DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)"

Transkript

1 DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile desteklenen sıkı para ve maliye politikası uygulamaları ile makroekonomik istikrarın tesisi ve ekonominin yeniden yapılanması sürecinde önemli yol kat etmiştir. Ekonomide belirsizlik sona ermiş, sürdürülebilir büyüme ortamına girilmiş, enflasyon ve faiz oranları gerilemiştir. Türkiye nin, son dönemdeki başarılı ekonomik performansının uzun vadede sürdürülebilir olması, bu performansın etkisinin tüm ekonomik aktörlere yayılabilmesi, ekonomide verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması, istihdamın desteklenmesi ve piyasa mekanizmasının tüm sektörlerde işler halde getirilmesi için gerekli reform alanlarının belirlenmesi, bu reformların etkilerinin analiz edilmesi, bu reformların önceliklendirilmesi gibi hususlar gündemimizde önemli bir yer almaktadır. Bu çerçevede, Hazine Müsteşarlığımız tarafından düzenlenen bu konferans ile yapısal reformların makroekonomik etkileri ve bu etkilerin ölçümüne yönelik uluslararası deneyimlerin paylaşılacak bir ortam yaratılmasının yararlı olduğunu düşünüyorum. Bugün yapısal reformların makroekonomik etkileri ve bu etkilerin ölçülmesi konusunda yaptıkları çalışmaları sunmak üzere konuşmacı olarak aramızda bulunan değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca, çok faydalı geçeceğine inandığım bu konferansa katılım sağlayan siz değerli misafirlerimize de hoşgeldiniz diyorum. Değerli Konuklar ve Katılımcılar, Bilindiği üzere, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde başarıyla uygulanan maliye ve para politikaları ve bunları destekleyen yapısal reformlar ekonomide istikrar ve güven ortamı yaratılmış, Türkiye, döneminde kaydettiği yüzde 7,4 lük ortalama büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur. Kişi başına milli gelir ise 2002 yılındaki 2500 dolarlık seviyesinden 2006 yılında 5500 dolarlık seviyesine ulaşmıştır. Büyüme, 1990 lı yıllarda olduğu gibi kamu kesimi ağırlıklı değil, özel sektör kaynaklı olarak gerçekleşmiştir. Özel sektör dinamizmine ve verimlilik artışlarına dayanan bu ekonomik yapı, önümüzdeki dönemde de istikrarlı ve yüksek büyümeyi beraberinde getirecektir. Bu gelişmeler ciddi bir mali disiplin altında gerçekleşmiştir. Son yıllarda 1

2 istikrarlı bir şekilde yüksek oranlı faiz dışı fazla verilerek borçlanma üzerindeki risk primi ve borçlanma maliyetleri önemli ölçüde düşürülmüştür. Mali disiplin ile borç yükünün hızla azalması sağlanmıştır. Kamu Net Borç Stoku nun GSMH ya oranı 2002 yılında yüzde 78,4 den 2006 sonunda yüzde 44,8 e gerilemiştir. Borçlanma politikasının başarılı olmasında, para politikası ile yakın koordinasyon içinde yürütülmesi de etkili olmuştur. Geçtiğimiz beş yıllık dönemde enflasyonla mücadele alanında da önemli kazanımlar sağlanmıştır. Sıkı maliye politikasından ödün verilmeden, bağımsız Merkez Bankamız tarafından uygulanan enflasyon hedeflemesi rejimi ve sıkı para politikası ile enflasyon 2001 yılındaki yüzde 69 seviyesinden 2007 yılı eylül ayı itibariyle yüzde 7,12 seviyesine gerilemiştir. Öte yandan Türkiye ekonomisi dünya ekonomisi ile hızlı bir bütünleşme sürecine girmiştir yılında dış ticaret hacmi 250 milyar doları aşarken, ihracat da yıllık 100 milyar doları geçmiştir. Dünya çapında artan enerji fiyatlarının ve artan yatırım ve üretim nedeniyle yükselen ara malı ithalatının etkisiyle 2006 yılı sonu itibariyle cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranı yüzde 8 seviyesine ulaşmış olmakla beraber enerji fiyatlarındaki artışın etkisi arındırıldığında söz konusu oranın yüzde 4 lere düştüğü görülmektedir. Yatırım ortamının iyileştirilmesinde sağlanan gelişme ve ekonomi politikalarına artan güven sonucunda 2005 yılından bugüne 40 milyar doları aşan doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile cari işlemler açığı rahatlıkla finanse edilmiştir. Değerli Konuklar ve Katılımcılar, Türkiye ekonomisinde sağlanan istikrarın kalıcı hale getirilmesi için yapısal reformların kararlılıkla sürdürülmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda bugüne kadar; mali sektör yeniden yapılandırılmış, ürün piyasalarının rekabete açılması yönünde önemli adımlar atılmış, kamu mali yönetiminde şeffaflık ve etkinlik artırılmış, vergi idaresinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmış, yatırım ortamı iyileştirilmiş, sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmıştır. İstikrarlı bir ekonominin en önemli bileşenlerinden olan mali sistemin etkin çalışması amacıyla bankacılık sektörünün mali yapısı iyileştirilmiş, güçlü bir düzenleme ve denetleme yapısı kurulmuştur. Öte yandan, bankacılık sistemi içinde büyük yer tutan kamu bankaları geniş bir operasyonel ve mali yeniden-yapılandırmadan geçirilmiş ve kamu bankalarının özelleştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Diğer taraftan mali sistemin 2

3 enstrümanlarının çeşitlendirilmesi ve sistemin derinleştirilmesi amacıyla ipotekli konut finansmanı ve sigortacılık sistemi ile ilgili yasalar çıkarılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarının mali açıdan sürdürülebilirliğinin sağlanmasını teminen emeklilik ve sağlık sigortası sistemleri kapsamlı bir idari reforma tabi tutulmuştur. Bu kapsamda, üç ayrı sosyal güvenlik kurumu tek çatı altında birleştirilirken, yapılan emeklilik reformuyla emeklilik yaşı uzatılmış; prim ve emeklilik maaşlarıyla ilgili geliştirilen yeni hesaplama yöntemiyle de sosyal güvenlik açıklarının uzun vadede tamamen kapatılması hedeflenmiştir. Kamu Yönetimi reformları çerçevesinde şeffaf ve etkin yönetim standartlarının sağlanması amacıyla, aralarında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kanunu ve en önemlisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu çıkarılmıştır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ile orta ve uzun vadeli ve performansa dayalı bütçeleme sistemi getirilmiş, kamu mali yönetiminin uluslararası iç denetleme ve kontrol standartlarına tabi tutulması sağlanmıştır. Ayrıca, en iyi uluslararası uygulamalarla ve AB düzenlemeleriyle paralel Kamu İhale Kanunu çıkarılmıştır. Öte yandan özel sektörün vergi yükünü azaltacak düzenlemeler yapılmıştır. Kurumlar vergisi oranı yüzde 33 ten yüzde 20 ye indirilirken, gelir vergisi tarifesindeki dilim sayısı 5 ten 4 e indirilmiştir. Ayrıca, bazı sektörlerde katma değer vergisi oranlarında indirim yapılmıştır. Özel teşebbüsün desteklenmesi ve piyasa mekanizmasının sağlıklı işlemesi amacıyla telekomünikasyon, tütün, şeker, elektrik, doğalgaz sektörlerinde düzenleme ve denetleme kurumları oluşturulmuştur. Özelleştirme çalışmalarına ise özellikle son iki yılda büyük hız verilmiş ve bu dönemde 16 milyar dolar özelleştirme geliri elde edilirken devlet müdahelesinden uzak serbest piyasa ekonomisinin yaratılması hususunda önemli adımlar atılmıştır. Diğer taraftan, Türkiye deki yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla, yeni bir Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu çıkarılmış, böylelikle, yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi tutulmaları sağlanmıştır. Yine yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, Türkiye de iş kurulması önündeki idari engeller azaltılmış ve özel sektörle iletişimin güçlendirilmesi için Yatırım Danışma Konseyi; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı kurulmuştur. 3

4 Hükümet programımız önümüzdeki dönemde de yapısal reformlarla ilgili olarak yoğun bir gündem içermektedir dönemi için hazırlanan eylem planında; makroekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesi; sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilmesi; iş ortamının iyileştirilmeye devam edilmesi; istihdam üzerindeki mali ve mali olmayan yüklerin azaltılması; aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi; eğitim sisteminin işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi; gelir idaresinin güçlendirilmesine devam edilmesi; ekonomide kayıtdışılığın azaltılması; finansal sistemin aracılık fonksiyonunun daha da geliştirilmesi; finansal sektörde çeşitlilik ve derinliğin artırılması, kamu bankalarının özelleştirilmesi; enerji sektöründe özelleştirme ve serbestleştirme sürecinin süratle tamamlanması ve arz güvenliğini temin edecek düzenlemelerin gerçekleştirilmesi; ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi ve Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi gibi konular öne çıkmaktadır. Değerli katılımcılar, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen ekonomik büyüme daha ziyade verimlilik artışın kaynaklanmış, büyümenin istihdam üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır. Bu nedenle, bir yandan verimlilik seviyesinin artırılması diğer yandan da istihdamın desteklenmesi gerekmektedir. Bunun ise işgücü piyasasının esnekliğinin artırılması, aktif işgücü politikalarının uygulanması, mali kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, ürün piyasalarının serbestleştirilmesi ve özel sektörün büyümesinin ve yatırımının önündeki engellerin tamamen ortadan kaldırılması ile mümkün olduğu konusunda görüş birliği mevcuttur. Takdir edersiniz ki, reform programının hazırlanması sürecinde hangi reformların hangi önceliğe göre yapılmasının ve reformların hangi değişkenler üzerinde ve ne ölçüde etkide bulunacağının tahmin edilmesinin büyük önemi vardır. 4

5 Bu bağlamda bu konferansta sunulacak olan çalışmalar ve bu konuda Türkiye de yapılacak çalışmalar da bundan sonraki yapısal reform gündemimizin şekillenmesinde bizlere ışık tutacaktır. Bugünkü konferansın verimli geçeceğini umuyor ve sizleri en içten saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim. 5

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27351 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15430 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli Orta Vadeli Program (2010-2012) ın

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Bankacılar Dergisi, Sayı 57, 2006 Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Giriş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Sayın

Detaylı

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu 1 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu Ekim 2014 2 3 4 5 Sunuş 2013 yılında küresel ekonomi bir önceki yıla göre daha ılımlı bir büyüme sergilemiştir. Bununla birlikte,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI

TÜRKİYE NİN GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI TÜRKİYE NİN GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI I. 1990-1999 DÖNEMİNDE EKONOMİDE OLUŞAN TEMEL SORUNLAR 1. Türk ekonomisi 1990 lı yıllardan itibaren sıklaşan aralıklarla ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

Dünya Bankası Dokümanıdır RESMİ KULLANIMA MAHSUSTUR ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU,

Dünya Bankası Dokümanıdır RESMİ KULLANIMA MAHSUSTUR ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU, Dünya Bankası Dokümanıdır RESMİ KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No. 42026-TR ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI, ULUSLARARASI FİNANS KURUMU, ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURUMU NUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Mayıs 2006 Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu * Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası A.Ş.

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ İLE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ İLE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ İLE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI HAKKINDAKİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2012 2011

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006)

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) ANKARA ARALIK 2003 (Yüksek Planlama Kurulu nun 22 Aralık 2003 tarih ve 2003/61 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.) Yönetici Özeti YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

RAPOR AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

RAPOR AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL RAPOR AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ COPYRIGHT 2013 SETA SETA Yayınları XXII I. Baskı : Şubat 2013 ISBN : 978-605-4023-22-6 Kapak Tasarımı Tasarım

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, DÜNYA EKONOMİSİ Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, DÜNYA EKONOMİSİ Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ın 23 Mart 2003 Tarihinde Yaptığı 2003 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2001 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması

Detaylı

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI - 1-2011 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No.36, Emek 06510 ANKARA Tel: +90-(312)-204 73 12 0 Faks: +90 (312)-212 89 16 http://www.ekonomi.gov.tr http://www.yoikk.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 17 OCAK 2011 1 Değerli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2013-2015

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2013-2015 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2013-2015 ANKARA Aralık 2012 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2013-2015) Yüksek Planlama Kurulunun 2012/36 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı