı yönetim anlayıģını esas alan bir örgüt ve yönetim yapısı geliģtirmek, ÇalıĢanlar için görev tanımı ve yetki paylaģımının netleģtirilmesine çalıģmak, Yönetim ile çalıģanlar arasında sağlıklı bir iletiģim ortamı yaratmak yönetim ve iç kontrol sisteminin kapsamını oluģturan unsurlardır AMAÇ VE HEDEFLER Ġdarenin Amaç ve Hedefleri: Amaç: Kütüphanenin varlık nedeninin kullanıcılarımız olduğu ilkesinin bütün etkinliklerimize yön vermesini sağlamak Hedefler: Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir Ģekilde yararlanmalarını sağlamak Üniversitemiz araģtırmacılarının zaman ve mekân engeli olmaksızın bilgi kaynaklarımıza eriģimlerini kolaylaģtırmak Kütüphane olanaklarından yeterince yararlanamayan kullanıcılarımıza sunulan hizmeti arttırmak Engelli öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden gerektiği ölçüde yararlanmalarını sağlamak Yüksek lisans ve doktora öğrencileri gibi özel kullanıcı gruplarına verilen ödünç verme hizmetleri ve kaynak iadesi ile ilgili politikanın yeniden belirlenmesi Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim alınması için çalıģmalar yapılması 40

41 Amaç: Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynakları, dengeli bir Ģekilde sağlanıp, sahip olma yerine eriģim felsefesini benimseyen bir anlayıģı hayata geçirmek Hedefler: Amaç: Kullanıcı ihtiyaçlarına ve standartlara uygun, bir kaynak sağlama politikası oluģturmak Elektronik kaynakların sağlanmasına yönelik ölçütler oluģturmak, etkin kullanımlarını sağlamak ve kullanıcı eğitim programları geliģtirmek Türkçe yayın koleksiyonunu sanat, bilim ve kültür ürünleri açısından zenginleģtirmek Yayın sağlama ve kaynak paylaģımı konularında diğer Üniversite ve araģtırma kütüphaneleri/kurumları ile daha sıkı iģbirliğine gitmek Kütüphane kaynakları ve hizmetlerindeki eriģimi kısıtlayan engelleri aģmaya yöne lik çalıģmalar yapılması ÇağdaĢ bilgi teknolojileri ile donatılmıģ, ileri araģtırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak Hedefler: Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araģtırma faaliyetlerini destekleyecek olanakları sağlamak Kütüphane tarafından verilen Kütüphane hizmetleri programının kapsamı geniģletilip, bilgi okuryazarlığı eğitimi adı altında yaygınlaģtırılarak, Üniversitemizin tüm öğrencilerine ve araģtırmacılarına seçimli bir ders olarak verilmesi için çaba göstermek Üniversitemizin bilimsel platformdaki yerini belirleyen ürünlerin araģtırılması, düzenlenmesi ve sunulması için çalıģmalar yapmak Görsel-iĢitsel araç ve gereçlerimizi güncelleyerek Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim çalıģmalarını desteklemek ve kullanıcılarımızın boģ zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak 41

42 Amaç: Finansal kaynakların gereken düzeye çıkartılması için çaba göstermek ve bu kaynakların ekonomik bir Ģekilde harcanması sağlamak Hedefler: ÇağdaĢ standartlara uygun olarak kütüphane bütçesinin Üniversite bütçesine oranını esas alan bir yaklaģımı, Üniversite yönetiminin dikkatine sunmak Dövizdeki dalgalanmalardan en alt düzeyde etkilenmek için gerekli önlemleri almak Maliyeti düģük ve ücretsiz olan bilgi kaynaklarını sağlamaya yönelik araģtırmaları arttırmak DıĢ kullanıcılara verilen hizmetlerin maliyeti karģılayacak bir düzeyde ücretlendirilmesine çalıģmak Amaç: Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek Hedefler: Mevcut bina ve hizmet alanlarından en verimli Ģekilde yararlanma yollarını aramak Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç-gereç) sağlamak Bilgi kaynaklarının daha iyi korunması ve bakımı için gerekli önlemler almak Hizmet alanlarının bakım/onarım ve temizlik ihtiyaçlarının etkin yapılmasını sağlamak Kullanıcı ve personel için ergonomik, dinlendirici, iģ güvenliği ve görselliğe hitap eden ortamlar hazırlanması için çalıģmak Amaç: Kütüphanenin varlık nedenini, ilgililere duyurmak ve tanıtmak için çağdaģ iletiģim yöntemlerinden yararlanmak Hedefler: Kütüphane etkinliklerini duyurmak için halkla iliģkiler ve pazarlama tekniklerinden yararlanmak Kütüphane web sitesinin geliģtirilmesi 42

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. GENEL BİLGİLER... 6 A- MİSYON VE VİZYONUMUZ... 8 B- YETKİ,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU... 2 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 Mali Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ankara 2013 2 ĠÇĠNDEKĠLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesiyle, kamu mali yönetiminde kalkınma planları ve programlarında

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Elazığ 2007 Fırat Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan 2010 KIRKLARELĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı K I R K L A R E L Ġ Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER

Detaylı

Siirt Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Siirt Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 6 A- Misyon ve Vizyon.. 13 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 13 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler. 26

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA EL KĠTABI 2014 1 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Üniversite içi ve dıģında kaydedilen bilimsel çalıģmaları, geliģmeleri ve araģtırmaları

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU MART-2014 "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal topluluk hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder."

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı