ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU. Prof.Dr.Fahrettin Korkmaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU. Prof.Dr.Fahrettin Korkmaz"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kavramları İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Hukuk Sistemindeki Yeri İş Hukukunun Temel İlkeleri İş Hukuku ve Bölümleri Bireysel (Ferdî) iş hukuku Toplu (Kolektif) iş hukuku Sosyal güvenlik hukuku HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Prof.Dr.Fahrettin Korkmaz Bu üniteyi çalıştıktan sonra; İş Hukuku ile Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında bilgi sahibi olacak, İşçi, işveren, işveren vekili, alt işveren gibi bireysel iş hukukunun temel kavramlarını ana hatları ile izah edebilecek, Toplu iş hukukuna ilişkin konu ve kurumlar hakkında genel bilgi edinecek, Sosyal güvenlik kavramı ve Türk sosyal güvenlik hukuku sistemi hakkındaki temel bilgileri öğreneceksiniz. ÜNİTE 13

2 GİRİŞ İşçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen iş hukuku ile toplumda bireylerle sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve hizmetler arasındaki ilişkileri düzenleyen sosyal güvenlik hukuku günümüzde birbirinden bağımsız (Süzek, 2006) iki ayrı hukuk dalı olarak kabul edilmekle birlikte bu iki hukuk dalı bir madalyonun iki yüzüne benzetilir (Tuncay ve Ekmekçi, 2009). Başlangıçta sadece işçilerin belirli risklere karşı korunması amacını izlediğinden iş hukukunun bir bölümü olarak nitelendirilen ancak zaman içinde gerek kapsamı, gerekse niteliği ve kullanılan teknikler itibarıyla önemli farklılaşmalar görülen bu iki hukuk dalı arasında yakın bir ilişki ve tamamlayıcılık söz konusudur (Süzek, 2006). Öğretide sosyal güvenlik konularını içermeyen iş hukukuna dar anlamda iş hukuku, bu konuları da içine alan iş hukukuna ise geniş anlamda iş hukuku, diğer bir deyimle sosyal hukuk adı verildiği de ifade edilmektedir (Tuncay ve Emekçi, 2009). Sosyal güvenlik hukuku, gelişim seyrini tamamladığı ölçüde iş hukukundan kopmaya başlamış ve günümüzde bağımsız bir hukuk dalı hâline gelmiştir (Güzel, Okur ve Canikoğlu, 2010). Bu bölümün amacı, genellikle birbirlerinden bağımsız olarak ele alınan iki farklı disipline ilişkin olarak ana hatları ile genel bilgiler vermektir. Bu bölümde önce iş hukuku ve onun bölümleri olan bireysel ve toplu iş hukuku, daha sonra ise sosyal güvenlik hukuku hakkında ayrıntıya girmeyen temel bazı bilgiler aktarılacaktır. İş hukuku, bir iş sözleşmesine istinaden işverene bağımlı olarak yapılan çalışma sebebiyle ortaya çıkan hukuki ilişkileri konu edinir. Dolayısıyla bağımsız çalışanlar iş hukukunun kapsamına girmezler. İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KAVRAMLARI İnsanların büyük bir kısmı geçimlerini çalışmak suretiyle temin ederler. Çalışan insanlar ise ya kendi işlerinde bir ücret karşılığı olmaksızın bağımsız olarak tek başlarına çalışırlar ya da başkalarının kurdukları iş yerlerinde ücret karşılığına emek sarfetmek suretiyle bağımlı olarak çalışırlar (Demircioğlu ve Centel, 2010). İş hukuku, bir iş sözleşmesine istinaden işverene bağımlı olarak yapılan çalışma sebebiyle ortaya çıkan hukukî ilişkileri konu edinir. Dolayısıyla bağımsız çalışanlar iş hukukunun kapsamına girmezler. Zira bağımsız çalışanlar başkası için çalışsalar bile onların emir ve otoritesi altına veya iş organizasyonu içine girmeyip çalışmalarını belirli bir serbesti içinde yürütürler (Süzek vd., 2009). Her bağımlı çalışanın iş hukukunun kapsamına girdiği de söylenemez. Çünkü bağımlı çalışanlar grubuna işçilerin yanı sıra memurlar ve diğer kamu görevlileri de girmektedir. Memurlar ve idari sözleşmelerle çalışan diğer kamu görevlileri bağımlı olmakla birlikte bunların çalışma ilişkileri ve koşulları iş hukukundan farklı olarak kanunla düzenlenir. Bir Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 statü hukuku özelliği taşıyan bu ilişkiler idare hukukunun konusuna dâhildir (Mollamahmutoğlu, 2010). Tarihin ilk devirlerinden beri başkasına bağımlı olarak çalışmanın var olduğu ancak aralarında özgürce kurdukları bir sözleşmeye dayalı biçimde ücret karşılığında bir iş görmenin çok eski bir olgu olmadığı belirtilmektedir (Akyiğit, 2007). 18. yüzyılın sonlarında teknik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sanayi devrimi ve bunun neticesi olarak modern makinalarla yapılan seri üretim ve iş bölümü, işçi sayısının artmasına ve giderek bir işçi sınıfının doğmasına yol açmıştır (Kaplan/Senyen, 2009; Günay, 2008). Bu gelişmelerin yaşandığı yer ve dönemde, iktisadi liberalizm hüküm sürmektedir ve insan gücü yanında makinaların kullanılması emeğin hor görülerek işçilere verilen ücretin düşmesine yol açmıştır (Günay, 2008). İşçi-işveren ilişkileri sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ele alınmaktadır ve sözleşmenin tarafları arasındaki güç dengesizliği, işçileri koruyacak yasal düzenlemelerin ve merkezî örgütlenmenin bulunmaması işçilerin ağır çalışma koşulları altında ezilmelerine sebep olmuş, bu durum çalışma hayatında uyumsuzlukları ve ciddi anlaşmazlıkları beraberinde getirmiştir (Tunçomağ ve Centel, 2008; Süzek, 2006; Çelik, 2010; Şakar, 2010; Akyiğit, 2007). Sanayi devrimi sonrası dönemde meydana gelen uyumsuzluklar ve işçi ile işveren arasındaki menfaat çatışmasının ortaya çıkardığı dengesizliği gidermek amacına yönelik faaliyetler başlıca üç kategoride ele alınmaktadır: Sosyal devlet anlayışının gelişmesi ve devletin kanun yapmak suretiyle çalışma hayatına müdahalesi, işçilerin örgütlenmesi ve sendikalaşma hareketleri, milletlerarası alanda işçiyi korumaya yönelik girişimler (uluslararası iş birliği) bu üç başlığı oluşturmaktadır (Eyrenci, Taşkent ve Ulucan, 2004; Sümer, Kaplan/Senyen, 2009). Osmanlı Devleti nde sanayileşme olgusunun Avrupa ya göre geç görülmesi, iş hukuku alanındaki gelişmelerin Türkiye de Batı dan farklı seyretmesine sebep olmuştur. Osmanlı Devleti döneminde de işçi-işveren ilişkilerine dair hükümler içeren düzenlemeler bulunmakla birlikte bunlar ya çok yetersiz kalmıştır ya da kısa ömürlü olmuş ve uzun süre uygulanma imkânına kavuşamamıştır. Cumhuriyet döneminde ise 1924 tarihli Hafta Tatili Kanunu, 1926 tarihli Borçlar Kanunu nun hizmet sözleşmesine dair hükümleri, 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nun işçilerin sağlığının korunmasına ilişkin yedinci babı hükümleri iş hukukuna dair ilk yasal düzenlemeleri oluşturmaktaydı. Cumhuriyet döneminin ilk iş kanunu ise 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunu dur Anayasası, sosyal devlet ilkesini kabul etmiş olması, sosyal ve ekonomik haklara ve özgürlüklere yer vermiş bulunması sebebiyle Türk iş hukukunun gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır (Mollamahmutoğlu, 2005; Süzek, 2006; Kaplan/Senyen, 2009; Tunçomağ ve Centel, 2008; Eyrenci, Taşkent ve Ulucan, 2004; Şakar, 2010; Akyiğit, 2007). Bu dönemde 1963 yılında 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu yürürlüğe girmiş, 1964 te 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1967 de Deniz İş Kanunu çıkarılmıştır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 İş hukukuna ilişkin bir diğer temel kanun olarak 1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu, bu tarihten 4 yıl önce yasalaşan 931 sayılı İş Kanunu nun Anayasa Mahkemesince şekil yönünden iptali üzerine çıkarılmış ve bu kanun 2003 yılında kanunlaşarak yürürlüğe giren ve bugün de yürürlüğünü sürdüren 4857 sayılı yeni İş Kanunu na kadar uygulanmıştır Anayasası nın daha ayrıntılı ve müdahaleci tutumunun (Şakar, 2010) izlerini taşıyan 1983 tarih ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu da bu dönemin iş hukuku ile ilgili yasal düzenlemeleri arasında yer almaktadır. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ Roma Hukuku döneminden beri hukukun kamu hukuku- özel hukuk biçiminde bir ayrıma tabi tutulduğu bilinmektedir. Bu ayrımın geçerliliği, rasyonel temellerinin bulunup bulunmadığı hususundaki tartışmalar sürüp gitmekte ancak didaktik açıdan bir kolaylık sağladığı genellikle kabul edilmektedir. İş hukukunun bu geleneksel ayrımda nereye oturtulduğu meselesi de süreç içinde tartışılan konulardan biri olmuştur. Önce uzunca bir süre özel hukukun, sonra kamu hukukunun, bir süreden beri tekrar özel hukukun içinde mütalaa edilir olduğu (Mollamahmutoğlu, 2005) belirtilmektedir. Ancak bugün öğretideki hâkim görüş, iş hukukunun ne özel hukukun ne de kamu hukukunun alanına giren, ama her ikisinin de karakterini taşıyan, kendine özgü nitelikleri bulunan karma bir hukuk dalı olduğudur (Tunçomağ ve Centel, 2008; Çelik, 2010; Sümer, 2008; Süzek, 2006; Akyiğit, 2007; Mollamahmutoğlu, 2005; Demircioğlu ve Centel, 2010). Zira iş hukuku sadece işçilerin işverenlerle ve birbirleriyle karşılıklı ilişkilerini değil, bunların devletle olan ilişkilerini de düzenler (Çelik, 2010). Ayrıca iş hukukunda devletin müdahalesi oldukça fazladır (Sümer, 2008) ve bu husus iş hukukunu kamu hukukuna yaklaştırmaktadır (Kaplan ve Senyen, 2009). Başlangıçta iş sözleşmesinin taraflarının sözleşme hürriyeti çerçevesinde bağlı olacakları hükümleri serbestçe belirlemeleri, iş hukukunun borçlar hukuku ile yakın ilişkisini ortaya koymakta ve onun bir özel hukuk branşı olduğunu düşündürmektedir. Fakat işçilerin ve toplumun yararının korunması düşüncesiyle kabul edilen emredici hukuk kuralları sözleşme hürriyetini oldukça sınırlamıştır (Sümer, 2008) ve bu yasal müdahalelerle iş hukuku sosyal niteliği ağır basan bir görünüm kazanmıştır (Çelik, 2010). Sosyal güvenlik hukuku ise bazı bakımlardan özel hukuk özellikleri göstermesine rağmen kamu hukukuna dâhil bir hukuk koludur (Tuncay ve Ekmekçi, 2009; Güzel, Okur ve Canikoğlu, 2010). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 İŞ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ İşçinin Korunması İlkesi İşçinin işverene gerek hukukî gerekse ekonomik yönden bağımlı olması, onu işveren karşısında güçsüz konumda bırakmıştır. İş hukukunun önce fabrika işçilerinin daha sonra da tüm işçilerin korunması ihtiyacından doğduğu kaydedilmektedir (Tunçomağ ve Centel, 2008; Süzek, 2006). Bu bakımdan iş hukuku, işçinin özel hukuku (Eyrenci, Taşkent ve Ulucan, 2004) ya da işçiyi koruma hukuku (Tunçomağ ve Centel, 2008) olarak da nitelendirilir. İş hukuku günümüzde işçiyi koruma amacına dayanmaktadır (Çelik, 2010); ancak burada asıl amacın sosyal adaletin ve böylelikle toplumsal dengenin sağlanması (Eyrenci, Taşkent ve Ulucan, 2004; Sümer, 2008) olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. İşçinin korunması, işçilerin konu olabileceği tüm sömürü biçimlerine karşı korunmalarını ifade eder (Mollamahmutoğlu,2005). İşçinin hem ekonomik, hem fiziksel hem de insani açıdan korunması gerekir. İşçilerin başlıca gelir kaynağının işveren tarafından ödenen ücret olması, onların işverene karşı maddi açıdan korunmasını gerektirir. Yine işçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesinin konusu malvarlığı olmayıp bu sözleşme kişisel ilişki kurduğundan işçinin kişiliğinin, onurunun korunması yanında, iş yeri koşullarından kaynaklanacak her türlü iş kazası ve meslek hastalığına karşı korunmasını da gerekli kılar (Süzek, 2006; Sümer, 2008; Kaplan ve Senyen, 2009; Mollamahmutoğlu, 2005; Tunçomağ ve Centel, 2008). İş hukukunda işçilerin korunması genellikle emredici hukuk kuralları ile sağlanır (Sümer, 2008). İşçi Lehine Yorum İlkesi İş ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının yeterince açık belirli olmaması, muğlâk, ikircikli ve tereddüt uyandıran bir ifadeye sahip olması durumunda kuralın anlamının iş ilişkisinin zayıf tarafı konumunda bulunan işçi lehine yorumlanarak tespit edilmesi iş hukukunun genel kabul gören özelliklerinden birisidir. Yargıtay ın muhtelif tarihli kararları da bu hususa işaret etmektedir (bk. Süzek, 2006; Akyiğit, 2007; Mollamahmutoğlu, 2005; Kaplan ve Senyen, 2009). Ancak kanunda açık ve net biçimde ifade edilen bir husus işçi aleyhine dahi olsa kanunun sözüne aykırı sonuç doğuracak şekilde işçi lehine yorumlanamaz (Süzek, 2006; Akyiğit, 2007). Keza işçinin korunması amacı, kamu çıkarı ile bağdaştığı ölçüde göz önüne alınabilir (Mollamahmutoğlu, 2005; Süzek, 2006). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Bireysel Etkinlik İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İşçi ile işveren arasında menfaatlerin korunması bakımından hukukun koruyucu önlemler alması üzerinde düşününüz. İŞ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ İş hukuku, ele aldığı konular itibarıyla bireysel (ferdî) iş hukuku ve toplu (kolektif) iş hukuku olmak üzere iki kısma ayrılır. Bireysel (Ferdî) İş Hukuku Bireysel (ferdî) iş hukukunda tek tek işçiler ile işverenler arasındaki iş sözleşmesi dolayısıyla kurulan hukukî ilişki konu edinilir. Bu iş ilişkisinde sözleşmeden veya kanundan doğan karşılıklı hak ve yükümlülükler ele alınır. İş sözleşmesinin kurulması, sözleşmeden kaynaklanan hak ve borçların yerine getirilmesi, asgari ücret, çalışma ve dinlenme süreleri, izin hakları, çalışma koşullarının düzenlenmesi, iş sözleşmesinin sona ermesi ve bunun sonuçları (tazminat hakları vb.) gibi konular bireysel iş hukukunun inceleme sahası içinde yer alır (Şakar, 2010; Sümer, 2008). Bireysel iş hukukunun temel kaynağı tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu dur. Ayrıca gemi adamlarının çalışma ilişkilerini konu edinen Deniz İş Kanunu, gazetecilerin çalışma ilişkilerini düzenleyen Basın İş Kanunu (Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun) da bulunmaktadır. İş Kanununun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kanun 2. maddesinde, iş hukukunun bazı temel kavramlarını tanımlamıştır. Buna göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime iş yeri denir. İşverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (iş yerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve merkezî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da iş yerinden sayılır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 İşveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. Bir işverenden, iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o iş yeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Toplu (Kolektif) İş Hukuku İş hukukunun diğer bir bölümünü oluşturan, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek için işverenle sendikaları aracılığıyla kurdukları ilişkilerin incelendiği toplu iş hukukunun konusu tek tek işçiler ve işverenler değil kolektif düzeyde iş ilişkileridir. İşçilerin iş kolunda kurduğu sendikalar ile işverenler veya işveren sendikaları arasında yapılmış toplu iş sözleşmeleri ve onlar arasında baş gösteren iş mücadeleleri, toplu pazarlık ve toplu iş eylemleri toplu iş hukukunun konusunu oluşturur (Tuncay, 2010, Tunçomağ ve Centel, 2008). İşçi ve işveren sendikalarının ve sendika üst kuruluşlarının kuruluşu, teşkilatı, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, arabuluculuk, grev ve lokavt gibi hususlar toplu iş hukukunun inceleme alanı içinde yer alır (Sümer, 2008; Tunçomağ ve Centel, 2008; Akyiğit, 2007; Şakar, 2010). Toplu iş hukukunda işveren yanı bazen sendika, bazen de tek işveren olduğu hâlde işçi yanı daima sendikadır. Toplu iş hukukunun temel kaynakları ise; tarih ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile tarih ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu dur. Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal güvenlik terimine ilk defa 1935 tarihli Amerikan Sosyal Güvenlik Kanunu nda yer verilmiş olması (Tuncay ve Ekmekçi, 2009; Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2010; Şakar, 2010; Uşan, 2009; Korkusuz ve Uğur, 2010) sebebiyle sosyal güvenliğin yeni bir kavram olduğu kabul edilmekle birlikte sosyal güvenliğe duyulan ihtiyaç insanlık tarihi kadar eskidir (Korkusuz ve Uğur, 2010). Zira insanoğlu, tarihin her döneminde kendisini yoksullaştıran, geleceğini tehdit eden olaylardan korunma duygu ve çabası içinde olmuştur (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2010; Tuncay ve Ekmekçi, 2009). Hastalık, kaza, işsizlik, evlenme, doğum, yaşlılık, ölüm gibi insan hayatında bazen gelir ve kazanç kaybına yol açan, bazen de ilave masraflar yapmayı gerektiren çeşitli olay ve tehlikeler insanları bu sosyal risk ve tehlikelere karşı güvence arayışına sevk etmiş, bu sayede tarihsel süreç içinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Tartışma İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bireysel çabaların ötesinde bir kısım toplumsal tedbir ve teknikler ortaya çıkmıştır (Tuncay ve Ekmekçi, 2009). İşte sosyal güvenlik, sosyal tehlikelerin doğurduğu zararlar karşısında güven içinde olmayı ve bu zararlardan kurtulma garantisini ifade eder (Şakar, 2010). Sosyal güvenlik hukuku da bu sosyal risklere karşı sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetleri kapsayan sistemi kendisine konu edinen bir hukuk dalıdır. Sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç duyulmasına sebep olan sosyal riskler; iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi meslekî riskler, hastalık, analık, sakatlık (malullük), yaşlılık, ölüm gibi fizyolojik riskler, işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma ve yetiştirme gibi sosyoekonomik riskler biçiminde sınıflandırılır tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, sosyal güvenlik hakkını herkes için tanımış ve bu hakkı sağlamayı devlete bir ödev olarak yüklemiştir. Daha önce ülkemizde sosyal güvenlik kurumları olarak kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ- Kur) ile Emekli Sandığı, 2006 tarihinde kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmek suretiyle hukuken ortadan kalkmıştır. Sosyal güvenlik alanını düzenleyen muhtelif kanunlar da 2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlükten kaldırılarak dağınık mevzuat yapısına son verilmiştir. Sosyal güvenlik uygulamaları sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerden oluşan primsiz (katılmasız) sosyal güvenlik rejimi ile genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası, yaşlılık sigortası, ölüm sigortası, maluliyet sigortası, analık sigortası, hastalık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası gibi ilgililerin ve /veya devletin katılmasıyla (prim ödemek suretiyle) yararlanılan primli sosyal güvenlik rejimi olarak ayrılmaktadır. Bunlara kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı nitelikte, bireylerin gönüllü katılımları esasına dayanan özel sigorta tekniği ile yürütülen bir özel emeklilik sistemi olan (Uşan, 2009) bireysel emeklilik sistemi de dâhil edilmektedir. Bu sistemin temel kaynağı 2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu dur. Kamu sektöründe çalışmak ile özel sektörde çalışmak arasındaki farkları sosyal güvenlik sistemi bakımından karşılaştırınız? Forumda paylaşabilir ve paylaşılan örneklere yorum yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan tartışma forumu bölümünde paylaşabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Özet İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İnsanlar genellikle çalışarak hayatlarını kazanırlar ve bu çalışanların önemli bir bölümü başkalarının işlerinde ona bağımlı olarak ücret karşılığında bir iş görmek suretiyle geçimini temin eder. İş hukuku bir iş sözleşmesi ile işverene bağımlı olarak çalışanların hukuki ilişkilerini konu edinir. İş hukuku, modern anlamıyla sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan işçi sınıfının haklarının korunması düşüncesinden doğduğu için yeni ve genç bir hukuk dalıdır. İş hukuku hem kamu hukukuna hem de özel hukuka ait özellikler taşır. Bu yönüyle iş hukukunun karma nitelikte bir hukuk dalı olduğu söylenebilir. İş hukukunda işçinin korunması ve yoruma ihtiyaç duyulan hususlarda hukuk kuralının işçinin yararına olacak şekilde yorumlanması ilkeleri geçerlidir. İş hukuku kendi içinde bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere iki kısma ayrılır. Bireysel iş hukukunda işçi ile işveren arasında kurulan iş sözleşmesinden ve kanundan kaynaklanan hukuki ilişkiler konu edinilir. Toplu iş hukukunda ise işçi sendikaları ile işverenler veya işveren sendikaları arasında toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve bunların çözüm yolları incelenir. Hastalık, yaşlılık, ölüm, meslek hastalığı, işsizlik gibi sosyal risk ve tehlikelere karşı insanları güvence altına almak amacıyla sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerden oluşan sistemi ele alan sosyal güvenlik hukuku ise bir kamu hukuku dalı olma özelliğini gösterir. Sosyal güvenlik hukuku da yeni ve genç bir hukuk dalıdır. Bugün ülkemizde bireysel iş hukuku alanında temel kanun olarak 4857 sayılı İş Kanunu, toplu iş hukuku alanında Sendikalar Kanunu ile Toplu İş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu bulunmaktadır. Sosyal güvenlik hukukunun temel kanunu ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'dur. Ülkemizde daha önceden bulunan sosyal güvenlik kurumları da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmiştir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konusu ile ilgili olarak doğru bir ifadeyi içerir? a) İş hukuku bağımsız çalışanları konu edinir. b) İş hukukunda memurlar ve diğer kamu çalışanlarının hakları ve borçları incelenir. c) İş hukuku iş hatyatında yer alan tüm kesimlerin hukukudur. d) İş hukukunda işçi, işveren ve devlet ilişkileri ele alınır. e) Bağımlı çalışanların tamamı iş hukukunun inceleme alanına girer. 2. İş hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İş hukuku ferdî iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki kısma ayrılır. b) İş hukuku karma nitelikte bir hukuk dalıdır. c) İş hukukunda işçi lehine yorum ilkesi geçerlidir. d) İş hukukunda işçinin korunması amacı güdülür. e) İş hukuku, tarihin ilk dönemlerinden beri varlığını sürdüren eski ve köklü bir hukuk dalıdır. 3. Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sosyal güvenlik hukuku bir kamu hukuku dalıdır. b) Sosyal güvenlik hukuku iş hukukundan bağımsız değildir. c) Sosyal güvenlik hakkı sadece toplumun korunmaya muhtaç belirli kesimleri için tanınmıştır. d) Sosyal güvenlik kuruluşları olarak ülkemizdeki çatı kuruluş Emekli Sandığıdır. e) Sosyal güvenlik alanında ülkemizdeki temel kanun Sosyal Sigortalar Kanunu dur. 4. Aşağıdakilerden hangisi toplu iş hukukunun inceleme konularından biri değildir? a) Sendikalar ve üst kuruluşları b) İş sözleşmesi c) Grev d) Arabuluculuk e) Lokavt 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. b) İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. c) İşveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere alt işveren denir. d) İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. e) İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime iş yeri denir. Cevab Anahtarı: 1-D, 2-E, 3-A, 4-B, 5-C Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR AKTAY, N.- ARICI, Kadir- KAPLAN-SENYEN, E. Tuncay, (2009). İş Hukuku. Ankara : Seçkin Yay. AKYİĞİT, E. (2007).İş Hukuku. Ankara : Seçkin Yay. ÇELİK, N., (2010). İş Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta Yay. DEMİRCİOĞLU, A. Murat- CENTEL, Tankut, (2010). İş Hukuku. İstanbul: Beta Yay. EYRENCİ, Öner - TAŞKENT, Savaş - ULUCAN, Devrim, (2004). Bireysel İş Hukuku. İstanbul: Legal Yay. GÜNAY, Cevdet İlhan, (2008). İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. Ankara: Yetkin Yay. GÜZEL, Ali- OKUR, Ali Rıza- CANİKLİOĞLU, Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yay., İstanbul 2010 KORKUSUZ, M. Refik - UĞUR, Suat, (2010). Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin Yay. MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, (2005). İş Hukuku. Ankara: Turhan Yay. SÜMER, Halûk Hâdi, (2008). İş Hukuku. Konya: Mimoza Yay. SÜZEK, Sarper, (2006). İş Hukuku. İstanbul: Beta Yay. ŞAKAR, Müjdat, (2010). İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta Yay. TUNCAY, A. Can, (2010). Toplu İş Hukuku. İstanbul: Beta Yay. TUNCAY, A. Can - EKMEKÇİ, Ömer, (2009). Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları. İstanbul: Legal Yay. TUNÇOMAĞ, Kenan- CENTEL, Tankut, (2008). İş Hukukunun Esasları. İstanbul: Beta Yay. UŞAN, M. Fatih, (2009). Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları. Ankara: Seçkin Yay. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Temel Kavramlar 1. İşçi 2. İşveren 3. İşveren Vekili 4. Alt İşveren 5. İşyeri ve İşletme İŞÇİ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] SOSYAL GÜVENLİK. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] SOSYAL GÜVENLİK. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 4 www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 Sosyal Güvenliğin Tanımı: Gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama

Detaylı

İş bir hukuku sadece özel hukuka ait bir sözleşmeye dayanan bağımlı çalışmayı düzenleyen kurallardan oluşur.

İş bir hukuku sadece özel hukuka ait bir sözleşmeye dayanan bağımlı çalışmayı düzenleyen kurallardan oluşur. 1. İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KONUSU İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Toplum hayatında, konusu insan faaliyeti olan pek çok ilişkiden söz edilmek

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR Tarihsel Gelişim: 1. Osmanlı İmparatorluğu nda: A. Meslek Örgütleri İçinde Yardımlaşma ve Hayır Kuruluşları Loncalar:

Detaylı

İş Hukuku ve Temel Kavramlar. İş Hukuku. İş Hukuku. İş Hukuku. Yd Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR

İş Hukuku ve Temel Kavramlar. İş Hukuku. İş Hukuku. İş Hukuku. Yd Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İş Hukuku ve Temel Kavramlar Yd Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İş Hukuku İş Hukuku Sistemi ve Unsurları İş Hukuku nun Kaynakları 4857 Sayılı İş Kanunu: Temel İlkeler ve Genel İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST ÖN TEST 1.) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanabilecek olan kimse aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) Memur b) İşçi c) Alt işveren (Taşeron) d) Sözleşmeli Personel 2.) Alt

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışan Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir. Çalışan Temsilcisi İş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU Mikail KILINÇ* 1.Giriş 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM TAŞERON İŞÇİ HAKLARI AYŞE KÖME AKPULAT İÇİNDEKİLER 4857 S. İş Kanunu nda İşçi, İşveren ve Altişveren (Taşeron) Kavramları Asıl Alt İşveren İlişkisinin Koşulları

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA KIZ ÇOCUKLARININ HAK SAHİBİ OLABİLME KOŞULLARI

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA KIZ ÇOCUKLARININ HAK SAHİBİ OLABİLME KOŞULLARI ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA KIZ ÇOCUKLARININ HAK SAHİBİ OLABİLME KOŞULLARI Özer DEMİRDİZEN* 63 ÖZ Sosyal güvenlik sistemimizde sigortalının ölümü halinde kız çocuklarına yasada aranan şartların gerçekleşmesi

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1. İşsizlik Kanunun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Amacı Nedir? Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kanun, 25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜGÜ

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜGÜ 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜGÜ Kemal AKINBİNGÖL * İşyerinin bildirimine ilişkin konu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/29976 Karar No. 2015/38 Tarihi: 12.01.2015 İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SAĞLIK MEVZUATI VE. HEMġIRELIK HAFTA 9. 1982 Anayasası Kapsamında ÇalıĢanların Hakları. HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

SAĞLIK MEVZUATI VE. HEMġIRELIK HAFTA 9. 1982 Anayasası Kapsamında ÇalıĢanların Hakları. HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 1982 Anayasası Kapsamında ÇalıĢanların Hakları SAĞLIK MEVZUATI VE HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; HEMġIRELIK 1982 Anayasasında düzenlenen çalışan haklarına ilişkin bilgi edinecek 1982 Anayasasındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR 11 1.1.İş Hukuku Kavramı 12 1.2.İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 12 1.2.1.Avrupa daki Gelişimi 12 1.2.2.Türkiye deki Gelişimi 13 1.3.İş Hukukunun Kaynakları

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Seçmeli Yüksek Lisans. Örgün Eğitim. Türkçe Yok. Yok. Yok

DERS ÖĞRETİM PLANI. Seçmeli Yüksek Lisans. Örgün Eğitim. Türkçe Yok. Yok. Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati Haftalık Laboratuar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

Belediyesi Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği

Belediyesi Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB, Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com 1. GİRİŞ Belediyelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI. Av. Yaprak ERİŞEN

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI. Av. Yaprak ERİŞEN İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI Av. Yaprak ERİŞEN erisen8@superposta.com 05426412161 EĞİTİMİN AMACI İş Hukuku ile ilgili bir yöneticinin bilmesi gerekli bilgilerin verilmesi Çalışan penceresinden İşçi-işveren

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN Sosyal güvenlik, Herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını teminat altına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016)

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/16369 Karar No. 2014/17666 Tarihi: 02.06.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 MUVAZAA İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-53 04.11.2008 KONU : Alt Đşverenlik Yönetmeliği

SĐRKÜLER : 2008-53 04.11.2008 KONU : Alt Đşverenlik Yönetmeliği SĐRKÜLER : 2008-53 04.11.2008 KONU : Alt Đşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Alt Đşverenlik Yönetmeliğine ilişkin açıklamalarımız aşağıda sunulmuştur. I-

Detaylı

İŞLETMELERDE ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN UYGULAMASI VE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR

İŞLETMELERDE ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN UYGULAMASI VE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR İŞLETMELERDE ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN UYGULAMASI VE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-posta: dbaybora@anadolu.edu.tr Özet İşletmeler, uygulamada

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017)

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) Tablo 1: 2017 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye Ait İşsizlik Sigortası

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, 27.01.2009 ÖZET: Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKININ

Detaylı

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ 12 murat go?ktas-mu?rsel baki:layout 1 11/9/10 3:15 PM Page 181 VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ Murat GÖKTAŞ*

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR 6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR Mustafa BAŞTAŞ * I-GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun (Resmi, 2012, 28339) yürürlüğe girmesi

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS NOTU 3.DERS

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS NOTU 3.DERS İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS NOTU 3.DERS BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI I-Kişi Bakımından Uygulama Alanı İş Kanunu, işçi, işveren ve işveren vekillerine uygulanır. İstisnalar; 1- Çırak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde

Detaylı

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI HAK KAVRAMI Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler İrade Kuramı Menfaat (Çıkar) Kuramı

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- İş

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Kıdem tazminatı, İş Kanunu na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun da

Detaylı

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Perşembe, 26 Eylül 2013 13:01 Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon 6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon Yrd.Doç.Dr.Zeynep Şişli İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çalışmanın Sorusu; Türk hukukunda

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

ÜNİTE İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ HUKUKU KAVRAMI. Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ

ÜNİTE İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞ HUKUKU KAVRAMI. Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ İŞ HUKUKU KAVRAMI İÇİNDEKİLER İş Hukukunun Konusu ve Tanımı İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi İş Hukukuna Hakim Olan İlkeler İŞ HUKUKU Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; İş

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

DENET VERGİ DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI VE BİLDİRİMLERİ

DENET VERGİ DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI VE BİLDİRİMLERİ DENET VERGİ DUYURU Duyuru Tarihi : 29.02.2016 Duyuru No : 2016/021 Yayımlandığı Yer : Mükellefin Dergisi Mart 2016 - Sayı:147 Dr. Cahit EVCİL E. SGK Başmüfettişi ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı