ERKEN ERGENL KTE NÖROLEPT K MAL GN SENDROM: B R OLGU SUNUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERKEN ERGENL KTE NÖROLEPT K MAL GN SENDROM: B R OLGU SUNUMU"

Transkript

1 ERKEN ERGENL KTE NÖROLEPT K MAL GN SENDROM: B R OLGU SUNUMU Nursu ÇAKIN MEM K*, Ifl k KARAKAYA**, Ayflen COfiKUN***, Belma A AO LU*** ÖZET Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) genelde antipsikotik kullan m sonras geliflen, rijidite, akinezi, diskinezi gibi nörolojik belirtilerle bafllayan, yüksek vücut s s, de iflken kan bas nc ve taflikardi gibi belirtilerin efllik etti i mortalitesi yüksek bir bozukluktur. Bu bozuklukta yüksek kreatin fosfokinaz düzeyi, lökositoz, bilinç de iflikli i, idrar inkontinans görülebilmektedir. Bu yaz da tek doz yüksek potensli antipsikoti in kas içi enjeksiyonundan sonra, NMS geliflen onüç yafl nda olan bir olgu bildirilmifltir. Olgumuza destekleyici tedavinin yan s ra bromokriptin uygulanm fl olup, klinik tablonun düzelmesi sonucu tedavi üç hafta içinde sonland r lm flt r. Anahtar sözcükler: Nöroleptik malign sendrom, tedavi yaklafl mlar, antipsikotik SUMMARY: NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME IN EARLY ADOLESCENCE: A CASE REPORT Neuroleptic malignant syndrome (NMS) is a complication of antipsychotic drugs characterized by rigidity, akinesia, dyskinesia, high body temperature, variable blod pressure and tachycardia which may lead to mortality. High creatinine phosphokinase levels, leucocytosis, alterations in level of conciousness, urinary incontinence may be observed in this syndrome. In this case report, a thirteen year old girl in whom NMS developed after a single intramuscular injection of a high potency antipsychotic is described. Supportive therapy and bromocriptine were applied to the patient which were stopped after symptom improvement was obtained. Key words: Neuroleptic malignant syndrome, therapeutic approaches, antipsychotic G R fi Nöroleptik malign sendrom (NMS) nöroleptik ilaçlar n nadir ama en korkulan ve acil tedavi gerektiren ölümcül bir komplikasyonudur. Yüksek atefl, bilinç de iflikli i, rijidite, taflikardi, de iflken kan bas nc, terleme, akinezi, diskinezi tan koyduran özellikleridir. Yüksek kreatin fosfokinaz (CPK) düzeyi, lökositoz, özgül olmayan EEG de ifliklikleri, yutma güçlü ü, idrar kaç rma, konuflamama da tabloya efllik etmektedir (Yüksel 1998, Amerikan Psikiyatri Birli i 1994, Ünal ve ark. 1996). bildirimleri son y llarda art fl göstermifltir (Hanft ve ark. 2004, Abu-Kishk ve ark. 2004, Leibold ve 2004, Chungh ve ark. 2005, Silva ve ark. 1999). NMS s kl kla nöroleptik kullanmaya baflland ktan sonra ilk 20 gün içinde ortaya ç kmaktad r. Ancak tedavinin herhangi bir aflamas nda hatta tek doz nöroleptik uygulanmas ndan hemen sonra dahi görülebilmektedir (Gelder ve ark. 1996). Oral nöreleptik al m n n kesilmesinden gün, depo nöroleptik uygulanmas ndan ise aylar sonra da NMS'un görülebilece i bildirilmifltir (Levenson 1985). NMS nöroleptik kullan m sonras nda her yaflta görülebilmesine ra men genç eriflkinlikte riskin artt bilinmektedir (Amerikan Psikiyatri Birli i 1994). Çocuk ve ergenlerde NMS olgular n n daha az oranda görülmesi, bu yafl grubunda nöroleptik kullan m n n eriflkinlere göre daha az olmas na ba lanm flt r (Hillis ve Lee 2003). Ancak yine de olanzapin, ketiyapin, ziprasidon, risperidon, alimemazin gibi ilaçlar n kullan m sonras nda çocuk ve ergenlerde NMS geliflmifl olgu *Uzm. Dr., Kocaeli Üniv. T p Fak. Çocuk Ruh Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Kocaeli. **Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniv. T p Fak. Çocuk Ruh Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Kocaeli. ***Prof. Dr., Kocaeli Üniv. T p Fak. Çocuk Ruh Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Kocaeli. Çocuk ve Gençlik Ruh Sa l Dergisi : 13 (3) NMS yüksek potensli nöroleptik kullan m sonras nda ortaya ç kabilece i gibi düflük potensli nöroleptik kullan m sonras nda da görülebilmektedir (Silva ve ark. 1999). Daha az s kl kta görülüyor olmas na ra men olanzapin, ketiyapin, alimemazin, aripiprazol, risperidon, ziprasidon, klozapin ve perospiron gibi atipik nöroleptiklerle de NMS geliflti i bildirilmifltir (Srephichit ve ark. 2006, Mane ve ark. 2005, Borovicka ve ark. 2006, Skarpathiotakis ve Westreich 2005, Nakagawa ve ark. 2005, Hanft ve ark. 2004, Abu-Kishk ve ark. 2004, Leibold ve 2004, Chungh ve ark. 2005). Yan s ra NMS venlafaksin, lityum, fluoksetin, metilfenidat ve metaklopromid gibi nöroleptik olmayan ilaçlar n kullan m ile de gelifle-

2 ÇAKIN MEM K VE ARK. bilmektedir (Lu ve ark. 2006, Nimmagadda ve ark. 2000, Gupta ve Racaniello 2000, Ehara ve ark. 1991, Nachreiner ve ark. 2006). Baklofenin h zl kesilmesi, ekstazi ve LSD kullan m, herbisid zehirlenmesi sonucunda da NMS'un görülebilece i bildirilmifltir (Çe ve Gedizlio lu 2005, Lin ve ark. 1999, Turner ve Gainsborough 2001, Demirkiran ve ark. 1996). NMS ilk kez 1960'l y llarda Delay ve Deniker taraf ndan (1968) tan mlanm flt r. Çok say da yay nlanan olgu sunumlar ve çal flmalara dayanarak NMS'nin dopamin azalmas ya da blokaj na ba l santral termoregülasyon sisteminin etkilenmesine ba l geliflti i düflünülmektedir (Stoudemire ve Luther 1984). Bu düflünce D2 reseptörlerine yüksek afinitesi olan nöroleptiklerin D2 reseptörlerine düflük afinitesi olan atipik nöroleptiklere oranla daha s k NMS'ye yol açmalar ndan köken al r (Mann ve ark. 2000). Parkinson hastal tedavisinde kullan lan dopamin ve dopamin agonistlerinin kesilmesiyle NMS'nin ortaya ç kt - n n gösterilmesi bu düflünceyi desteklemektedir (Toru ve ark. 1981). Dopaminin etkisini art ran Bromokriptin ve amantadinin NMS tedavisinde etkili olmas bunu destekleyen di er bir bulgudur (Mc Carron ve ark. 1982, Bond 1984). Öte yandan D2 reseptörlerine düflük afinitesi olan klozapin, olanzapin ve risperidon gibi atipik nöroleptiklerin ya da venlafaksin, amoksapin, metaklopropamid ve metilfenidat gibi çeflitli ilaçlar n da NMS'ye yol açabilmeleri NMS'nin geliflimini yaln zca dopamin azalmas ya da blokaj na ba lamay engellemektedir (Do an ve ark. 2003, Berry ve ark. 2003, John ve ark. 1993, Huang 2001, Fink 2001, Nimmagadda ve ark. 2000, Gupta ve Racaniello 2000, Ehara ve ark. 1998, Herken 1998, Sharma ve ark. 1996, Amore ve ark. 1997, Gleasson ve Conigliaro 1997). NMS oluflumu ile ilgili bir baflka görüfl ise nöroleptiklerin kas hücrelerinde anormal kalsiyum birikimini tetikledi i ve rijidite, rabdomiyoliz ve yüksek atefle yol açt d r (Takagi 1981). NMS'nin tedavisinde dantrolen sodyum gibi santral etkili kas gevfletici ilaçlar n etkili olmas bu durumu düflündürmektedir (Tollefson 1982). NMS da 40 yafl n alt nda olma, nöroleptiklerin yüksek doz ve uzun süre kullan m, nöroleptiklerle lityum kullan m, beslenme bozukluklar, antiparkinson ilaçlar n ani kesilmesi, dehidratasyon, organik beyin sendromu, beyin hasar, efllik eden ekstrapiramidal bozukluklar, demir eksikli i, katatoni, hastalar n öykülerinde EKT uygulamas n n varl ve alkolizm risk faktörleri olarak gösterilmifltir (Naganuma ve Fujii 1994, Addonizio ve ark. 1987, fleri ve Selekler 2005, Turan ve Kucur 2001). NMS'un erkek cinsiyette yaklafl k 2 kat daha s k görüldü ü ve eriflkinlerde çocuklara oranla çok daha fazla bildirildi i görülmüfltür (Hillis ve Lee 2003, Addonizio ve ark 1987, Numa 1991, Silva ve ark. 1999). Klinik prati imizde az rastlanan tek doz nöroleptik uygulanmas ndan sonra NMS geliflen erken ergenlik döneminde olan bir k z hastan n tan ve tedavi süreci yaz ndaki bilgiler fl nda tart fl lm flt r. NMS'nin tan nmas ve erken müdahalenin önemi vurgulanmaya çal fl lm flt r. Olgu sunumu 13 yafl 4 ayl k k z hasta, son 1 ayd r uyuyamama, sorulara uygun yan t verememe, korku hissi ve arkas ndan konufluldu unu düflünme flikayetlerinin olmas nedeniyle amcas taraf ndan poliklini imize getirildi. Aile öyküsünde baban n 5 y l önce kalp krizi sonucu öldü ü, annenin ise bipolar bozukluk nedeniyle tedavi gördü ü ö renildi. Sosyal destek sistem zay fl, tan ve tedavisinin planlanmas için psikiyatri servisine yat fl uygun görüldü. Al nan hikaye ve belirtiler sonucunda hasta DSM IV'e göre baflka türlü adland r lamayan bipolar bozukluk ön tan s ile takip alt na al nd. Hastan n yat fl ndan 1 gün sonra yo un ajitasyonunun, psikomotor eksitasyonunun olmas, korku ve perseküsyon sanr lar nedeniyle yerinde durmakta güçlük çekmesinden ötürü kas içi 25 mg klorpromazin, 5 mg haloperidol ve 5 mg biperiden yap ld. Enjeksiyondan 1 gün sonra gün içerisinde vücut s s C ile C, kan bas nc 102/68 ile 150/100 mmhg, kalp tepe at m ise 104 ile 155/dk aras nda de iflti i saptand. Nörolojik muayenesinde bilincinin aç k ancak zaman zaman uykuya meyilli, apatik ve çevreye ilgisiz oldu u görüldü. Koopere oldu u ancak zamana, kifliye ve yere yöneliminin bozuldu u görüldü. Nistagmus saptanmad, kas gücü tamd. Kurflun boru rijiditesi fleklinde kas tonusunda yayg n art fl vard. DTR normoaktif, babinski refleksi yoktu ve klonus negatifti. Meninks irritasyon bulgular yoktu. Kranial sinir muayenesi do ald. Yat fl yap lmadan önce zaman zaman idrar inkontinans olan hastan n idrar kontinans tamamen bozuldu. Laboratuvar Laboratuvar tetkiklerinde açl k kan flekeri, üre, BUN, kreatinin, serum protein düzeyleri, tiroid 125

3 Ergen Olguda Nöroleptik Malign Sendrom fonksiyon testleri normaldi. CPK: 945 U/L, BK: 11.5K/ul, HGB:11.7g/dl, AST: 41 U/L saptand. Demir düzeyinin 17 mcg/dl olmas na ra men demir ba lama kapasitesi artmam fl ve transferin satürasyonu ve ferritin düzeyleri normal s n rlarda bulundu. Tam idrar tetkiki normaldi. Kompleman düzeyleri, ASO ve CRP' si normal s n rlar içerisindeydi. ANA negatifti. Metabolik tarama testi negatif, kan amonyak düzeyi normaldi. Beyin MR ve EEG' si ola and. Tan Tek doz haloperidol, klorpromazin ve biperiden enjeksyonundan sonra h zla ortaya ç kan kurflun boru rijiditesi fleklinde kas tonusunda yayg n art fl, vücut s s nda yükselme, CPK ve beyaz küre miktar nda belirgin artman n olmas bize bu hastada NMS'yi düflündürdü. Hastam zda terleme, konuflma zorlu u, idrar inkontinans, bilinç düzeyinde de ifliklik, taflikardi ve de iflken kan bas nc n n olmas tan y destekledi. zlem Hastaya NMS tan s konduktan sonra psikiyatri servisinden pediatri servisine aktar larak gerekli tedaviye baflland. S v replasman yap ld. Dopamin agonisti olarak bromokriptin 7.5 mg/gün üçe bölünmüfl dozda baflland. Laboratuvar tetkikleri günlük olarak takip edildi. CPK pediatri servisine al nd ktan sonra 1320 U/L de erine yükseldi, befl gün içinde azal p normal de ere (97U/L) indi. Hastada yak n takip sonucu NMS'de s k görülebilecek komplikasyonlardan olan akut tubüler nekroz ve böbrek yetmezli i, pulmoner emboli, solunum yetmezli i gibi klinik durumlar geliflmedi. Hastan n taburcu edildi i on birinci günde tüm laboratuvar tetkikleri normal düzeyde idi. Kas tonusundaki yayg n art fl, terleme, konuflma zorlu u, bilinç düzeyindeki de iflim, taflikardi ve kan bas nc ndaki art fl gibi fiziksel belirtileri ortadan kalkm flt. Vücut s s C ile 36,7 0 C kan bas nc 105/55 ile 110/75 mmhg, kalp tepe at m ise 94 ile 126/dk aras nda de ifliklik gösterdi. Bromokriptin tedavisi yaz n bilgisi de göz önüne al narak ve NMS belirtilerinin de ortadan kalkmas nedeniyle 3 hafta sonra kesildi. TARTIfiMA Nöroleptik tedavisi ard ndan görülebilen NMS'nin her yaflta olabilece i gibi genç eriflkinlik döneminde geliflme s kl n n artt bildirilmifltir (Amerikan Psikiyatri Birli i 1994). Sunulan olgu erken ergenlikte geliflmifl olan bir NMS olgusudur. Bizim olgumuzda oldu u gibi NMS'nin özellikle yüksek potensli nöroleptik kullan m sonras nda meydana geldi i ve özellikle kas içi enjeksiyonlarda riskin art bilinmektedir (Naganuma ve Fujii 1994, Yüksel 1998). Bu nedenle genç yafltaki hastalarda yüksek potensli nöroleptik kullan m nda dikkatli olmak gerekmektedir. Nöroleptik kullan m n n bafllad ilk iki haftada NMS görülme oran n n %80 oldu u bildirilmifltir (John ve ark. 1993). Olgumuzda NMS'un nöroleptik uyguland ktan bir gün sonra ortaya ç kmas bu bilgi ile uyumludur. NMS çocuk ve ergenlerde atefl, taflikardi ve rijidite üçlüsünü kapsayan eriflkinlere benzer bir klinik tablo ile ortaya ç kmaktad r (Silva ve ark 1999, Chungh ve ark. 2005). Çocuklarda eriflkinlere oranla daha düflük oranda tremor görüldü ü, daha yüksek oranda ise distoninin ortaya ç kt bildirilmifltir (Silva ve ark 1999). Chung ve arkadafllar n n bildirdi i bir ergen NMS olgusunda ise yüksek atefl ve rijidite olmadan terlemenin ana belirtiler oldu u görülmüfltür (2005). Hastam zda tremor ve distoni görülmemifl olmas na ra men vücut s s nda art fl ve terleme saptanm flt r. NMS gelifliminde risk etkenleri olarak birçok etken tan mlanm flt r (Naganuma ve Fujii 1994, Addonizio ve ark. 1987, fleri ve Selekler 2005, Turan ve Kucur 2001). Hastan n genç yaflta olmas ve kan demir düzeyinin düflük bulunmas NMS geliflimine zemin haz rlam fl olabilir. Hastam zda EEG ve kraniyal MR' n normal olmas ensefalit, epilepsi ve Akut Dissemine Ensafalomiyelit tan s ndan uzaklaflmam za neden olmufltur. Hemogram, sedimentasyon ve CRP düzeylerinin normal s n rlarda olmas, enfeksiyon olas - l n azaltm flt r. Tiroid fonksiyon testlerinin normal s n rlar içerisinde olmas ve tiroid antikorlar n n negatif olmas Haflimato tiroiditini d fllamam z kolaylaflt rm flt r. Gözlenen belirtiler nedeniyle sistemik lupus eritematozis gibi kollojenöz hastal klar da düflünülmüfl olup ANA, dsdna ve kopleman düzeyleri incelenmifltir ve de erler normal bulunmufltur. Amonyak ve metabolik hastal k tetkikleri yap lm flt r. Bu tetkik sonuçlar n n da beklenen de erlerde olmas bizi NMS tan s na yaklaflt rm flt r. NMS gelifltikten sonra nöroleptik tedavisi hemen 126

4 ÇAKIN MEM K VE ARK. kesilmeli, hasta destekleyici tedavi için hastaneye yat r lmal ve semptomatik tedaviye hemen bafllanmal d r (Herken ve ark. 1998, Caroff 1980). Olgumuzda NMS düflünüldükten sonra psikiyatri servisinden pediatri servisine al nm fl, nöroleptik tedavi kesilmifl, s v ve elektrolit dengesini kapsayan destekleyici tedavi uygulanm flt r. NMS tedavisinde bromokriptin, dantrolen, levadopa, nifedipin ve amantadine gibi ajanlar kullan lmaktad r (Caroff ve Mann 1993, Meterissian 1996, Guze ve Baxter 1985, Zubenko ve Pope 1983, Sakkas ve ark. 1991). EKT'nin de etkin oldu u bildirilmektedir (Gelder ve ark 1996). Dantrolen gibi kas gevfletici ilaçlar kas rijiditesi ve yüksek atefl üzerine etkili olup NMS'un süresini k saltmaktad r (Sakkas ve ark. 1991, Turk ve Lask 1991). Dantrolenin etki göstermeye bafllamas iki gün sürebilmekte ve etkinli i önceden tahmin edilememektedir. Dantrolenin çocuklarda istenen etkiyi göstermedi i ve daha yeni olan nöromusküler blokaj yapan ajanlar n etkili olabilece i bildirilmifltir (Sakkas ve ark. 1991, Turk ve Lask 1991, Silva ve ark. 1999). Silva ve arkadafllar yafllar aras nda bildirilmifl olan NMS olgular n de erlendirmifller ve inceleme sonucunda çocuklarda antikolinerjikler, L-dopa ve özellikle bromokriptinin etkili oldu unu ancak dantrolen ve EKT'nin eriflkinlerde etkili olmas na ra men 18 yafl alt ndaki çocuklarda yarar sa lamad n aktarm fllard r (Silva ve ark. 1999). Bu bilgiler fl nda hastam za nöroleptik enjeksiyonundan bir gün sonra dopamin agonisti olan bromokriptin 7.5 mg/gün üçe bölünmüfl dozda baflland. Tedavinin ard ndan 10 gün içinde hem klinik bulgularda hem de laboratuvar tetkiklerinde belirgin bir düzelme görüldü. NMS ile ölümlerin giderek azald ancak çocuklarda NMS sonras geliflebilen sekellerde art fl n oldu u belirtilmifltir (Silva ve ark. 1999). NMS'un önemli komplikasyonlar renal yetmezlik, ciddi solunum sistemi bozuklu u, kardiyovasküler sistem bozukluklar, epileptik nöbet ve dekübitis ülserleridir (Herken ve ark. 1998, Shalev ve ark. 1989, Nishioka ve ark. 2002, Keck ve ark.1992). Olgumuzda herhangi bir komplikasyon ve komplikasyona ba l herhangi bir sekel geliflmemifltir. Yay nlanm fl olan 18 yafl alt ndaki NMS olgular n n incelendi i bir çal flmada; çocuklarda ateflin ve EEG bozuklu unun olumsuz prognoz ile iliflkili oldu u gösterilmifltir (Silva ve ark. 1999). Hastam z n C'yi geçen bir vücut s s n n olmamas ve EEG'sinin normal olmas prognozu olumlu etkilemifl olabilir. Sonuç olarak nöroleptik ilaçlar n erken ergenlik döneminde dikkatli kullan lmas, yüksek potensli nöroleptik ilaçlar n kas içi enjeksiyonunda ve özellikle hastada risk etkenleri de varsa NMS'un geliflebilece inin düflünülmesi bu sendromun geliflimini engellemede ya da erken tan konmas nda yard mc olacakt r. Atefl, rijidite gibi bulgular olan ve nöroleptik ilaç kullan m öyküsü olan hastada NMS'nin akla getirilmesi ve h zl ca tedavisinin bafllanmas mortaliteyi azaltacakt r. KAYNAKLAR Abu-Kishk I, Toledano M, Reis A ve ark. (2004) Neuroleptic malignant syndrome in a child treated with an atypical antipsychotic. J Toxicol Clin Toxicol 42: Addonizio G, Susman VL, Roth SD (1987) Neuroleptic malignant syndrome: a review and analysis of 115 cases. Biol Psychiatry 22: Amerikan Psikiyatri Birli i (1994) Mental Bozukluklar n Tan sal ve Say msal El Kitab, Dördüncü bask (DSM-IV), (Çev. Ed.:E.Köro lu) Ankara, Hekimler Yay n Birli i, Amore M, Zazzeri N, Berardi D (1997) Atypical neuroleptic malignant syndrome associated with clozapine treatment. Neuropsychobiol 35: Berry N, Pradhan S, Sagar R ve ark. (2003) Neuroleptic malignant syndrome in an adolescant receivingolanzapinelithium combination therapy. Pharmacother 23: Bond WS (1984). Detection and management of neuroleptic malignant syndrome. Clin Pharmacol 3: Borovicka MC, Bond LC, Gaughan KM (2006). Ziprasidoneand lithium-induced neuroleptic malignant syndrome. Ann Pharmacother 40: Caroff SN (1980) The neuroleptic malignant syndrome. J Clin Psychiatry 41: Caroff SN, Mann SC (1993) Neuroleptic malignant syndrome. Med Clin Am 77: Çe P, Gedizlio lu M (2005) Neuroleptic malignant-like syndrome due to herbicide intoxication. J Neurol Sci [Turk] 22: Chungh DS, Kim BN, Cho SC (2005) Neuroleptic malignanat syndrome due to three atypical antipsychotics in a child. J Psychopharmacol 19: Delay J, Deniker P (1968) Drug induced extrapyramidal syndromes. n: Viniken PJ, Bruyn GW, eds. Handbook of Clinical Neurology: Diseases of the Basal Ganglia. Vol 6. Amsterdam: Elsevier, s Demirkiran M, Jankovic J, Dean JM (1996) Ecstasy intoxication: an overlap between serotonin syndrome and neuroleptic malignant syndrome. Clin Neuropharmacol 19:

5 Ergen Olguda Nöroleptik Malign Sendrom Do an N, Kürflad H, Erdem AF ve ark.(2003) Nöroleptik malign sendromda etyolojik faktörler ve klinik seyir. AÜTD 35: Ehara H, Maegaki Y, Takeshita K (1998) Neuroleptic malignant syndrome and metylphenidate. Pediatr Neurol 19: Fink M (2001) Catatonia:syndrome or schizophrenic subtype? J Neurol Transm, 108: Gelder M, Gath D, Mayou ve ark. (1996) The Neuroleptic Malignant Syndrome. Oxford Texbook of Psychiatry, Third edition. M Gelder, D Gath, R Mayou ve ark. (ed), Oxford University Press, s Gleasson PP, Conigliaro RL (1997) Neuroleptic malignant syndrome with risperidon. Pharmacother 17: Guze BH, Baxter LR (1985) Current concepts. Neuroleptic malignant syndrome. N Eng J Med 313: Gupta S, Racaniello AA (2000) Neuroleptic malignant syndrome associated with amoxapine and lithium in an older adult. Ann Clin Psychiatry 2: Hanft A, Eggleston C, Bourgeois JA (2005) Neuroleptic malignant syndrome in adolescent after brief exposure to olanzapine. J Child Adolesc Psychopharmacol 14: Herken H, Kaya N, Aflk n R ve ark. (1998) Nöroleptik malign sendrom: 5 olgu sunumu. Klinik Psikiyatri 2: Hillis RE, Lee DA (2003) Viral encephalitis complicated by neuroleptic malignant syndrome in a 7-year-old girl. Pediatr Emerg Care 19: Huang TL (2001) Neuroleptic malignant syndrome associated with long term clozapine treatment. Chang Gung Med J 24: fleri P, Selekler M (2005). Nöroleptic malign sendrom. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 1: John M, Davis MD, Philip G ve ark. (1993) Neuroleptic malignant syndrome. Current Psychiatric Therapy, DL Dunner (ed) Philadelphia, Harcourt Broce Jovanich Inc, s Keck PE, Poe HG, McElroy SL (1992) Frequency and presentation of neuroleptic syndrome: A prospective study. Am J Psychiatry 144: Levenson JL (1985) Neuroleptic malignant syndrome. Am J Psychiatry 142: Leibold J, Patel V, Hasan RA (2004) Neuroleptic malignant syndrome associated with ziprasidone in an adolescent. Clin Ther 26: Lin TJ, Hung DZ, Hu WH ve ark. (1999) Acute basagran poisoning mimicking neuroleptic malignant syndrome. Hum Exp Toxicol 18: Mane A, Baeza I, Morer A ve ark (2005) Neuroleptic malignant syndrome associated with risperidone in a male with early-onset schizophrenia. J Child Adolesc Psychopharmacol 15: Mann SC, Caroff SN, Friccihione G (2000) Central dopamine hipoactivity and the pathogenesis of neuroleptic malignant syndrome. Psychiatr Ann 30: Mc Carron MM, Boettger ML, Peck JL (1982) A case of neuroleptic malignant syndrome successfully treated with amantadine. J Clin Psychatry 43: Meterissian GB (1996) Risperidon induced neuroleptic malignant syndrome: A case report and review. Can J Psychiatry 41: Nachreiner R, Balledux J, Zieger M ve ark.(2006). Neuroleptic malignant syndrome associated with metoclopramide in a burn patient. J Burn Care Res 27: Naganuma H, Fujii I (1994) Incidence and risk factors in neuroleptic malignant syndrome. Acta Psychiatr Scand 90: Nakagawa M, Matsumura T, Kato D ve ark (2005) Neuroleptic malignant syndrome induced by perospirone. Int J Neuropsychopharmacol 29: 1-2. Nishioka Y, Miyazaki M, Kubo S (2002) Acute renal failure in neuroleptic malignant syndrome. Ren Fail 24: Nimmagadda SR, Ryan DH, Atkin SL (2000) Neuroleptic malignant syndrome after venlafaxin. Lancet 355: Numa A (1991). Neuroleptic malignant syndrome in children. Med J Aust 155: Pearlman CA (1986), Neuroleptic malignant syndrome: a review of the literature. J Clin Psychopharmacol, 6: Pelloreno AL, Levenson JL, Pandurangi AK (1998) Neuroleptic malignant syndrome: A review. Psychiatric Ser 49: Skarpathiotakis M, Westreich N (2005) NMS after clozapine initiation. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 44: Sakkas P, Davis JM, Janicak PG (1991) Drug treatment of neuroleptic malignant syndrome. Psychopharmacol Bull 27: Srephichit S, Sanchez R, Bourgeois JA (2006) Neuroleptic malignant syndrome and aripiprazole in an antipsychoticnaive patient. J Clin Psychopharmacol 26: Shalev A, Hermesh H, Munitz H (1989). Mortality from neuroleptic malignant syndrome. J Clin Psychiatry 50: Sharma R, Trappler B, Ng YK ve ark. (1996) Risperidoninduced neuroleptic malignant syndrome. Ann Pharmacother 30:

6 ÇAKIN MEM K VE ARK. Silva RR, Munoz DM, Alpert M ve ark. (1999) Neuroleptic malignant syndrome in children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 38: Stoudemire A, Luther JS (1984) Neuroleptic malignant syndrome and neuroleptic-induced catatonia: differential diagnosis and treatment. Int J Psych in Med 14: Takagi A (1981). Chlorpromazine and skletal muscle: A study of skinned single fibers of the guinea pig. Exp Neurol 734: Tollefson GA (1982) A case of neuroleptic malignant syndrome: in vitro muscle comparison with malignant hyperthermia. J Clin Psychopharmacol 2: Toru M, Matsuda O, Makaguchi K (1981) Neuroleptic malignant syndrome-like stae following a withdrawal of antiparkinsonien drug. J Nervous Mental Dis 169: Turk J, Lask B (1991) Neuroleptic malignant syndrome. Arch Dis Child 66: Turner MR, Gainsborough N (2001) Neuroleptic malignantlike syndrome after abrupt withdrawal of baclofen. J Psychopharmacol 15: Unal F, Hizli S, Ozyurek H ve ark. (1996) Fever and altered consiciousness are not always equal to central nervous system infection: neuroleptic malignant syndrome in a 15-year-old girl. Turk J Pediatr 38: Yüksel N (1998) Psikofarmakoloji. Ankara, Bilimsel T p Yay nevi, s Zubenko G, Pope HG (1983) Management a case of neuroleptic malignant syndrome with bromocriptine. Am J Psychiatry 140: Turan M, Kucur R (2001) Nöroleptik malign sendrom ve mental retardasyon: ki olgu sunumu. Klinik Psikiyatri 4:

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Oya Öztürk 1, Erhan Kurt 2, Timuçin Oral 3 ÖZET: laca ba l geç bafllang çl hareket bozukluklar laçlara

Detaylı

ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER

ANT PS KOT KLER N YAN ETK LER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aral k 1999, stanbul, s. 157-168 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Psikotrop İlaçların Yaşamı Tehdit Eden Yan Etkileri: Olgu Sunumu

Psikotrop İlaçların Yaşamı Tehdit Eden Yan Etkileri: Olgu Sunumu Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(2):147-151 Psikotrop İlaçların Yaşamı Tehdit Eden Yan Etkileri: Olgu Sunumu Dr. Ahmet TİRYAKİ 1, Dr. Gökhan KANDEMİR 2, Dr. İsmail AK 3 ÖZET Nöroleptik malign sendrom (NMS)

Detaylı

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):239-244 Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Dr. Mustafa YILDIZ 1, Dr. Fuat TORUN 2 ÖZET Yapay bozukluk uzun zamand r bilinmesine ra men tan s ve tedavisi sorun

Detaylı

Lityumun Nörolojik Yan Etkileri

Lityumun Nörolojik Yan Etkileri Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20130521121833 Lityumun Nörolojik Yan Etkileri Selçuk Özdin 1, Gökhan Sarısoy 1 ÖZET: Lityumun nörolojik yan etkileri Lityum 1940 lı yılların sonuna doğru Avustralya

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Olgu Sunumu Case Report 165 Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report Özet Canan Kocaman, Yüksel

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

Psikotik Bozukluklar n Tedavisinde Depo Antipsikotik laç (Flufenazin Dekanoat) Kullan m Neden Hâlâ Önemlidir?: Klinik Sonuç Aç s ndan Bir nceleme

Psikotik Bozukluklar n Tedavisinde Depo Antipsikotik laç (Flufenazin Dekanoat) Kullan m Neden Hâlâ Önemlidir?: Klinik Sonuç Aç s ndan Bir nceleme Araflt rmalar/researches Psikotik bozukluklar n tedavisinde depo antipsikotik ilaç (flufenazin dekanoat) kullan m neden hâlâ önemlidir?: Klinik sonuç aç s ndan bir inceleme Psikotik Bozukluklar n Tedavisinde

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri

Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri Araflt rmalar/researches A. Y ld z, N. Gökmen, K. Turgut, G. Yücel, Z. Tunca Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri Ayflegül

Detaylı

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar 203 OR J NAL ARAfiTIRMALAR ORIGINAL INVESTIGATIONS Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar Classification of

Detaylı

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Derleme / Review 95 nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Sleep Disorders Behind the Complaint of Insomnia; Restless Legs Syndrome

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi?

Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi? Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi? Yasemin ALTUNR TORUN*, Türkan PATIRO LU**, Musa ARAÜCÜ***, Mehmet Akif ÖZDM R** Yenido an Döneminde Afl r Uyku

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber Araflt rmalar/researches Dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u ve efllik eden karfl t olma karfl gelme bozuklu u olan prepubertal erkek çocuklarda plazma kortizol düzeylerinin de erlendirilmesi Dikkat

Detaylı

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Özgün Araflt rma / Original Article 7 2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Evaluation of Children with Invasive Meningococcal Disease Hospitalized Between

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz Metabolik Sendrom Aytekin O uz ÖZET: Metabolik sendrom Metabolik sendrom, abdominal obezite ile birlikte dislipidemi, glukoz intolerans ve hipertansiyonu içeren bir risk

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü 05-27/7/07 18:58 Page 128 Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü Çetin ET K*, Ender TANER**, Selçuk ASLAN***, Erdal IfiIK**** * Uzm. Dr., Ifl klar Ruh Sa l ve

Detaylı

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon

Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon 78 Olgu Sunumu / Case Report Üç Olguda Atlantoaksiyal Subluksasyon Atlantoaxial Subluxation in Three Cases brahim TEKEO LU, S. Sevgi DEM R, Selcen fienol Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel

Detaylı

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 48 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(1):48-56 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan A new inotropic agent in the treatment of decompensated

Detaylı

ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME

ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME Birim Günay KILIÇ*, Nursen ORAL** ÖZET Amaç: Ö renilmifl çaresizlik kuram na göre davran fl ile sonucu aras nda ba lant olmad n n ö renilmesine

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

ÇOK ERKEN BA LANGIÇLI ZOFREN OLGUSU: RES MLERLE PS KOT K SÜREÇ

ÇOK ERKEN BA LANGIÇLI ZOFREN OLGUSU: RES MLERLE PS KOT K SÜREÇ ÇOK ERKEN BA LANGIÇLI ZOFREN OLGUSU: RES MLERLE PS KOT K SÜREÇ Merve ÇIKILI UYTUN*, Rabia DURMU *, Sevgi ÖZMEN** Didem Behice ÖZTOP*** ÖZET izofreni çocuklarda eri kinlere k yasla nadir görülen, kronik

Detaylı

Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular

Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Dr. Erkan Cüre, Yrd. Doç. Mehmet fiahin 2, Dr. Ali Kutlucan, Doç. Dr. fievket Ercan Tunç 2, Dr. Abdulkadir

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı